Parkmanagement op maat

Onderzoek en advies met betrekking tot de haalbaarheid van Parkmanagement op bedrijventerrein Schieoevers in Delft

Titel: Ondertitel: Auteur: Datum: Opleidingsinstituut:

Parkmanagement op maat Onderzoek en advies met betrekking tot de haalbaarheid van Parkmanagement op bedrijventerrein Schieoevers te Delft N.I.C. De Koning (0552904) 16 juni 2005 Hogeschool Rotterdam Instituut voor Service Management Facility Management G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam S.A.S. Opstal D.P. Richards Delft Facilities Röntgenweg 1 2624 DB Delft B. Veenema, sales/account manager Delft Facilities E. Bruinink, managing director Delft Facilities N.I.C. De Koning Hogeschool Rotterdam Delft Facilities

Eerste docentbegeleider: Tweede docentbegeleider: Opdrachtgever:

Eerste bedrijfsbegeleider: Tweede bedrijfsbegeleider: Copyright: (Mede-)copyright:

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in wat voor vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/opdrachtgever.

Samenvatting
Parkmanagement lijkt het antwoord om bedrijventerreinen verbeteren. Parkmanagement is in het kort: het beheer van bedrijventerreinen met als doel het verkrijgen en behouden van een hoog kwaliteitsniveau van zowel de openbare ruimte als de private ruimte. Ook bedrijventerrein Schieoevers te Delft is verouderd en onderhevig aan verpaupering. Bedrijvenvereniging Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) opdracht gegeven aan zelfstandig facilitair bedrijf Delft Facilities (DF) om de haalbaarheid van Parkmanagement te bepalen. De probleemstelling hierbij is: Op welke wijze kan Delft Facilities voldoen aan de eisen en

wensen van de ondernemers gevestigd op bedrijventerrein Schieoevers te Delft door het toepassen van Parkmanagement?

Parkmanagement is voornamelijk beschreven in diverse artikelen en publicaties. Deze artikelen en publicaties geven geen eenduidig beeld van Parkmanagement. Voor Parkmanagement in theorie kan een definitie van de FMN Kring Parkmanagement worden aangehouden. De definitie suggereert dat wanneer niet aan alle onderdelen van de definitie wordt voldaan, er geen sprake is van Parkmanagement. Uit de praktijk is echter gebleken dat de definitie van Parkmanagement niet zo star is. Geconcludeerd kan worden werkveld Parkmanagement niet scherp kan worden afgebakend. Aan de hand van specifieke en tijdsgebonden doelstellingen kan worden bepaald wat Parkmanagement is en wanneer het succesvol is. Parkmanagement op maat! Delft Facilities is twee jaar geleden getransformeerd van facilitaire dienst naar een zelfstandig commercieel facilitair bedrijf. De wensen en eisen van Delft Facilities zijn opgesteld aan de hand van vraaggesprekken en door middel van observatie en participatie in het bedrijfsproces. Hieruit kan geconcludeerd worden dat men aspiraties heeft op het gebied van Parkmanagement en dit onder bepaalde voorwaarden wil uitvoeren op bedrijventerrein Schieoevers. Bedrijvenkring Schieoevers is een bedrijvenvereniging die de belangen van de ondernemers gevestigd op bedrijventerrein Schieoevers vertegenwoordigt. De wensen en eisen van Bedrijvenkring Schieoevers zijn bepaald aan de hand van vraaggesprekken met diverse bestuursleden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bedrijvenvereniging wel intenties en doelstellingen heeft met betrekking tot de vereniging en het bedrijventerrein, maar deze zijn niet helder en tijdsgebonden geformuleerd. Bedrijventerrein Schieoevers is gelegen in gemeente Delft. De wensen en eisen van de bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Schieoevers zijn geïnventariseerd door middel van een diepteonderzoek. Samengevat kan gezegd worden dat van de 212 bedrijven, verdeeld over de vier wijken, 111 bedrijven zijn geïnterviewd, 70 bedrijven hebben aangegeven geen interesse te hebben om mee te en de resterende 31 bedrijven konden niet bereikt worden. De resultaten van de gesprekken zijn locatiegebonden, maar over het algemeen gelijkgestemd. Naar aanleiding van deze resultaten is een lijst met aandachtspunten en taken opgesteld. Gemeente Delft is dus eigenaar van het terrein en beheerder van de openbare ruimte. De wensen en eisen van Gemeente Delft zijn onderzocht aan de hand van vraaggesprekken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Gemeente Delft zich, in tegenstelling tot de algemene gedachte, wel degelijk bekommert om bedrijventerrein Schieoevers. Dit verschil in gedachte is het gevolg van minimale communicatie tussen het bestuur van de bedrijvenvereniging en de gemeente. Er wordt aanbevolen om de wensen en eisen van de verschillende partijen naast elkaar te leggen en af te stemmen. Ter vergroting van draagvlak en betrokkenheid wordt aanbevolen om de aandachtspunten te behandelen en de status te communiceren naar de ondernemers gevestigd op Schieoevers.

Het uitvoeren van Parkmanagement op Schieoevers kent verschillende voor- en nadelen voor de diverse partijen. Uit de vergelijking met bedrijventerrein Schieoevers met andere bedrijventerrein in Nederland is gebleken dat de toepasbaarheid en haalbaarheid van Parkmanagement uit te splitsen is in zes punten: implementatie, organisatie, financiering, communicatie, dienstenpakket/faciliteiten en voorwaarden. Uit de analyse van de sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen van Schieoevers kan geconcludeerd worden dat betrokkenheid en draagvlak de grootste knelpunten zijn. Daarentegen is de mogelijkheid van doorbraakprojecten gecombineerd met het enthousiaste bestuur, positieve huidige leden en medewerking van de gemeente een positief punt. Tot slot kan worden geconcludeerd dat Parkmanagement zoals gedefinieerd in de theorie niet haalbaar is op korte termijn op bedrijventerrein Schieoevers. Op Schieoevers is het wel mogelijk om diensten collectief aan te bieden, dus Parkmanagement volgens de praktijk is wel haalbaar. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van Schieoevers. Terug naar de probleemstelling: Delft Facilities kan voldoen aan de eisen en wensen van de ondernemers gevestigd op bedrijvenpark Schieoevers door collectieve inkoopcontracten aan te bieden en nieuwe behoeften te signaleren. Met betrekking tot de Parkmanagement organisatie wordt aanbevolen om naast de bedrijvenvereniging een stichting op te richten. Aan de stichting (bijvoorbeeld Stichting Parkmanagement) wordt aanbevolen om een Parkmanager aan te stellen die het centraal aanspreekpunt is. Om Parkmanagement te financieren wordt aanbevolen om subsidies bij de overheid aan te vragen. Om inkomsten te waarborgen dienen meer leden geworven te worden. Uit de conclusies blijkt dat informatie en communicatie de twee belangrijkste factoren zijn bij het behouden van draagvlak en betrokkenheid. Aanbevolen wordt om een communicatiestructuur op te zetten. Uit de conclusies blijkt dat draagvlak en betrokkenheid gecreëerd kunnen worden door te beginnen met laaghangende vruchten of doorbraakprojecten die op korte termijn een zichtbaar succes opleveren. Aanbevolen wordt om inkoop van energie als doorbraakproject te starten. In de weg naar de implementatie dient men gebruik te maken van een stappenplan inclusief tijdschema om dit stappenplan te waarborgen. De volgende zeven stappen dienen te worden genomen om naar een vorm van Parkmanagement te komen: communicatiestructuur opzetten, leden werven, wensen en eisen van diverse partijen af stemmen/missie en visie bedrijventerrein opstellen, stichting oprichten, doorbraakproject opstarten, plan van aanpak Parkmanagement lange termijn en communiceren.