De transparante digitale overheid

Onderzoek
in opdracht van burger@overheid

Uitvoering onderzoek:
De InformatieWerkPlaats
Maart 2004
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

1
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 1
Samenvatting.............................................................................................................................. 2
Inleiding ..................................................................................................................................... 4
Gemeenten.................................................................................................................................. 4
Deelvragen ............................................................................................................................. 5
Verbetercommentaren .......................................................................................................... 10
Provincies ................................................................................................................................. 20
Deelvragen ........................................................................................................................... 20
Verbetercommentaren .......................................................................................................... 24
GGD......................................................................................................................................... 28
Deelvragen ........................................................................................................................... 28
Verbetercommentaren .......................................................................................................... 32
Politie ....................................................................................................................................... 37
Deelvragen ........................................................................................................................... 37
Verbetercommentaren .......................................................................................................... 41
Belastingdienst ......................................................................................................................... 45
Deelvragen ........................................................................................................................... 45
Verbetercommentaar ............................................................................................................ 48
Bijlage 2 info per vraag per organisatietype (zie PDF)............................................................ 52
Bijlage 3 zie overzichttabel gemiddelde per en over organisaties (excelsheet) ....................... 52
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

2
Samenvatting
Onderzoek op basis van 10 vragen van burgers
Nederland heeft ongeveer 1400 overheidsorganisaties die hun informatie en procesgegevens
voor de burger helemaal transparant moeten maken. In het digitale tijdperk is het
vanzelfsprekend dat die organisaties dat ook digitaal mogelijk maken via het internet.
Burger@overheid heeft rond de jaarwisseling alle 1400 organisaties een kaart gestuurd met de
volgende nieuwjaarswens: “Wij wensen u een transparant digitaal 2004”. In de kaart stellen
10 burgers vragen aan de overheid; vragen die bedoeld zijn om organisaties te attenderen op
wat burgers verwachten van hun digitale overheid.
In de kaart wordt aangekondigd dat burger@overheid diverse malen steekproeven gaat nemen
om te polsen hoe het gesteld is met de digitale transparantie van de organisaties zijn. Dit
rapport is het resultaat van de eerste steekproef, waarbij de 10 genoemde vragen van burgers
(5 op het gebied van informatie, 5 op het gebied van interactie) leidend zijn geweest voor het
onderzoek:

1. Is uw informatie betrouwbaar?
2. Is uw informatie vindbaar?
3. Is uw informatie begrijpelijk
4. Ontvang ik informatie op maat?
5. Is de informatie bruikbaar
6. Wat is de procedure?
7. Kan ik het zelf doen?
8. Kan het via internet afgehandeld worden?
9. Kan ik het proces volgen?
10. Wat weet u van mij?
INFORMATIE INTERACTIE

Deze tien vragen zijn verder geoperationaliseerd tot een relatief beperkt aantal van 31
deelvragen, die zijn beantwoord aan de hand van bestudering van de websites van de
onderzochte organisaties. De uitkomsten geven een indicatie van de mate van digitale
transparantie van de onderzochte organisaties. Voor een degelijk onderbouwd, compleet
oordeel zal nader onderzoek per organisatie nodig zijn. De uitkomsten moeten dan ook in de
eerste plaats als een signaal beschouwd worden voor de betrokken organisaties. Zij kunnen
aan de hand van de uitkomsten nagaan welke activiteiten in de komende periode extra
aandacht behoeven op het gebied van digitale transparantie.
Ter voorkoming van misverstanden: de beoordeling van de digitale transparantie die
overheidswebsites bieden is niet hetzelfde als de beoordeling van de kwaliteit van de websites
van overheidsorganisaties in het algemeen.

In de steekproef zijn in totaal 28 overheidsorganisaties opgenomen van 5 type organisaties: 14
gemeenten, waarvan 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, 3 provincies, 5 GGD’s, 5
politiekorpsen en de belastingdienst.
Onderzoeksresultaten

Hoe digitaal transparant is de overheid?
Overheidsorganisaties als geheel halen nog een ruime onvoldoende voor “digitale
transparantie”. De Belastingsdienst en vier gemeenten hebben meer dan een vijf, maar scoren
ook nog onder een 6 gemiddeld.
Van de onderzochte type organisatie is de belastingdienst het meest digitaal transparant. De
GGD’s zijn het minst digitaal transparant (zie bijlage 3). Het algemene beeld bij alle
onderzochte type overheidsorganisaties is dat de websites informatief zijn. De mogelijkheden
om interactie op digitale manier tot stand te brengen zijn nog beperkt.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

3
Als we de Belastingdienst buiten beschouwing laten, dan geldt voor alle typen organisaties
dat er nog weinig of geen mogelijkheden zijn op het gebied van “het ontvangen van
informatie op maat”, “het digitaal afhandelen van een dienst”, “het volgen van het
afhandelingsproces” en “het verstrekken ‘informatie over mij’”. Kijkend naar de op deze
onderdelen sterk scorende belastingdienst kan geconcludeerd worden dat mogelijkheden tot
digitale identificatie (die de belastingdienst biedt) de ontwikkeling van toepassingen binnen
deze drie onderdelen stimuleren of in ieder geval faciliteren.

Gemeenten
Onder de onderzochte gemeenten komt ook de algemeen geconstateerde trend naar voren dat
de websites zeker informatief zijn. Beduidend slechter wordt gescoord op het onderdeel “is de
informatie bruikbaar?” waarop alle gemeenten zeker nog de nodige verbeteringen zouden
kunnen aanbrengen. Breda, Groningen en Rotterdam scoren beter dan of gelijk aan de
Belastingdienst, maar als geheel scoren de gemeente als organisatietype lager dan de
Belastingdienst . Op het gebied van digitale interactie met de burger valt er veel te
verbeteren. Opvallend is dat de beter scorende gemeenten op de schaal van transparantie zich
met name onderscheiden in het hebben van meer mogelijkheden tot het digitaal organiseren
van zaken die met interactie tussen burger en gemeente te maken hebben.

Provincies
Ook voor de onderzochte provincies geldt dat hun websites als ‘redelijk tot goed informatief’
kunnen worden betiteld. Op het onderdeel “is de informatie begrijpelijk?” zijn verbeteringen
nodig. Op het gebied van interactie zijn de mogelijkheden beperkt. Uitzondering is het
onderdeel “kan ik het zelf doen?” waar de provincies wel invulling aan geven.

GGD’s
Deze organisaties samen scoren het slechts op de schaal van “transparante digitale overheid”.
Zowel voor de vijf informatieve vragen als de vijf interactievragen wordt laag gescoord,
afgezien van de vindbaarheid van de informatie.

Politie
Ook de politie zal nog een verbeterslag moeten maken. De score op de schaal van
“transparante digitale overheid” is na de GGD’s het laagste. De meeste korpsen zouden op het
gebied van informatievoorziening veel kunnen verbeteren op de onderdelen “vindbaarheid
van informatie”, “bruikbaarheid van informatie” en “bieden van procedure-informatie”. Op
het gebied van interactie binnen de websites is opvallend is dat Rotterdam Rijnmond hier erg
goed scoort ten opzichte van andere korpsen. Rotterdam Rijnmond heeft in tegenstelling tot
de andere onderzochte korpsen geen website die onder www.politie.nl valt. Andere korpsen
scoren laag op de interactie-onderdelen en zouden hier nog veel aan kunnen verbeteren.

Belastingdienst
De belastingdienst scoort relatief hoog op de schaal van de “transparante digitale overheid”.
Deze overheidsorganisatie heeft de informatie op haar website redelijk op orde. De informatie
is echter niet altijd even goed vindbaar. Hierin is dus nog progressie mogelijk. Op het gebied
van interactie is de belastingdienst in vergelijking met andere overheidsorganisaties ver
gevorderd. Dit heeft met name betrekking op het “zelf doen” en het “digitaal afhandelen”. De
belastingdienst geeft de burger echter weinig mogelijkheden op het gebied van “het
ontvangen van informatie op maat”, “het volgen van het afhandelingsproces” en “het
verstrekken van ‘informatie over mij’”.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

4
Inleiding
In de laatste 2 weken van 2003 is een onderzoek uitgevoerd naar de transparantie van de
informatie en dienstverlening van overheden aan de burger. Er is een steekproef genomen
onder een aantal type organisaties, waarbij voor de keuze van het type organisatie de
frequentie van publiekscontact een rol heeft gespeeld. In totaal zijn er 14 gemeenten, 3
provincies, 5 GGD’s, 5 politiekorpsen en de belastingdienst onderzocht. De gegevens zijn
verzameld door middel van het onderzoeken van de websites van de betreffende organisaties.

De vragenlijst (zie bijlage 1) bestaat uit tien onderdelen die samen tot een totaalscore leiden.
De tien onderdelen zijn kortweg met de volgende tien termen weergegeven: betrouwbaar,
vindbaar, begrijpelijk, op maat, bruikbaar, procedure, zelf doen, digitaal afhandelen, proces
volgen, informatie over mij. Met betrekking tot deze tien onderdelen is per onderdeel een
variërend aantal vragen gesteld die samen een gewogen score van maximaal 10 vormen en
een totaalscore van onderdelen van 100 voor een organisatie die op alle vragen optimaal.
Uitgangspunt bij het onderzoek is dat ieder van de 10 punten even belangrijk is voor de
digitale transparantie van de overheid. Sommige zijn echter moeilijker te realiseren dan
anderen, mede ook gezien de het ontbreken van stimulerende randvoorwaarden vanuit de
rijksoverheid. Dat is hier niet meegewogen. Dat verklaart voor een deel de relatief lage
totaalscore. Er blijkt nog veel te verbeteren.

Hierna zijn voor de 28 organisaties de gegevens per type overheidsorganisatie verwerkt. Het
gaat op 5 typen overheidsorganisaties, waarbij de Belastingdienst als “type
overheidsorganisatie” tegelijkertijd één organisatie is. In de resultaten is een overzicht van de
scores op de 10 verschillende onderdelen van transparantie af te lezen en zijn per onderzochte
organisatie verbeteradviezen opgenomen.
Gemeenten
Uit de G30 zijn willekeurig 10 grote gemeenten gekozen. Daarnaast zijn op basis van toeval 4
kleine gemeenten in de steekproef betrokken. Deze 4 kleine gemeenten zijn op de totaalscore
onderaan in de lijst van gemeenten beland. Breda komt als beste uit de bus. De gemiddelde
score “transparante digitale overheid” van gemeenten is 41.33.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

5
B
e
t
r
o
u
w
b
a
a
r
V
i
n
d
b
a
a
r
B
e
g
r
i
j
p
e
l
i
j
k
O
p

m
a
a
t
B
r
u
i
k
b
a
a
r
P
r
o
c
e
d
u
r
e
Z
e
l
f

d
o
e
n
D
i
g
i
t
a
a
l

a
f
h
a
n
d
e
l
e
n
P
r
o
c
e
s

v
o
l
g
e
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
e

o
v
e
r

m
i
j
T
r
a
n
s
p
a
r
a
n
t
e

o
v
e
r
h
e
i
d
Gemeente
1. Breda 10,00 10,00 8,33 0,00 1,6/ 8,00 10,00 6,6/ 3,33 0,00 5S,00
3. Rotterdam 8,33 6,6/ 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 6,6/ 3,33 0,00 55,00
2. Groningen 8,33 8,33 6,6/ 5,00 0,00 8,00 10,00 6,6/ 0,00 0,00 53,00
+. Utrecht 8,33 10,00 10,00 5,00 1,6/ 8,00 5,00 0,00 3,33 0,00 51,33
5. Eindhoven 6,6/ 3,33 5,00 5,00 0,00 8,00 10,00 6,6/ 3,33 0,00 4S,00
6. Amsterdam 8,33 8,33 6,6/ 10,00 1,6/ 8,00 0,00 0,00 3,33 0,00 46,33
/. Tilburg 8,33 10,00 6,6/ 0,00 0,00 8,00 5,00 3,33 3,33 0,00 44,67
8. Almere 8,33 8,33 5,00 0,00 3,33 +,00 5,00 6,6/ 3,33 0,00 44,00
9. Apeldoorn 8,33 8,33 8,33 0,00 3,33 10,00 0,00 0,00 3,33 0,00 41,67
10. Den Haag 8,33 8,33 8,33 0,00 1,6/ 8,00 0,00 0,00 3,33 0,00 3S,00
11. Lingewaard 8,33 6,6/ 6,6/ 0,00 1,6/ 6,00 0,00 0,00 3,33 0,00 32,67
12. Haaksbergen 6,6/ 8,33 5,00 0,00 1,6/ +,00 0,00 0,00 3,33 0,00 29,00
13. Papendrecht 8,33 8,33 3,33 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
1+. Baarle-Nasseau 8,33 5,00 1,6/ 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1S,33
Gemiddelden 8,21 /,86 6,55 1,/9 1,+3 6,5/ 3,93 2,62 2,62 0,00 41,57

Overzichtstabel resultaten per gemeente
Deelvragen
Onderstaand een algemene bevinding betreffende de scores op de deelonderwerpen:

1. Betrouwbaarheid
Voor een betrouwbare uitstraling van gemeenten is het belangrijk dat er op de site informatie
aanwezig is met betrekking tot het doel en de missie, het collegeprogramma, wie het bestuur
vormen en hoe het bestuur is georganiseerd.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het
doel en de missie van de organisatie?
14 ,00 1,00 ,2143 ,42582
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het
voorgenomen programma of de geplande
activiteiten van de organisatie?
14 ,00 2,00 1,8571 ,53452
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de
gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
14 ,00 1,00 ,8571 ,36314
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt
voor de organisatie?
14 1,00 1,00 1,0000 ,00000
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de
taakomschrijving uitgelegd?
14 1,00 1,00 1,0000 ,00000


burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

6
In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 8,21
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus goed
op orde. Een lage standaarddeviatie (SD=.79) bevestigt dit.

2. Vindbaar
Het construct vindbaarheid slaat op de inzichtelijkheid van de diensten die een gemeente
levert aan haar burgers, hoe in contact te treden en of er eenvoudig informatie zoekbaar is op
de website.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van
de producten en diensten die de organisatie
levert?
14 1,00 2,00 1,9286 ,26726
2.2 Is op de website in twee klikken te
vinden:adresgegevens en routebeschrijving
14 1,00 2,00 1,3571 ,49725
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item
eenvoudig te vinden:
14 ,00 2,00 1,4286 ,75593


In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 8,21
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus goed
op orde. Wel zijn er tussen gemeenten soms onderling redelijke verschillen (SD=.1.90).

3. Begrijpelijk
Begrijpelijkheid duidt op de leesbaarheid van de website: niveau taalgebruik, samenvattingen
van grote documenten en uitleg van hoe procedures werken (in geval gemeente hoe u een
uittreksel uit het GBA kunt aanvragen).

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina? 14 1,00 2,00 1,5714 ,51355
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere
documenten (besluiten, nota's)
14 ,00 2,00 ,7143 ,99449
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd 14 ,00 2,00 1,6429 ,63332


In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 6,55
gemiddeld (schaal 1-10). De kwaliteit van de websites is op orde maar de kleinere gemeenten
scoren duidelijk slechter op deze onderdelen. Er zijn dus onderling grote verschillen
(SD=2.40).

4. Op maat
Met deze vragen wordt gekeken of de gemeente via digitale weg personen op basis van
individuele wens informatie verstrekt. Deze informatie zou op basis van een mailinglist of via
online profielinformatie aan personen kunnen worden verstrekt.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

7
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-
mailnieuwsbrief?
14 ,00 2,00 ,5714 ,93761
4.2 Kan er op de website profielinformatie
achtergelaten worden om op basis daarvan
geïnformeerd te worden?
14 ,00 2,00 ,1429 ,53452


In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 1.79
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke mogelijkheden is slechts mondjesmaat
aanwezig op websites. Amsterdam en Groningen zijn de enige gemeenten die scoren op dit
onderdeel. Er zijn dus onderling grote verschillen (SD=3.17).

5. Bruikbaar
Kan de bezoeker gewenste informatie van de website downloaden, deze bestellen en wordt de
gebruiker geattendeerd op andere informatie buiten de gemeentelijke website.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om
brochures of rapporten te downloaden en thuis te
gebruiken?
14 ,00 2,00 ,8571 ,77033
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie
te bestellen?
14 ,00 ,00 ,0000 ,00000
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere
informatiebronnen?
14 ,00 ,00 ,0000 ,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 1.43
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke mogelijkheden is slechts mondjesmaat
aanwezig op websites. In het geval er gescoord wordt op dit onderdeel heeft dit betrekking op
het downloaden van brochures. Onderling zijn er geen grote verschillen (SD=1.28).

6. Procedure
Worden “Wie, wat, waar, hoe, waarom” duidelijk bij aangeboden diensten van de organisaties
(GBA uittreksel in het geval van gemeenten)?

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
6.1 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk bij wie
moet de aanvraag gedaan worden?
14 ,00 1,00 ,9286 ,26726
6.2 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk aan
welke voorwaarden moet voldaan worden?
14 ,00 1,00 ,7857 ,42582
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke
stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
14 ,00 1,00 ,7857 ,42582
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke
regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag
ligt?
14 ,00 1,00 ,1429 ,36314
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe
aanvullende informatie te verkrijgen is?
14 ,00 1,00 ,6429 ,49725

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

8
In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 6,57
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus goed
op orde. Wel zijn er tussen gemeenten soms onderling redelijke verschillen (SD=2.98). Hier
blijken met name de kleinere gemeenten weer af te steken ten opzichte van de grotere
gemeenten.

7. Zelf doen
Kan de burger vanaf de website tot actie overgaan. Wordt aangeven bij wie informatie besteld
kan worden of kan dit vanaf de website zodat bescheiden kunnen worden verwerkt door de
burger (GBA uittreksel in het geval van gemeenten).

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website
aangegeven dat de benodigde informatie
(formulier ed.) telefonisch besteld kan worden?
14 ,00 2,00 ,5714 ,93761
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de
formulieren gedownload worden en geprint om
thuis in te vullen of (nog beter) digitaal ingevuld en
verzonden worden (zie ook 8.2)
14 ,00 2,00 1,0000 1,03775

In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 3.93
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is vaak niet
goed op orde. Wel zijn er tussen gemeenten onderling grote verschillen (SD=4.46). Er is dus
eigenlijk sprake van een tweedeling waarbij een aantal gemeenten het erg goed op orde
hebben en een aantal gemeenten erg slecht.

8. Digitaal afhandelen
In hoeverre wordt de website ingezet als loket waarbinnen de burger zijn zaken met de
gemeente verricht. Kan de burger dus strikt persoonlijke zaken via de website afhandelen
(identificeren, aanvragen digitaal en betaling via internet). Dit is onderzocht voor het
aanvragen van een GBA uittreksel.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er
mogelijkheden geboden voor digitaal
identificeren?
14 ,00 2,00 ,7143 ,99449
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er
mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal
te doen (vragen invullen en verzenden)
14 ,00 2,00 ,7143 ,99449
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via
internet plaatsvinden?
14 ,00 ,00 ,0000 ,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 2.62
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van digitale
persoonsgebonden afhandeling is dus niet goed op orde. Wel zijn er tussen gemeenten
onderling grote verschillen (SD=3.05). Weinig gemeenten scoren erg hoog maar als zij dit
doen heeft dit betrekking op identificatie en aanvragen invullen en verzenden. Mogelijkheden
om via internet betalen zijn niet geconstateerd.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

9

9. Proces volgen
Heeft de burger zicht op de stand van zaken van afhandeling van vragen en procedures op
persoonlijk niveau. Wordt procesinformatie dus voor de burger inzichtelijk gemaakt en
gebeurt dit eventueel pro-actief vanuit de gemeente. Dit is onderzocht voor het aanvragen van
een GBA uittreksel.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
9.1 Voor de volgende dienst: Wordt voor de
aanvraag informatie gegeven over de het proces
van aanvraag en afhandeling (aantal stappen,
duur)?
14 ,00 2,00 1,5714 ,85163
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er
mogelijkheden geboden om de voortgang
(stappen) van de afhandeling te volgen?
14 ,00 ,00 ,0000 ,00000
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst
geleverd die mensen pro-actief attendeert op de
voortgang (een e-mail of sms-service)?
14 ,00 ,00 ,0000 ,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 2.62
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingsproces is niet goed op orde. Onderling zijn er tussen de gemeenten geen grote
verschillen (SD=1.41). Weinig gemeenten scoren erg hoog maar als ze scoren dan heeft dit
betrekking op informatie over de afhandeling van de dienst (stappen en duur) maar er wordt
niet gescoord op het daadwerkelijk aanbieden van procesinformatie.

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

10
10. Informatie over mij
Is het mogelijk voor de burger inzicht te krijgen in zijn dossier en bijzonderheden met
betrekking tot zijn relatie met de gemeente en kan de burger zelf zijn gegevens actualiseren.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd
op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen
hebben/kunnen beschikken over de gegevens die
van hen bekend zijn?
14 ,00 ,00 ,0000 ,00000
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in
die gegevens?
14 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de gemeenten een verzamelscore hebben van 0.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingsproces is er dus niet. Onderling zijn er tussen de gemeenten dus ook geen
verschillen (SD=0).

Verbetercommentaren

Onderstaand worden per organisatie verbeteradviezen gegeven. De lager scorende onderdelen
van de gemeentelijke diensten zullen aan de kaak worden gesteld. Voor vergelijking tussen de
gemeenten verwijzen we u naar bovenstaande “overzichtstabel resultaten per gemeente”.

Breda (totaal score=58.00)
Deze gemeente is als beste uit de bus gekomen. Op veel onderdelen hoort deze gemeente bij
de best scorende organisaties. De onderdelen die verbeterd zouden kunnen worden zijn “Op
maat, Bruikbaar, Proces volgen en Informatie over mij”. De slecht scorende onderdelen
komen er bij andere gemeenten echter ook niet goed uit.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?


Observatie buiten vragenlijst om:
De menustructuur werd onduidelijk/gebruikersonvriendelijk bevonden.

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

11
Rotterdam (totaal score=55.00)
Deze gemeente staat als tweede in de lijst van best transparante organisatie onder de
gemeenten. Het onderdeel vindbaar komt er t.o.v. de top twee wat mager af. Daarentegen is
de website erg “begrijpelijk”. De onderdelen die verbeterd zouden kunnen worden zijn “op
maat, bruikbaar, Proces volgen en Informatie over mij”. De slecht scorende onderdelen
komen er bij andere gemeenten echter ook niet heel goed uit.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Aanvragen van een GBA uittreksel is duurder via internet dan bij de balie (verzendkosten
komen erbij).

Groningen (totaal score=53.00)
De gemeente Groningen scoort in de volle breedte iets minder dan Breda. Opvallend is wel de
score bij het onderdeel “Op maat”. De onderdelen die verbeterd zouden kunnen worden zijn
“Op maat, Bruikbaar, Proces volgen en Informatie over mij”. De slecht scorende onderdelen
komen er bij andere gemeenten echter ook niet heel goed uit.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Uittreksel GBA: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling (aantal
stappen, duur)?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

12
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
burgers worden op de website aangemoedigd om online zaken aan te vragen.


Utrecht (totaal score=51.33)
Utrecht scoort bijna net zo goed als Rotterdam. Enige onderscheid in negatieve zin is dat
onderdeel “zelf doen” duidelijk minder goed is uitgewerkt dan bij de andere top 5 gemeenten.
Dit is te wijten aan het feit dat de er niet op de website is aangegeven waar een uittreksel uit
het GBA telefonisch besteld kan worden. De onderdelen die verbeterd zouden kunnen worden
zijn “Op maat, Bruikbaar, Proces volgen en Informatie over mij”. De slecht scorende
onderdelen komen er bij andere gemeenten echter ook niet heel goed uit.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Eindhoven (totaal score=48.00)
Eindhoven is 5
e
van meest transparante gemeenten. Opvallend is dat het onderdeel
“vindbaar” erg slecht scoort. De onderdelen die verbeterd zouden kunnen worden zijn “Op
maat, Bruikbaar, Proces volgen en Informatie over mij”. De slecht scorende onderdelen
komen er bij andere gemeenten echter ook niet heel goed uit.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

13
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Ook hier is een online aanvraag van een uittreksel uit het GBA duurder dan aan de balie. De
zoekfunctie wordt als slecht beoordeeld.

Amsterdam (totaal score=46.33)
Amsterdam is opvallend door als enige gemeente perfect te scoren op het onderdeel “op
maat”. Het onderdeel “zelf doen” scoort echter erg slecht. De onderdelen die verbeterd
zouden kunnen worden zijn “Op maat, Bruikbaar, Proces volgen en Informatie over mij”. De
slecht scorende onderdelen komen er bij andere gemeenten echter ook niet heel goed uit.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Uittreksel GBA: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal
ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Het is de onderzoeker op dat de Amsterdamse website uit een aantal verschillende websites
bestaat. Dit maakt de gemeentelijke website nogal onoverzichtelijk. De zoekfunctie wordt als
zeer uitgebreid ervaren aangezien externe gemeentelijke sites ook onderdeel zijn van het
zoekproces.

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

14
Tilburg (totaal score=44.67)
Deze gemeente staat op een zevende plek. Ten opzichte van andere beter scorende gemeenten
onderscheid Tilburg zich niet echt. De onderdelen die duidelijk verbeterd zouden kunnen
worden zijn “Op maat, Bruikbaar, Proces volgen en Informatie over mij, Digitaal
afhandelen”. De slecht scorende onderdelen komen er bij andere gemeenten echter ook niet
heel goed uit.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Tilburg is redelijk vooruitstrevend met het bestellen van online uittreksels.

Almere (totaalscore=44.00)
Deze gemeente staat op een achtste plek. Ten opzichte van andere beter scorende gemeenten
onderscheid Almere zich niet met positieve uitschieters. Behalve op de onderdelen
“Betrouwbaar, Vindbaar en Digitaal afhandelen” zou de gemeente zich op alle onderdelen
nog duidelijk kunnen verbeteren.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

15

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.2 Uittreksel GBA: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Uittreksel GBA: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
De onderzoeker constateert een zeer uitgebreid bestuursinformatiesysteem maar die niet erg
gebruikersvriendelijk is.

Apeldoorn (totaalscore=41.67)
Apeldoorn scoort erg goed op de onderdelen “Betrouwbaar, Vindbaar, Begrijpelijk en
Procedure”. Alle andere onderdelen zijn onderontwikkeld en komen voor verbetering in
aanmerking.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Uittreksel GBA: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal
ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

16
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Den Haag (totaalscore=38.00)
Voor Den Haag geld hetzelfde als voor Apeldoorn. Den Haag scoort goed op de onderdelen
“Betrouwbaar, Vindbaar, Begrijpelijk en Procedure”. Alle andere onderdelen zijn
onderontwikkeld en komen voor verbetering in aanmerking.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Uittreksel GBA: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal
ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
De website en de zoekfunctie worden overzichtelijk bevonden.

Lingewaard (totaalscore=32.67)
Deze gemeente komt uit op een plek bij de laatste vier. Dit zijn ook tegelijkertijd de kleinere
gemeenten die geselecteerd waren voor het onderzoek. Behalve op het onderdeel
“Betrouwbaar” zou de gemeente Lingewaard zich duidelijk kunnen verbeteren.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

17
6.5 Uittreksel GBA: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Uittreksel GBA: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal
ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Haaksbergen (totaalscore=29.00)
Haaksbergen scoort goed op het onderdeel “Vindbaar”. Alle andere onderdelen laten nog veel
ruimte voor verbetering.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.3 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Uittreksel GBA: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Uittreksel GBA: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal
ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Papendrecht (totaalscore=22.00)
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

18
Deze gemeente scoort goed op de onderdelen “Betrouwbaar en Vindbaar”. Alle andere
onderdelen liggen scoren dichter naar de nul dan de 10.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.2 Uittreksel GBA: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Uittreksel GBA: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Uittreksel GBA: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal
ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Uittreksel GBA: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling (aantal
stappen, duur)?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Baarle-Nasseau (totaalscore=18.33)
Deze gemeente is hekkensluiter. Een goede score op het onderdeel “Betrouwbaar”, verder
scoort deze gemeente erg laag op de betreffende onderdelen.

Verbeter punten (onderdelen waarop gemeente niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.1 Uittreksel GBA: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

19
6.2 Uittreksel GBA: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Uittreksel GBA: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Uittreksel GBA: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Uittreksel GBA: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Uittreksel GBA: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal
ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
8.3 Uittreksel GBA: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Uittreksel GBA: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling (aantal
stappen, duur)?
9.2 Uittreksel GBA: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Uittreksel GBA: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-
service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

20
Provincies
In het kader van dit onderzoek zijn drie provincies onderzocht. Het betreft Noord-Holland,
Gelderland en Limburg. Opvallend is dat het de gemiddelde score van op “Transparante
overheid”met 44.44 hoger ligt dan die gemiddelde score van de gemeenten.
Deelvragen
Onderstaand een algemene bevinding betreffende de scores op de deelonderwerpen:

B
e
t
r
o
u
w
b
a
a
r
V
i
n
d
b
a
a
r
B
e
g
r
i
j
p
e
l
i
j
k
O
p

m
a
a
t
B
r
u
i
k
b
a
a
r
P
r
o
c
e
d
u
r
e
Z
e
l
f

d
o
e
n
D
i
g
i
t
a
a
l

a
f
h
a
n
d
e
l
e
n
P
r
o
c
e
s

v
o
l
g
e
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
e

o
v
e
r

m
i
j
T
r
a
n
s
p
a
r
a
n
t
e

o
v
e
r
h
e
i
d
Provinvie
1. Noord-Holland 8,33 10,00 0,00 0,00 10,00 8,00 10,00 0,00 3,33 0,00 49,67
2. Gelderland 8,33 8,33 5,00 0,00 5,00 10,00 5,00 0,00 3,33 0,00 45,00
3. Limburg 5,00 6,6/ 6,6/ 0,00 10,00 2,00 5,00 3,33 0,00 0,00 3S,67
Overzichtstabel resultaten per provincie

1. Betrouwbaarheid
Voor een betrouwbare uitstraling van provincies is het belangrijk dat er op de site informatie
aanwezig is met betrekking tot het doel en de missie, het statenprogramma, wie het bestuur
vormen en hoe het bestuur is georganiseerd.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het
doel en de missie van de organisatie?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het
voorgenomen programma of de geplande
activiteiten van de organisatie?
3 ,00 2,00 1,3333 1,15470
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de
gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt
voor de organisatie?
3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de
taakomschrijving uitgelegd?
3 1,00 1,00 1,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 7.22
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus goed
op orde. Een lage standaarddeviatie (SD=1.92) bevestigd dit. Opgemerkt moet worden dat
informatie over doel en missie van de onderzochte provincies niet naar voren is gekomen.

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

21
2. Vindbaar
Het construct vindbaarheid slaat op de inzichtelijkheid van de diensten die een provincie
levert aan haar burgers, hoe in contact te treden en of er eenvoudig informatie zoekbaar is op
de website.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de
producten en diensten die de organisatie levert?
3 2,00 2,00 2,0000 ,00000
2.2 Is op de website in twee klikken te
vinden:adresgegevens en routebeschrijving
3 2,00 2,00 2,0000 ,00000
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item
eenvoudig te vinden:
3 ,00 2,00 1,0000 1,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 8,33
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus goed
op orde. Onderling zijn er geen grote verschillen (SD=.1.67).

3. Begrijpelijk
Begrijpelijkheid duidt op de leesbaarheid van de website. Niveau taalgebruik, samenvattingen
van grote documenten en uitleg van hoe procedures werken (in geval provincie hoe u een
subsidie kunt aanvragen).

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina? 3 ,00 1,00 ,6667 ,57735
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere
documenten (besluiten, nota's)
3 ,00 2,00 ,6667 1,15470
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd 3 ,00 2,00 1,0000 1,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 3,89
gemiddeld (schaal 1-10). De websites scoren dus niet zo goed. Dit komt met name omdat
Noord-Holland op dit onderdeel geheel niet scoort. Hierdoor werd het cijfer duidelijk naar
beneden gehaald (SD=3.47).

4. Op maat
Met deze vragen wordt gekeken of de provincies via digitale weg personen op basis van
individuele wens informatie verstrekt. Deze informatie zou op basis van een mailinglist of via
online profielinformatie aan personen kunnen worden verstrekt.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-
mailnieuwsbrief?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000
4.2 Kan er op de website profielinformatie
achtergelaten worden om op basis daarvan
geïnformeerd te worden?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

22

In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 0.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke mogelijkheden zijn bij provincies is er
dus niet (SD=0).

5. Bruikbaar
Kan de bezoeker gewenste informatie van de website downloaden, deze bestellen en wordt de
gebruiker geattendeerd andere informatie buiten de provinciale website vormen het construct
bruikbaar. Is de site informatief zou wellicht ook gesteld kunnen worden.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om
brochures of rapporten te downloaden en thuis te
gebruiken?
3 1,00 2,00 1,6667 ,57735
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie
te bestellen?
3 2,00 2,00 2,0000 ,00000
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere
informatiebronnen?
3 ,00 2,00 1,3333 1,15470


In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 8.33
gemiddeld (schaal 1-10). De onderzochte mogelijkheden zijn dus aanwezig op deze websites
(SD=2,88).

6. Procedure
Worden “Wie, wat, waar, hoe, waarom” duidelijk bij het aanbieden van diensten van de
organisaties (m.b.t. aanvraag cultuursubsidie)?

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
6.1 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk bij wie
moet de aanvraag gedaan worden?
3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
6.2 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk aan
welke voorwaarden moet voldaan worden?
3 ,00 1,00 ,6667 ,57735
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke
stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
3 ,00 1,00 ,3333 ,57735
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke
regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag
ligt?
3 ,00 1,00 ,6667 ,57735
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe
aanvullende informatie te verkrijgen is?
3 ,00 1,00 ,6667 ,57735

In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 6,67
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus goed
op orde. Wel blijft Limburg behoorlijk achter op dit onderdeel (SD=4.16).

7. Zelf doen
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

23
Kan de burger vanaf de website tot actie overgaan. Wordt aangeven bij wie informatie besteld
kan worden of kan dit vanaf de website zodat bescheiden kunnen worden verwerkt door de
burger. Dit is onderzocht voor het aanvragen van een cultuursubsidie.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website
aangegeven dat de benodigde informatie (formulier
ed.) telefonisch besteld kan worden?
3 ,00 2,00 1,3333 1,15470
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de
formulieren gedownload worden en geprint om
thuis in te vullen of (nog beter) digitaal ingevuld en
verzonden worden (zie ook 8.2)
3 ,00 2,00 1,3333 1,15470
In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 6.67
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is redelijk
op orde. Noord-Holland komt scoort goed.

8. Digitaal afhandelen
In hoeverre wordt de website ingezet als loket waarbinnen de burger zijn zaken met de
provincies verricht. Kan de burger dus strikt persoonlijke zaken via de website afhandelen
(identificeren, aanvragen digitaal en betaling via internet). Dit is onderzocht voor het
aanvragen van een cultuursubsidie)

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er
mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
3 ,00 2,00 ,6667 1,15470
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er
mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te
doen (vragen invullen en verzenden)
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via
internet plaatsvinden?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 1.11
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van digitale
persoonsgebonden afhandeling is dus niet goed op orde. Provincies scoren in een aantal
gevallen hoog maar als zij dit doen heeft dit betrekking op identificatie en aanvragen invullen
en verzenden. Mogelijkheden om via internet betalen zijn niet geconstateerd.

9. Proces volgen
Heeft de burger zicht op de stand van zaken van afhandeling van vragen en procedures op
persoonlijk niveau. Wordt procesinformatie dus voor de burger inzichtelijk gemaakt en
gebeurt dit eventueel pro-actief vanuit de provincies. Dit is onderzocht voor het aanvragen
van een cultuursubsidie.
N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
9.1 Voor de volgende dienst: Wordt voor de
aanvraag informatie gegeven over de het proces
van aanvraag en afhandeling (aantal stappen,
duur)?
3 ,00 2,00 1,3333 1,15470
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er 3 ,00 ,00 ,0000 ,00000
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

24
mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen)
van de afhandeling te volgen?
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst
geleverd die mensen pro-actief attendeert op de
voortgang (een e-mail of sms-service)?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 2.22
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingproces zijn dus onvolledig. Een beperkt aantal provincies scoren dus erg hoog.
Maar als ze scoren heeft dit alleen betrekking op informatie over de afhandeling van de dienst
(stappen en duur). Er wordt niet gescoord op het daadwerkelijk aanbieden van
procesinformatie.

10. Informatie over mij
Is het mogelijk voor de burger inzicht te krijgen in zijn dossier en bijzonderheden met
betrekking tot zijn relatie met de provincie en kan de burger zelf zijn gegevens actualiseren.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het
doel en de missie van de organisatie?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het
voorgenomen programma of de geplande
activiteiten van de organisatie?
3 ,00 2,00 1,3333 1,15470
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de
gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor
de organisatie?
3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de
taakomschrijving uitgelegd?
3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd
op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen
hebben/kunnen beschikken over de gegevens die
van hen bekend zijn?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in
die gegevens?
3 ,00 ,00 ,0000 ,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de provincies een verzamelscore hebben van 0.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingproces is er dus niet.

Verbetercommentaren

Hieronder worden per organisatie verbeteradviezen gegeven.

Noord-Holland (totaal score=49.67)
Deze provincie scoort als beste van de drie onderzochte provincies. De provincie scoort erg
goed op de helft van de onderdelen. Op de andere helft van de onderzochte zaken scoort
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

25
Noord-Holland echter laag. Het gaat dan om “Begrijpelijk, Op Maat, Digitaal afhandelen,
Proces volgen en Informatie over mij”.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie?
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd?
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de producten en diensten die de organisatie levert?
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.1 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden?
6.2 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Aanvraag cultuursubsidie: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld
kan worden?
7.2 Aanvraag cultuursubsidie: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter)
digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en
verzenden)
8.3 Aanvraag cultuursubsidie: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Aanvraag cultuursubsidie: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling
(aantal stappen, duur)?
9.2 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag cultuursubsidie: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?


Observatie buiten vragenlijst om:
Bij de provincie Noord-Holland is sprake van een digitaal loket.

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

26
Gelderland (totaal score=45.00)
Gelderland scoort wat minder goed dan Noord-Holland maar vaak wel op dezelfde
onderdelen. Op de andere de onderzochte zaken scoort Gelderland echter erg laag. Het gaat
dan om “Begrijpelijk, Digitaal afhandelen, Proces volgen en Informatie over mij” “Op maat”.


Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
7.2 Aanvraag cultuursubsidie: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter)
digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en
verzenden)
8.3 Aanvraag cultuursubsidie: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag cultuursubsidie: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?


Observatie buiten vragenlijst om:
Entreepagina wordt als handig ervaren.

Limburg (totaal score=38.67)
Voor Limburg geldt ongeveer hetzelfde als voor Gelderland. Opvallend is dat deze provincie
zich op het onderdeel “Procedure” in negatieve zin onderscheid.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
6.2 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Aanvraag cultuursubsidie: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Aanvraag cultuursubsidie: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld
kan worden?
8.2 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en
verzenden)
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

27
8.3 Aanvraag cultuursubsidie: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Aanvraag cultuursubsidie: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling
(aantal stappen, duur)?
9.2 Aanvraag cultuursubsidie: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag cultuursubsidie: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Er zijn discussies op de voorpagina zichtbaar. Er is aangekondigd op de website dat er
binnenkort verbeterde mogelijkheden zullen zijn om subsidie aanvraag online te volgen plus
het gebruik van een digitale handtekening.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

28
GGD
In het kader van dit onderzoek zijn vijf GGD’s onder de loep genomen. Dit waren Gooi en
Veenstreek, Zuid-Oost Brabant, Noord-West Veluwe, Zeeland en Kop van Noord-Holland.
De gemiddelde “transparantie” van de GGD’s ligt op 25,07. Dit is een stuk lager dan alle
andere typen overheidsorganisaties.

B
e
t
r
o
u
w
b
a
a
r
V
i
n
d
b
a
a
r
B
e
g
r
i
j
p
e
l
i
j
k
O
p

m
a
a
t
B
r
u
i
k
b
a
a
r
P
r
o
c
e
d
u
r
e
Z
e
l
f

d
o
e
n
D
i
g
i
t
a
a
l

a
f
h
a
n
d
e
l
e
n
P
r
o
c
e
s

v
o
l
g
e
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
e

o
v
e
r

m
i
j
T
r
a
n
s
p
a
r
a
n
t
e

o
v
e
r
h
e
i
d
GGD
1. Gooi en veenstreek 6,6/ 8,33 3,33 5,00 5,00 +,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,33
2. Zuid-Oost Brabant 0,00 6,6/ 1,6/ 0,00 3,33 8,00 5,00 0,00 3,33 0,00 2S,00
3. Noord-West veluwe 1,6/ 10,00 1,6/ 0,00 3,33 6,00 0,00 0,00 3,33 0,00 26,00
+. Zeeland 3,33 10,00 3,33 0,00 5,00 +,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,67
5. Kop van Noord-Holland 1,6/ 6,6/ 1,6/ 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33
Overzichtstabel resultaten per GGD
Deelvragen

1. Betrouwbaarheid
Voor een betrouwbare uitstraling van GGD’s is het belangrijk dat er op de site informatie
aanwezig is met betrekking tot het doel en de missie, het programma/beleidsplan, wie het
bestuur vormen en hoe het bestuur is georganiseerd.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van
de organisatie?
5 ,00 1,00 ,6000 ,54772
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen
programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
5 ,00 2,00 ,4000 ,89443
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde
activiteiten; een jaarverslag?
5 ,00 1,00 ,2000 ,44721
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie? 5 ,00 1,00 ,2000 ,44721
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd? 5 ,00 1,00 ,2000 ,44721

In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 2.67 gemiddeld
(schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is schaars. De Gooi en
Veenstreek steek met een beduidend hoger gemiddelde (M=6.67) af tegen de rest van de
GGD’s (SD=2.53).

2. Vindbaar
Het construct vindbaarheid slaat op de inzichtelijkheid van de diensten die een GGD levert
aan haar burgers, hoe in contact te treden en of er eenvoudig informatie zoekbaar is op de
website.
N Minimum Maximum Gemiddelde Std.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

29
Deviatie
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de producten en
diensten die de organisatie levert?
5 2,00 2,00 2,0000 ,00000
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en
routebeschrijving
5 2,00 2,00 2,0000 ,00000
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden: 5 ,00 2,00 1,0000 1,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 8,33 gemiddeld
(schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus goed op orde.
Onderling zijn er geen grote verschillen (SD=.1.67).

3. Begrijpelijk
Begrijpelijkheid duidt op de leesbaarheid van de website. Niveau taalgebruik, samenvattingen
van grote documenten en uitleg van hoe procedures werken.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina? 5 1,00 2,00 1,4000 ,54772
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten
(besluiten, nota's)
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd 5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 2.33 gemiddeld
(schaal 1-10). De websites scoren zonder uitzondering niet goed (SD=.91).

4. Op maat
Met deze vragen wordt gekeken of de GGD’s via digitale weg personen op basis van
individuele wens informatie verstrekt. Deze informatie zou op basis van een mailinglist of via
online profielinformatie aan personen kunnen worden verstrekt.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief? 5 ,00 2,00 ,4000 ,89443
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op
basis daarvan geïnformeerd te worden?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 1.00 gemiddeld
(schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke mogelijkheden zijn bij GGD’s is er dus niet veel
bij de GGD’s(SD=2.24). Gooi en Veenstreek vormt nog een positieve uitzondering met
betrekking tot het hebben van een mailinglist functie.

5. Bruikbaar
Kan de bezoeker gewenste informatie van de website downloaden, deze bestellen en wordt de
gebruiker geattendeerd andere informatie buiten de provinciale website vormen het construct
bruikbaar. Is de site informatief zou wellicht ook gesteld kunnen worden.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te 5 ,00 1,00 ,4000 ,54772
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

30
downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen? 5 ,00 2,00 1,6000 ,89443
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen? 5 ,00 2,00 ,4000 ,89443

In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 4.00 gemiddeld
(schaal 1-10). De onderzochte mogelijkheden zijn dus aanwezig op deze websites (SD=.91).
Geen van de GGD’s scoort echter hoger dan 5 op dit onderdeel.

6. Procedure
Worden “Wie, wat, waar, hoe, waarom” duidelijk bij aangeboden diensten van de organisaties
(aanvraag advies/hulp kindermishandeling)?

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
6.1 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag
gedaan worden?
5 ,00 1,00 ,8000 ,44721
6.2 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk aan welke voorwaarden
moet voldaan worden?
5 ,00 1,00 ,2000 ,44721
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn
voor de afhandeling?
5 ,00 1,00 ,4000 ,54772
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke regelgeving/welk
besluit hieraan ten grondslag ligt?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe aanvullende informatie
te verkrijgen is?
5 ,00 1,00 ,8000 ,44721


In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 4.40 gemiddeld
(schaal 1-10). Dergelijke informatie is dus beperkt aanwezig. Opvallend zijn de grote
verschillen tussen goed en slecht scorende GGD’s (SD=2.96).

7. Zelf doen
Kan de burger vanaf de website tot actie overgaan. Wordt aangeven bij wie informatie besteld
kan worden of kan dit vanaf de website zodat bescheiden kunnen worden verwerkt door de
burger. Dit is onderzocht voor het aanvragen van een advies/hulp kindermishandeling.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de
benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan worden?
5 ,00 2,00 ,4000 ,89443
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de formulieren gedownload
worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal ingevuld
en verzonden worden (zie ook 8.2)
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 1.00 gemiddeld
(schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites niet erg aanwezig.
Zuid-Oost Brabant scoort als enige van alle GGD’s op dit onderdeel.

8. Digitaal afhandelen
In hoeverre wordt de website ingezet als loket waarbinnen de burger zijn zaken met de GGD’s
verricht. Kan de burger dus strikt persoonlijke zaken via de website afhandelen (identificeren,
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

31
aanvragen digitaal en betaling via internet). Dit is onderzocht voor het aanvragen een
advies/hulp kindermishandeling.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden voor
digitaal identificeren?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de
aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden? 5 ,00 ,00 ,0000 ,00000


In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 0 gemiddeld
(schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van digitale persoonsgebonden
afhandeling is er niet.

9. Proces volgen
Heeft de burger zicht op de stand van zaken van afhandeling van vragen en procedures op
persoonlijk niveau. Wordt procesinformatie dus voor de burger inzichtelijk gemaakt en
gebeurt dit eventueel pro-actief vanuit de GGD’s. Dit is onderzocht voor het aanvragen een
advies/hulp kindermishandeling.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
9.1 Voor de volgende dienst: Wordt voor de aanvraag informatie
gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling (aantal
stappen, duur)?
5 ,00 2,00 ,8000 1,09545
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de
voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen
pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-service)?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 1.33 gemiddeld
(schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van het
afhandelingproces zijn dus erg onvolledig. Weinig GGD’s scoren dus erg hoog maar als ze
scoren heeft dit betrekking op informatie over de afhandeling van de dienst (stappen en
duur). Er wordt niet gescoord op het daadwerkelijk aanbieden van procesinformatie.

10. Informatie over mij
Is het mogelijk voor de burger inzicht te krijgen in zijn dossier en bijzonderheden met
betrekking tot zijn relatie met de GGD’ en kan de burger zelf zijn gegevens actualiseren.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat
zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over de gegevens die van
hen bekend zijn?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens? 5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
In de overzichtstabel is te zien dat de GGD’s een verzamelscore hebben van 0.00 gemiddeld
(schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van het
afhandelingproces is er dus niet.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

32

Verbetercommentaren

Onderstaand de verbetercommentaren per GGD. Een algemeen verbetercommentaar is dat de
GGD’s stuk voor stuk bijna op alle onderdelen verbeteringen zouden kunnen boeken. Dit
vanwege de lage scores die eigenlijk alle vijf de GGD’s behalen. Het beste inzicht hierin kan
men krijgen door in de overzichtstabel “resultaten GGD’s” te kijken.

Gooi en Veenstreek (totaal score= 32.33)
Deze GGD is als eerste uit de bus gekomen van alle GGD’s. Dit gebeurt zonder hoge scores
te behalen. Er kan gezegd worden dat de website van deze GGD het breedst ontwikkeld is
maar op alle onderdelen zou er nog ruimte zijn voor verbetering.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd?
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden?
6.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.)
telefonisch besteld kan worden?
7.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen
of (nog beter) digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen
invullen en verzenden)
8.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag
en afhandeling (aantal stappen, duur)?
9.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de
afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang
(een e-mail of sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

33

Zuid-Oost Brabant (totaal score= 28.00)
Deze GGD is scoort nog opvallend goed op procedure. Verder zijn er nog vele verbeteringen
mogelijk op alle onderdelen.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie?
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd?
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.4 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
7.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen
of (nog beter) digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen
invullen en verzenden)
8.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de
afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang
(een e-mail of sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?


Noord-West Veluwe (totaal score=26.00)
Op het onderdeel “Vindbaar” scoort deze GGD erg goed. De rest van de onderdelen zouden
allemaal nog sterk verbeterd kunnen worden.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie?
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd?
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de producten en diensten die de organisatie levert?
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

34
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden?
6.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.)
telefonisch besteld kan worden?
7.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen
of (nog beter) digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen
invullen en verzenden)
8.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag
en afhandeling (aantal stappen, duur)?
9.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de
afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang
(een e-mail of sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Onderzoeker kwam nog prijzen in guldens op de website tegen.

Zeeland (totaal score=25.67)
Zeeland scoort ongeveer identiek aan Noord-West Veluwe.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie?
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd?
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de producten en diensten die de organisatie levert?
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

35
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina?
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
6.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden?
6.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.)
telefonisch besteld kan worden?
7.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen
of (nog beter) digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen
invullen en verzenden)
8.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag
en afhandeling (aantal stappen, duur)?
9.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de
afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang
(een e-mail of sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Kop van Noord-Holland (totaal score=13.33)
Deze GGD scoort behalve op het onderdeel “Vindbaar” beduidend slechter dan alle andere
GGD’s en zou op alle onderdelen duidelijk kunnen verbeteren.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie?
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

36
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
6.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden?
6.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
6.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.)
telefonisch besteld kan worden?
7.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen
of (nog beter) digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen
invullen en verzenden)
8.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.1 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag
en afhandeling (aantal stappen, duur)?
9.2 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de
afhandeling te volgen?
9.3 Aanvraag advies/hulp kindermishandeling: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang
(een e-mail of sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

37
Politie
In het kader van dit onderzoek zijn vijf politiekorpsen onder de loep genomen. Dit waren
Rotterdam Rijnmond, IJsselland, Flevoland, Groningen en Hollands-Midden. Het gemiddelde
van de politie korpsen op “Transparantie” ligt op 34.87.

B
e
t
r
o
u
w
b
a
a
r
V
i
n
d
b
a
a
r
B
e
g
r
i
j
p
e
l
i
j
k
O
p

m
a
a
t
B
r
u
i
k
b
a
a
r
P
r
o
c
e
d
u
r
e
Z
e
l
f

d
o
e
n
D
i
g
i
t
a
a
l

a
f
h
a
n
d
e
l
e
n
P
r
o
c
e
s

v
o
l
g
e
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
e

o
v
e
r

m
i
j
T
r
a
n
s
p
a
r
a
n
t
e

o
v
e
r
h
e
i
d
Politie
1. Rotterdam Rijnmond 3,33 5,00 3,33 0,00 3,33 10,00 10,00 6,6/ 6,6/ 0,00 4S,33
2. !jsselland 8,33 6,6/ 10,00 0,00 3,33 +,00 0,00 0,00 3,33 0,00 35,67
3. Flevoland 10,00 5,00 8,33 0,00 3,33 +,00 0,00 0,00 3,33 0,00 34,00
+. Groningen 10,00 3,33 8,33 0,00 5,00 +,00 0,00 0,00 3,33 0,00 34,00
5. Hollands-Nidden 1,6/ 6,6/ 3,33 0,00 3,33 +,00 0,00 0,00 3,33 0,00 22,33

Overzichtstabel resultaten politie
Deelvragen

1. Betrouwbaarheid
Voor een betrouwbare uitstraling van Politiekorps is het belangrijk dat er op de site informatie
aanwezig is met betrekking tot het doel en de missie, het programma/beleidsplan, wie het
bestuur vormen en hoe het bestuur is georganiseerd.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van
de organisatie?
5 ,00 1,00 ,8000 ,44721
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen
programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
5 ,00 2,00 1,2000 1,09545
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde
activiteiten; een jaarverslag?
5 ,00 1,00 ,4000 ,54772
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie? 5 ,00 1,00 ,8000 ,44721
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd? 5 ,00 1,00 ,8000 ,44721

In de overzichtstabel is te zien dat de Politiekorps een verzamelscore hebben van 6.67
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is bij een
drietal korpsen op orde. De korpsen Rotterdam Rijnmond en Kop van Noord-Holland komen
echter minder goed uit de bus en zorgen dus voor grote onderlinge verschillen tussen de
korpsen (SD=3.91).

2. Vindbaar
Het construct vindbaarheid slaat op de inzichtelijkheid van de diensten die een politiekorps
levert aan haar burgers, hoe in contact te treden en of er eenvoudig informatie zoekbaar is op
de website.

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

38
N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de producten en
diensten die de organisatie levert?
5 1,00 2,00 1,8000 ,44721
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en
routebeschrijving
5 ,00 1,00 ,4000 ,54772
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden: 5 ,00 2,00 1,0000 1,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 5.33
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus niet
erg hoog . Onderling zijn er geen grote erg verschillen (SD=1.40).

3. Begrijpelijk
Begrijpelijkheid duidt op de leesbaarheid van de website. Niveau taalgebruik, samenvattingen
van grote documenten en uitleg van hoe procedures werken.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina? 5 2,00 2,00 2,0000 ,00000
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten
(besluiten, nota's)
5 ,00 2,00 1,2000 1,09545
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd 5 ,00 2,00 ,8000 ,83666

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 6.67
gemiddeld (schaal 1-10). Gemiddeld redelijk behalve dat de websites van de korpsen erg
variabel scoren (SD=.3.12).

4. Op maat
Met deze vragen wordt gekeken of de politiekorpsen via digitale weg personen op basis van
individuele wens informatie informatie verstrekt. Deze informatie zou op basis van een
mailinglist of via online profielinformatie aan personen kunnen worden verstrekt.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief? 5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op
basis daarvan geïnformeerd te worden?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 0.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke mogelijkheden zijn bij politiekorpsen
is er dus niet bij de politiekorpsen(SD=0).

5. Bruikbaar
Kan de bezoeker gewenste informatie van de website downloaden, deze bestellen en wordt de
gebruiker geattendeerd andere informatie buiten de provinciale website vormen het construct
bruikbaar. Is de site informatief zou wellicht ook gesteld kunnen worden.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

39
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te
downloaden en thuis te gebruiken?
5 ,00 1,00 ,2000 ,44721
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen? 5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen? 5 2,00 2,00 2,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 3.67
gemiddeld (schaal 1-10). De onderzochte mogelijkheden zijn dus aanwezig op deze websites
websites (SD=.75). Geen van de politiekorpsen scoort echter hoger dan 5 op dit onderdeel.

6. Procedure
Worden “Wie, wat, waar, hoe, waarom” duidelijk bij aangeboden diensten van de organisaties
(aangifte diefstal)?

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
6.1 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag
gedaan worden?
5 1,00 1,00 1,0000 ,00000
6.2 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk aan welke voorwaarden
moet voldaan worden?
5 1,00 1,00 1,0000 ,00000
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn
voor de afhandeling?
5 ,00 1,00 ,2000 ,44721
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke regelgeving/welk
besluit hieraan ten grondslag ligt?
5 ,00 1,00 ,2000 ,44721
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe aanvullende informatie
te verkrijgen is?
5 ,00 1,00 ,2000 ,44721

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 5.20
gemiddeld (schaal 1-10). Dergelijke informatie is dus beperkt aanwezig. Opvallend is het
grote verschil tussen het op dit onderdeel hoog scorende Rotterdam Rijnmond en de andere
korpsen (SD=2.68).

7. Zelf doen
Kan de burger vanaf de website tot actie overgaan. Wordt aangeven bij wie informatie besteld
kan worden of kan dit vanaf de website zodat bescheiden kunnen worden verwerkt door de
burger. Dit is onderzocht voor het doen van aangifte diefstal.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de
benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan worden?
5 ,00 2,00 ,4000 ,89443
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de formulieren gedownload
worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal ingevuld
en verzonden worden (zie ook 8.2)
5 ,00 2,00 ,4000 ,89443

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 2.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites erg laag.
Wederom scoort Rotterdam Rijnmond hoog en blijven de andere korpsen erg achter.

8. Digitaal afhandelen
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

40
In hoeverre wordt de website ingezet als loket waarbinnen de burger zijn zaken met de
Politiekorpsen verricht. Kan de burger dus strikt persoonlijke zaken via de website afhandelen
(identificeren, aanvragen digitaal en betaling via internet). Dit is onderzocht voor het doen
van een aangifte diefstal.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden voor
digitaal identificeren?
5 ,00 2,00 ,4000 ,89443
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de
aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
5 ,00 2,00 ,4000 ,89443
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden? 5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 1.33
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van digitale
persoonsgebonden afhandeling zijn er niet behalve bij Rotterdam Rijnmond.

9. Proces volgen
Heeft de burger zicht op de stand van zaken van afhandeling van vragen en procedures op
persoonlijk niveau. Wordt procesinformatie dus voor de burger inzichtelijk gemaakt en
gebeurt dit eventueel pro-actief vanuit de politiekorpsen. Dit is onderzocht voor het doen van
aangifte diefstal.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
9.1 Voor de volgende dienst: Wordt voor de aanvraag informatie
gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling (aantal
stappen, duur)?
5 2,00 2,00 2,0000 ,00000
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de
voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
5 ,00 2,00 ,4000 ,89443
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen
pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-service)?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 4.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingsproces zijn dus onvolledig. Weinig politiekorpsen scoren dus erg hoog maar
als ze scoren heeft dit betrekking op informatie over de afhandeling van de dienst (stappen en
duur) maar er wordt niet gescoord op het daadwerkelijk aanbeiden van procesinformatie.

10. Informatie over mij
Is het mogelijk voor de burger inzicht te krijgen in zijn dossier en bijzonderheden met
betrekking tot zijn relatie met het politiekorps en kan de burger zelf zijn gegevens
actualiseren.

N Minimum Maximum Gemiddelde
Std.
Deviatie
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat
zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over de gegevens die van
hen bekend zijn?
5 ,00 ,00 ,0000 ,00000
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens? 5 ,00 ,00 ,0000 ,00000

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

41
In de overzichtstabel is te zien dat de politiekorpsen een verzamelscore hebben van 0.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingproces is er dus niet.

Verbetercommentaren
Onderstaand de verbetercommentaren met betrekking tot de vijf onderzochte politiekorpsen.

Rotterdam Rijnmond (totaalscore=48.33)
Dit korps komt veruit als beste uit de bus. Opvallend is dat Rotterdam Rijnmond hoog scoort
op de onderdelen “Procedure, Zelf doen, Digitaal afhandelen en Informatie over mij”. Alle
andere onderdelen laten duidelijk nog verbetering toe.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie?
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?


Observatie buiten vragenlijst om:
Er is digitale aangifte mogelijk. Er is geen zoekfunctie op de website aanwezig. De eigen
website is onder een apart domein en niet onder politie.nl. Blijkbaar geeft dit andere maar ook
betere resultaten dan de landelijke www.politie.nl

IJsselland (totaalscore=35,67)
Op de website van het korps IJsselland zijn de onderdelen “Betrouwbaar, Vindbaar en
Begrijpelijk” redelijk op orde. De totaalscore is al beduidend lager dan die van Rotterdam
Rijnmond. Dit terwijl IJsselland toch als tweede scoort van alle onderzochte korpsen. Naast
de genoemde onderdelen zouden alle andere onderdelen verbeterd kunnen worden.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

42
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter)
digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en
verzenden)
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Website valt onder www.politie.nl.

Flevoland (totaalscore= 34.00)
De score van het korps Flevoland wijkt niet erg af van die van het korps IJsselland. Hetzelfde
commentaar is van toepassing.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter)
digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en
verzenden)
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

43
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Website valt onder www.politie.nl.

Groningen (totaalscore=34.00)
Groningen scoort bijna identiek aan het korps Flevoland. Zelfde commentaar is van
toepassing.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter)
digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en
verzenden)
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Website valt onder www.politie.nl.

Hollands-Midden (totaalscore=22.33)
Dit korps heeft de laagste score van alle korpsen. Verbetering is mogelijk op alle onderdelen
van het onderzoek.

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd?
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

44
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's)
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter)
digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en
verzenden)
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
Website valt onder www.politie.nl.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

45
Belastingdienst
In het kader van dit onderzoek is ook de belastingdienst onderzocht.

B
e
t
r
o
u
w
b
a
a
r
V
i
n
d
b
a
a
r
B
e
g
r
i
j
p
e
l
i
j
k
O
p

m
a
a
t
B
r
u
i
k
b
a
a
r
P
r
o
c
e
d
u
r
e
Z
e
l
f

d
o
e
n
D
i
g
i
t
a
a
l

a
f
h
a
n
d
e
l
e
n
P
r
o
c
e
s

v
o
l
g
e
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
e

o
v
e
r

m
i
j
T
r
a
n
s
p
a
r
a
n
t
e

o
v
e
r
h
e
i
d
6,6/ 3,33 8,33 0,00 8,33 10,00 5,00 6,6/ 3,33 0,00 51,67

Deelvragen
Onderstaand een algemene bevinding betreffende de scores op de deelonderwerpen:

1. Betrouwbaarheid
Voor een hoge score op het onderdeel betrouwbaarheid is het belangrijk dat er op de site
informatie aanwezig is met betrekking tot het doel en de missie, het programma/beleidsplan,
wie het bestuur vormen en hoe het bestuur is georganiseerd.

Score
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie? 1,0000
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van
de organisatie?
,0000
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag? 1,0000
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie? 1,0000
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd? 1,0000

In de overzichtstabel is te zien dat de Belastingdienst een verzamelscore heeft van 6.67
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus
redelijk.

2. Vindbaar
Het construct vindbaarheid slaat op de inzichtelijkheid van de diensten die een belastingdienst
levert aan haar burgers, hoe in contact te treden en of er eenvoudig informatie zoekbaar is op
de website.

Score
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de producten en diensten die de organisatie levert? 2,0000
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving ,0000
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden: ,0000
In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 3.33
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op de websites is dus niet
erg duidelijk.

3. Begrijpelijk
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

46
Begrijpelijkheid duidt op de leesbaarheid van de website. Niveau taalgebruik, samenvattingen
van grote documenten en uitleg van hoe procedures werken.
Score
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina? 1,0000
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota's) 2,0000
3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd 2,0000

In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 8.33
gemiddeld (schaal 1-10). Een goede score hier dus voor de belastingdienst.

4. Op maat
Met deze vragen wordt gekeken of de belastingdienst via digitale weg personen op basis van
individuele wens informatie verstrekt. Deze informatie zou op basis van een mailinglist of via
online profielinformatie aan personen kunnen worden verstrekt.

Score
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief? ,0000
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te
worden?
,0000

In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 0.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke mogelijkheden zijn bij Belastingdienst
is er dus niet bij de belastingdienst(SD=0).

5. Bruikbaar
Kan de bezoeker gewenste informatie van de website downloaden, deze bestellen en wordt de
gebruiker geattendeerd op andere informatie buiten de belastingdienst website vormen het
construct bruikbaar. Is de site informatief zou wellicht ook gesteld kunnen worden.

Score
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken? 1,0000
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen? 2,0000
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen? 2,0000

In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 8.33
gemiddeld (schaal 1-10).

6. Procedure
Worden “Wie, wat, waar, hoe, waarom” duidelijk bij aangeboden diensten van de organisaties
(aangifte inkomstenbelasting)?

Score
6.1 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden? 1,0000
6.2 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden? 1,0000
6.3 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling? 1,0000
6.4 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt? 1,0000
6.5 Voor de betreffende dienst: Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is? 1,0000
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

47

In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 10.00
gemiddeld (schaal 1-10). Dergelijke informatie is uitgebreid aanwezig.

7. Zelf doen
Kan de burger vanaf de website tot actie overgaan. Wordt aangeven bij wie informatie besteld
kan worden of kan dit vanaf de website zodat bescheiden kunnen worden verwerkt door de
burger. Dit is onderzocht voor het doen van aangifte inkomstenbelasting.

Score
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.)
telefonisch besteld kan worden?
,0000
7.2 Voor de volgende dienst: Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of
(nog beter) digitaal ingevuld en verzonden worden (zie ook 8.2)
2,0000

In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 5.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van dergelijke informatie op is gemiddeld.

8. Digitaal afhandelen
In hoeverre wordt de website ingezet als loket waarbinnen de burger zijn zaken met de
Belastingdienst verricht. Kan de burger dus strikt persoonlijke zaken via de website
afhandelen (identificeren, aanvragen digitaal en betaling via internet). Dit is onderzocht voor
het doen van een aangifte inkomstenbelasting.

Score
8.1 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren? 2,0000
8.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen
invullen en verzenden)
2,0000
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden? ,0000

In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 6.67
gemiddeld (schaal 1-10). Behalve betalen op internet zijn alle gevraagde onderdelen binnen
website verwerkt.

9. Proces volgen
Heeft de burger zicht op de stand van zaken van afhandeling van vragen en procedures op
persoonlijk niveau. Wordt procesinformatie dus voor de burger inzichtelijk gemaakt en
gebeurt dit eventueel pro-actief vanuit de belastingdienst. Dit is onderzocht voor het doen van
aangifte inkomstenbelasting.

Score
9.1 Voor de volgende dienst: Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag
en afhandeling (aantal stappen, duur)?
2,0000
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de
afhandeling te volgen?
,0000
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang
(een e-mail of sms-service)?
,0000

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

48
In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 3.33
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingsproces zijn dus onvolledig.

10. Informatie over mij
Is het mogelijk voor de burger inzicht te krijgen in zijn dossier en bijzonderheden met
betrekking tot zijn relatie met het belastingdienst en kan de burger zelf zijn gegevens
actualiseren.

Score
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen
beschikken over de gegevens die van hen bekend zijn?
,0000
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens? ,0000

In de overzichtstabel is te zien dat de belastingdienst een verzamelscore heeft van 0.00
gemiddeld (schaal 1-10). Aanwezigheid van mogelijkheden op het gebied van het volgen van
het afhandelingproces is er dus niet.

Verbetercommentaar
De belastingdienst heeft 1 centrale website voor al zijn kantoren. Vergeleken met de andere
organisaties scoort de belastingdienst redelijk hoog (Transparantie=51.67).

De belastingdienst scoort minder goed op de onderdelen “Vindbaar, Op maat, Zelf doen,
Proces volgen en Informatie over mij.

Onderstaand zijn de vragen opgesomd waarop deze organisatie

Verbeter punten (onderdelen waarop organisatie niet scoorde):
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de organisatie?
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:adresgegevens en routebeschrijving
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
7.1 Voor de volgende dienst: Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan
worden?
8.3 Voor de volgende dienst: Kan betaling via internet plaatsvinden?
9.2 Voor de volgende dienst: Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
9.3 Voor de volgende dienst: Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of
sms-service)?
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen beschikken over
de gegevens die van hen bekend zijn?
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?

Observatie buiten vragenlijst om:
De website van de belastingdienst heeft geen algemene zoekfunctie.
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

49
Bijlage 1

1.Betrouwbaarheid
1.1 Is er op de site informatie aanwezig over het doel en de missie van de organisatie?
Scores en gewichten ja/nee (1/0)
1.2 Is er op de site informatie aanwezig over het voorgenomen programma of de geplande activiteiten van de
organisatie?
Scores en gewichten ja/nee (2/0)
A. Collegeprogramma
B. Statenprogramma
C. Programma/beleidsplan
D. Programma/beleidsplan
E. Programma/beleidsplan
1.3 Is er op de site informatie te vinden over de gerealiseerde activiteiten; een jaarverslag?
Scores en gewichten ja/nee (1/0)
1.4 Is duidelijk wie verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie?
Scores en gewichten ja/nee (1/0)
A. College van B&W
B. College van GS/PS
C. Wethouder/directeur
D. Korpsbeheerder/chef
E. Minister van financiën
1.5 Wordt de organisatiestructuur en de taakomschrijving uitgelegd?
Scores en gewichten ja/nee (1/0)
A. College/raad
B. College /raad
C. Wethouder/directeur
D. Korpsbeheerder/chef
E. DG Belastingdienst

2.Vindbaar
2.1 Is het eenvoudig een overzicht te vinden van de producten en diensten die de organisatie levert?
Scores en gewichten: Ja, eenvoudig - Ja, moeilijk- Nee, niet gevonden (2/1/0)
2.2 Is op de website in twee klikken te vinden:
Scores en gewichten: Ja, a) en b) - Ja, a) - Ja, b) - Nee, meer dan 2 - Helemaal niet (2/1/1/0/0)
A. wat de adresgegevens zijn van de (publieksdiensten van de) organisatie?
B. een routebeschrijving?
2.3 Is via een zoekfunctie het volgende item eenvoudig te vinden:
Scores en gewichten: Ja, eenvoudig - Ja, moeilijk- Nee, niet gevonden (2/1/0)
A. Uittreksel uit persoonsregister
B. Streekplan
C. Aanvraag advies/zorg over kindermishandeling
D. Aangifte diefstal
E. Motorrijtuigenbelasting

3. Begrijpelijk
3.1 Hoe eenvoudig is de taal op de homepagina?
Scores en gewichten: Eenvoudig – Redelijk - Ingewikkeld (2/1/0)
3.2 Worden samenvattingen gegeven van langere documenten (besluiten, nota’s)
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
A. Raadstuk Veiligheidsbeleid
B. Verkeer en Vervoerplan
C. Ouderenzorg
D. jaarverslag
E. Programma aangifte 2002

3.3 Wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd
Hoe u een bezwaar tegen een besluit kunt indienen (Bouwvergunning) Is geworden: hoe u een uittreksel uit het
persoonsregister kun aanvragen?
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

50
Scores en gewichten: Eenvoudig – Redelijk - Ingewikkeld (2/1/0)
A. Hoe u een subsidie kunt aanvragen
B. Wat de ouderenzorg inhoudt
C. Hoe het bureau in uw buurt werkt
D. Hoe aangifte inkomstenbelasting te doen

4. Op maat
4.1 Bevat de Website een mailinglist en/of e-mailnieuwsbrief?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
4.2 Kan er op de website profielinformatie achtergelaten worden om op basis daarvan geïnformeerd te worden?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)

5.Bruikbaar
5.1 Bevat de website de mogelijkheid om brochures of rapporten te downloaden en thuis te gebruiken?
Scores en gewichten: ja, in Word (en PDF) – Ja, in pdf - Nee (2/1/0)
5.2 Wordt de mogelijkheid geboden om informatie te bestellen?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
5.3 Wordt bij informatie gewezen op andere informatiebronnen?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)Fr
A. Veiligheid
B. Verkeer en Vervoer
C. Ouderenzorg
D. Inbraak
E. Advies bij invullen inkomstenbelasting

6. Procedure
Ga voor de volgende diensten na
A. Uittreksel uit persoonsregister
B. aanvraag cultuursubsidie
C. aanvraag advies/hulp kindermishandeling
D. aangifte diefstal
E. aangifte inkomstenbelasting
6.1 Is duidelijk bij wie moet de aanvraag gedaan worden?
Scores en gewichten: ja/nee (1/0)
6.2 Is duidelijk aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
Scores en gewichten: ja/nee (1/0)
6.3 Is duidelijk welke stappen er nodig zijn voor de afhandeling?
Scores en gewichten: ja/nee (1/0)
6.4 Is duidelijk welke regelgeving/welk besluit hieraan ten grondslag ligt?
Scores en gewichten: ja/nee (1/0)
6.5 Is duidelijk hoe aanvullende informatie te verkrijgen is?
Scores en gewichten: ja/nee (1/0)

7. Zelf doen
Ga voor de volgende diensten na
A. Uittreksel uit persoonsregister
B. aanvraag cultuursubsidie
C. aanvraag advies/hulp kindermishandeling
D. aangifte diefstal
E. aangifte inkomstenbelasting
7.1 Is op de website aangegeven dat de benodigde informatie (formulier ed.) telefonisch besteld kan worden?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
7.2 Kunnen de formulieren gedownload worden en geprint om thuis in te vullen of (nog beter) digitaal ingevuld
en verzonden worden (zie ook 8.2)
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)

8. Digitaal afhandelen
Ga voor de volgende diensten na
A. Uittreksel uit persoonsregister
B. aanvraag cultuursubsidie
burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

51
C. aanvraag advies/hulp kindermishandeling
D. aangifte diefstal
E. aangifte inkomstenbelasting
8.1 Worden er mogelijkheden geboden voor digitaal identificeren?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
8.2 Worden er mogelijkheden geboden om de aanvraag digitaal te doen (vragen invullen en verzenden)
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
8.3 Kan betaling via internet plaatsvinden?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)

9. Proces volgen
Ga voor de volgende diensten na
A. Uittreksel uit persoonsregister
B. aanvraag cultuursubsidie
C. aanvraag advies/hulp kindermishandeling
D. aangifte diefstal
E. aangifte inkomstenbelasting
9.1 Wordt voor de aanvraag informatie gegeven over de het proces van aanvraag en afhandeling (aantal stappen,
duur)?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
9.2 Worden er mogelijkheden geboden om de voortgang (stappen) van de afhandeling te volgen?
Scores en gewichten: Ja, dit kan digitaal – Ja, via een contactadres – Nee, dit kan niet (2/1/0)
9.3 Wordt er een dienst geleverd die mensen pro-actief attendeert op de voortgang (een e-mail of sms-service)?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)

10. Informatie over mij
10.1 Worden burgers op de website geattendeerd op de mogelijkheid dat zij inzage kunnen hebben/kunnen
beschikken over de gegevens die van hen bekend zijn?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)
10.2 Is het mogelijk om digitaal inzage te krijgen in die gegevens?
Scores en gewichten: ja/nee (2/0)

burger@overheid

digitale transparante overheid maart 2004

52
Bijlage 2 info per vraag per organisatietype (zie PDF)

Bijlage 3 zie overzichttabel gemiddelde per en over
organisaties (excelsheet)