RO-Online: dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen

Wat is RO-Online? RO-Online, dat staat voor Ruimtelijke Ordening Online, is een website van de overheid waarop burgers, bedrijven en overheidsinstellingen ruimtelijke plannen kunnen raadplegen. De website gaat op 1 juli 2008 officieel de lucht in. RO-Online wordt dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland. De site maakt gebruik van het feit dat gemeenten, provincies en het rijk wettelijk verplicht zijn ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te stellen.

Waarom start de overheid met RO-Online? RO-Online realiseert de ambitie van het programma de ‘Andere Overheid’ voor de ruimtelijke ordening. Dit programma streeft naar een goede dienstverlening richting burgers en bedrijfsleven en naar een effectieve en efficiënte overheid. De inzet van ICT voor het realiseren van één loket wordt hierin genoemd als middel om de dienstverlening te verbeteren.

Wro ingevoerd. Gemeenten, provincies en departementen moeten vanaf dat moment hun nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar stellen aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Maar daarmee is de werkelijke toegankelijkheid nog niet geregeld; er zijn immers 460 overheidsorganisaties die ruimtelijke plannen opstellen. Daar komt nog eens bij dat de bestanden een specifiek formaat hebben en alleen te raadplegen zijn met behulp van speciale applicaties. Daarom roept de overheid RO-Online in het leven. Deze website zorgt ervoor dat ruimtelijke plannen via een digitale kaart op een eenduidige manier bij de bron te raadplegen zijn. Het biedt dus één eenvoudige toegangspoort tot alle 460 bronhouders.

Aan welke eisen moeten de gegevens van de overheidsorganisaties voldoen? Voor een effectief en efficiënt RO-proces moeten de bestaande kaarten en andere gegevens niet alleen digitaal worden, maar ook ‘objectgericht’. Dit betekent dat de ingetekende elementen, zoals bouwvlakken en bestemmingen, worden gekoppeld aan

Wat is het doel van RO-Online? Met RO-Online wil de overheid ruimtelijke plannen op transparante wijze bereikbaar maken voor burgers, bedrijven, overheden. De site toont de volledige en actuele situatie van iedere willekeurige locatie in Nederland, op een betrouwbare en duidelijke manier. Dit betekent concreet dat burgers en professionals bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de overheid in samenhang kunnen raadplegen. Zij kunnen bijvoorbeeld eenvoudig een kaart opvragen van een locatie waarin ze geïnteresseerd zijn. Professionals kunnen daarnaast ruimtelijke plannen die op de website staan ook via hun eigen systemen presenteren en analyseren.

Wat is de relatie tussen RO-Online en DURP? Met DURP (digitale uitwisseling in ruimtelijke processen) werkt de overheid al jaren aan de uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van digitale ruimtelijke plannen. De nieuwe Wro (Wet Ruimtelijke Ordening) verankert de DURP-standaarden in de wet. Op 1 juli 2008 worden de digitale onderdelen van de nieuwe

02

kenmerken. Bijvoorbeeld: van een object ‘bestemming wonen’ kun je opvragen wat voor soort woningen hier mogen komen en wat de maximaal toegestane bouwhoogte is. Daarnaast streeft DURP naar vergelijkbaarheid. Bijvoorbeeld: een geel vlak op een digitale kaart staat overal voor de bestemming ‘wonen’.

Wat kan ik met RO-Online?

geeft wel de mogelijkheid om ervaring op te doen. Deze ervaringen zullen worden verwerkt in tweede versie van RO-Online, die op 1 juli 2008 de lucht in gaat. Dit alles wil niet zeggen dat belangstellenden vanaf juli 2008 al meteen alle ruimtelijke plannen via internet zullen kunnen raadplegen. RO-Online is slechts een instrument dat de toegankelijkheid tot ruimtelijke plannen regelt; het succes valt of staat bij de inhoud. Voor dat laatste zijn de bronhouders - dus de gemeenten, provincies en departementen - verantwoordelijk.

Rijk, provincies en gemeenten • raadplegen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen • raadplegen van structuurvisies Wanneer zullen alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar zijn? Overheidsorganisaties • inzetten als vervanger voor archieven met analoge plannen Het deel van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) dat van andere organisaties bepaalt dat nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar • hulp bij het afstemmen en opstellen van nieuwe ruimtelijke moeten zijn, wordt op 1 juli van kracht. Met een herzieningsplannen frequentie van maximaal tien jaar, zou heel Nederland in 2018 ‘verdurpt’ moeten zijn. Het duurt dus nog wel even voordat Belangengroepen RO-Online helemaal gevuld is. • zo vroeg mogelijk raadplegen van ontwerpplannen van de Wel is het de bedoeling dat van de plannen die op 1 juli 2008 overheid nog niet digitaal beschikbaar zijn, in elk geval de grens van het plangebied beschikbaar komt. Met daarbij een verwijzing naar Burgers en bedrijven het ruimtelijke plan in PDF-vorm. Hiermee kan RO-Online in elk • raadplegen van bestemmingsplannen, bijvoorbeeld voor het geval informatie leveren, ook al is het nog niet erg gedetailleerd. aanvragen van een bouwvergunning • raadplegen van ontwerpplannen, om zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming betrokken te worden RO-Online is gebaseerd op de wettelijke beschikbaarstelling. • raadplegen van ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld bij de Wat houdt dit precies in? aankoop van een huis of bij speciale belangstelling voor een bepaald natuurgebied Gemeentes, provincies en rijksdepartementen moeten vanaf • als voorbereiding op persoonlijk contact met de gemeente 1 juli 2008 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar stellen. Deze verplichting is onderdeel van de nieuwe Wet op de RuimteInformatieverstrekkende bedrijven lijke Ordening (Wro), die op die datum voor wat betreft de digitale • leveren van diensten op basis van de beschikbare ruimtelijke artikelen in werking treedt. plannen, zoals economische - of vastgoedadvisering Deze organisaties kunnen RO-Online overigens ook gebruiken als medium voor de wettelijke verplichting ruimtelijke plannen digitaal te tonen. Op het moment dat dit deel van de wet in Wanneer gaat RO-Online de lucht in? werking treedt, wordt het digitale ruimtelijke plan authentiek. Dit betekent dat er bij een juridische procedure wordt verwezen naar De eerste versie van RO-Online gaat begin 2008 de lucht in. Dit is de digitale versie en niet naar een geprinte versie. een versie waarin ruimtelijke plannen kunnen worden opgenomen conform de nu geldende DURP-standaarden. Dit zijn geen authentieke, rechtsgeldige plannen. Maar deze eerste versie

03
Schema: De website (bovenaan) wordt gevoed vanuit de landelijke voorziening. De landelijke voorziening zorgt ervoor dat de beschikbare gegevens van de diverse bronnen via een toegangspoort altijd beschikbaar zijn. De 'losse' gegevens worden ook als dienst aangeboden. Het betreft specifieke systemen of websites van andere overheden of bedrijfsleven. Deze staan rechts in de afbeelding geschetst.

RO-online website
aansluiting

Website Provincie X Gemeente X

Bedrijfswebsite (Funda, Etc)

webservices (wms, wfs, soap) RO-online cache RO-online voorziening

(GIS) Applicatie Organisatie X

WKPB Waterportaal, etc.

gml + html imro
gemeenten x 443

gml + html imro
provincies x 12

gml + html imro
rijk x5

Kan ik RO-Online een plek geven binnen mijn eigen website? RO-Online is zowel een website als een verzameling van ‘losse’ gegevens die als dienst aangeboden worden. Neem bijvoorbeeld de bestemmingsplannen van een gemeente. Deze kunnen worden gebruikt in andere systemen, zoals die van de provincie. Daarnaast wordt het mogelijk om via RO-Online het bestemmingsplan van een gemeente of straat te tonen in een bestaande website. In de toekomst zal het aantal mogelijkheden van RO-Online alleen nog maar groter worden.

niet meer aan de orde is, of dat een ‘klein noodplannetje’ al is afgedekt door een normaal bestemmingsplan. Bronhouders kunnen dit markeren in het overzicht van de digitale plannen, maar ook via de kenmerken van het plan zelf.

Waar kan ik terecht met vragen over RO-Online? RO-Online krijgt een gebruikersvriendelijke structuur; burgers en professionele gebruikers krijgen elk hun eigen navigatiemogelijkheden. Er komt een helpfunctie en een duidelijke handleiding. Daarnaast kunnen gebruikers vragen stellen, bijvoorbeeld via www.helpdeskdurp.nl

Hoe weet ik dat de gegevens van RO-Online betrouwbaar zijn? RO-Online is een ‘doorgeefluik’ en toont de gegevens van diverse overheidsorganisaties. Alleen plannen met een authenticiteitkenmerk worden opgenomen in RO-Online. Gebruikers kunnen er dus vanuit gaan dat de informatie op RO-Online betrouwbaar is. Maar de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de gegevens blijft liggen bij de betreffende overheidsorganisaties.

Hoe komen lokale gegevens terecht in RO-Online? Een ruimtelijk plan volgens de DURP-standaarden is feitelijk niets anders dan een groepje bestanden. Voor een bestemmingsplan zijn dit bijvoorbeeld locatiegegevens, voorschriften, een toelichting en authenticiteitkenmerken. Deze hebben allemaal hun eigen formaat, bijvoorbeeld XML/GML voor de plankaart en PDF-, HTML- of DOC-bestanden voor de voorschriften en de toelichting. RO-Online kan deze bestanden lezen. Door regelmatig de lokale bronnen te controleren en nieuwe gegevens binnen te halen zorgt het systeem van RO-Online ervoor dat de gegevens op de landelijke website zichtbaar worden.

Wie zorgt ervoor dat RO-Online actueel blijft? Dat gaat automatisch. RO-Online controleert regelmatig zijn bronnen en haalt nieuwe gegevens binnen. Niet relevante plannen, bijvoorbeeld plannen die het ontwerpstadium voorbij zijn, verdwijnen op deze manier vanzelf uit RO-Online. Bronhouders kunnen ook zelf aangeven welke plannen overbodig zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een bepaald ontwerp

VROM 7280 / APRIL 2007

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen.