Utrecht Werkt

Trendrapportage economie 2005

Gemeente Utrecht mei 2005

Colofon

uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl in opdracht van Afdeling Economische Zaken Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht internet www.onderzoek.utrecht.nl rapportage Hans van Hastenberg informatie Hans van Hastenberg (030) 286 1336 drukwerk PrintPartners Ipskamp, Utrecht bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht

mei 2005

Samenvatting

Na een aantal economisch mindere jaren, lijkt het tij gekeerd. De werkgelegenheid is na twee jaar van daling het afgelopen jaar gestabiliseerd. Met name in de gezondheidszorg is het aantal banen toegenomen. Opvallend is dat ook de ICT-sector weer is gegroeid. Het aantal werkzoekenden bleef het afgelopen jaar constant, na de afgelopen jaren sterk te zijn toegenomen. Na een aantal magere jaren ziet het Utrechtse bedrijfsleven het lopende jaar met veel vertrouwen tegemoet. Het afgelopen jaar daalden de omzetten nog licht. Utrechtse economie trekt weer aan Tussen 1996 en 2001 is de Utrechtse werkgelegenheid gestegen van 175.200 naar 215.600 banen. In de drie jaren daarna is de werkgelegenheid gedaald naar 206.100. Per saldo is de werkgelegenheid in Utrecht tussen 1996 en 2004 met 30.900 banen toegenomen. Het aantal bedrijfsvestigingen is de afgelopen acht jaar elk jaar gegroeid en ligt nu op 15.700, een toename van 3.100 vestigingen. Het aantal startende bedrijven (2004) is met 1.560 iets hoger dan in 2003. Het Utrechtse bedrijfsleven heeft de afgelopen drie jaar duidelijk last gehad van de economische stagnatie. De reële omzet is het afgelopen jaar gedaald met 0,7%. Landelijk was de daling lager (-0,1%). Uit de ERBO-enquête 2004 blijkt dat Utrechtse ondernemers de bedrijfsresultaten van het lopende jaar met vertrouwen tegemoet zien. Het ondernemersvertrouwen is flink toegenomen en ligt bovendien duidelijk boven het nationale cijfer. Het hoge vertrouwen komt met name door een positieve omzetverwachting. De verschillen tussen de sectoren zijn overigens groot. De industrie, bouwnijverheid en detailhandel hebben het op dit moment duidelijk moeilijker dan de groothandel en de dienstensector. Vooral de Utrechtse dienstensector doet het goed. De omzet steeg in 2004 met 2,3%. Het aandeel bedrijven dat het jaar met winst afsloot is hoog. Ondernemers in de dienstensector hebben dan ook veel vertrouwen in de resultaten van het lopende jaar (2005). De regionaal economische groei in het stadsgewest Utrecht (BRU met uitzondering van DriebergenRijsenburg) steekt gunstig af bij die in de rest van de provincie en Nederland. In 2003 is de toegevoegde waarde met 0,7% toegenomen. Landelijk daalde deze met 0,5%. De economie in het stadsgewest Utrecht en de provincie Utrecht is de afgelopen jaren iets harder gegroeid dan landelijk. Hierdoor is het regionale aandeel in de nationale economie iets toegenomen. Grote toename werkgelegenheid in gezondheidszorg Bijna tweederde van het aantal banen bevindt zich in de zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, handel en onderwijs. Over de afgelopen acht jaar zijn de sectoren wat betreft werkgelegenheidsontwikkeling in vier groepen te verdelen: Afname werkgelegenheid: bij nutsbedrijven is werkgelegenheid gehalveerd; Weinig verandering in werkgelegenheid: landbouw (-0,5%), industrie (-0,6%), handel (+3,3), transport en communicatie (-5,8%) en overheid (+2,0); Per saldo duidelijke toename werkgelegenheid: horeca (+17,1%), financiële instellingen (+23,4%), zakelijke dienstverlening (+26,8%); Jaarlijkse toename werkgelegenheid: onderwijs (+24,4%), gezondheidszorg (+35,6%) en overige dienstverlening (+41,2%).

• • • •

3

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Naast te kijken naar de standaard sectorindeling is in dit rapport ook een aantal clusters bekeken. Het gaat om het medisch cluster, de ICT-sector en de zogenoemde creatieve industrie. Het medisch cluster is een van de belangrijke sectoren in de Utrechtse economie. Het medisch cluster omvat gezondheidszorg, welzijn, medische koepelorganisaties & adviesdiensten, medische industrie & handel en bio-medisch onderwijs en onderzoek. Eén op de vijf banen in Utrecht heeft een bio-medisch karakter. Het gaat om 40.500 banen. In acht jaar tijd zijn er 10.800 banen bijgekomen. Het medisch cluster is daarmee bijna twee keer zo hard gegroeid als het stadsgemiddelde. In de gezondheidszorg en welzijn zijn de meeste banen te vinden. Hier heeft ook de grootste banengroei plaatsgevonden (meer dan 6.000 extra banen). In de Utrechtse ICT-sector werken bijna 24.000 mensen in 3.150 vestigingen. Het groeipercentage van het aantal banen in deze sector is bijna twee keer zo hoog als dat van alle sectoren gemiddeld. De sector is veel harder gegroeid dan de totale Utrechtse werkgelegenheid. Het aantal vestigingen is in acht jaar tijd meer dan verdubbeld. In het topjaar van de nieuwe economie (2001) werkten er 26.500 mensen in de ICT. In de twee jaar daarna heeft er een sterke correctie in de branche plaatsgevonden. Het laatste jaar is hieraan een eind gekomen en is de werkgelegenheid alweer behoorlijk gestegen, met ruim 800 banen. Ook de werkgelegenheid in de creatieve industrie is in de achterliggende acht jaar harder gegroeid dan gemiddeld (31% ten opzichte van 18%). Het aantal vestigingen steeg nog meer, namelijk met 70%. De belangrijkste creatieve activiteiten zijn de ontwikkeling en productie van software, architecten- en ingenieursbureaus, telecommunicatie, overig amusement en reclamebureaus. Aantal werkzoekenden gestabiliseerd, aantal langdurig werkzoekenden gedaald Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww-ers) in Utrecht is het afgelopen jaar gestabiliseerd op 13.500. Door de gestegen potentiële beroepsbevolking is het werkzoekendenpercentage daardoor gedaald van 6,9% naar 6,7%. Landelijk nam dit cijfer toe van 6,2% naar 6,3%. Het werkzoekendenpercentage ligt hoog voor Turken en Marokkanen (15,8%) en 40-64-jarigen (8,1%). Het aandeel nww-ers onder 15-24-jarigen is laag (3,3%), maar is de afgelopen vier jaar wel het sterkst gegroeid (+45%). De helft van het aantal nww-ers is laag opgeleid of staat langer dan een jaar ingeschreven. De aandelen van beide zijn de afgelopen vier jaar wel afgenomen. De strijd tegen de langdurige werkloosheid laat een positief signaal zien. Zowel het aandeel als het aantal nww-ers dat minimaal drie jaar staat ingeschreven als werkzoekend is de afgelopen vier jaar gedaald. Momenteel gaat het om 22% van het aantal nww-ers. In 2001 was dit nog 41%. Tussen 2001 en 2004 is het aantal banen in Utrecht met 9.400 afgenomen. Opmerkelijk is dat dit per saldo vrijwel alleen banen van mannen betreft (9.300). Dit heeft te maken met het feit dat de afgelopen drie jaar de werkgelegenheid is toegenomen in sectoren waarin veel vrouwen werkzaam zijn (gezondheidszorg en onderwijs) terwijl deze in sectoren met een groot aantal mannelijke werknemers is gedaald. De woon-werkbalans is ten opzichte van 2000 nauwelijks veranderd. Door de gedaalde werkgelegenheid en de gestegen beroepsbevolking komt nu wel een groter aandeel van de werknemers uit de stad (37,9% ten opzichte van 35,7%). Het totaal aantal forensen (woon- en werkforensen) is iets gedaald naar 175.800 personen.

4

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Inhoudsopgave

Samenvatting Inleiding 1 2 3 Economische ontwikkeling Economische structuur Arbeidsmarkt

3 7 9 15 25 35 55 67

Bijlage 1: De economie in de wijken en subwijken Bijlage 2: De economie in de werklocaties Bijlage 3: Toelichting op onderzoek en vaktermen

5

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Inleiding

De stad Utrecht kent een grote economische dynamiek. De voor u liggende rapportage Utrecht Werkt biedt een actuele beschrijving van de kenmerken en ontwikkelingen van de Utrechtse economie en arbeidsmarkt. Deze cijfers en trends bieden voor marktpartijen inzicht in de economische kansen en ontwikkelingen in de stad. Daarnaast vormt de rapportage een onmisbaar instrument voor overheden bij de monitoring van beleidsdoelstellingen. De gemeente Utrecht heeft haar visie op de lange termijn economische ontwikkeling van de stad neergelegd in het Economisch Profiel Utrecht 2010, dat als motto meekreeg: Utrecht, ontmoetingsplaats voor talent. Het thema arbeidsmarkt krijgt daarin hoge prioriteit en vormt dan ook een belangrijk onderdeel in Utrecht Werkt. Utrecht Werkt vormt een trendrapportage, die voortbouwt op de eerste editie uit 2002. Bij de opzet van de rapportage is dan ook aangesloten bij de indeling van de rapportage uit 2002. Achtereenvolgens komen aan bod: Economische ontwikkeling: over economische prestaties, welvaart en werkgelegenheid; Economische structuur: over economische activiteiten (sectoren en clusters); Arbeidsmarkt: over banen, werkzoekenden en woon-werkbalans. Het rapport richt zich met name op de stedelijke situatie, met in een aantal gevallen een beknopte toelichting op de situatie in de regio, respectievelijk wijkniveau en op werklocaties (kantoorlocaties en bedrijventerreinen). In de tabellenbijlage staan verzameltabellen met informatie naar wijk en naar subwijk en informatie per werklocatie. Tegelijk met dit rapport zijn op internet een aantal economische rapporten te vinden die ingaan op delen van de stad. De rapporten bevatten gegevens over de economische structuur en de arbeidsmarkt die inhoudelijk aansluit bij de informatie uit het hoofdrapport Utrecht Werkt. Het gaat om de volgende economische rapporten: rapporten met informatie op wijk en subwijkniveau; rapporten met informatie over de diverse werklocaties in de stad: kantoorlocaties en bedrijventerreinen. De rapporten per wijk, subwijk, kantoorlocatie en bedrijventerrein zijn beschikbaar als pdf op www.onderzoek.utrecht.nl. Bovendien zijn de economische rapporten ook zelf te genereren op de online databank van de afdeling Bestuursinformatie WistUdata. Naast de economische rapporten bevat de databank een groot aantal andere gegevens op stad-, wijk- en buurtniveau. WistUdata is te vinden op www.utrecht.buurtmonitor.nl. Utrecht Werkt, trendrapportage economie 2005 is opgesteld door de afdeling Bestuursinformatie, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de afdeling Economische Zaken.

• • •

• •

7

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

8

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

1 Economische ontwikkeling

1.1

Bedrijvigheid en werkgelegenheid flink toegenomen
De werkgelegenheid in Utrecht is in de periode 1996-2004 met 30.900 banen gestegen, een toename van 18%. Daarbij is het aantal banen eerst gestegen tot 215.600 in 2001 en de afgelopen drie jaar met een kleine 10.000 banen gedaald. De werkgelegenheidsafname is inmiddels tot stilstand gekomen. Voor het komende peiljaar (2004-2005) wordt weer een werkgelegenheidstoename verwacht. Het aantal bedrijfsvestigingen laat op een enkele uitzondering na een constante toename zien. In de afgelopen acht jaar zijn er meer dan 3.100 bedrijfsvestigingen bijgekomen, een toename van 25%.
Ontwikkeling bedrijvigheid en werkgelegenheid Utrecht, 1996-2004 1996 Banen banen PAR banen landbouw totaal banen Vestigingen vestigingen PAR landbouw totaal vestigingen Bron: PAR, CBS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

174.463 184.669 763 767 175.226 185.436 12.519 219 12.738 12.463 208 12.671

193.754 803 194.557 13.169 196 13.365

199.609 643 201.252 13.637 165 13.802

209.138 587 209.725 14.160 150 14.310

215.076 541 215.617 14.797 145 14.942

211.092 445 211.537 14.984 132 15.116

206.020 462 206.482 15.298 107 15.405

205.670 442 206.112 15.640 113 15.753

In de gegevens voor het aantal banen en vestigingen is een onderscheid gemaakt tussen gegevens die uit het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR) komen en landbouwgegevens die van het CBS betrokken zijn (landbouwtellingen). In het PAR worden de landbouwbedrijven niet meegenomen. Hierin zitten alleen de landbouwgerelateerde bedrijven. Voor een stad als Utrecht gaat het slechts om een klein aantal vestigingen en banen in de landbouw. In het vervolg van deze publicatie wordt gebruikt gemaakt van de PAR-cijfers, dus exclusief de landbouw gegevens. De reden hiervoor is dat we alleen voor deze gegevens detailinformatie beschikbaar hebben.

1.2

Bedrijfsresultaten mager, ondernemers wel positief over toekomst
Het bedrijfsleven maakt een moeilijke tijd door. Na een aantal vette jaren is na het omslagpunt 2001-2002 een mindere periode aangebroken. Zo is de (reële) omzet de afgelopen drie jaar gedaald. Vooral in 2002 en 2003 is een duidelijk lagere omzet gerealiseerd. In 2004 is deze nog slechts licht afgenomen Het aantal bedrijven dat winst maakt is eveneens teruggelopen, maar ligt altijd nog boven de 80%. Zorgwekkender is de daling van het aantal bedrijven dat zegt voldoende rendement te hebben. Ondanks de mindere economische situatie is het aantal bedrijven dat investeert redelijk op peil gebleven.

9

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Voor het komend jaar wordt door veel ondernemers een verbetering van de bedrijfsresultaten verwacht. Het ondernemersvertrouwen is aanzienlijk gestegen. Het ondernemersvertrouwen is de resultante van het verschil tussen positieve en negatieve verwachtingen voor het eigen bedrijf ten aanzien van de omzet, export, investeringen en werkgelegenheid. Omdat in Utrecht een relatief klein aandeel van de bedrijven actief is dat ook exporteert, is de index hier zowel inclusief als exclusief de exportverwachting gepresenteerd. De sterke toename van het vertrouwen voor 2005 komt vooral door een positieve omzetverwachting (goed voor 36 van de 46 punten).
Bedrijfsresultaten Utrecht 2000-2004 2000 Omzet omzet (% verandering tov jaar ervoor) reële omzet (% verandering tov jaar ervoor) % bedrijven met afname omzet % bedrijven met toename omzet Bedrijfsresultaat % bedrijven met winst % bedrijven met afname bedrijfsresultaat % bedrijven met toename bedrijfsresultaat % bedrijven met voldoende rendement Investeringen % bedrijven met investeringen Verwachtingen volgend jaar Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen excl. export Bron: ERBO * obv voorlopige inflatiecijfers +4,5 11 42 91 18 42 73 66 110 77 2001 +3,9 +0,8 13 37 91 17 41 75 70 76 47 2002 +0,2 -2,5 21 27 85 23 29 67 63 38 31 2003 -2,8 -3,8 36 18 81 35 26 60 65 45 27 2004 +0,5 -0,7* 30 23 82 33 30 58 64 76 46

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende sectoren. De industrie, bouwnijverheid en detailhandel hebben het op dit moment duidelijk moeilijker dan de groothandel en de dienstensector. Deze laatste hebben als enige het afgelopen jaar een reële toename van de omzet gerealiseerd. Ook het lopende jaar (2005) zien de ondernemers in de dienstensector met veel vertrouwen tegemoet. Het ondernemersvertrouwen (excl. exportverwachting) in die sector ligt veel hoger dan het gemiddelde in de stad. Met name in de detailhandel is de situatie ongunstig. De omzet daalde het afgelopen jaar (ondanks dalende prijzen) en voor het komende jaar verwacht bijna de helft opnieuw een daling. Het ondernemersvertrouwen is met 15 erg laag. Na een aantal florissante jaren heeft ook de bouwsector duidelijk last van de stroeve economie. Het ondernemersvertrouwen is zelfs negatief. Toch zegt 83% van de bedrijven het jaar nog met winst af te sluiten.

10

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Bedrijfsresultaten Utrecht per sector 2004 industrie Omzet omzet (% verandering tov jaar ervoor) reële omzet* (% verandering tov jaar ervoor) % bedrijven met afname omzet % bedrijven met toename omzet Bedrijfsresultaat % bedrijven met winst % bedrijven met afname bedrijfsresultaat % bedrijven met toename bedrijfsresultaat % bedrijven met voldoende rendement Investeringen % bedrijven met investeringen Verwachtingen volgend jaar Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen excl. export Bron: ERBO * obv voorlopige inflatiecijfers ** een zeer klein deel van de bedrijven exporteert -0,6 -3,1 30 23 82 36 33 56 70 28 13 bouwnijverh. -3,4 -4,0 27 10 83 40 19 65 62 -** -10 groothandel -0,3 -1,5 35 26 82 31 30 55 71 66 40 detailhandel -4,3 -3,4 47 15 68 39 24 45 46 -** 15 dienstverl. +3,6 +2,3 20 29 89 29 35 65 70 -** 79

Zowel bedrijven in de stad als in de regio Utrecht deden het het afgelopen jaar minder goed dan gemiddeld in Nederland. In Utrecht was er na correctie voor inflatie nog een kleine afname van de omzet. In Nederland is deze nagenoeg gelijk gebleven. Opvallend is dat Utrechtse ondernemers duidelijk positiever resultaten verwachten voor 2005, dan gemiddeld in het hele land. De verwachting voor 2004 was ook al positiever dan elders in het land, maar dat heeft zich zoals nu blijkt in het afgelopen jaar niet vertaald in een hogere omzetontwikkeling dan landelijk. Wel hebben meer Utrechtse ondernemers geïnvesteerd, dan hun collega's in het land.
Bedrijfsresultaten Utrecht, regio Utrecht (KvK-gebied), G4 en Nederland, 2004 Utrecht Omzet omzet (% verandering tov jaar ervoor) reële omzet * (% verandering tov jaar ervoor) % bedrijven met afname omzet % bedrijven met toename omzet Bedrijfsresultaat % bedrijven met winst % bedrijven met afname bedrijfsresultaat % bedrijven met toename bedrijfsresultaat % bedrijven met voldoende rendement Investeringen % bedrijven met investeringen Verwachtingen volgend jaar Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen excl. export Bron: ERBO * obv voorlopige inflatiecijfers +0,5 -0,7 30 23 82 33 30 58 64 76 46 KvK +0,3 -0,9 27 24 83 28 32 58 63 61 43 G4 +2,2 +1,0 29 21 80 30 28 58 56 42 20 Nederland +1,1 -0,1 26 22 81 28 28 59 59 46 23

11

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

1.3

Aantal starters blijft nagenoeg constant
Utrecht kent al jaren een groot aantal startende bedrijven. Het aantal starters schommelt al enige jaren rondom de 1.500. Dit met uitzondering van het topjaar 2000, toen ruim 1.900 nieuwe ondernemers zich lieten inschrijven. In onderstaande tabel is het aantal starters gerelateerd aan het aantal bedrijfsvestigingen en de potentiële beroepsbevolking. Relatief gezien is het aantal starters in 2003 licht gedaald. Dit heeft vooral te maken met het toenemend aantal bedrijfsvestigingen in de stad en de stijgende bevolking in de leeftijd 15-64 jaar (potentiële beroepsbevolking). In 2004 is het aantal starters iets hoger dan in 2003.
Startende bedrijven en startersindex 1998-2003 1998 startende bedrijven starters per 100 vestigingen starters per 1.000 potentiële beroepsbevolking Bron: KvK, PAR, Bevolkingsbestand Utrecht 1.364 10,4 8,1 1999 1.404 10,3 8,3 2000 1.939 13,7 11,4 2001 1.519 10,3 8,2 2002 1.560 10,4 8,2 2003 1.489 9,7 7,7 2004 1.560 10,0 7,9

Het grootste deel van de startende bedrijven richt zich op dienstverlening. In 2004 zijn de meeste starters actief in de adviesdiensten (366 starters). Ander belangrijke starterssectoren zijn facilitaire diensten (278 starters), persoonlijke diensten (211), en detailhandel (191).

1.4

Regionale economie
Cijfers over de economische dynamiek zijn beschikbaar op het niveau van het stadsgewest. Dit komt voor Utrecht overeen met het BRU-gebied, maar dan exclusief de gemeente DriebergenRijsenburg.
Economische ontwikkeling stadsgewest Utrecht, provincie en Nederland, 1999-2003 1999 Stadsgewest Utrecht volumemutatie (groei toegevoegde waarde) bruto binnenlands product (bbp in mln € ) regionaal aandeel bbp bbp per hoofd (*1.000 euro) Provincie Utrecht volumemutatie (groei toegevoegde waarde) bruto binnenlands product (bbp in mln € ) regionaal aandeel bbp bbp per hoofd (*1.000 euro) Nederland volumemutatie (groei toegevoegde waarde) bruto binnenlands product (bbp in mln € ) bbp per hoofd (*1.000 euro) Bron: CBS * voorlopige cijfers +6,0% 19.874 5,3% 37 +6,3% 32.932 8,8% 30 +4,0% 374.070 23 +1,8% 20.936 5,2% 39 +2,9% 34.955 8,7% 31 +3,55 402.291 25 +2,4% 22.566 5,3% 41 +2,7% 37.678 8,8% 34 +1,6% 429.345 27 +2,7% 24.084 5,4% 42 +1,0% 39.542 8,9% 35 +0,4% 445.160 28 +0,7% 2000 2001 2002* 2003*

+0,1% -

-0,5% -

Met uitzondering van 2000 is de Utrechtse economie (zowel stadsgewest als provincie) meer gegroeid dan landelijk. Ook in 2003 is de Utrechtse economie licht gegroeid. De toegevoegde waarde in het stadsgewest steeg in 2003 met 0,7% ten opzichte van het jaar ervoor. In de overige delen

12

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

van de provincie nam deze overigens af, waardoor de groei voor de totale provincie per saldo uitkomt op slechts 0,1%. Landelijk daalde de toegevoegde waarde met 0,5%. In het stadsgewest Utrecht is het bruto binnenlands product (bbp) tussen 1999 en 2002 met 21,2% toegenomen. Landelijk was de toename over deze periode 19,0%. Deze cijfers zijn overigens niet gecorrigeerd voor inflatie. De inflatie kan per provincie bovendien verschillen door een verschil in economische functies. Door de gunstige ontwikkeling van zowel stadsgewest als provincie Utrecht, is het aandeel in de nationale economie iets toegenomen. In 2002 komt deze uit op 5,4% (stadsgewest) en 8,9% (provincie). Binnen de provincie Utrecht neemt het stadsgewest Utrecht een belangrijke positie in. Zowel wat betreft het aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) als de groei van de toegevoegde waarde. Zo'n 61% van het bbp in de provincie wordt gerealiseerd in het stadsgewest Utrecht. Ter vergelijking, in het stadsgewest Utrecht bevindt zich 57,9% van de provinciale werkgelegenheid en 48,5% van de vestigingen.

13

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

2 Economische structuur

2.1

Sectorstructuur en ontwikkeling daarin
De Utrechtse economie wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg, handel en onderwijs. Deze zijn samen goed voor bijna tweederde (63,1%) van alle banen. Tussen 1996 en 2004 is het relatieve aandeel van de zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg in de Utrechtse economie duidelijk toegenomen. Dit geldt in mindere mate voor de onderwijssector. Het werkgelegenheidsaandeel van de handel nam de afgelopen acht jaar duidelijk af. De zakelijke dienstverlening was en blijft de belangrijkste economische sector in Utrecht.
Sectorstructuur Utrecht naar aantal arbeidsplaatsen, 1996-2001-2004 Utrecht sector landbouw industrie nuts bouwnijverheid groot- en detailhandel horeca transport en communicatie financiële instellingen zakelijke diensten overheidsinstellingen onderwijs gezondheidszorg overige sectoren totaal totaal aantal Bron: PAR; LISA 1996 0,1 5,6 1,1 3,7 15,8 3,2 8,3 6,6 21,8 6,3 9,7 13,6 4,1 100,0% 174.463 2001 0,1 4,7 1,0 4,7 13,8 3,1 7,0 7,2 26,0 5,2 9,3 13,5 4,4 100,0% 215.076 2004 0,1 4,5 0,5 4,6 13,8 3,1 6,7 6,9 23,4 5,5 10,2 15,7 4,9 100,0% 205.670 Nederland 2004 3,7 12,6 0,4 6,3 17,9 4,1 6,4 3,6 14,0 5,9 6,3 14,3 4,5 100,0 7.534.698

De werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 1996-2004 verschilt nogal tussen de verschillende sectoren. Over hele linie is, met uitzondering van een paar sectoren, de invloed van het keerpunt 2001 duidelijk zichtbaar. Over de periode van acht jaar fluctueerde de werkgelegenheid het minst in de landbouw (-0,5%), de industrie (-0,6%), de handel (+3,3%), transport en communicatie (5,8%) en de overheid (+2,0%). De enige grote werkgelegenheidsafname was bij de nutsbedrijven. Deze was het gevolg van de privatisering van energiebedrijven en de fusiegolf die hierna plaatsvond in deze sector. Per saldo was er een duidelijke toename in het aantal banen in de horeca (+17,1%), de financiële instellingen (+23,4%) en de zakelijke dienstverlening (+26,8%). Met name in de laatste sector was het baanverlies vanaf 2001 echter groot. Steeg het aantal banen tussen 1996 en 2001 met 18.000 naar 56.000 banen, daarna was er een verlies van 7.800 banen. Dit ondanks de ontwikkeling van

15

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

kantoorlocatie Papendorp, waar zich veel zakelijke dienstverleners hebben gevestigd. Het betreft hier echter vooral grote bedrijfsverplaatsingen binnen de stad. Daarnaast zijn er ook sectoren waar de werkgelegenheid tussen 1996 en 2004 ieder jaar is toegenomen. Het gaat om onderwijs, gezondheidszorg en overige dienstverlening. In deze sectoren nam de werkgelegenheid toe met respectievelijk 24%, 36% en 41%. Voor het medisch cluster is hieronder apart aandacht. De Utrechtse productiestructuur wijkt duidelijk af van die van Nederland. Ten eerste is de landbouwsector in Utrecht erg klein, met een werkgelegenheidaandeel van 0,1% (Nederland 3,7%). Daarnaast is ook de industrie in Utrecht met een werkgelegenheidsaandeel van 4,5% en beduidend kleinere sector dan in Nederland (12,6%). Dit geldt bovendien, zij het in mindere mate, voor de sectoren bouw en handel. Daartegenover staat een veel grotere vertegenwoordiging van de financiële en zakelijke dienstverlening. De financiële dienstverlening is in Utrecht bijna twee keer zo groot als gemiddeld in het land. De zakelijke dienstverlening blijft in Utrecht, ondanks het recente banenverlies, veel dominanter in Utrecht dan in het gehele land. Daarnaast is ook de not-for-profit sector in Utrecht relatief groot. Overheid, onderwijs, gezondheidszorg en overige diensten hebben in Utrecht een werkgelegenheidsaandeel van 36,3%. Landelijk is dit 31,0%.
Werkgelegenheid in Utrecht per sector 1996-2004 sector landbouw industrie nuts bouwnijverheid groot- en detailhandel horeca transport en comm. financiële instellingen zakelijke diensten overheidsinstellingen onderwijs gezondheidszorg overige sectoren totaal Bron: PAR 1996 197 9.842 1.906 6.476 27.532 5.501 14.527 11.567 37.993 11.045 16.951 23.807 7.119 174.463 1997 204 9.887 1.930 6.656 29.199 5.787 14.841 13.121 42.924 10.659 17.065 24.920 7.476 184.669 1998 243 9.671 1.880 7.265 30.057 6.115 14.190 13.038 49.957 10.818 17.398 25.510 7.612 193.754 1999 232 9.867 1.827 7.888 29.850 6.165 15.205 13.819 51.709 10.562 18.548 26.154 7.783 199.609 2000 214 10.122 2.093 9.188 29.389 6.215 15.058 15.117 55.539 10.540 19.309 27.729 8.625 209.138 2001 209 10.153 2.104 10.195 29.668 6.626 15.121 15.404 56.015 11.141 19.958 29.023 9.459 215.076 2002 212 9.611 2.017 9.276 28.436 6.631 14.703 15.115 53.232 11.527 20.418 30.362 9.552 211.092 2003 240 9.357 1.068 9.088 27.845 6.631 14.005 14.445 50.258 11.195 20.892 31.170 9.826 206.020 2004 196 9.237 1.082 9.452 28.454 6.444 13.683 14.277 48.170 11.261 21.079 32.285 10.050 205.670

Het aantal bedrijfsvestigingen in Utrecht is de afgelopen acht jaar ieder jaar toegenomen. In totaal zijn er ruim 3.100 vestigingen bijgekomen, een toename van 25%. Daarvan zijn er 2.300 actief in de zakelijke dienstverlening. Bijna eenderde van alle vestigingen is actief in deze sector. Andere sectoren waar het aantal vestigingen is toegenomen zijn de overige diensten (+450) en de bouwnijverheid (+350).

16

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Aantal vestigingen in Utrecht per sector 1996-2004 sector landbouw industrie nuts bouwnijverheid groot- en detailhandel horeca transport en comm. financiële instellingen zakelijke diensten overheidsinstellingen onderwijs gezondheidszorg overige sectoren totaal Bron: PAR 1996 33 653 9 647 3.652 840 337 311 2.851 112 544 1.225 1.305 12.519 1997 37 640 9 662 3.427 824 348 319 3.085 99 532 1.178 1303 12.463 1998 42 672 9 706 3482 888 370 328 3447 97 544 1.184 1.400 13.169 1999 42 694 9 772 3.486 891 400 330 3.790 93 555 1.159 1.416 13.637 2000 43 695 11 857 3.368 891 446 311 4.182 91 579 1.178 1.508 14.160 2001 49 700 10 930 3.304 897 540 301 4.652 90 595 1.169 1.560 14.797 2002 46 692 11 978 3.219 895 536 272 4.849 81 602 1.187 1.616 14.984 2003 52 695 9 990 3.249 911 536 264 5.021 74 638 1.193 1.666 15.298 2004 55 687 9 994 3.325 910 528 268 5.167 73 668 1.206 1.750 15.640

In de handel, is het aantal vestigingen met 330 afgenomen. De grootste afname in absolute zin. Relatief gaat het maar om een kleine afname (-9%). Andere sectoren waar het aantal vestigingen daalde zijn de financiële instellingen en de gezondheidszorg. Dit heeft vooral te maken met fusies, omdat het aantal werknemers in deze sectoren duidelijk is toegenomen. Detailhandel: krimp en schaalvergroting In 2004 telde Utrecht volgens het provinciaal arbeidsplaatsenregister 2.070 detailhandelsvestigingen, waar ruim 13.000 mensen werken. Het aantal detailhandelsvestigingen nam tussen 1996 en 2002 af met in totaal 16%. In 2003 en 2004 is er weer een kleine toename in het aantal vestigingen. Het aandeel van de sector in het totaal aantal vestigingen in Utrecht is gedaald van 19,3% in 1996 naar 13,2% in 2004.
Werkgelegenheid en vestigingen in de detailhandel, 1996-2004 1996 banen aandeel banen in totale werkgelegenheid Utrecht vestigingen aandeel vestigingen in totaal Utrecht Bron: PAR 12.493 7,2% 2.410 19,3% 2001 13.886 6,5% 2.061 13,9% 2002 13.645 6,5% 2.015 13,4% 2003 13.389 6,5% 2.033 13,3% 2004 13.011 6,3% 2.070 13,2%

Vreemd genoeg ligt de top van het aantal banen in de detailhandel in het jaar 1999 en niet in 2001 zoals in de meeste andere sectoren. In 2000 is het aantal banen iets gedaald en vervolgens in 2001 weer iets gestegen. In de jaren daarna is het aantal banen jaarlijks iets gedaald. Over de gehele periode 1996-2004 is het aantal banen met 518 licht toegenomen. Als gevolg van de ontwikkeling in het aantal vestigingen en banen is het gemiddeld aantal banen per vestiging gestegen van 5,2 in 1996 naar 6,3 in 2004. Hier weerspiegelt zich de tendens tot schaalvergroting die zich ook landelijk in de detailhandel manifesteert.

17

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Veel kleine vestigingen In 77% van de vestigingen werken slechts maximaal vier personen. Voor de meeste sectoren geldt dat verreweg de meeste vestigingen klein zijn. Alleen de nutsbedrijven en de overheid hebben maar een klein deel vestigingen met minder dan vijf werkzame personen. In Utrecht zijn slechts 45 vestigingen waar meer dan 500 mensen werkzaam zijn. Bij 17 vestigingen werken meer dan 1.000 mensen. Daarvan behoren er vijf tot de sector gezondheidszorg, vier tot de zakelijke dienstverlening en drie tot de financiële instellingen.
Vestigingen naar grootteklasse, 2004 sector landbouw industrie nuts bouwnijverheid groot- en detailhandel horeca transport en comm. financiële instellingen zakelijke diensten overheidsinstellingen onderwijs gezondheidszorg overige sectoren totaal Bron: PAR 0-4 47 474 1 815 2.501 683 391 175 4.339 27 427 715 1.465 12.060 5-49 7 163 4 143 763 222 101 64 669 9 164 414 256 2.979 50-99 1 29 1 17 38 3 14 6 90 6 35 38 19 297 100-199 0 15 0 13 8 2 8 10 38 10 20 20 6 150 200-499 0 5 3 4 13 0 7 7 23 15 16 12 4 109 500-799 0 1 0 1 1 0 4 1 3 4 4 2 0 21 800-999 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 7 1000+ 0 0 0 1 1 0 2 3 4 0 1 5 0 17 totaal 55 687 9 994 3.325 910 528 268 5.167 73 668 1.206 1.750 15.640

2.2

Clusters nader bekeken
Naast de gebruikelijke sectorindeling die hierboven is gepresenteerd, worden economische activiteiten ook wel ingedeeld in clusters. Deze economische clusters hebben betrekking op activiteiten die op een of andere manier met elkaar verband houden, maar die niet als eenheid in de standaard bedrijfsindeling (Bik; Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel) zijn terug te vinden. In deze paragraaf gaan we nader in op drie clusters die voor Utrecht van belang zijn:

• • •

Medisch cluster Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Creatieve industrie

Medisch cluster: constante werkgelegenheidsgroei Het medisch cluster is in het Economisch Profiel Utrecht (EPU) benoemd als een van de speerpunten voor toekomstige economische ontwikkeling. Utrecht heeft al jaren een sterke vertegenwoordiging in dit economisch segment door onder andere het Universitair Medisch Centrum. De omvang van het cluster gaat veel verder dan de hierboven onderscheiden sector gezondheidszorg. Naast de gezondheids- en welzijnszorg bestaat het medisch cluster ook uit de medische industrie en handel, en het medisch onderwijs en onderzoek.

18

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Binnen het medisch cluster zijn de activiteiten in vijf hoofdgroepen opgedeeld:

• • •

cure; Hieronder vallen alle ziekenhuizen, tandartsen, verloskundigen, paramedici, psychologen etc. care; Hieronder valt de welzijnszorg, jeugdzorg, kinderopvang, niet-medische dagbehandeling, maatschappelijk werk etc. koepelorganisaties en adviesdiensten; Hieronder vallen instellingen voor preventieve gezondheidszorg, gezondheidszorgondersteunende diensten, belangenorganisaties voor patiënten en medische beroepsgroepen etc. medische industrie en handel; Hieronder valt de vervaardiging van farmaceutische producten, vervaardiging van medische apparatuur, de groothandel in farmaceutische producten. onderwijs en onderzoek; Hieronder vallen natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk medische laboratoria en bloedbanken, medische opleidingen aan ROC, bio-medische opleidingen aan hogeschool en universiteit en bio-medisch onderzoek aan de universiteit. Het medisch cluster heeft een werkgelegenheidsaandeel van 19,7% in de Utrechtse economie. Dit betekent dat één op de vijf banen in Utrecht een bio-medisch karakter heeft. Dit aandeel is in de afgelopen vijf jaar toegenomen. In acht jaar tijd kwamen er 10.800 banen bij. Daarmee is de werkgelegenheid in de medische sector bijna twee keer zo veel toegenomen als totaal in Utrecht. Met uitzondering van de industrie en handel nam het aantal banen overal toe. De grootste relatieve toename is in de koepelorganisaties en adviesdiensten, waar het aantal banen met 80% toenam. Dit heeft te maken met de recente fusie- en concentratiegolf, waarbij Utrecht voor veel organisaties een centraal gelegen compromis is. Ruim 60% van de banen binnen het medisch cluster is in de cure en care. In absolute zin is hier ook de grootste banengroei gerealiseerd (meer dan 6.000 banen). De medische industrie en handel is in Utrecht relatief onbelangrijk. Bovendien is de werkgelegenheid daar afgenomen. De vervaardiging van farmaceutische producten komt helemaal niet voor. De meeste werkgelegenheid binnen deze hoofdgroep is in de groothandel.
Medisch cluster Utrecht 1996-2004 Werkzame personen 1996 Cure Care Koepelorg. en adviesdiensten Medische industrie en handel Onderwijs en onderzoek Totaal medisch cluster Totaal Utrecht Aandeel medisch cluster Bron: PAR 12.062 8.349 2.991 1.326 4.960 29.688 174.463 17,0% 2004 15.050 11.408 5.387 1.105 7.536 40.486 205.670 19,7% toename % 24,8% 36,6% 80,1% -16,7% 51,9% 36,4% 17,9% toename abs. 2.988 3.059 2.396 -221 2.576 10.798 31.207 Vestigingen 1996 611 457 153 88 50 1.359 12.519 10,9% 2004 531 503 165 75 70 1.344 15.640 8,6% toename % -13,1% 10,1% 7,8% -14,8% 40,0% -1,1% 24,9% toename abs. -80 46 12 -13 20 -15 3.121

• •

Onderwijs en onderzoek is in Utrecht sterk vertegenwoordigd, met een breed scala aan opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau. De Universiteit Utrecht heeft vijf faculteiten met een biomedisch inslag: Biologie, Farmacie, Scheikunde, Diergeneeskunde en de Medische Faculteit.

19

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Tegenover de sterke werkgelegenheidsgroei staat een daling van het aantal vestigingen. Dit is het gevolg van diverse fusies en overnames van gezondheids- en welzijnsinstellingen, die in een aantal gevallen ook samengaan met de sluiting van vestigingen. ICT-sector: aantal banen na twee jaar van krimp weer flink gegroeid De ICT-sector neemt een prominente plaats in binnen de Utrechtse economie. In Utrecht zijn naast een aantal grote ICT-bedrijven (zoals Cap Gemini en Atos Origin), ook veel hele kleine ICT-bedrijfjes gevestigd. De ICT-sector in Nederland kent een sterke concentratie in de noordvleugel van de randstad, waarbinnen de regio Utrecht naast Amsterdam een belangrijke plaats inneemt. De ICT-sector is een verzameling bedrijfsactiviteiten die dwars door de gebruikelijke sectorstructuur heenloopt. Binnen de ICT-sector zijn een achttal typen activiteiten te onderscheiden die globaal bestaat uit de productie van hardware en software, handel in ICT-producten, telecommunicatie, dataverwerkingen en adviesdiensten (zie tabel).
ICT-sector 1996-2004 Werkzame personen 1996 Productie van hardware Productie van software Groothandel in ICT-producten Detailhandel in ICT-producten Telecommunicatie Dataverwerking Adviesdiensten Overige ICT diensten Totaal ICT Totaal Utrecht Aandeel ICT sector 69 4.712 4.257 537 2.573 559 3.893 996 17.596 174.463 10,1% 2004 56 8.313 5.157 573 2.100 478 5.558 1.758 23.993 205.670 11,7% toename % -18,8% 76,4% 21,1% 6,7% -18,4% -14,5% 42,8% 76,5% 36,4% 17,9% toename abs. -13 3.601 900 36 -473 -81 1.665 762 6.397 31.207 Vestigingen 1996 5 121 145 112 30 9 722 348 1.492 12.519 11,9% 2004 14 676 142 109 104 45 1.391 672 3.153 15.640 20,2% toename % 180,0% 458,7% -2,1% -2,7% 246,7% 400,0% 92,7% 93,1% 111,3% 24,9% toename abs. 9 555 -3 -3 74 36 669 324 1.661 3.121

Bron: PAR Bij de afbakening is een andere definitie van het ICT-cluster aangehouden dan in Utrecht Werkt 2002. Bovenstaande cijfers zijn dan ook niet daarmee vergelijkbaar.

In de Utrechtse ICT-sector werken bijna 24.000 mensen. Dit is ruim 36% meer dan in 1996. De werkgelegenheidstoename in de ICT-sector is daarmee bijna twee keer zo hoog als die van Utrecht totaal. De ICT-sector was landelijk één van de sectoren die met name last hadden van de economische neergang. In het topjaar van de nieuwe economie (2001) werkten er 26.446 mensen in de Utrechtse ICT. In de twee daarop volgende jaren nam de werkgelegenheid sterk af naar 22.500 banen. Het afgelopen jaar is de werkgelegenheid weer behoorlijk gestegen met 831 banen. Het aandeel vestigingen dat zich op een of andere manier met ICT bezighoudt is veel groter dan het werkgelegenheidsaandeel . Eén op de vijf Utrechtse vestigingen is actief in de ICT. Het gaat om 3.150 vestigingen. Bijna de helft houdt zich bezig met adviesdiensten. Het overgrote deel van de ICT-activiteiten in Utrecht bestaat uit de productie van software (35% van het aantal ICT-banen), adviesdiensten (23%) en de groothandel in ICT-producten (21%). Samen hebben ze een werkgelegenheidsaandeel van 80%.

20

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Creatieve industrie: sterke groei in de economie van emotie en ontwerp De creatieve industrie is een relatief nieuwe verzamelnaam voor allerlei activiteiten die een creatief element in zich dragen. De creatieve industrie omvat diverse activiteiten die gekenmerkt worden door een zekere mate van creativiteit en/of activiteiten die symbolische goederen voortbrengen. De creatieve industrie wordt voor een belangrijk deel gevoed door de economie van de beleving. Esthetiek, emotie, ontwerp, imago en gebruiksvriendelijkheid zijn steeds belangrijker kenmerken van producten geworden. Er bestaan diverse afbakeningen voor de creatieve industrie. Elke afbakening leidt tot een andere omvang van de creatieve industrie. Een ander veelvuldig gebruikt begrip in deze context is cultural industries. Het gaat hier om een meer enge afbakening die vooral is gericht op kunstzinnige activiteiten, reclame, media en architectenbureaus. In dit rapport wordt aangesloten bij de definitie van ETIN, die een vrij ruime afbakening geeft. Hieronder vallen naast de sectoren van de cultural industries ook creatieve zakelijke diensten. Met deze ruime definitie is er een gedeeltelijke overlap met het ICT-cluster. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van software, of bepaalde adviesdiensten. Daarnaast is er nog het onderscheid tussen de creatieve industrie (uitgedrukt in aantal bedrijfsvestigingen, of aantal banen) en de creatieve klasse, die betrekking heeft op de beroepsbevolking in een bepaalde stad of regio. Het verschil is dat de eerste uitgaat van de vestigingslocaties van het bedrijf en de tweede uitgaat van de woonplaats van het personeel. Het onderscheid is temeer van belang, omdat de ‘creatieve’ bedrijven zich neigen te vestigen bij hun (potentiële) werknemers. De creatieve klasse op haar beurt woont het liefst in steden met een hoog cultureel aanbod, waar voldoende koopwoningen beschikbaar zijn in een aantrekkelijke woonomgeving. Deze populaire woonmilieus bevinden zich in bepaalde vooroorlogse buurten (zoals in Utrecht Oost) en in nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn.
Creatieve industrie 1996-2004 Werkzame personen 1996 Creatieve industrie Totaal Utrecht Aandeel creatieve industrie Bron: PAR 18.158 174.463 10,4% 2004 23.802 205.670 11,6% toename % 31,1% 17,9% toename abs. 5.644 31.207 Vestigingen 1996 2.108 12.519 16,8% 2004 3.577 15.640 22,9% toename % 69,7% 24,9% toename abs. 1.469 3.121

De creatieve industrie volgens de ruime definitie beslaat in Utrecht 23.800 banen. De afgelopen acht jaar is de werkgelegenheid met 5.600 banen toegenomen, wat een groeipercentage van 31,1% betekent. Daarmee is de creatieve industrie veel harder gegroeid dan de totale Utrechtse werkgelegenheid. Zo'n 11,6% van het totaal aantal banen betreft banen in de creatieve industrie. Gemeten naar het aantal bedrijfsvestigingen is het aandeel van de creatieve industrie in Utrecht veel groter (22,9%). Veel van de creatieve bedrijfjes zijn eenmansvestigingen of kleine bedrijfjes. De belangrijkste creatieve activiteiten gemeten naar het aantal werkzame personen zijn de ontwikkeling en productie van software (8.300 banen), architecten- en ingenieursbureaus (3.000 banen), telecommunicatie (2.100 banen), overig amusement (1.800 banen) en reclamebureaus (1.500 ba-

21

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

nen). Deze sectoren zijn goed voor 16.700 creatieve banen, 70,1% van de totale werkgelegenheid in de creatieve industrie. Volgens de Atlas voor gemeenten 2004 is Utrecht de meest creatieve stad in Nederland. Het gaat in dit geval om de ‘creatieve’ beroepsbevolking. De aantrekkelijke (koop)woningmarkt in Utrecht wordt als een van de achterliggende oorzaken genoemd.

2.3

Werkgelegenheid en sectorstructuur naar wijk en subwijk
Veel banen in Binnenstad en Oost De wijken met de hoogste werkgelegenheid zijn Binnenstad en Oost, samen goed voor ruim 84.000 banen, ofwel 41% van de werkgelegenheid in de stad. Gerelateerd aan het aantal inwoners steken beide wijken helemaal uit boven de andere wijken. In de Binnenstad zijn 264 banen per 1.000 inwoners. In Oost gaat het om 160 banen. Alleen West (117 banen per 1.000 inwoners) komt nog enigszins in de buurt. Gemiddeld in de stad gaat het om 76 banen per 1.000 inwoners. Sectorstructuur verschilt sterk per wijk De Utrechtse wijken verschillen onderling sterk in economische activiteiten. In Noordwest, Noordoost, Binnenstad en Leidsche Rijn is de zakelijke dienstverlening de belangrijkste sector. De gezondheidszorg is de belangrijkste sector in Overvecht, Oost en Zuid. In de wijken West en VleutenDe Meern zijn de meeste banen te vinden in de handel. In Zuidwest tenslotte, is de meeste werkgelegenheid bij financiële instellingen. Bovengenoemde sectoren zijn tevens de belangrijkste sectoren in de stad. De enige uitzondering is de onderwijssector, die stedelijk groter van omvang is dan de financiële dienstverlening. Er werken relatief veel mensen in het onderwijs in de wijken Oost (21,4% van het aantal banen) en Zuid (17,9%). In beide wijken zijn er echter nog meer banen in de sector gezondheidszorg en welzijn.

2.4

Werkgelegenheid en sectorstructuur in de werklocaties
In Utrecht worden een achttal bedrijventerreinen en negen kantoorlocaties onderscheiden. In de bedrijventerreinen en kantoorlocaties zit enige overlap, waardoor deze afzonderlijk worden gepresenteerd. Het gaat om de volgende afbakeningen: De bedrijventerreinen Overvecht en Kanaleneiland zijn veel kleiner van omvang dan de gelijknamige kantoorlocaties. In beide gevallen maakt het afzonderlijk als bedrijventerrein gekwalificeerde gedeelte ook onderdeel uit van de kantoorlocatie. Het bedrijventerrein Nieuwerijn op Papendorp is niet afzonderlijk in de cijfers af te bakenen, waardoor zowel het bedrijventerrein Nieuwerijn als de kantoorlocatie Papendorp hetzelfde zijn afgebakend (onder de naam Papendorp). Bedrijventerrein en kantoorlocatie Oudenrijn zijn hetzelfde afgebakend. De kantoorlocatie Lageweide is hetzelfde afgebakend als de bedrijventerreinen Lageweide en Cartesiusweg samen. In deze paragraaf volgt een korte beschrijving van de werkgelegenheidstructuur in de werklocaties. In de tabellenbijlage zijn meer gegevens opgenomen. Daarnaast zijn op internet (http://www.onderzoek.utrecht.nl) een aantal economische rapporten beschikbaar per werklocatie

• •

22

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

en biedt de online databank WistUdata van de gemeente Utrecht de mogelijkheid om zelf informatie op het niveau van de werklocaties uit te draaien. Het adres is: www.utrecht.buurtmonitor.nl. Bedrijventerreinen Gemeten naar het aantal banen is Lageweide het grootste bedrijventerrein in Utrecht, met 18.700 werkzame personen. Andere grote bedrijventerreinen zijn Nieuwerijn (11.100 banen) en Kanaleneiland (10.800 banen). Een groot deel van de banen in Papendorp, Nieuwerijn is echter gesitueerd in de kantoorlocatie Papendorp. Uitgedrukt in aantal banen zijn Oudenrijn (5.900 banen), Overvecht (4.400) en Cartesiusweg (2.900) van minder belang. Op het nieuwe bedrijventerrein De Wetering werken op dit moment 631 mensen. De bedrijventerreinen Strijkviertel en Haarrijn zijn op dit moment nog niet uitgegeven.
Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 in procenten (obv aantal banen)
groot- en detailbouwnijindustrie handel verheid transport en financiële zakelijke overonderdienst- heidsinwijsin- gezondcommu- instellinhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht

landbouw

overige sectoren

0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

12,7 40,3 16,4 10,5 2,1 8,3 53,1 2,5

20,6 8,1 21,4 1,9 1,2 8,1 16,6 2,3

25,0 11,9 26,1 20,8 26,7 32,2 22,3 9,9

1,0 0,3 0,2 0,8 0,2 0,4 0,0 4,0

14,1 6,7 0,6 11,4 2,5 5,1 7,6 5,9

3,1 0,0 0,1 12 0,2 3,7 0,0 8,0

20,0 10,1 19,1 24,5 64,8 15,7 0,3 21,5

0,2 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 7,1

0,1 0,0 6,7 3,2 0,0 0,0 0,0 13,5

1,5 2,8 6,2 4,6 2,2 24,3 0,0 19,5

1,4 19,8 3,2 5,6 0,2 2,3 0,0 5,5

kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR

landbouw

groot- en bouwnijdetailverheid industrie handel

transport en financiële zakelijke overondercommu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondnicatie horeca gen verlening stellingen stellingen heidszorg

overige sectoren

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1

1,7 1,1 1,5 0,2 5,5 2,1 10,0 16,4 8,3 4,5 5,0

2,5 0,3 0,9 3,6 1,3 1,2 7,3 19,0 8,1 3,8 4,6

8,6 17,5 6,0 0,2 14,6 26,7 17,2 23,2 32,2 11,2 13,8

3,8 14,4 2,1 1,4 1,3 0,2 0,9 0,9 0,4 2,7 3,1

20,9 1,1 5,1 0,0 6,1 2,5 2,3 13,1 5,1 1,9 6,7

19,0 0,4 4,2 39,7 11,2 0,2 0,3 2,7 3,7 0,8 6,9

20,9 26,9 37,8 30,5 17,8 64,8 11,7 18,7 15,7 17,2 23,4

11,3 2,6 1,9 11,5 13,5 0,0 2,5 0,2 0,0 4,8 5,5

3,6 15,1 5,6 7,6 7,5 0,0 9,4 0,1 0,0 23,0 10,2

3,9 8,1 28,8 0,5 15,3 2,2 35,4 1,6 24,3 25,6 15,7

3,8 12,7 5,9 4,8 6,0 0,2 2,9 3,8 2,3 4,3 4,9

De werkgelegenheid op Papendorp is de afgelopen vier jaar met 10.500 toegenomen. De grootste groei zit hier echter in het kantorendeel van Papendorp. Op de meeste andere terreinen zien we een afname van de werkgelegenheid. Deze is vooral groot op Lageweide (-5.000) en Kanaleneiland (-10.500). Daarentegen is de werkgelegenheid op Cartesiusweg tussen 2001 en 2004 toegenomen met 650 banen. Ook in De Wetering is de werkgelegenheid in die periode gestegen, van 250 naar 630.

23

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

De belangrijkste sectoren op de bedrijventerreinen zijn (groot)handel, bouwnijverheid en industrie. Alleen De Wetering en Cartesiusweg kennen een groot industrie-aandeel met respectievelijk 53% en 40% van de werkgelegenheid. De bouwnijverheid speelt een rol van betekenis op Lageweide, Overvecht en De Wetering. Op Lageweide en Overvecht is (groot)handel de belangrijkste sector, gevolgd door de bouw en de zakelijke dienstverlening. Op Lageweide is daarnaast de transportsector met een werkgelegenheidsaandeel van 14% belangrijk. Oudenrijn kent naast een fors aandeel handel ook veel banen in de gezondheidszorg. Naast de drie genoemde sectoren speelt op een aantal gemengde terreinen zoals Lageweide en Kanaleneiland ook de zakelijke dienstverlening een rol van betekenis. Nieuwerijn, Papendorp is een uitzondering. Op Papendorp is de zakelijke dienstverlening veruit het belangrijkste met een werkgelegenheidsaandeel van 65%. Deze zijn met name gevestigd op het kantorendeel van Papendorp. Verder speelt alleen de handel een rol van betekenis. Deze bedrijven zijn vooral gevestigd op Nieuwerijn, waar kantoorachtige bedrijfsruimte is gerealiseerd. Kantoorlocaties Op de Utrechtse kantoorlocaties is een groot deel van de werkgelegenheid te vinden: 152.000 banen. De grootste kantoorlocatie in Utrecht is het Stationsgebied en omstreken. Hier werken zo'n 31.000 mensen. In Lageweide, Kanaleneiland, Oost en Binnenstad werken ongeveer 20.000 mensen. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat het voor een (soms aanzienlijk) deel niet om kantoorbanen gaat. Met uitzondering van Papendorp (10.500 extra banen) is in alle kantoorlocaties de werkgelegenheid tussen 2001 en 2004 afgenomen. De werkgelegenheid daalde met name in Kanaleneiland (6.200 banen), Rijnsweerd (-5.600 banen) en Lageweide (-4.300 banen). Een groot deel van de banen in Kanaleneiland en Rijnsweerd is verplaatst naar Papendorp. Vooral de werkgelegenheidsafname in Rijnsweerd is opmerkelijk. In 2001 werkten hier 15.400 mensen, in 2004 zijn dit er nog slechts 9.800. Een deel van deze werkgelegenheid is verplaatst naar Papendorp. Met betrekking tot de sectorstructuur zijn de onderscheiden kantoorlocaties in Utrecht zeer divers. De enige overeenkomst is de zakelijke dienstverlening die in alle locaties een rol van betekenis speelt. In Rijnsweerd is de meeste werkgelegenheid in de financiële dienstverlening (40%). Verder speelt deze sector alleen een bovengemiddelde rol in het Stationsgebied (19%) en Kanaleneiland (11%). In het Stationsgebied is naast de financiële dienstverlening de meeste werkgelegenheid te vinden in transport & communicatie en de zakelijke dienstverlening (beide 30%). In Oost is de gezondheidszorg naast de zakelijke dienstverlening een belangrijke sector met 29% van de banen. In de Binnenstad zijn handel, onderwijs en horeca sectoren van betekenis. Kanaleneiland heeft de meest diverse sectorstructuur. In de onderscheiden kantoorlocaties is de Uithof niet opgenomen. Hier is een groot deel van de werkgelegenheid in het onderwijs en de gezondheidszorg te vinden. Mede hierdoor zijn deze sectoren goed voor bijna de helft van de banen in de categorie overig Utrecht.

24

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

3 Arbeidsmarkt

Bij de ontwikkelingen op de Utrechtse arbeidsmarkt wordt in tegenstelling tot de vorige Utrecht werkt gebruik gemaakt van gegevens van het Centrum voor Werk en Inkomen. De CWI-cijfers zijn recent, bevatten gegevens over diverse kenmerken en deelgroepen en zijn goed vergelijkbaar met andere steden en regio's. De gegevens van het CBS (Enquête Beroepsbevolking) die bij de vorige versie van Utrecht werkt zijn gebruikt, lopen achter bij de actualiteit, bevatten steeds minder kenmerken en informatie over deelgroepen en laten de laatste jaren een wat inconsistent beeld zien.

3.1

Aantal werkzoekenden na sterke toename, in 2004 constant gebleven
Op 1 januari 2005 telde Utrecht 13.536 niet-werkende werkzoekenden (nww-ers). Dit zijn mensen zonder baan die staan ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Het aantal nww-ers is sinds 2002 met 44% toegenomen (+4.139). In de jaren ervoor, tijdens de periode van hoogconjunctuur was er een sterke daling van het aantal nww-ers. Het werkzoekendenpercentage, dat is het aantal nww-ers uitgedrukt als aandeel van de potentiële beroepsberoepsbevolking, is minder hard gestegen. Dit komt doordat de potentiële beroepsbevolking flink is toegenomen. Dit heeft vooral te maken met de bevolkingsgroei als gevolg van de ontwikkeling van Leidsche Rijn. Het werkzoekendenpercentage in Utrecht ligt de afgelopen jaren ongeveer een half procent hoger dan het landelijk cijfer.
Niet-werkende werkzoekenden 2001-2005 2001 Utrecht aantal nww-ers potentiële beroepsbevolking werkzoekendenpercentage (%) Nederland werkzoekendenpercentage (%) Bron: CWI, Bevolkingsbestand Utrecht * voorlopig cijfer 2002 2003 2004 2005

9.549 185.887 5,1 4,5

9.397 189.217 5,0 4,5

11.517 192.957 6,0 5,0

13.498 197.018 6,9 6,2

13.536 201.158 6,7 6,3*

De werkzoekendenpercentages voor verschillenden groepen wijken nogal van elkaar af. Het werkzoekendenpercentage voor jongeren tot en met 24 jaar ligt het laagst en komt in 2005 uit op 3,3%. Dit betekent dat 3,3% van alle inwoners van Utrecht in de leeftijd 15-24 bij het CWI staat ingeschreven als werkzoekend. Het relatief lage werkzoekendenpercentage onder jongeren is overigens voor een deel het gevolg van de grote groep 15-24 jarigen in Utrecht (studenten), waarvan een aanzienlijk deel niet aan het arbeidsproces deelneemt. Het aandeel jeugdwerklozen lijkt daardoor laag, maar er is wel sprake van een specifieke problematiek. Binnen deze groep is de afgelopen vier jaar ook de grootste stijging van het aantal nww-ers te zien (+45%). Dit geeft de moeilijke positie van schoolverlaters aan op de huidige arbeidsmarkt. Veruit het hoogste werkzoekendenpercentage is dat van Turken en Marokkanen. Bijna 16% van de Turken en Marokkanen van 15-64 jaar staat als werkzoekend ingeschreven. De toename van deze groep is wel minder geweest dan de gemiddelde toename in de stad (+39% tov +42%). De groot-

25

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

ste toename in het aantal nww-ers in absolute zin is onder vrouwen. Binnen deze groep steeg het aantal inschrijvingen met 2.026.
Werkzoekendenpercentages voor diverse doelgroepen, 2001-2005 2001 als aandeel van potentiële beroepsbevolking % werkzoekende vrouwen % werkzoekenden 15-24 jaar % werkzoekenden 40-64 jaar % werkzoekende Turken en Marokkanen % werkzoekenden Utrecht totaal als aandeel van totaal aantal nww-ers % werkzoekenden met lage opleiding % werkzoekenden langer dan 1 jaar % werkzoekenden langer dan 3 jaar Bron: CWI, Bevolkingsbestand Utrecht 2002 2003 2004 2005

4,8 2,6 6,2 12,9 5,1 62,7 65,1 40,8

4,7 2,3 6,3 12,3 5,0 60,3 58,9 38,5

5,6 3,0 7,2 15,0 6,0 54,9 52,0 31,3

6,4 3,8 8,2 15,4 6,9 50,4 49,4 24,6

6,4 3,3 8,1 15,8 6,7 47,3 50,6 22,1

Een probleemgroep vormen de nww-ers met een lage opleiding. Het aandeel van deze groep is weliswaar gedaald, maar dit komt vooral door de groei van het totaal aantal nww-ers. In absolute termen nam deze kansarme groep tussen 2001 en 2005 toe. In het laatste jaar was er overigens wel een daling.
Aantal werkzoekenden voor diverse doelgroepen, 2001-2005 2001 werkzoekende vrouwen werkzoekenden 15-24 jaar werkzoekenden 40-64 jaar werkzoekende Turken en Marokkanen werkzoekenden totaal werkzoekenden met lage opleiding werkzoekenden langer dan 1 jaar werkzoekenden langer dan 3 jaar Bron: CWI, Bevolkingsbestand Utrecht 4.567 1.009 4.096 2.680 9.549 5.987 6.217 3.898 2002 4.560 890 4.209 2.631 9.397 5.665 5.535 3.620 2003 5.476 1.218 4.961 3.328 11.517 6.332 5.969 3.590 2004 6.448 1.600 5.764 3.507 13.498 6.815 6.672 3.322 2005 6.593 1.468 5.844 3.719 13.536 6.401 6.855 2.995 2001-2005 +2.026 +459 +1.748 +1.039 +3.987 +414 +638 -903

Een vergelijkbaar beeld zien we bij het aantal nww-ers dat langer dan een jaar is ingeschreven. De groep langdurig werkzoekenden overlapt voor een deel met de groep laaggeschoolden. Het aandeel werklozen dat langer dan 3 jaar staat ingeschreven is afgenomen, zowel relatief als absoluut. Het aantal mensen met een inschrijvingsduur van langer dan 1 jaar is daarentegen met 10% toegenomen. Dit is een kleinere toename dan van het totaal (42%), waardoor het relatief belang van deze groep ook is afgenomen. Slechts een klein deel van de nww-ers direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt Van de nww-ers is volgens het Centrum voor Werk en Inkomen maar een klein deel direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Om de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen, worden nww-ers ingedeeld in fasen. De volgende fasen worden onderscheiden: fase 1: direct beschikbaar voor regulier werk; fase 2: beschikbaar voor de arbeidsmarkt na een traject van maximaal één jaar; fase 3: beschikbaar voor de arbeidsmarkt na een traject van meer dan 1 jaar;

• • •

26

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

fase 4: toeleiding naar de arbeidsmarkt is (voorlopig) geen directe doelstelling. Slechts een beperkt deel van de nww-ers is direct of binnen een jaar beschikbaar voor de arbeidsmarkt (fase 1 &2). Het gaan om eenderde van het aantal nww-ers. Een aanzienlijk deel is beoordeeld in fase 4. Het gaat om ruim eenderde van de nww-ers (37%).
Nww-ers naar fase en opleidingsniveau laag fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 nader te bepalen totaal Bron: CWI 636 415 1.185 3.557 608 6.401 midden 826 551 771 898 380 3.426 hoog 1.389 740 626 563 259 3.577 onbekend 0 0 0 1 131 152 totaal 2.851 1.706 2.582 5.019 1.378 13.536

Wanneer de fase-indeling wordt afgezet tegen het opleidingsniveau blijkt er een redelijke samenhang te zijn. Het aandeel laag opgeleiden neemt toe naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt ingeschat. Van de nww-ers die zijn ingedeeld in fase 4 is 71% laag opgeleid. Van de nww-ers in fase 1 is dit slechts 22%.

3.2

Werkzoekenden en beroepen
De meest voorkomende beroepen in het CWI-bestand zijn administratief personeel, transportpersoneel, productiepersoneel, schoonmaakpersoneel en verzorgingspersoneel. Het gaat in totaal om 6.200 nww-ers, wat overeenkomt met 44% van het aantal nww-ers in maart 2005. De kenmerken van de nww-ers verschillen sterk per beroepsgroep. Dit geldt logischerwijs voor het opleidingsniveau, omdat dit min of meer inherent is aan een beroepsgroep. Van de ingeschrevenen die behoren tot het horecapersoneel en verkooppersoneel is een relatief groot deel jonger dan 23 jaar. Voor andere beroepsgroepen, die een langere opleiding of meer ervaring vragen is dit aandeel nagenoeg nihil. Ook in de fase-indeling zijn er grote verschillen. Het aandeel nww-ers in fase 1 loopt uiteen van 8,5% voor productiepersoneel tot 50,8% voor beleidsadviserend personeel. Mensen die ingedeeld zijn in fase 3 of fase 4 zijn vooral te vinden onder productiepersoneel, schoonmaakpersoneel, huishoudelijk personeel en textiel/kledingpersoneel. In deze beroepsgroepen is het aandeel fase 3 en fase 4 meer dan 80%. Uitstroomkans varieert per beroepsgroep De uitstroomkans van mensen die zich hebben ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen varieert per beroepsgroep. Van de mensen die zes maanden voorafgaand aan maart 2005 hebben ingeschreven bij het CWI is gekeken naar het aantal mensen dat inmiddels een baan heeft gevonden en zich heeft laten uitschrijven. De ‘kans’ op het vinden van een baan varieert tussen 56% en 40% voor de diverse beroepsgroepen. De hoogste uitstroomkans is voor automatiseringspersoneel (56,4%), leidinggevend personeel (55,3%) en commercieel personeel (55,0%). Van het grafisch personeel (41,6%), productiepersoneel (40,7%) en textiel/kledingpersoneel (40,0%) zijn er na 6 maanden nog de meeste zonder baan.

27

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Kenmerken werkzoekenden naar beroep (maart 2005) totaal administratief personeel transportpersoneel productiepersoneel schoonmaakpersoneel verzorgingspersoneel horecapersoneel verkooppersoneel commercieel personeel leidinggevend personeel bouwvakpersoneel onderwijspersoneel automatiseringspersoneel (para)medisch personeel metaalpersoneel huishoudelijk personeel wetenschappelijk personeel grafisch personeel creatief personeel installatie-/montagepers (geschoold) overig (proces)techn. personeel beleidsadviserend personeel landbouwpersoneel voeding-/chemiepersoneel beveiligingspersoneel textiel-/kledingpersoneel installatie-/montagepers (ongesch.) overige beroepen niet vast te stellen totaal 1.498 1.273 1.187 1.120 1.120 783 732 549 549 485 401 344 265 254 250 250 241 221 217 202 191 175 130 67 46 38 30 1.471 14.089 < 23 jr* > 1 jr nww 4,0% 7,2% 4,0% 8,1% 6,2% 14,8% 20,8% 4,4% 0,5% 9,1% 1,5% 3,2% 1,9% 9,4% 6,4% 0,0% 0,0% 0,5% 8,8% 3,0% 0,0% 5,7% 8,5% 7,5% 2,2% 2,6% 0,0% 9,5% 6,8% 48,3% 51,1% 65,2% 54,3% 41,7% 44,8% 38,4% 40,8% 41,0% 45,6% 43,4% 53,5% 39,2% 53,1% 62,8% 40,8% 49,0% 54,8% 48,4% 42,6% 42,9% 45,1% 39,2% 44,8% 37,0% 47,4% 56,7% 61,7% 49,8% opl laag 27,8% 60,7% 83,8% 86,5% 23,3% 61,2% 57,1% 18,6% 15,8% 54,2% 7,5% 11,9% 7,2% 51,2% 71,2% 0,8% 13,7% 15,8% 47,5% 30,2% 1,0% 56,6% 45,4% 35,8% 54,3% 57,9% 23,3% 68,1% 47,1% opl hoog 26,8% 8,9% 2,6% 1,9% 49,1% 8,6% 8,9% 48,5% 63,2% 12,2% 82,8% 55,5% 74,3% 8,7% 5,6% 98,0% 72,2% 72,4% 4,1% 30,2% 95,8% 24,0% 33,8% 16,4% 13,0% 7,9% 40,0% 14,6% 27,3% fase1 27,9% 23,2% 8,5% 10,6% 34,0% 23,3% 27,8% 43,2% 46,2% 27,9% 31,6% 29,9% 42,8% 24,4% 11,0% 52,7% 39,0% 31,2% 28,9% 35,8% 50,8% 21,2% 31,7% 22,2% 10,6% 18,9% 33,3% 1,1% 23,7% fase3&4 51,7% 65,3% 84,6% 84,0% 51,8% 66,2% 59,9% 34,1% 28,2% 60,4% 52,3% 38,2% 43,6% 64,5% 80,6% 32,0% 39,8% 53,5% 50,5% 37,9% 23,0% 69,9% 53,7% 58,7% 84,0% 62,2% 60,0% 97,7% 63,5%

Bron: CWI * Als aandeel van totaal aantal nww-ers in betreffende beroepsgroep.

28

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Uitstroomkans binnen zes maanden niet-werkende werkzoekenden naar beroepsgroep (maart 2005) instroom automatiseringspersoneel leidinggevend personeel commercieel personeel transportpersoneel beveiligingspersoneel bouwvakpersoneel horecapersoneel creatief personeel verkooppersoneel (para)medisch personeel installatie-/montagepersoneel (geschoold) overig (proces)technisch personeel metaalpersoneel huishoudelijk personeel administratief personeel verzorgingspersoneel landbouwpersoneel installatie-/montagepersoneel (ongeschoold.) beleidsadviserend personeel schoonmaakpersoneel voeding-/chemiepersoneel onderwijspersoneel grafisch personeel productiepersoneel textiel-/kledingpersoneel Bron: CWI 156 295 280 337 33 242 361 81 456 144 83 103 101 51 513 436 66 20 56 241 64 184 77 140 20 uitstroom na 6 maanden 88 163 154 185 18 132 192 42 232 73 42 52 50 25 249 206 30 9 25 104 27 77 32 57 8 uitstroomkans 56,4% 55,3% 55,0% 54,9% 54,5% 54,5% 53,2% 51,9% 50,9% 50,7% 50,6% 50,5% 49,5% 49,0% 48,5% 47,2% 45,5% 45,0% 44,6% 43,2% 42,2% 41,8% 41,6% 40,7% 40,0%

3.3

Werkgelegenheid: banenverlies vooral onder mannen
De meerderheid van de banen in Utrecht wordt bezet door mannen. Zo'n 43% van de banen is ingevuld door vrouwen. De overgrote meerderheid van de banen betreft voltijd banen. Dit zijn banen van minimaal 12 uur per week. Slechts een kleine 11% wordt in deeltijd uitgevoerd. Dit is minder dan gemiddeld landelijk (14%). Het aantal banen per 100 inwoners is sinds 2001 gedaald van 84 naar 77. Dit komt enerzijds doordat het aantal banen is afgenomen en anderzijds doordat de Utrechtse bevolking de afgelopen vier jaar is toegenomen.
Kenmerken werkgelegenheid Utrecht, 2001-2004 2001 Aandeel banen per 100 inwoners Aandeel banen bezet door vrouwen Aandeel deeltijdbanen Bron: PAR 83,9 41,6 10,3 2002 81,0 42,3 10,7 2003 77,7 43,1 10,7 2004 76,1 43,4 10,7

Bij de ontwikkeling van de werkgelegenheid over de afgelopen acht jaar is een duidelijk verschillende tendens voor vrouwen en mannen te zien. Het aantal banen dat door vrouwen wordt bezet

29

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

is meer toegenomen dan dat van mannen. Opvallend is dat dit met name komt doordat de afname van het aantal banen sinds 2001 per saldo bijna allemaal banen zijn van mannen: de afname van het aantal banen tussen 2001 en 2004 (-9.406), komt op 100 banen na overeen met de afname van het aantal banen van mannen. Hier is een duidelijke relatie met de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschillende sectoren. Waar de werkgelegenheid afnam in sectoren waar relatief veel mannen werken, is deze in sectoren waar veel vrouwen werken toegenomen, zoals gezondheidszorg en onderwijs.
Aantal banen naar geslacht en omvang, 1996, 2001-2004 1996 man fulltime man parttime vrouw fulltime vrouw parttime man vrouw fulltime parttime totaal banen Bron: PAR 95.148 7.679 57.668 13.968 102.827 71.636 152.816 21.647 174.463 2001 116.880 8.760 76.062 13.374 125.640 89.436 192.942 22.134 215.076 2002 112.898 8.798 75.609 13.787 121.696 89.396 188.507 22.585 211.092 2003 108.617 8.700 75.267 13.436 117.317 88.703 183.884 22.136 206.020 2004 107.615 8.719 76.133 13.203 116.334 89.336 183.748 21.922 205.670 1996-2004 12.467 1.040 18.465 -765 13.507 17.700 30.932 275 31.207 2001-2004 -9.265 -41 71 -171 -9.306 -100 -9.194 -212 -9.406

Het verlies van banen betrof met name voltijdbanen. Ook als het relatief kleine aandeel deeltijdbanen in ogenschouw wordt genomen. Per saldo gingen er na 2001 slechts 212 parttime banen verloren en 9.194 voltijdbanen.

3.4

Woon-werkbalans en pendel: aantal forensen iets gedaald
Ten opzichte van 2000 is de woon-werkbalans vrijwel gelijk gebleven. De omvang van het woonwerk verkeer wordt beïnvloed door demografische factoren en economische factoren. Wat meetelt is de omvang van de werkende beroepsbevolking en de (ontwikkeling van de) werkgelegenheid. Ten opzichte van 2000 is de werkende beroepsbevolking gestegen, mede door de bevolkingsgroei in de nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn. Daartegenover staat dat de voltijd werkgelegenheid in Utrecht over de laatste vier jaar iets is gedaald. De toename van de beroepsbevolking is groter dan de werkgelegenheidsafname. Voor de woon-werkbalans betekent dit dat er nu meer banen in Utrecht bezet zijn door mensen die ook in Utrecht woonachtig zijn dan in 2000. Het aantal werkforensen is de afgelopen vier jaar met ruim 6.000 gedaald. Van de 183.700 voltijd banen worden er 69.600 bezet door Utrechters en 114.100 door werknemers van buiten Utrecht. Dit betekent dat het aandeel banen dat wordt ingevuld door mensen van buiten de stad, tussen 2000 en 2004 is gedaald van 64% naar 62%. Het totaal aantal forensen is in de achterliggende vier jaar licht afgenomen. De daling van het aantal werkforensen wordt ten dele gecompenseerd door een toename van het aantal woonforensen. Van de 131.300 Utrechters met een fulltime baan werken er 69.600 in de stad en 61.700 daarbuiten. Het aandeel Utrechters dat buiten de stad werkt is gestegen van 46% in 2000 naar 47% in 2004.

30

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Woon-werkbalans en pendel Utrecht 2000, 2004 2000 intern woon-werk werkforensen totaal voltijd werkgelegenheid intern woon-werk woonforensen totaal werkende beroepsbevolking totaal forensen Bron: calculatie Bestuursinformatie obv PAR, EBB (CBS) en WBO 2002 67.000 120.500 187.500 67.000 57.000 124.000 177.500 2004 69.600 114.100 183.700 69.600 61.700 131.300 175.800

Voor detailinformatie omtrent de herkomst van werknemers, zijn de laatst beschikbare gegevens uit 2001. Gemiddeld wordt bijna tweederde van de banen (63%) opgevuld door werknemers van buiten Utrecht. Ruim de helft daarvan komt overigens uit de provincie Utrecht, met daarbinnen een grote vertegenwoordiging van de omliggende gemeenten (BRU).
Herkomst van arbeidskrachten (woonlocatie) in 2001 (%) van buiten Utrecht randgemeenten 22,4 Bron: PAR rest provincie Utrecht 12,7 noord Nederland 2,5 midden Nederland 20,2 zuid Nederland 0,4 G3 5,0 37,0 binnen de stad

Het aandeel werknemers dat van buiten Utrecht komt verschilt per sector. Vooral in de horeca en de industrie komt een relatief klein aandeel van de werknemers van buiten Utrecht (respectievelijk 38% en 54%). Andere sectoren zitten weer ruim boven het Utrechts gemiddelde, zoals de financiele dienstverlening (75%) en de overheidsinstellingen (72%). Over het algemeen geldt dat sectoren met meer laag en middelbaar opgeleid personeel relatief meer werknemers uit Utrecht hebben, en sectoren met meer specialistisch opgeleid werk een grotere geografische spreiding van de herkomst van werknemers kent.
Aandeel werknemers woonachtig buiten Utrecht per bedrijfssector, 2001 sector industrie nuts bouwnijverheid groot- en detailhandel horeca transport en communicatie financiële instellingen Bron: berekening Bestuursinformatie obv PAR % buiten stad 54% 73% 61% 60% 38% 65% 75% sector zakelijke diensten overheidsinstellingen onderwijs gezondheidszorg overige sectoren Utrecht totaal % buiten stad 68% 72% 64% 60% 51% 64%

31

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

3.5

Arbeidsmarkt in wijken en subwijken

Werkzoekenden verschillen sterk per wijk Het werkzoekendenpercentage verschilt sterk per wijk en subwijk. In Overvecht is het werkzoekendenpercentage het hoogst (12,3%). Andere wijken met een relatief hoog werkzoekendenpercentage zijn Zuidwest (9,5%) en Noordwest (8,6%). Het werkzoekendenpercentage is laag in VleutenDe Meern (3,5%) en Oost (3,7%). De toename van het aandeel werkzoekenden is het grootst in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. In beide wijken is het werkzoekendenpercentage in vier jaar tijd verdubbeld, maar ligt dus nog wel duidelijk onder het stedelijk cijfer. Op subwijkniveau lopen de cijfers nog verder uiteen. Er zijn zes subwijken waar het werkzoekendenpercentage boven de 10% ligt. Het gaat om Zuilen-Noord/Oost (11,1%), Amazonedreef (11,1%), Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt (11,5%), Zambesidreef, Tigrisdeef (12,8%), Kanaleneiland (14,1%) en Wolgadreef, Neckardreef (15,5%). Opvallend is dat alleen in Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt het werkzoekendenpercentage in de afgelopen vier jaar maar licht is toegenomen (+4,5%). En ook in Kanaleneiland is de toename relatief laag (21,6%). In de andere vier subwijken ligt de stijging boven het stedelijk gemiddelde van 31,4%. Daarnaast is in 13 van de 29 subwijken een werkzoekendenpercentage van minder dan 5%. Abstede, Gansstraat is de enige subwijk waar het werkzoekendenpercentage tussen 2001 en 2005 is gedaald, van 4,6% naar 4,5%. Het werkzoekendenpercentage onder jongeren is in de stad gemiddeld 3,3%. In Vleuten-De Meern (1,4%), Oost (1,5%), Binnenstad (1,7%) en Noordoost (1,9%) is dit cijfer relatief laag. Met uitzondering van Vleuten-De Meern gaat het om populaire woonwijken voor studenten. De relatief grote groep 15-24 jarigen hier kan een verklaring zijn voor het relatief lage werkzoekendencijfer in deze wijken. In Overvecht ligt het werkzoekendenpercentage onder jongeren met 6,0% duidelijk hoger dan in elk van de andere wijken. Relatief veel laag opgeleide nww-ers in Noordwest, Overvecht en Zuidwest Het aandeel laag opgeleide nww-ers loopt uiteen van 23,2% in de Binnenstad tot 61,1% in Zuidwest. Naast Zuidwest ligt het aandeel werkzoekenden met een lage opleiding alleen in Overvecht en Noordwest boven het stadsgemiddelde van 47,3%. Dezelfde drie wijken hebben ook een hoger dan gemiddeld aandeel nww-ers dat meer dan drie jaar staat ingeschreven.

3.6

Herkomst werknemers verschilt sterk tussen de werklocaties
Voor de werklocaties is het niet relevant om naar de werkzoekenden te kijken. Daarom wordt in deze paragraaf alleen stilgestaan bij de herkomst van de medewerkers. Van de werknemers in de bedrijventerreinen Cartesiusweg en Overvecht woont een relatief groot deel in de stad. Toch komt hier nog altijd meer dan de helft van de werknemers van buiten de stad. In Kanaleneiland is het aandeel werknemers uit Utrecht het laagst (27,7%), gevolgd door Lageweide (30,7%) en Oudenrijn (31,5%). In de kantoorlocaties is het beeld niet veel anders. Uitschieter is Rijnsweerd, waar slechts 19% van de werknemers in Utrecht woont. Het betreft een zuivere kantoorlocatie met zeker in 2001, het jaar waarop deze cijfers betrekking hebben, een hoog aandeel zakelijke dienstverlening. In andere kantoorlocaties is het aandeel werknemers dat in Utrecht woont relatief hoog. Het gaat om ruim afgebakende kantoorlocaties, waarbinnen ook diverse andere sectoren ruim vertegenwoordigd zijn,

32

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

zoals detailhandel (Binnenstad, Overvecht) en gezondheidszorg (Oost, Overvecht). De werknemers in deze sectoren wonen relatief vaak in Utrecht. De cijfers hebben betrekking op 2001. In dat jaar werkten er nog slechts 560 mensen in Papendorp. Hiervan is 45% woonachtig in Utrecht. Het is aannemelijk dat dit niet meer geldt voor de 10.500 werknemers die er nu in Papendorp werken. Het ligt meer voor de hand dat de herkomst van de werknemers meer overeenkomt met die van Rijnsweerd waar veel bedrijven op Papendorp vandaan komen. Dit betekent dat slechts één op de vijf werknemers in Utrecht woont.

33

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Bijlage 1: De economie in de wijken en subwijken

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Ontwikkelingen aantal banen per wijk en subwijk, 2001-2004 Ontwikkeling aantal vestigingen per wijk en subwijk, 2001-2004 Vestigingen naar grootteklasse per wijk en subwijk, 2001-2004 Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 in procenten (obv aantal banen) Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 in procenten (obv aantal vestigingen) Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 (obv aantal banen) Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 (obv aantal vestigingen) Aantal vestigingen en aantal banen per sbi-afdeling, 1996, 2001 en 2004 Ontwikkeling aantal banen in de zakelijke dienstverlening per wijk en subwijk, 2001-2004 Aantal vestigingen dagelijkse goederen per 1.000 inwoners per wijk en subwijk, 2001-2004 Aandeel banen naar voltijd/deeltijd en man/vrouw per wijk en subwijk, 2004 Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (%) per wijk en per subwijk Aantal banen per 100 inwoners, per wijk en per subwijk, 2001-2004 Kenmerken niet-werkende werkzoekenden in aandelen potentiële beroepsbevolking per wijk / subwijk (%), 2005 15. Kenmerken niet-werkende werkzoekenden in aandelen potentiële beroepsbevolking per wijk / subwijk, 2005 16. Niet-werkende werkzoekenden 2001-2005 per wijk en per subwijk 17. Werkzoekendenpercentages 2001-2005 per wijk en per subwijk

35

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

1. Ontwikkelingen aantal banen per wijk en subwijk, 2001-2004 2001 West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Onbekend Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Onbekend Bron: PAR 34.780 10.548 15.857 9.364 48.586 42.319 5.528 34.352 3.124 10.609 9 215.076 1.800 27.843 5.137 2.478 1.049 3.665 3.356 4.845 2.459 2.679 5.874 3.778 3.084 2.502 7.515 5.344 35.727 20.267 22.052 2.209 669 2.650 4.836 19.163 10.353 3.124 291 8.411 1.907 9 2002 34.186 10.585 15.657 8.979 48.771 41.015 5.444 33.746 2.909 9.791 9 211.092 1.755 27.633 4.798 2.257 1.153 4.045 3.130 5.225 2.165 2.533 5.734 3.579 3.119 2.281 7.259 5.596 35.916 19.258 21.757 2.236 634 2.574 4.906 17.947 10.893 2.909 412 7.505 1.874 9 2003 31.380 9.921 14.764 9.021 49.250 40.801 5.225 31.087 4.611 9.950 10 206.020 1.747 25.667 3.966 2.101 1.155 3.724 2.941 4.267 2.243 2.629 5.625 3.518 3.146 2.357 7.048 5.711 36.491 18.953 21.848 1.949 660 2.616 4.657 15.745 10.685 4.611 527 7.627 1.796 10 2004 30.262 8.865 14.442 8.394 44.075 40.294 5.288 29.307 13.973 10.760 10 205.670 1.762 24.633 3.867 2.048 1.154 2.996 2.667 4.100 2.407 2.476 5.459 3.003 3.091 2.300 6.912 5.640 31.523 18.470 21.824 2.092 649 2.547 4.419 14.063 10.825 13.973 664 8.173 1.923 10 groei 2001-2004 -4.518 -1.683 -1.415 -970 -4.511 -2.025 -240 -5.045 10.849 151 1 -9.406 -38 -3.210 -1.270 -430 105 -669 -689 -745 -52 -203 -415 -775 7 -202 -603 296 -4.204 -1.797 -228 -117 -20 -103 -417 -5.100 472 10.849 373 -238 16 1

37

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

2. Ontwikkeling aantal vestigingen per wijk en subwijk, 2001-2004 2001 West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern onbekend Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens onbekend Bron: PAR 1.947 1.588 1.077 1.801 2.014 2.757 794 1.462 258 1.098 1 14.797 435 1.168 344 450 319 308 511 298 177 217 385 685 607 509 831 361 822 1.233 1.524 295 159 340 360 499 603 258 106 629 363 1 2002 1.975 1.637 1.110 1.762 1.989 2.735 789 1.504 295 1.187 1 14.984 446 1.182 347 455 364 303 515 323 179 211 397 683 574 505 821 347 821 1.185 1.550 284 158 347 372 483 649 295 183 645 359 1 2003 1.999 1.677 1.119 1.832 2.005 2.734 824 1.481 381 1.245 1 15.298 428 1.221 350 461 378 308 530 302 176 209 432 698 593 541 820 353 832 1.192 1.542 298 161 365 373 469 639 381 218 655 372 1 2004 2.028 1.699 1.145 1.860 2.053 2.716 827 1.516 493 1.302 1 15.640 426 1.239 363 480 373 310 536 299 193 201 452 719 593 548 843 353 857 1.193 1.523 310 156 361 377 483 656 493 238 684 380 1 groei 2001-2004 +81 +111 +68 +59 +39 -41 +33 +54 +235 +204 0 +843 -9 +71 +19 +30 +54 +2 +25 +1 +16 -16 +67 +34 -14 +39 +12 -8 +35 -40 -1 +15 -3 +21 +17 -16 +53 +235 +132 +55 +17 0

38

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

3. Vestigingen naar grootteklasse per wijk en subwijk, 2001-2004 0 t/m 4 banen West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR 71,6 86,7 71,2 89,1 74,4 72,1 86,0 71,1 79,7 76,3 77,1 90,1 60,9 86,2 86,0 91,4 83,9 85,6 73,2 78,8 75,6 64,6 88,7 88,4 90,5 74,9 81,0 71,3 64,1 78,4 84,2 86,5 87,3 77,5 52,0 81,6 79,7 91,6 69,0 79,7 5 t/m 19 banen 14,2 8,9 19,3 7,5 15,8 20,2 7,6 16,0 11,6 16,4 14,4 6,6 19,0 6,6 11,0 5,6 9,0 9,3 20,7 12,4 15,9 22,8 9,0 6,7 6,2 17,6 11,6 15,9 27,1 14,8 10,3 9,0 4,7 12,7 26,1 10,5 11,6 5,9 20,6 15,5 20 t/m 49 banen 8,0 3,0 5,2 2,2 4,8 3,9 3,7 5,9 3,0 5,8 4,7 1,6 11,5 3,3 2,5 2,4 3,9 3,4 1,7 5,2 4,0 8,2 1,5 3,0 2,0 5,0 3,4 5,3 4,9 3,1 2,6 3,2 5,0 6,1 8,7 3,7 3,0 2,1 8,0 3,9 meer dan 50 banen 6,2 1,4 4,3 1,2 4,9 3,8 2,7 7,0 5,7 1,5 3,8 1,6 8,5 3,9 0,4 0,5 3,2 1,7 4,3 3,6 4,5 4,4 0,7 1,9 1,3 2,6 4,0 7,6 3,9 3,7 2,9 1,3 3,0 3,7 13,3 4,3 5,7 0,4 2,3 0,8 aantal vestigingen 2.028 1.699 1.145 1.860 2.053 2.716 827 1.516 493 1.302 15.640 426 1.239 363 480 373 310 536 299 193 201 452 719 593 548 843 353 857 1.193 1.523 310 156 361 377 483 656 493 238 684 380

39

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

4. Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 in procenten (obv aantal banen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

landbouw

overige sectoren

West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR

0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,3 1,3

14,2 3,9 10,0 1,5 0,7 1,1 6,6 4,7 5,6 7,7 5,0 8,1 16,8 0,5 6,6 2,6 2,8 3,6 3,4 23,6 0,5 13,3 2,1 1,3 0,9 1,3 0,4 0,6 0,3 1,8 5,6 1,5 8,7 0,2 8,1 2,1 5,6 7,2 7,2 9,8

14,0 5,3 7,4 3,0 1,1 1,9 4,0 1,5 4,5 8,4 4,6 2,7 16,9 0,6 5,7 7,3 2,8 6,9 0,6 2,9 0,6 17,6 2,8 2,5 3,8 0,5 0,5 1,3 3,0 1,0 5,9 3,5 2,6 0,5 1,7 1,7 4,5 11,6 7,3 12,0

21,7 14,9 17,1 11,3 2,2 13,7 13,3 12,1 24,9 27,2 13,8 14,9 24,7 5,5 19,7 19,4 7,7 17,3 23,1 6,3 6,0 22,4 9,6 9,2 16,2 7,9 3,0 0,8 22,7 6,1 16,0 10,6 11,7 13,3 16,7 5,6 24,9 17,3 29,2 21,9

1,5 4,0 0,9 4,8 1,2 8,9 2,3 1,8 0,4 3,0 3,1 6,8 1,0 1,9 8,5 2,3 1,0 4,5 2,0 0,6 0,2 0,4 4,7 2,4 8,0 2,3 1,1 1,0 13,2 5,2 2,2 2,3 2,4 1,8 0,9 2,8 0,4 2,6 2,5 5,4

10,6 1,8 2,3 1,8 2,2 14,5 0,7 7,3 2,5 4,5 6,7 1,4 11,6 8,4 2,8 2,9 0,7 1,8 6,0 0,3 1,1 0,8 2,0 2,2 1,2 0,7 12,7 0,7 5,9 21,8 0,5 1,4 0,7 0,8 8,9 7,8 2,5 1,4 4,9 3,7

2,5 0,5 0,3 1,0 10,5 5,0 0,2 21,1 0,2 4,6 6,9 1,0 2,4 3,5 0,4 0,7 0,1 0,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,9 1,3 0,7 3,1 0,1 13,9 8,9 1,7 0,3 0,2 0,1 9,0 13,0 36,5 0,2 1,1 5,3 3,0

19,2 24,9 11,7 29,0 23,8 24,0 17,0 17,9 55,6 18,2 23,4 15,7 19,7 17,8 31,6 14,6 18,2 31,6 7,7 10,4 8,8 16,6 22,5 46,0 14,6 55,2 12,5 18,9 21,9 25,7 16,2 15,7 17,9 7,7 20,7 18,3 55,6 17,3 17,8 20,3

4,0 13,9 2,4 5,9 3,2 7,7 10,9 8,8 2,1 0,0 5,5 0,0 0,2 30,5 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 15,0 1,6 0,0 0,9 0,0 4,3 3,0 11,6 27,4 0,0 0,0 8,4 9,1 8,6 2,1 0,0 0,0 0,0

2,5 12,4 9,3 11,4 21,4 9,0 17,9 8,4 0,8 2,9 10,2 15,2 0,6 8,8 5,0 30,8 11,6 11,0 8,9 5,3 15,5 8,6 4,2 7,5 26 2,0 9,8 27,8 9,2 8,9 11,6 34,5 18,9 17,1 4,5 9,9 0,8 20,2 1,5 3,1

4,6 12,5 35,1 20,2 30,5 6,0 24,1 11,9 2,6 19,2 15,7 27,7 2,0 10,6 14,3 11,8 10,6 13,6 45,0 44,6 49,4 16,9 22,6 16,3 22,2 19,9 55,9 28,2 4,7 7,0 9,9 28,8 34,5 36,4 9,9 4,4 2,6 14,9 20,5 15,3

5,0 6,0 3,0 10,1 3,2 8,2 3,0 4,7 0,7 3,7 4,9 6,5 3,8 11,9 5,1 7,4 3,5 8,8 2,7 3,1 3,5 3,0 13,5 9,7 6,3 6,1 3,8 2,4 7,1 9,1 4,5 1,4 2,3 4,7 6,4 2,4 0,7 5,6 3,5 4,1

40

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

5. Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 in procenten (obv aantal vestigingen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

landbouw

overige sectoren

West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoogr., Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR

0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 1,0 2,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 1,0 2,1 1,8 2,6

7,1 3,6 5,0 4,0 3,5 3,2 3,6 4,2 6,7 5,5 4,5 4,7 9,1 3,3 4,8 3,8 3,5 2,6 3,3 1,6 3,5 8,2 4,6 4,6 2,6 3,0 4,8 3,5 1,2 4,9 4,2 3,8 3,0 2,7 7,0 2,9 6,7 2,9 6,3 5,8

7,1 10,9 9,9 4,9 3,1 1,8 8,9 5,9 10,1 10,4 6,4 6,6 8,2 4,4 12,1 14,7 6,5 9,9 5,4 15,5 5,5 12,4 3,3 5,9 5,8 3,2 6,8 1,4 0,7 2,6 9,4 12,2 7,2 5,0 3,1 8,4 10,1 16,8 10,4 6,3

22,7 24,1 30,6 11,6 10,9 29,4 16,7 23,7 18,9 21,3 21,3 23,5 25,4 12,7 27,3 20,1 22,3 25,2 38,5 22,8 17,4 34,5 13,5 9,4 11,3 13,6 13,9 7,0 45,3 16,9 22,6 13,5 13 30,2 28,8 16,2 18,9 11,3 24,9 21,1

4,1 5,8 2,9 3,8 4,5 13,1 3,7 6,3 2,6 3,0 5,8 6,1 3,4 4,4 5,0 4,3 5,8 7,5 6,0 3,6 0,5 1,5 5,3 3,2 2,4 4,2 4,5 4,8 16,1 10,7 4,5 5,1 2,5 6,4 5,6 6,7 2,6 2,1 2,5 4,5

4,8 4,5 3,5 2,1 2,0 2,9 3,1 3,8 4,5 3,8 3,4 3,8 5,8 2,5 2,7 5,1 4,5 5,8 3,3 2,1 5,0 3,5 2,2 2,2 1,8 2,1 2,5 1,6 2,9 3,0 1,9 3,2 4,2 4,2 3,7 3,5 4,5 2,5 4,5 3,2

1,4 0,9 1,3 1,5 3,0 1,4 0,7 1,8 1,0 3,3 1,7 0,9 1,5 1,9 0,6 0,8 0,6 1,3 1,7 1,6 0,5 1,3 1,3 1,2 2,0 3,1 0,6 3,9 1,8 1,1 1,0 0,6 0,6 1,1 2,3 2,0 1,0 1,7 4,2 2,6

33,1 27,5 21,1 43,7 42,3 26,4 35,8 31,3 37,5 33,5 33,0 28,9 32,8 38,8 25,0 29,8 29,7 26,9 20,4 17,6 24,9 21,5 41,3 45 45,3 40,6 32 48,2 16,6 34,1 32,3 34,6 39,3 21,2 30,2 37,8 37,5 39,1 30,8 34,7

0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 1,1 0,8 0,2 0,5 0,0 0,3 0,8 0,2 0,3 1,0 0,6 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 1,0 1,6 0,6 0,0 0,8 1,9 0,6 0,8 0,0 0,0 0,5

3,5 4,6 5,4 4,6 5,1 3,2 5,9 5,1 4,1 2,7 4,3 3,8 2,6 6,3 3,3 6,4 5,8 3,7 5,0 5,2 8,5 4,4 3,8 5,1 5,1 2,8 5,9 6,9 2,3 3,8 4,5 9,6 5,5 7,7 4,1 4,3 4,1 6,3 1,8 2,1

4,7 5,9 10,2 8,9 13,7 5,5 8,8 8,0 3,4 6,5 7,7 6,6 2,4 10,2 7,5 3,8 7,1 5,2 6,0 14,5 20,4 6,6 8,1 8,9 9,9 14,6 15,3 12,3 3,6 7,0 5,5 11,5 10,5 12,5 7,0 6,3 3,4 4,6 6,1 8,2

10,8 11,5 9,7 14,8 11,4 12,4 11,6 8,8 9,3 7,9 11,2 15,0 8,3 14,3 11,3 10,7 13,2 11,2 10,0 14,5 13,4 5,8 16,6 14,3 13,1 12,3 13,0 9,9 9,2 14,8 12,6 5,1 13,6 8,2 6,2 11,0 9,3 10,5 6,7 8,4

41

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

6. Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 (obv aantal banen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

landbouw

overige sectoren

West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern onbekend Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoogr., Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens onbekend Bron: PAR

39 6 65 3 9 1 3 3 14 53 0 196 1 37 1 3 2 0 1 0 61 0 4 0 0 3 2 6 1 0 1 0 0 3 0 0 3 14 6 22 25 0

4.301 346 1.445 123 316 450 350 1.375 789 824 0 10.319 142 4.141 18 135 30 84 97 139 569 12 725 64 39 20 93 24 199 64 386 118 10 222 11 1.140 224 789 48 588 188 0

4.247 468 1.071 249 471 760 213 439 632 902 0 9.452 48 4.174 25 117 84 83 184 23 70 15 963 85 76 88 37 30 404 546 214 123 23 67 23 237 179 632 77 595 230 0

6.566 1.320 2.472 946 971 5.534 701 3.541 3.478 2.925 0 28.454 263 6.091 212 403 224 231 462 947 152 148 1.225 288 285 373 545 172 254 4.193 1.341 334 69 298 588 2.351 602 3.478 115 2.389 421 0

453 352 126 400 522 3.574 123 515 53 326 0 6.444 120 258 75 175 27 30 120 83 15 6 22 141 75 184 158 61 303 2.430 1.144 46 15 62 81 127 307 53 17 205 104 0

3.211 161 327 155 984 5.856 37 2.125 344 483 0 13.683 24 2.861 326 58 33 22 48 248 7 27 45 60 68 27 50 717 217 1.097 4.759 10 9 18 35 1.251 839 344 9 402 72 0

751 41 45 85 4.610 2.026 9 6.182 29 499 0 14.277 18 597 136 9 8 3 21 24 7 4 10 28 41 16 213 4 4.393 1.649 377 6 1 2 399 1.828 3.955 29 7 434 58 0

5.817 2.203 1.692 2.434 10.491 9.661 897 5.243 7.769 1.963 0 48.170 276 4.852 689 647 169 544 843 317 250 218 907 677 1.422 335 3.816 705 5.970 4.049 5.612 338 102 457 342 2.917 1.984 7.769 115 1.457 391 0

1.220 1.229 352 498 1.423 3.092 574 2.585 288 0 0 11.261 0 42 1.178 0 0 1.228 1 1 0 351 0 450 48 0 60 0 1.363 562 2.530 574 0 0 372 1.286 927 288 0 0 0 0

762 1.099 1.343 959 9.450 3.631 948 2.456 117 314 0 21.079 268 155 339 103 356 347 293 363 128 385 467 127 233 599 137 551 8.762 1.691 1.940 242 224 482 755 632 1.069 117 134 120 60 0

1.388 1.111 5.064 1.693 13.426 2.407 1.272 3.474 369 2.071 10 32.285 488 492 408 293 136 319 363 1.843 1.073 1.223 925 679 504 510 1.377 3.153 8.896 872 1.535 207 187 878 1.607 1.391 476 369 99 1.677 295 10

1.507 529 440 849 1.402 3.302 161 1.369 91 400 0 10.050 114 933 460 105 85 105 234 112 75 87 166 404 300 145 424 217 761 1.317 1.985 94 9 58 206 903 260 91 37 284 79 0

42

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

7. Sectorstructuur per wijk en subwijk, 2004 (obv aantal vestigingen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

landbouw

overige sectoren

West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern onbekend Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoogr., Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens onbekend Bron: PAR

4 3 3 3 4 1 2 3 5 27 0 55 1 2 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 5 5 12 10 0

145 62 57 74 72 88 30 63 33 72 0 696 20 113 12 23 14 11 14 10 3 7 37 33 27 14 25 17 30 14 74 13 6 11 10 34 19 33 7 43 22 0

145 186 113 91 63 48 74 89 50 135 0 994 28 101 16 58 55 20 53 16 30 11 56 24 35 32 27 24 12 8 40 29 19 26 19 15 55 50 40 71 24 0

461 410 350 215 224 798 138 359 93 277 0 3.325 100 315 46 131 75 69 135 115 44 35 156 97 56 62 115 49 60 540 258 70 21 47 114 139 106 93 27 170 80 0

84 98 33 70 92 355 31 95 13 39 0 910 26 42 16 24 16 18 40 18 7 1 7 38 19 13 35 16 41 192 163 14 8 9 24 27 44 13 5 17 17 0

97 77 40 39 41 80 26 57 22 49 0 528 16 72 9 13 19 14 31 10 4 10 16 16 13 10 18 9 14 35 45 6 5 15 16 18 23 22 6 31 12 0

29 15 15 27 61 39 6 28 5 43 0 268 4 18 7 3 3 2 7 5 3 1 6 9 7 11 26 2 33 22 17 3 1 2 4 11 13 5 4 29 10 0

671 467 242 812 868 717 296 474 185 436 0 5.168 123 407 141 120 111 92 144 61 34 50 97 297 267 248 342 113 413 198 519 100 54 142 80 146 248 185 93 211 132 0

7 8 2 3 7 18 6 16 4 2 0 73 0 4 3 1 1 3 3 1 0 1 0 1 1 1 2 1 4 3 15 5 1 0 3 9 4 4 0 0 2 0

71 78 62 85 104 86 49 77 20 35 0 667 16 32 23 16 24 18 20 15 10 17 20 27 30 28 24 21 59 28 58 14 15 20 29 20 28 20 15 12 8 0

95 100 117 165 282 150 73 122 17 84 1 1.206 28 30 37 36 14 22 28 18 28 41 30 58 53 54 123 54 105 43 107 17 18 38 47 34 41 17 11 42 31 1

219 195 111 276 235 336 96 133 46 103 0 1.750 64 103 52 54 40 41 60 30 28 27 26 119 85 72 104 46 85 110 226 39 8 49 31 30 72 46 25 46 32 0

43

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

8. Aantal vestigingen en aantal banen per sbi-afdeling, 1996, 2001 en 2004 vestigingen 1996 Landbouw, jacht en dienstverlening Bosbouw en dienstverlening Winning van zand, grind, klei. zout e.d. Verv. van voedingsmiddelen Verv. van textiel Verv. van kleding, bereiden verven van bont Verv. van leer en lederwaren Houtindustrie en verv. art. van hout e.d. Verv. van papier, karton e.d. Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie Verv. van chemische producten Verv. van producten van rubber, kunststof Verv. van glas, aardewerk e.d. Verv. van metalen in primaire vorm Verv. van producten van metaal Verv. van machines en apparaten Verv. van kantoormachines Verv. van overige elektr. mach. app. Verv. van audio-, video- telecom app. Verv. van medische app. en instrumenten Verv. van auto's, aanhangwagens e.d. Verv. van transportmiddelen Verv. van meubels en ov. goederen Voorbereiding tot recycling Produktie en distr. van elektr. gas warm water Winning en distributie van water Bouwnijverheid Handel in en rep. van auto's e.d. Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. het vervoer Post en telecommunicatie Fin. instellingen (excl. verz.) Verzekeringswezen en pensioenfondsen Aktiviteiten t.b.v. of verwant aan fin inst. Verhuur van en handel in onr. goed Verhuur van transportmiddelen e.d. Computerservice en informatietechnologie Speur- en ontwikkelingswerk Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Werkgevers-, werknemers- beroepsorg. Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Utrecht Bron: PAR 33 0 0 32 3 20 0 36 6 238 8 13 31 5 70 25 2 8 5 48 10 6 84 3 7 2 647 296 946 2.410 840 109 5 1 132 90 110 21 180 174 100 332 41 2.204 112 544 1.225 15 225 663 402 12.519 2001 48 1 0 54 9 16 1 26 4 224 11 11 30 4 73 31 7 11 6 41 8 5 123 5 7 3 930 320 923 2.061 897 171 9 1 161 198 115 29 157 213 109 695 81 3.554 90 595 1.169 20 231 915 394 14.797 2004 54 1 1 53 8 19 2 20 7 214 14 12 33 5 70 29 6 8 4 42 9 7 120 4 6 3 994 326 929 2.070 910 156 12 2 179 179 85 22 161 213 94 787 78 3.995 73 668 1.206 16 212 1081 441 15.640 banen 1996 197 0 0 1.674 54 38 0 139 328 1.948 380 131 314 230 810 825 63 152 12 414 54 425 1.725 126 1.526 380 6.476 2484 12.555 12.493 5.501 4.469 11 1 4.967 5.079 4.543 5.605 1.419 1.215 599 6.440 939 28.800 11.045 16.951 23.807 461 2.356 3.056 1.246 174.463 2001 208 1 0 1.500 61 41 1 125 286 2.067 492 70 383 244 841 776 102 200 26 531 34 11 2.267 95 1.713 391 10.195 2.636 13.146 13.886 6.626 5.159 25 1 4.671 5.265 6.096 7.376 1.932 1.735 846 9.348 1.699 42.387 11.141 19.958 29.023 543 3.384 4.191 1.341 215.076 2004 195 1 3 1.437 60 35 2 98 251 1.807 555 60 353 225 759 743 28 233 24 576 40 12 1.850 86 826 256 9.452 2.650 12.793 13.011 6.444 6.226 49 13 3.543 3.852 5.544 6.774 1.959 1.874 666 9.004 1.922 34.704 11.261 21.079 32.285 514 3.505 4.661 1.370 205.670

44

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

9. Ontwikkeling aantal banen in de zakelijke dienstverlening per wijk en subwijk, 2001-2004 2001 West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR 6.946 3.323 2.647 2.589 16.442 11.353 1.046 8.204 607 2.858 56.015 268 5.160 1.518 902 123 1.312 986 377 444 410 1.416 568 1.620 401 4.253 825 11.364 4.912 6.441 350 95 601 752 4.576 2.876 607 48 2.565 245 2002 6.446 3.599 2.725 2.531 15.930 10.328 902 7.566 734 2.471 53.232 301 4.859 1.286 861 189 1.515 1.034 403 540 384 1.398 558 1.627 346 4.124 711 11.095 4.510 5.818 294 73 535 695 3.935 2.936 734 89 2.042 340 2003 6.171 2.986 1.770 2.657 15.729 10.055 980 5.734 1.739 2.437 50.258 296 5.256 619 755 177 1.070 984 306 222 244 998 686 1.605 366 3.944 812 10.973 4.303 5.752 316 109 555 406 3.054 2.274 1.739 105 1.959 373 2004 5.817 2.203 1.692 2.434 10.491 9.661 897 5.243 7.769 1.963 48.170 276 4.852 689 647 169 544 843 317 250 218 907 677 1.422 335 3.816 705 5.970 4.049 5.612 338 102 457 342 2.917 1.984 7.769 115 1.457 391 groei 2001-2004 -1.129 -1.120 -955 -155 -5.951 -1.692 -149 -2.961 7.162 -895 -7.845 8 -308 -829 -255 46 -768 -143 -60 -194 -192 -509 109 -198 -66 -437 -120 -5.394 -863 -829 -12 7 -144 -410 -1.659 -892 7.162 67 -1.108 146

45

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

10. Aantal vestigingen dagelijkse goederen per 1.000 inwoners per wijk en subwijk, 2001-2004 2001 West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR 2,6 1,9 2,0 1,8 2,0 6,6 1,4 1,8 0,7 1,3 2,1 4,8 1,8 1,2 2,6 0,7 2,2 2,4 4,8 1,3 1,5 1,0 2,1 1,8 1,6 3,3 0,9 1,7 24,0 2,5 2,1 1,1 1,0 1,8 1,1 2,2 0,7 0,6 1,0 1,9 2002 2,5 2,0 1,9 1,8 1,6 6,6 1,2 1,7 0,5 1,0 2,0 4,6 1,7 1,2 2,6 1,2 2,2 2,2 4,8 1,3 1,5 0,8 2,1 1,6 1,6 3,0 0,8 1,1 23,4 2,7 1,7 1,0 0,9 1,7 0,7 2,0 0,5 0,2 1,1 1,5 2003 2,5 2,1 1,8 1,7 1,5 7,2 1,1 1,5 0,3 1,0 1,9 4,6 1,6 1,3 2,6 1,2 2,2 2,3 4,6 0,9 1,5 0,9 2,0 1,5 1,6 2,7 0,7 1,2 25,2 3,0 1,4 1,0 0,9 1,8 0,2 1,6 0,3 0,3 1,1 1,5 2004 2,3 1,9 1,8 1,5 1,4 6,6 1,3 1,4 0,5 1,1 1,8 4,2 1,5 1,1 2,4 1,1 2,4 2,1 4,2 1,3 1,6 0,9 2,0 1,3 1,3 2,6 0,7 1,1 23,3 2,6 2,0 0,9 0,9 1,8 0,2 1,4 0,5 0,4 1,3 1,5 vestigingen 2004 59 78 57 53 39 100 33 46 5 29 499 35 16 8 25 13 13 27 27 11 10 9 23 12 18 22 6 11 68 32 16 6 11 27 1 18 5 3 14 12

46

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

11. Aandeel banen naar voltijd/deeltijd en man/vrouw per wijk en subwijk, 2004 voltijd West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR 93,4 86,8 82,0 83,6 88,9 84,9 87,3 93,4 98,6 90,4 89,3 89,6 94,3 89,7 75,6 84,2 94,5 87,9 72,0 78,1 89,9 87,7 87,2 83,4 79,1 86,3 83,2 90,5 79,4 89,6 91,0 86,6 84,5 91,0 92,4 95,6 98,6 78,9 92,4 85,6 deeltijd 6,6 13,2 18,0 16,4 11,1 15,1 12,7 6,6 1,4 9,6 10,7 10,4 5,7 10,3 24,4 15,8 5,5 12,1 28,0 21,9 10,1 12,3 12,8 16,6 20,9 13,7 16,8 9,5 20,6 10,4 9,0 13,4 15,5 9,0 7,6 4,4 1,4 21,1 7,6 14,4 man 72,2 52,7 47,0 50,6 48,6 51,5 51,6 57,1 75,9 60,4 56,6 52,6 76,1 56,6 49,3 52,8 52,8 55,3 29,3 41,8 37,8 66,8 53,9 49,7 47,3 47,1 42,3 50,1 51,2 51,7 59,6 37,6 48,5 38,3 60,1 60,9 75,9 54,7 62,1 55,2 vrouw 27,8 47,3 53,0 49,4 51,4 48,5 48,4 42,9 24,1 39,6 43,4 47,4 23,9 43,4 50,7 47,2 47,2 44,7 70,7 58,2 62,2 33,2 46,1 50,3 52,7 52,9 57,7 49,9 48,8 48,3 40,4 62,4 51,5 61,7 39,9 39,1 24,1 45,3 37,9 44,8

47

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

12. Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (%) per wijk en per subwijk binnen de van buiten rand stad Utrecht gemeente West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR 36,1 51,1 48,6 50,8 31,8 36,1 45,2 31,1 38,6 42,1 37,0 59,5 33,6 41,9 59,6 61,9 47,3 47,5 59,3 38,7 42,4 47,6 48,1 49,7 57,1 44,0 42,8 28,0 35,7 36,5 38,6 60,1 47,1 39,0 28,9 32,2 38,6 64,6 38,1 57,6 63,9 48,9 51,4 49,2 68,2 63,9 54,8 68,9 61,4 57,9 63,0 40,5 66,4 58,1 40,4 38,1 52,7 52,5 40,7 61,3 57,6 52,4 51,9 50,3 42,9 56,0 57,2 72,0 64,3 63,5 61,4 39,9 52,9 61,0 71,1 67,8 61,4 35,4 61,9 42,4 24,7 20,3 24,8 19,9 22,9 20,5 22,7 23,4 20,2 16,6 22,4 18,6 25,3 23,6 20,3 19,3 20,9 19,8 24,8 26,2 26,8 23,2 21,0 18,6 20,0 19,9 27,5 22,8 19,6 21,4 24,6 20,4 21,8 26,8 24,4 19,4 20,2 13,8 17,0 15,5 noord midden zuid G3 Nederland Nederland Nederland] 4,2 3,1 2,0 3,4 6,0 5,2 3,2 5,9 4,0 7,2 5,0 2,5 4,4 3,5 2,4 2,1 3,5 3,3 1,3 2,3 3,5 1,7 3,7 4,3 1,8 4,6 2,4 6,7 5,3 5,1 3,0 1,3 3,8 2,9 6,3 6,5 4,0 0,5 8,6 1,5 2,9 1,7 1,4 1,5 2,6 2,5 2,0 2,7 2,1 2,1 2,5 1,0 3,2 2,0 1,3 1,1 1,7 2,0 0,6 1,2 1,5 2,1 1,2 1,8 1,7 2,0 1,3 3,0 2,6 2,4 2,9 1,0 1,6 1,4 2,8 3,3 2,1 0,7 2,4 0,8 19,1 13,3 11,7 14,0 22,7 22,8 13,8 23,4 21,1 16,7 20,2 9,4 20,1 17,0 8,8 7,8 14,9 15,5 6,7 14,5 12,8 13,7 15,5 14,4 10,7 17,0 13,2 25,1 24,0 21,5 16,8 8,1 12,6 16,3 24,1 25,5 21,1 5,8 18,8 8,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,6 0,2 0,4 0,6 0,0 0,2 0,2 0,4 1,0 0,3 0,0 0,3 0,1 rest prov. Utrecht 12,7 10,4 11,4 10,1 13,5 12,6 12,8 12,9 13,5 15,1 12,7 9,2 13,1 11,8 7,4 7,5 11,4 11,6 7,2 16,8 12,8 11,5 10,4 11,0 8,2 12,1 12,7 13,8 12,5 12,7 13,7 9,0 12,9 13,3 13,1 12,1 13,5 14,5 14,9 16,1

48

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

13. Aantal banen per 100 inwoners, per wijk en per subwijk, 2001-2004 2001 West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: PAR 138,7 25,7 53,0 27,5 180,1 281,3 21,2 108,5 71,4 47,6 83,9 21,4 280,0 76,5 24,6 8,5 66,6 25,6 77,4 29,3 45,1 62,8 33,1 33,3 18,7 88,5 63,3 355,5 706,2 181,1 29,0 9,6 23,2 31,9 422,5 86,4 71,4 8,4 77,9 23,7 2002 136,3 26,0 51,4 26,5 181,6 277,0 21,1 107,2 45,6 38,9 81,0 21,2 276,4 70,5 22,5 9,4 75,2 24,2 83,4 25,5 42,1 59,4 31,5 34,0 17,1 86,3 67,3 354,8 682,7 181,5 29,6 9,5 22,2 32,8 404,7 90,0 45,6 6,4 69,8 23,5 2003 122,7 24,9 47,8 26,4 182,1 272,7 20,0 97,8 52,9 38,4 77,7 21,1 249,2 56,8 21,0 9,9 69,4 22,9 67,5 25,8 43,8 57,1 30,8 34,2 17,4 83,5 67,2 360,9 662,2 180,6 25,5 9,7 22,3 30,8 352,4 87,7 52,9 7,4 70,9 22,3 2004 116,8 22,1 46,5 24,2 160,0 264,4 20,1 89,3 137,8 40,8 76,1 21,1 236,2 54,3 20,0 9,9 56,2 20,6 64,3 27,6 40,7 55,4 25,9 33,1 16,7 80,7 64,9 306,7 631,9 177,2 26,7 9,6 21,7 28,8 285,8 86,2 137,8 8,9 75,6 23,7

49

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

14. Kenmerken niet-werkende werkzoekenden in aandelen potentiële beroepsbevolking per wijk / subwijk (%), 2005 werkzoekenwerkzoekenden 15-24 den jaar West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: Centrum Werk en Inkomen x onder drempelwaarde 6,3 8,6 12,3 4,5 3,7 4,7 6,7 9,5 4,9 3,5 6,7 7,4 6,5 4,7 6,2 11,1 8,2 8,4 8,9 15,5 11,1 12,8 6,0 4,1 3,3 4,0 4,5 2,6 3,6 5,0 4,4 11,5 5,8 14,1 5,9 5,9 4,9 4,1 3,1 3,2 3,4 4,7 6,0 1,9 1,5 1,7 3,4 4,8 3,4 1,4 3,3 4,2 3,1 2,5 3,1 7,4 2,8 4,7 4,2 7,4 5,9 6,1 3,1 1,5 1,2 1,3 2,5 0,6 1,0 1,9 1,6 6,3 2,7 6,7 3,0 2,9 3,4 2,2 1,0 1,4 % werkzoekenden met werkzoeken- werkzoeken- werkzoekenden den de Turken en lage opleiding > 1 jaar > 3 jaar Marokkanen 41,6 56,7 57,1 24,5 31,0 23,2 41,5 61,1 43,8 33,6 47,3 41,7 43,1 37,9 49,6 60,1 50,1 60,0 48,9 62,3 55,0 56,9 30,4 20,5 17,9 20,9 50,9 14,6 14,6 24,7 32,4 59,4 28,1 67,8 43,6 49,8 43,8 34,5 39,4 24,4 54,0 54,0 59,6 48,6 43,3 41,1 44,7 46,7 46,3 45,4 50,6 54,6 54,0 52,7 50,4 58,0 51,9 52,5 57,3 62,0 59,5 58,4 50,5 47,9 45,8 41,5 46,3 41,1 38,5 41,5 40,5 46,7 44,7 48,3 45,7 43,0 46,3 42,5 49,1 45,0 21,7 24,8 29,3 19,4 17,8 17,6 18,5 21,2 17,6 12,3 22,1 25,1 19,0 20,5 19,6 25,7 24,3 27,1 26,1 32,1 30,2 27,6 22,1 20,2 13,6 14,9 22,5 14,6 17,7 17,6 13,0 22,7 17,0 22,5 18,6 18,8 17,6 13,5 11,1 11,9 15,1 16,2 17,6 15,8 11,7 14,0 16,5 15,5 10,2 12,2 15,8 14,6 15,5 15,7 11,8 17,4 17,1 16,0 15,1 18,5 17,8 17,8 16,1 17,9 13,3 12,0 13,9 5,2 x 14,0 13,8 17,6 13,2 16,3 9,8 13,1 10,2 11,7 16,9 8,9

50

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

15. Kenmerken niet-werkende werkzoekenden in aandelen potentiële beroepsbevolking per wijk / subwijk, 2005 werkzoekenwerkzoekenden 15-24 den jaar West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern onbekend Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens onbekend Bron: Centrum Werk en Inkomen 1.242 2.583 2.526 1.161 825 643 1.291 2.169 438 628 30 13.536 487 531 224 500 914 341 828 417 844 407 858 553 307 301 282 324 219 96 547 247 520 524 1.421 188 560 438 252 216 160 30 157 325 258 108 101 50 136 261 36 33 3 1.468 76 61 20 63 126 26 110 42 79 41 96 60 24 24 20 64 17 8 42 17 69 50 182 22 57 36 14 10 9 3 % werkzoekenden met werkzoeken- werkzoeken- werkzoekenden den de Turken en lage opleiding > 1 jaar > 3 jaar Marokkanen 517 1.465 1.442 285 256 149 536 1.325 192 211 23 6.401 203 229 85 248 549 171 497 204 526 224 488 168 63 54 59 165 32 14 135 80 309 147 964 82 279 192 87 85 39 23 671 1.394 1.505 564 357 264 577 1.013 203 285 22 6.855 266 287 118 252 530 177 435 239 523 242 501 279 147 138 117 150 90 37 227 100 243 234 686 86 241 203 107 106 72 22 269 640 740 225 147 113 239 460 77 77 8 2.995 122 101 46 98 235 83 224 109 271 123 237 122 62 41 42 73 32 17 96 32 118 89 320 35 105 77 34 24 19 8 382 648 931 130 55 38 308 1.057 96 68 6 3.719 177 157 48 64 323 96 165 136 329 136 330 92 17 21 14 36 5 5 33 29 238 41 907 34 116 96 48 15 5 6

51

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

16. Niet-werkende werkzoekenden 2001-2005 per wijk en per subwijk 2001 West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern onbekend Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens onbekend Bron: Centrum Werk en Inkomen 881 1.872 1.644 824 697 534 1.078 1.686 77 239 17 9.549 377 356 148 319 702 256 595 256 554 274 560 384 252 188 230 309 158 82 452 177 498 403 1.134 116 436 77 50 108 81 17 2002 850 1.875 1.689 789 674 514 945 1.592 128 341 0 9.397 355 342 153 334 690 240 611 262 580 263 584 382 223 184 232 281 161 85 429 147 408 390 1.069 105 418 128 115 124 102 0 2003 1.104 2.216 2.199 966 755 563 1.085 1.880 267 442 40 11.517 436 467 201 401 770 304 741 348 734 359 758 439 278 249 224 316 215 90 473 183 478 424 1.268 136 476 267 141 165 136 40 2004 1.295 2.705 2.518 1.183 844 638 1.264 2.102 363 577 9 13.498 516 543 236 544 933 368 860 432 824 408 854 532 341 310 274 356 214 104 534 242 510 512 1.356 162 584 363 188 229 160 9 2005 1.242 2.583 2.526 1.161 825 643 1.291 2.169 438 628 30 13.536 487 531 224 500 914 341 828 417 844 407 858 553 307 301 282 324 219 96 547 247 520 524 1.421 188 560 438 252 216 160 30 2001-2005 +361 +711 +882 +337 +128 +109 +213 +483 +361 +389 +13 +3.987 +110 +175 +76 +181 +212 +85 +233 +161 +290 +133 +298 +169 +55 +113 +52 +15 +61 +14 +95 +70 +22 +121 +287 +72 +124 +361 +202 +108 +79 +13

52

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

17. Werkzoekendenpercentages 2001-2005 per wijk en per subwijk 2001 West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Utrecht Lombok, Leidseweg Nieuw Engeland, Schepenbuurt Oog in Al, Welgelegen Zuilen-West Zuilen-Noord/Oost Pijlsweerd Ondiep, 2e Daalsebuurt Taagdreef, Zamenhofdreef Wolgadreef, Neckardreef Amazonedreef Zambesidreef, Tigrisdreef Votulast Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt Tuindorp, Voordorp Oudwijk, Buiten Wittevrouwen Abstede, Gansstraat Wilhelminapark, Rijnsweerd Binnenstad winkelgebied Binnenstad woongebied Oud-Hoograven, Tolsteeg Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt Lunetten Kanaleneiland Transwijk Rivierenwijk, Dichterswijk Leidsche Rijn Veldhuizen, Vleuterweide De Meern, Rijnenburg Vleuten, Haarzuilens Bron: Centrum Werk en Inkomen 4,8 6,2 8,5 3,3 3,2 4,1 5,7 7,9 2,4 1,6 5,1 5,7 4,6 3,5 4,2 8,2 5,8 6,1 5,7 10,7 7,9 9,0 4,3 3,4 2,1 3,3 4,6 2,0 3,2 4,3 3,2 11,0 4,6 11,6 4,5 4,9 2,4 2,1 1,5 1,6 2002 4,6 6,2 8,6 3,1 3,1 4,0 5,0 7,5 2,7 2,1 5,0 5,5 4,4 3,6 4,4 8,0 5,6 6,3 5,8 11,1 7,4 9,0 4,3 3,0 2,1 3,4 4,2 2,0 3,4 4,2 2,7 9,3 4,4 11,0 4,2 4,6 2,7 2,5 1,8 2,0 2003 5,8 7,5 10,9 3,8 3,5 4,3 5,7 8,7 4,2 2,6 6,0 6,6 5,8 4,6 5,3 9,5 7,1 7,7 7,6 13,6 10,0 11,4 4,9 3,7 2,8 3,2 4,6 2,7 3,5 4,5 3,3 10,7 4,7 12,8 5,3 5,2 4,2 2,8 2,4 2,7 2004 6,7 9,0 12,4 4,6 3,8 4,8 6,6 9,3 4,9 3,4 6,9 7,8 6,7 5,2 6,9 11,4 8,6 8,9 9,4 15,2 11,2 12,9 5,8 4,5 3,4 3,9 5,0 2,6 4,0 5,0 4,3 11,4 5,6 13,4 5,4 6,1 4,9 3,7 3,3 3,2 2005 6,3 8,6 12,3 4,5 3,7 4,7 6,7 9,5 4,9 3,5 6,7 7,4 6,5 4,7 6,2 11,1 8,2 8,4 8,9 15,5 11,1 12,8 6,0 4,1 3,3 4,0 4,5 2,6 3,6 5,0 4,4 11,5 5,8 14,1 5,9 5,9 4,9 4,1 3,1 3,2 2001-2005 +31,3% +38,7% +44,7% +36,4% +15,6% +14,6% +17,5% +20,3% +104,2% +118,8% +31,4% +29,8% +41,3% +34,3% +47,6% +35,4% +41,4% +37,7% +56,1% +44,9% +40,5% +42,2% +39,5% +20,6% +57,1% +21,2% -2,2% +30,0% +12,5% +16,3% +37,5% +4,5% +26,1% +21,6% +31,1% +20,4% +104,2% +95,2% +106,7% +100,0%

53

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Bijlage 2: De economie in de werklocaties

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ontwikkeling aantal banen per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2001-2004 Ontwikkeling aantal vestigingen per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2001-2004 Vestigingen naar grootteklasse per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 in procenten (obv aantal banen) Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 in % (obv aantal vestigingen) Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 (obv aantal banen) Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 (obv aantal vestigingen) Ontwikkeling aantal banen in de zakelijke dienstverlening per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2001-2004 9. Aandeel banen naar voltijd/deeltijd en man/vrouw per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 10. Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (%) per bedrijventerrein en kantoorlocatie

55

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

1. Ontwikkeling aantal banen per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2001-2004 Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht Kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR 2001 23.698 2.227 4.683 15.333 559 6.273 244 162.059 2001 32.219 18.921 18.798 15.377 27.240 559 15.590 25.925 6.273 54.174 215.076 2002 23.084 2.329 4.738 13.955 629 5.303 333 160.721 2002 32.038 18.376 18.572 15.168 25.823 629 15.401 25.413 5.303 54.369 211.092 2003 19.663 2.801 4.585 12.598 2.035 5.408 503 158.427 2003 31.335 18.555 18.785 14.655 23.003 2.035 14.478 22.464 5.408 55.302 206.020 2004 18.715 2.873 4.391 10.794 11.103 5.930 631 151.233 2004 31.008 18.122 18.330 9.759 21.082 11.103 14.240 21.588 5.930 54.508 205.670 groei 2001-2004 -4.983 646 -292 -4.539 10.544 -343 387 -10.826 groei 2001-2004 -1.211 -799 -468 -5.618 -6.158 10.544 -1.350 -4.337 -343 334 -9.406

57

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

2. Ontwikkeling aantal vestigingen per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2001-2004 Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht Kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR 2001 701 121 222 355 29 230 8 13.131 2001 968 2.093 2.151 197 963 29 1.054 822 230 6.290 14.797 2002 668 118 221 339 26 227 13 13.372 2002 943 2.087 2.096 204 949 26 1.084 786 227 6.582 14.984 2003 661 122 247 318 37 216 18 13.679 2003 920 2.092 2.129 203 926 37 1.090 783 216 6.902 15.298 2004 659 123 258 328 47 228 24 13.973 2004 923 2.079 2.171 213 942 47 1.112 782 228 7.143 15.640 groei 2001-2004 -42 2 36 -27 18 -2 16 842 groei 2001-2004 -45 -14 20 16 -21 18 58 -40 -2 853 843

58

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

3. Vestigingen naar grootteklasse per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht 0 t/m 4 banen 43,9 52,8 46,9 43,3 31,9 41,7 25,0 81,1 0 t/m 4 banen 65,1 75,6 79,7 68,5 63,3 31,9 71,0 45,3 41,7 86,3 77,1 5 t/m 19 banen 24,6 31,7 34,1 32,0 25,5 35,5 41,7 12,5 5 t/m 19 banen 20,3 19,1 13,9 14,1 19,9 25,5 19,3 25,7 35,5 8,9 14,4 20 t/m 49 banen 19,1 5,7 12,0 10,1 12,8 16,7 16,7 3,5 20 t/m 49 banen 5,4 3,2 3,9 7,5 7,3 12,8 5,3 17,0 16,7 2,9 4,7 meer dan 50 banen 12,4 9,8 7,0 14,6 29,8 6,1 16,7 2,9 meer dan 50 banen 9,2 2,1 2,6 9,9 9,6 29,8 4,3 12,0 6,1 1,9 3,8 aantal vestigingen 659 123 258 328 47 228 24 13.953

Kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR

aantal vestigingen 923 2.079 2.171 213 942 47 1.112 782 228 7.143 15.640

59

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

4. Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 in procenten (obv aantal banen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht

landbouw

overige sectoren

0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

12,7 40,3 16,4 10,5 2,1 8,3 53,1 2,5

20,6 8,1 21,4 1,9 1,2 8,1 16,6 2,3

25,0 11,9 26,1 20,8 26,7 32,2 22,3 9,9

1,0 0,3 0,2 0,8 0,2 0,4 0,0 4,0

14,1 6,7 0,6 11,4 2,5 5,1 7,6 5,9

3,1 0,0 0,1 12 0,2 3,7 0,0 8,0

20,0 10,1 19,1 24,5 64,8 15,7 0,3 21,5

0,2 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 7,1

0,1 0,0 6,7 3,2 0,0 0,0 0,0 13,5

1,5 2,8 6,2 4,6 2,2 24,3 0,0 19,5

1,4 19,8 3,2 5,6 0,2 2,3 0,0 5,5

kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR

landbouw

groot- en bouwnijdetailindustrie verheid handel

transport en financiële zakelijke overondercommu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca nicatie gen verlening stellingen stellingen heidszorg

overige sectoren

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1

1,7 1,1 1,5 0,2 5,5 2,1 10,0 16,4 8,3 4,5 5,0

2,5 0,3 0,9 3,6 1,3 1,2 7,3 19,0 8,1 3,8 4,6

8,6 17,5 6,0 0,2 14,6 26,7 17,2 23,2 32,2 11,2 13,8

3,8 14,4 2,1 1,4 1,3 0,2 0,9 0,9 0,4 2,7 3,1

20,9 1,1 5,1 0,0 6,1 2,5 2,3 13,1 5,1 1,9 6,7

19,0 0,4 4,2 39,7 11,2 0,2 0,3 2,7 3,7 0,8 6,9

20,9 26,9 37,8 30,5 17,8 64,8 11,7 18,7 15,7 17,2 23,4

11,3 2,6 1,9 11,5 13,5 0,0 2,5 0,2 0,0 4,8 5,5

3,6 15,1 5,6 7,6 7,5 0,0 9,4 0,1 0,0 23,0 10,2

3,9 8,1 28,8 0,5 15,3 2,2 35,4 1,6 24,3 25,6 15,7

3,8 12,7 5,9 4,8 6,0 0,2 2,9 3,8 2,3 4,3 4,9

60

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

5. Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 in procenten (obv aantal vestigingen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht

landbouw

overige sectoren

0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4

11,2 15,4 11,6 8,8 10,6 10,1 33,3 3,6

8,0 14,6 13,2 2,1 8,5 9,2 4,2 6,1

31,4 22,8 46,9 33,8 14,9 38,2 45,8 19,7

2,6 1,6 1,6 5,8 8,5 1,8 0,0 6,2

7,6 3,3 2,3 4,0 17,0 7,0 12,5 3,1

2,0 0,8 1,2 2,1 2,1 2,6 0,0 1,7

30,0 20,3 17,1 30,2 34,0 23,7 4,2 33,9

0,2 1,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5

1,7 0,0 1,2 3,4 0,0 0,0 0,0 4,6

1,5 0,8 1,2 4,9 2,1 4,4 0,0 8,3

3,5 18,7 3,5 3,4 2,1 2,6 0,0 12,0

kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR

landbouw

groot- en bouwnijdetailindustrie verheid handel

transport en financiële zakelijke overondercommu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca nicatie gen verlening stellingen stellingen heidszorg

overige sectoren

0,1 0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4

2,7 3,3 3,7 2,3 5,1 10,6 5,0 11,9 10,1 4,1 4,5

3,3 1,7 3,6 1,4 4,1 8,5 9,3 9,1 9,2 8,5 6,4

25,4 29,8 11,0 5,2 28,2 14,9 30,7 30,1 38,2 18 21,3

12,6 12,6 3,8 6,1 6,5 8,5 3,0 2,4 1,8 4,4 5,8

6,0 2,0 2,1 0,5 3,8 17,0 3,6 6,9 7,0 3,2 3,4

3,3 0,9 2,5 7,0 2,0 2,1 1,3 1,8 2,6 1,4 1,7

28,6 27,2 43,1 52,6 26,8 34,0 21,3 28,5 23,7 35,1 33

2,0 0,1 0,2 0,9 1,6 0,0 0,2 0,4 0,0 0,4 0,5

2,3 3,3 4,3 4,2 5,5 0,0 5,6 1,4 0,0 4,9 4,3

5,7 5,4 13,6 6,6 9,1 2,1 10,3 1,4 4,4 7,1 7,7

8,2 13,6 12 12,7 7,2 2,1 9,7 5,9 2,6 12,3 11,2

61

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

6. Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 (obv aantal banen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht

landbouw

overige sectoren

37 0 4 0 0 1 0 154

2.378 1.158 718 1.130 234 492 335 3.874

3.863 232 939 200 128 480 105 3.505

4.675 342 1.144 2.243 2.959 1.907 141 15.023

188 8 7 90 26 21 0 6.104

2.646 192 27 1.231 282 300 48 8.957

583 1 6 1.290 25 220 0 12.152

3.743 291 838 2.643 7.192 932 2 32.529

42 0 0 524 0 0 0 10.695

22 0 295 347 0 0 0 20.415

275 81 271 495 240 1.443 0 29.480

263 568 142 601 17 134 0 8.325

kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR

landbouw

groot- en bouwnijdetailindustrie verheid handel

transport en financiële zakelijke overondercommu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca nicatie gen verlening stellingen stellingen heidszorg

overige sectoren

1 1 2 1 0 0 5 37 1 148 196

540 194 268 20 1.160 234 1.428 3.536 492 2.447 10.319

774 59 173 352 271 128 1.046 4.095 480 2.074 9.452

2.660 3.166 1.106 17 3.074 2.959 2.443 5.017 1.907 6.105 28.454

1.179 2.609 385 141 271 26 126 196 21 1.490 6.444

6.488 197 943 3 1.293 282 327 2.838 300 1.012 13.683

5.898 65 779 3.873 2.359 25 44 584 220 430 14.277

6.469 4.871 6.935 2.972 3.746 7.192 1.664 4.034 932 9.355 48.170

3.495 473 351 1.120 2.836 0 352 42 0 2.592 11.261

1.112 2.732 1.033 741 1.576 0 1.343 22 0 12.520 21.079

1.215 1.461 5.274 50 3.221 240 5.044 356 1.443 13.981 32.285

1.177 2.294 1.081 469 1.275 17 418 831 134 2.354 10.050

62

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

7. Sectorstructuur per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 (obv aantal vestigingen)
groot- en bouwnijdetailindustrie handel verheid transport overonderen financiële zakelijke commu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca gen verlening stellingen stellingen heidszorg nicatie

Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Strijkviertel De Wetering overig Utrecht

landbouw

overige sectoren

10 1 3 16 1 0 0 1.165

23 23 9 11 1 1 0 1.677

11 0 3 11 0 0 0 642

1 2 0 5 0 0 0 65

198 25 44 99 16 5 1 4.731

13 1 3 7 1 0 0 237

50 4 6 13 8 0 3 428

17 2 4 19 4 0 0 860

207 28 121 111 7 6 11 2.753

53 18 34 7 4 4 1 856

74 19 30 29 5 4 8 508

2 0 1 0 0 0 0 51

kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR

landbouw

groot- en bouwnijdetailindustrie verheid handel

transport en financiële zakelijke overondercommu- instellindienst- heidsinwijsin- gezondhoreca nicatie gen verlening stellingen stellingen heidszorg

overige sectoren

53 112 296 14 86 1 114 11 10 509 1.206

76 282 261 27 68 1 108 46 6 875 1.750

21 69 93 9 52 0 62 11 0 350 667

18 3 5 2 15 0 2 3 0 25 73

264 566 935 112 252 16 237 223 54 2509 5.168

30 18 54 15 19 1 14 14 6 97 268

55 42 46 1 36 8 40 54 16 230 528

116 262 82 13 61 4 33 19 4 316 910

234 619 239 11 266 7 341 235 87 1286 3325

30 36 78 3 39 4 103 71 21 609 994

25 69 80 5 48 5 56 93 23 292 696

1 1 2 1 0 0 2 2 1 45 55

63

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

8. Ontwikkeling aantal banen in de zakelijke dienstverlening per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2001-2004 Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht Kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR 2001 4.575 342 1.360 4.238 118 2.109 24 43.249 2001 8.318 5.748 7.472 8.927 6.264 118 2.622 4.917 2.109 9.520 56.015 2002 4.116 311 1.323 3.648 292 1.542 0 42.000 2002 7.903 5.096 7.048 8.733 5.358 292 2.703 4.427 1.542 10.130 53.232 2003 4.028 317 926 2.783 1.245 1.430 0 39.529 2003 6.741 5.296 7.211 8.177 3.905 1.245 1.744 4.345 1.430 10.164 50.258 2004 3.743 291 838 2.643 7.192 932 2 32.529 2004 6.469 4.871 6.935 2.972 3.746 7.192 1.664 4.034 932 9.355 48.170 groei 2001-2004 -832 -51 -522 -1.595 7.074 -1.177 -22 -10.720 groei 2001-2004 -1.849 -877 -537 -5.955 -2.518 7.074 -958 -883 -1.177 -165 -7.845

64

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

9. Aandeel banen naar voltijd/deeltijd en man/vrouw per bedrijventerrein en kantoorlocatie, 2004 Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp Oudenrijn De Wetering overig Utrecht Bedrijventerreinen Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht Bron: PAR voltijd 94,7 93,1 88,0 91,5 99,7 97,4 99,4 87,4 voltijd 93,8 76,4 85,5 97,6 92,5 99,7 81,8 94,5 97,4 86,7 89,3 deeltijd 5,3 6,9 12,0 8,5 0,3 2,6 0,6 12,6 deeltijd 6,2 23,6 14,5 2,4 7,5 0,3 18,2 5,5 2,6 13,3 10,7 man 77,0 83,0 75,8 64,8 77,9 67,6 82,9 50,2 man 58,4 46,2 47,6 61,4 55,3 77,9 46,7 77,8 67,6 50,3 56,6 vrouw 23,0 17,0 24,2 35,2 22,1 32,4 17,1 49,8 vrouw 41,6 53,8 52,4 38,6 44,7 22,1 53,3 22,2 32,4 49,7 43,4

65

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

10. Herkomst van arbeidskrachten in 2001 (%) per bedrijventerrein en kantoorlocatie Bedrijventerreinen Lageweide Cartesiusweg e.o. Overvecht Kanaleneiland Nieuwerijn, Papendorp* Oudenrijn De Wetering overig Utrecht binnen de van buiten rand stad Utrecht gemeente 30,7 49,3 46,6 27,7 44,9 31,5 42,4 38,6 69,3 50,7 53,4 72,3 55,1 68,5 57,6 61,4 26,5 20,2 22,0 23,9 22,8 17,7 22,6 21,8 noord midden zuid G3 Nederland Nederland Nederland] 4,5 3,4 1,8 6,8 1,9 10,7 1,7 4,7 3,3 2,7 2,5 2,9 2,6 2,8 0,5 2,3 21,0 13,8 15,0 25,0 14,4 22,0 13,6 19,7 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,0 0,4 rest prov. Utrecht 13,6 10,5 11,9 13,2 12,9 14,9 19,3 12,5 rest prov. Utrecht 13,8 9,9 13,1 12,7 13,1 12,9 11,3 13,3 14,9 12,3 12,7

Kantoorlocaties Stationsgebied e.o. Binnenstad Oost Rijnsweerd Kanaleneiland Papendorp* Overvecht Lageweide Oudenrijn overig Utrecht Utrecht

binnen de van buiten rand stad Utrecht gemeente 28,0 48,3 42,8 19,0 31,4 44,9 48,7 32,3 31,5 45,6 37,0 72,0 51,7 57,2 81,0 68,6 55,1 51,3 67,7 68,5 54,4 63,0 20,6 19,4 22,3 19,5 24,7 22,8 24,7 25,9 17,7 22,1 22,4

noord midden zuid G3 Nederland Nederland Nederland] 5,6 5,5 3,9 9,0 5,5 1,9 2,0 4,4 10,7 3,6 5,0 3,2 1,8 1,9 4,4 2,5 2,6 1,4 3,2 2,8 1,6 2,5 28,1 14,9 15,7 34,4 22,4 14,4 11,6 20,4 22,0 14,5 20,2 0,6 0,2 0,3 1,0 0,4 0,5 0,1 0,4 0,4 0,2 0,4

Bron: PAR * Op basis van het aantal werkzame personen in 2001 (599). Door de sterke groei van Papendorp in de laatst drie jaar (2004: 11.103 werkzame personen), is de hier gepresenteerde verdeling waarschijnlijk niet meer van toepassing op de huidige situatie.

66

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht

Bijlage 3: Toelichting op onderzoek en vaktermen

ERBO Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Jaarlijkse enquête onder het bedrijfsleven op basis van het handelsregister. Hierdoor vallen een aantal beroepsgroepen buiten de enquête: een groot deel van de bedrijven in de agrarische sector, overheidsinstanties, zelfstandige beroepsbeoefenaren, bank- en verzekeringswezen en bedrijven die in het jaar van de enquête of in de loop van het jaar daarvoor zijn gestart. In 2004 hebben in de stad 545 bedrijven aan het onderzoek meegewerkt. PAR Provinciaal Arbeidsplaatsenregister van de Provincie Utrecht. Het PAR is gebaseerd op de uitkomsten van een jaarlijks terugkerende enquête onder bedrijven, instellingen en vrij beroepsbeoefenaren in de provincie. Peildatum is per 1 april van het betreffende jaar. De gegevens van alle arbeidsplaatsenregisters worden verzameld in het LISA (Landelijk InformatieSysteem Arbeidsplaatsen). De gegevens van alle arbeidsplaatsregisters zijn exclusief landbouw, maar inclusief landbouwverwante bedrijvigheid. De landbouwgegevens worden betrokken uit de landbouwtellingen van het CBS. De werkgelegenheidscijfers in dit rapport zijn inclusief deeltijdarbeid (minder dan 12 uur werkzaam per week), tenzij anders vermeld. De PAR-cijfers worden jaarlijks voor voorliggende jaren aangepast op basis van de huidige inzichten. Hierdoor is het mogelijk dat de cijfers in dit rapport niet overeenkomen met die gepresenteerd in de economische trendrapportage van 2002. nww-ers Niet-werkende werkzoekenden. Mensen die bij het Centrum voor Werk (CWI) staan ingeschreven als werkzoekend en geen baan hebben. potentiële beroepsbevolking Bevolking in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar werkzoekendenpercentage Aantal nww-ers als aandeel van de potentiële beroepsbevolking. opleiding laag: hoogst voltooide opleiding maximaal lbo of mavo midden: hoogst voltooide opleiding havo, vwo, mbo hoog: hoogst voltooide opleiding hbo of universiteit fase-indeling CWI Fase 1: cliënt direct bemiddelbaar naar regulier werk. Daar zijn niet meer inspanningen voor nodig dan cliënt enigszins op weg te helpen. Fase 2: Voor de cliënt zijn instrumenten inzetbaar die binnen een tijdsbestek van maximaal 1 jaar een zodanig aanbodversterkende werking hebben dat de cliënt bemiddelbaar wordt geacht voor de arbeidsmarkt. Fase 3: Voor de cliënt dienen instrumenten geordend en geschakeld ingezet te worden binnen een traject van meer dan 1 jaar, dat uiteindelijk leidt tot een situatie waarin de cliënt bemiddelbaar is voor de arbeidsmarkt. Fase 4: Voor de cliënt dienen instrumenten te worden ingezet die voorzien in een bepaalde vorm van hulp of zorg. Met als doel om de persoonsgebonden problematiek op te lossen. toeleiding tot de arbeidsmarkt is (voorlopig) geen directe doelstelling. Eventueel komt de cliënt in aanmerking voor specifieke vormen van additionele arbeid (ondermeer vrijwilligerswerk).

67

Utrecht Werkt, Gemeente Utrecht