Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.

com

Cấu trúc địa chỉ trên Internet
(Địa chỉ IP)
I. Giới thiệu chung
II. Cấu trúc địa chỉ IP
Thành phần, hình dạng của địa chỉ và các lớp địa chỉ
1. Địa chỉ lớp A (A Class)
Địa chỉ mạng (Net ID)
Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID)
2. Địa chỉ lớp B (B Class)
Địa chỉ mạng (Net ID)
Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID
3. Địa chỉ lớp C (C Class)
Địa chỉ mạng (Net ID)
Địa chỉ các máy chủ trên một mạng (Host ID)
4. Địa chỉ mạng con của Internet (IP Subnetting)
Nguyên nhân và phương pháp chia địa chỉ mạng con
Default Mask (giá trị trần địa chỉ mạng)
Subnet Mask (giá trị trần của tầng mạng con)
a) Địa chỉ mạng con của địa chỉ lớp C
2 mạng con
6 mạng con
b) Địa chỉ mạng con từ địa chỉ lớp B
5. Phụ lục tham khảo địa chỉ mạng con lớp B

1

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Phần I - Giới thiệu chung
Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu , do hàng nghìn mạng máy tính từ
khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp: nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một
mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy
tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên
Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt, trong khi cách đánh địa chỉ đối với mạng viễn
thông lại đơn giản hơn nhiều.
Đối với mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, khách hàng ở các vùng khác nhau hoàn toàn
có thể có cùng số điện thoại, phân biệt với nhau bằng mã vùng, mã tỉnh hay mã quốc tế. Đối với
mạng Internet , do cách tổ chức chỉ có một cấp nên mỗi một khách hàng hay một máy chủ ( Host )
hoặc Router đều có một địa chỉ internet duy nhất mà không được phép trùng với bất kỳ ai. Do vậy
mà địa chỉ trên Internet thực sự là một tài nguyên.
Hàng chục triệu máy chủ trên hàng trǎm nghìn mạng. Để địa chỉ không được trùng nhau cần phải có
cấu trúc địa chỉ đặc biệt quản lý thống nhất và một Tổ chức của Internet gọi là Trung tâm thông tin
mạng Internet - Network Information Center ( NIC ) chủ trì phân phối, NIC chỉ phân địa chỉ mạng (
Net ID ) còn địa chỉ máy chủ trên mạng đó ( Host ID ) do các Tổ chức quản lý Internet của từng quốc
gia một tự phân phối. (Trong thực tế để có thể định tuyến (routing ) trên mạng Internet ngoài địa chỉ
IP còn cần đến tên riêng của các máy chủ (Host) - Domain Name ). Các phần tiếp theo chúng ta hãy
nghiên cứu cấu trúc đặc biệt của địa chỉ Internet.
Phần II: Cấu trúc địa chỉ IP
a/ Thành phần và hình dạng của địa chỉ IP
Địa chỉ IP đang được sử dụng hiện tại (IPv4) có 32 bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8 bit, tương
đương 1 byte ) cách đếm đều từ trái qua phải bít 1 cho đến bít 32, các Octet tách biệt nhau bằng
dấu chấm (.), bao gồm có 3 thành phần chính.

Bit 1................................................................................... 32
Bit nhận dạng lớp ( Class bit )
Địa chỉ của mạng ( Net ID )
Địa chỉ của máy chủ ( Host ID ).
Ghi chú: Tên là Địa chỉ máy chủ nhưng thực tế không chỉ có máy chủ mà tất cả các máy con
(Workstation), các cổng truy nhập v.v..đều cần có địa chỉ.
Bit nhận dạng lớp (Class bit) để phân biệt địa chỉ ở lớp nào.
1/ - Địa chỉ Internet biểu hiện ở dạng bit nhị phân:
x y x y x y x y. x y x y x y x y. x y x y x y x y. x y x y x y x y
x, y = 0 hoặc 1.
Ví dụ:
0 0 1 0 1 1 0 0. 0 1 1 1 1 0 1 1. 0 1 1 0 1 1 1 0. 1 1 1 0 0 0 0 0

2

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
bit nhận dạng

Octet 1

Octet 2

Octet 3

Octet 4

2/ - Địa chỉ Internet biểu hiện ở dạng thập phân: xxx.xxx.xxx.xxx
x là số thập phân từ 0 đến 9
Ví dụ: 146. 123. 110. 224
Dạng viết đầy đủ của địa chỉ IP là 3 con số trong từng Octet. Ví dụ: địa chỉ IP thường thấy trên thực
tế có thể là 53.143.10.2 nhưng dạng đầy đủ là 053.143.010.002.
b / Các lớp địa chỉ IP
Địa chỉ IP chia ra 5 lớp A,B,C, D, E. Hiện tại đã dùng hết lớp A,B và gần hết lớp C, còn lớp D và E
Tổ chức internet đang để dành cho mục đích khác không phân, nên chúng ta chỉ nghiên cứu 3 lớp
đầu.

Qua cấu trúc các lớp địa chỉ IP chúng ta có nhận xét sau:
Bit nhận dạng là những bit đầu tiên - của lớp A là 0, của lớp B là 10, của lớp C là 110.

3

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Lớp D có 4 bit đầu tiên để nhận dạng là 1110, còn lớp E có 5 bít đầu tiên để nhận dạng là 11110.
Địa chỉ lớp A: Địa chỉ mạng ít và địa chỉ máy chủ trên từng mạng nhiều.
Địa chỉ lớp B: Địa chỉ mạng vừa phải và địa chỉ máy chủ trên từng mạng vừa phải.
Địa chỉ lớp C: Địa chỉ mạng nhiều, địa chỉ máy chủ trên từng mạng ít.
Địa chỉ lớp

Vùng địa chỉ lý thuyết

Số mạng
tối đa sử dụng
126
16382
2097150

A
B
C

Từ 0.0.0.0 đến 127.0.0.0
Từ 128.0.0.0 đến 191.255.0.0
Từ 192.0.0.0 đến 223.255.255.0

D

Từ 224.0.0.0 đến 240.0.0.0

Không phân

E

Từ 241.0.0.0 đến 255.0.0.0

Không phân

Số máy chủ tối đa
trên từng mạng
16777214
65534
254

0
10
110

Số bit dùng để
phân cho mạng
7
14
21

D

1110

---

E

11110

---

Địa chỉ lớp
A
B
C

Vùng địa chỉ sử dụng

Bit nhận dạng

Từ 1 đến 127
Từ 128.1 đến 191.254
Từ 192.0.1 đến 223.255.254

Như vậy nếu chúng ta thấy 1 địa chỉ IP có 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm, nếu thấy nhóm số
thứ nhất nhỏ hơn 126 biết địa chỉ này ở lớp A, nằm trong khoảng 128 đến 191 biết địa chỉ này ở lớp
B và từ 192 đến 223 biết địa chỉ này ở lớp C.
Ghi nhớ: Địa chỉ thực tế không phân trong trường hợp tất cả các bit trong một hay nhiều Octet sử
dụng cho địa chỉ mạng hay địa chỉ máy chủ đều bằng 0 hay đều bằng 1. Điều này đúng cho tất cả
các lớp địa chỉ.
i / địa chỉ Lớp A
Tổng quát chung:
Bit thứ nhất là bit nhận dạng lớp A = 0.
7 bit còn lại trong Octet thứ nhất dành cho địa chỉ mạng.
3 Octet còn lại có 24 bit dành cho địa chỉ của máy Chủ.
Class A: ( 0 - 126 )

- net id: 126 mạng
- host id:16.777.214 máy chủ trên một mạng
a/ Địa chỉ mạng (Net ID)

4

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
1/ Khả nǎng phân địa chỉ
n

Khi đếm số bit chúng ta đếm từ trái qua phải, nhưng khi tính giá trị thập phân 2 của bit lại tính từ
phải qua trái, bắt đầu từ bit 0. Octet thứ nhất dành cho địa chỉ mạng, bit 7 = 0 là bit nhận dạng lớp A.
7
7 bit còn lại từ bit 0 đến bit 6 dành cho địa chỉ mạng ( 2 ) = 128. Nhưng trên thực tế địa chỉ khi tất cả
các bit bằng 0 hoặc bằng 1 đều không phân cho mạng. Khi giá trị các bit đều bằng 0, giá trị thập
phân 0 là không có nghĩa, còn địa chỉ là 127 khi các bit đều bằng 1 dùng để thông báo nội bộ, nên
trên thực tế còn lại 126 mạng.
Octet 1

Cách tính địa chỉ mạng lớp A.
Số thứ tự Bit (n)- tính từ phải qua trái: 6 5 4 3 2 1 0
Giá trị nhị phân (0 hay 1) của Bit: x x x x x x x
Giá trị thập phân tương ứng khi giá trị bit = 1 sẽ là 2

n

Giá trị thập phân tương ứng khi giá trị bit = 0 không tính.
Giá trị thập phân lớn nhất khi giá trị của 7 bit đều bằng 1 là 127.
Xin xem bảng tính trọn vẹn giá trị của tất cả các Bit
Như vậy khả nǎng phân địa chỉ của lớp A cho 126 mạng -

2/ Biểu hiệu địa chỉ trên thực tế: Từ 001 đến 126

b / Địa chỉ của các máy chủ trên một mạng
1/ Khả nǎng phân địa chỉ
Ba Octet sau gồm 24 bit được tính từ bit 0 đến bit 23 dành cho địa chỉ máy chủ trên từng mạng.

Với cách tính như trên, để được tổng số máy chủ trên một mạng ta có.

5

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Gía trị tương ứng với Bit n
Giá trị 2n

Địa chỉ

23.22.21.20.19.18.16.|15.14.13.12.11.10.9.8.|7.6.5.4.3.2.1.0
..0...0...0...0...0...0...0.|.0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.0.0
000
0
..0...0...0...0...0...0...0.|.0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.0.0
2
001
1
..0...0...0...0...0...0...0.|.0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.0.0
2
002
...................................
......
......
...................................
......
......
23
1
..1...1...1...1...1...1...1.|.1...1...1...1...1...1..1.1.|1.1.1.1.1.1.1.0 2 +...+2 16777214
..1...1...1...1...1...1...1.|.1...1...1...1...1...1..1.1.|1.1.1.1.1.1.1.1
16777215
<------Octet2-------><-------Octet3--------->|<--Octet4---->

Địa chỉ khi các bit đều bằng 0 hay bằng 1 bỏ ra. Trên thực tế còn lại 224-2 = 16 777 214
Như vậy khả nǎng phân địa chỉ cho 16 777 214 máy chủ.
2/ Biểu hiện địa chỉ trên thực tế
Octet 2

Octet 3

Octet 4

Octet 2

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)
Giá trị 2n

Địa chỉ máy chủ

76543210
00000000
00000001
00000010

000
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111111

7

6

003
......
......
5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

255

6

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Như vậy giá trị thập phân ở Octet 2 tính từ 000 tới 255.

Octet 3

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)
Giá trị 2n

Địa chỉ máy chủ

76543210
00000000
00000001
00000010

000
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111111

7

6

003
......
......
5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

255

Như vậy giá trị thập phân ở Octet 3 tính từ 000 tới 255.

Octet 4

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)
Giá trị 2n

Địa chỉ máy chủ

76543210
00000000
00000001
00000010

000 Không phân
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111110
11111111

003
......
......

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

254
0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

255 Không phân

Như vậy giá trị thập phân ở Octet 4 tính từ 001 tới 254.

7

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Tổng quát lại tại địa chỉ của một mạng, khi lần lượt thay đổi các giá trị của các Octet 2, 3, 4.ta sẽ có
16 777 216 khả nǎng thay đổi mà các con số không trùng lặp nhau ( Combinations ) có nghiã là 16
777 216 địa chỉ của máy chủ trên mạng, nhưng thực tế phân chỉ là
(256 x 256 x 256) - 2 =16 777 214
Biểu hiện trên thực tế là ba số thập phân trong 3 Octet cách nhau dấu.
Từ 000. 000. 0001 đến 255. 255. 254
Kết luận: Địa chỉ lớp A có thể phân cho 126 mạng và mỗi một mạng có 16 777 214 máy chủ. Nói
cách khác địa chỉ thực tế sẽ từ 001.000.000.001 đến 126.255.255.254
Ví dụ: Một địa chỉ đầy đủ của lớp A: 124. 234. 200. 254. Trong đó:
Địa chỉ mạng: 124
Địa chỉ máy chủ: 234.200.254
II / địa chỉ Lớp B
Tổng quát chung:
2 bit đầu tiên để nhận dạng lớp B là 1 và 0.
14 bit còn lại trong 2 Octet đầu tiên dành cho địa chỉ mạng.
2 Octet còn lại gồm 16 bit dành cho địa chỉ máy Chủ.

- net id:
16.382 mạng
- host id: 65.534 máy chủ trên một mạng

a/ Địa chỉ mạng
1/ Khả nǎng phân địa chỉ
Octet 1

Octet 2

Hai Octet đầu tiên có 16 bit để phân cho địa chỉ mạng, 2 bit ( bit 1 và bit 2 ) kể từ trái sang có giá trị
lần lượt là 1 và 0 dùng để nhận dạng địa chỉ lớp B. Như vậy còn lại 14 bit để cho Net ID - địa chỉ
mạng.

8

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Theo cách tính như của địa chỉ mạng Lớp A ta có.
Gía trị bit

Giá trị 2n

13.12.11.10.9.8 7.6.5.4.3.2.1.0
..0...0...0...0..0.0 0.0.0.0.0.0.0.0
..0...0...0...0..0.0 0.0.0.0.0.0.0.1
..0...0...0...0..0.0 0.0.0.0.0.0.1.0
.......................
.......................
..1...1...1...1..1.1 1.1.1.1.1.1.1.0
..1...1...1...1..1.1 1.1.1.1.1.1.1.1
<-----Octet1-----> <--Octet2----->

Địa chỉ mạng

000
001
002
......
......
16 382

0

2
21
......
......
213+...21
213+... 20

Không phân

Tương tự như địa chỉ Lớp A, các bit đều bằng 0 và các bit đều bằng 1 được bỏ ra, nên thực tế giá trị
thập phân chỉ từ 1 đến 16 382 có nghĩa phân được cho 16 382 mạng.
2/ Biểu hiện trên thực tế.
Biểu hiện địa chỉ trên thực tế thể hiện số thập phân trong 2 Octet cách nhau bằng dấu chấm (. ).
Cách tính số thập phân cho từng Octet một.
Octet 1

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

Net ID
Địa chỉ mạng

Giá trị 2n
76543210
10000000
10000001
10000010

7

2

128

7

0

7

1

7

1

2 +2
2 +2

10000011

2 +2 +2

................

...........

10111111

7

6

129
130
0

131
......

5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

191

9

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Địa chỉ mạng của Lớp A từ 001 đến 126. ( không phân 127 ). Như vậy địa chỉ mạng của Lớp B ở
Octet thứ nhất sẽ từ 128 cho đến 191.
Như vậy giá trị thập phân của Octet 1 từ 128 đến 191.
Octet 2

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

Net ID
Địa chỉ mạng

Giá trị 2n
76543210
00000000
00000001
00000010

000 Không phân
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111110
11111111

003
......
......

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

254
0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

255 Không phân

Như vậy giá trị thập phân của Octet 2 từ 001 đến 254.
Như vậy: Địa chỉ mạng lớp B biểu hiện trên thực tế gồm 2 Octet
từ 128.001 cho đến 191. 254
có nghĩa phân được cho 16 382 mạng ( 214 - 2 ).

b / Địa chỉ các máy chủ trên một mạng
1 / Khả nǎng phân địa chỉ
Octet 3 và 4 gồm 16 bit để dành cho địa chỉ của các máy chủ trên từng mạng.

10

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Gía trị Bit
n

Giá trị 2

.15.14.13.12.11.10..9.8.|7.6.5.4.3.2.1.0
..0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.0.0
..0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.0.1
..0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.1.0
..0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.1.1
...................................
...................................
..1...1...1...1...1...1..1.1.|1.1.1.1.1.1.1.0
..1...1...1...1...1...1..1.1.|1.1.1.1.1.1.1.1
<--------Octet 3------->|<---Octet 4-->

0

2
21
21+20
......
......
215+...21
215+... 20

Địa chỉ

000
001
002
003
......
......
65534
65535

Địa chỉ của các bit bằng 0 và bằng 1 bỏ ra, Khả nǎng thực tế còn lại 65534 địa chỉ ( 2
cho các máy chủ trên một mạng.

16

- 2)để phân

2/ Biểu hiện địa chỉ trên thực tế
Octet 3

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

n

Giá trị 2

Địa chỉ máy chủ

76543210
00000000
00000001
00000010
00000011

000
0

2

001

1

2

1

2 +2

002
0

003

...........
................
11111111

......

...........
7

6

......
5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

255

11

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Như vậy giá trị thập phân của Octet 3 từ 000 đến 255.

Octet 4

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

n

Giá trị 2

Địa chỉ máy chủ

76543210
00000000
00000001
00000010

000 Không phân
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111110
11111111

7

6

7

6

003

......
......
5

4

3

2

1

2 +2 +2+2 +2 +2 +2+2 +2
5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

254
255 Không phân

Như vậy giá trị thập phân của Octet 4 từ 001 đến 254.
Biểu hiện địa chỉ máy chủ trên thực tế của Lớp B là
từ 000. 001 đến 255. 254
Kết luận: Địa chỉ Lớp B có thể phân cho 16 382 mạng và mỗi mạng có đến 65 534 máy chủ. Nói
cách khác địa chỉ phân trong thực tế sẽ
từ 128. 001. 000. 001 đến 191. 254. 255. 254
Ví dụ: Một địa chỉ đầy đủ của lớp B là 130.130.130.130. Trong đó:
Địa chỉ mạng: 130.130
Địa chỉ máy chủ: 130.130

12

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
III/ địa chỉ Lớp C
Tổng quát chung.
3 bit đầu tiên để nhận dạng lớp C là 1,1,0.
21 bit còn lại trong 3 Octet đầu dành cho địa chỉ mạng.
Octet cuối cùng có 8 bit dành cho địa chỉ máy chủ.

- net id: 2.097.150 mạng
- host id: 254 máychủ/1 mạng
a / Địa chỉ mạng
1/ Khả nǎng phân địa chỉ
21 bit còn lại của 3 Octet đầu dành cho địa chỉ mạng

Giá trị tương ứng với bit n
n

Giá trị 2

20.19.18.17.16.|15.14.13.12.11.10.9.8.|7.6.5.4.3.2.1.0
.0...0...0...0...0..|.0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.0.0.
.0...0...0...0...0..|.0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.0.1.
.0...0...0...0...0..|.0...0...0...0...0...0..0.0.|0.0.0.0.0.0.1.0.
.........................
.........................
.1...1...1...1...1..|.1...1...1...1...1...1..1.1.|1.1.1.1.1.1.1.0.
.1...1...1...1...1..|.1...1...1...1...1...1..1.1.|1.1.1.1.1.1.1.1.
<--Octet 1---->|<------Octet 2-------->|<----Octet 3-->

20
21
..
..
20
2 +...+21
220+...+20

Địa chỉ
mạng

0
1
2
.
.
2097150
2097151

Các bit đều bằng 0 hay bằng 1 không phân, nên khả nǎng phân địa chỉ cho mạng ở lớp C là 2 097
21
150 hoặc bằng 2 - 2.
2/ Biểu hiện trên thực tế
Octet 1

13

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

Net ID
Địa chỉ mạng

n

Giá trị 2
76543210
11000000
11000001
11000010

7

6

7

6

0

7

6

1

7

6

1

2 +2

2 +2 +2
2 +2 +2

192

11000011

2 +2 +2 +2

................

...........

................

...........

11011111

7

6

193
194
0

195
......
......

5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

223

Như vậy giá trị thập phân của Octet 1 từ 192 đến 223.

Octet 2

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

Net ID
Địa chỉ mạng

n

Giá trị 2
76543210
00000000
00000001
00000010

000
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111111

7

6

003
......
......
5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

255

Như vậy giá trị thập phân của Octet 2 từ 000 đến 255.

Octet 3

14

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

Net ID
Địa chỉ mạng

n

Giá trị 2
76543210
00000000
00000001
00000010

000 Không phân
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111110
11111111

7

6

7

6

003
......
......
5

4

3

2

1

2 +2 +2+2 +2 +2 +2+2 +2
5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

254
255 Không phân

Như vậy giá trị thập phân của Octet 3 từ 001 đến 254.
Kết luận: Địa chỉ dành cho mạng của lớp C có khả nǎng phân cho 2097150 mạng, nói cách khác
trên thực tế sẽ
từ 192. 000. 001 đến 223. 255. 254

b / địa chỉ máy chủ trên từng mạng
1/ Khả nǎng phân địa chỉ
Octet 4 có 8 bit để phân địa chỉ cho các máy chủ trên một mạng.
Octet 4

Gía trị tương ứng với
thứ tự bit (n)

n

Giá trị 2

Địa chỉ máy chủ

76543210

15

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
00000000
00000001
00000010

000 Không phân
0

2

001

1

2

1

002
0

00000011

2 +2

................

...........

................

...........

11111110
11111111

7

6

7

6

003
......
......
5

4

3

2

1

2 +2 +2+2 +2 +2 +2+2 +2
5

4

3

2

1

0

2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2

254
255 Không phân

Như vậy giá trị thập phân của Octet 4 từ 001 đến 254.
8

Như vậy khả nǎng cho máy chủ trên từng mạng của địa chỉ lớp C là 254 hay 2 - 2.
2/ Biểu hiện trên thực tê: Từ 001 đến 254.
Kết luận: Địa chỉ lớp C có thể phân cho 2 097 150 mạng và mỗi một mạng có 254 máy chủ. Nói
cách khác sẽ từ 192. 000. 001. 001 đến 223. 255. 254.254
Ví dụ một địa chỉ Internet lớp C đầy đủ: 198. 010. 122. 230. Trong đó:
Địa chỉ mạng: 198.010.122
Địa chỉ máy chủ: 230
Ví dụ: Trung tâm thông tin mạng Internet vùng Châu á - Thái bình dương ( APNIC ) phân cho VDC 8
địa chỉ của lớp C có thể phân cho 8 mạng từ 203.162.0.0 cho đến 203.162.7.0. Nhóm số thứ nhất là
203 cho biết đây là những khối địa chỉ ở lớp C.
Địa chỉ đầy đủ của một khối địa chỉ 203.162.0.0 phải là 203.162.000.000, chúng ta được sử dụng
trọn vẹn octet cuối cùng có nghĩa là được 254 địa chỉ máy chủ và đầu cuối trên một mạng. Ví dụ
mạng 203.162.0 sẽ có địa chỉ đầu cuối từ 203.162.0.000 đến 203.162.0. 255. Như vậy tổng cộng
VDC có 8x254=2032 địa chỉ lý thuyết để phân cho các máy chủ và đầu cuối trên 8 mạng 203.162.0 ;
203.162.1;.....203.162.7 v.v..

Như vậy địa chỉ mạng là cố định, chúng ta chỉ được quyền phân địa chỉ cho máy chủ trên mạng đó.

9.
16

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Iv / Địa chỉ mạng con của Internet (IP subnetting)
a/ Nguyên nhân
Như đã nêu trên địa chỉ trên Internet thực sự là một tài nguyên, một mạng khi gia nhập Internet được
Trung tâm thông tin mạng Internet ( NIC) phân cho một số địa chỉ vừa đủ dùng với yêu cầu lúc đó,
sau này nếu mạng phát triển thêm lại phải xin NIC thêm, đó là điều không thuận tiện cho các nhà
khai thác mạng.
Hơn nữa các lớp địa chỉ của Internet không phải hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tế, địa chỉ lớp
B chẳng hạn, mỗi một địa chỉ mạng có thể cấp cho 65534 máy chủ, Thực tế có mạng nhỏ chỉ có vài
chục máy chủ thì sẽ lãng phí rất nhiều địa chỉ còn lại mà không ai dùng được . Để khắc phục vấn đề
này và tận dụng tối đa địa chỉ được NIC phân, bắt đầu từ nǎm 1985 người ta nghĩ đến Địa chỉ mạng
con.
Như vậy phân địa chỉ mạng con là mở rộng địa chỉ cho nhiều mạng trên cơ sở một địa chỉ mạng
mà NIC phân cho, phù hợp với số lượng thực tế máy chủ có trên từng mạng.
b/ Phương pháp phân chia địa chỉ mạng con
Trước khi nghiên cứu phần này chúng ta cần phải hiểu qua một số khái niệm liên quan tới việc phân
địa chỉ các mạng con.
1/ - Default Mask: (Giá trị trần địa chỉ mạng) được định nghĩa trước cho từng lớp địa chỉ A,B,C. Thực
chất là giá trị thập phân cao nhất (khi tất cả 8 bit đều bằng 1) trong các Octet dành cho địa chỉ mạng
- Net ID.
Default Mask:
Lớp A 255.0.0.0
Lớp B 255.255.0.0
Lớp C 255.255.255.0
2/ - Subnet Mask: ( giá trị trần của từng mạng con)
Subnet Mask là kết hợp của Default Mask với giá trị thập phân cao nhất của các bit lấy từ các Octet
của địa chỉ máy chủ sang phần địa chỉ mạng để tạo địa chỉ mạng con.
Subnet Mask bao giờ cũng đi kèm với địa chỉ mạng tiêu chuẩn để cho người đọc biết địa chỉ
mạng tiêu chuẩn này dùng cả cho 254 máy chủ hay chia ra thành các mạng con. Mặt khác nó
còn giúp Router trong việc định tuyến cuộc gọi.
Nguyên tắc chung:
Lấy bớt một số bit của phần địa chỉ máy chủ để tạo địa chỉ mạng con.
Lấy đi bao nhiêu bit phụ thuộc vào số mạng con cần thiết (Subnet mask) mà nhà khai thác mạng
quyết định sẽ tạo ra.
Vì địa chỉ lớp A và B đều đã hết, hơn nữa hiện tại mạng Internet của Tổng công ty do VDC quản lý
đang được phân 8 địa chỉ mạng lớp C nên chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ phân chia địa chỉ mạng con ở
lớp C.

17

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

10

I / Địa chỉ mạng con của địa chỉ lớp C
Class c:

Địa chỉ lớp C có 3 octet cho địa chỉ mạng và 1 octet cuối cho địa chỉ máy chủ vì vậy chỉ có 8 bit lý
thuyết để tạo mạng con, thực tế nếu dùng 1 bit để mở mạng con và 7 bit cho địa chỉ máy chủ thì vẫn
chỉ là một mạng và ngược lại 7 bit để cho mạng và 1 bit cho địa chỉ máy chủ thì một mạng chỉ được
một máy, như vậy không logic, ít nhất phải dùng 2 bit để mở rộng địa chỉ và 2 bit cho địa chỉ máy chủ
trên từng mạng. Do vậy trên thực tế chỉ dùng như bảng sau.

Default Mask của lớp C : 255.255.255.0
Địa chỉ
máy chủ
<-------->
1 0 0 0 0 0 0 ; 192 ( 2 bit đ/ chỉ mạng con 6 bit đ/chỉ

255.255.255.1
máy chủ)
255.255.255.1
1
máy chủ)
255.255.255.1
1
máy chủ)
255.255.255.1
1
máy chủ)
255.255.255.1
1
máy chủ)
<--------------->
Default Mask
Trường
hợp
1

1 0 0 0 0 0 ;

224 ( 3 bit đ/chỉ mạng con 5 bit đ/chỉ

1 1 0 0 0 0 ;

240 ( 4 bit đ/chỉ mạng con 4 bit đ/chỉ

1 1 1 0 0 0 ;

248 ( 5 bit đ/chỉ mạng con 3 bit đ/chỉ

1 1 1 1 0 0 ;

252 ( 6 bit đ/chỉ mạng con 2 bit đ/chỉ

<--------->
Địa chỉ
mạng con

Subnetmask
255.255.255.192

Số lượng
2

Số máy chủ trên
m ạng con
từng mạng
62

18

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
2
3
4
5

255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.252

6
14
30
62

30
14
6
2

Bảng 1: Khả nǎng chia mạng con của địa chỉ Lớp C
Như vậy một địa chỉ mạng ở lớp C chỉ có 5 trường hợp lựa chọn trên (Hay 5 Subnet Mask khác
nhau), tuỳ từng trường hợp cụ thể để quyết định số mạng con.
1/ Trường hợp 1 - Hai mạng con
Subnet Mask 255.255.255.192.
Từ một địa chỉ tiêu chuẩn tạo được địa chỉ cho hai mạng con, mỗi một mạng có 62 máy chủ.
Sử dụng hai bit (bit 7 và 6) của phần địa chỉ máy chủ để tạo mạng con. Như vậy còn lại 6 bit để phân
cho máy chủ.
a/ Tính địa chỉ mạng

Octet 4
Bit 7
6

543210

xxx.xxx.xxx. 0
0

0 0 0 0 0 0 = xxx.xxx.xxx.0

xxx.xxx.xxx. 0
1

0 0 0 0 0 0 = xxx.xxx.xxx.64

xxx.xxx.xxx. 1
0

000000 =
xxx.xxx.xxx.128

xxx.xxx.xxx. 1
1

000000 =
xxx.xxx.xxx.192

Ghi chú: xxx.xxx.xxx là địa chỉ mạng tiêu chuẩn của lớp C.
Địa chỉ của mạng là giá trị của bit 7 và 6 lần lượt bằng 0 và 1. Trong trường hợp chia địa chỉ mạng
con không bao giờ được dùng địa chỉ khi các bit đều bằng 0 hay bằng 1. Do vậy trường hợp 2 mạng
con nói trên, địa chỉ mạng con sẽ là:
Mạng con 1: Địa chỉ mạng xxx.xxx.xxx.64
Mạng con 2: Địa chỉ mạng xxx.xxx.xxx.128
b/ Tính địa chỉ cho máy chủ cho mạng con 1
Chúng ta chỉ còn 6 bit cho địa chỉ máy chủ trên từng mạng.

19

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Octet 4

Bit 7 6 5 4 3 2 1
0

xxx.xxx.xxx. 0 1 0 0 0 0 0
0

= xxx.xxx.xxx.64 Địa chỉ mạng

xxx.xxx.xxx. 0 1 0 0 0 0 0
1

= xxx.xxx.xxx.65

xxx.xxx.xxx. 0 1 0 0 0 0 1
0

= xxx.xxx.xxx.66

............. ........
.

.............

xxx.xxx.xxx. 0 1 1 1 1 1 1
0

= xxx.xxx.xxx.126

xxx.xxx.xxx. 0 1 1 1 1 1 1
1

=xxx.xxx.xxx.127 Không phân

Địa chỉ mạng con 1
Mỗi mạng còn lại 62 địa chỉ cho máy chủ.
Mạng 1: Từ xxx.xxx.xxx. 065 đến xxx.xxx.xxx.126
c/ Tính địa chỉ cho máy chủ cho mạng con 2
Tương tự như cách tính trên ta có

Octet 4

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

xxx.xxx.xxx. 1 0 0 0 0 0 0 0

= xxx.xxx.xxx.128 Địa chỉ mạng

xxx.xxx.xxx. 1 0 0 0 0 0 0 1

= xxx.xxx.xxx.129

xxx.xxx.xxx. 1 0 0 0 0 0 1 0

= xxx.xxx.xxx.130

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
xxx.xxx.xxx. 1 0 1 1 1 1 1 0

= xxx.xxx.xxx.190

20

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

xxx.xxx.xxx. 1 0 1 1 1 1 1 1

= xxx.xxx.xxx.191 Không phân

Địa chỉ mạng con 2
Mạng 2: Địa chỉ máy chủ trên mạng 2.
Từ xxx.xxx.xxx.129 đến xxx.xxx.xxx.190.
Tổng quát lại:
Subnet ID

Hosts

0

1-62

64

65-126

128

129-190

192

193-254

a/ Mạng con thứ nhất
* / Địa chỉ mạng con: xxx.xxx.xxx.064
* / Địa chỉ các máy chủ trên mạng con này từ.
xxx.xxx.xxx. 065
xxx.xxx.xxx. 066
xxx.xxx.xxx. 067
..............
đến xxx.xxx.xxx. 126
b/ Mạng con thứ 2
*/ Địa chỉ mạng con: xxx.xxx.xxx. 128
*/ Địa chỉ các máy chủ trên mạng con này từ.
xxx.xxx.xxx. 129
xxx.xxx.xxx. 130
.............
đến xxx.xxx.xxx. 190
Địa chỉ máy chủ từ 1 đến 62 và từ 193 đến 254 và 127 ; 191 bị mất, nghĩa là mất 130 địa chỉ.
Ví dụ: Địa chỉ tiêu chuẩn lớp C là 196. 200. 123

21

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Subnetmask 255.255.255.192
Từ địa chỉ này ta có 2 mạng con là:
* Mạng 1: Địa chỉ mạng 196.200.123.064
Địa chỉ Máy chủ trên mạng này.
Từ 196.200.123.065 đến 196. 200. 123. 126.
* Mạng 2: Địa chỉ mạng 196.200.123.128
Địa chỉ máy chủ trên mạng này.
Từ 196.200.123.129 đến 196.200.123. 190
2/ Trường hợp 2 - Sáu mạng con
Subnetmask: 255.255.255.224.
Tạo được 6 mạng con, mỗi mạng con có 30 máy chủ
a/ Tính địa chỉ Mạng con
Trưòng hợp này sử dụng 3 bit ( bit 7,6,5) của địa chỉ máy chủ (Octet 4) bổ sung cho địa chỉ mạng
tiêu chuẩn để tạo mạng con.

Octet 4

Bit 7 6
5

4321
0

xxx.xxx.xxx. 0 0
0

0000
0

= xxx.xxx.xxx.0

xxx.xxx.xxx. 0 0
1

0000
0

= xxx.xxx.xxx.32

xxx.xxx.xxx. 0 1
0

0000
0

= xxx.xxx.xxx.64

xxx.xxx.xxx. 0 1
1

0000
0

= xxx.xxx.xxx.96

xxx.xxx.xxx. 1 0
0

0000
0

= xxx.xxx.xxx.128

xxx.xxx.xxx. 1 0
1

0000
0

= xxx.xxx.xxx.160

xxx.xxx.xxx. 1 1

0000

= xxx.xxx.xxx.192
22

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

0
xxx.xxx.xxx. 1 1
1

0
0000
0

= xxx.xxx.xxx.224

Bỏ trường hợp các bit đều bằng 0 hay 1, chúng ta còn lại địa chỉ của 6 mạng con sau.
xxx.xxx.xxx.32 ; Mạng con 1
xxx.xxx.xxx.64 ; Mạng con 2
xxx.xxx.xxx.96 ; Mạng con 3
xxx.xxx.xxx.128 ; Mạng con 4
xxx.xxx.xxx.160 ; Mạng con 5
xxx.xxx.xxx.192 ; Mạng con 6
b / Tính địa chỉ máy chủ cho mạng con 1

Octet 4

Bit 7 6
5

4321
0

xxx.xxx.xxx.

00
1

0000
0

= xxx.xxx.xxx. 32 Địa chỉ mạng

xxx.xxx.xxx.

00
1

0001
1

= xxx.xxx.xxx.33

xxx.xxx.xxx.

00
1

0000
0

= xxx.xxx.xxx.34

xxx.xxx.xxx.

00
1

0001
1

= xxx.xxx.xxx.35

xxx.xxx.xxx.

00
1

0010
0

= xxx.xxx.xxx.36

.........

.... ....

...............

xxx.xxx.xxx.

00
1

1111
0

= xxx.xxx.xxx.62

xxx.xxx.xxx.

00
1

1111
1

= xxx.xxx.xxx.63 Không phân

Như vậy địa chỉ máy chủ của mạng con 1 sẽ từ 33 đến 62.

23

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Tương tự như cách tính đã nêu trên chúng ta có thể tính được cho tất cả các trường hợp còn lại
(xem bảng 1) và được tổng hợp lại như sau.
1/ Trường hợp 1: Subnetmask 255.255.255.192
2 mạng con.
62 máy chủ mỗi mạng.
2/ Trường hợp 2: Subnetmask 255.255.255.224
6 mạng con.
30 máy chủ mỗi mạng.
3/ Trường hợp 3: Subnetmask 255.255.255.240
14 mạng con.
14 máy chủ mỗi mạng
4/ Trường hợp 4: Subnetmask 255.255.255.248
30 mạng con.
6 máy chủ mỗi mạng.
5/ Trường hợp 5: Subnetmask 255.255.255.252.
62 mạng con.
2 máy chủ mỗi mạng.
Xem bảng tính địa chỉ cho các trường hợp trên
Ví dụ: Địa chỉ mạng lớp C mà NIC phân cho VDC là 203.162.4.0. Trên địa chỉ này phân ra 2 mạng
con thì địa chỉ sẽ là.
Mạng 1: Địa chỉ mạng 203.162.4.64.
Địa chỉ máy chủ trên mạng đó từ 203.162.4.65 đến 203.162.4.126
Mạng 2: Địa chỉ mạng 203.162.4.128.
Địa chỉ máy chủ trên mạng đó từ 203.162.4.129 đến 203.162.4.190

11.

II / Địa chỉ mạng con từ địa chỉ lớp B
Default Mask của lớp B là 255.255.0.0
class b:

24

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Net ID - Khi phân địa chỉ mạng con sử dụng Octet 3
Địa chỉ lớp B có 2 Octet thứ 3 và thứ 4 dành cho địa chỉ máy chủ nên về nguyên lý có thể lấy được
cả 16 bit để tạo địa chỉ mạng . Nếu từ một địa chỉ mạng được NIC phân chúng ta định mở rộng lên
254 mạng và mỗi mạng sẽ có 254 máy chủ. Trường hợp này sẽ lấy hết 8 bit của octet thứ 3 bổ sung
n
vào địa chỉ mạng và chỉ còn lại 8 bit thực tế cho địa chỉ máy chủ, theo cách tính số thập phân 2 giá
trị của 8 bit như đã nêu ở phần lớp C, chúng ta sẽ có:
Bảng phân chia địa chỉ mạng con ở lớp B
Class B
Subnetting (Default
Subnet mask)
255.255.0.0

Sử dụng Octet 3 để mở
rộng mạng con

Sử dụng cả Octet 4 để
mở rộng mạng con

#of hosts per
subnet
Số máy chủ trên
mỗi mạng con

#of subnets
Số mạng con

Subnet Mask

255.255.192.0

2

16382

255.255.224.0

6

8190

255.255.240.0

14

4094

255.255.248.0

30

2460

255.255.252.0

62

1022

255.255.254.0

126

510

255.255..255.0

254

254

255.255.255.128

510

126

255.255.255.192

1022

62

255.255.255.224

2046

30

255.255.255.240

4094

14

255.255.255.248

8190

6

255.255.255.252

16382

2

Địa chỉ lớp B về lý thuyết có 2 octet đầu cho địa chỉ mạng, khi chia mạng con theo phương pháp sử
dụng tất cả 8 bit trong 3 octet cho địa chỉ mạng, trên thực tương ứng với lớp C, như vậy về địa chỉ
NIC phân là lớp B nhưng cách tổ chức địa chỉ lại ở lớp C ( Xem Bảng phụ lục phân địa chỉ mạng con
ở lớp B ).
Trong bảng này cần chú ý ở cột 6 - khoảng cách địa chỉ giữa 2 mạng con giới thiệu cho chúng ta
cách tính địa chỉ các mạng con, địa chỉ các máy chủ trên từng mạng liên quan tới cột 7,8,9,10.

25

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
Ví dụ: Trường hợp Subnetmask 255.255.240.0 là rõ nhất.
Chia được 14 mạng con, mỗi mạng con có 4094 máy chủ, khoảng cách địa chỉ giữa hai mạng con là
16.0 có nghĩa.
Mạng con 1 có địa chỉ là xxx.yyy.16.0 ; Mạng con 2 sẽ có địa chỉ là xxx.yyy.16.0 + 16.0 =
xxx.yyy.32.0 cứ tiếp tục như vậy ta sẽ tính được địa chỉ của từng mạng con và mạng con 14 là
xxx.yyy. 224.0.
Địa chỉ máy chủ đầu tiên trên mạng con 1 là xxx.yyy.16.1 ; địa chỉ máy chủ đầu tiên trên mạng
con 2 sẽ là xxx.yyy.16.1 + 16.0 = xxx.yyy.32.1. Tiếp tục như vậy ta sẽ tính địa chỉ được máy chủ
đầu tiên của mạng con 14 là xxx.yyy.224.1 v.v..
Tương tự chúng ta biết được địa chỉ cuối cùng của các máy chủ trên một mạng con.
Theo hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm được các trường hợp khác.
Tóm lại chia địa chỉ mạng con cũng phải theo một quy luật nhất định ngoài ý muốn của chúng ta, khi
chia mạng con cũng bị mất khá nhiều địa chỉ, mất ít hay nhiều tuỳ thuộc vào các trường hợp cụ thể.

12.

phụ lục tham khảo địa chỉ mạng con lớp b
Subnet
bit

Subnet mask

số bit
dành
cho
mạng
con

No, of
networks

No, of
hosts

Net no.

Net step

Net id

First host

Số mạng
con

Số máy
chủ trên
từng
mạng

Thứ tự

mạng

khoảng
cách địa
chỉ giữa
2 mạng
con

Địa chỉ các
mạng con

Địa chỉ đầu tiên
của máy chủ
trên từng mạng
con

7

8

1

xxx.yyy.64.0

xxx.yyy.64.1

2

xxx.yyy.128.0

xxx.yyy.128.1

1

xxx.yyy.32.0

xxx.yyy.32.1

2

xxx.yyy.64.0

con

1

2

3

4

5

6

2

255.255.192.0

2

16382

0*

64.0

3*
3

255.255.224.0

6

8190

0*

32.0

26

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
3

xxx.yyy.96.0

4

xxx.yyy.128.0

5

xxx.yyy.140.0

6

xxx.yyy.192.0

xxx.yyy.192.1

1

xxx.yyy.16.0

xxx.yyy.16.1

2

xxx.yyy.32.0

xxx.yyy.32.1

+16.0

+16.0

13

xxx.yyy.208.0

xxx.yyy.208.1

14

xxx.yyy.224.0

xxx.yyy.224.1

7

8

+32.0

7*
4

255.255.240.0

14

4094

0*

16.0

.
.
.
.
.

1

2

3

4

5

6

5

255.255.248.0

30

2046

0*

8.0

1

xxx.yyy.8.0

xxx.yyy.8.1

+8.0

+8.0

29

xxx.yyy.240.0

xxx.yyy.240.1

30

xxx.yyy.248.0

xxx.yyy.248.1

.
.
.
.
.

31*

27

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
6

255.255.252.0

62

1022

0*

4.0

1

xxx.yyy.4.0

xxx.yyy.4.1

+4.0

+4.0

xxx.yyy.248.0

xxx.yyy.248.1

xxx.yyy.2.0

xxx.yyy.2.1

.

+2.0

+2.0

126

xxx.yyy.252.0

xxx.yyy.252.1

xxx.yyy.1.0

xxx.yyy.1.1

+1.0

+1.0

xxx.yyy.254.0

xxx.yyy.254.1

.
.
.
62
63*
7

255.255.254.0

126

510

0*

2.0

1
.

127*
8

255.255.255.0

254

254

0*
1

1.0

.
.
.
254
255*

Ghi chú : Những giá tri XXX* là những giá trị có tất cả các bit đều bǎng 0 có nghĩa đây là mạng con
và bằng 1 để dùng nội bộ , thực tế không phân .

Bai tap
1

28

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

C©u hái sè 1
V× sao ®Þa chØ Internet l¹i cã cÊu tróc kh¸c víi ®Þa chØ cña m¹ng viÔn th«ng?
j
k
l
m
n

A. V× tæ chøc Internet muèn thÕ

j
k
l
m
n

B. V× m¹ng Internet cã tæ chøc b×nh ®¼ng, chØ cã mét cÊp .

j
k
l
m
n

C. V× ®Þa chØ ph©n cho ngêi sö dông Internet kh«ng ®îc trïng nhau.

j
k
l
m
n

D. §óng ë trêng hîp B vµ C

j
k
l
m
n

E. Kh«ng cã c©u tr¶ lêi nµo trªn ®©y ®óng

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 2
Ph©n phèi ®Þa chØ Internet?
j
k
l
m
n

A. Bé Bu ®iÖn viÔn th«ng Mü

j
k
l
m
n

B. Liªn minh viÔn th«ng quèc tÕ (ITU)

j
k
l
m
n

C. HiÖp héi Internet quèc tÕ

j
k
l
m
n

D. Trung t©m th«ng tin m¹ng Internet (NIC)

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 3
29

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Mét ®Þa chØ Internet ®îc ghi lµ 48.20.109.4. §Þa chØ viÕt nh thÕ nµy cã ®óng
kh«ng?
j
k
l
m
n

A. Kh«ng ®óng

j
k
l
m
n

B. §óng

j
k
l
m
n

C. §óng, nhng kh«ng viÕt ë d¹ng ®Çy ®ñ

j
k
l
m
n

D. §©y kh«ng ph¶i ®Þa chØ Internet

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 4
NÕu chóng ta muèn mét ®Þa chØ Internet ®Ó tæ chøc mét m¹ng líi tham gia
m¹ng Internet víi qui m« 150 m¸y tÝnh vµ 50 cæng truy nhËp kh¸c nhau,
chóng ta chän líp ®Þa chØ nµo?
j
k
l
m
n

A. Líp A

j
k
l
m
n

B. Líp B

j
k
l
m
n

C. Líp C

j
k
l
m
n

D. Líp D

j
k
l
m
n

E. Líp E

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

30

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

C©u hái sè 5
§Þa chØ IP: 225.010.14.32. §Þa chØ nµy ë líp ®Þa chØ nµo?
j
k
l
m
n

A. Líp A

j
k
l
m
n

B. Líp B

j
k
l
m
n

C. Líp C

j
k
l
m
n

D. Líp D

j
k
l
m
n

E. Líp E

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 6
§Þa chØ IP: 180.30.20.10. §©u lµ ®Þa chØ m¹ng (Net ID)?
j
k
l
m
n

A. 180

j
k
l
m
n

B.180.30

j
k
l
m
n

C. 30.20

j
k
l
m
n

D. 180.30.20

j
k
l
m
n

E. 20.10

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.
31

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

C©u hái sè 7
§Þa chØ IP: 203.162.12.10. §©u lµ ®Þa chØ cña m¸y chñ?
j
k
l
m
n

A. 10

j
k
l
m
n

B. 203

j
k
l
m
n

C. 12.10

j
k
l
m
n

D. 162.12.10

j
k
l
m
n

E. 203.162

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 8
Muèn biÕt kh¶ n¨ng ph©n ®Þa chØ (kh«ng gian ®Þa chØ) cña m¹ng (Net ID)
trong mét líp chóng ta c¨n cø vµo:
j
k
l
m
n

A. Sè octet dµnh cho Net ID

j
k
l
m
n

B. Sè bit trong class bit
32

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com
j
k
l
m
n

C. Sè bit cßn l¹i trong octet (c¸c octet) dµnh cho Net ID

j
k
l
m
n

D. Sè octet dµnh cho m¸y chñ (Host ID)

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 9
T¹o ®Þa chØ m¹ng con dùa trªn nguyªn t¾c nµo?
j
k
l
m
n

A. §Þa chØ m¹ng mµ NIC ph©n cho

j
k
l
m
n

B. Trªn líp ®Þa chØ

j
k
l
m
n

C. Trªn ®Þa chØ cña m¸y chñ

j
k
l
m
n

D. Trªn bit nhËn d¹ng líp (class bit)

j
k
l
m
n

E. LÊy bít mét sè bit cña phÇn ®Þa chØ m¸y chñ

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

Chó ý: C©u tr¶ lêi B¹n ®∙ chän cho c©u hái nµy lµ

n

C©u hái sè 10
33

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

255.255.0.0. D·y sè nµy lµ:
j
k
l
m
n

A. §Þa chØ Internet líp B

j
k
l
m
n

B. §Þa chØ Internet líp C

j
k
l
m
n

C. Gi¸ trÞ trÇn (Default Mask) líp A

j
k
l
m
n

D. Gi¸ trÞ trÇn (Default Mask) líp B

j
k
l
m
n

E. §Þa chØ m¹ng líp B

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 11
Subnet Mask (gi¸ trÞ trÇn cña tõng m¹ng con) nãi lªn ®iÒu g×?
j
k
l
m
n

A. Sè m¹ng con ®îc t¹o ra tõ ®Þa chØ m¹ng NIC ph©n

j
k
l
m
n

B. Sè m¹ng con ®îc t¹o ra tõ ®Þa chØ líp A, B hoÆc C

j
k
l
m
n

C. Sè m¸y chñ (Host ID) ®îc t¹o ra tõ ®Þa chØ m¹ng NIC ph©n

j
k
l
m
n

D. Kh«ng nãi ®iÒu g× c¶, ®©y lµ gi¸ trÞ quy íc

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

34

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

C©u hái sè 12
Mét ®Þa chØ m¹ng líp C cã thÓ chia ra tèi ®a cho bao nhiªu m¹ng con?
j
k
l
m
n

A. Bao nhiªu tuú ý

j
k
l
m
n

B. 5

j
k
l
m
n

C. 30

j
k
l
m
n

D. 62

j
k
l
m
n

E. Kh«ng cã c©u tr¶ lêi ®óng

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

C©u hái sè 13
Chóng ta cã bao nhiªu kh¶ n¨ng lùa chän khi chia ®Þa chØ m¹ng con ë mét ®Þa
chØ m¹ng líp C?
j
k
l
m
n

A. Chia tho¶i m¸i

j
k
l
m
n

B. 256

j
k
l
m
n

C. 5

j
k
l
m
n

D. 14

j
k
l
m
n

E. 62

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

35

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

C©u hái sè 14
Khi nh×n thÊy ë ®Þa chØ líp C cã Subnet Mask lµ 255.255.255.224 chóng ta
hiÓu thÕ nµo?
j
k
l
m
n

A. Sö dông 3 bit cña ®Þa chØ m¸y chñ cho ®Þa chØ m¹ng con

j
k
l
m
n

B. Sö dông 6 m¹ng con trªn ®Þa chØ líp C ®ã

j
k
l
m
n

C. Hai c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng

j
k
l
m
n

D. Hai c©u tr¶ lêi trªn ®Òu sai

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

Chó ý: C©u tr¶ lêi B¹n ®∙ chän cho c©u hái nµy lµ

n

C©u hái sè 15
36

Sưu tập bởi Nghiêm Phú Cường, http://www.diachiweb.com, email: cuonngp@diachiweb.com

Tæ chøc qu¶n lý m¹ng Internet cña tõng quèc gia ®îc phÐp ph©n chia phÇn
nµo trong ®Þa chØ Internet (®Þa chØ IP)?
j
k
l
m
n

A. §îc ph©n ®Þa chØ m¹ng (Net ID) trong tõng líp.

j
k
l
m
n

B.§îc ph©n ®Þa chØ c¸c m¸y chñ trªn tõng m¹ng (Host ID)

j
k
l
m
n

C. §îc ph©n c¶ Net ID lÉn Host ID

j
k
l
m
n

D. Kh«ng ®îc quyÒn ph©n chia

j
k
l
m
n

N. Bá qua, kh«ng tr¶ lêi.

37