Tarieventabel Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Algemeen Bestuursstukken Burgerlijke

stand Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Bouwvergunningen c.a. Gemeentearchief Vastgoedinformatie Reisdocumenten Rijbewijzen

Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen Hoofdstuk 11 Drank- en Horecawet Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer Hoofdstuk 13 Wet op de openluchtrecreatie Hoofdstuk 14 Vent- en standplaatsvergunningen Hoofdstuk 15 Kapvergunningen Hoofdstuk 16 Muziekvergunningen Hoofdstuk 17 Diversen

Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: per pagina op papier van A4-formaat per pagina op papier van A5-formaat kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk een gunstige beschikking op aanvragen van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in de volgende artikelen van deze tarieventabel zijn genoemd, per beschikking of genoemd stuk informatie overeenkomstig het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991,703), indien de informatie wordt verstrekt door van de documenten een uittreksel of samenvatting van de inhoud te geven, per pagina Hoofdstuk 2 Bestuursstukken 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van de programmabegroting een afschrift van de concernbegroting met bijlagen een afschrift van de productenraming van een afdeling een afschrift van het jaarverslag een afschrift van de jaarrekening met bijlagen een uittreksel uit de onder 2.1.1 tot en met 2.1.5 bedoelde stukken, per bladzijde Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: op het schriftelijk verstrekken van de verslagen van de raadsvergaderingen alsmede op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen op het digitaal verstrekken van de verslagen van de raadsvergaderingen alsmede op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: op het schriftelijk verstrekken van de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie alsmede op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie op het digitaal verstrekken van de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie alsmede op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

0,90

€ €

0,25 0,40

6,20

1.1.4

20,60

1.1.5

5,85

€ € € € € €

42,55 50,70 24,40 42,55 50,70 0,90

32,00

50% van het tarief bepaald in 2.2.1.1

2.3 2.3.1 2.3.2

€ €

32,00 16,00

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand 3.1 3.1.1 3.1.2 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk / het registreren van een partnerschap op: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur op elk ander tijdstip één en ander voor zover deze dagen of uren niet ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stbl. nr. 72) door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kosteloze huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie zijn aangewezen (maandag om 9.15 uur en 10.15 uur) het tarief genoemd in 3.1.1 en 3.1.2 wordt, indien het voltrekken van van een huwelijk / het registreren van een partnerschap op locatie plaatsvindt, verhoogd met (artikel 4 van de wet van 23 april 1879 is hierop niet van toepassing) Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk / het registreren van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek Het tarief voor de omzetting van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bedraagt Het bepaalde in de laatste alinea van 3.1.2 is van overeenkomstige toepassing. De kosten van het annuleren van een huwelijk binnen veertien dagen voor de huwelijksvoltrekking bedraagt Het tarief bedraagt voor: het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering het verstrekken van een duplicaattrouwboekje of -partnerschapsboekje het kalligraferen van een trouwboekje of een partnerschapsboekje: Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld: alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend - voor elk op die lijst vermeld paar Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een jaarabonnement op het verstrekken van lijsten als in 3.4.1 en 3.4.2 bedoeld: ten aanzien van geborenen ten aanzien van ondertrouwden ten aanzien van gehuwden en geregistreerde partners ten aanzien van overledenen voor alle vier lijsten tezamen Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, indien deze betrekking hebben op één persoon, voor ieder daaraan besteed kwartier. Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verzoeken om inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een

€ 252,35 € 652,00

3.1.3

€ 239,00

3.2 3.2.1

€ 151,40 € 49,50

3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1

€ € € €

41,20 10,30 24,20 13,55

1,40

3.4.2

1,40

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6

€ 86,50 € 45,20 € 45,20 € 39,85 € 181,80

14,75

3.7

andere gemeente in Nederland, alsmede van een afschrift of uittreksel uit de akte van die registers. 3.8 Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verzoeken om inlichtingen en bescheiden betreffende de burgerlijke stand in een gemeente of plaats buiten Nederland. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking tot schriftelijke gegevensverstrekking aan afnemers en bijzondere derden: per verstrekking tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen voor 500 verstrekkingen voor 1.000 verstrekkingen voor 5.000 verstrekkingen voor 10.000 verstrekkingen Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed half uur Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen c.a. Bouwkosten 5.1 Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien de opgave van de bouwkosten afwijkt van de landelijk geldende kubieke meterprijzen, wordt toepassing gegeven aan artikel 11, tweede lid van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exemplaar van: de "Bouwverordening" de toelichting op de "Bouwverordening"

2,60

6,30

3.9

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 4.3

€ €

8,25 2,35

€ 74,55 € 334,75 € 452,70 € 1.675,00 € 2.365,00

14,75

5.2 5.2.1 5.2.2

€ 54,00 € 54,00

5.3 5.3.1

5.3.2 5.3.3 5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.4.

5.3.5

5.3.6

5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning kan worden verleend, bedraagt: € 60,00 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, en dit schetsplan niet is geseponeerd, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend; een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet, bedraagt: € 60,00 vermeerdert met 1,59 % van de bouwkosten een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, bedraagt: indien de bouwkosten minder bedragen dan € 11.006,29: € 175,00 indien de bouwkosten € 11.006,29 of meer bedragen: 1,59 % van de bouwkosten een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet: 40% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bedoeld in 5.3.3, met dien verstande dat ten minste een bedrag is verschuldigd van: € 175,00 een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet: 50% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.3 voor de primaire bouwvergunning eerste fase, verhoogd met het tarief als bepaald in 5.3.3 over de bouwkosten waarmee de gewijzigde bouwvergunning eerste fase de primaire bouwvergunning overtreffen, met dien verstande dat ten minste een bedrag is verschuldigd van: € 175,00 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet: 70% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.3, met dien verstande dat ten minste een bedrag is verschuldigd van: € 175,00 De aanvrager van een bouwvergunning is gehouden bij de aanvraag een opgave van de aannemingssom over te leggen als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Aan de hand van deze opgave stellen burgemeester en wethouders het bedrag van de bouwkosten vast ter zake waarvan de leges als bedoeld in 5.3 worden geheven. Indien de opgave of de raming niet deugdelijk wordt geacht, dient een gespecificeerde begroting te worden overgelegd. Blijft de aanvrager in gebreke de totale kosten in de aanvraag te vermelden of de gevraagde begroting over te leggen of kunnen burgemeester en wethouders zich met de opgegeven bouwkosten niet verenigen, dan stellen zij het bedrag van de bouwkosten vast op basis van de correctierichtlijn (zie bijlage overzicht bouwkosten) ter bepaling van de bouwkosten en worden de leges als bedoeld in 5.3 naar de uitkomst daarvan geheven. Teruggaaf/Vermindering Alle teruggaven/verminderingen zijn exclusief de Welstandsleges. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning verleend is, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verminderd met het

5.5.1

5.5.2

5.5.2.1

5.5.3

5.5.3.1

5.5.3.2

5.5.3.3

5.5.4

5.5.4.1

5.5.4.2

5.5.4.3

bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 5.3.3, met dien verstande dat zij niet minder dan € 50,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is. Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze binnen 6 maanden na verlening van de vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag een vermindering van de geheven leges verleend van 50% bij: - een niet gefaseerde reguliere vergunning; - de 2e fase van een reguliere vergunning en 50% bij een lichte vergunning. Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze binnen 2 jaar na verlening van de vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag een vermindering van de geheven leges verleend van 10% bij: - een niet gefaseerde reguliere vergunning; - de 2e fase van een reguliere vergunning en 25% bij een lichte vergunning. Indien binnen vier weken na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning, doch voor het verlenen van deze vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 75% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.2. Indien binnen vier weken na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een niet gefaseerde reguliere bouwvergunning, doch voor het verlenen van deze vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 75% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.3 Indien binnen vier weken na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase doch voor het verlenen van deze vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 60% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.4. Indien binnen vier weken na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase doch voor het verlenen van deze vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 60% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.6. Indien op een later tijdstip dan in 5.5.3 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 60% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.2. Indien op een later tijdstip dan in 5.5.3.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een niet gefaseerde reguliere bouwvergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 30% van het bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als bepaald in 5.3.3. Indien op een later tijdstip dan in 5.5.3.2 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 20% van het bedrag berekend op de wijze als bepaald in 5.3.4. Indien op een later tijdstip dan in 5.5.3.3 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag

5.5.5 5.5.5.1

wordt ingetrokken, wordt een vermindering verleend van 30% van het bedrag berekend op de wijze als bepaald in 5.3.6. Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag bij een lichte en reguliere niet gefaseerde vergunning vermindering van 50% van de geheven leges verleend. Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag bij een reguliere vergunning tweede fase vermindering van 25% van de geheven leges verleend. Overschrijving bouwvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening Verhogingen Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met: toepassing van artikel 11 (binnenplanse anticipatie) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het bedrag van de verhoging bedraagt minimaal Toepassing van artikel 17, of 19, tweede lid, indien wel/geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is, of derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50 vierde of zesde lid van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 5.3.2 en 5.3.3 berekende bedrag verhoogd met de voor een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijke daadwerkelijke kosten. Hiervan wordt op het moment dat het vrijstellingsverzoek in behandeling wordt genomen door burgemeester en wethouders opgave gedaan aan de aanvrager. Het bedrag van de verhoging bedraagt minimaal Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 15, indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is, wordt het overeenkomstig 5.3.2 en 5.3.3 berekende bedrag verhoogd met Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan (ook Landgoederen) waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is, of 50, vijfde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 5.3.3 berekende bedrag verhoogd met voor een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijke daadwerkelijke kosten. Hiervan wordt op het moment dat het verzoek in behandeling wordt genomen door burgemeester en wethouders opgave gedaan aan de aanvrager. Het bedrag van de verhoging bedraagt minimaal Bij verplichte publicatie in de Staatscourant dit bedrag extra verhogen met Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor advies wordt ingewonnen bij de welstandscommissie, wordt het overeenkomstig 5.3.2 en 5.3.3 berekende bedrag verhoogd met de werkelijke kosten van het advies van de welstandscommissie. Dit recht is ook verschuldigd indien de aanvrager van de bouwvergunning vanwege het uitgebrachte advies van de welstandscommissie van de uitvoering van het bouwplan afziet of indien het bouwplan geweigerd wordt. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan die de gemeente zelf toetst aan de welstandsnota, wordt het overeenkomstig 5.3.2 berekende bedrag verhoogd met de advieskosten volgens tabel

5.6

13,10

5.7 5.7.1.a 5.7.1.b

€ 580,00

€ 255,00

5.7.1.c

€ 153,00

5.7.2

€ 400,00 € 250,00

5.7.3

advieskosten Welstandsnota. 5.7.4 Indien voor de beoordeling van technische bouwaspecten externe assistentie noodzakelijk is (advies-/ingenieursbureau’s) worden de in dit hoofdstuk van toepassing zijnde legesbedragen eveneens verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Dit recht is ook verschuldigd indien de aanvrager van de bouwvergunning vanwege het uitgebrachte advies van de welstandscommissie van de uitvoering van het bouwplan afziet of indien het bouwplan geweigerd wordt. Teruggaaf/Vermindering Wordt medewerking verleend en wordt de vergunning ingetrokken dan wordt op schriftelijke aanvraag een teruggaaf van de geheven leges, genoemd in 5.7.2, van 50% verleend. De kosten van onderzoeken die de verzoeker moet aanleveren vallen uiteraard buiten deze regeling. Aanlegvergunningen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) € 283,00 5.8.2 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.8.1 berekende bedrag verhoogd met

5.7.5

5.8.1

52,50

5.9.1.

5.9.2

5.9.3

Bestemmingswijzigingen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een principe uitspraak voor vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 (binnenplanse anticipatie) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.3.3 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist als bedoeld in 5.8.1 € 435,00 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, eerste lid, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van de provincie nodig is, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.3.3 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.8.1 € 700,00 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toetsen van een schetsontwerp voor een nieuw landgoed € 700,00 Teruggaaf/Vermindering Wordt het verzoek gedurende de behandeling ingetrokken dan wordt op schriftelijke aanvraag een vermindering van de te heffen leges, genoemd in 5.9.1, 5.9.2 en 5.9.3 van 50% verleend. De kosten van onderzoeken die de verzoeker moet aanleveren vallen uiteraard buiten deze regeling. Bodemgesteldheidonderzoek Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteld-

5.9.4

5.10

5.10.1 5.10.2 5.10.3 5.10.4

heid, als bedoeld in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning van 13 juli 2002, onder 1.2.6, bedraagt: indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725, uitgave 1999, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft Akoestisch/bouwfysisch onderzoek Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een akoestisch/bouwfysisch Onderzoek, uitgevoerd in het kader van het Bouwbesluit en de Wet Geluidhinder: Gebruiksvergunningen in verband met brandveiligheid Dit hoofdstuk is van toepassing op brandbeveiligingsvergunningen (gebruiksvergunningen) die op grond van de Bouwverordening gemeente Midden-Drenthe worden afgegeven.

€ € €

30,00 60,00 90,00

60,00

5.11. 5.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning Indien de gebruiksvergunning een hierna genoemde nieuw te bouwen bouwwerk of inrichting betreft, wordt het onder 5.11 genoemd tarief verhoogd met de bij elk van het bouwwerk of inrichting aangegeven tarief. Theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, bioscopen, gebedshuizen, kantoren, scholen, horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels, nacht- en dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, apotheken, gezondheidscentra, buurthuizen, zwembaden, sauna’s, en bibliotheken met een bruto vloeroppervlakte: - tot 100 m2 € 105,00 - van 100 m2 tot 500 m2: € 1,10 per m2. - van 500 m2 tot 2.000 m2: € 315,00 vermeerderd met € 0,43 per - van 2.000 m2 tot 5.000 m2: € 895,00 vermeerderd met € 0,14 per - van 5.000 m2 tot 50.000 m2: € 1.420,00 vermeerderd met € 0,02 per - 50.000 m2 en meer € 1.890,00 vermeerderd met € 0,01 per Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, tentoonstellingsruimten, musea, sport- en evenementenhallen, winkels, warenhuizen, winkelcentra, kampeerplaatsen en jachthavens met een bruto vloeroppervlakte: - tot 100 m2 € 52,50 - van 100 m2 tot 500 m2: € 0,50 per m2. - van 500 m2 tot 2.000 m2: € 157,50 vermeerderd met € - van 2.000 m2 tot 5.000 m2: € 450,00 vermeerderd met € - van 5.000 m2 tot 50.000 m2: € 735,00 vermeerderd met € - 50.000 m2 en meer: € 1.000,00 vermeerderd met € Loodsen, vemen, opslagplaatsen en fabrieken voor zover het betreft niet gebouwd terrein in gebruik voor bedrijfsdoeleinden met een bruto oppervlakte: - tot 500 m2 € 52,50 - van 500 m2 tot 2.000 m2: € 105,00 - van 2.000 m2 tot 5.000 m2: € 157,50

€ 357,00

5.11.1.1

m2. m2. m2. m2.

5.11.1.2

0,22 per m2. 0,08 per m2. 0,01 per m2. 0,01 per m2.

5.11.1.3

- 5.000 m2 en meer: 5.11.2

€ 157,50 vermeerderd met € 26,25 per 5.000 m2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van de gebruiksvergunning op een andere naam, zonder dat de vergunning wordt gewijzigd: Sloopvergunning en sloopmelding Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening: Categorie met/zonder asbest o.a. sloop van één woongebouw en/of bijgebouw(en) of delen hiervan Projectmatig slopen van (complexen) woningen en/of bijgebouwen o.a. sloop van bedrijfswoning en/of -gebouw(en) o.a. sloop van bedrijfsgebouw(en), kantoren, en aanverwante bouwwerken o.a. sloop van bouwwerken, geen gebouw zijnde

€ 238,00

5.12.1

Bestemming Wonen Wonen Agrarisch Bedrijven Overige 5.12.2 5.12.3

Legesbedrag € 60,00 € 180,00 € 120,00 € 240,00 € 120,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de bouwverordening Overschrijving sloopvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende sloopvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening Teruggaaf/Vermindering Indien een aanvraag, genoemd in 5.12.1 in behandeling wordt genomen en dit verzoek wordt niet verleend dan wordt een vermindering van de geheven leges van 25% verleend. Wordt medewerking verleend en wordt binnen 6 maanden na datum vergunningverlening deze ingetrokken dan wordt op schriftelijke aanvraag een teruggaaf van de geheven leges van 25% verleend. Overig Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen Overschrijving ontheffing Landschapsverordening Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende ontheffing Teruggaaf/Vermindering Indien een aanvraag, genoemd in 5.13.1 in behandeling wordt genomen en de ontheffing wordt niet verleend dan wordt een vermindering van de geheven leges van 50% verleend. Wordt medewerking verleend en wordt binnen 6 maanden na datum verlening ontheffing deze ingetrokken dan wordt op schriftelijke aanvraag een teruggaaf van leges gegeven van Informatieverzoeken onroerende goederen

60,00

13,10

5.12.4

5.13

€ 212,00

5.13.1

13,10

5.13.2

50,00

5.13.3

Het tarief voor vragen om informatie over: status van bestemmingsplannen en de bestemmingen, informatie over milieuvergunningen, informatie uit bodemonderzoeken en overige zaken in verband met aankoop- en verkoopopdrachten of voor taxaties, bedraagt minimaal Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

90,00

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

8,25

7.1

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie of lichtdruk van tekeningen of kaartmateriaal, zoals kadastrale kaarten, tekeningen en kaartmateriaal behorende bij bouwplannen, voorbereidingsbesluiten, bestemmingsplannen, structuurplannen, herinrichtingsplannen, en dergelijke per fotokopie op formaat A4 per fotokopie op formaat A3 per lichtdruk Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift, beeldschermafdruk of fotokopie: uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet uit de registers bedoeld in de artikelen 6 en 20 van de Monumentenwet 1988 uit het register bedoeld in artikel 57 van de Woningwet per afschrift, beeldschermafdruk of fotokopie Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift, beeldschermafdruk of fotokopie uit de gemeentelijke kadastrale registratie (object- en/of subjectinformatie), per afschrift, beeldschermafdruk of fotokopie Hoofdstuk 8 Reisdocumenten

€ € €

1,15 1,60 6,80

2,75

7.3

4,05

8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 8.1.1 (zakenpaspoort) tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) tot het bijschrijven van een kind, direct bij de aanvraag van een nieuw document, per kind tot het bijschrijven van een kind met een bijschrijvingsticker in een bestaand document, per kind voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven van een reisdocument (inclusief bijschrijving kinderen)

€ 38,80 € 43,40 € 38,80 € 31,25 € 8,05

€ 18,80

8.1.8 8.1.9

worden de leges verhoogd met voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het bijschrijven van een kind met bijschrijvingsticker in een bestaand reisdocument, worden de leges verhoogd per bijschrijvingsticker met indien ter zake van de aanvraag tot het afgeven van een reisdocument aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd en de aanvrager zich ook niet met een ander reisdocument kan identificeren, wordt de ter zake verschuldigde leges verhoogd met Hoofdstuk 9 Rijbewijzen

€ 39,50 € 18,80

€ 20,60

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen Indien ter zake van de aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk rijbewijs bij de aanvraag - anders dan door overmacht - niet compleet kan worden overgelegd, wordt de ter zake verschuldigde leges verhoogd met Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen

€ 25,75

9.2

3,55

9.3

€ 20,60

10.1

10.1.1 10.1.2 10.1.3

10.1.4 10.1.5 10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat (=Speelautomatenbesluit) voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten (=Speelautomatenbesluit) voor een periode van minder dan twaalf maanden of langer, maar ten hoogste vier jaren worden de in artikel 10.1.1 en 10.1.2 genoemde bedragen verlaagd onderscheidenlijk verhoogd naar evenredigheid van het verschil in looptijd. voor een periode van meer dan vier jaren of voor onbepaalde tijd voor één speelautomaat voor een periode van meer dan vier jaren of voor onbepaalde tijd voor twee speelautomaten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) Hoofdstuk 11 Drank- en Horecawet

€ €

58,20 93,20

€ 233,00 € 374,00

€ 13,90

10.3

€ 13,90

11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge

artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet 11.2 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet bedraagt het tarief Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer 12.1 12.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) anders dan bedoeld in onderdeel 14.1.1 . tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (Stb.1994,450) tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb.2001,201) tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (Stb.1987,175) tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om zich met een motorvoertuig op meer dan twee wielen op de openbare wegen in de bebouwde kom van het dorp Orvelte te bevinden tot het verkrijgen van een inrijdontheffing voor het voetgangersgebied Beilen als bedoeld in de “Beleidsregels toegang voetgangersgebied Beilen” Hoofdstuk 13 Wet op de openluchtrecreatie 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5 13.1.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de openluchtrecreatie tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de openluchtrecreatie tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de openluchtrecreatie tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de openluchtrecreatie tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 24 van de Wet op openluchtrecreatie Hoofdstuk 14 Vent- en standplaatsvergunningen 14.1 14.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een niet-commerciële vent- of standplaatsvergunning: geldig voor één dag of gedeelte daarvan

€ 335,00

€ 41,20

€ 31,00 € 28,00 € 31,00 € 46,35 € 23,00

12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6

€ 27,80 € 40,00

12.1.7

€ 583,00 € 291,50 € 291,50 € 437,75 € 291,50 € 291,50

5,85

14.1.2 14.1.3 14.1.4 14.1.5 14.2 14.2.1 14.2.3 14.2.4 14.1.5

geldig voor één week of gedeelte daarvan, doch meer dan één dag geldig voor één maand of gedeelte daarvan, doch meer dan één week geldig voor één kwartaal of gedeelte daarvan, doch meer dan één maand geldig voor één jaar of gedeelte daarvan, doch meer dan één kwartaal Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een commerciële vent- of standplaatsvergunning: per dag per kwartaal per halfjaar per jaar Hoofdstuk 15 Kapvergunningen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een vergunning tot het vellen van houtopstanden en andere beplantingen (kapvergunning) Hoofdstuk 16 Muziekvergunningen

8,70

€ 20,70 € 41,50 € 81,50

€ 6,20 € 82,80 € 155,40 € 290,00

€ 62,50

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziekinstrumenten, al dan niet langs mechanische weg op of aan de openbare weg: geldig voor één dag of gedeelte daarvan geldig voor één week of gedeelte daarvan, doch meer dan één dag geldig voor één maand of gedeelte daarvan, doch meer dan één week geldig voor één kwartaal of gedeelte daarvan, doch meer dan één maand geldig voor één jaar of gedeelte daarvan, doch meer dan één kwartaal Hoofdstuk 17 Diversen € € 3,80 9,45

16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 16.1.5

€ 17,00 € 34,10 € 67,70

17.1 17.1.1 17.1.2 17.1.3 17.1.4 17.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag tot het verkrijgen van een attestatie de vita tot het afgeven van een bewijs van Nederlanderschap tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een landelijk paspoort voor bejaarden (Pas 65) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor:

€ 30,40 € 8,25 € 8,25 € 8,25

€ 13,90

17.3

17.4

een aansluiting op het gemeente riool het dempen van een sloot het aanbrengen van een dam met duiker het aanbrengen van een inrit

€ € € €

41,50 41,50 41,50 41,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf als bedoeld in hoofdstuk 3 van de APV Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het verkrijgen van een vergunning op grond van de festiviteiten- en evenementenverordening het tarief in 17.5.1 wordt: - bij het nemen van verkeerstechnische en/of brandveiligheidsmaatregelen - bij inzet van andere gemeentelijke diensten verhoogd met

€ 520,00

17.5 17.5.1 17.5.2

€ 20,00

€ 60,00