Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Naam van de vereniging: ! Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht Plaats: ! Maastricht Bedrijventerreinen: ! Beatrixhaven (Samenwerkende Ondernemingen Beatrixhaven: 1972) ! Bosscherveld (Bedrijvenvereniging Bosscherveld : 1990) ! Randwyck Zuid (Samenwerkende Ondernemingen Randwyck: 1992) ! Scharn Noord (Samenwerkende Ondernemingen Scharn: 1997) ! Randwyck Noord (Coöperatieve Vereniging Randwyck Céramique: 2003) ! Eijsden-Gronsveld (Bedrijvenvereniging Eijsden-Gronsveld: 2007) Jaar van oprichting: ! De SIM is in 1994 opgericht als Maastricht-brede koepelorganisatie ter behartiging van de belangen van de op en rondom Maastricht op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven; ! Het bestuur is samengesteld uit de voorzitters en secretarissen van de aangesloten lokale ondernemersverenigingen; ! Op 30 augustus 2005 is door de SIM de Stichting Bedrijventerreinmanagement Maastricht (SBM) opgericht. De SIM wordt sindsdien uitsluitend als merknaam gehanteerd. Alle besluitvorming vindt binnen het bestuur van de SBM plaats. Bestuurssamenstelling Stichting Bedrijventerreinmanagement Maastricht: ! 6 voorzitters van de aangesloten ondernemersverenigingen; ! 3 vertegenwoordigers van de cofinanciers van de SIM; ! Het bestuur vergadert vier maal per jaar; ! Het bestuur (van de SIM) heeft in 2004 van de besturen van de lokale aangesloten ondernemersverenigingen een mandaat gekregen voor het “Business Plan 2005-2007”; ! Inmiddels heeft het bestuur (van de SBM) ook een mandaat gekregen voor het opstellen van het “Activiteitenplan 2008-2010”. Huidig aantal leden: ! 286 leden (61%)

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Pagina 1 van 5

8 augustus 2007

Werkgroepen tijdens “opstartfase”: ! In het kader van de professionalisering van de activiteiten van de SIM is in 2003 gestart met het formeren van een zestal werkgroepen, te weten: " Grond- en reststoffenmanagement; " Efficiënt ruimtegebruik en terreinbeheer; " Vervoer en bereikbaarheid; " Personeel en bedrijfsveiligheid; " Energie- en waterbeheer; " Facilities; ! Doel van deze werkgroepen was het genereren en uitwerken van ideeën voor de door de SIM op te pakken gezamenlijke activiteiten en projecten; ! Aan deze werkgroepen namen circa 70 ondernemers en 10 medewerkers van de gemeente Maastricht deel. Zij genereerden in totaal 180 mogelijke projectideeën die na een grondige analyse werden vertaald in een lijst met 69 potentiële projecten en activiteiten. Deze lijst vormde de basis voor het Business Plan 2005-2007. Actuele werkgroepen: ! De werkgroep “Grond- en reststoffenmanagement” ziet toe op de uitvoering van het “SIM Raamcontract Gezamenlijke Afvalinzameling”; ! Het “SIM Inkopersoverleg” is door het bestuur van de SBM gemandateerd voor het in subwerkgroepen coördineren van gezamenlijke aanbestedingen voor facility-contracten. Inmiddels zijn met 10 leveranciers raamcontracten afgesloten; ! Jaarlijkse “Brainstorm SIM Cofinanciers” bedoeld voor de cofinanciers van de SIM om hun gezamenlijke prioriteiten vast te stellen en voor te leggen aan het bestuur van de SBM; ! De werkgroep “Industriebewegwijzering” is door het bestuur van de SBM gemandateerd voor het coördineren van de aanbesteding van de industriebewegwijzering voor Maastricht en omstreken; ! De werkgroep “Beveiliging” is door het bestuur van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Maastricht (een “herbeleefde” stichting voor de beveiliging, met dezelfde bestuurssamenstelling als de SBM) gemandateerd voor het coördineren van de uitvoering van het “Nieuwe beveiligingsconcept voor Randwyck en Beatrixhaven”; ! Uitgangspunt: de werkgroepen worden op projectbasis geformeerd op het moment waarop de noodzaak hiertoe zich voordoet; ! In de werkgroepen participeren ook medewerkers van de gemeenten Maastricht en Eijsden. De regierol ligt echter in handen van de SIM. Hoofddoel / visie: Duurzame kwaliteitsverbetering van de Maastrichtse en Eijsdense bedrijventerreinen door het realiseren van samenwerking tussen enerzijds de gemeente en de bedrijven en anderzijds de bedrijven onderling, gericht op het creëren van bloeiende, duurzame en veilige industrieterreinen, met voldoende kansen en vestigingsmogelijkheden voor enthousiaste en creatieve ondernemers waarvoor mensen graag willen werken.

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Pagina 2 van 5

8 augustus 2007

De SIM is trots op: ! De professionaliteit van de ondernemersvereniging, bestaande uit een gemotiveerd en daadkrachtig bestuur, een fulltime bedrijventerreinmanager, een secretariaat en een aantal werkgroepen samengesteld uit enthousiaste medewerkers van de leden van de vereniging; ! De in de afgelopen jaren gerealiseerde goede samenwerking met de gemeente Maastricht, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau; ! De gehanteerde bottom-up aanpak die geresulteerd heeft in projecten en activiteiten die door de leden worden gedragen. De afgelopen mei door de SIM uitgezette enquête “Vervoer en bereikbaarheid Maastricht” leverde bijvoorbeeld een respons op van meer dan 50%!; ! De SIM leeft bij de (potentiële) leden. Getuigen hiervan zijn de druk bezochte bijeenkomsten, zoals de “SIM Marktplaats 2007” (112 deelnemers) en de “SIM Zomer Aftrap” (122 deelnemers); ! De toetreding op 1 januari jl. van de Bedrijvenvereniging Eijsden-Gronsveld en de Coöperatieve Vereniging Randwyck Céramique; ! De financieringsstructuur waarbij 72% van de begroting 2008-2010 door de ondernemers wordt betaald. Ter illustratie: leden betalen jaarlijks € 275,- contributie en de cofinanciers van de SIM betalen vanaf 2008 € 3.750,- per jaar; ! Voor de periode 2008-2010 hebben zich inmiddels 10 bedrijven als cofinancier van de SIM aangemeld!; ! De toegekende subsidie ter hoogte van € 225.000,- voor de realisatie van het “Nieuwe beveiligingsconcept voor Randwyck en Beatrixhaven”; ! Landelijke primeur met het “Calamiteitenplan Beatrixhaven” dat inmiddels Limburgbreed wordt opgeschaald. Doelen voor de komende vijf jaar: ! Verder intensiveren van de samenwerking met de gemeenten Maastricht en Eijsden en andere belangrijke organisaties zoals de Provincie Limburg, de Kamer van Koophandel en de ondernemersverenigingen in de Maastrichtse binnenstad; ! Realiseren van een “BID”-constructie in samenwerking met de gemeente Maastricht; ! Terugdringen van de bedrijfsgerelateerde criminaliteit met minimaal 25%; ! Revitaliseren van het bedrijventerrein Beatrixhaven; ! Handhaven en waar mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht in de aanloop naar en de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de ondertunneling van de A2; ! Verdere groei van het aantal leden en de bedrijven die willen toetreden als cofinancier van de SIM; ! Opzetten van een “Sterrengids” voor de Maastrichtse bedrijventerreinen; ! Oppakken van activiteiten en projecten waaraan de leden de grootste behoefte hebben!

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Pagina 3 van 5

8 augustus 2007

Bijlage: Activiteiten van de SIM De activiteiten van de SIM kunnen in vier hoofdactiviteiten worden opgesplitst. Per hoofdactiviteit volgt onderstaand een beknopte toelichting. In 2007 investeert de SIM bijna 75% van alle uren aan projecten gericht op duurzame kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving! A. Communicatie en PR: Doelstelling: " Informatieverstrekking over de meest uiteenlopende bedrijventerreingerelateerde onderwerpen (zowel aan leden als aan niet-leden); " Organiseren van bijeenkomsten gericht op het regelmatig met elkaar in contact te brengen van de Maastrichtse ondernemers; " Externe profilering van de merknaam “Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht” met als doel om de Maastrichtse ondernemers(verenigingen) een actieve en professionele uitstraling te geven. Ter illustratie: " SIM Bedrijfslunches en SIM Themabijeenkomsten (o.a. A2 Informatiebijeenkomst); " Jaarlijkse SIM Nieuwjaarsborrel, SIM TOUR en SIM Zomer Aftrap; " SIM briefpapier, enveloppen en visitekaartjes en een geavanceerde SIM internetpagina; " Nieuwsflits SIM. B. Secretariaatsvoering van de SBM en alle aangesloten verenigingen: Doelstelling: " Voeren van structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeente Maastricht; " Belangenbehartiging van de op de Maastrichtse en Eijsdense bedrijventerreinen gevestigde ondernemers; " Aansturen en secretarieel ondersteunen van het bestuur van de SBM en de besturen van de lokale aangesloten ondernemersverenigingen. Ter illustratie: " Deelname aan Bedrijvenplatform A2; " Deelname aan Luchtkwaliteitplatform en daaraan gerelateerde werkgroepen; " Bezoeken van gemeentelijke informatiebijeenkomsten (bv: CoffeeCorner / TBS Overmaze). C. Duurzame projecten: Doelstelling: " Duurzame kwaliteitsverbetering van de Maastrichtse en Eijsdense bedrijventerreinen door het realiseren van samenwerking tussen enerzijds de gemeente en de bedrijven en anderzijds de bedrijven onderling, gericht op het creëren van bloeiende, duurzame en veilige industrieterreinen, met voldoende kansen en vestigingsmogelijkheden voor enthousiaste en creatieve ondernemers waarvoor mensen graag willen werken.

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Pagina 4 van 5

8 augustus 2007

Ter illustratie: " In samenwerking met de gemeente Maastricht en de politie Limburg Zuid realiseren van het “Nieuwe beveiligingsconcept voor Beatrixhaven en Randwyck”; " In samenwerking met de gemeente Maastricht en de ANWB realiseren van industriebewegwijzering op alle Maastrichtse bedrijventerreinen; " In samenwerking met de gemeente Maastricht, Projectbureau A2 Maastricht, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en andere betrokken partijen opstarten van vervoermanagement in het kader van de bereikbaarheid van Maastricht. D. Facility projecten: Doelstelling: " Realiseren van gezamenlijke inkoopvoordelen door inkoopkennis en -krachten met elkaar uit te wisselen en te bundelen. Ter illustratie: " De werkgroep “SIM Inkopersoverleg” komt periodiek bijeen om kennis met elkaar uit te wisselen en gezamenlijke aanbestedingen te doen; " Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van de bestaande SIM Raamcontracten voor afvalinzameling, opleidingen op het gebied van EHBO, VCA en BHV, schoonmaakdiensten, koffieautomaten, bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en motorbrandstoffen. Om freeride gedrag zoveel mogelijk te voorkomen betalen niet-leden een hogere afsluitfee!

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht

Pagina 5 van 5

8 augustus 2007