Startnotitie / concept MER

bedrijventerrein ’t Ges 2 te Sneek
16 januari 2006Startnotitie / concept MER
bedrijventerrein ’t Ges 2 te Sneek

Startnotitie / milieueffectrapport, doel- en reikwijdtenotitie SMB /
milieurapport uitbreiding bedrijventerrein ’t Ges te Sneek

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

5\76


Verantwoording


Titel Startnotitie / concept MER bedrijventerrein ’t Ges 2 te Sneek
Opdrachtgever Gemeente Sneek
Projectleider Esther van Rosmalen
Auteur(s) Marleen Schokker en anderen
Projectnummer 4374136
Aantal pagina's 75 (exclusief bijlagen)
Datum 16 januari 2006
Handtekening
Colofon

Tauw bv
afdeling Ruimte & Ondergrond
Handelskade 11
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66


Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd
met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw
hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

7\76


Inhoud

Verantwoording en colofon.......................................................................................................... 5
Samenvatting............................................................................................................................... 11
1 Milieueffectrapportage bedrijventerrein ’t Ges 2...................................................... 21
1.1 Waarom milieueffectrapportage? .................................................................................. 21
1.2 M.e.r.: doel, initiatiefnemer en bevoegd gezag ............................................................. 22
1.3 Plan- en studiegebied.................................................................................................... 23
1.4 Leeswijzer ..................................................................................................................... 24
2 Het kader van dit MER ................................................................................................ 25
2.1 Waarom een nieuw bedrijventerrein?............................................................................ 25
2.1.1 Watersportgebonden bedrijvigheid in Fryslân............................................................... 25
2.1.2 Het economische belang van de watersportsector en ‘t Ges ........................................ 26
2.2 Beleidskader.................................................................................................................. 27
2.2.1 Algemeen ...................................................................................................................... 27
2.2.2 Natuur............................................................................................................................ 27
2.2.3 Overig beleid ................................................................................................................. 30
2.3 Doelstelling.................................................................................................................... 31
2.3.1 Algemeen ...................................................................................................................... 31
2.3.2 Milieudoelstellingen....................................................................................................... 31
2.4 Nog te nemen besluiten ................................................................................................ 32
2.4.1 M.e.r. en ruimtelijk plan ................................................................................................. 32
2.4.2 Vervolgbesluiten............................................................................................................ 32
3 Beschrijving huidige situatie en autonome ontwikkeling ....................................... 33
3.1 Ruimtelijke situatie ........................................................................................................ 33
3.1.1 Huidige situatie.............................................................................................................. 33
3.1.2 Autonome ontwikkelingen ............................................................................................. 34
3.2 Verkeer en Vervoer ....................................................................................................... 36
3.2.1 Huidige situatie.............................................................................................................. 36
3.2.2 Autonome ontwikkelingen ............................................................................................. 37
3.3 Bodem en water ............................................................................................................ 37
3.3.1 Huidige situatie.............................................................................................................. 37
3.3.2 Autonome ontwikkeling ................................................................................................. 38
3.4 Leefomgevingskwaliteit ................................................................................................. 38
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL


Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 8\76

3.4.1 Huidige situatie.............................................................................................................. 38
3.4.2 Autonome ontwikkeling ................................................................................................. 39
3.5 Ecologie en biodiversiteit............................................................................................... 40
3.5.1 Huidige situatie.............................................................................................................. 40
3.5.2 Autonome ontwikkeling ................................................................................................. 41
3.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie.................................................................... 42
3.6.1 Huidige situatie.............................................................................................................. 42
3.6.2 Autonome ontwikkeling ................................................................................................. 42
4 Alternatieven, varianten en effecten.......................................................................... 43
4.1 Toelichting op het planvormingtraject............................................................................ 43
4.2 Locatiekeuze ................................................................................................................. 44
4.3 De voorgenomen activiteit ............................................................................................. 46
4.3.1 Beschrijving van de voorgenomen activiteit .................................................................. 46
4.3.2 Effecten en optimalisatiemogelijkheden........................................................................ 47
4.3.3 Toetsing aan doelstellingen........................................................................................... 54
4.4 In beschouwing genomen alternatieven en varianten................................................... 54
4.4.1 Alternatieven ................................................................................................................. 55
4.4.2 In beschouwing genomen varianten.............................................................................. 58
4.5 Effecten voorlopig voorkeursalternatief en toetsing aan milieudoelstellingen............... 61
4.5.1 Effecten ......................................................................................................................... 61
4.5.2 Toetsing aan milieudoelstellingen ................................................................................. 63
5 Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief.................................................................... 65
5.1 Toelichting op het MMA................................................................................................. 65
5.2 Het ruimtelijke plan........................................................................................................ 66
5.3 Bouwrijp maken............................................................................................................. 69
5.4 Uitgifte ........................................................................................................................... 70
5.5 Beheer en gebruik ......................................................................................................... 70
6 Leemten in kennis en evaluatie ................................................................................. 73
6.1 Aanvullende informatie.................................................................................................. 73
6.2 Evaluatie........................................................................................................................ 73
Geraadpleegde literatuur ............................................................................................................ 75


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

9\76


Bijlagen
1. Begrippenlijst
2. Duurzaamheiddoelstellingen
3. M.e.r.-procedure, gekoppeld aan bestemmingsplanprocedure /
4. artikel 19 procedure
5. Ruimtelijke ontwikkelingen (autonoom)
6. In beschouwing genomen alternatieven
7. Akoestische milieueffecten

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

11\76
Samenvatting

Voor u ligt de samenvatting van de startnotitie / concept milieueffectrapport (MER) voor de
uitbreiding van bedrijventerrein ’t Ges te Sneek. De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een
onderzoek naar de effecten van het plan op het milieu en is uitgevoerd ter ondersteuning
van de besluitvorming betreffende de uitbreiding. Door de resultaten van de m.e.r. in de
besluitvorming mee te nemen krijgt het milieubelang een volwaardige plaats naast andere
belangen.

Milieueffectrapportage bedrijventerrein ’t Ges 2
De gemeente Sneek heeft het voornemen om het bedrijventerrein ’t Ges in oostelijke richting met
circa 21 ha uit te breiden. Door deze uitbreiding wordt het huidige ’t Ges letterlijk en figuurlijk
afgerond. In het planvormingstraject zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat
significante effecten op soorten waarvoor het Sneekermeergebied als Speciale
Beschermingszone (SBZ) is aangewezen niet zijn uit te sluiten, zodat een passende beoordeling
en een Strategische Milieubeoordeling (SMB) noodzakelijk zijn. Vanwege de ligging van het
plangebied bij de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en een SBZ (Vogelrichtlijngebied) en het feit
dat een passende beoordeling als gevolg van de Vogelrichtlijn nodig is, is besloten om niet te
volstaan met een m.e.r.-beoordeling, maar een m.e.r. uit te voeren. De SMB en de m.e.r. zijn
gezamenlijk opgepakt, het concept MER omvat de resultaten van beide procedures. Van de
passende beoordeling is een aparte rapportage gemaakt, de conclusies daarvan zijn in het
concept MER opgenomen.

De initiatiefnemer van het plan voor ’t Ges 2 is het gemeentebestuur van Sneek. De gemeente
Sneek is daarom ook verantwoordelijk voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure. Het bevoegd
gezag heeft als taak om richtlijnen te geven voor de inhoud van het milieurapport en om het
rapport op inhoud te beoordelen. Wie optreedt als bevoegd gezag, is afhankelijk van de
ruimtelijke procedure die wordt doorlopen. Het is nog niet bekend of de m.e.r. wordt gekoppeld
aan de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan of aan een vrijstelling van het
bestemmingsplan op grond van artikel 19 van de WRO. In het eerste geval treedt de
gemeenteraad van de gemeente Sneek op als bevoegd gezag. Wanneer het een artikel 19 –
procedure betreft is het College van B&W bevoegd gezag.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 12\76


Figuur1 Ligging van het plangebied

Het kader van dit MER
Uit onderzoek is gebleken dat er in Sneek behoefte is aan nieuwe vestigingsmogelijkheden voor
watersportgebonden bedrijven, waarna is bekeken waar deze bedrijven een plek kunnen krijgen.
Het gemeentebestuur van Sneek heeft besloten dat de uitbreiding van het areaal bedrijventerrein
voor watersportgebonden bedrijven ten oosten van het huidige ’t Ges gerealiseerd zal worden.
Door de ligging van het plangebied in directe nabijheid van de EHS en de SBZ
Sneekermeergebied, zijn in deze m.e.r. vooral de natuuraspecten van belang.

Mede op basis van het beleidskader zijn voor de uitbreiding van ’t Ges milieudoelstellingen
gesteld. De uitbreiding van ’t Ges moet zodanig worden ontworpen en aangelegd dat:
! Er geen of minimale effecten optreden op natuurwaarden die samenhangen met de
aanwijzing van het Sneekermeer tot Speciale Beschermingszone
! Omwonenden geen onevenredige hinder ondervinden van de bedrijven en het verkeer
! De landschappelijke inpassing optimaal is
! De in de Duurzaamheidsvisie [Gemeente Sneek, 2004] uitgewerkte doelstellingen met
betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en bedrijven optimaal zijn meegenomen.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

13\76
Bij het ontwikkelen van alternatieven en het beoordelen van de milieueffecten zijn deze criteria
leidend.

Beschrijving huidige situatie en autonome ontwikkeling
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van verschillende milieuaspecten indien ’t Ges niet wordt
uitgebreid met ’t Ges 2. Deze beschrijving wordt gegeven om als basis te dienen voor een reële
vergelijking van de effecten die te verwachten zijn wanneer de ontwikkeling van ’t Ges 2 wel
doorgang vindt met de effecten in het geval ’t Ges 2 niet wordt ontwikkeld.

Ruimtelijke situatie
Op dit moment is het plangebied in agrarisch gebruik als grasland, het is een open
veenweidegebied. Aan de noordzijde ligt de Houkesloot, die Sneek met het Sneekermeer
verbindt. Aan de zuidwestzijde wordt het gebied begrensd door de dorpen Oppenhuizen en
Uitwellingerga.
In het plangebied zelf treedt geen verandering op van de huidige situatie. In de autonome
ontwikkeling blijft het gebied in agrarisch gebruik. In de omgeving van het plangebied treden wel
enkele veranderingen op door een aantal ontwikkelingen:
! Aanleg van de Houkepoort (woningen)
! Kwaliteitsverbetering Starteiland en Pottengebied (recreatie)
! Herinvulling oeverzone bedrijventerrein Houkesloot (bedrijven)
! Aanpassing aansluiting A7 / rondweg (verkeer)
! Ontwikkeling Robuuste natte as (ecologie)

Deze ontwikkelen leiden niet tot relevante verschillen voor het milieu.

Verkeer en vervoer
De ontsluiting over de weg van het huidige ’t Ges vindt plaats vanaf de A7 en/of de rondweg om
Sneek via de Edisonstraat door het bedrijventerrein Houkesloot. Over het water worden het
plangebied en omgeving ontsloten vanaf de Houkesloot en het riviertje ’t Ges.

Bodem en water
Het plangebied is vanuit aardkundig perspectief niet waardevol. In het plangebied wordt een
polderpeil (1,95 m – NAP) gehanteerd, de watergangen in de omgeving van het plangebied
(Houkesloot) ligt op boezempeil (0,52 m – NAP). De concentraties verontreiniging die zijn
gemeten in de bodem en het grondwater vormen geen milieuhygiënische belemmering voor de
gebruiks- en bestemmingsmogelijkheden van het terrein.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 14\76
Leefomgevingskwaliteit
Het plangebied van ’t Ges 2 heeft een zeer beperkte geluidsproductie. De zone van het huidige ’t
Ges overlapt deels het plangebied. In de huidige situatie wordt voldaan aan de geluidsnormen
voor industrielawaai en wegverkeerslawaai.
Ook de verkeersveiligheid, externe veiligheid en de luchtkwaliteit vormen op het huidige ’t Ges en
in het plangebied geen probleem.

Ecologie en biodiversiteit
Het plangebied is in de huidige situatie van grote waarde voor weidevogels en watervogels. Door
de ligging van het plangebied bij de EHS en de SBZ is het studiegebied van (zeer) grote waarde
voor vogels, zoogdieren, amfibieën, vissen en flora.

Door de provincie Fryslân worden ganzengedooggebieden aangewezen, ganzen worden op deze
graslandpercelen niet verjaagd. Bij het welslagen van het beleid zullen ganzen zich in
toenemende mate in de gedooggebieden concentreren, waardoor de aantallen ganzen in de
omgeving daarvan afnemen.

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Vanaf de ten noorden van de Houkesloot gelegen Griene Dyk is er een zichtlijn naar de kerktoren
van Uitwellingerga. Vanuit de dorpen Uitwellingerga en Oppenhuizen is er zicht op ’t Ges.
Het voorkomen van intacte archeologische vindplaatsen in het plangebied wordt niet
waarschijnlijk geacht, er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten.

Alternatieven, varianten en effecten
Tijdens het planvormingtraject zijn verschillende keuzen gemaakt die hebben geleid tot het
voorlopige voorkeursalternatief; het vertrekpunt voor ontwikkeling van het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief. In 2001 is het voortraject van de ontwikkeling van ’t Ges gestart met
de locatiekeuze. Er is een afweging gemaakt tussen aansluiting op het huidige ’t Ges aan de
zuidkant en aansluiting aan de oostkant. Uiteindelijk is besloten om uit te breiden aan de
oostkant, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de Vaaras en deze locatie op het
grondgebied van de gemeente Sneek ligt. Een zuidelijke uitbreiding tast Oppenhuizen als
zelfstandige kern aan en heeft als gevolg dat een deel van het dorp binnen de geluidscontour
komt te liggen.
Verschillende ontwerpen zijn de revue gepasseerd, daarbij is een aantal optimalisaties
doorgevoerd om het milieu zo min mogelijk te belasten. Deze aanpassingen hebben geresulteerd
in het voorlopige voorkeursalternatief. Dit alternatief is in onderstaand figuur afgebeeld.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

15\76


Figuur2 Voorkeursalternatief

Tijdens de m.e.r. is bekeken welke effecten uitbreiding van ’t Ges op bovenstaande manier op
milieuaspecten heeft. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste effecten weergegeven, evenals
optimalisatiemogelijkheden.


Tabel 1 Effecten

Aspect Waardering Toelichting Optimalisatiemogelijkheden

Ecologie - / 0
Natuurgebieden Het oppervlak dat bijzonder waardevol is
voor weidevogels wordt kleiner t.o.v. de
autonome ontwikkeling
Het fourageergebied voor watervogels
neemt af in areaal
Bij inrichting uitstralingseffecten
minimaliseren
Het areaal dat verloren gaat elders
compenseren
Soorten Er treedt een licht negatief effect op de
soorten op door afname van geschikt
leefgebied en het uitvoeren van
werkzaamheden
Geen
Biodiversiteit Kaden hebben een talud van 1:7, dit heeft
een positief effect op de biodiversiteit

Geen
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 16\76
Aspect Waardering Toelichting Optimalisatiemogelijkheden
Leefomgeving Toename oppervlaktewater, maar afname
weidegrond
Door inrichting kan een goede
leefomgeving voor waterplanten- en
dieren en vleermuizen (aanleggen
rietzones) worden gecreëerd
Hinder Toename van beweging, licht en geluid
waardoor verstoring van weidevogels
optreedt
Keuze (reclame)verlichting
Situering bedrijven: hoge geluidsproductie
in de kern, geluidswerende maatregelen
Bodem - / 0
Bodemverstoring Door ontgraving vindt bodemverstoring
plaats
Geen
Door ophoging treedt inklinking van de
bodem op
Geen
Af- en aanvoer grond Niet alle grond die wordt ontgraven kan
binnen het plangebied worden hergebruikt
Bovendien moet er grond worden
aangevoerd
Zoveel mogelijk werken met een gesloten
grondbalans

Water 0
Riolering De afvoer gebeurt via een verbeterd
gescheiden stelsel
Maximaal afkoppelen
Kwantiteit
oppervlaktewater
De vaarwegen worden aangesloten op de
boezem, zodat de bergingscapaciteit voor
boezemwater wordt vergroot
Geen
Kwaliteit oppervlaktewater Door afvloeiing vanaf het bedrijventerrein
en lekken van diesel en benzine kunnen
verontreinigingen in het oppervlaktewater
komen
Afkoppelen via bodempassage
Leefomgevingkwaliteit - / 0
Geluid Toename van geluid Situering bedrijven met hoge
geluidsproductie in de kern,
geluidswerende maatregelen
Lucht Er wordt geen significante verslechtering
van de luchtkwaliteit verwacht, omdat de
verkeersintensiteit laag is en de bedrijven
op ’t Ges 2 geen significante emissie van
luchtverontreinigende stoffen hebben
Geen
Veiligheid Bij een calamiteit op de ontsluitingsweg
kan het terrein via het water en de
Bedrijven erop attenderen dat ook het
water als vluchtroute gebruikt kan worden

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

17\76
Aspect Waardering Toelichting Optimalisatiemogelijkheden
berijdbare bermen verlaten worden
De voorkant van gebouwen wordt
vanwege de uitstraling naar de omgeving
naar buiten gericht, vanaf de rotonde op
het terrein kijk je daardoor uit op de
achterkant van bedrijfspanden
Uitgeefbare kavels creëren aan de
oostzijde van de rotonde en hierbij de
voorgevels richting rotonde projecteren
(een deel van het gebouw kan in het water
worden geplaatst)
Doordat de wegen eindigen in de open
ruimte zijn er zichtlijnen naar het
omringende landschap

Geen
Ruimtelijke kwaliteit
De uitbreiding zorgt voor landschappelijke
afronding van het bedrijventerrein ‘t Ges

Verkeer en vervoer - / 0
Veiligheid Het bestemmingsverkeer bestaat onder
andere uit lange voertuigen
(vrachtwagens / auto’s met trailer). De
toename van verkeer kan leiden tot meer
onveilige situaties
Fietsstroken
Spiegels op onoverzichtelijke plaatsen
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 0
Archeologie en
cultuurhistorie
Er zijn geen archeologische en
cultuurhistorische waarden in het gebied
Geen
Energie en
duurzaamheid
- / 0
De nieuwe bedrijvigheid leidt tot
energiegebruik en gebruik van materialen
Diverse duurzaamheidmaatregelen
Voor de invulling van de waarderingstabel zijn de volgende scores gebruikt:
- / 0 licht negatief
0 neutraal

De conclusie is dat met het voorlopige voorkeursalternatief wordt voldaan aan de
milieudoelstellingen, maar dat optimalisaties nog steeds mogelijk zijn. Uit de passende
beoordeling blijkt dat de afname van het foerageergebied voor watervogels geen negatief effect
heeft op de populatie watervogels. De vogels hebben voldoende uitwijkmogelijkheden om te
foerageren. In het huidige stadium van de planvorming (bestemmingsplan) zijn vooral
maatregelen met betrekking tot geluid van belang.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 18\76
Het meest milieuvriendelijk alternatief
In ieder MER dient een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) te zijn opgenomen. Het MMA
beschrijft hoe vanuit milieuoogpunt de doelstelling van de voorgenomen activiteit het beste
gerealiseerd kan worden.
Het MMA moet een realistisch alternatief zijn: technisch en financieel haalbaar en het moet
voldoen aan de doelstelling van de initiatiefnemer. Het is niet verplicht om voor het MMA te
kiezen, het is wel gebruikelijk dat wordt gemotiveerd waarom van het MMA uit het MER is
afgeweken.
Bij het formuleren van maatregelen is rekening gehouden met de beperkte oppervlakte van het
plangebied en de aard van het plan. Dit betekent dat het voorkomen van effecten op de SBZ en
op de soorten op grond waarvan de SBZ is aangewezen een randvoorwaarde is. Daarnaast
worden daar waar verbetering door beperkte inspanning mogelijk is, maatregelen aangedragen.
In het MMA zijn maatregelen genomen in vier fasen: het ruimtelijke plan (voor vaststelling van het
bestemmingsplan), bouwrijp maken (bij de aanleg van het terrein), uitgifte en beheer
(gebruiksfase). Deze maatregelen worden hieronder per fase genoemd.

Het ruimtelijke plan
! Er wordt dynamische verlichting of dimverlichting aangebracht, waardoor lichtuitstraling vanaf
de weg wordt beperkt
! Bedrijven met hoge geluidsproductie worden in de kern geplaatst en de bedrijven aan de rand
van het bedrijventerrein worden gestimuleerd om een zo groot mogelijk aaneengesloten
geveloppervlak te creëren. Op deze manier wordt de geluidsbelasting naar buiten
geminimaliseerd
! Wegen worden uitgevoerd met berijdbare bermen en bedrijven worden erop geattendeerd dat
ook het water als vluchtroute gebruikt kan worden
! Ten oosten van de rotonde liggen uitgeefbare kavels, bedrijven kunnen daar met de gevel
naar de rotonde worden geprojecteerd en een deel van het gebouw kan in het water worden
geplaatst. Door deze maatregel verbetert de ruimtelijke kwaliteit op het terrein
! De wegen zijn voorzien van infiltratiebermen, waarmee de capaciteit voor het vasthouden van
water wordt vergroot
! Er worden spiegels geplaatst op plekken die slecht te overzien zijn om ongelukken ook in de
toekomst te voorkomen

Bouwrijp maken
! De werkzaamheden in de watergangen worden van west naar oost uitgevoerd, zodat vissen
zich kunnen verplaatsen en in leven blijven
! Er wordt een optimaal leefklimaat gecreëerd voor bepaalde (bijzondere) waterplanten en –
dieren en vleermuizen

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

19\76
! Er worden vier waterkwaliteiten onderscheiden die op een bij de waterkwaliteit passende
manier worden afgevoerd
! Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een gesloten grondbalans
! Het aan te voeren zand wordt per schip vervoerd

Uitgifte
! Er is geen verlichte gevelreclame toegestaan, zodat lichtuitstraling beperkt wordt
! Er is gekozen voor zo weinig mogelijk bewoning, omdat de bedrijfsactiviteiten een risico
vormen voor de kwaliteit van het woonklimaat
! Er wordt een belangstellingpeiling uitgevoerd voor kleinschalige zonne-energie en koude-
warmteopslag
! Bedrijven worden door middel een “klimaatsubsidie” gestimuleerd om bovenwettelijke
duurzaamheidmaatregelen te treffen

Beheer en gebruik
! Het onkruid wordt mechanisch bestreden, zodat er geen chemicaliën in het milieu
terechtkomen
! Er wordt met mate gemaaid, zodat verschraling een kans krijgt
! Op alle buitenoevers wordt stortsteen gebruikt
! Er wordt een beheerteam opgesteld om de afstemming met gebruikers van het
bedrijventerrein goed te laten verlopen

Leemten in kennis en evaluatie
Op dit moment zijn er geen gegevens bekend over het toekomstige wegverkeerslawaai op de
Edisonstraat en Hendrik Bulthuisweg. In het definitieve MER zullen deze gegevens bekend zijn,
zodat het MER dan voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen.
Met betrekking tot monitoring en evaluatie is een goede meetreeks van de aantallen vogels in het
plan- en studiegebied noodzakelijk. Ook de werkelijke geluidsbelasting die wordt veroorzaakt
door de industrie wordt onderzocht om de vastgestelde geluidszone eventueel bij te stellen.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 20\76Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

21\76
1 Milieueffectrapportage bedrijventerrein ’t Ges 2

De gemeente Sneek ontwikkelt plannen voor de uitbreiding van bedrijventerrein ’t Ges, ten
oosten van de bebouwde kom van Sneek. De directe aanleiding is het succes van het
bedrijventerrein ’t Ges 1 waar watersportgebonden bedrijven geaccommodeerd zijn. Door
de tijd zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van deze uitbreiding op het bestaande industrieterrein aan de Houkesloot en
de effecten hiervan op het plangebied en de directe omgeving.

1.1 Waarom milieueffectrapportage?
Het terrein ’t Ges 2 zal circa 21 ha omvatten en ligt in de directe nabijheid van het Sneekermeer,
een speciale beschermingszone Vogelrichtlijn. Het gebied waar de uitbreiding is voorzien, is
waardevol voor vogels, zeker ook voor de soorten die het Sneekermeergebied zo bijzonder
maken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er meer beschermde vogels in het plangebied
en de omgeving foerageren dan werd verwacht. Er kan niet uitgesloten worden dat er voor deze
soorten nadelige gevolgen optreden. Daarom is een passende beoordeling in het kader van de
Vogelrichtlijn noodzakelijk. De uitgevoerde passende beoordeling dient als verstorings- en
verslechteringstoets, zoals deze wordt voorgeschreven door de Natuurbeschermingswet 1998,
waarvan een wijziging op 1 oktober 2005 in werking is getreden
1
.

Vanwege het aantal ligplaatsen (ongeveer 200) kan de uitbreiding aangemerkt worden als
jachthaven. Jachthavens zijn in het Besluit m.e.r. opgenomen in de lijst m.e.r.-
(boordelings)plichtige activiteiten. Omdat de uitbreidingslocatie dicht bij de speciale
beschermingszone Sneekermeergebied ligt en een passende beoordeling nodig is, heeft het
gemeentebestuur van Sneek besloten om niet te volstaan met een m.e.r.-beoordeling, maar een
m.e.r. uit te voeren. Deze m.e.r. is gekoppeld aan de vaststelling van het bestemmingsplan ’t
Ges 2.

De consequentie van het bovenstaande is dat er drie procedures doorlopen moeten worden, die
via het MER in samenhang worden vormgegeven:
! Milieueffectrapportage (Wet milieubeheer)
! Passende beoordeling (Vogelrichtlijn) / Verstorings- en verslechteringstoets
(Natuurbeschermingswet 1998)
! Strategische milieubeoordeling (Europese Richtlijn), voor alle kaderstellende plannen die
m.e.r.-plichtige activiteiten mogelijk maken of waarbij effecten op Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden niet zijn uit te sluiten moet een strategische milieubeoordeling worden
uitgevoerd. Bij uitbreiding van ’t Ges is het laatste het geval

1
Volgens de provincie Fryslân voldoet de passende beoordeling als verstorings- en verslechteringstoets
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 22\76
Relatie milieueffectrapportage - Strategische milieubeoordeling
Voorliggend document integreert de resultaten van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en de
strategische milieubeoordeling (SMB). Beide procedures vertonen veel overeenkomsten. Daarom
geldt deze Startnotitie / concept MER ook als Doel- en reikwijdtenotitie / milieurapport in het kader
van de SMB. Overal waar in voorliggend rapport ‘startnotitie’staat, wordt bedoeld ‘startnotitie
m.e.r., doel- en reikwijdtenotitie SMB’. Overal waar ‘MER’ staat, wordt bedoeld ‘MER en
milieurapport SMB’. Inhoudelijk verschillen deze procedures in kleine mate. In een SMB moeten
biodiversiteit en klimaat aan de orde gesteld worden. Biodiversiteit komt in dit rapport aan de orde
bij de beschrijving van de effecten. Het schaalniveau van de voorgenomen activiteit maakt het
echter overbodig om klimaatverandering als effect te beschrijven. Het plan is dermate
kleinschalig, dat er geen aantoonbare invloed op het klimaat zal zijn.
Voor de passende beoordeling is een afzonderlijke rapportage gemaakt, zie “Passende
beoordeling It Ges II te Sneek” [Van den Berg, 2005]. Dit rapport is separaat bij het
milieueffectrapport gevoegd. De conclusies van de passende beoordeling worden wel in dit
milieueffectrapport vermeld.

1.2 M.e.r.: doel, initiatiefnemer en bevoegd gezag
Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang naast andere belangen een volwaardige
rol te laten spelen bij de besluitvorming. In een m.e.r.-procedure worden positieve en negatieve
milieueffecten die te verwachten zijn bij een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling inzichtelijk
gemaakt. Doordat deze milieueffecten in beeld zijn gebracht voordat begonnen wordt met de
realisatie van een plan, kunnen maatregelen worden genomen om positieve effecten te vergroten
en negatieve effecten te beperken. Dit kan door iets in het plan te wijzigen of er iets aan toe te
voegen, maar bijvoorbeeld ook door te compenseren als deze effecten hoe dan ook op zullen
treden. Het resultaat van de m.e.r. is een milieueffectrapport (MER). Dit is een openbaar
document, waarin het plan staat beschreven, evenals de huidige situatie, de autonome
ontwikkeling en de te verwachten milieueffecten. Ook wordt er aandacht besteed aan de
maatregelen die kunnen worden genomen om optredende negatieve effecten te beperken.

De initiatiefnemer van het plan voor ’t Ges 2 is het gemeentebestuur van gemeente Sneek. De
gemeente Sneek is daarom ook verantwoordelijk voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure het
uitvoeren van de passende beoordeling.

Het bevoegd gezag heeft als taak om richtlijnen te geven voor de inhoud van het MER en om het
rapport op inhoud te beoordelen. Het bevoegd gezag neemt besluit(en) over de ontwikkeling van
’t Ges 2. Uit de motivatie van het uiteindelijke besluit moet blijken op welke wijze rekening is
gehouden met de verwachte gevolgen voor het milieu en de in het MER voorgedragen
maatregelen. Nadat ’t Ges 2 is gerealiseerd, moet het bevoegd gezag de daadwerkelijke
gevolgen voor het milieu evalueren.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

23\76
Wie optreedt als bevoegd gezag, is afhankelijk van de ruimtelijke procedure die wordt doorlopen.
Het is nog niet bekend of de m.e.r. wordt gekoppeld aan de vaststelling van een nieuw
bestemmingsplan of aan een artikel 19 procedure. In het eerste geval treedt de gemeenteraad
van de gemeente Sneek op als bevoegd gezag. Wanneer het een artikel 19 procedure betreft, is
het College van Burgemeester en Wethouders bevoegd gezag.

1.3 Plan- en studiegebied
Het plangebied is het gebied waar ’t Ges 2 gerealiseerd wordt, en waarvoor ook het
bestemmingsplan wordt opgesteld. Het studiegebied in het kader van de m.e.r. is het gebied
waar effecten kunnen optreden en is ruimer dan het plangebied. De omvang van het studiegebied
kan niet bij voorbaat worden aangegeven en is afhankelijk van de uit het onderzoek komende
reikwijdte van milieueffecten.Figuur 1.1 Omgeving van ’t Ges 2

Het plangebied ’t Ges 2 ligt ten oosten van de bedrijventerreinen Houkesloot en ’t Ges 1 en wordt
aan de noordkant begrensd door de Houkesloot.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 24\76
Op bedrijventerrein Houkesloot bevinden zich bedrijven uit verschillende branches,
milieucategorieën 1 tot en met 5 (lichte tot zware bedrijvigheid).
Op ’t Ges 1 zijn dit met name watersportgerelateerde bedrijven in de relatief lichtere categorieën
(1 tot en met 3). Het plangebied van ‘t Ges 2 heeft momenteel een agrarische functie (grasland).

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het kader geschetst van het MER. Hierbij is ingegaan op het nut en de noodzaak
van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Ook beleid en de te nemen besluiten komen aan de
orde.

In het derde hoofdstuk zijn de huidige situatie en autonome ontwikkeling van de diverse
milieuaspecten beschreven. De voorgenomen activiteit, de effecten van de voorgenomen
activiteit en de alternatieven en effecten komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In hoofdstuk 5 is het
MMA beschreven. In hoofdstuk 6 zijn de leemten in kennis weergegeven, waarbij wordt vermeld
wanneer deze leemten moeten zijn ingevuld.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

25\76
2 Het kader van dit MER

In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst van het MER. Het nut en de noodzaak van de
ontwikkeling van het bedrijventerrein worden onderbouwd en er wordt beschreven wat het
doel is van de voorgenomen activiteit. Vervolgens wordt een beeld gegeven van het
beleidskader en de nog te nemen besluiten.

2.1 Waarom een nieuw bedrijventerrein?

2.1.1 Watersportgebonden bedrijvigheid in Fryslân
In het merengebied van Zuidwest- en midden Fryslân zijn nauwelijks mogelijkheden voorhanden
voor de ontwikkeling van watersportgebonden bedrijvigheid. In het kader van het Friese
Merenproject wordt fasegewijs een revitaliseringsplan opgesteld, bestaande uit zaken als een
facelift van toeristische-recreatieve centra, vaarroutes die worden verbeterd en aantrekkelijk
worden gemaakt, de weg-waterkruisingen die worden aangepakt, de uitbreiding en upgrading van
aanlegmogelijkheden en andere voorzieningen en de vergroting van de mogelijkheden voor
waterrecreanten om uitstapjes te maken. Wanneer de regio in het algemeen en de gemeenten
Sneek en Wymbritseradiel in het bijzonder willen profiteren van deze kwaliteitsimpuls, dan
moeten bestaande voorzieningen voor het watersportcluster waar nodig worden verbeterd en
uitgebreid. De uitvoering van deelplannen is inmiddels in volle gang.

Als vervolg op de ontwikkelingsvisie “Koers voor Sneek” (structuurplan van de gemeente Sneek)
is de “Notitie watersportgebonden bedrijvigheid Heeg – Sneek” opgesteld, waarin de behoefte
aan terrein voor watersportgebonden bedrijvigheid wordt verwoord. In de notitie wordt ingegaan
op de voorgenomen uitbreiding van de watersportgebonden bedrijventerreinen in Sneek (’t Ges)
en Heeg (Draeisleat). De notitie is een gezamenlijk product van de gemeenten Sneek en
Wymbritseradiel. Met het raadsbesluit van juni 2003 is besloten dat de notitie wordt opgenomen
in het bestemmingsplan.

Uit de genoemde notitie blijkt dat er zowel in Sneek als in Wymbritseradiel behoefte is aan
nieuwe vestigingsmogelijkheden voor watersportgebonden bedrijven. In Sneek en
Wymbritseradiel zijn ruimtelijk en binnen het provinciale sociaal-economische beleid
mogelijkheden aanwezig om in aansluiting op bestaande bedrijventerreinen nieuwe
vestigingslocaties te ontwikkelen, met inachtneming van de voor elk gebied geldende bijzondere
waarden. In Sneek ligt het accent daarbij op de revitalisering van de oeverzone van het
bedrijventerrein Houkesloot en uitbreiding van ’t Ges en in Wymbritseradiel op uitbreiding van het
watersportcluster Draeisleat in Heeg. De toelating van bedrijven wordt tussen de gemeenten
afgestemd.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 26\76
2.1.2 Het economische belang van de watersportsector en ‘t Ges
Aan het eind van jaren negentig was ’t Ges volledig uitgegeven. Vanwege het succes van dit
watersportgebonden bedrijventerrein gaf de gemeente Sneek opdracht aan het Nederlands
Economisch Instituut (NEI) om te onderzoeken of er voldoende vraag was voor een significante
uitbreiding van watersportgebonden bedrijventerrein en wat de bijdrage hiervan zou zijn aan
versterking van de economische structuur.

Het belang van de watersportsector
Het NEI geeft aan dat het watersportcluster in globale zin kan worden verdeeld in een maritiem
cluster en een toeristisch cluster. Het eerste cluster heeft betrekking op de bouw en de handel
van jachten en het gebruik van jachten (de pleziervaart). De jachtbouw is daarbij de trekker voor
de overige bedrijvigheid in het cluster. Bij het toeristisch watersportcluster gaat het vooral om
activiteiten die samenhangen met het bezoek van watersporters aan de regio. De jachthavens
zijn binnen dit cluster de trekkers voor de overige bedrijvigheid. In de praktijk blijkt dat de clusters
elkanders nabijheid opzoeken én nevenactiviteiten uit het andere cluster uitvoeren. Het maritieme
cluster in Sneek kent ook deze variatie; een groot aantal bedrijven richt zich naast de meer
industriële activiteiten ook op toeristische activiteiten. Zo zijn er bijvoorbeeld in Sneek veel
jachtbouwers die tegelijkertijd ook jachten verhuren.

Het NEI constateert dat er in het jaar 2000 ongeveer 130 pure watersportbedrijven in Sneek
waren. Dit zijn dus bedrijven die de watersport als hoofdactiviteit hebben. Opvallend is daarbij de
ondervertegenwoordiging van de handelssectoren (groothandel en detailhandel).
De watersportbedrijven waren goed voor 870 arbeidsplaatsen. In totaal zorgde de sector voor
1020 arbeidsplaatsen wanneer de indirecte werkgelegenheid wordt meegerekend. Bij indirecte
werkgelegenheid kan gedacht worden aan detailhandel en horeca maar ook aan metaalbedrijven
die onderdelen leveren aan bijvoorbeeld scheepsbouwers. Geconcludeerd wordt dat de
watersportsector in totaal zorgt voor ongeveer 10% van de totale werkgelegenheid in Sneek.

Ten aanzien van de versterking van de economische structuur merkt het NEI op dat het
maritieme cluster in Sneek zorgt voor bedrijvigheid met een stuwend karakter terwijl de lokale
economie doorgaans een verzorgend karakter heeft. Op het moment dat de stuwende
bedrijvigheid onder druk komt te staan heeft dat ook (negatieve) gevolgen voor de verzorgende
bedrijvigheid. De combinatie van stuwende én verzorgende bedrijvigheid heeft in het algemeen
een positief effect op de kwetsbaarheid van de lokale economie.

Het belang van ’t Ges I
Op basis van het NEI rapport kan geconcludeerd worden dat ongeveer 30 % van de
watersportbedrijven is gevestigd op ’t Ges. Verder wordt, naar schatting, bijna 25 % van de
(directe) werkgelegenheid in de watersport gerealiseerd op dit bedrijventerrein.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

27\76
Het NEI constateert ook hier een opvallende afwezigheid van handelssectoren (vooral te
verklaren uit beperkingen van overheidswege) en een relatieve oververtegenwoordiging van de
pleziervaartgerelateerde dienstverlening (dienstverlening gerelateerd aan het gebruik van
jachten).

De behoefte aan watersportgebonden bedrijventerrein
Met de ontwikkeling van ’t Ges 1 is actief ingespeeld op de gunstige economische uitgangspositie
van watersportbedrijven in de jaren negentig. De uitgifte van de grond verliep succesvol. Het
concept van het clusteren van watersportbedrijven werkt goed; de bedrijven profiteren van
aanwezigheid van elkaar bij het aantrekken van consumenten en maken steeds meer gebruik van
producten en diensten van elkaar. Naast de voordelen die dit voor de bedrijven oplevert heeft dit
ook voordelen als het gaat om optimaal gebruik van de ruimte (zowel grond als water), minder
transport en faciliteiten op het bedrijventerrein. In het licht van het voorgaande en de bevindingen
van het NEI zal bij de uitgifte van kavels op ’t Ges II gestreefd worden naar het huisvesten van
specifieke clusterversterkende doelgroepen. Tevens wordt meer aandacht geschonken aan het
ruimtebeslag van een bedrijf in relatie tot de gegenereerde werkgelegenheid. In paragraaf 4.3.1.
wordt daar verder op ingegaan.

Er is voor de uitbreiding voldoende belangstelling. Op dit moment staan er 30 bedrijven
geregistreerd als belangstellende voor vestiging op ’t Ges 2, waar in totaal circa 25 kavels
uitgegeven zullen worden.

2.2 Beleidskader

2.2.1 Algemeen
In het vigerende beleid worden kaders gegeven waarbinnen ontwikkelingen plaats kunnen
vinden. Bij planvorming dient rekening gehouden te worden met het vigerende beleid op
verschillende schaalniveaus. In deze paragraaf wordt ingegaan op het kader dat gevormd wordt
door het beleid dat voor de uitbreiding van ’t Ges relevant is. Omdat natuur een belangrijke rol
speelt in dit MER, wordt in paragraaf 2.2.2 de natuurregelgeving toegelicht, waarna in paragraaf
2.2.3 de overige milieu-uitgangspunten en randvoorwaarden in tabelvorm worden opgenomen
waarmee, gezien het vastgestelde beleid, rekening gehouden dient te worden bij de
besluitvorming. Alleen beleid dat relevant is voor dit gebied en deze activiteit is benoemd.

2.2.2 Natuur

Natuurbeschermingswet 1998
Sinds 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing.
Vanaf dat moment worden de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden),
Wetlands en Natuurmonumenten beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 28\76
De bescherming van Natura 2000-gebieden is vergelijkbaar met de bescherming volgens artikel 6
van de Habitatrichtlijn, die de afgelopen jaren in Nederland is toegepast. Wanneer negatieve
effecten worden verwacht op beschermde gebieden, kan een vergunning worden aangevraagd bij
de provincie.

Vogelrichtlijn
Het Sneekermeergebied (Sneekermeer, Goëngarijpster- en Terkaplesterpoelen en Akmarijp, zie
figuur 2.1) valt onder de Natuurbeschermingswet 1998 vanwege het voorkomen van vogels die
beschermd worden door de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is in 1979 door de Europese
gemeenschap vastgesteld en heeft tot doel de in het wild levende vogelsoorten te beschermen.
De lidstaten dienen alle passende maatregelen te nemen om te voorkomen dat in de beschermde
gebieden vervuiling of verslechtering van het habitat en verstoring van de vogels optreedt. Deze
verstoring kan optreden door ontwikkelingen buiten het beschermde gebied, bijvoorbeeld door
uitstraling van licht, geluidsproductie of toename van verkeer.Figuur 2.1 Ligging van Vogelrichtlijngebied (SBZ) en Ecologische Hoofdstructuur


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

29\76
Flora- en faunawet (soortbescherming)
De Flora- en faunawet (in werking sinds 1 april 2002) beschermt bepaalde door de overheid
aangewezen planten- en diersoorten [KB, 1998]. De populaties van deze soorten mogen niet
significant worden aangetast. Nabij de plangebieden komen enkele soorten voor die worden
beschermd door de Flora- en faunawet. Soorten die beschermd worden door deze wet zijn onder
andere meer dan 100 plantensoorten, alle inheemse vogelsoorten (tijdens het broedseizoen),
reptielen en amfibieën en vrijwel alle inheemse zoogdieren. In februari 2005 zijn de beschermde
soorten opgedeeld in drie groepen: tabel 1, 2 en 3 soorten. Voor soorten in tabel 3 geldt de meest
strikte bescherming. Voor de soorten in tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en
faunawet. Wanneer aantasting van standplaatsen of vaste verblijfplaatsen van beschermde
planten- en diersoorten in tabel 2 en 3 wordt verwacht, is het aanvragen van een ontheffing van
deze wet verplicht. Dit is ook het geval indien geen effecten op populatieniveau worden verwacht.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is de basis voor de vaststelling van het ruimtelijke
beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau. De bescherming van de Ecologische
Hoofdstructuur is hierin verankerd.

De (landelijke) Ecologische Hoofdstructuur (EHS, zie figuur 2.1) werd officieel geïntroduceerd in
het Natuurbeleidsplan, hierna opgenomen in het Structuurschema Groene Ruimte en maakt
onderdeel uit van de Nota Ruimte. De (landelijke) EHS zoals weergegeven in het
Structuurschema Groene Ruimte is gedetailleerd uitgewerkt in provinciale ecologische
hoofdstructuren. Ook hebben alle provincies hun eigen provinciale compensatiebeginsel
geformuleerd in meer of mindere mate gebaseerd op het compensatiebeginsel uit het
Structuurschema Groene Ruimte. Op grond van dit compensatiebeginsel dient schade aan
natuurwaarden binnen de EHS te worden gecompenseerd. Er mag alleen ontwikkeld worden met
schade aan natuurwaarden als gevolg als is aangetoond dat er geen betere locatie is voor de
(noodzakelijke) ontwikkeling en de negatieve effecten niet redelijkerwijs kunnen worden
voorkomen.

Groenstructuurplan Sneek
Het Groenstructuurplan Sneek (april 2000) biedt een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de
groene hoofdstructuur van de stad. Sneek is een compacte stad en kenmerkt zich in haar
karakteristiek door groene en blauwe dragers. Deze dringen als wiggen tot in de stadskern door
en geven de relatie tussen de stad en het omringende landschap vorm. ’t Ges ligt langs een
belangrijke blauwe drager, de Vaaras (Houkesloot en de Geeuw) aan de zuidzijde van Sneek.
Deze verbindt de stad met het Sneekermeer en vervult met name een toeristisch-recreatieve
functie. De ontwikkelingsvisie richt zich op het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van de
dragers.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 30\76
Deze versterking kan mede tot stand komen door ontwikkeling van op het water gerichte woon-
en werkgebieden. Met ’t Ges, in het overgangsgebied van de stad naar het omringende
landschap en het Sneekermeer, wordt de ruimtelijke kwaliteit van de drager versterkt. Bovendien
komt op deze wijze een sterkere relatie tussen Sneek en het Sneekermeer tot stand
[KuiperCompagnons, 2004]. De basisstructuur van groene en blauwe dragers is opgenomen in
het structuurplan Koers voor Sneek [Gemeente Sneek, 2005a] en is daarmee vastgesteld beleid.
De uitwerking van de groene en blauwe wiggen geldt als sectorale input voor de te maken
afwegingen per deelgebied.

2.2.3 Overig beleid
Het overige beleid dat relevant is voor deze m.e.r. is in onderstaande tabel weergegeven, waarbij
de relevantie wordt vermeld.


Tabel 2.1 Relevant beleid

Beleidsplan Doel beleid Relevantie voor deze m.e.r.
Nota Ruimte Aangeven van (on)mogelijke
ruimtelijke ontwikkelingsrichtingen
voor een lange termijn
Ontwikkelingen moeten worden
getoetst aan de Vogel- en
Habitatrichtlijnen
Ontwerp Streekplan Geeft hoofdlijnen voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Fryslân
Sneek is aangewezen als stedelijk
centrum
Beleid rond Sneekermeer is gericht op
watersport
Aansluiting nieuwe ontwikkelingen op
het bestaande landschap door
plaatsbepaling, inrichting en
vormgeving
Provinciaal Milieubeleidsplan
(ontwerp)
Oplossen milieuproblemen waar
concrete resultaten geboekt kunnen
worden
Aandacht door duurzame ontwikkeling
Energiebesparing en duurzame
energie
Aandacht voor leefomgeving in MER
Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan Waarborging bereikbaarheid,
verbetering verkeersveiligheid en
beperking milieubelasting
Het vrachtvervoer dient zoveel
mogelijk beperkt te worden
Structuurschets A7-zone Ruimtelijk-functionele visie op de
economische kernzone A7
De ruimtelijke inrichting van het
gebied wordt gebaseerd op het
landschappelijk-ecologische
fundament

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

31\76
Beleidsplan Doel beleid Relevantie voor deze m.e.r.
Concentratie van verstedelijking,
aansluiting op bestaande bebouwing
Koers voor Sneek 2005-2010 (met
‘De Vaaras’ als onderdeel)
Wederzijdse versterking tussen de
functie van Sneek als groeipool in
Friesland en de A7-zone en de functie
van Sneek als goed bereikbaar en
vitaal centrum van de regio Zuidwest
Friesland
De structuurschets geeft de
mogelijkheden en ambities voor
ruimtelijke ontwikkeling en
ontwikkeling van functies weer
Uitbreiding van ’t Ges is onderdeel
van De Vaaras, dat is opgenomen in
Koers voor Sneek
Waterplan Aangeven van de koers voor het
waterbeheer
Bedrijventerreinen aan het water
watersportgebonden maken
Verbeteren aanblik vanaf het water
Vergroten waarde van oevers in
ecologisch functioneren
Afkoppelen
Duurzaamheidsvisie Aangeven van de koers voor
duurzaamheid voor RO en bedrijven
Aandacht voor duurzame
ontwikkelingen, energiebesparing en
duurzame energie

2.3 Doelstelling

2.3.1 Algemeen
Door de gemeente Sneek is de volgende doelstelling geformuleerd: Ter uitvoering van provinciaal
(Streekplan) en gemeentelijk beleid tegemoet komen aan de vraag naar terrein voor
watersportgebonden bedrijvigheid, door 't Ges in oostelijke richting uit te breiden met bruto 21 ha.
Het terrein is bedoeld voor bedrijven uit de lichtere milieucategorieën.

2.3.2 Milieudoelstellingen
De uitbreiding van ’t Ges moet zodanig worden ontworpen en aangelegd dat:
! Er geen of minimale effecten optreden op natuurwaarden die samenhangen met de
aanwijzing van het Sneekermeer tot Speciale Beschermingszone
! Omwonenden geen onevenredige hinder ondervinden van de bedrijven en het verkeer
! De landschappelijke inpassing optimaal is
! De in het Duurzaamheidsprogramma 2005-2008 [Gemeente Sneek, 2005] uitgewerkte
doelstellingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en bedrijven (zie bijlage 2) van
de Duurzaamheidsvisie 2004 optimaal zijn meegenomen.

Bij het ontwikkelen van alternatieven en het beoordelen van de milieueffecten zijn deze criteria
leidend.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 32\76
2.4 Nog te nemen besluiten

2.4.1 M.e.r. en ruimtelijk plan
De m.e.r.-procedure is bedoeld om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de
besluitvorming door:
! Volledige milieu-informatie over het initiatief te presenteren aan het bevoegde gezag
! Derden (burgers, belangengroepen, toekomstige gebruikers), wettelijke adviseurs en de
Commissie voor de m.e.r. te informeren over het initiatief

De m.e.r.-procedure wordt gekoppeld aan de eerste concrete ruimtelijke beleidsbeslissing die
wordt genomen over de m.e.r.-plichtige activiteiten. In dit geval is dat de vaststelling van het
nieuwe bestemmingsplan, of de artikel 19 procedure. In bijlage 3 zijn schema’s opgenomen met
de te doorlopen besluitvormingsprocedure met betrekking tot de m.e.r. en de koppeling met de
bestemmingsplanprocedure en de koppeling met de artikel 19 – procedure.

2.4.2 Vervolgbesluiten
In tabel 2.2 zijn de vergunningen en ontheffingen genoemd waarover in het vervolgproces
mogelijk een besluit moet worden genomen.


Tabel 2.2 Te nemen besluiten

Vergunning / ontheffing Reden Opmerkingen
Bouwvergunning (B&W gemeente) Bouwen van bouwwerken
Milieuvergunning (B&W gemeente) Oprichten of veranderen van een
inrichting
De vergunning wordt slechts van
kracht als ook de benodigde
bouwvergunning is verleend
Melding / vergunning
Ontgrondingenwet / verordening
(GS provincie)
Graven in of verlagen van de bodem In de provinciale
Ontgrondingenverordening zijn
activiteiten opgenomen waarvoor de
vergunningplicht niet geldt. Afhankelijk
van de hoeveelheid moet dan alsnog
een melding worden gemaakt
Ontheffing Flora- en Faunawet
(Provincie)
Verstoren van beschermde plant- en
diersoorten
Beschermde plant- en diersoorten zijn
aangewezen bij AMvB
Vergunning natuurbeschermingswet
(Provincie)
Verstoren van natuurgebieden Resultaten ecologisch onderzoek zijn
van invloed op uitvoerbaarheid project
Ontheffing algemene keurverordening
(DB Waterschap)
Aanleggen en wijzigen van een water

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

33\76
3 Beschrijving huidige situatie en autonome
ontwikkeling

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van verschillende milieuaspecten indien ´t Ges niet
wordt uitgebreid met ’t Ges 2. Deze beschrijving wordt gegeven om als basis te dienen
voor een reële vergelijking van de effecten die te verwachten zijn wanneer de ontwikkeling
van ’t Ges 2 wel doorgang vindt met de effecten in het geval ’t Ges 2 niet wordt ontwikkeld.

3.1 Ruimtelijke situatie

3.1.1 Huidige situatie
Landschappelijk gezien ligt ’t Ges 2 op een bijzondere locatie; op de overgang van stad naar
merengebied. Er is sprake van een open veenweidegebied. Aan de noordzijde ligt de Houkesloot,
die Sneek met het Sneekermeer verbindt. De dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga begrenzen
het gebied aan de zuidwestzijde (zie figuur 1.1). In het Sneekermeergebied en directe omgeving
ligt het hoofdaccent op de recreatie.Figuur 3.1 Impressie huidige situatie plangebied

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 34\76
Bedrijventerrein ’t Ges is onderdeel van een bindende schakel tussen het Sneekermeer en de
historische binnenstad, die beide een grote recreatief - toeristische aantrekkingskracht hebben. ’t
Ges maakt onderdeel uit van de Vaaras die vanaf het Geeuweiland tot aan het Sneekermeer
loopt.

Ten zuiden van het plangebied, stroomafwaarts langs het riviertje It Ges liggen de dorpen
Oppenhuizen en Uitwellingerga. Aan de noordkant van de Houkesloot (op hemelsbreed circa 200
meter van het plangebied) is het natuurreservaat Galgeland gelegen. Dit reservaat maakt samen
met het aangrenzende deel van de Houkesloot en de Grote en Kleine Potten deel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur en is tevens een Vogelrichtlijngebied (zie figuur 3.2).

3.1.2 Autonome ontwikkelingen
In het plangebied zelf treedt geen verandering op van de huidige situatie. In de autonome
ontwikkeling blijft het gebied in agrarisch gebruik. In de omgeving van het plangebied zijn wel
ruimtelijke ontwikkelingen gepland. Deze zijn hieronder beschreven en opgenomen in de kaart in
bijlage 4.

Houkepoort
Op circa 800 m afstand van het plangebied ’t Ges 2 is het plangebied Houkepoort gelegen (ten
noorden van de Houkesloot). In het kader van Houkepoort zullen circa 300 woningen worden
gebouwd, en een jachthaven en een meer (Houkemar) worden aangelegd. De start van de bouw
van Houkepoort is gepland in 2006. Deze ontwikkelingen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan
Houkepoort / Houkemar dat op 24 juni 2003 is vastgesteld.

Starteiland
Er is een principebesluit genomen over plannen voor kwaliteitsverbetering van het Starteiland
(Kolmarslân), inclusief het aangrenzende Schareiland (Grootschar en Kleinschar) en het
Pottengebied, welke net als uitbreiding van ’t Ges deel uitmaken van het project Vaaras Sneek.
De kwaliteitsverbetering betreft de ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen en natuur.

Bedrijventerrein Houkesloot
De oeverzone van het bedrijventerrein Houkesloot is vanaf de jaren ’30 in de vorige eeuw in
gebruik genomen door bedrijven van uiteenlopende aard. In het kader van het structuurplan
“Koers voor Sneek” wordt gestreefd naar een hoogwaardige (her)invulling van dit gebied, dat pal
aan de Houkesloot ligt en daarmee aan de toegangsweg te water vanaf het Sneekermeer. Dit
beleid is inmiddels in een nieuw bestemmingsplan verankerd.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

35\76
Aanpassing aansluiting A7 / Rondweg
Op dit moment wordt de A7 ter hoogte van Sneek aangepast. Er wordt een aantal maatregelen
doorgevoerd om de doorstroming te bevorderen. Eén van deze maatregelen is het aanpassen
van de aansluiting met de rondweg bij bedrijventerrein Houkesloot. In plaats van de kruising met
verkeersregelinstallatie komt er een ongelijkvloerse kruising (zie figuur 3.2). De werkzaamheden
worden in 2009 afgerond.Figuur 3.2 Aansluiting A7 / Rondweg

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 36\76
Robuuste natte as
De ‘Robuuste natte as’ dient nog nader te worden uitgewerkt en bestuurlijk te worden vastgesteld
[Alterra, 2005]. Deze ecologische verbindingszone, die deel zal uitmaken van de Ecologische
Hoofdstructuur, loopt van het zuidwesten naar het noordoosten van de provincie Friesland. De
begrenzing van de Robuuste natte as dient door de provincie Friesland uiterlijk in 2008 plaats te
vinden. Onder andere zullen natte oeverlanden worden hersteld [bron: www.minlnv.nl]. Onbekend
is voor welke specifieke soorten de Robuuste natte as een functie zal krijgen.

3.2 Verkeer en Vervoer

3.2.1 Huidige situatie


Figuur 3.2 De ontsluiting van ‘t Ges


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

37\76
De ontsluiting over de weg van het huidige Ges vindt plaats vanaf de A7 en/of de rondweg om
Sneek via de Edisonstraat door het bedrijventerrein Houkesloot. De Edisonstraat is binnen ’t Ges
voortgezet als Hendrik Bulthuisweg (50 km/u). Op een doordeweekse dag rijden er gemiddeld
757 motorvoertuigen over de Hendrik Bulthuisweg. In het weekend zijn dit 704 motorvoertuigen
per dag. Het maximale aantal getelde motorvoertuigen op een dag is 909 (geteld op een vrijdag
in juni). Alle motorvoertuigen die over de Hendrik Bulthuisweg rijden, hebben ’t Ges als
bestemming.

De ontsluiting over water van het plangebied en de omgeving vindt plaats vanaf de Houkesloot en
het riviertje It Ges. De Houkesloot is een vaarverbinding tussen de stad Sneek en het Prinses
Margrietkanaal en het Sneekermeer. Zowel recreatievaart als beroepsvaart (rondvaartboten en
vrachtverkeer met de loshaven op bedrijventerrein Houkesloot als bestemming) maakt gebruik
van de Houkesloot. Het aantal beroepsschepen maakt een klein deel uit van het totale aantal
vaartuigen.

3.2.2 Autonome ontwikkelingen
Er zullen als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen (zoals beschreven in paragraaf 3.1.2) geen
veranderingen optreden in de verkeersintensiteit op de toegangsweg naar ’t Ges. Het aantal
vaarbewegingen neemt toe met maximaal 6%.

3.3 Bodem en water

3.3.1 Huidige situatie

Bodemgesteldheid, geomorfologie
De omgeving van Sneek ligt op de overgang van het laagveengebied in het lage midden van
Fryslân en het zeekleigebied van de Greidhoeke. De meeste gronden bestaan uit zeeklei op
veen. De kleilaag is plaatselijk zeer dun, zodat de veenlaag in de sloten vaak aangesneden
wordt. Onder de veenlagen is de bodem opgebouwd uit zand (vanaf circa 1 tot 2 m-mv).
Het maaiveld in het plangebied ligt op gemiddeld 1 meter – NAP.

Het plangebied is vanuit aardkundig perspectief niet waardevol.

Waterhuishouding
De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door de op Fries boezempeil (0,52m – NAP)
gelegen Houkesloot met aan weerszijden polders waar een aanzienlijk lager peil wordt
gehanteerd. Het oppervlaktewatersysteem ter hoogte van ’t Ges 2 wordt het hele jaar op een peil
van 1,95m – NAP gehandhaafd. Het grondwater in het plangebied bevindt zich op 1,50m tot
1,90m – NAP.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 38\76
Bodem- en grondwaterkwaliteit
In opdracht van de gemeente Sneek is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de
locatie waar ’t Ges 2 wordt gebouwd. Hieronder worden de resultaten en de conclusie kort
weergegeven.

Grond
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn in de boven- en ondergrond licht verhoogde
concentraties aan EOX gemeten. Tevens is in de ondergrond op plaatsen een licht verhoogde
concentratie aan minerale olie aangetroffen en is in de bovengrond op een plaats een licht
verhoogde concentratie aan PAK gemeten. Ter plaatse zijn licht verhoogde gehalten aan enkele
zware metalen gemeten.

Grondwater
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan chroom en arseen aangetroffen.

Conclusie
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek of
sanerende maatregelen, omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende tussen-
en interventiewaarde. De gevonden verontreinigingen vormen geen milieuhygiënische
belemmering voor de gebruiks- c.q. bestemmingsmogelijkheden voor het terrein. [Oranjewoud,
2003]

3.3.2 Autonome ontwikkeling
Er zijn geen relevante autonome ontwikkelingen te verwachten.

3.4 Leefomgevingskwaliteit

3.4.1 Huidige situatie

Geluid

Industrielawaai
De bedrijventerreinen ’t Ges 1 en Houkesloot zijn samen gezoneerd in het kader van de Wet
geluidhinder. Op ’t Ges 1 staan geen bedrijven met een hoge geluidsproductie. Op het
bedrijventerrein zijn bedrijfswoningen wel toegestaan. De eisen, gekoppeld aan de geluidszone
van 50 dB(A), zijn niet van toepassing op de bedrijfswoningen.
De woningen in de omgeving en de geplande woningen in Houkepoort vallen buiten vastgestelde
geluidszone.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

39\76
Het plangebied van ’t Ges 2 heeft op dit moment een agrarische functie en een zeer beperkte
geluidsproductie. De contour van het huidige ’t Ges overlapt deels het plangebied.

Wegverkeerslawaai
Op het bedrijventerrein ’t Ges staat een aantal bedrijfswoningen. In de huidige situatie wordt
voldaan aan de geluidsnormen.

Veiligheid

Externe veiligheid
Plaatsgebonden en groepsrisico
In de huidige situatie zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico in het plangebied
minimaal. Op het huidige ’t Ges zijn geen inrichtingen gevestigd die onder het Besluit Externe
Veiligheid Inrichtingen (BEVI) vallen en ook de functie van het plangebied leidt niet tot risico’s.
Wel is er sprake van opslag van diesel bij de verhuurbedrijven die gevestigd zijn op het
bedrijventerrein.

Kabels en leidingen
In het westen van het plangebied is de riooltransportleiding gelegen. Voor het overige is binnen
het plangebied geen sprake van kabels en/of leidingen waarmee rekening dient te worden
gehouden.

Verkeersveiligheid
Op het huidige ’t Ges vormt de verkeersveiligheid geen probleem. Wel zijn er af en toe klachten
van bewoners op het bedrijventerrein over het ontbreken van trottoirs en fietspaden. De lage
verkeersintensiteit en het ontbreken van ongevallen hebben ertoe geleid dat er tot op heden geen
extra maatregelen getroffen zijn.

Luchtkwaliteit
Met de huidige achtergrondconcentraties van luchtverontreinigende stoffen op en rond het
plangebied wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsnormen.

3.4.2 Autonome ontwikkeling
In de autonome ontwikkeling treedt geen verandering op in de milieuaspecten die betrekking
hebben op de leefomgevingskwaliteit.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 40\76
3.5 Ecologie en biodiversiteit

3.5.1 Huidige situatie
Het plangebied grenst aan de Speciale Beschermingszone (SBZ) ’Sneekermeer, Goëngarijpster-
en Terkaplesterpoelen en Akmarijp’. Dit gebied is als SBZ gekwalificeerd vanwege het
voorkomen van zogenaamde ‘drempeloverschrijdende’
2
aantallen van Kolgans, Brandgans en
Smient. Deze soorten benutten het gebied als overwinteringsgebied, voedselgebied en/of
rustplaats. Andere soorten waarvoor de SBZ van betekenis is, zijn Kemphaan, Porseleinhoen,
Kwartelkoning, Rietzanger (broedvogels), Goudplevier, Aalscholver, Kleine rietgans, Krakeend,
Wintertaling, Wilde eend, Slobeend, Meerkoet, Kievit, Grutto en Wulp. De begrenzing van de
Speciale beschermingszone is mede bepaald aan de hand van het voorkomen van deze soorten.

De huidige waarde van het plangebied en studiegebied in ecologisch opzicht is samengevat in
tabel 3.1. De waardering is tot stand gekomen op basis van het voorkomen van beschermde en
bijzondere soorten. Voor een uitgebreide beschrijving van de waarde voor flora en fauna wordt
verwezen naar het rapport “Natuur- en milieuonderzoek uitbreiding bedrijventerrein ’t Ges te
Sneek” [Scholtheis, 2004]. Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied kan
invloed optreden op met name vogels, zoogdieren, amfibieën, vissen en flora. Andere
diergroepen zijn in deze milieueffectrapportage niet behandeld, omdat het plangebied voor deze
groepen wegens afwezigheid van een biotoop geen waarde heeft.


Tabel 3.1 Samenvatting huidige waarde van het plan- en studiegebied in ecologisch opzicht.

Soort Functie Plangebied Studiegebied
Weidevogels Broed- en foerageergebied ++ ++
Watervogels (ganzen) Foerageergebied overwintering ++ ++
Watervogels Rustplaats overwintering 0 ++
Zoogdieren 0 / + ++
Amfibieën 0 / + +
Vissen + of 0 / + +
Flora 0 / + +
Voor de invulling van de waarderingstabel zijn de volgende scores gebruikt:
0 geringe waarde
+ waardevol
++ zeer waardevol


2
Drempeloverschrijdend: de aantallen van kwalificerende vogelsoorten overschrijden gedurende tenminste een
gedeelte van het jaar 1 % van de totale biogeografische populatie

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

41\76
3.5.2 Autonome ontwikkeling
Door de provincie worden ganzengedooggebieden (zie voor de ligging figuur 3.4) aangewezen,
ganzen worden op deze graslandpercelen niet verjaagd. Bij het welslagen van het beleid zullen
ganzen zich in toenemende mate in de gedooggebieden gaan concentreren, waardoor de
aantallen ganzen in de omgeving afnemen.Figuur 3.4 Ganzengedooggebieden


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 42\76
3.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

3.6.1 Huidige situatie
Ten noorden van de Houkesloot ligt de Griene Dyk. Vanuit de noordelijke richting knikt de Griene
Dyk naar het westen. Dit knikpunt is een plaats waarop het landschap op verschillende manieren
wordt beleefd. Vanaf dit punt is de kerktoren van Uitwellingerga zichtbaar. De dorpen
Oppenhuizen en Uitwellingerga begrenzen het gebied aan de zuidwestzijde. Vanuit deze dorpen
gezien is er zicht op ’t Ges. [Noordpeil, 2003]

Het plangebied ligt in een gebied waarvoor middelmatige verwachtingen gelden ten aanzien van
archeologische vondsten [FAMKE
3
]. Deze verwachtingen zijn mede gebaseerd op het vermoeden
dat er langs het riviertje It Ges een nederzetting uit de Romeinse tijd heeft gelegen en het feit dat
in de omgeving ooit Romeins aardewerk is gevonden.

In de zomer van 2003 is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd door
Archeologisch Adviesbureau RAAP [RAAP 2003]. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat
rond twee boorpunten lichte podzolvorming is aangetroffen, wat kan duiden op de aanwezigheid
van archeologische waarden. Vervolgens is een karterend onderzoek uitgevoerd, waarbij geen
podzolvorming meer is aangetroffen. Het voorkomen van intacte archeologische vindplaatsen
wordt hier dan ook niet waarschijnlijk geacht. Het inventariserende archeologische onderzoek
heeft verder geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische resten.

3.6.2 Autonome ontwikkeling

Er zijn geen plannen in de omgeving van ’t Ges die invloed hebben op de bovengenoemde
zaken. In de autonome ontwikkeling zullen er geen veranderingen optreden.


3
Friese archeologische kaart

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

43\76
4 Alternatieven, varianten en effecten
In 2001 is het voortraject van de ontwikkeling van ’t Ges gestart met de locatiekeuze.
Tijdens het planvormingtraject zijn verschillende keuzen gemaakt, die in dit hoofdstuk
inzichtelijk zijn gemaakt. In de eerste paragraaf worden de belangrijkste momenten in het
planvormingtraject beschreven en in de navolgende paragrafen worden deze toegelicht.
Van de alternatieven en varianten zijn de effecten bepaald, waarna de alternatieven en
varianten zijn getoetst aan de milieudoelstellingen.

4.1 Toelichting op het planvormingtraject
In figuur 4.1 is het gevolgde planvormingtraject weergegeven. De gemeente Sneek heeft bij de
planontwikkeling voortdurend rekening gehouden met milieuaspecten: het plan is binnen de
mogelijkheden geoptimaliseerd, zowel met betrekking tot locatie als met betrekking tot structuur
en inrichting. In de volgende paragrafen worden de locatiekeuze en het voornemen, de
voorgenomen activiteit en de alternatieven beschreven. In bijlage 5 zijn de alternatieven onder
elkaar afgebeeld, zodat een overzicht wordt verkregen van verschillen tussen de alternatieven.
Op basis van de verwachte effecten van het voorlopige voorkeursalternatief is het MMA
opgesteld, dat in hoofdstuk 5 aan de orde komt.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 44\76

Figuur 4.1 Planvormingtraject

4.2 Locatiekeuze
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan uitbreiding van het areaal bedrijventerrein in de
provincie Fryslân [Sneek, 2005a]. Er zijn weinig locaties in de regio die in het provinciale beleid
zijn aangewezen voor watersportgebonden bedrijvigheid, deze zijn te vinden in Heeg en Sneek.
In dit MER wordt uitsluitend het bedrijventerrein te Sneek behandeld.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

45\76
De keuze voor de uitbreiding van ’t Ges wordt ondersteund door zowel het Streekplan als de visie
A7-zone. In het rapport “Denkrichting ontwikkeling ’t Ges 2” [Gemeente Sneek, 2001] wordt
geconcludeerd dat aansluiting op het huidige ’t Ges als ontwikkelingslocatie voor de hand ligt.

Naast de economische voordelen is het stedenbouwkundig een voordeel het nieuwe gebied te
koppelen aan het bestaande bedrijventerrein. De invloed op het open karakter van het landschap
rondom Sneek is daardoor aanmerkelijk minder dan in het geval een heel nieuw gebied
ontwikkeld zou worden. Ook is het aantrekkelijk dat er geen nieuwe infrastructuur hoeft te worden
aangelegd voor de ontsluiting [Gemeente Sneek, 2001]. Andere aan het water gelegen locaties in
Sneek liggen meer richting het centrum van Sneek en zijn niet geschikt voor de functie van
watersportgebondenbedrijventerrein.

Voor uitbreiding van het huidige ’t Ges zijn twee varianten mogelijk:
! Ten oosten van het huidige ’t Ges, langs de Houkesloot
! Ten zuiden van het huidige ’t Ges, in de groene wig tussen Oppenhuizen en ’t Ges

Bij beide locaties heeft het bebouwen daarvan consequenties. De gemeenteraad van Sneek heeft
op 2 oktober 2001 besloten om ’t Ges richting het oosten uit te breiden. Uitbreiding in deze
richting draagt bij aan de ontwikkeling van de Vaaras en het bedrijventerrein wordt geheel op
grondgebied binnen de gemeentegrenzen van Sneek ontwikkeld. Belangrijk nadeel is dat het
plangebied in of dicht bij de Ecologische Hoofdstructuur ligt. In het zuidelijke alternatief wordt
echter de groene wig tussen Oppenhuizen en ’t Ges bebouwd, waardoor Oppenhuizen als
zelfstandige eenheid verloren gaat. Bovendien komt een deel van de woonbebouwing van
Oppenhuizen binnen de geluidscontour van het bedrijventerrein te liggen. Deze argumenten
hebben de bestuurlijke doorslag gegeven om te kiezen voor uitbreiding langs de Houkesloot. Dat
besluit heeft geleid tot het voornemen om het noordwestelijke deel van de Afkepolder als
bedrijventerrein in te richten.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 46\76
4.3 De voorgenomen activiteit
Het startpunt voor deze m.e.r. is de voorgenomen activiteit, dit is het eerste ontwerp dat van het
watersportgebonden bedrijventerrein is gemaakt. Dit ontwerp is afgebeeld in figuur 4.2.Figuur 4.2 Ontwerp ’t Ges 2

In deze paragraaf is de voorgenomen activiteit beschreven, evenals de effecten en
optimalisatiemogelijkheden van het ontwerp. In paragraaf 4.3.3 is de voorgenomen activiteit
getoetst aan de milieudoelstellingen, zoals deze zijn beschreven in paragraaf 2.3.

4.3.1 Beschrijving van de voorgenomen activiteit
Bij de uitwerking van de vormgeving van het bedrijventerrein is uitgegaan van een ronde vorm.
Uitgangspunt daarbij is een letterlijke en figuurlijke afronding van ’t Ges. De infrastructuur heeft
de vorm van drie ankers, waarmee het watersportgebonden karakter van ’t Ges wordt benadrukt.
’t Ges wordt uitgebreid met 25 hectare bedrijventerrein. Op ’t Ges 2 zal dan plaats zijn voor 25 tot
30 bedrijven. Bedrijfswoningen worden onder voorwaarden worden toegelaten. De kavels
grenzen aan het water, zodat ieder bedrijf ruimte heeft voor ligplaatsen.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

47\76
Er wordt uitgegaan van vestiging van:
! uitsluitend watersportgebonden bedrijven
! bedrijven uit zowel Sneek als uit andere plaatsen
! primair bedrijven van arbeidsintensieve aard (zoals productiebedrijven, specifieke
toeleveringsbedrijven, serviceverlening in het hoogste segment, zakelijke diensten zoals een
jachtontwerper of een scheepsverzekeraar, alsmede groothandel in de watersportsfeer)
! bedrijven in maximaal milieucategorie 3, eventueel categorie 4 met ontheffing

Deze uitgangspunten hebben geleid tot de volgende maatregelen:
! in de opzet van de voorgestelde uitbreiding is de hoeveelheid water (en daarmee de
ligplaatscapaciteit ) per kavel aanzienlijk geringer dan in ’ t Ges 1
! bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan wordt bekeken of de voorschriften met
betrekking tot arbeidsintensiteit strakker geredigeerd kunnen worden
! bij de gronduitgifte zal een gerichte acquisitie en een selectief toelatingsbeleid worden
gevoerd
! Ten opzichte van ’t Ges 1 zijn de eisen voor bewoning verzwaard. Bovendien wordt een
toeslag op de grondprijs berekend in geval van bewoning. Bewoning is alleen toegestaan
waar het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is om bij het bedrijf te wonen.

4.3.2 Effecten en optimalisatiemogelijkheden
In de toelichting bij het Besluit m.e.r. is een aantal milieugevolgen genoemd die mogelijk
aanzienlijk kunnen zijn als gevolg van de voorgenomen activiteit. Hieronder zijn effecten en
optimalisatiemogelijkheden van de voorgenomen activiteit in een tabel weergegeven. Per
milieuaspect is een waardering gegeven die toegelicht wordt aan de hand van een aantal
deelaspecten. Onder de tabel wordt een uitgebreidere toelichting op een aantal van de aspecten
gegeven.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 48\76
Tabel 4.1 Effecten

Aspect Waardering Toelichting Optimalisatiemogelijkheden

Ecologie -
Natuurgebieden Het oppervlak dat bijzonder waardevol is
voor weidevogels wordt kleiner t.o.v. de
autonome ontwikkeling en het
bedrijventerrein komt deels in de EHS
Het fourageergebied voor watervogels
neemt af in areaal
Het tot bedrijventerrein te bestemmen
oppervlak verkleinen
Bij inrichting uitstralingseffecten
minimaliseren
Soorten Er treedt een licht negatief effect op de
soorten op, door afname van geschikt
leefgebied en het uitvoeren van
werkzaamheden
Het tot bedrijventerrein te bestemmen
oppervlak verkleinen
Bij het uitvoeren van werkzaamheden
rekening houden met voorkomen van
soorten
Biodiversiteit Kaden hebben een talud van 1:3, dit is
een gangbare verhouding

Aanleggen van flauwe taluds ten behoeve
van de biodiversiteit, bijvoorbeeld 1:7
Leefomgeving Toename oppervlaktewater, maar afname
weidegrond
Door inrichting kan een goede
leefomgeving voor waterplanten- en
dieren en vleermuizen worden gecreëerd
Hinder Toename van beweging, licht en geluid
waardoor verstoring van weidevogels
optreedt
Situering infrastructuur, keuze
(reclame)verlichting
Situering bedrijven: hoge geluidsproductie
in de kern, geluidswerende maatregelen
Bodem - / 0
Bodemverstoring Door ontgraving vindt bodemverstoring
plaats
Geen
Door ophoging treedt inklinking van de
bodem op
Geen
Af- en aanvoer grond Niet alle grond die wordt ontgraven kan
binnen het plangebied worden hergebruikt
Bovendien moet er grond worden
aangevoerd
Zoveel mogelijk werken met een gesloten
grondbalans
Water - / 0
Waterkering De hoogte van de kades van 0,24 m
+NAP waarmee in het ontwerp rekening is
gehouden is te laag om de golfslag tegen
Hogere kades

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

49\76
Aspect Waardering Toelichting Optimalisatiemogelijkheden
te houden die wordt veroorzaakt door het
scheepvaartverkeer op de Houkesloot
Riolering De afvoer gebeurt via een verbeterd
gescheiden stelsel
Maximaal afkoppelen
Kwantiteit
oppervlaktewater
De vaarwegen worden aangesloten op de
boezem, zodat de bergingscapaciteit voor
boezemwater wordt vergroot

Kwaliteit oppervlaktewater Door afvloeiing vanaf het bedrijventerrein
en lekken van diesel en benzine kunnen
verontreinigingen in het oppervlaktewater
komen
Afkoppelen via bodempassage
Kweldruk Een stuk polder wordt boezem, de
peilverhoging die daarmee gepaard gaat
kan leiden tot een hogere kweldruk
Aanleggen van een drain aan de zuid- en
de oostzijde
Leefomgevingkwaliteit - / 0
Geluid Toename van geluid Situering bedrijven met hoge
geluidsproductie in de kern,
geluidswerende maatregelen
Lucht Er wordt geen significante verslechtering
van de luchtkwaliteit verwacht, omdat de
verkeersintensiteit laag is en de bedrijven
op ’t Ges 2 geen significante emissie van
luchtverontreinigende stoffen hebben
Geen
Veiligheid Bij een calamiteit op de ontsluitingsweg
kan het terrein alleen via het water
verlaten worden
Berijdbare bermen
2
e
ontsluitingsweg
Bedrijven erop attenderen dat ook het
water als vluchtroute gebruikt kan worden
De voorkant van gebouwen wordt
vanwege de uitstraling naar de omgeving
naar buiten gericht, vanaf de rotonde op
het terrein kijk je daardoor uit op de
achterkant van bedrijfspanden
Uitgeefbare kavels creëren aan de
oostzijde van de rotonde en hierbij de
voorgevels richting rotonde projecteren
(een deel van het gebouw kan in het water
worden geplaatst)
Doordat de wegen eindigen in de open
ruimte zijn er zichtlijnen naar het
omringende landschap
Geen
Ruimtelijke kwaliteit
De uitbreiding zorgt voor landschappelijke
afronding van het bedrijventerrein ‘t Ges
Geen
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 50\76
Aspect Waardering Toelichting Optimalisatiemogelijkheden
Verkeer en vervoer - / 0
Veiligheid Het bestemmingsverkeer bestaat onder
andere uit lange voertuigen
(vrachtwagens / auto’s met trailer). De
toename van verkeer kan leiden tot meer
onveilige situaties
Daarnaast bestaat de infrastructuur uit
allemaal doodlopende wegen. Het keren
van de voertuigen kan leiden tot onveilige
situaties
Goede keermogelijkheden creëren
Fietsstroken
Spiegels op onoverzichtelijke plaatsen
Landschap, cultuurhistorie en archeologie -
Landschap Er wordt afgeweken van de huidige
verkavelingstructuur
Door de omvang van het ontwerp wordt
een bepalende zichtlijn vanaf de Griene
Dyk doorsneden
Plangebied verkleinen, zodat het ontwerp
binnen de verkavelingstructuur past en
bepalende zichtlijnen niet worden
doorsneden
Archeologie en
cultuurhistorie
Er zijn geen archeologische en
cultuurhistorische waarden in het gebied
Geen
Energie en
duurzaamheid
- / 0
De nieuwe bedrijvigheid leidt tot
energiegebruik en gebruik van materialen
Diverse duurzaamheidmaatregelen
Voor de invulling van de waarderingstabel zijn de volgende scores gebruikt:
- negatief
- / 0 licht negatief
0 neutraal

Toelichting Ecologie
Op basis van de voorgenomen activiteiten zijn de verwachte effecten voor flora en fauna bepaald.
Deze zijn in het kort weergegeven in de navolgende tabel. Per verwacht effect is aangegeven of
de effecten betrekking hebben op beschermde of bijzondere soorten (als gevolg van aantasting
van verblijfplaatsen) of dat het effect betrekking heeft op beschermde gebieden. Voor een
uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het rapport “Natuur- en milieuonderzoek uitbreiding
bedrijventerrein ’t Ges te Sneek” [Scholtheis, 2004].Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

51\76
Tabel 4.2 Effecten op flora en fauna

Effect Waardering effect Invloed op
beschermde soort
(S) of gebied (G)?
Invloed op broed- en foerageergebied voor weidevogels - S
Invloed op foerageergebied voor overwinterende watervogels
(ganzen)
- / 0 G
Invloed op rustplaats voor overwinterende watervogels - / 0 G
Invloed op zoogdieren 0 n.v.t.
Invloed op amfibieën - / 0 S
Invloed op vissen - / 0 S
Invloed op flora - / 0 S
Voor de invulling van de waarderingstabel zijn de volgende scores gebruikt:
-- zeer negatief (scorend t.o.v. referentiewaarde)
- negatief
- / 0 licht negatief
0 neutraal
0 / + licht positief
+ positief
++ zeer positief

Effecten op beschermde gebieden
Het Sneekermeer e.o. is onder andere aangewezen als Speciale beschermingszone vanwege de
grote aantallen slapende kolganzen, brandganzen en kleine rietganzen.
Een licht negatief effect op de aantallen in de Speciale beschermingszone door afname van
foerageergebied voor de ganzen in de omgeving wordt verwacht, omdat een klein deel (enkele
procenten) van de geschikte foerageergebieden in de omgeving van de slaapplaatsen in de
Speciale beschermingszone ongeschikt wordt door de ruimtelijke ingreep.

De verwachting is dat de ontwikkeling van ’t Ges 2 geen significante negatieve invloed heeft in
het omliggende studiegebied, waaronder de Speciale Beschermingszone en de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Het plangebied ligt echter voor een deel in de EHS, wat een
negatief effect heeft.

Er dient rekening gehouden te worden gehouden met aantasting van door de Flora- en Faunawet
beschermde soorten (o.a. vrijwel alle vogels, zoogdieren, amfibieën en enkele plantensoorten).
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 52\76
Voor de uitvoering dient rekening te worden gehouden met het aanvragen van ontheffingen van
de Flora- en Faunawet (proceduretijd van tweemaal 6 weken, exclusief eventuele verlenging en
termijn voor bezwaar en beroep) en uitvoering van de werkzaamheden buiten het broedseizoen.
Negatieve effecten op de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur dienen te worden gemitigeerd
of gecompenseerd. Dit geldt niet alleen voor significant negatieve effecten maar ook voor licht
negatieve effecten.

Effecten op soorten

Vogels
Er wordt een negatief effect verwacht op broedende weidevogels (hoge dichtheden) en het
foerageergebied voor ganzen (hoge dichtheden) binnen het plangebied en directe omgeving (-).
Uit de Flora- en Faunawet vloeit voort dat verstoring van broedvogels niet mag plaatsvinden. Dit
betekent concreet dat tijdens het broedseizoen geen verstorende werkzaamheden mogen
worden uitgevoerd. Een ontheffing van de Flora- en faunawet wordt door het ministerie van LNV
niet verleend voor de soortgroep vogels.

Zoogdieren
Ook wordt een negatief effect verwacht als gevolg van verdwijning van natte graslanden (circa 25
hectare) op de foerageerfunctie van het gebied voor de Laatvlieger (een vleermuissoort die met
name in open landschappen en vochtige graslanden foerageert). Voor overige vleermuissoorten
heeft plangebied vanwege het open landschap slechts beperkte waarde, (indirecte) effecten op
populatieniveau worden daarom niet verwacht.
Mogelijk fourageren vleermuizen langs de Houkesloot, die tevens een vliegroute kan zijn. Door
het aanleggen van een rietzone kan een positief effect optreden op vleermuizen.
De Flora- en Faunawet is overigens niet van toepassing op foerageergebieden van vleermuizen.

Vissen
Aangezien ondiepe slootjes met flauwe oevers zullen verdwijnen door realisatie van het plan,
wordt een licht negatief effect verwacht op de beschermde Kleine modderkruiper die een
voorkeur heeft voor kleine poelen en slootjes. De gunstige staat van instandhouding van deze
beschermde soort (tabel 2-soort) komt naar verwachting niet in het geding aangezien deze soort
regionaal (veenweidegebied) en landelijk plaatselijk vrij algemeen voorkomt.
Tijdelijke negatieve effecten zullen optreden op de strikt beschermde Bittervoorn. De effecten
kunnen beperkt worden door de werkzaamheden in de watergangen van west naar oost uit te
voeren, dan kunnen vissen zich verplaatsen en in leven blijven.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

53\76
Amfibieën
Het verdwijnen van ondiepe slootjes met flauwe oevers zal een negatief effect hebben op
algemeen voorkomende amfibie!nsoorten (Bruine kikker, Meerkikker en Middelste groene kikker,
Gewone pad en Kleine watersalamander). Daar staat tegenover dat een rietzone langs de
Houkesloot, brede oevers en plasbermen worden aangelegd die geschikt zullen zijn als
voortplantingsbiotoop voor amfibieën. Er wordt een neutraal tot licht negatief effect verwacht op
de amfibieën binnen het plangebied. De gunstige staat van instandhouding van deze beschermde
soorten wordt niet negatief beïnvloed aangezien deze soorten regionaal en landelijk algemeen
voorkomen.

Flora
Beïnvloeding van flora wordt niet verwacht. De floristische waarde is beperkt en is alleen
aanwezig langs perceelssloten en perceelsranden. Er zal hooguit een licht negatief effect
optreden (- / 0).

Toelichting leefomgevingskwaliteit
In het ontwerp is ervoor gekozen om de bebouwing met de voorkant naar buiten, richting de
omgeving te plaatsen. Dit heeft echter een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit op het
bedrijventerrein. De gemeente Sneek hecht aan de uitstraling naar buiten een groter belang dan
aan de uitstraling naar binnen. Toch kunnen maatregelen genomen worden om de ruimtelijke
kwaliteit op het bedrijventerrein te waarborgen, zoals genoemd in de tabel.

Toelichting verkeer
De rotonde zorgt ervoor dat een groot deel van het bestemmingsverkeer gemakkelijk kan keren
en dat er een overzichtelijke verkeerssituatie bestaat. Een aandachtspunt is het creëren van
goede keermogelijkheden aan het eind van de doodlopende wegen.


Verwacht wordt dat de verkeersintensiteit op de ontsluitingsweg (Hendrik Bulthuisweg) door de
uitbreiding van ’t Ges toeneemt met een factor 1,5, dit betekent dat de verkeersintensiteit
maximaal circa 1500 mvt/dag zal zijn. De toename aan verkeersbewegingen zal zich echter
concentreren op de rondweg van Sneek en de bedrijventerreinen Houkesloot en ’t Ges en niet op
woonwijken in de omgeving. Er worden geen capaciteits- en/of afwikkelingsproblemen verwacht
ten aanzien van verkeer.

Het vaarwegverkeer neemt door de uitbreiding van ’t Ges iets toe, maar deze toename is gering
in vergelijking met de hoeveelheid vaarwegverkeer op de Houkesloot als gevolg van de
autonome ontwikkeling.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 54\76
Er wordt op het eigen terrein geparkeerd, waardoor zich geen problemen met betrekking tot
parkeren zullen voordoen.

4.3.3 Toetsing aan doelstellingen

Milieudoelstellingen
Het fourageergebied voor watervogels neemt af en het plangebied ligt gedeeltelijk in de
Ecologische Hoofdstructuur. De milieudoelstelling dat er geen of minimale effecten optreden op
natuurwaarden die samenhangen met de aanwijzing van het Sneekermeer tot Speciale
Beschermingszone wordt in dit ontwerp niet gehaald. Bovendien ligt het plangebied gedeeltelijk in
de EHS.

Hoewel er een geluidstoename optreedt, zullen omwonenden geen onevenredige hinder
ondervinden van de bedrijven en het verkeer. De berekende 50 dB(A) geluidscontour reikt niet tot
de woonbebouwing. Optimalisaties op het gebied van licht, geluid en zicht zijn wel mogelijk.

De landschappelijke inpassing is in het eerste ontwerp niet optimaal, omdat er geen rekening is
gehouden met bestaande verkaveling en zichtlijnen.

De in de Duurzaamheidsvisie opgenomen doelstellingen hebben vooral betrekking op
inrichtingsaspecten en milieueisen ten aanzien van bedrijfsvoering. Deze doelstellingen komen bij
de nadere invulling van het plangebied aan de orde.

Conclusie
Het eerste ontwerp voldoet niet aan de milieudoelstellingen, zoals geformuleerd in paragraaf 2.3.
De marge ten opzichte van de algemene doelstelling biedt ruimte voor aanpassing, het ontwerp
kan 4 ha kleiner dan in het ontwerp van de voorgenomen activiteit. Ook zijn er voldoende
optimalisatiemogelijkheden om aan de milieudoelstellingen te kunnen voldoen.

4.4 In beschouwing genomen alternatieven en varianten
Bij het ontwerpen van ’t Ges 2 is gestreefd naar optimale inpassing in het landschap. Het ontwerp
is meermalen aangepast ten behoeve van het milieu. In deze paragraaf worden deze wijzigingen
in het ontwerp beschreven, evenals het effect dat deze wijzigingen hebben. De alternatieven en
varianten en hun effecten worden steeds vergeleken met (de effecten van) de voorgenomen
activiteit, zoals beschreven in paragraaf 4.2. Alleen de wijzigingen zijn beschreven.
In paragraaf 4.4.1 zijn de alternatieven opgenomen, dit zijn de ontwerpen die in structuur van
elkaar verschillen. De varianten komen in paragraaf 4.4.2 aan de orde, dit zijn de ruimtelijke
mogelijkheden binnen de alternatieven. Het gaat dus om een lager schaalniveau dan de structuur
waarin de alternatieven van elkaar verschillen.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

55\76
4.4.1 Alternatieven

Alternatief 1
Alternatief 1 is afgebeeld in figuur 4.3.Figuur 4.3 Alternatief 1

In onderstaande tabel worden de wijzigingen in het ontwerp ten opzichte van de voorgenomen
activiteit genoemd die effect hebben op milieuaspecten.

Tabel 4.3 Wijzigingen ontwerp en effecten daarvan (ten opzichte van de voorgenomen activiteit)
alternatief 1

Wijziging Effect
Minder verhard oppervlak Bij de rotonde splitst de weg zich in
twee wegen in plaats van in drie
wegen
Hogere verkeersintensiteit op wegen, maar de capaciteit is voldoende
Ten oosten van de rotonde is een
horecagelegenheid gepland
Zicht vanaf de hoofdweg verbetert doordat niet op de achterkant van
gebouwen wordt uitgekeken, maar op de voorkant van de
horecagelegenheid

Conclusie
Ten opzichte van de voorgenomen activiteit bevat alternatief 1 verbeteringen met betrekking tot
water en leefomgevingkwaliteit. De belangrijkste negatieve gevolgen (ecologie en landschap)
blijven echter bestaan, zodat ook met dit ontwerp niet wordt voldaan aan de milieudoelstellingen.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 56\76
Alternatief 2


Figuur 4.4 Alternatief 2

De belangrijkste wijziging in dit alternatief ten opzichte van de voorgenomen activiteit en het
eerste alternatief is de verkleining van het oppervlak. Dit ontwerp past beter in de bestaande
verkaveling en het plangebied ligt niet in de EHS.
In tabel 4.4 zijn de wijzigingen in het ontwerp ten opzichte van de voorgenomen activiteit
opgenomen die van invloed zijn op de effecten op milieuaspecten.


Tabel 4.4 Wijzigingen ontwerp en effecten daarvan (ten opzichte van de voorgenomen activiteit)
alternatief 2

Wijziging Effect
Er gaat minder voor weide- en watervogels waardevolle grond verloren
Het bedrijventerrein blijft buiten de EHS
Kleiner oppervlak
Er wordt beter aangesloten bij historische zichtlijnen
Verkavelingstructuur wordt gevolgd De historische lijnen in het landschap blijven bestaan
Het noordelijke deel van het gebied is
via een andere route ontsloten
Bij een calamiteit op ’t Ges 2 is een kleiner deel van het terrein afgesloten,
ook nu geldt echter dat dit deel slechts met één weg ontsloten wordt
Minder verhard oppervlak Bij de rotonde splitst de weg niet
Grotere intensiteit op wegen, maar de capaciteit is voldoende
Ten oosten van de rotonde is een
horecagelegenheid gepland
Zicht vanaf de hoofdweg verbetert doordat niet op de achterkant van
gebouwen wordt uitgekeken, maar op de voorkant van de
horecagelegenheid


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

57\76
Toelichting
Alternatief 2 heeft ten opzichte van het principemodel een kleinere oppervlakte, zodat de
uitbreiding binnen de denkbeeldige lijn valt welke de grens vormt tussen de stad en het
merengebied en de zichtlijn vanaf de Griene Dyk naar Uitwellingerga niet wordt doorsneden. Met
betrekking tot ecologie betekent dit dat er een kleiner direct ruimtebeslag is dan in de
voorgenomen activiteit en dat ook het beïnvloedingsgebied kleiner is. Door de kade rondom ’t
Ges de huidige verkavelingspatronen te laten volgen (de rechthoekige vorm), blijven de
structuren van het landschap bewaard. Een hoofdas met zijwegen zorgt voor een goede
ontsluiting. De hoofdas eindigt bij het plein aan de binnenhaven. Vanaf het water is ’t Ges 2
bereikbaar via één hoofdentree.

Conclusie
Ten opzichte van de voorgenomen activiteit is de landschappelijke inpassing van het tweede
alternatief beter. Daarnaast wordt er voldaan aan de milieudoelstellingen van minimale effecten
op natuurwaarden, hoewel er optimalisatiemogelijkheden blijven bestaan om de gevolgen nog
verder te verkleinen of naar positieve effecten om te buigen.

Met dit ontwerp wordt ook voldaan aan de overige doelstellingen. Er zijn echter optimalisaties
mogelijk.

Alternatief 3, het voorlopige voorkeursalternatief


Figuur 4.5 Alternatief 3, het voorlopige voorkeursalternatief

Alternatief 3 is het voorlopige voorkeursalternatief en heeft als basis voor het
voorontwerpbestemmingsplan gediend.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 58\76
De landschappelijke inpassing van het derde alternatief is hetzelfde als in alternatief 2. De
ontsluiting over water wordt echter via drie toegangen geregeld. De hoofdweg splitst aan het eind
in twee wegen.


Tabel 4.5 Wijzigingen ontwerp en effecten daarvan (ten opzichte van de voorgenomen activiteit)
alternatief 3

Wijziging Effect
Er gaat minder voor weide- en watervogels waardevolle grond verloren
Het bedrijventerrein blijft buiten de EHS
Kleiner oppervlak
Er wordt beter aangesloten op historische zichtlijnen
Verkavelingstructuur wordt gevolgd De historische lijnen in het landschap blijven bestaan
Minder verhard oppervlak Bij de rotonde splitst de weg zich in
twee wegen in plaats van in drie
wegen
Grotere intensiteit op wegen, maar de capaciteit is voldoende

Toelichting
In het derde alternatief is gekozen voor een splitsing van de hoofdweg in twee wegen als in
alternatief 1. Zowel over de weg als over het water is dit een duidelijker structuur dan de structuur
in alternatief 2, doordat er symmetrie is aangebracht. Bovendien is de bereikbaarheid over het
water beter, onder meer van de bedrijven in de noordelijke helft van het huidige ’t Ges.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de milieu- en beleidsdoelstellingen van minimale effecten op
natuurwaarden, hoewel er optimalisatiemogelijkheden blijven bestaan om de gevolgen nog verder
te verkleinen of naar positieve effecten om te buigen.

Ten opzichte van de voorgenomen activiteit is de landschappelijke inpassing beter.

4.4.2 In beschouwing genomen varianten
De beschreven alternatieven verschillen van elkaar in de ruimtelijke structuur van het nieuwe
bedrijventerrein. Ook met betrekking tot de inrichting zijn diverse afwegingen gemaakt. De
milieurelevante aspecten / keuzes worden in de vorm van varianten gepresenteerd.

Beplanting / landschappelijke inpassing
In de voorgenomen activiteit en alternatief 1 wordt rondom de uitbreiding een groene zone
aangelegd.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

59\76
In de alternatieven 2 en 3 (het voorlopige voorkeursalternatief) wordt zowel de noord- als de
zuidzijde pleksgewijs beplant met meidoorn, sleedoorn en elzengroepen, zodat een natuurlijke
overgang naar het landschap ontstaat. Aan de oostzijde wordt in deze ontwerpen het contrast
met het landschap aangegaan met een opvallende stedelijke rand. Om vanuit het open
landschap een fraai zicht te garanderen, wordt de voorkant van de bebouwing naar buiten
gekeerd.

Oevers
Voor de oevers van de Houkesloot ter plaatse van bedrijventerreinen ’t Ges 1 en Houkesloot is
destijds gekozen voor steenstortoevers met extensief onderhoud. Voor ’t Ges 2 heeft de
gemeente het voornemen de oevers (langs de Houkesloot) op dezelfde manier door te trekken en
af te werken als steenstortoevers. Tijdens het ontwerpproces is de breedte van de strook langs
de oevers vergroot ten opzichte van het eerste ontwerp. De oevers worden uitgevoerd met
natuurvriendelijke, flauwe taluds (1:7) om een positief effect te creëren op de biodiversiteit.

Duurzaamheid
Uitgangspunt met betrekking tot duurzaamheid is dat het bouwproces zodanig wordt
vormgegeven dat de milieuconsequenties niet leiden tot aantasting van de milieukwaliteit. De
vraag naar (primaire) grondstoffen dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Het is wenselijk
zoveel mogelijk duurzame, vernieuwbare grondstoffen en eindige grondstoffen die het milieu het
minst belasten te gebruiken, evenals hergebruik van grondstoffen toe te passen. Voor de oevers
van ’t Ges 2 worden milieuvriendelijke materialen gebruikt, zoals fsc-hout met grenen voor de
beschoeiing en cementgebonden stortsteen in plaats van natuursteen voor de oevers met een
flauw talud.
Vanuit de ruimtelijke doelstelling in de Duurzaamheidsvisie [Sneek, 2004] dient rekening
gehouden te worden met duurzaamheidsaspecten. In het Duurzaamheidsprogramma [Sneek,
2005] is een project opgenomen dat hier invulling aan moet geven, dit project is nog in
ontwikkeling.

Kadehoogte
Wegens de veiligheid zijn de kadehoogten aangepast. Deze wordt langs de Houkesloot ongeveer
0,5 m + NAP. Verder in het plangebied kan de kadehoogte lager zijn (ca. 0,25 m + NAP), omdat
daar minder sprake is van golfslag.

Waterhuishouding
Voor de afvoer van hemel- en vuilwater wordt een verbeterd gescheiden stelsel aangebracht,
zodat verontreiniging van oppervlaktewater wordt voorkomen. Afspuitplaatsen worden op het
vuilwaterriool aangesloten.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 60\76
Dak- en straatwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater en er wordt water
geïnfiltreerd in bermen. Wegen worden uitgevoerd in halfverharding, zodat ook daar het water
kan infiltreren.
Aan de oostzijde van het plangebied wordt een drain geplaatst. Hierdoor wordt het optreden van
kwel in het agrarische gebied tegen gegaan.

Veiligheid
Aan de uiteinden van de doodlopende wegen worden ruime keermogelijkheden gecreëerd.
De wegen worden met berijdbare bermen uitgevoerd, zodat het hele bedrijventerrein bereikbaar
blijft indien de weg geblokkeerd wordt doordat er bijvoorbeeld een ongeluk heeft plaatsgevonden.

Fasering
Wanneer er wordt gekozen voor het aanleggen en/of het uitgeven van het terrein in fasen, wordt
dit gedaan volgens onderstaande figuur. Deze volgorde is ingegeven vanuit de bereikbaarheid
van het terrein over de weg en over het water.Figuur 4.6 Fasering


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

61\76
4.5 Effecten voorlopig voorkeursalternatief en toetsing aan
milieudoelstellingen

4.5.1 Effecten
In tabel 4.6 zijn de effecten weergegeven van het voorlopige voorkeursalternatief. Deze effecten
komen voor een deel overeen met de effecten van de voorgenomen activiteit. De verschillen zijn
cursief weergegeven.


Tabel 4.6 Effecten

Aspect Waardering Toelichting Optimalisatiemogelijkheden
Ecologie - / 0
Natuurgebieden Het oppervlak dat bijzonder waardevol is
voor weidevogels wordt kleiner t.o.v. de
autonome ontwikkeling
Het fourageergebied voor watervogels
neemt af in areaal
Bij inrichting uitstralingseffecten
minimaliseren
Het areaal dat verloren gaat elders
compenseren
Soorten Er treedt een licht negatief effect op de
soorten op door afname van geschikt
leefgebied en het uitvoeren van
werkzaamheden
Geen
Biodiversiteit Kaden hebben een talud van 1:7, dit heeft
een positief effect op de biodiversiteit
Geen
Leefomgeving Toename oppervlaktewater, maar afname
weidegrond
Door inrichting kan een goede
leefomgeving voor waterplanten- en
dieren en vleermuizen (aanleggen
rietzones) worden gecreëerd
Hinder Toename van beweging, licht en geluid
waardoor verstoring van weidevogels
optreedt
Keuze (reclame)verlichting
Situering bedrijven: hoge geluidsproductie
in de kern, geluidswerende maatregelen
Bodem - / 0
Bodemverstoring Door ontgraving vindt bodemverstoring
plaats
Geen
Door ophoging treedt inklinking van de
bodem op
Geen
Af- en aanvoer grond Niet alle grond die wordt ontgraven kan
binnen het plangebied worden hergebruikt
Bovendien moet er grond worden
Zoveel mogelijk werken met een gesloten
grondbalans
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 62\76
aangevoerd
Water 0
Riolering De afvoer gebeurt via een verbeterd
gescheiden stelsel
Maximaal afkoppelen
Kwantiteit
oppervlaktewater
De vaarwegen worden aangesloten op de
boezem, zodat de bergingscapaciteit voor
boezemwater wordt vergroot
Geen
Kwaliteit oppervlaktewater Door afvloeiing vanaf het bedrijventerrein
en lekken van diesel en benzine kunnen
verontreinigingen in het oppervlaktewater
komen
Afkoppelen via bodempassage
Leefomgevingkwaliteit - / 0
Geluid Toename van geluid Situering bedrijven met hoge
geluidsproductie in de kern,
geluidswerende maatregelen
Lucht Er wordt geen significante verslechtering
van de luchtkwaliteit verwacht, omdat de
verkeersintensiteit laag is en de bedrijven
op ’t Ges 2 geen significante emissie van
luchtverontreinigende stoffen hebben
Geen
Veiligheid Bij een calamiteit op de ontsluitingsweg
kan het terrein via het water en de
berijdbare bermen verlaten worden
Bedrijven erop attenderen dat ook het
water als vluchtroute gebruikt kan worden
De voorkant van gebouwen wordt
vanwege de uitstraling naar de omgeving
naar buiten gericht, vanaf de rotonde op
het terrein kijk je daardoor uit op de
achterkant van bedrijfspanden
Uitgeefbare kavels creëren aan de
oostzijde van de rotonde en hierbij de
voorgevels richting rotonde projecteren
(een deel van het gebouw kan in het water
worden geplaatst)
Doordat de wegen eindigen in de open
ruimte zijn er zichtlijnen naar het
omringende landschap
Geen
Ruimtelijke kwaliteit
De uitbreiding zorgt voor landschappelijke
afronding van het bedrijventerrein ‘t Ges
Geen
Verkeer en vervoer - / 0
Veiligheid Het bestemmingsverkeer bestaat onder
andere uit lange voertuigen
(vrachtwagens / auto’s met trailer). De
toename van verkeer kan leiden tot meer
Fietsstroken
Spiegels op onoverzichtelijke plaatsen

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

63\76
onveilige situaties
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 0
Archeologie en
cultuurhistorie
Er zijn geen archeologische en
cultuurhistorische waarden in het gebied
Geen
Energie en
duurzaamheid
- / 0
De nieuwe bedrijvigheid leidt tot
energiegebruik en gebruik van materialen
Diverse duurzaamheidmaatregelen
Voor de invulling van de waarderingstabel zijn de volgende scores gebruikt:
- / 0 licht negatief
0 neutraal

Toelichting geluid
Op basis van het voorlopige voorkeursalternatief zijn berekeningen gemaakt van de akoestische
milieueffecten van de uitbreiding van ’t Ges. De resultaten hiervan zijn in bijlage 6 opgenomen.

4.5.2 Toetsing aan milieudoelstellingen
In deze paragraaf wordt het voorlopige voorkeursalternatief getoetst aan de milieudoelstellingen
zoals die zijn beschreven in paragraaf 2.3.2.

Met de passende beoordeling [Van den Berg, 2005]
4
is aangetoond dat er geen significante
effecten optreden op natuurwaarden die samenhangen met de aanwijzing van het Sneekermeer
tot Speciale Beschermingszone en dat aan deze doelstelling wordt voldaan. De draagkracht van
de graslanden rond het Sneekermeergebied als fourageergebied voor ganzen en steltlopers is
voldoende om het verlies aan foerageergebied elders nabij het Sneekermeer op te vangen.
Daarom wordt geen afname verwacht van vogelsoorten waarvoor de Speciale beschermingszone
is aangewezen (kwalificerende en begrenzende soorten).

Omwonenden ondervinden geen onevenredige hinder van de bedrijven en het verkeer. Binnen de
nieuwe 50 dB(A) contour liggen behalve bedrijfswoningen geen woningen. Het extra wegverkeer
rijdt over de A7, de rondweg en het industrieterrein en vormt geen belasting voor woonwijken.

De gemeente Sneek heeft het ontwerp zodanig aangepast dat de landschappelijke inpassing
optimaal is. Een bedrijventerrein is in het open landschap van Fryslân altijd zichtbaar.

4
De passende beoordeling is uitgevoerd op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De provincie Fryslân heeft
aangegeven dat hiermee ook is voldaan aan de vereisten van de sinds 1 oktober 2005 geldende
Natuurbeschermingswet
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 64\76
Door de gevels naar buiten te keren, het terrein af te schermen met groen, de
verkavelingstructuur te volgen en de zichtlijn van de Griene Dyk naar de kerktoren in
Uitwellingerga vrij te laten is het bedrijventerrein zo goed mogelijk ingepast in het landschap.
De in het Duurzaamheidsprogramma 2005-2008 [Gemeente Sneek, 2005] uitgewerkte
doelstellingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en bedrijven van de
Duurzaamheidsvisie 2004 zijn als volgt meegenomen:
! Geluidshinder wordt beperkt door het toelaten van bedrijven uit maximaal categorie 3 en
categorie 4 alleen met ontheffing. Maatregelen om het geluid nog meer te beperken zijn in het
MMA in dit MER aan de orde gesteld.
! Lucht, stof en veiligheid zijn in de m.e.r. aan de orde gesteld en daarmee in de planvorming
meegenomen
! Indicatief bodemonderzoek voor het opstellen van plannen voor woningbouw en
bedrijfsterreinen is uitgevoerd
! De cumulatieve milieubelasting van bedrijventerreinen waar meerdere bedrijven gevestigd
zijn (integrale milieuzonering). Het bedrijventerrein wordt met betrekking tot geluid –
maatgevend milieuaspect voor bedrijven die zich hier vestigen – als geheel beschouwd,
inclusief bedrijventerreinen Houkesloot en ’t Ges 1.
! Het is het voornemen om milieuvriendelijk te bouwen
! De aard en de locatie van het bedrijventerrein geven weinig mogelijkheden tot het beperken
van het gebruik van de auto en het stimuleren van het openbaar vervoer en het gebruik van
de fiets
! Het beheer van gemeentelijk groen wordt door de gemeente verzorgd
! ’t Ges 2 draagt bij aan de ontwikkeling van (water)recreatiegebieden bij Sneek
! ’t Ges 2 sluit aan op het huidige ’t Ges en bij het ontwerp is rekening gehouden met een
belangrijke zichtlijn in het landschap, hierdoor wordt zo weinig mogelijk van de open ruimte
aangetast
! De relatie tussen ruimtelijke ordening en het kwantitatief en kwalitatief waterbeheer is
gewaarborgd door de uitgevoerde watertoets

Daarnaast is in het kader van het duurzaamheidsprogramma [Gemeente Sneek, 2005] een
duurzaamheidstoets in ontwikkeling. De ontwikkelingen in ’t Ges worden door de gemeente
Sneek met behulp van dit instrument getoetst op duurzaamheid.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de milieudoelstellingen, maar optimalisaties zijn mogelijk. In het huidige
stadium (het ruimtelijke plan, bestemmingsplan) zijn vooral maatregelen met betrekking tot geluid
van belang.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

65\76
5 Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief

De Wet milieubeheer stelt het opstellen van een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
verplicht. Het MMA beschrijft hoe vanuit milieuoogpunt de doelstelling van de
voorgenomen activiteit het beste gerealiseerd kan worden. Het MMA moet een realistisch
alternatief zijn: technisch en financieel haalbaar en het moet voldoen aan de doelstelling
van de initiatiefnemer. Het MMA geeft de initiatiefnemer en de besluitvormer informatie
over de milieuwinst die met aanpassingen in het plan en door toevoeging van extra
maatregelen te halen is. Het is niet verplicht om voor het MMA te kiezen, het is wel
gebruikelijk dat in het ruimtelijke plan wordt gemotiveerd waarom van het MMA uit het
MER is afgeweken.


5.1 Toelichting op het MMA
In dit hoofdstuk wordt het MMA voor ’t Ges 2 beschreven, zoals dat in een werksessie met
specialisten is ontwikkeld. Bij het formuleren van maatregelen is rekening gehouden met de
beperkte oppervlakte van het plangebied en de aard van het plan. Dit betekent dat het
voorkomen van effecten op de SBZ en op de soorten op grond waarvan de SBZ is aangewezen
een randvoorwaarde is. Daarnaast worden daar waar verbetering door beperkte inspanning
mogelijk is, maatregelen aangedragen.
De beschrijving van het alternatief is onderverdeeld naar een aantal fasen in de ontwikkeling van
het bedrijventerrein: het ruimtelijke plan, bouwrijp maken, uitgifte en beheer. Er is gekozen voor
deze verdeling, omdat de maatregelen die getroffen kunnen worden om een effect te voorkomen,
te mitigeren, te compenseren of milieuwinst te boeken in iedere fase anders zijn.

Voor maatregelen voor de fase het ruimtelijke plan is het van belang dat ze in het
bestemmingsplan worden opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om infrastructuur, uitgeefbare
kavels, bebouwingshoogte, et cetera. Het zijn maatregelen die vóór vaststelling van het
bestemmingsplan bekend moeten zijn.
Maatregelen die betrekking hebben op bouwrijp maken moeten getroffen worden tijdens de bouw.
Het gaat hierbij om de manier van werken en zaken waar tijdens de bouw nog invloed op
uitgeoefend kan worden, zoals riolering.
Bij de uitgifte kunnen regels worden gesteld binnen het uitgiftebeleid en de milieuvergunning. In
de beheersfase hebben de maatregelen betrekking op de wijze van onderhoud en de afstemming
tussen en met de gebruikers.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 66\76
In hoofdstuk 4 zijn de te optimaliseren milieuaspecten beschreven. De belangrijkste mogelijke
optimalisatie heeft betrekking op geluid, deze maatregelen moeten getroffen worden in de fase
van het ruimtelijke plan. Ook de maatregelen met betrekking tot de omgevingskwaliteit voor flora
en fauna en afvoer van water zijn van belang, maar deze kunnen in een later stadium genomen
worden.

In onderstaande paragrafen zijn mogelijke optimalisaties per milieuaspect beschreven. Er wordt
gestreefd naar het voorkomen van effecten, als dat niet mogelijk is worden mitigerende
maatregelen genomen. Dit zijn maatregelen die het effect verminderen. Er zijn situaties waarin
effecten op geen enkele realistische wijze beperkt kunnen worden, dan wordt het effect
gecompenseerd door ergens anders milieuwinst te boeken. Niet alle effecten zijn negatief en er
zijn ook maatregelen te nemen om positieve effecten te vergroten of te creëren. Deze
maatregelen hebben milieuwinst als doel en hebben vooral betrekking op ecologie en
duurzaamheid.

5.2 Het ruimtelijke plan
Voor het ruimtelijke plan gelden behoud van uitgeefbaarheid en ruimtelijke afronding van ’t Ges
als randvoorwaarde. Het voorlopige voorkeursalternatief (figuur 4.5) dient als uitgangspunt voor
het ontwikkelen van het MMA. In onderstaand figuur is het MMA weergegeven.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

67\76


Figuur 5.1 Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)

Licht
Het is voor weidevogels van belang dat er zo weinig mogelijk lichtuitstraling is. De ervaring met ’t
Ges 1 leert dat het bedrijventerrein sociaal veilig is door bewoning en door de ligging ten opzichte
van de woonwijk. Sociale veiligheid is daarom geen reden voor extra verlichting van het terrein.
De lichtuitstraling die er is, wordt veroorzaakt door de wegverlichting, verkeer, verlichting van de
terreinen en lichtreclame. De uitstraling van wegverlichting wordt beperkt door de keuze van
dynamische verlichting of dimlichten. Het licht dat wordt veroorzaakt door verkeer wordt
getemperd door de geplande beplanting.

Geluid
Geluid is zowel van invloed op ecologische waarden als op de leefomgevingskwaliteit. Daarom
wordt er gestreefd naar een minimale geluidsuitstraling. Door alleen bedrijven uit maximaal
milieucategorie 3 toe te laten en bedrijven uit categorie 4 alleen met vrijstelling, is er geen grote
milieubelasting naar de omgeving. Wanneer bedrijven met een hoge geluidsbelasting alleen in
het midden van het bedrijventerrein worden toegelaten, wordt de belasting naar buiten
geminimaliseerd.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 68\76
In het MMA wordt gestimuleerd dat bedrijven aan de rand van het bedrijventerrein een zo groot
mogelijk aaneengesloten geveloppervlak creëren, waardoor een geluidswal van bedrijven
ontstaat die het geluid van de geluidsproducerende bedrijven in de kern tegenhoudt. Gezien het
feit dat er binnen het beïnvloedingsgebied geen woningen aanwezig zijn, profiteren vooral de
vogels van de kleinere geluidsuitstraling.

Veiligheid
Vanwege vluchtroutes gaat de voorkeur uit naar twee ontsluitingswegen. Dit is technisch echter
moeilijk haalbaar, omdat er slechts één toegangsweg is naar ’t Ges 1. In het MMA heeft ’t Ges 2
daarom evenals in het voorkeursalternatief berijdbare bermen, zodat het hele terrein over land
bereikbaar is, ook als de weg is geblokkeerd. Bovendien worden bedrijven in het MMA erop
geattendeerd dat ook het water als vluchtroute gebruikt kan worden. De vluchtroutes over het
water worden duidelijk aangegeven.

Ruimtelijke kwaliteit
Ten oosten van de rotonde is er ruimte voor uitgeefbare kavels. Bedrijven worden daar met de
voorgevel naar de rotonde geprojecteerd en een deel van het gebouw staat in het water. De
leefomgevingskwaliteit verbetert, omdat de esthetische waarde toeneemt toe doordat de
hoofdweg uitzicht geeft op de voorkant van die gebouwen, in plaats van op de achterkant van de
bedrijven aan de overkant van het water. Bovendien wordt de uitgeefbaarheid van het
bedrijventerrein vergroot wat leidt tot een efficiënter ruimtegebruik.

Water
Het voordeel van berijdbare bermen ten opzichte van twee ontsluitingswegen is het grotere
onverharde oppervlak, dat een positief effect heeft op het infiltratievermogen en daarmee het
vasthouden van water. In het MMA zijn de wegen voorzien van infiltratiebermen. Dit is goed te
combineren met de berijdbare bermen.

Verkeersveiligheid
Het bestemmingsverkeer vormt wegens het karakter (vrachtwagens, trailers) mogelijk een gevaar
voor andere verkeersdeelnemers. De ervaring op het huidige ’t Ges leert dat er echter (vrijwel)
nooit ongelukken gebeuren. Het aanleggen van fietsstroken wordt daarom niet noodzakelijk
geacht. In het MMA worden spiegels geplaatst op plekken die slecht te overzien zijn om
ongelukken ook in de toekomst te voorkomen.


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

69\76
5.3 Bouwrijp maken

Ecologie
De werkzaamheden in de watergangen worden van west naar oost uitgevoerd, zodat vissen zich
kunnen verplaatsen en in leven blijven.

In het MMA wordt bij het aanleggen en inrichten van de vaarwegen rekening gehouden met het
optimale leefklimaat voor bepaalde (bijzondere) waterplanten en –dieren en vleermuizen. Door
plantenrijke oevers te realiseren wordt bijvoorbeeld een geschikt leefgebied gecreëerd voor de
Bittervoorn en rietzones hebben een gunstig effect op vleermuizen. Door bij de inrichting rekening
te houden met planten- en diersoorten kan de aanleg van ’t Ges gecombineerd worden met
natuurontwikkeling.

Water
In het voorlopige voorkeursalternatief is een verbeterd gescheiden stelsel als rioleringsysteem
opgenomen. In het MMA worden betreffende het rioleringsysteem vier waterkwaliteiten
onderscheiden. Afhankelijk van de kwaliteit wordt het water naar het oppervlaktewater of naar het
riool afgevoerd.
! Gegarandeerd schoon water (bijvoorbeeld dakwater) kan rechtstreeks naar
het oppervlaktewater stromen
! Niet gegarandeerd schoon water (bijvoorbeeld van de openbare weg) komt via
bodempassage in het watersysteem
! Water met een kleine belasting (bijvoorbeeld van bedrijfsverharding) komt
eveneens via bodempassage in het watersysteem
! Vuil water wordt op het riool geloosd
Bij bedrijfsverharding dient te worden bepaald van welke delen het water via bodempassage kan
afstromen en welke delen op het riool moeten worden aangesloten.

Bodem
Door bij het bouwrijp maken zoveel mogelijk gebruik te maken van een gesloten grondbalans
wordt optimaal omgegaan met grondstoffen. Indien mogelijk wordt het zand dat nodig is voor het
bouwrijp maken gewonnen uit de Houkemar, aan de overzijde van de Houkesloot. Dit is dichtbij,
waardoor het transport weinig energie kost.

Verkeer en vervoer
Voor het bouwrijp maken moet er zand worden aangevoerd. Door de ligging van ’t Ges 2 aan het
water kan dit per schip gebeuren.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 70\76
Fasering
Wanneer de gemeente Sneek kiest voor gefaseerde aanleg / uitgifte, wordt door de
bereikbaarheid over het water en over de weg bepaald waar wordt begonnen. Dit leidt ertoe dat
eerst het midden en de noordkant ontwikkeld worden, waarna de oost / zuidkant aangelegd en
uitgegeven wordt (zie figuur 4.6). Deze volgorde heeft ook vanuit ecologisch oogpunt de
voorkeur, omdat dan het langst zo ver mogelijk bij de ecologische waarden vandaan wordt
gebleven. Vanuit leefbaarheid is een andere fasering beter, waarbij eerst de (zichtbare)
buitenkant wordt aangelegd en daarna de binnenzijde. Voor het oog duurt de aanleg dan niet zo
lang. In het MMA wordt eerst de kade rond het terrein aangelegd, maar heeft de fasering zoals in
het voorlopige voorkeursalternatief de voorkeur. Fase 1 kan eventueel als eindfase dienen in het
geval dat niet het hele plan wordt gerealiseerd.

5.4 Uitgifte

Licht
De uitstraling van licht kan beperkt worden door het gebruik van lichtreclame aan banden te
leggen. In het MMA is geen verlichte gevelreclame toegestaan om de vogels zo min mogelijk te
verstoren.

Leefomgevingskwaliteit
Hoewel bewoning een positief effect heeft op de sociale veiligheid, wordt vanuit het MMA
gestreefd naar zo weinig mogelijk bewoning. De ervaring met het huidige ’t Ges is dat het erg
veilig is en er geen sprake is van sociale overlast. Omdat de milieuhinder van bedrijven en het
wegverkeerslawaai mogelijke risico’s voor de kwaliteit van het woonklimaat op het
bedrijventerrein zijn, is in het MMA gekozen voor zo weinig mogelijk bewoning.

Energie en duurzaamheid
Op een bedrijventerrein van deze omvang zijn kleinschalige zonne-energie en koude-
warmteopslag opties die nader in beschouwing genomen moeten worden. Een
belangstellingpeiling in overleg met de te vestigen bedrijven kan hier een bijdrage aan leveren.
Een mogelijke stimulans in de vorm van subsidie vanuit de gemeente voor het realiseren van
bovenwettelijke duurzaamheidsdoelstellingen wordt momenteel onderzocht in het kader van de
uitvoering van de Klimaatprojecten als onderdeel van het Duurzaamheidsprogramma.

5.5 Beheer en gebruik

Bestrating
Voor de bestrating moet een keuze worden gemaakt tussen asfalt en klinkerverharding. Beide
mogelijkheden hebben voor- en nadelen.

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

71\76
Vanuit het oogpunt van onkruidbestrijding heeft asfalt de voorkeur. Asfalt sluit echter niet aan bij
de gebruikte bestrating in het huidige ’t Ges, waardoor het totale bedrijventerrein bij gebruik van
asfalt voor de uitbreiding niet als eenheid zal worden ervaren. Een oplossing hiervoor is het
gebruik van printbeton: beton met het uiterlijk van klinkers. Maar ook in verband met
bereikbaarheid van leiding en riolering en vanwege de infiltratiecapaciteit heeft een
klinkerverharding de voorkeur.

In het MMA worden de wegen met klinkers bestraat. Bij de onkruidbestrijding worden geen
chemische middelen gebruikt, maar dit gebeurt mechanisch. Om mechanische bestrijding
mogelijk te maken moeten parkeerplaatsen vloeiend aansluiten op de wegen, zodat de
veegwagen geen scherpe hoeken hoeft te maken. De hoeken van de parkeerplaatsen moeten
eveneens afgerond worden.

Ecologie
Het maaibeheer op het bedrijventerrein is erop gericht dat er met mate gemaaid wordt, zodat de
verschraling een kans krijgt. Op alle buitenoevers (Houkesloot en ringvaart om ’t Ges) wordt
stortsteen toegepast. Dit vraagt weinig onderhoud, is natuurvriendelijk en vangt de golfslag van
passerende schepen goed op.

Algemeen
Om de afstemming met de gebruikers van het bedrijventerrein goed te laten verlopen wordt een
beheerteam opgesteld met vertegenwoordiging van de Gemeente Sneek en de bedrijven. Op
deze wijze worden eventuele problemen snel gesignaleerd en opgelost.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 72\76


Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

73\76
6 Leemten in kennis en evaluatie
De gegevens die in dit concept MER zijn gepresenteerd, zijn gebaseerd op de informatie
die bij het opstellen van dit concept MER beschikbaar was. In aanvulling daarop dient
worden vermeld over welke aspecten geen of beperkte informatie is opgenomen vanwege
het ontbreken van voldoende informatie. De inventarisatie daarvan is toegespitst op
milieuaspecten die bij verdere besluitvorming of uitwerking van het plan (vermoedelijk)
een belangrijke rol spelen. In paragraaf 6.1 is op deze ‘leemten in kennis’ ingegaan.
In paragraaf 6.2 wordt aandacht besteed aan de monitoring en evaluatie van optredende
milieueffecten.

6.1 Aanvullende informatie
Op dit moment zijn er geen gegevens bekend over het toekomstige wegverkeerslawaai op de
Edisonstraat en Hendrik Bulthuisweg. In het definitieve MER zullen deze gegevens bekend zijn,
zodat het MER dan voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen.

6.2 Evaluatie
Bij het besluit over het ontwerp bestemmingsplan moet worden aangegeven op welke wijze en op
welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de daadwerkelijk optredende
effecten te kunnen vergelijken met de verwachte effecten en zo nodig aanvullende mitigerende
maatregelen te treffen.

Met betrekking tot vogels is een meetreeks van het aantal vogels op grond waarvan het
Sneekermeergebied als SBZ is aangewezen noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de
effecten van realisatie van ’t Ges. Uitschieters naar boven of beneden in de aantallen vogels
kunnen als zodanig worden geïdentificeerd. Bij eenmalige tellingen zouden deze uitschieters ten
onrechte voor standaard kunnen worden aangenomen. Het is daarom van belang dat er jaarlijkse
vogeltellingen worden uitgevoerd.

Met betrekking tot industrielawaai zijn modelberekeningen uitgevoerd die zijn gebaseerd op
aannames. In het kader van het bestemmingsplan wordt een geluidszone vastgesteld, waarbij
deze modelberekeningen leidend zijn. Indien de geluidsmaatregelen uit het MMA worden
overgenomen, wordt de werkelijke geluidsbelasting bij de zonebewaking onderzocht en kan de
vastgestelde zone eventueel bijgesteld worden.
Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 74\76Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek

75\76
Geraadpleegde literatuur
[Alterra, 2005]
Alterra (februari 2005), GIS-bestanden 'uitwerking EHS', Wageningen

[Van den Berg, 2005]
Van den Berg, A. (2005), Passende beoordeling It Ges II te Sneek, Tauw rapport R001-
4386064APB-cvb-V01-NL, 25 september 2005, Deventer, in opdracht van de gemeente Sneek.

[Gemeente Sneek, 2000]
Gemeente Sneek (2000), Groenstructuurplan, Sneek

[Gemeente Sneek, 2000a]
Gemeente Sneek (2000), Milieuprogramma 2000-2003, Sneek

[Gemeente Sneek, 2001]
Gemeente Sneek (2001), Denkrichting Ontwikkeling 't Ges 2, Sneek

[Gemeente Sneek, 2004]
Gemeente Sneek (2004), Duurzaamheidsvisie, Sneek

[Gemeente Sneek, 2005]
Gemeente Sneek (2005), Duurzaamheidsprogramma 2005-2008, Sneek

[Gemeente Sneek, 2005a]
Gemeente Sneek (2005), Koers voor Sneek, ontwikkelingsvisie 2005-2010, Sneek

[KB, 1998]
KB (1998), Flora- en faunawet (in werking 1 april 2002).

[KuiperCompagnons (2004)
KuiperCompagnons (2004), Bestemmingsplan 't Ges (concept), in opdracht van de gemeente
Sneek

[Noordpeil, 2003]
Noordpeil (2003), Landschapsplan 't Ges te Sneek, in opdracht van de gemeente Sneek

Kenmerk R001-4374136MSO-pla-V01-NL

Startnotitie/concept MER fase 1 ’t Ges 2 Sneek 76\76
[Oranjewoud, 2003]
Ingenieursbureau Oranjewoud (2003), Verkennend bodemonderzoek 30 hectare grasland ten
oosten van Sneek, in opdracht van de gemeente Sneek

[Raap, 2003]
RAAP (2003), Plangebied 't Ges II, Inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP-rapport 915

[Scholtheis, 2004]
Scholtheis (2004), Natuur- en milieuonderzoek uitbreiding bedrijventerrein 't Ges te Sneek, Tauw
rapport R002-3975932HHS-D02-N-V, 8 april 2004, Deventer, in opdracht van de gemeente
Sneek

[Schuurmans, 2005]
Schuurmans (2005), Zicht op "De Meer", Grontmij, in opdracht van de gemeente Sneek

FAMKE, Archeologische waardenkaart provincie Fryslan
www.minlnv.nl

Bijlage

1

Begrippenlijst

Alternatief
Een samenhangend pakket van maatregelen op structuurniveau die een mogelijke oplossing
vormt voor het in de probleemstelling geformuleerde probleem.

Archeologie
Wetenschap van de oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen.

Archeologische Waarden
De aan het gebied toegekende waarden in verband met de kennis en de studie van de in dat
gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het verleden.

Aspect
Te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van alternatieven.

Autonome ontwikkelingen
Onder autonome ontwikkelingen worden die ontwikkelingen verstaan die in en nabij het
plangebied plaatsvinden (ook) als de voorgenomen activiteit niet zou worden ontwikkeld. Het
vigerende beleid vormt hierbij het uitgangspunt.

Biodiversiteit
De verscheidenheid aan soorten in een gebied.

Bestemmingsverkeer
Verkeer met herkomst of bestemming in een gebied waarin de weg ligt.

Bevoegd gezag
Eén of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer het
besluit te nemen waarvoor het milieueffectrapport wordt opgesteld.

Compenserende maatregelen
Maatregelen die negatieve effecten van een ingreep compenseren / vervangen.

Cultuurhistorische Waarden
De kenmerken van het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van grond en
gebouwen heeft gemaakt, zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting,
stedenbouwkundige ontwikkeling of de architectuur; onder cultuurhistorische waarden worden
mede verstaan de archeologische waarden
Cumulatieve effecten
Gezamenlijk effect van verschillende vormen of vergelijkbare vormen (bijvoorbeeld
industrielawaai of verkeerslawaai) van hinder en/of aantasting van het (woon)milieu.

Decibel (dB(A))
Eenheid van geluiddrukniveau. De toevoeging A duidt erop dat een frequentieafhankelijke
correctie is toegepast in verband met gevoeligheid van het menselijke gehoor.

Doorgaand verkeer
Verkeer zonder herkomst en zonder bestemming in een gebied waarin de weg ligt.

Duurzame ontwikkeling
Ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige situatie zonder daarmee deze
mogelijkheid voor toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Ecologie
Wetenschap die de relaties bestudeert van levensvormen en hun omgeving.

Emissie
Hoeveelheden stoffen of geluid die door bronnen in het milieu worden gebracht.

Etmaalintensiteit
De hoeveelheid verkeer (aantal motorvoertuigen) op een weg in 24 uur.

Externe veiligheid
Beleidsveld dat zich bezig houdt met de beheersing van activiteiten die een risico voor de
omgeving met zich mee brengen. In bedrijven kunnen namelijk ongevallen voorkomen met
effecten binnen en buiten het bedrijfsterrein. Het gaat vaak om kleine kansen op ongevallen,
maar soms met grote gevolgen. Het begrip ‘risico’ drukt deze combinatie van kans en effect uit.

Fauna
Verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen.

Flora
Verzameling van plantensoorten die in een gebied wordt aangetroffen.

Gebiedsontsluitingsweg
Wegverbinding ten behoeve van de verdeling en verzameling van verkeer.

Geluidcontour
Lijn getrokken door een aantal punten van gelijke geluidbelasting. Door contouren te berekenen
is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde geluiddruk ondervindt.Geluidzone
Vastgestelde zone waarbinnen de geluidsbelasting mag oplopen tot 50 dB(A). De geluidzone
komt vaak ongeveer overeen met de berekende maximale geluidcontour.

Gevoelige bestemmingen
Bestemmingen waaraan getoetst wordt in het kader van zonering; bestemmingen waar hinder
kan worden ervaren bij het oprichten van nieuwe inrichtingen en dergelijke.

Grenswaarde
Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat tenminste moet worden bereikt of gehandhaafd.

Groepsrisico
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks
gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting of infrastructuur en een
ongewoon voorval binnen die inrichting of op de vervoersader waarbij een gevaarlijke stof,
gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

Horeca
Inrichtingen, gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren en/of het
exploiteren van een zaalaccommodatie met bijbehorende dienstverlening.

Immissie
Inworp van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen.

Infiltratie
Neerwaartse grondwaterstroming (inzijging).

Initiatiefnemer
Een particulier of een overheidsinstantie die een activiteit wil ondernemen.

Kwel
Opwaartse grondwaterstroming.

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)
Alternatief voor de voorgenomen activiteit, opgesteld vanuit de doelstelling zo min mogelijk
schade aan het milieu toe te brengen, respectievelijk zoveel mogelijk verbetering te realiseren
uitgaande van de gegeven doelstelling.
MER
Het eindproduct van de milieueffectrapportage: milieueffectrapport.

M.e.r.
Milieueffectrapportage (de procedure).

Mitigerende maatregelen
Verzachtende maatregelen, waardoor het effect positiever wordt.

Mobiliteit
Aantal en lengte van verplaatsingen per inwoner en tijdseenheid.

Plaatsgebonden risico
Risico op een bepaalde plaats buiten een inrichting of infrastructuur, uitgedrukt als de kans per
jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of op de vervoersader
waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.

Plangebied
Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen.

Richtlijnen
De richtlijnen zijn bedoeld om specifiek richting te geven aan de inhoud van een op te stellen
milieueffectrapport.

SBZ / Speciale Beschermingszone
Gebied dat in het kader van de Vogelrichtlijn is aangewezen en instandhoudingsdoelstellingen
kent voor de vogelsoorten op grond waarvan het gebied is aangewezen als SBZ.

Startnotitie
Startdocument van de milieueffectrapportage waarin beschreven staat welke activiteit(en) een
initiatiefnemer uit wil voeren.

Studiegebied
Het gebied waarin effecten kunnen optreden. Grenzen hiervan liggen buiten het plangebied.

Variant
Een mogelijke invulling van een alternatief op inrichtingsniveau.

Vegetatie
Samenhangend geheel van in een gebied voorkomende plantensoorten.
Verkeersafwikkeling
Doorstroming en verwerking van verkeersstromen.

Verkeersintensiteit
Aantal voertuigen dat per tijdvak (bijvoorbeeld etmaal) een bepaald punt op een wegverbinding
passeert.

Vigerend beleid
Beleid dat door een overheid is vastgesteld.

Voorgenomen activiteit
Ontwikkelingsplan / -activiteit die de initiatiefnemer uit wil voeren.

Waterkwaliteit
Chemische samenstelling van water.

Waterkwantiteit
De hoeveelheid water betreffend.Bijlage

2

Duurzaamheiddoelstellingen


In het Duurzaamheidsprogramma 2005-2008 [Gemeente Sneek, 2005] zijn doelstellingen met
betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en bedrijven van de Duurzaamheidsvisie 2004 zo
optimaal mogelijk zijn meegenomen. Hieronder zijn deze doelstellingen beschreven.

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan duurzaamheidsaspecten zoals
genoemd in het milieuprogramma 2000-2003 [Gemeente Sneek, 2000a]. Dit zijn de volgende
aspecten:
! Het voorkomen, c.q. beperken van geluidshinder
! Rekening houden met andere verstoringselementen zoals lucht, geur (n.v.t.), stof en externe
veiligheid
! Het uitvoeren van indicatief bodemonderzoek voor het opstellen van plannen voor
woningbouw en bedrijfsterreinen
! De cumulatieve milieubelasting van bedrijventerreinen waar meerdere bedrijven gevestigd
zijn (integrale milieuzonering)
! Milieuvriendelijk bouwen
! Beperken van het gebruik van de auto en het stimuleren van het openbaar vervoer en het
gebruik van de fiets
! Het beheer van gemeentelijk groen
! De aanwijzing en bescherming van gebieden met ‘milieuwaarden’ (met name in het
buitengebied), inclusief het beheer en onderhoud (n.v.t.)
! De ontwikkeling van recreatiegebieden
! De vestigingsmogelijkheden van bedrijven in vrijkomende agrarische bebouwing in het
buitengebied (n.v.t.)
! De situering van windmolens (n.v.t.)
! De vrijwaring van open ruimten
! De relatie tussen ruimtelijke ordening en het kwantitatief en kwalitatief waterbeheer
! De regeling inzake intensieve veehouderijen (n.v.t.)

Bouwen
Gebouwen en woningen in de gemeente Sneek dienen duurzaam gebouwd en beheerd te
worden

Bedrijven
Het streven is dat in 2015 alle bedrijven in de gemeente Sneek voldoen aan milieuregels inzake
directe veiligheid en milieuregels die dienen ter voorkoming van milieuschade

Bijlage

3

M.e.r.-procedure, gekoppeld aan bestemmingsplanprocedure /
artikel 19 procedure
M.e.r. Bestemmingsplan
Termijnen IN/BG Anderen IN/BG Anderen Termijnen
Startnotitie
Bekend-
making
Inspraak /
advies
Advies
richtlijnen
Cmer
Richtlijnen
Opstellen
MER
Opstellen
voorontwerp
bestemmingsplan
Inspraak / Overleg art. 10 BRO
Bekendmaking
voorontwerp
bestemmingsplan
Bekend-
making
MER
Inspraak /
advies
Toetsings-
advies
Cmer
Vaststelling
bestemmings-
plan
Goedkeuring
GS
Beroep
Evaluatie
milieuge-
volgen
6 w
9 w
13
(+max.
8 w)
6 w
5 w
4 w
4 m + 5
w
6 m
6 w
Ter visielegging
ontwerp-
bestemmingsplan
Indienen
zienswijzen
6 w / 3
m
Bijlage

4

Ruimtelijke ontwikkelingen (autonoom)Figuur 0.1 Autonome ontwikkeling omgeving ‘t Ges


Bijlage

5

In beschouwing genomen alternatievenFiguur 0.2 Alternatieven ’t Ges 2

Bijlage

6

Akoestische milieueffecten
Industrielawaai
Voor ieder bedrijventerrein wordt een 50 dB(A) geluidszone vastgesteld, dit is de zone
waarbinnen het geluidsniveau tot 50 dB(A) mag oplopen. Door deze zone vast te stellen wordt de
maximale geluidbelasting op de omgeving gewaarborgd. Deze zone is geen weergave van de
daadwerkelijke geluidbelasting, meestal ligt de berekende 50 dB(A) contour binnen de geluidzone
en is er nog geluidsruimte. Dit betekent dat op het bedrijventerrein nieuwe bedrijven gevestigd
kunnen worden die geluid produceren, of bestaande bedrijven meer geluid mogen produceren
(na vergunningverlening).

Voor de Houkesloot en het huidige ’t Ges is een geluidzone vastgesteld. Doordat ’t Ges wordt
uitgebreid, kan de geluidsproductie toenemen en dient de geluidzone te worden aangepast. Om
te bepalen waar de geluidcontour theoretisch kan komen te liggen en waar de geluidzone moet
worden vastgesteld, zijn door de gemeente Sneek berekeningen uitgevoerd. Omdat het
plangebied bij gevoelig gebied ligt, is bovendien de 42 dB(A) contour berekend, dit is de contour
waarbinnen vogels hinder ondervinden van geluid.

Uitgangspunten
! Voor de berekening van de maximale geluidscontour van ’t Ges 2 is uitgegaan van categorie
3 bedrijven: Scheepsbouw en reparatie kunststof schepen met een immissierelevante
bronsterkte van 97,4 dB(A) op een bronhoogte van 3,0 meter.
! Het industrieterrein en het in de nabijheid gelegen open water (Houkesloot en Potten) zijn als
akoestisch hard zijn uitgevoerd. De overige gebieden zijn akoestisch zacht.
! De huidige zone ligt ongeveer op de berekende maximale 50 dB(A) contour. In het zuiden is
de zonegrens op de gemeentegrens gelegd.

Methode
Het relevante gedeelte van de vigerende geluidszone is opgevuld tot 50 dB(A) etmaalwaarde.
Er is een ‘vrije veld berekening uitgevoerd’.

Conclusies
In de situatie dat ’t Ges 2 volledig wordt gevuld met categorie 3 bedrijven dient de vigerende
geluidszone aan de oostelijke zijde en mogelijk iets aan de zuidelijke zijde te worden aangepast.
De vigerende zonegrens aan de zuidzijde van het plangebied loopt thans over de gemeentegrens
met de gemeente Wymbritseradiel. Bij een uitbreiding van de zone in zuidelijke richting komt
deze op het grondgebied van Wymbritseradiel.

Het blijkt dat op een berekeningshoogte van 0,1 meter de bodemgesteldheid (hard of zacht) een
bepalende factor is voor de ligging van deze geluidscontour. Boven open water draagt het geluid
verder dan over landerijen.De zone van het huidige ’t Ges is nog niet vol. Er kan bekeken worden of de grens terug gebracht
kan worden. Op ’t Ges is nog ruimte voor nieuwe bedrijven, dus om het bedrijventerrein niet op
slot te zetten moet er nog wel geluidsruimte blijven bestaan.

Wegverkeerslawaai
Omdat er woningen worden toegestaan op ’t Ges 2 dienen geluidsberekeningen met betrekking
tot wegverkeer te worden uitgevoerd. Er zijn verkeerstellingen gehouden op de toegangsweg
naar ’t Ges. Al het verkeer dat hier rijdt heeft ’t Ges als bestemming. Verwacht wordt dat het
verkeer met een factor 1,5 toeneemt.