You are on page 1of 24

OBVEZNO PRAVO

OBLIGATIO
Obveza (obligatio) je:
- pravni odnos koji se titi sustavom tubi actio in personam;
- odnos izmeu dunika (debitor) i vjerovnika (creditor) na osnovu kojeg je dunik
obvezan ispuniti odreenu obvezu/inidbu.
inidba moe biti:
DARE prijenos vlasnitva;
FACERE (NON FACERE) injenje (ne injenje)
PRAESTARE naknada tete ako se nije ispunilo dare ili facere.
Uvjeti (obiljeja):
-fiziki i pravno mogua
Ad impossibilia nemo tenetur.
= Nitko se ne moe obvezati na nemogue.
-odreena ili odrediva
-procjenjiva u novcu
inidba moe biti:
- generika genus
-individualno odreena species
Odredivost inidbe u opsegu utjecaja dunika na ispunjenje:
ALTERNATIVNO ODREENA INIDBA
duae sive plures res in obligatione, una in solutione
u obvezi postoji vie inidbi, a dunik je obvezan ispuniti jednu od njih
dunik ima ius variandi odluiti se dok ne ispuni jednu inidbu
F

Paul.D.18.1.34.6. Ako je kupnja sklopljena ovako kupio sam Stiha ili


Pamfila, onda je ovlaten prodavatelj dati koga hoe, slino kao u
stipulacijama.
Ven.D.45.1.138.1. Ako mi je bezuvjetno obeano dati ono to ili ono, moi e,
koliko god puta hoe, promijeniti odluku o onome na to si obvezan.

FACULTAS ALTERNATIVA
una res est in obligatione, duae in solutione
dunik je duan ispuniti jednu inidbu, a te se inidbe moe osloboditi ako
ispuni neto drugo, ali na to drugo ne moe biti tuen (neprava ugovorna
kazna).
F
F

Paul.D.44.7.44.5. Ako mi je ovako obeano: ako ne dade zemljite, obeaje li dati


stotinu?, obveza postoji jedino u pogledu stotine, a u ispunjenju (i) zemljite.
Paul.D.18.1. In diem addictio ini se ovako: Neka ti ono zemljite bude prodano za
sto, osim ako netko do buduih sijeanjskih Kalenda ne ponudi bolje uvjete da bi
stvar dobio od vlasnika.

Criteria podjela obveza


S obzirom na problematiku postojanja tubi:
obligationes civiles obveze civilnog prava;
obligationes praetoriae obveze pretorskog prava;
obligationes naturales obveze nastale po prirodnom pravu.
S obzirom na djeljivost:
djeljive
nedjeljive
S obzirom na postanak obveze:
Gaius (Inst.3.88.): SUMMA DIVISIO OBLIGATIONUM
ex contractu obveze koje nastaju iz ugovora
ex delictio obveze koje nastaju iz delikata

Podjela o bveza po postanku

Omnis enim obligatio ex contractu nascitur vel ex delicto.


= Svaka obveza nastaje ili iz kontrakata ili iz delikata.
> prema Gaju

Kasnije se pojam kontrakata suava, te kontrakti nastaju samo suglanou volja.


Zbog toga obveze mogu nastati i iz nekih drugih razloga:
ex contractu iz suenog pojma ugovora;
ex delicto iz delikata;
ex variis causarum figuris obveze koje nastaju iz drugih razloga (u
postklasici)
Justinijan ne poznaje trodiobu, ve postanak obveza dijeli na:
ec contractu kontraktne obveze;
ex delicto deliktne obveze;
quasi ex contractu obveze koje su sline s kontraktima;
quasi ex delicto obveze koje su sline s deliktima.

Kriterij postanka

Svi ugovori (kontrakti) su negotia bilateralia za svaki posao je potreban sporazum


(consensus, conventio).
Obveza nastaje:
PONUDA + PRIHVAT
Ex nuda pollicitatione nulla actio nascitur.
= Iz gole ponude ne nastaje sporazum.
Za svaki kontrakt je potreban sporazum, ali ponekad sam sporazum nije dovoljan.
Samo za konsenzualne ugovore je dovoljan samo sporazum.

KONTRAKTI

realni ugovori consensus + re (predaja stvari)


verbalni ugovori consensus + verbis (izgovaranje odreenih rijei)
literarni ugovori consensus + litteris (isprava)
konsenzualni ugovori consensus +
inominantni ugovori consensus + inidba jedne strane
- samo 4 sluajeva; postklasino i Justinijanovo pravo

PAKTI
Ex nudo pacto obligatio non nascitur.
= Iz golog sporazuma ne nastaje obveza.
> iznimka: konsenzualni ugovori
Pakti
Pakti

nastaju neformalnom suglasnou volja.


nisu utuivi, osim izuzea:
pacta adiecta dodatni pakti; zatieni ugovornim tubama;
pacta praetoria pretor prua zatitu;
pacta legitima carski pakt, u ime konstitucije

Prestanak obveze
Ipso iure po civilnom pravu
Ope exeptionis po pretorskom pravu: pretor ulaganjem prigovora onemoguuje
ostvarenje tuiteljeva zahtjeva; obveza postoji i dalje ali je rezultat kao da je nema.
IPSO IURE:
1. Solutio par aes et elibram
osnova je mancipacija

za pravne poslove koji nastaju per aes et libram


2. Acceptilatio
izgovaranjem tono odreenih rijei; stipulacija;
obveza moe prestati, obveza nastaje stipulacijom;
3. Nuda conventio
obveza koja nastaje sporazumom (konsenzualni ugovori);
4. Contrarius consensus
suprotni sporazum;
- ova etiri su contrarius actus.
5. Solutio
ispunjenje obveze
6. Datio in solutum
ispunjenje druge obveze umjesto dogovorene
F Gai Inst.3.168. Postavlja se pitanje, ako netko plati neto drugo od
dugovanja uz suglasnost vjerovnika, oslobaa li se ipso iure, kao to su
poimali nai uitelji ili ostaje u obvezi ipso iure, a braniti se treba protiv
tuitelja prigovorom zle namjere (exceptio doli mali), kao to to misle pisci
druge kole.

7. Novatio
zamjena postojee obveze s drugom s time da druga ima neto novo
(sadraj ili obveza);
osoba aktivna (vjerovnik); pasivna (dunik)
aktivna /pasivna
animus novandi; mora postojati, a to je volja promjene koja mora biti
izriito iskazana, novacija moe biti voluntaria (dragovoljna) ili
necessaria (po sili zakona).
o F Ulp.D.46.2.11. Delegirati znai umjesto sebe postaviti drugog
dunika vjerovniku ili njegovu zastupniku. Delegacija se vri, ili
stipulacijom, ili litiskontestacijom.

8. Confusio
sjedinjenje trabine i dugovanja u jednoj osobi
9. Litiscontestatio
u postupku koji se pokree tubom predvienom u zakonu
10. Naknadna mogunost inidbe
Ad impossibilia nemo tenetur.
= Nitko nije vezan za nemoguu inidbu.
OPA ECEPTIONIS:
1. Pactum de non petendo
neformalni sporazum o oprostu duga
2. Restitutio in integrum
povrat u prijanje stanje
3. Compensatio
prijevoj;
npr. duan sam ti 70, a ti meni 30 = duan sam ti 40.

Vie dunika/vie vjerovnika


-(ne) djeljive inidbe
Nomina sunt ipso iure divisa.
= Dugovi su sami po sebi dijeljivi.
-Ako obveza nije dijeljiva, ili ako je djeljiva a stranke odlue suprotno (ne ele da
bude dijeljiva) onda dolazi do solidarne elektivne obveze (aktivna: vie vjerovnika;
pasivna: vie dunika).
F Pap.D.45.2.11.1. Ako je u ispravi napisano obvezni su taj i onaj na 100 zlatnika, a nije
dodano tako da su obojica stipulacijski dunici, uzet e se da se svaki obvezao na svoj dio.
F I.3.16.1. Na osnovi takovih obveza svakom pojedinom vjerovniku duguje se cijeli dug, a
(isto tako) i svaki dunik odgovara za cijeli dug. U ovim obvezama ipak se radi o jednoj
inidbi, pa bilo da (samo) jedan (vjerovnik) primi ispunjenje, bilo da (samo) jedan (dunik)
ispuni, prestaje obveza i svi postaju osloboeni.

> Svatko je obvezan na cijeli dug, ali kada jedan plati, svi su slobodni.

Uzgredni subjekti obveze


Poruanstvo (jamstvo)
- poruk se obvezuje ispuniti inidbu uz glavnog dunika;
- jamac je akcesorni dunik.
Adstipulatio
- dunik se obvezuje akcesornom vjerovniku/adstipulatoru na izvrenje inidbe u
sluaju zapreke preuzimanja ispunjenja (smrt, odsutnost glavnog vjerovnika);
- akcesorni vjerovnik.
Osim poruanstva i adstipulacije postoje i drugi naini osiguranja obveze; npr. arha
(kapara).

P O R U A N S T V O (J A M S T V O)
Vrste:
SPONSIO sveanije, samo za Rimljane
FIDEIPROMISSIO za peregrine, ne moe se nasljeivati
FIDEIUSSIO noviji nain, prelazi i na nasljednike
Naela jamstva:
akcesornost jamstvo je uvijek akcesorne prirode; ovisi o glavnoj obvezi;

supstidijarnost prvo se trai namirenje od glavnog dunika, a onda od


jamaca;
beneficium excussionis sive ordinis
F

Nov.4.1.(Aut.1.4.1.) Ako je netko dopustio odgaanje plaanja i primio


poruka, neka ne nastupa najprije protiv poruka i neka ne tereti poruke
zanemarivi dunika, ve neka najprije ustane protiv onoga tko je primio
zlatnike i preuzeo obvezu. Ako je pak prolo predvieno vrijeme za to (jer je,
naime, potrebno da sudac utvrdi i rok), tada neka se podigne tuba protiv
poruka i neka se dug trai protiv onoga koji je postao poruk, s time da mu
vjerovnik ustupi svoje tube.

Od Justinijana se namirenje trai prvo od dunika, a potom od


jamaca.
beneficium divisionis
o dug se dijeli meu porucima
o

Gai Inst.3.121. Ali u dananje vrijeme vjerovnik se na temelju zapisa


boanskog Hadrijana sili da od pojedinih poruka trai njihov dio ako su
solventni.

INTERCESSIO svako obvezivanje u korist treega;


-tipovi:
kumulativna obvezivanje dodatnim obvezivanjem;
privatna preuzimanje duga dunika;
preutna u obveznom odnosu radi treeg.

Neispunjenje obve ze
Naknada tete:
stipulatio poenae
o dunik se obvezuje isplatiti odreeni iznos novaca ili prepustiti
imovinsku korist ako ne bi na vrijeme ili uope ispunio odreenu
obvezu
neprava ugovorna kazna
o dunik je duan ispuniti jednu inidbu ili neku drugu u zamjenu, ali
na temelju druge obveze ne moe biti tuen

Rimski sustav ne poznaje opi pojam naknade tete.


Nema razlike izmeu:
damnum emergens
lucrum cessaris
razlikovanje objektivne okolnosti nastanka tete od subjektivne krivnje.
Poseban stupanj odgovornosti utvrivao se za pojedini ugovorni odnos.
Iznimka je:
UTILITETNO NAELO stranka koja od posla ima koristi, odgovara stroe.
dolus zla namjera, svjesno, namjerno djelovanje;
culpa nepanja, proputanje dune panje;
custodia odgovornost bez obzira na krivnju.
Justinijan izmijenjuje stupnjeve odgovornosti:
dolus svjesna zla namjera s moralno neprihvatljivim stavom;
culpa
o lata krajnja nepanja izjednaena sa dolusom;
o levis
culpa levis in abstracto nepanja koju ne bi smio uiniti
diligens pater familias;
culpa levis in concreto nepanja koju dunik ne bi uinio s
vlastitim stvarima;
exactissima diligentia odgovornost i za najmanju nepanju; izjednaava se
sa custodiom.

Z a k a n j e n j e (m o r a)
MORA DEBITORIS
-zakanjenje dunika; pootrava se odgovornost dunika
F

Pomp.D.12.1.5. Ako je ono to si bio obvezan dati propalo nakon to si ti


uzrokovao da mi ne (moe) dati, nedvojbeno to ide na tvoju tetu.

-posljedice:

emendatio purgatio morae zakanjenje prestaje ako dunik ponudi


ispunjenje;
perpetuatio obligationis

MORA CREDITORIS
-zakanjenje vjerovnika;
-vjerovnik bez opravdanog razloga ne eli prihvatiti obvezu
F

Pomp.D.18.6.18.(17.) Treba znati da, nakon to je kupac upao u zakanjenje,


prodavatelj vie ne odgovara za kulpu, ve samo za dolus.

Subjekt
Status familiae / status libertatis
Djelatna (ne)sposobnost / obligatio
Actiones adiecticiae qualitatis trei podie tubu protiv imaoca vlasti; tube
koje se temelje na obvezama koje je sklopila osoba u vlasti.
To su:
actio de peculio do visine pekulija;
actio de in rem verso do visine koristi;
actio quod iussu ako je gospodar naredio sklapanje obveze.

KONTRAKTI
(Ugovori)
Za sve ugovore potreban je konsenzus (sporazum stranaka), ali za veinu nije
dovoljan samo sporazum.
VRSTE UGOVORA:
re contrahitur obligatio realni ugovori;
verbis contrahitur obligatio verbalni ugovori;
litteris contrahitur obligatio literarni ugovori;
consensu contrahitur obligatio konsenzualni ugovori.

inominantni ugovori (u postklasici)

DEFINIRANJE UGOVORA:
-u koju skupinu spada (realni, verbalni, literarni, konsenzualni)
-je li unilateralis ili bilateralis (jednostrano ili dvostrano obvezujui);
- aequalis
-inaequalis
-bitan je moment zakljuivanja ugovora (tko je tada obvezan)
-radi li se o ugovoru stricti iuris ili bonae fidei;
-kako nastaje (essentialia negotii)
-odgovornost ugovaratelja (utilitetno naelo)
-tube

Realni ugovori
(r e c o n t r a h i t u r o b l i g a t i o)
Da bi ugovor nastao, potreban je sporazum i predaja stvari.
Realni ugovori su:
1. mutuum ugovor o zajmu;
2. commodatum ugovor o posudbi;
3. depositum ugovor o ostavi;
4. contractus pigneraticius ugovor o zalogu.
Dijele se s obzirom na to da li je rije o predaji ustvari u:
- VLASNITVO
- DETENTIO
- POSSESSIO
U namjeri predaje stvari je utemeljiti obvezu contrahendi causa.
Casum sentit dominus.
= Vlasnik stjee sluaj.
> To je bitno jer, ako doe do prijenosa vlasnitva, regula vrijedi.

10

Mutuum
(ugovor o zajmu)
Mutuum je ralni, jednostrano obvezujui, stricti iuris ugovor.
Nastaje tako da zajmodavac prenosi zajmoprimcu u vlasnitvo novac ili drugu
zamjenjivu stvar uz obvezu zajmoprimca da stvar iste koliine i pribline kakvoe
vrati.
Ako doe do errora (nesklad volje i oitovanja) nema zajma.
PRAVNA SREDSTVA ZAITITE
Condictio certae creditae pecuniae ako se radi o novcu;
Condictio certe rei ako se radi o drugoj zamjenjivoj stvari.
SC Macedonianum
Sin u vlasti ne moe biti zajmoprimac, jer nema iz ega vratiti zajam (sve to stjee
pripada ocu).
F

C.4.28.6.pr. Ako je tvoj sin u tvojoj vlasti protivno senatskom miljenju, nazvanom
pod Macedonu, uzeo zajam, tuba iz pekulija nee se moi uspjeno podignuti protiv
tebe iz toga razloga.

Zajam ne podrazumijeva kamate, osim fenus nauticum pomorski zajam koji


doputa i kamate.
F

Paul.D.22.2.6. Pomorski zajam daje se tako da vjerovniku pripada zahtjev samo ako
je brod sretno stigao u utvreno vrijeme.

NEXUM
- starinski oblik zajma;
- jedna strana predaje drugoj generiku stvar na koritenje, a ne u vlasnitvo, a
onaj koji je primio stvar je obvezan vratiti ju, te dati na iskoritavanje svoju radnu
snagu.
- pravni posao per aes et libram
- 326.g.pr.Kr. Lex Poetelia osloboeni su dunici iz nexuma i zabranjuje se ovrha
protiv neurednih dunika.

Depositum
(ugovor o ostavi)
Depositum je realni, bilateralis inaequalis, bonae fidei ugovor.
Nastaje tako da deponent predaje depozitaru pokretninu na besplatno uvanje.
Radi se o prijenosu stvari u detenciju.
Depozitar je obvezan vratiti stvar (po dogovoru ili na zahtjev).
Ugovaratelji su deponent i depozitar.
Vrijedi utilitetno naelo (korist ima deponent).

11

Depositum irregulare poseban oblik ostave


Sekvestar ima posjed, ali ne i animus possidendi; uva stvar dok su druga dvojica
u sporu.
Samo sekvestar ima posjed, ostali depozitari nemaju.

TUBE:
Actio depositi directa za povrat stvari (zatita deponenta)
Actio depositi contraria za eventualne protutrabine prema deponentu (zatita
depozitara)

Commodatum
(ugovor o posudbi)
Commodatum je realni, bilateralis inaequalis, bonae fidei ugovor.
Nastaje predajom stvari od strane komodanta komodataru, predaje se nepotrona
stvar u besplatnu upotrebu/koritenje, s obvezom komodatara da stvar vrati.
Stvar se predaje u detentio.
Iznimno: u posudbu se moe dati i potrona stvar ad pompam vel ostentationem
(posudba u svrhu pokazivanja).
Vrijedi utilitetno naelo (komodatar ima koristi, pa odgovara stroe).
TUBE:
Actio commodati directa
Actio commodati contraria

Contractus pigneraticius
(ugovor o zalogu)
Contractus pigneraticius je realni ugovor koji nastaje predajom stvari.
Zalogodavac predaje zalogoprimcu stvar u posjed radi osiguranja trabine, uz
obvezu povrata stvari po namirenju (prestanku zalonog prava).
Zaloni vjerovnik ima posjed i posjedovnu zatitu.
U odnosu erga omnes radi se o stvarnom pravu, dok se u odnosu inter partes radi o
obveznom pravu.
U odnosu erga omnes zaloni dunik prima od zalonog vjerovnika novac ili drugu
potronu stvar, dok u odnosu inter partes zaloni vjerovnik postaje debitor,
zalogoprimac, te ima obvezu povrata stvari nakon namirenja, a zaloni dunik
postaje creditor, zalogodavac.

12

Javol.D.41.3.16. Tko je dao zalog, posjeduje samo s obzirom na dosjelost, a to se


tie svih ostalih pravnih posljedica posjeduje onaj koji je primio.

13

Verbalni ugovori
(v e r b i s c o n t r a h i t u r o b l i g a t i o)
Stipulatio
Stipulatio
najstariji oblik stipulacije je spondere (sponsio) vjerovnik/stipulator/reus
stipulandi izgovara odreene rijei (Spondesne mihi centum dare?), a
dunik/promissor/reu promittendi odgovara (Spondeo!)
moe se govoriti i: Spondes? Spondeo!
ne vidi se causa (razlog) pravnog posla
ovaj pravni posao nije per aes et libram
obiljeje je apstraktnost
PRAVNA SREDSTVA ZATITE
Exceptio doli
prigovor zle namjere dan tuenom koji se stipulacijom obvezao vratiti
nepostojei zajam (neto to ne postoji)
mora se dokazati da ne postoji zajam (to je teko dokazati)
Querella non numeratae pecuniae
od 3. st.
u roku od 1 godine (Justinijan prolongira na 2 godine)
tuba neisplaenog novca
Exceptio non numeratae pecuniae
podie se za vrijeme trajanja postupka (ako je osoba tuena)
druga strana je duna dokazati da je postojao zajam
F

C.4.30.7. Ako si suprotnoj strani izdao pismenu priznanicu (ispravu), kao da si


primio novac na zajam, a taj ti novac nije predan, moe kondikcijom traiti povrat
priznanice ukoliko vjerovnik ne podie tubu, a ako on pokrene spor, moe se protiv
njega koristiti prigovorom non numeratae pecuniae.

L i t e r a r n i u g ov o r i
(l i t t e r i s c on t r a h i t u r o b l i g a t i o)
Expensilatio literarni ugovor koji nastaje upisom u vjerovnikovu knjigu u korist
treega.
Cyrographum isprava je pisana u prvom licu.
Syngraphe isprava je pisana u treem licu; ima znaajku dispozitivne isprave.
Literarni ugovori nastaju upisom u vjerovnikovu knjigu.

14

K o n s e n z u a l n i u go v o r i
(c o n s e n s u c o n t r a h i t u r o b l i g a t i o)
Konsenzualni ugovori za koje je potreban samo konsenzus (sporazum).

Emptio venditio
(kupoprodaja)
Ne radi se o obvezi prijenosa vlasnitva, nego o predaji mirnog posjeda.
Emptio venditio je contractus bilateralis aequalis, bonae fidei ugovor.
Nastaje sporazumom da e prodavatelj prenijeti miran posjed stvari, a kupac se
obvezuje da e za to platiti odreeni iznos novaca (cijenu).
Obveza:
Prodavatelj (venditor) se obvezuje predati stvar (res- habere licere), a kupac (emptor)
se obvezuje platiti cijenu (pretium), to je obveza dare (prenijeti vlasnitvo nad
novcem).
Res i pretium su biti sastojci pravnog posla (essentialia negotii).
TUBE:
Actio empti
Actio venditi
Kupoprodaja je dvostrano obvezujui kontrakt (i venditor i emptor su dunici i
vjerovnici).
RES

F Paul.D.18.1.34.1. Prodaja svih stvari, koje netko moe imati u vlasnitvu, u


posjedu ili ih potraivati pravovaljana je, a nitava je prodaja stvari koje su izvan
prometa po naravi, opem pravu ili obiajima grada (drave).

moe se prodati i budua stvar


emptio rei speratae budua stvar uz uvjet da e nastati; ako ne nastane,
nema kupoprodaje;
emptio spei kupnja nade, bezuvjetna kupnja, nije sigurno da e stvar
nastati, kupnja na sreu.

15

PRETIUM
mora biti izraena u novcu
mora biti odreena/precizirana
klasika cijena ne mora odgovarati stvarnoj vrijednosti stvari
o

F Ulp.D.18.1.7.1. Kupnja (izraena) na ovaj nain: Za onoliko koliko si ti to


platio ili za onoliko, koliko novca imam u blagajni je valjana, jer cijena nije
neizvjesna u tako oitoj kupnji; tu je, naime vie nesigurno (pitanje) za koji
iznos je neka stvar kupljena, nego to bi bila nesigurna bit samog pravnog
posla.

Justinijan ustanova laesio enormis


o daje odobrenje prodavatelju traiti ponitenje ako je cijena manja od
polovice vrijednosti stvari.
o kupcu se daje facultas alternativa moe nadoplatom zadrati
ugovor na snazi, a na nadoplatu ne moe biti tuen.

F Afr.D.19.1.30.1. Prodavatelj je duan jedino stvar prenijeti u (miran) posjed


kupca, a ne i prenijeti mu vlasnitvo.

prodavatelj je duan stvar kupcu prenijeti u miran posjed, a ne u


vlasnitvo;
o tako npr. (Cels): Dao sam ti novac da mi da roba Stiha nije
kupoprodaja (actio empti i venditi), te postoji mogunost traenja stvari
natrag putem condictio.
Justinijanovo pravo:
o

F PS.2.17.1. Prodavatelj primivi cijenu ostaje odgovoran; naime drukije se


ne moe obvezati.

F IP.1.13.4. Ako je netko prodao stvar i primio cijenu, a stvar nije predao, na
svaki ga se nain sili na izruenje stvari koju je prodao.

ARHHA (kapara):
CONFIRMATORIA znak da je ugovor zakljuen, moe kasnije imati dokaznu
svrhu.
POENITENTIALIS slui kao odustatnina od ugovora.
POENALIS ima ulogu kazne.
Tipovi Justinijanove kupoprodaje su usmena i pisana.
ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE STVARI:
Kurulski edili Actio redhibitoria imaju na nju pravo i prodavatelj i kupac.
doputa se povrat u prijanje stanje;
o actio quanti minoris onaj koji je prodao stvar, a da nije znao za
nedostatak odgovara samo za naknadu po kojoj bi stvar bila prodana
da se znalo za nedostatak.
ako je prodavatelj znao za nedostatak stvari i svjesno prevario kupca,
odgovara za svu tetu nastalu iz kupnje.
Evictio stipulatio duplae Actio auctoritatis ugovorna tuba.

16

Periculum (rizik):
SPECIES ako species propadne bez krivnje prodavaoca, on je osloboen
obveze, ali je kupac duan isplatiti cijenu, bez obzira na to to stvar nije
predana.
Periculum est emptoris.
= Kupac snosi rizik.
PACTA ADIECTA nadodani pakt/sporazum koji je utuiv.
in diem addictio
F

Paul.D.18.2.1. In diem addictio ini se ovako: Neka ti ono zemljite bude


prodano za sto, osim ako netko do buduih sijeanskih Kalenda ne ponudi
bolje uvjete da bi stvar dobio od vlasnika.

neformalni sporazum o tome da prodavatelj moe odustati od prodaje


ako nae boljeg kupca, a primarni kupac ima mogunost izjednaiti
ponudu (facultas alternativa) i tako odrati ugovor na snazi.
lex commissoria
o

Pomp.D.18.3.2. Kada prodavatelj u ugovoru ovako obvee: ako do


(odreenog) dana novac bude isplaen, zemljite se smatra neprodanim,
smatra se zemljite na taj nain neprodani, ako prodavatelj eli da bude
neprodano.

uglavak o tome da prodavatelj ima mogunost odustati od kontrakta


ako mu kupac ne isplati novac u odreenom roku.
pactum displicentiae
o

Paul.D.18.5.6. Ako je ugovoreno da se povrati prodana stvar, ako se ne bi


sviala unutar odreenog vremena, pristoji tuba iz kupnje (...) ili, toj tubi
slina, actio in factum.

o mogunost kupca odustati od ugovora ako mu se stvar ne svidi.


Svi pacta adiecta su utuivi ugovornom tubom!

Locatio conductio
(zakup/najam)
Zakup/najam je dvostrani, bonae fidei ugovor.
Nastaje sporazumom da e jedna strana dati na koritenje ili upotrebu drugoj
strani; ili da e izvriti djelo; ili da e dati na raspolaganje svoju radnu snagu, a
druga strana se uvijek obvezuje isplatiti merces (odreeni iznos).
Vrste:
LOCATIO CONDUCTIO REI
Jedna strana se obvezuje dati na koritenje/upotrebu stvar, a druga strana da e
isplatiti merces.
F

Gai.D.19.2.25.1. Tko je dao nekome u zakup zemljite ili stan, ako iz nekog razloga
proda zemljite ili zgradu, treba se pobrinuti da istim ugovorom odobri zakupniku

17

iskoritavanje, a stanaru stanovanje; inae ako bi mu se (zakupniku) to prijeilo, on


moe povesti postupak iz zakupa.

ako lokator proda stvar treemu, locatio conductio rei prestaje emptio tollit
locatum kupnja ponitava zakup.
TUBE: actio locati i actio conducti
LOCATIO CONDUCTIO OPERIS
Jedna strana se obvezuje da e izvriti neko djelo, a druga se obvezuje da e isplatiti
merces.

Gai Inst.3.147. Nadalje se postavlja pitanje, ako sam sklopio ugovor sa zlatarom da
mi iz svoga zlata izradi prstenje odreene teine ili odreenog oblika i da primi,
recimo, 200 denarija, je li to prodaja ili ugovor o djelu. Veina smatra da se tu
ugovara prodajom (...). Ako mu, pak dadem moje zlato uz plau za uinjeni posao,
radi se o ugovaranju ugovorom o djelu.

lokator je izvritelj posla, a konduktor naruitelj.


TUBE: actio locati i actio conducti
LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM
Jedna strana se obvezuje da e dati na raspolaganje svoju radnu snagu, a druga da
e isplatiti merces.

Ulp.D.50.13.1.pr. Namjesnik provincije obiava voditi postupak o plai, ali samo


uiteljima slobodnih zvanja. Slobodnim, pak zvanjima smatramo govornike,
gramatiare, mjerae zemljita. To se isto odnosi i na lijenike, ako ne (ak) i vie.

ogranienost upotrebe, jer se ne odnosi na intelektualne usluge.


Lex Rhodia de iactu vlasnici robe srazmjerno nadoknauju tetu onome
kome je roba rtvovana radi spasa broda.

Societas
(ortatvo/ortakluk)
Ortatvo nastaje sporazumom dviju ili vie osoba koje se meusobno obvezuju
ostvariti neku zajedniku svrhu ili cilj zajednikim ulaganjem rada i/ili sredstava.
Vrste:
SOCIETAS OMNIUM BONARUM
-sva imovina, sadanja i budua, pri emu nije bitno da li je nastala radom ili ex
fortuna.
SOCIETAS QUAESTUS
-zajednica budue imovine do koje je dolo radom.
SOCIETAS UNIUS REI
-povodom samo jedne svrhe.
Vrijedi naelo communicatio lucri et damni dioba dobiti i gubitka na jednake
dijelove.
SOCIETAS LEONINA

18

Ulp.D.17.2.29.2. Ariston iznosi da je Kasije odgovorio da se ne moe sklopiti takav


ugovor o ortatvu da bi jedan imao samo dobit, a drugi samo tetu i da se takvo
drutvo obiava nazivati societas leonina (lavlje drutvo).

- nije doputena; pojedini ortak snosi samo gubitke,te nije ukljuen u dobitke.
TUBE:
Actio pro socio odgovara onaj koji je neto uinio dolozno;
Actio communi dividundo teta se dijeli meu ortacima.
PRESTANAK:
- dogovor, jednostrani otkaz;
- smr, capitis deminutio;
- ispunjenje cilja;
- protijek vremena;
- propast imovine.

Mandatum
(ugovor o nalogu)
Ugovor o nalogu je nepotpuno dvostrano obvezujui ugovor.
Jedna strana (mandant dominus negotii) nalae drugoj strani (mandataru) da za
nju besplatno izvri posao uz eventualnu naknadu trokova i tete.
TUBE:
Actio mandati directa
Actio mandati contraria

19

Inominantni kontrakti
(g e n e z a)
Inominantni ugovori su izvan realnih i konsenzualnih ugovora.
Na poetku se provodi i stipulatio istog sadraja (zbog utuivosti).
Ako se stranke neformalno sporazumiju (pactum), te jedna strana ne ispuni obeano
(pod uvjetom da je prva strana izvrila inidbu dare), trai se povrat onoga to se
dalo zbog stjecanja bez osnove putem condictio ob rem dati.
Ako se stranke neformalno sporazumiju (pactum), te jedna strana ne ispuni obeano
(pod uvjetom da je prva strana izvrila inidbu facere), ako se dokae doloznost
podie se actio doli kanjava se drugoga, ali on ne mora ispuniti obeanu
inidbu.
Zbog toga pretor dodijeljuje actio in factum koje je usmjereno na izvrenje obveze,
pa vremenom i u ius civile nastaje actio civilis incerti.
Dioklecijan to ozakonjuje konstitucijom tako nastaje grupa bezimenih kontrakata
koji kasnije dobivaju ime (proprium nomen), te su zatieni tubom.
Inominantni ugovor nastaje s nudum pactum i ispunjenjem inidbe jedne strane.
Ako jedna strana ne ispuni inidbu, druga strana je obvezna na ispunjenje inidbe.
inidba moe biti dare i facere.
Kriterij podjele inominantnih kontrakata:
do ut des
o ako je jedna strana ispunila inidbu
inidbu dare.
do ut facias
o ako je jedna strana ispunila inidbu
inidbu facere.
facio ut des
o ako je jedna strana ispunila inidbu
inidbu dare.
facio ut facias
o ako je jedna strana ispunila inidbu
inidbu facere.

dare, druga strana je obvezna na

dare, druga strana je obvezna na

facere, druga je strana obvezna na

facere, druga strana je obvezna na

PROPRIUM NOMEN
inominantni kontrakti koji su vremenom dobili ime:
o aestimatum
nalog prodaje;

20

vlasnik daje stvar drugome uz obvezu drugoga da stvar vrati ili da


isplati odreenu cijenu;
smisao je u tome da drugi strvar proda, te razliku u cijeni zadri za
sebe.
permutatio
zamjena (stvar se daje u vlasnitvo)
do ut des

o
o

transactio
nagodba (meusobni ustupci)
datio ad experiundum
davanje stvari radi ispitivanja kvalitete radi budue kupoprodaje
(kupoprodaja jo nije ugovorena)

KVAZIKONTRAKTI
COMMUNIO INCIDENS sluajna zajednica
- reim obveznog odnosa u suvlasnikom poloaju
- bez svoje volje
- nema sporazuma
Suvlasnitvo moe biti:
SUNASLJEDNICI actio familiae erciscundae
SUSJEDI/SUMEAI actio finium regundorum
OSTALI SUVLASNICI actio communi dividundo
NEGOTIORUM GESTIO poslovodstvo bez naloga
- negotium gestior obavlja poslove druge osobe (dominus negotii) bez njegova naloga
- bitno je da se obavlja tui posao (negotium alienum)
- mora postojati samostalna volja negotium gestiora
- mora biti koristan (utiliter) za dominus negotii
CONDICTIONES SINE CAUSA poveanje imovine koje nije pravno osnovano
- vrste:
condictio indebiti
o vraanje nedugovanoga
o pravno sredstvo za povrat nedugovanog
o ako je u pogrenom uvjerenju da dug postoji isplaen odreeni iznos,
putem condictio se trai povrat
o ako je do isplate dolo svjesno, radi se o darovanju
condictio causa data causa non secuta
o za neto to je dano oekujui neki dogaaj ili pravni posao, a do toga
nije dolo (npr. davanje miraza, a do braka nije dolo)
o povrat se trai condictiom

21

condictio ob turpem vel iniustam causam


o ako se neto dalo na nemoralnoj (turpis causa) ili protupravnoj osnovi
(iniusta causa)
condictio furtiva
o vlasnik trai stvar natrag od kradljivca

22

DELICTA
- protupravno djelovanje
- osobitosti:
nain postanka
doli capax
o sui iuris
o alieni iuris
o robovi
noxae deditio (actiones noxales)
vlasnitvo / in causa mancipii
DELIKTI KAO IZVORI OBVEZA:
- Delicta privata su izvor obveza iz kojih nastaje obveznopravni osnos.
Delikti civilnog prava:
FURTUM kraa
RAPINA razbojnika kraa
DAMNUM IN IURIA DATA protupravna teta
INIURIA povreda
Delikti pretorskog prava:
DOLUS zla namjera
METUS upotreba sile
ALIENATIO IN FRAUDEM CREDITORUM izbjegavanje ispunjenja obveze

Civilno pravo
Sustav obveza starog civilnog prava
- obveze iz doputenog djelovanja
nexum
stipulatio
Obveze iz delikata:
furtum manifestum oita kraa
furtum prohibitum kraa ustanovljena sveanom pretragom
furtum conceptum kraa ustanovljena neformalnom pretragom
furtum oblatum podmetnuta stvar
furtum nec manifestum svi ostali oblici krae
DAMNUM IN IURIA DATA
- pretpostavke za primjenu Lex Aquilia iz 286. g.pr.Kr.
- Corpore corpori datum = teta mora biti izravno uinjena.
- aktivan, a ne posredan in

23

INIURIA
- povreda
- str. 201. 1. poglavlje paualizirana naknada tete
2. poglavlje spaljeno, uniteno, slomljeno

Honorarno pravo
DOLUS
- namjerno djelo s ciljem drugog imovinski otetiti
METUS
- protupravno, uporabom sile/prijetnjom, prisiliti drugu stranu poduzeti/propustiti
radnju/pravni posao na svoju tetu
ALIENATIO IN FRAUDEM CREDITORUM
- prezaduivanje dunika na tetu vjerovnika

KVAZIDELIKTI
Razlika od delikata:
- nedostatak krivnje
- nedostatak namjere
- latentno stanje opasnost
ZATITA:
Actio de positis vel suspensis
- ako je neto postavljeno tako da moe nekome natetiti (vaza na balkonu)
Actio de deiectis et effusis
- ako je neto iz stana proliveno
Iudex quilitem suam fecit
- ako sudac namjerno ili iz nemara donosi presudu kojom teti stranci

24