Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Bernheze – Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze 1

_____________________________________________________________________

samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Bernheze – Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze
29 maart 2005 __________________________________________________

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Bernheze – Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze 2

Ondergetekenden, 1 Gemeente Bernheze, krachtens het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer A.A.M.M. Heijmans, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005; hierna te noemen “de gemeente”;

en 2 Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze gevestigd te Bernheze; in deze rechtsgeldig vertegenwoordig door haar voorzitter, de heer A.M.L. Linders; wonende te Heeswijk-Dinther; hierna te noemen “de vereniging”; De gemeente en de vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze hierna samen te noemen ‘partijen’ Overwegende dat: 1 de gemeente werkt aan een maatregelenprogramma voor de revitalisering van openbaar gebied van de lokale bedrijventerreinen ’t Retsel, Kleinwijk en CereslaanWest te Bernheze, welke gebieden is aangegeven op de kaart welke als bijlage 1 aan deze overeenkomst is gehecht. 2 de revitalisering bedoeld is om de fysieke kwaliteit van de betreffende bedrijventerreinen te verbeteren, 3 de vereniging de noodzaak tot revitalisering van betreffende bedrijventerreinen onderschrijft en de gemeente hierin actief wil ondersteunen; 4 de gemeente de revitalisering tevens wil benutten om op betreffende bedrijventerreinen tot duurzaam waterbeheer te komen, 5 er in het kader van duurzaam waterbeheer een afkoppeling van individuele bedrijfspanden nodig is, zoals omschreven in artikel 1. 6 de gemeente voor de afkoppeling van de individuele bedrijfspanden de medewerking van de betreffende eigenaren nodig heeft, 7 partijen daarbij streven naar een deelnamepercentage van 90% van de eenvoudig af te koppelen bedrijfspanden dat wil zeggen van bedrijfspanden waarvan de dakvlakken en schone verharde oppervlakten via de buitenzijde van de bebouwing af te koppelen zijn zonder dat er inpandig aanvullende voorzieningen getroffen hoeven te worden; 8 de vereniging en de gemeente onderkennen dat voor een succesvolle uitvoering van de revitalisering en invoering van duurzaam waterbeheer het essentieel is om voldoende draagvlak bij de gevestigde bedrijven te verwerven, 9 de vereniging en de gemeente het daartoe van belang achten om bij de uitvoering van de revitalisering en de invoering van duurzaam waterbeheer nauw samen te werken; 10 de gemeente en de vereniging het van belang achten om de door middel van revitalisering bereikte terreinkwaliteit duurzaam te garanderen en waar mogelijk te verbreden,

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Bernheze – Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze 3 11 de gemeente en vereniging het van belang achten om ten behoeve het bovenstaande een door de bedrijven bestuurde terreinorganisatie op te richten, 12 een door de bedrijven bestuurde terreinorganisatie middels het treffen van collectieve diensten en voorzieningen en afstemming met de gemeente kan bijdragen aan een duurzame instandhouding van de drie bedrijventerreinen; 13 de gemeente bereid is om voor de oprichting van betreffende terreinorganisatie het initiatief te nemen, 14 de vereniging bereid is om actief aan de oprichting van betreffende terreinorganisatie deel te nemen; Komen het volgende overeen: Artikel 1. Doelstelling Partijen hebben als doel: 1. Een voortvarende en doelgerichte revitalisering van het openbaar gebied van de lokale bedrijventerreinen ’t Retsel, Kleinwijk en Cereslaan-West, zoals aangegeven in scenario 2 van de rapportage ‘ Maatregelen voor revitalisering bedrijventerreinen Bernheze’ welke als bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht. 2. Opwaarderen van de private buitenruimte op de voornoemde bedrijventerreinen, waarbij gestreefd wordt naar een deelnamepercentage van 20% van de bedrijven. 3. Het invoeren van duurzaam waterbeheer op bovengenoemde bedrijventerreinen waarbij bedrijfspanden zullen worden ‘afgekoppeld’, hetgeen inhoudt dat er voorzieningen worden getroffen waardoor afvalwater en hemelwater gescheiden van elkaar worden afgevoerd. 4. Het streven naar het afkoppelen van 90% van die bedrijfspanden die eenvoudig af te koppelen zijn. 5. Het oprichten van een terreinorganisatie die zorg draagt voor het behoud en de verdere versterking van het ondernemingsklimaat op vorenbedoelde bedrijventerreinen. 6. Om de terreinorganisatie zoals hierboven bedoeld, binnen een jaar na start van de werkzaamheden (zie de planning in Bijlage 3) te laten functioneren. Dit betekent dat de terreinorganisatie binnen een jaar daadwerkelijk vorm gaat geven aan het behoud en de verdere versterking van het ondernemingsklimaat op vorenbedoelde bedrijventerreinen. Artikel 2. Verplichtingen van de Vereniging 1. De vereniging spant zich in voor het verkrijgen van voldoende draagvlak bij alle gevestigde bedrijven op de betreffende bedrijventerreinen voor de uitvoering van de revitaliseringsmaatregelen, de opwaardering van de private buitenruimte, de invoering van duurzaam waterbeheer en de oprichting van een terreinorganisatie. 2. De vereniging draagt zorg voor de inventarisatie van wensen en suggesties van haar leden met betrekking tot de taken van de terreinorganisatie. 3. De vereniging draagt zorg voor het oprichten van een rechtspersoon die de deelnemers aan de terreinorganisatie op juridisch juiste wijze kan vertegenwoordigen Artikel 3. Verplichtingen van de gemeente 1. De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de revitaliseringsmaatregelen in het openbaar gebied. 2. De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen in het kader van duurzaam waterbeheer in het openbaar gebied dat wil zeggen de aanleg van het infiltratieriool. 3. De gemeente draagt zorg voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de afkoppeling op privaat terrein. 4. De gemeente initieert en faciliteert de oprichting van een door de bedrijven bestuurde terreinorganisatie.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Bernheze – Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze 4 5. De gemeente spant zich in om subsidies te verwerven voor de revitalisering, de invoering van duurzaam waterbeheer en de oprichting van bovengenoemde terreinorganisatie. Artikel 4. Financiële bepalingen 1. De gemeente draagt de volledige kosten van de in de openbare ruimte uit te voeren revitaliseringsmaatregelen, met uitzondering van de bedrijfsbewegwijzering. 2. De gemeente draagt 25% bij in de kosten van bedrijfsbewegwijzering. 3. De bedrijven dragen de kosten voor afkoppeling op privaat terrein, geschat op € 5.50 per m2 dakoppervlakte voor eenvoudig af te koppelen bedrijfspanden, waarbij de gemeente de subsidie van het waterschap, inhoudende een bedrag van € 3 per m2 dakoppervlakte, ter beschikking stelt. 4. De gemeente draagt bij in de oprichtingskosten van de terreinorganisatie tot een bedrag van maximaal € 40.000. 5. De vereniging draagt bij in de oprichtingskosten van de terreinorganisatie tot een bedrag van maximaal € 10.000. 6. De gemeente legt per kwartaal aan de vereniging verantwoording af van de gemaakte kosten voor het oprichten van de terreinorganisatie. 7. Partijen zullen zich inspannen die subsidies te verkrijgen waarvoor de uitvoering van onderhavige Samenwerkingsovereenkomst in aanmerking zou kunnen komen. Te ontvangen subsidies komen ten goede aan de uitvoering van onderhavige Samenwerkingsovereenkomst. Partijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van onderhavige overeenkomst mogelijk is indien er geen of onvoldoende subsidies verkregen worden. Artikel 5. 1. Voortgangsplanning en projectorganisatie

2.

3.

Partijen hebben ter verzekering van een goede voortgang van de werkzaamheden een als bijlage 3 aan deze overeenkomst toegevoegde indicatieve planning en projectorganisatie vastgesteld (waarin is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de Vereniging of de gemeente moeten worden verricht en op welke wijze de samenwerking organisatorisch vorm zal krijgen). Partijen zullen hun werkzaamheden overeenkomstig de indicatieve planning verrichten. Indien partijen voorzien dat de voortgangsplanning niet gehaald wordt, zijn zij verplicht met elkaar in overleg te treden om de gevolgen van een dreigende toerekenbare tekortkoming zoveel mogelijk te beperken. Partijen zullen regelmatig met elkaar overleg voeren met betrekking tot de uitvoering van dit convenant. Exclusiviteit en geheimhouding

Artikel 6. 1.

Partijen zullen, zolang deze overeenkomst van kracht is, ten aanzien van het toepassingsgebied van dit convenant, behoudens waar deze overeenkomst dat toelaat, geen soortgelijke samenwerking(en) met derden aangaan. Partijen verplichten zich tot volstrekte geheimhouding omtrent alle uit hoofde van deze overeenkomst aan de partijen ter kennis gestelde, nog niet algemeen toegankelijke, informatie in de ruimste zin van het woord. Partijen zullen de informatie, als bedoeld in artikel 6.2 van onderhavige overeenkomst, niet misbruiken, vermenigvuldigen of openbaar maken op welke wijze dan ook, noch derden daarvan direct of indirect in kennis stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende partij.

2.

3.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Bernheze – Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze 5 Artikel 7. 1. Duur, aanpassing en beëindiging van de overeenkomst

2. 3.

Onderhavige Samenwerkingsovereenkomst treedt inwerking op het moment van ondertekening en duurt voort totdat partijen aan hun uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, met inachtneming van de planning (Bijlage 2), hebben voldaan. Partijen zullen trachten middels onderling overleg een aanpassing van de onderhavige overeenkomst te bewerkstelligen en neer te leggen in een nadere overeenkomst, in het geval dat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 4.7. De afspraken in onderhavige Samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de samenwerking inzake het oprichten van een door de bedrijven bestuurde terreinorganisatie eindigen zodra deze terreinorganisatie functioneert als bedoeld in artikel 1.5.

Artikel 8. Toerekenbare tekortkoming 1. Ingeval een van de partijen in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst en in gebreke blijft en ook na verloop van een redelijke termijn nadat deze door de andere partij schriftelijk is gesteld in gebreke blijft, is de andere partij gerechtigd deze overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte eenzijdig en zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij te ontbinden. 2. In geval van ontbinding overeenkomstig het eerste lid van dit artikel zal de vereniging aan de gemeente de tot dan toe gemaakte kosten vergoeden, voor zover het maximum van de door de vereniging te betalen bijdrage niet inmiddels is bereikt. 3. In geval van toerekenbare tekortkoming die niet tot ontbinding leidt, is de geschillenregeling zoals bedoeld in artikel 10 van overeenkomstige toepassing, evenals in geval van strijdigheid tussen partijen omtrent de gelding van artikel 8.1. 4. Het in de vorige leden bepaalde laat onverlet het recht van de andere partij om van de tekortkomende partij nakoming van haar verplichtingen uit dit convenant te vorderen, en het recht van de andere partij op en de plicht van de toerekenbaar tekortschietende partij tot vergoeding van alle tengevolge van de toerekenbare tekortkoming door de andere partij geleden schade en/of andere kosten. Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden 1. Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten zodanige externe wijzigingen ondergaan, dat van partijen of een der partijen in redelijkheid niet meer gevergd kan worden dat deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nagekomen wordt of deze overeenkomst niet meer kan nakomen, heeft de meest gerede partij – na overleg met de andere partij- het recht om van de andere partij te verlangen dat tussen partijen een ontbindingsovereenkomst wordt gesloten of de overeenkomst wordt gewijzigd. 2. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, is de geschillenregeling zoals bedoeld in artikel 11 van toepassing. 3. Van omstandigheden zoals genoemd in het eerste lid is in ieder geval sprake als de aangevraagde subsidies geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 4. Van omstandigheiden zoals genoemd in het eerste lid is in ieder geval sprake als goedkeuring van het maatregelenprogramma door de gemeenteraad uitblijft. Artikel 10. Toepasselijk recht en jurisdictie 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst of van overeenkomsten ter uitvoering van deze overeenkomst tussen de partijen of hun

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Bernheze – Vereniging Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze 6 rechtverkrijgenden mochten ontstaan, van welke aard en omvang die ook mogen zijn, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Bosch.

1.

Artikel 11. Slotbepalingen en planning Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van burgemeester en wethouders, tenzij bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald. De volgende bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen maken deel uit van de overeenkomst. De bijlagen zijn door partijen als zodanig gewaarmerkt. Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: kaart van de lokale bedrijventerreinen ’t Retsel, Kleinwijk en Cereslaan-West. rapportage ‘Maatregelen voor revitalisering bedrijventerreinen Bernheze’. Projectorganisatie en indicatieve planning.

2.

Aldus overeengekomen te Bernheze op 14 april 2005; De gemeente; De Vereniging;

Burgemeester

Voorzitter