Bijlagen

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 1

Lijst aanwezigen

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 1 Lijst aanwezigen

Organisatie

Naam

BMF BMF BOM BOM Bosch Rexroth Bowie Afvalstoffen Recycling BV Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg Geberes Gemeente Boxtel Gemeente Breda gemeente Deurne Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente 's-Hertogenbosch Grontmij Nederland bv Grontmij Nederland bv Huiskes Metaal BV Kamer van koophandel Oost-Brabant Kamer van Koophandel West-Brabant Milieuservice Brabant Ministerie EZ Ministerie EZ, regio Zuid NV REDE PIT PIT PIT Provincie Noord- Brabant (RO) Provincie Noord-Brabant (Ecologie) Provincie Noord-Brabant (EZ) Provincie Noord-Brabant (RO) Provincie Noord-Brabant (Vergunningverlening) Royal Cosun Samenwerkingsverband RIVU, PM Boxtel SER-Brabant/BSK SRE

Nicole Schaffroth Pepijn Klaassen Ad de Hoon Frans Hoekstra Wim Roerdinkholder Willie Geurts Gerrit Roefs Louis van der Kallen Miranda Wolf Peter Verheijden Frank Arnoldussen Henny Meulendijks Petra Engelen Maarten Mulder Kees Kools Leo Sedée Rick Dusée Susan Groot Jebbink dhr. Kreté Paul van Moorsel Gerard Sand Tonny Wagenaars Marcel van Wijk Kristie van Os Inge Naus Wim Konz Anke Mariën Irma Verhoeven Johan Teters Ad Raams Michel Reinders Sonja van Griethuijsen Waldo Maaskant Ronald Kalwij Hans Bierens Wouter Boon Rob Harbers

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 2

Sheets presentatie project PIT

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 2 (vervolg 1)

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 2 (vervolg 2)

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 2 (vervolg 3)

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 2 (vervolg 4)

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 2 (vervolg 5)

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 3

Achtergrondinformatie workshops

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 3 (vervolg 1)

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 3 (vervolg 2)

172778.ehv.212.V002, versie 02

Oplossingsrichtingen 2. Bestaand bedrijventerrein, oplossing door verplaatsing 3. Nieuw bedrijventerrein, inpassing op regulier terrein door segmentering/clustering 4. Nieuw bedrijventerrein, afzonderlijke terreinen voor hinderveroorzakers

1. Bestaand bedrijventerrein, oplossing ter plaatse

Actoren

Bijlage 3 (vervolg 3)

Provincie (+ rijksoverheid)

• dossiervorming van probleemgevallen: inzicht in omvang probleem • (revisie) milieuvergunning • handhaven • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

beleid (verplaatsingslocatie bieden) (revisie) milieuvergunning handhaven aanwijzingsbevoegdheid aankoop strategische plekken of vrijkomende kavels (BHB-BOM) • WRO te statisch toetsend • aanwijzen van locaties • afstemmen beleid (niet faseren in kwantiteit maar in kwaliteit) • milieuvergunning • handhaven

• WRO te statisch toetsend • VNG-lijst niet toereikend voor deze problematiek • afstemmen beleid (niet faseren in kwantiteit maar in kwaliteit) • aanwijzingsbevoegdheid • milieuvergunning • handhaven

• • • • • • • • • • • • • • •

Gemeenten (+ regio)

• visie op doorontwikkeling bedrijventerrein (segmentering) • herziening bestemmingsplan • opstellen beeldkwaliteitsplan • (revisie)vergunningen • handhaven

aanbieden verplaatsingslocatie visie op doorontwikkeling bedrijventerrein herziening bestemmingsplan opstellen beeldkwaliteitsplan commissie nieuwvestiging en adviesaanvraag (of zelfs regionaal) (revisie)vergunningen handhaven aankoop strategische plekken of vrijkomende kavels acquisitie aan te trekken bedrijven op herstructureringslocatie

bestemmingsplan met segmentering beeldkwaliteitsplan vergunningen (bouw en milieu) fonds herstructurering in grondexploitatie opnemen acquisitie aan te treken bedrijven zorgvuldige gronduitgifte (zorg voor kennis van bedrijfsproces) regionale afstemming over ontwikkeling en gronduitgifte vervreemdingsrecht handhaven communicatie bedrijfscontactfunctionaris

bestemmingsplan beeldkwaliteitsplan vergunningen (bouw en milieu) fonds herstructurering in grondexploitatie opnemen acquisitie aan te treken bedrijven zorgvuldige gronduitgifte(zorg voor kennis van bedrijfsproces) regionale afstemming over ontwikkeling en gronduitgifte vervreemdingsrecht handhaven communicatie bedrijfscontactfunctionaris

Ingevulde tabel op basis van thans beschikbare informatie

Bedrijven gehinderden (+ PMO/ intermediaire organisaties)

• centraal aanspreekpunt bij bedrijven organiseren • communicatie door parkmanagementorganisatie • toezicht op naleving van gemaakte, niet-wettelijke afspraken

• centraal aanspreekpunt bij bedrijven organiseren • overweging tot verplaatsing en oriënteren op nieuwe locatie • communicatie door parkmanagementorganisatie • initiëren en katalyseren verplaatsingsproces (PMO)

• check beleid en voorwaarden: bezint eer gij • check beleid en voorwaarden: bezint eer gij vestigt vestigt • centraal aanspreekpunt bij bedrijven • centraal aanspreekpunt bij bedrijven organiseren organiseren • communicatie door parkmanagementorganisatie • communicatie door parkmanagementorganisatie

172778.ehv.212.V002, versie 02
• centraal aanspreekpunt bij bedrijven organiseren • overweging tot verplaatsing en oriënteren op nieuwe locatie

Bedrijven veroorzakers (+ PMO/ intermediaire organisaties)

• centraal aanspreekpunt bij bedrijven organiseren • investeren in voorkomen of beperken hinder (mitigerende maatregelen)

• check beleid en voorwaarden: bezint eer gij • check beleid en voorwaarden: bezint eer gij vestigt vestigt • centraal aanspreekpunt bij bedrijven • centraal aanspreekpunt bij bedrijven organiseren organiseren • communicatie door parkmanagementorganisatie • communicatie door parkmanagementorganisatie

Bijlage 3 (vervolg 4)

Actoren, middelen en missers nieuw bedrijventerrein
actoren middelen bestemmingsplan (segmentering, staat van bedrijfsactiviteiten) beeldkwaliteitsplan vergunningen (bouw- en milieu) acquisitie aan te trekken bedrijven fonds herstructurering in grondexploitatie opnemen gronduitgifte (protocol en criteria) vervreemdingsrecht handhaven bedrijfscontactfunctionaris (communicatie) regio regionale afstemming in gronduitgifte beleid provincie aanwijzingsbevoegdheid milieuvergunning handhaven communicatie (spreekt taal van overheid en bedrijfsleven) toezicht op naleving check beleid en voorwaarden: bezint eer gij vestigt (bewustwording gevolgen vestiging) centraal aanspreekpunt bij bedrijven (of per deelgebied van een terrein) mogelijke missers • staat van bedrijfsactiviteiten is niet waterdicht • rentelast leidt tot uitgifte aan andere bedrijven • toezicht op naleving • toezicht op naleving • niet-traditionele taak van de overheid • afhankelijk van positief saldo grondexploitatie • afwijken van gronduitgifte onder (politieke en/of financiële) druk • geen of onvoldoende financiering om kavel te kopen • beschikbare tijd/geld voor handhaving • beperkte macht binnen gemeentelijk organisatie • geen wettelijke, regionale afspraken • lokale belangen • geen inzicht in aanbod in de regio • te abstract, geef geen antwoord op concrete problemen • wordt niet/nauwelijks toegepast (zwaar instrument) • toezicht op naleving • beschikbare tijd/geld voor handhaving • • • • • zacht middel, geen sanctiemogelijkheid reikwijdte van mogelijkheden voor toezicht en sancties actieradius van het bedrijf beperkt aanbod geschikte kavels zacht middel, geen sancties mogelijk vanuit bedrijven

gemeente

intermediaire organisatie (havenschap, parkmanagementorganisatie)

bedrijven

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 3 (vervolg 5)

actoren

Actoren, middelen en missers bestaand bedrijventerrein middelen visie op doorontwikkeling bedrijventerrein

herziening bestemmingsplan (segmentering, staat van bedrijfsactiviteiten)

opstellen beeldkwaliteitsplan (integratie in welstandsnota) (revisie)vergunningen (bouw- en milieu) gemeente commissie nieuwvestiging en adviesaanvraag handhaven

aankoop strategische plekken en/of vrijkomende kavels eventueel met aantrekken vreemd kapitaal (beleggers/ontwikkelaars) (vervreemdingsrecht)

mogelijke missers • middelen (publiek/privaat) om visie tot uitvoering te brengen • staat van bedrijfsactiviteiten is niet waterdicht • overgangsrecht • niet-passende bedrijven worden niet opgekocht en voelen zich buiten spel gezet • toezicht op naleving (geen sancties alleen bij bouwvergunning beperkt mogelijk) • overgangsrecht • toezicht op naleving: gebeurt te weinig, of is onvoldoende (in kwaliteit) • reeds verworven rechten • afwijken van uitgifte onder (politieke en/of financiële) druk • beschikbare tijd/geld voor handhaving • gebeurt te weinig of is onvoldoende (in kwaliteit) • onvoldoende financiële middelen • afweging andere gemeentelijke belangen en benodigde besluitvorming • marktpartijen bieden meer (kunnen spel beter en sneller spelen) • geen alternatieve locaties (bij uitplaatsing bedrijf) • • • • • • • • -• • • • • • wordt niet/nauwelijks toegepast (zwaar instrument) onvoldoende financiële middelen marktpartijen bieden meer (kunnen spel beter en sneller spelen) geen alternatieve locaties (bij uitplaatsing bedrijf) zacht middel, geen sancties mogelijk reikwijdte van mogelijkheden voor toezicht en sancties niet-traditionele taak van de overheid geen wettelijke, regionale afspraken lokale belangen geen inzicht in aanbod te abstract, geef geen antwoord op concrete problemen toezicht op naleving reeds verworven rechten beschikbare tijd/geld voor handhaving

acquisitie aan te trekken bedrijven op herstructureringslocatie regio regionale afstemming in regionale commissie nieuwvestiging (incl. adviesaanvraag) beleid (revisie) milieuvergunning handhaven dossiervorming van probleemgevallen (zowel individueel als collectief):in kaart brengen van de omvang van het probleem aanwijzingsbevoegdheid aankoop strategische plekken en/of vrijkomende kavels (inzet herstructureringsmaatschappij en eventueel aantrekken vreemd vermogen (beleggers/ ontwikkelaars) intermediaire organisatie (havenschap, parkmanagementorganisatie) communicatie (spreekt taal van overheid en bedrijfsleven) toezicht op naleving

provincie

172778.ehv.212.V002, versie 02

Bijlage 3 (vervolg 6)

actoren

middelen centraal aanspreekpunt bij bedrijven (of per deelgebied van een terrein) overweging tot verplaatsing

bedrijven

investeren in voorkomen visuele hinder of (potentiële) hinder

mogelijke missers • zacht middel, geen sancties mogelijk vanuit bedrijven • onvoldoende druk vanuit economisch functioneren bedrijf (kosten versus basten, hinder ≠ ernstig genoeg) • geen alternatieve locaties • onvoldoende druk vanuit economisch functioneren bedrijf

172778.ehv.212.V002, versie 02