SOCIAAL ECONOMISCH ACTIEPLAN REUSEL-DE MIERDEN 2004-2008 ’n PRIKKEL VOOR ONDERNEMER EN BESTUUR

REUSEL–DE MIERDEN, 31 DECEMBER 2003

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

1

Inhoudsopgave
Voorwoord Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Inleiding Evaluatie van het plan 2003-2007 Doelstelling Werkwijze Karakteristieken en visie van de gemeente Reusel- De- Mierden Karakteristieken van de gemeente Visie gemeente Plannen per werkgebied, actiepunten en werkgroepen Inleiding Agribusiness en reconstructie Bedrijvigheid: industrie, bouw, transport, zakelijke dienstverlening Toerisme, recreatie en horeca Detailhandel Woon- en leefkernen Reusel – De Mierden Samenwerking in de regio Planning, benodigde capaciteit en middelen Geraadpleegde literatuur

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk Bijlage:

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

2

Voorwoord
Op 14. januari 2003 is het voorgaande Sociaal Economisch Actieplan ( SEAP ) 2003-2007 in de commissie Grondgebiedzaken behandeld en van harte gesteund. Voor u ligt het SEAP 2004-2008. Het SEAP van Reusel-De Mierden geeft een overzicht van de activiteiten die in de gemeente worden ontplooid door de ondernemers om nieuwe impulsen te geven aan de sociaal economische ontwikkeling van de gemeente. Het is een levend plan dat elk jaar wordt bijgesteld aan de hand van verbeterde inzichten, bereikte resultaten, nieuwe initiatieven en gewijzigde omstandigheden. Het plan wordt opgesteld in samenspraak met werkgroepen die voor de onderscheiden beleidsterreinen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, diverse sectoren van de Ondernemersvereniging Reusel-De Mierden ( OVRM ), de Kamer van Koophandel ( KVK ) en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven ( SRE ). Van de sectoren van de OVRM noemen we: bedrijvigheid ( bouw, industrie, transport, zakelijke dienstverlening ), toerisme, recreatie en horeca en de detailhandel. Verder zijn ZLTO en de provincie betrokken voor de agrarische sector. De gemeente speelt vooral een rol als katalysator, neemt initiatieven, schept voorwaarden, maar streeft ernaar de uitvoering ook bij de diverse geledingen van onze gemeenschap te leggen. Nu dit jaar ook soortgelijke plannen bij onze buurgemeenten verschijnen kan worden geconstateerd dat het karakter van de plannen vergelijkbaar is echter met de volgende onderscheidende punten: het SEAP van Reusel-De Mierden wordt elk jaar bijgesteld en niet eens in de 4 jaar, waardoor kan worden ingespeeld op tussentijdse veranderingen in overheidsbeleid, nieuwe impulsen en initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen; de betrokkenheid bij en de actualiteit van de plannen worden daardoor verbeterd; het komt tot stand via interactie met werkgroepen representatief voor de onderscheiden beleidsterreinen; de actiepunten worden bepaald voor zowel de gemeente als voor de ondernemers. Naast een kritische evaluatie van de uitvoering van het vorige plan is met name plaats ingeruimd om op die terreinen waar de gemeente visie en beleid heeft ontwikkeld, die bij de onderscheiden terreinen kort samen te vatten. Hiermee kunnen de actiepunten worden getoetst aan expliciet geformuleerde langere termijn inzichten waardoor fundering en consistentie wordt verkregen. Passend in het duale stelsel wordt het plan door B&W beoordeeld waarna de leden van de commissie Grondgebiedzaken een exemplaar van het plan zullen ontvangen. Medio 2004 zal genoemde commissie worden geïnformeerd over de voortgang van het plan

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

3

1. Inleiding
1.1 Evaluatie van het vorig plan 2003-2007 Algemeen De waarde van een sociaal economisch actieplan wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de actiepunten en vervolgens door de wijze van uitvoering van die acties. Een hoge kwaliteit wordt bereikt indien de actiepunten voortvloeien uit goed overleg tussen enerzijds de betrokken groepen uit de ondernemers en de burgerij en anderzijds de verantwoordelijke ambtenaar c.q. bestuurder van de gemeente. In toenemende mate kan worden geconstateerd dat in de Reusel-De Mierden inspanningen worden geleverd om groepen van belanghebbende ondernemers te organiseren waardoor de gemeente op een positieve wijze wordt gestimuleerd gesprekspartner te zijn. Op grond van deze ontwikkeling wordt dan ook gesteld dat de kwaliteit van de actiepunten, maar ook het aantal is toegenomen. Dit heeft consequenties voor de capaciteit van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat van de gemeente. Werd in het vorig plan nog opgemerkt dat er behoefte is aan een breder draagvlak bij de ondernemers en binnen de gemeente voor het SEAP, vandaag wordt dit toegespitst: tegenover goed georganiseerde belangengroepen past de uitdaging aan het gemeentelijk apparaat om gezamenlijk tot een goede formulering van de actiepunten te komen en voor een goede uitvoering ervan zorg te dragen. Op dit moment is er een sleutelrol weggelegd voor de bedrijfscontactfunctionaris die ook recreatie en toerisme in zijn portefeuille heeft. Deze functionaris heeft ondersteuning nodig. Daarnaast dienen de afdelingshoofden meer direct betrokken te worden bij de opstelling en uitvoering van het SEAP. Een tweede belangrijke toetssteen voor de kwaliteit van het SEAP ligt besloten in de vraag: is er op de diverse beleidsterreinen een visie, een kader aangegeven waarbinnen de actiepunten een plaats vinden. De gemeente heeft met de uitwerking van de StruktuurvisiePlus, die in het voorjaar 2004 wordt afgerond, een aantal belangrijke piketten geslagen die inderdaad als referentie voor de te ondernemen acties kunnen gelden. In dit plan wordt al dankbaar op de StruktuurvisiePlus vooruitgelopen Met de constatering dat het merendeel van de actiepunten uit het vorig plan is afgewerkt of in uitvoering is leidt dit tot een positieve beoordeling over de gang van zaken over het afgelopen jaar. Op twee terreinen zal de komende periode extra aandacht moeten worden besteed. Bij een van de grootste productiegroepen van onze gemeente, de agrarische sector, is, onder andere door de Reconstructie, sprake van ingrijpende besluiten voor een groot deel van de ondernemers. Er moeten besluiten worden genomen over: uitbreiden, verbreden, samenwerken, investeren , verhuizen of stoppen. Het is net bij die groep dat zowel de ZLTO als de gemeente grote moeite heeft de individuele ondernemer te benaderen. De ondersteuning blijft in hoofdzaak beperkt tot algemene voorlichting of thema avonden. De gang van zaken in het Reconstructieproces, de wisselende concept zoneringskaarten waarop de intensiverings-, de verwevings- en de extensiverings-gebieden zijn aangegeven maken hem onzeker, argwanend en murw en daardoor minder toegankelijk voor advies en ondersteuning. Het tweede terrein betreft de dorpskernen. Aan het actiepunt: “het opstellen van een wensplan per kern met concrete aanbevelingen" is nagenoeg geen aandacht besteed. Dit actiepunt kan worden opgepakt zodra bij het gemeentebestuur voldoende duidelijkheid is over de te volgen koers: “op welke wijze worden de kernen betrokken: dorpsgesprekken, dorpsraden of anderszins”. Vooral voor inwoners van de kleine kernen is een aantal vragen m.b.t. de leefbaarheid actueel die om die duidelijke koers van de gemeente vragen. Zo is in Hooge Mierde een initiatief genomen om te komen tot een dorpsraad. In meer algemene zin is het gemeentebestuur van mening dat de aard van de actiepunten veelal vraagt om samenwerking, nader onderzoek, peilingen, studies en het inschakelen van expertise. Ook de buurgemeenten erkennen deze ontwikkeling. De gemeente Reusel-De Mierden wil,samen met Bladel, Bergeijk, Eersel en Oirschot, de zogenoemde Klein Kempische gemeenten, onderzoeken of het mogelijk is een ontwikkelbureau op te richten, in navolging van het ontwikkelbureau De Hilver. In dit bureau zijn medewerkers van de Dienst Landelijk Gebied, de provincie, het Kenniscentrum Duurzame Streekontwikkeling (KDS) en de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk vertegenwoordigd.

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

4

Dit bureau spant zich in om de juiste personen, instanties of bronnen te vinden voor procesbegeleiding, onderzoek, communicatie, financiering en projectuitvoering. . Tenslotte, de indeling van het plan wordt op een belangrijk aspect aangepast. Bij ieder van de beleidsterreinen zal de voortgang in de actiepunten in hoofdlijnen en een aantal relevante uitgangspunten worden aangegeven die onttrokken zijn aan documenten als de reeds genoemde StruktuurvisiePlus: waar bekend eerst de visie, het beleid in een paar trekken. Daarna en daaraan getoetst of gespiegeld afgesproken actiepunten. Evaluatie van de actiepunten van het Sociaal Economisch Actieplan 2003-2007 Nr. Project Trekker Stand van zaken Voortgang

1.01

Actiepunten sector agribusiness Optimaliseren en begeleiden ZLTO en gemeente van de consequenties van o.a. de Reconstructiewet

1.02

Organiseren thema-avonden ZLTO al dan niet voor de individuele agrariër samen met de gemeente met een informatief, lerend en adviserend karakter

1.03

1.04 1.05

Ondersteunen van de individuele agrariër en stopper (oprichten steunpunt) Mestverwerking Onderzoek legale huisvestingsmogelijkheden buitenlandse werknemers

ZLTO, bedrijfsadviseurs en banken ZLTO SRE

ZLTO en gemeente informeren Continuering activiteit agrariërs over mogelijkheden verbrede landbouw. De gemeente schept voorwaarden voor alternatieve economische dragers Continuering activiteit Afgelopen jaar hebben gemeente en ZLTO samen een thema-avond georganiseerd over toerisme op het platteland. ZLTO organiseert ook zelf (vaak sectoraal) themaavonden over o.a. samenwerken Continuering activiteit In de praktijk gebeurt dit op grote schaal. De gemeente heeft daarin geen directe rol Op dit moment is er geen sprake van een probleem binnen de gemeente Binnenkort stuurt het SRE de definitieve concept-notitie toe aan de regiogemeenten. Deze notitie biedt de gemeenten handvatten om beleid te formuleren De provincie ontwikkelt momenteel beleid over de VAB's (ruimer dan in het huidige Streekplan). De gemeenten worden hierin gekend Dit onderwerp blijft wel een punt van aandacht Wordt actiepunt gemeente

1.06

Problematiek vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB's)

Provincie en gemeente

Het Streekplan zal worden aangepast

2.01

Actiepunten sector bouw, industrie, transport en zakelijke dienstverlening Organiseren overleg met bedrijventerrein

OVRM/gemeente

OVRM heeft een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de gemeente aanwezig was. Daarnaast hebben de voorzitter van OVRM en de heer E. Butter alle bedrijven van Lange Voren persoonlijk

Oprichtingsvergadering vereniging bedrijventerrein RDM voorjaar 2004

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

5

Nr. 2.02 2.03

Project Revitaliseren bedrijventerrein Lange Voren Parkmanagement

Trekker

2.04

Bedrijventerrein Kleine Hoeven

2.05

Kempisch Bedrijvenpark

2.06

Dynamisering OVRM, vergroting draagvlak bij ondernemers Actiepunten recreatie, toerisme en horeca

Stand van zaken bezocht Gemeente/onder- Onlangs is voor dit project een nemers Lange projectleider aangesteld (de Voren heer J. Bekkering, SRE) SRE, gemeente en Onder regie van het SRE heeft ondernemers Grontmij een adviesdocument opgesteld voor parkmanagement op het Kempisch Bedrijvenpark. Daarnaast zal ook een model worden ontwikkeld voor parkmanagement op de bestaande bedrijventerreinen in Bladel en Reusel-De Mierden Gemeente Nu de structuurvisie + in een vergevorderd stadium is, is de gemeente begonnen met de voorbereidingen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven Gemeenten Thans ligt een verzoek bij de Bergeijk, Eersel, Minister van Verkeer om een Bladel en Reusel- aansluiting van het KBP op de De Mierden A-67 OVRM Dit jaar is er met name in de sectoren industrie en detailhandel forse vooruitgang geboekt

Voortgang Volgens de planning zal de revitalisering vóór 1-12005 zijn voltooid Verdere ontwikkeling in 2004. Medio 2004 inzicht in haalbaarheid

Verdere ontwikkeling in 2004

Zodra de betreffende toestemming wordt verkregen wordt het plan verder ontwikkeld Verdere ontwikkeling in 2004

3.01

Ontwikkelen van een visie op het gebied van toerisme Realiseren van een professionele VVV-winkel in het centrum van Reusel en verdeelpunten in de kernen

Platform Toerisme

3.02

Lokaal Toeristische Adviesraad en gemeente

Dit Platform zal in de komende maanden worden omgevormd tot een Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) Of er in de gemeente een VVVwinkel zal komen hangt af van de haalbaarheid

LTA zal ambitieniveau moeten ontwikkelen Binnen 3 jaar zal de keuze moeten worden gemaakt om: - door te groeien naar een VVV-winkel - af te dalen naar het niveau van "wederverkoper" (lagere inkoopkortingen) In 2004 zal worden gezocht naar een geschikte lokatie en naar een initiatiefnemer

3.03

Uitbreiden aantal hotelaccommodaties in de gemeente

Gemeente

3.04

Ontwikkelen van primaire toeristische infrastructuur

Gemeente en ondernemers

Een stagiaire van de NHTV heeft het afgelopen jaar een haalbaarheidsonderzoek verricht. Hieruit is gebleken dat er voor de toeristische markt behoefte is aan een hotelaccommodatie Het afgelopen jaar zijn onder meer de volgende zaken gerealiseerd. - Monument van de waterscheiding - Colamuseum Lage Mierde - Uitbreiden/verbeteren

Verdere ontwikkelingen in 2004

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

6

Nr.

Project

Trekker

2.05

Het ontwikkelen van arrangementen Benutten van subsidiemogelijkheden

Ondernemers en VVV Gemeente en ondernemers

2.06

Stand van zaken schelpenwandelroute - Opknapbeurt Kleine Cirkel (o.a. "zichtlijn" gecreëerd) - Opknapbeurt "Hulsels venneke" - Informatiepaneel geplaatst bij de Reuselse Kei - Toeristische informatiegids voor Reusel-De Mierden Het afgelopen jaar zijn enkele arrangementen ontwikkeld door Grenspark de Kempen en de Boerlevaer Voor de gemeentelijke projecten worden subsidieregelingen aangesproken. Ten behoeve van ondernemers wordt op de gemeentelijke website informatie gegeven over subsidiemogelijkheden

Voortgang

Hier blijven kansen voor ondernemers liggen

3.07

Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met België

Gemeente en VVV -

-

-

-

In 2004 zal worden bezien of het haalbaar is om, samen met andere gemeenten, projecten te realiseren. Op deze wijze kunnen subsidiemogelijkheden worden verruimd (SREEU-fonds) Daar waar mogelijk zullen De gemeente Ravels is samenwerkingsvormen voornemens om een met België worden fietspad aan te leggen die aansluit op het fietspad van aangegaan de Poppelsedijk De gemeente Arendonk is voornemens om een fietspad aan te leggen die aansluit op de fietspad "Eendengoor-Luther" Gemeente Reusel-De Mierden is voornemens om een fietsverbinding te realiseren richting Weelde VVV werkt samen met de gemeenten Lommel en Mol (Grenspark de Kempen) VVV werkt samen met VVV's van Arendonk, Retie, Oud-Turnhout en Ravels (SAMOM) De uitkomsten van genoemd rapport zijn verwerkt in het SEAP 2004-2008. In 2004 zal deze lijn worden doorgezet

Actiepunten detailhandel 4.01 Het ontwikkelen van een visie voor detailhandel Gemeente en ondernemers In 2003 is, in samenspraak met Adviesbureau Theelen, een notitie opgesteld getiteld: "Werk aan de Winkel" Met betrekking tot de organisatiegraad van de ondernemers in de detailhandel is het afgelopen jaar forse vooruitgang geboekt Op dit moment zijn de rijen nog onvoldoende gesloten om dit project met succes aan te pakken In het afgelopen jaar is de

4.02

OVRM Het organiseren van belangenbehartiging voor de detailhandel Het verbeteren van de uitstraling van de oude winkelgalerij aan de Reuselse Markt Opstellen van een Sector detailhandel van OVRM en gemeente Gemeente

4.03

In overleg met de sector detailhandel in 2004 trachten te realiseren Het verdient aanbeveling

5.01

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

7

Nr.

Project wensplan per kern (dorpenplan)

Trekker

Stand van zaken gemeente hier niet aan toe gekomen. Wel is de gemeente druk doende met het opstellen van een structuurvisie+. In deze structuurvisie+ worden voor de diverse kernen al belangrijke beleidskeuzes gemaakt Er zijn al diverse vormen van samenwerkingsvormen ontwikkeld, te weten: - Grenspark de Kempen - SAMOM - Samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel Oirschot en Reusel-De Mierden (klein Kempen) - Samenwerking voor het creëren van internationale fietsverbindingen - Sector detailhandel

Voortgang dat een dorpenplan wordt opgesteld met concrete maatregelen per kern

Samenwerking in de regio 6.01 Zoeken van samenwerkingsvormen met omliggende gemeenten en België Gemeente en ondernemers Daar waar een meerwaarde kan worden verkregen zullen (inter)nationale samenwerkingsverbanden worden aangegaan

Subsidiemogelijkheden in de regio 7.01 Inventariseren van de meest gemeente relevante subsidiemogelijkheden en verwijsadressen voor bemiddeling voor gemeente en bedrijven ICT Mogelijkheden en kansen op gemeente ICT-gebied Op de gemeentelijke website wordt vermeld waar informatie kan worden ingewonnen over subsidieregelingen Afgewerkt

Afgewerkt De gemeentelijke website is verder geprofessionaliseerd. In 2004 zal worden onderzocht of het haalbaar is om, in het kader van revitalisering, breedband te introduceren op het bedrijventerrein. Daarnaast wordt er intergemeentelijk samengewerkt aan de totstandkoming van een vastgoedinformatiesysteem

8.01

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

8

1.2

Doelstelling

De hoofddoelstelling van dit plan is het definiëren van concrete actiepunten ter bevordering van de sociaal economische perspectieven in de gemeente Reusel-De Mierden Als nevendoelstellingen zijn te noemen: het bevorderen van de lokale samenwerking tussen bedrijfsleven en de gemeente en de bedrijven onderling. het actief betrekken van de burgerij en het bedrijfsleven bij het lokale economisch beleidsvormingsproces. het opdoen van ervaring met deze wijze van planvorming 1.3 Werkwijze

Het Sociaal Economisch Actieplan wordt elk jaar bijgesteld en een jaar opgeschoven naar aanleiding van bereikte resultaten en vernieuwde inzichten. Elk jaar wordt het herziene plan ter beoordeling aan B&W aangeboden. De commissie Grondgebiedzaken wordt halverwege het jaar op de hoogte gesteld van de voortgang van de actiepunten. Het planningproces wordt geleid door middel van een Hoofdwerkgroep, een Platform en een aantal werkgroepen. Samenstelling van de Hoofdwerkgroep: Voorzitter Voorzitter Platform Leden J. van de Sande E. Butter J. van Pelt G. Stabel P. van der Wolk M. Huijbregts W. Panjoel wethouder adviseur Kamer van Koophandel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Voorzitter OVRM ZLTO regio Reusel-De Mierden Beleidsmedewerker economische zaken, recreatie en toerisme

De Hoofdwerkgroep stuurt het planningsproces, toetst opdrachten en stelt werkgroepen samen. Samenstelling Platform Voorzitter Leden E. Butter J. van de Sande J. van Pelt G. Stabel P. van der Wolk M. Huijbregts W. Panjoel Mevrouw A. Kokken P. van Gestel P. van Gisbergen P. van Gisbergen B. Goutsmits P. Huijbregts J. Verhagen J. Meulenbroeks H. Maillé R. Jansen P. van Loon Mevrouw D. Pardijs Adviseur Wethouder Kamer van Koophandel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Voorzitter OVRM ZLTO regio Reusel-De Mierden Beleidsmedewerker economische zaken, recreatie en toerisme ZLTO OVRM sector Detailhandel OVRM sector Bouw OVRM sector Bouw OVRM sector Bouw OVRM sector Industrie OVRM sector Toerisme, Recreatie en Horeca OVRM sector Toerisme, Recreatie en Horeca OVRM sector Toerisme, Recreatie en Horeca OVRM Zakelijke Dienstverlening OVRM Zakelijke Dienstverlening Voorlichting gemeente Reusel-De Mierden

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

9

Het Platform is een klankbordgroep. De voortgang van het planningproces en de werkzaamheden van de werkgroepen worden gerapporteerd. De leden koppelen de resultaten terug naar hun achterban Opmerking: In het kader van het project Parkmanagement De Kempen en de revitalisering van de Lange Voren wordt door de OVRM een Ondernemers Vereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden opgericht. Deze vereniging zal ook in het platform worden vertegenwoordigd. Samenstelling werkgroepen Werkgroep agribusiness en reconstructie Voorzitter E. Butter Secretaris W. Panjoel Leden M. Heger G. Linden M. Huijbregts A. Kokken C. van der Weijden M. van Tiggelen H. Maillé

Beleidsmedewerker economische zaken, recreatie en toerisme Provincie Noord-Brabant Beleidsmedewerker VROM ZLTO regio Reusel-De Mierden ZLTO ZLTO Veldhoven Rabobank Bladel-Reusel OVRM sector Toerisme, Recreatie en Horeca

Werkgroep industrie, bouw, transport en zakelijke dienstverlening Voorzitter E. Butter Secretaris W. Panjoel Beleidsmedewerker economische zaken, recreatie en toerisme Leden P. van der Wolk Voorzitter OVRM J. van Pelt Kamer van Koophandel P. van Gisbergen OVRM sector Bouw P. van Gisbergen OVRM sector Bouw B. Goutsmits OVRM sector Bouw P. Huijbregts OVRM sector Industrie Werkgroep Toerisme, recreatie en horeca Voorzitter E. Butter Secretaris W. Panjoel Leden J. Verhagen J. Meulenbroeks H. Maillé R. Jansen H. Vinken-van Gompel T. Romme F. van Uijtrecht S. Kluijtmans Werkgroep detailhandel Voorzitter Vacature Secretaris W. Panjoel Leden E. Butter P. van Gestel A. Laureijs A. Schellens S. Kluijtmans H. Westerink R. Hermans

Beleidsmedewerker economische zaken, recreatie en toerisme OVRM sector Toerisme, Recreatie en Horeca OVRM sector Toerisme, Recreatie en Horeca OVRM sector Toerisme, Recreatie en Horeca OVRM Zakelijke Dienstverlening

Beleidsmedewerker economische zaken, recreatie en toerisme

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

10

2. Karakteristieken en visie van de gemeente Reusel-De Mierden
2.0 Inleidend

In de afgelopen periode is de gemeente op een aantal terreinen, die verband houden met het ontwikkelen van een visie, actief geweest. De StructuurvisiePlus is in dat verband al genoemd. De diverse initiatieven hebben nog niet geleid tot het ontwikkelen van een integrale visie voor de gemeente. Dit blijft nog een wens. Een sociaal-economisch beleid zou gestoeld moeten kunnen worden op een integrale visie als basis voor te nemen beleidskeuzen binnen en over de diverse terreinen. Het profiel van de gemeente is t.o.v. de vorige jaren enigszins aan het verschuiven en dan wordt gedoeld op de samenstelling van de bevolking, groei van de gemeente, ontwikkeling van de werkgelegenheid e.d. De nieuwste gegevens zijn in dit plan opgenomen. De relevante publicaties zijn opgenomen in de lijst van de geraadpleegde literatuur in de bijlage. Een aantal wordt vanwege hun algemeen belang hier in het bijzonder genoemd: - Concept StructuurvisiePlus: nog een werkexemplaar, maar voldoende indicatief; 16 september 2003 - Sterkte-zwakte analyse Regio De Kempen, Kamer van Koophandel/MKB; ongedateerd, 2003 - Sociaal economische paragraaf van het Platform Streekontwikkeling De Kempen - Statistisch zakboek 2003 van het ETIN - De Arbeidsmarkt in Zuidoost-Nederland CWI 2003 2.1 Karakteristieken van de gemeente Karakteristieken in cijfers Uit het Statistisch Zakboek Noord-Brabant 2003, ETIN; oktober 2003 + tabellenboek en De arbeidsmarkt in Zuid-Oost Nederland ( CWI met gegevens met peildatum juni 2003 ) en de gemeentelijke gegevens zijn de volgende tabellen samengesteld: Bevolking Tabel1: aantal inwoners 1 januari 2003 per kern Kern Aantal inwoners 2010 Reusel 8138 Hooge Mierde 1744 Lage Mierde 1734 Hulsel 739 Totaal 12355

2020

2030

12809

12921

12727

T.o.v. het jaar 2000 ( 12.434 ) is de bevolking met 0,7% afgenomen. De daling tot 2009 is het gevolg van een aanwas van 6 % tegenover een negatief migratiesaldo van 8 %. Er is sprake van een toenemende vergrijzing. Aantal leerlingen op de basisscholen Voor de leerlingprognose van de basisscholen is uitgegaan van de leerlingtelling van de Stichting Scholenbureau Kempenland per 1-10-2003 Jaartal Reusel Hooge Mierde Lage Mierde Hulsel Totaal 2004 741 155 173 72 1141 2005 751 164 179 71 1165 2006 721 153 169 57 1100 2007 692 152 156 50 1050 2008 702 151 151 38 1042

Door deze ontwikkeling komt het voortbestaan van de basisschool in Hulsel in het gedrang

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

11

Opleidingsniveau Er is sprake van een laag percentage middelbaar en hoger opgeleiden: 33,4% t.o.v. Noord-Brabant: 60,4%. Aantal personen met slechts een basisopleiding: 12,2% ( Kempen: 6,4% ) Inkomen Inkomen: 600 Euro boven het gemiddelde van de Kempen Productiestructuur De landbouw is in de productiestructuur zwaar vertegenwoordigd zie de onderstaande tabel. Tussen haakjes de situatie 3 jaar eerder. Tabel 2: Productiestructuur Reusel-De Mierden vergeleken met het jaar 2000 en met NoordBrabant in % Sector Landbouw Industrie Bouw Handel/Horeca Commerciële dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening Reusel-De Mierden 2003 2000 20,1 10,3 16,2 30,1 14,6 8,8 Noord-Brabant 2003 23,2 7,7 17,8 28,7 12,5 10,3 4,6 18,8 7,2 23,0 21,2 25,3

Dit profiel benadrukt de noodzaak om voor Reusel-De Mierden bijzondere bronnen in te schakelen om de op handen zijnde veranderingen in de landbouw sociaal-economisch en maatschappelijke te onderkennen, te sturen en te begeleiden

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

12

Werkloosheid Tabel 3: De werkloosheid. Deze ontwikkelt zich onrustbarend (uit De Arbeidsmarkt in Zuidoost Brabant )

Aantal Bevolking Prognose beroepsbevolking Werkgelegenheid Aantal vestigingen Niet werkende werkzoekenden 30 juni 2002 Niet werkende werkzoekenden 30 juni 2003 12350 5520 3933 968 128 231

Mannen

Vrouwen

64 122

64 109

Alhoewel het werkloosheidspercentage in de gemeente aan de lage kant was is de stijging van het aantal niet werkende werkzoekenden met 80% een van de hoogste in Z-O Brabant Werkgelegenheidsfunctie en pendel. De werkgelegenheidsfunctie van Reusel-De Mierden bedroeg in 2001 67%, het laagste van de 6 Kempische gemeenten. Er is een relatief grote uitgaande pendel van 2000 personen. Veel mensen uit Reusel-De Mierden zijn werkzaam in Bladel en Eindhoven.Het grootste deel van de mensen dat in Reusel-De Mierden werkt, maar daar niet woont, is eveneens afkomstig uit Bladel Huisvesting Tabel4 De woningvoorraad Uit de Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2002 Jaar 2002 2005 2010 2015 2020 Benodigde voorraad 4385 (aanwezig) 4580 4880 5160 5350 Toename 195 300 280 190

Tabel 5 Aantal huishoudens : woningmarkt onderzoek van SRE Jaar 2001 2005 2010 Aantal huishoudens 4370 4600 4840 Eenpersoons 840 1440 Gezinnen 2210 2060

Een opmerkelijke verschuiving van het aantal gezinnen naar eenpersoonshuishoudens. Volgens de gemeentelijke volkshuisvestingsplannen zullen er in de periode van 2002 tot 2010 ±490 woningen worden gebouwd ( 170 huur en 320 koop ), terwijl er 110 huurwoningen zullen worden verkocht. De conclusie is gerechtvaardigd dat gegeven de vraag en het aanbod de spanning op de woningmarkt in Reusel-De Mierden in de komende periode wel zal afnemen. Er blijft druk op woningen voor starters en senioren. Binnen het totale quotum van 965 woningen tussen 2002 en 2019 moeten er nog keuzen gemaakt worden tussen - bouwen van woningen voor behoefte eigen inwoners - bouwen voor starters en senioren

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

13

-

blijvend behouden van woningen voor diverse doelgroepen bouwen in de goedkope sector evenwichtige spreiding over de kernen

Op dit moment zou naar rato van de bevolking per kern een verdeling ontstaan: Kern Reusel Hooge Mierde Lage Mierde Hulsel % 65,9 14,1 14,0 6,0 Aantal 636 136 135 58

In de confrontatie fase moet naast een aantal andere overwegingen bezien worden of deze verdeling gewenst is en of de kernen er ruimte voor bieden Enkele aanvullende karakteristieken uit de analyse van de KVK/MKB ( gegevens uit 2001 ) Infrastructuur Bereikbaarheid De bereikbaarheid van de gemeente is niet goed. De wegenstructuur bestaat hoofdzakelijk uit tertiaire wegen. Het aanbod van openbaar vervoer is erg verschraald. De dichtstbijzijnde stations zijn Eindhoven en Tilburg Bedrijventerrein voorraad Wat de bedrijventerreinen betreft is er niet veel beschikbaar. Er zijn wel plannen voor het ontwikkelen van een nieuw kleinschalig bedrijventerrein binnen Reusel-De Mierden: De Kleine Hoeven. Toerisme en recreatie: Er zijn 39 horecabedrijven met relatief veel drankverstrekkers vergeleken met Kempen en Brabant Dag- en verblijfsrecreatie: 3 bungalowparken, 2 campings en 2 hotels met een kleine 100 bedden in totaal. Winkelaanbod ( Uit “Werk aan de winkel “mei 2003 Adviesbureau Theelen } Dit rapport geeft een uitgebreide analyse van de omvang, de kwaliteit, de mix en andere facetten van het winkelaanbod. Met een beperking tot het aspect aanbod van verkoop vloeroppervlak het volgende. Het aanbod in verkoop vloeroppervlak is met 19% gestegen in vergelijking met 1999 voor de dagelijkse sector, ( dat zijn die winkels waar men doorgaans dagelijks komt: supermarkten, versspeciaalzaken en drogisterijen), en met 12% voor de niet-dagelijkse sector. Dat leidt tot gemiddelden van 0,50 m2 / per inwoner en 2,18 m2/ per inwoner voor de dagelijkse resp. niet-dagelijkse sector. Landelijk liggen die cijfers bij vergelijkbare woonconcentraties op resp.: 0,38 m2 en 1,10 m2. Een alarmerend verschil! Een verdere sanering van het winkelbestand lijkt onvermijdelijk ook gezien de leegstand die vandaag nog wordt geconstateerd.

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

14

2.2

Visie gemeente

Zoals al gesteld zal de gemeente in het voorjaar 2004 de StructuurvisiePlus vaststellen. Enkele hoofdpunten uit de concept notitie worden hieronder vermeld. StructuurvisiePlus is een gemeentelijke beleidsnota waarin het gemeentebestuur haar integrale visie weergeeft op de meest wenselijke ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Als zelfbeeld wordt gegeven: Reusel-De Mierden is een groene landelijke Kempische grensgemeente met een aantrekkelijk en gevarieerd woon- en verblijfsklimaat, waar toeristen en recreanten en bewoners van België graag vertoeven. En als ambitie: de gemeente wil de ruimtelijke kwaliteit bepalend laten zijn voor ontwikkelingen als woningbouw en industrie. Daarnaast zal efficiënt gebruik van de ruimte geoptimaliseerd worden. Zodoende zal de gemeente ook in de toekomst een groene plattelandsgemeente zijn en blijven met een hoge landschappelijke kwaliteit. Deze wil zij o.a. benutten voor het verder uitbouwen van de functies wonen en recreatie en toerisme binnen de regio. Reusel-De Mierden zal in de toekomst nog meer dan al het geval is, een aantrekkelijke woongemeente vormen waar ruimte is voor de natuurlijke bevolkingsgroei van de gemeente alsook de regio. De aantrekkelijkheid van het woonmilieu wordt daarbij niet alleen bepaald door de nabijheid van natuur- en landschappelijke waarden, maar eveneens door een breed aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen. Deze voorzieningen vormen samen met duurzame intensieve en extensieve landbouw belangrijke economische dragers van het buitengebied. Door een juiste zonering van natuur-, recreatie- en landbouwfuncties kunnen deze functies uitstekend naast elkaar bestaan en een meerwaarde vormen voor de activiteiten in de kernen. De kernen bieden ruimte voor ontwikkelingen op het terrein van wonen, werken en voorzieningen. Elke kern kan zijn eigenheid behouden, ondanks het feit dat er keuzes gemaakt moeten worden in het nader concentreren van de woon- en werkfunctie. In het hoofdstuk “ Aanzet duurzaam ruimtelijk structuurbeleid” is de strategie aangegeven t.a.v. de diverse landschapsvormen Relevant voor dit SEAP is de strategie t.a.v. de recreatievoorzieningen en de dorpen/ kernen. Strategie t.a.v. de recreatievoorzieningen: De gemeente Reusel-De Mierden streeft naar volle benutting van de potenties die het landschap biedt om ervoor te zorgen dat recreatie en toerisme qua werkgelegenheid een nadrukkelijkere betekenis krijgen. Daar waar de duurzame waarden van het landschap het toelaten krijgt recreatie en toerisme ontwikkelingsruimte. .Beperkingen t.a.v. de toelaatbaarheid hebben eerder betrekking op de aard dan op de schaal van ontwikkelingen. ( geen attractiepark als de Efteling wel als Animali ). Wel wordt een accent gelegd op de meer kleinschalige en extensieve activiteiten. Een belangrijke opgave bij de ontwikkeling is om samen te werken met andere gemeenten en België. - waar duurzame waarden zich niet verzetten kunnen bestaande recreatieve voorzieningen uitbreiden. Waar dit wel het geval is kan er alleen uitgebreid worden wanneer het een kwalitatieve verbetering van het aanbod betreft - de gemeente geeft ruimte aan nieuwe voorzieningen zolang zij qua aard passen, binnen het landelijk karakter van de gemeente en de streek en zolang de ontwikkeling niet in strijd is met de bescherming van de duurzame waarden - Het kan bij toevoeging van recreatieve voorzieningen gaan om zowel dag- als verblijfsrecreatieve voorzieningen met een nadruk op de kleinschalige verblijfsrecreatieve vormen - de kern Reusel is in principe het concentratiegebied voor recreatieve accommodaties in de meer stedelijke sfeer. Mede ter versterking van het bestaande winkelgebied - accommodaties met een meer landelijk karakter kunnen gesitueerd worden in of bij de kleinere kernen, passend in het beeld van plattelandskernen als pleisterplaatsen voor wandelaars en fietsers, waarbij de mogelijkheid van kamperen .bij de boer een aanvullend inkomen voor de boer kan opleveren - een bijzondere plek is ingeruimd voor de zogenaamde recreatieve poorten. Een recreatieve poort vormt de ingang van een natuur- en bosgebied waar de bezoeker de auto kan parkeren en vervolgens te voet, per fiets of te paard het gebied kan verkennen.. De gebieden nabij de Spartelvijver en de Kleine en de Grote Cirkel kunnen in de toekomst ruimte bieden voor dergelijke poorten. Qua voorzieningen valt te denken aan: een bezoekerscentrum, café-restaurant, fietsenverhuur, manege, speelbos, herberg en uiteraard de parkeerruimten

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

15

-

-

als recreatie-ontwikkelingsgebied is de noordoostelijke schil om de kern Reusel aan de overzijde van de Randweg Oost uitermate geschikt. Hierbij kan ook gedacht worden aan het vestigen van een geconcentreerd sportcomplex voor de gemeente. Vrijkomende ruimte door verplaatsing van de huidige accommodaties kunnen worden ingezet voor woningbouw in of nabij de kernen cultuurhistorische waarden dienen te worden behouden en de beleving ervan te worden versterkt. Voorbeelden ervan: de oude linten en buurtschappen.

Strategie t.a.v. de dorpen/kernen. De gemeente hecht grote waarde aan het behoud van vitale kernen. Dat wil zeggen dat de gemeente iedere kern de ruimte wil geven die haar toekomt zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. De woningbouw in de kernen moet de “eigen“ bevolkingsgroei op kunnen vangen. Zuinig ruimtegebruik gaat daarbij voor uitbreiding. Reusel is de hoofdkern en dient dit ook te blijven door het gros van de bedrijvigheid en voorzieningen daar te concentreren. T.a.v de bedrijventerreinen: voor grootschalige bedrijven moet ruimte worden gezocht op het nieuw te ontwikkelen Kempisch Bedrijvenpark. ( KBP ) Waar mogelijk moer er naar gestreefd worden bestaande grootschalige bedrijven te verplaatsen naar het KBP, waardoor plaats ontstaat voor kleine bedrijven en starters. Voor de nieuwvestiging van middelgrote bedrijven wordt ruimte gezocht op de onderzoeklocatie De Kleine Hoeven. De terreinen van Hooge en Lage Mierde blijven behouden. Specifiek voor de landbouw is de afstemming en koppeling met projecten in het kader van het project Revitalisering Landelijk Gebied ( Reconstructie ) van belang. Het bestemmingsplan buitengebied wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw in het kader van de integrale zonering van het reconstructieplan. In de zogenaamde verwevingsgebieden kan kleinschalige ontwikkeling van recreatie en toerisme een belangrijke neventak worden op agrarische bedrijven. Verder is het voor de veehouderij van belang dat er een goed inplaatsingsgebied komt en er voldoende sterlocaties zijn en blijven waar bedrijven ophouden.

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

16

3
3.0

Plannen per werkgebied, actiepunten en werkgroepen
Inleiding

Het vijftigtal actiepunten dat hieronder wordt beschreven is niet zonder prioriteitsstelling af te werken. Er worden 3 categorieën onderscheiden: categorie A: hoogste prioriteit, al in uitvoering of op korte termijn aanpakken categorie B: gematigde prioriteit, wordt binnenkort aangepakt categorie C: lagere prioriteit, wordt gedurende de planperiode gestart Per actiepunt wordt een trekker genoemd, te weten diegene of die instelling of instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de actiepunten. Het tijdstip waarop de activiteit moet worden afgerond is globaal aangegeven Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enkele algemene actiepunten, die voor de verschillende sectoren gelden en de meer specifieke actiepunten per werkgebied. Actiepunten algemeen Nr. Onderwerp 3.0.1 Prioriteit Trekker Planning Toelichting Opzetten van een ontwikkelbureau B gemeente voorjaar 2004 Ten einde projecten te initiëren, te begeleiden en uit te voeren is het van belang dat een intergemeentelijk ontwikkelbureau wordt opgezet. Dit geldt voor zowel toeristisch-recreatieve projecten als voor economische projecten. Initiatieven hiertoe dienen, in samenwerking met een aantal Kempische gemeenten, het Projectbureau van de provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, tot stand te komen. In dit verband is er al een startbijeenkomst gepland in januari 2004. Voorlichting geven over het te voeren beleid Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's) B gemeente 2004/2005 De provincie formuleert, in overleg met de gemeenten, beleid omtrent VAB's. Vervolgens is het de taak van de gemeente dit beleid uit te dragen naar de diverse betrokken sectoren: agrariërs, industriële ondernemers en de ondernemers uit de toeristische en de recreatieve sector.

Nr. Onderwerp 3.0.2 Prioriteit Trekker Planning Toelichting

3.1

Agribusiness en reconstructie

Het proces van voorbereiding en uitvoering van de Reconstructiewet loopt al een aantal jaren. In de loop van die tijd is een aantal voorstellen en concepten gepresenteerd. In deze periode wordt definitieve besluiten genomen over de zonering van de diverse gebieden. Gemeente en ZLTO zijn vertegenwoordigd in de diverse commissies en organen. De gemeente heeft het initiatief genomen om een enquête te houden en een aantal thema-avonden te organiseren samen met de ZLTO over onderwerpen als: alternatieve economische dragers, kansen voor recreatieve en toeristische voorzieningen, samenwerken, fusies, etc.. . Dit soort activiteiten zal worden vervolgd. De gemeente ziet het als haar taak zich in te spannen om de agrarische sector te steunen waar dit nodig is. Indien nodig zullen hierbij ook ZLTO en provincie worden betrokken. Het wordt als een taak gezien vooral van de ZLTO om de individuele agrariër te benaderen in de vorm van huiskamerbijeenkomsten. De gemeente is vooral voorwaardenscheppend betrokken. Ook de financiële instellingen zijn beschikbaar om ondersteuning te geven. Een zorgpunt is: hoe die individuele ondernemer te bereiken. De praktijk van vandaag is dat hij of zij eerst voor zichzelf uitzoekt wat de mogelijkheden zijn en zijn/haar besluiten vervolgens kenbaar

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

17

maakt. In de totale sector is een daling van de werkgelegenheid onvermijdelijk. Ook hier zou het kunnen helpen als van tevoren bekend zou zijn hoeveel mensen met welke capaciteiten op de arbeidsmarkt terecht komen. Dit in verband met eventuele omscholing of aanvullende cursussen. . Actiepunten: Nr. 3.1.01 Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Optimaliseren en begeleiden van de consequenties van o.a. de Reconstructie wet A ZLTO is nu aan de orde en loopt nog een aantal jaren

Nr. 3.1.02

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Organiseren van thema-avonden voor de individuele agrariër met een informatief, lerend en adviserend karakter A ZLTO is actueel en zal zeker nog een paar jaar de aandacht vragen Ondersteunen van de individuele agrariër en de stoppers. A ZLTO vandaag al een noodzaak, ook voor de komende jaren Formuleren beleid legale huisvestingsmogelijkheden buitenlandse werknemers B gemeente in de loop van 2005 SRE stelt een notitie op als kapstok voor gemeentelijk beleid. Zodra deze notitie wordt gepubliceerd is het aan de gemeente om haar beleid te formuleren. Stimuleren van het ontwikkelen van mogelijkheden voor een zorgboerderij A/B agrarische ondernemer/gemeente 2004/2005 Doelgroepen: bejaarden en verstandelijk gehandicapten. Gemeente is voorwaardenscheppend Stimuleren van een of meer biologische boerderijen A/B agrarische ondernemer/gemeente 2004/2005 De gemeente heeft het initiatief genomen om een terrein van 10 ha hiervoor te reserveren en heeft een oproep gedaan aan geïnteresseerden zich te melden Relatie leggen tussen ZLTO en de OVRM A ZLTO en OVRM 2004

Nr. 3.1.03

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.1.04

Nr. 3.1.05

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.1.06

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.1.07

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

18

Toelichting

Op een aantal terreinen zijn er gemeenschappelijke belangen. Het probleem is echter dat partijen niet van elkaar weten welke zaken er spelen. Het is van belang dat partijen de vergaderagenda's met elkaar uitwisselen en eventueel vergaderingen van elkaar bijwonen. Problematiek mestverwerking

Aandachtspunt Nr. Onderwerp 3.1.08 Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Op dit ogenblik niet opportuun. Wel zodra wordt besloten om de norm hoeveelheid stikstof / ha te verlagen

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

19

3.2

Bedrijvigheid: industrie, bouw, transport, zakelijke dienstverlening

In deze sector is veel aan de orde en worden diverse actiepunten met succes aangepakt. Genoemd worden het vormgeven van de vereniging Bedrijventerreinen De Lang Voren, het project Parkmanagement De Kempen, de revitalisering van de Lange Voren, het bedrijventerrein De Kleine Hoeven en het op te richten Kempisch Bedrijvenparkin Hapert-Zuid, De ervaring opgedaan bij de bestaande bedrijventerreinen hebben er toe geleid dat het beleid voor de aanleg van nieuwe terreinen erop gericht zal zijn geen bedrijfswoningen meer op de bedrijventerreinen te plannen. Dit zal voor veel ondernemers een teleurstelling zijn. Uit een recent onderzoek is gebleken dat er voor zo’n 23 ha behoefte is aan bedrijventerrein en dat 75% van de ondernemers daar een woning bij wensen. De gemeente blijft zich inzetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Reusel-De Mierden. Het betreft dan niet alleen de verbindingen Reusel-Tilburg en Reusel-Eersel maar ook de aansluiting op de A 67. Voor het KBP is aansluiting op de A67 voorwaarde voor realisatie van dat bedrijvenpark. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om de aansluiting bij Postel te legaliseren. Ook vanuit België worden acties ondernomen om deze Belgische verbinding tot stand te brengen. Het overleg dat inmiddels jaarlijks wordt gepland met het bedrijfsleven was opgesplitst in 2 bijeenkomsten. Vanaf volgend jaar zullen zowel industrie als bouw in één gemeenschappelijke bijeenkomst met de gemeente om de tafel zitten. Actiepunten Nr. 3.2.00 Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Opzetten ondernemersvereniging voor de sector industrie A OVRM 2004 Organiseren overleg met de ondernemers op de bedrijventerreinen. Intensiveren contact bedrijfscontactfunctionaris met bedrijven A OVRM en gemeente Acties lopen Voor de bedrijven aan de Lange Voren wordt het overleg opgezet samenvallend met het revitaliseren. Voor de overige bedrijven terreinen is nog geen actie ondernomen. De OVRM richt een vereniging op de Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden en zal daarbij ook de andere bedrijven van o.a. Koningshoek en Kailakkers betrekken. Met de opzet van de vereniging wordt steun verleend door de ondernemersvereniging in Bladel, die in juli 2003 is opgericht. Eenmaal opgericht is dat voor de gemeente is uitstekend forum voor overleg op het gebied van parkmanagement en revitalisering. Verder wil de gemeente de relatie met de individuele ondernemer versterken door een gerichte inzet van de bedrijfscontactfunctionaris. Door regelmatig contact kunnen de problemen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en opgelost. Het gemeentebestuur zelf zal regelmatig bedrijven bezoeken Revitaliseren bedrijventerrein De Lange Voren A gemeente en ondernemers project is gestart. Afsluiting voor 1 januari 2005 Specifieke aandachtspunten: toepassen van glasvezelkabel voor ICT doeleinden, externe en interne bewegwijzering en parkeren Onderzoek naar de mogelijkheden Parkmanagement bestaande bedrijventerreinen Reusel-De Mierden/Bladel A SRE en gemeente Project loopt. Afsluiting medio 2004

Nr. 3.2.01

Nr. 3.2.02

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.2.03

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

20

Toelichting Nr. 3.2.04 Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Nr. 3.2.05 Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Nr. 3.2.06 Onderwerp Bedrijventerrein De Kleine Hoeven duurzaam ontwikkelen; parkmanagement. Overleg gemeente met industrie over inrichting etc. A gemeente 2004-2006 Bedrijventerrein De Kleine Hoeven: formuleren beleid voor uitgifte van de terreinen B gemeente 2005-2006 Kempisch Bedrijvenpark: overleg participerende gemeenten en kandidaatbedrijven over inrichting etc. Organisatie, publiek private samenwerking, parkmanagement, etc. Uitgifte terreinen. A gemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-De Mierden 2004-2007 Kempisch Bedrijvenpark: overleg participerende gemeenten en kandidaatbedrijven over inrichting etc. Organisatie, publiek private samenwerking, parkmanagement, etc. Uitgifte terreinen. Leegstand van bedrijventerreinen Herbezettintg vrijkomende bedrijfslocaties A gemeente 2004-2007 Vinger aan de pols houden van de bewegingen die ontstaan door verplaatsing van bestaande bedrijven naar bijv. het KBP, de Kleine Hoeven of anderszins. Doel van deze activiteit is te streven naar een zo intensief mogelijk ruimtegebruik Dynamisering OVRM, vergroting draagvlak bij ondernemers A OVRM wordt nu ingevuld Actie verloopt succesvol. Sectoren krijgen eigen vorm binnen het OVRMkader. Met name goede resultaten bij de ondernemers op de Lange Voren. Acties worden vervolgd. Onderzoek naar de mogelijkheden van een bedrijvenhotel C Gemeente 2005/2006 Er zal gebruik worden gemaakt van de resultaten van eerder uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken op dit punt. Onderzoek naar de mogelijkheden voor perifere locaties voor auto- en meubelbranche C gemeente 2005/2006

Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.2.07

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.2.08

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.2.09

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.2.10

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

21

Nr. 3.2.11

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Initiatieven voor het organiseren van een jaarlijkse contactavond voor ondernemers B OVRM/gemeente 2004/2005

Aandachtspunten Uitgifte van terreinen boven de 3.500m2 en kleiner dan 5000 m2 A gemeente 2004 Op dit moment is de gemeente bevoegd terreinen in haar gemeente uit te geven tot 3.500 m2. Voor terreinen boven de 5.000 m2 is men aangewezen op de regionale terreinen zoals het nieuwe Kempisch Bedrijvenpark. Er is enige onduidelijkheid over die terreinen die tussen de 2 waarden in liggen. Teneinde aansluiting te vinden wil Reusel-De Mierden de bevoegdheid om terreinen tot 5.000m² uit te geven. Dit dient geregeld te worden in het Regionaal Ruimtelijk Plan.

Nr. 3.2.12

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

22

3.3

Toerisme, recreatie en horeca

De regionalisering van de VVV is als uitgangspunt aanvaard. De organisatorische uitwerking dient in de komende jaren zijn beslag te krijgen. Een van de consequenties voor Reusel-De Mierden is dat er gekozen moet worden voor een organisatorische vorm waarop Reusel-De Mierden haar toeristische activiteiten wil managen. De keuze is: of een VVV-winkel onder de supervisie van de regio VVV, of een agentschap dat binnen drie jaar wordt omgezet in een winkel of een of meer wederverkooppunten of folderverdeelpunten. Het VVV-bestuur van de gemeente Reusel-De Mierden is in juli 2003 in zijn totaal afgetreden omdat de gemeente geen actieve medewerking wilde verlenen aan het opzetten van een VVV-winkel. De werkgroep Toerisme, Recreatie en Horeca heeft voor het behoud van de continuïteit besloten het bestuur tijdelijk over te nemen. Er is besloten om voor Reusel-De Mierden het huidige agentschap, niet te verwarren met het agentschap van de Regio-VVV, voorlopig te handhaven. Ter opheffing van de interim situatie wordt op zeer korte termijn een zogenaamd Lokaal Toeristische Adviesraad ( LTA ) opgericht. In deze adviesraad is ook de gemeente formeel vertegenwoordigd en voert doorgaans het secretariaat. Deze raad zal ook op korte termijn haar standpunt bepalen over de hierboven genoemde keuze. Aansluitend zal er een koers worden ingezet die de keuze verder inhoud geeft. Vooralsnog is het de bedoeling het LTA samen te stellen uit de werkgroep, waar alle sectoren in de branche in feite al zijn vertegenwoordigd. De overige actiepunten voor deze sector richten zich op nieuwe initiatieven zoals de toeristische poorten en de dagrecreatieve trekkers, het uitbreiden en instandhouden van de infrastructuur en verschillende vormen van samenwerking. Actiepunten Nr. 3.3.01 Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Oprichten van een Lokaal Toeristisch Adviesorgaan ( LTA ) A Werkgroep Toerisme, Recreatie en Horeca januari 2004

Nr. 3.3.02

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Formuleren ambitieniveau van het LTA A Werkgroep Toerisme, Recreatie en Horeca voorjaar 2004

Nr. 3.3.03

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Traject uitzetten voor de oprichting van een professionele VVV-winkel B Werkgroep Toerisme, Recreatie en Horeca en gemeente 2004 Ontwikkelen primaire toeristische infrastructuur. Ontwikkelen van nieuwe fietsroutes e.d. A gemeente continue activiteit

Nr. 3.3.04

Nr. 3.3.05

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Opstellen van onderhoudsplan voor recreatieve routes en infrastructuur A gemeente continue activiteit

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

23

Nr. 3.3.06

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Aanbrengen van skeelervriendelijk asfalt op fietspaden en ruilverkavelingswegen A gemeente continueactiviteit

Nr. 3.3.07

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Ontwikkelen van 2 toeristische poorten A gemeente 2004/2005 Aan de Spartelvijver het ontwikkelen van een poort met een accent op natuur, trimbaan en survival activiteiten en aan de Burg. Willekeslaan een poort met vooral culturele uitstraling

Nr. 3.3.08

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Ontwikkelen van een dagrecreatieve trekker B gemeente 2005/2006 Het is de idee deze trekker te plannen in Reusel Noord-Oost. Opstellen van een zoneringsplan Klein Kempen voor het bepalen van de toeristische ontwikkelingsmogelijkheden B SRE en de 5 Klein Kempische gemeenten 2004/2005

Nr. 3.3.09

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.3.10

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Ontwikkelen van arrangementen A ondernemers en LTA continue activiteit

Nr. 3.3.11

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met België B gemeente en LTA 2004/2005 Overleg met SAMOM ( Samen over de Meet ) waarin de VVV’s van Hilvarenbeek, Arendonk, Retie, Oud-Turnhout en Reusel-De Mierden participeren om te onderzoeken of samenwerking grensoverschrijdende VVV’s verder geprofessionaliseerd kan worden. Jaarvergadering voorbereiden en thema uitwerken voor jaarlijkse vergadering ( oktober 2004)Grenspark De Kempen ( Nl en België ) A gemeente en LTA 2004/2005 Reusel-De Mierden verzorgt de komende 2 jaren het voorzitterschap van het Grenspark.

Nr. 3.3.12

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

24

Nr. 3.3.13

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Beleid formuleren omtrent permanente bewoning van vakantiewoningen C gemeente 2005 (?) Door de rijksoverheid is nog geen beleid geformuleerd. De gemeente moet aansluitend de eigen koers aangeven. Beleid ontwikkelen in het kader van de wet Openluchtrecreatie. C Wet wordt naar alle waarschijnlijkheid teruggetrokken. Gemeente dient eigen beleid te formuleren Mogelijkheden onderzoeken voor realiseren van een hotelaccommodatie A gemeente 2004 Aanleiding tot deze activiteit is een haalbaarheidsonderzoek voor een dergelijke vestiging in Reusel-De Mierden Onderzoek naar mogelijkheden voor Bed & Breakfast in Reusel-De Mierden B LTA 2005

Nr. 3.3.14

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.3.15

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.3.16

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.3.17

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Toeristische informatiegids periodiek aanpassen, opstellen van een distributieplan B LTA 2004/2005

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

25

3.4

Detailhandel

Op initiatief van de gemeente heeft het adviesbureau Theelen een onderzoek verricht naar de detailhandel in Reusel-De Mierden dat zich vooral richtte op de kern van Reusel. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport “Werk aan de winkel”. De inhoud van het rapport is gepresenteerd aan de winkeliers van onze gemeente. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen die in de activiteitenlijst zijn terug te vinden. De OVRM heeft naar aanleiding van dit rapport een aantal vragen gesteld aan de gemeente. Ook deze vragen worden impliciet in dit plan beantwoord. Ter voorbereiding van deze paragraaf is overleg geweest met een vertegenwoordiging van de sector Detailhandel van de OVRM en vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen De Dorpsbron en de Lensheuvel. Al met al is er met het genoemde rapport en het overleg dat gevoerd is een situatie aan het groeien die bemoedigend is voor de verdere voortgang. Immers tot dit jaar was het nagenoeg niet mogelijk behoorlijk overleg te voeren met de verschillende groeperingen die ieder weer hun eigen belangen nastreefden maar op uitnodigingen voor overleg niet of nauwelijks reageerden. Het is in ieder geval een stimulans voor de sector van OVRM om een breder draagvlak te vinden en meer leden te werven zodat elk volgend overleg ook meer representatief is voor de detailhandel in Reusel en de andere dorpskernen. Enkele specifieke beleidszaken: - de gemeente heeft het concentratiebeleid voor de kern in Reusel verwoord in het centrumplan. De gemeente vervult daarbij ten aanzien van het stimuleren van verplaatsing van bestaande bedrijven naar het winkelcentrum een voorwaardenscheppende rol. In financiële zin worden er geen voorzieningen getroffen. - de in het rapport Theelen opgenomen suggestie om voor het agro- toerisme de verkoop aan huis te regelen is niet relevant. Dit soort zaken zijn geregeld in het bestemmingsplan de - het verplaatsen van 2 centrum supermarkt wordt niet overwogen. Uit het overzicht van het aanbod aan winkels blijkt dat er in de gemeente een overschot is aan verkoop vloeroppervlak. De leegstand in het centrum van Reusel en de ontwikkeling van minder maar grotere winkels is het niet moeilijk te voorspellen dat het aantal winkels in onze gemeente binnen afzienbare tijd zal afnemen. Een ontwikkeling op economische en markttechnische gronden die niet tegen te houden is. Eén concentratiegebied is nodig om te overleven. Toch wil de gemeente doen wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat voor de dagelijkse boodschappen in de kernen voorzieningen handhaafbaar blijven. Actiepunten Het organiseren van de belangenbehartiging van de detailhandel A OVRM 2004 OVRM heeft deze sector meer accent gegeven. Nadere invulling is nog nodig: betrekken van de kernen als de Dorpsbron, Lensheuvel en de kleine kernen in Reusel-De Mierden Beleid formuleren m.b.t. de uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande vestigingen buiten het concentratiegebied. Duidelijke definitie van het begrip concentratiegebied B gemeente 2004

Nr. 3.4.01

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.4.02

Onderwerp

Prioriteit Trekker Planning Toelichting

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

26

Nr. 3.4.03

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Verbeteren van de uitstraling van de oude winkelgalerij A Ondernemers 2004 Probleem blijft nog bestaan. De ondernemers zullen de eerste stappen gezamenlijk moeten zetten met zaken als kiezen gemeenschappelijk logo, achterstallig onderhoud panden aanpakken Het verbeteren van het economisch klimaat van het winkelcentrum, de dorpsbron en de Lensheuvel Een aantal problemen is naar voren gebracht. Ze dienen integraal te worden beschouwd A gemeente 2004/2005 In kaart brengen van het verkeer en de parkeerproblematiek in het centrum van Reusel. Bevorderen doorstroming van kooppubliek van markt naar dorpsbron en vice versa. Gedane suggesties :maatregelen voor opvangen van de piek tijdens de weekmarkt. Aangeven van parkeerroutes, eventueel invoeren van blauwe zone. Herbezien parkeerruimte rond het postkantoor. Woonerf maken van dorpskern. Het inrichten van verkeersvakken aan de dorpsbron. Overleg met de ondernemers over de inrichting en locatie van het gebied rond de Jozefschool en het oude gemeentehuis.

Nr. 3.4.04

Onderwerp

Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.4.05

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Brancheringsbeleid aanscherpen : kritisch nagaan van eigen perspectief/assortiment en completeren van versaanbod op de markt A Eigen initiatief van de individuele ondernemer 2004

Nr. 3.4.06

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Mogelijkheden om de weekmarkt te verplaatsen C gemeente i.o.m.ondernemers en OVRM 2005 Gemeente heeft inmiddels besloten om de weekmarkt niet te verplaatsen. Leegstaande units in het winkelcentrum tijdelijk aankleden A Dit wordt gezien als een taak voor het SCN in overleg gemeente 2004 Samenwerken om te komen tot uniforme winkelopeningstijden, gezamenlijke promotie van 1 of 2 evenementen, klantenmarketing, bewerken van de toeristische markt, consumenten- of bezoekersonderzoek A ondernemers 2004/2005

Nr. 3.4.07

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting Onderwerp

Nr. 3.4.08

Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Nr. 3.4.09

Onderwerp Prioriteit Trekker

Steunen van initiatieven voor het vestigen van een buurtsuper A gemeente

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

27

Planning Toelichting

2004

Nr. 3.4.10

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Beleid formuleren voor het venten en de standplaatsen voor de ambulante handel B gemeente 2004/2005

Nr. 3.4.11

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Het aanleggen van een evenemententerrein B gemeente 2004/2005

Nr. 3.4.12

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

Het verplaatsen van Reusel kermis van de markt naar de locatie rondom het busstation en gemeentehuis C gemeente i.o.m. kermisondernemers 2005 De gemeente heeft inmiddels besloten om de kermis niet te verplaatsen Inbraakpreventie gemeente/politie In samenwerking met politie onderzoeken wat er in het kader van beveiliging voor (preventieve) maatregelen kunnen worden getroffen

Nr. 3.4.13

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

28

3.5

Woon- en leefkernen Reusel – De Mierden

Het actiepunt het opstellen van een wensplan per kern is in de afgelopen periode niet opgepakt. De meningsvorming over het instellen van eventuele dorpsraden om de burgers in de kernen meer te betrekken bij de vraagstukken over de leefbaarheid van de kernen heeft nog niet plaatsgevonden. Er is een aantal avonden georganiseerd in ieder van de dorpskernen maar die hebben toch niet geleid tot bevredigende resultaten. Het actiepunt blijft daarom staan. De oplossingsrichting is nog niet duidelijk. Opstellen van een dorpenplan per kern; concrete maatregelen per kern Op initiatief gemeenteraad Gemeente, na meningsvorming in de gemeenteraad 2004/2005

Nr. 3.5.01

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

3.6

Samenwerking in de regio en met België Samenwerking in de regio en met België A gemeente continu aandachtspunt De groeiende samenwerking met de 5 gemeenten van Klein Kempen: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden leidt steeds weer tot nieuwe initiatieven. Ook met België worden door de detailhandel en de toeristische sector verscheidene acties gevoerd

Nr. 3.6.01

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

3.7

Informatie en communicatie technologie Inventariseren van de behoeften, de mogelijkheden en kansen op ICTgebied. A gemeente continu aandachtspunt Onderzoek naar de behoefte en de mogelijkheden voor het realiseren van breedband ICT is al genoemd onder 3.2.02. Verder wordt hier vermeld het verder professionaliseren van de website van de gemeente. Ook de samenwerking op het terrein van het vastgoedinformatiesysteem.

Nr. 3.7.01

Onderwerp Prioriteit Trekker Planning Toelichting

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

29

4

Planning, benodigde capaciteit en middelen

In dit plan is een vijftigtal actiepunten opgenomen. Veelal worden ze uitgevoerd door werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de gemeenschap en de gemeente. Het is duidelijk dat de prioriteitsstelling als een eerste indicatie moet worden gezien. Vaak zal een beroep moeten worden gedaan op eigen inzet van de ondernemers en burgers. Die inzet zal enthousiaster zijn naarmate de eigen betrokkenheid en die van de gemeente zichtbaar wordt. De strekking van de actiepunten geeft wat dat betreft goede hoop. Ook de instellingen en instanties als de Kamer van Koophandel, de NV Rede, Stimulus en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven kunnen worden aangesproken op ondersteuning Het initiatief van de gemeente om een ontwikkelbureau op te richten, samen met de buurgemeenten, in navolging van dat van de Hilver, is vervolgens een kans die moet worden aangepakt. De aard van de actiepunten leidt toch snel tot de vraag: kan dat niet worden uitgevoerd in samenwerking met die andere gemeenten? De eigen gemeente en haar ambtelijk apparaat heeft, mede door de geringe omvang, haar beperkingen in capaciteit en expertise. Er zal daarom meer dan bij de grotere gemeenten in een aantal gevallen een beroep moeten worden gedaan op externe ondersteuning. De aard van de actiepunten geeft ook aan dat er sprake is van een verbreding van de gevraagde inzet bij de gemeente. De voorlichtingsfunctie kan een goede ondersteunende rol vervullen om het SEAP dichter bij de gemeenschap te brengen. De OVRM zal door haar nieuwe elan en enthousiasme meer kunnen betekenen voor de ondernemers. In de begroting is, voor de uitvoering van het SEAP, jaarlijks een bedrag van ± € 17.000,-opgenomen. Verder wordt gebruik gemaakt van subsidies. De balans opmakend kan worden vastgesteld dat het SEAP een ambitieus plan is, een 7-gangan menu, maar dat de ingrediënten, het recept, de voorbereiders en de uitvoerenden de verwachting uitstralen van een uitnodigende, uitdagende maaltijd.

Bijlage: Geraadpleegde literatuur Sociaal Economisch Actieplan 2003-2007, Reusel-De Mierden november 2002 Sociaal Economisch Actieplan 2001-2005, Reusel-De Mierden oktober, 2001 Concept StruktuurvisiePlus, september 2003, Economisch actieplan gemeente Bergeijk 2004-2008, concept november 2003 Economisch Actieplan Eersel, augustus 2003 Sterkte-Zwakte Analyse, Kamer Van Koophandel/MKB, ongedateerd Statistiek Zakboek Noord Brabant, ETIN, 2003 Werkgelegenheid in de Noord-Brabantse gemeenten 1998-2002, mei 2003 De arbeidsmarkt in Zuidoost Nederland, CWI, juni 2003 Werk aan de winkel, Adviesbureau Theelen, mei 2003 Nieuwsbrief De Hilver ontwikkelbureau, najaar 2003 Sociaal-economische paragraaf Reconstructiegebied Beerze Reusel, oktober 2003 Revitalisering Landelijk Gebied Reconstructiecommissie Beerze Reusel: streefbeeld en nieuwsbrieven Leerlingtelling Stichting Scholenbureau Kempenland per 1-10-2003.

SEAP 2004-2008 (definitief) II.doc

30

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.