Dienst Wegen Verkeer en Vervoer

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2004-2008

2004

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan

2004 - 2008

november 2003

COLOFON UMP

U I T G AV E Provincie Utrecht November 2003

FOTOGRAFIE Krijn Verhoek, 72dpi, Amsterdam Provincie Utrecht

CARTOGRAFIE Provincie Utrecht, PSD, sector Geografische Informatievoorziening

ONTWERP OMSLAG 72dpi, Amsterdam

ONTWERP

EN OPMAAK BINNENWERK

Pier 19, Utrecht

DRUKWERKBEGELEIDING Grafisch Centrum Provincie Utrecht

DRUKWERK PlantijnCasparie, Utrecht

BESTELLING Het UMP kan besteld worden bij de Provincie Utrecht, e-mail: verkoop@provincie-utrecht.nl

I N F O R M AT I E Dienst Wegen Verkeer en Vervoer Provincie Utrecht Postbus 80300 3508 TH Utrecht tel. 030-2583320 fax 030-2582273 internet: www.provincie-utrecht.nl/ump

2

I N H O U D S O P G AV E
1. 2. INLEIDING UMP
2.1 2.2 2.3
A L S U I T W E R K I N G VA N H E T B E L E I D

5 7
7 7 8

Van SMPU naar UMP: de systematiek Nieuwe projecten Consequenties SMPU voor UMP
PROGRAMMA

3.

HET
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

SAMENHANG MET HET

2004-2008 SMPU

IN

9
9 9 11 12 12 13

Hoofddoelstellingen SMPU Doelmatig verkeer- en vervoersysteem Verkeersveiligheid Kwaliteit leefomgeving Overige projecten Overzicht nieuwe instroom
RESERVERINGEN EN AFSPRAKEN

4

FINANCIËLE
4.1 4.2

17
17 18

Het Richtprogramma en het UMP Bijdragen en subsidies

5

PROJECTENOVERZICHT

19 61

BIJLAGEN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projecten Voorziening Grote Wegenwerken Overzicht projecten uit Richtprogramma BOR-projecten Projectenindex naar projectfase Projectenindex naar SMPU Hoofddoelstelling Projectenindex naar gemeente Overzichtkaart Projecten UMP 2004-2008

62 64 66 67 68 69 71

3

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

4

1

Inleiding
Ieder jaar presenteren wij een uitvoeringsprogramma mobiliteit als onderdeel van de provinciale begroting. Voor een periode van vijf jaar geven wij aan welke projecten en investeringen gedaan zullen worden. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2004-2008 (UMP 2004-2008) wordt een overzicht gegeven van lopende projecten en een voorstel gedaan voor een nieuwe instroom van projecten. Voor de periode 2004-2008 reserveren wij 133,2 miljoen euro voor de projecten. Hiervan is 55,7 miljoen euro bestemd voor nieuwe projecten, waarvan bijna 30 miljoen euro voor de A12 Bravo projecten. Het UMP is het uitvoeringsprogramma bij het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU). In 2003 is het SMPU aan u voorgelegd tijdens de inspraak. De inspraakreacties zijn niet alleen verwerkt in het SMPU maar hebben ook hun weerslag gekregen in het UMP 2004-2008. Met het UMP 2004-2008 geven wij inzicht met welke projecten wij de komende jaren het verkeeren vervoerbeleid van de provincie Utrecht willen realiseren. Bovendien maken we per project zichtbaar wat er aan de hand is, wat we van plan zijn te doen en wat we daarmee denken te bereiken. Dit UMP is een overgangsprogramma. Naast projecten die voorbereid zijn met het oog op het SMPU zijn projecten opgenomen die gebaseerd zijn op het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 1995-2005 (PVVP). De PVVP-projecten zijn zowel lopende projecten als projecten die al waren voorbereid. In vergelijking met eerdere uitvoeringsprogramma’s mobiliteit van de provincie Utrecht is de insteek van het UMP 2004-2008 veranderd. Het uitvoeringsprogramma was in voorgaande jaren gerelateerd aan de eigen werkwijze binnen projecten. Het UMP 2004-2008 is sterk gerelateerd aan de beleidsdoelen in het SMPU en de opzet van het Richtprogramma (zie ook hoofdstuk 2). De relatie met het beleid wordt zichtbaar gemaakt in met name de hoofdstukken twee en drie. In het tweede hoofdstuk leggen wij de relatie tussen het SMPU en het UMP in algemene bewoordingen uit. Hoofdstuk drie geeft de relatie inhoud. Per hoofddoelstelling laten we zien welk beeld wij nastreven (beleid), hoe het staat met de lopende projecten (voortgang lopende projecten) en welke nieuwe projecten wij voorstellen om in te laten stromen (nieuwe instroom). Het UMP is een onderdeel van de provinciale begroting en heeft daarmee een heel expliciete financiële component. In hoofdstuk vier beschrijven wij de financiële achtergronden bij het uitvoeringsprogramma. In het laatste hoofdstuk presenteren wij de projecten die zullen resulteren in de aanleg of reconstructie van voornamelijk provinciale wegen in de provincie Utrecht.

5

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

6

2

UMP als uitwerking van het beleid
Het UMP is de uitwerking van het SMPU in concrete projecten. In dit hoofdstuk laten wij zien hoe een project van een beleidsvoornemen tot een project in het UMP kan komen. In de eerste paragraaf wordt de systematiek toegelicht. Paragraaf 2.2 laat de achtergronden voor het voorstel voor de nieuwe instroom zien. Tot slot beschrijven wij in paragraaf 2.3 de consequenties van het ‘nieuwe’ beleid voor het uitvoeringsprogramma.

2 . 1 VA N S M P U

NAAR

UMP:

D E S Y S T E M AT I E K

Het mobiliteitsbeleid wordt verwoord in het SMPU. Onderdeel van het SMPU is het Meerjarenactieprogramma. Daarin zijn alle acties opgenomen die nodig zijn om het beleid van het SMPU te realiseren. Binnen het Meerjarenactieprogramma zijn prioriteiten gesteld. Wat moeten we doen om de belangrijkste en grootste knelpunten aan te pakken en is dit ook realistisch en uitvoerbaar? Deze prioriteiten zijn verwoord in het Richtprogramma. Het Richtprogramma is de basis voor het UMP. Het UMP bevat de investeringen en projecten die wij willen doen op het gebied van mobiliteit. Uitzondering hierop zijn de reguliere investeringen voor bijvoorbeeld exploitatie openbaar vervoer en beheer en onderhoud. In het UMP zijn uitvoeringsprojecten opgenomen, maar het kunnen ook bijdragen aan projecten van anderen, specifieke subsidies of studies zijn.

2.2 NIEUWE

PROJECTEN

Via het UMP worden reserveringen gedaan voor beleidsstudies, uitvoeringsprojecten en bijdragen aan derden. Een beleidsvoornemen wordt uitgewerkt binnen een studie. Dit kan een beleidsstudie zijn die erop gericht is de ideeën in het SMPU verder uit te werken op bijvoorbeeld het gebied van openbaar vervoer. Daarnaast kunnen studies opgepakt worden die uiteindelijk kunnen resulteren in werkzaamheden aan de weg. In deze studies wordt op basis van de doelstellingen in het SMPU en de realiteit buiten beoordeeld welke knelpunten er zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Op basis van de resultaten van deze studies vormen wij een voorstel welke uitvoeringsprojecten opgenomen kunnen worden in het UMP. Tot slot kunnen er in onze omgeving ontwikkelingen voordoen die wij in het kader van het SMPU van groot belang achten. In de vorm van een bijdrage of reservering in het UMP kunnen wij aan andere partijen toezeggingen doen die tevens bijdragen aan de realisatie van het SMPU. Ieder jaar is onze wensenlijst groter dan de financiële ruimte in het programma. Daarom moeten wij prioriteren. In dit overgangsjaar is nog geen uitgebreide afwegingsmethodiek gereed om alle wensen tegen elkaar af te wegen. Daarom is op basis van essentiële criteria, die al een rol speelde bij de prioritering van het Richtprogramma, een scan gemaakt. De criteria zijn: 1. Beleidsinhoudelijke relevantie Projecten moeten een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen. Hoe hoger de (kosten)effectiviteit en efficiency van de maatregel, hoe beter. 2. Realisatieperspectief Richtprogramma De dekking van het Richtprogramma mag niet onder druk komen door met de daarvoor gereserveerde gelden projecten te financieren die niet passen binnen het SMPU. 3. Evenwichtigheid van het programma Wij streven naar een evenwichtige uitvoering van het beleid over de drie hoofddoelstellingen van het SMPU.
7
U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

4. Bestuurlijke relevantie De mate van draagvlak voor de projecten is erg belangrijk voor de uitvoeringskansen. Eventuele bestuurlijke afspraken en/ of verwachtingen spelen ook een rol.

2.3 CONSEQUENTIES SMPU

VOOR

UMP

Projecten op grond van het PVVP Bij het opstellen van het SMPU is rekening gehouden met een doorloop van bestaande afspraken ten aanzien van diverse projecten. Lopende projecten worden gewoon uitgevoerd en ook de afspraken ten aanzien van het BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad) worden nagekomen. Deze zogeheten BOR-projecten worden vanaf dit jaar apart weergegeven omdat de financiering ervan via een regionaal fonds gaat (zie hoofdstuk 4). Tijdens de ontwikkelingsperiode van het SMPU zijn diverse studies opgestart en afgerond. Deze studies zijn in zekere zin gebaseerd op het PVVP. Het betreffen echter knelpunten die ook binnen het SMPU als zodanige problemen worden aangemerkt dat wij deze moeten en ook zullen oppakken. In het vorige UMP waren enkele projecten opgenomen als algemene reservering. Deze zijn met het oog op het Richtprogramma concreet ingevuld met het voorstel voor nieuwe instroom. Het volume van het UMP Het Richtprogramma vormt de basis voor het UMP. De opgave uit het Richtprogramma is groot. Extra investeringen zijn nodig om het beleid te realiseren. Bij de vaststelling van het SMPU en in het coalitieakkoord van de huidige collegepartijen hebben we de dekking voor het Richtprogramma vastgesteld. De budgetten voor de uitvoering van het Richtprogramma worden de komende jaren bijna verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren (globaal van 10 naar 18 miljoen euro). Deze budgetten worden zichtbaar in het UMP. De komende jaren zal het UMP als programma groter worden. Één van de criteria voor de nieuwe instroom is de evenwichtigheid van het programma. Evenwichtigheid betekent financiële evenwichtigheid in de uitvoering van het beleid over de drie hoofddoelstellingen. Daarom zullen we jaarlijks kijken naar de evenwichtigheid van het programma, mede in relatie tot het beschikbare budget dat we hebben gereserveerd voor de gehele planperiode van het SMPU.

8

3

Het programma 2004-2008 in samenhang met het SMPU
Van beleid naar uitvoering is een hele stap. In het vorige hoofdstuk hebben wij laten zien hoe die stap gezet wordt. In dit hoofdstuk geven wij inhoud aan die stap. Het SMPU bevat drie hoofddoelstellingen. In de eerste paragraaf worden deze hoofddoelstellingen genoemd. De paragrafen twee tot en met vier zijn een uitwerking van de hoofddoelstellingen. Per hoofddoelstelling wordt in de eerste plaats het beleid geschetst, vervolgens de voortgang van de lopende projecten en tot slot het voorstel voor de nieuwe instroom. Projecten zijn in bijna alle situaties toe te delen aan een hoofddoelstelling. Voor een aantal projecten is dat niet mogelijk. Deze worden in paragraaf vijf toegelicht. Tot slot wordt in paragraaf 3.6 het totale voorstel voor de nieuwe instroom gepresenteerd.

3.1

HOOFDDOELSTELLINGEN SMPU
De hoofddoelstellingen van het SMPU hebben betrekking op de pijlers: doelmatig verkeer- en vervoersysteem (voor auto, fiets en openbaar vervoer), verkeersveiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. De doelstellingen luiden: 1. Ontwikkeling en realisatie van een doelmatig verkeer- en vervoersysteem om de bereikbaarheid in de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen. 2. Verbeteren van de veiligheid van het verkeer- en vervoersysteem voor gebruikers en omwonenden. 3. Verminderen van de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de kwaliteit van de leefomgeving.

3 . 2 D O E L M AT I G

VERKEER- EN VERVOERSYSTEEM

Beleid Een doelmatig verkeer- en vervoersysteem betekent dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de weg, het water en het spoor. Voor elk vervoermiddel is een netwerk aan te wijzen en tussen netwerken bestaan relaties. Om bijvoorbeeld op het werk te komen reis je een stuk met de fiets en een stuk met de trein. Veranderingen in het ene netwerk hebben gevolgen voor het andere. Alle netwerken samen vormen het verkeer- en vervoersysteem. Randvoorwaarde voor de gewenste ruimtelijke en economische ontwikkeling in de Randstad en de provincie is een doelmatig verkeer- en vervoersysteem waarbij de verschillende netwerken op elkaar afgestemd zijn. Wij willen de doelmatigheid vergroten door ervoor te zorgen dat auto, fiets, trein en bus beter door kunnen rijden, de mogelijkheden van overstappen te verbeteren en de beschikbare ruimte beter te gebruiken. Voor de auto is de doorstromingskwaliteit essentieel. Het wegennetwerk kan onderverdeeld worden naar drie soorten wegen. Voor elke soort weg kan een doorstromingskwaliteit worden aangewezen. De kwaliteit van de doorstroming vertalen wij naar de snelheid waarin je een bepaalde afstand kunt afleggen (trajectsnelheid). Naarmate een weg een belangrijkere rol speelt in het totale wegennetwerk moet de trajectsnelheid hoger zijn. De bestaande trajectsnelheden en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen zijn bepalend voor de keuze voor projecten. Daarnaast willen we bijzondere knelpunten in het netwerk aanpakken. Bij maatregelen voor de fiets ligt naast de veiligheid de nadruk op het bevorderen van het gebruik van de fiets op korte afstand. Wij willen investeren in de kwaliteit van de hoofdroutes. Het gaat met name om verbindingen tussen belangrijke woon- en werkgebieden of schoollocaties met een maximale afstand van ongeveer 7,5 km.
9
U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

Investeringen in het openbaar vervoer richten wij op het veiliger en toegankelijker maken van het openbaar vervoer en de verbetering van de doorstroming op de belangrijkste verbindingen. Afhankelijk van de vraag kan een uitbreiding van de dienstregeling (exploitatie) uitkomst bieden. Voortgang lopende projecten Op het beleidsterrein auto worden in 2003 flinke stappen gezet. Zo is inmiddels het convenant voor de verlegging van de A2 gesloten. De integratie van de A2 is mede mogelijk door een financiële bijdrage van de provincie. Bij de overige uitbreidingsplannen voor de A2 leveren wij advies, onder andere over de aansluitingen op het onderliggend wegennet bij Loenersloot en Breukelen. In 1999 hebben we toegezegd bij te dragen aan de rondweg Houten zuid. In het najaar van 2003 wordt deze weg opgeleverd. De projecten "Verdubbeling Zevenhuizerstraat" en "Wegenstructuur Lopikerwaard" naderen hun afronding. De aanleg van de oostelijke rondweg Veenendaal heeft vertraging opgelopen als gevolg van grondaankopen en gegevensuitwisseling van de bouwplannen van de gemeenten. We verwachten het project in 2007 op te leveren. In het kader van het fietsbeleid is de provincie gericht op zowel eigen aanlegprojecten als op die van anderen. In 2000 is aan Amersfoort toegezegd dat de provincie bij zal dragen in de realisatie van de fietsontsluiting van Vathorst. In 2008 zal Vathorst vanuit de stad per fiets bereikbaar zijn en zijn de verbindingen met de omgeving rond Amersfoort aangepast. Ten behoeve van de ontbrekende schakels in het utilitair (zakelijk) fietsnetwerk is een subsidieregeling ontwikkeld waarvoor gemeenten een aanvraag kunnen indienen. Eind 2003 zal dit project aflopen als onderdeel van het UMP. De middelen zullen echter beschikbaar blijven. In oktober zullen we naar verwachting besluiten tot de realisatie van het verbeteren van de fietsvoorziening Elst – Rhenen. De bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente Loenen vraagt meer tijd waardoor het gewenste vrijliggende fietspad tussen Loenen en Nieuwersluis in 2002 nog niet is uitgevoerd. In 2003 zullen fietssuggestiestroken worden aangelegd. De besluitvorming over de fietsverbinding De Uithof – Zeist is eveneens weerbarstig, waardoor de uitvoering nog niet in zicht is. De vertraging bij de fietstunnel bij Ravenswade zal in 2003 worden ingelopen. In het afgelopen jaar zijn er zes openbaar vervoerprojecten afgerond of in afronding. De projecten "OV-voorziening Hertekop – Leusden", "OV-voorziening bij Soesterberg", "OV-voorziening Montfoort – De Meern" en "OV Driebergen – Rhenen" zijn daarom niet meer opgenomen. Binnen het project "OV Amsterdam Rijnkanaal – Plettenburg" zal nader onderzocht worden wat de beste oplossing is gegeven de bestuurlijke omgeving en de weerslag op de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. In voorgaande UMP’s had de provincie ruimte gereserveerd voor een bijdrage in de realisatie van "HOV-Mijdrecht". Er komt vooralsnog geen HOV-verbinding en dus hebben we dit project niet meer opgenomen. Het overgrote gedeelte van de openbaar vervoerprojecten bevindt zich dus in de afrondende fase. Binnen het project "Tidal flow" is bij de Universiteitsweg ook een faunapassage aangelegd. Eind 2003 wordt dit project waarschijnlijk onderdeel van het BOR-project "Universiteitsweg Uithof/ De Bilt". Naast de beoogde werkzaamheden zijn voor de "N229 OV-voorziening Bunnik – Utrecht" aanvullende werkzaamheden uitgevoerd gericht op de veiligheid en informatievoorziening bij onder andere de haltes. Nieuwe instroom De afgelopen maanden zijn diverse knelpunten in het wegennetwerk doorgelicht. Ten aanzien van de doorstroming van de auto is gebleken dat het mogelijk lijkt om deze te verbeteren bij Montfoort, Cothen en Amersfoort (Dodeweg/ Laan 1914). In het vorige UMP zijn een drietal projecten opgenomen om de doorstroming op de N204 bij Montfoort te verbeteren en tegelijkertijd de weg verkeersveiliger te maken van IJsselveld tot Willeskop. De aansluiting van de Waardse dijk op de N204 zorgt voor zowel doorstromings- als verkeersveiligheidsproblemen. De beste oplossing

10

Versie portefeuillehoudersoverleg 1 september 2003

zou zijn om de Waardse dijk af te sluiten en een parallelweg aan te leggen die aansluit op de nieuwe rotonde bij IJsselveld. Met betrekking tot de rotonde bij Cothen is uit de inspraakreacties en op basis van studie gebleken dat de doorstroming verbeterd kan worden. Zowel de rotonde bij Cothen als de Dodeweg zijn projecten die niet in het Richtprogramma zijn opgenomen. De rotonde bij Cothen is als gevolg van de inspraakreacties alsnog opgenomen. Het projectvoorstel bij Amersfoort sluit goed aan bij het beleid uit het SMPU om de doorstroming van het autoverkeer aan de westzijde van Amersfoort van en naar de A28 te verbeteren. Met alle betrokken partijen in het gebied hebben wij overeenstemming bereikt voor een pakket aan maatregelen in de corridor A12 tussen Oudenrijn en Bodegraven (A12-BRAVO), waarvoor wij in totaal 35 miljoen euro hebben gereserveerd. Deze investering komt met name ten goede aan het ontwikkelen van de noordelijke parallelstructuur langs de A12. Het eerste project dat de provincie zal realiseren is de aansluiting op de A12 bij Woerden. De investeringen komen bovenop eerdere afspraken, zoals die zijn opgenomen in het Bereikbaarheidsoffensief voor de Randstad. Afhankelijk van de instemming van de Minister van Verkeer en Waterstaat zal de aansluiting van de N225 op de A12 bij Driebergen veranderd worden. Wij hebben een bestuurlijke bijdrage gereserveerd van maximaal 6 miljoen euro, onder voorwaarde dat de aansluiting conform de regionale wensen wordt vormgegeven (gesplitst). De bijdrage van de provincie wordt gedeeltelijk betaald uit het UMP en gedeeltelijk vanuit Agenda 2010. In het Richtprogramma is vanuit het mobiliteitsbeleid een reservering gedaan van 4 miljoen euro. Dit is als maximale bijdrage opgenomen in het UMP. Met betrekking tot fiets en openbaar vervoer is gekozen voor projecten die gericht zijn op studie en op de stimulering van onder andere gemeenten om verbeteringen aan te brengen in de openbaar vervoervoorzieningen. Enkele projecten zoals ‘Experiment gratis OV’ en ‘Verbeteren toegankelijkheid OV’ stromen in als gevolg van het collegeakkoord en de inspraakreacties. Ten aanzien van de fiets willen we de doorstroming en veiligheid verbeteren op de verbinding Rhenen – Wageningen. Deze projecten passen beleidsmatig goed in het SMPU en zijn grotendeels ook expliciet benoemd in het Richtprogramma. Daarnaast zullen vanuit het Richtprogramma enkele studies en onderzoeken gestart worden (zie paragraaf 3.6).

3.3

VERKEERSVEILIGHEID
Beleid De opgave om de vermindering in het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) ook de komende jaren door te zetten wordt steeds groter. Ondanks het feit dat de rijksoverheid uitgaat van een stand-still-principe ten aanzien van de inzet van middelen, willen wij de trend doorzetten. Ten opzichte van 1998 streven wij naar een reductie van het aantal slachtoffers van respectievelijk 20 à 25% en 5 à 10%. Voorwaarde is een gezamenlijke inspanning van alle wegbeheerders in de provincie. Door middel van educatie en handhaving willen we nieuwe ongevallen voorkomen. Ook investeringen in kruispunten en wegvakken is noodzakelijk. Het ongevalrisico hebben we verkend en aan de hand daarvan zullen we nieuwe maatregelen voorbereiden en uitvoeren. Het principe van Duurzaam Veilig moet hand in hand gaan met de indeling van de wegen. Door te stimuleren en te regisseren willen we zoveel mogelijk projecten afstemmen en realiseren. De kosteneffectiviteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

11

U I T V O E R I N G S P R O G R A M M ALY SO B I L I T EUT S P LN T ANA M ED O C I ME AN

Voortgang lopende projecten Op het beleidsterrein verkeersveiligheid zijn in 2002 een zevental projecten afgerond. Daarnaast naderen een zevental andere projecten hun afronding. De projecten "Korte Zuwe" en "Waardse dijk" zullen in 2003 nog gerealiseerd worden. In afwachting van de resultaten bij het project "Waardse dijk" zal een oplossing gekozen worden voor "Teckop". Een beslissing hierover wordt verwacht in 2004. Op dit moment ‘wachten’ diverse planstudieprojecten op het realisatiebesluit. Met uitzondering van "Reconstructie Loenen – Nieuwersluis" worden de realisatiebesluiten in 2003 verwacht. Voor dit project geldt dat er een nauwe relatie is met de gemeentelijke besluitvorming omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Loenen en de daarmee samenhangende randweg Loenen. Wij zijn nauw betrokken bij initiatieven van derden waar het aansluitingen op wegen in ons beheer betreft. Om gewenste aanpassingen Duurzaam Veilig in te richten adviseren wij bij de voorbereidingen, zoals in de gemeente Lopik en de ontsluiting van het Sigmaterrein in Zeist. Nieuwe instroom Uit paragraaf 3.2 bleek al dat de doorstromingsprojecten elementen van verkeersveiligheid in zich hebben. Daarnaast doen wij nog enkele expliciete projecten uit het oogpunt van verkeersveiligheid. De afgelopen periode heeft de verkeersveiligheid op de provinciale wegen rondom Baarn in de studiefase veel aandacht gehad. Zowel bij de Wakkerendijk als bij de aansluitingen van de N414 op de A1 (afslag Bunschoten) is gezocht naar de juiste oplossing voor de verkeersveiligheidsproblemen. Tussen Maartensdijk, De Bilt en Soest is een gebiedsgerichte aanpak van de verkeersonveiligheid verkend. De aanpak wordt mogelijk door de instroom van dit project in het uitvoeringsprogramma. Binnen alle drie de projecten is ook een heldere relatie te leggen met de doorstromingsdoelstellingen in het SMPU. Verkeersveiligheid is niet alleen te verbeteren met grote projecten en reconstructies. Ook met relatief kleine maatregelen als belijning, motorvriendelijke geleiderails en balises is het mogelijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit jaar nemen we in het UMP een project op onder de noemer ‘Essentiële kenmerken’. Binnen dit project willen wij een kwaliteitsslag slaan in de veiligheid op de weg door kleine maatregelen toe te passen en de wegen in overeenstemming te brengen met de eisen die landelijk gesteld worden. Voor de andere twee doelstellingen in het SMPU geldt het ook maar zeker verkeersveiligheid is een onderwerp dat we niet alleen aan kunnen pakken. In 2004 willen wij graag samen met alle betrokken tot overeenstemming komen over de doelstellingen ten aanzien van verkeersveiligheid en deze bezegelen met een convenant.

3.4 KWALITEIT

LEEFOMGEVING

Beleid Wij willen de negatieve effecten van de mobiliteit en infrastructuur terugdringen. Met name de sociale leefkwaliteit, waaronder de oversteekbaarheid en (sociale en externe) veiligheid, de geluidhinder en de versnippering van het landschap krijgen in toenemende mate aandacht van ons. Het bewaken van de gezondheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en duurzaamheid is ons doel. Voortgang lopende projecten Bij de begroting 2003 hebben PS besloten om middelen beschikbaar te stellen voor rond- en randwegen. Dit bedrag zal aangevuld worden tot 5 miljoen euro. Voor de besteding van die gelden zullen we een verordening opstellen. Binnen die kaders kunnen gemeenten aanspraken maken op een deel van dit bedrag, tot een maximum van 2,5 miljoen euro. Het project "N221 Oranjeboom –

12

Drakenburgerweg Baarn" heeft vertraging opgelopen door grondaankopen en bestemmingsplanprocedure. Het project wordt in 2003 en 2004 uitgevoerd. Voor dit project zijn ook MAVI-gelden toegekend voor de toepassing van Duurzaam Bouwen. Nieuwe instroom In het coalitieakkoord is gekozen voor een volledige uitvoering van het SMPU. Dat betekent dat er extra aandacht is voor de kwaliteit van de leefomgeving. Via dit uitvoeringsprogramma willen we daar al gehoor aan geven door een tweetal faunapassages voor kleine zoogdieren in voorbereiding en uitvoering te nemen. Deze hebben wij voorzien op de N409 bij Houten en op de N417 nabij Maartensdijk. Eind van het jaar zal Rijkswaterstaat waarschijnlijk starten met de bouw van een ecoduct over de A28. Echter wanneer de dieren de A28 veilig hebben kunnen oversteken is de volgende barrière de N237 (Utrecht – Amersfoort). Parallel aan de aanleg van het ecoduct over de A28 willen wij een ecoduct aanleggen bij de N237.

3.5

OVERIGE

PROJECTEN

Onder de noemer overige projecten zijn in het SMPU en in het UMP projecten opgenomen op het gebied van met name benutten en flankerend beleid. Er zijn voorstellen in voorbereiding om Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) de komende jaren uit te voeren. Deze zullen te zijner tijd als nieuwe projecten kunnen instromen. Onder de noemer overige projecten is de bijdrage plus- en spitsstroken en Randstadspoor opgenomen als Pro Memorie post. Als provincie vinden wij Randstadspoor heel belangrijk en willen er graag aan bijdragen dat er versnelling komt in het realisatieproces. Met het volgende UMP hebben wij waarschijnlijk een beter zicht op de kosten die dit initiatief met zich mee zal brengen. In 2001 is de Bestuursovereenkomst Bereikbaarheidsoffensief regio Utrecht (BOR) ondertekend. Onderdeel van de Bestuursovereenkomst, die wij hebben gesloten met het Rijk, het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht, is een regionaal mobiliteitsfonds waaruit projecten met bovenregionale uitstraling worden gefinancierd. De provincie voert in dit kader een vijftal projecten uit. Naast de A12-Bravo projecten betreft het de "N201 Uithoorn tot de A2", de "N230 BOR (inclusief aansluiting De Tol)", de "N412 Universiteitsweg tussen de Uithof en De Bilt" en de "N237 HOV Oostflank". Deze projecten zorgen op verschillende wijzen voor een extra stimulans voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de provincie Utrecht. Het verbeteren van de ontsluiting en bereikbaarheid van enkele regio’s van en naar de autosnelwegen, de ontlasting van woonkernen, de doorstroming van het openbaar vervoer en het beter benutten van de bestaande verkeersruimte staan centraal bij deze grootschalige projecten. In hoofdstuk vijf zijn de specifieke beschrijvingen van deze projecten opgenomen.

3.6 OVERZICHT

NIEUWE INSTROOM

Samenvattend zullen de onderstaande projecten worden toegevoegd aan het UMP. Met deze projecten is een gezamenlijke provinciale investering gemoeid van bijna 56 miljoen euro. Van deze ingestroomde projecten staat in de tabel aangegeven als er ook nevendoelen worden gediend. Op basis van de hoofddoelen en de nevendoelen hebben we indicatief gekeken naar de consequenties van de instroom op de evenwichtigheid van het UMP. Deze evenwichtigheid komt in hoofdstuk vier aan de orde in relatie tot de financiën. Aankondiging nieuwe studies en initiatieven Vanaf het volgende jaar zal in het UMP een overzicht worden gegeven van de studies die gestart zijn of die gepland staan voor het eerstvolgende jaar. Daarmee wordt vroegtijdig aangegeven welke

13

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

knelpunten worden aangepakt. Het overzicht geeft echter nog geen garantie of inzicht voor het voorstel nieuwe instroom in een later jaar en de planning daarvan. Het is een manier om zichtbaar te maken hoe de provincie Utrecht het verkeer- en vervoerbeleid wil realiseren op grond van de juiste keuzen en heeft primair een signaalfunctie voor betrokkenen. Het aantal verkeersveiligheidsprojecten dat met dit UMP voorgesteld wordt om in te stromen is beperkt. In 2004 zullen studies opgepakt worden om oplossingen aan te dragen voor enkele verkeersveiligheidsknelpunten. Onder de noemer nieuwe instroom staat het project ‘Bijdrage plus- en spitsstroken en Randstadspoor’ genoemd. In 2004 zal bekend worden hoe het Rijk verder gaat met de plus- en spitsstroken en met name randstadspoor. De bijdrage die wij nu opnemen als PMpost is bedoeld om de ontwikkeling van randstadspoor te bespoedigen.

14

TABEL 3.1: VOORSTEL
NIEUWE INSTROOM NAAR DOELSTELLING

NEVENDOELEN DOELMATIG VERKEER & VERVOERSYSTEEM AUTO - A12-WEST BRAVO (EERSTE - N227 DODEWEG
ZUID / FASE ) DIJK

ONDERDEEL RP

PROV.

AANDEEL EURO )

(X 1.000

KWALITEIT – IJSSELVELD

LEEFOMGEVING

IA 11 IA 12 IA 22

29.700 1.300 4.000 4.000 4.000 85 50 50 10 10

- N204 PARALLELWEG WAARDSE LAAN 1914 AMERSFOORT - N229 ROTONDE COTHEN - N225/A12 - INTEGRAAL

VERKEERSVEILIGHEID

VERKEERSVEILIGHEID IA 33 IA 23 IA 1 IA 2 IA 25 N410 IA 26

GESPLITSTE AANSLUITING ONDERZOEK EN

HEUVELRUG (DOORN (N227 - VASTSTELLEN (I/C, - UITWERKING

N225))

KWAL . WEGENNET

KNELPUNTEN , TRAJECTSNELHEID ) PRIORITEITSCRITERIA KRUISING

- ONDERZOEK N233 FIETS

N225
EN

- ONDERZOEK HOUTEN I.R.T. N229 - N225 FIETSVERBINDING RHENEN – WAGENINGEN - FIETSCOMFORTMETING - VERBETEREN - EXPERIMENT (HALTES,
UITVOEREN

VERKEERSVEILIGHEID

IB 4 IB 1 IB 5 IC 22 IC 20

2.900 60 20 95 600 150 20 20 30 80 2.000 1.000 3.800 100 20 80 1.000

KWALITEIT FIETSROUTES

OPENBAAR VERVOER
GRATIS

OV

- TOEGANKELIJKHEID OV
MATERIEEL EN INFOVOORZIENING ) SOCIALE VEILIGHEID LIJN

- VERBETEREN

KWALITEIT

LEEFOMGEVING

IC 21 IC 11 IC 12 IC 15 IC 19

- ONDERZOEK: STICHTSE - ONDERZOEK

(UTRECHT – ALMERE)

- VERVOERWAARDEONDERZOEK PON-LIJN
KWAL . BUSHALTEN FIETSVOORZ .)

(TOEGANKELIJKHEID & - OPWAARDEREN

VERBINDENDE

CORRIDORS PROVINCIEBREED

VERKEERSVEILIGHEID - N221/A1 WAKKERENDIJK BAARN - N414 TWEE - ESSENTIËLE
AANSLUITINGEN BIJ

DOELMATIGHEID DOELMATIGHEID DOELMATIGHEID

AUTO AUTO AUTO / FIETS

II 5 II 5 IA 20 II 6 II 1

BAARN

- N234 MAARTENSDIJK – DE BILT
KENMERKEN DOELSTELLINGEN

- CONVENANT T.B.V. - FAUNAPASSAGES

KWALITEIT LEEFOMGEVING
OP DE

N409

EN DE

N417

III 22 III 35

- MEDEFINANCIERING - ONTWERPEN

ECODUCT

N237

OVERIGE PROJECTEN
MOBILITEITSTOETS , INCL . OPNAME IN PLANTOETSING

IV 7 DOELMATIG V&V IV 20 IV 22

20 500 PM 55.700

- KNOOPPUNTEN/ - BIJDRAGE TOTAAL

TRANSFERIA

PLUS - EN SPITSSTROKEN

EN RANDSTADSPOOR

15

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

16

4

Financiële reserveringen en afspraken
Het UMP kent een nadrukkelijke financiële kant. Projecten moeten betaald kunnen worden. Naast eigen middelen gebruikt de provincie hiervoor bijdragen van andere partijen en subsidies. In paragraaf 4.1 leggen wij de financiële relatie tussen het UMP 2004-2008 en het Richtprogramma uit. In paragraaf 4.2 leggen wij kort uit welke bijdragen wij ontvangen en wanneer. Hierin wordt het BOR-fonds als een aparte voorziening verwoord.

4.1 HET RICHTPROGRAMMA

EN HET

UMP

Jaarlijks reserveren wij middelen voor de uitvoering van mobiliteitsprojecten. In het UMP wordt zichtbaar gemaakt hoe deze middelen besteed (gaan) worden. In bijlage 1 geven wij een overzicht van alle projecten die wij de komende jaren (gaan) uitvoeren met de daarbijbehorende meerjarenplanning. In dit UMP zijn voor 133,2 miljoen euro aan uitgaven gepland voor de periode 2003 tot en met 2008 waarvan met dit UMP nieuwe projecten instromen vanuit het Richtprogramma met een totale reservering van 48,2 miljoen euro. In bijlage 2 laten wij zien voor welke projecten uit het Richtprogramma middelen gereserveerd zijn. Per project uit het Richtprogramma is een inschatting gemaakt van de relatieve bijdrage aan de verschillende doelstellingen uit het SMPU. Dit om te kunnen inschatten of de financiële inzet evenwichtig verdeeld is over het totale beleidsveld. Tabel 4.1 geeft hier inzicht in.
TABEL 4.1: FINANCIËLE RESERVERINGEN VOOR

NIEUWE DOELMATIG DOELMATIG DOELMATIG KWALITEIT TOTAAL

INSTROOM

RICHTPROGRAMMA
UIT

PROJECTEN

TOTALE RICHTPROGRAMMA 41% 13% 6% 27% 13% 100%

UMP 2004-2008
AUTO FIETS OPENBAAR VERVOER

UMP 2004-2008 34% 8% 2% 38% 17% 100%

58% 6% 4% 16% 16% 100%

RICHTPROGRAMMAPR
OJECTEN PER DOELSTELLING

SMPU

VERKEERSVEILIGHEID
LEEFOMGEVING

De projecten nieuwe instroom met betrekking tot een doelmatig verkeer en vervoersysteem voor de auto zijn een behoorlijk financieel aandeel in het voorstel. Dit is volledig toe te schrijven aan de relatief grote reservering voor de A12 Bravo. Op het terrein van openbaar vervoer en fiets wordt een relatief kleine aanspraak gemaakt op de UMP-middelen. Dit komt omdat er – met het aflopen van de ‘De Boer-subsidieregeling’ van het Rijk – recentelijk veel OV-projecten (uitvoeringsprojecten) zijn afgerond. De projecten die wij nu voorstellen zijn gericht op onderzoek en het stimuleren van bijvoorbeeld Connexxion en gemeenten om het OV beter toegankelijk te maken. Bij een groot aantal van onze fietsprojecten ligt het accent voornamelijk op de bevordering van de verkeersveiligheid voor de fietsers in plaats van op de doorstroming voor de fiets. Wel nemen wij het initiatief om de kwaliteit van de fietspaden te verbeteren. Één van projecten die wij voorstellen voor nieuwe instroom is om op onze wegen landelijk vastgestelde minimale eisen door te voeren (essentiële kenmerken). In het verlengde van dit project plaatsen wij langs diverse provinciale wegen motorvriendelijke geleiderails. Deze investering wordt buiten het UMP om gedaan. De kwaliteit van de leefomgeving is in slechts een beperkt aantal projecten hoofddoelstelling. In diverse projecten wordt de kwaliteit van de leefomgeving genoemd als een belangrijke nevendoelstelling die uiteindelijk een significant aandeel van de geplande investering vormt.

17

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

4.2 BIJDRAGEN

EN SUBSIDIES

Het BOR-fonds Naast provinciale middelen kunnen projecten in het UMP (deels) gefinancierd worden door andere partijen zoals gemeenten of Rijk. In het BOR hebben wij samen met het Rijk, BRU en gemeente Utrecht een fonds gecreëerd waaruit een aantal projecten gefinancierd worden (zie hoofdstuk 3 en bijlage 3). Voor de BOR-projecten van de provincie is 45,36 miljoen euro beschikbaar. De BOR-projecten zullen wij uitvoeren in de periode tot en met 2010. De A12-west BRAVO wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het BOR-fonds. Binnen het project worden een tiental deelprojecten onderscheiden waarvan de provincie er vier zelf uitvoert. Naast de bijdrage uit het BORfonds betaalt de provincie deze projecten gedeeltelijk met eigen middelen. Het resterende gedeelte wordt door onder andere de gemeente Woerden betaald. Daarnaast levert de provincie een financiële bijdrage aan de zuidelijke rondweg Harmelen. In bijlage 1 komen de A12-west BRAVO projecten terug waar de provincie een financiële rol speelt. GDU en IDV De provincie kan vanuit de rijksregelingen GDU (Gebundelde Doeluitkering) en IDV (Interimbesluit Duurzaam Veilig) subsidie aanvragen voor de uitvoering van mobiliteitsprojecten. Jaarlijks beschikt het Rijk aan provincies en kaderwetgebieden middelen ten behoeve van de regionale infrastructuur verkeer en vervoer. De provincie verdeelt deze vervolgens onder de wegbeheerders. Over de besteding moet overeenstemming zijn met de gemeenten die een bijdrage kunnen ontvangen. De aparte rijkssubsidie voor verkeersveiligheid (IDV) is qua regeling vergelijkbaar met de GDU. Bijdragen van gemeenten Een gemeente kan er belang bij hebben dat projecten uitgevoerd worden op en langs provinciale wegen. Een provinciaal project kan tevens gemeentelijke knelpunten oplossen. Een gemeente kan ook aanvullende wensen hebben bij een provinciaal project. Dit zijn redenen voor een gemeente om een gedeelte van het project te financieren. Voorbeelden hiervan zijn de projecten "Reconstructie bebouwde kom Oudewater" en "Traverse Oranjeboom – Drakenburgerweg te Baarn".

18

Versie portefeuillehoudersoverleg 1 september 2003

5

Projectenoverzicht
In dit hoofdstuk worden de projecten gepresenteerd die wij deze periode (gaan) uitvoeren of waaraan wij een financiële bijdrage verlenen. Het hoofdstuk is ingedeeld naar de fasen waarin een project zich bevindt. Elke fase is aangegeven met een kleur. Wij onderscheiden een viertal fasen (en kleuren):
FASE REALISATIE BIJDRAGEN
AAN DERDEN

KLEUR ROOD BLAUW GROEN GEEL

TOELICHTING PROJECTEN PROJECTEN PROJECTEN
DIE NU IN UITVOERING ZIJN OF BINNENKORT ZULLEN STARTEN VAN ANDEREN WAAR WIJ DE KOMENDE JAREN EEN FINANCIËLE

BIJDRAGE AAN VERSTREKKEN .

PLANONTWIKKELING BOR-PROJECTEN

WAAR WIJ OP DIT MOMENT AAN HET STUDEREN ZIJN WAT ER

GEDAAN MOET WORDEN EN OP WELKE WIJZE DAT HET BESTE MOGELIJK IS .

PROJECTEN DIE GEHEEL BEKOSTIGD WORDEN UIT DE APARTE VOORZIENING BOR.

Bij bijna alle projecten wordt op een kaart het traject aangegeven. Voor een enkel project is het niet mogelijk om een kaart te laten zien omdat het project niet locatiegebonden is zoals bijvoorbeeld Dynamisch Verkeersmanagement. Bij deze projecten is een foto opgenomen om een indruk te geven van het project. Elk project is voorzien van een projectbeschrijving waarin een uitleg wordt gegeven van het probleem, de gekozen oplossing en hetgeen we ermee willen bereiken. Daarnaast wordt een indicatie gegeven van het moment van uitvoeren en opleveren. Tot slot laten wij zien wat het project kost en wie er allemaal aan meebetalen.

19

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

AANLEG

OOSTELIJKE RONDWEG

VEENENDAAL

INFORMATIE Dhr. van Ginkel (030-2583311) PROBLEEM De oostelijke rondweg Veenendaal is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Veenendaal te waarborgen en de overlast bij de rondweg west te verminderen. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg van ca. 5 km lang wegvak met aansluiting op de A12. BEOOGD

EFFECT

Vergroting bereikbaarheid gemeente en regio. Vermindering overlast rondweg west, N225 en 'Het Binnenveld'. TOELICHTING

WIJZIGINGEN

De kosten van de aansluiting op de A12 zullen hoger uitvallen als gevolg van een hogere raming en uitbreiding op verzoek van de gemeenten Ede en Veenendaal. De kosten zullen gedragen worden door het Rijk en de gemeente Ede. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel MIT aansluiting A12 MIT spoortunnel Veenenaal (incl. prijscompensatie) Ede Werken voor rekening derden Verkoop overhoeken/materiaal

1996 1995 1998 (3 trajecten) 2007

54.256.920 15.265.393 16.411.647 3.639.283 15.265.393 3.388.353 143.488 143.363

20

N204 REC.

KRUISING

N228 WILLESKOP

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Het kruispunt vormt een knelpunt voor de verkeersafwikkeling. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg dubbelstrooksrotonde. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren doorstroming van het verkeer. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel BRU GDU

2003 2003 2005 2006

1.900.000 1.900.000 PM

21

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

REC.

KRUISPUNT

N221/N234 (PRAAMGRACHT/ VREDEHOFSTRAAT)

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Het kruispunt is verkeersonveilig. Het doorgaand verkeer Baarn - Amersfoort (v.v) volgt niet de bedoelde (en bewegwijzerde) route N234 (Biltseweg) - N221 (Koningsweg) maar sluipt via de Vredehofstraat. De vri moet in het kader van periodiek onderhoud vervangen worden. De oplossing ligt in de aanleg van een geoptimaliseerde duurzaam veilige vri, incl. de aanleg van plateaus om de snelheidsreductie af te dwingen. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg duurzaam veilige vri. Aanleg plateaus. Aanleg extra linksafvak op N234 richting Baarn. Aanleg extra rechtsafvak op N221 richting Maartensdijk. BEOOGD

EFFECT

Verhoging van de verkeersveiligheid. Verbetering doorstroming. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Provincie GDU Werken voor rekening derden Soest en Baarn

2001 2003 2004 2004

1.285.000 380.000 573.000 126.000 206.000

22

WEGENSTRUCTUUR LOPIKERWAARD

INFORMATIE Dhr. van de Puttelaar (030-2583342) PROBLEEM Mede als gevolg van de bouwlocatie Zenderpark is en de verkeersonveiligheid op deze weg is verbetering van de verkeersafwikkeling en veiligheid geboden. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg en verbetering enkelbaansweg met gescheiden rijstroken (duurzaam veilig) en tweestrooks rotonden. Uitbreiding aantal opstel- en afrijstroken. Aanleg toerit ter plaatse van de aansluiting met de A2. Ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, doorstroming voor OV en leefbaarheid. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel MIT IJsselstein Lopik Nieuwegein Verkoop overhoeken/materiaal Verkoop bestek/tekeningen

1996 1998 2000 2003

40.205.000 13.369.000 15.874.600 8.849.000 1.361.000 681.000 63.000 7.400

23

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

ONGELIJKVLOERSE

KRUISING

RAVENSWADE

INFORMATIE Dhr. van de Puttelaar (030-2583342) PROBLEEM De gelijkvloerse fietsoversteekplaats op het kruispunt N408/ N409 is onveilig. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Realisatie fietstunnel met bijbehorende voorzieningen. BEOOGD

EFFECT

Veilige oversteekbaarheid N408 door fietsers. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel BRU GDU

1996 2000 2003 2004

2.513.000 836.000 1.677.000

24

FIETSVERBINDING LOENEN - NIEUWERSLUIS

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Tussen Loenen en Nieuwersluis ontbreken voorzieningen voor fietsers. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Fase 1: fietssuggestiestroken buiten de bebouwde kom en instellen maximumsnelheid 60 km/uur (tijdelijke maatregel). Fase 2: vrijliggend fietspad tussen Loenen en Nieuwersluis (buiten bebouwde kom). BEOOGD

EFFECT

Completeren fietsnetwerk N402 Maarssen – Loenen. Terugdringen snelheden en aantal fietsoversteekongevallen. TOELICHTING

WIJZIGINGEN

Het in 2001 door PS vastgestelde projectkrediet (n.a.v. de motie in 2000) was te laag. Inmiddels zijn gedeeltelijk aanvullende middelen gevonden. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Werken voor rekening derden BRU GDU

1996 Fase 1: 1998; fase 2: 2001 Fase 1: 2003; fase 2: 2005 Fase 1: 2003; fase 2: 2006

1.660.656 1.520.000 49.656 91.000

25

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

KORTE ZUWE WERKHOVEN

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Het kruispunt Korte Zuwe - Leemkolkeweg in Werkhoven (gemeente Bunnik) is een verkeersonveilig punt. Als oplossing voor dit probleem wordt gedacht aan het compacter maken van het kruispunt (fase 1) en als dit niet voldoende de snelheid reduceert na 6 maanden de aanleg van 60 km/uur plateaus met als doel de snelheden op het kruispunt te verlagen en de oversteekbaarheid van de N229 te verbeteren. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanpassing vormgeving kruisingsvlak en van de aanwezige verkeersgeleiders op de N229. Aanleg van 60 km/uur plateaus eventueel in een later stadium. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling op het kruispunt. TOELICHTING

WIJZIGINGEN

Het BRU heeft een bijdrage toegezegd vanuit de GDU. Daarnaast heeft Bunnik een bijdrage toegezegd. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel BRU GDU (verwacht) Bunnik

2001 2002 2003; evt. plateau 2004 2003; evt. plateau 2004

298.000 158.556 124.444 15.000

26

N204 REC.

KRUISING

IJSSELVELD

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Het kruispunt is verkeersonveilig. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg dubbelstrooksrotonde. BEOOGD

EFFECT

Lagere snelheden op het kruisingsvlak waardoor een hogere verkeersveiligheid wordt bereikt. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Montfoort

2003 2003 2005 2006

1.300.000 1.100.000 200.000

27

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N204 RECONSTRUCTIE

AANSLUITING

WAARDSE

DIJK

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Het kruispunt is verkeersonveilig. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg kruispuntplateau en instellen 50 km/uur. BEOOGD

EFFECT

Lagere snelheden op het kruisingsvlak waardoor een hogere verkeersveiligheid wordt bereikt. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel BRU Duurzaam Veilig

2003 2003 2003 2003

56.000 32.500 23.500

28

TRAVERSE ORANJEBOOM - DRAKENBURGERWEG

TE

BAARN

INFORMATIE Dhr. Milder (030-2583265) PROBLEEM De verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, leefbaarheid en fietsvoorzieningen zijn niet optimaal. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Afsluiten enkele zijwegen. Gedeeltelijk twee richtingen bereden fietspad. Linksafvakken met geleiders op de hoofdrijbaan. Gedeelte bebouwde kom maken (50 km/uur). Veilig oversteken d.m.v. verhoogde middengeleiders (rustpunt). Verhoogde afscheiding rijbaan en fietspad. Toepassen van duurzaam bouwen (DUBO). Reconstructie kruispunt Oranjeboom (incl. vervanging vri (duurzaam veilig)). BEOOGD

EFFECT

Verbetering verkeersveiligheid. Vermindering barrièrewerking. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Baarn Provincie GDU/ MAVI

1996 1998 (aangepast in 1999 en 2003) 2004 2004

2.752.000 1.935.964 600.000 216.036

29

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

DYNAMISCH

VERKEERSMANAGEMENT

INFORMATIE Dhr. van Wordragen (030-2582577) PROBLEEM Het netwerk van autowegen wordt niet optimaal benut. Sommige delen van het netwerk zijn zwaarder belast dan andere. De bereikbaarheid van economische centra/ (binnen)steden e.d. komt in gevaar. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Een bijdrage aan de oplossing is het nemen van maatregelen die tot gevolg hebben dat de capaciteit van het totale autonetwerk beter wordt gebruikt. Samenwerking met andere wegbeheerders is essentieel. BEOOGD

EFFECT

Een goed functionerend netwerk van wegen zodat de bereikbaarheid van economische centra/ (binnen)steden gehandhaafd blijft en/of wordt verbeterd. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Bij de besluitvorming over de toedeling van de POR-gelden is het verzoek gehonoreerd om 2,3 miljoen euro in te zetten voor DVM. In maart 2000 is een verdelingsvoorstel voor dit bedrag opgesteld. Het project betreft een pilot met een looptijd van drie jaar waarbij bekeken wordt wat de mogelijkheden van DVM zijn. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2000 2001 2001 2003

2.332.430 2.332.430

30

VERLEGGEN A2

INFORMATIE Dhr. de Gunst (030-2582021) POLITIEK/

BESTUURLIJK

De verlegging van de A2 in Leidse Rijn kost 515 miljoen euro. De ministeries van V&W en VROM en de regionale partijen zijn overeengekomen respectievelijk 323, 99 en 93 miljoen euro hierin bij te dragen. In een regionaal convenant tussen gemeente Utrecht, BRU en provincie is het aandeel van de provincie vastgesteld op 9 miljoen euro. Op 7 oktober 2002 hebben PS ingestemd met de bijdrage en de voorgestelde dekking. De financiële bijdrage van de provincie bestaat uit drie gedeelten. De eerste bijdrage (4,5 miljoen euro) zal worden gegenereerd uit overdracht van wegen (1999wvv000240i). GS hebben 3,2 miljoen euro toegezegd aan de gemeente Utrecht en het BRU (2002wvv001430i). De resterende 1,3 miljoen wordt afgedekt uit de rentetoevoegingen op het BOR-fonds (2002wvv001430i). TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Provinciaal aandeel

2000 2002 2005 2012

9.000.000

31

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

TIJDELIJKE

SUBSIDIEVERORDENING UTILITAIRE FIETSVERBINDINGEN

INFORMATIE Dhr. Griffioen (030-2583466) PROBLEEM In het utilitair fietsnetwerk ontbreken schakels op gemeentelijke wegen. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Gemeenten stimuleren tot aanleg ontbrekende schakels in het utilitair fietsnet door middel van subsidieverlening. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren utilitair fietsnetwerk. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Als uitwerking van 'Provincie in actie' is 908.000 euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van het invullen van ontbrekende schakels in het utilitair fietsnet. De middelen voor deze stimuleringsregeling zijn vooralsnog toegekend tot en met 2003. Deze investering staat los van de aanpak van knelpunten op provinciale wegen. Indien de middelen voor 2004 niet volledig zijn toegekend blijft de subsidieverordening van kracht totdat ook het overgebleven gedeelte is toegekend. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2000 2000 2001 2003

908.000 908.000

32

VATHORST - AMERSFOORT

INFORMATIE Dhr. Griffioen (030-2583466) POLITIEK/

BESTUURLIJK

Ten behoeve van de ontsluiting van de VINEX-locatie bij Amersfoort moet de verkeersinfrastructuur gewijzigd worden. Gelet op de uitzonderlijke situatie in verband met de ruimtelijke kwaliteit heeft de provincie toegezegd bij te dragen in de kosten voor de fietsontsluiting. Bij besluit van 26 maart 2001 (2001wvv000224i) hebben PS toegezegd maximaal 4,5 miljoen euro bij te dragen aan de ontwikkeling van de fietsinfrastructuur van Vathorst. Het project Vathorst Amersfoort is opgenomen in het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Provinciaal aandeel

2000 2001 2003 2008

4.538.000

33

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

MILIEUBEWUST

OP WEG

INFORMATIE Dhr. van Weenen (030-2582234) PROBLEEM Ten aanzien van de relatie verkeer en infrastructuur en milieu zijn op basis van de MAVI-rapportage (Milieu Aspecten Verkeer en Infrastructuur) de volgende beleidsdoelen aangegeven: Reductie van het percentage geluidgehinderden door weg- en railverkeer en van het percentage geurhinder. De percentages mogen in 2002 niet hoger zijn dan in 1997 en ernstige hinder mag in 2010 niet meer voorkomen. In 2010 mag geen zomersmog meer voorkomen. De groei van het autoverkeer moet in 2010 afnemen met 0,5% om de CO2doelstelling te realiseren. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Een provinciebreed en in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere partners op te stellen uitvoeringsprogramma. Uitvoering van de geprogrammeerde activiteiten. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2001 2001 2001 2010

4.538.000 4.538.000

34

A12-WEST BRAVO

INFORMATIE Dhr. de Gunst (030-2582021) PROBLEEM In de A12 corridor Bodegraven - knooppunt Ouderijn zijn problemen met bereikbaarheid (bijv. Woerden, Leidse Rijn), doorstroming (op A12 en aansluitend wegvakken onderliggend wegennet) en leefbaarheid (sluipverkeer en doorgaand verkeer in kernen als Harmelen). BESCHRIJVING

OPLOSSING

In de corridor Woerden - knooppunt Ouderijn wordt naast de nieuwe aansluiting Woerden-oost (ter hoogte van de verzorgingsplaats Bijlevelt/ Hellevliet) een regionaal wegenstelsel aangelegd. Provinciale projecten: BRAVO A12.3 Westelijke randweg Woerden. BRAVO A12.5 Aansluiting op de A12 te Woerden (zie volgende pagina). BRAVO A12.6a Aansluiting Woerden-oost tot splitsingspunt met A12.6b. BRAVO A12.6b Westelijke randweg Harmelen. BRAVO A12.9 Aansluiting Woerden-oost Veldhuizerweg. BEOOGD

EFFECT

Verbetering van ontsluiting en bereikbaarheid van kernen. Verbetering van doorstroming op de A12 en onderliggend wegennet. Verbetering veiligheid en kwaliteit leefomgeving (doorgaand verkeer weren uit kernen). POLITIEK/BESTUURLIJK Binnen het A12-west BRAVO project werken regionale partners en Rijkswaterstaat samen. Allen dragen tevens financieel bij. Om de samenwerking te verstevigen zullen de partners in 2003 een bestuursovereenkomst afsluiten. De provincie heeft het totale project A12-west opgenomen in het Richtprogramma. TOELICHTING

WIJZIGINGEN

Al bij het UMP 2003-2007 was voorzien dat het A12-west BRAVO project voor de provincie een grote investering zou betekenen. In voorgaande programma's waren al middelen gereserveerd die nu aangevuld worden met middelen ten

35

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

behoeve van het Richtprogramma. Reeds gereserveerde middelen waren: BORfonds (6,8 miljoen), eigen bijdrage ten behoeve van project BRAVO A12.5 (1,8 miljoen) en BOR-extra (4,5 miljoen). Vanuit het Richtprogramma wordt 29,7 miljoen aangewend voor de A12. TIJDSCHETIJDSCHEMA/MIJLPALEN Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering 2002 2003 2004 BRAVO A12.3: 2010 BRAVO A12.5: 2007 BRAVO A12.6a: 2010 BRAVO A12.6b: 2010 BRAVO A12.9: 2005 FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Woerden BOR-fonds NS BRU Montfoort Gemeente Utrecht 69.500.000 36.100.000 22.200.000 6.800.000 2.300.000 1.200.000 500.000 400.000

36

BRAVO A12.5 AANSLUITING

OP DE

A12

TE

WOERDEN

INFORMATIE Dhr. van Ginkel (030-2583311) PROBLEEM Er treedt aan de noordzijde van de aansluiting N204 vanuit de richting Woerden veelvuldig filevorming op. Hierdoor wordt de afwikkeling van het verkeer erg vertraagd en laat de verkeersveiligheid te wensen over. BESCHRIJVING rijstroken. BEOOGD

OPLOSSING

Verruiming van de capaciteit van de aansluiting door het realiseren van extra

EFFECT

Verbetering doorstroming verkeer. Vermindering filevorming. Wegnemen verkeersveiligheidsknelpunten. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is onderdeel van de A12-west BRAVO. TOELICHTING

WIJZIGINGEN

Provinciaal aandeel is verhoogd door grotere toekomstvastere (BRAVO) aanpak van de aansluiting. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Rijkswaterstaat Montfoort

2001 2003 2004 2007

2.500.000 2.000.000 0 500.000

37

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N227 DODEWEG/ LAAN 1914 AMERSFOORT

INFORMATIE Dhr. Roskam (030-2583312) PROBLEEM Het kruispunt Dodeweg/ Laan 1914 is onveilig als gevolg van de grote hoeveelheid fietsers en een daarop onvoldoende afgestelde verkeersregeling. Daarnaast doen zich op zowel dit kruispunt als op het noordelijk kruispunt met de rondweg problemen voor met de afwikkeling van auto- en fietsverkeer. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg extra rijstrook, vervangen vri, aanpassen bewegwijzering en verlichting. Aanleg fietstunnel met verschuiven van de zuidelijke afrit van de rondweg. Er wordt nog nader onderzocht of een turborotonde een meer geschikte oplossing is voor het zuidelijk kruispunt (Dodeweg/ Laan 1914). BEOOGD

EFFECT

Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid voor zowel fiets als auto. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2004 2006 2007 2008

4.000.000 4.000.000

38

FIETSPAD DE UITHOF - ZEIST

INFORMATIE Dhr. Griffioen (030-2583466) PROBLEEM De fietsroute tussen de Uithof en Zeist-west kan met ca. 2 km worden verkort door de aanleg van een directe fietsverbinding. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg fietspad tussen de Schortdoeksesteeg en Zeist-west. BEOOGD

EFFECT

Bevordering fietsgebruik ten koste van autokilometers. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Het tracé is opgenomen in het herinrichtingsplan Groenraven-oost van de landinrichtingsdienst van het ministerie van Landbouw en Visserij. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

1996 2004 2005 2005

241.000 241.000

39

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N233; AANSLUITING N225

INFORMATIE Dhr. van 't Zand (030-2583346) PROBLEEM Het verkeer op met name de N225 en de N233 ondervindt in de spits veel vertraging. Het openbaar vervoer op de aansluiting N225/ N233 heeft hiervan veel last. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Recente studie - binnen het gebied Veenendaal/ Elst/ Wageningen/ A15 - heeft aangetoond dat de investeringen in oplossingen niet het verwachte effect voor de lange termijn bieden. Samen met de gemeente wordt nu gezocht naar capaciteitsverruimende maatregelen op het knooppunt N233/ N225 in Rhenen op de korte termijn. BEOOGD verkeer. TIJDSCHEMA/

EFFECT

Verbeteren doorstroming en verkeersafwikkeling voor de korte termijn voor alle

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2003 2004 2004/2005 2006/2007

2.000.000 2.000.000

40

FIETSVERBINDING RHENEN - WAGENINGEN

INFORMATIE Dhr. van Ginkel (030-2583311) PROBLEEM De provincie streeft naar een compleet netwerk van volwaardige (brom)fietspaden. Om redenen van verkeersveiligheid, comfort en fietsgebruik behoren langs de N225 vrijliggende (brom)fietspaden aanwezig te zijn. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanbrengen drietal plateaus ter hoogte van fietsoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom van Rhenen. Aanleg vrijliggende (brom)fietspaden vanaf de komgrens Rhenen tot aan de Cuneraweg. Aanleg linksafvakken en fietsoversteekplaats op de kruispunten van de Cuneraweg en de Grebbedijk. BEOOGD

EFFECT

Gesloten netwerk van fietsvoorzieningen POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2004 2005 2007 2008

2.900.000 2.900.000

41

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

FIETSVOORZIENING HARMELEN - WOERDEN

INFORMATIE Dhr. van de Puttelaar (030-2583342) PROBLEEM De fietsvoorzieningen langs de N198 moeten worden verbeterd. In 1999 is de bouw van een nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn gereedgekomen. De overige onderdelen worden in de periode 2001-2005 gerealiseerd. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Nieuwe Groepenbrug en fietsbrug over de Oude Rijn. Rotonde op kruispunt N198/ N212. Fietsstroken en fietspaden. BEOOGD

EFFECT

Verbetering fietspadenstructuur en verkeersveiligheid. Bevorderen fietsgebruik. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel LNV Groene Hart SEF Werken voor rekening derden Verkoop bestek/ 871 TAG

1996 1997 1999 (fietsbrug) 2003

3.131.000 2.983.387 72.605 68.067 5.031 1.910

42

N204/N228

PARALLELWEG

WAARDSE

DIJK

- IJSSELVELD

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Het kruispunt van de Waardse dijk met de N204 is verkeersonveilig. Op de korte termijn wordt bij de Waardse dijk een plateau neergelegd (zie project N204 Waardse dijk). Dit is echter geen permanente oplossing. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Voor een permanente oplossing van het onveiligheidsprobleem is de aanleg van een parallelweg die aansluit op de nieuw aan te leggen rotonde IJsselveld gewenst. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming op de N204. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2004 2006 2007 2008

1.300.000 1.300.000

43

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N212 RECONSTRUCTIE

AANSLUITING

TECKOP/ OORTJESPAD

INFORMATIE Dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM Voordat er een flitspaal werd geplaatst, gebeurden op het kruispunt veel ongevallen. Echter de flitspaal wordt door de politie gezien als tijdelijke maatregel en zal na beëindiging van het contract met de provincie in 2004 worden weggehaald. Daarna zullen de ongevallen naar verwachting weer toenemen. Een oplossing kan liggen in het aanbrengen van 60 km/uur plateaus of de aanleg van een rotonde waardoor de snelheid op de N212 fysiek wordt afgedwongen en zichtbaarheid van het kruispunt zal verbeteren. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Afhankelijk van een nadere studie (op te starten na evaluatie van kruispuntplateau N204 Waardse dijk (voorjaar 2004)): aanleg van 60 km/uur plateaus, vri of rotonde. BEOOGD

EFFECT

Verhoging van de verkeersveiligheid. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering

2000 2004 indien plateau: 2004 indien rotonde/vri: 2005 indien plateau: 2004 indien rotonde/vri: 2006

FINANCIËN Totale kosten enkelstrooks rotonde Provinciaal aandeel 642.000 642.000

44

N221/A1 WAKKERENDIJK BAARN

INFORMATIE Dhr. Milder (030-2583265) PROBLEEM De zuidelijke aansluiting van de A1 op de N221 is een verkeersongevallenconcentratiepunt. Bovendien is hier een doorstromingsprobleem dat ook op de A1 een veiligheidsprobleem veroorzaakt. Het kruispunt Wakkerendijk - Zandheuvelweg- Amsterdamsestraatweg is een ongeregelde voorrangskruising en tevens een black spot. Voor de rotonde Drakenburg is in de spitsen filevorming. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Duurzaam veilige VRI met snelheidsremmend plateau op de zuidelijke aansluiting van de A1-N221. Enkelstrooksrotonde op de kruising Wakkerendijk - Zandheuvelweg – Amsterdamsestraatweg. Verdubbeling zuidelijke afrit (project voor Rijkswaterstaat). Verdubbeling zuidelijke rijbaan van de N221. Verplaatsen van de ongeregelde, gelijksvloerse fietsoversteken naar de VRI en opnemen in de VRI-regeling. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid op zowel de A1 als de N221. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project maakt onderdeel uit van het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2004 2005 2007 2008

2.000.000 2.000.000

45

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N229 ROTONDE COTHEN

INFORMATIE Dhr. van den Hurk (030-2583147) PROBLEEM Er doen zich problemen voor met de doorstroming en de verkeersveiligheid. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg fietstunnel. BEOOGD

EFFECT

Verbetering doorstroming en verkeersveiligheid. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2004 2006 2007 2008

4.000.000 4.000.000

46

N234 MAARTENSDIJK - DE BILT

INFORMATIE Dhr. van 't Zand (030-2583346) PROBLEEM Op de N234 doen zich problemen voor met de verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid van met name Soest. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Verwijderen van zichtbelemmerende elementen bij de aansluiting N234 westelijke afrit A27. Visueel versmallen van de westelijke rijstrook van de N234, het aanbrengen van balises en het verwijderen van de rechtsafstrook op de N234, ter hoogte van de aansluiting met de Soestdijkseweg-noord. Instellen parkeerverbod langs wegvak Embrachementsweg – Koningsweg. Uitbreiden aantal opstelstroken en aanbrengen en/of vervangen VRI en 60 km/uur plateaus op de N234 ter hoogte van de aansluiting met de Gezichtslaan, Koningsweg, Embrachementsweg en N238. BEOOGD

EFFECT

Verbetering verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2004 2006 2007 2008

3.800.000 3.800.000

47

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N414 TWEE

AANSLUITINGEN OP DE

A1

BIJ

BAARN

INFORMATIE dhr. den Otter (030-2583343) PROBLEEM De aansluitingen van de N414 op de A1 zijn verkeersongevallenconcentratiepunten. Daarnaast treedt met name op de zuidelijke aansluiting in de spitsperioden regelmatig congestie op. Tot slot zijn er klachten over de fietsers die de oversteek op het noordelijk kruispunt niet op de juiste wijze gebruiken. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Bij zowel de noordelijke als de zuidelijke aansluiting komt een rotonde. BEOOGD

EFFECT

Verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2004 2005 2006 2007

1.000.000 1.000.000

48

RECONSTRUCTIE

BEBOUWDE KOM

OUDEWATER

INFORMATIE Dhr. van Ginkel (030-2583311) PROBLEEM De N228 om de bebouwde kom van Oudewater voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en zal meer als traverse moeten worden ingericht; dat wil zeggen meer het accent op de verblijfsfunctie. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Snelheidsbeperkende voorzieningen. Vervangen verouderde inrichting en onderhoudsmaatregelen. BEOOGD

EFFECT

Accentuering verblijfsfunctie. Verhoging verkeersveiligheid. TOELICHTING

WIJZIGINGEN

Op het kruispunt met de Zwier Regelinkstraat wordt een rotonde aangelegd. Als gevolg van deze maatregel wordt het projectkrediet waarschijnlijk opgehoogd. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Oudewater

1996 2001 2002 2003

2.300.000 1.619.330 680.670

49

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

RECONSTRUCTIE LOENEN - NIEUWERSLUIS

INFORMATIE Dhr. Milder (030-2583265) PROBLEEM Het kruispunt N402 - N403 (Bloklaan) is een verkeersongevallenconcentratiepunt (VOC). BESCHRIJVING

OPLOSSING

Links- en rechtsafstroken en rotonde. BEOOGD

EFFECT

Opheffen VOC-punt. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Het VOC-punt N402-N403 maakt onderdeel uit van de eventuele toekomstige randweg Loenen. Het maximale provinciale aandeel in dit project (839.493 euro) en een gedeelte van de maximale provinciale bijdrage in het project N402 fietsverbinding Loenen - Nieuwersluis (45.378 euro) wordt ingebracht in het project randweg Loenen voor het maken van een verkeersveilige oplossing ter plaatse van deze aansluiting. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel Loenen

2000 2008 2008 2008

998.316 539.493 158.823

50

VERBETEREN

FIETSVOORZIENING

ELST - RHENEN

INFORMATIE Dhr. van Ginkel (030-2583311) PROBLEEM Tussen de kommen Elst en Rhenen zijn de fietsvoorzieningen te smal en te oncomfortabel. Gestreefd wordt naar de aanleg van een vrijliggende fietsvoorziening waar dat mogelijk is. Bij knelpunten (historische tabakschuren) zal een oplossing op maat worden ontwikkeld. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Aanleg van een vrijliggende fietsvoorziening. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren van de kwaliteit van de fietsvoorziening. Verbeteren van de veiligheid voor de fietsers. Bevorderen fietsgebruik. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Gelijktijdig met de uitvoering van de fietsvoorziening Elst - Rhenen wordt ook bedrijventerrein Remmerden ontsloten. Het project Ontsluiting Remmerden wordt uitgevoerd door de provincie en in zijn geheel door de gemeente Rhenen betaald. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel

2001 2004 2006 2007

2.495.000 2.495.000

51

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

FAUNAPASSAGES

OP DE

N409

EN DE

N417

INFORMATIE Dhr. Klemann (030-2583142) PROBLEEM N409: De kruising tussen infrastructuur N409 en de ecologische verbindingszone Nieuwegein Noord-Kromme Rijn is een knelpunt voor gidssoorten dwergmuis, ringslang, blauwborst (zangvogel), kamsalamander, oranjetip (dagvlinder), patrijs, vleermuizen en hermelijn. N417: De kruising tussen infrastructuur N417 en de ecologische verbindingszone Beukenburg Polder De Gagel en Einde Gooi is een knelpunt voor gidssoorten ringslang, otter, kamsalamander, oranjetip (dagvlinder), vleermuizen, hermelijn en das. BESCHRIJVING

OPLOSSING

N409: Aanleg van looprichels in bestaande duikers onder de N409 (breedte 0,4 meter) met bijbehorend raster en beplanting. N417: Aanleg van een dassentunnel onder de N417 (doorsnede 0,4 meter) met bijbehorend raster, beplanting en ecozone in weiland. BEOOGD

EFFECT

Passeerbaarheid verbeteren voor kleine zoogdieren tot de grootte van de das. Op het landgoed Persijn naast de N417 is een bewoonde Dassenburcht. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma en in het Programma ecologische verbindingszones Basisdocument 2003. Afstemming met het Hoogheemraadschap is noodzakelijk. Aan de zuidzijde van het landgoed Persijn worden vergelijkbare maatregelen getroffen in samenwerking met het Hoogheemraadschap en het landinrichtingsproject Noorderpark. De maatregel sluit aan op de al aanwezige dassentunnels onder de N417 en N237.

52

TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten Provinciaal aandeel N409 N417

2004 2004 2004 2004

80.000 80.000 32.000 48.000

53

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

HERINVESTERING

CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN

INFORMATIE Dhr. Strubbe (030-2583323) PROBLEEM De grote civieltechnische kunstwerken hebben een levensduur van ca. 70 jaar. In de periode 2006-2014 zullen vervangingen moeten plaatsvinden. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de restlevensduur c.q. vervangingstermijn van kunstwerken. Op basis van prioritering ontstaat een selectie kunstwerken. Dit onderzoek leidt tot een structurele meerjarenplanning en kennis over de huidige kwaliteit van de onderzochte kunstwerken. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Vervanging van grote civieltechnische kunstwerken. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Onderzoek (tot en met 2005) Totale kosten Provinciaal aandeel Uitvoering (vanaf 2008) Totale kosten Provinciaal aandeel

2003 2006 2006 2014

91.000 91.000

20.420.000 20.420.000

54

VERVANGINGSINVESTERINGEN

VERHARDINGSCONSTRUCTIES

INFORMATIE Dhr. Kil (030-2583348)/ Dhr. van de Plas (030-2582744) PROBLEEM Tijdens een structureel verhardingsonderzoek in 2000 is geconstateerd dat er 10 wegvakken zijn met een restlevensduur van vier jaar of minder. Op deze wegvakken moet reconstructieonderhoud uitgevoerd worden. Er moet rekening gehouden worden met situaties waar groot onderhoud geen soelaas meer biedt om de levensduur te verlengen. Totale vervanging van de verhardingsconstructie is noodzakelijk. BEOOGD

EFFECT

De economische levensduur van de verharding op circa 40 jaar brengen en wanneer nodig het dwarsprofiel inrichten volgens de geldende richtlijnen. POLITIEK/

BESTUURLIJK

Dit project is opgenomen in het Richtprogramma TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Eerste 10 wegvakken (tot en met 2005) Totale kosten Provinciaal aandeel Totale vervanging (vanaf 2007) Totale kosten Provinciaal aandeel

2003 2003 2003 2014

2.723.000 2.723.000

16.790.000 16.790.000

55

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N201 UITHOORN

TOT DE

A2

INFORMATIE Dhr. van Dijke (030-2582009) PROBLEEM De congestievorming op de N201 heeft een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Mijdrecht en Vinkeveen. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Door het aanpassen van een aantal kruisingen op de N201 wordt de doorstroming geoptimaliseerd. Bij de uitvoering worden kruispunten en de belijning op de wegvakken tussen de kruisingen uitgevoerd volgens de Duurzaam Veilig standaard. BEOOGD

EFFECT

Verbetering van de bereikbaarheid van Mijdecht en Vinkeveen. TOELICHTING

WIJZIGINGEN

Het project zoals opgenomen in het vorige UMP is gesplitst in 'N201 Omleiding Uithoorn' en 'N201 Uithoorn tot de A2'. Ook het projectkrediet is gesplitst. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten N201 Omleiding uithoorn N201 Uithoorn tot de A2

2000 2002 2004 2010

18.151.000 7.000.000 11.151.000

56

N230-BOR (INCL. STROOMWEG DE TOL)

INFORMATIE Dhr. van 't Zand (030-2583346) PROBLEEM Door de toenemende verkeersdruk, o.a. vanuit Leidsche Rijn, komt de bereikbaarheid van Maarssen en Lage Weide (Utrecht) steeds meer in het gedrang. Ook door de komende werkzaamheden aan de A2 zullen deze problemen zich nog versterken. BESCHRIJVING

OPLOSSING

Gezocht wordt naar (benuttings)maatregelen ter verbetering van de doorstroming die op korte termijn - voor 2010 - kunnen worden gerealiseerd. Onderdeel van het project zijn de noordoostelijke ontsluiting van Leidsche Rijn (Stroomweg De Tol) en de inpassing van de A2. BEOOGD

EFFECT

Verbeteren van de bereikbaarheid, ontsluiting en doorstroming. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten

2003 2004 2004/ 2005 2010

6.807.000

57

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

N237 OV UTRECHT - AMERSFOORT

INFORMATIE Dhr. van Dijke (030-2582009) PROBLEEM Het openbaar vervoer ondervindt op de N237 Utrecht - De Bilt - Zeist Soesterberg - Amersfoort veel vertraging. Dit geldt ook voor het autoverkeer. De verkeersveiligheid is op diverse punten niet optimaal. Het kruispunt N412/ N237 wordt meegenomen in het project "N412 Universiteitsweg tussen de Uithof en De Bilt". BESCHRIJVING

OPLOSSING

Onderzocht wordt op welke kruispunten en wegvakken infrastructurele maatregelen getroffen kunnen worden om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. BEOOGD

EFFECT

Verhogen gemiddelde trajectsnelheid openbaar vervoer. Doorstroming autoverkeer verbeteren. Verkeersveiligheid voor het openbaar vervoer, atuoverkeer en fietsverkeer verbeteren. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten

2002 2002 2005/2006 2010

6.807.000

58

N412 UNIVERSITEITSWEG

TUSSEN DE

UITHOF

EN

DE BILT

INFORMATIE Dhr. Milder (030-2583265) PROBLEEM Verbetering van het wegvak op de N412 tussen de A28 en de N237. De nadruk ligt op de aansluiting A28/ N412 en het kruispunt N237/ N412. TIJDSCHEMA/

MIJLPALEN

Opname UMP Bestuurlijk besluit Start uitvoering Oplevering FINANCIËN Totale kosten

2002 2004 2004 2008

6.807.000

59

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

60

Versie portefeuillehoudersoverleg 1 september 2003

Bijlagen
1. PROJECTEN
VOORZIENING

GROTE WEGENWERKEN

2.

OVERZICHT

PROJECTEN UIT

RICHTPROGRAMMA

3.

BOR-PROJECTEN

4.

PROJECTENINDEX

NAAR PROJECTFASE

5.

PROJECTENINDEX

NAAR

SMPU HOOFDDOELSTELLING

6.

PROJECTENINDEX

NAAR GEMEENTE

7.

OVERZICHTKAART PROJECTEN UMP 2004-2008

61

U IU VT V O E N I N G R P R O G R AM A M O BO L IIT E TT S T L P L A N T I OERI RGSPS OGRAM MMA M I B LI I EIPSAN

1.
Project

PROJECTEN

VOORZIENING
Krediet Derden

GROTE WEGENWERKEN
Stand van zaken t/m 2002 Omzet Derden Eigen 2003 Gevolgen voor de voorziening GWW 2004 2005 2006 2007 2008 Totaal periode Eigen

Projectinformatie (verwacht)

REALISATIE AUTO Aanleg Oostelijke rondweg Veenendaal N204 rec. Kruising N228 Willeskop N408 Doelgroepen strook Rec. kruispunt N221/N234 (Praamgracht/ Vredehofstraat) Terugbetalingsregeling BOR Verdubbeling Zevenhuizerstraat Wegenstructuur Lopikerwaard Subtotaal auto FIETS N401 fietspad Kockengen Ongelijkvloerse kruising Ravenswade Subtotaal fiets OPENBAAR VERVOER Benuttingsproject A2 N201/N402 HOV Oostflank OV Overstappunt Rhenen OV Rondweg West Veenendaal Tidal flow busverkeer Universiteitsweg Subtotaal openbaar vervoer VERKEERSVEILIGHEID Fietsverbinding Loenen - Nieuwersluis Korte Zuwe Werkhoven N199 aansluiting N414 (Polynorm) N204 rec. Aansluiting Ijsselveld N204 rec. Aansluiting Waardse dijk Montfoort N226 Griftdijk Maarn N229 OV-vooz. Bunnik - Utrecht rec. wegvak Montfoort de Meern incl. Hoogeboomsbrug Reconstructie Cuneraweg Rhenen Traverse Amerongen Traverse Elst Traverse Leersum Traverse Woudenberg Noord-Zuid Subtotaal verkeersveiligheid KWALITEIT LEEFOMGEVING Traverse gedeelte kruispunt Oranjeboom - Drakenburgerweg Baarn Subtotaal kwaliteit leefomgeving TOTAAL REALISATIE BIJDRAGEN AAN DERDEN AUTO Aansluiting N201/A2 N225/A12 gesplitste aansluiting Rondweg Houten Verleggen A2 Subtotaal auto FIETS Tijdelijke subsidieverordening utilitaire fietsverbindingen provincie Utrecht Vathorst Amersfoort Subtotaal fiets VERKEERSVEILIGHEID Braadspit Maartensdijk N224 Rotonde Voorstraat Woudenberg Ontsluiting Remmerden Ontsluiting Sigma terrein Rotonde bij Lopik Rotonde Vianen Subtotaal verkeersveiligheid KWALITEIT LEEFOMGEVING BRAVO A12.6b West. Randw. Harmelen Milieubewust op weg Voorziening rond- en randwegen Subtotaal kwaliteit leefomgeving TOTAAL BIJDRAGEN AAN DERDEN 8.000 4.538 567 13.105 37.675 6.900 0 0 6.900 7.306 1.100 4.538 567 6.205 30.369 0 458 0 458 617 0 0 0 0 0 0 458 0 458 617 0 454 0 454 5.922 220 454 0 674 1.582 220 454 0 674 3.707 220 454 0 674 4.244 220 454 0 674 4.169 220 454 567 1.241 4.273 1.100 2.724 567 4.391 23.896 889 572 0 0 0 125 1.586 297 109 0 0 0 0 406 592 463 0 0 0 125 1.180 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 0 0 0 537 0 463 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0 0 0 537 463 0 0 0 125 1.125 908 4.538 5.446 0 0 0 908 4.538 5.446 103 0 103 0 0 0 103 0 103 805 0 805 0 908 908 0 908 908 0 908 908 0 907 907 0 907 907 805 4.538 5.343 0 4.000 4.538 9.000 17.538 0 0 0 0 0 0 4.000 4.538 9.000 17.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.538 0 4.538 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.125 2.125 0 1.000 0 1.125 2.125 0 1.000 0 1.125 2.125 0 1.000 0 1.125 2.125 0 4.000 4.538 4.500 13.038 2.752 2.752 206.321 816 816 117.496 1.936 1.936 88.825 280 280 88.804 97 97 45.569 183 183 43.235 -37 -37 10.142 1.602 1.602 15.986 170 170 3.526 0 0 2.541 0 0 2.042 0 0 2.042 1.735 1.735 36.278 2.730 5.256 1.679 2.469 2.886 2.269 23.784 1.114 2.076 454 995 1.182 1.149 9.538 1.616 3.180 1.225 1.474 1.704 1.120 14.247 2.698 4.956 1.708 2.811 2.532 1.999 19.697 964 1.186 671 1.014 1.438 1.337 8.902 1.734 3.770 1.037 1.797 1.094 662 10.795 32 -590 0 0 30 80 725 0 0 0 0 0 0 336 0 0 0 0 0 0 1.593 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 -590 0 0 30 80 2.644 56 227 2.277 24 0 2.008 33 227 269 0 176 2.585 0 0 2.242 0 176 343 55 51 -23 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 51 -23 1.661 298 677 1.300 141 139 257 0 1.520 159 420 1.300 186 20 25 0 50 0 0 0 137 20 25 0 170 250 650 20 570 -111 -256 155 708 0 0 885 -49 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1.398 139 395 1.100 2.738 947 105 386 3.313 7.489 1.941 855 94 367 2.233 5.490 797 92 11 19 1.080 1.999 918 263 113 425 3.030 4.750 142 0 0 239 620 1.000 777 263 113 186 2.410 3.750 500 -248 -94 -159 -1.586 -1.587 -627 0 0 0 0 -627 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107 -248 -94 -159 -1.586 -2.193 635 2.513 3.148 364 1.677 2.041 271 836 1.107 41 53 94 0 0 0 41 53 94 228 1.500 1.728 2 -717 -715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 783 1.013 1.285 48.873 21.379 40.205 169.148 905 22.688 8.988 26.836 99.612 380 26.185 12.391 13.369 69.536 0 1.169 18.909 19.973 63.983 0 0 9.640 13.277 35.571 0 1.169 9.269 6.696 28.413 79 9.132 150 752 9.311 872 2.723 0 1.617 15.390 -571 6.036 0 -87 1.744 0 2.360 0 0 2.550 0 2.042 0 0 2.042 0 2.042 0 0 2.042 380 24.335 150 2.282 33.080 54.257 1.900 1.249 38.992 0 1.203 15.265 1.900 46 22.618 0 1.315 11.359 0 1.295 11.259 0 20 -850 22 26 9.800 378 0 -4.944 1.310 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 4.006 1.900 26

62

Project

Projectinformatie (verwacht) Krediet Derden Eigen

Stand van zaken t/m 2002 Omzet Derden Eigen 2003

Gevolgen voor de voorziening GWW 2004 2005 2006 2007 2008 Totaal periode

PLANONTWIKKELING AUTO BRAVO A12.3 Zuid. randw. Woerden BRAVO A12.5 Aansl. op A12 te Woerden BRAVO A12.6a Aansl. Woerden-oost tot splitsingspunt met A12.6b BRAVO A12.9 Aansluiting Woerden-oost Veldhuizerweg Herinvestering civ. techn. Kunstwerken Houten-A12 i.r.t. N229 en N410 Integraal onderzoek Heuvelrug (Doorn (N227 en N225)) N227 Dodeweg/Laan 1914 Amersfoort N233 kruising N225 Uitwerken prioriteitscriteria Vaststellen kwaliteit wegennet (I/C, knelpunten, trajectsnelheden) Verhardingsconstructies beheer Vervaning verhardingsconstructies voorbereiding herinvestering civ. techn. Kunstwerken Subtotaal auto FIETS Fietscomfortmeting uitvoeren Fietspad De Uithof - Zeist Verbeteren kwaliteit hoofdfietsroutes Subtotaal fiets OPENBAAR VERVOER Experiment gratis OV Knooppunten transferia Kwal. Bushalten: w.o. toegankelijkheid en fietsvoorzieningen N233; aansluiting N225 Opwaarderen verbindende corridors provinciebreed Stichtse lijn (Utrecht - Almere) Toegankelijkheid OV (haltes, materieel en infovoorziening) Verbeteren sociale veiligheid Vervoerwaardeonderzoek PON-lijn Subtotaal openbaar vervoer VERKEERSVEILIGHEID Convenant t.b.v. doelstellingen Essentiële kenmerken Fietsverbinding Rhenen - Wageningen Fietsvoorziening Harmelen Woerden N204/N228 Parallelw. bij Waardse dijk N212 rec. aansl. Teckop/Oortjespad N221/A1 Wakkerendijk Baarn N229 Rotonde Cothen N234 Maartensdijk - De Bilt N414 2 aansluitingen op A1 bij Baarn Reconstructie beb. kom Oudewater Reconstructie Loenen-Nieuwersluis Verbeteren fietsvoorz. Elst - Rhenen Subtotaal verkeersveiligheid KWALITEIT LEEFOMGEVING Faunapassages op de N409 en N417 Medefinanciering ecoduct (N237) Subtotaal kwaliteit leefomgeving TOTAAL PLANONTWIKKELING OVERIGE PROJECTEN Algemene posten Bijdrage plus- en spitsstroken en randstadspoor BTW-compensatiefonds Dynamisch Verkeers Management Ontwerpen mobiliteitstoets, incl. opname in plantoetsing Projectevaluatie N204/ N228 projectevaluaties TOTAAL OVERIGE PROJECTEN Totaal projecten UMP 2004-2008 20 20 158 -11.879 367.429 0 0 0 0 152.289 20 20 158 -11.879 215.140 0 0 0 452 90.727 0 0 0 0 45.719 0 0 0 452 45.008 0 10 23 -95 18.316 20 0 45 -777 29.129 0 10 45 -787 17.581 0 0 45 -797 19.022 0 0 0 -842 24.724 -842 24.499 0 0 20 20 158 -4.140 133.272 pm -17.547 2.332 0 0 0 pm -17.547 2.332 0 0 452 0 0 0 0 0 452 0 -2.532 1.881 0 -1.365 0 0 -1.365 0 0 -1.365 0 0 -1.365 0 0 -1.365 pm -9.357 1.881 3.138 0 3.138 0 0 0 523 523 523 523 523 523 3.138 80 1.000 1.080 135.311 0 0 0 27.487 80 1.000 1.080 107.824 0 0 0 869 0 0 0 167 0 0 0 701 0 0 0 2.348 80 250 330 12.339 0 500 500 11.135 0 250 250 13.035 0 0 0 19.355 0 0 0 19.026 80 1.000 1.080 77.237 20 100 2.900 3.131 1.300 642 2.000 4.000 3.800 1.000 2.300 998 2.495 24.686 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 681 159 0 987 20 100 2.900 2.983 1.300 642 2.000 4.000 3.800 1.000 1.619 839 2.495 23.699 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 69 0 0 814 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 578 0 0 0 0 0 0 69 0 0 647 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 25 0 0 405 20 100 50 2.025 0 52 50 0 100 50 45 0 150 2.642 0 0 50 0 100 150 50 100 250 250 609 0 300 1.859 0 0 200 0 100 438 200 200 1.500 600 867 0 750 4.855 0 0 2.000 0 900 2 1.000 200 700 100 5 0 1.295 6.202 0 0 600 0 200 0 400 2.500 500 0 0 839 0 5.039 20 100 2.900 2.405 1.300 642 1.700 3.000 3.050 1.000 1.551 839 2.495 21.002 600 150 20 3.495 0 0 0 0 600 150 20 3.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 100 0 0 1.220 125 25 20 405 125 50 0 305 125 50 0 295 125 25 0 270 600 150 20 3.495 80 20 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 10 20 0 20 0 20 0 80 20 30 2.000 0 0 30 2.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 10 1.000 10 0 10 0 0 0 0 0 30 2.000 95 500 0 0 95 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 95 100 0 100 0 100 0 100 95 500 60 241 20 321 0 0 0 0 60 241 20 321 0 31 0 31 0 0 0 0 0 31 0 31 0 1 0 1 20 0 0 20 20 209 0 229 20 0 20 40 0 0 0 0 0 0 0 60 210 20 290 91 105.729 0 26.500 91 79.229 23 23 0 0 23 23 34 942 34 8.127 0 8.142 0 7.585 0 12.858 0 13.717 68 51.371 50 2.723 16.790 0 0 0 50 2.723 16.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 0 25 908 0 25 907 0 0 0 0 0 0 3.358 0 0 1.679 50 2.723 5.037 85 4.000 10 50 0 0 0 0 85 4.000 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50 0 200 10 0 85 500 0 0 0 2.500 0 0 0 500 0 0 85 3.800 10 50 10.000 20.420 10 2.200 0 0 7.800 20.420 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 0 10 1.560 0 0 1.560 0 0 1.560 0 0 1.560 4.538 0 7.800 4.538 10 9.000 6.300 2.700 0 0 0 0 540 540 540 540 540 2.700 40.000 2.500 17.500 500 22.500 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 4.500 400 22.500 2.000

63

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

2.
Acties

OVERZICHT

PROJECTEN UIT

RICHTPROGRAMMA
Richtprogramma Totale kosten Bijdr. derden Bijdr. prov. Totale kosten UMP 2004-2008 Bijdr. derden Bijdr. prov.

HOOFDDOEL I: DOELMATIG VERKEER EN VERVOERSYSTEEM A I I I I WEGENNETWERK/AUTO A A A A 1 Vaststellen kwaliteit wegennet (I/C, knelpunten, trajectsnelheden) 2 Uitwerking prioriteitscriteria 3 Doorstroming goederenvervoer over de weg 5 Benuttingsmaatregelen A12/A27/A28 (ZSM Spoedwet) 150 50 20 50.000 50.220 6 Ontsluiting Rijnenburg 7 N230 optimalisatie (BOR) 8 Doorontwikkelingen N230 12 N204 11 Eerste fase aanpak corridor A12-west (BRAVO) 13 Uitbreiding N201 doorstromingsmaatr. Amstel-Mijdrecht A2 200 6.800 50 9.000 210.000 18.200 244.250 15 Wegenstructuur Amersfoort-west 17 N412 (BOR) 20 N234 22 Verbinding N221-A28 verbeteren 6.800 5.000 5.000 16.800 23 Onderzoek hoofdwegenstructuur Heuvelrug 25 N233 kruising N225 26 Houten-A12, i.r.t. N229 en N410 27 N224 Zeist-N227 33 N225: aansluiting op A12 30 N226 inpassing A12 en HSL-oost 200 30 5.000 30 40.000 2.000 25.000 45.000 117.260 428.530 1 Fietscomfortmeting uitvoeren 2 Regisseren van fietspadennetwerk (agenda 2010) 4 Afronden fietsnetwerk langs provinciale wegen 5 Verbeteren kwaliteit hoofdfietsroutes 5b Verbeteren kwaliteit hoofdfietsroutes 6 Ontsluiting Vathorst 7 Oversteekbaarheid 60 32.000 3.500 30 4.000 4.600 1.000 45.190 1 Faciliteren specifieke vormen OV: regiotaxi/ CVV 1b Faciliteren specifieke vormen OV: regiotaxi 2 Meewerken aan realisatie HSL-oost 4 Optimaliseren dienstregeling (exploitatie) 7 Subsidieregeling ontwerpen 8 Concessievoorwaarden 10 Controle concessies 11 Stichtse Lijn (Utrecht-Almere) 12 Vervoerwaarde onderzoek HOV Amersfoort-WERF gebied 13 Onderzoek t.a.v. infrastruct./ expl., eventueel corridorgewijs 14 Randstadspoor, incl. spooruitbreidingen, keervoorz. + haltes 15 Kwaliteitsniveaus bushalten 19 Opwaarderen verbindende corridors , w.o. rondom Amersfoort 6.800 900 300 95 14.435 488.155 50% 20 Toegankelijkheid verbeteren ( via materieel en informatie) 21 Verbeteren sociale veiligheid 22 Experiment gratis OV 100 1.000 0 900 20 50 100 300 20 50 300 2.000 1.500 35% 45% 10% 25% 35% 92% 100% 50% 50% 40% 35% 80% 50% 20% 50% 50% 50% 40% 10% 85% 50% 100% 150 50 20 0 220 100 3.400 30 8.000 35.400 9.100 56.030 1.000 3.400 4.000 2.500 10.900 100 15 3.000 10 8.000 2.000 4.000 0 17.125 84.275 60 21.500 3.500 30 3.000 4.600 900 33.590 100 450 0 900 20 50 100 200 20 50 300 2.000 1.650 6.000 3.400 900 300 95 16.535 134.400 6.800 3.800 500 11.100 85 10 0 10 0 0 6.000 0 6.105 117.705 60 20.000 2.900 20 0 4.600 0 27.580 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 30 80 6.800 600 150 95 7.795 153.080 3.400 0 0 3.400 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 57.700 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400 0 0 0 3.400 81.100 3.400 3.800 500 7.700 85 10 0 10 0 0 4.000 0 4.105 60.005 60 0 2.900 20 0 4.600 0 7.580 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 30 80 3.400 600 150 95 4.300 71.885 50 50 0 0 100 0 6.800 0 1.300 74.100 18.200 100.400 0 0 0 0 0 0 3.400 0 0 39.800 9.100 52.300 50 50 0 0 100 0 3.400 0 1.300 34.300 9.100 48.100 ALGEMEEN

Subtotaal WEST I I I I I I A A A A A A

Subtotaal NOORD-OOST I I I I A A A A

Subtotaal ZUIDOOST I I I I I I I I A A A A A A

A 25b N233 kruising N225 A 26b Houten-A12, i.r.t. N229 en N410

Subtotaal TOTAAL A B I I I I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I I I I FIETS B B B B B B B

TOTAAL B OPENBAAR VERVOER C C C C C C C C C C C C C C C C

C 14b Randstadspoor, incl. spooruitbreidingen, keervoorz. + haltes

C 19b Corridor N237

TOTAAL C TOTAAL I

64

Acties Totale kosten HOOFDDOEL II: VERKEERSVEILIGHEID II I II II II II II II TOTAAL II HOOFDDOEL III: KWALITEIT VAN DE LEEFBAARHEID III III III III III III III III III III III III 2 Ontw. En implementatie v.e. gecertificeerd milieuzorgsysteem bij planvorming, aanleg, beheer en onderhoud infratstructuur 7 Roetfilters voorschrijven in concessievoorwaarden OV 18 Oversteekbaarheid verbeteren 20 Sanering A'foort centr., Utrecht spoor, A28 (Zeist) en A27 22 Opheffen fysieke barrières EHS 23 Beheren en onderhouden faunapassages 24 Stimuleren schoner technologie/ innovatieve maatregelen 26 Oplossen knelpunten geluidshinder (>65 dB(A)) 27 Oplossen knelpunten luchtkwaliteit 28 Aanpak sociale veiligheid door verlichting fietspaden 29 N226 Woudenberg - Leusden zuid 35 Ecoduct Heuvelrug 25.560 200 20 20 0 25 75 25 750 100 2.000 25 150 4.000 4.000 2.000 3.000 2.350 37.000 55.740 627.500 2.000 1.000 18.000 1.500 10 3.000 50 1 Gezamenlijk actieprogramma opstellen 2 intensivering niet-inframaatregelen (Versterken ROV) 3 Flitspalen 4 Aanpak diverse wegvakken (5 trajecten) 5 Aanpak diverse kruispunten (11 (potentiële) black spots) 6 Essentiële kenmerken 7 N237 (oost) 8 Samenwerking verkeershandhaving 20 8.000 225 9.500 31.000 4.000 5.000 300 58.045

Richtprogramma Bijdr. derden Bijdr. prov. 20 35% 5.000 225 9.500 20% 24.750 4.000 5.000 90% 25 48.520 Totale kosten 20 0 0 0 3.000 100 0 0 3.120

UMP 2004-2008 Bijdr. derden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bijdr. prov. 20 0 0 0 3.000 100 0 0 3.120

50 50% 1.500 1.500 10 20% 16.500 2.000 20% 800 1.000 23.360 200 20 20 0 25 75 25 750 50% 50 2.000 25 150 75% 1.000 1.000 4.000 50% 50% 1.000 1.500 2.350 37.000 12.000 63.190 269.470

0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 1.000 1.080 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 9.600 pm 10.120 167.400 57.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.100 20.000

0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 1.000 1.080 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 9.600 pm 10.120 86.205 37.000 49.205

TOTAAL III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 1 Kwaliteitsnet goederenvervoer maken: via Govera 2 Routenet maken: gevaarlijke stoffen 3 Afstemming parkeerbeleid met gemeenten 6 Aanwijzen vrijwaringszones 7 Ontwerpen mobiliteitstoets, incl. opname in plantoetsing 8 Actualisering SMPU na 4 jaar 9 Goederenvervoer aanwijzen regionale bedrijventerreinen 10 Monitoring en evaluatie, incl. informatievoorzieningen 11 Multimodale overslagpunten LW + HK 12 Beheersschap wegennetwerk, incl. a.g.v. nieuwe infra 13 Regionaal verkeer en vervoerberaad 14 PRM-model 15 Carpoolplaatsen 16 Ontwikkeling regionale knooppunten 17 Invoeren/ verbreden DVM, incl. incidentmanagement 18 Stimuleren fiets <-> OV bij Heuvelrug 19 Aanleg parkeervoorzieningen bij Heuvelrug 20 Vervoersmanagement (in- en extern) 21 Vervanging verharding en herinvestering kunstwerken 22 Versnelling benuttingsmaatregelen weg en Randstadspoor

TOTAAL IV TOTAAL MAP 2004-2015: RICHTPROGRAMMA Gereserveerd UMP 2003-2007 Gereserveerd UMP 2004-2008

65

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

3.
Project

BOR-PROJECTEN
Totaal aandeel in BOR-fonds 2003 20 0 200 0 50 0 270 2004 20 0 1.100 1.000 550 1.200 3.870 Gevolgen voor het BOR-fonds 2005 20 6.800 2.000 2.000 2.300 1.200 14.320 2006 20 0 1.000 2.000 2.000 1.200 6.220 2007 20 0 500 1.800 1.900 1.200 5.420 2008 0 0 1.500 0 0 2.000 3.500 2009 0 0 5.800 0 0 0 5.800 2010 0 0 6.000 0 0 0 6.000 Totaal besteed in BOR-fonds 5 30 56 0 0 0 91

BOR algemeen N412 N201 N230 N237 A12 bravo/N198 TOTAAL Rentebaten BOR A2 Bijdragen TOTAAL

100 6.800 18.100 6.800 6.800 6.800 45.400

1.300 1.300 0 0 0 0 0

1.300 1.300 0 0

0 0

66

4.

PROJECTENINDEX
PAG.

NAAR PROJECT FASE

FASE PROJECT

REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE BIJDRAGEN BIJDRAGEN BIJDRAGEN BIJDRAGEN

AANLEG REC. REC.

OOSTELIJKE RONDWEG

VEENENDAAL

20 21 22 23 24 25 26 27 28 BAARN 29 30 31 32 33 34 35

KRUISPUNT KRUISPUNT

N228 WILLESKOP N221/ N234 (PRAAMGRACHT/ VREDEHOFSTRAAT) RAVENSWADE

WEGENSTRUCTUUR LOPIKERWAARD ONGELIJKVLOERSE
KRUISING

FIETSVERBINDING LOENEN - NIEUWERSLUIS KORTE ZUWE WERKHOVEN N204
REC . AANSLUITING AANSL .

IJSSELVELD
DIJK

N204 REC. DYNAMISCH

WAARDSE

MONTFOORT
TE

TRAVERSE ORANJEBOOM - DRAKENBURGERWEG
VERKEERSMANAGEMENT

AAN DERDEN AAN DERDEN AAN DERDEN AAN DERDEN

VERLEGGEN A2 TIJD.
SUBS . UTILITAIRE FIETSVERBINDINGEN

VATHORST AMERSFOORT MILIEUBEWUST
OP WEG

PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING PLANONTWIKKELING BOR BOR BOR BOR

A12-WEST BRAVO BRAVO A12.5 AANSLUITING FIETSPAD UITHOF - ZEIST
OP DE

A12

TE

WOERDEN

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

N227 DODEWEG/ LAAN 1914 AMERSFOORT
DE

N233; AANSLUITING N225 FIETSVERBINDING RHENEN - WAGENINGEN FIETSVOORZIENING HARMELEN - WOERDEN N204/ N228 PARALLELWEG N212 REC.
AANSLUITING BIJ

WAARDSE

DIJK

TECKOP/ OORTJESPAD

N221/ A1 WAKKERENDIJK BAARN N229 ROTONDE COTHEN N234 MAARTENSDIJK - DE BILT N414
TWEE AANSLUITINGEN OP DE BEBOUWDE KOM

A1

BIJ

BAARN

48 49 50 51 52 54 55 56 57 58

RECONSTRUCTIE VERBETEREN

OUDEWATER

RECONSTRUCTIE LOENEN - NIEUWERSLUIS
FIETSVOORZIENING OP DE

ELST - RHENEN N417

FAUNAPASSAGES HERINVESTERING

N409

EN DE

CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN VERHARDINGSCONSTRUCTIES

VERVANGINGSINVESTERING N201 UITHOORN

TOT DE

A2

N230 STROOMWEG DE TOL N237 OV UTRECHT - AMERSFOORT N412 UNIVERSITEITSWEG
TUSSEN DE

UITHOF

EN

DE BILT

59

67

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

5.

PROJECTENINDEX

NAAR

SMPU

HOOFDDOELSTELLING
PAG.

HOOFDDOELSTELLING

PROJECT

AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO/
KWALITEIT LEEFOMGEVING

AANLEG REC. REC.

OOSTELIJKE RONDWEG

VEENENDAAL

20 21 22 23 31

KRUISPUNT KRUISPUNT

N228 WILLESKOP N221/ N234 (PRAAMGRACHT/ VREDEHOFSTRAAT)

WEGENSTRUCTUUR LOPIKERWAARD VERLEGGEN A2 BRAVO A12.5 AANSLUITING N201 UITHOORN A2 UITHOF DE BILT
OP DE

A12

TE

WOERDEN

37 38 56 57 59

N227 DODEWEG/ LAAN 1914 AMERSFOORT
TOT DE

N230 STROOMWEG DE TOL N412 UNIVERSITEITSWEG
TUSSEN DE EN

A12-WEST BRAVO ONGELIJKVLOERSE TIJD. RAVENSWADE

35 24 32 33 39 40 58 25 26 27 28 41 42 43 44 45 46 47 A1
BIJ

FIETS FIETS FIETS FIETS OPENBAAR OPENBAAR

KRUISING

SUBS . UTILITAIRE FIETSVERBINDINGEN

VATHORST AMERSFOORT FIETSPAD
DE

UITHOF - ZEIST

VERVOER VERVOER

N233; AANSLUITING N225 N237 OV UTRECHT - AMERSFOORT FIETSVERBINDING LOENEN - NIEUWERSLUIS KORTE ZUWE WERKHOVEN N204
REC . AANSLUITING AANSL .

VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID KWALITEIT KWALITEIT KWALITEIT OVERIG OVERIG OVERIG

IJSSELVELD
DIJK

N204 REC.

WAARDSE

MONTFOORT

FIETSVERBINDING RHENEN - WAGENINGEN FIETSVOORZIENING HARMELEN - WOERDEN N204/ N228 PARALLELWEG N212 REC.
AANSLUITING BIJ

WAARDSE

DIJK

TECKOP/ OORTJESPAD

N221/ A1 WAKKERENDIJK BAARN N229 ROTONDE COTHEN N234 MAARTENSDIJK - DE BILT N414
TWEE AANSLUITINGEN OP DE BEBOUWDE KOM

BAARN

48 49 50 51 BAARN 29 34 52 30 54 55

RECONSTRUCTIE VERBETEREN

OUDEWATER

RECONSTRUCTIE LOENEN - NIEUWERSLUIS
FIETSVOORZIENING

ELST - RHENEN

LEEFOMGEVING LEEFOMGEVING LEEFOMGEVING

TRAVERSE ORANJEBOOM - DRAKENBURGERWEG MILIEUBEWUST
OP WEG OP DE

TE

FAUNAPASSAGES DYNAMISCH

N409

EN DE

N417

VERKEERSMANAGEMENT CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN VERHARDINGSCONSTRUCTIES

HERINVESTERING

VERVANGINGSINVESTERING

68

6.

PROJECTENINDEX

NAAR GEMEENTE
PAG.

LOCATIE

PROJECT

ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN ALGEMEEN AMERSFOORT AMERSFOORT BAARN BAARN BAARN BUNNIK DE BILT DE BILT/ MAARTENSDIJK DE BILT/ ZEIST HOUTEN/ MAARTENSDIJK LOENEN LOENEN/ NIEUWERSLUIS MONTFOORT MONTFOORT MONTFOORT MONTFOORT NIEUWEGEIN NIEUWEGEIN/ IJSSELSTEIN OUDEWATER RHENEN RHENEN SOEST UITHOORN UTRECHT UTRECHT/ DE BILT/ ZEIST/ SOESTERBERG/ AMERSFOORT UTRECHT/ NIEUWEGEIN

DYNAMISCH TIJD.

VERKEERSMANAGEMENT

30 32 34 54 55 33 38 BAARN 29 45 48 26 UITHOF DE BILT 59 47 39 N417 52 25 50 21 27 28 43 24 23 49 41 51 22 56 57

SUBS . UTILITAIRE FIETSVERBINDINGEN OP WEG CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN VERHARDINGSCONSTRUCTIES

MILIEUBEWUST

HERINVESTERING

VERVANGINGSINVESTERING VATHORST AMERSFOORT

N227 DODEWEG/ LAAN 1914 AMERSFOORT TRAVERSE ORANJEBOOM - DRAKENBURGERWEG N221/ A1 WAKKERENDIJK BAARN N414
TWEE AANSLUITINGEN OP DE

TE

A1

BIJ

BAARN

KORTE ZUWE WERKHOVEN N412 UNIVERSITEITSWEG FIETSPAD

TUSSEN DE

EN

N234 MAARTENSDIJK - DE BILT
DE

UITHOF - ZEIST N409

FAUNAPASSAGES

OP DE

EN DE

FIETSVERBINDING LOENEN - NIEUWERSLUIS RECONSTRUCTIE LOENEN - NIEUWERSLUIS REC. N228 WILLESKOP IJSSELVELD
DIJK

KRUISPUNT

N204

REC . AANSLUITING AANSL .

N204 REC.

WAARDSE

MONTFOORT
DIJK

N204/ N228 PARALLELWEG ONGELIJKVLOERSE

BIJ

WAARDSE

KRUISING

RAVENSWADE

WEGENSTRUCTUUR LOPIKERWAARD RECONSTRUCTIE OUDEWATER

BEBOUWDE KOM

FIETSVERBINDING RHENEN - WAGENINGEN VERBETEREN REC.
FIETSVOORZIENING

ELST - RHENEN

KRUISPUNT

N221/ N234 (PRAAMGRACHT/ VREDEHOFSTRAAT) A2

N201 UITHOORN

TOT DE

N230 STROOMWEG DE TOL

N237 OV UTRECHT - AMERSFOORT VERLEGGEN A2

58 31

69

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N

VEENENDAAL/ ELST VEENENDAAL/ RHENEN WIJK DUURSTEDE

N233; AANSLUITING N225 AANLEG
OOSTELIJKE RONDWEG

40 VEENENDAAL 20 46 35

BIJ

N229 ROTONDE COTHEN A12-WEST BRAVO N212 REC.
AANSLUITING

WOERDEN WOERDEN WOERDEN/ HARMELEN WOERDEN/ HARMELEN

TECKOP/ OORTJESPAD
OP DE

44 37 42

BRAVO A12.5 AANSLUITING

A12

TE

WOERDEN

FIETSVOORZIENING HARMELEN - WOERDEN

70

7.

OVERZICHTSKAART PROJECTEN UMP 2004-2008

71

U I T VO E R I N G S P RO G R A M M A M O B I L I T E I T S P L A N