Uitgifteprocedure bedrijventerreinen

Fase 1 - aanmelden
1. 2.

De uitgifteprocedure bedrijventerreinen vindt in verschillende stappen plaats: U meldt uw bedrijf aan bij Economische Zaken. Economische Zaken verstrekt algemene informatie over het bedrijventerrein en stuurt een vragenlijst op. Op basis van de gegevens op de vragenlijst, gesprekken en bedrijfsbezoeken bepaalt Economische Zaken of uw bedrijf geselecteerd wordt voor een bedrijfskavel in Eindhoven. U ontvangt een brief van Economische Zaken of uw bedrijf al dan niet geselecteerd is. Bij selectie wordt uw bedrijf door een medewerker van het Grondbedrijf uitgenodigd voor een uitgiftegesprek. In dat gesprek wordt een passende kavel voor uw bedrijf gezocht. Tevens krijgt u dan een toelichting op het van toepassing zijnde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Fase 2 – selectie en uitgiftegesprek
3.

4. 5. 6.

Fase 3 - aanbiedingsbrief
7. 8. 9. 10. 11.

Na dit gesprek ontvangt u een aanbiedingsbrief. Hierin zijn de ligging, de grootte en de grondprijs vermeld. Tevens staat in de brief dat uw bedrijf twee maanden de tijd heeft om een schetsplan te presenteren. Als het schetsplan gereed is dient u contact op te nemen met de medewerker van het Grondbedrijf. Deze belegt dan een overleg. In dat overleg wordt het schetsplan beoordeeld door de stedenbouwkundige, verkeerskundige, (eventueel) een groendeskundige en een medewerker van het Grondbedrijf binnen de sector Planontwikkeling. Indien het plan akkoord bevonden wordt, worden de uitgifteprocedure en reserveringsvoorwaarden medegedeeld en kan de grond voor u worden gereserveerd.

Fase 4 – reserveringsovereenkomst en bouwvergunning

12. De reserveringsovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode en u dient binnen deze termijn een bouwvergunning te verkrijgen. 13. Binnen een maand dient u 4% van de koopsom te voldoen als aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend per datum akte. 14. Uw bedrijf dient nu het plan aan welstand voor te leggen. 15. Na akkoord welstand kan er een bouwaanvraag ingediend worden. Indien het niet lukt binnen de termijn van de reservering een bouwvergunning te verkrijgen kan de reservering op verzoek van uw bedrijf worden verlengd tegen betaling van een reserveringsrente. Maximaal met twee keer drie maanden kan de overeenkomst verlengd worden. Beschikt u dan nog niet over een bouwvergunning dan wordt de overeenkomst beëindigd en vervalt de aanbetaling en reserveringsrente aan de gemeente. - z.o.z.-

Fase 5 - levering

16. De Algemene Verkoopvoorwaarden worden in de reserveringsovereenkomst van toepassing verklaard op de transactie. 17. Nadat de bouwvergunning is verleend wordt het verkoopbesluit opgemaakt. Daarna wordt de kavel middels een akte van notariële levering in eigendom overgedragen aan uw bedrijf.

gemeente Eindhoven, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, 2006 Hoewel deze bijlage met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend.