Verkoopvoorwaarden grond Mera Wijster

Verkoopovereenkomst grond Mera Wijster.

Ondergetekenden: ………… ……………, hierbij rechtsgeldig hierna te noemen “Koper” en;

vertegenwoordigd

door……..

VAM Mera Wijster CV, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.A.M. Hazen hierna te noemen Mera Wijster; komen overeen te kopen respectievelijk te verkopen een perceel grond gelegen op het terrein van Mera Wijster, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, kadastraal bekend gemeente , sectie , nummer(s) , groot ca. m2 (als zodanig in het veld afgebakend) voor de som van € exclusief BTW (zegge ). De kaart wordt geacht onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst uit te maken en is door partijen als zodanig gewaarmerkt. Partijen komen voorts overeen dat op de verkoop de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn. Artikel 1: overdracht en aanvaarding a. De notariële akte tot eigendomsoverdracht dient binnen twee maanden na ondertekening van de overeenkomst tot verkoop van het bedrijfsterrein te worden verleden ten overstaan van een in de gemeente Midden-Drenthe gevestigde notaris, dan wel een door Koper nader te noemen notaris. b. Koper kan de grond in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom is betaald en de notariële akte is ondertekend. Artikel 2: betaling koopsom a. De koopsom (en van de overige kosten, rechten en belastingen)dient door Koper te zijn voldaan op het moment dat de notariële akte wordt gepasseerd. b. Indien de bouwwerkzaamheden worden gestart voordat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, zal over de periode vanaf de datum van aanvang van de bouw tot de datum van aktepassering de wettelijk geldende rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. Artikel 3: kosten en belastingen a. Alle kosten en rechten op de overeenkomst van verkoop vallende, waaronder die van het passeren van de notariële akte tot eigendomsoverdracht en de inschrijving van deze transactie in de openbare registers, alsmede die van kadastrale inmeting komen ten laste van Koper. b. Alle zakelijke lasten en belastingen welke van het bedrijfsterrein geheven worden komen met ingang van 1 januari
06-06-07 1

Verkoopvoorwaarden grond Mera Wijster

volgend Koper.

op

de datum

van

de

notariële

akte,

voor

rekening van

Artikel 4: over- en ondermaat Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die in de notariële akte is vermeld kan géén aanleiding geven tot enige verrekening of rechtsvordering. Artikel 5: perceelomschrijving, terreingrenzen a. Koper aanvaardt het bedrijfsterrein in de staat waarin het terrein verkeert op het moment van aktepassering en zoals dat door Mera Wijster is of zal worden uitgezet. b. Koper is verplicht de door Mera Wijster aangebrachte afpaling in stand te houden, de kosten voortvloeiende uit het aanbrengen van herstellingen daarvan komen geheel te laste van Koper. Artikel 6: bebouwing a. Koper is verplicht binnen één jaar na het verlijden van de notariële akte te starten met de bouw van het bedrijfspand c.q. de bedrijfspanden, eventuele grondwerkzaamheden worden in dit verband niet als een zodanig feit aangemerkt. b. Koper is verplicht binnen twee jaar na het verlijden van de notariële akte op het bouwterrein een bedrijfspand geschikt voor bedrijfsvoering gereed te hebben. Artikel 7: recht van terugkoop bij niet nakoming van bouwplicht a. Indien koper niet of niet tijdig voldoet aan de in artikel 6 gestelde bouwverplichting, heeft Mera Wijster het recht zonder verdere ingebrekestelling en betaling van enige vorm van schadevergoeding, het bedrijfsterrein weer terug te vorderen; Mera Wijster betaalt dezelfde prijs minus 10 % van de prijs waarvoor het bedrijfsterrein aan Koper is overgegaan, onder aftrek van de aan de terugoverschrijving op naam van Mera Wijster verbonden kosten. b. Koper geeft hierbij onherroepelijk volmacht tot de onder a. van dit artikel bedoelde terugverkoop. c. Koper is verplicht binnen een redelijke termijn op zijn kosten zorg te dragen voor het in oorspronkelijke (schone) staat (terug)brengen van de onroerende zaak, bij gebreke waarvan zulks geschiedt door Mera Wijster op kosten van de koper, Artikel 8: oevers van watergangen en waterpartijen Indien en voor zover de grond grenst aan een watergang, in eigendom toebehorend aan Mera Wijster of het waterschap, is koper, onverminderd het daaromtrent bepaalde in de keur van het waterschap verplicht, a. de op het bedrijfsterrein in opslag zijnde materialen over een afstand van minimaal 3 meter van de aangrenzende oever (insteek) van de watergang of waterpartij verwijderd te houden, dat instorten van de oever wordt voorkomen. b. te gedogen dat de watergang of waterpartij voor Mera Wijster dan wel het waterschap bereikbaar en geopend blijft (dat wil zeggen dat het waterprofiel gehandhaafd blijft).
06-06-07 2

Verkoopvoorwaarden grond Mera Wijster

Artikel 9: riolering Op het bedrijventerrein is een gescheiden rioolstelsel aanwezig. Bij een gescheiden stelsel wordt het huishoudelijk afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) afzonderlijk ingezameld. Bij het ontwerp van het DWA-stelsel is uitgegaan van een afvoer van 0,25 l/s/ha (0,9 m3/ha). Het rioolstelsel bestaat uit PVC-buizen. Ten behoeve van de aansluiting op het DWA-stelsels zijn huisaansluitingen aanwezig. Eventueel vrijkomend proceswater dient door Koper zelf te worden behandeld. Lozing op het DWA-stelsel is uitsluitend toegestaan voor huishoudelijk afvalwater. Het regenwater van de daken en van de verharde terreingedeelten wordt via het RWA-stelsel afgevoerd. Ten behoeve van de aansluiting op het RWA-stelsel zijn huisaansluitingen aanwezig. Het te lozen regenwater dient vrij te zijn van verontreinigingen. Indien de mogelijkheid bestaat dat het regenwater door contaminatie verontreinigd ((bouw)materialen, opslag, onderhoud enz.) raakt, dient Koper het gecontamineerde regenwater voor lozing op het RWA-stelsel te behandelen (bv. ontvetten, olieafscheider), op een dusdanige wijze dat alle verontreinigen worden verwijderd. Artikel 10: inrichting, afscheiding, onderhoud Koper is verplicht: Het onbebouwde deel van bedrijfsterrein op ordelijke wijze in te richten en dit als zodanig ingericht te houden. Het bedrijfsterrein op ordelijke wijze af te scheiden van belendende percelen en de openbare weg en als zodanig afgescheiden te houden. De kosten van de afscheiding tussen het bedrijfsterrein en de aangrenzende Mera Wijster-eigendommen komen, in afwijking van hetgeen is bepaald in 5:46 Burgerlijk Wetboek, geheel voor rekening van Koper. Het onbebouwde deel van het bedrijfsterrein te voorzien van toereikende parkeervoorzieningen (voor personeel en bezoekers) en de benodigde ruimte voor laden en lossen. Het bedrijfsterrein – voor zover hierop een verharding wordt aangebracht – af te scheiden en afgescheiden te houden van de openbare weg. Deze afscheiding mag worden onderbroken door één of meer door koper aan te brengen inritten, waarbij niet zal worden toegestaan dat het bedrijfsterrein over zijn gehele breedte door middel van een verharding aangesloten zal zijn op de openbare weg. De uitvoering van één en ander dient te geschieden in overleg met Mera Wijster.

a. b.

c. d.

Artikel 11: gedoogplicht a. Koper moet gedogen dat huisnummerborden, straatnaamborden, palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, rioleringen, pijpleidingen en andere voorwerpen voor openbare doeleinden in en op het verkochte worden aangebracht en onderhouden op de plaats waar en de wijze waarop Mera Wijster dit nodig acht.
06-06-07 3

Verkoopvoorwaarden grond Mera Wijster

b. De schade, welke het onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen van de onder de a. bedoelde zaken, zal door Mera Wijster op haar kosten worden hersteld of aan Koper worden vergoed. c. Koper is aansprakelijk voor alle schade welke aan de onder sub a. bedoelde zaken door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. Artikel 12: kettingbeding Koper is verplicht het bepaalde in artikelen 8, 9, 10 en 11 bij vervreemding van het bedrijfsterrein of vestiging van zakelijke rechten er op, aan de nieuwe verkrijger op te leggen en ten behoeve van Mera Wijster aan te nemen. Artikel 13: boetebepaling a. Bij niet nakoming of overtreding van hetgeen in of op de grond van artikelen 6, 8, 9b, 10 en 12 is bepaald, verbeurt Koper of zijn rechtverkrijgende, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, ten gunste van Mera Wijster een dadelijk opeisbare boete van 15.000,- euro (zegge vijftienduizend gulden euro) per nietnakoming of overtreding. b. Bij niet nakoming of overtreding van hetgeen in of op de grond van artikel 6 en 7 is bepaald verbeurt Koper of zijn rechtverkrijgende, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, ten gunste van Mera Wijster een dadelijk opeisbare boete van 50.000,- euro (zegge vijftigduizend euro). Artikel 14: onderzoek bodemverontreiniging Omtrent de aanwezigheid in de grond van voor het milieu of de volksgezondheid schadelijke stoffen is - overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven onderzoeksmethoden - een globaal, -zo nodig gevolgd door een aanvullend - onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat voor koper ter inzage ligt. Blijkens dit rapport bevinden zich in de grond geen stoffen die, naar de huidige maatstaven zodanig schadelijk zijn voor het milieu of de volksgezondheid, dat de grond ongeschikt zou zijn voor het voorgenomen gebruik van daarvan. Evenmin heeft Mera Wijster, gezien het voorafgaande gebruik van de grond, voor zover dat aan Mera Wijster bekend is, reden om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond zouden bevinden. Onder voor het milieu schadelijke stoffen worden niet verstaan: stronken van bomen en/of struiken of restanten van bouwkundige aard. Artikel 15: hoofdelijkheid a. Indien in de notariële akte tot eigendomsoverdracht meer dan één natuurlijke of rechtspersonen als wederpartij van Mera Wijster staat vermeld, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen, voortvloeiend uit de akte tot eigendomsoverdracht en de daaraan ten grondslag liggende koopovereenkomst.
06-06-07 4

Verkoopvoorwaarden grond Mera Wijster

b. De ten laste van Koper komende verplichtingen ten opzichte van Mera Wijster zijn ondeelbaar. Artikel 16: faillissement en beslag Indien de wederpartij voor de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surcéance van betaling heeft verkregen, alsmede wanneer er voor de ondertekening van gemelde akte executoriaal beslag op zijn roerende en/of onroerende zaken wordt gelegd, is Mera Wijster bevoegd de overeenkomst van koop en verkoop als ontbonden te beschouwen per datum van een daartoe strekkend aangetekend schrijven van Mera Wijster aan de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Artikel 17: Feitelijke levering a. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte zal geschieden zodra de koopsom is betaald en de notariële akte van levering is ondertekend. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan bij de ondertekening van de notariële akte van levering, eindigt de zorgplicht van de verkoper vanaf het tijdstip van feitelijke levering, tenzij partijen anders overeenkomen; b. Het registergoed zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten, die voor het gebruik als in lid d van dit artikel omschreven, nodig zijn. Aan Koper kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen staan, komen voor diens risico; c. Koper heeft het recht het verkochte voor de feitelijke levering te inspecteren; d. Koper is voornemens het registergoed als volgt te gebruiken: e. Ten aanzien van het gebruik als aangegeven in lid d van dit artikel deelt verkoper nog mee dat het hem niet bekend is dat dit gebruik op publiek- of privaatrechtelijke gronden niet is toegestaan. Artikel 18: Levering Het verkochte zal worden overgedragen vrij van huur, pacht pandrechten, hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan, doch tevens met alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf en met alle kwalitatieve rechten. Artikel 19: Risico overgang Het risico van de onroerende zaak zoals in de aanhef genoemd, blijft voor rekening van verkoper tot op de dag van het passeren van de notariële akte, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op Koper. Artikel 20: Verzuim Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij na in gebreke te zijn gesteld nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te
06-06-07 5

Verkoopvoorwaarden grond Mera Wijster

voldoen.Ingebrekestelling moet schriftelijk inachtneming van een termijn van 8 dagen.

geschieden

met

Artikel 21: Domicilie Partijen kiezen domicilie ten kantore van mr…… te ……

Aldus overeengekomen en opgemaakt in drievoud op ………2002 Koper ……… te …………. op ………2002 Mera Wijster CV A.A.M. Hazen. te ………….

06-06-07

6