PIT-Workshop "Juiste bedrijf op de juiste plek

"
Verslag 10 november 2005

Projecten Innovatie Team (PIT)

Grontmij Nederland bv Eindhoven, 2 december 2005

172778.ehv.212.V002, versie 02

Verantwoording

Titel Projectnummer Documentnummer Datum

: : : :

PIT-Workshop "Juiste bedrijf op de juiste plek" 172778 172778.ehv.212.V002 2 december 2005

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 2 van 20

Inhoudsopgave

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Opening.............................................................................................. 4 Woordje dagvoorzitter ........................................................................ 4 Programma ......................................................................................... 4 Voorstelronde aanwezigen.................................................................. 4 Project PIT ......................................................................................... 5 Toelichting ......................................................................................... 5 Vragen en antwoorden ........................................................................ 5 Workshops ......................................................................................... 6 Algemeen ........................................................................................... 6 Workshop deel 1 "eigen bloedgroep" .................................................. 6 Workshop deel 2 "gemengde bloedgroepen" ..................................... 11 Workshop deel 3 "hoe gaat u hiermee aan de slag?" .......................... 16 Hoe nu verder? ................................................................................. 20

Bijlagen Bijlage 1 Lijst aanwezigen Bijlage 2 Sheets presentatie project PIT Bijlage 3 Achtergrondinformatie workshops

(doc.nr. 172778.ehv.212.V002, versie 02)

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 3 van 20

1

Opening

1.1

Woordje dagvoorzitter

Brabant kent een groot aantal bedrijventerreinen. Een grote verscheidenheid aan bedrijven en bedrijfsactiviteiten levert in sommige gevallen onderlinge hinder tussen bedrijven op. Bedrijven (gehinderden, veroorzakers), gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, de provincie, het rijk, de BMF, Kamer van Koophandel, NV REDE en parkmanagementorganisaties zijn voor deze workshop uitgenodigd om over dit onderwerp te praten. Deze workshop is bedoeld om: • actoren te informeren over de omvang, de aard en het effect van onderlinge hinder tussen bedrijven; • oplossingen te bedenken voor onderlinge hinder tussen bedrijven zowel voor nieuwe als bestaande bedrijventerreinen; • te bepalen met welke oplossingsrichtingen partijen zelf aan de slag kunnen gaan, zowel op de korte termijn als de lange termijn.
1.2 Programma

13.45 – 14.00 14.00 – 14.30 14.30 – 15.00 15.00 – 15.20 15.20 – 15.40 15.40 – 15.50 15.50 – 16.50 16.50 – 17.15 17.15 – 17.45 17.45 – 18.30 circa 18.30
1.3

Voorstelronde Toelichting project en werkwijze workshop Workshop deel 1: eigen bloedgroep Terugkoppeling workshop deel 1 PAUZE Aftrap workshop deel 2 Workshop deel 2: gemengde bloedgroepen Terugkoppeling workshop deel 2 APERITIEF Workshop deel 3: hoe gaat u hiermee nu aan de slag? Afsluiting en aanvang diner

Voorstelronde aanwezigen

De aanwezigen stellen zich kort voor. Voor een overzicht van de aanwezigen wordt verwezen naar Bijlage 1.

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 4 van 20

2

Project PIT

2.1

Toelichting

Susan Groot Jebbink van Grontmij geeft een korte toelichting op het project dat zij in opdracht van het PIT uitvoert. De sheets van de presentatie zijn in Bijlage 2 opgenomen.
2.2 Vragen en antwoorden

Vraag: Antwoord:

Hoe is het begrip "hinder" gedefinieerd in het onderzoek? Het begrip "hinder" is afgeleid uit concrete cases, waarbij gebruik is gemaakt van de uitkomsten van de interviews en de milieuklachtensysteem (MIK-punt) van de provincie NoordBrabant. Het hinderontvangende bedrijf is bij het MIK-punt maatgevend, terwijl bij de interviews de hinder zowel bij het hindergevoelige als het hinderveroorzakende bedrijf is gepolst. In het provinciaal beleid is detailhandel niet meer van toepassing. Is hier in het onderzoek rekening mee gehouden? Ja, detailhandel en solitaire kantoren zijn, voor zover bekend, buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de omvang (het aantal) van (potentiële) onderlinge hindersituaties. Het probleem is groot in Noord-Brabant. Is bekend of bestaat er een vermoeden dat het probleem elders even groot of groter is? Vergelijkbare onderzoeken zoals nu door PIT wordt uitgevoerd, zijn elders niet uitgevoerd. Wel is bekend dat de provincies Zuid-Holland en Gelderland ook met een min of meer vergelijkbare problematiek bezig is. Die problematiek spitst zich vooral toe op zogenaamde NIMBY-bedrijven in relatie tot de andersoortige functies (zoals wonen). Hoe objectief is het onderzoek? Zijn alle kanten belicht? Ook de veroorzakers van de milieuhinder? Voor het onderzoek zijn ook interviews afgenomen bij veroorzakers van de milieuhinder. Evenals bij de andere actoren is hierbij een selectie toegepast, waardoor niet alle mogelijke veroorzakers zijn geïnterviewd.

Vraag: Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag: Antwoord:

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 5 van 20

Workshops

3

Workshops

3.1

Algemeen

De workshop is onderverdeeld in drie delen: 1. eigen bloedgroep; 2. gemengde bloedgroepen; 3. hoe gaat u hiermee aan de slag?
Samenhang workshop deel 1, 2 en 3

divergeren

convergeren

start workshop deel 1

start workshop deel 2

afsluiting workshop deel 3

In Bijlage 3 is nadere (achtergrond)informatie opgenomen ten behoeve van de discussies in de workshops.
3.2 Workshop deel 1 "eigen bloedgroep"

Opzet Vier oplossingsrichtingen • bestaand bedrijventerrein, oplossing ter plaatse • bestaand bedrijventerrein, oplossing door verplaatsing • nieuw bedrijventerrein, inpassing op regulier terrein door segmentering en clustering • nieuw bedrijventerrein, afzonderlijke terreinen voor hinderveroorzakers Vier bloedgroepen • provincie (P) • gemeenten (G) • bedrijven gehinderden (Bg) • bedrijven veroorzakers (Bv)

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 6 van 20

Workshops

1

Bestaand bedrijventerrein - oplossing ter plaatse

2

Bestaand bedrijventerrein - oplossing door verplaatsing

3

Nieuw bedrijventerrein inpassing/zonering op regulier terrein

4

Nieuw bedrijventerrein - afzonderlijke terreinen voor hinderveroorzakers

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 7 van 20

Workshops

De vraagstelling Geef voor elke oplossingsrichting aan wat u zou kunnen doen om de oplossingsrichting vorm te geven • In beginsel niet nadenken over andermans rol en instrumenten • Wees innovatief, voel je frank en vrij! • Werk met kernwoorden en schrijf deze op de memo’s in de tabel • Benoem een rapporteur (= ook schrijver in de deelsessie) • Wees tijdig met afronding!

Beschikbare informatie Overzicht kaart Boxtel (inzicht in feitelijke en potentiële hinder op bestaand bedrijventerrein) • Overzicht oorzaken ontstaan onderlinge hinder • Reeds ingevulde tabel met oplossingsrichtingen (op basis van de huidige beschikbare informatie) • Overzicht mogelijke missers (begeleider)

Uitkomsten De uitkomsten van de eerste workshop staan vermeld op de volgende pagina’s.

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 8 van 20

Workshops

Oplossingsrichtingen ‘Bestaand terrein’
1. Bestaand bedrijventerrein, oplossing ter plaatse 2. Bestaand bedrijventerrein, oplossing door verplaatsing

Actoren
vroegtijdig overleg betere toepassing instrumentarium handhaven up to date bestemmingsplan extra voorzieningen bij veroorzaker in milieuvergunning opnemen subsidiëren maatregelen bij bedrijven (veroorzaker dan wel gehinderde) hinder spreiden over de dag mediation extra bepalingen bestemmingsplan vroegtijdig overleg specifieke opvanglocatie mediation gehinderde verplaatsen aanbieden alternatieve locaties overzicht van geschikte locaties nodig (verbeterde samenwerking) extra bepalingen bestemmingsplan aanwijzingsbevoegdheid om NIMBY bedrijven te kunnen vestigen op alternatieve locatie

Provincie (+ rijksoverheid)

Gemeenten (+ regio)

lokaal organiseren van expertise handhaven intern en onderling bewustzijn acties actoren verdergaande voorzieningen up to date bestemmingsplan extra bepalingen bestemmingsplan

handhaven goed, mits probleem niet wordt verplaatst extra bepalingen bestemmingsplan

Bedrijven - gehinderden (+ parkmanagement organisaties / intermediaire organisaties)
overleg tussen bedrijven zelf handhaving bestaande milieuvergunning door overheid wie moet weg? maatwerk aanbieden aantrekkelijke alternatieve locatie met aandacht voor voorwaarden bedrijf. Mogelijk zelfs in het buitengebied

Bedrijven - veroorzakers (+ parkmanagement organisaties / intermediaire organisaties)

maatwerk maatregelen kosten geld concurrentievervalsend maatregelen helpen het probleem oplossen, maar doet nieuw probleem verschijnen (in het kader van strijdige regels)

wet en regelgeving sluiten niet op elkaar aan er moet wel schuifruimte zijn

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 9 van 20

Workshops

Oplossingsrichtingen ‘Nieuw bedrijventerrein’
3. Nieuw bedrijventerrein, inpassing op regulier terrein door segmentering/clustering
vroegtijdig overleg betere toepassing instrumentarium regionale afstemming in kwaliteit en kwantiteit meer inzicht in locaties (verbeterde samenwerking) vestigingsbeleid segmenteren clusteren extra bepalingen bestemmingsplan rol overheid ontstaat pas bij problemen: hoe kan overheid eerder betrokken worden?

Actoren

4. Nieuw bedrijventerrein, afzonderlijke terreinen voor hinderveroorzakers
vroegtijdig overleg betere toepassing instrumentarium regionale afstemming in kwaliteit en kwantiteit meer inzicht in locaties (verbeterde samenwerking) vestigingsbeleid segmenteren clusteren extra bepalingen bestemmingsplan

Provincie (+ rijksoverheid)

Gemeenten (+ regio)

handhaven aandacht voor werkgelegenheid extra bepalingen bestemmingsplan

handhaven regionaal grondbedrijf. Gemeente moet niet de dupe worden dichtbij woonkernen in verband met werkgelegenheid regionaal bedrijventerrein extra bepalingen bestemmingsplan

Bedrijven - gehinderden
(+ parkmanagement organisaties / intermediaire organisaties)

goed en gedetailleerd segmenteren kettingbeding (terugverkopen aan de gemeente) extra hoge grondprijs in relatie tot segmentering sturingsmiddel regionaal grondbeleid

zet gehinderden (gevoelige bedrijven) bij elkaar regionaal grondbeleid bedrijven die elkaars hinder verdragen clusteren

Bedrijven - veroorzakers
(+ parkmanagement organisaties / intermediaire organisaties)
goede opbouw infrastructuur

ketenbenadering complementaire bedrijven (concurrerende bedrijfstypen naast elkaar is onwenselijk) behoefte aan afvoer per water; binnen de regio actieradius bedrijven; economie heeft invloed op uitstraling (verloedering mogelijk bij thematische terreinen als sprake is van recessie binnen dat thema) 20 terreinen in Brabant nodig China is een goed voorbeeld met haar Recyclingpark (1 terrein met afvalgerelateerde bedrijvigheid)

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 10 van 20

Workshops

3.3

Workshop deel 2 "gemengde bloedgroepen"

Opzet Vier gemengde bloedgroep-groepen die elk één oplossingsrichting behandelen • groep 1: bestaand bedrijventerrein, oplossing ter plaatse • groep 2: bestaand bedrijventerrein, oplossing door verplaatsing • groep 3: nieuw bedrijventerrein, inpassing op regulier terrein door segmentering en clusteringgroep • groep 4: nieuw bedrijventerrein, afzonderlijke terreinen voor hinderveroorzakers De vraagstelling Welke instrumenten zijn denkbaar voor de verschillende actoren / probleemeigenaren voor die ene oplossingsrichting waar uw groep mee aan de slag gaat? • Wat betekenen de oplossingen en instrumenten voor de verschillende actoren? (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie) • Wees innovatief, voel je frank en vrij • Werk met kernwoorden en schrijf deze op de memo’s in de tabel • In beginsel niet nadenken over andere oplossingsrichting • Benoem een rapporteur (= ook schrijver) • Wees tijdig met afronding en benoem prioriteiten!

Beschikbare informatie Uitkomsten workshop 1 • Overzicht kaart Boxtel (inzicht in feitelijke en potentiële hinder op bestaand bedrijventerrein) • Overzicht oorzaken ontstaan onderlinge hinder • Reeds ingevulde tabel met oplossingsrichtingen (op basis van de huidige beschikbare informatie) • Overzicht mogelijke missers (begeleider)

Uitkomsten De uitkomsten van de eerste workshop staan vermeld op de volgende pagina’s.

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 11 van 20

Workshops

Oplossingsrichtingen ‘Bestaand terrein’ 1. Bestaand bedrijventerrein, oplossing ter plaatse

Accent in oplossingsrichting:

Actoren

Instrument

Effect op actor

Rijksoverheid

draagvlak beloning en straf subsidie (geld en kennis) mediation overleg

kostenvoordeel op lange termijn (beloning en straf) kostenverhogend (subsidie) ruimtelijke kwaliteit

Provincie

draagvlak beloning en straf subsidie (geld en kennis) aanwijzingsbevoegdheid mediation overleg draagvlak beloning en straf subsidie (geld en kennis) mediation overleg kettingbeding milieukwaliteitskaart

kostenvoordeel op lange termijn (beloning en straf) kostenverhogend (subsidie) ruimtelijke kwaliteit samenwerking voorkomen (beleid)

Gemeenten - regio

inzicht samenwerking ruimtelijke kwaliteit

Bedrijven - gehinderden

overleg procedure technische oplossingen

maatschappelijk draagvlak verbetering imago/ uitstraling samenwerking rendementsverbetering

Bedrijven - hinderveroorzakers

overleg procedure technische oplossingen

maatschappelijk draagvlak verbetering imago/ uitstraling samenwerking rendementsverbetering

Parkmanagementorganisaties/ Intermediaire organisaties

kettingbeding intermediair

sterkere positie organisatie

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 12 van 20

Workshops

Oplossingsrichtingen ‘Bestaand terrein’ 2. Bestaand bedrijventerrein, oplossing door verplaatsing

Accent in oplossingsrichting:

Actoren

Instrument

Effect op actor

Rijksoverheid

aanpassen VNG-uitgave Bedrijven & milieuzonering (dichter bij praktijk brengen) subsidie voor bedrijfsverplaatsing omgevingsvergunning VROM

meer samenhang EZ moet bij aanpassen VNG-uitgave er op toezien dat belang bedrijven voorop staat

Provincie

regionale oplossing (terrein van gemeenten, provincie en bedrijven) actief grondbeleid aanpassing beleid handhaving mediation

erkenning behoefte van de sector en geef gemeente belang bij ontvangst erkenning straal actieradius bedrijven meer sturen (streekplan, WRO, actief grondbeleid) evt. kiezen voor landelijk gebied maatwerk prioriteit geven aan handhaven (m.n. landelijk gebied)

Gemeenten - regio

handhaving regionale samenwerking maatwerk mediation

erken behoefte in eigen regio (oplossen maatschappelijk probleem) prioriteit geven aan handhaven (m.n. landelijk gebied)

Bedrijven - gehinderden

formuleren vestigingscriteria

Bedrijven - hinderveroorzakers

maatschappelijk belang eigen sector positioneren formuleren vestigingscriteria

Parkmanagementorganisaties/ Intermediaire organisaties

win-winsituatie creëren: mediation verantwoordelijkheid voor maatwerk mediation

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 13 van 20

Workshops

Oplossingsrichtingen ‘Nieuw bedrijventerrein 3. Nieuw bedrijventerrein, inpassing op regulier terrein met segmentering/clustering Accent in oplossingsrichting:

Actoren

Instrument

Effect op actor

Rijksoverheid

regelgeving aanpassen zodat oplossingen op lager niveau uitvoerbaar zijn

aanpassen VNG-uitgave Bedrijven & milieuzonering: stel bedrijfsactiviteiten centraal i.p.v. bedrijfscategorie

Provincie

extra locaties toestaan segmentering voor de grote problemen (stel prioriteit) scherper handhaven; ook op uitgifte

erkennen mankementen segmentering grotere voorraad met directe bestemming toestaan meedenken over maatwerk ruimte geven aan invulling segmentering (niet te stringent faseren in WRO-instrument, maar fasering verankeren in een zorgvuldige gronduitgifte scherper handhaven

Gemeenten - regio

segmentering op regionale schaal toepassen: regionaal denken en afspraken maken (segmentering is niet zaligmakend) eerste recht van koop door overheid bij vertrek bedrijf

consequent uitgiftebeleid regionaal denken groter financieel risico

Bedrijven - gehinderden

overleg met buurbedrijf en overheid kritische analyse bestemmingsplan (wat mag wel en niet bij de buren?) overheid aanspreken op uitgiftekader

treed naar buiten: communiceer draagvlak

Bedrijven - hinderveroorzakers

overleg met buurbedrijf en overheid voorzieningen treffen controle gedrag/ bewustwording eigen personeel specifieke zone voor recyclingsbedrijven (in ketenbenadering)

treed naar buiten: communiceer (maar ook binnen het bredrijf) draagvlak 'politieagent' spelen bij eigen personeel visie ontwikkelen op indammen overlast scherp naleven interne regels (certificering)

Parkmanagementorganisaties/ Intermediaire organisaties

uitgiftekader handhaven en uitgever aanspreken

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 14 van 20

Workshops

Oplossingsrichtingen ‘Nieuw bedrijventerrein 4. Nieuw bedrijventerrein, afzonderlijke terreinen voor hinderveroorzakers Accent in oplossingsrichting:

Actoren

Instrument

Effect op actor

Rijksoverheid

groei faciliteren op bestaande bedrijventerreinen maatschappelijke druk nodig politieke druk geoormerkt geld

Provincie

ruimte bij ontwikkeling houden; in relatie tot bijvoorbeeld wonen locaties aanwijzen geoormerkt geld

Gemeenten - regio

regionaal grondbedrijf PPS (ontwikkelaars betrekken) overleg met bedrijven over thema’s en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein visie en criteria vaststellen

toetssteen

Bedrijven - gehinderden

Bedrijven - hinderveroorzakers

bedrijfsleven meer betrekken bij de RO-procedure

duidelijke, gelijke en vooral praktische regels concurrentiepositie

Parkmanagementorganisaties/ Intermediaire organisaties

rol parkmanagement en gemeente nog goed uitwerken (incl. structuur)

mogelijke risico's

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 15 van 20

Workshops

3.4

Workshop deel 3 "hoe gaat u hiermee aan de slag?"

Tot slot rest de vraag welke informatie de aanwezigen vanuit de workshop meenemen naar hun eigen organisatie. Van groot belang hierbij is welke acties zij willen of kunnen nemen in hun eigen organisatie om een bijdrage te leveren aan het oplossen van onderlinge hinder tussen bedrijven op bestaande en/of nieuwe bedrijventerreinen. Per actor is onderstaand een opsomming gegeven van door de aanwezigen zelf aangedragen acties.

Rijk (Kristie van os en Marcel van Wijk) Financiering De € 20 miljoen uit de TOPPER-regeling is (te) beperkt. Op basis van informatie over de omvang van de knelpunten (afkomstig van de (TOPPER)gemeenten) zal het ministerie van EZ mogelijk meer middelen ter beschikking kunnen gaan stellen. Wellicht bieden de aardgasbaten hier soelaas (als budget voor bedrijfsverplaatsing) • Zijn er andere geldstromen te benutten, oftewel kunnen geldstromen (anders) worden geoormerkt, bijvoorbeeld gerelateerd aan de heffingsbron (denk aan afvalheffing) hiervoor ook subsidie onttrekken voor diezelfde branche (de afvalbranche in dit voorbeeld) • Kan een met de reconstructiewet vergelijkbare regeling voor bedrijven worden ingesteld (dus echt substantieel geld genereren voor het oplossen en voorkomen van de knelpunten)? Hiervoor is wel een goed georganiseerde lobby vanuit het bedrijfsleven nodig.

ACTIE: Ministerie EZ (Kristie van OS) gaat op zoek naar extra gelden, maar heeft ter onderbouwing van de extra budgetten wel informatie van provincie en gemeenten nodig over knelpunten. Beleid en regelgeving • Rijk moet omslag maken naar aandacht: bedrijven die belangrijke maatschappelijke functie hebben verdienen aandacht voor hun problemen en hulp bij het aanreiken van oplossingen • BOM heeft taak in themagerichte locaties

Aanpassing VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering (ACTIE, Marcel van Wijk) - bedrijfsactiviteiten centraal stellen i.p.v. bedrijfstypen - blijft moeilijk knelpunten te benoemen (hiervoor is inzicht nodig - brede werkgroep met praktisch gebruikers is nodig (éxperts' betrekken), de workshop van het PIT is hiervan een goed voorbeeld Voorkomen en weghalen tegenstrijdige regelgeving (ACTIE, Ministerie EZ en VROM)

Tips (van de anderen) • Geef steun aan moeilijk te vestigen bedrijven (NIMBY-bedrijven) • Laat KVK-structuur in tact: de Kamer is belangrijk in het kader van regionale stimulering en voorlichting (hierop moet niet worden bezuinigd) • Gemeente doet best om hoofd boven water te houden: gemeentefondsen gebruiken voor investering, maar anderzijds worden zij gekort (o.a. door OZBafschaffing). Hiervoor is extra aandacht nodig van het rijk

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 16 van 20

Workshops

Provincie Bestuurlijk Probleem is in beeld gebracht. Nu is het tijd op het rapport onder de aandacht van het bestuur te brengen. Ook dient hierbij te worden gekeken naar een structuur voor regionale samenwerking om op regionale schaal de gewenste oplossingen te kunnen bieden. (ACTIE: Michel Reinders (EZ) samen met RO) Financieel Geld BHB gericht inzetten (actie BHB?)

Beleid en regelgeving • Provincie (EZ) constateert dat beleid en praktijk uiteenlopen. Zo blijken de regionale bedrijventerreinen zoals voorzien in het streekplan niet aan te sluiten op de actieradius van bedrijven. Binnen de gestelde kwantiteiten behoefte vraagt dit om een herziening van de wijze waarop deze behoefte wordt geaccommodeerd. De provincie zal in dit kader samen met de BHB op zoek gaan naar deze benodigde extra locaties (in de workshop is door de bedrijven gesproken over 20 nieuwe locaties). Zo kan een opdracht aan de BOM worden gegevens om themalocaties te benoemen in NoordBrabant. (ACTIE: EZ samen met RO en evt. andere disciplines)

Oproep voor regionaal grondbeleid. Het Kempisch Bedrijvenpark kan hiervoor als pilot dienen. Gemeenten hebben ondersteuning nodig vanuit provincie. Handhaving schiet te kort, dit moet beter en meer frequent. (ACTIE: Handhaving) Soepelere toepassing van regels streekplan Niet 'over' bedrijven praten, maar 'met' bedrijven praten

• •

Faciliteren / organisatie • Provincie kan mogelijk rol vervullen in mediation. In dat kader zal de provincie (EZ) ook op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om eerder bij een dergelijk proces betrokken te raken (voordat het escaleert). Daarvoor zal er meer en betere afstemming tussen de verschillende afdelingen (EZ Handhaving- Vergunningverlening - RO) nodig zijn. Dit overleg dient structureel van aard te zijn en niet op adhoc-basis per project. (ACTIE: EZ, RO, Vergunningverlening en Handhaving) Tip

Toets bij bestemmingsplannen goed op grondexploitatie en de wijze waarop met eventuele winsten wordt omgegaan (komen de winsten ten goede aan het bedrijventerrein of gaan die naar een ander onderdeel van de gemeente). Niet 'over' bedrijven praten, maar 'met' bedrijven praten

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 17 van 20

Workshops

Gemeenten / regio

In kaart brengen van knelpunten van onderlinge hinder op bedrijventerreinen. Dit ter onderbouwing van de mogelijke aanpassing van het streekplanbeleid en het generenen van aanvullende middelen in de subsidieregelingen van het Rijk (EZ). (ACTIE: alle gemeenten) Oproep voor regionaal grondbeleid en regionaal uitgiftekader. Gemeenten moeten gezamenlijk bedrijventerreinen ontwikkelen. Het Kempisch Bedrijvenpark kan hiervoor als pilot dienen. Gemeenten hebben ondersteuning/druk nodig vanuit provincie. In dit kader is het goed om bedrijventererin Moerdijk vanuit haar organisatiestructuur te analysen en de plus- en leerpunten mee te nemen bij de regionaal te ontwikkelen bedrijventerreinen.(ACTIE: regio bv SRE)

Tip

• •

Delen van bedrijventerreinen die voor categorie 4 en 5-bedrijven bestemd zijn, dienen ook daadwerkelijk te worden ingevuld met deze bedrijven (toezicht door provincie wenselijk of niet?) Betrek bedrijven bij de planvorming Niet 'over' bedrijven praten, maar 'met' bedrijven praten

Bedrijven

• •

Bedrijven dienen een goede lobby (zowel VNO-NCW als brancheorganisaties) te organiseren naar de provinciale en rijksoverheid teneinde geld te kunnen genereren voor het oplossen van concrete hindersituaties (vergelijk Agrarische lobby en Reconstructiewet). Hierbij dient het algemeen belang te worden gescheiden van het individueel belang, teneinde een goede lobby te kunnen organiseren. In het kader van deze lobby is het noodzaak om de toegevoegde waarde van bedrijfstypen (NIMBY-bedrijven) in Bruto Nationaal Produkt of het aandeel in het functioneren van de economische samenleving (denk aan afvalinzameling) te onderkennen/onderzoeken en te communiceren. Ook dient door de lobby het probleem in kaart te worden gebracht. Belangen- en brancheorganisaties kunnen ook werken aan het verberen van het imago van hun branche Bedrijven dienen parkmanagement te stimuleren en bedrijven die nog niet deelnemen hiervoor te interesseren. Lokaal, op bedrijventerreinen met elkaar (de buurbedrijven) in gesprek gaan. En daarbij elkaar leren begrijpen, te waarderen , te respecteren en te accepteren. Daarin positieve stappen met elkaar 'vieren' en communiceren Bedrijven dienen bij de lokale overheid (gemeente, regio) aan te dringen op betrokkenheid bij het opstellen van plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. (ACTIE: alle bedrijven) Andersom redeneren: wat kan bedrijf aan hinder van andere bedrijven/omgeving accepteren

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 18 van 20

Workshops

Overigen (Kamer van Koophandel, BMF, Parkmanagement) Kamer van Koophandel In nieuwjaarsredes de uitkomsten van dit onderzoek aan de orde stellen en daarbij de rol van de Kamer benoemen • Bijdrage leveren in regionaal grondbeleid • Mogelijk een rol in mediation (ACTIE: Wouter Boon)

BMF BMF wil meedenken over structurele oplossingen: o.a. zoektocht locaties (binnen de huidige ruimtebehoefte). Nieuwe sturingsmecahnismen voor segmentering kunnen mogelijk leiden tot ruimtewinst. (ACTIE, Nicole Schaffroth) Parkmanagement Parkmanagement als bemiddelende rol (nog ruim voor het moment dat mediation noodzakelijk is) (ACTIE: alle parkmanagers)

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 19 van 20

4

Hoe nu verder?

Het onderzoek van Grontmij zal in december 2005/januari 2006 worden afgerond. De uitkomsten van deze workshop zullen worden opgenomen in de eindrapportage, die aan een ieder wordt toegezonden. Uit de workshop volgen diverse acties voor de onderscheiden actoren. Het PIT zal de actoren in de begeleidingsgroep dan wel de actoren rechtstreeks aanspreken op de door henzelf benoemde acties.

172778.ehv.212.V002, versie 02 blad 20 van 20