Vergunningenwijzer 2004 voor bedrijven in Berkel en Rodenrijs

Geachte (aspirant) ondernemer, Met deze vergunningenwijzer bent u in het bezit van een uitgebreid overzicht van vergunningen, die mogelijk van toepassing kunnen zijn op uw te vestigen/gevestigd bedrijf. Behandeld worden de vergunningen van § § § de Kamer van Koophandel voor Haaglanden de gemeente Berkel en Rodenrijs de Hoogheemraadschap Delfland

Deze vergunningwijzer wordt uitgebracht door de gemeente Berkel en Rodenrijs, de Kamer van Koophandel voor Haaglanden en de Hoogheemraadschappen voor Delfland. Deze organisaties worden hartelijk bedankt voor hun medewerking. Ingeval u na lezing van deze brochure nog nadere informatie wenst over gemeentelijke producten en diensten, kunt u terecht bij mevrouw Anneke Knol, bedrijfscontactfunctionaris telefoon (010) 5140811 of e-mail anneke.knol@berkelenrodenrijs.nl. Wij wensen u succes met uw bedrijfsactiviteiten in de gemeente Berkel en Rodenrijs. Juni 2004
Betaling van gemeentelijk rekeningen/leges dient bij voorkeur te geschieden door storting op of overschrijving naar bankrekeningnummer 28.50.01.019 ten name van de gemeente Berkel en Rodenrijs. Tegen een aanslag van gemeentelijke leges/rechten kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag, met vermelding van het debiteuren en notanummer worden ingediend bij Gemeente Berkel en Rodenrijs afdeling Financiën Postbus 1, 2651 AA Berkel en Rodenrijs. Uw bezwaarschrift wordt niet automatisch beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. Wilt u uitstel, dan dient u dit in het bezwaarschrift te melden, onder opgave van het door u bestreden bedrag van de aanslag.

N.B.: Hoewel bij het samenstellen van deze vergunningwijzer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, blijft altijd de mogelijkheid bestaan dat bepaalde informatie niet juist, verouderd of niet (meer) relevant is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bij iedere vergunning aangegeven kosten en leges, welke jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. De in deze brochure genoemde bedragen betreffen de situatie in 2004. De samenstellers kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van of voor eventuele schadelijke gevolgen door (het gebruik van) de vergunningenwijzer. Bij een geschil kunt u zich niet beroepen op de inhoud van deze uitgave.

Overzicht vergunningen
Kamer van Koophandel voor Haaglanden Vestiging 1. Vestigingsvergunning

Gemeente Berkel en Rodenrijs Bouw 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bouwvergunning Gebruiksvergunning (brandbeveiliging) Sloopvergunning Uitritvergunning Kapvergunning Economische activiteiten in woningen Werkterreinvergunning Reclamevergunning (sandwichborden) Reclamevergunning (o.a. Lichtreclame)

Detailhandel 11 12 Ontheffing winkeltijden Uitstalvergunning

Ambulante handel 13 14 15 Ventvergunning Standplaatsvergunning Marktvergunning

Horeca en recreatie 16 17 18 19 20 21 22 23 Drank- en Horecavergunning Terrasvergunning Evenementenvergunning Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Aanwezigheidsvergunning speelautomaten Innemen gemeentegrond voor niet commerciële standplaats Muziek, vertoningen, vermakelijkheden etc. Loterijvergunning

Milieu en verkeer 24 25 26 27 28 29 Vergunning Wet Milieubeheer Meldingsprocedure Wet Milieubeheer Vergunning aansluiting riolering Ontheffing voor hoog, breed, lang en/of zwaar verkeer Opstijgen van een heteluchtballon Laten landen of stijgen van een helikopter of vliegtuig

Diversen 30 31 32 33 Vergunning kinderopvang (volgt in 2005) Collectevergunning Vergunning afsteken vuurwerk Vergunning voor het exploiteren/wijzigen van een seksinrichting of excortbedrijf

Hoogheemraadschap Delfland 34 35 36 Keurvergunning Lozingsvergunning op gemeentelijk riool Lozingsvergunning op oppervlaktewater

1.

Vestigingsvergunning Kamer van Koophandel

Algemeen Om een bedrijf te mogen uitoefenen, heeft u in een aantal gevallen een vestigingsvergunning nodig. Of dit het geval is, wordt bepaald door de Vestigingswet Bedrijven 1954. Dit betekent dat u voor een aantal soort bedrijven één of meer diploma’s in uw bezit moet hebben. De vestigingswetgeving is per 1 januari 2001 ingrijpend veranderd. Het AOV-diploma is niet langer voorgeschreven. Voor branches met risico’s op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid blijven de diploma’s bedrijfstechniek en vaktechniek nog vereist tot 2006. Een vestigingsvergunning kunt u aanvragen bij de Kamer van Koophandel. In een aantal gevallen is het ook mogelijk een vergunning te krijgen als u niet de juiste diploma’s heeft, maar wel een ruime ervaring als bedrijfsleider of beheerder van een onderneming. Een vestigingsvergunning alleen is niet voldoende om een bedrijf te mogen voeren. Er kunnen meer wettelijke eisen zijn waaraan een onderneming moet voldoen. Zo dient elke onderneming, op een paar uitzonderingen na, te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook instanties, zoals gemeenten, kunnen bepaalde eisen stellen.

Wanneer heeft u een vestigingsvergunning nodig, vanaf 1 januari 2001? Afhankelijk van de activiteiten van een onderneming kent de Vestigingswet de volgende mogelijkheden: 1. U heeft geen vestigingsvergunning nodig. Dit is het geval als uw bedrijf buiten de hieronder genoemde categorieën valt. 2. Er worden eisen gesteld aan de bedrijfsleider van de volgende bedrijven: Bouwbedrijf Installatiebedrijf Vervoermiddelenbedrijf Levensmiddelenbedrijf 3. Er worden bovendien eisen gesteld aan de beheerder van de volgende bedrijven: Elektrotechnisch Installatiebedrijf Bakkersbedrijf Slagersbedrijf

Eisen die zijn gericht tot de bedrijfsleider Binnen de volgende vier clusters van bedrijven moet door de bedrijfsleider aan de gestelde eisen worden voldaan: ? ? ? ? Cluster 1; Bouwbedrijf (aannemersbedrijf B & U en GWW, sloop-, metsel- en timmerbedrijf); Cluster 2; Installatiebedrijf (gas- en waterfitter, loodgieter, luchtbehandeling, centrale verwarming, kasverwarming en koeltechniek); Cluster 3; Vervoermiddelenbedrijf (auto- en motorfietsbedrijf, carrosserieherstel/-bouw en landbouwmechanisatie); Cluster 4; Levensmiddelenbedrijf (poelier en visbewerker)

Met een vergunning voor een bepaald cluster mogen alle activiteiten binnen dat cluster worden uitgeoefend.

Eisen die zijn gericht tot de beheerder Voor sommige bedrijven uit de hiervoor genoemde clusters moet naast het voldoen aan de eisen van de bedrijfsleider, ook de beheerder aan gestelde eisen voldoen. Het gaat hier om: ? ? ? Elektrotechnisch installatiebedrijf (mag ook alles in cluster 2) Bakkersbedrijf (mag ook alles in cluster 4) Slagersbedrijf (mag ook alles in cluster 4)

Diploma’s De Kamer van Koophandel is vrijwel de enige instelling die u kan informeren of uw huidige diploma’s voldoende zijn voor de beoogde bedrijfsuitoefening. Indien dat niet het geval is kan de Kamer een studieadvies geven. In plaats van de studie kan soms volstaan worden om, op grond van ervaring, een verklaring vakbekwaamheid aan te vragen (zie ook onder Wel ervaring/geen diploma’s ?). U kunt de waarde van uw diploma ook zelf onderzoeken via de internetsite van het Ministerie van Economische Zaken (www.minez.nl/diplomaregister). Voor eventuele gelijkwaardige diploma’s of deelvrijstellingen kunt u terecht bij de Stichting Toezicht Examens Vestigingswet, STEVES (website www.steves.nl). Voor vergelijking van de waarde van in het buitenland behaalde diploma’s ten opzichte van in Nederland behaalde diploma’s kunt u terecht bij het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW), Postbus 7338, 2701 AH Zoetermeer. Telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur telefoon (079) 3217 930 of e-mail info@idw.nl (website www.idw.nl).

Diploma’s van derden Diploma’s van derden zijn uitsluitend onder stringente voorwaarden te gebruiken. Het is namelijk niet aannemelijk dat voor wat betreft de eisen die zijn gericht tot de bedrijfsleider een ondernemer het financieel en commercieel beleid aan derden zal overlaten. Ontbrekende vergunningen Als een bedrijf de vereiste vergunning niet heeft, kan een concurrent en/of brancheorganisatie de rechter vragen de zaak te sluiten. Tevens kunnen geldende overheidsregelingen, waaronder bepaalde vormen van financiering en subsidie, niet worden toegepast. Ook bij erkenningsregelingen wordt vaak om een vestigingsvergunning gevraagd. Wel ervaring, geen diploma’s? Voor diegenen die wel ervaring hebben, maar niet de aangewezen diploma’s bezitten om een bedrijf te beginnen, bestaat de mogelijkheid om verklaringen aan te vragen die een gelijke waarde hebben als de aangewezen diploma’s. Die ervaring moet gedurende de laatste 15 jaar zijn opgedaan en minstens een periode van drie tot zes jaar hebben omvat, afhankelijk van het soort bedrijf. De ervaring en de vervulde functie moeten wel zodanig zijn geweest dat minstens dezelfde kennis is vergaard als die welke verkregen wordt door het behalen van de noodzakelijke diploma’s. De ervaring dient ook op een rechtmatige manier te zijn verkregen (ervaring opgedaan in een onderneming welke geen vergunning had, maar wel nodig had, mag niet worden meegeteld).

Leges ? ? ? ? Een vergunning kost € 150,00. Een ontheffing voor bedrijven waarbij de bedrijfsleider aan gestelde eisen dient te voldoen kost € 240,00. Een ontheffing voor bedrijven waarbij zowel de bedrijfsleider als de beheerder aan gestelde eisen moet voldoen kost € 263,00. Een verklaring voor de eisen waaraan de bedrijfsleider of de beheerder moet voldoen kost € 263,00.

Informatie Kamer van Koophandel voor Haaglanden, kantoor Zoetermeer • • • • • • Contactpersoon Telefoon Bezoekadres Postadres fax E-mail Marco van Hagen (079) 320 32 56 Zwaardslootseweg 42, 2726 ZZ Zoetermeer Postbus 7387, 2701 AJ Zoetermeer (079) 320 32 66 mhagen@denhaag.kvk.nl

2.

Bouw en verbouwvergunning

Vanaf 1 januari 2003 zijn de regels veranderd voor het bouwen aan en verbouwen van een woning. Denk daarbij aan dakkapellen, dakramen, (schotel)antennes, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen, schuttingen en tuinmuren, zonnepanelen en -collectoren. In bepaalde situaties heeft u voor dit soort bouwwerken geen bouwvergunning meer nodig (vergunningvrij bouwen) of gelden soepelere regels dan voorheen. U heeft dan te maken met een ‘lichte’ bouwvergunning. Deze krijgt u sneller en gemakkelijker dan een ‘reguliere’ bouwvergunning. Let wel veranderingen aan een monument zijn nooit vergunningvrij! Bouwplannen? Informeer bij de gemeente! Heeft u (ver)bouwplannen? Informeer dan eerst bij de gemeente of u een vergunning nodig heeft. Ook via internet kunt u met een eenvoudig programma op www.vrom.nl/bouwvergunningen achterhalen of dat in uw geval is vereist. Controle op uw aannemer? Als blijkt dat uw bouwwerk vergunningvrij is, hoeft u verder niets meer te melden. Toch kunt u de gemeente op de hoogte brengen van een bouwvoornemen zodat de afdeling Vergunningen en Toezicht uw aannemer kan controleren of het bouwbesluit wordt nageleefd. Hierbij kunt u denken aan de minimale sterkte-eisen en isolatienormen. Lichte bouwvergunning De lichte bouwvergunning geldt voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel aan de voorkant van de woning. De bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, monumentenvergunningvereiste en stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening. De gemeente beoordeelt de bouwplannen vervolgens op de constructieve veiligheid. Reguliere bouwvergunning Voor alle overige bouwwerken geldt de reguliere bouwvergunning. Deze vergunning kunt u ook in twee fasen aanvragen. In de eerste fase wordt gekeken of het bouwplan voldoet aan de ruimtelijke randvoorwaarden, zoals het bestemmingsplan, de welstandseisen, monumentenvergunningvereiste en stedenbouwkundige voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening. Als er geen bezwaren zijn dan dient u de tweede fase in. In deze fase wordt het bouwplan getoetst aan alle technische eisen van het Bouwbesluit. Aanvraag bouwvergunning Voor deze twee vergunningen kunt u het aanvraagformulier bouwvergunning downloaden op onze website www.berkelenrodenrijs.nl. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de afdeling Vergunningen en Toezicht (zie onderstaande adresgegevens). Tegen het weigeren van de bouwvergunning kan bezwaar worden gemaakt. Kosten De hoogte van het bedrag dat bij de bouwvergunning aanvraag wordt berekend, wordt over de bouwkosten berekend. Bij bouwvergunningen moet u rekenen op 1,3 procent van de bouwsom. Als er (vrijstellings)procedures gevolgd moeten worden dan kan dat bedrag verhoogd worden volgens de legesverordening. Wijzigingen voorbehouden. Afhandeltijd Er staat een afhandeltijd van zes werken voor een lichte bouwvergunning en voor de reguliere bouwvergunning staat een periode van twaalf weken. De gemeente kan de regulier (gefaseerde) vergunningstermijn met zes of twaalf weken verdagen. Let wel de genoemde termijnen gelden niet als de aanvraag betrekking heeft op een monument, een bouwwerk waarvoor vrijstelling in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nodig is, of een milieuvergunning vereist is. Wetgeving Woningwet, Bouwbesluit, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer, Wet bodembescherming, Monumentenwet 1988

Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363

3

Gebruiksvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Bouwverordening. Bestemd voor De vergunning is noodzakelijk indien er in een gebouw gewoonlijk: § meer dan 50 man personen aanwezig zijn; § aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of verzorgend nachtverblijf wordt verschaft; § aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar dagverblijf wordt verschaft; § aan meer dan 10 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf wordt verschaft; § bedrijfsmatige opslag van stoffen plaatsvindt overeenkomstig de Regeling bouwbesluit brandveiligheid (Stct. 1992, 104). § Brandcompartimenten zijn opgenomen, waarbij de afmeting is bepaald door het brandveiligheidsconcept ‘beheersbaarheid van brand’. Voorwaarden De uitvoerige lijst met voorwaarden voor het brandveilig gebruik van een gebouw staat vermeld in de Bouwverordening. Opmerkingen U heeft ook een gebruiksvergunning nodig voor een inrichting (bijvoorbeeld partytent, hotelboot, etc.) indien de bovenstaande criteria van toepassing zijn. De vergunning wordt dan verstrekt op basis van de Brandbeveiligingsverordening. Procedure U kunt het aanvraagformulier opvragen bij de Brandweer, afdeling preventie. De vergunning wordt dan namens het college van burgemeester en wethouders afgegeven door de commandant van de brandweer. Duur De beslissingstermijn is 13 weken. Een verlenging met nog eens 13 weken is mogelijk. In bepaalde gevallen kan de beslissing van de vergunning worden aangehouden. Kosten In behandeling nemen € 199,00 0 - 100 m² is € 112,54 100 - 500 m² is € 112,54 + 1,12 p/m² 500 - 2000 m² is € 374,37 + 0,37 p/m² >2000 m² is op aanvraag. Informatie bij: Afdeling Brandweer en Veiligheid. U kunt op werkdagen langskomen volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 5140 705 of e-mail naar brandweer@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363

4.

Sloopvergunning

Als er plannen bestaan om een (deel van) bouwwerk te slopen of asbest te verwijderen, moet er in veel gevallen een sloopvergunning aangevraagd worden. Als de gemeente de vergunning verleent, gebeurt dat onder bepaalde voorwaarden. De bedoeling daarvan is om te voorkomen dat de sloop voor uzelf en voor anderen gevaar, schade of hinder veroorzaakt. Bovendien wordt met de sloopvergunning geregeld dat het sloopmateriaal gescheiden wordt afgeleverd. Soms kunt u volstaan met het doen van een melding van de voorgenomen sloop en is een sloopvergunning niet noodzakelijk. Vergunning of niet? In de gemeentelijke Bouwverordening staat vermeld in welke gevallen een sloopvergunning moet worden aangevraagd. Er zijn drie soorten sloopwerkzaamheden te onderscheiden; 1. Vergunningvrije sloopwerkzaamheden; 2. Sloopwerkzaamheden die gemeld moeten worden; 3. Sloopwerkzaamheden waarvoor een vergunning is vereist. Vergunningvrije sloopwerkzaamheden Voor sommige kleine sloopwerkzaamheden is geen sloopvergunning vereist, dat is het geval als de geschatte hoeveelheid sloopafval niet meer is dan 10 mtr³. Dit komt overeen met de inhoud van een bouwcontainer. Moet er echter tijdens het slopen asbest verwijderd worden, dan geldt altijd een meldings- of vergunningplicht. Ook bij de vergunningvrije sloopwerkzaamheden moet het sloopafval gescheiden worden. Slopen met een meldingsplicht Als er asbest wordt verwijderd moet er altijd een sloopvergunning worden aangevraagd. Voor particulieren geldt een uitzondering; zij kunnen in een aantal gevallen volstaan met het doen van een melding. Dit is het geval voor het slopen van: 1. Gelijmde vloerbedekking waarin asbest zit; 2. Gelijmde vloertegels waarin asbest zit; 3. Geschroefde bouwmaterialen waarin asbest zit. Voor asbesthoudende platen die buiten aan het bouwwerk zijn toegepast geldt een maximum van 35 mtr² plaatoppervlakte. De melding bestaat uit een telefonisch bericht, bij de afdeling Vergunning en Toezicht, telefoon (010) 514 0800. Uw melding wordt geregistreerd en beoordeeld door de behandeld ambtenaar. U verneemt van de gemeente of er volstaan kan worden met een melding of dat er alsnog een sloopvergunning noodzakelijk is. Ook als het beperkt blijft tot een melding dient men zich te houden aan de voorschriften, zoals de wijze van asbestverwijdering en de wijze van opslag en afgifte van het sloopafval. Slopen met een vergunning Het aanvraagformulier voor een sloopvergunning is te verkrijgen bij de balie van afdeling Vergunning en Toezicht (zie onderstaand adres) en op de website www.berkelenrodenrijs.nl. Als de aanvraag is ingediend wordt er beoordeeld of de aanvraag volledig is ingevuld of dat er gegevens ontbreken. Als er sprake is van onjuiste invulling of van het ontbreken van de voor de beoordeling noodzakelijke gegevens dan wordt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt er verzocht om de ontbrekende gegevens binnen 4 weken in te leveren. Worden de gevraagde gegevens niet of niet tijdig ingeleverd dan kan er besloten worden om de aanvraag niet verder in behandeling te nemen. Nadat uw aanvraag om een sloopvergunning in behandeling is genomen ontvangt u uiterlijk na 12 weken de beslissing van burgemeester en wethouders. De beslissing op de aanvraag kan worden uitgesteld of aangehouden, indien er een vergunning noodzakelijk is op basis van de Monumentenwet. Pas als op het voorgaande positief is beslist dan kan de gemeente de vergunning afgeven. Voorschriften Als de sloopvergunning wordt verleend dan gebeurt dat onder voorschriften, deze gaan o.a. over de veiligheid op en rond het sloopterrein; - de aanwezigheid van de sloopvergunning op het sloopterrein; - het selectief slopen; - het scheiden van sloopafval; - het werken met asbest en het slopen voor zover dat betrekking heeft op asbest.

Toetsingsgronden De sloopvergunning wordt geweigerd als: de veiligheid tijdens het slopen niet is gewaarborgd; de nabij gelegen gebouwen niet of onvoldoende worden beschermd; andere vereiste vergunningen niet worden verleend. Samenloop van bouwen en slopen Er kunnen sloopactiviteiten zijn die tevens bouwvergunningplichtig zijn omdat er sprake kan zijn van een verandering van ingrijpende aard van het bouwwerk. Bij gelijktijdige indiening van zowel een sloop- en bouwvergunning wordt de procedure van de bouwvergunning als leidraad genomen. Wanneer er sprake is van een vergunningvrij bouwwerk, zoals aan- of uitbouw, dakkapel, dakraam, kozijn of gevelwijziging e.d., dan dient toch door de gemeente beoordeeld te worden of er sprake is van vergunningvrije sloopwerkzaamheden; sloopwerkzaamheden die gemeld moeten worden; sloopwerkzaamheden waarvoor een vergunning is vereist. Belangen van anderen De gewenste sloop kan in strijd zijn met de belangen van anderen. Er bestaat derhalve de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente op een sloopaanvraag of melding. Ook al is er sprake van een sloopvergunning of een geaccepteerde sloopmelding dan nog kunnen er privaatrechtelijke belemmeringen zijn voor het slopen. Om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om hun bezwaren kenbaar te maken zet de gemeente in de Gemeentekrant welke sloopvergunningen er werden aangevraagd en welke werden verleend. Kosten De gemeente brengt kosten (leges) in rekening voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een sloopvergunning of een melding van een sloopvoornemen. Ook wanneer de aanvraag of melding niet wordt behandeld of wordt geweigerd, worden er leges in rekening gebracht. Jaarlijks stelt de gemeenteraad de hoogte daarvan vast, thans bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning 1,3% van de sloopkosten met een minimum € 34,03. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363

5

Uitritvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Een ieder die een tijdelijke of definitieve uitrit wil aanleggen, voor het aansluiten van particulier terrein op de openbare weg. Voorwaarden Een uitritvergunning kan worden geweigerd in het belang van: - de bruikbaarheid van de weg; - het veilig en doelmatig gebruik van de weg; - de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; - de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente. Procedure Het verzoek om een uitritvergunning moet schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Bij uw aanvraag dient u een situatietekening te voegen. Dit kunt u doen door een Aanvraagformulier Uitritvergunning in te vullen. Dit formulier kunt u afhalen bij onze balie (zie onderstaand adres) of downloaden van onze website www.berkelenrodenrijs.nl. De betrokken afdeling verzorgt namens het college van Burgemeester en Wethouders voor de verdere afhandeling van uw aanvraag. Voor de beoordeling van uw aanvraag zal advies worden gevraagd aan de Verkeersadviesgroep. Duur Afhankelijk van de complexiteit tussen 4 en 8 weken Leges Uitwegvergunning € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

6

Kapvergunning

Kan ik zomaar een boom kappen? Een boom die op 1.30 meter hoogte dunner is dan 75 cm stamomtrek, kunt u inderdaad zonder vergunning kappen. Voor het kappen van een dikkere boom, heeft u op grond van de APV een kapvergunning nodig. Een dergelijke vergunning kunt u met een “aanvraagformulier kapvergunning” aanvragen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Op dit formulier moet u de reden voor uw verzoek invullen. Ook wordt gevraagd om een situatietekening waarop duidelijk staat aangegeven om welke boom het gaat. Het formulier kunt u tijdens de openingstijden van de afdeling Vergunningen en Toezicht, ´s ochtends van 8.30 tot 13.00 uur afhalen. Op uw (telefonisch) verzoek sturen we het ook graag toe. Daarnaast kunt u het formulier downloaden op de website www.berkelenrodenrijs.nl, uitprinten en vervolgens ingevuld en voorzien van handtekening en situatieschets op het gemeentehuis afgeven of opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs. Hoe gaat de procedure verder? Uw aanvraag wordt behandeld door afdeling Vergunningen en Toezicht. Zij vragen hierbij advies aan de afdeling Beheer Buitenruimte. Een medewerker van deze afdeling zal naar aanleiding van uw aanvraag een afspraak met u maken om de situatie ter plaatse te bekijken. Onder meer de conditie van de boom en de vraag of de boom beeldbepalend is voor de omgeving worden dan beoordeeld. Op grond van het advies van de afdeling Beheer Buitenruimte besluit het college van Burgemeester en Wethouders al dan niet een kapvergunning af te geven. De afhandeling van uw aanvraag neemt ongeveer zes weken in beslag. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag is een bedrag van € 22,69 aan leges verschuldigd. Als de kapvergunning verleend wordt, moet u er rekening mee houden dat belanghebbenden zes weken de gelegenheid hebben om een bezwaarschrift in te dienen. Kappen voordat deze termijn om is, is geheel voor eigen risico. Mocht het bezwaarschrift gegrond verklaard worden, dan kunt u, indien u de boom voortijdig heeft gekapt, een herplantplicht opgelegd krijgen. Mocht u overlast ondervinden van een boom die niet van u, maar van de gemeente is, dan kunt u hierover een brief schrijven naar het college van Burgemeester en Wethouders. Daarin geeft u aan wat uw klachten zijn en waarom u de boom graag gesnoeid of wellicht verwijderd zou zien. Uw brief wordt behandeld door de afdeling Infrastructuur, die in overleg met de afdeling Beheer Buitenruimte beoordeelt of aan uw wens tegemoet kan worden gekomen. De termijn voor beantwoording is circa zes weken. U kunt het aanvraagformulier Kapvergunning invullen en voorzien van een situatietekening. Dit formulier kunt u afhalen bij onze balie of downloaden van onze website www.berkelenrodenrijs.nl. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

7

Economische activiteiten in woningen

Voorwaarden voor het opstarten van bedrijfseconomische activiteiten aan huis Regelmatig wordt er aan de gemeente informatie gevraagd met betrekking tot de vestiging van een beroep of een bedrijf aan huis. De gemeente heeft een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd. Aan deze regels moet voldaan worden om medewerking door het college van Burgemeester en Wethouders te kunnen verlenen om vrijstelling van het bestemmingplan te geven voor bedrijfseconomische activiteiten aan huis. Dit is nodig omdat er in de meeste gevallen spraken is van het onttrekken van de woonfunctie van een gedeelte van de woning waarbij de woning in hoofdzaak haar functie blijft behouden. Voor zover het bestemmingsplan geen regels aangeeft met betrekking tot het onttrekken van een gedeeltelijk woonfunctie gelden de volgende beleidsregels: § per perceel mag het oppervlak aan bebouwing dat hiervoor wordt gebruikt niet groter zijn dan 50m²; § het gebruik mag geen ernstige c.q. onevenredige hinder opleveren voor het (woon)milieu en mag geen afbreuk doen aan het (woon)karakter van de buurt/straat; § de woonfunctie op het desbetreffende perceel dient in overwegende mate gehandhaafd te blijven; § er mag geen zelfstandige detailhandel plaatsvinden; detailhandelsactiviteiten als ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsactiviteiten is wel toegestaan; § de activiteit mag niet betreffen een inrichting al genoemd in artikel 2.1. van het Inrichtingen-en Vergunningenbesluit Milieubeheer d.d. 5 januari 1993; § er mag geen sprake zijn van zodanige verkeersaantrekkende activiteiten dat afbreuk wordt gedaan aan het (woon)karakter van de buurt/straat; § er dient zoveel mogelijk op eigen terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Voor onttrekkingen van gehele woningen aan de woonfunctie gelden andere beleidsregels voor zover dit niet in het bestemmingsplan is geregeld. § Het college kan vrijstelling verlenen voor de uitoefening van een aan huis gebonden of bedrijf, in de volgende situaties; § het verzoek heeft betrekking op een woning gelegen in en/of rondom het kernwinkelapparaat; § het verzoek betreft een wijkondersteunende voorziening, zoals een arts, tandarts of een fysiotherapeut; § het verzoek betreft een woning die langdurig leegstaat of dreigt leeg te staan; met inachtneming van dezelfde punten die hierboven staan vermeld. Een verzoek voor vrijstelling kan ingediend worden bij burgemeester en wethouders van de gemeente. Voor eventuele verdere informatie kan er contact opgenomen worden met de afdeling Vergunningen en Toezicht. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363

8

Werkterreinvergunning

Formeel kader De vergunning wordt verstrekt op grond van de voorschriften bij de Bouwvergunning. Bestemd voor Een ieder die vanwege bouwactiviteiten openbaar gebied in gebruik wenst te nemen en/of tijdelijk een bouwplaats wil inrichten. Voorwaarden De voorwaarden zijn sterk afhankelijk van de situering en omstandigheden van de bouwlocatie. Opmerkingen Bij uitsluitend gebruik van eigen terrein, wordt er slechts een marginale toetsing gedaan. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de toegangsweg. De aansluitingen van de bouwketen, de toiletvoorziening, etc. Procedure vooraf Afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag, kunt u vooroverleg voeren met de afdeling Vergunning & Toezicht. Procedure U moet de vergunningsaanvraag in tweevoud indienen bij de afdeling Vergunning & Toezicht. In de vergunningsaanvraag dient u in ieder geval aan te geven: § de aard van de activiteiten § de start- en einddatum van de bouwactiviteiten § tekening met gewenste situering keten, toiletten, opslag in-/uitritten, etc. Naar aanleiding van uw aanvraag neemt de afdeling Vergunning & Toezicht contact met u op. Uiteindelijk besluit het college op basis van het advies van deze afdeling. Duur Afhankelijk van het vooroverleg, kan in veel gevallen goedkeuring worden gegeven voordat de officiële vergunning is verstrekt. Kosten Er zijn geen kosten aan deze vergunning verbonden. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363

9

Reclamevergunning (sandwichborden)

Huidig gevoerd beleid
Maximaal 15 borden gelijktijdig in de gemeente. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen commercieel of niet commercieel. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen plaatselijke activiteiten of activiteiten buiten de gemeente. Het beleid is nooit vastgesteld. Voor een verleende vergunning is men € 22,69 verschuldigd. Reden tot verandering Gaandeweg is het aantal aanvragers steeds groter geworden. Regelmatig komt het voor dat er aanvragen komen voor een periode waarin het maximum aantal borden al vergund heeft. Bovendien hebben veranderde inzichten er toe geleid dat we geen sandwichborden voor commerciële zaken meer willen vergunnen. In de huidige maatschappelijke opvattingen wordt het niet als een taak van de gemeente beschouwd om commerciële instellingen de gelegenheid te bieden om op een zeer goedkope manier reclame te laten maken. Daarvoor zijn voldoende andere media beschikbaar. Dit ligt anders bij niet-commerciële instellingen. Interim beleid in afwachting van definitief beleid Volgend jaar komt een algehele herziening van reclamebeleid in de gemeente. Dan zal een afweging in het totale plaatje gemaakt worden. Vanwege de toenemende noodzaak om regels te stellen voor sandwichborden, worden nu alvast de uitgangspunten vastgelegd. Op deze manier kan al ervaring voor het uiteindelijke beleid worden opgedaan. Uiterlijk Sandwichborden (dus géén driehoeksborden) A0-formaat (83 cm breed 118 cm hoog) Hoeveel Maximaal 16 borden tegelijkertijd in de gemeente, verdeeld over maximaal twee vergunningen. Dus standaard een vergunning voor 8 sandwichborden. Op deze manier blijft er na één verleende vergunning altijd een mogelijkheid open voor een latere aanvrager. Twee vergunningen verleend? Geen extra borden meer vergunnen. Waar Plaatsen waar borden kunnen worden gezet, worden exact aangewezen. 2 “Pakketten” met 8 borden.
Nr. 1 Pakket 1 Noordeindseweg t.h.v Oranjestraat Lantaarnpaal nr. 4 Noordeindseweg Lantaarnpaal nr. 32 Rodenrijseweg t.h.v. Texaco pomp (vaartkant) Ongenummerde lantaarnpaal Rodenrijseweg t.h.v. Penninghlaan Lantaarnpaal nr. 87 Oostersingel t.h.v. Landscheiding en Sweelinckstraat Lantaarnpaal nr. 4 Ds. Van Koetsveldstraat t.h.v. Prins Bernhardstraat Lantaarnpaal nr. 1 Klapwijkseweg t.h.v. Weidebrug Lantaarnpaal nr. 16 (op de brug) Westersingel t.h.v. parkeerplaats TOGB Lantaarnpaal nr. 7 Pakket 2 Noordeindseweg tussen Krugerlaan en Van Naeldwijcklaan Lantaarnpaal nr. 22 Noordeindseweg t.h.v. huisnummer 200 nabij Planetenweg Lantaarnpaal 47 Rodenrijseweg t.h.v. Hordijk (nabij huisnr. 295) Lantaarnpaal nr. 67 Rodenrijseweg t.h.v. Sportlaan Lantaarnpaal nr. 24 Oostersingel t.h.v. hoek Planetenweg Lantaarnpaal nr. 49 Ds. Van Koetsveldstraat t.h.v. parkeerterrein Raadhuishof Lantaarnpaal nr. 5 Klapwijkseweg t.h.v. bushalte Weidebloemtunnel Lantaarnpaal nr. 6 Westersingel t.h.v. Partyrestaurant ´t Raedthuys Lantaarnpaal nr. 33

2

3 4 5 6 7 8

Volgorde De aanvragen worden behandeld volgens het principe “Wie het eerst komt, het eerst maalt.” Datumstempel van afdeling Facilitaire Zaken is bepalend. Waarvoor 1 Alleen voor niet-commerciële instellingen/activiteiten zonder commercieel oogmerk a) Sociaal-culturele evenementen (bijv. Oranjefeest, rommelmarkt Rehoboth) b) Goede doelen (bijv. Geraniummarkt, Fancy Fair) c) Educatieve doeleinden (bijv. open dag plaatselijk kinderdagverblijf, sportweek) 2 Alleen voor activiteiten binnen de gemeente Uitzondering bij punt 1: Ø Circussen, omdat deze juist afhankelijk zijn van reclameborden. Uitzonderingen bij punt 2: Ø Landelijke collectes (zoals Nederlandse Hartstichting, Kankerbestrijding) Ø Open dagen regionale instellingen (zoals scholen) Ingangsdatum Publicatie1 mei 2003 (Gemeentenieuws). Ingang1 juli 2003. Leges Voor een verleende vergunning is men € 22,69 aan leges verschuldigd. Bekendmaking Publiceren in gemeentelijke voorlichtingsrubriek Gemeentenieuws in de Heraut. Toesturen aan gebruikelijke aanvragers. Gelijktijdig wijzen op vroegtijdig aanvragen. Nu al nieuw beleid aankondigen in de afwijzingen/vergunningen. Lopende aanvragen/overgang Reeds ingediende aanvragen voor plaatsing van sandwichborden vóór 1 juli worden afgehandeld volgens het oude “beleid”. Reeds ingediende aanvragen voor plaatsing van sandwichborden na 1 juli worden afgehandeld volgens het nieuwe beleid. Hardheidsclausule Bij drie gelijktijdig ingediende, gelijksoortige aanvragen kan via het college eventueel besloten worden een derde vergunning te verstrekken.
Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

10

Reclamevergunning (o.a. Lichtreclame)

Formeel kader De vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Een rechthebbende die handelsreclame aan een onroerende zaak wil aanbrengen. Voorwaarden Een vergunning kan worden geweigerd: a. indien de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; b. in het belang van de verkeersveiligheid; c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak. Opmerkingen In sommige gevallen heeft u ook een bouwvergunning nodig. Procedure U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij het college van Burgemeester en Wethouders. De complete aanvraag wordt getoetst door de Welstandcommissie. De afdeling Vergunningen en Toezicht draagt namens het college van Burgemeester en Wethouders zorg voor de behandeling van en beslissing op uw aanvraag. Duur ± 8 weken Leges € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

11

Ontheffing Winkeltijden

Formeel kader Deze ontheffing wordt verstrekt op grond van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Deze vergunning is voor winkeliers noodzakelijk, indien zij met hun winkel geopend willen zijn op tijdstippen die buiten de reguliere winkeltijden vallen. Voorwaarden Individuele ontheffingen zijn alleen mogelijk indien deze betrekking hebben op bijzondere gelegenheden Opmerkingen De gemeente Berkel en Rodenrijs voert een terughoudend beleid ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor openstelling op zondagen. De Winkeltijdenwet maakt het mogelijk dat winkels (behalve op zon- en feestdagen) open mogen zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Op grond van deze wet kan de gemeenteraad voor ten hoogste 12 dagen per jaar vrijstelling verlenen van het verbod om op zondag dan wel op feestdagen geopend te zijn. Deze bepaling is uitgewerkt in de Verordening Winkeltijden Berkel en Rodenrijs. Op grond van deze Verordening kan het college van burgemeester en wethouders acht zon- en feestzondagen per jaar aanwijzen, met dien verstande dat hiervan ten hoogste twee dagen een zondag kunnen zijn. In de gemeente Berkel en Rodenrijs is het gebruikelijk de feestdagen en een zogenaamde meubelzondag aan te wijzen Procedure U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Bij de beoordeling van uw aanvraag zal advies worden ingewonnen bij de politie. Duur ± zes weken Leges € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

12

Uitstalvergunning

Formeel Kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor De vergunning is nodig voor winkeliers, die hun winkelgoederen op of aan de weg willen uitstallen. Voorwaarden De voorschriften die bij deze vergunning van toepassing zijn, staan beschreven in de Beleidsregels Winkeluitstalbeleid. Enkele voorschriften met betrekking tot het Winkeluitstalbeleid zijn: - de winkeluitstalling mag niet breder zijn dan de gevel van het winkelpand, met een diepte van ten hoogste één meter; - de winkeluitstalling moet ten minste één meter van een naast de winkel gelegen ingang van een woning verwijderd blijven; - de winkeluitstalling dient direct tegen de gevel te worden geplaatst; - het is niet toegestaan winkeluitstallingen te realiseren aan de luifel en op of aan straatmeubilair, zoals banken, lantaarnpalen, paaltjes, grindcocons e.d. of aan bomen; - het ophangen van goederen aan luifel of zonnescherm is verboden; - bij de winkeluitstalling mogen maximaal twee zogenaamde sandwichborden met reclame worden geplaatst. Het is verboden deze borden langs de trottoirband te plaatsen en de borden mogen geen grotere afmeting hebben dan 1.20 meter (hoog) x 0.80 meter (breed). Procedure U kunt de Beleidsregels Winkeluitstalbeleid opvragen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht zie onderstaande adresgegevens. Daar kunt u tevens een exemplaar van het speciale Aanvraagformulier Winkeluitstal aanvragen. U kunt het formulier ook downloaden van onze website www.berkelenrodenrijs.nl. De betrokken afdeling verzorgt namens het college van Burgemeester en Wethouders volledige behandeling van uw aanvraag. Duur ± zes weken Leges € 22,59 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

13

Ventvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor De vergunning is nodig voor een ieder die goederen of diensten op de openbare weg of huis aan huis wil verkopen. Voorwaarden De vergunning wordt getoetst op de weigeringsgronden in de APV: - in het belang van de openbare orde; - in het belang van het voorkomen of beperken van overlast; - in het belang van de verkeersvrijheid of –veiligheid; - wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of een deel der gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consumenten ter plaatse in gevaar komt. Een ventvergunning kan worden afgegeven voor één dag maar ook voor een langere periode. Aan ventvergunningen worden onder meer, de volgende voorschriften verbonden: - er mag geen vaste standplaats worden ingenomen; - er mag op woensdagen niet worden gevent in de onmiddellijke omgeving van de weekmarkt; - er mag niet worden gevent: a. tijdens kermissen, wielerronden en andere evenementen in de directe omgeving van deze evenementen; b. binnen een afstand van 10 meter van een door een kenteken aangeduide halteplaats voor bussen; c. op verkeersheuvels of binnen een afstand van 10 meter daarvan verwijderd; d. binnen een afstand van 10 meter van een verenigingspunt van wegen. - voor het venten mag gebruik worden gemaakt van ten hoogste één verkoopwagen - het is niet toegestaan op enige plek langer dan 15 minuten stil te staan, indien zich niet onafgebroken klanten aanbieden; - personen beneden de 16 jaar mogen niet venten; Procedure Een eendaagse vergunning, kan aan de balie van de sector Ruimte worden opgehaald na vertoning van een pasje van de Kamer van Koophandel en een het legitimatiebewijs. Een meerdaagse vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling Vergunningen en Toezicht, zie onderstaande adresgegevens. Dit kan ook met een Aanvraagformulier ventvergunning. Dit formulier kunt u ook downloaden van onze website www.berkelenrodenrijs.nl. De betrokken afdeling zorgt namens het college van Burgemeester en Wethouders voor de afhandeling van de vergunningsaanvraag. Duur Eendaagse vergunning kan direct worden afgegeven. Meerdaagse vergunningen vergen enkele weken. Leges: één dag: € 9,08 één week: € 22,69 één jaar: € 147,93 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1

2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

14

Standplaatsvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene plaatselijke Verordening Gemeente Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor De vergunning is nodig voor een ieder die op een vaste/tijdelijke plek in de openbare ruimte goederen wenst te verkopen. Voorwaarden Een standplaatsvergunning kan worden geweigerd: - in het belang van de openbare orde; - in het belang van het voorkomen of beperken van overlast; - in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; - in het belang van de verkeersvrijheid of –veiligheid; - wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of een deel der gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt; - vanwege de strijd met een geldend bestemmingsplan. Indien een vergunning wordt aangevraagd op openbare grond die niet in eigendom is van de gemeente, dan moet vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar/rechthebbende worden overlegd. Opmerkingen Het bestuursorgaan is bevoegd vergunningen te verlenen tot het innemen van vaste en tijdelijke standplaatsen. In de gemeente Berkel en Rodenrijs zijn enkele locaties aangewezen voor het innemen van een vaste standplaats. Indien een locatie is uitgegeven kan een belangstellende zich op een wachtlijst laten plaatsen. Procedure Het verzoek om een vaste/tijdelijke standplaatsvergunning moet schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Deze afdeling verzorgt namens het college van Burgemeester en Wethouders de volledige afhandeling van uw aanvraag. Duur: Enkele weken. U kunt per direct op de wachtlijst worden geplaatst. Leges Legeskosten voor de vergunning € 22,69. De vergoeding, voor het bedrijfsmatig innemen van gemeentegrond, bedraagt € 2,27 per vierkante meter per maand (uitgaande van een dag per week). Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

15

Marktvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Marktverordening. Bestemd voor Kooplieden die op de wekelijkse warenmarkt een standplaats wensen in te nemen. Voorwaarden Een vestigingsvergunning van de Kamer van Koophandel; Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; Een registratiekaart van het Centraal Registratie Kantoor; Een geldig legitimatiebewijs; Een bewijs van WA-verzekering voor het bedrijf. Opmerkingen De wekelijkse warenmarkt in Berkel en Rodenrijs is op woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er is vastgesteld waar wel en geen verkoopwagens of kramen mogen staan. Op dit moment zijn alle standplaatsen op de weekmarkt bezet. Belangstellenden kunnen zich wel op een wachtlijst laten plaatsen, die in branchepatronen is vastgesteld. Ingevolge artikel 9 van de Marktverordening worden op volgorde van binnenkomst maximaal drie vergunningaanvragers per branche op de wachtlijst geplaatst. Indien men op de wachtlijst wordt geplaatst biedt deze notering geen uitzicht op een spoedige toewijzing van een standplaats. Er is namelijk maar heel weinig verloop van marktlieden op de weekmarkt in deze gemeente. In de gemeente Berkel en Rodenrijs hanteren wij het beleid dat indien u op de wachtlijst voor de weekmarkt gehandhaafd wenst te blijven, u ieder jaar een schriftelijk verzoek dient in te dienen tussen 1 oktober en 31 december bij het college van Burgemeester en Wethouders. Procedure U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. De betrokken afdeling zorgt namens het college van Burgemeester en Wethouders voor de volledige afhandeling van uw aanvraag. U kunt het aanvraagformulier downloaden van onze website www.berkelenrodenrijs.nl of opvragen bij afdeling Vergunningen en Toezicht, zie onderstaande adresgegevens. Duur U kunt per direct op de wachtlijst worden geplaatst. Leges € 22,69. Bij gebruik van een kraam bedraagt de kraamhuur € 1,63 per meter per dag. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 of S. Benali telefoon (010) 514 0864. Marktmeester K. Verwer

16

Drank- en Horecavergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Drank- en Horecawet. Bestemd voor Ondernemers van inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken en/of verkocht (zoals een café, restaurant of slijterij). Voorwaarden De bedrijfsleiders en de beheerders dienen aan de volgende eisen te voldoen: - zij moeten de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, behoudens voor zover krachtens art. 39 ontheffing is verleend; - zij mogen niet onder curatele staan dan wel uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet zijn; - zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn; - zij moeten in het bezit zijn van het diploma sociale hygiëne; - het pand moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen; - Ze moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag. Opmerkingen - de aanvraag van een vestigingsvergunning loopt via de Kamer van Koophandel; - in het bestemmingsplan dient het pand de horecabestemming te hebben. Procedure vooraf U kunt een speciaal aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht, zie onderstaande adresgegevens. Procedure U vraagt een Drank- en Horecavergunning aan via een speciaal aanvraagformulier. U dient de aanvraag te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders. Bij de beoordeling wordt advies gevraagd aan de politie, afdeling Vergunning en Toezicht en het Ministerie van Justitie. Duur ± 13 weken Leges € 68,07 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

17

Terrasvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Horecaondernemers die een terras bij hun horecagelegenheid willen inrichten. Voorwaarden Ingebruikneming van de weg ten behoeve van een of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen kan worden geweigerd: - Indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan; - Indien het terras een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Voorts mag door de aanwezigheid van een terras geen overlast worden veroorzaakt. Procedure U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij de burgemeester. Bij uw aanvraag dient u tevens een situatietekening van het terras te voegen, onder opgave van het aantal en de kleur van de stoelen en tafels. Voor de beoordeling van uw aanvraag wordt door de gemeente advies gevraagd aan de politie en brandweer. Duur ± zes weken Leges € 22,68 De vergoeding voor het bedrijfsmatig gebruik van gemeentegrond bedraagt € 2,27 per vierkante meter per maand. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

18

Evenementenvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Een ieder die in het openbaar gebied een evenement (straatfeest, braderie etc.) wil organiseren. Voorwaarden De vergunning wordt getoetst op de weigeringsgronden in de APV: - in het belang van de openbare orde; - in het belang van het voorkomen of beperken van overlast; - in het belang van de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen; - in het belang van de zedelijkheid of de gezondheid. Procedure U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij de burgemeester. Voor de beoordeling van uw aanvraag wordt door de gemeente advies gevraagd aan de politie, brandweer en eventueel aan de afdeling Beheer Buitenruimte. Duur ± zes weken Leges € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

19

Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecavergunning

Formeel Kader Deze ontheffing wordt verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Bestemd voor Iedereen die bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen ontheffing verlenen van het verbod voor de uitoefening van het horecabedrijf. Voorwaarden De verstrekking moet onder onmiddellijke leiding van een persoon gebeuren, die voldoet aan de volgende eisen: Hij mag niet onder curatele staan dan wel uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn Hij mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Hij moet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Hij moet in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne Procedure U kunt de ontheffing aanvragen bij de burgemeester. Er wordt advies gevraagd aan de politie, afdeling Bijzondere Wetten. Het levensgedrag en justitiële gegevens van de leidinggevende(n) worden daarbij nagetrokken. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Duur Minimaal 3 weken Kosten Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing is een bedrag van € 4,22 aan leges verschuldigd. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

20

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Wet op de kansspelen en de Speelautomatenverordening voor Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Ondernemers/verenigingen die in hun inrichting een speelautomaat willen plaatsen. Voorwaarden De activiteiten zijn inschrijfplichtig en ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca; - Voor de activiteiten in de inrichting is een exploitatievergunning verstrekt; - De inrichting beschikt over een geldige Drank- en Horecawetvergunning; - Er worden maximaal 3 speelautomaten toegestaan. Opmerkingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagdrempelige inrichtingen. In laagdrempelige inrichtingen (zoals snackbars en sportkantines) mogen maximaal 2 speelautomaten worden geplaatst. Dit mogen uitsluitend behendigheidsautomaten zijn. In hoogdrempelige inrichtingen (zoals cafés en restaurants) mogen maximaal drie speelautomaten worden geplaatst, waarvan maximaal twee kansspelautomaten. - Een vergunning wordt voor de duur van maximaal één kalenderjaar verleend. Procedure vooraf Advies vragen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Daar kunt u tevens een exemplaar van een speciaal aanvraagformulier opvragen. Procedure U vraagt een aanwezigheidsvergunning aan via een speciaal aanvraagformulier. De afdeling Vergunningen en Toezicht zorgt namens de burgemeester voor de afhandeling van de vergunningsaanvraag. Duur ± zes weken Leges Bij een vergunning voor een periode van 12 maanden bedragen de legeskosten: ? voor één speelautomaat € 56,72 ? voor twee speelautomaten € 90,76 ? voor drie speelautomaten € 124,79 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 of S. Benali telefoon (010) 514 0864

21

Innemen gemeentegrond voor niet commerciële standplaats

Formeel Kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Bestemd voor Iedereen die in het openbaar gebied een standplaats in wil nemen ten behoeve van bijvoorbeeld een goed doel. Te denken valt aan het innemen van een standplaats om de aandacht te vestigen op de werkzaamheden van de Dierenbescherming of Amnestie International. Voorwaarden De vergunning kan worden geweigerd: in het belang van de openbare orde in het belang van het voorkomen of beperken van overlast in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving in het belang van de verkeersvrijheid of –veiligheid wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt. vanwege de strijd met het bestemmingsplan Procedure U kunt de vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeldt u in uw aanvraag zoveel mogelijk gegevens, zoals de exacte plaats en tijd, hoeveel bezoekers u verwacht e.d. Het verlenen of weigeren van een standplaatsvergunning vindt plaats met inachtneming van het door het college vastgestelde standplaatsenbeleid. Duur Minimaal 3 weken Kosten Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag is een bedrag van € 22,69 aan leges verschuldigd. Er wordt in het geval van een niet-commerciële standplaats geen vergoeding voor het bedrijfsmatig in gebruik nemen van gemeentegrond berekend. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

22

Muziek, vertoningen, vermakelijkheden etc.

Formeel Kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Bestemd voor Iedereen die in het openbaar gebied Een vertoning voor publiek wil geven voor publiek muziek ten gehore wil brengen een feest of wedstrijd te geven of te houden Voorwaarden De vergunning kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde het voorkomen of beperken van overlast de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen de zedelijkheid of gezondheid Procedure U kunt de vergunning aanvragen bij de burgemeester. Vermeldt u in uw aanvraag zoveel mogelijk gegevens, zoals de exacte plaats en tijd, hoeveel bezoekers u verwacht e.d. Bij de afweging van de aanvraag wordt advies ingewonnen van politie en brandweer. Uiteindelijk neemt de burgemeester het besluit. Duur Minimaal 3 weken Kosten Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag is een bedrag van € 22,69 aan leges verschuldigd. Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

23

Loterijvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Wet op de Kansspelen. Bestemd voor Iedereen die een loterij wil organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. Voorwaarden - het doel van de actie moet van algemeen belang zijn; - de feitelijke uitgaven mogen niet meer bedragen, dan 40% van de opbrengst van de verkochte loten Aan loterijvergunningen worden onder meer, de volgende voorschriften verbonden: De prijzen en premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, mogen geen hogere waarde hebben dan € 317,65 per serie of set en de gezamenlijke waarde op een bijeenkomst mag niet meer bedragen dan € 1.270,58. Binnen één maand na afloop van de loterij dient het formulier “rekening en verantwoording” ingevuld te worden geretourneerd. Procedure De vergunning moet op een speciaal formulier worden aangevraagd. U kunt dit formulier ophalen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. Duur ± zes weken Leges € 18,60 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

24

Vergunning Wet Milieubeheer

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Wet Milieubeheer. Bestemd voor Deze vergunning is nodig voor bedrijvigheid die is opgenomen in het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer en die vanwege de aard van activiteiten milieubelastend kan zijn. De vergunning geldt voor: § Bedrijven die zich nieuw willen vestigen of een nieuw pand willen betrekken (oprichtingsvergunning Wet Milieubeheer), § Bedrijven die van plan zijn een grotere verandering te plegen in hun bedrijf (veranderingsvergunning Wet Milieubeheer). Voorwaarden Het bedrijf moet voldoen aan een veelheid van voorschriften. Deze voorschriften worden door de DCMR opgesteld. Procedure vooraf U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. U wordt met klem geadviseerd om de aanvraag vooraf te bespreken met een medewerker van de DCMR, zie onderstaande adresgegevens (vooroverleg). Procedure U moet de aanvraag milieuvergunning op het speciale aanvraagformulier indienen bij DCMR. U mag uw bedrijf niet in werking hebben als de milieuvergunning nog niet is verleend. Duur procedure Maximaal 6 maanden Kosten Er worden geen kosten in rekening gebracht Informatie DCMR milieudienst Rijnmond Contactpersoon: dhr. G. Doezeman Postbus 843 3100 AV Schiedam ’s-Gravenlandseweg 565 telefoon (010) 246 8000

25

Meldingsprocedure wet Milieubeheer

Formeel kader Deze melding moet worden gedaan op grond van de Wet Milieubeheer. Bestemd voor 1. Het indienen van een melding is nodig voor bedrijvigheid die wel is opgenomen in het Inrichtingen van vergunningenbesluit Milieubeheer maar waarvoor de vergunningplicht is komen te vervallen door het opstellen van een algemene maatregel van Bestuur (AMvB artikel 8.40 melding). Toelichting: een melding moet worden ingediend indien een bedrijf zich nieuw wil vestigen en of bestaand bedrijf een nieuw of bestaand pand wil betrekken. Het indienen van een melding op grond van artikel 8.19 Wet Milieubeheer is van toepassing voor bedrijven die milieuvergunningplichtig zijn en die van plan zijn een kleine verandering in de inrichting van het bedrijf of de wijze van productie door te voeren. Bedrijven die milieuvergunningplichtig zijn, maar die van plan zijn een kleine verandering in de inrichting van hun bedrijf/bedrijfproductie door te voeren.

2.

3.

Voorwaarden Voor circa 15 verschillende branches zijn Algemene Maatregelen van Bestuur opgesteld. Die bedrijven moeten voldoen aan de eisen in deze AMvB’s. De betreffende branches zijn o.a.: horeca, detailhandel, tankstations, garagebedrijven. Procedure vooraf U kunt een meldingsformulier opvragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. U kunt dit meldingsformulier volledig invullen en zenden aan de DCMR milieudienst Rijnmond t.a.v. de heer G. Doezeman. De melding moet worden ingediend, uiterlijk één maand voordat een aanvang wordt gemaakt met de bedrijfsactiviteiten. U mag uw bedrijf niet in werking hebben als de melding niet is ingediend. Duur Met het inzenden van het meldingsformulier heeft u voldaan aan de gestelde verplichting. Na de akkoordverklaring is de procedure in principe afgerond. Kosten Er zijn geen kosten aan deze procedure verbonden. Informatie DCMR milieudienst Rijnmond Contactpersoon: dhr. G. Doezeman Postbus 843 3100 AV Schiedam ’s-Gravenlandseweg 565 telefoon (010) 246 8000

26

Vergunning aansluiting riolering

Formeel kader Deze vergunning maakt onderdeel uit van een bouwvergunning. Bestemd voor: Bouwwerken die (definitief of tijdelijk) een aansluiting op het riool behoeven. Voorwaarden Aanbieden als gescheiden stelsel. Aansluiting wordt door de gemeente Berkel en Rodenrijs verricht. Procedure vooraf Tijdig aanvragen via formulier. Procedure U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen bij de afdeling Infrastructuur. Deze afdeling beoordeelt uw aanvraag, waarna er een kostenraming wordt gemaakt. Nadat u deze kosten heeft betaald, wordt de aansluiting door de gemeente Berkel en Rodenrijs aangelegd. Duur: Afhankelijk van complexiteit. Kosten Verrekening met kosten aanleg/aansluiting. Informatie bij Afdeling Infrastructuur. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar

infrastructuur@berkelenrodenrijs.nl
(Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersoon: De heer S. de Buck Telefoon: (010) 514 0774, fax (010) 511 6363 Email: simon.de.buck@berkelenrodenrijs.nl

27

Ontheffing voor hoog, breed, laag en/of zwaar verkeer

Formeel kader Ontheffing wordt geregeld via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), op grond van een overeenkomst tussen de RDW en gemeenten. Bestemd voor Vervoer met voertuigen, afwijkend van de afmetingen zoals bij wet gesteld in de RVV. Voorwaarden Afhankelijk van de te rijden route. Opmerking RDW geeft ontheffing na advies van de gemeente. Procedure vooraf Aanvraag via RDW. Procedure Vastgelegd bij RDW. Informatie Rijksdienst voor het Wegverkeer Telefoon (079) 345 8100 Adres: Europaweg 205, 2711 ER Zoetermeer

28

Opstijgen en landen van een heteluchtballon

Formeel kader Verlening van deze verklaring is gebaseerd op de Luchtvaartwet en nadere regelgeving. Bestemd voor Iedereen die een heteluchtballon wil laten opstijgen en landen. Voorwaarden U moet voldoen aan de eisen die de Luchtvaartwet en nadere regelgeving stelt, alsmede aan de aanwijzingen door of namens de politie en brandweer. Het betreft hier voornamelijk aspecten van openbare orde en veiligheid (waaronder brandveiligheid). Opmerkingen Het betreft hier geen vergunning, maar een verklaring van geen bezwaar. Luchtvaartbeveiliging op Zestienhoven moet bericht worden dat een verklaring van geen bezwaar is afgegeven. Procedure U kunt de verklaring schriftelijk aanvragen bij de burgemeester, ter attentie van de afdeling Vergunningen en Toezicht. Voor de beoordeling van uw aanvraag wordt advies gevraagd aan de politie en brandweer. Duur ± vier weken Leges € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

29

Laten landen of stijgen van een helikopter of vliegtuig

Formeel kader Deze verklaring wordt verstrekt op grond van de Luchtvaartwet en nadere regelgeving Bestemd voor Iedereen die een helikopter of een vliegtuig wil laten landen of opstijgen. Voorwaarden U moet voldoen aan de eisen die de Luchtvaartwet en nadere regelgeving stelt, alsmede aan de aanwijzingen door of namens de politie en de brandweer. Voorts mag voor de omgeving geen onnodige geluidshinder worden veroorzaakt. Opmerkingen Het betreft hier geen vergunning, maar een verklaring van geen zwaar. Procedure U kunt de verklaring schriftelijk aanvragen bij de burgemeester, ter attentie van de afdeling Vergunningen en Toezicht. De aanvraag wordt mede getoetst door de politie en brandweer. Duur ± zes weken Leges € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

30

Vergunning kinderopvang

volgt in 2005 Informatie bij: Afdeling Welzijn U kunt op werkdagen langskomen volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar welzijn@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363

31

Collectevergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Instellingen die aan de hand van een aantal criteria positief zijn beoordeeld door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Door dit bureau wordt jaarlijks een lijst opgesteld. Voorwaarden De instelling dient een “verklaring steunwaardigheid” te hebben van bovengenoemd bureau. Opmerkingen Collectevergunningen kunnen worden verstrekt aan de instellingen genoemd op het collecterooster, daarnaast is het mogelijk om in de “vrije perioden” vergunningen te verstrekken. Collectestaat U vindt het collectestaatformulier op de website www.berkelenrodenrijs.nl bij rubriek Producten en Diensten. U kunt dit formulier laten invullen door de collecte-organisator en terugsturen naar de gemeente. De gemeente neemt de gegevens over op een jaaroverzicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Procedure Collecterooster Duur ± vier weken Leges € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

32

Vergunning afsteken vuurwerk

Formeel kader Deze ontheffing wordt verstrekt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Berkel en Rodenrijs. Bestemd voor Een ieder die vuurwerk wil bezigen op een tijdstip buiten de jaarwisseling in het kader van een evenement. Procedure U kunt de ontheffing schriftelijk aanvragen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht. De betrokken afdeling verzorgt namens het college van Burgemeester en Wethouders voor de afhandeling van uw aanvraag. Voor de beoordeling van uw aanvraag wordt advies gevraagd aan de brandweer en politie. Duur Enkele weken Leges € 22,69 Informatie bij: Afdeling Vergunningen & Toezicht. U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 514 0838 of e-mail naar vergunningen@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Openingstijden 8.30 - 13.00 uur Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363 Contactpersonen: M. Meijndert telefoon (010) 514 0863 S. Benali telefoon (010) 514 0864

De vergunning wordt binnenkort gewijzigd

33

Vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf

Op 1 oktober 2000 is de wet tot opheffing van het algemeen bordeelverbod in werking getreden. Om ongewenste ontwikkelingen op het gebied van prostitutie tegen te gaan, hebben de gemeenten de bevoegdheid gekregen om regulerend op te treden. De gemeente Berkel en Rodenrijs heeft in verband met het opheffen van het bordeelverbod prostitutiebeleid opgesteld en naar aanleiding daarvan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. In de APV zijn regels voor prostitutiebedrijven opgenomen ten aanzien van onder andere de sluitingstijden, bedrijfsvoering en antecedenten van de exploitant of beheerder. Daarnaast voert de gemeente Berkel en Rodenrijs ten aanzien van bedrijfsmatige prostitutie een ruimtelijk beleid door in de APV vergunningverlening rechtstreeks te koppelen aan bepalingen in de bestemmingsplannen. In de bestemmingsplannen, welke dateren van ná oktober 2000, wordt de vestiging van seksinrichtingen binnen de gemeente Berkel en Rodenrijs steeds expliciet verboden. De bestemmingsplannen, welke dateren van vóór oktober 2000, zijn via een zogenaamde parapluherziening aangepast aan het gemeentelijk prostitutiebeleid. In de voorschriften van het bestemmingsplan “Parapluherziening seksinrichtingen” is een lijst opgenomen met alle bestemmingsplannen, waarop deze parapluherziening betrekking heeft. Het uitgangspunt van de parapluherziening is het toevoegen van bepalingen aan de bestaande bestemmingsplannen van de gemeente Berkel en Rodenrijs waardoor vestiging van seksinrichtingen binnen de gemeente wordt voorkomen. Daarnaast is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee één seksinrichting onder strikte voorwaarden kan worden toegestaan in het landelijk gebied. Voor de open vormen van prostitutie (straat-en raamprostitutie) is er geen regeling opgenomen in de parapluherziening. Deze vormen van prostitutie zijn in de APV verboden. Voor escortbedrijven is er ook niets opgenomen in de parapluherziening aangezien de activiteiten van een escortbedrijf niet plaatsgebonden zijn. Escortbedrijven vallen wel onder de vergunningplicht van de APV. Informatie bij: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling U kunt op werkdagen langskomen van 8.30 tot 13.00 uur en 's-middags volgens afspraak. U kunt ook telefonisch om informatie vragen, telefoonnummer (010) 5140 707 of e-mail naar ruimtelijkeontwikkeling@berkelenrodenrijs.nl (Bezoek)adres Gemeente Berkel en Rodenrijs Raadhuislaan 1 2651 DA Berkel en Rodenrijs Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs telefoon (010) 514 0700 fax (010) 511 6363

Hoogheemraadschap Delfland 34 Keurvergunning

Formeel kader Deze vergunning wordt verstrekt op grond van Delflands Algemene Keur. Bestemd voor Vrijwel alle werken, werkzaamheden in, onder of boven de Delftlands watergangen en waterkeringen. Voorwaarden De aanvraag dient vergezeld te gaan van situatietekening en constructietekeningen (in 3-voud), alsmede van een raming van de bouwkosten (overeenkomstig de aanneemsom en paragraaf 1, lid 1 U.A.V. of volgens normblad NEN 2631). Procedure vooraf Meestal vooroverleg ten behoeve van het indienen van een ontvankelijke vergunningaanvraag. Procedure Na ontvangst wordt uw aanvraag allereerst op ontvankelijkheid getoetst. Vervolgens wordt een definitieve beschikking genomen. Duur Op de aanvraag wordt binnen 8 weken (na verlenging ev. na 16 weken) een definitieve beschikking genomen. Leges Volgens de legesverordening. Informatie Sector Vergunningen en Handhaving, Team Keurbeheer, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Telefoon (015) 270 1839.

Hoogheemraadschap Delfland 35 Lozingsvergunning op gemeentelijk riool

Formeel kader Vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Bestemd voor Nader genoemde bedrijven die bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering lozen. In bijlage A worden genoemd de soorten inrichtingen welke onder deze regels vallen. Voorwaarden Bij het hoogheemraadschap van Delfland is een aanvraagformulier verkrijgbaar. Op dit formulier moeten diverse bedrijfsgegevens en lozingsgegevens worden ingevuld. Het afvalwater moet, voordat het mag worden geloosd, worden voorgezuiverd. Opmerkingen Indien tevens een vergunning krachtens de Wet Milieubeheer (WM) is vereist, dient de aanvraag voor een WVO-vergunning gecoördineerd met de aanvraag om een WM-vergunning in behandeling te worden genomen. De aanvraag moet in 7-voud worden ingediend. Na ontvangst van de aanvraag wordt beoordeeld of de lozing kan worden toegestaan. Procedure vooraf Het verdient voorkeur om vooraf contact op te nemen met Bedrijfsemmissies in Delft teneinde onnodige procedures te vermijden. Procedure Nadat de aanvraag is ontvangen en ontvankelijk is verklaard wordt binnen 12 weken een ontwerpvergunning opgesteld welke vier weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze periode kunnen er tegen de ontwerpvergunning bedenkingen worden ingebracht. Na deze periode wordt een definitieve beschikking opgesteld. Duur De totale duur van de procedure bedraagt maximaal 6 maanden. Leges Er zijn geen leges verschuldigd. Informatie Voor WVO vergunningen dient men zich te wenden tot de Sector Vergunningen en Handhaving, Team Bedrijfsemissies, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Telefoon (015) 270 1865.

Bijlage A a. (petro-)chemische industrie; b. ertsverwerkende industrie; c. bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken; d. bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen; e. verf-, lak- en drukinktfabrieken; f. leerlooierijen; g. bedrijven die hout impregneren; h. vatenwasserijen en tank(auto)cleaningbedrijven; i. papier- en kartonindustrie; j. zeefdrukkerijen; k. fotografische bedrijven die laboratoria hebben met een productiecapaciteit van meer dan 20.000 m² papier per jaar, uitgaande van 2500 bedrijfsuren per jaar; l. textielveredelingsbedrijven; m. bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen; n. algemene, academische en categorale ziekenhuizen; o. geïntegreerde laboratoria die meer dan 10.000 m³ afvalwater per jaar lozen en analytische laboratoria; p. houtreinigingsbedrijven; q. bedrijven die meer dan 1.000 personenauto's per jaar deconserveren; r. motorrevisiebedrijven; bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingwaarde van 5.000 inwonerequivalenten of meer lozen, alsmede bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m³ afvalwater per dag lozen.

Hoogheemraadschap Delfland 36 Lozingsvergunning op oppervlaktewater

Formeel kader Vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Bestemd voor Bedrijven en particulieren die afvalwater rechtstreeks in het oppervlaktewater lozen. Tevens bestemd voor bedrijven die hemelwater van verharde bedrijfsterreinen rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen. Voorwaarden Bij het hoogheemraadschap van Delfland is een aanvraagformulier verkrijgbaar. Op dit formulier moeten diverse bedrijfsgegevens en lozingsgegevens worden ingevuld. Voordat het afvalwater mag worden geloosd, zal het eerst moeten worden gezuiverd. Opmerkingen De aanvraag moet in 7-voud worden ingediend. Na ontvangst van de aanvraag wordt beoordeeld of de lozing kan worden toegestaan. Indien gemeentelijke riolering aanwezig is zal vrijwel altijd op de riolering moeten worden aangesloten en zal geen vergunning worden verstrekt voor lozing op het oppervlaktewater. Procedure vooraf Het verdient voorkeur om vooraf contact op te nemen met de Sector Vergunningen en Handhaving, Team Bedrijfsemissies, telefoon (015) 270 1865 teneinde onnodige procedures te vermijden. Procedure Nadat de aanvraag is ontvangen en ontvankelijk is verklaard wordt binnen 12 weken een ontwerp vergunning opgesteld welke vier weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze periode kunnen er tegen de ontwerpvergunning bedenkingen worden ingebracht. Na deze periode wordt een definitieve beschikking opgesteld. Duur De totale duur van de procedure bedraagt maximaal 6 maanden. Leges Er zijn geen leges verschuldigd. Wel wordt verontreinigingsheffing in rekening gebracht. Informatie Voor WVO vergunningen dient men zich te wenden tot de Sector Vergunningen en Handhaving, Team Bedrijfsemissies, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Telefoon (015) 270 1865.