Verkeersvisie Schaapsloop e.o.

Concept
Discussiedocument – versie 5
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Valkenswaard Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs i.s.m. AGV Adviseurs in Mobiliteit

‘s-Hertogenbosch, 14 februari 2007

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Inhoudsopgave
1. Inleiding ....................................................................................................... 1
1.1 1.2 1.3 1.4 Achtergrond ..................................................................................................................... 1 Doelstelling ...................................................................................................................... 1 Aanpak en proces ............................................................................................................ 2 Onderzoeksgebied........................................................................................................... 3

2.

Positionering in groter geheel ................................................................... 5
2.1 Regionale problematiek ................................................................................................... 5 2.2 Conclusie ......................................................................................................................... 8

3.

Economische ontwikkeling en dynamiek Schaapsloop .......................... 9
3.1 3.2 3.3 3.4 Inleiding............................................................................................................................ 9 Economische structuur .................................................................................................... 9 Uitgifte van en aanbod aan bedrijventerrein.................................................................. 12 Conclusie ....................................................................................................................... 16

4.

Bereikbaarheid Schaapsloop e.o............................................................. 17
4.1 Relatie economie – bereikbaarheid Schaapsloop ......................................................... 17 4.2 Infrastructurele knelpunten ............................................................................................ 18 4.3 Drie mogelijke oplossingsvarianten ............................................................................... 23

5.

Visie............................................................................................................ 27
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Inleiding.......................................................................................................................... 27 Schaapsloop 2020: een lange termijn ontwikkelingsvisie ............................................. 29 Verkeerskundige aandachtpunten ................................................................................. 32 Drie niveaus van maatregelen ....................................................................................... 36 Conclusie verkeerskundige analyse .............................................................................. 43

Bijlagen

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

1. Inleiding
1.1 Achtergrond
Het bedrijventerrein Schaapsloop is een regionaal gemengd terrein, gelegen in het zuidoosten van de gemeente Valkenswaard. Kenmerkend voor het terrein is de afwisseling van bedrijvigheid met natuurgebied. Op en rond het bedrijventerrein Schaapsloop staat de verkeersafwikkeling (sluipverkeer / overlast, onveilige verkeerssituaties) onder druk. Bedrijven en bewoners ondervinden de overlast. Voor bedrijven staat een goede verkeersafwikkeling in directe relatie met de bedrijfsvoering en bewoners hechten waarde aan een verbetering van de situatie doordat zij overlast ondervinden van sluipverkeer. Tegelijkertijd is de verkeersveiligheid een punt van aandacht. De druk op de verkeersafwikkeling wordt veroorzaakt door een toename van meerdere typen verkeers- en vervoersbewegingen. Het betreft allereerst de verkeers- en vervoersbewegingen van en naar het bedrijventerrein welke direct gerelateerd zijn aan de op Schaapsloop gevestigde bedrijven: goederen, klanten en medewerkers. Daarnaast is er sprake van doorgaand verkeer. Hierbij moet gedacht worden aan vrachtverkeer van en naar andere bedrijventerreinen, regionale distributie, sluipverkeer, woon-werkverkeer, etc. Al deze bewegingen zijn van invloed op de bereikbaarheid van Schaapsloop en hebben effect op de directe omgeving van het bedrijventerrein. Denk in dit kader aan de problemen die zich in het verleden in de Bosstraat hebben voorgedaan en die de gemeente middels een aantal ingrepen heeft aangepakt. Voor de bedrijven die zijn gevestigd op het bedrijventerrein en voor de bewoners die op en rond het terrein wonen, is het van belang dat de verkeerssituatie wordt verbeterd. De gemeente streeft naar het op een structurele wijze aanpakken van de knelpunten.

1.2 Doelstelling
Op en rond het bedrijventerrein Schaapsloop 1 zijn een aantal verkeerskundige knelpunten gesignaleerd die samenhangen met de interne bereikbaarheid en externe ontsluiting van het bedrijventerrein. De gemeente Valkenswaard heeft de volgende hoofdknelpunten geconstateerd: • Kruispunt J.F. Kennedylaan – Leenderweg; • Zeelberg; • J.F. Kennedylaan; • De Vest; • Ontsluiting MCB.

1

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Deze knelpunten vormen voor de gemeente aanleiding om een verkeersvisie Schaapsloop e.o. op te laten stellen. Het verzoek van de gemeente is om te komen tot een structurele oplossing voor de geïnventariseerde knelpunten en tevens de volgende punten mee te nemen in het onderzoek en de visie: • • Evaluatie eerder genomen maatregelen Bosstraat; Haalbaarheid vrachtwagenverbod Leenderweg.

De gemeente heeft benadrukt dat de visie een structurele oplossing moet bieden. Hiervoor is de volgende doelstelling geformuleerd: Het opstellen van een verkeersvisie voor de interne bereikbaarheid en externe ontsluiting van het bedrijventerrein Schaapsloop en omgeving, waardoor een aantal verkeerskundige vraagstukken binnen het gebied voorzien worden van een structurele oplossing. Binnen de verkeersvisie wordt aandacht geschonken aan aspecten als verkeersveiligheid, nieuwe ontsluitingen en revitaliseringaspecten.

1.3 Aanpak en proces
ETIN Adviseurs heeft in samenwerking met AGV, Adviseurs in Mobiliteit een aanpak opgesteld waarbij geredeneerd wordt vanuit de ruimtelijk – economische ontwikkeling van het terrein. In deze visie wordt dus niet alleen aandacht besteed aan de infrastructurele knelpunten en verkeerskundige ontwikkelingen, maar de visie en mogelijke oplossingen worden opgesteld in relatie tot het type bedrijven, werkgelegenheidsontwikkeling et cetera. De concept visie is opgesteld op basis van desk research, interviews bij de grote bedrijven en enkele bewoners op en rond Schaapsloop en een verkeerssimulatie in het Vissim model. Deskresearch geeft met name inzicht in ruimtelijk-economische feiten en cijfers omtrent de huidige situatie en dynamiek in het verleden. Dit is aangevuld met informatie uit de interviews. Tijdens de interviews is de bedrijven gevraagd naar de huidige situatie omtrent productieprocessen, infrastructurele- en verkeerskundige knelpunten en naar de toekomstverwachtingen. De verkeerssimulatie geeft inzicht in de huidige verkeerssituatie en signaleert mogelijke verkeersknelpunten in de toekomst. Onderliggende concept – visie wordt ter discussie voorgelegd aan de gemeente Valkenswaard. Tegelijkertijd worden er discussie – avonden georganiseerd. Deze concept – visie wordt besproken tijdens een bedrijvenavond en een bewonersavond Schaapsloop e.o. Tevens wordt de concept – visie besproken tijdens de evaluatie van eerder genomen maatregelen in de Bosstraat. In het vervolg van het proces zullen de resultaten van de besprekingen met alle betrokkenen verwerkt worden in een definitieve visie. De visie wordt vertaald in concrete maatregelen voor de korte en lange termijn.

2

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

1.4 Onderzoeksgebied
Om de knelpunten op een structurele wijze aan te kunnen pakken is een verkeersvisie nodig voor een groter gebied dan puur het bedrijventerrein. Het wel of niet opheffen van bepaalde knelpunten zal immers gevolgen hebben op het verloop (aard, omvang / intensiteit) van verkeers- en vervoersstromen in een groter gebied. De visie wordt opgesteld voor het gebied dat grofweg wordt begrensd door de Europalaan in het westen, Tongelreep in het zuiden, de Bosstraat in het noorden en de gemeentegrens in het oosten. Figuur 1.1: Kordonuitsnede onderzoeksgebied

Studiegebied / kordonuitsnede

3

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

4

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

2. Positionering in groter geheel
2.1 Regionale problematiek
De verkeersproblematiek op Schaapsloop kan niet los gezien worden van de verkeersproblematiek op doorgaande wegen in en rondom Valkenswaard. In de gemeente Valkenswaard is sprake van verkeershinder als gevolg van doorgaand verkeer in Noord – Zuid richting. De problematiek legt een druk op de leefbaarheid, economische groei en interne verkeersafwikkeling van Valkenswaard. Deze samenhang is ook benadrukt door de bedrijven op Schaapsloop. Productie- en distributiebedrijven kennen meerdere aan- en aflevermomenten per dag en hechten zodoende grote waarde aan een goede bereikbaarheid. Hierbij gaat het niet alleen om een goede afwikkeling van de verkeersstromen van en naar het bedrijventerrein, maar ook om de externe bereikbaarheid van Valkenswaard. Binnen de gemeente Valkenswaard liggen twee belangrijke (regionale) verkeersverbindingen; de Noord – Zuid verbinding N69 Eindhoven – Belgische grens en de N397 Oost – West verbinding Eersel – Valkenswaard – Leende. Beide wegen komen samen in de kern Valkenswaard. Studies hebben aangetoond dat de verkeersstructuur van Valkenswaard ontoereikend is voor de verwerking van het verkeersaanbod nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is er al veel gesproken over mogelijke oplossingen voor de N69 problematiek. De laatste stand van zaken (zie tevens kaders) geeft aan dat het uiteindelijk de bedoeling is om een nieuwe verbinding te realiseren tussen de N69 en de A67. Een eerste fase van deze verbinding betreft de aanleg van de Lage Heideweg, die de N69 verbindt met de N397. De Lage Heideweg wordt dus gezien als een belangrijke schakel in het wegennet bij het oplossen van de verkeersproblemen. Met de komst van de Lage Heideweg zal het verkeer op de Luikerweg in westelijke richting worden afgebogen en via de bestaande wegstructuur (Dommelsedijk) naar de A67 worden geleid. In de toekomst kan de Lage Heideweg aansluiting vinden op de A67 via een nieuw tracé. De ligging van dit tracé is nog niet bekend, maar er wordt gezocht naar een mogelijkheid ten westen van de N69, in de driehoek Eersel – Veldhoven – Valkenswaard.

5

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 2.1: Oost – West afwikkeling van verkeersstromen vanuit Valkenswaard

N

Noot: Bovenstaande figuur is slechts indicatief, een eventuele nieuwe verbinding zou in de driehoek Eersel – Veldhoven – Valkenswaard komen te liggen.

Figuur 2.2: Persberichten / websites m.b.t. N69 (letterlijke weergave)
30 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 …………………… De heer Mastwijk (CDA): Mijn tweede motie gaat over de overdracht van de N69. Volgens de minister zitten zij en de regio daarover niet geheel op één lijn. Het dictum van mijn motie biedt naar mijn mening voldoende ruimte om de komende tijd te gebruiken om, als die overeenstemming er niet zou zijn – hetgeen ik overigens betwijfel – daarvoor de nodige tijd te nemen. Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de situatie op de N69 (Eindhoven- Belgische grens) qua bereikbaarheid en leefbaarheid zodanig is dat ingrijpen op de kortst mogelijke termijn noodzakelijk is; overwegende dat de betrokken overheden, het bedrijfsleven en de inwoners van de aanliggende kernen buitengewoon hechten aan een oplossing; verzoekt de regering, met de regio in overleg te gaan over het overdragen van de N69 aan de provincie Noord-Brabant onder gelijktijdige betaling aan de provincie van een ’’bruidsschat’’ waarin zijn begrepen een bedrag voor afkoop van het onderhoud en een bijdrage voor de aanpassing van de weg, en de uitkomsten van dit overleg medio volgend jaar aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Mastwijk, Verdaas en Hofstra. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 30 (30800-A). …………………
Bron: Nr. 48 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG, Vastgesteld 22 november 2006, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2006–2007

6

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Het proces om te komen tot een duurzame oplossing voor de problemen op en rond de N69 heeft de volledige aandacht van Gedeputeerde Staten en de SRE. Er wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte verkenning van de problemen en is er een discussie over een mogelijke overdracht van de weg. Dat antwoorden GS onder andere naar aanleiding van de Statenmotie over de N69.
Bron: Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 14 november 2006

N69 De N69 is de weg van Eindhoven naar de Belgische Grens en gaat dwars door Aalst en Valkenswaard. Daar vormt deze Rijksweg een flinke barrière, die ernstige problemen veroorzaakt op het gebied van veiligheid, geluidhinder en luchtverontreiniging. Bovendien voldoet de weg niet als verbinding tussen Eindhoven - Valkenswaard - Lommel en Hasselt. Daardoor ontstaat ook sluipverkeer op diverse wegen in omliggende gemeenten. De problemen met bereikbaarheid en leefbaarheid in relatie tot de Rijksweg 69 tussen de Belgische grens en Eindhoven spelen al geruime tijd. Intentieverklaring De direct betrokken partijen hebben in mei 2004 de Intentieverklaring N69 ondertekend. Hierin is nieuwe infrastructuur opgenomen als één van de mogelijke oplossingen voor de bovengenoemde problemen. Stand van zaken In het verleden zijn diverse studies verricht naar de problematiek rondom de N69. De meest prominente is de planstudie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op basis van de Trajectnota Rijksweg 69 van 1998 hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM in 1999 een standpunt ingenomen. Dit standpunt houdt in dat op de bestaande infrastructuur naar oplossingen voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen moet worden gekeken en dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen nieuwe infrastructuur zal worden aangelegd. In mei 2005 is in opdracht van het SRE een kentekenonderzoek met verkeerstellingen in het onderzoeksgebied (vanaf de A67 bij Waalre en de A2 bij Leende tot over de Belgische grens) uitgevoerd. Uit de resultaten valt op te maken dat de verkeersproblemen internationale en regionale aspecten hebben die samenhangen met de N69, maar niet alleen geconcentreerd zijn op de N69. De routes via Eersel – Bergeijk en via Leende zijn t.o.v. de intensiteiten in 1994 (basisjaar van de trajectnota Rijksweg 69) veel sterker gegroeid dan de intensiteiten op de N69. Dit betekent dat de N69 vol zit en het verkeer op zoek gaat naar alternatieven. In de Samenvatting Verkeersonderzoek N69 staan alle conclusies duidelijk weergegeven. In november 2005 is de N69 problematiek opnieuw aangekaart bij de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister is verzocht weer te participeren in de zoektocht naar oplossingen. Vervolgens is het onderzoek naar oplossingen voor de N69-problematiek doorgegaan. Dit heeft in november 2006 geresulteerd in het rapport Gebiedsgerichte Verkenning N69. In 2007 wordt bekeken welke oplossingsalternatieven kansrijk zijn en wordt verder getracht om samen met de minister te bezien welke beslissingen en maatregelen kunnen worden genomen teneinde de problematiek op te lossen.
Bron: website SRE, 12 januari 2007

7

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

2.2 Conclusie
Met de aanleg van de Lage Heideweg en een aantal andere verkeersmaatregelen in Valkenswaard zullen de verkeerstromen binnen Valkenswaard steeds meer een Oost – West oriëntatie krijgen in plaats van een Noord – Zuid oriëntatie. Deze infrastructurele ontwikkelingen in de ruime omgeving van Valkenswaard kunnen een positieve invloed hebben op de verkeersafwikkeling van en naar het bedrijventerrein Schaapsloop. Als het verkeer in Valkenswaard een sterkere Oost – West oriëntatie krijgt zullen de verkeersintensiteiten op De Vest toenemen en de verwachting is dat dit doorwerkt op de Zeelberg en het kruispunt J.F. Kennedylaan – Leenderweg. Bij het zoeken naar een structurele oplossing voor de geconstateerde knelpunten op Schaapsloop zullen de ontwikkelingen in en rond Valkenswaard meegenomen moeten worden. Figuur 2.3: Oost – west afwikkeling van verkeersstromen vanuit Valkenswaard

N

Noot: Bovenstaande figuur is slechts indicatief en schetst mogelijke ontwikkelingen

8

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

3. Economische ontwikkeling en dynamiek Schaapsloop
3.1 Inleiding
Een analyse naar de infrastructurele knelpunten en mogelijke oplossingen hangt nauw samen met de gevestigde bedrijven en de te verwachtte economische ontwikkelingen. Op Schaapsloop zijn meerdere grote productiebedrijven gevestigd die veel werknemers in dienst hebben. Dit genereert veel mobiliteit. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Zullen deze bedrijven op Schaapsloop gevestigd blijven, zullen ze verder gaan uitbreiden of is er sprake van een krimp in de werkgelegenheid? Inzicht in antwoorden op deze vragen is nodig om te komen tot structurele oplossingen. Ook het type bedrijven is van invloed op de mobiliteit. Productie- en logistieke bedrijven genereren meer vrachtwagenbewegingen dan zakelijke dienstverlening. Welke type bedrijven is op Schaapsloop gevestigd en wat is de verwachting omtrent ontwikkelingen in de toekomst? Het is vanuit deze achtergrond dat in dit hoofdstuk ingegaan wordt op de economie van de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2. Niet alleen wordt de werkgelegenheidsstructuur bekeken, ook wordt ingegaan op de grootte van de bedrijven. En om de economische ontwikkeling in perspectief te kunnen plaatsen wordt er een vergelijk gemaakt met de economische structuur en dynamiek van de gemeente Valkenswaard. De gemeentelijke analyse is in de bijlage opgenomen. De voorhanden bronnen, te weten het Vestigingenregister Eindhoven en het Vestigingenregister Noord-Brabant, maken het mogelijk de lokale werkgelegenheidsontwikkeling te volgen en deze te vergelijken met de ontwikkeling in ruimere context vanaf 1996. De meest recente peildatum waarvoor werkgelegenheidgegevens zijn geïnventariseerd is april 2005.

3.2 Economische structuur
Op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 zijn per 2005 in totaal 244 bedrijven gevestigd waar in totaal bijna 5.400 mensen werken. Dit is 41,4 % van de totale werkgelegenheid in de gemeente Valkenswaard. Het terrein Schaapsloop 1 telt 180 bedrijven (ca. 4.870 banen) en het terrein Schaapsloop 2 heeft 64 bedrijven (ca. 530 banen). De werkgelegenheid op het bedrijventerrein Schaapsloop 1 wordt gedomineerd door de sectoren ‘Nijverheid’ en ‘Logistiek’. Net als op gemeentelijk niveau springen binnen de ‘Nijverheid’ de drie bedrijfsklassen ‘Metaalproducten- en machine-industrie’, de ‘Transportmiddelenindustrie’ en de ‘Bouwnijverheid’ eruit. De financiële en zakelijke dienstverlening komt op de derde plaats. Op bedrijventerrein Schaapsloop 2 is ook de sector ‘Nijverheid’ het grootste gevolgd door de ‘Financiële en zakelijke dienstverlening’. Hier komt de sector ‘Consumentendiensten en overige dienstverlening’ op de derde plaats. Dit ontstane beeld is min of meer, wellicht op de sterke positie van de financiële en zakelijke dienstverlening na, het standaard plaatje van een traditioneel bedrijventerrein.

9

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 3.1: Economische structuur bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 (2005)
1% 20% 28% Nijverheid 3% 45% Logistiek Consumentendiensten en overige dienstverlening Financiële en zakelijke dienstverlening Overheid en kwartaire dienstverlening 36% 1%

31%

20% 15%

Schaapsloop 1

Schaapsloop 2

Bron: Vestigingenregister Eindhoven, Bedrijventerreinenregister Noord-Brabant; bewerking ETIN Adviseurs

De navolgende figuur 3.2 geeft een schematische samenvatting van de vergelijking van de economische structuur van de gehele gemeente Valkenswaard met die van de twee bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2.

Figuur 3.2: Economische structuur gemeente Valkenswaard en bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 (2005)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Valkensw aard Schaapsloop 1 Schaapsloop 2
Bron: Vestigingenregister Eindhoven, Bedrijventerreinenregister Noord-Brabant; bewerking ETIN Adviseurs

Overheid en kw artaire dienstverlening Financiële en zakelijke dienstverlening Consumentendiensten en overige dienstverlening Logistiek Nijverheid

10

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Ontwikkeling economische structuur Schaapsloop In de periode 1996-2005 zijn er enige opvallende ontwikkelingen te registreren (zie tabel 3.1). Over de gehele periode vanaf 1996 bekeken is het aantal banen op het bedrijventerrein Schaapsloop 1 gestegen met bijna 14%. Voor alle sectoren valt een groei te melden behalve voor de industrie. In deze sector is de werkgelegenheid sinds 1996 gedaald met zo’n 10%. De belangrijkste groeier, in banen gemeten, is de financiële en zakelijke dienstverlening. Het aantal banen in deze sector is per saldo toegenomen met 760. Relatief het snelst gegroeid is de sector ‘Overheid en kwartaire dienstverlening’ (620%), maar in absolute aantallen gaat om nauwelijks meer dan 30 banen. Tabel 3.1: Werkgelegenheidsontwikkeling bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 naar sector (1996-2005)
Sectoren Schaapsloop 1* Nijverheid Logistiek Consumentendiensten en ov. dienstverlening Financiële en zakelijke dienstverlening Overheid en kwartaire dienstverlening Totaal Schaapsloop 1 Schaapsloop 2** Nijverheid Logistiek Consumentendiensten en ov. dienstverlening Financiële en zakelijke dienstverlening Overheid en kwartaire dienstverlening Totaal Schaapsloop 2 Totaal Schaapsloop 1 & 2 100 102,9 112,8 132,0 140,1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

100 100 100 100 100

102,7 102,4 91,1 112,9 100,0

114,6 108,2 106,3 125,9 100,0

136,5 108,7 113,9 244,8 360,0

135,5 110,2 158,2 403,5 260,0

130,0 107,2 169,6 385,1 260,0

122,6 114,0 165,8 354,2 -

110,3 111,0 179,7 351,7 -

96,9 108,0 160,8 379,1 440,0

89,2 102,1 172,2 478,1 720,0

100

102,9

112,8

132,0

140,1

135,1

131,3

123,1

115,6

114,3

100 100 100 100

163,2 174,4 116,2 277,3

259,6 153,8 178,4 297,7

298,2 197,4 191,9 275,0

338,6 200,0 281,1 331,8 100,0

100 139,3

184,2 138,9

228,8 132,6

248,0 125,9

297,7 126,6

* Schaapsloop 1: 1996=100 ** Schaapsloop 2: 2001=100
Bron: Vestigingenregister Eindhoven, Bedrijventerreinenregister Noord-Brabant; bewerking ETIN Adviseurs

De eerste uitgifte van percelen bedrijventerrein op Schaapsloop 2 vond plaats in 1999 en de eerste vestigingen met werkgelegenheid zijn geregistreerd per 2001. Dat jaar is voor dit bedrijventerrein dus het startjaar voor de beschouwing van de werkgelegenheidsontwikkeling (index: 2001=100).

11

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

In de periode 2001-2005 is de werkgelegenheid in de nijverheidssector het snelst gegroeid (ca. 135 banen), gevolgd door de financiële en zakelijke diensten (ruim 100 banen). Op de derde plaats komen de consumentendiensten en overige dienstverlening (ruim 65 banen). Grootte van bedrijven Bij de indeling van bedrijven in grootteklassen wordt een driedeling gehanteerd, te weten het ‘kleinbedrijf’ (minder dan 10 banen), het ‘middenbedrijf’ (10-99 banen), te samen ook wel aangeduid als het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en het ‘grootbedrijf’ (100 en meer banen). De bedrijvigheid op het bedrijventerrein Schaapsloop 1 bestaat in 2005 voor het grootste deel uit kleinbedrijf; 61% van de bedrijven heeft minder dan 10 werkzame personen. De sector Consumentendiensten en overige dienstverlening omvat het grootste aandeel kleinbedrijf (86%). De overige sectoren kennen ook het kleinbedrijf als de grootste categorie; de Nijverheid 52% en de Logistiek 61%. Op het bedrijventerrein Schaapsloop 2 is alleen MKB gevestigd. Het kleinbedrijf is daar dominant; het aandeel kleinbedrijf is gestegen van 60% in 2001 naar 75% in 2005. Op Schaapsloop 1 maakt het kleinbedrijf 62% van het aantal bedrijven uit, in 1996 was dat nog 59%. Ook het grootbedrijf zag zijn aandeel in het aantal vestigingen toenemen van 5% in 1996 naar bijna 7% in 2005. Vanuit de optiek van de werkgelegenheid ziet het beeld er heel anders uit. Genoemde 7% voor het grootbedrijf is goed voor 61% van de werkgelegenheid op bedrijventerrein Schaapsloop 1 (op Schaapsloop 1 en 2 samen beloopt het aandeel grootbedrijf 55% van de banen). Opvallend is dat relatief veel werkgelegenheid op Schaapsloop 1 is te vinden bij maar enkele zeer grote bedrijven (>250 werkzame personen). Drie bedrijven, te weten VDL, MCB en Smeva zijn goed voor bijna 40% van alle banen op bedrijventerrein Schaapsloop 1.

3.3 Uitgifte van en aanbod aan bedrijventerrein
Inleiding De gemeente Valkenswaard heeft vijf formele bedrijventerreinen binnen de grenzen, die te samen goed zijn voor een voorraad van 97 hectare netto bedrijventerrein (122 ha bruto). Deze voorraad is nagenoeg geheel uitgegeven. Per begin 2006 is er nog een areaal uitgeefbaar aanbod ter grootte van 0,6 ha netto. Om ook in de komende jaren bedrijven te kunnen accommoderen is er een plan voor een nieuw bedrijventerrein (ca. 25 ha netto) in voorbereiding (‘Valkenswaard Zuid’). Veruit het grootste terrein in Valkenswaard is Schaapsloop 1. Het totale ruimtebeslag van dit terrein is 93 ha (bruto); het totale netto-oppervlakte bedraagt 71,4 ha. Het bedrijventerrein Schaapsloop 1 is sinds de eeuwwisseling geheel uitgegeven. Uitgifte De gemeente Valkenswaard heeft in de afgelopen 15 jaar in totaal zo’n 18 ha (netto) nieuw bedrijventerrein uitgegeven. Het grootste areaal (13,6 ha) is op Schaapsloop 2 verkocht. Veruit het grootste deel van Schaapsloop 1 was al in vóór de jaren tachtig van de vorige eeuw uitgegeven. In de laatste 15 jaar is op Schaapsloop 1 ruim 2,5 ha uitgegeven.

12

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Veruit het meeste bedrijventerrein in Valkenswaard is dus al wat langer geleden uitgegeven. Dat de laatste jaren weinig is uitgegeven heeft eerder met het geringe aanbod in de gemeente te maken dan met een teruglopende conjunctuur. Toen eind jaren negentig het bedrijventerreinaanbod van Schaapsloop 2 op de markt kwam (12 ha netto) is daarvan in drie jaar tijd (1999-2001) 75% verkocht. In de afgelopen 10 jaar is op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 in de gemeente Valkenswaard aan 38 bedrijven nieuw terrein uitgegeven. Het overgrote deel van de betreffende transacties heeft betrekking op een grondaankoop die kleiner is dan 5.000 m². De navolgende tabel geeft een overzicht van de relatieve omvangsverdeling van de bedrijventerreintransacties op Schaapsloop 1 en 2 in de periode 1996-2005. Tabel 3.2: Verdeling bedrijventerreinuitgifte op Schaapsloop 1 en 2 naar kavelgrootte (1996-2005)
Grootteklasse kavel Aandeel transacties % < 500 m² 500 – 999 m² 1.000 – 2.999 m² 3.000 – 4.999 m² 5.000 – 9.999 m²  10.000 (1 ha) Totaal % Transacties 3 26 39 29 3 100 38

Bron: Bedrijventerreinenregister Noord-Brabant

Verdeling van de terreinuitgifte op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 naar economische activiteit geeft het volgende beeld te zien.

Tabel 3.3: Verdeling bedrijventerreinuitgifte Schaapsloop 1 en 2 naar economische sector (19962005)
Economische Sector Oppervlakte (m²) 88.998 37.664 14.853 14.234 4.070 (%) 55,7 23,6 9,3 8,9 2,5 100,0 159.819 Transcties (%) 50,0 28,9 7,9 10,5 2,6 100,0 38

Nijverheid Logistiek Consumentendiensten en overige dienstverlening Financiële en zakelijke dienstverlening Overheid en kwartaire dienstverlening Onbekend Totaal % Oppervlakte / transacties

Bron: Bedrijventerreinenregister Noord-Brabant, bewerking ETIN Adviseurs

13

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Het overzicht illustreert het feit dat de bedrijven in de nijverheid in Valkenswaard gemiddeld grote(re) kavels kopen: ruim de helft van alle terreinverkopen wordt gedaan door industriële bedrijvigheidbouwbedrijven, zij zijn evenwel goed voor 55% van de uitgifte in oppervlaktetermen. Bij de logistieke bedrijven ligt het beeld, anders dan zou worden verwacht, juist andersom. Deze sector neemt 29% van de verkopen voor zijn rekening die te samen goed zijn voor bijna 24% van de uitgegeven oppervlakte in de periode 1996-2005. Aanbod Het aanbod valt uiteen in twee delen: A. Aanbod nieuwe bedrijventerreinen B. Aanbod bestaande en nieuwe bedrijfsruimtes Ad A Aanbod nieuwe bedrijventerreinen De vermelde voorraad, de uitgiften, het aanwezig aanbod en de realisering van nieuw terrein in de afgelopen jaren resulteren per saldo in het huidige aanbod. Per januari 2006 bedroeg het aanbod aan nieuw uit te geven bedrijventerrein in de gemeente 30,6 ha waarvan 6.000 m² terstond uitgeefbaar. Daarnaast is er sprake van toekomstig aanbod. Valkenswaard-Zuid is in het Regionaal Structuurplan van de Regio Eindhoven als een van de grote bedrijventerreinlocaties aangemerkt en is bedoeld voor de periode 2008-2020. Het lijkt dus belangrijk dat de uitgifte volgend jaar kan starten. Tabel 3.4: Aanbod bedrijventerrein gemeente Valkenswaard in hectare netto (1 januari 2006)
Bedrijventerrein Totaal Den Dries Dommelen Linschoten Schaapsloop 1 Schaapsloop 2 Valkenswaard-Zuid* Totaal gemeente 0,60 30,00 30,60 Uitgeefbaar aanbod Terstond Niet-terstond 0,60 0,60 30,00 30,00

* Plan in voorbereiding Bron: Bedrijventerreinenregister Noord-Brabant

Het terstond uitgeefbare aanbod betekent dat er, bij eenzelfde gemiddeld uitgiftetempo als in de voorbije 15 jaar, nog voldoende aanbod is voor een half jaar uitgifte. Dit is een zuiver kwantitatieve benadering. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een mismatch tussen vraag en aanbod (wat betreft specifieke kwaliteiten van het terrein zelf, geografische ligging en dergelijke).

14

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Ad B Aanbod bestaande en nieuwe bedrijfsruimtes Op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 is een substantieel aanbod aan vierkante meters bedrijfs- en kantoorruimte voorhanden. Het gaat daarbij om zowel bestaande bedrijfs- en kantoorruimten als om nieuw aanbod aangeboden door BedrijfsOnroerendGoed (BOG) partijen als makelaars en projectontwikkelaars. Per medio oktober 2006 is op Schaapsloop 1, verdeeld over elf verschillende objecten, in totaal 40.400 m² bedrijfsruimte aangeboden en 3.800 m² kantoorruimte (zeven objecten). Op het bedrijventerrein Schaapsloop 2 gaat het om respectievelijk ca. 4.400 m² (bedrijfsruimte, zes objecten) en 175 m² (kantoorruimte, een object). In totaal gaat het op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 te samen dus om bijna 44.900 m² bedrijfsruimte en om ruim 3.900 m² kantoorruimte. In de navolgende tabel wordt het BOG-aanbod op beide genoemde bedrijventerreinen weergegeven. Hierbij moet worden bedacht dat bedrijfs- en kantoorruimte soms in combinatie wordt aangeboden. In de tabel zijn beide typen vastgoed afzonderlijk weergegeven. Het totale aanbod aan bedrijfs- en kantoorruimte op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 bedraagt per medio oktober 2006 derhalve bijna 48.800 m². Tabel 3.5: Aanbod BOG op bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 per 10 oktober 2006 (in m²)
Bedrijventerrein Bedrijfsruimte Kantoorruimte m² m² 40.440 4.431 44.871 -----------44.190 4.606 48.796 3.750 175 3.925 - - - - - - - - - - --

Schaapsloop 1 Schaapsloop 2 Totaal Schaapsloop 1 en 2 --------------------------Totaal Schaapsloop 1 Totaal Schaapsloop 2 Totaal Schaapsloop 1 en 2

Bron: DTZ Zadelhoff, JonesLangLasalle, Meeùs, PropertyNL, VGM, div. lokale/regionale (BOG) makelaars

Het gaat bij dit aanbod om vierkante meters bedrijfsvloer- en kantoorvloeroppervlak. En niet, zoals bij de nieuwe bedrijventerreinen, om de kavelgrootte. Van de totale grondmaat van dit BOGaanbod is noch informatie of een indicatie voorhanden, maar waarschijnlijk is dat deze groter zal zijn dan het aantal vierkante meters in tabel 3.5. Dit ondanks het gegeven dat er, met name bij kantoren, sprake zal zijn van vierkante meters op verdieping. Figuur 3.3: Beschikbare ruimte Schaapsloop 1

15

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

3.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is de economie van Schaapsloop geanalyseerd. Dit geeft inzicht in de economische structuur en dynamiek van het terrein. Hieruit kunnen een aspecten worden afgeleid die van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal verkeers- en vervoersbewegingen. Het belang van Schaapsloop voor de economie van Valkenswaard komt duidelijk uit de analyse naar voren. Schaapsloop 1 en 2 vertegenwoordigen 41% van de werkgelegenheid in Valkenswaard. De drie sectoren met de meeste werkgelegenheid op Schaapsloop 1 zijn nijverheid, logistiek en financiële & zakelijke dienstverlening. Nijverheid valt onder te verdelen in: • Metaalproducten- en machine-industrie; • Transportmiddelen; • Bouwnijverheid. Deze sectoren zorgen voor een groot aantal arbeidsplaatsen in Valkenswaard, maar bedrijven in de sectoren nijverheid en logistiek generen ook veel vervoersbewegingen. In de verkeersvisie zal rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van bedrijven die dagelijks grote hoeveelheden goederen aan- en afgeleverd krijgen. In de periode 1996 – 2005 is de werkgelegenheid op Schaapsloop gegroeid met 14%. De groei vond plaats in bijna alle sectoren, behalve nijverheid. Deze kende een afname van 10%. Een afname van de werkgelegenheid in de nijverheid komt op zich wel overeen met de landelijke trend, maar mag niet genegeerd worden in een gemeente waarin nijverheid zo’n belangrijke plaats heeft. Op basis van het aantal vestigingen is het kleinbedrijf dominant: • Schaapsloop 1: 62% kleinbedrijf; • Schaapsloop 2: 100% MKB, waarvan 75% kleinbedrijf. Maar als er gekeken wordt naar de werkgelegenheid dan valt op dat er op Schaapsloop enkele grote bedrijven gevestigd zijn die voor een belangrijk deel van de werkgelegenheid zorgen, 7% grootbedrijf vertegenwoordigt 61% van de werkgelegenheid op Schaapsloop. Door het grote aantal werknemers verzorgen deze bedrijven ook een belangrijk deel van de verkeersbewegingen. Met name aan het begin en einde van de dag ontstaat er een piek in het aantal verkeersbewegingen. Tot slot komt er uit de analyse naar voren dat er op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 een substantieel aanbod aan vierkante meters bedrijfs- en kantoorruimte voorhanden is. Het totale aanbod aan bedrijfs- en kantoorruimte op de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 bedraagt per medio oktober 2006 bijna 50.000 m². Dit geeft aan dat er enkele bedrijven zijn vertrokken. Uit de economische analyse blijkt niet welke bedrijven dit zijn en waar ze naartoe zijn gegaan, maar uit de interviews blijkt dat enkele bedrijven, aansluitend bij de algemene trend, hun productie en/of distributie verplaatst hebben naar Oost-Europa. Andere hebben (delen van het) productieproces verplaatst naar België. Dit laatste vindt minder aansluiting bij de landelijke trend, maar dit kan samenhangen met aspecten als grondprijzen, gebrek aan uitbreidingsruimte en de bereikbaarheidsproblematiek van Valkenswaard.

16

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

4. Bereikbaarheid Schaapsloop e.o.
4.1 Relatie economie – bereikbaarheid Schaapsloop
De analyse van de economische structuur en dynamiek uit het vorige hoofdstuk laat zien dat de bedrijven op Schaapsloop een belangrijk aandeel hebben in de werkgelegenheid. Met name het grootbedrijf is van belang voor de werkgelegenheid. Zij verzorgen niet alleen 61% van de werkgelegenheid. De grote bedrijven hebben zelf aangegeven dat zij intensieve relaties onderhouden met diverse bedrijven in de regio. Hiermee is hun aandeel in de werkgelegenheid eigenlijk nog hoger. De meeste grotere bedrijven hebben tijdens de interviews aangegeven dat zij voorlopig voldoende redenen hebben om gevestigd te blijven in Valkenswaard. De grotere productie- en distributiebedrijven op Schaapsloop hebben aangegeven dat de aanwezigheid van (gespecialiseerde) werknemers de grootste bindende factor is met Valkenswaard. Een andere bindende factor is de aanwezigheid van toeleveranciers in en rond Valkenswaard. De bedrijven hebben dus voldoende binding met de regio om hier gevestigd te blijven, maar de bedrijven wijzen tegelijkertijd op het belang van een goede bereikbaarheid en het oplossen van de problematiek op de N69 en A2. Tijdens de interviews is aangegeven dat er vanwege de bereikbaarheidsproblematiek al diverse bedrijven uit Valkenswaard zijn vertrokken. Om de huidige bedrijven te behouden, nieuwe bedrijven aan te trekken en het aanbod aan bedrijfs- en kantoorruimte weer een goede invulling te kunnen geven is een goede bereikbaarheid een van de belangrijkste factoren. Als er geen uitzicht wordt gegeven op het verbeteren van de huidige bereikbaarheidsproblematiek dan bestaat de mogelijkheid dat de grotere bedrijven op Schaapsloop verder niet meer zullen investeren in Valkenswaard of zelfs (delen van) hun activiteiten zullen verplaatsen naar elders. Schaapsloop kan dan in de komende jaren omvormen tot een bedrijventerrein voor het lokale MKB. De gevestigde bedrijven hebben aangegeven dat het van belang is dat er uitzicht is op een structurele oplossing van de regionale verkeersproblematiek. Daarnaast hechten zij er grote waarde aan dat de lokale infrastructurele knelpunten verbeterd worden. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande die tot een verbetering van de verkeersproblematiek kunnen leiden. Naar verwachting zullen de ontwikkelingen leiden tot een Oost – West oriëntatie van verkeerstromen (zie tevens hoofdstuk 2). Een verandering in de oriëntatie kan de interne verkeersafwikkeling van Valkenswaard verbeteren mits het goed ondersteund wordt binnen en buiten de gemeentegrenzen. Om deze veranderingen verkeerskundig en infrastructureel te vertalen is in paragraaf 4.2 een verkeerskundige probleemanalyse gemaakt op basis van interviews met bedrijven, bewoners en gemeente. Vervolgens is onderzocht hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Hiervoor zijn drie verkeerskundige scenario’s opgesteld die de geanalyseerde probleemvelden dienen op te lossen.

17

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

4.2 Infrastructurele knelpunten
De infrastructurele knelpunten in en rond Schaapsloop zijn op twee manieren vastgesteld. Allereerst is door de gemeente Valkenswaard een aantal knelpunten aangereikt die tijdens interviews met bewoners en vertegenwoordigers van de bedrijven op het bedrijventerrein nader zijn onderzocht. Uit deze inventarisatie zijn vier hoofdknelpunten naar voren gekomen. Het knelpunt met betrekking tot de ontsluiting van een of meerdere panden van metaalbedrijf MCB op het terrein Schaapsloop wordt door het bedrijf zelf niet als dusdanig erkend. Uit het interview blijkt dat MCB geen knelpunten ondervindt op dit punt. Dit is dus verder niet meegenomen in het onderzoek. Tegelijkertijd zijn infrastructurele knelpunten in beeld gebracht met het verkeersmodel . Met het verkeerssimulatiemodel Vissim is een analyse gemaakt van de knelpunten in de huidige situatie en in 2020 (uitgaande van autonome ontwikkelingen).
1

4.2.1 Knelpunten vanuit gemeente, bewoners en bedrijven Gemeente, bewoners en vertegenwoordigers van de bedrijven hebben een viertal hoofdknelpunten geconstateerd: I. Kruispunt J.F. Kennedylaan – Leenderweg; II. Zeelberg; III. J.F. Kennedylaan; IV. De Vest. Het verzoek van de gemeente is om te komen tot een structurele oplossing voor de geïnventariseerde knelpunten en tevens de volgende punten mee te nemen in de visie: A. Evaluatie eerder genomen maatregelen Bosstraat; B. Haalbaarheid vrachtwagenverbod Leenderweg

1

Verkeersmodel (DHV) bestaat uit huidige situatie (2004) en de variant met autonome ontwikkelingen (2020)

18

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

In onderstaande afbeelding 4.1 zijn de genoemde knelpunten in beeld gebracht. Figuur 4.1: Gesignaleerde knelpunten op Schaapsloop

N

Ad I Kruispunt J.F. Kennedylaan – Leenderweg Dit kruispunt vormt de belangrijkste toegang van het bedrijventerrein voor verkeer van en naar de Rijksweg A2. Daarnaast wordt het kruispunt intensief gebruikt door weggebruikers die vanaf het zuiden naar de A2 richting Duitsland gaan. Dit betekent dat er naast auto’s en fietsers veel vrachtwagens gebruik maken van het kruispunt. Een belangrijk deel van de aan- en afvoer van goederen van de bedrijven op Schaapsloop verloopt via dit kruispunt. Op dit kruispunt wordt het volgende knelpunt genoemd: • Vrachtwagens hebben moeite met invoegen; Dit geldt in het bijzonder voor vrachtwagens die vanaf de Leenderweg naar de Schaapsloop gaan. De vrachtwagens moeten dan lang wachten tot het kruispunt vrij is. Ad II Zeelberg De Zeelberg is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein. De bebouwing aan de Zeelberg bestaat uit woningen waarvan enkele een bedrijfsbestemming hebben. De weg bestaat eigenlijk uit twee delen: het gedeelte ten noorden van De Vest en het gedeelte ten zuiden daarvan. Beide kennen andere problematiek. De straat ten noorden van De Vest kent een vrachtwagenverbod (m.u.v. bestemmingsverkeer) en is een 30km zone.

19

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

De bewoners Zeelberg ten noorden van De Vest hebben de volgende knelpunten geconstateerd: • Spitsverkeer rijdt hard (route wordt gebruikt door werknemers uit de richting van België); • Aantal vrachtwagens ligt hoog, zeker gezien het feit dat het een straat met een vrachtwagenverbod betreft; • Aantallen motorvoertuigenbewegingen zijn niet erg hoog, maar de piekbelasting is groot. Figuur 4.2: Verkeerssituatie Zeelberg

Kijkrichting: noorden

kijkrichting: zuiden

kijkrichting: zuiden

Het gedeelte ten zuiden van De Vest is een 30 – km zone, toch is er aangegeven dat recreërende fietsers overlast ondervinden van auto’s (woon- werkverkeer uit België) en vrachtwagens. Bovendien heeft men erop gewezen dat dit intensieve verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties, aangezien de weg hier niet op berekend is. Ad III J.F. Kennedylaan De J.F. Kennedylaan is een brede weg die overloopt in de achterliggende woonwijk. Aan de J.F. Kennedylaan zijn diverse ondernemingen gelegen waaronder de productielocaties van MCB en SMEVA. De diverse bedrijven kennen veel vrachtwagenbewegingen. Om te voorkomen dat de vrachtwagens terecht komen in de woonwijk is er een vrachtwagenverbod ingesteld dat ingaat 350 meter vanaf de Paukesvenweg. De J.F. Kennedylaan was in het verleden doodlopend, inmiddels is de weg, via een scherpe bocht, doorgetrokken. Knelpunten J.F. Kennedylaan: • Vrachtwagenverbod ter hoogte van Paukesvenweg; − Vrachtwagenchauffeurs die onbekend zijn worden met het vrachtwagenverbod geconfronteerd en komen dan tot ontdekking dat er nauwelijks mogelijkheid is om te draaien. Er zijn dan ook diverse chauffeurs die hun route (ondanks verbod) voortzetten door de woonwijk. • Scherpe (slecht verlichte) bocht leidt tot gevaarlijke situaties; • Sommige bedrijven laden en lossen op de weg wat leidt tot gevaarlijke situaties.

20

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 4.3: Verkeerssituatie J.F. Kennedylaan

Ter hoogte van MCB-ZND Kijkrichting: oosten

Ter hoogte van Paukesvenweg Kijkrichting: westen

Ad IV De Vest De Vest heeft niet alleen een belangrijke functie voor het verkeer met een bestemming op de Schaapsloop, maar is tevens een doorgaande route voor verkeer dat vanaf de Luiker- en Maastrichterweg (vanaf België) naar de Leenderweg (en A2) rijdt. De weg wordt dus intensief gebruikt door zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer. De weg kent veel verschillende gebruikers: vrachtwagens, doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer, langzaam verkeer (waaronder heftrucks). Ter plaatse geldt een snelheidsregime van 50 km per uur. In praktijk blijkt echter dat veel weggebruikers harder rijden. Knelpunten: • Er is veel in- en uitvoegend verkeer, terwijl er geen ventweg is of in- en uitvoegstroken. De grotere vrachtwagens nemen zelfs beide rijstroken in gebruik bij het indraaien; • Er staan regelmatig vrachtwagens naast de weg geparkeerd.

Overige gesignaleerde knelpunten Schaapsloop • Ontbreken openbaar vervoer. • Ontsluiting tussen Schaapsloop 1 en 2 is niet optimaal. Tijdens de interviews hebben meerdere bedrijven aangegeven een vestiging te hebben op beide terreinen. • Een aantal wegen op Schaapsloop 1 en 2 loopt dood of gaat over in een zandweg. Dit heeft een negatief effect op zowel uitstraling als bereikbaarheid van de bedrijven langs deze wegen. • De verkeersoplossing Europalaan – De Vest – Zuidelijke Randweg leidt, volgens de geïnterviewden, tot gevaarlijke situaties waarbij vrachtwagens gaan keren om toch in de gewenste richting te kunnen rijden. • Alhoewel er enige tijd geleden aanpassingen zijn gedaan aan de rotondes op de Zuidelijke Randweg is er door de bedrijven aangegeven dat de chauffeurs nog steeds problemen ondervinden op de rotondes. Dit vormt met name voor de zwaar beladen vrachtwagens die vanaf Schaapsloop in de richting van België gaan, een obstakel.

21

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

• •

Overlast door het ontbreken van faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs. − Voor de aan- en afvoer van goederen maken veel bedrijven gebruik van externe logistieke dienstverleners. De bedrijven beschikken niet over ruimte en/of faciliteiten voor deze externe chauffeurs en hun vrachtwagens. De chauffeurs moeten echter soms wel lang op het bedrijventerrein doorbrengen. De grotere bedrijven hebben wel faciliteiten voor hun eigen vrachtwagens en chauffeurs. Bewegwijzering buitenlandse chauffeurs. De insteek bij informatieborden op Schaapsloop zijn te klein voor de (steeds groter wordende) vrachtwagens.

4.2.2 Modelmatige knelpunten Met behulp van het verkeerssimulatiemodel Vissim zijn de knelpunten in het verkeersnetwerk in het studiegebied in beeld gebracht. Het gaat hier om een analyse van de verkeersintensiteiten en -stromingen op de wegen en de afwikkeling daarvan op de diverse kruispunten op het terrein. Een knelpunt ontstaat op een plek waar het verkeer niet voldoende doorstroomt en dus ‘vast’ komt te zitten. Vissim maakt inzichtelijk waar dit gebeurt en hoe groot de gevolgen zijn. Voor zowel de situatie 2004 (huidig) als 2020 (met vaststaand beleid) is een modelberekening gemaakt. In 2004 blijken er geen moeilijkheden te zijn met de afwikkeling van het verkeer: de doorstroming op de diverse kruispunten binnen het onderzoeksgebied is goed. Dit komt overeen met de resultaten uit de interviews. De gesignaleerde knelpunten tijdens de interviews hebben geen betrekking op doorstroming, maar op sluipverkeer, routering et cetera. Wordt de huidige situatie doorgerekend naar 2020 en het reeds vaststaande beleid daar aan toegevoegd (met name de aanleg van twee rotondes op de Zuidelijke Randweg) dan ontstaan er een viertal knelpunten: • Kruispunt Leenderweg / John F. Kennedylaan • Kruispunt Leenderweg / De Smelen • Kruispunt Leenderweg / Europalaan • Kruispunt Europalaan / Valkeniersstraat Figuur 4.5 is een doorsnede uit Vissim, die de doorstromingsproblemen op de Europalaan richting het noorden laat zien in de situatie 2020. Te zien is dat het opstropende verkeer bij de kruising Europalaan/Leenderweg een terugslag veroorzaakt op het kruispunt Europalaan/Valkenierstraat.

22

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 4.5: Europalaan gezien naar het Noorden, met op de voorgrond het kruispunt Europalaan / Leenderweg, met op de achtergrond kruising Europalaan / Valkenierstraat

4.3 Drie mogelijke oplossingsvarianten
Om de gesignaleerde verkeerskundige knelpunten op te lossen zijn drie varianten opgesteld. Hierbij is afstemming gezocht bij mogelijke ruimtelijk–economische ontwikkelingen. Met de varianten kunnen de lokale en regionale verkeerskundige knelpunten in beeld worden gebracht. Het betreft de volgende drie varianten: I. Maximale variant; II. Intern verbinden; III. Herstructureringsvariant.

23

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Ad I Maximale Variant In deze variant wordt uitgegaan van een maximale oost-westafwikkeling van het verkeer rondom Valkenswaard. Op die manier wordt ingegaan op de wensen van de bedrijven in Schaapsloop om bereikbaar te blijven vanuit de regio. Door een goede doorstroming van het verkeer over Schaapsloop komt er lucht in de krappe verkeerssituatie, waardoor de aanwezige (top)bedrijven behouden blijven voor Valkenswaard. Deze variant wordt de ‘Maximale Variant’ genoemd. Figuur 4.6: Scenario ‘Maximale Variant’

N

24

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Ad II Interne verbindingsvariant In deze variant wordt uitgegaan van de interne dynamiek in Schaapsloop. Schaapsloop 1 en 2 worden verbonden en ook de bereikbaarheid van en naar de dorpskern Valkenswaard wordt verbeterd. Schaapsloop krijgt een sterkere samenhang. In deze variant worden de knelpunten verbeterd, maar het ligt in de lijn der verwachting dat deze variant onvoldoende oplossingen biedt voor de bedrijven met grote aan- en afvoerstromen. Schaapsloop zal aantrekkelijk worden voor regionale en/of kantoorachtige bedrijven. Deze variant wordt ‘Intern Verbinden’ genoemd. Figuur 4.7: Scenario “Intern Verbinden”

N

25

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Ad III Herstructureringsvariant In deze variant wordt de infrastructuur geherstructureerd, de variant is gericht op het beperken van vrachtverkeer. Ook wordt de verbinding tussen Schaapsloop en woonkern Valkenswaard verbeterd. Hierdoor verandert Schaapsloop van karakter. Het bedrijventerrein krijgt een meer lokaal karakter met een sterke wisselwerking tussen de dorpskern Valkenswaard en Schaapsloop. Deze variant wordt ‘Herstructurering Terrein’ genoemd. Figuur 4.8: Scenario ‘Herstructurering terrein’

N

26

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

5. Visie
5.1 Inleiding
Uit de beschrijving van de economische structuur van Valkenswaard en de bedrijventerreinen Schaapsloop (1 en 2), blijkt het belang van de sectoren Nijverheid en de Logistiek. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze bedrijvigheid in termen van productie- of waardeketens om van daaruit te komen tot een ruimtelijk-economische visie en bijpassende verkeersvisie. Economisch kader Een deel van de bedrijvigheid in de zojuist genoemde sectoren bestaat uit bedrijven die ‘horen bij’ een gemeente van de omvang en functie van Valkenswaard, bedrijven die lokaal dan wel beperkt regionaal functioneren (ook wel met lokaal/regionaal verzorgend aangeduid). Het zeer belangrijk deel, zeker in termen van werkgelegenheid, van de bedrijvigheid in met name de nijverheid is daarentegen lokaal/regionaal stuwend. Bedrijvigheid is stuwend in de mate waarin hun economische activiteiten erop zijn gericht omzet te realiseren buiten de plaats/regio van vestiging. Regionaal stuwend komt dus neer op ‘productie voor een groter gebied dan het vestigingsgebied’ en regionaal verzorgend op ‘productie voor het eigen vestigingsgebied’. Het is met name de stuwende bedrijvigheid die bij het vertalen van de sociaal-economische 2 beleidsdoelstellingen in een concreet Economisch Actieprogramma het onderscheid maakt. Vooral bij de centrale doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid, het productiestructuurbeleid en het beleid ten aanzien van de kenniseconomie is dit het geval. Ook bij het uitwerken van het arbeidsmarktbeleid en productiemilieubeleid speelt de stuwende bedrijvigheid een, zij het minder pregnante, rol.

2

‘Nota Sociaal – Economisch Beleid 2006 – 2010’, maart 2006 en ‘Kader ten behoeve van het sociaal – economisch beleid gemeente Valkenswaard’

27

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Raadsvoorstel agendapunt commissie: 8 Kader ten behoeve van sociaal – economisch beleid gemeente Valkenswaard Onderstaand wordt ten aanzien van een aantal kernelementen binnen het sociaal – economisch beleidskader centrale doelstellingen benoemd: • ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid: − De werkgelegenheidsfunctie in de gemeente Valkenswaard kwantitatief en kwalitatief versterken. • ten aanzien van arbeidsmarktbeleid: − het bevorderen van een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. • ten aanzien van productiemilieubeleid: − het bevorderen van en het in stand houden van een omgeving waarin het goed ondernemen is. • ten aanzien van productiestructuurbeleid: − het bevorderen van klimaat waarin een levenskrachtig samenstel van ondernemingen kan ontstaan en vervolgens in stand kan blijven. • ten aanzien van kenniseconomie: − het ontwikkelen van een klimaat dat bijdraagt aan de verbetering van de bedrijvigheid gericht op de kenniseconomie. Dwars door deze specifieke beleidsdoelstellingen spelen voor het welslagen van een sterke gemeentelijke sociaal-economische structuur twee meer algemene voorwaarden een cruciale rol, te weten: het bevorderen van een klimaat waarin hoogopgeleiden Valkenswaard weer als woonplaats kiezen en het creëren van een vestigingsklimaat van allure. Vastgesteld door de Raad op 26 oktober 2006

Productieketens geven inzicht in de bedrijven en hun toeleveranciers die zich bezighouden met productie, zowel in directe als in indirecte zin (zie figuur 5.1). Bovenaan de keten zitten de zogenaamde OEM-ers (Original Equipment Manufacturers), main-suppliers en system suppliers. Zij vervullen binnen de keten veelal een regiefunctie. De industrie in de regio Valkenswaard – Eindhoven telt een fors aantal van dit soort bedrijven, die een aanzuigende werking hebben op andere bedrijven. Lager in de keten bevinden zich de toeleverende bedrijven met een meer afgeleide, ondersteunende positie; de co-suppliers, co-makers en jobbers. Het grootste deel van de bedrijven in de industrie behoort tot deze groep. Zij opereren meestal op de regionale of nationale markt en zijn veelal afhankelijk van één of meerdere OEM-ers of main-suppliers. De OEM-ers, main-suppliers, system-suppliers, co-suppliers, co-makers en jobbers behoren tot de primaire keten in het productieproces. Naast de primaire ketens, die gericht zijn op productie en voortbrenging, is ook de secundaire, niet product-gerichte keten van belang. Hierbij valt te denken aan logistieke dienstverlening, materialen, facilitaire dienstverlening, installatie en onderhoud, verpakking en machines en lijnen. Daarbij worden door de major players in de primaire keten voor met name de activiteiten verpakking, installatie/onderhoud en logistiek gebruik gemaakt van regionale toeleveranciers. Bij zaken als inkoop van materialen, faciliteiten en diensten (catering, schoonmaak, beveiliging) vindt bij grote bedrijven steeds meer opschaling plaats. Indien de benodigde specialistische kennis aanwezig is in de regio, wordt wel degelijk gekeken naar regionale toeleveranciers.

28

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 5.1: Toeleveringspiramide
Primaire keten Secundaire keten

OEM

Ondersteundende toeleveranciers: Strategische toeleveranciers: Main-suppliers, systemsuppliers Logistieke dienstverlening, materialen, facilitaire dienstverlening,installatie en onderhoud/service, verpakking, etc.

Regionale binding neemt toe

Toeleveranciers: co-suppliers, co-makers, jobbers

Een aantal grote bedrijven in Valkenswaard bevinden zich momenteel in bovenste helft van de toeleveringspiramide. Dit type bedrijven neemt beslissingen over vestigingsplaats en nieuwe investeringen op een (inter)nationaal niveau. Naarmate bedrijven lager in de toeleveringspiramide zitten, wordt de regionale binding groter. De regionale binding van de major players is doorgaans ‘historisch’ bepaald. De nabijheid van de afzetmarkt in combinatie met specifieke vestigingseisen en toevallige omstandigheden is hierbij van belang. Bij toeleveranciers die zijn gericht op specifiek lokaal/regionaal gesitueerde markten is de regionale binding uiteraard groot. Valkenswaard heeft enkele gespecialiseerde bedrijven rondom sectoren als transportmiddelen en machine-industrie. Regionale binding speelt nadrukkelijk ook een rol bij service en onderhoud.

5.2 Schaapsloop 2020: een lange termijn ontwikkelingsvisie
Op basis van de geschetste infrastructuur- en verkeerssituatie en de economische ontwikkeling en dynamiek is voor bedrijventerrein Schaapsloop een lange termijn visie ontwikkeld: Schaapsloop is en blijft een vestigingsplaats voor topbedrijven. Deze visie wordt ondersteund door de recent geformuleerde sociaal-economische beleidsdoelstellingen van de gemeente Valkenswaard (zie ‘Kader ten behoeve van sociaal – economisch beleid gemeente Valkenswaard’). Om deze ruimtelijk-economische visie te realiseren is goede bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Bij deze visie hoort dus een maximale verkeersoplossing. Na ambtelijk overleg is er gekozen voor het nader onderzoeken van de ‘Maximale Variant’ (hoofdstuk 4) die aansluiting zoekt bij toekomstige plannen om de interne verkeersafwikkeling in Valkenswaard te verbeteren door een oost – west oriëntatie (hoofdstuk 2).

29

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Op basis van het door de gemeente aangeleverde verkeersmodel basisjaar 2004 en autonome ontwikkelingen 2020 is een dynamische verkeerssimulatie opgesteld. Hierin zijn de knelpunten in beeld gebracht en onderzocht. In het navolgende wordt de economische en bijbehorende verkeersvisie nader uitgewerkt en verkeerskundige oplossingsrichtingen voorgesteld.

5.2.1 Economische visie: Schaapsloop vestigingsplaats voor topbedrijven De beeldbepalende bedrijven op het bedrijventerrein Schaapsloop zijn enkele (inter)nationale spelers. Het zijn stuwende industriële bedrijven, kennisintensief en innovatief en gericht op hoogwaardige producten, die zich bevinden in de bovenste helft van de toeleveringspiramide. Deze bedrijven zijn erg belangrijk voor de werkgelegenheid in de gemeente Valkenswaard, niet alleen kwantitatief maar zeker ook kwalitatief (specialistische en/of kennisintensieve werkgelegenheid). Daarnaast spelen ook de ondersteunende toeleveranciers een belangrijke rol. Jobbers en co-makers (parts/process suppliers) zitten dan wel onderaan de keten, om deze hun rol succesvol te kunnen vervullen moeten ze op hoog niveau werken. Er is zeer gespecialiseerde product- en productiekennis vereist om snel, flexibel en onder grote kostendruk te kunnen werken. Kwaliteitsbeheersing staat op een hoog niveau om zich te kunnen onderscheiden van producenten in lage-lonen-landen. Deze bedrijven lager in de toeleveringspiramide (parts/process suppliers) hebben een relatief grote regionale binding. Dit geldt uiteraard ook voor de regionaal/lokaal verzorgende bedrijvigheid op bedrijventerrein Schaapsloop. In de lange termijn visie wordt ervan uitgegaan dat er sprake zal zijn van een continuering van de huidige situatie (bedrijven-mix). In de loop der jaren hebben de productiebedrijven hun positie in Valkenswaard behouden. Zij hebben hun activiteiten in Valkenswaard geconcentreerd, toeleveranciers en andere aanverwante bedrijven hebben zich in de regio gevestigd. Het zal duidelijk zijn dat de aanwezigheid van dergelijke bedrijven unieke kansen biedt voor verdere ontwikkeling. Het werkgelegenheidsbeleid en het productiestructuurbeleid kan een vliegende start maken, er behoeft niet bij nul te worden begonnen. Dit geldt ook voor het beleid ten aanzien van de kenniseconomie. In de lange termijn ontwikkelingsvisie wordt ervan uitgegaan dat de belangrijke spelers, maar natuurlijk ook de andere bedrijven, zich verder zullen (blijven) ontwikkelen in Valkenswaard als onderdeel van de toptechnologische regio Eindhoven. De werkgelegenheid blijft niet alleen behouden maar wordt verder uitgebouwd. Hiervoor is nodig dat de ontwikkelingen bij het bedrijfsleven (vraagkant) worden ‘ondersteund’ met een adequaat arbeidsmarktbeleid. Tevens wordt als uitgangspunt gehanteerd dat centrale doelstellingen van het sociaal-economisch beleid zullen worden geoperationaliseerd in een economisch actieprogramma met concrete en realistische (lees: uitvoerbare) actiepunten.

5.2.2 Verkeersvisie: Maximale Variant met Oost-West doorstroming In de verkeersvisie wordt uitgegaan van een maximale oost – west doorstroming. Hierbij wordt aangesloten bij de aanleg van de Lage Heideweg tussen Dommelen en de N69. Met de aanleg van deze weg kunnen verkeersstromen van en naar het zuiden over de N69 in de toekomst richting de N397 in oostelijke richting worden geleid.

30

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Om ook in westelijke richting een doorstroming te krijgen wordt voorgesteld om verkeerstromen over het terrein Schaapsloop naar de N396 te leiden (zie hoofdstuk 2). De maximale oost – west doorstroming zal de bedrijven op Schaapsloop de komende jaren ruimte bieden voor verdere intensivering en ontwikkeling. Om de huidige bedrijven ook op lange termijn te behouden voor Valkenswaard en de groei van het goederenvervoer voldoende te faciliteren zal er ook inzicht gegeven moeten worden in het oplossen van de verkeersproblematiek buiten Valkenswaard. Het ligt buiten het invloedsveld van de gemeente om buiten de gemeentegrenzen maatregelen te nemen, maar er wordt wel vanuit gegaan dat de gemeente er alles aan zal doen om de verkeerssituatie te verbeteren (lobby, meedenken, inzichtelijk maken van belang etc.). De Maximale Variant vertaalt zich naar drie niveaus van maatregelen: • Regionaal − Maximale doorstroming van het verkeer van oost naar west v.v. over het terrein Schaapsloop. Dit betekent dat de route Zuidelijke Randweg – De Vest – Leenderweg zal worden opgewaardeerd naar een gebiedsontsluitingsweg om de doorstroming te verbeteren. Als wordt uitgegaan van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig kan een gebiedsontsluitingsweg geen directe erftoegangen hebben: een parallelwegstructuur is dus noodzakelijk voor de in- en uitritten naar de bedrijven toe. Op deze manier wordt het bedrijventerrein verkeersveiliger én verbetert de doorstroming op de hoofdweg, omdat daar geen manoeuvres meer worden gemaakt. • Lokaal – Valkenswaard − De Leenderweg en de Europalaan worden afgesloten voor vrachtverkeer. Dit bevordert de leefbaarheid van de dorpskern Valkenswaard. De Leenderweg wordt ingericht als erftoegangsweg conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. De Zeelberg (noordzijde) wordt gescheiden van de Paukesvenweg en vrachtwagenvrij gemaakt (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Op de Zeelberg (zuidzijde) wordt sluipverkeer voorkomen door een knip aan te brengen. • Bedrijventerrein – Schaapsloop − Het bedrijventerrein wordt op een andere manier ontsloten. De interne bereikbaarheid wordt verbeterd zonder de doorgaande stromen in de weg te zitten. Duurzaam Veilig is uitgangspunt bij het inrichten van de wegen. Het terrein waar nu Brabantia zit zal worden ontsloten via een verbinding naar de Kennedylaan. Hiermee wordt bereikt dat de Leenderweg in zijn geheel vrachtverkeervrij kan worden en dat het ‘Brabantia-terrein’ een integraal onderdeel van Schaapsloop wordt. Dit wordt mogelijk als het viaduct in de Leenderweg wordt gesloopt. In combinatie met de bedrijven kan worden gekeken naar de mogelijkheden tot mobiliteitsmanagement. Dit is het afstemmen van vraag en aanbod van vervoer gericht op het keuzeproces van de reiziger.

5.2.3 Gevolgen voor verkeersafwikkeling De positieve economische ontwikkeling, waarvan in de ontwikkelingsvisie voor de lange termijn wordt uitgegaan, leidt tot een substantiële toename van de mobiliteit in Valkenswaard en in de regio Eindhoven.

31

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Productieketens opereren over het algemeen op een (inter)nationaal schaalniveau. Dat wil zeggen dat goederen uit alle delen van de wereld worden aangevoerd en via de havens (Antwerpen, Rotterdam, Zeeland, Hamburg/Duisburg) in Valkenswaard worden aangeleverd. Ook de distributie van de eindproducten is internationaal. Het afzetgebied zal zich concentreren binnen de Benelux en Duitsland of West Europa. Niet alleen deze aan- en afvoer zorgt voor veel vervoersbewegingen, ook tijdens het productieproces worden er veel vervoersbewegingen gegenereerd door toeleveranciers en aanverwante bedrijven. Directe toeleveranciers zullen, in het licht van de lange termijn visie, daadwerkelijk hun plaats op Schaapsloop hebben gevonden. Tegelijkertijd zullen er ook nauwe relaties zijn met diverse bedrijven in de regio (Eindhoven – Lommel). Het gaat bij de toename van de mobiliteit niet alleen om het inter– en intra-regionaal goederenvervoer van en naar bedrijventerrein Schaapsloop, maar ook om het woon-werkverkeer binnen Valkenswaard (naar de Schaapsloop) en om forenzen naar elders in de regio Eindhoven. Daarnaast is ook het verkeer en vervoer gegenereerd door lokaal en beperkt regionaal opererende bedrijven, iets om rekening mee te houden. Daarbij moet worden gedacht aan kleinschalige productie-, bouw- en installatiebedrijven, de kleinschalige en middelgrote logistieke en distributiebedrijven (waaronder groothandel), handel in en reparatie van auto’s alsmede aan zakelijke dienstverleners.

5.3 Verkeerskundige aandachtpunten
In het maatregelenpakket dat wordt voorgesteld op basis van de visie zullen de mobiliteitsontwikkelingen die voortkomen uit de economische ontwikkelingen van het terrein meegenomen moeten worden. Dat wil zeggen dat er bij het vinden van een structurele oplossing voor de gesignaleerde knelpunten binnen het studiegebied rekening gehouden moet worden met een verdergaande groei van het goederenvervoer en toenemend woon- werkverkeer.

5.3.1 Effecten oplossingen Intensiteiten Hieronder worden eerst de effecten vanuit verkeerskundig oogpunt voor het studiegebied kwantitatief gepresenteerd. In figuur 5.2 en tabel 5.1 zijn de intensiteiten voor de scenario’s 2020 met autonome ontwikkelingen en 2020 maximale variant weergegeven. In de figuur 5.2 zijn de vijf meetpunten te zien, in de tabel 5.1 de gewijzigde intensiteiten op de meetpunten. Dit alles gedurende een uur in de avondspits met als input de intensiteiten in het verkeersmodel van Valkenswaard.

32

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 5.2: Meetpunten voor de intensiteiten uit tabel 5.1

N

In tabel 5.1 is te constateren dat de grootste toename van verkeer plaatsvindt op de Zuidelijke Randweg, waar het verkeer met meer dan 350 motorvoertuigen toeneemt tot bijna 1600 in de avondspits. De grootste afname (-104 motorvoertuigen) is te zien op De Vest van oost naar west en op de Leenderweg (-81) van west naar oost. Tabel 5.1: Verkeersintensiteiten gedurende een uur in de avondspits. De genoemde meetpunten A t/m E zijn te zien in figuur 5.2
Letter op kaart A B C D E De Vest Weg Leenderweg J. F. Kennedylaan De Stad Zuidelijke Randweg Richting oost  west west  oost oost  west west  oost zuid  noord noord  zuid noord  zuid zuid  noord west  oost hoofdroute west  oost parallelwegen oost  west hoofdroute oost  west parallelwegen 2020 zonder ingrepen vracht mvt 22 462 26 406 34 84 29 201 32 119 29 97 90 548 77 692 73 0 93 0 473 0 825 0 2020 maximale variant vracht mvt 0 538 2 325 53 106 48 298 41 197 46 174 110 802 86 787 75 18 100 14 499 34 721 83 Verschil vracht Mvt -22 76 -81 -24 19 22 19 97 9 78 17 77 254 20 95 9 2 18 7 14 26 34 -104 83

33

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

5.3.2 Trajecttijden In tabellen 5.2 en 5.3 zijn de gewijzigde trajecttijden af te lezen. Hierin zijn de scenario’s 2020 met autonome ontwikkelingen en 2020 maximale variant met elkaar vergeleken. De rijtijd is gemeten gedurende een uur in de avondspits met als input de intensiteiten van het verkeersmodel van Valkenswaard. Te constateren is dat op de vast gestelde knelpunten er aanzienlijke doorstromingsverbeteringen ontstaan. Maar dat op andere locaties nieuwe knelpunten ontstaan. Tabel 5.2: De vijf meest versnelde trajecten in de maximale variant. De verbetering in seconden geeft het aantal seconden tijdwinst aan op het genoemde traject in de avondspits in de maximale variant, ten opzichte van 2020 zonder ingrepen.
Verbeterde trajecttijden Van-naar 1-3 1-5 4-3 5-4 7-3 Van Maastrichterweg Maastrichterweg Leenderweg - N396 Schaapsloop - Kennedylaan Schaapsloop II - Dragonder Naar Europalaan - N69 Schaapsloop - Kennedylaan Europalaan - N69 Leenderweg - N396 Europalaan - N69 Verbetering in seconden 98 40 95 46 33

Verbetering % 17,6% 15,1% 18,1% 31,1% 7,8%

Tabel 5.3: De vijf meest vertraagde trajecten in de maximale variant. De verslechtering in seconden geeft het aantal seconden tijdverlies aan op het genoemde traject in de avondspits in de maximale variant, ten opzichte van 2020 zonder ingrepen.
Verslechterde trajecttijden Van-naar 4-1 4-2 5-1 6-7 7-6 Van Leenderweg - N396 Leenderweg - N396 Schaapsloop - Kennedylaan Schaapsloop - De Vest Schaapsloop II - Dragonder Naar Maastrichterweg Zuidelijke Randweg Maastrichterweg Schaapsloop II - Dragonder Schaapsloop - De Vest Verslechtering in seconden 189 160 149 258 101 Verslechtering % 58,0% 51,2% 54,7% 149,7% 54,9%

.

34

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 5.3. Trajectenkaart.

N

De opvallendste verbetering in rijtijd is die vanuit de Schaapsloop I, ter hoogte van de Kennedylaan naar de N396 (traject 5-4) en verder. Door de herinrichting van het kruispunt John F. Kennedylaan / Leenderweg, waardoor verbetering van de doorstroming ontstaat, zal de rijtijd met 31,1% wordt verkort. De grootste verslechtering treedt op binnen Schaapsloop: als gevolg van de parallelstructuur is het verkeer langer onderweg van Schaapsloop I naar Schaapsloop II (traject 6-7, vertraging van 258 seconden en traject 7-6, met 101 seconden).

35

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

5.4 Drie niveaus van maatregelen
Op basis van de constateringen in voorgaande paragraaf (Verkeerskundige aandachtspunten) worden hier de verkeerskundige knelpunten beschreven, waarbij oplossingen voor de problematiek op verschillende schaalniveaus voorgesteld worden: • Regionale knelpunten en oplossingen − Opwaardering van De Vest − Kennedylaan – Leenderweg (1) • Lokale knelpunten en oplossingen − Zeelberg Noordzijde (2) − Zeelberg zuidzijde (3) − Kennedylaan (4) • Interne knelpunten en oplossingen − ‘Truck-Stop’ − Uitstraling en interne bereikbaarheid (5) − Fiets − Mobiliteitsmanagement Figuur 5.4 geeft de genummerde knelpunten op één kaart weer. De legendanummers komen terug in de onderstaande beschrijving van de knelpunten en bijbehorende oplossingen. Figuur 5.4: Verkeerskundige aandachtspunten

N

Legenda: de nummers 1 t/m 5 in bovenstaande figuur corresponderen met de genummerde aandachtspunten in onderstaande teksten.

36

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

5.4.1 Regionale knelpunten en oplossingen Opwaardering van De Vest De Vest is een onderdeel van de gewenste Oost-West structuur. In het kader van de ontwikkelingen van Duurzaam Veilig wegverkeer worden de wegen in hiërarchie opgebouwd. Binnen de bebouwde kom bestaan hoofdzakelijk 2 categorieën van wegen, de gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. In dat kader wordt voorgesteld De Vest in te richten als een gebiedsontsluitingsweg. Conform de richtlijnen Duurzaam Veilig van het CROW betekent dit dat er geen directe erftontsluitingen op de weg uit mogen komen. Daarnaast wordt gestreefd naar bundeling van aansluitingen. Een parallelstructuur is dus gewenst langs de gedeeltes van De Vest waar de bedrijven gehuisvest zijn. In figuur 5.4 is een maatgevend inrichtingsvoorstel te zien zoals dat door het CROW wordt gegeven. Dit is een voorstel van de situatie waarnaar gestreefd wordt. In het huidige ruimtelijke profiel van De Vest is dit niet te realiseren. Middels overleg met de aangrenzende bedrijven en de gemeente kan in het kader van een revitalisering van het bedrijventerrein dit een onderdeel van gesprek zijn. Hierbij kunnen de toegangen van de bedrijven die gelegen zijn aan de Vest worden verplaatst en vrije ruimte voor de gebouwen gebruikt voor mogelijke inpassing van dit profiel. Figuur 5.5: Maatgevende inrichtingsvoorstellen gebiedsontsluitingsweg

Wanneer voor deze oplossing gekozen wordt kan geconstateerd worden dat de doorstroming op De Vest hiermee verbetert als gevolg van het concentreren van de in- en uitvoegbewegingen op een aantal punten (in de Vissim simulatie is dit waar te nemen). Ook wordt het lokale verkeer niet langer gemengd met het doorgaande verkeer. In figuur 5.5 is een uitsnede van Vissim genomen om een en ander te visualiseren.

37

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 5.6: Voorbeeld van parallelstructuur. De middelste twee banen zijn De Vest, de twee boven en onder zijn de parallelwegen. Links is te zien hoe een vrachtwagen, komende vanaf het bedrijventerrein, de parallelstructuur gebruikt en dus niet het invoegt op het doorstromende verkeer. Rechts laat een kruising met aansluiting op De Vest (2) en eentje met louter aansluiting op de parallelstructuur (1) zien.

2 1

Noot: dit zijn modelmatige uitwerkingen, geen schetsen voor uitvoering.

Een negatief gevolg van de doorstroming op De Vest is dat het verkeer opstroopt ter hoogte van de kruising Zuidelijke Randweg / De Vest / Europalaan. Dit heeft mede te maken met de snelle opeenvolging van rotondes op de Zuidelijke Randweg. Vertraging ontstaat ook daar waar de Dragonder aansluit op de Zuidelijke Randweg. Een rotonde op de kruising Zuidelijke Randweg / De Vest / Europalaan lijkt eerder vertragend te werken ten opzichte van de oost-westdoorstroming. Op dit moment zijn de plannen voor de aanleg van een éénstrooksrotonde gereed. Op basis van de simulatie zou de aanleg van een turborotonde of tweestrooksrotonde voor de toekomstige visie ontwikkeling op zijn plaats zijn. Figuur 5.7: Opstropend verkeer op kruising Zuidelijke Randweg / De Vest / Europalaan (links) en aansluiting Dragonder op Zuidelijke Randweg (rechts).

38

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Kennedylaan – Leenderweg (1) De aansluiting van De Kennedylaan op de Leenderweg: dit knelpunt is reeds vanaf het begin als belangrijkste knelpunt gesignaleerd. Wij adviseren de Leenderweg af te sluiten voor vrachtverkeer en in te richten als een erftoegangsweg volgens de principes van Duurzaam Veilig. De ontsluitingen van de aangrenzende bedrijven op de Leenderweg moeten georiënteerd worden op de J.F Kennedylaan. Als het in de Leenderweg gelegen viaduct afgebroken wordt ontstaat de mogelijkheid om een parallelweg te realiseren, zodat het verkeer via de J.F Kennedylaan ontsloten kan worden. Hierdoor ontstaat een duidelijke scheiding van het personen- en vrachtverkeer ter hoogte van de Leenderweg. Uit de simulatie van de maximale variant blijkt dat het verkeer op de Leenderweg afneemt en de doorstroming op De Vest verbetert. Dit heeft als gevolg dat de druk op het kruispunt Kennedylaan – Leenderweg afneemt en de afwikkeling van het verkeer soepel verloopt. Voor de inrichting van dit kruispunt zijn twee mogelijkheden: een rotonde of een T-splitsing met invoegstroken. Beide kruispunten zijn doorgerekend, de gebruikte input voor de intensiteiten zijn ontleend aan het huidige verkeersmodel 2020 met autonome ontwikkelingen en het gewenste scenario. Uit de Vissim berekeningen blijkt dat een T- kruising (zie figuur 5.8) met invoegstroken goed te gebruiken is. Het voordeel van deze optie is dat er een doorgaande beweging op de hoofdroute blijft bestaan en dat de route Leenderweg een ondergeschikte functie gaat krijgen. Figuur.5.8 Schematische voorstelling kruispuntoplossing Leenderweg / John F. Kennedylaan

Met behulp van de Input van Vissim is ook gekeken naar een mogelijke oplossing voor een rotonde. Uit de berekeningen die hebben plaatsgevonden met de rotondeverkenner blijkt dat de aanleg van een één-strooks rotonde niet voldoet (zie bijlage 3). Een twee-strooks rotonde is op basis van de berekeningen noodzakelijk. Maar de rotonde zal in beperkte mate stagnerend werken op de doorstroming van het verkeer en de geleiding daarvan. Aangezien de visie mede gericht is op het adequaat bedienen en geleiden van vrachtverkeer heeft een T- oplossing met invoegstroken de voorkeur. In de definitieve afweging van deze twee mogelijke oplossingen zou een nader uitwerking en onderzoek op zijn plaats zijn waarbij tevens de veiligheid en kosten tegen over elkaar afgezet worden.

39

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 5.9 Schematische oplossing rotonde.

Wel verschuift het knelpunt van kruispunt Kennedylaan/Leenderweg naar het kruispunt Europalaan/De Vest/Zuidelijke Randweg, aan de zuidzijde van De Vest. Het probleem in 2020 wordt tot op zekere hoogte dus verplaatst.

5.4.2 Lokale knelpunten en oplossingen Zeelberg Noordzijde (2) De Zeelberg wordt aangesloten op de parallelwegstructuur van De Vest. Aan de noordzijde blijft de Zeelberg toegankelijk van en naar de Zandbergstraat. De doorgang Zeelberg – Paukesvenweg wordt afgesloten: dit voorkomt dat er nog langer sluipverkeer van de Kennedylaan over de Zeelberg naar De Vest en verder gaat. Op onderstaand plaatje zijn de toekomstige mogelijke verkeersbewegingen te zien: van Zeelberg naar Zandbergstraat v.v. en van De Stad/Zandbergstraat naar Paukesvenweg v.v. (2) Voor het langzaamverkeer blijft de doorgang Paukesvenweg – Zeelberg wel open. Figuur 5.10: Kruispunt Zandbergstraat – Paukesvenweg – Zeelberg

40

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Zeelberg Zuidzijde (3) Door een knip ter hoogte van de Brugse Heide wordt voorkomen dat er nog sluipverkeer van de zuidelijke Zeelberg gebruik maakt. Om van de Maastrichterweg op De Vest terecht te komen zal al het verkeer nu via de Zuidelijke Randweg moeten gaan. Dit betekent een iets hogere druk op de Zuidelijke Randweg, waar de doorstroming toch al onder druk staat (zie figuur 5.5) Kennedylaan (4) Aan het einde van de Kennedylaan wordt het vrachtwagenverbod gehandhaafd richting de Warande en de dorpskern Valkenswaard (4). Wel kunnen vrachtwagens in de toekomst over de Paukesvenweg en de te verbreden weg De Stad naar (de parallelweg van) De Vest. Het is, zoals hierboven beschreven, voor gemotoriseerd verkeer niet langer mogelijk om vanaf de Kennedylaan naar de Zeelberg te komen: daar zit een fysieke scheiding tussen voor zowel vracht- als personenverkeer.

5.4.3 Interne knelpunten en oplossingen ‘Truck – Stop’ Om de overlast van geparkeerde vrachtwagens en hun chauffeurs te verminderen kan er gezocht worden naar een locatie waar vrachtwagens tijdelijk geparkeerd kunnen worden en de chauffeurs enkele voorzieningen worden geboden. Een dergelijke faciliteit kan beter niet in de directe nabijheid van woonbebouwing plaatsvinden. Een locatie op Schaapsloop 2 ligt voor de hand. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waar een ‘Truck-Stop’ voorziening waar chauffeurs overnachten aan zou moeten voldoen. Allereerst wordt er van uitgegaan dat de voorziening langs het hoofdwegennet gerealiseerd wordt. Verharding voor het gehele terrein, verlichting en sanitair zijn een vereiste. Ook zou de locatie op een surveillanceroute van de politie moeten liggen of bewaakt worden door een beveiligingsbedrijf. Dit alles in overleg met het bedrijfsleven gerealiseerd. De vraag is of dit alles mogelijk is in de Schaapsloop. Ruimtebeslag en milieubelasting moeten in kaart worden gebracht en een locatie langs het hoofdwegennet gevonden worden. Ter indicatie: om 7 vrachtwagens met oplegger en 7 regulier vrachtwagens te kunnen parkeren is, exclusief manoeuvreerruimte, 2 1800 m nodig (zie figuur 5.11).

41

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Figuur 5.11: Indicatie ruimtebeslag truck-stop

Uitstraling en interne bereikbaarheid (5) Om de uitstraling en de interne bereikbaarheid van Schaapsloop te verbeteren zullen een aantal maatregelen worden genomen. De eerste hiervan is het verharden van De Stad en het toegankelijk maken van deze weg voor vrachtverkeer. Zo ontstaat een oplossing voor de doodlopende Kennedylaan en wordt bovendien het sluipverkeer over de Zeelberg aangepakt. Verder zal het terrein waar nu Brabantia zit worden ontsloten via een verbinding naar de Kennedylaan. Hiermee wordt bereikt dat de Leenderweg in zijn geheel vrachtverkeervrij kan worden en dat het Brabantiaterrein een integraal onderdeel van Schaapsloop wordt. Dit wordt mogelijk als het viaduct in de Leenderweg wordt gesloopt. In Schaapsloop 2 wordt de Dragonder verbonden met de parallelwegstructuur van De Vest. (5). Hiermee is een verbinding tussen Schaapsloop 1 en 2 mogelijk zonder tussen het doorgaande verkeer te zitten en zal de ruimtelijke samenhang van de Schaapsloop verbeteren. Fiets Uitgangspunt bij Duurzaam Veilig is dat het fietsverkeer zo min mogelijk kruist met het autoverkeer. Door langs De Vest aan één zijde een fietspad aan te leggen, tussen de parallelweg en de hoofdweg, wordt voorkomen dat de fietsers het verkeer kruisen dat de verschillende bedrijfsterreinen op wil. Slechts op een paar punten, waar parallel- en hoofdwegstructuur elkaar ontmoeten, kruist de fietser met het verkeer. Dit lijkt op De Vest niet overal haalbaar vanwege de beperkt beschikbare ruimte. Daar waar de ruimte beperkt is kunnen fietsers gebruik maken van de parallelwegen. Fietsen van en naar Schaapsloop wordt op die manier veiliger en aantrekkelijker. Ook de afsluiting Paukesvenweg – Zeelberg voor gemotoriseerd verkeer, maar niet voor fietsers, stimuleert wellicht het fietsgebruik. 42

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement is het afstemmen van vraag en aanbod van vervoer gericht op het keuzeproces van de reiziger. Om de duurzaamheid van Schaapsloop te waarborgen kan worden ingezet om samen met de daar aanwezige bedrijven een mobiliteitsmanagementsysteem op te zetten. Hierbij worden vanuit de bedrijven meerdere stimuleringsmaatregelen aan de werknemers voorgelegd zodat zij een afweging kunnen maken tussen fietsen, met de auto of evt. een carpoolsysteem. De bereidheid bij de bedrijven is een eerste vereiste voor een dergelijk systeem. In een mobiliteitsplan voor Schaapsloop kan in samenspraak met de bedrijven het volgende worden vastgelegd: • Op welke wijze komen de medewerkers naar het werk? • Hoe sluit dit aan bij de vervoersproblemen binnen Schaapsloop? • Welke maatregelen zijn nodig om deze problemen te voorkomen? • Welke maatregelen zijn kansrijk om het reisgedrag te beïnvloeden? In het kader van de Wet milieubeheer, moeten inrichtingen met meer dan 100 werknemers een bedrijfsmobiliteitsplan opstellen. Dit mobiliteitsplan is onderdeel van de uitvoering van het Klimaatprogramma. De wetgeving heeft als doel: • Reductie van de CO2 uitstoot; • Vermindering van het aantal autokilometers; • Efficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Uit het mobiliteitsplan moet ook blijken welke maatregelen mogelijk zijn om de genoemde doeleinden te realiseren.

5.5 Conclusie verkeerskundige analyse
De regionale verkeersproblematiek kan verbeterd worden als verkeerstromen vanuit Valkenswaard een Oost – West oriëntatie krijgen. Voorwaarden hierbij zijn dat de doorstroming ook buiten de gemeentegrenzen op goede wijze gefaciliteerd wordt en dat de lokale infrastructuur aangepast wordt aan het afwikkelen van grotere verkeerstromen. • • Bij een vrachtwagenverbod en inrichting als erftoegangsweg van de Leenderweg nemen de knelpunten op die weg af: het verkeer stroomt beter door. Het knelpunt John F. Kennedylaan / Leenderweg kan door middel van herinrichting van het kruispunt en de Leenderweg worden aangepakt. Minder wachttijd en een betere oostwestdoorstroming is het gevolg. Waar mogelijk een parallelstructuur langs De Vest aanleggen. Dit conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig: veiligheid én doorstroming verbeteren. Wel ontstaan er door de verbeterde doorstroming op De Vest knelpunten op de Zuidelijke Randweg: hier zal een afweging gemaakt moeten worden. Overlast op de Zeelberg wordt op twee manieren opgelost: Een knip in de zuidelijke Zeelberg ter hoogte van de Brugse Heide

• •

43

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

• • •

Een knip op de kruising met de Paukesvenweg en het verharden en verbreden van De Stad richting De Vest Verkeer op Schaapsloop kan duurzamer en efficiënter door het opstellen van een mobiliteitsplan in samenspraak met de bedrijven. Een truckstop op Schaapsloop kan alleen daar waar aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Ref.: IV/CM/26007700/8980

44

Bijlagen

ETIN Adviseurs / AGV Adviseurs

Verkeersvisie Schaapsloop e.o – concept

Bijlage 1

Economische structuur en dynamiek Valkenswaard

Economische structuur De gemeente Valkenswaard telt inmiddels ruim 2.000 bedrijven en instellingen (exclusief ruim 80 vestigingen in de agrarische sector) waar zo’n 13.000 mensen emplooi vinden. De belangrijkste economische sector is de ‘Nijverheid’. Deze wordt kort gevolgd door de sector ‘Consumenten diensten en overige dienstverlening’. Op afstand volgen de sectoren ‘Financiële en zakelijke dienstverlening’ en ‘Logistiek’, die nagenoeg evenveel gewicht in de schaal leggen. Figuur 1: Werkgelegenheid Valkenswaard naar economische sectoren (2005)
Overheid en kw artaire dienstverlening 13% Nijverheid 28% Financiële en zakelijke dienstverlening 18%

Consumentendie nsten en overige dienstverlening 25%
Bron: Vestigingenregister Eindhoven

Logistiek 16%

Wanneer de werkgelegenheidsstructuur van de gemeente Valkenswaard wordt vergeleken met het provinciale en landelijke beeld, dan springt een aantal zaken in het oog: • In de eerste plaats natuurlijk de verschillende dominante sectoren. In de gemeente is dat zoals gezegd de sector ‘Nijverheid’ en provinciaal is dat ook het geval, maar het aandeel in Valkenswaard ligt hoger; landelijk telt de ‘Overheid en kwartaire dienstverlening’ evenwel de meeste banen, gevolgd door de ‘Consumenten diensten en overige dienstverlening’. • Ten tweede valt op dat het aandeel van de sector ‘Logistiek’ in Valkenswaard groter is dan in Noord-Brabant en in Nederland. • In de derde plaats valt op dat het aandeel van de werkgelegenheid in de sector ‘Financiële en zakelijke diensten’ in Valkenswaard nagenoeg even groot is als landelijk en groter dan in Noord-Brabant.

Het is interessant de sector ‘Nijverheid’ (bijna 3.600 banen) als grootste ‘werkgever’ in de gemeente Valkenswaard nader te beschouwen. Drie bedrijfsklassen springen wat betreft het aantal banen direct in het oog, te weten de ‘Metaalproducten- en machine-industrie’, de ‘Transportmiddelenindustrie’ en de ‘Bouwnijverheid’. Deze drie bedrijfsklassen zijn samen goed voor ruim 70% van de gehele werkgelegenheid in de nijverheidssector. De bedrijfsklasse ‘Bouwnijverheid’ is van de drie qua werkgelegenheid de kleinste: 20% van het totaal aantal banen in de Nijverheid is daar te vinden. De beide andere genoemde bedrijfsklassen nemen elke 25% van de werkgelegenheid in de Nijverheid voor hun rekening. De tweede, wat werkgelegenheidsomvang betreft belangrijke sector is ‘Consumentendiensten en overige dienstverlening’, met 25% van het totaal aantal banen (ook weer exclusief de agrarische sector) in de gemeente Valkenswaard. Dit is een behoorlijk aandeel voor een voornamelijk bevolkingsvolgende sector, in ogenschouw genomen dat het aandeel van deze sector provinciaal en landelijk 22% bedraagt. Binnen de sector is de bedrijfsklasse ‘Detailhandel en reparatie’ met 58% van de werkgelegenheid veruit de grootste, gevolgd door de ‘Horeca’ met 24%. Dynamiek economische structuur De in de vorige paragraaf besproken economische structuur van de gemeente Valkenswaard zoals die zich manifesteert in 2005 is het product van de ontwikkeling in de economie zoals die in het verleden heeft plaats gehad. De totale werkgelegenheid (exclusief de agrarische sector) in de gemeente is in de periode 1996-2005 met ruim 800 banen gegroeid. Deze groei heeft vooral zijn beslag gekregen in de periode 1996 tot en met 2000 (werkgelegenheid in 2000: 14.500). In de jaren daarna is de werkgelegenheid gestabiliseerd en weer teruggelopen tot 13.000 banen in 2005. De landelijke werkgelegenheidsontwikkeling geeft een vergelijkbaar beeld te zien. In figuur 2 wordt behalve de totale werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 1996-2005 ook de ontwikkeling van de onderscheiden economische sectoren getoond. In de gemeente Valkenswaard geeft de ‘Financiële en zakelijke dienstverlening’ de meest opvallende ontwikkeling te zien. Niet alleen qua relatieve groei, maar ook wat betreft het absoluut aantal banen is deze sector de grootste groeier. Opvallend in de figuur is ook de werkgelegenheidsontwikkeling van de nijverheidssector in de gemeente Valkenswaard. Tot en met de jaren 1999 en 2000 is er sprake van banengroei in de nijverheid, daarna zet, zoals overal elders, de daling in die doorloopt tot 2005. De werkgelegenheid in de sector ‘Consumentendiensten en overige dienstverlening’ in de gemeente Valkenswaard vertoont in de beschouwde periode een sterk wisselend verloop. Een stijging van het aantal banen tot 1999, gevolgd door een periode van enige jaren stabilisatie.

Figuur 2: Werkgelegenheidsontwikkeling gemeente Valkenswaard (exclusief de agrarische sector) naar sector (1996-2005)
180,0 170,0 160,0 Nijverheid 150,0 Logistiek 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Consumentendiensten en overige dienstverlening Financiële en zakelijke dienstverlening Overheid en kwartaire dienstverlening Totaal index

Bron: Vestigingenregister Eindhoven

Bijlage 2

Input Vissim simulatie
34 37 33 13 36 12 14 18 52 19 21 17 23 22 24 16 15 26 25 44 28 9 2 35 38 39 40 27 41 47

Figuur 3: Herkomstzones verkeer en vervoer en netwerk in Vissim simulatie

32

Modelnetwerk simulatie incl. zonenummering: Kordonzones Interne zones Zones Schaapsloop
29 51

20

49

46 11

8

1

5 6 7

4

45 40

43

10 30

3 42 48

50

AGV heeft gebruik gemaakt van Vissim voor dynamische verkeerssimulatie. Het rijgedrag wordt nagebootst door voertuigvolggedrag. Inhaalbewegingen, optrekken en afremmen voor verkeerslichten, invoegen op snelwegen, rotondes, afritten en weefvakken zijn hiermee nagebootst.

Bijlage 3

Berekening rotonde verkenner
meetpunt 200 201 202 203 204 205 gem. intensiteiten per kwartier vracht 25 17 0 0 0 0

auto 160 172 114 21 2 79

totaal 184 189 114 21 3 79

203 204 200 201

202 205