Hoogheemraadschap van Rijnland Verontreinigingsheffing tabelbedrijven vanaf 2001

Inleiding Vanaf het jaar 2001 wordt de aanslag verontreinigingsheffing voor tabelbedrijven op een andere wijze berekend. Dit is een gevolg van een wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, verder: “Wvo” *). Op grond van deze wetswijziging is de Verordening verontreinigingsheffing Rijnland aangepast. Over deze wijziging kunt u in deze circulaire meer lezen. Wat is een tabelbedrijf? De Wet verontreiniging oppervlaktewateren kent voor de vaststelling van de vervuilingswaarde van het afvalwater voor bedrijven het volgende onderscheid, als basis voor de berekening van de aanslag verontreinigingsheffing: § bedrijven waar het afvalwater wordt gemeten en bemonsterd (meetbedrijven); § bedrijven waar de vervuilingswaarde van het afvalwater op basis van gemiddelden wordt vastgesteld aan de hand van een tabel (tabelbedrijven); § bedrijven waar een zogenaamde forfaitaire regeling van toepassing is (kleine bedrijven met een vaste aanslag). Vanaf 2001 is hieraan nog toegevoegd: § glastuinbouwbedrijven met lozing van afvalwater vanuit de kassen krijgen een heffing opgelegd van 3 vervuilingseenheden per hectare glasopstand. Wat verandert er voor een tabelbedrijf? Tot nu toe wordt er bij tabelbedrijven per bedrijfscategorie een gemiddelde vervuiling van het afvalwater vastgesteld. Dit gemiddelde in aantallen vervuilingseenheden (v.e.), de coëfficiënt, wordt veelal uitgedrukt per m³ ingenomen water of per bijvoorbeeld 1.000 kg product. Nieuw is dat vanaf 2001 alle berekeningen zijn gebaseerd op het ingenomen water en dat gebruik wordt gemaakt van een tabel met klassegrenzen. Dit betekent dat er meer sprake is van een individuele benadering per bedrijf. Echter wel met toepassing van een gemiddelde coëfficiënt binnen een klasse. Ingenomen water Onder “ingenomen water” wordt in dit verband verstaan: ‘Geleverd drink- en industriewater, onttrokken grond- en oppervlaktewater en opgevangen hemelwater.’ De tabel afvalwatercoëfficiënten De huidige tabel met een indeling per bedrijfscategorie vervalt. Hiervoor in de plaats komt een met tabel met klassegrenzen uitgedrukt in aantallen vervuilingseenheden per m³ ingenomen water. Deze tabel afvalwatercoëfficiënten is opgenomen als bijlage bij de Verordening verontreinigingsheffing Rijnland en luidt als volgt:
*) (wet van 16 maart 2000, Staatsblad 2000, nr. 135).

2

Klasse

Klassegrenzen uitgedrukt in aantal vervuilingseenheden met betrekking tot het zuurstofverbruik per ³ ingenomen water ondergrens bovengrens 0,0013 0,0020 0,0031 0,0048 0,0075 0,012 0,018 0,029 0,045 0,070 0,11 0,17 0,27 0,42

Afvalwatercoëfficiënt uit gedrukt in aantal vervuilingseenheden per m³ ingenomen water in het heffingsjaar 0,0010 0,0016 0,0025 0,0039 0,0060 0,0094 0,015 0,023 0,036 0,056 0,088 0,14 0,21 0,33 0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

>0 > 0,0013 > 0,0020 > 0,0031 > 0,0048 > 0,0075 > 0,012 > 0,018 > 0,029

> 0,045
> 0,070 > 0,11 > 0,17 > 0,27 > 0,42

Hoe wordt de indeling in een klasse bepaald? Voor de indeling in een klasse is de bij Algemene maatregel van bestuur vastgestelde bedrijventabel van toepassing. Deze bedrijventabel geeft per bedrijfscategorie de vervuilingswaarde per m³ ingenomen water. In beginsel wordt aan de hand van de bedrijventabel de klasse met bijbehorende afvalwatercoëfficiënt bepaald. Een bedrijf kan echter op zijn kosten aan de hand van meting, bemonstering en analyse laten vaststellen dat een andere klasse van toepassing moet zijn. Ook zal het hoogheemraadschap zelf van de bedrijventabel mogen afwijken als hiervoor aanleiding is. De bedrijventabel Hieronder treft u de bedrijventabel, zoals deze is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water, met gemiddelde vervuilingswaarden per bedrijfscategorie aan.

Indien de bedrijfsruimten of een onderdeel daarvan de volgende bedrijfscategorie betreft: § § § § § § § § § § § §

vervuilingswaarde per m³ ingenomen water: 0,031 0,091 0,0066 0,085 0,0093 0,0087 0,030 0,018 0,036 0,023 0,017 0,010 0,023 0,0050 0,0030 0,023 0,013 0,011 0,0040 0,0070 0,0050 0,017 0,075 0,023 0,034 0,048 0,087 0,020 0,36 0,052 0,0090 0,029 0,37 0,070 0,037 0,070 0,016 0,061 0,013 0,015 0,013 0,016 0,015 0,0040 0,0012 0,011 0,023 0,020 0,017 0,040 0,075 0,023

§ § § § § § §

§ § § §

§

§ § §

§

§ § § § § § § § §

Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren − bij afwezigheid of onvoldoende functioneren van saneringsmaatregelen Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig reinigen van motorvoertuigen *) Aardappelverwerking Champignonteeltbedrijven Fruitconservenfabrieken Groenteconservenbedrijven Groentewasserijen Distilleerderijen / bottelarijen *) Verf- en drukinktfabrieken producten op basis van organische oplosmiddelen (excl. de lozing van loogbladen) Leerlooierijen Limonadefabrieken Galvanische bedrijven, galvanische afdelingen binnen metaalverwerkende en overige bedrijven wordt gemeten − indien proceswater wordt geloosd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten − indien proceswater wordt geloosd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten, en geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd Grafische bedrijven Metaalproducten- en machine-industrie *) − indien geen ontvettings- en/of beitsbladen worden geloosd Bedrijfsonderdeel bestemd voor het uitwendig reinigen van schepen (na toepassing van een zuiveringstechniek zoals een olieafscheider, bezinkput en zandfiltratie) Elektrotechnische industrie *) − indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd Pelsbereidingsbedrijven Pluimveeslachterijen Slagerijen: *) − Winkel − Winkel met worstmakerij − Winkel met worstmakerij en slachterij Slachthuizen Textielbedrijven Vatenwasserijen *) Melkveehouderijen *) − lozing van voorspoelwater en spoelwater afkomstig van melkinstallaties − indien voorspoelwater afkomstig van melkwinningsinstallaties niet wordt geloosd maar separaat wordt afgevoerd Visverwerkende bedrijven: − Rokerijen − Marineerbedrijven bij lozing van voorbaden − Overige en/of gecombineerde activiteiten − Viswinkels alsmede bedrijfsruimten ten behoeve van ambulante handel − bij het ontbreken van een goed functionerende combinatie van slibvangput en vetafscheider Vleeswarenbedrijven Snackbedrijven Wasserijen: − Natwasserijen − Wassalons *) Zuivelindustrie − jaarlijkse melkaanvoer meer dan 10 miljoen kg − ambachtelijke zuivelverwerking − ijsbereiding Zwem- en badinrichtingen − voor zover de hoeveelheid water voor suppletie en filterspoeling afzonderlijk wordt vastgesteld Sauna’s Onderwijsinstellingen, kazernes, bejaardencentra, woonwagencentra, internaten, recreatiebedrijven, horecabedrijven etc. Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische inrichtingen Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie Chocolade- en suikerwerkindustrie Eierverwerkende industrie De niet in deze tabel vermelde bedrijven of onderdelen daarvan *) Afvalwater afkomstig van de persoonlijke verzorging van werknemers van bedrijven of bedrijfsonderdelen die in deze tabel met een *) zijn aangeduid

0,023

4

Afwijken van de klasse Op aanvraag van de heffingsplichtige kan van de gebruikelijke indeling in een klasse worden afgeweken. Dit is mogelijk met toepassing van de in het “Besluit vervuilingswaarde ingenomen water” op basis van artikel 22 van de Wvo gegeven regels. Door het bedrijf wordt in dat geval voor eigen rekening en na verkregen toestemming de vervuilingswaarde van het afvalwater vastgesteld. Ook Rijnland kan onder bepaalde voorwaarden van de gebruikelijke indeling in een klasse afwijken. Financiële consequenties Voor alle bedrijven, zoals kantoren en scholen, die nu reeds voor de lozing van huishoudelijk afvalwater een aanslag ontvangen, wijzigt de berekening van de aanslag niet. De oude coëfficiënt van 0,023 per m³ blijft in het nieuwe systeem gehandhaafd (klasse 8). Of de wijziging voor u wel financiële consequenties heeft kunt u aan de hand van de individuele gegevens van uw bedrijf en met behulp van deze informatie zelf beoordelen. Ter toelichting op de wijziging enkele voorbeelden: 1. Slagerij met worstmakerij De vervuilingswaarde is op grond van de bedrijventabel bepaald op 0,034 v.e. per m³. Dit betekent een indeling in klasse 9 (0,029 t/m 0,045). De hierbij behorende afvalwatercoëfficiënt is 0,036. Het resultaat in dit voorbeeld is: Aanslag oud: 200 m³ x 0,034 = 6,8 v.e. afgerond 7 v.e. Aanslag nieuw: 200 m³ x 0,036 = 7,2 v.e. afgerond 7 v.e. 2. Groentewasserij (waspeen) De afvalwatercoëfficiënt is op grond van de bedrijventabel bepaald op 0,018 per m³. Dit betekent een indeling in klasse 7 (0,012 t/m 0,018). De hierbij behorende coëfficiënt is 0,015. Het resultaat in dit voorbeeld is: Aanslag oud: 1.500.000 kg x coëfficiënt 0,082 per 1.000 kg = 123 v.e. Aanslag nieuw: 7.600 m³ x coëfficiënt 0,015 per m³ = 114 v.e. 3. Vleeswarenbedrijf (overige vleeswaren) De afvalwatercoëfficiënt is op grond van de bedrijventabel bepaald op 0,016 per m³. Dit betekent een indeling in klasse 7 (0,012 t/m 0,018). De hierbij behorende coëfficiënt is 0,015. Het resultaat in dit voorbeeld is: Aanslag oud: 800.000 kg x coëfficiënt 0,45 per 1.000 kg = 360 v.e. Aanslag nieuw: 25.500 m³ x coëfficiënt 0,015 per m³ = 382 v.e.

4. Garagebedrijf (zonder wasstraat) De afvalwatercoëfficiënt is volgens de bedrijventabel bepaald op 0,031 per m³. Dit betekent een indeling in klasse 9 (0,029 t/m 0,045). De hierbij behorende coëfficiënt is 0,036. Het resultaat in dit voorbeeld is: Aanslag oud: 250 m³ x 0,031 per m³ = 8 v.e. Aanslag nieuw: 250 m³ x 0,036 per m³ = 9 v.e. Tarief Het tarief per vervuilingseenheid voor het jaar 2001 is € 40,84 (voor het jaar 2002 is dit € 40,00).

5

Samenwerking met waterleidingbedrijven Wij zijn in overleg met de waterleidingbedrijven om te komen tot samenwerking op het gebied van gegevensverstrekking door de waterleidingbedrijven. Hierdoor kunnen we een administratieve besparing voor het bedrijfsleven bereiken: geen aangifte meer nodig, maar - na machtiging van de heffingsplichtige - een directe berekening van de aanslag op basis van de ontvangen gegevens van het waterleidingbedrijf. Samenvatting - Tabelbedrijven worden voortaan ingedeeld in een klasse (vervuilingswaarde per m³) - Per klasse is een gemiddelde vervuilingswaarde (de afvalwatercoëfficiënt) bepaald. - De omvang van de productie is niet meer van belang. Berekeningen zijn uitsluitend nog gebaseerd op het ingenomen water. - Bedrijven kunnen om indeling in een andere klasse verzoeken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Het vaststellen van indeling in een andere klasse is aan wettelijke regels gebonden. - Rijnland gaat verbruikgegevens rechtstreeks van de waterleidingbedrijven betrekken. Hierdoor kan een administratieve verlichting voor de bedrijven worden bereikt. De nog op te leggen definitieve aanslagen voor het jaar 2000, worden nog op de oude wijze berekend. Nog vragen? Heeft u nog vragen? Op werkdagen zijn wij hiervoor telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur (071-5168 592). E-mailen kan ook: belasting.bedrijven@rijnland.net