Bedrijvenpark Lijnden Q4

Beeldkwaliteitsplan Lijnden Q4 Uitgangspunten voor bebouwing en inrichting van de kavels

Inhoud
Uitgangspunten voor bebouwing en inrichting van de kavels bedrijvenpark Lijnden Q4 Inleiding Stedenbouwkundig plan Bebouwingsvoorschriften bedrijvenkavels Er zijn drie typen kavels beschikbaar Rooilijnen Bouwhoogte en bebouwingspercentage Buitenruimte Parkeren Reclame Architectuur Standaardkavels Showroomkavels Woon-werkkavels Materiaal- en kleurgebruik Bebouwingsvoorschriften woongedeelte woon-werkkavels Goede begeleiding Algemene zaken 11 13 15 3 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9

2

Uitgangspunten voor bebouwing en inrichting van de kavels

Inleiding Het uiterlijk en de uitstraling van bedrijvenpark Lijnden Q4 is belangrijk. Zowel voor de bedrijven die zich hier vestigen als voor de gemeente. Met dit beeldkwaliteitsplan maakt de gemeente de uitgangspunten kenbaar, waarmee zij een representatief beeld van het park wil bevorderen. Geïnteresseerde bedrijven en hun architecten kunnen deze uitgangspunten gebruiken als basis voor hun plannen en ontwerpen voor gebouwen en inrichting van de particuliere kavels. Bouwaanvragen worden altijd getoetst op de toepassing van deze uitgangspunten.

3

4

Stedenbouwkundig plan

Bedrijvenpark Lijnden Q4 ligt naast het gewaardeerde Airport Business Park Lijnden dat bestaat uit de drie kwadranten Lijnden Q1, Q2 en Q3. De planopzet van Lijnden Q4 sluit aan bij het bestaande Business Park als representatief, kwalitatief aantrekkelijk werkgebied. Maar de doelgroep van Q4 is specifiek. Lijnden Q4 is bestemd voor lokale en kleinschalige regionale bedrijven. Naast bedrijven komen er ondersteunende functies zoals woon-werkkavels en woningbouw. Op deze manier wordt het terrein functioneel en ruimtelijk geïntegreerd in de atmosfeer van de bestaande omgeving. De verschillende milieus worden op natuurlijke wijze met elkaar verbonden: het dynamische milieu langs de A9 in het zuiden, het kleinschalige historische woonlint aan de Akerdijk in het noorden en de Bloembuurt in het oosten. De ruimtelijke continuïteit van de groenstructuur is een belangrijk onderdeel van het park. Deze bestaat uit drie hoofdonderdelen; de centrale groen-waterzone, de groene ontsluitingssingels en het buffergroen (randgroen).

5

6

Bebouwingsvoorschriften bedrijvenkavels

Er zijn drie typen kavels beschikbaar: • standaardkavels • showroomkavels, gelegen langs de centrale groen-waterzone aan de Amsterdamse Baan • woon-werkkavels, aan de noordzijde van het plan) Rooilijnen • Een zone van minimaal vijf meter van de kavelgrens aan de wegkant blijft vrij van bebouwing. Deze wordt ingericht als entree- en parkeergebied. Tussen de kavels is dit minimaal twee meter. • In overleg met de gemeente mag een gebouw eventueel overhangen.

Bouwhoogte en bebouwingspercentage • Het bebouwingspercentage per kavel is maximaal 75 procent. • Maximaal 30 procent van het brutovloeroppervlak (maximaal 2.000 m²) is bedrijfsgebonden kantoorruimte. • De maximale bouwhoogte is: – bij de standaardkavels in het middengebied en het bedrijfsgedeelte van de woon-werkkavels: 10 meter. – bij de noordelijk gelegen standaardkavels, grenzend aan het bestaande woongebied: 10 meter. – bij de showroomkavels: 12 meter. Deze maximale bouwhoogte wordt aan de voorzijde van de kavel gerealiseerd in samenhang met de hoofdentree.

7

Buitenruimte • Het opslaan van goederen en producten in de open lucht is niet toegestaan. • Aan de zijde langs de centrale groen/ waterzone wordt, tussen de bebouwing in, een helling naar het water aangebracht, die deels met gras wordt bekleed. Helling 1:3 tot 1:8. • In- en uitritten worden in overleg met de gemeente bepaald. • Hekwerken mogen alleen worden toegepast in samenhang met de groene helling als onderdeel van het straatprofiel, en zijn zwart gespijld. Door de scheidende werking van de groene zone zijn hekwerken, met name bij de showroomkavels, niet altijd noodzakelijk. • De verharding op de bedrijfspercelen sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande verhardingen in de kwadranten Q1, Q2 en Q3. In overleg zijn parkeervakken in zwarte of antraciete betonklinkers en rijbanen in rode betonklinkers mogelijk.

Parkeren • Parkeren op openbaar terrein is niet toegestaan. Parkeren en laden en lossen gebeuren op eigen terrein. • Eventuele toekomstige uitbreidingen worden op eigen terrein gerealiseerd. • Als regel geldt: één parkeerplaats per 35 m² bruto-vloeroppervlak kantoorruimte; één per 80 m² bruto-vloeroppervlak bedrijfsruimte en één per woning. Reclame Voor reclame geldt de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haarlemmermeer. Reclame-uitingen worden in samenhang met de gevelstructuur ontworpen en mogen niet bovenop de gebouwen worden geplaatst of als uitstekend element aan de gevel hangen. Bedrijfsverzamelgebouwen krijgen bij de entree een eenduidige reclamezuil van 2.50 hoog x 0,75 breed. Voor reclameuitingen is een bouwvergunning nodig.

8

Architectuur De bedrijfsgebouwen op Lijnden Q4 zijn in harmonie met het landschap en met elkaar. Voor de zichtkavels zijn speciale architectonische uitgangspunten opgesteld. Ook voor het woongedeelte op de woon-werkkavels gelden aparte richtlijnen. Standaardkavels De bedrijfsbebouwing op de ‘standaardkavels’ is zakelijk en functioneel. Traditionele vormen en materialen en zogenaamde ‘postmodernistische’ elementen worden vermeden. In het ontwerp komt het verschil tussen kantoor en bedrijf tot uitdrukking. Showroomkavels De showroomkavels hebben een hoogwaardige, eigentijdse architectuur. De bebouwing sluit aan op de paviljoenachtige bebouwing van Lijnden Q1. De kavels worden ontworpen met meer dan één representatieve zijde.

Woon-werkkavels Voor de woningen op de woonwerkkavels wordt gestreefd naar landelijke architectuur in aansluiting op de bebouwing op de Ringdijk. Materiaal- en kleurgebruik • Er worden hoogwaardige materialen gebruikt, die de zakelijke en eigentijdse architectuur ondersteunen. Voorbeelden zijn metalen (niet-uitlogend) of metaalkleurige beplating als basismateriaal voor de bedrijfsonderdelen (hoofdmassa), aangevuld met rode baksteen, hout (FSC-keurmerk), tegels en glas voor de kantoorgedeelten. • Dakvlak – Kapvormen worden met name bij woningbouw niet uitgesloten.

9

10

Bebouwingsvoorschriften woongedeelte woon-werkkavels

• De bedrijfswoning is vrijstaand op een kavel van circa 600- 700 m². • De nok(kap)richting van het hoofdgebouw staat haaks op de Ringvaart. • Het bouwen van een kap is verplicht. De hellinghoek van de kap is minimaal 45 en maximaal 65 graden. • Het hoofdgebouw is minimaal drie meter van de zij-erfgrens geplaatst. Aan- en bijgebouwen mogen op de zij-erfgrens worden geplaatst. • De goothoogte is maximaal zes meter, de nokhoogte is maximaal negen meter. • Beeldvorming: de woning heeft een traditionele landelijke baksteenarchitectuur. De voorkeur gaat uit naar een rode, donker genuanceerde baksteen. • De woningen worden voor autoverkeer ontsloten via de zuidkant van de bedrijvenkavel. Vanaf de noordzijde is de woning toegankelijk door middel van een fiets- en voetpad.

11

12

Goede begeleiding

Goede begeleiding Een Account Management Team (AMT) begeleidt u als toekomstige gebruiker van Lijnden Q4 bij het aankopen van de grond, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, en het ontwerpen en realiseren van uw bedrijfshuisvesting. Dit team heeft alle benodigde disciplines in huis, om ervoor te zorgen dat het proces zo snel en soepel mogelijk verloopt, zodat u snel van uw nieuwe huisvesting gebruik kunt maken. Stappenplan ontwerpproces Het hele stappenplan, van het eerste intakegesprek met het AMT tot en met de realisatie, staat beschreven op het informatieblad ‘Realiseren van uw bedrijfshuisvesting’. Hierin vindt u ook een checklist voor het voorlopig ontwerp (VO) en hetdefinitief ontwerp (DO).

13

14

Algemene zaken

• Om op tijd een (bouw-)aansluiting te krijgen van de Nutsbedrijven dient u zelf – in een zo vroeg mogelijk stadium – een aanvraag in bij het Centraal Meldpunt Combi Aanleg Noord-Holland. • Voor u begint te bouwen, stelt u zich op de hoogte van de ligging van bestaande kabels en leidingen rond de bouwplaats en over de te nemen beschermingsmaatregelen. • Alleen het eigen terrein mag worden gebruikt als bouwterrein, voor het plaatsen van keten, de bouwkraan, opslag, reclameborden, meterkasten, etc. • Op geen enkele wijze mag het openbaar terrein gebruikt worden voor ontgraving en/of opslag. • De gemeente zet het bouwterrein uit, na de juridische levering van de grond. • Zonder toestemming van de gemeente is het niet toegestaan bouwkabels en/of bouwleidingen aan te leggen.

• De bouwer is aansprakelijk voor alle schades op het openbaar terrein, ontstaan door zijn schuld of door de schuld van zijn onderaannemers. • Om tijdig de benodigde rioolaansluitingen en (bouw-)inritten te realiseren, neemt u minimaal twee maanden voor aanvang van de werkzaamheden, contact op met de accountmanager Realisatie van de gemeente. • De architect overlegt in een zo vroeg mogelijk stadium met de accountmanager Realisatie over de aansluiting van het perceel op de omliggende infrastructuur en de eventuele eisen voor het gescheiden aanbieden van afvalwater en hemelwater.

15

16