BusinessPARK

magazine
jaargang 5, september 2006
3
Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen

Special BID
Business Improvement
Districts
Kom naar seminar BID
op 6 oktober

Ondernemers en
politici over BID
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
must voor bedrijvenparken
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
I NHOUD
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine

COLUMN

Vraag & Antwoord
22
Sels Advies & Secretariaat
secretariaatsdiensten met visie
Lokale ondernemersverenigingen
Businessparkmanagement
Maatschappelijk ondernemen
Onderwijs en arbeidsmarkt
Contactpersonen drs. Ton Sels en drs. Jeffrey Zoet
Postbus 405 - 3100 AK Schiedam
Jan van Galenstraat 78 te Schiedam
Tel. (010) 40 90 530 - Fax (010) 473 28 18
i nf o@sel s. nl
www. sel s. nl
Inzicht in uw bestelhistorie, controle en gemak dat is wat CPS u biedt.
Dankzij dit unieke systeem kunt u 24-uur per dag online vanuit de hele wereld
uw drukwerkportefeuille bekijken en uw bestelling doorvoeren. U heeft één
aanspreekpunt en uw huisstijl wordt gewaarborgd.
Enorme besparingen op uw drukwerk dankzij
Corporate Print Systeem
CORPORATE PRINT SYSTEM
CPS
Bel voor meer informatie 020 618 23 01
of kijk op www.printsysteem.nl
BID en werk
Staatssecretaris Van Gennip heeft
de Kamer toegezegd te komen met
een voorstel voor experimenten voor
Business Improvement Districts.
Deze mondvol gaat in jargon als BID
door het leven. Een BID is een gebied
waarin door een collectieve heffng een beter én veiliger ondernemersklimaat
wordt geschapen. De heffng wordt op verzoek van de ondernemers ingesteld
en slechts geheven indien een ruime meerderheid van de ondernemers in
het gebied daarmee instemt. Dit betekent dat ondernemers elkaar moeten
overtuigen van nut en noodzaak van gezamenlijke initiatieven. Een bijkomend
voordeel van een BID is dat ondernemers die wel (willen) profteren van
collectieve maatregelen, maar daarvoor niet willen betalen, de zogenaamde
freeriders, ook dienen bij te dragen. BID’s worden in Angelsaksische staten al
jarenlang succesvol toegepast.
Voor bedrijvenparken is BID een nieuwe mogelijkheid om het pakket aan
parkmanagement beter en voor langere termijn structureel te organiseren. Met
name voor reeds bestaande bedrijvenparken kan het instellen van een BID een
mogelijkheid zijn om alle ondernemers die profteren van duurzaam beheer van
bedrijvenparken te committeren, ook fnancieel gezien.
Van Gennip geeft aan dat zij ruimte wil bieden voor een aantal experimenten
met BID in Nederland. Ondernemersorganisaties en gemeenten die interesse
hebben, kunnen zich melden bij EZ. Natuurlijk wilt u eerst weten wat BID
precies inhoudt en wat de mogelijke haken en ogen zijn. In deze uitgave van
BusinessPark magazine staat BID centraal. Leest u meer over de mogelijkheden
met BID en neem kennis van de visie van politici op BID.
Laat u tijdens het BID-seminar op 6 oktober bij DHV in Amersfoort informeren
over de kansen voor ondernemersorganisaties. Vanuit het ministerie zullen de
plannen met BID worden toegelicht tijdens het seminar. In dit magazine treft u
het programma en een aanmeldingsformulier voor het seminar aan.
Ik ben benieuwd of BID gaat werken. Als het alleen gezien wordt als een
verhoging van de lasten voor ondernemers denk ik dat het niet gaat werken.
Eigenlijk is de term heffng verkeerd in dit verband. Hierdoor wordt de
discussie over BID vertroebeld. BID is een investeringsfonds van ondernemers.
Het is voor en door ondernemers en zij bepalen welke investeringen op
het bedrijvenpark (of in een winkelcentrum) plaatsvinden. In feite is de
parkmanagementbijdrage die bedrijven op vele nieuwe bedrijvenparken jaarlijks
betalen een vorm van BID avant-la-lettre. De ledenvergadering beslist immers
welke activiteiten er nodig zijn en hoeveel geld dat gaat kosten. Jaarlijks wordt
zo de bijdrage per vierkante meter kaveloppervlak vastgesteld.
Als ondernemers BID zien als fonds om te kunnen investeren in de kwaliteit
van de bedrijfsomgeving, dan gaat BID werken.
Ton Sels
Voorzitter Centrum voor Lokale Ondernemerskringen stichting CLOK

Reactie BID van
Ten Hoopen (CDA)
7
Lokaal verhaal o.a.
Start HarnaschPolder
INHOLLAND start opleiding
8

Raadsleden, adopteer een
bedrijvenpark!
10

BID internationaal STOGO
12
14
Recht & Plicht
21
Clok-katern o.a.
Seminar BID
Bestuurdersaansprakelijkheid
Clok en BID
Reactie van drie wethouders EZ
Grote steden en BID
4
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine

Marka Spit
Wethouder sociale en
economische zaken
Gemeente Utrecht
BusinessPark Magazine heeft de wetouders EZ van Rotterdam, Utrecht en Den Haag
gevraagd om een reactie op BID. Roelf de Boer is wethouder in Rotterdam, Marka Spit in
Utrecht en Henk Kool in Den Haag.
Wethouders uit Rotterdam, Utrecht en Den Haag aan het woord
BID volgens wethouders EZ
Is de BID-systematiek volgens u meer geschikt
voor reeds bestaande bedrijvenparken of voor
nieuwe bedrijvenparken?
Henk Kool: Een belangrijke doelstelling van een BID is
het voorkomen van free riders gedrag van ondernemers. Free
riders genieten wel de voordelen van collectieve activiteiten
maar betalen daar niet aan mee. Een belangrijke oorzaak van
free riders gedrag is de mate van organisatie van een groep
ondernemers in een bepaald gebied.
Het voordeel van een nieuw bedrijventerrein is dat vanaf het
begin bij de uitgifte van grond een voorwaarde kan worden
gesteld aan het lidmaatschap van een bedrijvenvereniging.
Het wel of niet invoeren van een BID is daarmee op een
nieuw bedrijventerrein eenvoudiger (mits uiteraard sprake is
van een verplicht lidmaatschap) omdat er in dit geval sprake
is van een bestaande infrastructuur van overleg en van een
gemeenschappelijk belang.
Indien er geen sprake is van een verplicht lidmaatschap ligt
het in de rede te veronderstellen dat ondernemers eerder
belang zullen hechten aan het representatief houden van
het bedrijventerrein. Per slot van rekening hebben deze
ondernemers gekozen voor een nieuw terrein met een vaak
meer representatieve uitstraling en zij zullen er sneller belang
aan hechten dat zo te houden.
Gezien de doelstellingen van een BID is er geen tot nauwelijks
verschil in de toepasbaarheid van een BID voor het soort
bedrijventerrein. Uiteindelijk doel is een beter bedrijfsklimaat
en dat is relevant voor alle terreinen. Hierboven heb ik echter
aangegeven dat de voedingsbodem voor het invoeren van een
dergelijk systeem waarschijnlijk vruchtbaarder is bij een nieuw
terrein.
Marka Spit: BID is meer geschikt voor bestaande parken.
Voor nieuwe parken (bv Wetering, Papendorp) stellen
wij deelname aan parkmanagement vereniging verplicht,
zodat langs die weg collectieve zaken als onderhoud,
bewegwijzering en beveiliging geregeld worden.
Roelf de Boer: Voor beide situaties geschikt maar bij nieuwe
terreinen kunnen collectieve voorzieningen ook geregeld
worden, desgewenst via uitgiftecontracten. Daarom is het
zo dat BID systematiek vooral uitkomst biedt voor oudere
bestaande bedrijventerreinen.
Hoe kunnen ondernemers worden overtuigd
om akkoord te gaan met een nieuwe (extra)
hefng voor BID?
Henk Kool: Het uitgangspunt van een BID is wat mij
betreft: door en voor ondernemers. Het initiatief dient dan
ook nadrukkelijk van de ondernemers zelf uit te gaan. Zij
moeten elkaar overtuigen van de toegevoegde waarde van een
BID en er vertrouwen in hebben dat met de extra heffng ook
daadwerkelijk sprake is van additionele activiteiten die het
ondernemersklimaat binnen een bepaald gebied verbeteren.
Het negatieve signaal dat MKB Nederland afgeeft (geen
voorstander van een extra heffng) is daarbij zeker niet
behulpzaam, maar geeft wel het dilemma aan waar
belangenbehartigers van ondernemers voor staan. Uiteindelijk
moet er sprake zijn van vertrouwen in de toegevoegde
waarde van een extra heffng waarbij de zwaarte van
een beter bedrijfsklimaat versus vermindering van lasten
moeten worden afgewogen. Daar spelen ook de koepels van
ondernemersverenigingen een grote rol bij. De publieke sector
dient daarbij mijns inziens geen nadrukkelijke rol te spelen.
Marka Spit: Baten moeten hoger zijn dan de kosten. Als
iedereen meebetaalt aan verbetering van de bedrijfsomgeving
heb je voor relatief weinig geld veel resultaat. Je voorkomt het
nu veel voorkomende free riders gedrag, bv. bij collectieve
beveiliging op bedrijfsterreinen.
Roelf de Boer: De BID systematiek gaat ervan uit dat het
initiatief wordt genomen door ondernemers zelf; die moeten dus
hun collega’s overtuigen van de voordelen van een BID aanpak.
Wat vindt u van de optie om (een deel van) de
collectieve hefng BID te halen uit de OZB-
hefng voor bedrijfspanden?
Henk Kool: Op zich is een dergelijke constructie
verdedigbaar mits er sprake kan zijn van differentiatie binnen
een gemeente. Op basis van de huidige regelgeving is dit niet
mogelijk en dit voorkomt een gerichte inzet van dit soort
middelen op plaatsen waar dit het meest gewenst is.
Alleen wanneer het mogelijk is om voor bepaalde gebieden
een hogere heffng op te leggen die vervolgens ter beschikking
kan worden gesteld voor een (economisch) gebied is dit een
werkzame optie.
Marka Spit: Politieke vraag!! Ik vind het geen gek idee,
maar de OZB gaat nu naar de algemene middelen, en je hebt
dan als gemeente minder inkomsten, en dat zal dan weer
geregeld moeten worden. Indien antwoord nee: OZB gaat naar
algemene middelen, daar wordt een veelheid van zaken uit
gefnancierd die voor alle inwoners en bedrijven van de stad
belangrijk zijn.
Roelf de Boer: Dat lijkt me geen goed idee, want ik ben meer
voor de methode zoals die in Engeland en Amerika wordt
toegepast waarbij de BID kosten worden opgebracht door
de ondernemers zelf. Ik kan echter wel voorstellen dat de
gemeente - zoals nu ook vaak gebeurt - gerichte fnanciële
ondersteuning biedt voor activiteiten die de gemeente
wenselijk acht. Bv. het bevorderen van de zelforganisatie van
ondernemers of projecten op het gebied van veiligheid.
Welke kosten van parkmanagement zouden
in uw visie bekostigd kunnen worden uit de
collectieve hefng BID?
Henk Kool: Daar wil ik nadrukkelijk geen mening over
hebben. Het is uiteindelijk aan het ondernemerscollectief zelf
om te bepalen waar de extra middelen voor ingezet moeten
worden. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers en
niet bij de publieke overheid. Voor een winkelstraatvereniging
kan dat het bekostigen van een Sinterklaasoptocht zijn of het
aanbrengen van extra verlichting. Voor een bedrijventerrein
zullen dergelijke acties minder toegevoegde waarde hebben
om het ondernemersklimaat te verbeteren.
Marka Spit: Die zaken waar de Gemeente niet direct
en als enige zelf voor verantwoordelijk is. De gemeente is
verantwoordelijk voor een aantal basisvoorzieningen als
politie, onderhoud openbare ruimte etc. Als je in een gebied
zaken op een hoger niveau wilt brengen qua beheer (mooier
groen, extra particuliere beveiliging, bewegwijzering naar
individuele bedrijven, voorzieningen voor bedrijven als bv.
kinderopvang en andere diensten) kunnen die kosten ten last
van de collectieve heffng van het BID.
Roelf de Boer: Alle maatregelen die ten goede komen aan
alle ondernemers op het gebied van schoon, heel, veilig,
bereikbaar, gezamenlijke inkoop etc. en die niet behoren
tot het normale voorzieningenpakket dat de overheid biedt,
zouden in principe via een BID geregeld kunnen worden.
Is uw gemeente bereid deel te nemen aan
experimenten van EZ voor BID op een
bedrijvenpark?
Henk Kool: De gemeente Den Haag is al een van de
pilotgemeenten voor het instellen van een BID voor het
centrumgebied. Vanuit mijn portefeuille Economie ben ik
zonder meer bereid om deel te nemen aan een experiment op
een bedrijvenpark.
Marka Spit: Als de wettelijke mogelijkheden er zijn zullen
wij deelname aan een BID in overleg met de betrokken
bedrijven bezien.
Roelf de Boer: Het gemeentebestuur heeft 1,8 miljoen
euro beschikbaar gesteld aan experimenten BID op
bedrijventerreinen en winkelgebieden. Wij hebben ons samen
met de betreffende ondernemersorganisaties - want die
hebben hierin immers het voortouw - bij EZ al aangemeld
voor experimenten bij EZ.
Ik wil graag nog kwijt dat
diverse Rotterdamse ondernemers
organisaties zelf pleiten voor
de invoering van BID’s in hun
gebied. De gemeente ondersteunt
dat ten volle en ik vind dat ook
de wetgever de ondernemers de
kans moet geven te laten zien dat
zij BID’s tot een succes kunnen
maken. Dit is geen hobby van
gemeentebesturen maar een
ondernemerswens!
Roelf de Boer
Wethouder Economie
Gemeente Rotterdam
Henk Kool
Wethouder sociale zaken,
werkgelegenheid en economie
Gemeente Den Haag
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine

Dit alles lijkt weinig nieuw – echte ondernemers weten van
aanpakken en lossen hun problemen snel zelf op. Toch is het
revolutionair. Want als BIDs in onze wet worden opgenomen,
is de overheid niet langer nodig voor deze taken. Als u dan
besluit met uw buren-ondernemers een BID te vormen, is uw
slagkracht fink versterkt.
Maar zoals we wel vaker zien, kan een oorspronkelijk goed
plan in een andere richting worden uitgewerkt en van kleur
verschieten. Het CDA wil dan ook koste wat kost voorkomen
dat een BID een soort veredelde extra belasting wordt voor
ondernemers. Ook mag het ontstaan van een BID er niet toe
leiden dat de overheid zijn kerntaken als misdaadbestrijding
laat schieten omdat er nu eenmaal een BID is ontstaan.
Kerntaken blijven kerntaken.
Zowel het midden- en kleinbedrijf als de grote bedrijven
hebben baat bij de BID. De mogelijkheden zijn eindeloos:
een toeristische gids, die, wordt betaald door de BID
van Schoonhoven, toeristen rondleidt in de historische
ondernemingen van het zilverstadje. Of bijvoorbeeld blinkende
bestrating in een verouderd bedrijvenpark in Delfshaven. Of
draadloos internet in de gehele binnenstad van Zoetermeer.
BIDs maken het mogelijk dit snel op te zetten.
U raadt het al – het CDA juicht ondernemers die
verantwoordelijkheid voor hun omgeving nemen van harte toe.
Want zolang een BID zichzelf organiseert en uit de wensen van
de ondernemers voortkomt, zijn wij voor.
Jan ten Hoopen,
CDA-Woordvoerder Economische Zaken
Het idee van de Business Improvement Districts (BID) komt uit Amerika. In een
afgebakend gebied besluiten ondernemers om zichzelf te belasten en met de
opbrengsten hun omgeving te verbeteren. Initiatief van winkeliers heeft er
bijvoorbeeld voor gezorgd dat de smerige binnensteden van New York en Philadelphia
(dat niet voor niets ooit als Filthadelphia bekend stond) tegenwoordig schoon
en aantrekkelijk zijn.
BID ja, lastenverzwaring nee!
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine

De raad van gemeente Utrechtse
Heuvelrug (o.m. Austerlitz, Doorn,
Maarn en Leersum) heeft vlak voor de
zomer besloten de twee hectare grote
strook langs de Bertus Leendersweg
verder te ontwikkelen. Aanvankelijk
zag het ernaar uit dat de raad het besluit
wilde opschorten totdat de defnitieve
structuurvisie met betrekking tot
bedrijfshuisvesting van de nieuwe
gemeente gereed was. De ontwikkeling
van het terrein wordt nu toch opgestart
Bedrijventerrein voor Utrechtse Heuvelrug
op voorwaarde dat op de plaats van de
uit Leersum naar het nieuwe terrein
vertrekkende bedrijven woningbouw
wordt gerealiseerd.
LOKAAL VERHAAL
Op donderdag, 8 juni jl., opende
wethouder Roderick van de Mortel de
nieuwe portalwebsite van Bedrijven
overleg ’s-Hertogenbosch, www.bos-h.nl.
Dit gebeurde tijdens de vergadering
van Bos-H (voorheen SBB), het
vernieuwde overkoepelend orgaan van
alle bedrijfsverenigingen en –terreinen
in ’s-Hertogenbosch. Als lid van Bos-
H heeft Samenwerkingsverband RIVU
er voor gekozen om ook binnen deze
portal een vernieuwde internetsite op
te zetten:www.rivu.nl.
De website zorgt als interactief middel,
gecombineerd met de e-mailnieuws-
brief, snel en tijdig voor informatie
voor de aangesloten bedrijven. Zeer
geschikt om actuele zaken te tonen,
nieuws van onze vereniging, nieuws
van de andere bedrijfsterreinen en
algemeen nieuws. Het ledenbestand
is vanaf iedere site in te zien, met
aanvullende informatie. Ook de
koppeling met de portal www.bos-h.nl
is belangrijk wanneer het gaat om
gebiedsoverschrijdende informatie die
heel ondernemend ’s-Hertogenbosch
interesseert.
Nieuwe website RIVU
LOKAAL VERHAAL
Samen met ECORYS en Grontmij
biedt INHOLLAND een post-HBO
opleiding Management Bedrijven-
terreinen aan. Deze opleiding start
op 28 september.
Het doel van de opleiding is het
overdragen van kennis (door specialisten
met de nodige praktijkervaring) over
duurzame ontwikkeling, beheer en
structuur van bedrijventerreinen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
levenscyclus van een bedrijventerrein
(initiatie, planvorming, realisatie en
exploitatie/parkmanagement).
De opleiding is bedoeld voor mede-
werkers van provincies, gemeenten,
adviesbureaus, leden van ondernemers-
verenigingen en toekomstig park-
managers.
Voor meer informatie:
www.inhollandacademy.nl of
www.businessparkmanagement.com.
In aanwezigheid van vertegen-
woordigers van Kamer van Koophandel
Flevoland, burgemeester Dijkstra van
Zeewolde en diverse genodigden uit het
bedrijfsleven heeft op vrijdag 30 juni
2006 de Vereniging Parkmanagement
Horsterparc zich offciëel gepresenteerd.
Het Horsterparc is een nieuw bedrijven-
park van ca. 40 ha. in de gemeente
Zeewolde en kent parkmanagement.
De vestiging van het parkmanagement
is centraal op het bedrijvenpark.
De leden van de vereniging zijn de
bedrijven die een vestiging hebben op
het Horsterparc.
De drie bedrijfsdirecteuren van Jet
Europe, Brinck HMT Meettechniek en
EGT bv., te weten de heren Adriaanse,
Valentijn en Theissling (v.l.n.r.), hebben
de offciële handeling verricht door het
onthullen/presenteren van het logo van
de Vereniging op de kantoorvestiging.
Op deze wijze wil de vereniging
aangeven dat het parkmanagement er is
voor de bedrijven, namelijk herkenbaar
en aanspreekbaar voor de bedrijven
en centraal op het bedrijvenpark
Horsterparc.
Verder info bij: Gerard Boers,
parkmanager tel. 036-5479628, e-mail:
gboers@zeewolde.nl.
INHOLLAND start nieuwe opleiding
Op 3 juli is de eerste grondreserverings-
overeenkomst voor het toekomstige
bedrijventerrein HarnaschPolder ge-
tekend. De VOF HarnaschPoort
bestaande uit de ontwikkelaars ABB
Ontwikkeling BV uit Sliedrecht en
Residentie Vastgoed Ontwikkeling uit
Den Haag reserveert hiermee de eerste
drie ha. De start van het bedrijventerrein
langs de A4 centraal tussen Den Haag,
Delft en Rotterdam is hiermee bezegeld.
De overeenkomst werd getekend met
het bedrijvenschap HarnaschPolder,
een samenwerkingsverband van de
gemeenten Midden-Delfand, Delft
en Den Haag. Het bedrijvenschap is
verantwoordelijk voor de planvorming,
de uitgifte en het bouwrijp maken van
de kavels voor uiteenlopende bedrijven
tot milieucategorie 3. In totaal zal het
bedrijventerrein netto 50 ha bedragen.
De uitgifte van de laatste kavels zal in
2011 plaatsvinden. Naast bedrijven biedt
het bedrijventerrein ook ruimte aan
kleinschalige woningbouw, recreatieve
fetsroutes langs de bestaande trek-
vaarten en een ecologische zone.
Het plan is geïntegreerd in de
landelijke omgeving van Midden-
Delfand en de in ontwikkeling zijnde
woningbouw van Delft. Zo ontstaat
een levendig bedrijfslandschap langs
de A4 waar gewoond, gerecreëerd en
gewerkt gaat worden. Een vruchtbaar
Start HarnaschPolder bezegeld
ondernemersklimaat dat ultieme
kansen en mogelijkheden biedt voor
uiteenlopende bedrijven. Uitgebreide
informatie over het bedrijventerrein
staat op: www.harnaschpolder.nl.
Parkmanagement Horsterparc Zeewolde een feit
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine 10
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
11
A
P
I
E
R
E
N


ADOP T I E PAP I E R E N


A
D
O
P
T
I
E
P
A
goede en regelmatige contacten met de
lokale politiek. In een eerdere uitgave
van BusinessPark Magazine is uitgebreid
ingegaan op de uitslag van een enquête
onder ondernemersverenigingen.
Daaruit bleek dat er over het algemeen
wel structureel contact was tussen
georganiseerde ondernemers en het
college van B&W en ambtenaren, maar
dat er niet of nauwelijks structurele relaties
zijn tussen ondernemersverenigingen
en gemeenteraadsleden. Dit is vreemd,
omdat door de dualisering van het
gemeentebestuur de gemeenteraad een
meer voorname rol heeft gekregen ten
opzichte van B&W.
Adopteer een bedrijvenpark
Om de kloof tussen politiek en
ondernemers te verkleinen, is het
een aardig idee als raadsleden een
bedrijvenpark in hun gemeente zouden
adopteren. Als een raadslid door
adoptie van een bedrijvenpark vaker in
contact komt met ondernemers op een
bedrijvenpark kan er meer wederzijds
begrip ontstaan. Een raadslid dat op
de hoogte blijft van de ontwikkelingen
op een bedrijvenpark krijgt daardoor
een grotere betrokkenheid met
de ondernemers. Ook kunnen de
georganiseerde ondernemers op deze
wijze een extra ingang krijgen naar
het gemeentebestuur, dan alleen via
ambtenaren of B&W. Laat raadsleden in
de praktijk zien met welke knelpunten
ondernemers te maken hebben. Maar laat
evengoed ook zien wat wel goed gaat.
Niet voor wat, hoort wat
Het gaat er natuurlijk niet om dat er
dagelijks contact betstaat tussen raadslid
en bedrijvenpark, maar de adoptie houdt
in dat partijen die aan elkaar gekoppeld
worden elkaar regelmatig informeren
en bijpraten.
Onderdeel van de adoptie is ook dat
het raadslid het bedrijvenpark diverse
keren bezoekt tijdens de adoptieperiode
en bijvoorbeeld bijeenkomsten van de
vereniging bijwoont.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling
dat er een situatie ontstaat waarbij de
adoptie leidt tot de gedachte dat er over
en weer gunsten te verwachten zijn.
Dat is niet de insteek van de adoptie.
Het gaat erom dat ondernemers-
verenigingen in staat worden gesteld
een raadslid direct en regelmatig te
informeren over zaken. Het betrokken
raadslid kan uitleg geven over de
werkwijze van de gemeente en leert door
de adoptie meer over het wel en wee
op een bedrijvenpark. Als politiek iets
met deze informatie wordt gedaan, dan
is dat natuurlijk mooi meegenomen.
Adoptieproject
BusinessPark Magazine neemt het
initiatief om raadsleden te koppelen aan
Het lezerspubliek van BusinessPark Magazine bestaat sinds
de start van dit tijdschrift voornamelijk uit ondernemers
en (lokale) bestuurders. Een poging om partijen dichter bij
elkaar te brengen.
Parkmanagement
Zowel ondernemers als politici hebben op lokaal niveau te
maken met duurzaam beheer van bedrijvenparken. Een zeer
aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in Nederland is te
vinden op bedrijvenparken. Ondernemers hebben er belang bij
dat hun bedrijf optimaal kan functioneren. Dit kan het beste
in een omgeving die voldoet aan de eisen die ondernemers
stellen. Belangrijke voorwaarden zijn:
• een bedrijf moet goed bereikbaar zijn
(voor personeel en klanten);
• de beveiliging moet goed geregeld zijn;
• de bedrijfsomgeving moet schoon zijn
en netjes onderhouden;
• de kosten van dit alles dienen in de hand
te worden gehouden.
Ook lokale bestuurders zijn gebaat bij goed functionerende
bedrijvenparken. Daarbij dient niet alleen gekeken te worden
naar de werkgelegenheid die wordt gecreëerd, maar ook
naar de mate waarin een bedrijvenpark aantrekkingskracht
uitoefent op nieuw te vestigen bedrijven. Een fonkelnieuw
bedrijvenpark met veel, door onkruid overwoekerde, nog
uit te geven kavels is beslist geen fraai visitekaartje voor
een gemeente.

Gezamenlijk belang
Het mag duidelijk zijn dat ondernemers en lokale bestuurders
beiden belang hebben bij een bedrijvenpark dat naar behoren
functioneert. Daarbij mag de rol van de ondernemers-
organisatie op het bedrijvenpark niet uit het oog worden
verloren. Een bedrijvenpark kan alleen op hoog niveau
blijven draaien als de ondernemers ter plaatse goed
georganiseerd zijn. Een dergelijke organisatie draagt zorg voor
De kloof tussen politici en ondernemers lijkt onoverbrugbaar, ook op lokaal niveau.
Bestuurlijke processen kosten tijd en ondernemers hebben geen geduld is kort door
de bocht de meest voor de handliggende verklaring. Ook communiceren ondernemers
en politici vaak op verschillende golflengten.
Raadsleden, adopteer een bedrijvenpark!
bedrijvenparken. In het gehele land zal
een aantal raadsleden worden benaderd
voor dit adoptieproject. Het gaat bij de
start van dit nieuwe initiatief niet om
heel grote aantallen. Een eerste groep
raadsleden en bedrijvenparken zal
gedurende een jaar door BusinessPark
Magazine worden gevolgd en in de
achtereenvolgende uitgaven van het
magazine zal verslag worden gedaan
van de ervaringen. Zowel raadsleden
als ondernemersverenigingen zullen
worden gevraagd hun visie te geven.
Afgelopen voorjaar is een grote groep
nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Zij
hebben in de tussentijd gelegenheid
gehad zich in te werken. Het gaat
er nu om verder te investeren in
de vele stakeholders en groepen
belangenbehartigers in de gemeente.
Ook ondernemersverenigingen behoren
daarbij. Dit adoptieproject is een
uitstekend instrument om daadwerkelijk
te investeren in de relatie met
ondernemers op lokaal niveau.
Wie gaat de uitdaging aan?
Zowel raadsleden als ondernemers-
verenigingen kunnen zich melden om
deel te nemen aan dit adoptieproject. Een
raadslid dat of vereniging die zich meldt
wordt door BusinessPark Magazine
gekoppeld aan een adoptiepartner.
Partijen die mee willen doen, moeten
wel serieus werk maken van de adoptie
en ook daadwerkelijk beloven om
gedurende een onderling overeen
te komen periode het project invulling
te geven.
Hoe aanmelden?
Mailt u naar:
redactie@businessparkmagazine.nl
als u als raadslid een bedrijvenpark
wilt adopteren. Als u als ondernemers-
vereniging op een bedrijvenpark adoptie-
partner wilt zijn van een raadslid, dan kunt
u ook mailen. BusinessPark Magazine gaat
op zoek naar de juiste match en volgt
uw verrichtingen.
T
I
E
P
A
P
I
E
R
E
N
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine 1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
Business Improvement Districts (BID’s) vinden hun
oorsprong in de Verenigde Staten en Canada waar ze in
de jaren ’70 zijn ontstaan, toen oude stadscentra terrein
verloren aan nieuwe kantoren- en winkelcentra (‘malls’) in
de buitenwijken (‘suburbs’). Door het vertrek van bewoners
en ondernemers kregen overheden te maken met terug-
lopende budgetten en nam de ruimtelijke kwaliteit van
binnensteden af en de onveiligheid toe. Hierdoor zagen
vastgoedeigenaren hun bezittingen in waarde dalen.
Ondernemers raakten gefrustreerd door het verlies van
omzet. In dat krachtenveld zijn de BID’s ontstaan.
De mogelijkheid tot vorming van BID’s gaf ondernemers
en vastgoedeigenaren een instrument in handen om in hun
eigen omgeving opbrengsten te genereren voor collectieve
diensten en verbeteringen in de openbare ruimte in het
eigen gebied. Business Improvement Districts komen
echter niet zomaar uit de lucht vallen. Aan de vorming van
een BID kunnen intensieve promotiecampagnes vooraf
gaan door een reeds aanwezige organisatie voor gebieds-
management of ondernemersvereniging. Na vorming van een
BID draagt een publieke instantie de inkomsten uit de heffng
(direct) over aan het BID voor de bekostiging van de plannen.
Bij het bepalen van de hoogte en verdeling van de BID-heffng
is cruciaal dat iedere ondernemer of vastgoedeigenaar een
heffng betaalt, die in relatie staat tot de mate waarin van de
maatregelen geprofteerd wordt. Wanneer deze relatie niet
aanwezig is, neemt de kans dat een BID al in de initiatieffase
wordt weggestemd toe. De vastgoedwaarde, gevelgrootte
of oppervlakte van het perceel worden vaak gebruikt als
heffngsgrondslag. Internationale vergelijking van BIDs
leert dat er zeker geen blauwdruk bestaat hoe een Business
Improvement District moet functioneren en hoe deze wettelijk
kan worden vastgelegd.
1
BID’s komen tegenwoordig in Noord-Amerika, zowel in
grote als kleine steden, veelvuldig voor. De grootte van
de organisatie kan variëren van een enkele straatmanager
tot een volledige organisatie met marketing, schoonmaak
en beveiligingspersoneel. Volgens ruwe schattingen zijn
er momenteel meer dan 1.000 BID’s in Noord-Amerika.
Recent zijn naar Amerikaans voorbeeld zowel BID’s
in Engeland en Duitsland mogelijk gemaakt. De BID- aanpak
in Engeland past bij de manier van stedelijke (her)ontwikkeling
in het Verenigd Koninkrijk, waarin de nadruk wordt gelegd
op de private sector als belangrijke
speler en initiatiefnemer. De wettelijke
invoering in Engeland volgde, nadat
ervaring was opgedaan met meer dan
twintig BID-pilotprojecten. In Duitsland
zijn BID’s gestart in Hamburg en
in verscheidende andere steden zijn
pilot-projecten van start gegaan.
Het instrument BID wordt vaak
geassocieerd met het management in
centrumgebieden. Bij bedrijven- en
industrieterreinen komen de BID’s
minder vaak voor. In de Verenigde
Staten en Engeland komt dat, doordat
bedrijventerreinen worden ontwikkeld
en geëxploiteerd door private partijen,
waardoor reeds goed functionerende
parkmanagementorganisaties actief zijn
2
.
In Engeland zijn inmiddels vier BID’s
gestart, die zich specifek richten
op de kwaliteit van industrie en
bedrijventerreinen. Illustratief is de
invoering van een BID in de Engelse
stad Bolton waar verspreid over acht
afzonderlijke terreinen meer dan
300 bedrijven meedoen. Met de BID
die een looptijd heeft van vijf jaar
wordt beveiligingspersoneel betaald.
Programma’s die voor die tijd op het
terrein werden opgezet bleken niet
effectief genoeg in de bestrijding van
criminaliteit en met het BID nam de
slagkracht van de bestrijding toe.
De doelstellingen en activiteiten die
centrum- en parkmanagementorganisaties
in Nederland nastreven komen in grote
mate overeen met die van Business
Improvement Districts. Het grote
verschil is dat private partijen zichzelf
in Nederland geen verplichte heffng
kunnen opleggen. Partijen kunnen
besluiten niet mee te betalen aan
maatregelen, waar ze direct profjt
van hebben en zo als “freerider” mee
liften. Er bestaan in Nederland weinig
manieren om dit gedrag te voorkomen
of hiertegen maatregelen te nemen. Op
nieuwe bedrijventerreinen verplichten
gemeenten daarom bedrijven deel te
nemen aan Parkmanagement door het
lidmaatschap aan een Vereniging Van
Eigenaren (VVE) verplicht te stellen bij
de aankoop van een kavel.
Staatssecretaris Van Gennip van
Economische Zaken spant zich in
om te experimenteren met BID’s op
bedrijventerreinen. De invoering van
BID’s past bij het nieuwe perspectief
dat de VROMraad voor bedrijven-
terreinen (Werklandschappen) schetst.
Het probleem is, dat vooral op bestaande
terreinen, niet alle ondernemers
deelnemen aan het parkmanagement.
Het is moeilijk om eigenaren te
verplichten deel te nemen aan park-
management. Daarom pleit de VROM-
raad voor krachtige beheersorganisaties
zoals op grote haven- en luchthaven-
bedrijven, omdat dat leidt tot uitstekend
onderhouden en effciënt ingerichte
bedrijfslocaties
3
.
Bij de vertaling van het BID-concept
naar Nederland moet worden aan-
gesloten op de uitdagingen waar
de (private en publieke) partijen in
Nederland voor staan bij het (opnieuw)
inrichten van bedrijventerreinen. Dit
betekent dat bij invoering duidelijk moet
zijn, waar een BID als oplossing voor
Op Nederlandse bedrijventerreinen verliest parkmanagement vaak slagkracht,
omdat partijen onderling geen (fnanciële) overeenstemming kunnen bereiken over
de aanpak van hun gebied. Kunnen Business Improvement Districts een uitkomst
bieden de collectieve dienstenverlening beter aan te laten sluiten bij de wensen van
ondernemers en het kostenverhaal beter te organiseren?
Business Improvement Districts voor effectief
parkmanagement op bedrijventerreinen
kan dienen
4
. Business Improvement
Districts zijn niet zozeer een
vervanging van goed lopende
samenwerkingsverbanden, maar kunnen
deze wel verstevigen en een belangrijk
instrument verschaffen.
Marius Zweedijk,
STOGO onderzoek + advies
(Endnotes)
1 Voor aanvullende informatie over
recent onderzoek naar BIDs zie rapport
“Business Improvement Districts
ondernemersinitatief beloond”,
door J.P. Menger, H. Olden en M.Q.
Zweedijk (2005) i.o.v. het Minsterie
van EZ, Gemeente Rotterdam en
Ondernemersfederatie City Rotterdam.
2 Menger, J.P. en H. Olden, Business
Improvement District Alternatief
voor Parkmanagement. In Real Estate
Magazine nummer 46, p.42., 2006
3 Zie p. 46, 69,72-73 in Vromraad
advies 053 Werklandschappen;
Een regionale strategie voor
bedrijventerreinen. Juli, 2006
4 Zweedijk, M.Q (2006), Business
Improvement Districts; Een beproefde
manier tot structurele private bijdragen
aan de bedrijfsomgeving. Paper
gepresenteerd op de Plandag 2006,
www.stogo.nl
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine 1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine 1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
Centrum voor Lokale OndernemersKringen
(CLOK) organiseert
Seminar
Business Improvement Districts (BID) in Nederland
Datum en tijd: vrijdagmiddag6oktoberom13.00uur
Lokatie: hoofdkantoorDHVinAmersfoort
Doelgroepen: -bestuurdersvanlokaleondernemersverenigingen
-wethoudersenambtenarenlokaleoverheden
-vastgoedondernemersenfnancieeladviseurs
Kosten deelname: €290,-(ex.BTW)perpersoon
Wat is BID?
StaatssecretarisVanGennipvanEZkomtbinnenkortmeteenvoorstelvoorhetondervoorwaardentoestaanvan
experimentenmetBusinessImprovementDistricts.EenBIDiseenafspraaktussenondernemersineenaftebakenen
gebied (stads- of winkelcentrum of bedrijvenpark) over de besteding van budgetten voor het verbeteren van de
omgeving.Debeschikbaremiddelenkunnenwordeningezetvoorhetbevorderenvanveiligheid,duurzaambeheer
vanderuimteofzelfsgezamenlijkepromotievaneengebied.
In de VS zijn al vele BID’s actief. Hierbij zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt met alle vastgoedeigenaars in een
gebiedommeteenopslagopdehuurprijspervierkantemeterfondsenterealiserenomgezamenlijkeactiviteitente
bekostigen.InNederlandisindepolitiekeendiscussiegaandeomeendeelvandeOZB-geldenofopcentenopde
OZB-geldenvoordergelijkedoeleindenintezetten.
Een BID kan in werking treden als de meerderheid van de ondernemers in een gebied een dergelijk voorstel
ondersteunen.Opdezewijzegeldendeafsprakendanverplichtvoorallebetrokkenondernemers.Hetministerievan
EZgaateenaantalexperimententoestaanmetBID’sinNederland.Omdathetgaatomeennieuwfenomeenishet
vanbelanglokaleondernemersorganisatiesengemeentenoverdezenieuweontwikkelingenteinformeren.
Waarom aanmelden voor dit seminar?
● VoorondernemersorganisatiesengemeentenkanBIDeennieuwinstrumentzijnomhetondernemersklimaat
opeenbedrijvenparkenzakenalsbeheerenbeveiligingstructureelteregelenzonderlasttehebbenvan
‘freeriders’.
● OndernemersorganisatiesengemeentenkunnenzichaanmeldenbijEZomdeeltenemenaandeexperimenten
BID.VanbelangisdantewetenwatdemeerwaardevaneenBIDis.
● BijhetinzettenvanBIDalsinstrumentdientdeorganisatieenhetbeheerervangoedgeregeldtezijn.Verneem
tijdensditseminarhoedithetbestegeregeldkanwordenenwatdeervaringenzijnvansoortgelijkeinitiatieven
oplokaalniveau.
Aanmelden
Ukuntzichaanmeldenvoorditseminardoorbijgevoegdantwoordformuliertezendennaar:StichtingCLOK,faxnummer
010–4732818.Naaanmeldingontvangtueenbevestigingmethetdefnitieveprogramma,eenroutebeschrijving
endefactuurvoordeelname.
DHVNL
RUIMTELIJKEONTWIKKELINGNL !LTIJD EENOPLOSSING VERDER
-ETRUSTLATEN
INPASSEN
OFONTWIKKELEN
Len oonyweide midden oo een bedrijvenIerrein. ReI kan een
rusIgevend elemenI zijn in een hecIische en dynamische
omgeving. Door heI Ie laIen zoals heI is, oI door bijvoorbeeld
de inoassing nog verder Ie ooIimaliseren. ReI kan echIer ook een
knelounI vormen voor een verdere economische onIwikkeling
van heI Ierrein. Diverse ruimIelijke inrichIingsscenario's
zijn mogelijk. Zoals diI ook geldI voor reeds bebouwde oI
braakliggende kavels. voor elke binnensIedelijke locaIie is
heI van belang daI IoekomsIige olannen vanuiI een groIer
geheel worden bezien, waarbij zowel ruimIelijke als sociale en
economische asoecIen worden meegewogen.
DRv richI zich oo alle IaceIIen Ien aanzien van bedrijven-
Ierreinen. Lr wordI gewerkI aan uiIeenlooende orojecIen;
van haalbaarheidssIudies IoI hersIrucIureringsorojecIen, van
businessolannen IoI oarkmanagemenIorojecIen. ln oodrachI
van gemeenIen en ondernemersverenigingen, maar ook van
orovincies en orojecIonIwikkelaars.
DRv is een inIernaIionaal ingenieurs- en adviesbureau daI
diensIen verleenI in de markIen MobiliIeiI, 8ouw en lndusIrie,
WaIer, LuchIhavens en kuimIelijke lnrichIing en Milieu. Zo'n ¸)oo
oroIessionals werken vanuiI een inIormele, ooen organisaIie aan
innovaIieve, maaIschaooelijk relevanIe orojecIen. OnImoeI ons
oo onze siIe www.dhv.nl.
DHVNL
RUIMTELIJKEONTWIKKELINGNL !LTIJD EENOPLOSSING VERDER
-ETRUSTLATEN
INPASSEN
OFONTWIKKELEN
Len oonyweide midden oo een bedrijvenIerrein. ReI kan een
rusIgevend elemenI zijn in een hecIische en dynamische
omgeving. Door heI Ie laIen zoals heI is, oI door bijvoorbeeld
de inoassing nog verder Ie ooIimaliseren. ReI kan echIer ook een
knelounI vormen voor een verdere economische onIwikkeling
van heI Ierrein. Diverse ruimIelijke inrichIingsscenario's
zijn mogelijk. Zoals diI ook geldI voor reeds bebouwde oI
braakliggende kavels. voor elke binnensIedelijke locaIie is
heI van belang daI IoekomsIige olannen vanuiI een groIer
geheel worden bezien, waarbij zowel ruimIelijke als sociale en
economische asoecIen worden meegewogen.
DRv richI zich oo alle IaceIIen Ien aanzien van bedrijven-
Ierreinen. Lr wordI gewerkI aan uiIeenlooende orojecIen;
van haalbaarheidssIudies IoI hersIrucIureringsorojecIen, van
businessolannen IoI oarkmanagemenIorojecIen. ln oodrachI
van gemeenIen en ondernemersverenigingen, maar ook van
orovincies en orojecIonIwikkelaars.
DRv is een inIernaIionaal ingenieurs- en adviesbureau daI
diensIen verleenI in de markIen MobiliIeiI, 8ouw en lndusIrie,
WaIer, LuchIhavens en kuimIelijke lnrichIing en Milieu. Zo'n ¸)oo
oroIessionals werken vanuiI een inIormele, ooen organisaIie aan
innovaIieve, maaIschaooelijk relevanIe orojecIen. OnImoeI ons
oo onze siIe www.dhv.nl. in samenwerking met
advies- en ingenieursbureau DHV
Seminar
Business Improvement Districts (BID) in Nederland
PROGRAMMAseminar6oktober:
13.00 ontvangstdeelnemers
14.00 welkomdoorWimKorf,directeurDHVRM

14.15 toelichtingprogrammadoorKarinIngelse,dagvoorzitter
14.25 presentatievoorstelexperimentenBIDdoorGéLinssen,
plaatsvervangenddirecteurondernemerschapvan
hetministerievanEconomischeZaken
14.50 BIDja,lastenverzwaringnee!doorJantenHoopen,
woordvoerderEZCDATweedeKamerfractie
15.10 kortepauze

15.35 mogelijkhedenBIDindepraktijk,
kortestatementsvanondernemersenadviseurs
15.55 discussieaandehandvanstellingendoorKarinIngelse
16.35 conclusiesenafsluiting
doorKarinIngelseenTonSels,voorzitterCLOK
16.45 informeleafsluitingmetborrel
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine 16
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine 16
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
Verenigingsscan voor
OndernemersContact Overbetuwe
Een gratis verenigingsscan. Dat was de bonus die door CLOK in het kader van de
enquête lokale ondernemersverenigingen werd uitgeloofd aan respondenten.
Uit de vele inzendingen van
ondernemersorganisaties kwam Onder-
nemersContact Overbetuwe (OCO) als
gelukkige prijswinnaar naar voren. OCO
is de ondernemersorganisatie voor Elst
en omgeving.
Peilstok
Voor OCO is een rapportage opgesteld
die vervat is in een op maat gesneden
verenigingsscan. Deze scan fungeert als
peilstok om te bepalen hoe de vereniging
ervoor staat. Uit de rapportage komt
naar voren dat er voor OCO beslist
geen redenen zijn om de alarmbel over
te luiden. De vereniging heeft zo’n 150
leden en kent een betrokken bestuur.
Natuurlijk zijn er altijd aspecten die
kunnen worden aangescherpt waardoor
de vereniging zich verder kan
ontwikkelen. In de verenigingsscan
wordt zowel naar interne als naar externe
kanten gekeken van het functioneren van
de vereniging.
Bedrijvenloket
Een wens van de georganiseerde
ondernemers in Elst is de realisatie van
een bedrijvenloket bij de gemeente.
De ondernemers willen via dit centrale
loket hun zaken met de gemeente
afhandelen, zonder eerste zelf langs
allerlei afzonderlijke afdelingen te
moeten. De gemeente heeft aangegeven
het nut van een dergelijk loket in te zien,
maar tot het operationaliseren van deze
wens van de ondernemers is het nog
niet gekomen. De pleidooien vanuit de
georganiseerde ondernemers om dit
bedrijvenloket in het gemeentehuis te
vestigen, hebben blijkbaar nog niet het
beoogde resultaat opgeleverd. In de scan
wordt de vereniging aanbevolen om,
naast de formele pogingen, ook eens na
te denken over meer ludieke acties om
het gemeentebestuur te attenderen op
deze vurige wens van de ondernemers.
Betrokkenheid leden
Net als veel andere onder-
nemersorganisaties ervaart het bestuur
van OCO het als lastig om leden
nadrukkelijker bij de activiteiten van
de organisatie te betrekken. Over het
algemeen zijn er wel ondernemers te
vinden die de bereidheid tonen zich
in te zetten voor de vereniging. Men
is echter huiverig voor een al te grote
tijdsinzet naast het runnen van de eigen
onderneming. OCO wordt in de scan
geadviseerd om te proberen de huidige
taken meer op te splitsen in behapbare
deeltaken die ook in tijd beperkt zijn.
Als een ondernemer bij het opnemen
van een deeltaak weet dat deze voor
een half jaar of maximaal een jaar
geldt, dan wordt het wellicht makkelijker
om mensen te vinden.
Scan is hulpmiddel
De aanbevelingen aan het bestuur van
OCO verplichten tot niets. Men is vrij
om te bezien of en in hoeverre gebruik
kan worden gemaakt van de
aanbevelingen. Het is in feite een klein
steuntje in de rug van een objectieve
buitenstaander die met de aanbevelingen
OCO wil helpen om bepaalde knelpunten
eens op een andere manier te bekijken.
Wellicht dat de vereniging daarmee een
stap verder kan komen.
De CLOKverenigingsscan is een ideaal middel om uw ondernemersvereniging door te
lichten. De ervaren secretarissen van Stichting CLOK komen naar u toe om uw vereniging
tegen een scherp tarief te analyseren. Een groot aantal aspecten van de organisatie en de
verenigingsactiviteiten komen hierin aan bod, waarna er een toegankelijk en praktisch
rapport wordt opgesteld.
De verenigingsscan kan niet alleen worden aangevraagd door ondernemersorganisaties.
Ook in opdracht van gemeenten kan een scan van een ondernemersorganisatie worden
gemaakt. Een gemeentebestuur heeft behoefte aan een sterke gesprekspartner vanuit
het georganiseerd bedrijfsleven. Als hier lacunes vallen, kan de verenigingsscan helder
maken waar de pijn zit. CLOK kan als onafhankelijke stichting een goed en terzake
kundig advies geven.
Stichting CLOK biedt met de CLOKverenigingsscan praktische en haalbare antwoorden
en oplossingen. Het basistarief voor de verenigingsscan bedraagt € 750,- (ex. BTW).
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Stichting
CLOK(www.clokweb.nl), telefoonnummer 010 – 40 90 530, e-mail: info@clokweb.nl.
Veel ondernemersorganisaties hebben
moeite met het vinden van nieuwe
bestuursleden.
Ondernemers zijn huiverig om toe te treden tot een bestuur,
omdat het te veel tijd vraagt en de besluitvormingsprocessen heel
anders lopen dan in het eigen bedrijf. Om resultaten te kunnen
boeken is een ondernemersvereniging daarnaast ook vaak
afhankelijk van andere partijen, zoals het gemeentebestuur.
Aansprakelijkheid
Een relatief nieuwe drempel voor ondernemers om in het
bestuur van de lokale vereniging te stappen, is de kwestie van
aansprakelijkheid. Dit geldt zeker als het gaat om besturen
van grote ondernemersverenigingen en bedrijvenparken.
In de afgelopen jaren zijn de begrotingen van ondernemers-
organisaties soms fors verhoogd door nieuwe activiteiten
als collectieve beveiliging en parkmanagement met
beheer en onderhoud van het terrein in eigen hand. Er
zijn bedrijvenparkorganisaties met een begroting van ruim een
half miljoen euro!
Wettelijk gezien kunnen bestuursleden persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld als het verwijtbaar fout gaat met
de vereniging of als een bestuursbesluit zodanige gevolgen
heeft dat derden het bestuur aansprakelijk gaan stellen voor
geleden schade en/of inkomstenderving. Ook is een bestuurslid
(mede)verantwoordelijk als de vereniging schulden maakt. Als
kandidaat-bestuurslid is dit geen prettig vooruitzicht.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Besturen van ondernemersorganisaties doen er verstandig
aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten om de mogelijke risico’s af te dekken. Dit is
voor bestuursleden wel zo prettig. Als ondernemer ben je,
in tegenstelling tot anderen, bereid je in te zetten voor de
ondernemersvereniging en dan als beloning ook nog persoonlijk
fnancieel risico te moeten lopen, is voor de meesten te veel
gevraagd.
Probleem voor nieuwe organisaties
Aan de reguliere bestuurdersaansprakelijkheids
verzekeringen worden voorwaarden gesteld die maken
Bestuurdersaansprakelijkheid
regelen via CLOK
dat het voor nieuwe ondernemersorganisaties lastig is
toegelaten te worden tot deze verzekering. De meeste
aansprakelijkheidsverzekeringen stellen de eis dat
een ondernemersorganisatie de jaarrekeningen van de
afgelopen twee of drie jaar ter inzage moet overleggen.
Een ondernemersvereniging op een nieuw bedrijvenpark
kan dat niet en moet dan twee of drie jaar wachten alvorens
voor bestuursleden een verzekering kan worden afgesloten.
Aanbod van CLOK
Stichting CLOK wil het voor alle ondernemersorganisaties
mogelijk maken een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering af te sluiten. Op deze wijze wordt het voor
ondernemers aantrekkelijker bestuurslid te worden. Momenteel
zijn de voorbereidingen om een verzekeringsaanbod aan te
kunnen bieden in volle gang.
Tip voor gemeenten
Veel gemeenten ervaren dat lokale ondernemersorganisaties
niet optimaal functioneren. Meer bestuurskracht is te
realiseren als de bestuurdersaansprakelijkheid goed verzekerd
is. CLOK kan zich ook voorstellen dat gemeenten besluiten
om de verzekeringspremie als een soort aanjaagsubsidie voor
ondernemersverenigingen te betalen. De gemeente stimuleert
op deze wijze ondernemers actief te worden in een bestuur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering via CLOK? Vraag
dan de checklist aan via info@clokweb.nl.
Maak van besturen geen probleem en sluit een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.Centrum voor Lokale
OndernemersKringen
Beter presteren door organiseren!
Aanmeldingsformulier voor lokale ondernemersorganisaties om gebruik te kunnen maken van de eerstelijns
dienstverlening en service van stichting CLOK.
Naam ondernemersorganisatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wenst tot (schriftelijke) wederopzegging kostenloos gebruik te kunnen maken van de eerstelijns advisering
van de stichting CLOK.
Correspondentie-adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functie binnen de ondernemersorganisatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aard organisatie (omcirkelen wat van toepassing is):
lokale ondernemersorg. / bedrijvenpark / winkeliersvereniging / federatie van ondernemersorganisaties /
businessclub / anders, nl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wil gebruik maken van de volgende gratis voorzieningen (aankruisen wat van toepassing is):
O Helpdesk CLOK voor eerstelijns advies voor ondernemersorganisaties
O Vermelding ondernemersorganisatie op www.clokweb.nl
O Bemiddeling bij het vinden van aansprekende inleiders voor ledenbijeenkomsten
O Ontvangen nieuwsbrief CLOK voor ondernemersverenigingen
O Mogelijkheden voor collectieve inkoop voor de aangesloten bedrijven
O Toezending BusinessPark Magazine aan alle leden ondernemersorganisatie
O Bemiddeling bij het vinden van stagiairs (hbo/wo) voor ondernemersorganisatie
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U kunt dit antwoordformulier faxen naar: 010 – 473 28 18
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
In memori am
Rob Becqué
(1946-2006)
Het bestuur van stichting CLOK heeft met ontsteltenis kennis genomen van het overlijden van bestuurslid
Rob Becqué op 18 augustus jl. Rob was, ondanks zijn ziekte, met enthousiasme begonnen om CLOK
als nieuwe stichting mede verder te ontwikkelen. Met name zijn ervaring als raadslid van Rotterdam
en zijn grote kennis op het gebied van duurzaam en meervoudig ruimtegebruik kwam daarbij goed van pas.
Om die reden droeg de Prix Becqué, de prijs die de gemeente Rotterdam elke vier jaar uitreikt aan
vernieuwende voorstellen op het gebied van meervoudig ruimtegebruik, ook zijn naam.
We hebben afscheid moeten nemen van Rob als vriend en bestuurslid.
Ton Sels,
voorzitter stichting CLOK
BID volgens ondernemers
Ondernemersorganisaties volgen de ontwikkelingen BID met interesse. Een aantal
organisaties heeft zich bij het ministerie van EZ al gemeld als kandidaat voor een
BID-experiment. Wat zien ondernemersorganisaties in BID?
BID? Liever gisteren dan morgen! Wij hebben hier al
een aantal jaar met veel succes collectieve beveiliging,
maar we ergeren ons nog steeds aan de bedrijven die om
welke reden dan ook niet mee willen doen. Hoewel er zich
slechts een klein aantal onderwerpen - zoals beveiliging -
zich leent om het collectief te doen in een BID, verlost een
BID je als bestuurder van het probleem van elk collectief
project: De free-ridersproblematiek.
Thom van der Boon,
voorzitter OndernemersVereniging Vijfsluizen
in Schiedam
Als Ondernemersvereniging Amstelveen zijn wij zeer
geïnteresseerd in een BID. We zijn nu bezig met het
inventariseren van de problemen op het bedrijventerrein
Legmeer in Amstelveen Zuid en bekijken welke
verbeteringen nodig zijn. Daar zullen we zeker ook de
mogelijkheden van een BID bij meenemen, omdat wij als
OA veel zien in een gezamenlijke aanpak en het oplossen
van het freeriders fenomeen. Probleem daarbij is echter dat
het vaak moeilijk is ondernemers van de noodzaak ervan te
doordringen. Een aantal ondernemers op het terrein heeft al
aangegeven er wel iets voor te voelen en ook bereid te zijn
hun collega-ondernemers te benaderen. Ik ben benieuwd
hoe de ervaringen bij andere projecten zijn.
Tineke Hanssen,
secretaris Ondernemersvereniging Amstelveen
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
1
Een ‘business improvement district’(BID) is kort gezegd
een samenwerkingsverband tussen ondernemers met als
doel investeren in hun bedrijfsomgeving.
De oprichting van een BID verloopt meestal in drie fasen:
planningsfase, besluitvormingsfase en uitvoeringsfase. Een
ieder met een belang in een district, zoals een vastgoedeigenaar,
ondernemersorganisatie of lokale overheid, kan het voorstel
tot oprichting van een BID doen. Dan volgt de besluit-
vormingsfase waarin het voorstel moet worden aangenomen
door een meerderheid van de ondernemers of vastgoed-
eigenaren in het district. Vervolgens wordt in de uitvoeringsfase
het BID vastgelegd als een lokale wet. De gemeente zorgt
voor de inning van de bijdragen van de ondernemers, en draagt
die over aan het BID.
Staatssecretaris van Gennip komt binnenkort met een
voorstel voor wettelijke maatregelen. Hierna kan dan van
start worden gegaan met een aantal experimenten in grote en
middelgrote steden.
Het politieke debat spitst zich voornamelijk toe op de
heffngsgrondslag voor de BID. Aanknoping bij de huidige
heffngen lijkt niet ideaal. De OZB belasting voor bedrijven
is bijvoorbeeld in veel steden al hoger dan de eigenarenheffng
op woningen. Voor de uitvoering is tevens aanpassing nodig
van de Gemeentewet. De KvK en de productschappen verhogen,
stuit ook op weerstand. Bijkomend probleem is dat op basis
van de huidige Wet op de Kamers van Koophandel de heffng
niet gebiedsgewijs verbijzonderd kan worden. Een laatste
optie is een geheel nieuwe BID heffng invoeren. Daarvoor is
wel een geheel nieuwe wettelijke basis nodig.
Ook de praktische uitvoerbaarheid van BID’s kan
moeilijkheden geven. Een heikel punt is de verplichte
deelname. Kan een ondernemer die al jaren op een bepaalde
locatie zijn bedrijf uitoefent, tegen zijn zin in, worden
verplicht aan een BID mee te doen? Hoe kan een BID
functioneren bij een groot verloop van bedrijven in het
gebied? Deze vragen over vertrek en opvolging laten zich
niet gemakkelijk beantwoorden.
Staatssecretaris van Gennip stelt in het overleg met de vaste
commissie voor Economische Zaken over de benchmark
gemeentelijke ondernemingsklimaat (kamerstuk 30 300 XIII
nr 86) hierover: “Niet de gemeente heft een nieuwe belasting,
maar de ondernemers maken daarover zelf afspraken. Het
mag hen niet worden opgedrongen. Zij moeten in ruime
meerderheid samen iets willen.” Enerzijds is er vrijwilligheid.
De ondernemers beslissen met een meerderheid of ze de
maatregelen willen. Anderzijds is er de verplichte bijdrage
voor alle ondernemers op de locatie. Dat lijdt tot een
patstelling, waarbij de voor een wetswijziging noodzakelijke
steun niet op korte termijn valt te verwachten.
Door het opnemen van een zogeheten kettingbeding zou een
bestaande BID verplichting wel al relatief eenvoudig door
kunnen worden gegeven aan toekomstige bewoners. Het
beding zou bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden in de
koopovereenkomst of een huurovereenkomst.

Voordat we in Nederland kunnen gaan BID-den, moeten
de juridische voetangels en klemmen goed en eenduidig
geregeld worden.

Mr. Olivier van Hardenbroek van Ammerstol
Van Harmelen Beijneveld Van Houten Advocaten
www.vhenb.nl
Tel: 010 205 11 66
Recht & Plicht:
BID juridisch gezien
RECHT & PLICHT
BusinessPark magazine verschijnt viermaal
per jaar als platform van ontwikkelingen op
het gebied van parkmanagement en duurzaam
beheer van bedrijventerreinen.
Doelgroep: BusinessPark magazine wordt
in controlled circulation verzonden
aan gemeente- en provinciebesturen en
gemeentelijke en provinciale diensten
EZ en RO en aan besturen van locale
bedrijvenkringen.
Oplage: 3.200 exemplaren
Uitgave en Management
Sels Advies & Secretariaat B.V.
Redactie
Drs. A.A. Sels
Drs. J.N.W. Zoet
Drs. H. Timmermans
Eindredactie en coördinatie
Sels Advies & Secretariaat B.V.
Productie en vormgeving
Modderman Drukwerk Amsterdam
Fotografe
J. Zoet, H. Klop
Sels Advies & Secretariaat B.V.
Advertentie-exploitatie
Sels Advies & Secretariaat B.V.
Postbus 405
3100 AK Schiedam
Tel. (010) 40 90 540
Fax (010) 47 32 818
E-mail: info@sels.nl
Redactiesecretariaat
Sels Advies & Secretariaat B.V.
Postbus 405
3100 AK Schiedam
Tel. (010) 40 90 540
Fax (010) 47 32 818
E-mail: redactie@businessparkmagazine.nl
2
BusinessPARK
magazine
jaargang 5, mei 2006
2
Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen
Parkmanagement:
Topper of Tobber?
Noorden moet
‘Care Valley’ omarmen
Aanpak urgente bedrijfslocaties
Ondernemers lokaal
georganiseerd in CLOK
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARK
magazine
BusinessPARKmagazine
BusinessPARKmagazine

VRAAG & ANTWOORD
Antwoord van
BusinessPark Magazine:
Allereerst wil ik u melden dat het te
prijzen is dat de gemeente een
gestructureerd overleg heeft met het
georganiseerde bedrijfsleven ter plaatse.
Dit is lang niet overal het geval. Voor
de gemeente is het van belang kennis
te nemen van de zaken die spelen bij
ondernemers. Het maakt daarbij niet
uit of het gaat om de situatie op een
bedrijvenpark of in een winkelcentrum.
Het is begrijpelijk dat de gemeente
contact wil onderhouden met
verschillende ondernemers. Het lijkt
mij echter niet zinvol ook businessclubs
bij dit overleg te betrekken. Dergelijke
verenigingen hebben vaak een heel
andere doelstelling, namelijk het bieden
van een netwerk voor ondernemers.
Dit is echt iets anders, dan het behartigen
van de belangen van de ondernemers
bij de gemeente. Ik zou u voor willen
stellen dit toch eens met de gemeente
te bespreken.
Duidelijk is wel dat u het periodiek
overleg met de gemeente in stand
moet houden, samen met andere
belangenbehartigende ondernemers-
organisaties. Het advies is wel om
een dergelijk overleg formeel vast te
laten leggen door de gemeente. Als het
overleg een formele status heeft, loopt
u als ondernemers minder risico dat
een nieuw college na de verkiezingen
aangeeft het allemaal anders te willen
gaan doen en het overleg verwatert of
zelfs verdwijnt.
Als u als bedrijvenpark niet tevreden
bent over de wijze waarop uw zaken
worden behandeld in het overleg,
probeer dan zelf meer invloed uit te
oefenen op de agenda voor het overleg.
Neem bepaalde punten van tevoren
even kort met de voorzitter van het
overleg (vaak de wethouder) door. Dit
kan telefonisch of per mail. Mochten
er meer bedrijvenparken bij het overleg
zijn betrokken, trek dan samen op.
Zo kun je meer resultaat behalen.
Ook wil het helpen door de agenda
voor het overleg meer te structureren
door na bespreking van de algemene
punten voor elke vereniging apart tijd
te agenderen.
Wees ervan bewust dat dit overleg niet
de enige mogelijkheid is om de belangen
van uw bedrijvenpark bij de gemeente
onder de aandacht te brengen. Bezoek
ook eens een commissievergadering
in de gemeente, maak van spreekrecht
gebruik, benut mogelijkheden om uw
bedrijvenpark onder de aandacht te
brengen in de plaatselijke pers. Neem
als vereniging het initiatief om raads-
leden eens uit te nodigen op het
bedrijvenpark. Laat het park zien en
bespreek de kansen en bedreigingen.
Kortom, zet uw geld niet op een enkel
paard, maar probeer de communicatie
met de gemeente zo breed mogelijk
te benutten.
Heeft u ook een vraag? Leg deze voor aan
BusinessPark Magazine!
Heeft u als ondernemersvereniging of gemeente ook een vraag op het gebied van duurzaam
beheer van bedrijvenparken? Stel die vraag dan aan BusinessPark Magazine. Wie weet,
staat dan het antwoord op uw vraag in de volgende uitgave van dit magazine. En…ook al
wordt uw vraag niet in het blad geplaatst, antwoord krijgt u sowieso!
Stel uw vraag via: redactie@businessparkmagazine.nl
T
E

H
U
U
R
Als bedrijvenparkvereniging maken we
deel uit van het periodiek overleg met het
College van B&W. Bij dit overleg zijn door
de gemeente ook kleinere winkelcentra
en businessclubs betrokken. Hierdoor
komen veel onderwerpen aan bod die
voor ons niet relevant zijn. Wij hebben als
vertegenwoordigers van het bedrijvenpark
het gevoel dat aan onze inbreng niet
voldoende aandacht wordt besteed. Wat
moeten we doen? Is een eigen overleg met
de gemeente een optie?
Vraag van ondernemers-
vereniging:
DHVNL
RUIMTELIJKEONTWIKKELINGNL !LTIJDEENOPLOSSINGVERDER
-ETRUSTLATEN
INPASSEN
OFONTWIKKELEN
Len oonyweide midden oo een bedrijvenIerrein. ReI kan een
rusIgevend elemenI zijn in een hecIische en dynamische
omgeving. Door heI Ie laIen zoals heI is, oI door bijvoorbeeld
de inoassing nog verder Ie ooIimaliseren. ReI kan echIer ook een
knelounI vormen voor een verdere economische onIwikkeling
van heI Ierrein. Diverse ruimIelijke inrichIingsscenario's
zijn mogelijk. Zoals diI ook geldI voor reeds bebouwde oI
braakliggende kavels. voor elke binnensIedelijke locaIie is
heI van belang daI IoekomsIige olannen vanuiI een groIer
geheel worden bezien, waarbij zowel ruimIelijke als sociale en
economische asoecIen worden meegewogen.
DRv richI zich oo alle IaceIIen Ien aanzien van bedrijven-
Ierreinen. Lr wordI gewerkI aan uiIeenlooende orojecIen;
van haalbaarheidssIudies IoI hersIrucIureringsorojecIen, van
businessolannen IoI oarkmanagemenIorojecIen. ln oodrachI
van gemeenIen en ondernemersverenigingen, maar ook van
orovincies en orojecIonIwikkelaars.
DRv is een inIernaIionaal ingenieurs- en adviesbureau daI
diensIen verleenI in de markIen MobiliIeiI, 8ouw en lndusIrie,
WaIer, LuchIhavens en kuimIelijke lnrichIing en Milieu. Zo'n ¸)oo
oroIessionals werken vanuiI een inIormele, ooen organisaIie aan
innovaIieve, maaIschaooelijk relevanIe orojecIen. OnImoeI ons
oo onze siIe www.dhv.nl.