Vaarwegen in Nederland

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat beheert de database 'Vaarwegkenmerken in Nederland' (ViN). Deze database bevat alle voor scheepvaartbeleid en onderzoek relevante kenmerken van vaarwegen in Nederland. Op de website van AVV is een selectie van de gegevens die in ViN zijn opgenomen als pdf-bestand ‘Vaarwegen in Nederland’ geplaatst. Dit bestand is eenvoudig te downloaden en bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de kenmerken van vaarwegen, het tweede deel bestaat uit een alfabetisch register en een routecoderegister van alle opgenomen vaarwegen. De vaarwegen zijn op volgorde van routecode in dit bestand opgenomen. Door middel van de knoppen in de werkbalk kunt u dit pdf-bestand opslaan en/of afdrukken. Via de zoekfunctieknop (verrekijker) kunt u zoeken naar een op te geven vaarweg, sluis of brug. Met de schuifbalk aan de rechterzijde kunt u snel door het hele bestand scrollen. Kijk hiervoor op de internetpagina www.rws-avv.nl/vin.htm.

Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV Afdeling BG Servicedesk Postbus 2510, 6401 DA Heerlen, Telefoon: (045) 56 05 200 Fax: (045) 56 05 209 E-mail: servicedesk@avv.rws.minvenw.nl Zonder bronvermelding is nadruk verboden. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan door de samensteller hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Vaarwegen in Nederland
Uitgave 2002

Vaarwegen in Nederland

0 mm

10,56

16,93

25,40

33,87

42,33

.................................................................................................... Colofon

Uitgegeven door Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Afdeling BG Servicedesk Postbus 2510, 6401 DA Heerlen, Telefoon: (045) 56 05 200 Fax: (045) 56 05 209 E-mail: servicedesk@avv.rws.minvenw.nl Zonder bronvermelding is nadruk verboden. Hoewel de opgenomen gegevens zo goed mogelijk op juistheid en op actualiteit zijn gecontroleerd, kan door de samensteller hiervoor geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

262,46

275,16

Vaarwegen in Nederland

Inleiding
.....................................................................................

Dit naslagwerk bevat een selectie van de gegevens die bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) zijn opgeslagen in de database Vaarwegkenmerken in Nederland (ViN). Deze publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de kenmerken van vaarwegen, het tweede deel bestaat uit een alfabetisch register en een route coderegister van alle opgenomen vaarwegen. In dit naslagwerk zijn alleen voor de scheepvaart openstaande vaarwegen opgenomen die een doorvaarthoogte en -diepte (zullen gaan) hebben van tenminste 2,45 respectievelijk 1,10 meter. Beide afmetingen gelden ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerstreefpeil, de gemiddelde waterstand, of - in getijdengebieden - het NAP. Op verzoek van gebruikers is dit jaar de volgorde van de vaarwegen gewijzigd van alfabetisch naar routecode. Hierdoor zijn de vaarwegen beter per gebied te benaderen.

De ViN database In de ViN database zijn gegevens opgenomen over circa 600 vaarwegen en vaarroutes in Nederland, alsmede de bedieningstijden van sluizen en bruggen. In totaal zijn meer dan 150 verschillende gegevens opgenomen die als volgt zijn onder te verdelen: - Basiskenmerken zoals geografische vaarwegnaam en havennaam; - Administratieve kenmerken zoals reglementen, bijzondere bepalingen en bijzonderheden per vaarweg; - Trajectgegevens als bevaarbaarheid, maximaal toegestane afmetingen, type en karakter van de vaarweg; - Puntgegevens als sluizen, bruggen, havens en ligplaatsen.

Informatie op cd-rom of internet Behalve dit naslagwerk heeft AVV een cd-rom applicatie, eveneens genaamd ViN. Via deze applicatie zijn alle gegevens uit de ViN database te raadplegen. Bovendien zijn de gegevens gerelateerd aan het Nationaal Wegenbestand (NWB), zodat deze in onderlinge samenhang met andere gegevens kunnen worden gepresenteerd. De bedieningstijden van sluizen en bruggen zijn tevens te vinden op internet via www.rws-avv.nl/vin.htm.

Vaarwegen in Nederland

0 mm

10,56

16,93

25,40

33,87

42,33

262,46

275,16

Vaarwegen in Nederland

Verklaring van de in het overzicht opgenomen kenmerken en hun gegevens
.....................................................................................
Algemeen Elke vaarweg heeft een unieke vaarwegnaam. Van een vaarweg zijn tenminste twee kenmerken opgenomen: een beginconnectie en minstens één geografische vaarwegnaam. Kenmerken zijn te verdelen in kenmerken die zich op een bepaald punt op de vaarweg bevinden (puntgegevens) en kenmerken die geldend zijn voor de gehele vaarweg of een gedeelte daarvan (trajectgegevens). Alle afmetingen zijn vermeld in meters. Vaarwegnaam: Elke vaarweg/route wordt, de kolommen negerend en pagina breed omkaderd, voorafgegaan door de bijbehorende vaarwegnaam en de routecode. Volgorde vaarwegen Op verzoek van de gebruikers is de volgorde van de vaarwegen gewijzigd van alfabetisch naar routecode. Hierdoor zijn de vaarwegen beter per gebied te benaderen. De vaarwegen zijn per routecode in drie series ingedeeld: 1. De routecodes 001 t/m 096 (pag. 1 t/m 108) 2. De routecodes 101 t/m 152a5 (pag. 108 t/m 209) 3. De routecodes 201 t/m 501 (pag. 209 t/m 331) Kolom 1, Afst De opgegeven waarde is de afstand, gerekend in kilometers, vanaf het begin van de vaarwegbeschrijving, en legt daarmee de locatie van een kenmerk op de vaarweg vast of geeft een beginpunt aan van een gegeven dat geldend is voor een deel van de vaarweg. De afstand in de tabel is oplopend in de richting van de vaarweg. Bij rivieren is de richting van boven naar beneden (stroomafwaarts) of van binnen naar buiten (richting zee). Bij kanalen is die richting de meest logische richting (bijvoorbeeld: Eemskanaal van Groningen naar Delfzijl). Kolom 2, Br Breedte positie van een kenmerk. Vanuit de beschrijvingsrichting van een vaarweg bezien wordt een kenmerk dat zich aan de linkerzijde van de vaarweg bevindt weergegeven met de letter 'L' en een kenmerk dat zich aan de rechterzijde van de vaarweg bevindt met de letter 'R'; wanneer niets is ingevuld is het kenmerk geldend voor beide zijden of is niet van toepassing. Kolom 3, Vaarwegkenmerk In deze kolom staan de beschrijvingen van de in doorvaart van belang zijnde gegevens van vaarwegkenmerken. Geografische Vaarwegnamen (trajectgegeven) Geografische vaarwegnamen van aan- of aftakkende vaarwegen (puntgegeven) Het tussen ronde haken aangegeven getal is een verwijzing naar het afstandsgegeven op de betreffende vaarweg waarop zij aansluit op de beschreven vaarweg (b.v. op het Amsterdam-Rijnkanaal afst. 7,25 staat als aansluitende vaarweg de Muidertrekvaart (4,12) en op de Muidertrekvaart afst. 4,12 staat als aansluitende vaarweg het Amsterdam-Rijnkanaal (7,25) vermeld). Diepte (trajectgegeven) Cemt-Klasse (trajectgegeven)

Vaarwegen in Nederland

0 mm

10,56

16,93

25,40

Maximum toegestane afmetingen (eventueel met opmerking!) (trajectgegeven) Hiervan zijn de gegevens opgenomen zoals vermeld in Bijlage 13 van het 8e Wijzigingsbesluit van het Binnenvaartpolitiereglement. Naam sluis (puntgegeven) Naam vaste en beweegbare bruggen (puntgegeven) Tussen ronde haken is per doorvaartopening (dv opening) aangegeven of het een vaste (vast) overspanning- dan wel een beweegbaar (bb) deel van een brug betreft. Naam overige kunstwerken (puntgegeven) Naam haven (puntgegeven) Hoogspanningslijnen (puntgegeven) Kolom 4, schutlengte / -eb / -vloed / kolklengte minwijdtehfd / kolkwijdte (afmetingen van sluizen en overi-ge kunstwerken) Schutlengte: de lengte tussen de in of op de sluiswand aangebrachte stopstrepen; bij het ontbreken daarvan de beschikbare lengte tussen de deurkasten. Bij een rechte sluis is de schutlengte gelijk aan de kolklengte. Schutlengte eb: benutbare lengte bij gebruik van ebdeuren. Schutlengte vloed: benutbare lengte bij gebruik van vloeddeuren. Kolklengte: de lengte van een fysieke kolk. Minimum wijdte hoofd: de minste wijdte van de sluishoofden. Kolkwijdte: de wijdte van een kolk. Bij een rechte sluis is de kolkwijdte gelijk aan minimum wijdte hoofd. Kolom 5, wijdte / hoogte vast of gesl. / open. (hoogte van hefdeuren van sluizen en keersluizen, wijdte en hoogte vanbruggen en overige kunstwerken) Algemeen hoogte: per doorvaartopening is de hoogte midden brug vermeld. De hoogte is vermeld ten opzichte van het ter plaatse geldende referentievlak (stuw-, kanaal-, meerpeil) en op de bovenrivieren en in getij gebieden ten opzichte van het NAP. Wijdte/Hoogte vast: wijdte en hoogte van een zelfde doorvaartopening, wijdte van de doorvaartopening of remmingwerken; indien de brug de gehele vaarweg overspant dan is de wijdte gelijk aan de breedte op kanaalpeil of de breedte van de rivier, de hoogte vast is de hoogte behorend bij deze doorvaart opening en ongeacht de vorm gemeten in het midden van de doorvaartopening. Wijdte/hoogte gesloten/hoogte geopend: de wijdte van de doorvaartopening of remmingwerken van het beweegbare deel van de brug; de hoogte in gesloten toestand; de hoogte in geopende toestand (hefbrug). Beperkingen in de beschikbare wijdte door het overhangen van het beweegbare brugdeel worden niet vermeld. Kolom 6, CEMT-Klasse of Max. toeg. afm. De CEMT-Klasse van klasse 0 tot VIc. Zie bijlage CEMT-Klasse overzicht. Naast de CEMT-Klasse, die het gebruik van vaarwegen met behulp van standaardschepen aanduidt, kunnen er door de beheerder algemene dan wel naar type schip of scheepsverband maximum toegestane afmetingen worden vastgesteld. Bevaarbaarheidsklasse, Internationale Klasse-Indeling 1992. De toegepaste klasse-indeling komt, voor wat betreft de klasse 0 t/m VII, overeen met die welke sinds 1992 door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (C.E.M.T.) wordt gevolgd en welke is gebaseerd op de afmetingen van standaard-schepen en duwstellen, zoals deze in de tabel zijn weergegeven. Terwille van enkele landen, waaronder Nederland, bleek het nodig hieraan een klasse 0 (vaarwegen kleiner dan die van klasse I) toe te voegen.

33,87

42,33

262,46

275,16

Vaarwegen in Nederland

De klasse VII is mede in de tabel opgenomen; duwvaart met negen bakken komt echter in Nederland thans niet voor. Toelichting bij tabel: * Classificatie bewesten Elbe. ** In de kolom hoogte is een vrije afstand van 30 cm gehouden tussen het hoogste punt van het vaartuig en de onderkant van de brug. Bij de klassen IV t/m VI zijn de hoogtes aangepast voor container vervoer: 5,25 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 2 lagen containers. 7,00 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 3 lagen containers. 9,10 m voor vaartuigen of duwstellen geladen met 4 lagen containers. 50 % van de containers mag leeg zijn, op een andere manier kan ballast worden gebruikt.

Vaarwegen in Nederland

KLASSE-INDELING VOLGENS CEMT 1992
1 Klasse Type Lengte m variërend Breedte m variërend Diepgang m variërend Tonnage T <250 Samenstelling Lengte m Breedte m Diepgang m Tonnage T Hoogte m variërend Standaardschepen waarop de classificatie is gebaseerd Duwstel

0 *)

Kleinere vaartuigen en recreatievaart Spits Kempenaar Dortmund Eemskanaalschip Rijn Hernekanaalschip Groot Rijnschip

I *) II *) III *) IV Va

38,50 50 - 55 67 - 80 80 - 85 95 - 110

5,05 6,60 8,20 9,50 11,40

1,80 - 2,20 2,50 2,50 2,50 2,50 - 2,80

250 - 400 400 - 650 650 - 1000 1000 - 1500 1500 - 3000 85 95 - 110 9,50 11,40 2,50 - 2,80 2,50 - 4,50 1250 - 1450 1600 - 3000

4,00 4,00 - 5,00 4,00 - 5,00 **) 5,25 of 7,00 **) 5,25 of 7,00 of 9,10

Vb VIa VIb 140 15,00 3,90

172 - 185 95 - 110 185 - 195 270 - 280

11,40 22,80 22,80 22,80 33,00 - 34,20

2,50 - 4,50 2,50 - 4,50 2,50 - 4,50 2,50 - 4,50 2,50 - 4,50

3200 - 6000 3200 - 6000 6400 12000 9600 18000 9600 18000 **) **) 7,00 of 9,10 **) 7,00 of 9,10 **) 9,10

VIc

193 - 200

VII

285 195

33,00 34,20

2,50 - 4,50

1450027000

9,10

bron: New Classification of Inland Waterways 1992. Van conferentie van Europese ministers van verkeer (CEMT).

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Eemskanaal (001) EEMSKANAAL Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0,00) 0,00 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0,00) 0,00 Van Starkenborghkanaal (0,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen. 0,34 R Woonschepenhaven te Groningen 0,98 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,16 Driebondsbrug (dv opening 1) (bb) 1,16 Driebondsbrug (dv opening 2) (vast) 2,81 Borgbrug (dv opening 1) (bb) 3,68 Damsterdiep (0,00) Slochterdiep, Afwateringskanaal van 3,93 Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (0,00) 6,30 L Uitwateringskanaal Zuiveringsinstallatie 12,42 Bloemhofbrug (dv opening 1) (bb) 18,13 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Slochterdiep, Afwateringskanaal van 19,08 Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (18,36) 19,25 Groeve, noordelijk gedeelte (1,70) 19,73 Woldbrug (dv opening 1) (bb) 19,73 Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen 21,77 Eelwerderbrug (dv opening 1) (bb) 21,77 Eelwerderbrug (dv opening 2) (vast) 22,68 Oude Eemskanaal (0,00) 24,67 Grondduiker Afwateringskanaal (dv opening ) 24,97 Farmsumerhaven 25,29 Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (0,00) 25,85 Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (dv opening 1) (bb) 25,85 Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis (dv opening 2) (bb) 25,85 Zeesluis Farmsum (sluis 1) 25,85 25,85 26,00 26,00 26,52 Zeesluis Farmsum (sluis 2) Diepte Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (dv opening 1) (bb) Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis (dv opening 2) (bb) Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (5,81) 0,00 0,00

-5,80 / -5,20 / KP Va 144,00/13,00/4,50/

/ 48,00 / 22,00 / 7,00 / 22,00 / 7,00 / 16,00 / 0,98 /

16,00 / 1,10 / / 46,00 /

16,00 / 1,10 / 144,00/13,00/5,00/

19,00 / 5,50 / 27,00 / 5,44 / / /

7,00 / 1,00 / 16,00 / 1,00 / 123,00 / 84,00 / 123,00 7,00 / 7,00 119,00 / 146,00 / 174,01 16,00 / 16,00 / / / / -7,50 / -7,50 / NAP 7,00 / 1,00 / 16,00 / 1,00 /

Oude Eemskanaal (001a)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 1

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,23 R 1,51 1,59 1,61 L 1,73 R 1,98 R 2,18 L 2,48

OUDE EEMSKANAAL Eemskanaal (22,68) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand, D evenredig aanpassen Niestern Sander bv te Farmsum Brug Nr. 15 (in Hogelandsterweg) (dv opening 1) (bb) Diepte Verbinding naar Damsterdiep (zie; bijz. algemeen) Heuvelman Ibis bv Hunfeld te Farmsum 't Dok te Delfzijl Einde vaarweg, Oude Eemskanaal-(spui-)sluis (geen doorvaart)

-5,80 / -5,80 / KP Va 144,00/13,00/5,00/

16,00 / 1,00 / -6,30 / -6,30 / KP

Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (001b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,93 TOELEIDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN Eemskanaal (25,29) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen zeevaart Weiwerderbrug (dv opening 1) (bb) Oosterhornhaven (0,47)

-5,80 / -5,80 / KP IV 90,00/13,00/5,00/8,00 14,00 / 4,00 /

Oosterhornhaven (001b1) 0,00 OOSTERHORNHAVEN (NOORDWESTELIJK DEEL) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen zeevaart 0,00 Uitlaat Koelwater AKZO Nobel (Brunner) 0,47 OOSTERHORNHAVEN 0,47 Toeleidingskanaal Oosterhornhaven (0,93) 1,89 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 2,86 Heemskesbrug (dv opening 1) (bb) 2,86 Max. toegestane afmetingen zeevaart 4,16 R Uitwatering gemaal Zijlvest Oterdum 4,70 Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (1,86)

-5,80 / -5,80 / KP IV 90,00/13,00/5,00/8,00

/ 51,38 / 16,04 / 0,60 / 90,00/13,00/4,50/8,00

Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (002) 0,00 0,00 PAAPSAND-SUD Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (11,13) Diepte Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie BIJZONDERE BEPALINGEN Bocht van Watum (3,07) ZEEHAVENKANAAL

0,27 0,27 0,57 1,31

-9,00 / -7,00 / NAP 200,00/40,00/9,00/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 2

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

1,32 Diepte 1,32 Cemt-klasse 5,81 Eemskanaal (26,52) 6,37 Max. toegestane afmetingen zeevaart 6,48 Handelshaven Delfzijl 6,83 L Uitwateringskanaal Duurswold 6,91 R KZV Neptunus 6,92 Damsterhaven Eemshaven (002b) 0,00 0,00 0,00 EEMSHAVEN, AANLOOPROUTE NAAR Oude Westereems (0,00) Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (32,60) Cemt-klasse Diepte EEMSHAVEN, DOEKEGATKANAAL Julianahaven (Eemshaven) Wilhelminahaven (Eemshaven) Emmahaven

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -10,00 / -10,00 / NAP Va 150,00//8,00/

0,00 1,58 1,60 3,11 3,41 3,62

Va -12,80 / -10,80 / NAP

Van Starkenborghkanaal (003) 0,00 0,00 VAN STARKENBORGHKANAAL Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0,00) 0,00 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0,00) 0,00 Eemskanaal (0,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang en strijkhoogte bij KP. 0,05 L Groninger Motorbootclub 0,40 R Damsterdiep 0,50 Oostersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,50 Oostersluis (sluis 1) 0,75 1,54 1,56 1,56 2,04 2,05 2,05 2,75 2,84 3,65 3,67 4,55 5,55 7,29 Oostersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Oosterhamrikkanaal (0,00) Busbaanbrug (dv opening 1) (vast) Busbaanbrug (dv opening 2) (bb) Korrebrug (dv opening 1) (vast) Korrebrug (dv opening 1) (bb) Korrebrug (dv opening 1) (vast) Boterdiep (0,00) Noordzeebrug (dv opening 1) (vast) Groningen, spoorbrug (dv opening 1) Groningen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Paddepoelsterbrug (dv opening 1) (bb) Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (9,38)

-5,00 / -4,00 / KP Va 110,50/11,50/3,20/6,80

16,00 / 1,00 / 190,00 / / 194,80 16,00 / 16,00 / / 16,00 / 2,50 /

28,00 / 7,00 / 20,00 / 7,00 / 21,80 / 7,00 / 21,80 / 2,50 / 21,80 / 7,50 / 34,85 / 6,80 / / / 22,00 / 6,80 / / 24,00 / 21,95 / 1,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 3

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

7,73 9,04 9,04 9,44 9,84 10,69 14,64 15,29 15,75 R 15,80 L 16,14 17,38 18,40 R 19,69 R 20,49 20,57 20,60 20,86 22,89 23,22 23,85 24,71 24,71 25,91 26,64 27,42 L L R R

Dorkwerderbrug (dv opening 1) (bb) Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (0,00) Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Aduarderbrug (dv opening 1) (bb) Zuidhorn, brug (dv opening 1) (bb) Zuidhorn, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Grondduiker afwateringskanaal Overstort rioolzuivering Hoendiep (0,00) Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (9,50) Grondduiker afwateringskanaal Vaart naar Hoerediep Langs- of Wolddiep (0,00) Gaarkeukensluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Gaarkeukensluis (sluis 1)

22,00 / 3,80 / 6,80

/ 24,00 / / 24,00 / 22,00 / 3,80 / 6,80 22,00 / 3,80 / 6,80 22,00 / 6,80 /

16,00 / 1,15 / 190,00 / / 199,00 16,00 / 16,00 / /

Spuikanaal Gaarkeukensluis Grootegastertocht Grondduiker afwateringskanaal Visvlieterdiep Eibersburen, brug (dv opening 1) (vast) Eibersburen, brug (dv opening 2) (bb) L Doezumertocht R De Landtong Prinses Margrietkanaal (0,00)

22,00 / 6,80 / 6,80 / 6,80 /

Oosterhamrikkanaal (003a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOSTERHAMRIKKANAAL Van Starkenborghkanaal (1,54) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen. Cemt-klasse Oliemuldersbrug (dv opening 1) (bb) Zaagmuldersbrug (dv opening 1) (bb) L Grondduiker Gorechtgracht

-3,00 / -3,00 / KP IV 80,00/9,60/2,60/

0,30 0,31 0,75 0,85

0 10,00 / 1,00 / 10,00 / 1,00 /

Langs- of Wolddiep (003b) 0,00 LANGS- OF WOLDDIEP 0,00 Van Starkenborghkanaal (20,49) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,10 Wolddiepbrug (dv opening 1) (bb) 0,60 R Toeleidingskanaal gemaal 1,57 Zandemertil (dv opening 1) (bb) 2,20 R Toeleidingskanaal gemaal 3,15 Sebalderbuursterklap (dv opening 1) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

-1,90 / -1,70 / KP 0 6,00 / 1,00 / 5,85 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 4,15 Pagina 4

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,98

Kuzemerbalk, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb) 6,55 L Matsloot Hoendiep (003c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOENDIEP Van Starkenborghkanaal (16,14) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen. Gabrug (dv opening 1) (bb) Briltil, haven te Niekerkerdiep jachthaven Briltil (2 invaart) Briltil (dv opening 1) (bb) Fanerbrug (dv opening 1) (bb) Enumatil, brug (dv opening 1) (bb) Matsloot Lettelberterdiep Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Oostwold, brug (dv opening 1) (bb) De Poffert, brug (dv opening 1) (bb) Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand D evenredig aanpassen. Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (0,00) Zuidwending Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Vierverlatenbrug (dv opening 1) (bb) Koningsdiep (0,00) Hoogkerk, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (5,35) CSM-brug (dv opening 1) (bb) Hoogkerksterbrug (dv opening 1) (bb) Groningen, transportband (dv opening 1) Hoendiep Eendrachtskanaal en Hoendiep (1,22)

6,00 / 1,37 /

-3,00 / -1,60 / KP I 40,00/5,50/1,50/

0,08 1,17 1,41 1,45 1,98 4,68 4,84 4,99 5,50 6,64 8,45 8,45

7,00 / 1,00 /

R R

7,00 / 1,80 / 7,00 / 0,97 / 7,00 / 1,45 /

R R

/ 30,00 / 7,00 / 1,18 / 6,60 / 1,27 / 45,00/6,60/1,90/

8,57 8,65 L 9,47 10,28 10,38 10,47 10,56 10,56 10,57 11,09 11,33 13,86 14,40 14,41

/ 30,00 / 7,00 / 1,00 / 8,10 / 1,54 / IV 80,00/9,60/2,60/

12,00 / 1,00 / 11,00 / 0,93 / / 7,00 /

Eendrachtskanaal en Hoendiep (004) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VERBINDINGSKANAAL Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2,84) Noord-Willemskanaal (28,29) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstand D en H evenredig aanpassen. Sluisbrug, Groningen (dv opening 1) (bb) Westerhavensluis, Groningen (sluis 1)

-3,00 / -1,70 / KP 0 38,00/5,50/1,70/2,00

0,09 0,10

50,00 / / 50,00

7,00 / 0,80 / / / Pagina 5

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

7,26 / 12,10 0,25 0,27 0,53 0,57 0,90 1,18 1,22 EENDRACHTSKANAAL Eendrachtsbrug (dv opening 1) (bb) Abel Tasmanbrug (dv opening 1) (bb) HOENDIEP Hoendiepsbrug (dv opening 1) (vast) Hoendiep Hoendiep (14,41) 9,95 / 1,25 / 7,00 / 1,86 / 6,00 / 2,20 /

Koningsdiep (004a) 0,00 KONINGSDIEP 0,00 Hoendiep (10,38) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,65 L Overstort zanddepot 0,88 R Toeleidingssloot gemaal Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (004b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 2,15 2,26 2,29 2,31 3,51 3,78 5,54 5,58 6,37 GAVE EN MUNNIKESLOOT Hoendiep (8,57) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Oostwold, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) LEEKSTERMEER Pool's Watersport ZV Leekstermeer Matsloot Leeksterhoofddiep (0,00) RODENERVAART Gemaal Rodervaart, toevoerkanaal Leutingewolde, brug (dv opening 1) (vast) Rodervaart

-2,50 / -1,50 / KP 0

-1,60 / -1,60 / KP 0 /5,40/1,40/ 10,30 / 3,78 /

L L L

R

/ /

Leeksterhoofddiep (004b1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,21 1,33 1,47 2,48 3,50 3,51 4,01 4,16 LEEKSTERMEER Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart (3,51) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Molensloot Cnossen Leekstermeer Lettelberterdiep LEEKSTERHOOFDDIEP De Groeve (brug over invaart) Leek, brug (dv opening 1) (vast) Toeleidingskanaal Ir. Sjerp Sipkema Gemaal Toegangskanaal woongebied Zwaaikom Leek

-2,30 / -2,20 / NAP 0 /5,40/1,40/

L L R R L L L

/ 2,45 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 6

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (005) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADUARDERDIEP Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (0,00) Van Starkenborghkanaal (9,04) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen. Toevoerkanaal gemaal Nijlandsterpolder Lindt Nieuwklap (dv opening 3) (vast) Zuidwending (Oude loop Aduarderdiep) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Betonmortel Hoogkerk bv Zwartwoud Kinderverlatenbrug (dv opening 1) (bb) Hoendiep (10,57)

-3,00 / -3,00 / KP IV 80,00/9,60/2,60/

0,70 1,49 1,61 2,77 4,35 4,86 5,09 5,28 5,35

R R R

11,00 / 6,95 / / 18,87 /

L

11,00 / 1,95 / 8,00

Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (005a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,60 2,01 3,03 4,40 5,30 5,32 5,85 6,75 6,87 6,88 7,04 ADUARDERDIEP Van Starkenborghkanaal (9,04) Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) (0,00) Diepte Cemt-klasse Steentil (dv opening 1) (vast) Toeleidingskanaal ondergronds gemaal Fransumertocht (brug over invaart) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Frouketil (dv opening 1) (vast) Oldenhoofsche Kanaal Opvaart boerderij "Antuma" Spuikanaal Oude Aduarderzijl Oude Aduarderzijl (dv opening 1) Oude Aduarderzijl, brug (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (18,39)

-2,50 / -2,00 / KP 0 12,35 / 4,84 /

L L

/ 15,00 / / 15,00 / 13,00 / 3,10 /

L R R

5,90 / / 6,00 / 3,47 /

Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EEMSKANAAL Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (0,00) Eemskanaal (0,00) Van Starkenborghkanaal (0,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen. Cemt-klasse

-5,00 / -2,50 / KP Va 144,00/13,00/4,50/

0,44

IV Pagina 7

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,44

1,19 1,20 1,48 R 1,51 L 1,58 1,58 1,58

1,78 2,05 2,05 2,35 2,63 2,84 2,84 2,84 3,00 3,00

3,01 3,02 3,20 3,48 3,55 R 3,63

3,63 3,64 4,14 4,19 L 4,64 4,64 4,64 4,64

5,49 6,40 7,15 7,45 7,47 9,12 L 9,18 9,18 9,27 9,38

Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen. OOSTERHAVEN Oosterhavenbrug (dv opening 1) (bb) Schuitendiep (alleen kano's) Oude Winschoterdiep (brug (dr.) over invaart) Trompbrug (dv opening 1) (bb) VERBINDINGSKANAAL Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen. Oosterbrug, Groningen (dv opening 1) (bb) Herebrug (dv opening 1) (bb) Herebrug (dv opening 2) (vast) H.J. Werkmanbrug (dv opening 1) (bb) Emmabrug, Groningen (dv opening 1) (bb) ZUIDERHAVEN TE GRONINGEN Eendrachtskanaal en Hoendiep (0,00) Noord-Willemskanaal (28,29) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen. Museumbrug, Groningen (dv opening 1) (bb) A A-brug (dv opening 1) (bb) Visserbrug (dv opening 1) (bb) Noorderhaven te Groningen Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen. Plantsoenbrug, Groningen (dv opening 1) (bb) REITDIEP Herman Colleniusbrug (dv opening 1) (bb) Groningen, haven te Het Reitdiep, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Het Reitdiep, spoorbrug (dv opening 2) (bb) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen. Pleiadenbrug (dv opening 1) (bb) Plataanbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Brug (nieuw) (dv opening 1) (bb) Brug (nieuw) (dv opening 1) (bb) Uitwateringskanaal spuisluis Dorkwerd Dorkwerdersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Dorkwerdersluis (sluis 1) 70,00 / / 70,00 8,60 / 12,50 Dorkwerdersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Van Starkenborghkanaal (7,29)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 80,00/12,00/3,60/

14,00 / 3,80 /

10,00 / 3,00 / 80,00/9,60/2,60/

10,00 / 3,40 / 10,00 / 3,85 / 10,00 / 4,15 / 14,00 / 3,10 / 10,00 / 3,25 /

II 38,50/5,05/2,30/

9,70 / 1,15 / 9,95 / 1,80 / 9,70 / 1,00 / 67,00/8,20/1,80/

10,00 / 1,00 /

10,00 / 1,00 / 9,30 / 1,00 / 9,30 / 1,00 / III 67,00/8,20/2,50/

10,00 / 0,90 / 10,00 / 4,80 / / 30,40 / / / / / 8,60 / 1,00 / / / 8,60 / 1,80 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 8

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijz. bep. vergunningen en max. toegestane afmetingen. 9,50 Platvoetbrug (dv opening 1) (bb) 10,80 Wierumerschouw, brug (dv opening 1) (bb) 13,27 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 13,40 Wetsingersluis (dv opening 1) 13,40 Wetsingersluis, fietsbrug over (dv opening 1) (bb) 13,82 R Sauwerdermaar (uitwateringssluis in invaart) 15,04 Garnwerd, brug (dv opening 1) (bb) 16,08 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 16,23 R Oude Diepje 18,31 L Uitwateringskanaal Oude Aduarderdiep 18,39 Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) (7,04) 19,59 Winsumerdiep (9,08) 20,17 Kromme Rakken (0,00) 24,06 Roodehaan, brug (dv opening 1) (bb) 24,06 Roodehaan, brug (dv opening 2) (bb) 29,51 Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (0,00) 29,69 Sluis Lammerburen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 29,69 Sluis Lammerburen (sluis 1) 50,00 / / 50,00 8,95 / 8,95 29,78 L Uitwateringskanaal gemaal Electra 29,85 L Waterwolf 34,52 REITDIEP, BINNENHAVEN TE ZOUTKAMP 34,99 L De Rousant 35,09 Oude Binnenhaven te Zoutkamp 35,33 R ZK 86 35,36 Reitdiepbrug (dv opening 1) (bb) 35,36 Reitdiepsluis (dv opening 1) 35,38 Diepte 35,38 Cemt-klasse 35,43 REITDIEP, BUITENHAVEN TE ZOUTKAMP 35,77 Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16,82) Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart 35,77 of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (18,25) 35,81 R Hunzegat 35,97 ZOUTKAMPERRIL 38,91 SLENK 40,40 Diepte 41,40 L Babbelaar 41,59 R Jaap Deensgat 42,63 Stropersgat en Oude Robbengat (0,00) 43,45 L Simonsgat 45,70 Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0,00) 45,70 Vaargeul langs Zuidelijke Lob (0,00) 46,43 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN 46,52 Voormalige Veerhaven te Oostmahorn 46,95 L Oostmahorn Vaarwegen in Nederland 2002

9,38 9,38

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak II 50,00/6,60/2,40/

8,98 / 3,78 / 8,80 / 2,40 / / 30,00 / 8,85 / / 8,85 / 3,80 /

9,00 / 2,02 / / 30,00 /

9,00 / 1,00 / 9,00 / 1,00 /

8,95 / 1,00 / / /

9,00 / 3,55 / 9,00 / / -4,50 / -2,60 / MP III

-10,00 / -2,90 / MP

Pagina 9

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

47,74 Vaargeul langs Zuidelijke Lob (2,22) 48,88 Bantshaven 49,91 L Uitwateringsgeul naar spuisluizen (verboden invaart) 50,57 VAARWEGEN IN DE STAD GRONINGEN, REITDIEP EN LAUWERSMEER 50,57 Nieuwe Robbengat (0,00) 50,58 L Uitwateringsgeul naar spuisluizen (verboden invaart) 50,78 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen. 50,79 Robbengatsluis (sluis 1) 50,79 50,81 50,87 51,04 51,16 51,27 Diepte BUITEN HAVEN Robbengatsluis, brug over (dv opening 1) (bb) Vissershaven te Lauwersoog WADDENZEE, ZOUTKAMPERLAAG Zoutkamperlaag en Westgat (0,00)

80,00//3,50/

47,40 / 39,60 / 74,60 9,05 / 9,05

/ / -7,70 / -6,00 / NAP 9,05 / 5,20 /

Stropersgat en Oude Robbengat (006a) 0,00 0,00 STROPERSGAT Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (42,63) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,42 R Vlinderbalg 1,91 R Oude Robbengat (verboden toegang) 2,15 OUDE ROBBENGAT 3,44 L Balstiengat 4,13 Vaargeul langs Zuidelijke Lob (0,67)

-2,80 / -1,50 / MP 0

Nieuwe Robbengat (006b) 0,00 0,00 NIEUWE ROBBENGAT Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (50,57) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,50 Noordergat 0,50 Cemt-klasse 0,88 L F. van der Broek 0,88 L Lauwersoog, haven te 1,82 Lauwersgat te Lauwersoog 1,88 Lauwersgat te Lauwersoog 1,96 Nieuwe Robbengat (voortzetting, verboden toegang)

-6,00 / -2,10 / MP III 0

Vaargeul langs Zuidelijke Lob (006c) 0,00 0,00 0,00 VAARGEUL LANGS HET ZUIDELIJKE LOB Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (0,00) Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (45,70) Pagina 10

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00 0,67 2,22

Diepte Cemt-klasse Stropersgat en Oude Robbengat (4,13) Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (47,74)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -6,00 / -3,00 / MP 0

Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep (006d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,28 4,55 4,57 4,57 4,58 4,58 5,21 6,84 7,07 7,11 7,42 7,53 7,53 9,11 9,47 9,50 KOMMERZIJLSTERRIJTE Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (29,51) Diepte Cemt-klasse Electra, brug (dv opening 1) (vast) Electra, brug (dv opening 2) (vast) Waterinlaatkanaal gemaal Electra KOMMERZIJLSTERDIEP Kommerzijl, keersluis (dv opening 1) Kommerzijl, keersluis (dv opening 2) Kommerzijl, brug (dv opening 1) (vast) Kommerzijl, brug (dv opening 2) (vast) Niehoofsterdiep Oude Riet NIEZIJLSTERDIEP Hoerediep Niezijl, brug (dv opening 1) (vast) Niezijl, brug in de N-355 (dv opening 1) (vast) Niezijl, brug in de N-355 (dv opening 2) (vast) Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast) Scheeftil (dv opening 1) (vast) Van Starkenborghkanaal (17,38)

-2,20 / -1,80 / KP 0 6,25 / 2,90 / 6,25 / 2,90 /

R

6,35 / / 6,35 / / 6,35 / 3,20 / 6,35 / 3,20 /

L L R

6,25 / 3,17 / 6,10 / 2,93 / 6,10 / 2,93 / 6,70 / 3,00 / 9,00 / 3,04 /

Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,15 1,58 MENSINGEWEERSTERLOOPDIEP Winsumerdiep (6,57) Diepte Cemt-klasse Obergumerlooptil (dv opening 1) (vast) Maarhuistertil (dv opening 1) (vast) Brug langs de weg Maarhuizen Schouwerzijl (dv opening 1) (vast) 1,69 R Snaphaans 2,12 Brug langs de weg Maarhuizen Schouwerzijl (dv opening 1) (vast) 2,84 Leitil (dv opening 1) (vast) 3,02 Mensingeweer, voetbrug (dv opening 1) (vast) 3,17 Mensingeweer, brug (dv opening 1) (vast) 3,43 R Kanaal Baflo-Mensingeweer 4,15 L Warfhuisterloopdiep 4,15 Diepte 4,18 HOORNSE VAART OF HULPKANAAL OVER DEN HOORN

-1,70 / -1,70 / KP 0 6,50 / 2,85 / 6,35 / 3,20 / 9,70 / 3,07 /

9,35 / 3,07 / 7,20 / 3,25 / 6,90 / 3,20 / 7,00 / 3,20 /

-1,90 / -1,90 / KP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 11

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,59 R Eenrumermaar 5,26 Nieuwe Hoornstertil (dv opening 1) (vast) 5,30 Hoornstertil (dv opening 1) (vast) 5,75 Opslag Den Hoorn (dv opening 1) (vast) 5,75 Opslag Den Hoorn (dv opening 2) (vast) 6,14 Wehe-den Hoorn, fietsbrug (dv opening 1) (vast) 6,24 L Vaart naar Wehe-den Hoorn 6,64 R Pieterbuurstermaar 7,11 Brug in de weg Molenrij - Wehe-den Hoorn (dv opening 1) (vast) 7,82 R Molenrijgstermaar 8,56 Grijssloot, fietsbrug (dv opening 1) (vast) 9,45 Fietsbrug in de weg Leens - Wehe-den Hoorn (dv opening 1) (vast) 9,47 Valgebrug (dv opening 1) (vast) 9,64 Brug in de weg Verhildersum - Museum Boerderij (dv opening 1) (vast) 9,85 Dijkstil (dv opening 1) (vast) 10,81 't Stort, brug (dv opening 1) (vast) 10,82 Diepte 10,83 L Warfhuisterloopdiep 11,01 HUNSINGOKANAAL 12,36 Leenstertil (dv opening 1) (vast) 12,37 R Leenstervaart 12,37 L Houwerzijlstervaart 14,60 Ulrumertil (dv opening 1) (vast) 14,86 R Ulrumeropvaart 15,78 R Barrelbossertocht 15,95 Zuidema's klap (dv opening 1) (bb) 16,97 Zoutkamp, brug (dv opening 1) (vast) 17,25 Gemaal H.D. Louwes (dv opening 1) 17,72 Diepte 17,73 Hunsingosluis, brug in de N-388 (dv opening 1) (bb) 17,74 Hunsingosluis (dv opening 1) 18,25 Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (16,82) 18,25 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35,77) Kromme Rakken (007b) 0,00 0,00 KROMME RAKKEN Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (20,17) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,36 L Schouwerzijl, haven te 0,39 Schouwerzijl, keersluis (dv opening 1) 0,39 Schouwerzijl, brug (dv opening 1) (vast) 2,49 Warfhuizen, brug (dv opening 1) (vast) 2,51 L Warfhuisterloopdiep

6,82 / 2,95 / 7,10 / 3,05 / 4,50 / 2,90 / 4,50 / 2,90 / 7,05 / 3,15 /

15,60 / 2,50 /

8,10 / 3,30 / 10,17 / 2,50 / 15,70 / 2,50 / 9,00 / 2,50 / 6,85 / 3,00 / 7,13 / 3,10 / -2,70 / -2,10 / KP

7,15 / 2,51 /

7,80 / 2,50 /

6,76 / 3,10 / 6,75 / 3,10 / 8,00 / 7,13 / -2,60 / -2,40 / MP 7,92 / 1,00 / 8,00 / /

-1,90 / -1,90 / KP 0 4,45 / / 4,45 / 3,25 / / /

Winsumerdiep (008) 0,00 WINSUMERDIEP Pagina 12

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -2,30 / -1,90 / KP 0

0,00 0,00 0,00 0,15 0,37 1,51 2,27 2,50 3,68 4,40 4,60 4,77 4,84 4,86 5,02 5,26 5,48 5,51

L R R L

R R

5,57 L 5,79 R 6,47 6,57

8,86 8,86 9,08

Boterdiep (11,80) Diepte Cemt-klasse Zijlvesterbrug (dv opening 1) (bb) Warffumermaar (0,00) Oude Ae De Weer Gemaal Sichterman Vaart naar woonwijk Ripperda Winsum, brug (dv opening 1) (vast) Toegang tot woonwijk De Brake Oude Temmaar Winsum, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Omsnijdingskanaal Jeneverbrug (dv opening 1) (vast) De Boog, brug (dv opening 1) (vast) Winsum, fietsbrug (dv opening 1) (vast) Winsum, brug in de N-361 (dv opening 1) (vast) Winsum, Marenland Omsnijdingskanaal Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (0,00) Schaphalsterzijl (dv opening 1) Schaphalsterzijl, brug (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (19,59)

7,05 / 1,40 /

/ /

8,25 / 3,10 / 11,40 / 3,30 / 11,40 / 3,65 / 7,00 / 3,22 / 6,75 / 3,13 /

/ 15,00 /

10,00 / 3,20 / 10,00 / 3,20 /

Boterdiep (009) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 1,00 1,22 BOTERDIEP Van Starkenborghkanaal (2,75) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Boterdiepbrug (dv opening 1) (bb) Groningen, keersluis (dv opening 1) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Beneluxbrug, Groningen (dv opening 1) (vast) 1,60 L Gemaal Stad en Lande 1,62 Groningen, keersluis (dv opening 1) 1,64 L Gemaal Stad en Lande 2,89 Zuidwolde, brug (dv opening 1) (bb) 4,05 Zuidwolde, brug in de N-46 (dv opening 1) (vast) 4,21 R Harm Westerskanaal 4,99 Oude Ellerhuizerklap (dv opening 1) (bb) 5,00 Nieuwe Ellerhuizerklap (dv opening 1) (bb) 7,52 Gele Klap, Bedum (dv opening 1) (bb) 7,82 Bemertil (dv opening 1) (bb) 8,23 Ter Laansterklap (dv opening 1) (bb) 8,69 Bedum, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 9,08 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

-1,90 / -1,70 / KP 0 //1,00/ 6,00 / 1,05 / 6,00 / / / 18,90 / 11,15 / 4,18 /

/ / 6,10 / 1,10 / 12,25 / 5,60 /

6,80 / 1,45 / 6,00 / 1,60 / 7,50 / 1,00 / 7,80 / 0,95 / 5,80 / 1,00 / 7,60 / 2,12 / 3,22 / 18,00 / Pagina 13

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

9,30 R Rodeschoolstertocht 11,71 Molentil (dv opening 1) (bb) 11,75 R Kromme Kardingermaar 11,79 Onderdendam, brug (dv opening 1) (bb) 11,80 BOTER- OF UITHUIZERDIEP 11,80 Winsumerdiep (0,00) 11,80 Max. toegestane afmetingen algemeen 12,87 L Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel 12,90 Den Deel, sluis (sluis 1) 12,95 13,82 14,33 14,35 15,31 15,36 15,82 16,13 16,22 16,95 17,03 17,50 18,16 18,71 19,52 23,11 23,77 23,77 24,04 24,51 L Uitwateringsgeul Gemaal Den Deel R Kardingermaar Fraamtil (dv opening 1) (bb) R Westerwijtwerdermaar R Middelstum, haven te Nieuwe Til (dv opening 1) (vast) 't Balkje, voetbrug (dv opening 1) (vast) R De Valk te Middelstum Middelstum, brug (dv opening 1) (bb) R Hoogepandstermaar Toptil (dv opening 1) (vast) Kantens, brug (dv opening 1) (vast) Kantstertil (dv opening 1) (vast) Klinkenborgertil (dv opening 1) (vast) L Koksmaar Doodstil (dv opening 1) (bb) L Oude Maar (brug over invaart) R Uithuizermeedstermaar Klapbrug Zandeweer (dv opening 1) (bb) WV op 't End

5,30 / 1,45 / 6,75 / 1,00 /

//1,20/ 25,00 / / 25,00 6,00 / 6,00 / 3,00 /

7,08 / 1,40 /

9,50 / 3,22 / 9,40 / 3,15 / 6,15 / 1,25 / 9,50 / 3,10 / 6,00 / 3,50 / 5,50 / 3,08 / 6,25 / 3,15 / 5,88 / 1,47 /

6,05 / 1,80 /

Warffumermaar (010) 0,00 WARFFUMERMAAR 0,00 Winsumerdiep (0,37) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,09 Pietstil (dv opening 1) (vast) 0,16 R Stichting Recreatiehaven Onderdendam 0,41 Onderdendam, voetbrug (dv opening 1) (vast) 1,00 R Delthe 1,47 Onderdendam, brug (dv opening 1) (bb) 2,97 L Rasquerdermaar 2,99 Hoantil (dv opening 1) (vast) 3,72 R Kanaal door de Zuiderhorn 4,35 Brug in de Oude Weersterweg (dv opening 1) (vast) 4,84 Bieuwketil (dv opening 1) (vast) 6,45 Warffum, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 6,74 R De Pollen Damsterdiep (011) 0,00 0,00 DAMSTERDIEP Eemskanaal (3,68) Pagina 14

-1,70 / -1,70 / KP 0 6,20 / 2,90 / 9,15 / 3,00 /

6,00 / 1,10 / 8,50 / 3,00 / 10,80 / 2,20 / 5,70 / 3,00 / 5,80 / 3,12 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00 0,10 0,14 0,18 1,14 1,73 3,43 3,66 5,60 7,00 7,01 7,08 8,97 9,01 10,26 11,18 11,60 12,37 12,77 13,09 13,12 13,15 14,40 14,42 15,10 16,65 16,96 17,85 17,85 18,15 L

Diepte Cemt-klasse Jan B. Bronssluis (sluis 1) Jan B. Bronssluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) zw. Damsterdiep (sluis in invaart) Garmerwolde, brug (dv opening 1) (bb) Gamerwolde, brug (dv opening 1) (vast) Waterinlaatkanaal gemaal Ws Eemszijlvest Waterinlaatkanaal gemaal Ws Eemszijlvest Boltbrug (dv opening 1) (bb) Lustige Maar Westerwijtwerdermaar (brug over invaart) Dijkshorn, brug (dv opening 1) (vast) Ten Poster Ae Ten Post, brug (dv opening 1) (bb) Winneweer, brug in de N-360 (dv opening 1) (vast) Muderdraaibrug (dv opening 1) (bb) Winneweer, brug in de N-360 (dv opening 1) (vast) Garrelsweer, brug (dv opening 1) (bb) Vismaar (brug over invaart) Loppersumerwijmers (brug over invaart) Loppersumerdraaibrug (dv opening 1) (bb) Oude Wijmers (brug over invaart) Wirdumerbrug (dv opening 1) (bb) Vaart naar Wirdum (brug over invaart) Eekwerderdraaibrug (dv opening 1) (bb) Oosterwijtwerdermaar (brug over invaart) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Cemt-klasse Tjamsweer, brug (dv opening 1) (bb) Vaarweg door Appingedam (brug over invaart) Vaarweg door Appingedam naar Tjamsweer (brug over invaart) De Hekel, brug (dv opening 1) (bb) Brug over toegangeskanaal Vaarweg door Appingedam DAMSTERDIEP, NIEUWE DIEP Zijtak door Appingedam (0,00) Zijtak door Appingedam Westerophaalbrug (dv opening 1) (bb) Groeve, noordelijk gedeelte (0,00) Appingedam, haven te Nieuwe Diepstertil (dv opening 1) (bb) Oosterophaalbrug (dv opening 1) (bb) Zijtak door Appingedam DAMSTERDIEP Zijtak door Appingedam (1,41) Solwerderbrug (dv opening 1) (bb) Brug in RW33 (dv opening 1) (vast) Brug in RW33 (dv opening 2) (vast) Uitwierdermaar (brug over invaart)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -1,60 / -1,60 / KP 0

26,30 / / 28,80 6,00 / 6,00

/ / 6,00 / 2,81 /

5,80 / 1,42 / 6,51 / 2,59 /

R L R L R

5,69 / 1,40 /

6,53 / 2,61 / 6,53 / 1,18 / 4,33 11,60 / 4,17 / 5,97 / 1,55 / 11,55 / 6,19 / 6,86 / 1,69 /

R L R L L

5,97 / 1,89 / 6,21 / 1,91 / 7,38 / 1,58 / / 18,31 / I 7,26 / 1,18 /

R

18,34 L 18,50 18,51 18,56 18,68 18,68 18,71 19,12 19,36 19,38 19,44 19,77 20,17 20,18 20,18 20,26 21,06 21,06 21,41

7,10 / 2,82 /

L R

L

7,96 / 1,08 /

R

8,77 / 3,00 / 8,88 / 1,20 /

L

8,96 / 1,20 / / / 8,00 / 2,50 /

L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 15

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

21,76 22,16 22,22 22,46 22,50 22,53 23,04 23,59 23,63 23,64 23,73 23,89 23,99 24,09 24,19 24,26 24,78

Delfzijl, brug (dv opening 1) (vast) L Oude Damsterdiep DAMSTERDIEP, TUIKWERDERRAK L Oude Damsterdiep (brug over invaart) Delfzijl, brug (dv opening 1) (vast) DAMSTERDIEP R Uitwateringskanaal gemaal Flikkerzijl R Zeevaartschool Abel Tasman Cemt-klasse Hogelandsterwegbrug (dv opening 1) (vast) R Vaarweg naar Oude Eemskanaal (zie: Oude Eemskanaal) R Vaarweg naar woonwijk Delfzijl, brug (dv opening 1) R Vaarweg naar woonwijk L Grondduiker riooloverstort R Vaarweg naar woonwijk Gemaal Damsterdiep

10,26 / 3,62 /

23,75 / 3,71 /

0 9,83 / 2,85 /

/ /

Zijtak door Appingedam (011d) 0,00 R Damsterdiep 0,00 ZIJTAK DOOR APPINGEDAM 0,00 Damsterdiep (18,68) 0,00 Cemt-klasse 0,38 Jukwerderbrug (dv opening 1) (vast) 0,46 L Groote Heekt (brug over invaart) 0,51 Molenbrug, Appingedam (dv opening 1) (vast) 0,66 Vlintenbrug (dv opening 1) (vast) 0,73 Vrouwenbrug (dv opening 1) (vast) 0,86 Smallebrug (dv opening 1) (vast) 0,91 Breedebrug (dv opening 1) (vast) 1,41 R Damsterdiep 1,41 Damsterdiep (20,18) Groeve, noordelijk gedeelte (011e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 1,48 1,55 1,70 GROEVE, NOORDELIJK GEDEELTE Damsterdiep (19,36) Diepte Cemt-klasse Appingedam, brug (in aanbouw) (dv opening 1) (bb) Groevesluis-Noord (sluis 1) 69,00 / / 70,00 8,64 / 8,64 Groevesluis-Noord, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Eemskanaal (19,25)

0 7,00 / 3,13 / 7,30 / 2,63 / 10,14 / 3,13 / 11,40 / 3,93 / 10,20 / 3,53 / 7,90 / 2,83 /

-1,75 / -1,75 / KP I / / / / 8,64 / 1,10 /

Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) (012) 0,00 0,00 0,00 0,00 SLOCHTERDIEP Eemskanaal (3,93) Diepte Cemt-klasse

-1,90 / -1,30 / KP 0

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 16

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,08 0,10

Slochtersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Slochtersluis (sluis 1)

6,00 / 1,00 / 28,00 / / 28,00 6,00 / 6,00 / /

0,16 R Borgsloot 1,95 R Roeibaan (brug (dr.) over invaart) 2,21 R Natuurgebied Duurswold 2,34 Heidenschap, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb) 3,18 Voormalige brug (dv opening ) 3,48 L Gemaal Lageland 3,52 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,21 IJzerenklap (dv opening 1) (bb) 6,02 Schaaphok, brug (dv opening 1) (bb) 6,07 R Scharmer Ae 6,11 L Woltersumer-Ae (brug over invaart) 6,13 R Slochter-Ae 6,58 R Plas naar Slochter Aa 6,59 R Slochterdiep (voortzetting) 6,59 AFWATERINGSKANAAL VAN DUURSWOLD 6,60 Slochteren, brug Slochterdiep Afwateringskanaal (dv opening 1) (vast) 7,86 Schildwolde, brug in de Slochtermeenteweg (dv opening 1) (vast) 9,06 Schildwolde, brug in de Dannemeerweg (dv opening 1) (vast) 9,55 L Uitwateringskanaal gemaal De Blauwe Molen 10,29 Schildwolde, brug in de Meenteweg (N-865) (dv opening 1) (vast) 11,65 R Uitwateringskanaal gemaal Sans Souci 11,82 VAARGEUL DOOR HET SCHILDMEER 14,34 R De Otter 14,51 R Boei 12 14,61 R Aqua Chalet De Otter 14,64 R Haven Aqua Chalet De Otter (brug (oph.) over invaart) 14,67 R Afwateringskanaal van Duurswold (voortz., brug over invaart) 14,82 R Hinrichs Watersport 16,07 R Uitwateringskanaal gemaal Laskwerd 16,52 GROEVE 16,58 Groevebrug (dv opening 1) (bb) 16,66 L Uitwateringskanaal gemaal De Groeve 16,87 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 17,32 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 17,52 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 18,03 R Gemaal "De Nijverheid" 18,24 Groevesluis-Zuid (sluis 1) 18,27 18,36 Groevesluis-zuid, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Eemskanaal (19,08)

5,80 / 0,60 / / / / 16,40 / 6,00 / 1,00 / 5,90 / 1,00 /

7,50 / 2,50 / 8,00 / 2,50 / 15,90 / 2,50 /

/ /

6,60 / 1,00 / / 16,12 / / 16,12 / / 16,10 / 38,00 / / 38,00 6,00 / 6,00 / / 6,00 / 1,00 /

Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (013) 0,00 WINSCHOTERDIEP Pagina 17

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,21 0,43 0,54 0,70 0,87 0,89 0,96 1,12 2,36 3,28 3,44 3,80 3,85 5,33 5,67 6,01 6,07 7,62 7,70 8,52 9,44 9,92 11,23 11,31 11,41 12,26 12,82 13,10 15,36 16,66 19,11 20,35 20,35 20,40 21,20 21,37 22,05 22,17 22,40 22,54

L

R R

L

R R R R R

R

R R R R R

Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (0,00) Eemskanaal (0,00) Van Starkenborghkanaal (0,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen Deense Haven Zweedse Haven Groningen, haven te Finse Haven Lage Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (bb) Hoge Euvelgunnerbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Gideonbrug (dv opening 1) (bb) Oude Winschoterdiep te Groningen (0,00) Duinkerkenbrug (dv opening 1) (bb) Waterinlaatkanaal gemaal Waterinlaatkanaal gemaal "Folkers" Waterhuizen, haven te Waterhuizerbrug (dv opening 1) (bb) Pattje Shipyards Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (0,00) Westerbroek, haven te Westerbroeksterbrug (dv opening 1) (bb) Waterinlaatkanaal gemaal Vaarweg naar het Foxholstermeer Vaarweg door Foxhol (brug over invaart) Rengersbrug (dv opening 1) (bb) Foxham, haven te Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (0,00) Zwedenbrug (dv opening 1) (bb) Kielsterdiep Knijpsbrug (dv opening 1) (bb) Slochterbrug (dv opening 1) (bb) Noordbroeksterbrug (dv opening 1) (bb) Pedro-Boat Muntendammerdiep Passantenhaven Zuidbroek Zuidbroeksterbrug (dv opening 1) (bb) Zuidbroek (Gr), haven te De Combinatie Zuidbroek, sluis (sluis 1)

-4,20 / -3,50 / KP IV 80,00/9,60/2,90/

16,00 / 1,25 / 16,00 / 7,00 / / 48,36 / / 48,36 / 16,00 / 7,40 / 16,00 / 1,00 /

16,00 / 1,00 /

16,00 / 0,92 /

16,00 / 0,92 /

12,04 / 1,20 / 12,00 / 1,00 / 12,00 / 0,85 / 12,00 / 1,00 /

12,00 / 1,00 /

93,00 / / 85,00 12,00 / 12,00

/ / 12,00 / / 12,00 / 3,95 / / 24,50 /

Zuidbroek, keersluis (dv opening 1) A.G. Wildervanckkanaal (0,00) Zuidbroek, brug in de N-33 (dv opening 1) (bb) 24,96 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 27,25 Termunterzijldiep (0,00) 27,26 L Keersluis/brug Termunterzijldiep Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 18

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

27,92

Eextersluis (sluis 1)

100,00 / / 100,00 12,00 / 12,00

/ / 12,00 / 0,50 /

28,05 Eexterbrug (dv opening 1) (bb) 29,94 Eextahaven 29,97 R Passantenhaven Scheemda 30,08 Graaf Adolfbrug (dv opening 1) (bb) 31,91 Kloosterbrug (dv opening 1) (bb) 34,09 Beertsterbrug (dv opening 1) (bb) 35,59 Diepte 35,59 RENSEL (WESTELIJK GEDEELTE) 35,59 Rensel (oostelijk deel) (0,00) 36,10 Renselbrug (dv opening 1) (bb) 37,26 R De Rensel 37,27 WINSCHOTEN, TRAMHAVEN 37,30 R Gracht te Winschoten (brug (oph.) over invaart) 37,52 Industriebrug, Winschoten (dv opening 1) (bb) 37,67 OOSTERHAVEN Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren (013a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,57 3,09 5,36 5,52 5,87 5,91 6,06 6,08 6,15 6,27 6,52 6,92 7,52 8,48 9,21 9,32 9,46 9,81 9,81 9,96 10,17 10,37 11,03 11,09 DRENTSCHE DIEP Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (6,07) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Haren, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Foxholstermeer Camping Meerwijck ZUIDLAARDERMEER Vaarweg naar Meerwijck WSV Klein Scheveningen Meerwijck Vaarweg naar nieuwbouw Meerwijck Zeilvereniging Zuidlaardermeer De Rietzoom De Leine Kieldiep Noordlaarder Vaartje Midlaren, haven te Plankensloot Meerzicht OOSTERMOERSCHE VAART OF HUNZE Oostermoersche Vaart WSV De Oostermoer HAVENKANAAL Uitwateringskanaal gemaal Leiding 2 Hoogholtje 1 (dv opening 1) (vast) Hoogholtje 2 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

12,00 / 1,00 / 12,00 / 1,00 / 12,00 / 1,00 / -3,50 / -3,50 / KP

12,00 / 1,00 /

12,00 / 1,00 /

-2,60 / -2,20 / KP 0 //1,50/ 10,40 / 3,00 / / 16,42 /

L R L L L L L L L L R R R R L L L

5,60 / 3,00 / 5,60 / 3,00 / / 12,00 /

Oude Winschoterdiep te Groningen (013b)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 19

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,24 1,40 1,75

OUDE WINSCHOTERDIEP TE GRONINGEN Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (3,28) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstanden D evenredig aanpassen Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Antwerpenbrug (dv opening 1) (bb) Groningen, spoorbrug (dv opening 1) (bb)

-3,50 / -2,50 / KP IV 80,00/9,60/2,40/

/ 33,39 / 12,40 / 1,00 / 12,60 / 1,00 /

Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek (013c) 0,00 0,00 VERBINDINGSKANAAL Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (11,41) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,25 OUDE WINSCHOTERDIEP 0,26 R Oude Winschoterdiep 0,26 R Foxham, haven te 0,59 R Markon 0,89 Passantenhaven Foxham

-3,50 / -2,50 / KP III

Rensel (oostelijk deel) (013d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENSEL Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (35,59) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij lagere waterstanden, D evenredig aanpassen Winschoten, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (16,01)

-2,00 / -2,00 / KP I 40,00/5,70/1,80/

0,16 0,67

7,50 / 1,00 /

Termunterzijldiep (014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,26 0,35 0,37 0,70 0,83 OUDE WINSCHOTERDIEP Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (27,25) Diepte Cemt-klasse Keersluisbrug (dv opening 1) Keersluisbrug (dv opening 1) (vast) Scheemder hoogholtje (dv opening 1) (vast) Scheemda, haven te OPDIEP Trekwegklap (dv opening 1) (bb) Scheemderverlaat (sluis 1)

-1,60 / -1,60 / KP 0 7,08 / 4,65 / 7,08 / 4,65 / 5,12 / 3,24 /

25,00 / / 25,00 6,00 / 6,00

7,75 / 1,00 / / /

0,99 TERMUNTERZIJLDIEP 1,07 Scheemderbrug (dv opening 1) (vast) 1,94 L Meedenerdiep (onbelangrijk) Vaarwegen in Nederland 2002

6,00 / 3,16 /

Pagina 20

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,20 2,66 2,88 4,29 5,23 6,06 6,98 7,10 7,11 7,14 7,26 7,32 7,53 7,57 8,60 8,61 9,14 9,42 9,72 9,91 9,91 10,19 10,25 10,49 11,96 11,98 13,49 15,41 16,29 17,07 17,48 17,49 17,71 17,92 17,97 18,08 18,34 18,40 18,51 18,56 18,57 18,60 18,60 18,66 R R R L L L L

R R R L R

R L R L R

L R

Zwaagsterklap (dv opening 1) (bb) Tichelwaarksdraai (dv opening 1) (bb) Scheemderzwaag, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) Waterinlaatkanaal gemaal Tichelwaark Kerkwijktil (dv opening 1) (vast) Nieuw-Scheemda, haven te Waterinlaatkanaal gemaal Buiten Nieuwendiep (onbelangrijk) Waarstil (dv opening 1) (vast) Waarschip te 't Waar Gele til (dv opening 1) (vast) 't Waar, haven te Verbindingskanaal (naar Hondshalstermeer) 't Waar, brug (dv opening 1) (vast) Nieuwolda, brug in de N-362 (dv opening 1) (vast) Gerewegbrug (dv opening 1) (vast) Bostil (dv opening 1) (vast) Hommestil (dv opening 1) (vast) Lindenberghstil (dv opening 1) (vast) Nieuwe Kanaal (alleen voor kano's) Waterinlaatkanaal gemaal Kattendiep Hamrikkerklap (dv opening 1) (bb) Nieuwolda, haven te Nieuwolder hoogholtje (dv opening 1) (vast) Verbindingskanaal naar Hondshalstermeer Scheveklap (dv opening 1) (bb) Uitwateringskanaal gemaal Nonnegaat Lalleweer, fietsbrug (dv opening 1) (vast) Lalleweer, brug in de N-992 (dv opening 1) (vast) Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (0,00) Wartumerklap (dv opening 1) (bb) Cemt-klasse Gemaal Oude Ae Termunterzijl, haven te Gemaal Kleine Diep Sluis Oude Termunterzijl, geen doorvaart Termunterzijl, haven te BINNENHAVEN TE TERMUNTEN Termunterzijl, brug (dv opening 1) (bb) Waterinlaatkanaal gemaal Cremer Waterinlaatkanaal gemaal Rozema Termunterzijldiep, sluis (sluis 1)

6,10 / 1,40 / 6,00 / 1,00 / / 3,61 /

6,00 / 2,81 /

6,50 / 2,69 / 6,28 / 2,71 /

6,75 / 2,76 / 9,60 / 3,16 / 9,60 / 3,16 / / 2,75 / 6,80 / 2,90 / 6,80 / 2,90 /

6,00 / 1,40 / 9,60 / 2,70 / 6,10 / 1,00 / / / 10,00 / 2,65 /

6,00 / 1,20 / II

7,50 / 1,60 /

50,00 / / 50,00 7,95 / 7,95

/ / -3,08 / -3,08 / NAP 7,95 / 10,40 /

Diepte Termunterzijldiep, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 18,71 BUITENHAVEN TE TERMUNTEN 18,77 L Uitwateringskanaal gemaal Cremer 18,80 L Vaarweg naar Oude sluis Termunten 18,81 Vissershaven te Termunterzijl 18,84 Munterzijl (dv opening 1) 19,07 BUITENGEUL Vaarwegen in Nederland 2002

8,00 / /

Pagina 21

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

20,63

Bocht van Watum (1,46)

Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep (014a) 0,00 VERBINDINGSKANAAL OOSTERHORNHAVEN-TERMUNTERZIJLD IEP Termunterzijldiep (17,07) Cemt-klasse Lalleweer, brug (dv opening 1) (bb) Lalleweer, sluis (sluis 1) Lalleweer, brug over sluis (dv opening 1) (bb) Oosterhornhaven (4,70)

0,00 0,00 0,77 1,80 1,83 1,86

0 / / 25,00 6,50 / 6,50 6,80 / 1,09 / / / 6,50 / /

Haven van Noordpolderzijl (015) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 3,27 TOEGANGSGEUL NAAR NOORDPOLDERZIJL Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (33,02) Diepte Cemt-klasse HAVEN VAN NOORDPOLDERZIJL R Uitwateringsgeul

-0,80 / -0,80 / NAP 0

Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,05 0,05 0,26 0,35 0,55 5,53 5,67 WESTERWOLDSCHE AA Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (17,63) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepte Uitwateringskanaal Nieuwe Statenzijl Nieuwe Statenzijl, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Nieuwe Statenzijl, sluis (sluis 1)

III 67,00/8,20/2,60/ -2,37 / -2,37 / NAP 8,60 / 7,50 / 50,00 / 67,00 / 67,00 8,60 / 8,60 / / -3,70 / -3,30 / KP

Diepte Nieuwe Statenzijl, haven te Waterinlaatkanaal gemaal Nieuwe Statenzijl Boezemkanaal Dollard Robben Nieuweschans, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 5,93 Nieuweschans, brug (dv opening 1) (bb) 5,93 Max. toegestane afmetingen algemeen 6,40 Nieuweschans, brug (dv opening 1) (bb) 6,66 Nieuweschans, brug in de A-7 (dv opening 1) (bb) 7,34 Cemt-klasse 7,55 L Vereenigd- of B.L. Tijdenskanaal 10,76 L Uitwateringskanaal gemaal 11,24 Klein Ulsda, brug (dv opening 1) (bb) 11,81 PEKEL-AA R L R R

12,00 / 1,55 / 10,25 / 1,65 / 40,00/5,70/1,80/ 8,50 / 2,39 / 12,00 / 4,20 / I

12,00 / 1,50 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 22

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

12,06

Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (0,00) 12,07 Diepte 12,15 R Uitwateringskanaal stuw De Bult 12,22 Bulsterverlaat (sluis 1) 12,22 Diepte 12,32 R Waterinlaatkanaal stuw De Bult 16,01 Rensel (oostelijk deel) (0,67) 16,01 Diepte 16,24 Winschoten, fietsbrug (dv opening 1) (bb) 18,50 Winschoterhoogebrug (dv opening 1) (bb) 19,53 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 20,34 R Gemaal Zuidveensterhoofdwijk 20,85 R Oude Pekela, haven te 20,97 PEKELERHOOFDDIEP 21,03 Diepte 21,03 Blijhamsterbrug (dv opening 1) (bb) 21,12 Bronsveendraai (dv opening 1) (bb) 21,34 Freebrug (dv opening 1) (bb) 21,62 Unionbrug (dv opening 1) (bb) 22,04 Britanniaklap (dv opening 1) (bb) 22,26 Van Weringsklap (dv opening 1) (bb) 22,34 Cemt-klasse 22,34 Draaibrug (voormalig) (dv opening 1) 22,63 Wedderklap (dv opening 1) (bb) 22,75 Lubbermansdraai (dv opening 1) (bb) 23,00 Haansklap (dv opening 1) (bb) 23,13 Draaibrug (voormalig) (dv opening 1) 23,31 Ericabrug (dv opening 1) (bb) 23,44 Draaibrug (voormalig) (dv opening 1) 23,54 Hanekampsdraai (dv opening 1) (bb) 23,80 Albionbrug (dv opening 1) (bb) 24,43 Koenemansbrug (dv opening 1) (bb) 24,91 Camphuisbrug (dv opening 1) (bb) 25,29 Verlaatjesdraai (dv opening 1) (bb) 25,52 Heerendraai (dv opening 1) (bb) 25,67 Boegbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 25,68 Sluis Nr. 1 (sluis 1) 25,68 26,05 Diepte Nieuwe Pekela, brug in de N-366 (dv opening 1) (vast) 26,37 Onstwedderklap (dv opening 1) (bb) 26,57 Dekbadde (dv opening 1) (bb) 26,68 Bakkerdraai (dv opening 1) (bb) 26,77 L Poortsmanwijk (brug (oph.) over invaart) 26,96 Zuidkantklap (dv opening 1) (bb) 27,17 Giekbadde (dv opening 1) (bb) 27,44 Roerbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 27,45 Sluis Nr. 2 (Middenverlaat) (sluis 1) 27,45 Diepte

-4,00 / -3,20 / KP 43,00 / / 41,30 6,00 / / / -4,62 / -4,02 / KP

-2,52 / -2,52 / KP 7,00 / 2,60 / 7,00 / 1,00 / / 14,38 /

-2,52 / -2,12 / KP 9,00 / 1,00 / 9,20 / 1,00 / 7,10 / 1,00 / 8,00 / 0,50 / 7,00 / 0,80 / 7,00 / 0,80 / 0 7,30 / / 6,85 / 0,80 / 7,10 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 7,50 / / 7,10 / 1,00 / 8,00 / / 6,90 / 1,00 / 6,95 / 0,80 / 7,00 / 0,50 / 7,90 / 1,00 / 6,80 / 1,00 / 5,55 / 1,00 / 5,90 / 1,50 / 28,50 / / 26,00 6,00 / 9,90 / / -2,05 / -1,80 / KP 10,00 / 5,15 / 5,90 / 0,50 / 6,00 / 0,80 / 5,95 / 0,80 / 5,90 / 0,50 / 6,00 / 0,80 / 5,90 / 1,50 / 28,50 / / 26,00 6,00 / 9,90 / / -2,00 / -1,90 / KP Pagina 23

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

27,59 28,28 28,78 29,27 30,04 30,06 30,07 30,07 30,24 31,89 32,38 32,74 33,01 33,27

Ommelanderklap (dv opening 1) (bb) Roefbadde (dv opening 1) (bb) Doorsneedraai (dv opening 1) (bb) Samenwerkingsdraai (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Kielbadde, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Sluis Nr. 3 (Bovenverlaat) (sluis 1) Diepte Eendrachtsklap (dv opening 1) (bb) Tildraai (dv opening 1) (bb) Schooldraai (dv opening 1) (bb) Koloniedraai (dv opening 1) (bb) Zuiderdraai (dv opening 1) (bb) Koppelsluis (sluis 1)

5,80 / 0,60 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 0,70 / 5,95 / 1,00 / / 15,00 / 5,90 / 1,30 / 28,50 / / 26,00 6,00 / 9,80 / / -2,05 / -1,85 / KP 6,00 / 0,50 / 5,80 / 0,50 / 6,10 / 0,60 / 6,10 / 0,60 / 6,05 / 0,60 / / / -2,80 / -2,30 / KP

27,00 / / 25,00 6,00 / 6,00

33,27 Diepte 33,33 L Kanaal Veendam-Musselkanaal 33,33 R Kanaal Veendam-Musselkanaal (brug over invaart) 34,76 Stadskanaal, brug (dv opening 1) (bb) 34,94 Stadskanaal, brug in de Parallelweg (dv opening 1) (bb) 34,96 Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (12,20) Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (017) WESTERWOLDSCHE AA Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (12,06) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,05 De Bult, brug (dv opening 1) (vast) 0,24 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,17 Oudeschans, brug (dv opening 1) (vast) 2,78 Langebrug, Blijham (dv opening 1) (vast) 5,23 Blijham, brug in Blijhamsterweg (dv opening 1) (vast) 5,95 VEENDIEP 6,11 Diepte 6,11 Max. toegestane afmetingen algemeen 6,11 R Westerwoldsche Aa (voortzetting) 8,72 R Recreatiehaven Veendiep 8,97 Veendiepsbrug (dv opening 1) (vast) 10,92 Groenesluis (sluis 1) 10,92 Diepte 11,00 Rhederbrug, brug (dv opening 1) (vast) 11,02 L Vereenigd of B.L. Tijdenskanaal 11,02 VEREENIGD- OF B.L.TIJDENSKANAAL 12,27 Vriescheloosterbrug (dv opening 1) (vast) 14,01 L Uitwateringskanaal (brug over invaart) 14,47 L Uitwateringskanaal stuw 14,50 Vriescheloostersluis (sluis 1) Vaarwegen in Nederland 2002 0,00 0,00

5,80 / 1,25 / 6,90 / 1,30 /

-1,25 / -1,25 / KP 0 7,00 / 1,80 / / 12,00 / 12,00 / 2,50 / 12,00 / 2,70 / 11,80 / 2,50 /

-1,50 / -1,00 / KP //1,10/2,50

20,00 / / 20,00 5,50 /

5,20 / 2,50 / / / -2,20 / -1,25 / KP 5,70 / 2,80 /

5,60 / 2,70 /

20,00 / / 20,00 6,00 / 6,00

/ / Pagina 24

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,56 L Waterinlaatkanaal stuw 14,95 Veendijksbrug (dv opening 1) (bb) 15,39 RUITEN AA KANAAL 15,41 R Mussel Aa Kanaal (doodlopend) 15,41 Diepte 15,41 Noarbers badde (Mercedesbrug) (dv opening 1) (vast) 16,59 Veelerveensterbrug (dv opening 1) (bb) 16,91 R Emslandermeer (brug (v.) over invaart) 16,97 L Noordelijke Hoofdwijk 18,34 R Voedingsleiding (brug over invaart) 18,74 R Uitwateringskanaal stuw 18,79 Vlagtweddersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 18,80 Vlagtweddersluis (sluis 1) 26,00 / / 23,00 6,00 / 6,00 18,86 R Waterinlaatkanaal stuw 21,04 L Uitwateringskanaal stuw 21,06 Bourtangersluis (sluis 1) 27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00 21,09 Bourtangersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 21,12 L Waterinlaatkanaal stuw 21,25 Bourtangerkanaal (0,00) 23,27 L Uitwateringskanaal stuw 23,30 Wollinghuizersluis (sluis 1) 27,00 / / 27,00 6,00 / 23,34 Wollinghuizerbrug (dv opening 1) (bb) 23,40 L Waterinlaatkanaal stuw 25,10 L Uitwateringskanaal stuw 25,14 Jipsinghuizersluis (sluis 1) 27,00 / / 27,00 6,10 / 6,10 25,16 Jipsinghuizersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 25,21 L Waterinlaatkanaal stuw 27,05 L Uitwateringskanaal diverse sloten (brug over invaart) 28,14 L Uitwateringskanaal stuw 28,18 Sellingersluis (sluis 1) 27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00 28,23 Selingersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 28,29 L Waterinlaatkanaal stuw 30,60 L Uitwateringskanaal stuw 30,64 Zuidveldsluis (sluis 1) 27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00 30,68 Zuidveldbrug, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 30,73 L Waterinlaatkanaal stuw 31,95 Ter Walslagebrug (dv opening 1) (bb) 33,80 Wischluibrug (dv opening 1) (bb) 35,02 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 36,18 Roelagebrug (dv opening 1) (bb) 37,41 R Uitwatering zuiveringsinstallatie 37,56 L Uitwateringskanaal stuw 37,60 Ter Apelersluis (sluis 1) 27,00 / / 27,00 6,00 / 6,00 Vaarwegen in Nederland 2002

5,90 / 1,00 /

-1,50 / -1,50 / KP 13,30 / 2,70 / 5,90 / 1,20 /

6,00 / 3,00 / / /

/ / 6,00 / 1,00 /

/ / 6,00 / 1,00 /

/ / 6,00 / 1,00 /

/ / 6,00 / 1,00 /

/ / 6,00 / 1,00 /

6,10 / 1,80 / 6,05 / 1,80 / / 12,00 / 5,95 / 1,80 /

/ /

Pagina 25

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

37,65

Ter Apelersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 37,69 L Waterinlaatkanaal stuw 39,51 Bosbrug (dv opening 1) (bb) 39,89 Jurjen Terborchbrug (dv opening 1) (bb) 39,91 Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (34,46) Bourtangerkanaal (017a) 0,00 0,00 BOURTANGERKANAAL Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (21,25) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,08 Bourtange, brug (dv opening 1) (vast) 1,33 Bourtange, brug (dv opening 1) (vast) 1,74 R Vaarweg naar Stadsgracht van Bourtange (brug over invaart) 1,78 L Jachthaven Boertange

6,00 / 1,00 /

6,08 / 1,40 / 6,00 / 1,00 /

-1,50 / -1,50 / KP 0 7,80 / 3,45 / 7,60 / 3,45 /

A.G. Wildervanckkanaal (018) 0,00 0,00 A.G. WILDERVANCKKANAAL Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten (22,40) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,35 Zuidbroek, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 3,15 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,29 Meedenerbrug (dv opening 1) (bb) 7,02 Geert Veenhuizenbrug (dv opening 1) (bb) 7,30 Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (0,00) 7,33 De Vrijheid, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb) 7,60 Industriehaven te Veendam 8,52 R Molenwijk 8,84 L Waterlossing Industrieterrein 9,12 HAVEN VAN WILDERVANCK

-3,50 / -3,50 / KP IV 80,00/9,60/2,90/ 12,03 / 4,51 / / 24,48 / 12,00 / 0,98 / 12,00 / 1,00 /

12,00 / 1,00 /

Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 VERBINDING MET HET OOSTERDIEP A.G. Wildervanckkanaal (7,30) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Wilhelminabrug, Veendam (dv opening 1) (bb) Wilhelminasluis, Veendam (sluis 1)

-2,00 / -2,00 / KP 0 /5,80// 7,00 / 1,00 / 40,00 / / 40,00 7,00 / 7,00 / / 6,00 / 1,00 / 6,00 / 1,00 /

0,27 Veendam, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 0,38 L Molenstreek 0,41 Molenbrug, Veendam (dv opening 1) (bb) 0,60 OOSTERDIEP Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 26

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,64 Hazepadbrug (dv opening 1) (bb) 0,73 Sarabrug (dv opening 1) (bb) 0,95 Julianabrug, Veendam (dv opening 1) (bb) 1,12 K. & J. Wilkensbrug (dv opening 1) (bb) 1,27 Brug de Hoop (dv opening 1) (bb) 1,40 D.W.M. brug (dv opening 1) (bb) 1,57 Willemsbrug, Veendam (dv opening 1) (bb) 1,70 Molenwijkster draaibrug (dv opening 1) (bb) 1,75 L Molenwijk 1,80 Participantenverlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 1,80 Participantenverlaat (sluis 1) 2,00 2,18 2,49 2,74 2,80 2,92 3,09 3,46 3,69 3,79 4,08 4,10 4,28 4,50 4,75 4,77 4,80 4,89 5,10 5,34 5,83 6,08 6,24 6,41 6,48

6,95 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 6,95 / 1,00 / 6,98 / 1,00 / 43,00 / / 40,00 6,98 / 6,98 / / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / 5,90 / 1,00 / / /

L

R L

L L

L L

6,60 6,62 6,63 R 6,81 7,10 7,57 R 8,52 8,60 L 9,68 11,04 11,04 11,39 R

Evertsbrug (dv opening 1) (bb) Meihuizenbrug (dv opening 1) (bb) De Eendracht, brug (dv opening 1) (bb) Wijnbrug, Wildervank (dv opening 1) (bb) Schipperskwartier Stationsbrug, Wildervank (dv opening 1) (bb) Plantsoenbrug (dv opening 1) (bb) Nijveenbrug (dv opening 1) (bb) Langebosschediep (brug (oph.) over invaart) Nooitgedacht, brug (dv opening 1) (bb) Sloot te Wildervank (brug over invaart) Kerkbrug, Wildervank (dv opening 1) (bb) Eigen Kracht, brug (dv opening 1) (bb) Werkhuisbrug (dv opening 1) (bb) Wildervank, haven te Dalwegbrug (dv opening 1) (bb) Sloot te Wildervank Boerenklabbe (dv opening 1) (bb) Zuiderschoolbrug (dv opening 1) (bb) Irenebrug (dv opening 1) (bb) Remisebrug (dv opening 1) (bb) Sloot te Wildervank Tolhekbrug (dv opening 1) (bb) Sloot te Wildervank Batjeverlaat of Boven-Wildervancksterverlaat 38,00 / / 35,70 (sluis 1) 5,92 / 12,20 Scheepjoagersbrug (dv opening 1) (bb) STADSKANAAL Oosterdiep (voortzetting) Wildervank, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Wildervank, brug in de N-33 (dv opening 1) (vast) Eerste Gietermond Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Dalkanaal (brug over invaart) Stadskanaal, brug (dv opening 1) (bb) 1e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 1e Verlaat (sluis 1) 40,00 / / 36,10 6,00 / 11,35 Voormalige Bonnermond (brug (oph.) over invaart)

5,90 / 1,00 /

6,05 / 3,70 / 12,50 / 5,00 /

/ 20,44 / 6,00 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / / /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 27

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

11,89 12,20

Bonnerbrug (dv opening 1) (bb) Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (34,96) 12,79 Boerveensemond, brug (dv opening 1) (bb) 12,94 R 1e Dwarsdiep (brug over invaart) 13,68 2e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 13,69 2e Verlaat (sluis 1) 14,79 Gasselterbrug (dv opening 1) (bb) 14,81 R Gasselternijveenschemond (bruggen (draai) over invaart) 15,32 Stationsbrug, Stadskanaal (dv opening 1) (bb) 15,58 L Voormalig zijkanaal naar het Boerendiep (brug over invaart) 15,72 Draaivonder Nr. 1 (dv opening 1) (bb) 16,30 R Drouwenermond 16,32 Stadskanaal, brug (dv opening 1) (bb) 16,82 Eurobrug (dv opening 1) (bb) 17,37 3e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 17,37 3e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb) 17,37 3e Verlaat of Buinerverlaat (sluis 1) 17,37 3e Verlaat of Buinerverlaat (sluis 2)

6,05 / 1,00 /

6,00 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 30,00 / / 26,90 6,00 / 13,55 / / 7,00 / 1,00 /

7,00 / 1,00 /

6,25 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 5,10 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 29,00 / / 24,18 5,10 / 10,60 42,00 / / 42,00 6,00 / 6,00 / / / / 6,00 / 1,00 / / 20,50 /

17,99 Buinerbrug (dv opening 1) (bb) 18,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 19,05 L Stadsdiep naar het Bovenste Vledderkanaal (brug over invaart 19,14 Electronicabrug (dv opening 1) (bb) 19,55 Draaivonder Nr. 4 (dv opening 1) (bb) 19,74 MUSSELKANAAL 20,45 R Dreefleiding (brug over invaart) 20,65 4e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 20,65 4e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb) 20,65 4e Verlaat of 1e Musselverlaat (sluis 1) 20,65 21,91 22,64 23,66 23,66 23,67 23,67 23,81 24,58 24,90 4e Verlaat of 1e Musselverlaat (sluis 2) Brug 1 (dv opening 1) (bb) Draaivonder Nr. 5 (dv opening 1) (bb) 5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 5e Verlaat, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb) 5e Verlaat of 2e Musselverlaat (sluis 1) 5e Verlaat of 2e Musselverlaat (sluis 2) Brug 2 (dv opening 1) (bb) Stationsbrug, Musselkanaal (dv opening 1) (bb) Musselkanaal, brug (dv opening 1) (bb)

7,00 / 0,20 / 6,00 / 1,00 /

6,00 / 1,00 / 5,93 / 1,00 / 38,00 / / 30,00 6,00 / 11,95 28,00 / / 24,00 5,93 / 10,60 / / / / 6,00 / 1,00 / 6,15 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 5,99 / 1,00 / 35,00 / / 31,00 6,00 / 12,60 29,00 / / 19,00 5,99 / 10,65 / / / / 6,60 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / Pagina 28

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

25,21 R Eerste Valthermond 25,25 IJzeren Klap (dv opening 1) (bb) 25,97 L Mussel-Aa Kanaal (brug (oph.) over invaart) 26,12 Draaivonder Nr. 8 (dv opening 1) (bb) 26,78 Viaduct Zandberg, brug in de N-366 (dv opening 1) (vast) 26,86 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 27,28 R Waterin/uitlaatkanaal Avebe BA 27,49 L Uitwateringskanaal spuisluis 6e Verlaat 27,59 6e Verlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 27,59 6e Verlaat of Ter Apelverlaat (sluis 1) 27,64 27,69 27,71 L 27,79 28,99 29,55 30,64 31,51 32,34 32,36 R 32,93 33,25 33,49 33,91 R 34,02 34,26 R 34,46

6,40 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 17,13 / 6,02 / / 20,46 /

6,00 / 1,00 / 39,00 / / 39,00 6,00 / 12,50 / / 6,00 / 1,00 /

35,19 35,31 36,23 36,44 36,54 36,59 36,67 36,70

6e Verlaat, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) TER APELKANAAL Waterinlaatkanaal spuisluis 6e Verlaat Zandbergbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Vetstukkermond, brug (dv opening 1) (bb) Nulwegbrug (dv opening 1) (bb) Pijlers voormalige spoorwegbrug (dv opening 1) Ter Apel, brug (dv opening 1) (bb) Uitwateringskanaal Weerdingermond Brug Nr. 11 (dv opening 1) (bb) Ter Apel, brug (dv opening 1) (bb) Roswinkelerbrug (dv opening 1) (bb) De Runde (brug (v.) over invaart) Ter Apelbrug (dv opening 1) (vast) Runderdal Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal (39,91) 7e Verlaat (sluis 1) 28,00 / / 26,00 5,85 / 11,95 Burg. Beinsdorp, brug (dv opening 1) (bb) Draaivonder Nr. 12 (dv opening 1) (bb) Damsluis in Leidijk (dv opening 1) Ruitenbroekkanaal (0,00) 8e Verlaat (sluis 1) 28,00 / / 26,00 5,99 / 11,75 Viaduct Barnflair (dv opening 1) (vast) Munnekemoer, brug (dv opening 1) (bb)

7,00 / 1,00 / / 20,00 / 6,10 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 7,90 / / 7,50 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / 7,50 / 1,00 / 4,50 / 4,00 /

/ / 6,10 / 1,00 / 6,35 / 1,00 / 6,35 / / / / 17,00 / 6,02 / 5,99 / 1,00 /

Ruitenbroekkanaal (019a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 RUITENBROEKKANAAL Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (36,54) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Barnflair, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Barnflair, sluis (sluis 1)

-2,00 / -2,00 / KP 0 /5,80// 7,00 / 1,00 / 4,50 28,00 / / 26,00 6,00 / 6,00 / /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 29

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,27

Spoorwegdraaibrug (voormalig) (dv opening 1)

6,00 / /

Noord-Willemskanaal (020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 3,94 4,12 4,22 NOORD-WILLEMSKANAAL Drentsche Hoofdvaart (0,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Asserwijkbrug (dv opening 1) (bb) Ter Aard, brug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Sluis Peelo (sluis 1)

-3,90 / -2,80 / KP II 65,00/6,60/2,20/5,30 7,05 / 0,35 / 19,60 / 5,60 / / 7,88 / / / 7,50 / 5,80 / / 5,40 /

65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50

Sluis Peelo, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 5,42 Tuibrug, Assen (dv opening 1) (vast) 5,68 R Assen, haven te 6,42 Havenkanaal en haven van Assen (0,00) 6,42 Max. toegestane afmetingen algemeen 7,32 Taarlosebrug (dv opening 1) (bb) 8,59 Oudemolensebrug (dv opening 1) (bb) 10,15 Heidenheim, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast) 12,23 Vriezerbrug (dv opening 1) (bb) 14,09 Sluis Vries (sluis 1) 14,19 16,50 16,58 17,45 18,31 R 19,15 19,32 Sluis Vries, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Sluis De Punt (sluis 1) Sluis De Punt, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) De Punt, brug (dv opening 1) (bb) Drentsche Aa (brug over invaart) Oosterbroeksebrug (dv opening 1) (bb) Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Gemaal Drentsche Aa Schipsloot Meerwegbrug (dv opening 1) (bb) Keersluis Hoornse Diep Keersluis Hoornse Diep Hoornse Diep (0,00) Keersluis Water langs Hoornse Meer Keersluis Water langs Hoornse Meer Van Ketwich Verschuurbrug (dv opening 1) (bb) Van Iddekingebrug (dv opening 1) (bb) Julianabrug, Groningen (dv opening 1) (bb) Muntinghbrug (dv opening 1) (bb) Parkbrug, Groningen (dv opening 1) (bb) Groningen, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Van Hallbrug (dv opening 1) (bb) Eelderbrug (dv opening 1) (bb)

65,00/6,60/2,50/5,30 8,00 / 1,00 / 8,00 / 1,00 / 16,30 / 5,40 / 10,25 / 0,40 / / / 7,50 / 3,30 / 65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50 / / 7,50 / 2,00 / 7,50 / 0,65 / 8,00 / 0,85 / 65,00/7,30/2,50/6,40

65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50

19,96 22,37 22,50 22,99 24,30 24,30 24,55 25,36 25,90 26,43 27,07 27,09 27,59 27,97 27,98 28,22

R L L L L L

8,00 / 1,00 /

8,40 / 0,96 / 6,36 8,00 / 1,00 / 8,00 / 3,20 / 8,00 / 0,80 / 8,00 / 1,00 / 9,00 / 1,00 / 9,00 / 1,00 / 9,67 / 1,06 / Pagina 30

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

28,29 28,29

Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (2,84) Eendrachtskanaal en Hoendiep (0,00)

Havenkanaal en haven van Assen (020a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 1,88 HAVENKANAAL NAAR ASSEN Noord-Willemskanaal (6,42) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Assen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb) Brug Marsdijk of Lonerbrug (dv opening 1) (bb) 2,17 L Uitwateringskanaal Deurzerdiep 3,11 Europabrug, Assen (dv opening 1) (vast) 3,97 HAVEN VAN ASSEN

-3,00 / -3,00 / KP II 65,00/7,00/2,50/5,40 8,00 / 2,88 / 8,00 / 2,30 /

18,00 / 6,60 /

Hoornse Diep (020b) 0,00 HOORNSE DIEP 0,00 Noord-Willemskanaal (24,30) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,03 Paterswolde, keersluis (dv opening 1) 0,53 L Hoornse Diep (doodlopend) 0,55 Paterswolde, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,56 Paterswolde, sluis (sluis 1) 0,56 0,70 0,70 Diepte Paterswoldsemeer en Hoornse Meer Paterswoldse Meer, diverse havens te

-1,30 / -1,30 / KP 0 / / 4,00 / 1,00 / 18,40 / / 18,40 4,00 / 4,00 / / -1,30 / -1,30 / KP

Prinses Margrietkanaal (021) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRINSES MARGRIETKANAAL Van Starkenborghkanaal (27,42) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Stroobos, brug (dv opening 1) (bb) KOLONELSDIEP OF CASPAR DI ROBLESDIEP, PRINSES MARGRIETKANAAL Stroobos, haven te Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15,50) Blauforlaet, brug (dv opening 1) (bb) Blauforlaet, brug (dv opening 2) (vast) Vulcaan Augustinusgaastervaart (onbelangrijk) Vaart naar voormalige Zuivelfabriek Feansterfeart Droegehamsterfeart

-4,10 / -3,50 / KP Va 110,50/11,50/3,05/

0,00 0,10

22,00 / 2,25 /

0,67 1,22 2,99 2,99 3,12 3,88 4,45 4,83 5,96

16,10 / 7,50 / 22,20 / 6,95 /

L L L L L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 31

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

6,42 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 6,99 R Twyzelerfeart 7,94 Kootstertille, haven te 8,90 Kootstertille, brug (dv opening 2) (bb) 8,90 Kootstertille, brug (dv opening 3) (vast) 9,72 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 10,99 Schuilenburg, brug (dv opening 1) (bb) 10,99 Schuilenburg, brug (dv opening 2) (bb) 11,79 PRINSES MARGRIETKANAAL 12,19 BERGUMERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL 12,49 Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (0,00) 13,07 R Vaargeul naar Bergumermeercentrale 13,07 Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (10,58) 13,46 GRONINGERVAART, PRINSES MARGRIETKANAAL 15,76 L Bergum, haven te 16,10 L Bergum, haven te 16,24 R Burgumerdaam 16,24 Provinciale haven te Bergum 16,44 KROMME EE, PRINSES MARGRIETKANAAL 16,54 L Damen te Bergum 16,66 Bergum, brug (dv opening 1) (vast) 16,66 Bergum, brug (dv opening 2) (bb) 17,68 WIJDE EE, PRINSES MARGRIETKANAAL 19,74 WIJDE HOP OF WIJDHOP, PRINSES MARGRIETKANAAL 20,84 R De Trijesprong 20,98 NIEUWE KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL 20,98 Van Harinxmakanaal (38,32) 21,71 Fonejachtbrug (dv opening 1) (vast) 21,71 Fonejachtbrug (dv opening 2) (bb) 21,91 MEERSLOOT, PRINSES MARGRIETKANAAL 24,38 KRUISWATERS, PRINSES MARGRIETKANAAL 24,49 Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0,00) 24,49 GRAFT, PRINSES MARGRIETKANAAL Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs 24,49 Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5,08) 25,93 L wide Saiter 26,52 Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (0,00) 26,73 R Meanewei 28,26 Graft en Lange Lits (2,57) 28,26 NIEUWE KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL 28,51 R Uiltjebuurstervaart 29,42 L Trijehustersleat 29,67 BIGGEMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL

/ 33,15 /

12,00 / 7,48 / 18,90 / 7,48 / / 33,15 / 16,00 / 1,80 / 16,00 / 1,80 /

22,00 / 7,45 / 12,00 / 7,45 /

22,00 / 7,50 / 12,10 / 7,50 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 32

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

30,38 30,58 31,21 31,22 R 31,42 31,63 R 31,64 31,83 R 31,94 R 31,96 R 32,04 33,98 34,07 34,07 34,47 35,97 35,97 35,97 36,15 36,15 36,89 39,05 39,25 39,35 R 39,55 39,55 39,75 41,24 42,07

NIEUW KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (0,00) PIKMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL Haan's Krite Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (0,00) Aqua Marina Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (5,62) Watersport Anja Grouw, haven te Groene Kruis NIEUW KANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL Akwadukt Mid-Fryslan (dv opening 1) Spoorbrug Grou (dv opening 1) (bb) Spoorbrug Grou (dv opening 2) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) NIEUWE WETERING, PRINSES MARGRIETKANAAL Boorne naar Irnsum (0,00) Boorne (3,39) Oudeschouw, brug (dv opening 2) (vast) Oudeschouw, brug (dv opening 3) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) TERHORNSTERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (0,00) Terzoolsterzijlroede Terhornstersluis (sluis 1) Terhornstersluis (sluis 2) SNEEKERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL Heerengat of Heeresloot (0,00) Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (0,00) Paviljoen Sneekermeer HOUKESLOOT, PRINSES MARGRIETKANAAL Kolmeersgat naar Sijbesloot KRUISWATER, PRINSES MARGRIETKANAAL Houkesloot (0,00) Joustervaart, vaarweg naar de Goengarijpsterpoelen NIEUW KANAALGEDEELTE, MODDERIG GEEUW, PRINSES MARGRIETKANAAL GEDEELTELIJK NIEUW KANAALGEDEELTE, PRINSES MARGRIETKANAAL Oosterbrugsloot naar Nauwe Geeuw Oosterbrugsloot naar Het Ges Provinciale haven te Oppenhuizen Uitwellingerga, brug (dv opening 2) (vast)

68,00 / / 22,00 / 7,45 / 22,00 / 7,45 / / 30,15 /

22,00 / 7,45 / 12,00 / 7,45 / / 30,30 /

260,00 / / 260,00 16,00 / 16,00 260,00 / / 260,00 16,00 / 16,00

/ / / /

42,52 R 42,52 43,20 L 43,64 43,75 43,85 L 44,04 45,01

45,47 L 45,56 R 46,08 46,47

22,00 / 7,45 / Pagina 33

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

46,47 46,58 46,80

Uitwellingerga, brug (dv opening 3) (bb) Prinses Margriettunnel (dv opening 1) NIEUW KANAALGEDEELTE, WESTERBRUGSLOOT, PRINSES MARGRIETKANAAL 47,72 OUDHOF, PRINSES MARGRIETKANAAL 47,93 Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5,01) 47,93 Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0,00) Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, 48,18 Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (7,08) 48,29 VERBETERD KANAALGEDEELTE, PRINSES MARGRIETKANAAL 48,85 NIEUWEWEG, PRINSES MARGRIETKANAAL 48,85 R Nieuweweg naar Oosterwijmerts 49,52 Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (6,25) 50,29 VERBETERD KANAALGEDEELTE, PRINSES MARGRIETKANAAL 50,58 Johan Frisokanaal (26,72) 50,88 KOEVORDERMEER, PRINSES MARGRIETKANAAL 50,88 Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (2,30) 53,37 Welle (0,00) 54,05 L De Koevoet te Teroele 54,43 STROOMKANAAL, PRINSES MARGRIETKANAAL 54,67 Idskenhuistermeer (0,00) 56,95 Spannenburg, brug (dv opening 1) (vast) 56,95 Spannenburg, brug (dv opening 2) (vast) 56,95 Spannenburg, brug (dv opening 3) (bb) 58,35 GROOTE BREKKEN, PRINSES MARGRIETKANAAL 58,64 Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (0,00) 58,90 Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (3,30) Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het 62,38 Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (14,39) Havens te Lemmer, Zijlroede en 62,60 Stroomkanaal (7,32) 62,80 NIEUW KANAALGEDEELTE, PRINSES MARGRIETKANAAL 63,58 PRINSES MARGRIETKANAAL 63,68 Prinses Margrietsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 63,69 Prinses Margrietsluis (sluis 1) 260,00 / / 260,00 15,90 / 15,90 63,69 Diepte 63,88 VOORHAVEN PRINSES MARGRIETSLUIS, PRINSES MARGRIETKANAAL 64,46 BUITENGEUL NAAR KANAAL VAN DE LEMMER (PRINSES MARGRIETSLUIS) 66,24 Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0,00)

12,00 / 7,45 / 70,00 / /

10,00 / 7,45 / 22,00 / 7,45 / 12,00 / 7,45 /

15,90 / 7,45 / / / -4,10 / -3,50 / MP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 34

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

66,24 66,24

Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0,00) Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (74,13)

Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (021a) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 2,19 2,71 JERN- OF HOLSTMAR Prinses Margrietkanaal (26,52) Diepte Cemt-klasse SAITERPETTEN NAUWE SAITER Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0,67)

-1,50 / -1,20 / KP 0

Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw (021b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIKMEER Prinses Margrietkanaal (31,42) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Yn 'e Lyte RECHTE GROUW De Blieken d' Oerhaal Bosk sleat J.W. Visserwei, brug (dv opening 1) (bb) Biensma

-3,00 / -3,00 / KP II 55,00/6,60/2,50/

0,28 0,31 0,43 0,50 0,51 1,02 1,17

R R R R R

6,90 / 1,00 /

Boorne naar Irnsum (021c) 0,00 BOORNE NAAR IRNSUM 0,00 Prinses Margrietkanaal (35,97) 0,00 Boorne (3,39) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,69 Cemt-klasse 0,70 L Fa. Roukema 0,78 L RFU 1,08 L Broesder Heerengat of Heeresloot (021d) 0,00 HEERENGAT OF HEERESLOOT 0,00 Prinses Margrietkanaal (41,24) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,37 R De Klok 2,00 R De Klok 2,19 L Vaart naar de Herne 2,56 Heerenzijl, brug (dv opening 1) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

-2,10 / -2,10 / KP IV I

-1,80 / -1,20 / KP 0

7,00 / 2,65 / Pagina 35

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,58 2,58

Terkaplesterpoelen (2,53) Heerenzijl (dv opening 1)

7,00 / /

Welle (021e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 2,25 KOEVORDERMEER Prinses Margrietkanaal (53,37) Diepte Cemt-klasse WELLE Woudsenderrakken en Welle (4,66)

-1,80 / -1,80 / KP 0

Idskenhuistermeer (021f) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 R IDSKENHUISTERMEER Prinses Margrietkanaal (54,67) Diepte Cemt-klasse Recreatiepark "Idskenhuizen"

-1,40 / -1,30 / KP 0

Van Harinxmakanaal (022) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIEUWE VOORHAVEN Haven van Harlingen (1,23) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. VAN HARINXMAKANAAL Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Tsjerk Hiddessluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb) Tsjerk Hiddessluizen (sluis 1) Tsjerk Hiddessluizen (sluis 2) R R R R HWSV Buitengracht Sexbierumer vaart Nieuwe Trekvaart Koningsbrug (dv opening 1) (bb) Koningsbrug (dv opening 2) (vast) Kosik te Harlingen Hopmansvaart Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (0,00) Oostpoort te Harlingen Koningsbuurt, Kalkovens Achlumervaart De Groot bv te Harlingen Vaart naar Herbaijum Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Kiesterzijl, brug (dv opening 1) (bb)

-4,00 / -3,80 / KP IV 80,00/10,00/2,60/

0,40 0,42 0,42 0,42 0,42 0,52 0,53 1,02 2,09 2,17 2,17 2,31 2,57 2,83 2,83 3,03 3,03 3,04 5,33 6,13 6,43

12,00 / 6,70 / 7,00 / 6,70 / 103,50 / 127,50 / 137,00 12,00 / 12,00 42,50 / 40,00 / 49,50 7,00 / 7,00 / / / /

11,95 / 5,41 / 22,00 / 5,41 /

R R

L R R R L

/ 30,15 / 14,00 / 5,45 / Pagina 36

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

6,43 6,43 6,43 6,66 6,93 7,20 7,93 7,94 8,45 8,49 8,75 9,23 9,55 10,65 12,36 15,09 16,38 16,38 19,60 21,20 22,10 22,59 22,59 23,39 23,39 24,12 24,88 24,88 24,91 24,91 25,50 25,50 26,11 26,11 27,65 27,65 28,50 29,14 29,14 30,43 30,43 31,66 31,66 31,76 31,76 33,16 33,41 33,41

L L R L R L L L

R

Kiesterzijl, brug (dv opening 2) (bb) Kiesterzijl, keersluis te (dv opening 1) Kiesterzijl, keersluis te (dv opening 2) Kiesterzijl, haven te Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Industriehaven-West te Franeker Arumervaart Binnenhaven Frisia Tzummervaart Franeker Watersport Vereniging Franeker, haven te Zuidergracht Franeker Stationsbrug, Franeker (dv opening 1) (bb) Vaarweg van Franeker naar Berlikum (0,00) Franekervaart (0,00) Vaart naar Dronrijp (0,00) Dronrijp, brug (dv opening 1) (bb) Dronrijp, brug (dv opening 2) (vast) Bolswardertrekvaart (0,00) Blessumervaart Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (0,00) Westergobrug (dv opening 1) (bb) Westergobrug (dv opening 2) (vast) Ritsumazijl, brug (dv opening 5) (bb) Ritsumazijl, brug (dv opening 3) (vast) Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (45,03) Harinxmakanaalspoorbrug (dv opening 1) (bb) Harinxmakanaalspoorbrug (dv opening 2) (bb) Zwettebrug (dv opening 1) (bb) Zwettebrug (dv opening 2) (vast) Sneekertrekvaart of Zwette (0,00) Zwettehaven Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 2) (bb) Van Harinxmabruggen (dv opening 1) (bb) Van Harinxmabruggen (dv opening 2) (vast) Wirdumervaart Drachtsterbrug (dv opening 1) (bb) Drachtsterbrug (dv opening 2) (vast) Nauwe Greuns (3,49) Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0,00) LANGDEEL Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) LANGE MEER Nauwe Greuns (0,00)

14,00 / 5,45 / 14,00 / / 14,00 / / / 30,15 /

14,00 / 1,00 /

12,00 / 5,45 / 12,00 / 5,45 /

12,10 / 5,45 / 18,55 / 5,60 / 12,00 / 5,45 / 12,00 / 5,45 /

12,00 / 5,45 / 12,00 / 5,45 / 12,00 / 5,45 / 12,00 / 5,45 /

12,00 / 5,45 / 12,00 / 5,45 / 12,00 / 5,45 / 13,46 / 5,45 / 12,10 / 5,45 / 18,50 / 5,45 /

/ 30,15 / / 30,15 / / 30,15 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 37

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

33,41

36,42 38,32

Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0,00) SCHALKEDIEP Prinses Margrietkanaal (20,98)

Nauwe Greuns (022a) 0,00 0,00 NAUWE GREUNS Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0,00) Van Harinxmakanaal (33,41) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Brug Hempens/Teerns (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Pylkwiersterbrug (dv opening 1) (bb) Van Harinxmakanaal (30,43) Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (0,00)

0,00 0,00 0,00 0,00

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

1,40 1,60 2,57 3,20 3,30 3,49 3,49

/ 30,15 / / 30,15 / 6,10 / 1,35 / / 30,15 / / /

Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart (022b) 0,00 0,00 0,00 0,00 AFGESNEDEN GEDEELTE VAN DE HARLINGERTREKVAART Van Harinxmakanaal (2,83) Diepte Cemt-klasse

-2,00 / -2,00 / KP 0

Vaart naar Dronrijp (022c) 0,00 0,00 0,00 0,00 VAART NAAR DRONRIJP Van Harinxmakanaal (15,09) Diepte Cemt-klasse

-2,05 / -2,00 / KP 0

Haven van Harlingen (023) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WADDENZEE Hanerak (0,00) Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00) Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00) Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen zeevaart Zeeschepen tot ca. 6000 BRT. Diepte opgegeven gem. HW VOORHAVEN HAVEN VAN HARLINGEN

-7,20 / -6,60 / NAP Va 125,00//7,00/

0,23 0,70

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 38

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -7,20 / -6,60 / NAP

0,70 0,70 0,85 0,85 1,23 1,54 1,54 1,70 1,98

Nieuwe Willemshaven Diepte Oude Buitenhaven en Noorderhaven (0,00) Het Dok te Harlingen Van Harinxmakanaal (0,00) INDUSTRIEHAVEN Diepte Vissershaven te Harlingen (west) Vissershaven te Harlingen (oost)

-7,20 / -6,60 / NAP

Oude Buitenhaven en Noorderhaven (023a) 0,00 HAVEN VAN HARLINGEN 0,00 Haven van Harlingen (0,85) 0,00 Het Dok te Harlingen 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,10 OUDE BUITENHAVEN 0,11 Sasbrug (dv opening 1) (bb) 0,11 Diepte 0,11 Harlingen, Keersluis te (dv opening 1) 0,23 R Zuiderhaven 0,29 NOORDERHAVEN 0,29 Diepte 0,30 Prins Hendrikbrug (dv opening 1) (bb) 0,59 Raadhuisbrug (dv opening 1) (bb) 0,59 Raadhuisbrug (dv opening 2) (bb) 0,68 Grote Sluis, Harlingen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,68 Grote Sluis, Harlingen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,68 Grote Sluis, Harlingen (sluis 1) Vaarweg van Franeker naar Berlikum (025) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUDE TREKVAART TE FRANEKER Van Harinxmakanaal (10,65) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. 0,80 Paardebrug (dv opening 1) (vast) 1,18 OOSTERSTADSGRACHT 1,18 Kaatsveldbrug (dv opening 1) (bb) 1,20 L Oosterstadsgracht 1,23 Franeker, brug (dv opening 1) (vast) 1,47 DONGJUMERVAART 1,49 L Noorderstadsgracht 1,72 Franeker, brug (dv opening 1) (vast) 2,03 Brug in de rondweg Franeker (dv opening 1) (vast) 2,65 RIED 3,20 Franeker, brug in de A-31 (dv opening 1) (vast) 3,45 Dongjum, brug (dv opening 1) (vast)

-6,00 / -6,00 / NAP 0 16,00 / / -4,50 / -4,50 / NAP 16,00 / /

-2,40 / -2,40 / NAP 8,70 / 1,00 / 8,35 / 2,40 / 8,35 / 2,40 / 6,70 / 1,00 / 6,70 / 1,00 / 53,00 / 56,00 / 56,00 6,70 / 6,70 / /

-1,50 / -1,50 / KP 0 20,00/3,50/1,30/

6,00 / 3,80 / 4,80 / 1,80 / 5,00 / 2,05 /

5,00 / 2,65 / 13,30 / 4,15 /

19,00 / 2,66 / 12,15 / 2,98 / Pagina 39

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,03 4,85 5,34 6,95 7,47 9,53 10,99 11,40

Dongjum, brug in de weg Dongjum-Ried (dv opening 1) (vast) Tzummarumervaart Brug in de Miedweg (dv opening 1) (vast) Brug westelijk van Ried (dv opening 1) (vast) Ried, brug (dv opening 1) (vast) BERLIKUMERWIJD, WIJD Brug in de Gernierswei (dv opening 1) (vast) Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (9,72)

6,10 / 2,70 /

6,60 / 2,68 / 6,00 / 2,70 / 7,50 / 2,78 / 12,10 / 2,67 /

Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum (026) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALLENSVAART Van Harinxmakanaal (22,10) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. 0,07 Deinum, brug in de Trekweg (dv opening 1) (vast) 1,30 Marssum, brug (dv opening 1) (vast) 2,41 Miedtille (dv opening 1) (vast) 2,45 MENALDUMERVAART 3,14 Menaldumervaartsbrug, Parallelweg (dv opening 2) (vast) 3,18 Menaldumervaartsbrug, Zuidelijke rijbaan (dv opening 2) (vast) 3,21 Menaldumervaartsbrug, Noordelijke rijbaan (dv opening 2) (vast) 3,25 Menaldumervaartsbrug, brug in rijksweg A-31 (dv opening 2) (vast) 4,39 L Rentmeester 5,42 Menaldum, brug (dv opening 1) (vast) 5,72 Menaldum, brug (dv opening 1) (vast) 5,74 R Vaart ter noorden Menaldum 5,79 Menaldum, brug (dv opening 1) (vast) 5,93 BERLIKUMERVAART 5,97 Menaldum, brug (dv opening 1) (bb) 6,83 Menaldum, brug in de Zandweg (dv opening 1) (vast) 7,58 Menaldum, brug in de weg Menaldum Berlikum (dv opening 1) (vast) 8,92 Berlikum, brug in de Koekoeksleane (dv opening 1) (vast) 9,47 Berlikum, brug (dv opening 1) (vast) 9,72 MODDERGAT 9,72 Vaarweg van Franeker naar Berlikum (11,40) 9,72 R Vaartje naar Berlikum

-1,50 / -1,50 / KP 0 20,00/3,50/1,30/

9,15 / 2,95 / 5,85 / 2,70 / 9,80 / 2,90 / 8,00 / 2,66 / 8,00 / 2,66 / 8,00 / 2,66 / 8,00 / 2,66 /

6,80 / 2,70 / 6,65 / 2,60 / 5,90 / 2,85 / 5,85 / 1,00 / 5,60 / 2,80 / 7,50 / 2,68 / 6,70 / 2,65 / 8,65 / 2,79 /

Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027) 0,00 0,00 0,00 DOKKUMERDIEP Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (45,70) Vaargeul langs Zuidelijke Lob (0,00) Pagina 40

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,10 R Raskes Bochtje 6,84 L Lunegat 7,49 Willem Loresluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 7,50 Willem Loresluis (sluis 1) 7,50 7,50 7,50 Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Dokkumer Ee/Grootdiep Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. DOKKUMER-GROOTDIEP Toeleidingskanaal naar spuisluizen Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (19,32) Engwierumerbrug (dv opening 1) (bb) Oud-Dokkumerdiep naar de Dellen Ir. D.F. Woudabrug, Stienfeksterbrege (dv opening 1) (bb) Ir. D.F. Woudabrug, Stienfeksterbrege (dv opening 2) (vast) Oostrumer Opvaart Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (0,00) Schreiersbrug (dv opening 1) (bb) Schreiersbrug (dv opening 2) (vast) Voortzetting Dokkumer-Grootdiep Oostergracht Dokkum Woudpoortsbrug (dv opening 1) (bb) Woudvaart Voortzetting Dokkumer-Grootdiep Westergracht Dokkum Altenabrug (dv opening 1) (bb) Eebrug, Dokkum (dv opening 1) (bb) DOORGRAVING WOUDPOORTSGRACHT ZUIDERGRACHT Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) DOKKUMER-EE Foudgumervaart Raardervaart Hogebrug of Klaarkampsterbrug (dv opening 1) (bb) Holwerdervaart Jordaan Oude- of Jislumervaart Birdaard, brug (dv opening 1) (bb) Mounehiem Steenhuisenbrug (dv opening 1) (bb) Heerenwegstervaart Hallumertrekvaart (0,00) Finkumervaart Oudkerkstervaart

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -3,00 / -2,00 / MP III 80,00/8,80/3,50/

9,05 / 4,74 / 65,00 / / 65,00 9,05 / 9,05 / / -2,10 / -2,10 / KP I 40,00/6,00/1,80/

7,64 7,72 R 7,75 8,83 9,98 L 11,50 11,50 14,72 R 16,17 17,23 17,23 18,37 18,45 18,76 19,14 19,36 19,37 19,44 19,78 20,41 20,50 20,84 20,97 21,19 21,63 22,31 23,93 24,76 26,97 27,83 28,06 28,19 28,36 30,73 31,82 32,08 32,08

9,00 / 1,00 / 9,00 / 1,85 / 9,00 / 1,85 /

9,00 / 3,26 / 9,50 / 3,26 /

R R L R R

9,00 / 1,00 /

9,00 / 1,05 / 9,00 / 1,00 /

/ 30,15 /

R R

9,00 / 1,30 /

R L R R R R

10,30 / 1,65 / 9,00 / 1,57 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 41

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

34,72 35,47 36,70 36,76 38,01 38,80 39,54 40,17 40,17 40,90 41,02

Wijns, haven te Stienservaart Cornjumervaart Miedumerdiep Vaartje naar Lekkum Jelsumervaart Bonkesloot naar Ouddeel Eebrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb) Eebrug, Leeuwarden (dv opening 2) (vast) L Oosterstadsgracht Noorderbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb) 41,95 Vrouwenpoortsbrug (dv opening 1) (bb) 42,39 Diepte 42,43 Cemt-klasse 42,43 Max. toegestane afmetingen algemeen 42,44 L Zuiderstadsgracht 42,45 NOORDERSTADSGRACHT 42,53 Verlaatsbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb) 42,83 WESTERSTADSGRACHT 43,21 HARLINGERTREKVAART 43,46 Hermesbrug (dv opening 1) (vast) 43,46 Hermesbrug (dv opening 2) (bb) 43,46 Hermesbrug (dv opening 3) (vast) 43,78 Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 43,83 Kalkhaven te Leeuwarden 43,96 Slauerhoffbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb) 44,19 R Bisschopsrak 44,27 VERBINDINGSKANAAL 45,03 Van Harinxmakanaal (24,12) Hallumertrekvaart (027a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 4,53 4,94 5,05 HALLUMERTREKVAART Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (31,82) Diepte Cemt-klasse Bartlehiem, brug (dv opening 1) (vast) Hallum, brug (dv opening 1) (vast) Hallum, brug (dv opening 1) (vast) WV Wetterfreonen

L R R L L R L

8,00 / 1,00 / 5,00 / 1,80 / 8,00 / 1,65 / 8,25 / 1,94 / -3,80 / -3,00 / KP III 80,00/8,50/2,60/

8,00 / 1,00 /

5,70 / 1,94 / 12,00 / 1,00 / 5,70 / 1,94 / 9,00 / 2,90 / 13,00 / 3,70 /

-1,70 / -1,70 / KP 0 6,30 / 2,55 / 6,50 / 2,50 / 7,00 / 2,50 /

Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Zuiderstadsgracht te Leeuwarden (028) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WIJDE GREUNS Nauwe Greuns (3,49) Van Harinxmakanaal (30,43) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. 0,30 R Woudmansdiep

-3,00 / -3,00 / KP IV 80,00/10,00/2,60/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 42

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,60 0,60 0,60 0,71 0,90 0,91 1,05 1,23 R L L L L

1,28 L 1,33 L 1,35 1,41 L 1,50 L 1,53 1,53 1,53 1,81 R 2,55 2,55 2,55 2,55

3,07 3,07 3,07 3,51 3,51 3,54 3,71

Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (vast) Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 2) (bb) Greunsbrug, Leeuwarden (dv opening 3) (vast) Leeuwarden, Welgelegen Potmarge De Potmarge De Greuns bv De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 1e invaart Stichting Nieuwe Leeuwarder Jachthaven De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 3e invaart TIJNJE De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 4e invaart De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven, 5e invaart NIEUWE KANAAL Greunsspoorbrug (dv opening 1) (bb) Greunsspoorbrug (dv opening 2) (bb) Noordvlietse Lot 2e Kanaalsbrug (dv opening 1) (bb) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. ZUIDERSTADSGRACHT Zuiderstadsgracht Cemt-klasse 1e Kanaalsbrug (dv opening 1) (bb) 1e Kanaalsbrug (dv opening 2) (bb) Oosterstadsgracht Blokhuisbrug, Leeuwarden (dv opening 1) (bb)

7,70 / 3,23 / 12,00 / 2,67 / 7,70 / 3,23 /

12,00 / 1,90 / 12,00 / 1,90 / 8,00 / 1,00 / -2,10 / -2,10 / KP I 40,00/6,00/1,90/

0 7,00 / 1,35 / 7,00 / 1,35 / / /

Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart (029) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,40 2,10 2,15 2,56 2,58 2,58 2,61 3,33 4,12 4,15 4,51 OUDDEEL Van Harinxmakanaal (31,66) Diepte Cemt-klasse Woudmansdiep Leeuwarden, brug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Tietjerkstervaart Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Leeuwarden, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Kurkemeer Leeuwarden, brug (dv opening 1) (vast) Hogebrug, Leeuwarden (dv opening 1) (vast) Bonkevaart WIELHALS

-1,30 / -1,30 / KP 0 6,88 / 2,95 / / 13,30 / / 13,30 / 6,00 / 2,70 / 6,00 / 2,70 / 6,10 / 2,45 / 8,00 / 2,59 /

L

R

L

L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 43

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,54 4,61 5,12 5,32 5,53 6,35 6,35 8,25

L Ouddeel Leeuwarden, brug (dv opening 1) (vast) GROOTE WIELEN R Groote Wielen L Houtwielen, Sierdswiel R Kleine Wielen RIJPERKERKSTERVAART L Ryptsjerk, haven te

12,00 / 2,45 /

Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (030) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BERGUMERMEER Prinses Margrietkanaal (12,49) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Friesland Zomerboezempeil. KUIKHORNSTERVAART Stroomkanaal Bergumermeercentrale Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Zwartkruis Zwartkruis (2e) invaart Zwartetille (dv opening 1) (vast) Zwartetille (dv opening 2) (vast) Zwartetille, brug in de N-355 (dv opening 1) (vast) Zwartetille, brug in de N-355 (dv opening 2) (vast) Aalmoeisloot Kuikhorne, brug (dv opening 1) (vast) NIEUWE VAART Kuikhorne, 't Eibertsnest Kuikhorne, haven te Kuikhorne, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Kuikhorne, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Zwaagwesteinde, WSV Westerein Zwaagwesteinde, haven te Zwaagwesteinde, brug (dv opening 1) (vast) Valomstervaart Pottebakkersbrug (dv opening 1) (vast) BREKKEN PETSLOOT Langebrug (dv opening 1) (vast) OUDE ZWEMMER Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (4,65) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) NIEUWE ZWEMMER Uitwateringsgeul Oude Zwemmer 't Skipjagersgat Keuningsbrug (dv opening 1) (vast) Wijgeest, brug (dv opening 1) (vast) OUD-DOKKUMERDIEP Vaste brug (dv opening 1) (vast)

-4,00 / -4,00 / KP 0 25,00/4,00/1,80/

0,89 1,79 L 2,39 2,59 2,93 L 3,00 L 3,09 3,09 3,13 3,13 3,80 5,20 5,26 5,34 5,54 5,57 5,57 6,36 7,07 7,47 7,93 9,21 10,52 10,92 12,78 12,80 12,80 R

/ 24,30 / / 24,30 /

12,00 / 3,15 / 12,00 / 3,15 / 12,00 / 3,15 / 12,00 / 3,15 /

6,20 / 3,00 /

L R

7,00 / 2,95 / 7,00 / 2,95 /

R R L

7,80 / 3,10 / 10,90 / 3,00 /

17,85 / 3,05 /

12,80 13,06 13,14 L 13,36 R 13,59 15,65 16,46 16,66

/ 5,50 /

6,80 / 2,95 / 9,00 / 3,00 / 15,50 / 2,90 / Pagina 44

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

16,97 L Oud Dokkumerdiep 17,49 Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (4,00) 17,94 R Oude monding Zijlsterrijd 19,32 Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (7,75) Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (031) STROOBOSSERTREKVAART Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (16,17) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. 0,43 Brug in de Wouddijk (dv opening 1) (vast) 0,88 R Voormalige Stroobossertrekvaart 1,55 Dinserbrug (dv opening 1) (vast) 2,07 Driesumer Tolhek, brug (dv opening 1) (vast) 4,65 Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (12,80) 5,35 Kalkhuisbrug (dv opening 1) (vast) 6,16 Triemserbrug (dv opening 1) (vast) 7,64 Brug nabij het Huis ter Noord (dv opening 1) (vast) 8,98 Brug in de Lauwersmeerweg (dv opening 1) (vast) 9,85 Platte brug (dv opening 1) (vast) 11,02 Kollumerbrug (dv opening 1) (vast) 11,14 Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (0,00) 11,64 Lutjewoude, brug bij (dv opening 1) (vast) 12,38 Steenharsterbrug (dv opening 1) (vast) 13,12 Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast) 14,35 Dijkhuizertil (dv opening 1) (vast) 15,33 Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (0,00) 15,43 Gerkesklooster, brug (dv opening 1) (vast) 15,50 Prinses Margrietkanaal (1,22) Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd (031a) 0,00 0,00 KOLLUMERKANAAL Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (11,14) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,18 Hessebrug (dv opening 1) (vast) 1,63 Willem Lorebrug (dv opening 1) (vast) 2,09 L Zijlsterrijd, n. (ingang, lage bruggen) 2,20 ZIJSTERRIJD 2,40 R Dwarsried (doodlopend) 3,54 Sjoukjemuoisgat 3,80 Brug in de N-358 (dv opening 1) (vast) 4,00 Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (17,49) 0,00 0,00

-1,70 / -1,70 / KP 0 25,00/5,00/1,20/

7,20 / 3,25 / 8,00 / 3,10 / 8,00 / 3,15 /

8,00 / 3,10 / 8,00 / 3,10 / 8,00 / 3,15 / 8,00 / 3,10 / 8,00 / 3,05 / 8,00 / 3,15 / 8,00 / 3,10 / 7,80 / 3,00 / 7,50 / 3,05 / 8,00 / 3,10 /

15,00 / 3,00 /

-1,85 / -1,00 / KP 0 13,00 / 3,10 / 13,00 / 3,10 /

9,00 / 2,55 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 45

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp (032) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUD-KOLONELSDIEP Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat (15,33) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil. Gerkesklooster, brug (dv opening 2) (vast) OUDEVAART Gerkesklooster, brug (dv opening 2) (vast) Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast) Spoorbrug in de lijn Groningen - Leeuwarden (dv opening 2) (vast) LAUWERS Gerkesbrug (dv opening 1) (vast) Burumervaart, Schipsloot Visvlietervaart Visvliet, brug in de N-355 (dv opening 1) (vast) Visvliet, brug in de N-355 (dv opening 2) (vast) Aftakking van de Lauwers ZIJLDIEP Pieterzijl, brug (dv opening 1) (bb) Aftakking van de Oude Lauwers LAUWERS Toeleidingskanaal naar uit- wateringssluis Munnikezijl Munnekezijl, brug (dv opening 1) (vast) Munnekezijl, keersluis te (dv opening 1) MUNNIKEZIJLSTERRIET Toeleidingskanaal uitwateringssluis Lauwerzijl, brug (dv opening 1) (vast) ZOUTKAMPERRIL Friese Sluis, Zoutkamp, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vast) Friese Sluis, Zoutkamp (sluis 1) 10,00 / / 10,00 6,00 / 6,00 Diepte Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal (18,25) Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (35,77)

-1,80 / -1,60 / KP 0 25,00/4,00/1,50/

0,73 1,01 1,08 3,01 3,01 3,14 5,31 5,58 L 6,10 R 6,37 6,37 6,63 L 6,79 8,14 9,39 L 9,52 10,47 L 10,71 10,71 10,84 10,98 L 12,34 16,31 16,32 16,32 16,32 16,82

7,15 / 2,80 / 7,50 / 3,00 / 7,90 / 2,80 / 7,90 / 2,80 /

/ 2,80 /

7,60 / 2,90 / 7,60 / 2,90 /

6,00 / 1,80 /

4,70 / 2,70 / 4,70 / 2,70 /

9,20 / 3,20 / 6,00 / 2,66 / / 2,73 / -1,80 / -1,60 / MP

16,82

Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (033) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIEUWE KANAAL Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (12,11) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

-1,70 / -1,70 / KP 0 25,00/4,00/1,50/ Pagina 46

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,17 1,83 2,86 3,13 3,26 3,37 3,39 4,14 4,88 6,38 6,61 7,70 7,86 8,52 10,12 10,58

R R

R

R L

Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. De Steven Burmaniasloot Opeinde, brug (dv opening 1) (vast) Opeinde, brug (dv opening 1) (vast) OPEINDERVAART Kommisjewei, brug (dv opening 1) (vast) Rijwielpadbrug (dv opening 1) (vast) Swartfean, brug (dv opening 1) (vast) LEIJEN Vaargeul naar de Lits LITS Oostermeer, brug (dv opening 1) (bb) De List BERGUMERMEER Klein Zwitserland Prinses Margrietkanaal (13,07)

5,40 / 2,30 / 7,50 / 2,35 / 5,40 / 2,40 / 5,80 / 2,55 / 18,14 / 4,87 /

6,00 / 1,65 /

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (034) 0,00 0,00 LANGESLOOT Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (5,08) Prinses Margrietkanaal (24,49) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen. Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter (2,71) Oudewegstervaart en Holstmeer SIEGERSDIEP Sanemar FOKKESLOOT Folkertssloot (0,00) Eernewoudsterwijd (0,00) KRUISDOBBE Kruisdobbe en Geeuw (0,00) HOOIDAMSLOOT Hooidambrug (dv opening 2) (bb) WIJDE EE Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (8,14) MONNIKE EE NIEUWE MONNIKEGREPPEL Ouddiep (0,00) SMALLE EESTERZANDING Smalle Ee, haven te GAASTERDIEP De Sanding Nieuwe Drait (0,00) NIEUW KANAAL

0,00 0,00 0,00 0,00

-3,50 / -3,50 / KP IV 80,00/10,00/2,60/

0,67 1,87 R 1,94 2,14 R 2,68 2,68 2,68 3,72 3,91 4,03 5,50 5,79 5,79

16,00 / 2,75 /

8,13 8,91 9,50 9,98 10,17 R 11,51 11,60 R 11,80 12,11

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 47

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

12,11 12,89 13,79

Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer (0,00) Industriehaven te Drachten Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

/ 33,15 /

Folkertssloot (034a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,66 0,71 0,80 1,70 1,79 3,47 3,98 ZANDMEER Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2,68) Eernewoudsterwijd (0,00) Diepte Cemt-klasse Omlech Sanemar Ransleat FOLKERTSSLOOT Djippegat Hansmar (Moddermar) Vaart om de Rengerspolle Graft en Lange Lits (2,31)

-1,50 / -1,50 / KP 0

L R L L L L

Eernewoudsterwijd (034b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,15 0,36 0,50 0,80 0,88 1,10 1,20 1,23 1,36 1,39 1,53 EERNEWOUDSTERWIJD Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (2,68) Folkertssloot (0,00) Diepte Cemt-klasse VVV haven te Eernewoude 't Wild G J Wester te Eernewoude Eernewoude, haven te Eernewoude, haven te Eernewoude, haven te Westerdijk & Zn Hoekstra bv Eernewoude, haven te It Wijd ( Oph.brug over invaart) De Stripe Kooisloot (gemaal Offerhaus)

-1,90 / -1,20 / MP 0

L R L L L L L L L R L L

Kruisdobbe en Geeuw (034c) 0,00 0,00 KRUISDOBBE Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (3,91) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,11 GEEUW 0,54 GRUTTE KRITTE 0,64 Princenhof (Alde Faenen) 0,74 R Ransleat 1,34 L Ald Headamsleat 2,25 R Djippegat 2,39 GEEUW

-1,50 / -1,20 / KP 0

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 48

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,88

Graft en Lange Lits (1,25)

Ouddiep (034d) 0,00 0,00 OUDDIEP Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (9,50) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,90 R WV Oudega

-1,70 / -1,30 / KP 0

Nieuwe Drait (034e) 0,00 0,00 NIEUWE DRAIT Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (11,80) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,49 L Drachstervaart 0,54 L J.O. van de Werf 0,91 De Drait bv 0,92 R Oude Drait

-1,50 / -1,50 / KP 0

Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (035) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 2,22 2,58 2,58 3,64 5,64 7,33 7,48 7,54 7,95 8,14 WIJDE EE, PEANSTER EE Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (3,66) Diepte Cemt-klasse Janssloot en Goengahuistersloot (0,00) Wide Burd WIJDE EE, SITEBUURSTER EE Graft en Lange Lits (0,00) KROMME EE Janssloot en Goengahuistersloot (3,83) De Veenhoop, haven te GRIETMANSRAK De Veenhoop, haven te De Veenhoop, haven te Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (5,79)

-1,70 / -1,70 / KP 0

L

R R L

Janssloot en Goengahuistersloot (035a) 0,00 0,00 JANSSLOOT Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (1,13) Cemt-klasse Diepte Janssloot (dv opening 1) MODDERIGE BOL GOENGAHUISTERSLOOT Goengahuistersloot (dv opening 1) Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (5,64)

0,00 0,20 0,60 0,81 1,51 3,74 3,83

0 -1,70 / -1,50 / KP 5,00 / /

5,00 / /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 49

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Graft en Lange Lits (035b) 0,00 0,00 SITEBUURSTER EE Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (2,58) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,42 GRAFT EN LANGE LITS 1,12 R Lange Lits 1,25 Kruisdobbe en Geeuw (4,88) 1,73 R Doekesleat 1,85 Driehuistersloot 2,31 Folkertssloot (3,98) 2,57 Prinses Margrietkanaal (28,26)

-1,70 / -1,50 / KP 0

Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (036) 0,00 0,00 ZIJLROEDE Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (3,64) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. 0,06 Nes, brug (dv opening 1) (bb) 1,42 BOKKUMERMEER 1,63 BIRSTUMERRAK 2,55 DOUWE TJEERDSRAK 3,05 GRAFT 3,66 WIJDE EE, PEANSTER EE Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden 3,66 Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug (0,00) 4,38 TIJNJE 4,49 PIKMEER 5,17 R Neare Burd 5,62 Prinses Margrietkanaal (31,64)

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

7,00 / 1,00 /

Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (037) 0,00 0,00 MEINESLOOT Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (2,72) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,70 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 0,90 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 0,99 L Akkrum, haven te 1,02 R Tusken de Marren 1,15 R Tusken de Marren ( 2e invaart) 1,46 Meineslootbrug (dv opening 1) (bb) 1,49 BOORNE

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/ / 30,15 / / 30,30 /

7,00 / 1,30 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 50

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,49 Boorne (0,00) 1,79 R Oude gedeelte Boorne 2,47 Leppedijkbrug (dv opening 1) (bb) 2,63 R Oude gedeelte Boorne 2,73 Akkrum, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 2,73 Akkrum, spoorbrug (dv opening 2) (bb) 3,14 Leppe Akwadukt (dv opening 1) 3,37 R Akkrum, haven te 3,64 Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw (0,00) 3,73 Nes, brug (dv opening 1) (bb) 6,96 Oldeboorn, brug (dv opening 1) (bb) 7,05 Doelhofbrug (dv opening 1) (bb) 7,15 Oldeboorn, brug (dv opening 1) (bb) 7,40 L De Swette 7,53 Oldeboorn, brug (dv opening 1) (vast) 9,29 NIEUWEDIEP 9,43 L Ouddiep 11,86 NIEUWE VAART 11,86 Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (0,00) 14,91 Brug in de Zwynswei (dv opening 1) (bb) 17,23 Terwispel, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) 18,73 L Schipsloot 20,13 Spaltenbrug (dv opening 1) (bb) 21,28 R Kromten 21,45 Overtoom, brug (dv opening 1) (bb) 21,96 Gorredijk, brug (dv opening 1) (bb) 22,05 Beweegbare brug (dv opening 1) (bb) 22,25 COMPAGNONSVAART, APPELSCHASTERVAART 22,32 Gorredijk, Verlaat Nr.1 (sluis 1) 22,32 22,32 Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Recreatievaart diepgang 1,10 m 22,32 Gerke Numanbrug (dv opening 1) (bb) 22,49 Gorredijk, brug (dv opening 1) (bb) 22,68 Gorredijk, brug (dv opening 1) (bb) 22,84 Gorredijk, brug (dv opening 1) (bb) 23,11 Korte Zwaag, brug (dv opening 1) (bb) 23,57 Gorredijk, brug (dv opening 1) (bb) 24,17 LANGE WIJK EN KORTE WIJK 24,20 Vervolg Compagnonsvaart 25,99 COMPAGNONSVAART, APPELSCHASTERVAART 26,84 Haneburen, brug (dv opening 1) (bb) 27,28 R Diepe Wijk 27,49 Haneburen, brug (dv opening 1) (bb) 28,09 Verlaat Nr. II, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 28,09 Verlaat Nr. II (sluis 1) 29,99 Verlaat Nr. III, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb)

7,00 / 1,25 / 5,50 / 1,00 / 6,20 / 1,00 / / /

6,00 / 1,00 / 5,60 / 1,00 / 5,80 / 1,00 / 5,60 / 1,00 / 16,90 / 3,50 /

7,00 / 1,15 / / 5,60 /

5,90 / 1,80 / 7,00 / 1,15 / 5,40 / 1,00 / 5,50 / 1,00 /

55,00 / / 45,00 5,50 / 11,00

/ / -1,60 / -1,60 / KP 28,00/5,00/1,50/ 5,50 / 1,00 / 5,58 / 1,00 / 5,44 / 1,00 / 5,45 / 1,00 / 5,44 / 1,00 / 5,94 / 1,00 /

5,39 / 1,00 / 5,60 / 1,00 / 5,50 / 1,00 / 29,00 / / 20,00 5,50 / 9,40 / / 5,50 / 1,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 51

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

29,99 30,69 31,74 31,83 31,83 32,89 33,49 35,09 36,98 38,40 38,91 39,45 40,74 41,98 42,80 43,38 43,48 43,80 44,23 44,48 45,18 47,29 47,29 49,27

Verlaat Nr. III (sluis 1) Hemrik, brug (dv opening 1) (bb) Wijnjeterpverlaat, brug (dv opening 1) (bb) Verlaat Nr. IV, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Verlaat Nr. IV (sluis 1) Trambrug, Wijnjeterpverlaat (dv opening 1) (bb) Klein Groningen, brug (dv opening 1) (bb) Klein Groningen, brug (dv opening 1) (bb) Petersburg, brug in de Peelrug (dv opening 1) (bb) Ir. G.L. Waltherbrug (dv opening 1) (vast) Donkerbroek, brug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Jansmadraai (dv opening 1) (bb) Kuinder of Tjonger (34,49) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Nanningaverlaat Nr. V, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Nanningaverlaat Nr. V (sluis 1) Oosterwolde, brug (dv opening 1) (bb) Hoofdbrug, Oosterwolde (dv opening 1) (bb) Oosterwolde, brug (dv opening 1) (bb) Oosterwolde, brug in de Rondweg (dv opening 1) (bb) Verlaat Nr. VI, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Fochtelerverlaat Nr. VI (sluis 1) Stokersverlaat, Benedenverlaat Nr. VII (sluis 1)

29,00 / / 20,00 5,50 / 9,40

/ / 5,68 / 1,00 / 7,00 / 1,00 / 5,50 / 1,00 /

40,00 / / 40,00 5,50 / 5,50

/ / 6,93 / 1,00 / 5,87 / 1,00 / 7,00 / 1,00 / 7,00 / 1,85 / 14,50 / 4,10 / 5,50 / 1,00 / / 17,36 / 6,75 / 1,00 / / 17,36 / 5,50 / 1,00 /

29,00 / / 20,00 5,50 / 9,00

/ / 5,30 / 1,00 / 6,90 / 1,00 / 5,50 / 1,00 / 6,90 / 1,00 / 5,50 / 1,00 /

29,00 / / 20,00 5,50 / 9,00 29,00 / / 20,00

/ / / /

49,29 50,28 50,70 50,73 51,02 52,00 52,59 53,65 53,70 53,70 53,72 55,77 55,78

5,50 / 9,00 Stokersverlaat Nr. VII, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Appelscha, brug (dv opening 1) (bb) Bovenstverlaat Nr. VIII (sluis 1) 29,00 / / 20,00 5,50 / 9,00 Bovenstverlaat Nr. VIII, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Ravenswoud, brug (dv opening 1) (bb) Appelscha, brug (dv opening 1) (bb) Appelscha, brug (dv opening 1) (bb) WITTE WIJK Damsluis Nr. IX (sluis 1) 29,00 / / 20,00 5,50 / 8,20 Diepte Damsluis Nr. IX, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Witte-Wijksbrug (dv opening 1) (bb) Drentsche Hoofdvaart (10,30)

5,50 / 1,00 / 5,97 / 1,00 / / / 5,50 / 1,00 / 7,00 / 1,00 / 5,85 / 1,00 / 5,45 / 1,00 / / / -2,42 / -2,42 / KP 5,50 / 1,40 / 7,90 / 1,00 /

Boorne (037b) 0,00 BOORNE Pagina 52

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (1,49) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,40 KROMME KNJILLES 1,40 BOORNE 2,58 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,03 R Plas nabij Oude Schouw 3,39 Prinses Margrietkanaal (35,97) 3,39 Boorne naar Irnsum (0,00)

-1,80 / -1,40 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

/ 20,00 /

Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (038) 0,00 0,00 RINGVAART Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (11,86) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Warrebrug (dv opening 1) (bb) Poolsbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hooivaartbrug (dv opening 1) (bb) NIEUWE POMPSLOOT Hooivaartbrug (dv opening 1) (vast) Deel, Monnikerak en Heeresloot (1,63)

0,00 0,00 0,00

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

1,49 3,47 7,80 8,45 8,59 8,61 9,19

7,00 / 1,00 / 6,00 / 1,00 / / 25,30 / 7,00 / 1,70 / 21,00 / 5,36 /

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (039) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERHORNSTERMEER Prinses Margrietkanaal (39,25) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. 0,20 OMGELEGDE ZANDSLOOT 0,64 Nije Sansleatbrege (dv opening 1) (vast) 0,64 Nije Sansleatbrege (dv opening 2) (bb) 0,64 Nije Sansleatbrege (dv opening 3) (vast) 0,92 L 't Oksewiel 0,92 GEEUW 0,93 R Oude Zandsloot 1,02 TERHORNSTERPOELEN 1,08 R Therhornsterpoelen 1,73 KRUISWATER 1,73 Terkaplesterpoelen (0,00) 2,03 MEINESLOOT 2,70 Menshuisterdeel 2,72 DEEL

-2,75 / -2,60 / KP IV 80,00/10,00/2,60/

10,00 / 2,65 / 12,00 / 2,65 / 10,00 / 2,65 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 53

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,72

3,77 3,78 4,54 7,11 7,11 8,12 8,42 9,02 10,94 10,94 11,61 11,85 11,85 11,85 12,45 13,24

R R L R L L

13,27 13,33 13,36 13,92 14,87 R 14,87 14,87 16,42 17,72 20,30

Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Akkrumerrak (2,63) Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (0,00) NIEUWE HEERENVEENSE KANAAL Deel, Monnikerak en Heeresloot (0,00) Nonnegat (noordelijk invaart) Nonnegat (zuidelijke invaart) Heerensloot (vaste brug over invaart) Nieuwe Dwarsvaart Heerensloot (vaste brug over invaart) De Welle Diepte Industriehaven-West te Heerenveen Cemt-klasse Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Heerenveen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) Heerenveen, brug in parallelweg A-7 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Jousterbrug (dv opening 1) (bb) Veenscheiding naar Haskerwijd ENGELENVAART Deel, Monnikerak en Heeresloot (9,10) Rottum, brug (dv opening 1) (bb) Nieuweschoot, brug (dv opening 1) (bb) Kuinder of Tjonger (7,96)

/ 30,15 /

-1,65 / -1,50 / KP 0 / 20,15 / 30,00/5,00/1,50/

18,42 / 5,75 / 18,42 / 5,75 / / 20,15 / 7,00 / 1,00 /

7,00 / 0,75 / 7,90 / 1,10 /

Terkaplesterpoelen (039a) 0,00 0,00 TERKAPLESTERPOELEN Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (1,73) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,50 L Koude Maag 1,10 R Terhornsterdiep 1,50 Akkrumerrak (0,00) 2,53 Heerengat of Heeresloot (2,58)

-1,85 / -1,70 / KP 0

Akkrumerrak (039a1) 0,00 TERKAPLESTERPOELEN 0,00 Terkaplesterpoelen (1,50) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,03 R Wijde Geeuw 1,05 AKKRUMERRAK 2,63 Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (3,78) Vaarwegen in Nederland 2002

-1,65 / -1,50 / KP 0

Pagina 54

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum (039b) 0,00 0,00 DIEPESLOOT EN POLSLOOT Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (4,54) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. 0,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,89 L Vaart door Akkrum 1,89 Polslootbrug (dv opening 1) (vast)

-3,00 / -3,00 / KP III 70,00/9,00/2,60/

/ 25,30 / 6,00 / 1,30 /

Deel, Monnikerak en Heeresloot (039c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEEL Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (7,11) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Deelsbrug, spoorbrug (dv opening 2) (bb) MONNIKERAK HEERESLOOT Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot (9,19) Heeresloot Bies T.Postma T. Postma (2e invaart) Langeberg De Lier Nieuwe Heerenveense Kanaal (vaste spoorbrug over invaart) Heerenveen, haven te Heerenveense Watersport Vereniging Heerenveense watersport vereniging (2e invaart) Heerenveense watersport vereniging (3e invaart) Heerenveense watersport vereniging (4e invaart) Krikke bv Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Cemt-klasse Heerenveen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Terbandsterbrug (dv opening 1) (bb) Stationsbrug, Heerenveen (dv opening 1) (bb)

-1,70 / -1,70 / KP I 40,00/6,00/1,50/

0,04 0,31 0,92 1,63 3,23 3,45 3,69 3,74 3,79 3,92 4,04 L L L L L L R

7,50 / 1,50 /

4,20 L 5,18 L 5,21 L 5,23 L 5,26 L 5,42 L 5,53 6,30

/ 20,15 / 30,00/5,00/1,50/

6,31 6,36 6,53 6,91 7,46

0 8,00 / 7,00 / / 29,91 / 6,80 / 1,00 / 5,96 / 1,35 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 55

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

7,72 Trambrug, Heerenveen (dv opening 1) (bb) 7,96 L Schoterlandsche Compagonsvaart 7,97 Heerenwalsterbrug (dv opening 1) (bb) 8,22 Heerenveen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 8,38 Heerenveen, brug in de Westelijke Struktuurweg (dv opening 1) (vast) 8,83 Vaste brug (dv opening 1) (vast) 9,10 Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (14,87)

7,00 / 1,00 / 7,00 / 1,05 / 6,00 / 2,74 / 7,30 / 2,80 / 7,60 / 2,85 /

Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (040) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNEEKERMEER Prinses Margrietkanaal (42,07) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Kolsmarslan It Foarunder Kolmeersgat naar Prinses Margrietkanaal SIJBESLOOT GOENGARIJPSTERPOELEN Lijkvaart te Goengarijp Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (0,00) NOORDER-OUDEWEG OUDEWEG Zijlroede naar Joure (0,00) Brug Noorder Oudeweg (dv opening 1) (bb) Brug Noorder Oudeweg (dv opening 2) (vast) Boornzwaag, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) LANGWEERDERWIELEN Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (4,30)

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

0,31 0,40 1,21 1,21 1,49 2,49 2,88 3,09 6,35 6,55 7,16 7,16 7,27 8,07 8,83

R R R

L

8,00 / 3,05 / 8,00 / 3,30 / 32,30 / 12,21 /

Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (040a) 0,00 GOENGARIJPSTER POELEN, GUDSEKOP, STATENBOCHT EN HOITESLOOT Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (2,88) Cemt-klasse Joustervaart GUDSEKOP Diepte VRIJEGRASSLOOT Elve sloot Dolte Fammens-Rakken (4,51) JURGENSSLOOT Nauwe Geeuw HORSEWEG De Watervriend

0,00

0,00 0,45 0,45 0,45 0,89 1,00 1,44 1,56 1,78 2,56 2,65 2,96

0

R

-1,80 / -1,20 / KP

L R

R R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 56

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,15 R Zuidensstervaart 3,38 Uitwellingerga, brug in de Alde Wei (dv opening 1) (vast) 3,48 Uitwellingerga, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) 3,48 Uitwellingerga, brug in de A-7 (dv opening 2) (vast) 3,48 Uitwellingerga, brug in de A-7 (dv opening 3) (vast) 3,52 STOBBERAK 4,39 STATENBOCHT 4,69 R Geeuw 5,05 SLINGERAK 5,05 Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1,11) 5,72 Brug in de Huiberweg (dv opening 1) (bb) 5,81 HOITESLOOT 6,25 Prinses Margrietkanaal (49,52) Zijlroede naar Joure (041) 0,00 0,00 ZIJLROEDE Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (6,55) Diepte Cemt-klasse Joustersluis (sluis 1)

8,35 / 2,85 / 4,60 / 3,17 / 8,35 / 3,14 / 4,60 / 3,26 /

/ 1,00 /

0,00 0,00 0,10

-1,70 / -1,70 / KP 0 35,00 / / 35,00 6,95 / / /

1,00 L Noordbroekstervaart 1,19 L JWS te Joure 1,66 R JWS te Joure Kuinder of Tjonger (043) KUINDER OF TJONGER Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11,69) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Na sluis 1 voor recr. vaart: L 10m, Br 3,25m, Diepgang 1,1m. 3,08 L Broeresloot, Vierhuistervaart 5,94 Schipsloot (0,00) 7,14 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 7,14 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 7,96 Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger (20,30) 9,90 Heerenveen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 10,46 Heerenveen, brug (dv opening 1) (vast) 10,46 Heerenveen, brug (dv opening 2) (vast) 10,51 Heerenveen, brug in de N-32 (dv opening 1) (vast) 10,51 Heerenveen, brug in de N-32 (dv opening 2) (vast) 10,66 Heerenveen, brug in de A-32 (dv opening 1) (vast) 11,86 Diepte Vaarwegen in Nederland 2002 0,00 0,00

-2,30 / -2,30 / KP 0 28,00/5,00/1,50/

/ 20,15 / / 20,15 /

5,40 / 3,50 / 13,50 / 3,49 / 13,50 / 3,49 / 7,50 / 3,50 / 7,50 / 3,50 / 7,50 / 3,50 / -1,50 / -1,50 / KP Pagina 57

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

13,29 Mildam, brug (dv opening 1) (bb) 15,86 R Stroomkanaal gemaal 19,46 L Uitwateringsgeul 20,25 R Uitwateringsgeul 20,27 Diepte 20,29 Max. toegestane afmetingen algemeen 20,29 Sluis Nr. 1, Nieuwehorne (sluis 1) 20,32 Sluis Nr. 1, Nieuwehorne, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 22,69 Olderkoop, brug (dv opening 1) (vast) 22,75 R Prinsenwijk naar Olberkoop 26,20 R Uitwateringsgeul 26,36 Sluis Nr. 2, Nijeberkoop (sluis 1) 26,38 26,42 28,76 32,45 34,36 34,37 34,39 34,40 34,49 Diepte Sluis Nr. 2, Nijeberkoop, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Prikkedam, brug (dv opening 2) (vast) Makkinga, brug (dv opening 2) (vast) Sluis Nr. 3, Oosterwolde (sluis 1) Sluis Nr. 3, Oosterwolde, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) Diepte Oosterwolde, brug in de N-381 (dv opening 1) (vast) Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (41,98)

5,50 / 1,00 /

-1,59 / -1,59 / KP 10,00/3,25/1,10/ 29,00 / / 30,00 5,45 / 9,00 / / 5,45 / 0,25 / 12,30 / 3,71 /

29,00 / / 29,00 5,45 / 9,00

/ / -1,61 / -1,61 / KP 5,45 / 1,00 / 5,38 / 3,69 / 5,42 / 3,69 / / / 14,00 / 3,69 / -1,50 / -1,50 / KP 7,40 / 3,69 /

29,00 / / 29,00 5,45 / 9,00

Schipsloot (043c) 0,00 SCHIPSLOOT 0,00 Kuinder of Tjonger (5,94) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,10 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,44 Nijelamerbrug (dv opening 1) (bb) 5,03 R Cooperatieve Botenberging 5,55 Om den Noort, brug (dv opening 1) (vast) 5,65 De Haaf 5,90 R Hulzinga watersport Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (044) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GROOTE BREKKEN Prinses Margrietkanaal (58,64) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Follegaslootbrug (dv opening 1) (bb) FOLLEGASLOOT Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) TJEUKEMEER

-1,60 / -1,50 / KP 0 / 20,15 / 7,00 / 1,00 / 7,20 / 3,78 /

-3,00 / -2,00 / KP I 40,00/6,00/1,80/

2,79 2,86 3,15 3,42

8,00 / 1,80 / / 30,77 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 58

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,90 4,02 5,38 5,44 7,28 L 7,63 8,24 R 8,63 R 8,80 11,02 11,02 11,69 11,69 14,39 14,69 15,65 R 17,19 17,19 18,21 18,21 18,48 L 18,76 18,76 18,76

Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (0,00) Oosterzee, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (15,57) WSC Tjeukemeer Vaargeul naar Vierhuis PIER-CHRISTIAANSLOOT Meerenpoort bv De Meerenpoort bv (2e invaart) Pier-Christiaanbrug (dv opening 1) (bb) KUINDER OF TJONGER Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (0,00) HELOMAVAART, JONKERSVAART Kuinder of Tjonger (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Oldelamerbrug (dv opening 1) (bb) Scheene Oldetrijnsterbrug (dv opening 1) (vast) Oldetrijnsterbrug (dv opening 2) (bb) LINDE Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (0,00) Verbindingskanaal naar de Driewegsluis Mr H.P. Linthorst Homansluis, brug over sluis (dv opening 1) (bb) Mr H.P. Linthorst Homansluis (sluis 1) Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13,82) Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18,90)

52,00 / 12,20 /

8,00 / 1,00 /

/ 30,15 / 8,00 / 1,00 / 8,00 / 2,65 / 8,00 / 2,65 /

8,00 / 1,00 / 60,00 / / 60,00 8,00 / 8,00 / / //1,80/

21,78 21,78

Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (044a) 0,00 0,00 JONKERS OF HELOMAVAART Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (18,21) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,50 Wolvega, brug (dv opening 1) (bb) 0,71 R Voormalig Driewegsluis 0,72 BOVEN LINDE 1,96 Mallegat (0,00) 2,85 BOVEN LINDE, HET WIJDE 4,35 Sasbrug (dv opening 1) (vast) 4,35 Wolvega (dv opening 1) 4,61 BOVEN LINDE 7,96 L WV Oolde Lende 7,96 R WV Blesbrug 8,07 Blessebrug (dv opening 1) (vast) 8,09 Blessebrug (dv opening 1) (vast)

-1,04 / -1,04 / KP 0 5,50 / 3,10 /

7,50 / 3,10 / 7,50 / /

6,50 / 3,20 / 6,50 / 2,51 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 59

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Blessebrug in de parallelweg (dv opening 1) (vast) 8,60 Wolvega, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 8,71 Wolvega, brug in de A-32 (dv opening 1) (vast) 11,39 R Steggerdavaart 12,90 Kontermansbrug (dv opening 1) (vast) 13,00 L WSV Kontemans 14,77 Holkema's brug (dv opening 1) (bb) 14,85 R Noordwoldervaart 15,06 (dv opening ) Mallegat (044a1) 0,00 0,00 MALLEGAT Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis (1,96) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,43 L WV de Linde

8,11

6,50 / 2,70 / 11,10 / 2,70 / 13,50 / 5,80 /

9,30 / 2,66 / 5,07 / 1,56 / / /

-1,80 / -1,80 / KP 0

Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (044b) 0,00 0,00 KUINDER OF TJONGER Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (11,02) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,20 L De Driesprong 0,28 Tjongerbrug (dv opening 1) (vast) 0,30 HET WIJD 1,00 KUINDER OF TJONGER 3,80 Langelille, brug bij de (dv opening 1) (vast) 5,84 L Schoterzijl, haven te 5,89 BIJ OF TUSSENLINDE 5,89 Oude Schoterzijl, sluis (sluis 1) 5,89

-1,60 / -1,00 / KP 0 9,90 / 3,10 /

5,00 / 3,05 /

28,45 / / 28,45 5,50 / 5,50

/ / 5,50 / 3,21 /

Oude Schoterzijl, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 8,29 NIEUWE KANAAL 8,48 Slijkenburg, brug (dv opening 1) (vast) 10,65 Kuinre, brug (dv opening 1) (vast) 10,66 R WSV De Oude Haven 10,69 Kuinre, sluis (sluis 1) 10,71 10,80 10,99 11,53 11,69 11,70 16,10 18,58 18,71 Kuinre, brug in de N-351 (dv opening 1) (vast) Kuinre, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Kuinre, brug te (in de Nieuwstad) (dv opening 1) (vast) LINDE Rondebroek, brug in de (dv opening 1) (vast) Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Brug in de weg Spanga - Ossenzijl (dv opening 1) (vast) R Havenlock

5,00 / 2,75 / 5,00 / 2,50 / 30,00 / / 35,00 5,50 / 15,00 / / 5,00 / 2,90 / 5,50 / 1,00 / 5,00 / 2,90 /

5,00 / 2,90 / 20,00/5,30/1,10/2,50 / 13,00 / 17,00 / 2,75 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 60

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

18,90 18,90

Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13,82) Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21,78)

Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga (044c) 0,00 0,00 VAARGEUL IN TJEUKEMEER Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (3,90) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 2,08 L De Welle 3,18 HAVENKANAAL NAAR ST. NICOLAASGA 3,64 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,53 L St. Nicolaasga

-3,00 / -1,20 / KP 0

/ 12,00 /

Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (045) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GEEUW Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (5,01) Prinses Margrietkanaal (47,93) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslands Zomerboezempeil. Geeuw FETZEHOL Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (5,05) LANGWEERDERVAART Fammens-Rakken (0,00) Kaai naar de Brekken LANGWEERDERWIELEN Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (0,00) Vaargeul naar Langweer (0,00) Vaargeul naar de Oudeweg Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen (8,83) SCHARSTERRIJN OF NIEUWE RIJN De Woudvennen Houtvaart Diepte Scharsterbrug (dv opening 1) (bb) Scharsterrijnbrug (dv opening 1) (bb) Scharsterrijnbrug (dv opening 2) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) J.Th.Kemmegemaal Vaart naar Sint Nicolaasga LUTKEKRUIS ZAND, BINNENWATER TJEUKEMEER Vierhuistervaart Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (5,38)

-2,00 / -2,00 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

0,53 L 0,89 1,11 1,33 1,77 2,44 L 2,44 2,77 3,71 4,00 L 4,30

4,59 4,79 5,44 7,90 7,93 8,88 8,88 10,59 10,72 11,40 11,40 11,59 12,34 13,15 15,57

R R

-1,70 / -1,70 / KP 7,00 / 1,00 / 7,00 / 3,71 / 20,30 / 3,71 / / 32,30 /

L R

L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 61

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot (045a) 0,00 0,00 VAARGEUL LANGWEERDERWIELEN Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (2,77) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,35 L Vaargeul naar Leijenspolder (jachthaven) 0,67 JANESLOOT 0,94 Langweer, brug (dv opening 1) (bb) 1,54 VAARGEUL IN HET KOEVORDERMEER 2,30 Prinses Margrietkanaal (50,88)

-2,00 / -1,20 / KP 0

7,00 / 3,15 /

Vaargeul naar Langweer (045b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,96 VAARGEUL IN LANGWEERDERWIELEN Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (3,71) Diepte Cemt-klasse HAVEN LANGWEER L WSC Boertjes

-1,70 / -1,20 / KP 0

Fammens-Rakken (045c) 0,00 0,00 DE BREKKEN Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (1,77) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,80 R De Kaai 1,18 FAMMENS-RAKKEN 1,79 Muzekamp, brug in de (dv opening 1) (vast) 2,16 Boornzwaag over de Wielen, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) 2,25 Boornzwaag over de Wielen, brug in de Alde Wei (dv opening 1) (vast) 3,22 JENTJE MEER 4,08 LANGSTAARTENPOEL 4,29 R Elve Sloot 4,51 Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot (1,56)

-5,10 / -1,20 / KP 0

7,10 / 2,90 / 6,30 / 2,75 / 6,30 / 2,85 /

Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (046) 0,00 0,00 LEMSTERGEUL Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0,00) 0,00 Prinses Margrietkanaal (66,24) 0,00 Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (74,13) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 2,86 Industriehaven te Lemmer 3,00 R Lemmer, haven te 3,01 L Friese Hoek Lemmer bv 3,51 BUITENHAVEN TE LEMMER 3,51 Lemster- en Zwolsevaart (0,00) Vaarwegen in Nederland 2002

-2,80 / -2,80 / MP Va

Pagina 62

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,51 Werkhaven te Lemmer 3,93 L Voormalige Tramhaven te Lemmer 3,93 HAVENS TE LEMMER, ZIJLROEDE EN STROOMKANAAL 3,93 Vluchthaven te Lemmer 4,00 Lemstersluis (sluis 1) 4,00 4,00 4,06 4,06 4,24 4,31 4,55 5,07 5,36 5,50 5,64 6,11 6,24 6,26 6,53 6,60 7,32 Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepte BINNENHAVEN TE LEMMER Blokjesbrug (dv opening 1) (bb) ZIJLROEDE OF LEMSTERZIJLROEDE Flevobrug (dv opening 1) (bb) Zijlroedebrug (dv opening 1) (bb) Lemmer, haven te Lemmer, haven te Frieslandpark Iselmar Stroomkanaal Ir.D.F.Woudagemaal WSC Tacozijl WRC De Brekken STROOMKANAAL OF MODDERIGE WIJD Prinses Margrietkanaal (62,60)

50,00 / / 50,00 8,00 / 14,00

/ / I 40,00/6,00/1,80/ -3,50 / -2,10 / KP 8,00 / 1,80 / 8,00 / 1,00 / 8,00 / 1,45 /

L L R L L L R

Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (047) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NAUWE WIJMERTS Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0,00) Johan Frisokanaal (22,44) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen diepgang 1,80m bij Frieslands Zomerboezempeil NOORDER-EE Woudsenderrakken en Welle (3,04) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang 1,50m. bij Frieslands Zomerboezempeil. EE Hellinbrege (dv opening 1) (bb) Het Molenhuis te Woudsend Woudsend, haven te SLOTERMEER Vaarweg van het Slotermeer naar Balk (0,00) SLOTERGAT Stadsgracht Sloten OOSTELIJKE STADSGRACHT Slotervaer Nieuwe Langebrug (dv opening 1) (bb) Lemsterpoort te Sloten

-2,10 / -2,10 / KP I 40,00/6,00/1,80/

1,84 2,62 2,62 2,62 2,62

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

2,72 2,77 2,94 R 3,22 R 4,01 6,01 7,11 8,08 R 8,15 8,32 L 8,45 8,55 R

8,00 / 2,76 /

8,00 / 1,10 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 63

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,61 EE, BOOMSVAART 8,70 R Stadsgracht van Sloten 8,74 R Lemsterpoort te Sloten 8,91 R Stekelenburg jachtservice te Sloten 9,52 Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (0,00) 11,55 R Rintjegracht 11,62 R Zijlroede naar Tacozijl 11,65 LANGESLOOT 13,79 Rengersbrug (dv opening 1) (bb) 14,39 L De Brekken (recreatiepark) 14,39 Prinses Margrietkanaal (62,38) Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot (047c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 1,75 2,52 3,01 3,30 WOUDSLOOT Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (9,52) Diepte Cemt-klasse BRANDEMEER KROMME EE RIJNSLOOT GROOTE BREKKEN Prinses Margrietkanaal (58,90)

7,00 / 1,31 /

-1,50 / -1,50 / KP 0

Vaarweg van het Slotermeer naar Balk (048) 0,00 0,00 SLOTERMEER Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (6,01) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 2,56 LUTS 2,66 R Slotermeer (bungalopark) 2,74 Diepte 2,77 L Lutsmond

-1,70 / -1,70 / MP 0 25,00/4,00/1,50/

-1,50 / -1,50 / KP

Haven van Laaxum (049) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 7,18 7,22 IJSSELMEER (VROUWEZAND) Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25,08) Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (30,41) Diepte Cemt-klasse HAVEN VAN LAAXUM Diepte Laaxum, haven te

-2,20 / -1,00 / MP 0 -0,90 / -0,90 / MP

Johan Frisokanaal (050) 0,00 0,00 IJSSELMEER Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (29,46) Pagina 64

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00 0,00

Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,92 NIEUWE VOORHAVEN 0,93 R Marina Stavoren Buitenhaven 1,02 R Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal 1,31 Johan Frisosluis (sluis 1) 1,37 Johan Frisosluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) WARNSERVAART Stadsbuitengracht Stavoren (0,00) Stroomkanaal J.L. Hooglandgemaal Marina Stavoren De Roggebroek Johan Friso Bedrijvenparkhaven Afgesneden gedeelte Warnservaart De Vrijheid Warns, brug (dv opening 1) (bb) De Stormvogel De Fenke GEEUW Marina Friesland HOUTENDAM MORRA Geul naar Bakhuizervaart Geul naar Vaart naar Hemelum Kruisvaart Morrahaven KUILART Galamadammen, brug (dv opening 1) (vast) Galamadammen, brug (dv opening 2) (vast) Galamadammen, brug (dv opening 3) (bb) Galamadammen, brug (dv opening 4) (vast) Galamadammen, brug (dv opening 5) (vast) Fluessenhaven OORDEN De Kuilart Oud-Karre naar de Rijstervaart NIEUWEVAART FLUESSEN Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (0,00) Nijegaastervaart De Koggeplaet De Fluessen Vaarweg van Workum naar de Fluessen (7,67) HEEGERMEER Rakkenpolle Woudsenderrakken en Welle (0,00) Heeger Var (1,77) BOCHTAFSNIJDING BIJ HEEG

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -3,50 / -3,00 / KP III 70,00/8,50/2,60/

62,23 / / 70,50 9,00 / 9,00

/ / 9,00 / 1,90 /

1,49 1,61 1,66 1,99 2,42 4,02 4,15 4,16 4,23 4,43 4,47 4,96 5,24 5,78 6,05 6,41 7,20 7,41 8,58 8,59 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,96 9,04 9,46 10,01 10,22 10,76 11,67

R R L L R R R L L

9,00 / 1,30 /

R R L L

12,70 / 2,70 / 12,70 / 2,70 / 9,00 / 2,75 / 12,70 / 2,70 / 12,70 / 2,70 /

L L

14,27 R 15,11 R 15,15 R 17,30 17,98 20,98 R 21,13 21,13 21,65

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 65

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

22,44 22,44 22,58 22,86 22,96 23,33 23,62 24,02 24,02 26,72 R R L L

Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0,00) Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0,00) Oude loop van de Jeltesloot Oude loop van de Jeltesloot Oude loop van de Jeltesloot Oude loop van de Jeltesloot JELTESLOOT Jelteslootbrug (dv opening 1) (bb) Jelteslootbrug (dv opening 2) (vast) Prinses Margrietkanaal (50,58)

8,90 / 3,15 / 999,99 / 3,65 /

Stadsbuitengracht Stavoren (050a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STADSBUITENGRACHT Johan Frisokanaal (1,61) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Stadsbinnengracht Stadsbinnengracht Vereniging Jachthaven Stavoren Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Koebrug (dv opening 1) (bb) Stadsbinnengracht Noardermar Nautisch Kwartier te Stavoren Oude Zeesluis (sluis 1) Oude Zeesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb)

-3,00 / -2,00 / KP III 70,00/8,50/2,60/

0,10 L 0,25 L 0,36 R 0,54

70,00/8,20/1,90/

0,54 0,79 L 0,86 R 0,96 L 1,00 1,02

8,35 / 1,65 /

26,50 / / 34,20 6,50 / 7,00

/ / 6,50 / 3,01 /

Woudsenderrakken en Welle (050b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 R 1,09 2,38 R 2,81 R 3,04 3,04 3,42 3,53 3,66 3,74 3,84 R R R R R VAARGEUL AANLOOP WOUDSENDERRAKKEN Johan Frisokanaal (21,13) Heeger Var (1,77) Diepte Cemt-klasse Eiland Rakkenpolle, ligplaats WOUDSENDERRAKKEN Woudsend, haven te De Rakken WELLE Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (2,62) Watersportbedrijf de Welle Dragt jachtservice Watersportcentrum Koalite Woudsend, haven te Reekers Watersportbedrijf

-1,80 / -1,80 / KP 0

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 66

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 4,66

Brug Woudsend (dv opening 1) (vast) Brug Woudsend (dv opening 2) (vast) Brug Woudsend (dv opening 3) (vast) Brug Woudsend (dv opening 4) (vast) Brug Woudsend (dv opening 5) (vast) Brug Woudsend (dv opening 6) (vast) Welle (2,25)

8,25 / 1,65 / 8,25 / 1,65 / 8,25 / 1,65 / 8,25 / 1,65 / 8,25 / 1,65 / 8,25 / 1,65 /

Haven van Stavoren (051) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VAARGEUL NAAR STAVOREN Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (30,70) Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepte BUITENHAVEN TE STAVOREN Oude Haven te Stavoren SPOORWEGHAVEN TE STAVOREN

Va -3,60 / -2,90 / MP 115,00/11,40/2,50/

0,40 0,52 0,63 0,72

-2,90 / -2,90 / MP

Haven van Hindeloopen (052) 0,00 VAARGEUL NAAR HINDELOOPEN 0,00 Workumertrekvaart (16,12) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,49 HAVEN VAN HINDELOOPEN 1,60 Diepte 1,65 L Hindeloopen, haven te 1,66 Hylperhaven Vaarweg van de Fluessen naar Koudum (053) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 2,36 3,44 R VAARGEUL IN DE FLUESSEN Johan Frisokanaal (11,67) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen VAARGEUL IN ZWARTE WOUDE KOUDUMER VAR Nieuwe Vaart

-2,70 / -2,10 / MP 0 -2,20 / -1,50 / MP

-2,50 / -1,30 / KP 0 20,00/3,50/1,30/

Vaarweg van Workum naar de Fluessen (054) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KLIFRAK Workumertrekvaart (9,99) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,01 R Horsea 0,09 Klifrak, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 0,09 Klifrak, spoorbrug (dv opening 2) (bb)

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

6,90 / 1,00 / 6,90 / 1,30 / Pagina 67

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,10 R Verbinding met Nauwe Larts 0,52 LANGE VLIET 1,82 R Haiemerdolte 2,07 ZANDIGE GRONS 2,17 Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (0,00) 2,18 zw. Zandige Gons 2,29 KORTE VLIET 3,13 ZANDMEER 4,20 ZOND 4,32 GROOTE GAASTMEER 5,16 INTHIEMASLOOT 6,00 L Het Piel 6,72 L Het Piel naar Gaastmeer 6,72 FLUESSEN 7,67 Johan Frisokanaal (17,30) Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (054a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 L 1,03 1,34 3,10 3,18 4,22 5,20 5,23 5,23 L L R L GONS Vaarweg van Workum naar de Fluessen (2,17) Diepte Cemt-klasse Nijhuizumervaart VLAKKE BREKKEN Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (0,00) Bombrekken OUDEGAASTER BREKKEN Zijp De Bearshoeke Oudega, haven te HAVEN VAN OUDEGA

-1,80 / -1,20 / MP 0

Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot (054a1) 0,00 0,00 ATEGRACHT Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken (1,34) 0,00 Diepte 0,65 RINGWIEL 1,71 L Het Hop 2,35 PIETER BOUWESLOOT

-1,80 / -1,30 / KP

Workumertrekvaart (055) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WORKUMERTREKVAART Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (13,57) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang ten opzichte van Frieslandszomerboezempeil. Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen. R Workumertrekvaart (n. gedeelte)

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

0,06

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 68

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,63 Hollanderset, brug (dv opening 1) (bb) 1,42 Eemswouderbrug (dv opening 1) (bb) 2,24 Tsjerkwerderbrug (dv opening 1) (bb) 2,66 R Van Panhuyskanaal 2,66 Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (11,05) 4,23 L Vaart naar Dedzjum 5,32 Parregeasterbrug (dv opening 1) (bb) 7,29 R De Indijk 7,37 L Vaart naar Hieslum 9,36 Nijhuizumerbrug (dv opening 1) (bb) 9,99 Vaarweg van Workum naar de Fluessen (0,00) 9,99 L Horsea 10,33 Sudergoabrege (dv opening 1) (bb) 10,33 Sudergoabrege (dv opening 2) (vast) 10,54 L Toegang tot woonwijk Over De Dolte 10,74 L Bouwsma 10,87 L T. Bouwma 10,96 DIEPE DOLTE 11,06 R IJskeboerenvaart 11,08 Noorderbrug, Workum (dv opening 1) (bb) 11,24 R S.H. Schaap te Workum 11,38 R S.H. Schaap te Workum 11,73 Beginebrug (dv opening 1) (bb) 11,99 L Brandeburevaart 12,27 Kettingbrug, Workum (dv opening 1) (bb) 12,41 L Burevaart naar de Horsea 12,72 ZOOL 12,72 R Dijkvaart 12,74 L Uitwateringsgeul 12,76 Zeesluis, Workum (sluis 1) 12,76 12,76 Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Zeesluis, Workum, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) De Slinke Holland Boat te Workum Villapark It Soal It Soal te Workum It Soal te Workum IJSSELMEER Haven van Hindeloopen (0,00) Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (38,88)

7,00 / 1,40 / 7,00 / 1,10 / 6,95 / 1,10 /

6,95 / 1,10 /

7,00 / 1,10 /

7,00 / 2,65 / 8,00 / 2,65 /

6,90 / 1,00 /

8,00 / 1,15 / 7,00 / 1,40 /

25,60 / / 31,60 7,40 / 7,40

/ / -2,40 / -1,70 / MP 30,00/5,00/1,80/

12,79 13,09 13,46 13,67 14,02 14,43 15,34 16,12 17,26 R R R R R

7,40 / 3,65 /

Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (056) 0,00 0,00 0,00 0,00 WIJDE WIJMERTS Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer (0,00) Johan Frisokanaal (22,44) Diepte

-2,00 / -2,00 / KP Pagina 69

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00

0,12 0,12 L 0,13 R 1,17

1,19 1,26 L 3,10

4,59 4,79 4,79 4,86 5,01 5,29 5,53 5,69 5,88 6,06 6,73 7,93 8,45 9,09 9,59 9,64 10,67 11,26 11,55 12,78 13,57 13,62 13,67 13,67 13,77 13,77 14,13 14,15 14,16

L

R

R L L L L R R L L

R L L

Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Heeger Var (0,00) Heegervar Zandsloot Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De Skou, brug (dv opening 1) (bb) Peter Syperda te Osingahuizen Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (0,00) Wijd WIJMERTS OF BOLSWARDERZEILVAART Vaarweg Sneek-IJlst (5,31) Nijezijl, brug (dv opening 1) (bb) Wijmerts, spoorbrug (dv opening 1) (bb) OOSTHEMMERMEER Oosthem, haven te WIJMERTS OF BOLSWARDERZEILVAART De Draai, brug (dv opening 1) (bb) Oosthem, haven te Vaart naar Pikesyl Abbegaasteropvaart Abbegeasterketting, brug (dv opening 1) (bb) Westhemmer Opvaart Blauwhuistervaart Morrawieltje Wolsumerketting, brug (dv opening 1) (bb) Nijlandervaart Vaart naar Ytsum Bloedsloot Workumertrekvaart (0,00) Kruiswaterbrug (dv opening 1) (bb) KRUISWATER Stadsgracht (oost) te Bolsward TURFGRACHT Afgesneden gedeelte Workumertrekvaart Blauwpoortsbrug (dv opening 1) (bb) Witmarsumervaart Bolswardertrekvaart (22,22)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak I 50,00/6,60/2,05/

40,00/6,00/1,80/

9,50 / 1,40 /

8,30 / 1,44 / 7,00 / 1,00 /

7,80 / 0,80 /

6,98 / 1,00 /

7,00 / 1,80 /

7,90 / 3,06 /

7,00 / 1,10 /

Heeger Var (056a) 0,00 0,00 HEEGER VAR Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (0,12) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,72 Vaart naar Osingahuizen (0,00) 0,72 R Vaart naar Osingahuizen 0,89 Oer de Graft, brug (dv opening 1) (vast) 0,89 Oer de Graft, brug (dv opening 2) (vast)

-2,50 / -2,50 / KP 0

7,80 / 2,90 / 7,80 / 2,90 / Pagina 70

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,93 R Noordvaart door Heeg 1,09 R Eendracht, te Heeg 1,09 R Vaart door Heeg (Zie: bijzonderheden algemeen) 1,18 GRAFT 1,19 L Hoorn Watersport 1,23 Voetgangerstunnel (dv opening 1) 1,25 L Heeg, haven te 1,54 VAARGEUL VAN DE GRAFT NAAR HET JOHAN FRISOKANAAL 1,57 R Foekema's 1,57 Westvaart door Heeg 1,77 Johan Frisokanaal (21,13) 1,77 Woudsenderrakken en Welle (0,00) Vaart naar Osingahuizen (056a1) 0,00 0,00 VAART NAAR OSINGAHUIZEN Heeger Var (0,72)

19,73 / /

Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof (056b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 1,77 1,79 2,21 3,07 3,35 3,35 3,45 3,80 3,83 4,33 4,46 4,51 5,15 6,30 6,30 6,39 7,08 WIJNSLOOT Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (3,10) Diepte Cemt-klasse HET ZOUW JUTRIJPSTER VAART Kerksloot IJlst, brug (dv opening 1) (vast) Helpoarte ZOOLSLOOT Diepte Louwepoel Brug in de Riperwei (dv opening 1) (vast) Brug in de N-354 (dv opening 1) (vast) OOSTER WIJMERTS Nauwe Wijmerts Zwarte Brekken Modderige Rijd OUDHOF Diepte D'Uilenburg Prinses Margrietkanaal (48,18)

-1,40 / -1,40 / KP 0

L L

/ 2,61 /

-1,30 / -1,30 / KP 6,25 / 2,45 / 6,25 / 2,45 /

R

L L L

-6,20 / -1,30 / KP

R

Vaarweg Sneek-IJlst (057) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STADSGRACHT (ZUID) TE SNEEK Houkesloot (4,17) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,01 L Zomerrak, Houkesloot 0,01 Oudvaart

-2,50 / -2,00 / KP I 40,00/6,00/1,80/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 71

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,06 R Stadsgracht (oost) te Sneek 0,08 Oppenhuizerbrug (dv opening 1) (bb) 0,38 Harinxmabrug (dv opening 1) (bb) 0,62 Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (0,00) 0,90 Lemmerbrug (dv opening 1) (bb) 0,91 R Singel 0,94 KOLK 0,95 R Stadsgracht (west) te Sneek 1,05 GEEUW 1,94 R Oude loop van de Geeuw 2,19 Geeuwbrug (dv opening 1) (bb) 2,19 Geeuwbrug (dv opening 2) (vast) 2,19 Geeuwbrug (dv opening 3) (vast) 2,45 R Oude loop van de Geeuw 3,93 L Skipper Club Charter 4,16 L Oostelijke Dijgracht 4,35 IJlst, brug (dv opening 1) (bb) 4,36 L Ee 4,56 WIJDDRAAI 5,31 Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (4,79) Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof (058) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WOUDVAART Vaarweg Sneek-IJlst (0,62) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Stadsgracht (zuid) te Sneek Woudvaartsbrug (dv opening 1) (bb) Woudvaart Woudvaart (2 invaart) Aquanaut Joh. van de Meulen te Sneek De Waterpoort te Sneek De Waterpoort (2 invaart) Sneek, haven te Sneek, haven te Sneek, brug in de N-7 (dv opening 1) (vast) De Brekken Draaisloot WITTE BREKKEN Broeresloot Zwarte Brekken Modderige Rijd NAUW VAN DE BREKKEN Leienpoel OUDHOF Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer (0,00) Prinses Margrietkanaal (47,93)

7,80 / 0,80 / 8,35 / 1,10 /

8,10 / 1,25 /

9,00 / 2,76 / 12,80 / 3,15 / 7,15 / 3,15 /

9,00 / 1,00 /

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

0,00 0,02 0,11 0,13 0,25 0,38 0,40 0,57 0,73 0,91 1,03 1,71 2,22 2,50 2,56 2,70 3,26 3,70 4,50 4,81 5,01 5,01

5,80 / 0,96 /

R R R R R R R L R R L R R L

17,80 / 4,56 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 72

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Houkesloot (059) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOUKESLOOT Prinses Margrietkanaal (43,75) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Groote Potten Doorsteek naar It Ges It Ges It Ges Tophaven Toppenhof Schuttevaerhaven te Sneek Sneek, haven te Rimare Rimare (2 invaart) Frisia bv Jachthavenkanaal te Sneek Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegstane afmetingen. Sneek, haven te Oudvaart Vaarweg Sneek-IJlst (0,00)

-3,00 / -3,00 / KP IV 80,00/10,00/2,60/

0,48 1,60 1,76 2,15 2,19 2,31 2,46 2,60 2,64 2,66 2,81 3,46 3,50 3,50

R L L L L L L L L R

II 50,00/6,60/1,80/

3,65 R 4,16 R 4,17

Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (061) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEER Prinses Margrietkanaal (30,58) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen. Biggemeer, Prinses Margrietkanaal NAUWE GALLE Uitwateringsgeul POMPRAK Tuutsebrug (dv opening 1) (vast) Tuutsebrug (dv opening 2) (bb) Tuutsebrug (dv opening 3) (vast) KOLDIJKSTERRAK KROMSLOOTRAK Kromme Sleat AEGUMERDIEP Vaart naar Eagum Ringsleat WARGASTERVAART Ringsleat WSV Narderhaven Foudering

-1,70 / -1,70 / KP 0 30,00/5,00/1,50/

0,00 0,75 1,20 1,92 2,31 2,31 2,31 2,56 2,98 3,26 3,41 3,79 4,55 4,69 6,12 6,22 6,62

L

5,88 / 2,95 / 6,78 / / 5,88 / 2,95 /

L L L L R R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 73

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

6,83 7,13 7,23 7,80 9,22 9,27 10,01

L L L L

Grote brug te Warga (dv opening 1) (bb) B. van de Werff B. van de Werff (2e invaart) Vaart om Hempenserrmeerpolder Vaart om Hempensermeerpolder OMLEIDINGSKANAAL Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (0,25)

5,80 / 1,05 /

Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal (062) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LANGDEEL Nauwe Greuns (0,00) Van Harinxmakanaal (33,41) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen. Boarnsterhim, brug in de N-31 (dv opening 1) (vast) Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal (10,01) WARTENASTERWIJD Veenstra te Wartena S. de Jong te Wartena Oeble-om-Sleat ROGSLOOT Wartena, brug (dv opening 1) (bb) T. de Jong te Wartena Rogslootbrug (dv opening 1) (bb) Rogslootbrug (dv opening 2) (vast) Stichting Jachthaven Wartena Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten (0,00) Prinses Margrietkanaal (24,49)

-2,00 / -2,00 / KP I 40,00/6,00/1,80/

0,15 0,25 2,76 3,11 3,22 3,37 3,97 4,01 4,22 4,34 4,34 4,61 5,08 5,08

21,00 / 7,15 /

R R L

7,10 / 0,95 / 8,00 / 4,50 / 12,85 / 4,50 /

R

L

Sneekertrekvaart of Zwette (063) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,40 0,49 3,70 4,33 4,35 6,71 7,52 8,03 SNEEKERTREKVAART OF ZWETTE Van Harinxmakanaal (25,50) Zwettehaven Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Leeuwarden, brug in de N-31 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Boxumerdam, brug (dv opening 1) (vast) Jorwedervaart Weidumerbrug (dv opening 1) (vast) Weidumerdiep Mantgumer vaart Polder Mantgumernieuwland Zwin

-1,70 / -1,70 / KP 0 25,00/4,00/1,50/ 9,50 / 3,10 / / 20,15 / 6,50 / 3,05 / 11,75 / 3,10 /

R R R L L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 74

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Franekervaart (064) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FRANEKERVAART Van Harinxmakanaal (12,36) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Spoorbrug in de lijn Franeker - Leeuwarden (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Welsrijperhooghout (dv opening 1) (vast) Welsrijpertille (dv opening 1) (vast) Welsrijp, brug in de N-384 (dv opening 1) (vast) Welsrijp, brug in de parallelweg van de N-384 (dv opening 1) (vast) Baijumer Opvaart Muntsetille (dv opening 1) (vast) Oudemeer Vaart naar Winsum (0,00) Winsum, brug (dv opening 1) (bb) Breggebuorren Winsum, brug in de N-359 (dv opening 1) (vast) Weakenserbrug (dv opening 1) (vast) Bolswardertrekvaart (8,03) Oosterlittens, brug (dv opening 1) (bb) Jaanvaart Franekervaart

-1,70 / -1,70 / KP 0 25,00/4,00/1,50/

0,70 0,80 1,38 2,03 2,48 2,50 2,56 L 3,24 3,40 R 4,37 4,68 4,82 L 5,20 5,59 6,27 6,73 9,55 L 9,77

8,80 / 2,66 / / 20,15 / 6,25 / 3,30 / 7,05 / 2,70 / 8,00 / 2,60 / 7,00 / 2,75 /

10,05 / 3,05 /

5,38 / 1,15 / 9,65 / 2,75 / 11,00 / 2,65 / 5,70 / 1,30 /

Vaart naar Winsum (064a) 0,00 0,00 0,00 0,00 VAART NAAR WINSUM Franekervaart (4,37) Diepte Cemt-klasse

-1,00 / -1,00 / KP 0

Bolswardertrekvaart (065) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BOLSWARDERTREKVAART Van Harinxmakanaal (19,60) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,39 Spoorbrug in de lijn Harlingen - Leeuwarden (dv opening 1) (vast) 0,53 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 0,66 L Hijlaardervaart 2,43 Hoptille (dv opening 1) (vast) 3,30 Hoptille, brug in de N-359 (dv opening 1) (vast) 4,77 Panwurksbregge (dv opening 1) (vast) 6,22 L Baardersloot

-1,70 / -1,50 / KP 0 20,00/3,50/1,30/

5,25 / 3,10 / / 20,15 / 10,00 / 2,77 / 9,50 / 2,65 / 9,00 / 2,77 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 75

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

6,33 7,28 7,93 8,03 9,21 10,45 10,62 10,95 11,66 12,16 13,18 13,59 14,46 14,63 14,91 15,01 15,18 16,37 16,38 18,42 20,29 20,47 20,47 20,68 20,68 20,68 21,28 21,48 21,48 21,50 22,00 22,22 22,22

L R L R R L

L

R L

L

R

Baard, brug (dv opening 1) (bb) Broektille (dv opening 1) (vast) Oosterlittens, Hooghout (dv opening 1) (vast) Franekervaart (6,27) Weakensertille (dv opening 1) (vast) Spijktille (dv opening 1) (vast) Vaart naar Hennaard Spannumeropvaart Oosterendervaart Vaart naar Iens Warntille (dv opening 1) (vast) Kubaardervaart Wommels, haven te Wommels, brug (dv opening 1) (bb) Wommels, Hooghout (dv opening 1) (vast) Uitwateringskanaal Wommels, Hooghout (dv opening 3) (vast) Kromme Zijl, brug (dv opening 1) (vast) Kromme Zijl (dv opening 1) Burgwerderpijp, brug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Harlingervaart Oude Kloostervaart Dieperdehembrug (dv opening 1) (vast) Dieperdehembrug (dv opening 2) (vast) Dieperdehembrug (dv opening 3) (vast) Bolsward, Hooghout (dv opening 1) (vast) Stadsgracht (oost) Bolsward NAUWE GRACHT Sint Jansbrug (dv opening 1) (bb) Gijsbert Japicxbrug (dv opening 1) (bb) Witmarsumervaart Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward (14,16)

5,45 / 1,15 / 13,00 / 2,76 / 7,90 / 2,90 / 6,10 / 2,65 / 6,95 / 2,60 /

8,60 / 2,80 /

999,99 / 999,99 / 7,55 / 2,70 / / / 5,50 / 2,70 / 5,60 / / 7,40 / 2,55 / / 20,15 /

5,50 / 2,98 / 9,50 / / 5,50 / 2,98 / 7,00 / 2,65 /

6,00 / 1,60 / 7,00 / 1,70 /

Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (067) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 2,74 3,09 3,46 3,56 3,68 3,95 3,99 4,00 4,00 4,00 IJSSELMEER Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50,45) Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (54,56) Diepte Cemt-klasse MAKKUMERDIEP WV Makkum Marina Makkum Nieuwe Insteekhaven te Makkum Geul tussen kust en Makkumernoordwaard Industriehaven te Makkum Vissershaven, Buitenhaven Zuid te Makkum Makkum, sluis (sluis 1) Makkum, brug over sluis (dv opening 1) (bb) Diepte Cemt-klasse

-4,80 / -2,90 / MP III

R R L R

27,50 / / 27,80 7,75 / 7,75

/ / 7,75 / 1,75 / -1,70 / -1,30 / KP 0 Pagina 76

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

4,00

4,05 4,11 4,19 4,45 4,54 4,80 5,97 6,14 6,17 7,03 7,38 7,61 11,01 11,05

R R L

R R

Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. GROOTE ZIJLROEDE Vallaatsbrug (dv opening 1) (bb) Kromme Sloot Vaart door Makkum naar de Kleine Zijlroede Makkum, brug (dv opening 1) (bb) Nieuwe Vaart Hemmensbrug (dv opening 1) (bb) VAN PANHUYSKANAAL Kleine Zijlroede Makkumervaart (0,00) Allingawierstervaart Allingawiersterbrug (dv opening 1) (bb) Van Panhuysbrug (dv opening 1) (bb) Workumertrekvaart (2,66)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 30,00/5,50/1,50/

7,00 / 0,75 /

6,00 / 1,17 / 7,00 / 1,15 /

7,00 / 1,15 / 6,00 / 1,00 /

Makkumervaart (067a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,33 1,81 2,46 2,87 5,24 MAKKUMERVAART Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (7,03) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Kakeshoek, brug (dv opening 1) (bb) Schaardervaart Exmorsterzijl, brug (dv opening 1) (bb) Exmorravaartje Vaart naar Langerhouw Babuurster opvaart

-1,30 / -1,30 / KP 0 20,00/3,50/1,00/ 4,80 / 2,15 / 5,40 / 1,00 /

L R L R

Drentsche Hoofdvaart (075) 0,00 DRENTSCHE HOOFDVAART 0,00 Noord-Willemskanaal (0,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,41 Kloosterveen, brug (dv opening 1) (vast) 0,82 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 0,84 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 2,69 R Norgervaart 2,73 Norgerbrug (dv opening 1) (bb) 3,59 Van Liersbrug (dv opening 1) (bb) 4,71 Mr. Sickensbrug (dv opening 1) (bb) 5,86 Grietmansbrug (dv opening 1) (bb) 7,01 Jonkersbrug (dv opening 1) (bb) 8,17 Polakkenbrug (dv opening 1) (bb) 8,73 Koopbakkersdraai (dv opening 1) (bb) 9,38 Veenhoopsbrug (dv opening 1) (bb) Vaarweg van Het Deel langs Akkrum en 10,30 Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart (55,78) 10,37 L Timmerswijk Vaarwegen in Nederland 2002

-3,40 / -2,50 / KP 0 26,76/5,80/1,55/5,30 14,60 / 5,40 / / 20,48 / / 20,48 / 7,00 / 0,95 / 6,95 / 0,85 / 7,00 / 0,95 / 6,95 / 0,95 / 6,95 / 1,50 / 6,75 / 1,35 / 6,25 / 1,35 / 7,00 / 0,80 /

Pagina 77

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

10,41 Tentingerdraai (dv opening 1) (bb) 10,67 R Kromme Wijk 11,51 Leembrug (dv opening 1) (bb) 12,92 Spiersbrug (dv opening 1) (bb) 12,95 L Oranjekanaal 13,81 Hoogersmilde, brug in de N-381 (dv opening 1) (vast) 14,39 Pieter Hummelenbrug (dv opening 1) (bb) 14,55 L Beilervaart 15,66 Hendrik Oostdraai (dv opening 1) (bb) 17,49 Veenesluis (sluis 1) 18,52 19,20 22,01 22,34 Geeuwenbrug (dv opening 1) (bb) Haarsluis (sluis 1) Dieverbrug (dv opening 1) (bb) Dieversluis (sluis 1)

6,35 / 1,15 / 6,95 / 1,45 / 6,30 / 0,85 / 15,80 / 5,40 / 9,00 / 1,10 / 6,25 / 0,80 / / / 6,95 / 0,80 / / / 6,95 / 0,35 / / / 6,95 / 1,20 / 7,00 / 1,30 / 6,95 / 0,55 / 7,00 / 0,45 / / / 6,90 / 0,75 / / / 5,90 / 0,45 / 6,00 / 0,45 / 6,10 / 0,45 / 14,00 / 5,65 / / 18,00 / 6,10 / 1,20 / 6,10 / 1,20 / / /

26,76 / / 26,76 6,00 / 6,00 27,48 / / 27,48 6,00 / 7,60 27,48 / / 27,48 6,00 / 6,80

23,23 Olden Dieverbrug (dv opening 1) (bb) 23,87 L Van Holthesvaartje 25,25 Wittelterbrug (dv opening 1) (bb) 29,13 1e Uffelterbrug (dv opening 1) (bb) 30,17 2e Uffelterbrug (dv opening 1) (bb) 30,29 Uffeltersluis (sluis 1) 33,27 33,74 34,50 35,82 38,37 38,57 38,77 39,33 39,33 39,88 Havelterbrug (dv opening 1) (bb) Haveltersluis (sluis 1) Boschkampsbrug (dv opening 1) (bb) Lokbrug (dv opening 1) (bb) Pijlebrug (dv opening 1) (bb) Nijeveen, brug in de A-32 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Meppel, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Meppel, spoorbrug (dv opening 2) (bb) Paradijssluis (sluis 1)

27,50 / / 27,50 6,00 / 6,00 27,50 / / 27,50 6,00 / 7,40

27,57 / / 27,57 6,00 / 7,60

40,34 R Meppel, haven te 40,58 L Oude Vaart 41,03 Meppel, brug in de N-375 (dv opening 1) (vast) 41,21 R Pro Aqua Yachting 41,27 Max. toegestane afmetingen algemeen D opgegeven bij waterstand = NAP. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 41,27 R Meppel, Wout Liezen 41,28 Cemt-klasse 41,78 Meppelerdiep (11,01) Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (076) 0,00 0,00 0,00 HOOGEVEENSCHE VAART Meppelerdiep (7,59) Diepte

25,75 / 5,80 /

90,00/9,50/2,50/

III

-3,50 / -3,50 / MP Pagina 78

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00

Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen D opgegeven bij waterstand = NAP. 0,91 Staphorster Grote Stouwe, brug (dv opening 1) (bb) 1,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,02 Meppel, brug in de N-32 (dv opening 1) (vast) 3,07 Meppel, brug in de A-32 (dv opening 1) (vast) 3,45 Meppel, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 4,81 Brug Reggersweg (dv opening 1) (vast) 6,33 Meppel, brug in de N-851 (dv opening 1) (vast) 6,96 L Oude Hoogeveensche Vaart 8,17 Rogatsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 8,18 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Meppelerdiep-Brug om de Oost. Rogatsluis (sluis 1)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak II 65,00/7,30/2,50/5,80

9,00 / 3,00 / / 12,50 / 27,10 / 6,43 / 27,00 / 6,43 / 28,20 / 6,05 / 28,50 / 6,23 / 29,20 / 5,88 /

7,50 / 1,90 / 65,00/6,70/2,20/5,20

8,18

67,00 / / 67,00 7,50 / 7,50

/ / -3,40 / -3,00 / KP 26,95 / 6,60 / 7,50 / 5,30 / / / / 5,90 /

8,19 Diepte 8,61 R Rogat, haven te 11,06 De Wijk, brug (dv opening 1) (vast) 13,89 Ossesluisbrug (dv opening 1) (vast) 13,92 Ossesluis (sluis 1) 14,23 Oshaar, persleiding (dv opening 1) 18,33 R Zuidwolder Waterlossing 19,36 L Oude Diep 19,84 Echten, brug (dv opening 1) (vast) 21,30 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 21,32 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 21,75 Nieuwe Brugsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 21,77 Nieuwe Brugsluis (sluis 1) 23,45 Hoogeveen, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast) 23,55 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 24,45 Hoogeveen, brug (dv opening 1) (vast) 27,41 Hoogeveen, brug in de N-852 (dv opening 1) (vast) 28,18 VERLENGDE HOOGEVEENSCHE VAART 28,37 Industriehaven te Hoogeveen (0,00) 28,39 L N. Bouwman bv te Hoogeveen 28,43 Cemt-klasse 28,43 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Brug om de Oost - Haven te Veenoord. 28,43 Diepte 28,48 Hoogeveen, brug in Weg om de Oost (dv opening 1) (bb) 28,65 Het Schoolvonder (dv opening 1) (bb)

65,00 / / 65,10 7,50 / 7,50

18,20 / 5,96 / / 17,30 / / 17,30 / 7,50 / 5,60 / 65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50 / / 18,50 / 5,60 / / 12,18 / 18,50 / 5,72 / 18,50 / 5,59 /

I 40,00/5,85/1,50/5,10

-3,40 / -2,50 / KP 5,89 / 1,20 / 5,95 / 0,80 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 79

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

29,50 29,51 30,13 30,19 31,50 31,72 34,60 36,24 36,54 37,73 37,83 39,13 39,33 40,66 41,44 42,35 43,26 45,47 45,65 46,56 47,03 47,21 47,95 48,18 49,04 49,21 49,50 51,47

Noordscheschutsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Noordscheschutsluis (sluis 1) Kromme Jakken, brug (dv opening 1) (bb) L Linthorst-Homankanaal L Middenraai Trambrug, Nieuweroord (dv opening 1) (bb) Voetboogbrug (dv opening 1) (vast) Geesbrug (dv opening 1) (bb) R Zwindersche Kanaal R Kanaal Coevorden - Zwinderen L Marsstroom Zwindersche brug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Driftbrug (dv opening 1) (bb) Dalerbrug (dv opening 1) (bb) Oosterhesselerbrug (dv opening 1) (bb) Hesselerbrug (dv opening 1) (bb) L Boksloot Klenkerbrug (dv opening 1) (bb) Nieuwe Drostendiep L Jongbloed vaart Haarbrug (dv opening 1) (bb) Holsloot, brug in de N-34 (dv opening 1) (vast) Holslootsbrug (dv opening 1) (bb) Hoolbrug (dv opening 1) (bb) Den Hool, brug in de N-37 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

6,00 / 1,85 / 40,00 / / 40,00 6,00 / 6,00 / / 6,95 / 0,90 /

6,95 / 0,95 / / 5,50 / 7,00 / 1,70 /

7,50 / 0,40 / / 17,30 / 6,15 / 1,15 / 6,20 / 1,20 / 6,95 / 0,65 / 6,00 / 1,20 / 6,25 / 0,90 /

6,20 / 1,05 / 15,95 / 5,20 / 7,00 / 1,10 / 6,15 / 0,60 / 14,00 / 5,60 / / 7,80 / 40,00/5,85/1,90/5,30

Traject: Haven te Veenoord-Ericasluis. 51,52 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 51,85 L Veenoord, haven te 51,97 Veenoord, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 52,14 Veenbrug (dv opening 1) (bb) 52,97 R Zijtak van Stieltjeskanaal 53,01 Kerkbrug, Nieuw-Amsterdam (dv opening 1) (bb) 53,22 L Marchienewijk 54,25 Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (12,92) 54,25 R Stieltjeskanaal 54,35 Westerveenschebrug (dv opening 1) (bb) 56,55 Ericasluis (sluis 1) 56,56 57,27 58,33 59,32 60,94 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Ericasluis - Bladderswijk. Ericabrug (dv opening 1) (bb) Oosterveenschebrug (dv opening 1) (bb) Bladderswijk, Oranjekanaal Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Bladderswijk - einde vaarweg.

/ 18,75 / 8,83 / 1,20 / 6,10 7,00 / 1,60 / 7,00 / 0,85 /

42,10 / / 42,10 6,00 / 6,00

9,00 / 0,65 / / / 40,00/5,85/1,90/5,30 6,75 / 0,65 / 8,00 / 1,65 / 40,00/5,85/1,10/4,20

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 80

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

60,94 61,69

Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (0,00) Klazinaveen, brug (dv opening 1) (vast)

12,00 / 5,00 /

Industriehaven te Hoogeveen (076a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDUSTRIEHAVEN TE HOOGEVEEN Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (28,37) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Industriehaven van Hoogeveen. Edisonbrug (dv opening 1) (bb) Bekinkbrug (dv opening 1) (bb)

-3,10 / -3,10 / KP II 65,00/6,70/2,20/5,20

1,06 1,97

8,00 / 0,70 / 7,50 / 0,79 /

Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal (076b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,13 1,44 BLADDERSWIJK, ORANJEKANAAL Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (60,94) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bladderswijk, brug (dv opening 1) (vast) Oranjesluis (sluis 1)

-2,70 / -2,20 / KP I 40,00/5,85/1,90/4,20 42,10 / / 42,10 6,00 / 6,00 11,15 / 4,60 / / / 16,50 / 5,74 / 7,00 / 1,85 /

Oranjedorp, brug in de N-37 (dv opening 1) (vast) 2,65 Brug 23 (dv opening 1) (bb) 4,44 BARGERMEERKANAAL 4,45 L Oranjekanaal 4,57 Bargerbrug (dv opening 1) (vast) 4,64 R Emmen, haven te 4,84 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingh maximum toegestane afmetingen. Traject: Bargermeerkanaal. Emmen, brug in de Rondweg Emmen (dv opening 1) (vast) Oeverse brug (dv opening 1) (vast)

24,00 / 4,60 / 40,00/5,85/1,50/4,20

5,94 6,02

13,60 / 4,60 / 22,50 / 4,60 /

Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (078) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BINNENGRACHT (WESTELIJK GEDEELTE) TE COEVORDEN Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0,00) Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36,93) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

-3,00 / -3,00 / KP I 40,00/5,80/1,90/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 81

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,33

Coevorderstadsgracht, spoorbrug (dv opening 3) (bb) 0,42 VERBINDINGSKANAAL 0,51 L Afwateringskanaal 0,51 L Coevorden, haven te 0,52 BUITENGRACHT TE COEVORDEN 0,52 Diepte 0,68 L Lutterhoofdwijk Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (079) BINNENGRACHT TE COEVORDEN Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0,00) 0,00 Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (36,93) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,19 Bentheimerbrug (dv opening 1) (bb) 0,37 R Kanaal Coevorden-Alte Picardie 0,75 L Coevorden, haven te 0,84 Jan Kuipersbrug (dv opening 2) (bb) 0,89 STIELTJESKANAAL 1,46 Het Vonder, fietsbrug (dv opening 2) (bb) 1,85 Poppenhare, brug (dv opening 1) (vast) 5,66 Oshaar, brug (dv opening 1) (vast) 8,69 Spoorbrug NAM (dv opening 1) (bb) 9,18 Stieltjeskanaalsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 9,19 Stieltjeskanaalsluis (sluis 1) 65,00 / / 65,00 7,50 / 7,50 10,24 L Zijtak van Stieltjeskanaal 10,41 Drieklapsbrug (dv opening 1) (bb) 11,18 Dommerskanaal 12,92 Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (54,25) 0,00 0,00

9,00 / 1,70 / 6,60

-2,50 / -2,50 / KP

-3,00 / -3,00 / KP II 40,00/5,80/1,90/5,40

7,20 / 1,50 /

8,00 / 1,80 / 8,53 / 2,00 / 27,30 / 5,90 / 24,60 / 6,00 / 9,26 / 1,80 / 7,50 / 5,40 / / /

8,95 / 1,00 /

Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (080) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KANAAL ALMELO-DE HAANDRIK Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (15,48) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

-2,60 / -2,50 / KP I 50,00/5,80/2,10/6,00

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 82

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Dg. 2,1m op traject: Almelo - zwaaikom Hardenberg (km 25,5). Traject: Almelo - De Haandrik * Schepen langer dan 39m dienen te zijn voorzien van actieve kopbesturing. * De max. toeg. diepgang is aangegeven tov KP. Bij afwijkende waterstand diepgang evenredig aanpassen. * Bij bakkentransport is voor en achter een sleepboot verplicht waarbij de totale max. lengte en breedte niet meer mogen bedragen dan 50m resp. 5,80m. * De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de max. toeg. afm Aadorp, sluis (sluis 1)

0,40

63,70 / / 63,70 8,50 / 8,50

/ / 6,78 / 0,70 / / 20,30 / 30,00 / 7,30 / 9,50 / 0,30 / 8,70 / 0,36 / 8,00 / 0,70 / 9,00 / 0,40 / 9,00 / 0,20 / 7,50 / 0,30 / 23,00 / 6,50 /

0,72 Brug Aadorp (dv opening 1) (bb) 2,20 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 2,33 Aadorp, brug (dv opening 1) (vast) 4,47 Brug Westeinde (dv opening 1) (bb) 8,50 R Vriezenveensche Veenkanaal 9,08 Daarlerveen, brug (dv opening 2) (bb) 10,42 Grote Puntbrug (dv opening 1) (bb) 11,24 Tonnendijk, brug (dv opening 1) (bb) 12,95 Geerdijkbrug (dv opening 1) (bb) 14,76 Beerzerbrug (dv opening 1) (bb) 15,28 R Nieuwe Stroomkanaal 15,54 Beerzerveld, brug in de N-36 (dv opening 1) (vast) 15,69 L Marienberg-Vechtkanaal 16,14 Kloosterdijkbrug (dv opening 1) (bb) 17,77 Gouden Ploegbrug (dv opening 1) (bb) 19,87 Bergentheim, brug (dv opening 1) (bb) 20,34 Bergentheim, brug in de N-343 (dv opening 1) (vast) 20,96 R Uitwateringsgeul 22,96 Bruchterveld, brug (dv opening 1) (vast) 23,35 L Hardenberg, haven te 23,66 Emtenbroekerdijkbrug (dv opening 1) (bb) 24,80 Hoogenwegbrug (dv opening 1) (bb) 25,50 Diepte 25,50 Max. toegestane afmetingen algemeen Dg. 1,9m op traject: km 25,5 - De Haandrik. Zie ook de opmerkingen voor het gehele traject Almelo - De Haandrik. 26,50 Hardenberg, brug (dv opening 1) (vast) 28,04 Loozenbrug (dv opening 2) (bb) 29,60 L 't Hooge Holt 30,05 Steensteegbrug (dv opening 1) (bb) 31,62 Sluis de Haandrik (sluis 1) 31,72 31,89 31,95 32,47 32,56 De Haandrik, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Overijsselsche Vecht COEVORDEN-VECHTKANAAL Coevordersluis (sluis 1) Coevorderbrug (dv opening 1) (bb)

6,98 / 0,20 / 8,25 / 0,50 / 6,92 / 0,50 / 32,00 / 6,55 /

30,20 / 6,70 / 6,87 / 0,50 / 6,98 / 0,50 / -1,90 / -1,90 / KP 50,00/5,80/1,90/6,00

27,00 / 6,50 / 6,97 / 0,50 / 8,00 / 0,63 / / / 8,50 / 1,30 /

71,25 / / 73,50 8,50 / 8,50

71,25 / / 73,50 8,50 / 8,50

/ / 8,50 / 1,30 / Pagina 83

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 40,00/5,80/1,90/6,00

32,89 L Afwateringskanaal 32,89 Max. toegestane afmetingen algemeen De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de maximum toegestane afmetingen. Deze kan onder beperkingen worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. 36,59 Monierbrug (dv opening 1) (bb) 36,60 Coevorden, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Binnengracht (w. gedeelte), 36,93 Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden (0,00) 36,93 Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal (0,00) Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (081) 0,00 0,00 KANAAL ZUTPHEN-ENSCHEDE Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (43,59) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Geldersche IJssel - zwaaikom Lochem. Diepgang: Op het pand Geldersche IJssel Eefde (voorpand) evenveel minder dan 2,80 m. als de buitenwaterstand sluis Eefde lager is dan NAP+3,20 m. 1,82 Eefde, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 2,04 Eefdesebrug (dv opening 1) (vast) 2,82 L Eefse Beek 2,85 R Stroomkanaal van gemaal Eefde 3,06 Voorsluis Eefde (sluis 1) 3,28 3,30 3,30 3,70 7,42 7,73 9,73 11,20 12,80 13,91 14,37 15,45 16,17 16,18 16,23 16,87 16,97 16,97 Sluisbrug, Eefde (dv opening 1) (vast) Eefde, sluis (sluis 1)

10,50 / 1,60 / 6,95 / 1,60 /

-1,00 / -1,00 / NAP Va 110,00/12,00/2,80/

49,00 / 12,00 / 60,00 / 13,00 /

200,00 / / 200,00 24,00 / 30,00 133,00 / / 140,00 12,00 / 12,00

/ / 12,00 / 13,00 / / 7,30 / -5,00 / -3,30 / KP 44,30 / 6,73 / 44,30 / 6,50 / 43,50 / 6,50 / / 30,00 / / 35,05 / 41,20 / 6,94 /

Diepte R Stroomkanaal van gemaal Eefde Almensebrug (dv opening 1) (vast) L De Nieuwe Aanleg Ehzerbrug (dv opening 1) (vast) Dochterense Brug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Exelse Brug (dv opening 1) (vast) L Lochem, haven te R Overlaat voor de Berkel R Lochem, haven te Lochemsebrug (dv opening 1) (vast) R Uitwatering van de Berkel Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: zwaaikom Lochem - Enschede. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 17,47 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 19,29 Mogezompse brug (dv opening 1) (vast)

44,00 / 6,50 / IV 110,00/9,75/2,60/

/ 35,05 / 44,60 / 6,50 / Pagina 84

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

20,70 21,01 22,06 22,95 22,97 23,70 25,48 29,03 29,20 30,70 32,10 33,54 34,21

R Overlaat voor de Bolksbeek Grensbrug (dv opening 1) (vast) R Zuidelijk Afwateringskanaal R Overlaat voor de Schipbeek L Schipbeek Markelosebrug (dv opening 1) (vast) Diepenheimsebrug (dv opening 1) (vast) Weldammerbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hengelerbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Dorrebrug (dv opening 1) (vast) Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (0,00) 36,00 R Hagmolen beek 36,20 Delden, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 36,21 Delden, sluis (sluis 1) 37,87 39,34 41,66 St. Annabrug (dv opening 1) (vast) Vossenbrinkbrug (dv opening 1) (vast) Loofriet, brug in de A-35 (dv opening 1) (vast) 41,89 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 41,99 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 42,10 R Uitwateringsgeul 42,29 L Vikkerhoek 42,56 Oelerbrug (dv opening 1) (vast) 43,74 Hengelo, haven te 44,07 Boekelose brug (dv opening 1) (vast) 44,14 Storkhaven te Hengelo (Ov) 44,54 Petroleumhaven te Hengelo (Ov) 45,06 Hengelo, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 45,07 Hengelo, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 45,09 Hengelo, sluis (sluis 1) 46,83 Twekkelerbrug, Enschede (dv opening 1) (vast) 48,19 HAVENGEBIED ENSCHEDE 48,20 Lonnekerbrug (dv opening 1) (vast) 48,26 L Petroleumhaven Avia Weghorst te Enschede 48,59 Nieuwe Industriehaven te Enschede 49,79 R Enschedesche WV De Helling bv 49,79 Handelshaven te Enschede Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen (082) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZIJKANAAL NAAR ALMELO Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (34,21) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Wiene, spoorbrug (dv opening 1) (vast)

25,00 / 6,50 /

46,35 / 6,50 / 36,00 / 6,66 / 58,32 / 7,41 / / 27,00 / 63,05 / 6,69 / / 27,55 / 26,60 / 6,61 /

12,00 / 7,34 / 133,00 / / 140,00 12,00 / 12,00 / 7,30 / 50,10 / 6,50 / 26,80 / 6,61 / 50,00 / 6,50 / / 33,30 / / 33,30 /

50,10 / 6,50 / 40,25 / 7,20 /

12,00 / 6,54 / 12,00 / 6,46 / 133,00 / / 140,00 12,00 / 12,00 / 6,62 / 49,50 / 7,87 /

45,64 / 6,50 /

-4,20 / -3,50 / KP IV 110,00/9,75/2,50/

0,34

35,50 / 6,82 / Pagina 85

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,75 Tankinkbrug (dv opening 1) (vast) 0,99 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,44 Cottwicherbrug (dv opening 1) (vast) 3,92 Warmtinkbrug (dv opening 1) (vast) 6,05 Linschoterbrug (dv opening 1) (vast) 7,92 Vredesbrug (dv opening 1) (vast) 9,52 Hoeselderbrug (dv opening 1) (vast) 9,94 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 10,82 Leemslagenbrug (dv opening 1) (vast) 12,53 L Almelose WSV 13,26 Wierdense brug (dv opening 1) (vast) 13,83 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 14,09 Almelo, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 14,30 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 14,31 Bedrijvenpark N-W Twenthe 14,37 Almelo, 3e Industriehaven 14,43 R 3e Industriehaven te Almelo 14,71 2e Industriehaven te Almelo 15,09 1e Industriehaven te Almelo 15,31 Almelo, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 15,48 Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal (0,00) 15,68 OVERIJSSELSCH KANAAL, HAVEN TE ALMELO 15,81 Dollegoorbrug (dv opening 1) (bb) 16,52 Cemt-klasse 16,54 Eilandsbrug (dv opening 1) (bb) 16,56 BINNENHAVEN ALMELO 17,11 L Kanaal Almelo - Nordhorn 17,18 L Centrum, te Almelo 17,35 Cemt-klasse 17,36 Javabrug, Almelo (dv opening 1) (bb) Oude IJssel (083) 0,00 0,00 AFGEDAMDE ARM GELDERSCHE IJSSEL Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (19,32) 0,00 Diepte 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning lengte 57 m 0,00 Cemt-klasse 0,11 Doesburg, haven te 0,11 Cemt-klasse 0,43 L Afwateringskanaal stuw Doesburg 0,55 R Afgedamde Geldersche IJssel 0,61 OUDE IJSSEL 0,69 R Afwateringskanaal stuw Broekhuizerwater 0,80 Doesburg, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,82 Doesburg, sluis (sluis 1) 1,01 L ZV De Oude IJssel 1,01 L Toeleidingskanaal stuw Doesburg 2,20 Doesburg, brug in de S-51 (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002

39,50 / 6,54 / / 27,30 / 39,50 / 6,50 / 40,50 / 6,65 / 40,50 / 6,50 / 40,50 / 6,56 / 38,00 / 6,66 / / 20,00 / 40,50 / 6,65 / 38,00 / 6,57 / / 17,80 / 39,44 / 6,50 / / 17,40 /

42,46 / 6,49 /

10,00 / 0,70 / III 8,50 / 0,70 / 6,50

0 4,40 / 0,70 /

-5,00 / -2,80 / SP 55,00/7,80/2,50/7,00 Va II

8,00 / 10,90 / 59,00 / / 59,00 8,00 / 8,00 / /

21,50 / 8,00 /

Pagina 86

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

5,35 Hoog-Keppel, brug (dv opening 1) (bb) 6,91 L Benedenmond oude rivierbocht te Laag-Keppel 7,49 Laag-Keppel, brug (dv opening 1) (bb) 8,22 L Bovenmond oude rivierbocht 8,88 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 10,35 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 10,59 R Uitwatering Doetinchem - De Huet 10,73 L Heinoorden 12,05 Energiebrug, Doetinchem (dv opening 1) (bb) 12,09 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 12,20 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 12,30 R Uitwatering Doetinchem sportpark 12,81 R WV De Ank 12,97 Europabrug, Doetinchem (dv opening 1) (bb) 13,13 Oude IJsselbrug, Doetichem (dv opening 1) (bb) 13,77 Saap Roelofsbrug (dv opening 1) (bb) 13,79 Oude IJsselspoorbrug (dv opening 1) (bb) 15,54 Doetinchem, brug in de A-18 (dv opening 1) (vast) 16,24 R Waalsche Water 16,71 R Warmsche Waterleiding 17,37 Doetinchem, brug in de N-317 (dv opening 1) (vast) 17,37 Cemt-klasse 17,74 L Bielheimerbeek 17,87 R Afwateringskanaal Waterzuivering Wisch 17,91 De Pol, sluis (sluis 1) 59,00 / / 59,00 7,00 / 7,00 20,67 Terborg, brug (dv opening 1) (bb) 20,86 R Visvijver Etten 20,96 R Roeibotenhaven Hengelsportvereniging Wisch 22,21 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 22,48 Ulft, brug in de N-317 (dv opening 1) (vast) 23,24 Melkvonder (dv opening 1) (vast) 24,43 Ulft, brug (dv opening 1) (vast) 24,80 Oversluis, brug (dv opening 1) (vast) 25,11 L Ven te Ulft 25,15 Ulft (dv opening ) Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (084) 0,00 NEDER-RIJN, GELDERSCHE IJSSEL, KETELDIEP EN KETELMEER 0,00 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (11,09) 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Geldersche IJssel en Keteldiep. 0,31 GELDERSCHE IJSSEL 2,43 Westervoort, brug (dv opening 1) (vast) 2,46 Westervoort, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 3,18 R Haven Westervoort Beton 4,10 R Gat van Putman Vaarwegen in Nederland 2002

9,70 / 1,50 /

9,90 / 1,00 / / 25,00 / / 25,65 /

11,00 / 5,20 / / 38,80 / / 27,00 /

11,00 / 5,20 / 9,80 / 2,90 / 9,50 / 3,50 / 9,45 / 2,40 / 10,14 23,00 / 9,35 /

28,00 / 3,00 / 0

/ / 9,80 / 1,39 /

/ 38,50 / 7,50 / 3,50 / 19,00 / 4,60 / 13,70 / 3,00 / 7,90 / 2,92 / / /

Va 110,00/12,00//

110,00 / 20,15 / 110,00 / 20,15 /

Pagina 87

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,66 7,29 L 10,70 R 12,33 12,91 14,31 14,78 15,06 19,32 20,10 20,28 20,28 21,93 21,95 24,18 24,60 29,10 30,58 33,96 34,21

L R R L

R R L L R R L R R

37,65 38,42 L 39,35 R 39,96 R 40,23 R 40,54 40,54 40,58 40,58 41,35 R 41,40 L 41,71 L 42,45 42,56 42,78 43,59 47,57 47,81 51,70 52,17 54,46 L R R R

54,64 R 55,99 R 56,13 R 56,27

Arnhem, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast) Uitwateringskanaal Velperwaarden Recreatiegebied Rhederlaag (invaart verboden) Oude Rivierarm bij De Steeg (0,00) Uitwateringskanaal Het Broek Valewaard (ontzanding, invaart toegestaan) Uitwateringskanaal gemaal De Liemers Havikerwaard bv Oude IJssel (0,00) Doesburg, brug (dv opening 1) (vast) Afgedamde rivierarm (zie: bijz. algemeen) Rijkshaven Doesburg Het Zwarte Schaar, recreatiegebied Dierensche Hank Apeldoornsch Kanaal Zandwingebied Uitwateringskanaal gemaal Grote Beek Uitwateringskanaal Brummensche Waarden Uitwateringskanaal gemaal Baakse Beek Stroomkanaal van Hackfort (instroom in 't Groene Kanaal) Brug Cortenoever (dv opening 1) (vast) Uitwateringskanaal gemaal F.C. Colenbrander Uitwateringskanaal te Zutphen Vispoorthaven, WSV Gelre Uitwatering stadsgrachten Zutphen Oude IJsselbrug, Zutphen (dv opening 1) (bb) Oude IJsselbrug, Zutphen (dv opening 2) (vast) IJsselspoorbrug, Zutphen (dv opening 1) (bb) IJsselspoorbrug, Zutphen (dv opening 2) (vast) Houthaven te Zutphen Uitwateringskanaal polder De Hoven Uitwateringskanaal Hoendernesterbeek Industriehaven te Zutphen Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen (0,00) Uitwateringskanaal slot Nijenbeek Zandgat Gorssel Dommerbeek Ven 'de Hank' Deventer, brug in de A-1 (dv opening 1) (vast) Schipbeek Haven Cebeco Handelsraad (onttrokken aan scheepvaart) Gashaven te Deventer Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (0,00)

94,50 / 21,58 /

85,00 / 17,61 /

90,00 / 18,00 /

13,40 / 10,80 / 15,75 80,00 / 10,92 / 13,40 / 10,80 / 15,75 80,00 / 10,92 /

/ 37,22 / / 50,40 /

125,00 / 15,70 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 88

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

56,76 L Uitwateringskanaal gemaal Bolwerk 56,82 Wilhelminabrug, Deventer (dv opening 1) (vast) 57,92 IJsselspoorbrug, Deventer (dv opening 1) (vast) 59,75 R ZMV Deventer e.o. 61,16 L Toeleidingskanaal gemaal mr. A.C. Baron van der Feltz 63,66 Betonindustrie Terwolde 64,16 L Jachthaven Terwolde 74,68 L WSC IJsselzicht 76,53 R Duursche Waarden 77,40 R Passantenhaven Wijhe 84,12 L Doornweerd 85,43 R De Waarden 86,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 87,08 R Toevoerkanaal IJsselcentrale 87,08 R Inlaathaven Centrale Harculo 87,57 R Afvoerkanaal IJsselcentrale 87,57 R Uitlaathaven Centrale Harculo 90,00 Apeldoornsch Kanaal te Hattem (0,00) 91,13 IJsselspoorbrug, Zwolle (dv opening 2) (bb) 91,13 IJsselspoorbrug, Zwolle (dv opening 1) (vast) 91,92 Katerveer, brug (dv opening 1) (vast) 92,14 R Willemsvaart 92,23 R Uitwateringskanaal gemaal Katerveer 92,32 Zwolle, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast) Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, 93,01 Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (0,00) 94,12 R Spoolder Enk 94,41 L Uitwateringskanaal gemaal Antlia 98,73 R Uitwateringskanaal 100,31 L Gat van Van de Kamp (recreatiegebied) 102,41 L Koeluchtergat 102,42 L Koeluchtergat 102,91 R Passantenhaven Wilsum 104,70 R Scheren Welle 105,56 Molenbrug, Kampen (dv opening 1) (vast) 106,51 R Uiterwaard IJsselmuiden (verboden invaart) 106,78 L WSV De Bovenhaven 107,08 L Uitwatering grachten Kampen 107,67 R Passantenhaven Kampen 107,74 IJsselbrug [Stadsbrug], Kampen (dv opening 1) (vast) 107,74 IJsselbrug [Stadsbrug], Kampen (dv opening 2) (bb) 107,74 IJsselbrug [Stadsbrug], Kampen (dv opening 3) (vast) 107,74 IJsselbrug [Stadsbrug], Kampen (dv opening 4) (vast) 107,74 IJsselbrug [Stadsbrug], Kampen (dv opening 5) (vast) 108,11 Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (0,00) 108,58 L WV De Buitenhaven 108,87 R Gat van Seveningen 109,06 L WSV De Riette Vaarwegen in Nederland 2002

100,00 / 13,73 / 90,00 / 13,63 /

/ 35,28 /

37,00 / 6,19 / 11,19 90,00 / 6,15 / 134,00 / 10,94 /

145,00 / 13,33 /

158,00 / 12,24 /

28,00 / 4,50 / 29,80 / 5,43 / 12,03 28,00 / 5,60 / 28,00 / 4,70 / 28,00 / 3,80 /

Pagina 89

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

110,16 Schokbeton-Betonson 110,89 Haatlandhaven 112,15 R WV Berend Aalbers 112,29 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 112,61 Eilandbrug, Kampen (dv opening 1) (bb) 112,61 Eilandbrug, Kampen (dv opening 2) (vast) 113,57 L Voormalige Rijkshaven 113,73 L Uitwateringskanaal gemaal Vossenwaard 113,78 Kattendiep en Ramsgeul (0,00) 113,79 Diepte 114,32 KETELDIEP 118,25 Diepte 118,52 KETELMEER 118,52 Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (78,46) 118,93 Hoge Vaart (62,53) 119,48 L Uitwateringskanaal gemaal Colijn Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, 127,30 Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (48,59) 127,37 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 127,92 Ketelbrug (dv opening 1) (bb) 127,92 Ketelbrug (dv opening 2) (vast) 127,92 Ketelbrug (dv opening 3) (vast) 127,97 Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0,00) 127,97 Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0,00) Oude Rivierarm bij De Steeg (084a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 OUDE RIVIERARM BIJ DE STEEG Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (12,33) Diepte Cemt-klasse Middachterbrug (dv opening 1) (vast)

/ 28,24 / 19,70 / 15,25 / 100,00 / 16,50 /

-3,20 / -3,20 / NAP -4,20 / -2,70 / MP

/ 30,40 / 18,00 / 10,40 / 75,40 / 13,10 / 75,40 / 13,10 /

3,00 / 3,00 / NAP Va 43,00 / 17,42 /

Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer (084b) 0,00 0,00 VOORHAVEN PRINS BERNHARDSLUIS Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (56,27) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,24 L Uitwateringskanaal spuisluis 0,31 Prins Bernhardbrug, Deventer (dv opening 1) (bb) 0,33 Prins Bernhardsluis, Deventer (sluis 1) 100,00 / / 100,00 12,00 / 12,00 0,33 Diepte 0,44 VOORHAVEN PRINS BERNHARDSLUIS EN HAVENS TE DEVENTER 0,45 Pr. Bernhardsluis, Deventer, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,58 BASISKANAAL 0,58 Binnenhaven te Deventer

-1,60 / -1,60 / NAP Va 100,00/11,80/3,20/ 12,00 / 7,79 / / / -3,20 / -3,20 / KP

12,00 / 0,50 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 90

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,74 Hanzebruggen (dv opening 1) (bb) 1,18 3e Havenarm te Deventer 1,68 R Ligplaats woonschepen 2,29 Voortzetting Kanaal Deventer-Raalte (onbevaarbaar) Apeldoornsch Kanaal te Hattem (084c) 0,00 0,00 APELDOORNSCH KANAAL TE HATTEM Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (90,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,35 R Passantenhaven te Hattem 0,60 Cemt-klasse 0,60 Max. toegestane afmetingen algemeen Bij afwijkende waterstand > of < dan NAP-0,10m, D max. 2m

12,00 / 0,65 /

-1,83 / -1,83 / NAP I 40,00/5,90/1,70/ 0 30,00/5,90/1,70/

Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (084d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GANZENDIEP Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (108,11) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen Ganzensluis (sluis 1)

-1,80 / -1,50 / NAP 0 //1,80/

0,57

32,00 / / 32,00 6,00 / 6,00

/ 4,60 / -1,50 / -1,00 / MP 6,00 / 5,40 /

0,57 Diepte 0,61 Ganzensluis, brug over (dv opening 1) (vast) 0,92 L WV 't Koggeschip 1,74 L Camping Seveningen 5,40 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 5,47 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 6,34 GOOT 6,34 Ganzendiep (0,00) 6,34 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen. 6,55 R Uitwateringskanaal gemaal Rambonnet 7,32 Mandjeswaardbrug (dv opening 1) (bb) 7,70 R Uitwateringskanaal gemaal Nieuw Lutterzijl 8,83 L Middelwetering 11,61 L Sloot door de Cock's polder 11,67 R Veneriete (afwateringskanaal) 12,01 SCHEEPVAARTGAT 13,86 R De Belt Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, 14,03 Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (22,39) Ganzendiep (084d1) 0,00 GANZENDIEP

/ 19,60 / / 19,60 /

//1,00/

6,00 / 2,55 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 91

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -1,50 / -1,30 / MP 0 -1,30 / -0,30 / MP

0,00 0,00 0,00 3,66 3,67 5,10

Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (6,34) Diepte Cemt-klasse Diepte ZWARTE MEER, GANZENDIEP Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (26,73)

Kattendiep en Ramsgeul (084e) 0,00 0,00 KATTENDIEP Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (113,78) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,57 L Keteleiland 3,27 Cemt-klasse 3,28 KETELMEER 3,28 Diepte 4,24 RAMSGEUL 4,24 Diepte 7,03 Ramspol (dv opening 2) 7,23 Ramspolbrug (dv opening 1) (vast) 7,23 Ramspolbrug (dv opening 2) (vast) Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, 8,68 Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (33,15)

-6,00 / -2,00 / MP II 0 -2,50 / -2,50 / MP -4,50 / -3,50 / MP / / 30,00 / 3,20 / 30,00 / 3,20 /

Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (086) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZWOLLE-IJSSELKANAAL Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (93,01) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zwolle-IJsselkanaal. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Spooldersluis (sluis 1)

-4,00 / -4,00 / NAP Va 110,00/12,00/3,25/

0,72 0,88

142,00 / / 142,00 14,00 / 14,00

/ / 14,00 / 4,80 /

Spooldersluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 1,60 Voorsterhaven 1,78 Scaniahaven 1,95 L Waterinlaatkanaal Zwolle 2,03 Voorsterbrug (dv opening 1) (vast) 2,13 Zwolle, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 2,20 R Langshaven Katwolderhaven 2,29 Katwolderhaven 2,40 Zwolle, voetbrug (dv opening 1) (vast) 2,86 L Hasselterhaven 2,97 ZWARTE WATER 2,97 Stadsgrachten en havens te Zwolle (0,00) 2,97 Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Vaarwegen in Nederland 2002

35,50 / 9,40 / 34,00 / 9,40 /

46,50 / 9,40 /

110,00/12,00/3,00/

Pagina 92

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,12 3,12 3,29 3,38 3,42 3,76 3,93 4,17 4,17 5,34 6,31 7,90 8,37 9,09 9,14 9,65 9,85 10,18 10,47 10,56 10,61 10,65 10,76 11,06 11,58 11,58 13,08 14,04 15,09 17,00 17,12 17,19 17,39 17,47 17,83 18,08 18,19 19,34 19,96 20,16 20,23 20,91

R R L R

R R R

L L L R L L

R R L R R R R

R L L L

20,98 L 21,06 L 21,56 21,64 21,65 22,39 23,78 24,30 26,73

Twistvlietbrug (dv opening 1) (bb) Twistvlietbrug (dv opening 2) (vast) Dijkzicht Stichting Het Zwolse Watersport Centrum Oude Wetering Jachthaven de Hanze Rijkshaven Zwolle Mastenbroekerbrug (dv opening 2) (bb) Mastenbroekerbrug (dv opening 1) (vast) Westerveldse Kolk Noorderkolk Overijsselsche Vecht (33,69) Streng Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Covarta Heembeton / Elf Hasselt Betoncentrale Hasselt Hasselt, haven te Galgenrak Admiraal te Hasselt Admiraal te Hasselt De Beer Stadsgracht Hasselt (0,00) Zwartewaterbrug (dv opening 2) (vast) Zwartewaterbrug (dv opening 1) (bb) Molenwaardsstreng (zie: bijz. algemeen) Uitwaterringskanaal Kloosterzijl Uitwateringskanaal gemaal Cellemuiden Uitwateringskanaal gemaal Kostverlorenzijl Uitwateringskanaal gemaal Zedemuden Meppelerdiep (0,00) Zwartewater te Zwartsluis Zwartewater te Zwartsluis Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (1,14) Arembergergracht (8,02) Panorama Industriehaven te Genemuiden Klaas Beens & Zn. Genemuiden, haven van Passantenhaven te Genemuiden ZWOLLE-IJSSELKANAAL, ZWARTE WATER, ZWOLSCHE DIEP, RAMSDIEP EN SCHOKKERHAVEN Berghaven te Genemuiden De Ketting ZWARTE MEER Diepte ZWOLSCHE DIEP Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat (14,03) Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (0,00) RAMSDIEP Ganzendiep (5,10)

20,00 / 6,86 / 50,00 / 7,25 /

15,80 / 5,40 / 50,00 / 5,80 /

/ 30,32 / / 30,32 /

80,00 / 5,90 / 18,00 / 5,40 /

-3,50 / -3,50 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 93

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

32,72 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 32,99 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 33,15 Kattendiep en Ramsgeul (8,68) 34,56 Ramspolbrug (dv opening 1) (vast) 34,56 Ramspolbrug (dv opening 2) (bb) 34,56 Ramspolbrug (dv opening 3) (vast) 34,75 Ramspol (dv opening 1) 39,75 SCHOKKERHAVEN 40,01 KETELMEER 40,67 R Schokkerhaven 41,32 Diepte 48,59 Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (127,30) Overijsselsche Vecht (086a) OVERIJSSELSCHE VECHT Overijsselsche Vecht boven stuw te Junne (voortzetting) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: brug in rijksweg 28-stuw Junne. Bij winterpeil benedendrempel Vilsteren SP -0.95 cm. 0,00 Junne (stuw) (dv opening ) 5,86 Hessel Mulertbrug (dv opening 1) (vast) 7,83 R Ommerkanaal 8,28 Varsenerbrug (dv opening 1) (vast) 8,87 L Beneden Regge 12,17 R Stuwkanaal stuw Vilsteren (bovenstrooms) 12,31 Vilsteren, sluis (sluis 1) 12,31 Diepte 12,47 R Stuwkanaal stuw Vilsteren (benedenstrooms) 18,55 Dalfsen, brug (dv opening 1) (bb) 18,78 R Dalfsen, Passantenhaven 21,73 L Natuurgebied te De Marshoek 22,39 L Stuwkanaal stuw Vechterweerd (bovenstrooms) 22,46 Vechterweerd, sluis (sluis 1) 22,46 Diepte 22,54 L Stuwkanaal stuw Vechterweerd (benedenstrooms) 24,99 L Kolk 25,04 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 25,10 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 26,11 Zwolle, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 26,18 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 26,23 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 27,29 R Kromme Kolk 27,69 L Berkumerkolk (Nieuwe Vecht) 27,75 R Dijkzichtkolk 28,24 Bruggenhoek, brug (dv opening 1) (vast) 28,24 Bruggenhoek, brug (dv opening 2) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002 0,00 0,00

/ 31,40 / / 31,40 / 20,00 / 5,20 / 11,90 / 5,65 / 20,00 / 5,20 / / /

-4,20 / -2,60 / MP

-2,20 / -1,55 / SP 0 35,00/5,00/1,00/

/ / 35,20 / 3,55 / 60,00 / 5,18 /

36,00 / / 37,00 6,00 / 12,90

/ / -1,70 / -1,55 / SP

6,45 / 3,00 /

36,00 / / 37,00 6,00 / 11,80

/ / -2,60 / -2,10 / MP

/ 16,40 / / 19,00 / 8,80 / 4,90 / / 28,00 / / 16,00 /

12,20 / 5,16 / 12,20 / 5,16 / Pagina 94

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

28,24 28,33 28,33 29,06 31,24 32,17 32,92 33,69 R L R R

Bruggenhoek, brug (dv opening 3) (vast) Bruggenhoek, brug in de A-28 (dv opening 1) (vast) Bruggenhoek, brug in de A-28 (dv opening 2) (vast) Terra Nautic Kranenkolk Zijlkolk Genneger Buitenlandkolk Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (7,90)

12,20 / 5,16 / 25,00 / 5,16 / 25,00 / 5,16 /

Stadsgracht Hasselt (086b) 0,00 0,00 VOORMALIGE SCHUTSLUIS, STADSGRACHT HASSELT Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (11,06) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,10m minder dan wijdte door te varen kunstwerken. Hasselt (dv opening 1) Sluisbrug, Hasselt (dv opening 1) (bb) Hasselt, sluis (sluis 1) STADSGRACHT HASSELT Verlaatsbrug, Hasselt (dv opening 1) (bb) Keppelbrug (dv opening 1) (bb)

0,00 0,00 0,00

-2,10 / -1,50 / MP I 40,00//1,55/

0,10 0,10 0,12 0,22 0,31 0,51

40,00 / / 45,45 5,96 / 11,00

5,96 / / 5,96 / 2,60 / / /

5,96 / 1,00 / 8,70 / 1,15 /

Stadsgrachten en havens te Zwolle (087) 0,00 0,00 ZWARTE WATER Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (2,97) Diepte Cemt-klasse Prinses Margriethaven te Zwolle W. Boterman Leenman bv Holtenbroekerbrug (dv opening 1) (bb) Beatrixbrug, Zwolle (dv opening 1) (vast) Beatrixbrug, Zwolle (dv opening 2) (vast) Hofvlietbrug (dv opening 1) (bb) Stadsgracht Zwolle (zuidelijk gedeelte) Stadsgracht Zwolle (noordelijk gedeelte) THORBECKEGRACHT Schuttevaerhaven te Zwolle Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zwolle, haven te Vischpoortenbrug (dv opening 1) (bb) Pelserbrugje (dv opening 1) (bb)

0,00 0,00 0,41 0,56 0,94 1,05 1,26 1,26 1,63 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,71 2,01 2,20

-3,10 / -3,10 / MP Va

L L

12,00 / 2,40 / 8,59 12,00 / 8,40 / 12,00 / 8,40 / 11,80 / 3,90 /

R L

-2,10 / -2,10 / MP II /7,00// 9,00 / 1,00 / 9,00 / 2,60 / Pagina 95

R

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,42 Diezerpoortenbrug (dv opening 1) (bb) 2,53 L Achtergracht, Stadsgracht Zwolle (noorderlijke gedeelte) 2,57 R Stadsgracht Zwolle (zuidelijke gedeelte) 2,64 ALMELO'S KANAAL OF NIEUWE WETERING 2,64 Schoenkuipenbrug (dv opening 1) (bb) 2,64 Schoenkuipenbrug (dv opening 2) (bb) 2,64 Diepte 2,64 Cemt-klasse 2,64 Max. toegestane afmetingen algemeen 2,81 L Nieuwe Vecht 2,81 R Uitwateringskanaal energiecentrale EDON 2,92 Hanekampbrug (dv opening 1) (bb) 3,35 Kievitsbrug (dv opening 1) (bb) 3,79 Hortensiabrug (dv opening 1) (vast) 3,79 Hortensiabrug (dv opening 2) (vast) 4,85 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,88 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Meppelerdiep (088) 0,00 0,00 ZWARTEWATER Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17,19) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Traject: Zwarte Water - Havens Meppel. MEPPELERDIEP Meppelerdiepsluis (dv opening 1) Meppelerdiepbrug (dv opening 1) (bb) Rijkshaven Zwartsluis Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (0,00) H. Poppen Rijkshaven Kranerweerd De Kranerweerd & Geertman bv Watersportcentrum Zomerdijk & Dieselcentrum Lok Industriehaven Kraanerweerd Kanaal Beukers-Steenwijk (0,00) Waterinlaatkanaal Kanaal Beukers-Steenwijk Onderhoudscentrum Beukers Baarlo (O), haven te Rijkshaven Doosje Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart (0,00) Wachthaven te Meppel Sok Scheepsreparatie bv JachtHaven Meppel Carpave Koudasfalt Staphorst bv

9,00 / 1,00 /

7,00 / 1,00 / 7,00 / 1,00 / -1,50 / -1,50 / MP I 38,50/5,80/1,60/

9,00 / 1,00 / 7,50 / 2,40 / 10,00 / 5,65 / 14,90 / 5,73 / / 17,40 / / 17,70 /

0,00 0,00 0,00

-3,35 / -3,35 / MP Va 110,00/12,00/3,00/

0,23 0,29 0,30 0,74 0,83 0,93 L 0,98 1,00 R 1,31 L 1,57 L 2,02 3,54 3,59 L 3,62 3,64 R 6,55 7,59 8,53 8,83 L 8,85 L 8,90

13,50 / / 13,50 / 5,65 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 96

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,96 L Holterman Yachting 9,03 L Holterman 9,53 Industriehaven Meppel 9,79 Eshuisbrug (dv opening 1) (bb) 10,18 Zijtak en havens te Meppel (0,00) 10,18 Buitenhaven te Meppel (0,00) 10,18 Cemt-klasse 10,18 Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang opgegeven bij waterstand = NAP. Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen. Traject: Havens Meppel - Galgenkampsbrug. 10,23 Kaapbrug (dv opening 1) (bb) 10,84 L ACM 10,97 Galgenkampsbrug (dv opening 1) (bb) 11,01 Drentsche Hoofdvaart (41,78) Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis (088a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZIJTAK VIA GROTE KOLKSLUIS Meppelerdiep (0,83) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. 0,18 R Dok H. Poppen bv 0,47 L Vaarweg naar Staphorstersluis 0,50 L de Watergeus 0,75 Grote Kolksluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,76 Grote Kolksluis (sluis 1) 0,83 1,14 Grote Kolksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (17,83)

15,00 / 6,32 /

IV 90,00/9,50/2,50/

13,00 / 1,40 / 12,00 / 0,75 /

-3,35 / -3,35 / MP III 67,00/8,20/2,80/

8,50 / 2,30 / 68,80 / / 55,00 8,50 / 8,50 / / 8,50 / 2,60 /

Zijtak en havens te Meppel (088b) 0,00 ZIJTAK TE MEPPEL 0,00 Buitenhaven te Meppel (0,00) 0,00 Meppelerdiep (10,18) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,05 R De Kaap te Meppel 0,06 Cemt-klasse 0,11 L Westeinde te Meppel 0,46 R De Reest 0,50 OUDE HOOGEVEENSE VAART 0,52 Meppelersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,52 Meppelersluis (sluis 1) 0,52 0,52 0,52 Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

-2,35 / -2,35 / MP Va III

5,80 / 1,00 / 40,00 / / 44,40 5,80 / 5,80 / / -2,00 / -2,00 / KP I 39,00/5,80/1,70/ Pagina 97

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,72 0,88 1,18

Boazbrug (dv opening 1) (bb) Zuiderbrug, Meppel (dv opening 1) (bb) Emmabrug, Meppel (dv opening 1) (bb)

5,90 / 0,20 / 5,90 / 0,50 / 5,90 / 0,20 /

Buitenhaven te Meppel (088c) 0,00 BUITENHAVEN TE MEPPEL 0,00 Zijtak en havens te Meppel (0,00) 0,00 Meppelerdiep (10,18) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,05 Kleine Kaapbrug (dv opening 1) (bb) 0,24 R Schuttevaerhaven te Meppel 0,61 R Voortzetting Stadsgracht Meppel (onbevaarbaar) Kanaal Beukers-Steenwijk (089) 0,00 0,00 0,00 0,00 BEUKERSGRACHT Meppelerdiep (3,54) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,20m minder dan wijdte kunstwerken. Diepte Beukersschutsluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Beukersschutsluis (sluis 1) Diepte R Watertoevoerkanaal Beukersgracht R Westelijke Schutsloot BELTERWIJDE (OOSTELIJK GEDEELTE) Diepte L Toegang tot het Belterwijde (w.gedeelte) VAARGEUL DOOR DE BEULAKERWIJDE Diepte Blauwe Hand, brug (dv opening 1) (vast) Blauwe Hand, brug (dv opening 2) (bb) Blauwe Hand, brug (dv opening 3) (vast) R Watersportcamping De Blauwe Hand L Blauwe Hand, Beulaeke Haven Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (0,00) R Meerzicht R Heite L Toegang tot het Beulakerwijde KANAAL BEULAKERWIJDE-STEENWIJK R Hotel Giethoorn R Jan Hozengracht L Zuiderkluft L Elzenaar L Brederwiede Jachthaven L Hoek bv Cornelisgracht R Cornelisgracht (brug over invaart) L Giethoorn/Kuiper bv

-2,00 / -1,90 / MP I 8,40 / 1,50 /

II //2,40/

0,00 0,15 0,16 0,16 0,23 1,48 1,92 1,98 2,05 3,85 3,85 3,86 3,86 3,86 3,99 4,03 4,05 4,12 4,20 5,10 5,65 5,84 6,45 7,08 7,13 7,21 7,27 7,30 7,30 7,31

-3,35 / -3,10 / MP 8,00 / 0,80 / 65,00 / / 65,00 8,00 / 8,00 / / -3,10 / -3,10 / KP

-5,40 / -5,40 / KP

-3,10 / -3,10 / KP 5,60 / 2,75 / 10,50 / 2,30 / 5,60 / 2,75 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 98

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

7,38 7,46 9,08 9,58 9,77 9,78 10,68 13,04 13,04 13,34 13,38 13,39 13,67 14,44 14,44

L Vos Brug Giethoorn-Zuid (dv opening 1) (bb) R Mulder Watersport bv Brug Giethoorn-Noord (dv opening 1) (bb) L Thijssengracht R Thijssengracht L Waterinlaatkanaal Waterschap Wold en Wieden Heerenbrug (dv opening 1) (bb) Heerenbrug (dv opening 2) (vast) R Westerboek R De Vries R Waynica Holding Industriepark Steenwijk Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,97) Steenwijkerdiep naar de Wetering (0,00)

8,50 / 1,00 / 9,00 / 1,00 /

7,00 / 7,03 / 13,78 / 6,62 /

Kanaal van Steenwijk naar de Linde (090) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,41 0,50 0,67 0,72 0,97 0,97 0,97 KANAAL VAN STEENWIJK NAAR DE LINDE Dolderkanaal te Steenwijk (0,00) Cemt-klasse Diepte Balkengat Steenwijk KANAAL STEENWIJK-OSSENZIJL Ruxveensebrug (dv opening 1) (vast) Jonas Watersport Van der Velden Brandon Kanaal Beukers-Steenwijk (14,44) Steenwijkerdiep naar de Wetering (0,00) Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken. Diepte Thijendijkbrug (dv opening 1) (bb) Hesselingenbrug (dv opening 1) (bb) Uitwateringskanaal gemaal Prof. Dr. JR Slotemaker de Bruine Sloot Meenthebrug (dv opening 1) (bb) Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch Bungalowpark Noordervenerbosch Sloot om bungalowpark Noordervenerbosch Sloot te Ossenzijl (brug over invaart) Hogewegsbrug (dv opening 1) (bb) Roeibotenhaven Ossenzijl Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (13,00) OSSENZIJLERSLOOT Brug Ossenzijl (dv opening 1) (bb) Vri-Jon Jachtbouw Ossenzijl, Vri-Jon Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot (18,90)

II -3,10 / -2,40 / KP

L

33,00 / 6,60 /

L L L

//1,80/

0,98 2,11 3,86 5,18 L 7,27 8,05 11,40 11,61 11,82 12,18 12,48 12,70 12,76 R R R R R R

-2,20 / -2,20 / KP 8,00 / 1,00 / 8,00 / 1,00 /

8,00 / 1,00 /

8,00 / 1,00 /

12,86 12,86 13,17 L 13,30 L 13,82

7,00 / 1,64 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 99

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

13,82

Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot (21,78)

Steenwijkerdiep naar de Wetering (090a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STEENWIJKERDIEP Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,97) Kanaal Beukers-Steenwijk (14,44) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte 0,20m minder dan wijdte door te varen kunstwerken. 3,12 Brug Halfwegdiep (dv opening 1) (bb) 5,77 Kooiwegbrug (dv opening 1) (bb) 5,99 R Scheerwolde, haven te 7,52 Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (2,49)

-1,60 / -1,60 / KP I //1,60/

6,77 / 1,00 / 7,20 / 1,00 /

Dolderkanaal te Steenwijk (090b) 0,00 DOLDERKANAAL 0,00 Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,08 R Passantenhaven te steenwijk 0,37 Dolderbrug of Kapelsbrug (dv opening 1) (bb)

-2,30 / -2,30 / KP II 8,50 / 1,70 / 7,00

Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (091) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIETHOORNSE MEER Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (6,54) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Thijssengracht RIETE, RIETWETERING Slibkolk De Riete (0,65) Muggenbeet WETERING Muggenbeet, brug in de N-333 (dv opening 1) (vast) Muggenbeet, brug in de N-333 (dv opening 2) (vast) Steenwijkerdiep naar de Wetering (7,52) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Scheerebrug (dv opening 1) (bb) HEUVENGRACHT Vloddervaart Diepe Wiede Kalenberg

-1,60 / -1,60 / KP I //1,60/

0,01 R 0,89 0,97 R 1,19 1,56 L 1,90 2,05 2,05 2,49 2,49 2,49

14,30 / 5,50 / 7,00 / 5,50 /

0 //1,40/

3,26 6,31 6,31 R 6,49 L 7,12 R

7,00 / 1,16 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 100

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

7,66 7,66 8,32 8,53 9,02 9,16 9,48 9,81 10,16 11,11 11,73 11,78 12,34 12,59 12,78 13,00

L Heer van Diezenvaart KALENBERGERGRACHT, OUDE WEG L De Wiertoom Kalenberg, brug (dv opening 1) (bb) L Vaart van Lemstra R Lokkenvaart L Meentegat L Kroonegat R Muurlinkvaart R Klompenpierik R Nieuwe Vaart L 't Jurries L 't Tres-Haarms R Recreatiecentrum De Kluft L Vaarsloot Kanaal van Steenwijk naar de Linde (12,76)

7,50 / 1,20 /

Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (092) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BEULAKERWIJDE Kanaal Beukers-Steenwijk (4,05) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen. WALENGRACHT Arembergergracht (0,00) Vaartsloot Roeibotenhaven Jonen Cornelisgracht GIETHOORNSE MEER Pinkesloot Duiningermeer Bouwersgracht Zuiderdiep Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (0,00) De Lee De Riete (0,00) VALSCHE TROG Moddergat Roomsloot NOORDERDIEP Zuiderdiep Balkenhaven te Blokzijl Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen) Stadsgracht te Blokzijl (zie: bijz. algemeen) Blokzijl, brug (dv opening 1) (bb) Blokzijl, sluis (sluis 1) 40,00 / / 36,50 7,00 / 9,00 Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (12,34)

-2,20 / -2,20 / KP I //1,60/

3,00 3,00 4,37 5,19 5,21 5,59 5,72 5,91 5,95 6,18 6,54 6,98 7,50 7,60 8,73 8,79 8,83 9,76 9,76 9,80 10,01 10,08 10,11 10,17

L L R R L R L

L

R R L L R L

7,00 / 1,00 / / /

Arembergergracht (092a) 0,00 BEULAKERWIJDE Pagina 101

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -1,65 / -1,40 / KP 0 //1,40/

0,00 0,00 0,00 0,00

1,96 2,16 2,18 2,29 2,35 2,57 2,72 2,73 2,98 3,25 4,09 4,29 4,38 4,62 5,01 5,02 5,51 5,89 6,30 6,91 6,92 7,35

L

L L L R R R L R

R L L R L L L L

7,35 R 7,69

Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (3,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen Max. toegestane afmetingen. Camping de Ronduite DOORGRAVING BIJ RONDUITE Ronduite, brug (dv opening 1) (bb) Ronduite, haven te Ronduite, haven te BELTERWIJDE Vaarweg door Belterwijde naar het kanaal Beukers-Steenwijk Boswijde AREMBERGERGRACHT Diepheufen Pikkersvaart (brug over invaart) Kleine Belterwijde Dirkswijde/Zandgracht (brug over invaart) Belt-Schutsloot, brug in de de Belterweg (dv opening 1) (vast) Mastenbroekerkolk (brug over invaart) Vaarweg naar Toppenkolkje Toppenkolkje De Schinkellanden (brug over invaart) Oostelijke Wetering Vaarwater te Zwartsluis (1e toegang) Zwartsluis, haven te Vaarwater te Zwartsluis (2e toegang, onbevaarbaar) Basbeker binnenpolder Arembergerschutsluis (sluis 1)

6,00 / 1,00 /

/ 3,50 /

27,85 / / 27,85 4,65 / 4,65

/ / -1,70 / -1,70 / MP 4,66 / 3,15 / 9,50 / / 28,00 / 3,60 /

7,69 Diepte 7,74 Buitenkwartier, brug (dv opening 1) (vast) 7,90 Zwartsluis, keersluis (dv opening 1) 7,92 Zwartsluis, brug (dv opening 1) (vast) 7,95 R Wiers bv te Zwartsluis Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, 8,02 Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (18,08) De Riete (092b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 DE RIETE Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (7,50) Diepte Cemt-klasse Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde (1,19)

-1,60 / -1,60 / MP 0

Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (093) 0,00 ZWANENDIEP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 102

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

0,00 0,00 0,00

1,40 1,60 1,60 1,64 1,70 1,72 2,31 5,19 L 5,19 5,19 5,43 6,19 7,18 7,20 7,26 7,50 7,66 9,65 R 10,81 12,10 12,10 12,10

12,15 12,20 R 12,21 L 12,34

Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven (23,78) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zwanendiep. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP. Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Kadoelerbrug. VOLLENHOVERKANAAL Kadoelerbrug (dv opening 1) (bb) Kadoelersluis (dv opening 1) KADOELERMEER, VOLLENHOVERKANAAL PV De Peilstok Lemster- en Zwolsevaart (29,24) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) VOLLENHOVERKANAAL Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Haven van Vollenhove (0,00) Cemt-klasse Vollenhoverbrug (dv opening 1) (bb) Max. toegestane afmetingen algemeen Vollenhoverbrug. VOLLENHOVERMEER, VOLLENHOVERKANAAL Ettenlandse Kolk (Uitwateringskanaal A.F.Stroink) VOLLENHOVERKANAAL Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij IJsselmeerwinterpeil. Traject: haven Blokzijl. Blokzijl, keersluis (dv opening 1) Camping de Sas Blokzijl, haven te Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl (10,17)

-2,80 / -2,80 / MP Va 110,00/12,00/2,70/

IV -3,00 / -3,00 / MP /9,50/2,50/

10,55 / 3,75 / 10,40 / /

/ 38,00 / / 38,00 / II 9,00 / 3,00 / /7,00/2,50/

0 -1,65 / -1,65 / MP //1,60/

7,05 / /

Haven van Vollenhove (093a) 0,00 HAVEN VAN VOLLENHOVE 0,00 Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (7,18) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,13 L Passantenhaven te Vollenhove 0,15 Cemt-klasse 0,24 Vollenhove, brug (dv opening 1) (bb) 0,26 R Omloop om eiland (brug over invaart) 0,29 Vollenhove, haven te Lemster- en Zwolsevaart (094)

-3,50 / -1,00 / MP II 0 5,75 / 2,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 103

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00

LEMSTERVAART Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (3,51) 0,00 Werkhaven te Lemmer 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie Bijz. Bep. Voor afwijkende waterstand te corrigeren. 0,22 R Voedingskanaal gemaal Buma 0,32 Noodkering, bovenhoofd Friesesluis (dv opening 1) 0,33 Friesesluis, Lemmer (sluis 1) 0,33 0,36 0,53 4,39 4,70 6,30 6,72 8,23 8,48 9,48 9,83 10,32 11,52 11,71 13,15 13,32 13,83 13,91 R

-2,80 / -2,80 / MP I 39,00/6,80/2,40/6,50

7,00 / 11,60 / 40,00 / / 50,00 7,00 / 7,00 / / -2,90 / -2,80 / KP 7,00 / 1,68 /

R L R L

L L R L R R

14,77 L 15,56 15,61 R 15,89 15,89 16,11 16,22 17,57 L 19,04 R 19,60 19,72 22,31 22,31 22,50 24,34 24,73 L 27,31 28,66 L 28,83 L

Diepte Friesesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Voedingskanaal gemaal Buma Ruttersbrug (dv opening 1) (vast) Ruttensevaart (0,00) Venetocht Schotertocht Polentocht Wellerzandtocht Banterbrug (dv opening 1) (vast) Creilervaart (0,00) Kuindertocht Burchttocht Klutentocht Casteleijnstocht Onderduikerstocht Zuiderzee Yachting Emmeloord, brug in de Muntweg (dv opening 1) (vast) Munttocht Marknesserbrug (dv opening 1) (bb) Gracht door Emmeloord ZWOLSEVAART Urkervaart (13,14) Kamperbrug (dv opening 1) (bb) Emmeloord, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) Kuindertocht Kleeftocht Luttelgeestervaart (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Marknessersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Marknessersluis (sluis 1) 39,50 / / 50,00 7,00 / 7,00 Marknesservaart (0,00) Enservaart (0,00) Voorstertocht Leemvaart (0,00) Uitwateringsgeul (v.m.) Waterloopkundig Laboratorium Voedingskanaal Gemaal Smeenge

8,65 / 6,80 /

8,65 / 7,07 /

22,70 / 6,75 /

7,46 / 2,50 /

7,48 / 2,50 / 22,90 / 7,00 /

/ 13,10 / 7,00 / 1,72 / / /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 104

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

28,95 28,96 28,96 28,99

Voorstersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Voorstersluis (sluis 1)

6,99 / 1,94 / 39,50 / / 50,00 6,99 / 6,99 / / -3,10 / -2,90 / MP 6,99 / 11,60 /

Diepte Noodkering, bovenhoofd Voorstersluis (dv opening 1) 29,09 L Uitwateringsgeul Gemaal Smeenge 29,24 Zwanendiep en Vollenhoverkanaal (5,19) Ruttensevaart (094a) 0,00 RUTTENSEVAART 0,00 Lemster- en Zwolsevaart (4,70) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,85 Brug in de N-716 (dv opening 1) (vast) 1,97 R Gemaaltocht 3,71 Brug in de Veneweg (dv opening 1) (vast) Creilervaart (094b) 0,00 CREILERVAART 0,00 Lemster- en Zwolsevaart (9,83) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,86 Bant, brug in de N-716 (dv opening 1) (vast) 3,05 L Klutendwarstocht 4,85 Creil, brug in de Weg van Ongenade (dv opening 1) (vast) Luttelgeestervaart (094c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 LUTTELGEESTERVAART Lemster- en Zwolsevaart (19,60) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Marknesse, brug in de N-331 (dv opening 1) (vast) 1,09 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,37 L Lindetocht 4,80 Luttelgeestertocht

-2,50 / -2,50 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40 12,00 / 4,75 / 12,00 / 4,80 /

-2,50 / -2,50 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40 12,00 / 4,80 / 12,00 / 4,80 /

-1,60 / -1,60 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40 25,00 / 3,10 / / 7,40 /

Marknesservaart (094d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MARKNESSERVAART Lemster- en Zwolsevaart (22,50) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

-2,56 / -2,50 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40

Enservaart (094e) 0,00 ENSERVAART Pagina 105

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -2,50 / -2,00 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40

0,00 Lemster- en Zwolsevaart (24,34) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,86 Brug in de N-719 (dv opening 1) (vast) 1,66 L Hertentocht 3,26 L Neushoorntocht 4,78 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,85 L Zwijnstocht 5,01 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 5,66 Brug in de Drietorensweg (dv opening 1) (vast) 6,37 R Gietersetocht 8,12 R Schokkertocht (stuw) 8,33 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 8,99 L Enserdwarstocht 9,30 Ens, brug (dv opening 1) (vast) Leemvaart (094f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEEMVAART Lemster- en Zwolsevaart (27,31) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

12,00 / 4,80 /

/ 14,35 / / 7,40 / 12,00 / 4,80 /

/ 7,40 / 12,00 / 2,52 /

-2,20 / -2,20 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40

Urkervaart (095) 0,00 WERKHAVEN TE URK 0,00 Haven van Urk (3,33) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,06 R WSV De Zuiderzee 0,20 Werkhaven te Urk (voortzetting) 0,30 Cemt-klasse 0,31 URKERVAART 0,34 Noodkering, bovenhoofd Urkersluis (dv opening 1) 0,35 Urkersluis (sluis 1) 0,35 0,35 Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: BIJZ.BEP. Voor afwijkende waterstand te corrigeren. Urkersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) Urkersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Uitwateringskanaal gemaal Vissering Ing. Arie de Witbrug (dv opening 1) (bb) Zuidermeertocht Nagelervaart (0,00) Uitwatering Vormtocht Han Stijkeltocht Tollebekerbrug (dv opening 1) (bb) Steenbanktocht Johannes Posttocht

-5,00 / -3,50 / MP Va

I 7,00 / 11,60 / 39,50 / / 50,00 7,00 / 7,00 / / -2,80 / -2,80 / KP 39,00/6,80/2,40/6,50

0,40 0,41 0,50 1,08 2,50 4,03 4,97 5,68 6,47 6,56 7,28 R R L R L R

7,00 / 1,73 / 7,00 / 7,45 /

7,00 / 2,50 /

7,50 / 2,50 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 106

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,90 L Pilotentocht 9,08 R Hannie Schafttocht 10,07 Brug in de Hannie Schaftweg (dv opening 1) (vast) 11,08 R Zuidervaart 11,35 L Haven roeiboten 11,36 Havens te Emmeloord (0,00) 11,77 Espelervaart (0,00) 12,32 Nagelerbrug (dv opening 1) (vast) 12,32 Nagelerbrug (dv opening 2) (bb) 12,32 Nagelerbrug (dv opening 3) (vast) 12,60 Overstap, brug (dv opening 1) (bb) 12,89 R De Zuidert 13,14 Lemster- en Zwolsevaart (15,89) Nagelervaart (095a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 NAGERLERVAART Urkervaart (4,03) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Brug in de Karel Doormanweg (dv opening 1) (vast) 2,62 Nagele, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) 3,39 R Tocht 3,63 Nagele, brug in de Han Stijkelweg (dv opening 1) (vast) 4,51 L Han Stijkeltocht 4,99 R Tocht 5,72 Nagelervaart (voortzetting)

27,30 / 6,50 /

7,50 / 2,70 / 6,90 / 2,45 / 5,70 / 2,60 / 7,50 / 2,60 /

-1,60 / -1,60 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40 12,00 / 5,00 / 11,00 / 6,00 / 12,00 / 5,00 /

Havens te Emmeloord (095c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,41 TOEGANGSKANAAL NAAR DE HAVEN TE EMMELOORD Urkervaart (11,36) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning lengte 49,50m. 1e Industriehaven te Emmeloord 2e Industriehaven Emmeloord

-2,90 / -2,50 / KP I 39,00/6,80/2,40/6,50

Espelervaart (095d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,44 0,54 0,80 ESPELERVAART Urkervaart (11,77) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Emmeloord, brug (dv opening 2) (vast) Urkerbrug, Emmeloord (dv opening 1) (vast) Emmeloord, brug (dv opening 1) (vast) Europabrug, Emmeloord (dv opening 1) (vast)

-2,00 / -2,00 / KP 0 25,00/4,00/1,60/2,40 7,55 / 2,70 / 12,15 / 2,70 / 7,00 / 2,70 / 7,50 / 2,50 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 107

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,00 1,54 1,76 2,23 2,27 L 2,58 L 2,77 2,94 R 5,29 6,99 L 7,70 L 7,70

Emmeloord, brug in de Meldestraat (dv opening 1) (vast) Emmeloord, brug (dv opening 1) (vast) Emmeloord, brug (dv opening 1) (vast) Emmeloord, brug (dv opening 1) (vast) Emmeloord, haven te Gracht te Emmeloord Emmeloord, brug in de N-351 (dv opening 1) (vast) Emmeloorderdwarstocht Brug in de Tollebekerweg (dv opening 1) (vast) Uitwateringskanaal gemaal Steven Rippen Espelertocht Espelerdwarstocht

7,00 / 2,50 / 7,00 / 2,50 / 22,60 / 2,35 / 22,60 / 2,35 /

10,00 / 2,60 /

12,00 / 4,80 /

Haven van Urk (096) 0,00 0,00 IJSSELMEER, HAVEN VAN URK Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0,00) 0,00 Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (6,44) 0,00 Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50,90) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,35 VAARGEUL NAAR URK 3,23 HAVENS VAN URK 3,23 Diepte 3,28 R Uitwateringsgeul Gemaal Vissering 3,33 Urkervaart (0,00) 3,57 Nieuwe Haven te Urk 3,66 Oosthaven te Urk 3,66 Westhaven te Urk Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101) 0,00 0,00 0,00 4,80 BOVEN-RIJN Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Douanehaven te Tolkamer Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Max. toegestane afmetingen gekoppeld Traject: Spijksche Veer - Gorinchem Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. BIJLANDSCH KANAAL, BOVEN-RIJN Lobith, haven te Vossegat, Griethauser Altrhein (toegang tot Spoykanaal) De Bijland (toegang tot watersportcentrum) De Bijland Uitwateringsgeul Oude Waal (gemaal) WAAL Diepte

-3,70 / -3,50 / MP Va

-5,00 / -3,50 / MP

VIc 135,00/22,80// 186,50/22,90// 153,00/34,35// 186,50/22,90//

4,93 5,56 6,04 L 6,54 R 6,54 R 8,45 R 8,84 8,84

2,30 / 4,00 / NAP Pagina 108

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

9,17 15,24 16,38 23,35 24,90 24,91 25,03 25,18 25,92 26,04 26,22 27,52 27,60 27,66 27,94 28,57 35,17 39,03 39,13 39,90 40,11 41,25 41,86 42,66 42,69 44,75 44,96 46,50 47,19 47,59 49,26 49,50 50,64 51,48 52,26 L L L L L L

R

R R L R

L R L L R R R L R L

54,78 54,78 56,01 57,12 R 58,32 59,46 60,98 63,96 67,53 67,53 68,34 68,89 73,03 74,53 74,53 L L L R

R L

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (0,00) Kaliwaal (ontzanding) Erlecom (ontzanding) De Vlietberg Het Meertje 't Meertje Waalbrug, Nijmegen (dv opening 1) (vast) Lindenberghaven Diepte Nijmegen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Waalhaven te Nijmegen Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Oosterhoutsche Waarden Maas-Waalkanaal (13,35) Ewijk, brug in de A-50 (dv opening 1) (vast) Dodewaard, Energiecentrale Dodewaard Uitwateringskanaal Kerncentrale Dodewaard Scheepswerf Ravestein bv Waalwaard (ontzanding) Diepte Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Druten (ontzanding) Scheepswerf Dodewaard Voormalige haven te Druten Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien-van Tiem bv Ochten (ontzanding) Ochtensche Buitenpolder Veerhaven Ochten (buiten gebruik) Overnachtingshaven IJzendoorn Plas Drutensche Waarden IJzendoorn (zandwinning) Beneden-Leeuwen (Strang), haven te Prins Willem-Alexanderbrug, Beneden-Leeuwen (dv opening 1) (vast) Amsterdam-Rijnkanaal (73,26) Diepte Tiel, haven te Uitwateringsgeul Inundatiekanaal van de Linge Dreumelsche Waard (ontzanding) Dreumelsche Waard (ontzanding) Oceanco Shipyards bv Variksche Plaat Kanaal van Sint Andries (2,14) Diepte Plas Heesselt Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hurwenense Kil Dr. Ir. W. Hupkes, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Dr. Ir. W. Hupkes, spoorbrug (dv opening 2) (vast)

241,37 / 25,04 / 0,50 / 2,30 / NAP 220,00 / 22,78 / / 41,30 / / 41,30 / / 41,30 /

260,00 / 22,51 /

-1,10 / 0,50 / NAP / 40,80 /

260,00 / 19,84 /

-2,50 / -1,10 / NAP

-3,80 / -2,50 / NAP / 36,34 / 119,75 / 17,20 / 119,70 / 17,45 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 109

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

74,55 74,55 74,59 75,81 75,81 75,81 76,33 76,92 80,47 83,67 84,13 91,98 93,38 93,39 93,39

R

R L L

Voormalige Waalbrug, Zaltbommel (dv opening 1) Voormalige Waalbrug, Zaltbommel (dv opening 2) Martinus Nijhoffbrug (dv opening 1) (vast) Diepte Tuil, haven te Zaltbommel, haven te Industriehaven te Zaltbommel Uitwijkhaven Haaften Crobsche Waard (ontzanding) Zuilichem, haven te Zuilichem, Van Oord ACZ BOVEN-MERWEDE Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (17,25) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Max. toegestane afmetingen gekoppeld Traject: Boven-Merwede. Duwstellen, traject Boven-Merwede: * De afmetingen LxB 153,0mx34,2m in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). * De afmetingen LxB 229,5mx22,8m in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Dalemsche Geul Oudendijksche Gat Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (1,43) Oude Veerhaven te Sleeuwijk Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (23,92) Mercon Nestle en Dirk Verstoep Industriehaven Avelingen-Oost te Gorinchem Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 1) (vast) Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 2) (vast) Merwedebrug, Gorinchem (dv opening 3) (bb) Industriehaven Avelingen-West te Gorinchem Uitwateringskanaal Gemaal te Kerkeinde Avelingerdiep Klop Watersport Van Berchum scheepsreparatie Dalm Zandoverslag BENEDEN-MERWEDE Scheepswerf Jooren Zinkon Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (0,00) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen

119,90 / 17,20 / 119,55 / 17,45 / / 17,50 / -4,90 / -3,00 / NAP

-7,00 / -3,60 / NAP 200,00/23,00// 229,50/22,80// 153,00/34,20// 200,00/23,00//

94,37 R 94,58 L 95,28 96,19 L 96,19 96,61 96,92 97,27 97,55 97,55 97,55 98,06 98,42 99,02 99,21 99,63 99,75 100,20 100,39 100,60 101,31 101,34 101,34 L R R L L L L

155,00 / 11,90 / 155,00 / 13,50 / 30,00 / 11,90 /

-10,40 / -4,00 / NAP 200,00/23,00/4,40/ Pagina 110

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Max. toegestane afmetingen gekoppeld Traject: Beneden Merwede en Noord: * De vermelde diepgang van 4,40m bij de Noord geldt bij een waterstand van NAP. Duwstellen, traject Beneden Merwede en Noord: * De afmetingen LxB 153,0mx34,2m in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). * De afmetingen LxB 229,5mx22,8m in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Scheepswerf Den Breejen Boven-Hardinxveld, haven te Bramco scheepswerf Scheepswerf De Merwede Kanaal van Steenenhoek (9,28) Buiten Giessen (Peulensluis) WV Sliedrecht Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Scheepswerf Schlieker Delta Shipyard Baars Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (3,21) Bellevue Scheepswerf J. Boer en Zn. en Van de Herik Derde Merwedehaven Sliedrecht, haven te Scheepswerf van Eijk en IHC Sliedrecht Benedenmond Kleine Diepje Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Baanhoekspoorbrug (dv opening 1) (bb) Baanhoekspoorbrug (dv opening 2) (vast) Baanhoekspoorbrug (dv opening 3) (vast) Uitwatering Zuiveringsinstallatie Teus Vlot, Drinkwaard en Vos Motoren Schaarhaven Baanhoekhaven/Uitwateringskanaal (onbevaarbaar) Ketelhaven te Papendrecht Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Tweede Merwedehaven Kolenhaven Electriciteitscentrale Kooyhaven te Papendrecht Benedenstroomse monding Kooyhaven (ondiep) Merwedebrug, Papendrecht (dv opening 1) (vast) Merwedebrug, Papendrecht (dv opening 2) (bb) Eerste Merwedehaven Dordrecht, De Biesbosch WV Papendrecht Wantij en Otterkanaal (0,00)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 229,50/22,80/4,40/ 153,00/34,20// 200,00/23,00/4,40/

101,95 102,57 102,80 103,82 103,94 105,79 106,93 107,41 107,49 107,82 107,98 108,89 110,05 110,35 110,66 110,66 111,19 111,23 111,69 111,88 111,88 111,88 112,22 112,45 112,66 112,78

R R

R R R R R

/ 41,00 /

R R

R R

/ 48,50 / 29,98 / 11,62 / 75,00 / 13,06 / 75,00 / 13,06 /

L R R L

113,14 113,72 113,82 114,02 L 114,18 114,25 R 114,36 114,36 115,07 115,83 L 115,91 R 116,43

/ 43,00 /

193,00 / 13,40 / 30,00 / 11,59 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 111

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

116,71 116,72 116,74 116,81 116,81 117,63 117,71 117,99 117,99 120,36 120,74 121,01 121,07 121,07 121,23 121,34 121,44 121,55 123,70 123,88 125,21 125,26 125,54 125,54

Diepte L Wijnhaven te Dordrecht L Wijnhaven (Boombrug over invaart) NOORD Oude Maas (0,00) Rietbaan (0,00) R Fokker, haven van R Papendrechtsche Geul (Gantel) R Papendrecht, haven te Rietbaan (2,61) L Scheepswerf 't Ambacht L Oostendam, haven te Alblasserdamsebrug (dv opening 1) (vast) Alblasserdamsebrug (dv opening 2) (bb) Noordtunnel (dv opening ) R Alblasserdam, Van der Giessen-de Noord R Alblasserdam, Oceanco Shipyards bv Alblasserdam, haven te L Uitwateringskanaal van Zuiveringsinstallatie Ridderkerk, haven te L Dieselbedrijf Dordrecht R IHC Smit Bakkerskil (0,00) Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0,00) 125,54 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (119,62) Kanaal van Sint Andries (101a) 0,00 0,00 KANAAL VAN SINT ANDRIES Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (174,63) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,21 VOORHAVEN, KANAAL VAN SINT ANDRIES 1,01 R De Maas te Alem 1,01 R Recreatiegebied (oude rivierarm) 1,15 St. Andries, sluis (sluis 1) 1,15 1,17 1,28 1,30 2,14 Diepte AFGESNEDEN RIVIERARM, KANAAL VAN SINT ANDRIES St. Andries, brug in de N-322 (dv opening 1) (bb) St. Andries, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (67,53)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -10,00 / -4,80 / NAP

180,00 / 12,94 / 43,00 / 7,55 / / /

-3,00 / -3,00 / NAP Va 110,00/13,50/3,50/

110,00 / / 110,00 14,00 / 14,00

/ 11,88 / -2,00 / -2,00 / NAP

14,00 / 9,35 / 12,60 16,80 / 13,00 /

Rietbaan (101c) 0,00 RIETBAAN

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 112

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (117,63) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,95 L Strooppot 1,87 L Hendrik-Ido-Ambacht, haven te 2,61 Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (120,36)

-3,60 / -3,60 / NAP Va

Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (102) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 2,96 4,76 4,99 4,99 5,33 5,43 5,76 5,76 7,33 7,93 8,56 9,57 9,57 9,99 10,31 10,41 11,33 11,34 11,45 11,55 11,64 11,90 11,97 12,13 12,76 12,99 13,05 13,08 NIEUWE MAAS Bakkerskil (0,00) Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (119,62) Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (125,54) Diepte Cemt-klasse Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Bakkerskil (3,39) WSV IJsselmonde Hollandsche IJssel (20,27) Diepte IJsselmonde, haven te Zuiddiepje en Kreeksehaven (0,00) Van Brienenoordbrug (dv opening 1) (bb) Van Brienenoordbrug (dv opening 2) (vast) Zuiddiepje en Kreeksehaven (2,39) Persoonshaven Watertorenhaven Koningshaven (0,00) Nassauhaven Boerengat en aanliggende havens (0,00) Willemsbrug (dv opening 1) (vast) Willemsspoortunnel (dv opening 1) Leuvehaven en aanliggende havens (0,00) Metrotunnel (dv opening 1) Erasmusbrug (dv opening 2) (vast) Koningshaven (1,87) Diepte Sleepboothaventje Veerhaven te Rotterdam Rijnhaven te Rotterdam 2e Katendrechtsehaven Maashaven te Rotterdam Maastunnel (dv opening 1) Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (52,55) Sint-Jobshaven Sint-Janshaven Robbenoordsehaven Schiehaven Barendrechtse Haven Kortenoordsehaven Schiemond

-13,40 / -5,20 / NAP VIb / 65,00 /

L

-9,40 / -4,50 / NAP

50,00 / 22,50 / 280,00 / 25,04 /

R

260,00 / 12,30 / / / / / 260,00 / 12,50 / -12,20 / -12,20 / NAP

R R L

/ /

13,38 13,54 13,78 14,23 14,42 14,46 14,53 R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 113

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

15,17 Diepte 15,46 Waalhaven (0,00) 15,46 Koushaven 15,53 IJsselhaven 15,91 Lekhaven 16,10 Keilehaven 16,25 L Dokhaven te Rotterdam 16,84 Merwehaven (0,00) 17,04 Heysehaven 17,13 Schie en havens te Schiedam (5,61) 17,66 Werkhaven te Rotterdam 17,80 R Spuihaven 18,21 Wilhelminahaven te Schiedam 18,22 Eemhaven en aanliggende Havens (0,00) 18,99 Madroelhaven 19,28 Wiltonhaven 19,86 2e Beneluxtunnel (dv opening 1) 19,92 Beneluxtunnel (dv opening 1) 20,06 2e Petroleumhaven (0,00) 20,37 Vulcaanhaven 21,00 Koningin Wilhelminahaven 21,39 Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen (0,00) 22,28 1e Petroleumhaven (0,00) 23,30 Hydro Agri Haven 23,52 NIEUWE WATERWEG 23,52 Oude Maas (30,62) 24,24 Botlek en aanliggende havens (0,00) 24,24 Diepte 24,24 Cemt-klasse 24,34 R Oliehaven NAM te Vlaardingen 28,42 R Gemaal Mr. Dr. C.P. Zaayer 29,22 Haven van Maassluis (0,00) 35,94 R Gemaal Westland 36,36 Maeslantkering (dv opening 1) 39,92 L Breeddiep 40,05 Berghaven te Hoek van Holland 42,27 Diepte 42,97 Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Maasmond, Europoort. MAASMOND Calandkanaal met aanliggende havens (16,86) Noordzeeroute Rotterdam (0,00)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -13,70 / -13,70 / NAP

/ / / /

-14,50 / -14,50 / NAP Va

360,00 / /

-23,65 / -23,65 / NAP //17,40/

42,98 44,09 46,08

Bakkerskil (102a) 0,00 0,00 0,00 0,00 BAKKERSKIL Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0,00) Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (119,62) Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (125,54) Pagina 114

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00 0,74 0,74 2,04 2,32 2,34 2,34 2,88 3,39

Diepte Cemt-klasse Diepte Cemt-klasse Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Krimpen aan de Lek, brug (dv opening 1) (vast) Cemt-klasse Diepte Sliksloot (1,59) Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (2,96)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -3,50 / -1,80 / NAP III -1,90 / -0,70 / NAP 0

/ 32,00 / 14,00 / 3,40 / III -3,20 / -2,00 / NAP

Zuiddiepje en Kreeksehaven (102b) 0,00 0,00 ZUIDDIEPJE Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (5,43) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,50 Van Brienenoordbrug (dv opening 1) (vast) 0,94 L Kreeksehaven 1,58 Brug Zuiddiepje (dv opening 1) (bb) 1,91 Cemt-klasse 2,39 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (7,33)

-3,90 / -2,70 / NAP III 42,00 / 20,00 / 9,20 / 4,50 / Va

Koningshaven (102c) 0,00 0,00 KONINGSHAVEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9,57) 0,00 Nassauhaven 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,61 Willemsspoortunnel (dv opening 1) 0,67 De Hef, brug (dv opening 1) (bb) 0,75 Koninginnebrug, Rotterdam (dv opening 1) (bb) 1,01 Binnenhaven te Rotterdam (0,00) 1,24 L Spoorweghaven te Rotterdam 1,55 Erasmusbrug (dv opening 1) (bb) 1,87 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11,55) Binnenhaven te Rotterdam (102c1) 0,00 BINNENHAVEN 0,00 Koningshaven (1,01) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,10 Binnenhavenbrug (dv opening 1) (bb) 0,27 L Entrepothaven 0,49 Cemt-klasse 0,50 Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 1) (bb) 0,50 Lodewijk Pincoffsbrug (dv opening 2) (vast)

-10,70 / -8,70 / NAP VIc / / 50,20 / 8,20 / 45,80 49,30 / 3,70 /

50,00 / 3,70 /

-3,60 / -3,60 / NAP Va 21,30 / 2,10 / III 8,80 / 2,90 / 8,80 / 2,90 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 115

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Boerengat en aanliggende havens (102d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BOERENGAT Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (9,99) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Boerengatbrug (dv opening 1) (bb) Boerengatsluis (dv opening 1) Haringvliet Diepte BUIZENGAT Cemt-klasse Admiraliteitsbrug (dv opening 1) (bb)

-3,60 / -3,60 / NAP II 40,00

0,24 0,27 0,36 0,46 0,51 0,75 0,77

14,25 / 4,35 / 14,25 / / -2,60 / -2,50 / NAP I 9,20 / 2,75 /

Leuvehaven en aanliggende havens (102e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEUVEHAVEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (11,33) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Nieuwe Leuvebrug (dv opening 1) (bb) Nieuwe Leuvesluis (dv opening 1) Scheepmakershaven (0,00) Rederijhaven te Rotterdam Bierhaven Wijnhaven te Rotterdam

-3,60 / -3,60 / NAP II 40,00

0,32 0,35 0,44 0,58 0,70 0,80

19,10 / 4,70 / 19,10 / /

Scheepmakershaven (102e1) 0,00 SCHEEPMAKERSHAVEN 0,00 Leuvehaven en aanliggende havens (0,44) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,30 Cemt-klasse 0,31 Rederijbrug (dv opening 1) (bb) 0,66 L Wijnhaven te Rotterdam 0,71 Verlengde Willemsbrug (dv opening 1) (vast) 0,80 Willemsspoortunnel (dv opening 1) 0,85 Jan Kuitenbrug (dv opening 1) (bb) Waalhaven (102f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WAALHAVEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (15,46) Koushaven Diepte Cemt-klasse

-2,60 / -2,60 / NAP II I 13,70 / 2,40 / 13,50 / 5,60 / / / 12,70 / 2,55 /

-13,70 / -3,60 / NAP VIc Pagina 116

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,22 0,22 0,45 0,73 1,05 1,23 1,38 1,49 1,67 1,78 2,07 2,44

WAALHAVEN, CENTRALE VAARGEUL Waalhaven, Sleepboothaven Waalhaven Pier 5 Waalhaven Pier 1 Waalhaven Pier 6 / 7 Waalhaven Pier 1 / 2 Waalhaven Pier 2 Waalhaven Pier 7 / 8 Waalhaven Pier 2 / 3 Waalhaven ten zuiden van Pier 8 Waalhaven Pier 3 / 4 Waalhaven Pier 9

Merwehaven (102g) 0,00 0,00 0,00 0,26 0,71 1,07 1,29 MERWEHAVEN, WESTELIJKE HAVEN EN INSTEEKHAVENS Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (16,84) Cemt-klasse Diepte Merwehaven 1e Gat Merwehaven 2e Gat Merwehaven 3e Gat

Va -9,70 / -5,70 / NAP

Eemhaven en aanliggende Havens (102h) 0,00 0,00 EEMHAVEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (18,22) 0,00 Cemt-klasse 0,21 Diepte 0,65 1e Eemhaven 0,85 R Pernis, Niehuis en van de Berg bv 1,26 Prins Johan Frisohaven 1,85 Prinses Beatrixhaven te Rotterdam 1,95 Prins Willem Alexanderhaven te Rotterdam

Va -12,70 / -5,70 / NAP

2e Petroleumhaven (102i) 0,00 0,00 0,00 0,23 1,03 2E PETROLEUMHAVEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (20,06) Cemt-klasse Diepte Westelijke Zijhaven 2e Petroleumhaven

VIb -11,70 / -3,40 / NAP

1e Petroleumhaven (102j) 0,00 0,00 0,00 0,27 1,12 1E PETROLEUMHAVEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (22,28) Cemt-klasse Diepte Westelijke Zijhaven 1e Petroleumhaven

VIb -12,50 / -10,65 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 117

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Botlek en aanliggende havens (102k) 0,00 0,00 BOTLEK Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (24,24) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,46 Geulhaven 0,58 3e Petroleumhaven (0,00) 0,99 1e Werkhaven in de Botlek 1,55 L Welplaathaven 1,92 2e Werkhaven in de Botlek 2,36 Torontohaven 2,85 St. Laurenshaven 3,11 Chemiehaven

-13,70 / -4,50 / NAP VIb

3e Petroleumhaven (102k1) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 3E PETROLEUMHAVEN Botlek en aanliggende havens (0,58) Diepte Cemt-klasse Insteekhaven 3e Petroleumhaven in de Botlek

-11,70 / -4,50 / NAP VIb

Haven van Maassluis (102l) 0,00 0,00 0,00 0,27 0,43 0,43 BUITENHAVEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (29,22) Cemt-klasse Diepte BINNENHAVEN Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: keersluis Maassluis-einde. Diepte Cemt-klasse Maassluis, keersluis (dv opening 1) Havenspoorbrug, Maassluis (dv opening 1) (bb) Havenbrug, Maassluis (dv opening 1) (bb) NOORDGEER Schansbrug (dv opening 1) (bb) Hellinggat

Va -4,60 / -4,60 / NAP 90,00/9,50//

0,53 0,53 0,53 0,62 0,66 0,99 1,11 1,28

-3,80 / -3,80 / NAP IV 14,85 / / 13,00 / 2,75 / 13,50 / 2,20 / 13,00 / 2,20 /

Noordzeeroute Rotterdam (102tg) 0,00 0,00 9,73 NOORDZEEROUTE ROTTERDAM Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (46,08) Noordzeeroute (89,52)

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (103)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 118

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,06 L 4,51 L 5,10 6,05 6,29 R 6,79 R 6,80 R 6,93 11,09 11,09 12,55 14,20 15,27 15,81 L 15,99 L 16,20 16,71 16,90 17,20 18,11 18,50 19,11 19,89 20,10 20,15 22,07 22,17 23,53 23,53 25,01 25,01 26,72 27,60 L 29,67 33,57 R 34,34 L 34,82 34,91 L 35,58 36,00 R R R R R L

PANNERDENSCH KANAAL Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (9,17) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten. Voedingkanaal Linge, inlaatsluis Doornenburg, vluchthaven te (buiten gebruik) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) NEDER-RIJN Uitwateringsgeul Keel of Oude Rijn, gemaal Kandia Gat van Moorlag WV Loowaard Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Diepte Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (0,00) Andrej Sacharovbrug (dv opening 1) (vast) Haven van Malburgen (0,00) John D. Frostbrug (dv opening 1) (vast) Haven van Coers Van Workum Nelson Mandelabrug, Arnhem (dv opening 1) (vast) Arnhem, haven te Arnhem, haven te Arnhem, haven te Zeeverkenners Arnhem Rosandepolder Zandafgraving Rosandepolder Uitwateringsgeul, gemaal Drielsedijk Arnhem, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Stuwkanaal Driel (0,00) VOORHAVENS SLUISCOMPLEX DRIEL, NEDER-RIJN Driel, sluis (sluis 1) 260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00 Diepte NEDER-RIJN Stuwkanaal Driel (2,90) Brug Heteren, brug in de A-50 (dv opening 1) (vast) Ontzanding te Heteren Parenco Papier Scouting Nederland Uitwateringsgeul Lingekanaal/gemaal Mr.G.J.H. Kuijk Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) De Wolfswaard, steenfabriek Rijnhaven van Wageningen (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

3,00 / 4,70 / NAP Va 110,00/17,70// 110,00/17,70//

/ 42,55 /

/ 42,00 / 2,80 / 4,70 / NAP

115,00 / 25,28 / 113,00 / 22,85 /

200,00 / 26,00 /

122,00 / 21,15 / / 40,66 /

/ / -0,70 / 2,80 / NAP

116,00 / 21,50 /

/ 39,67 /

/ 38,88 / Pagina 119

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

36,47 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 37,46 L Grinddepot Opheusden 40,34 R Grebbe of Grift (verboden invaart) 41,40 Brug in de weg Kesteren - Rhenen (dv opening 1) (vast) 42,10 L Midden-Betuwe 45,70 L Uitwateringsgeul Tollewaard 49,11 L Ontzanding Ingensche waarden 50,88 L Camping Verkrema 52,75 Stuwkanaal Amerongen (0,00) 52,86 VOORHAVENS SLUISCOMPLEX AMERONGEN, NEDER-RIJN 54,18 Amerongen, sluis (sluis 1) 54,18 55,42 55,53 55,99 57,81 58,20 58,20 58,45 58,45 58,66 58,86 59,79 64,03 68,74 70,19 70,55 71,98 Diepte NEDER-RIJN Stuwkanaal Amerongen (2,78) Watersportcentrum Eiland van Maurik Afgesloten watergebied Afgesneden rivierarm te Wijk bij Duurstede WV Rijn en Lek Kromme Rijn Voedingskanaal voor de Kromme Rijn Wijk bij Duurstede, haven te LEK Amsterdam-Rijnkanaal (61,29) Beusichem Recreatieplas Redichemse Waard WV de Helling Culemborg, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Fort 't Spoel (militaire haven, verboden invaart) Fort Goilberdingen (militaire haven, verboden invaart) Fort Honswijk (militaire haven, verboden invaart) VOORHAVENS SLUISCOMPLEX HAGESTEIN, LEK Stuwkanaal Hagestein (0,00) Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal Hagestein, sluis (sluis 1)

/ 38,80 /

113,00 / 14,74 /

260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00

/ / -3,70 / -0,70 / NAP

L L R R R R

L L L L

140,00 / 13,20 /

73,13 L 74,67 R 76,24 76,34 76,60 R 77,59

220,00 / / 220,00 18,00 / 18,00

/ / -5,00 / -3,70 / NAP

77,59 Diepte 78,38 R Afgesneden rivierarm te Tull en 't Waal 78,65 LEK 78,77 Stuwkanaal Hagestein (2,30) 79,46 De Hooge Blieker, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast) 80,26 Cemt-klasse 80,26 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)

110,00 / 15,80 / VIa 135,00/22,80// 140,00/17,70// 116,50/22,90//

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 120

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen: Traject: Lekkanaal - Krimpen: zowel in de op- als afvaart: hetzij (L x B) 116,50 x 22,90m hetzij (L x B) 140 x 17,70m dan wel met een kopbesturing van voldoende vermogen: L x B: 186,5 x 12m (De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten). Lekkanaal (4,15) Vaartsche Rijn (geen doorvaart(spuisluis)) Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (0,00) Merwedekanaal (benoorden de Lek) (12,21) Rijkshaven Nieuwegein / ZV de Lek Lekbrug, Vianen (dv opening 1) (vast) Nieuwe Lekbrug, Vianen (dv opening 1) (vast) WSV De Peiler Keijzerskroon WSV Bolsweerd Afgesneden rivierarm te Uitweg Ameide, haven te Uitwateringsgeul gemaal De Koekoek Binnen-Lek (ondiep) Afgesneden rivierarm te Schoonhoven 't Wilgerak Rijkshaven Schoonhoven Vlist (alleen kano's) Buitenhaven te Schoonhoven Diepte Ammerstol, haven te (v/h Zanen Verstoep) Bergstoep, haven te Inlaatwerk Haagse Waterleiding (verboden invaart) Jachthaven Liesveld WV Lekkerkerk Zandoverslag JW de Lange bv Bedrijfshaven Den Boer Beton Lekkerkerk, haven te Scheepswerf Bailey Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) De Hoop (kil, boven strooms) De Hoop (Kil, beneden strooms) WSV De Lek WSV Smit Kinderdijk Uitwateringsgeul Nieuwe Waterschap, gemaal Elshout Balkengaten, Krimpen aan de Lek Bakkerskil (0,00) Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (0,00) Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (125,54)

80,26 80,81 R 80,83 81,07 81,32 R 82,08 82,14 83,87 84,56 86,86 89,39 92,39 95,05 97,18 99,43 101,15 101,36 101,86 101,91 102,79 106,19 107,17 108,25 110,47 113,67 114,69 114,95 115,08 115,57 115,74 116,15 117,68 118,29 118,36 118,39 118,46 L R L R R R R R R R R R L R

155,00 / 15,54 / 147,00 / 17,78 /

-8,50 / -5,00 / NAP

R L

/ 57,00 / / 59,00 /

R R R R L

118,48 R 119,62 119,62 119,62

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 121

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Haven van Malburgen (103a) 0,00 0,00 HAVEN VAN MALBURGEN Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (14,20) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,21 L Roei- en Zeilvereniging Jason 0,35 L Valkenburg 0,45 R Roei- en zeilvereniging Jason 1,29 Nieuwe Haven te Arnhem

4,25 / 4,25 / NAP Va

Rijnhaven van Wageningen (103b) 0,00 0,00 RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (35,58) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,10 HAVENKANAAL, RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN 0,28 L Wageningen 0,78 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 0,98 HAVENKOM, RIJNHAVEN VAN WAGENINGEN

3,00 / 3,00 / NAP Va

/ 37,97 /

Stuwkanaal Driel (103d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE DRIEL, NEDER-RIJN Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (22,07) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: Bijz. Bepalingen. Driel, stuw te (dv opening 1) Driel, stuw te (dv opening 2) BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE DRIEL, NEDER-RIJN Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (25,01)

1,25 / 1,25 / NAP Va 110,00/22,80// 110,00/17,70// 110,00/17,70// 48,00 / / 20,65 48,00 / / 20,65

1,53 1,53 1,93 2,90

Stuwkanaal Amerongen (103e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE AMERONGEN, NEDER-RIJN Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (52,75) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: Bijz. Bepalingen. Stuw Amerongen (dv opening 1)

-2,00 / -2,00 / NAP Va 110,00/22,80// 110,00/17,70// 110,00/17,70// 48,00 / / 17,40 Pagina 122

1,75

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,75 1,82 2,78

Stuw Amerongen (dv opening 2) BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE AMERONGEN, NEDER-RIJN Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (55,53)

48,00 / / 17,40

Stuwkanaal Hagestein (103f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE HAGESTEIN, LEK Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (76,34) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: Bijz. Bepalingen. BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE HAGESTEIN, LEK Stuw Hagestein (dv opening 1) Stuw Hagestein (dv opening 2) Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (78,77)

-4,50 / -4,50 / NAP Va 110,00/22,80// 110,00/17,70// 110,00/17,70//

1,15 1,21 1,21 2,30

48,00 / / 14,90 48,00 / / 14,90

Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (104) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MERWEDEKANAAL Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (80,83) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Merwedekanaal tussen kmr 0,0 en kmr 21,0. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. NOORDELIJKE VOORHAVEN TE VIANEN, MERWEDEKANAAL Hoge brug, over Grote Sluis, Vianen (dv opening 1) (bb) ZUIDELIJKE VOORHAVEN TE VIANEN, MERWEDEKANAAL Grote Sluis, Vianen (sluis 1)

-3,50 / -3,50 / NAP IV 100,00/10,50/2,80/

0,10 0,80 0,81 0,82

12,00 / 6,50 /

120,00 / / 240,00 12,00 / 24,00

/ / -3,60 / -3,00 / KP 12,00 / 3,70 /

0,83 Diepte 1,08 Julianabrug, Vianen (dv opening 1) (bb) 1,42 MERWEDEKANAAL 1,54 R Vianen (ZH), haven te 1,63 Vianen, haven te 2,33 Vianen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) 2,33 Vianen, brug in de A-2 (dv opening 2) (vast) 4,43 Bolgerijensebrug (dv opening 1) (bb) 4,43 Bolgerijensebrug (dv opening 2) (bb) 6,37 Lexmond, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast) 7,12 Zwaanskuikenbrug (dv opening 1) (bb) 7,41 L De Huibert Vaarwegen in Nederland 2002

20,00 / 7,50 / 20,00 / 7,50 / 14,00 / 0,50 / 14,00 / 0,50 / 35,00 / 7,80 / 14,00 / 0,82 /

Pagina 123

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

11,76 Meerkerksebrug (dv opening 1) (bb) 11,76 Meerkerksebrug (dv opening 2) (vast) 12,33 R Oude zederik 14,59 Bazelbrug (dv opening 1) (bb) 14,59 Bazelbrug (dv opening 2) (vast) 17,77 Arkel, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 17,77 Arkel, spoorbrug (dv opening 2) (bb) Verbindingskanaal tussen het 18,02 Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (1,16) 18,29 Rijksstraatwegbrug (dv opening 1) (bb) 18,29 Rijksstraatwegbrug (dv opening 2) (vast) 20,55 Haarbrug, Gorinchem (dv opening 1) (vast) 21,14 Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast) 21,14 Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 2) (vast) 21,91 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Merwedekanaal tussen kmr 21,0 en kmr 23,5. 22,21 Algemene Begraafplaatssluis (sluis 1) 120,00 / / 100,00 12,00 / 25,00 22,37 Concordiabrug (dv opening 1) (bb) 22,57 L HSV Gorinchem 22,58 Linge (0,00) 22,58 Kanaal van Steenenhoek (0,00) 22,68 NOORDELIJKE VOORHAVEN TE GORINCHEM, MERWEDEKANAAL 23,09 Korte brug, over Grote Merwedesluis (dv opening 1) (bb) 23,10 ZUIDELIJKE VOORHAVEN TE GORINCHEM, MERWEDEKANAAL 23,10 Grote Merwedesluis (sluis 1) 120,00 / / 100,00 12,00 / 24,00 23,11 Diepte 23,23 Hoge brug, over Grote Merwedesluis (dv opening 1) (bb) 23,41 1e Voorhaven te Gorinchem 23,92 Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (96,19) Kanaal van Steenenhoek (104a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KANAAL VAN STEENENHOEK Linge (0,00) Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22,58) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Kanaal van Steenenhoek. Langebrug, Gorinchem (dv opening 2) (bb) Gorinchem, pijpleiding (dv opening 1) Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast) Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 2) (vast)

14,00 / 0,82 / 7,05 / 1,82 / 14,00 / 0,82 / 7,05 / 1,82 / 14,00 / 1,70 / 7,50 14,00 / 1,70 / 7,50

14,00 / 1,30 / 14,00 / 1,80 / 20,00 / 7,50 / 16,00 / 7,50 / 16,00 / 7,50 / 100,00/11,40/2,80/

/ / 12,00 / 1,60 /

12,00 / 1,90 /

/ / -3,20 / -3,20 / NAP 12,00 / 4,50 /

-3,10 / -3,10 / KP II 60,00/7,50/2,25/

0,53 0,63 2,20 2,20

10,50 / 1,70 / / / 18,30 / 5,85 / 18,30 / 5,85 / Pagina 124

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,20

Gorinchem, brug in de A-27 (dv opening 3) (vast) 3,52 Schelluinse brug (dv opening 2) (vast) 3,52 Schelluinse brug (dv opening 3) (vast) 6,84 Huibjesbrug (dv opening 2) (vast) 8,40 L Toeleidingskanaal Gemaal Mr. Dr. G. Kolff 8,79 Steenenhoeksche Kanaalsluis (sluis 1) 8,79 8,79 8,81 Diepte Cemt-klasse Steenenhoeksche kanaalsluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vast) 8,82 L Uitwateringsgeul Gemaal Mr. Dr. G. Kolff 8,83 Neder-Hardinxveld, brug (dv opening 1) (vast) 8,87 VOORHAVEN KANAAL VAN STEENENHOEK 8,87 Cemt-klasse 9,28 Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (103,94)

13,00 / 5,85 / 20,90 / 3,02 / 20,90 / 2,40 / 21,00 / 3,00 / 25,00 / 23,00 / 25,00 6,00 / / 5,00 / -4,50 / -3,00 / NAP 0 6,00 / 5,00 /

6,00 / 5,50 /

VIa

Linge (105) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KANAAL VAN STEENENHOEK (OOSTELIJK GEDEELTE) Kanaal van Steenenhoek (0,00) Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (22,58) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Gorinchemse Kanaalsluis (sluis 1) Gorinchemse kanaalsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) LINGE Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (0,00) Gorinchem, haven te Lingebrug (dv opening 1) (vast) Gebr. van Pelt Yachting Gorinchem, Purac Biochem bv Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast) Gorinchem, brug in de A-15 (dv opening 2) (vast) Zandwingebied Zandwingebied Zandwingebied Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (0,00) De Gors Gemaal Kedichem Uitwateringsgeul Spijksche Waard De Wiel bv

-3,50 / -2,70 / KP II 60,00/7,50/2,25/

0,29 0,31 0,44 0,44 0,45 R 0,48 1,08 R 1,59 L 1,97 1,97 2,33 R 3,34 R 3,65 R 4,06

/ / 43,00 /

/ / 9,50 / 4,10 / 6,50

/ 6,40 /

12,00 / 7,40 / 12,00 / 7,40 /

4,28 6,36 7,32 12,21

L L R R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 125

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,39

Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 1) (vast) 14,39 Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 2) (vast) 14,39 Leerdam, brug in de Provinciale weg (dv opening 3) (vast) 14,60 L De Oude Horn 15,96 L Uitwatering gemaal de Nieuwe Horne 17,24 Noordelijke Lingesluis, brug (dv opening 1) (vast) 17,25 Diepte 17,25 Cemt-klasse 17,25 Noordelijke Lingesluis (dv opening 1) 17,25 Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang 1,00m meer dan waterstand aan bovenzijde peil aangeeft. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Recreatiegebied Munneke Hill Uitwateringsgeul gemaal De Laar Afgesneden riviergedeelte nabij Acquoy Heersdijkbrug (dv opening 1) (vast) Blauwe-Huisbrug (dv opening 1) (vast) Beesd, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) Bisschopsgraaf De Jong & Lavino bv Geldermalsen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Achter 't veer Geldermalsen, brug in de N-833 (dv opening 1) (vast) Buurmalsen, vuilkering (dv opening 1) Korne naar Buren Linge (voortzetting)

14,00 / 5,89 / 14,00 / 5,89 / 14,00 / 5,89 /

7,10 / 5,80 / -3,00 / -2,60 / KP I 7,10 / / 47,00/6,60//

17,33 18,13 19,25 19,69 20,96 25,72 28,11 32,32 34,42 35,13

L R R L

21,00 / 5,62 / 17,50 / 5,64 / 18,70 / 5,39 /

L R

/ 4,94 /

36,51 R 36,73 38,06 38,62 L 38,62 R

/ 5,53 / / /

Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede (105a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,60 0,81 0,81 0,82 0,91 0,91 1,07 1,43 LINGE Linge (0,44) Diepte Cemt-klasse Korenbrug (dv opening 1) (vast) Korenbrugsluis (dv opening 1) Visbrug (dv opening 1) (vast) Peterbrug (dv opening 1) (vast) Peterbrug (dv opening 2) (vast) Voorhaven Lingesluis Lingesluis (sluis 1) Diepte VOORHAVEN LINGESLUIS Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (95,28)

-2,50 / -1,90 / KP 0 9,31 / 3,60 / 9,31 / / 12,00 / 2,85 / 8,30 / 2,85 / 8,30 / 2,85 / / / 32,00 4,50 / / / -3,00 / -2,15 / NAP

Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam (105b)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 126

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,84 1,16

VERBINDINGSKANAAL Linge (4,06) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Arkelsche Dam, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) Arkelsche Dam, sluis (sluis 1) Schotdeurensebrug (dv opening 1) (bb) Merwedekanaal (bezuiden de Lek) (18,02)

-2,70 / -2,70 / KP II 60,00/7,50/2,40/ 8,04 / 5,00 / 96,00 / / 80,00 8,04 / 27,50 / / 11,00 / 1,27 /

Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (108) 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 BOVEN MERWEDE, NIEUWE MERWEDE EN HOLLANDSCH DIEP Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (101,31) Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). NIEUWE MERWEDE Rijkshaven Werkendam Beatrixhaven te Werkendam Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (11,83) Houweningswater Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Zoetemelkskil (alleen toegang met vergunning) Wantij en Otterkanaal (7,74) Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (0,00) Oosthaven te Kop van 't Land Gat van de Bakens Zuidhaven, WV Drechtstad Dortse Biesbosch (verboden toegang) HOLLANDSCH DIEP Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (229,80) Zuid-Maartensgat Moerdijkbrug, spoorbrug (dv opening 5) (vast) Moerdijkbrug, spoorbrug (dv opening 6) (vast) Nieuwe Moerdijkbrug voor HSL, spoorbrug (dv opening ) Moerdijkbrug, brug in de A-16 (dv opening 5) (vast) Moerdijkbrug, brug in de A-16 (dv opening 6) (vast) De Kill Diepte

VIc -5,30 / -3,70 / NAP 200,00/23,00// 229,50/22,80// 153,00/34,20//

0,58 0,70 1,00 1,62 5,46 R 6,70 7,92 R 9,72 10,79 11,51 14,61 14,92 19,24 19,38 20,92 R L R R

/ 41,00 /

21,23 R 21,78 21,78 21,88 22,35 22,35 22,79 R 23,28

100,00 / 10,43 / 100,00 / 10,17 / / / 95,00 / 10,92 / 95,00 / 10,92 /

-8,00 / -6,00 / NAP Pagina 127

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

23,53 Zuid Hollandsch Diep (0,00) 23,53 Dordtsche Kil (9,78) 25,66 R Strijensas, haven te 30,61 L Noordschans, haven te 32,08 Noord Hollandsch Diep (0,00) 32,84 L Uitwateringskanaal gemaal Tonnekreek. 36,04 Willemstad, haven te 36,44 Rijkshaven Willemstad 36,90 Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (0,00) Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de 36,90 Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0,00) Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (108a) 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,60 0,61 0,65 0,70 0,72 0,83 1,03 2,47 2,48 2,54 2,54 2,95 3,13 R L R R L L L L VAARWEG NIEUWE MERWEDE-AMER DOOR DE SPIERINGSLUIS Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (10,79) Cemt-klasse VOORHAVEN SPIERINGSLUIS Diepte Spieringsluis (sluis 1) GAT VAN DEN HARDENHOEK Spieringsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Jachthaven Van Oversteeg, 2e invaart Van Oversteeg vof Natuurgebeid Polder Jantjesplaat Polder Jantjesplaat Diepte Uitwatering Gat van Lijnoorden Werkhaven Spaarbekken Petrusplaat GAT VAN DEN KLEINE HIL Sloot beneden Petrusplaat Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder Vaarweg tussen twee eilandjes bezuiden Catharinapolder Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes Vaarweg om eiland ten NW van Catharinaplaatjes Vaarweg om twee eilandjes bezuiden Catharinapolder Uitwatering Kleine Hil Uitwatering Deeneplaat Bedstee Diepte Cemt-klasse NOORDERGAT VAN DE VISSCHEN Ruigt of Reugt (8,99) IJzeren Man Deenepolder

0 -4,00 / -3,00 / NAP 40,00 / / 45,80 6,00 / 6,00 / /

6,00 / 2,60 /

-4,50 / -1,20 / NAP

3,67 R 3,95 R 3,95 L 4,09 R 4,46 R 5,20 5,80 5,95 6,03 6,03 6,19 6,19 6,77 6,84 R R R

-6,30 / -4,20 / NAP I

R R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 128

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

7,37 L Doorsteek tussen Zuider Jonge Deen en Boerenplaat (verboden) 8,20 Cemt-klasse 8,84 L Zuidergat van de Visschen 9,49 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (226,73) Zuid Hollandsch Diep (108b) 0,00 HOLLANDSCH DIEP, ZUID HOLLANDSCH DIEP 0,00 Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23,53) 0,00 Dordtsche Kil (9,78) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,48 ZUID HOLLANDSCH DIEP 0,77 Moerdijk, haven te 0,77 Max. toegestane afmetingen zeevaart 1,60 Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (0,00) 3,06 Centrale Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk 4,26 Westelijke Insteekhaven in het Industriegebied Moerdijk 5,22 L Uitwateringskanaal Shell Chemie 5,94 L Uitwateringskanaal Shell Chemie Roode Vaart of Zevenbergsche Haven (108b1) 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,31 1,31 1,55 1,55 ROODE VAART-NOORD Zuid Hollandsch Diep (1,60) Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen zeevaart BUITENHAVEN, ROODE VAART-NOORD Cemt-klasse ROODE VAART-NOORD Roodevaart, sluis (sluis 1)

VIc

-11,00 / -8,00 / NAP VIc

175,00/25,00/8,00/

VIc -9,00 / -9,00 / NAP 175,00/25,00/8,40/ II 92,50 / / 87,00 7,50 / 15,50 / 7,00 / -3,00 / -3,00 / KP 50,00/6,70/2,40/7,00 7,40 / 1,60 / / 7,50 / 21,50 / 7,00 / / 27,40 / / 28,50 /

1,55 Diepte 1,55 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,73 Roodevaartbrug (dv opening 1) (bb) 2,24 L Moerdijk, WSC Hollandsch Diep 2,53 Moerdijk, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 2,95 Moerdijk, brug in de A-17 (dv opening 1) (vast) 4,41 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,51 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,91 L Afwateringskanaal Zuiveringsinstallatie 5,05 ZEVENBERGSCHE HAVEN, ROODE VAART-NOORD 6,45 L Zevenbergen, jachthaven Noord Hollandsch Diep (108c) 0,00 HOLLANDSCH DIEP, NOORD HOLLANDSCH DIEP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 129

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,91 1,41 2,76 4,16 4,57 5,11 5,21 5,99 5,99 5,99

R R R R

Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (32,08) Diepte Cemt-klasse NOORD HOLLANDSCH DIEP Uitwateringskanaal polder Cromstrijen Uitwateringskanaal gemaal Oostelijke havenkom Numansgors Westelijke havenkom Numansgors Dorpshaven van Numansdorp HOLLANDSCH DIEP, NOORD HOLLANDSCH DIEP Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1,28) Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0,00) Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0,00)

-8,00 / -4,20 / NAP Va

Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (109) 0,00 0,00 0,00 0,11 0,20 0,40 L 0,92 R 1,28 L 1,60 1,72 1,91 2,48 3,42 5,11 5,88 6,19 6,29 6,82 7,81 VAARWEG SPIJKERBOOR-WERKENDAM Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (216,90) Cemt-klasse SPIJKERBOOR Diepte Onderplaat Aakvlaai Sloot van St-Jan (Zie: bijz. algemeen) Oostkil (0,00) Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (0,00) MIDDELSTE GAT VAN HET ZAND Vaarweg naar boerderijen Polder Lepelaar VAARWEG SPIJKERBOOR-WERKENDAM Ruigt of Reugt (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Benedenmond vaarweg om Nerzienplaatje Uitwateringsgeul gemaal Bruine Kil Uitwateringsgeul Bevert (Zie: bijz. algemeen) Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide Vaarweg naar 't Kooike Vaarweg om eiland ten NW van Polder Krijntjesweide Vaarweg naar Keizersguldenwaard Steurgat De Steur Bruine Kilhaven Max. toegestane afmetingen algemeen Biesboschsluis Biesboschsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Biesboschsluis (sluis 1) 55,40 / / 61,95 7,00 / 7,00 Diepte

I -4,00 / -0,90 / NAP

L

/ 40,50 /

L R L R

8,00 L 8,19 R 10,07 10,74 10,88 10,95 11,05 11,10 11,11 11,11 L L L R

55,00/6,60/3,20/ 7,00 / 4,82 / / / -3,20 / -3,20 / NAP Pagina 130

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

11,31

TOELEIDINGSKANAAL SCHUTSLUIS TE WERKENDAM 11,36 L Punthaven 11,39 Cemt-klasse 11,42 Biesboschhaven 11,83 Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (1,62) Ruigt of Reugt (109a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 1,30 1,55 2,02 2,32 2,50 2,62 3,05 3,15 3,67 4,50 5,15 5,69 6,02 6,22 7,40 7,49 8,55 8,99 RUIGT OF REUGT Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (5,11) Diepte Cemt-klasse Bovenmond vaarweg om Nerzienplaatje Vaarweg naar Polder Moordplaat De Dood De Dood (verboden invaart) Buiten Kooigat (ondiep) GAT VAN DE NOORDERKLIP Vaarweg benoorden Noordplaatje (ondiep) Vaarweg benoorden eiland Vaarweg door Ganzewei (ondiep) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) GAT VAN VAN KAMPEN Vaarweg om Rietplaat Gat van de Buisjes Vaarweg om Rietplaat Benedenmond Kooigat Bovenmond Kooigat Gat van de Buisjes Zuidergat van den Visschen Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (6,19)

Va

-10,00 / -1,50 / NAP I

R L L L R R L

/ 29,00 /

L R L L L R L

Oostkil (109b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 1,13 L OOSTKIL Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1,60) Diepte Cemt-klasse Vissershang Vaarweg naar Bovenste Gat van het Zand (ondiep)

-4,00 / -1,50 / NAP 0

Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat (109c) 0,00 BOVENSTE GAT VAN HET ZAND EN HET JEPPEGAT 0,00 Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (1,72) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,09 BOVENSTE GAT VAN HET ZAND 0,74 R Uitwateringsgeul Gemaal Oostkil 1,09 R Uitwatering Polder het Jannezand 1,60 JEPPEGAT 2,34 Uitwatering Gemaal Gat van Loopgauw

-4,50 / -1,40 / NAP 0

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 131

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Wantij en Otterkanaal (110) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,61 L 0,94 L 1,02 1,02 1,08 1,08 1,08 1,25 1,48 1,87 1,88 2,48 2,48 2,48 2,55 L 3,57 R 3,59 L 3,91 L 4,70 4,76 4,76 4,76 4,94 4,94 4,94 5,02 5,11 5,72 L 7,03 7,25 7,30 7,33 7,74 R R R R WANTIJ EN OTTERKANAAL Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (116,43) Diepte Cemt-klasse WANTIJ Riedijkshaven Dordrecht, Scheepswerf de Biesbosch Dordrecht, haven te Diepte Cemt-klasse Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 1) (vast) Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 2) (vast) Prins Hendrikbrug, Dordrecht (dv opening 3) (bb) Van den Heuvel Marina bv Dordrecht, WV de Biesbosch/WV '87 Vlij Vlijhaven Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 1) (bb) Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 2) (vast) Wantijbrug, brug in de N-3 (dv opening 3) (vast) Waterinlaat Electriciteitscentrale Merwedehaven 't Vissertje Westergoot Uitwateringskanaal Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Diepte Wantijspoorbrug (dv opening 1) (vast) Wantijspoorbrug (dv opening 2) (bb) Wantijspoorbrug (dv opening 3) (vast) Stadspolders, fiets/voetbrug (dv opening 2) (vast) Stadspolders, fiets/voetbrug (dv opening 3) (bb) Stadspolders, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Sionssloot en Moldiep (0,00) Geul door Kikvorspolder OTTERKANAAL Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (0,00) Ottersluis (sluis 1) Ottersluis, fiets/voetbrug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (9,72)

-4,00 / -2,60 / NAP Va

-3,00 / -3,00 / NAP I 19,00 / 4,50 / 23,00 / 4,50 / 13,90 / 4,20 /

14,00 / 6,27 / 25,60 / 6,35 / 24,90 / 6,35 /

-2,70 / -2,50 / NAP 15,80 / 5,10 / 10,50 / 5,40 / 13,10 15,80 / 5,10 / 18,50 / 5,20 / 10,50 / 5,20 / 13,00 18,50 / 5,05 / / 22,95 /

43,00 / / 43,00 7,00 / 7,00

/ / 7,00 / 2,60 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 132

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (110a) 0,00 OTTERKANAAL 0,00 Wantij en Otterkanaal (7,25) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,31 KIKVORSKIL 1,32 HELSLOOT 1,32 Sionssloot en Moldiep (2,94) 1,59 L Uitwatering Zuilespolder 2,12 Katse Gat (0,00) 2,36 Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (0,00) 2,46 HELKANAAL 2,72 Helsluis (sluis 1) 3,21 Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (108,89)

-2,10 / -1,50 / NAP 0

43,00 / / 43,00 7,20 / 7,20

/ /

Katse Gat (110a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 KATSE GAT Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2,12) Diepte Cemt-klasse

-1,50 / -1,50 / NAP 0

Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil (110a2) 0,00 0,00 DODE KIKVORSKIL Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (2,36) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 3,00 R Gat van den Hengst 3,22 ZOETEMELKSKIL

-2,30 / -2,20 / NAP 0

Sionssloot en Moldiep (110b) 0,00 SIONSSLOOT 0,00 Wantij en Otterkanaal (5,11) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,63 MOLDIEP 1,20 R Vaargeul door Kikvorspolder 1,62 L Vaarweg om eiland 1,87 L Vaarweg om eiland 2,94 Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal (1,32) Oude Maas (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUDE MAAS Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (116,81) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

-2,50 / -2,00 / NAP 0

-9,95 / -4,98 / NAP VIc 200,00/23,00// Pagina 133

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,28 0,45 0,64 1,02 1,11 1,22 1,29 1,69 1,86 1,86 1,86 1,86 1,90 1,90 1,90 1,90 2,15 2,53 2,73 3,31 3,72 3,80 3,90 4,32 4,66 5,16 5,56 7,14 7,24 7,52 8,41 8,63 9,28 9,69 9,92 10,35 10,56 12,31 12,39 13,57 13,67 13,92

R R R

L

L L L R R R L R R L

L

Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte zeevaart bij een waterstand van NAP. Diepgang zeevaart gerekend in zoet water met een maximum van 9,45m, verder moet er te allen tijden een kielspeling zijn van 10 %. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Traject: Oude Maas. Wolwevershaven Balkengat (vaste brug over invaart) Oostkeethaven (brug over invaart) Nieuwe Haven te Dordrecht Maashaven te Zwijndrecht Leuvehaven te Dordrecht Bomhaven Kalkhaven te Dordrecht Grotebrug, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Grotebrug, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Grotebrug, spoorbrug (dv opening 3) (vast) Grotebrug, spoorbrug (dv opening 4) (vast) Dordrecht, brug (dv opening 1) (bb) Dordrecht, brug (dv opening 2) (vast) Dordrecht, brug (dv opening 3) (vast) Dordrecht, brug (dv opening 4) (vast) Drechttunnel (dv opening 1) Mijlsehaven (ondiep) Afgedamde Mallegat Uilenhaven Schokhaven Zeehavens te Dordrecht (0,00) Diepte Dordtsche Kil (0,00) Develhaven Drechthaven Swinhaven Zuiddiep Lorregat Puttershoek, haven te Suiker Unie te Puttershoek Uitwateringsgeul gemaal Devel Uitwateringsgeul gemaal De Hooge Nesse Uitwateringsgeul polder Het Buitenland Kuipersveer, haven te (buiten gebruik, onbevaarbaar) Uilenvlietsehaven De Oude Maas Uitwateringsgeul Geertruida Agathapolder Rijkshaven Barendrecht Heinenoordtunnel (dv opening 1) Heinenoordtunnel (2e) (dv opening 1) Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 229,50/22,80// 153,00/34,20// 175,00/25,00/8,80/44,80

44,00 / 10,75 / 46,50 66,00 / 11,40 / 72,00 / 11,40 / 21,00 / 11,40 / 44,00 / 11,60 / 66,00 / 11,55 / 72,00 / 11,55 / 21,00 / 11,55 / 240,00 / /

-15,62 / -4,97 / NAP

300,00 / / 300,00 / /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 134

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,64 L Uitwateringsgeul West-Zomerlandse Polder (verboden invaart) 14,72 R Koedoodhaven 15,76 R Carnissegrienden 16,38 L WSV Heinenoord 16,44 L WSV Heinenoord (2e) invaart 17,91 L Uitwateringsgeul Gemaal De Bosschen 19,26 Spui en Beningen (0,00) 19,91 R Kooigat 20,02 R De Rhoonse Grienden 20,33 L Hooi of Weiplaat (verboden invaart) 21,21 R Albrandswaardsehaven 22,28 L Griendplaat (verboden invaart) 22,47 R Polder Buiten Kijveland 23,12 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 23,24 L Berengat 24,39 L Allemanshaven 24,94 Spijkenisse, Metrotunnel (dv opening 1) 26,23 Spijkenisse, haven te 26,38 L Spijkenisse, haven te 26,52 Spijkenisserbrug (dv opening 1) (vast) 26,52 Spijkenisserbrug (dv opening 2) (bb) 26,52 Spijkenisserbrug (dv opening 3) (bb) 26,52 Spijkenisserbrug (dv opening 4) (vast) 26,61 R Hoogvliet, haven te 26,84 L Uitwateringsgeul inlaatsluis Spijkenisse 27,14 Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer (0,00) 27,47 Hartelkanaal (0,00) 27,91 Botlektunnel (dv opening 1) 28,02 Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (vast) 28,02 Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (bb) 28,02 Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 3) (vast) 28,02 Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 4) (vast) 28,02 Botlekbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 5) (vast) 28,10 Botlekspoortunnel (dv opening 1) 30,62 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (23,52) Zeehavens te Dordrecht (111b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KRABBEGEUL Oude Maas (3,80) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zeehavens te Dordrecht. ZEEHAVENS DORDRECHT Mallegat-Zuid Mallegat-Noord

/ 45,00 /

240,00 / /

40,00 / 12,52 / 87,35 / 12,52 / 45,00 87,35 / 12,52 / 45,00 40,00 / 12,52 /

240,00 / / 30,00 / 7,25 / 50,00 / 8,03 / 45,00 72,00 / 7,25 / 30,00 / 6,84 / 30,00 / 6,50 / / /

-10,00 / -10,00 / NAP VIc 175,00/25,00/8,80/

0,84 0,94 0,94

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 135

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,10 1,39 1,39 1,39

Wilhelminahaven te Dordrecht Julianahaven Bassin II te Dordrecht Julianahaven Bassin I te Dordrecht Julianahaven Bassin III te Dordrecht

Dordtsche Kil (112) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DORDTSCHE KIL Oude Maas (4,32) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie: bijzondere bepaling algemeen, en bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot).

-9,50 / -4,90 / NAP VIc 200,00/23,00// 229,50/22,80// 153,00/34,20// 175,00/25,00/8,00/

0,92 Schroothaven / Heuvelmanhaven 1,98 's-Gravendeel, haven te 2,07 R 's-Gravendeel, haven te 3,10 Kiltunnel (dv opening 1) 3,39 L Westtkil (gemaal Wieldrecht) 3,91 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,04 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,53 De Wacht 6,78 HSL spoortunnel (in aanbouw) (dv opening 1) 9,08 HOLLANDSCHE DIEP, DORDTSCHE KIL 9,78 Zuid Hollandsch Diep (0,00) 9,78 Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (23,53) Spui en Beningen (113) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 2,30 2,39 7,16 7,34 7,97 9,84 10,73 11,65 11,85 12,12 12,12 13,17 SPUI Oude Maas (19,26) Diepte Cemt-klasse Oud-Beijerland, haven te Oud-Beijerland, haven te Uitwateringsgeul Beerenplaat Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Uitwateringsgeul gemaal De Volharding WSV Nieuw-Beijerland Uitwateringsgeul gemaal De Biersum Uitwateringsgeul Piershil Bernisse Zuidland, haven te WSV Goudswaard Havenkanaal WSV Blinckvliet

200,00 / / / 41,00 / / 49,50 / / /

-15,00 / -3,35 / NAP Va

L L R R L R L R R L L R

/ 28,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 136

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

13,47 14,53 14,96 15,62 16,12 18,33 20,38 21,50

R Polder Zuidoord R Beningerwaard BENINGEN L Molentjesgeul L Brede Gat Korendijksche Geul (3,91) Droogte voor de Hoorn (0,00) Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (22,17)

Droogte voor de Hoorn (113a) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,97 DROOGTE VOOR DE HOORN Spui en Beningen (20,38) Diepte Cemt-klasse HARINGVLIET, DROOGTE VOOR DE HOORN Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (23,14)

-18,00 / -6,00 / NAP VIa

Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer (114) 0,00 0,00 0,00 0,25 0,29 0,54 0,54 0,62 0,63 0,63 1,27 1,49 L 1,91 3,40 L 5,84 L 5,88 6,96 8,20 8,44 8,44 8,53 8,54 8,61 9,47 9,86 10,57 10,61 10,69 10,69 L L L SCHEEPVAART-/ VOEDINGSKANAAL EN BRIELSE MEER Oude Maas (27,14) Cemt-klasse BUITENVOORHAVEN (VOORNSE SLUIS) Diepte SCHEEPVAART- EN VOEDINGSKANAAL Voornse sluis (sluis 1) Voornse sluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) BINNENVOORHAVEN (VOORNSE SLUIS) Diepte SCHEEPVAART- EN VOEDINGSKANAAL Uitwateringskanaal Spijkenisse (Verboden invaart) Zoetwaterkanaalbrug (dv opening 2) (bb) WV Hairt Hille Bernisse (toegang tot, verboden voor motorvaartuigen) De Kleine Bernisse WSV De Waterman RWV De Vijfsluizen BRIELSE MEER Diepte WSV Zwartewaal BLANKENBURGSE RAK, BRIELSE MEER De Witte Raaf Scoutcentrum Rozenburg WSV Nautica BRIELSE RAK, BRIELSE MEER Roodhuishaventje Brielse brug (dv opening 1) (vast) Brielse brug (dv opening 2) (vast)

II -4,70 / -2,40 / NAP 71,20 / 68,20 / 71,20 7,50 / 7,50 / / 7,50 / 3,60 /

-4,50 / -4,50 / MP

14,00 / 10,95 /

-14,00 / -3,30 / MP

L L R R L

45,00 / 11,00 / 100,00 / 12,00 / Pagina 137

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

10,69 Brielse brug (dv opening 3) (vast) 10,87 L Geuzenkreek 11,48 Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (0,00) 11,88 R Schoolmeestershaven 11,94 L Nolkreek 11,94 L Nolkreek, (2e) invaart 12,17 L Zwanekreek 12,52 Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (1,37) 12,79 R Opleghaven 12,86 Haven van Brielle (0,00) 12,97 L M.H. Tromp 13,06 R Kruitkreek 13,28 L De Brielse Braassen 13,96 L Molenhaven / WSV Bielle 14,11 OOSTERLANDSE RAK, BRIELSE MEER 14,87 L Roggekreek 14,88 R Kromme Meet 15,07 L Robbekreek 15,17 R Schreiershaven 15,20 L Scoutcentrum Brielle 15,26 R Grote Kreek 15,40 L Oosterlandse Haven 16,22 R Uitwateringsgeul gemaal Winsemius 16,22 KRUININGER RAK, BRIELSE MEER 16,59 L Kogelhaven 17,64 R Krimsloot 17,96 R Binnenspuikanaal spuisluis Rozenburg (verboden invaart) 18,83 R Vogelkreek 18,96 L Geysman (1e) invaart 19,04 L Geysman (2e) invaart 19,07 L Geysman 19,13 L Geysman (4e) invaart 19,21 L Geysman (5e) invaart 19,27 WV Oostvoorne Haven van Brielle (114a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,22 0,43 0,66 0,81 0,81 0,82 HAVEN VAN BRIELLE Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer (12,86) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen BUITENHAVEN, HAVEN VAN BRIELLE De Meeuw Brielle Yachting L. Moeman ZUID-SPUIHAVEN, HAVEN VAN BRIELLE Diepte Buitengracht (verboden invaart, vaste brug over invaart) Noord-Spuihaven Rodebrug (dv opening 1) (bb)

43,00 / 11,00 /

-3,00 / -2,20 / MP 0 15,00

L R R

-2,40 / -2,00 / MP

R

0,87 R 0,92

9,00 / 2,20 / Pagina 138

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,20 1,44

Brielle, fiets/voetbrug in de Franschestraat (dv opening 1) (bb) Kadebrug (dv opening 1) (bb)

7,30 / 2,50 / 7,50 / 2,00 /

Vaarwater benoorden eiland Middenplaat (114b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,73 0,95 0,98 1,37 VAARWATER BENOORDEN EILAND MIDDENPLAAT Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer (11,48) Diepte Cemt-klasse Meerkoethaven Krabbehaventje van WSV Rozenburg Ruigeplaathaven Vaarwater bezuiden Ruige Plaatje Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer (12,52)

-3,00 / -1,30 / MP 0

R R R L

Hartelkanaal (115) HARTELKANAAL Oude Maas (27,47) Hartelsluis (0,00) Cemt-klasse Diepte Hartelsluis (1,72) Hartelbrug (dv opening 1) (vast) Hartelbrug (dv opening 2) (vast) Hartelkering (dv opening 1) Hartelkering (dv opening 2) Seinehaven Calandkanaal met aanliggende havens (0,00) 9,14 Neckarhaven 10,46 Harmsenbrug (dv opening 1) (bb) 10,46 Harmsenbrug (dv opening 2) (vast) 16,15 Dintelhaven (0,00) 18,88 L Spuikanaal Rozenburg 18,95 Suurhoffbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (vast) 18,95 Suurhoffbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (bb) 19,13 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 20,58 Beerkanaal (4,31) 21,11 L Hudsonhaven 23,65 Hartelhaven Dintelhaven (115a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51 0,59 DINTELHAVEN Hartelkanaal (16,15) Diepte Cemt-klasse Dintelhavenbrug, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast) Dintelhavenspoorbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 0,00 0,00 0,83 0,83 1,03 2,50 2,63 2,63 2,65 2,65 7,75 8,10

VIc -5,80 / -5,30 / NAP 95,00 / 13,76 / 47,00 / 10,00 / 95,00 / / 47,00 / /

19,90 / 11,45 / 103,50 / 11,45 /

90,00 / 11,50 / 24,00 / 11,50 / / 48,90 /

-5,90 / -3,90 / NAP VIc / 15,50 / / 12,50 / / 20,90 / Pagina 139

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Hartelsluis (115b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 1,01 1,72 HARTELSLUIS Hartelkanaal (0,83) Cemt-klasse Diepte Hartelsluis (sluis 1) Hartelbrug (dv opening 3) (bb) Hartelkanaal (2,50)

VIb -5,80 / -5,30 / NAP / / 280,00 24,00 / 24,00 / / 24,00 / 10,80 /

Calandkanaal met aanliggende havens (116) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,66 0,69 0,70 0,91 CALANDKANAAL Hartelkanaal (8,10) Diepte Cemt-klasse VOORHAVEN ZUIDZIJDE ROZENBURGSESLUIS, CALANDKANAAL CALANDKANAAL Rozenburgsesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Rozenburgsesluis (sluis 1)

-5,80 / -5,80 / NAP VIc

24,00 / 3,60 / 306,36 / 305,00 / 306,36 24,00 / 24,00 / /

VOORHAVEN NOORDZIJDE ROZENBURGSESLUIS, CALANDKANAAL 1,06 Rozenburgsesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 1,25 CALANDKANAAL 1,25 Londonhaven 1,25 Brittanniehaven 1,73 Calandtunnel (dv opening 1) 1,83 Calandbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 1) (bb) 1,83 Calandbrug, verkeers-/spoorbrug (dv opening 2) (vast) 3,92 Diepte 4,48 7e Petroleumhaven (Calandkanaal) 5,36 Donauhaven 6,56 Wezerhaven 8,39 5e Petroleumhaven (Calandkanaal) 10,29 4e Petroleumhaven (Calandkanaal) 10,88 Scheurhaven 11,57 Beneluxhaven (0,00) 12,09 Coasterhaven 12,53 R Breeddiep 14,74 Beerkanaal (0,00) 16,86 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (44,09) Beerkanaal (116a) 0,00 0,00 0,00 0,00 CALANDKANAAL, BEERKANAAL Calandkanaal met aanliggende havens (14,74) Diepte Cemt-klasse

24,00 / 3,60 /

/ / 59,66 / 11,72 / 49,72 80,00 / 11,72 / -22,90 / -9,90 / NAP

-22,90 / -22,90 / NAP VIc Pagina 140

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,35 1,12 1,60 1,60 1,60 2,53 2,79 3,84 4,31

BEERKANAAL Tennesseehaven Pistoolhaven 8e Petroleumhaven (Beerkanaal) Europahaven 6e Petroleumhaven (Beerkanaal) Amazonehaven Mississippihaven (0,00) Hartelkanaal (20,58)

Mississippihaven (116a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 MISSISSIPPIHAVEN Beerkanaal (3,84) Diepte Cemt-klasse

-24,00 / -21,65 / NAP VIc

Beneluxhaven (116b) 0,00 0,00 0,00 0,31 0,48 0,54 0,79 CALANDKANAAL Calandkanaal met aanliggende havens (11,57) Cemt-klasse Diepte Elbehaven BENELUXHAVEN Dommelhaven

VIc -20,90 / -4,60 / NAP

Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (117) 0,00 0,00 0,00 HOLLANDSCH DIEP Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36,90) Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (0,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Traject: Noord Hollandsch Diep-Binnenhaven te Stellendam. Noord Hollandsch Diep (5,99) Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0,00) Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0,00) Veerhaven te Numansdorp HARINGVLIET Haringvlietbrug (dv opening 9) (vast) Haringvlietbrug (dv opening 10) (vast)

0,00 0,00 0,00

-35,00 / -5,00 / NAP VIa 200,00/23,00// 229,50/22,80// 153,00/34,20//

1,28 1,28 1,28 2,13 3,05 3,06 3,06

93,00 / 12,51 / 93,00 / 11,36 / Pagina 141

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,06 3,24 3,28 3,48 6,34 8,14 9,32 9,96 9,96 11,32

R L L R R L

11,96 R 15,52 15,52 15,52 16,45 L 18,94 19,14 22,17 23,14 25,80 25,93 26,48 28,87 29,42 31,31 31,54 31,64 31,64 31,82 32,03 32,23 32,28 32,32 32,36 32,46 R

L

L L L

Haringvlietbrug (dv opening 11) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Haringvliet bezuiden Tiengemeten (0,00) HITSERTSCHE- OF VUILE GAT Hitsertse Kade Oude polder of Kleine haven Tiengemeten, haven te Nieuwendijk (ZH), haven te De Eendragt gemaal Tiengemeten, Polder Brienenswaard, haven te WSV De Put HARINGVLIET Korendijksche Geul (0,00) Haringvliet bezuiden Tiengemeten (13,60) Gemaal Joh Koert Havens van Middelharnis (0,00) Aardappelengat (0,00) Spui en Beningen (21,50) Droogte voor de Hoorn (1,97) Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (0,00) Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (0,00) Heliushaven Aardappelengat (9,01) DELTAGEUL, HARINGVLIET Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluizen Marina Stellendam Diepte Cemt-klasse Maaskant Shipyards bv Stellendam, Binnenhaven St. Anchelon Goereesesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Goereesesluis (sluis 1)

35,00 / 12,00 / / 38,00 /

-5,00 / -4,80 / NAP Va

16,00 / 6,14 / 144,50 / / 144,50 16,00 / 16,00 / /

BINNENHAVEN STELLENDAM Goereesesluis, brug in de N-57 (dv opening 1) (bb) 32,55 L Stellendam, Buitenhaven VAARWEG VAN HET HOLLANDSCH DIEP 33,01 VIA DE GOEREESESLUIS NAAR DE NOORDZEE 33,10 L Uitwatering Zuiderdiep 33,10 BUITENHAVEN STELLENDAM 33,43 Diepte 34,02 R Uitwateringsgeul Haringvlietspuisluizen 34,02 PAMPUSGEUL 34,02 Rak van Scheelhoek (0,00) 40,54 SLIJKGAT 55,06 NOORDZEE, VAARWEG VAN HET HOLLANDSCH DIEP - NOORDZEE 57,02 Noordzeeroute (71,14) Haringvliet bezuiden Tiengemeten (117a)

16,00 / 14,30 /

-4,20 / -3,50 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 142

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

HARINGVLIET, BEZUIDEN 'T EILAND TIENGEMETEN 0,00 Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (3,28) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,27 Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (2,86) 8,31 Den Bommel, haven te 11,63 L Stad aan 't Haringvliet, haven te 11,76 L Atlantica, WSV Atlantique 13,60 Korendijksche Geul (0,00) 13,60 Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (15,52) Korendijksche Geul (117b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 3,91 KORENDIJKSCHE GEUL Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (15,52) Haringvliet bezuiden Tiengemeten (13,60) Cemt-klasse Diepte Spui en Beningen (18,33)

0,00

-13,00 / -4,40 / NAP VIa

VIa -7,00 / -3,60 / NAP

Havens van Middelharnis (117c) 0,00 0,00 0,00 0,20 0,28 0,57 0,69 0,69 HAVENS VAN MIDDELHARNIS, AANLOOPROUTE NAAR Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (18,94) Cemt-klasse Diepte BUITENHAVEN Tramhaven te Middelharnis Middelharnis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Middelharnis, sluis (sluis 1)

IV -6,00 / -2,70 / NAP

7,00 / 4,50 / 40,00 / 47,00 / 29,00 7,00 / 15,00 / / -3,00 / -3,00 / KP I

0,69 Diepte 0,69 Cemt-klasse 0,74 L Binnenhaven te Middelharnis 0,76 HAVENKANAAL 2,71 R Havenkanaal 2,71 BINNENHAVEN 2,79 Middelharnis, haven te Aardappelengat (117d) 0,00 0,00 HARINGVLIET, AARDAPPELENGAT Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (19,14) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,86 AARDAPPELENGAT 5,42 L Uitwateringsgeul Gemaal Baak de Pieter 9,01 Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (28,87)

-15,00 / -5,50 / NAP VIa

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 143

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis (117e) 0,00 0,00 0,00 0,28 0,42 0,73 0,73 0,73 0,73 0,80 0,83 0,84 1,02 1,12 L R L L KOOPVAARDIJHAVEN Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (25,80) Cemt-klasse Diepte Tramhaven te Hellevoetsluis VOORNSCHE KANAAL Hellevoetsluis, sluis (sluis 1) Diepte Cemt-klasse Hellevoetsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Hellevoetsluis, haven te WSV Waterman Hellevoetsluis, J.P. Yachts & Boats WSV Haringvliet

Va -4,50 / -4,50 / NAP

67,00 / / 40,00 13,90 / 25,00

/ / -4,40 / -2,40 / KP II 13,90 / 1,90 /

Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis (117f) 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,66 0,66 0,66 0,66 0,76 0,94 HAAVEN EN GROOTE DOK TE HELLEVOETSLUIS Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (25,93) Cemt-klasse HAAVEN Diepte GROOTE DOK Brug over de Haaven (dv opening 1) (bb) Diepte Zeedoksluis (dv opening 1) WV Hellevoetsluis R Arie de Boom

III -4,00 / -4,00 / NAP 14,90 / 2,45 / -3,50 / -3,50 / NAP 14,90 / /

Rak van Scheelhoek (117g) 0,00 0,00 0,40 RAK VAN SCHEELHOEK Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (34,02) Diepte

-4,10 / -3,60 / NAP

Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (117h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOLLANDSCH DIEP Noord Hollandsch Diep (5,99) Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1,28) Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (0,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed)

-6,90 / -4,50 / NAP VIa 200,00/23,00// 229,50/22,80// 153,00/34,20//

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 144

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,57 1,72 1,72 1,89 2,86

Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Noord Hollandsch Diep - Haringvliet bezuiden Tiengemeten. HARINGVLIET Haringvlietbrug (dv opening 3) (vast) Haringvlietbrug (dv opening 4) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Haringvliet bezuiden Tiengemeten (1,27)

93,00 / 12,51 / 93,00 / 13,34 / / 39,00 /

Maas-Waalkanaal (119) 0,00 0,00 0,00 0,00 MAAS-WAALKANAAL Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (131,23) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject tussen de Gekanaliseerde Maas en kmr 10,7. Diepte VOORHAVEN SLUIS HEUMEN, MAAS-WAALKANAAL Heumen, sluis (sluis 1) MAAS-WAALKANAAL Heumen, brug over sluis (dv opening 1) (vast) Diepte Maldense brug (dv opening 1) (vast) Hatertse brug (dv opening 1) (vast) Dukenburgse brug (dv opening 1) (vast) Nijmegen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Graafse brug (dv opening 1) (vast) Neerbossche brug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Diepgang algemeen: Of zoveel minder als de buiten of binnenwaterstand lager is dan NAP+7,20m. Kanaalhavens te Nijmegen (0,00) Weurt, sluis (sluis 1) Weurt, sluis (sluis 2) VOORHAVEN SLUIS WEURT, MAAS-WAALKANAAL Weurt, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vast) Weurt, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb) Diepte Pgem, haven van de Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (28,57)

Vb 137,00/14,00/3,00/ 185,00/12,00/2,80/

0,10 0,20 1,43 1,56 1,66 1,74 3,43 6,37 7,68 8,59 8,64 9,95 10,37 10,72

-4,00 / -3,80 / SP

270,00 / / 270,00 16,00 / 16,00

/ /

16,30 / 9,90 / -4,80 / -4,80 / SP 92,00 / 10,00 / 100,00 / 10,00 / 100,00 / 10,00 / 87,68 / 9,79 / 100,00 / 10,00 / 100,00 / 10,00 / / 36,30 / //3,70/ 194,50/12,00/3,30/

10,75 11,80 11,80 12,05 12,10 12,10 12,12 12,65 13,35

262,00 / / 262,00 16,00 / 16,00 266,00 / / 266,00 16,00 / 16,00

/ / / /

16,00 / 16,25 / 16,00 / 16,45 / 20,45 1,50 / 3,00 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 145

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Kanaalhavens te Nijmegen (119a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,68 KANAALHAVENS TE NIJMEGEN Maas-Waalkanaal (10,75) Diepte Cemt-klasse 1e Kanaalhaven te Nijmegen 2e Kanaalhaven te Nijmegen

-4,50 / -2,50 / SP Va

Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (120) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 2,38 2,48 3,35 3,70 4,58 4,75 5,58 6,30 6,78 8,38 8,38 8,60 9,36 11,17 11,81 11,93 12,50 12,51 12,51 12,63 12,73 13,03 13,03 13,03 16,30 16,44 17,00 17,25 R HEUSDENSCH KANAAL Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (195,73) Diepte Cemt-klasse Wijk en Aalburg, brug in de N-831 (dv opening 1) (vast) Kromme Nol kering (dv opening 1) AFGEDAMDE MAAS Dode Maasarm (0,00) WV Trident Uitwateringsgeul gemaal bij Spijk De Rietschoof De Rietschoof, haven te Camping De Kreek Maasveen Esmeer (recreatieplas) WV 't Esmeer Veense Put (recreatieplas) Plas Moleneind (recreatieplas) Andel, haven te Afgedamde rivierarm te Poederoijensehoek VOORHAVEN (MAASHAVEN) WILHELMINASLUIS, AFGEDAMDE MAAS Wilhelminasluis, Andel, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Wilhelminasluis, Andel (sluis 1) Diepte AFGEDAMDE MAAS VOORHAVEN (WAALHAVEN) WILHELMINASLUIS, AFGEDAMDE MAAS Afgedamde rivierarm AFGEDAMDE MAAS Schouten Mengvoeders WV Het Gatje WSV Woudrichem Stadshaven Woudrichem Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (93,38)

-3,30 / -3,30 / NAP Va 50,00 / 11,40 / 50,00 / / 11,40

L L R R R L L R R L L L R

12,85 / 6,60 / 11,00 110,00 / / 100,00 12,85 / 19,00 / / -3,30 / -3,30 / NAP

L L L

Dode Maasarm (120a) 0,00 DODE MAASARM Pagina 146

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (2,48) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 2,91 L Uitwateringeul gemaal De Baanbreker

-3,00 / -2,00 / NAP II

Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (121) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GEKANALISEERDE DIEZE Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (186,70) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Op de Gekanaliseerde Dieze is een max. diepgang toegestaan van 2,70m of zoveel minder als de waterstand gemeten bij de Henriettesluis vwb de Maaszijde lager is dan NAP+0,40m dan wel vwb de Diezezijde lager is dan NAP+2,20m. Op de Gekan. Dieze tussen de Henriettesluis en de Diezebrug een max. lengte voor duwstellen is toegestaan van 110m met dien verstande dat, gelet op de max. schutlengte door de Henriettesluis, de grootste lengte waarmee het duwstel is samengesteld niet langer is dan 90m. Henriettesluis (sluis 1) Henriettesluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Uitwatering oude loop van de Dieze (verboden invaart) Molengat (Dieskant) Engelen, brug in de A-59 (dv opening 1) (vast) Gemaal Boschveld Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Rietveldenhaven Industriehavens 's-Hertogenbosch Plas Ertveld WV De Viking Trierbrug (dv opening 1) (vast) 's-Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 's-Hertogenbosch, spoorbrug (dv opening 3) (vast) Vaalthaven Uitmonding van de Aa (onbelangrijk) Diezebrug (dv opening 1) (vast) Diezebrug (dv opening 2) (vast) Diezebrug (dv opening 3) (vast) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

-2,70 / -2,70 / NAP IV 90,00/12,00/2,70/

0,73 0,82 2,10 L 2,70 L 2,92 3,07 R 3,10 3,35 3,98 4,00 L 4,23 L 4,81 5,43 5,43 5,59 L 5,80 L 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85

92,00 / / 80,00 13,00 / 18,00

/ / 13,00 / 4,50 / 8,80

29,70 / 7,22 /

/ 29,70 /

25,00 / 6,20 / 14,40 / 5,80 / 14,20 / 5,80 /

25,00 / 5,60 / 10,00 / 6,39 / 29,00 / 5,96 / II 90,00/6,70/2,10/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 147

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Indien een schip of duwstel langer is dan 55m dient het te zijn uitgerust met een actieve kopbesturing van voldoende effectief vermogen die vanuit de stuurhut kan worden bediend. Ingeval van een duwstel dient de actieve kopbesturing zich op ten hoogste 45% van de lengte van het duwstel gerekend vanaf de kop te bevinden. 5,92 R Dommel 5,93 R Buitenhaven 5,97 ZUID-WILLEMSVAART 5,97 Diepte 5,98 R 's-Hertogenbosch, haven van 6,18 Orthenbrug (dv opening 1) (bb) 6,54 Van Kasterenbrug (dv opening 1) (bb) 7,11 Hinthamersbrug (dv opening 1) (bb) 7,13 Sluis 0 (sluis 1) 124,20 / / 116,50 6,80 / 26,40 7,24 Sint-Anthoniebrug (dv opening 1) (bb) 7,80 Burgemeester Lambooybrug (dv opening 1) (vast) 9,44 Bosscheveldbrug, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) 10,87 Den Dungensebrug (dv opening 1) (bb) 11,17 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 14,42 Middelrode, brug (dv opening 1) (vast) 17,18 R Uitwateringskanaal sluis Schijndel 17,24 Schijndel, sluis (sluis 1) 105,00 / / 110,00 12,60 / 12,60 17,75 R Voedingskanaal sluis Schijndel 18,62 Heeswijkse brug (dv opening 1) (vast) 22,32 L Uitvaart haven Cehave Handelsraad 22,41 Veghel, brug in het toekomstig trace van de A-50 (dv opening 1) (vast) 23,29 Cehave Handelsraad te Veghel 23,55 Veghel, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 23,65 Veghel, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 24,13 Veghel, haven te 24,62 Nieuwe Haven te Veghel 24,62 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Sluis 4 tot Sluis 13. 24,92 Sluis 4 (sluis 1) 52,49 / / 50,01 6,94 / 19,96 25,05 Maxwell Taylerbrug (dv opening 1) (vast) 28,94 Erpsebrug (dv opening 1) (bb) 30,15 Sluis 5, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 30,15 Sluis 5 (sluis 1) 52,36 / / 49,93 6,95 / 20,21 34,62 L Uitwateringsgeul spuikanaal sluis (onbevaarbaar) 35,33 Sluis 6, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 35,33 Sluis 6 (sluis 1) 52,40 / / 49,96 6,90 / 19,79 36,73 Beeksebrug (dv opening 1) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

-3,00 / -2,30 / KP 7,90 / 3,75 / 8,00 / 3,90 / 6,97 / 3,30 / / / 6,80 / 1,50 / 26,48 / 5,50 / 26,60 / 5,50 / 8,40 / 1,00 / / 26,80 / 41,79 / 5,50 / / /

42,00 / 6,00 / 60,90 / 6,45 /

19,50 / 6,40 / 7,40 / 1,30 / 5,20

50,50/6,70/1,90/ / / 24,00 / 5,90 / 8,10 / 1,00 / 6,95 / 3,28 / / /

6,93 / 3,18 / / / 8,50 / 0,50 / Pagina 148

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

37,83 37,83 37,83 R 37,95 L 39,13 41,03 R 41,11 L 41,23 41,64 42,14 42,55 43,47 44,11 44,15 44,73 44,77 44,77 44,84 44,97 R 46,40 47,48 47,55 47,85 48,35 49,85 50,46 50,46 53,33 53,46 57,33 58,63 58,63 61,02 61,02 61,02

64,26 66,35

OMLEIDING TE HELMOND, ZUID-WILLEMSVAART Amertak en Wilhelminakanaal (71,51) Voormalig trace Zuid-Willemsvaart door Helmond Stuwkanaal van de Aa (verboden invaart) Heuvelsebrug (dv opening 1) (vast) Stuwkanaal van de Aa (brug over invaart) Uitwatering van de Bakelse Aa (brug over invaart) Helmond, brug in de Venuslaan (dv opening 1) (vast) Scheepstal, brug (dv opening 1) (vast) Helmond, brug in de Rembrandtlaan (dv opening 1) (vast) Helmond, brug in de Bakelsedijk (dv opening 1) (vast) Helmond, fiets/voetbrug in de Rijpelberg (dv opening 1) (vast) Helmond, brug in de Deurnenseweg (dv opening 1) (vast) Helmond, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Vossenbeemd, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Sluis Helmond, fietsbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Sluis Helmond (sluis 1) 110,00 / / 112,00 12,60 / 12,60 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Stuwkanaal Nieuwe Aa Helmond, brug in de Rochadeweg (dv opening 1) (vast) Nieuwe Aa (dv opening 1) Oude Zuid-Willemsvaart (0,00) ZUID-WILLEMSVAART Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Kempen-Peellandbrug, brug in de A-67 (dv opening 1) (vast) Sluis 10, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Sluis 10 (sluis 1) 52,58 / / 50,09 6,90 / 21,95 Someren, brug (dv opening 1) (vast) Sluis 11 (sluis 1) 52,55 / / 50,09 6,90 / 11,43 Brug Half Twaalf (dv opening 1) (bb) Sluis 12, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Sluis 12 (sluis 1) 52,47 / / 49,98 6,90 / 21,11 Sluis 13, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Sluis 13 (sluis 1) 52,47 / / 49,98 6,90 / 20,60 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Belgische grens nabij Loozen Sluis 13. Brug 14 (dv opening 1) (vast) Brug 15, Nederweert (dv opening 1) (vast)

33,00 / 6,00 /

32,40 / 5,70 / 69,70 / 6,25 / 32,80 / 5,70 / 42,00 / 5,70 / 39,80 / 5,70 / 32,00 / 5,70 / 32,70 / 5,70 / 12,60 / 5,70 / 12,60 / 5,65 / / / / 25,51 / 41,50 / 5,82 / 41,50 / /

/ 25,77 / 33,86 / 6,10 / 6,90 / 2,00 / / / / 5,72 / / / 8,25 / 1,00 / 6,90 / 3,24 / / / 6,90 / 2,55 / / / 65,00/7,25/2,10/

30,00 / 5,30 / / 5,27 / Pagina 149

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

66,44 L Passantenhaven Nederweert 66,66 Randwegbrug, Nederweert (dv opening 1) (vast) 67,02 Noordervaart (0,00) 67,31 Kanaal Wessem-Nederweert (16,13) 67,93 Sluis 15, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 67,94 Sluis 15 (sluis 1) 68,77 Brug Rijksweg A2, Weert (dv opening 1) (vast) 68,97 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 69,17 L Uitwatering waterzuiveringinstallatie Weert 70,16 Laarderbrug (dv opening 1) (vast) 70,83 Biesterbrug (dv opening 1) (bb) 71,58 L Passantenhaven Weert 71,66 Stadsbrug, Weert (dv opening 1) (bb) 72,93 Boshoverbrug (dv opening 1) (vast) 73,45 Spoorbrug Weert (dv opening 1) (vast) 74,10 Weert, haven te 74,46 Sluis 16, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 74,47 Sluis 16 (sluis 1) 78,92 81,27

25,00 / 5,90 /

7,50 / 5,28 / 65,00 / / 63,47 7,50 / 15,40 / / 22,47 / 6,09 / / 28,14 / 20,00 / 5,71 / 8,78 / 0,50 / 13,70 / 1,30 / 5,75 18,86 / 5,80 / 16,40 / 5,44 / 7,50 / 5,23 / 76,00 / / 64,00 7,50 / 15,80 / 5,00 /

Billiton Zink bv Budel Max. toegestane afmetingen algemeen Ledig stroomopwaartsL*B*D:55*6,7*1,9m.Traj.gren s t/m sluis18 81,28 Telefoonkabel (dv opening 1) 81,50 Telefoonkabel (dv opening 1) 83,12 Telefoonkabel (dv opening 1) 83,51 Sluis 17, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 83,51 Sluis 17 (sluis 1) 52,00 / / 57,00 7,00 / 7,00 85,72 Sluis 18, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 85,72 Sluis 18 (sluis 1) 52,00 / / 57,00 7,00 / 7,00 85,72 Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning L*B*D:86*8,30*2,50m.Traject Bocholt-Smeermaas 86,02 Telefoonkabel (dv opening 1) 86,12 R Kanaal Bocholt naar Herentals 87,48 Bocholt (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 87,62 R Passantenhaven Bocholt (B) 88,25 Bocholt (B), brug (dv opening 1) (vast) 90,12 Beek (B), brug (dv opening 1) (vast) 90,32 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 90,32 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 92,82 Bree (B), brug (dv opening 1) (vast) 95,52 Brug Tongerlo (dv opening 1) (vast) 97,02 Gruitrode-Solt (B), brug (dv opening 1) (vast) 97,92 Neeroeteren-Solt, brug (dv opening 1) (vast) 98,32 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

52,00/6,70/1,90/

/ 20,00 / / 19,50 / / 20,60 / 7,00 / 3,49 / / / 7,00 / 1,82 / / / 55,00/7,30/2,50/

/ 21,50 / / 6,38 /

/ 6,38 / 14,52 / 5,25 / / 20,00 / / 20,00 / / 7,35 / 14,45 / 5,15 / / 5,60 / 14,00 / 5,15 / / 20,00 / Pagina 150

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

98,62 Afgesneden bocht van Geisteren (B) 98,62 L Geisteren (B), haven te 99,12 Geisteren, brug (dv opening 1) (vast) 100,42 Neeroeteren, brug (dv opening 1) (vast) 101,02 L Afgesneden bocht Neeroeteren- Berg 102,13 L Neeroeteren-Berg, afgesneden bocht van 104,22 Rotem (B), brug (dv opening 1) (vast) 104,42 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 104,72 Neeroeteren, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 105,12 Voormalige bedrijfshaven zinkfabriek 105,92 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 106,32 Dilsen (B), brug (dv opening 1) (vast) 106,32 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 106,52 R Dilsen (B), Kom van 108,32 Lanklaar (B), brug (dv opening 1) (vast) 108,42 Telefoonkabel (dv opening 1) 109,32 R Lanklaar, Kom van 109,94 Leidingenbrug (dv opening 1) 110,12 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 110,17 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 110,18 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 110,82 R Eisden (B), Grote Kom van 111,92 Eisden II (B), brug (dv opening 1) (vast) 111,93 Pijpleiding (dv opening 1) 112,02 R Eisden (B), Kleine kom van 112,82 Pijpleiding (dv opening 1) 112,82 Eisden I (B), brug (dv opening 1) (vast) 113,92 Maasmechelen (B), fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 115,22 Leidingenbrug (dv opening 1) 115,32 Maasmechelen (B), brug (dv opening 1) (vast) 115,42 R Maasmechelen (B), haven te 115,72 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 116,12 Maasmechelen (B), brug in de A-79/E-313 (dv opening 1) (vast) 116,12 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 116,52 NGM transportband (dv opening 1) 116,72 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 117,32 Boorsem (B), brug (dv opening 1) (vast) 119,72 Rekem (B), brug (dv opening 1) (vast) 119,72 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 119,82 L Ankerpoort bv 119,82 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 121,22 Neerharen (B), brug (dv opening 1) (vast) 121,32 R Neerharen (B), haven van 121,42 R Kanaal Briegden naar Neerharen 124,62 Smeermaas (B), brug (dv opening 1) (vast) 124,93 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Verbindingskanaal in het Bossche Veld - de Belgische grens nabij Smeermaas. 126,45 Cemt-klasse 126,45 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Van de Zuid-Willemsvaart tot Sluis Bossche Veld. Vaarwegen in Nederland 2002

/ 6,25 / / 6,05 /

/ 5,97 / / 20,00 / / 6,65 /

/ 22,00 / / 5,95 / / 21,00 / / 6,78 / / 10,00 / 7,20 / / / 22,00 / / 23,00 / / 27,00 / / 7,20 / / 7,20 / / 6,12 / / 6,12 / / 7,10 / / 8,10 / / 6,08 /

/ 29,70 / / 7,05 / / 20,00 / / 6,80 / / 24,80 / / 5,35 / / 6,28 / / 20,00 / / 20,00 / 26,50 / 5,90 /

/ 5,40 / 80,00/8,30/2,50/

Va 80,00/8,30/2,50/

Pagina 151

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

126,45 R Jo-Jo Haven 126,45 R Verbindingskanaal naar voormalige sluis 19 126,59 VERBINDINGSKANAAL IN HET BOSSCHE VELD 126,64 Sluis Bosscheveld, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 126,65 Sluis Bosscheveld (sluis 1) 126,65 126,65 Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Van Sluis Bossche Veld tot de Maas. 127,00 L Overlaat (afvoerkanaal) 127,77 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (5,72) Oude Zuid-Willemsvaart (121a) 0,00 0,00 OUDE ZUID-WILLEMSVAART Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (47,55) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Sluis 9 (sluis 1)

14,00 / 7,69 / 132,00 / / 130,00 14,00 / 16,00 / / -3,50 / -3,00 / SP 110,00/12,00/3,00/

0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,81

-2,50 / -2,50 / KP II 50,50/6,70/1,90/ 52,40 / / 49,93 6,96 / 20,63 / / -2,50 / -2,50 / KP 6,96 / 3,15 /

Diepte Sluis 9, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,87 R Uitwateringskanaal Gemaal 1,23 Helmond, brug in de Rochadeweg (dv opening 1) (vast) 2,25 L Eindhovensch Kanaal (gesloten voor scheepvaart) 2,68 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,29 Sluis 8 (sluis 1) 3,29 3,34 3,68 Diepte Sluis 8, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Industriehaven te Helmond

25,40 / 5,75 /

52,57 / / 50,10 6,90 / 14,02

/ 25,71 / / / -2,50 / -2,50 / KP 6,90 / 1,75 /

Noordervaart (122) 0,00 0,00 NOORDERVAART Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (67,02) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Nederweert, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Nederweert, sluis (sluis 1)

0,00 0,00 0,00 0,22 0,22

-2,25 / -2,00 / KP II 55,00/6,80/1,65/ 7,50 / 5,03 / 70,68 / / 65,00 7,50 / 9,50 / / -1,80 / -1,80 / KP 9,35 / 1,03 / Pagina 152

0,22 Diepte 0,40 R Spuikanaal (verboden invaart) 0,96 Leveroijse brug (dv opening 1) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,31 4,30

Niesakkerbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

7,80 / 0,90 / / 27,00 /

Kanaal Wessem-Nederweert (123) 0,00 0,00 0,00 KANAAL WESSEM-NEDERWEERT Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0,00) Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43,26) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Maas tot Polbrug 0,50 Maasplassen Heel (0,00) 0,86 Polbrug (dv opening 1) (vast) 0,90 Cemt-klasse 0,90 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Polbrug tot kade Panheel. 1,76 Trambrug (dv opening 1) (vast) 2,08 R Grindhuis, voormalige ontgrinding 2,20 Cemt-klasse 2,20 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: kade Panheel tot Zuid-Willemsvaart 2,67 Panheel, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 2,67 Panheel, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast) 2,68 Panheel, sluis (sluis 1) 2,68 2,68 3,84 3,87 7,10 9,64 10,96 11,92 13,68 15,13 16,13 Panheel, sluis (sluis 2) Diepte Napoleonsbrug-Zuid (dv opening 1) (vast) Napoleonsbrug-Noord (dv opening 1) (vast) Vosbergerbrug (dv opening 1) (vast) Ellbrug (dv opening 1) (vast) Kelperbrug (dv opening 1) (vast) Spoorbrug Kelpen (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Schoorbrug (dv opening 1) (vast) Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (67,31)

-2,50 / -2,50 / SP Va 110,00/12,00/3,00/

16,30 / 6,74 / III 85,00/9,00/2,50/ 13,66 / 6,86 / II 65,00/7,25/2,10/ 12,60 / 8,99 / 7,50 / 8,99 / 150,00 / / 154,60 12,60 / 12,60 145,00 / / 153,00 7,50 / 7,50 / / / / -2,65 / -2,65 / KP 33,00 / 6,35 / 33,00 / 6,35 / 23,60 / 6,60 / 23,60 / 6,60 / 31,43 / 5,02 / 32,55 / 5,61 / / 28,65 / 21,75 / 5,63 /

Maasplassen Heel (123a) 0,00 POLDERPLAS, MAASPLASSEN HEEL 0,00 Kanaal Wessem-Nederweert (0,50) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,26 R Voormalig grindgat 0,26 Werkhaven Baggermaatschappij 0,35 Polderveldbrug (dv opening 1) (vast) 0,98 TESKEN, MAASPLASSEN HEEL 1,37 Heelderbrug (dv opening 1) (vast) 1,40 MAASPLASSEN HEEL 1,57 Heel, haven te Vaarwegen in Nederland 2002

-3,00 / -3,00 / SP 0

/ / / /

Pagina 153

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Amertak en Wilhelminakanaal (124) 0,00 0,00 AMERTAK Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (217,72) 0,00 Cemt-klasse 0,10 Diepte 0,10 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Amer tot Sluis I 1,30 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,83 Amertakbrug (dv opening 1) (vast) 1,83 Amertakbrug (dv opening 2) (bb) 2,60 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,10 WILHELMINAKANAAL 3,20 Donge en Noordergat (5,56) 3,83 Ir. Hamersbrug, in de A-59 (dv opening 1) (vast) 3,83 Ir. Hamersbrug, in de A-59 (dv opening 2) (vast) 6,02 Industriehaven Weststad 6,67 Weststadbrug (dv opening 1) (vast) 7,12 L Voormalig trace Wilhelminakanaal (haven van Oosterhout) 7,15 Oosterhout, haven te 7,67 Markkanaal (0,00) 8,01 R Voedingskanaal van het Markkanaal 8,01 Rijkshaven Oosterhout 8,13 Sluis I, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 8,13 Diepte 8,13 Cemt-klasse 8,13 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Sluis I tot Sluis II. 8,13 Sluis I (sluis 1)

Va -4,20 / -3,00 / NAP 110,00/11,50/3,00/ / 29,00 / / 32,80 / 30,00 / 7,95 / 16,00 / 7,80 / / 28,30 /

24,00 / 7,80 / 14,00 / 7,80 /

45,00 / 7,25 /

14,00 / 5,65 / -3,15 / -3,15 / KP IV 90,00/9,50/2,70/ 120,00 / / 120,00 14,00 / 14,00 / /

8,91 L Toeleidingskanaal voormalige schutsluis (verboden invaart) 9,21 Bredase brug (dv opening 1) (vast) 9,52 L Houthaven (haven onttrokken aan scheepvaart) 10,25 Oosterheidebrug (dv opening 1) (vast) 11,00 Tilburgsebrug (dv opening 1) (vast) 11,34 Oosterhoutsebrug, in de A-27 (dv opening 1) (vast) 14,34 Rijnensebrug (dv opening 1) (vast) 15,13 Donge 17,04 Vaartdijkbrug (dv opening 1) (vast) 19,75 R Spuikanaal Donge 20,27 R Spuikanaal Stuw sluis nr. II 20,35 Diepte 20,35 Cemt-klasse 20,35 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Sluis II tot Industriehaven Loven. 20,35 Sluis II (sluis 1) 65,00 / / 65,00 7,50 / 16,00 Vaarwegen in Nederland 2002

26,80 / 6,43 /

26,80 / 6,45 / 26,80 / 6,39 / 26,80 / 6,35 / 32,80 / 5,66 / 33,00 / 5,60 /

-2,35 / -2,35 / KP II 63,00/7,20/2,10/ / /

Pagina 154

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

20,52 R Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. II 21,53 Tilburg, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 22,27 Tilburg, brug Poseidonpad (dv opening 1) (vast) 23,31 Reeshofbrug (dv opening 1) (vast) 23,65 R Spuikanaal Stuw sluis nr. III 23,75 Diepte 23,75 Sluis III (sluis 1) 23,77 Sluis III (sluis 1)

25,00 / 5,55 / 25,00 / 5,50 / 24,50 / 5,65 / -2,20 / -2,20 / KP 65,00 / 65,00 / 65,00 7,50 / 16,00 65,00 / 65,00 / 65,00 7,50 / 16,00 / / / /

24,01 R Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. III 24,50 Tilburg, brug in de Dongenseweg (dv opening 1) (vast) 25,87 Tilburg, brug in de Dr. Deelenlaan (dv opening 1) (bb) 26,02 Tilburg, brug in de N-261 (dv opening 1) (vast) 26,75 Tilburg, fiets/voetbrug in de Waalstraat (dv opening 1) (bb) 27,31 Brug Lijnsheike (dv opening 1) (bb) 27,74 Brug Quirijnstoklaan (dv opening 1) (vast) 28,35 Brug Heikantsebaan (dv opening 1) (bb) 28,70 Industriehaven Loven 28,70 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Industriehaven Loven tot Zuid-Willemsvaart. 28,83 Tilburg, brug in de Gelrebaan (dv opening 1) (vast) 29,26 Brug Enschotsestraat (dv opening 1) (bb) 29,82 Hefbrug Bosscheweg (dv opening 1) (bb) 29,93 Tilburg, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 29,95 Tilburg, brug in de spoordijk (dv opening 1) (vast) 30,38 Brug Oisterwijksche Baan (dv opening 1) (bb) 30,38 Brug Oisterwijksche Baan (dv opening 2) (bb) 30,56 Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (0,00) 31,07 Tilburg, brug in oude rijksweg Tilburg Eindhoven (dv opening 1) (vast) 31,78 Tilburg, brug in de A-58 (dv opening 1) (vast) 31,87 Trappistenbrug (dv opening 1) (bb) 34,09 R Beeksche Bergen 34,09 R Recreatiegebied Beeksche Bergen 35,73 Biesthoutakkerbrug (dv opening 1) (bb) 36,92 Brug Holenakker (dv opening 1) (bb) 40,23 R Spuikanaal Stuw sluis nr. IV 40,35 Sluis IV, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 40,35 Sluis IV (sluis 1) 65,00 / / 65,05 7,50 / 16,21 40,35 Diepte 40,58 R Toeleidingskanaal Stuw sluis nr. IV 43,38 Brug Kattenberg (dv opening 1) (bb) 44,79 Groenewoud, brug (dv opening 1) (bb) 46,55 Heuvel, brug (dv opening 1) (bb)

18,00 / 5,55 / 8,30 / 1,00 / 22,40 / 6,85 / 8,30 / 1,00 / 8,50 / 1,00 / / 5,91 / 8,55 / 1,00 / 63,00/7,20/1,90/

25,00 / 6,40 / 8,55 / 1,00 / 8,65 / 1,00 / 5,80 24,00 / 5,39 / 24,00 / 5,41 / 8,50 / 1,00 / 8,50 / 1,00 /

17,80 / 5,50 / 31,00 / 6,20 / 8,55 / 1,00 /

8,40 / 1,00 / 8,50 / 1,00 / 7,50 / 2,00 / / / -2,40 / -2,40 / KP 8,50 / 1,00 / 8,50 / 1,00 / 8,50 / 1,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 155

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

46,65

Oirschot, brug in de A-58 (dv opening 1) (vast) 47,94 Prinses Irenebrigadebrug (dv opening 1) (vast) 49,51 Miekoeksebrug (dv opening 1) (vast) 52,86 Heidebrug (dv opening 1) (vast) 53,25 Beatrixkanaal (0,00) 53,72 Batabrug (dv opening 1) (vast) 54,10 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 54,10 Best, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 55,22 Wilhelminabrug, Best (dv opening 1) (vast) 55,45 Airbornebrug in de A-2 (dv opening 1) (vast) 55,99 Fietsbrug Ekkersweijer (dv opening 1) (vast) 58,78 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 59,16 Brug Houtens (dv opening 1) (bb) 59,32 Houtens, brug in het toekomstige trace van de A-50 (dv opening 1) (vast) 59,46 R Beton Son bv 59,85 R Beton Son bv 60,58 Hefbrug Son (dv opening 1) (bb) 61,36 Dommel (dv opening 1) 61,80 Brug Hooijdonk (dv opening 1) (bb) 63,64 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 63,82 Brug Stad van Gerwen (dv opening 1) (bb) 65,68 Sluis V (sluis 1) 65,68 65,75 Diepte Sluis V, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 67,30 Lieshout, brug (dv opening 1) (vast) 68,60 Lieshout, brug in de Provinciale weg (dv opening 1) (vast) 69,78 Laar, brug in de Laarweg (dv opening 1) (vast) 70,99 Brug Oranjelaan (dv opening 1) (bb) 71,50 R Zuid-Willemsvaart Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, 71,51 Verbindingskanaal in het Bossche Veld (37,83) Donge en Noordergat (124a) 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,31 0,31 1,34 1,39 1,83 1,88 1,93 2,03 DONGE Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (216,40) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie BIJZ. BEPALINGEN. Diepte Amercentrale Diepte Nederlof (hydraulische kraan) Nederlof Het Anker WV De Donge Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) WV Geertruidenberg

21,85 / 7,66 / 22,00 / 6,08 / 24,00 / 5,75 / 22,10 / 5,70 / 23,00 / 5,70 / / 30,56 / 22,10 / 5,76 / 18,00 / 5,28 / 24,00 / 5,96 / 23,60 / 5,80 / / 26,91 / 8,50 / 1,00 / 24,00 / 5,85 /

82,39 / 82,39 / 65,00 8,41 / 11,91

22,00 / 1,26 / 6,26 24,00 / / 8,50 / 0,50 / / 28,31 / 8,50 / 0,75 / / / -2,40 / -2,40 / KP 8,50 / 0,30 / 18,00 / 5,34 / 18,00 / 5,36 / 24,00 / 5,21 / 8,45 / 1,00 /

Va 110,00/11,50/3,00/ -5,50 / -5,50 / NAP -3,00 / -3,00 / NAP

R L L R L

/ 30,35 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 156

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,37 L Asto bv 2,46 R Passantenhaven Geertruidenberg 2,52 Bergse Brug (dv opening 1) (vast) 2,52 Bergse Brug (dv opening 2) (vast) 2,56 Spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 1) 2,56 Spoorwegbrug Geertruidenberg (dv opening 2) 2,66 R Uitwateringsgeul 2,70 Raamsdonksveer 2,90 L Zuidergat 2,91 L WV Zuidergat 2,93 L De Meerpaal in het Zuidergat 3,14 NOORDERGAT, DONGE 3,43 Geertruidenberg, brug (dv opening 1) (vast) 4,38 R Voedingskanaal Dongecentrale 4,42 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,54 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 5,29 L Donge (oorspronkelijke rivierarm) 5,56 Amertak en Wilhelminakanaal (3,20) Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg (124b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,66 0,66 1,10 1,11 ZIJKANAAL NAAR DE PIUSHAVEN TE TILBURG Amertak en Wilhelminakanaal (30,56) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Tilburg, brug in de Ringbaan-Oost (dv opening 1) (vast) Tilburg, brug (dv opening 1) (bb) Tilburg, brug (dv opening 2) (bb) Piushaven Piushaven

11,80 / 7,25 / 21,60 / 6,25 / 11,80 / / 21,60 / /

19,92 / 5,58 / / 27,00 / / 27,00 /

-2,15 / -2,10 / KP 0 //1,90/ 17,60 / 5,21 / 7,50 / 0,75 / 7,50 / 0,75 /

Beatrixkanaal (124c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,29 0,82 2,40 2,41 3,66 4,15 4,17 6,08 BEATRIXKANAAL Amertak en Wilhelminakanaal (53,25) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere Bepalingen Beatrixbrug, Best (dv opening 1) (vast) Breevenbrug, Best (dv opening 1) (vast) Best, brug in de A-58 (dv opening 1) (vast) Eindhoven, brug in de Oirschotsedijk (dv opening 1) (vast) Eindhoven, brug in de Oirschotsedijk (dv opening 1) (vast) Eindhoven, brug in het Landsard (dv opening 1) (vast) Eindhoven, brug in de Anthony Fokkerweg (dv opening 1) (vast) Anthony Fokkerbrug (dv opening 1) (vast) Casper de Haanbrug (dv opening 1) (vast)

-2,64 / -2,64 / KP II 60,00/7,00/1,90/ 19,00 / 5,76 / 19,60 / 4,98 / 19,40 / 5,62 / 19,40 / 6,30 / 17,50 / 5,20 / 18,50 / 5,75 / 19,60 / 5,11 / 19,60 / 5,11 / 23,50 / 5,50 / Pagina 157

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

6,50 L Eindhovensche Jachtenvereniging Beatrix 6,71 Eindhoven, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) 7,02 Eindhoven, brug in de Noord-Brabantlaan (dv opening 1) (vast) 7,85 Eindhoven, brug in de Dillenburgstraat (dv opening 1) (vast) 7,96 HAVEN VAN EINDHOVEN, BEATRIXKANAAL 8,36 Afwateringskanaal Dommel Markkanaal (125) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,50 0,50 MARKKANAAL Amertak en Wilhelminakanaal (7,67) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen VOORHAVEN MARKSLUIS, MARKKANAAL Vrachelsebrug (dv opening 1) (bb) Marksluis (sluis 1) 120,00 / 120,00 / 120,00 14,00 / 14,00 0,50 Diepte 0,60 MARKKANAAL 1,40 L Spuikanaal 2,32 Teraalsterbrug (dv opening 1) (vast) 3,40 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,87 Brug in de weg Teteringen - Den Hout (dv opening 1) (vast) 5,64 Terheijden, brug in de N-285 (dv opening 1) (vast) 5,74 Mark en Dintel (4,34)

18,00 / 5,98 / 20,49 / 5,17 / 32,30 / 5,94 /

-3,80 / -3,80 / NAP IV 90,00/9,50/2,50/ 14,00 / 5,95 / / / -3,80 / -3,80 / KP

38,00 / 7,65 / / 28,20 / 36,40 / 7,60 / 38,00 / 7,50 /

Mark en Dintel (126) 0,00 0,00 0,00 0,00 MARK Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Breda - Markkanaal. 0,01 L De Werve 0,07 Breda, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 1,04 Belcrumhaven 1,21 Charles Stulemeyerbrug (dv opening 1) (vast) 1,92 Krouwelaar 2,53 Moerlakenbrug (dv opening 1) (vast) 2,58 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,48 Callooysche Gat 4,34 Markkanaal (5,74) 4,34 Cemt-klasse 4,34 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Markkanaal - Roode Vaart Zuid. 6,50 R Terheijden, haven te 7,29 L Uitwateringsgeul gemaal Kraaienest 9,83 HSL brug (dv opening 1) (vast)

-3,25 / -3,25 / KP IV 86,00/9,60/2,60/7,00

31,00 / 4,00 / 32,25 / 7,00 /

42,60 / 7,00 / / 28,50 /

III 82,00/8,30/2,60/7,00

/ /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 158

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

9,86 9,86 9,92 9,92 9,99 12,41 L 15,02 15,82 L 17,57 L 18,14 18,14 18,47 L 18,54 L 18,65 18,83 R 18,83 18,83 18,83

18,85 R 19,65 R 23,70 24,53 R 24,63 25,74 25,74 25,83 25,93 27,70 29,40 L 29,60 29,66 L 30,30 L 31,17 32,14 32,14 32,74 R 35,34 35,64 L 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76

Markspoorbrug, Langeweg (dv opening 1) (bb) Markspoorbrug, Langeweg (dv opening 2) (bb) Nieuwveer, brug in de A-16 (dv opening 1) (vast) Nieuwveer, brug in de A-16 (dv opening 2) (vast) HSL brug II (dv opening 1) (vast) Uitwateringsgeul gemaal Halle Zwartenberg, brug (dv opening 1) (vast) Leursche Haven Laaksche Vaart Markspoorbrug, Zevenbergen (dv opening 1) (bb) Markspoorbrug, Zevenbergen (dv opening 2) (bb) Gemaal 'd-Endekweek Jachthaven 't Lamgat Lamgatse fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) Roode Vaart Zuid Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Roode Vaart Zuid Prinsenlandsebrug. WSV Nolleke Sas Uitwateringsgeul gemaal Bloemendaal Standdaarbuiten, brug (dv opening 1) (vast) Leeman Haven van Oudenbosch (0,00) Standdaarbuiten, brug in de A-17 (dv opening 1) (vast) Standdaarbuiten, brug in de A-17 (dv opening 2) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) DINTEL De Roterij Onderhoud Brug in de weg Fijnaart-Oud Gastel (dv opening 1) (vast) Uitwateringsgeul gemaal Heerjansland Oud-Gastel Suiker Unie te Stampersgat Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (10,37) Diepte Uitwateringsgeul Gemaal De Dintel Zoombruggen in de A-29 (dv opening 1) (vast) Jac. Verhagen Prinsenlandsebrug (dv opening 1) (vast) Prinsenlandsebrug (dv opening 2) (bb) Prinsenlandsebrug (dv opening 3) (vast) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen

9,36 / 3,00 / 7,00 9,36 / 3,00 / 7,00 14,60 / 7,00 / 14,60 / 7,00 / / / 29,00 / 7,00 /

9,36 / 2,50 / 7,00 9,23 / 2,50 / 7,00

45,00 / 7,00 /

-3,50 / -3,50 / KP IV 86,00/9,60/2,70/7,00

28,00 / 7,00 /

18,75 / 7,00 / 18,75 / 7,00 / / 28,00 / / 29,33 /

48,50 / 7,00 /

-4,80 / -4,80 / KP 34,90 / 10,00 /

14,62 / 2,60 / 12,17 / 2,80 / 14,10 / 2,75 / Va 96,00/11,50/3,00/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 159

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

36,32 36,74 36,79 36,84 36,94 36,94 37,77 37,96 37,97 38,64

R L L L

Traject: Prinsenlandsebrug - Vaarweg van het Hollandsch Diep. Jachtcentrum Dintelmond Waterkant Ships WSV De Dintel Uitwateringsgeul Vierlinghsluis Manderssluis (sluis 1) Diepte Vluchthaven te Dinteloord TOEGANGSGEUL NAAR DE MARK EN DINTEL Diepte Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (6,56)

115,00 / / 115,00 12,00 / 12,00

/ / -4,50 / -4,50 / MP

-5,00 / -5,00 / MP

Haven van Oudenbosch (126c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,40 1,77 R HAVEN VAN OUDENBOSCH Mark en Dintel (24,63) Diepte Cemt-klasse Oudenbosch, brug (dv opening 1) (vast) Cemt-klasse Oudenbosch

-2,30 / -2,30 / KP II 15,00 / 4,40 / 0

Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (126d) OUDE HAVEN VAN ROOSENDAAL Diepte Cemt-klasse Vlietbrug (dv opening 1) (bb) MARK-VLIETKANAAL Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen H opgegeven bij KP (NAP+0.0) 1,50 Roosendaal, havens te (Borchwerf) 1,68 Roosendaal, brug in de A-17 (dv opening 1) (vast) Roosendaal, brug in de A-17 (dv opening 2) 1,68 (vast) 1,77 L Rissebeek 2,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 5,07 Commissaris van der Hartenbrug (dv opening 1) (vast) 6,46 Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (0,00) 6,69 Brug in de Zuidzeedijk (dv opening 1) (vast) 8,92 Noordlangeweg, Stampersgat (dv opening 1) (vast) 9,74 Noordhoekweg, Stampersgat (dv opening 1) (vast) 10,37 Mark en Dintel (32,14) 0,00 0,00 0,00 0,70 1,38 1,50 1,50 1,50

-2,00 / -2,00 / KP 0 8,70 / 1,60 / -3,50 / -3,50 / KP IV 86,00/9,60/2,70/7,00

14,00 / 7,50 / 14,00 / 7,50 /

/ 26,46 / / 29,00 / 46,00 / 7,00 /

25,65 / 7,00 / 25,65 / 7,00 / 35,00 / 7,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 160

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (127) ROOSENDAALSCHE VLIET Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal (6,46) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 4,47 R Bovenmond zijtak naar Oud-Bovensas 4,63 STEENBERGSCHE VLIET 4,80 Nieuw-Bovensas of Roosendaalsche Sas 66,82 / / 66,82 (sluis 1) 8,00 / 4,80 Diepte 4,80 Max. toegestane afmetingen algemeen H opgegeven bij KP (NAP+0,0) 4,83 Nieuw-Bovensas, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) 4,93 R Benedenmond zijtak naar Oud-Bovensas 5,12 L Uitwateringsgeul Gemaal Brooyman 7,72 Steenbergsche brug (dv opening 1) (vast) 7,72 Cemt-klasse 7,72 Max. toegestane afmetingen algemeen 8,97 R Uitwateringsgeul Gemaal Oude Veer 10,41 Diepte 10,41 Steenbergsche Haven (0,00) 10,81 R Uitwateringsgeul Gemaal Visvliet 12,80 L De schapenput 14,71 L WSV De Vlije 14,83 R Uitwateringsgeul Spuisluis 14,93 BUITENHAVEN, STEENBERGSCHE VLIET 15,00 Benedensas of Steenbergsche Sas of 73,00 / / 73,00 Heysche Sas (sluis 1) 8,00 / 24,00 15,00 Diepte 15,08 Fietsbrug over het buitenhoofd Benedensas (dv opening 1) (bb) 15,20 R WSV Volkerak 15,22 GEUL DOOR SLIKKEN VAN DE HEEN-OOST, STEENBERGSCHE VLIET 15,27 R Geul Spuisluis 16,00 ZUID VLIJE, ROOSENDAALSCHE- EN STEENBERGSCHE VLIET Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de 16,58 Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14,77) Steenbergsche Haven (127a) 0,00 0,00 STEENBERGSCHE HAVEN Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (10,41) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,12 R Uitwateringsgeul gemaal Leurschans 2,30 L Steenbergen 0,00 0,00

-1,90 / -1,90 / KP 0 /4,00/1,40/

/ /

-3,25 / -3,25 / KP /7,20/2,40/3,00 8,00 / 3,00 /

8,25 / 3,00 / II 56,00/7,20/2,40/ -3,50 / -3,50 / KP

/ /

-4,00 / -2,70 / MP 8,00 / 2,70 /

-3,25 / -3,25 / KP II 56,00/7,20/2,40/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 161

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,59 L Steenbergen, haven te Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (128) 0,00 0,00 BERGSCHE DIEP Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0,00) 0,00 Schelde-Rijnverbinding (19,36) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,58 R Broeckehaven (haven onttrokken aan de scheepvaart) 1,20 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,25 R Kreekerak 1,30 BUITENHAVEN 2,50 THEODORUSHAVEN TE BERGEN OP ZOOM 2,50 Burgemeester Peterssluis (dv opening 1) 2,60 Burgemeester Peterssluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 4,20 R WSV De Schelde Schelde-Rijnverbinding (129) SCHELDE-RIJNVERBINDING Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (14,90) 0,00 Cemt-klasse 0,83 Diepte 0,83 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Traject: Volkerak - grens Belgie. 0,93 EENDRACHT, SCHELDE-RIJNVERBINDING 5,22 Slaakbrug (dv opening 1) (vast) 6,64 R Uitwateringsgeul gemaal Hollare Polder 8,55 L Rijkshaven Nieuw-Vossemeer 8,63 Vossemeersebrug (dv opening 5) (vast) 14,74 Tholensebrug (dv opening 2) (vast) 14,74 Diepte 16,48 Tholen, haven te 16,78 Nieuwe Haven en havens van Tholen (2,08) 17,35 ZOOMMEER, SCHELDE-RIJNVERBINDING 19,36 Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (0,00) 19,36 Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (0,00) 19,92 OOSTERSCHELDE RAK, SCHELDE-RIJNVERBINDING 23,14 R Bathse Spuikanaal 23,40 VOORHAVENS KREEKRAKSLUIZEN, SCHELDE-RIJNVERBINDING 23,97 Diensthaven bij de Kreekraksluizen 24,67 Kreekraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 24,67 Kreekraksluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002 0,00 0,00

-5,50 / -5,00 / MP Va

/ 47,00 /

12,00 / / 12,00 / 4,25 /

VIb -6,30 / -6,00 / MP 150,00/23,00/4,00/ 200,00/23,00/4,00/ 150,00/23,00/4,00/

130,00 / 9,85 /

135,00 / 9,85 / 135,00 / 9,85 / -7,00 / -6,00 / MP

24,00 / 0,00 / 12,10 24,00 / 0,00 / 12,10 Pagina 162

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

24,67 24,67 24,67 24,99

Kreekraksluizen (sluis 1) Kreekraksluizen (sluis 2)

318,00 / / 320,00 24,00 / 24,00 318,00 / / 320,00 24,00 / 24,00

/ 9,15 / / 9,30 / -5,50 / -5,00 / KP 24,00 / 0,00 / 9,30 24,00 / 0,00 / 9,30

Diepte Kreekraksluizen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 24,99 Kreekraksluizen, brug over bovenhoofd (dv opening 2) (bb) 26,56 L Uitwateringsgeul Gemaal 26,56 KREEKRAK, SCHELDE-RIJNVERBINDING 26,66 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 26,98 Kreekrakbrug (dv opening 1) (vast) 27,03 Rilland, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 27,11 Kreekrakbrug, brug in de A-58 (dv opening 1) (vast) 27,28 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 29,95 Bathsebrug (dv opening 1) (vast) 33,87 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 36,36 Noordlandbrug (dv opening 1) (vast) 38,48 Zandvlietsluis, Vaarweg door (0,00) 38,48 Berendrechtsluis, vaarweg door (0,00) Nieuwe Haven en havens van Tholen (129a) 0,00 0,00 NIEUWE HAVEN Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (1,22) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 2,08 HAVEN VAN THOLEN 2,08 Schelde-Rijnverbinding (16,78) 3,49 L WV De Kogge (zuidsteiger) 3,60 L Tholen, haven te 3,69 L WV De Kogge (noordsteiger)

/ 28,00 / 128,75 / 9,10 / 128,75 / 9,10 / 128,75 / 9,10 / / 32,80 / 130,00 / 9,10 / / 33,20 / 120,00 / 9,20 /

-4,70 / -2,50 / MP II

Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (129b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 3,77 3,77 3,77 3,77 THOLENSCHE GAT, ZOOMMEER Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven (0,00) Schelde-Rijnverbinding (19,36) Diepte Cemt-klasse Nieuwe Haven en havens van Tholen (0,00) Bergsediepsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Bergsediepsluis (sluis 1) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen

-22,00 / -8,00 / MP 0 6,55 / 4,30 / 34,00 / / 37,00 6,55 / 6,55 / / -6,90 / -6,10 / NAP 34,00/6,00/2,00/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 163

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Traject: Bergsediepsluis. Diepgang bij een waterstand Oosterschelde-zijde NAP-1,50m of hoger. De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de maximum toegestane afmetingen. Deze kan onder beperking worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. WESTELIJKE VOORHAVEN BERGSEDIEPSLUIS Oosterschelde (0,00)

3,89 4,75

Zandvlietsluis, Vaarweg door (129c) 0,00 0,00 0,00 0,23 ZANDVLIETSLUIS, VAARWEG DOOR Schelde-Rijnverbinding (38,48) Berendrechtsluis, vaarweg door (0,00) Kanaaldok B3 (toegang tot de havens van Antwerpen) 0,24 R Kanaaldok B3 0,50 Zandvlietbrug (dv opening 1) (bb) 0,50 Zandvlietsluis (sluis 1) 1,05 2,31 2,92 3,54 Frederik Hendrikbrug (dv opening 1) (bb) Berendrechtsluis, vaarweg door (2,44) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Westerschelde (20,60)

500,00 / / 500,00 57,00 / 57,00

57,00 / 3,27 / / / 57,00 / 10,30 / / 70,90 /

Berendrechtsluis, vaarweg door (129d) BERENDRECHTSLUIS, VAARWEG DOOR Schelde-Rijnverbinding (38,48) Zandvlietsluis, Vaarweg door (0,00) Kanaaldok B2 (toegang tot de havens van Antwerpen) 0,00 R Kanaaldok B3 (toegang tot de havens van Antwerpen) 0,50 Berendrechtbrug, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,50 Berendrechtsluis (sluis 1) 1,11 Oudendijkbrug, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 1,58 R Berendrecht, haven te 2,44 Zandvlietsluis, Vaarweg door (2,31) Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (130) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12 KANAAL GENT-TERNEUZEN Cemt-klasse Verbindingsvaart Nieuwe vaart Tolhuissluis, Gent (B) (sluis 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 L

68,00 / 1,20 / 500,00 / / 500,00 68,00 / 68,00 / / 68,00 / 10,30 /

Va 85,00 / / 85,00 12,00 / 12,00 / /

TOLHUISDOK, KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN 0,22 R Handelsdok 0,36 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Vaarwegen in Nederland 2002

140,00/16,00/5,50/ 140,00/16,00/5,50/ Pagina 164

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Max. toegestane afmetingen gekoppeld 0,42 L Uitwateringsgeul spuisluizen Tolhuissluis 0,61 Muidespoorbrug (B) (dv opening 1) (bb) 0,61 Muidespoorbrug (B) (dv opening 2) (bb) 0,61 VOORHAVEN, KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN 0,73 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Gent (B) - Grootdok 2,69 KANAAL GENT-TERNEUZEN 2,70 Meulestedebrug (dv opening 1) (bb) 3,55 Grootdok en aanliggende havens (0,00) 3,55 Diepte 3,55 Cemt-klasse 3,55 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Max. toegestane afmetingen zeevaart 4,25 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,30 R Sloopwerfhaven 4,35 L Ringvaart om Gent (B) 5,10 R Sifferdok 5,70 L Koninklijke Yacht Club Gent 5,70 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 6,55 R Petroleumdok (Mercatordok) 8,45 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 8,55 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 9,25 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 9,55 R Moervaart 10,30 L Rodenhuizedok (West) 10,45 R Rodenhuizedok (Oost) 14,07 Stukton bv 14,38 Zelzate (B), tunnel te (dv opening 1) 15,27 Zelzatebrug (dv opening 1) (vast) 15,27 Zelzatebrug (dv opening 2) (bb) 15,27 Zelzatebrug (dv opening 3) (vast) 16,48 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Max. toegestane afmetingen zeevaart Diepgang gerekend in zoet water. 16,59 Zelzate (B), haven te 17,82 Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 18,03 Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 18,63 Sas van Gent, brug (dv opening 1) (bb) 18,63 Sas van Gent, brug (dv opening 2) (bb) 18,63 Sas van Gent, brug (dv opening 3) (vast) 18,82 Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 19,32 Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 22,42 Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 23,25 R Autriche haven 24,15 Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen) Vaarwegen in Nederland 2002

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 140,00/16,00/5,50/

16,70 / 1,20 / 16,70 / 1,20 /

//6,50/

35,00 / 5,25 / -13,50 / -13,00 / KP VIb 140,00/22,80// 193,00/22,80// 140,00/22,80// 256,00/34,00/12,25/ / 56,00 /

/ 47,00 / / 56,00 / / 56,00 / / 52,00 /

200,00 / / 20,00 / 6,50 / 60,00 / 8,50 / 20,00 / 6,50 / 140,00/23,00/4,00/ 200,00/23,80/4,00/ 140,00/23,00/4,00/ 265,00/34,00/12,25/

27,00 / 7,00 / 60,00 / 7,00 / 20,00 / 6,50 /

Pagina 165

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

24,56 26,40 26,40 26,40 27,78 28,48 29,06 29,30 29,30 30,30 30,30 30,49 30,65 30,65 31,85 32,24 32,75

Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (0,00) Sluiskil, brug (dv opening 1) (bb) Sluiskil, brug (dv opening 2) (bb) Sluiskil, brug (dv opening 3) (vast) Zevenaarhaven Massagoedhaven Zuiderkanaalhaven Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (0,00) Noorderkanaalhaven Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Terneuzen, sluis (sluis 1) WESTBUITENHAVEN, KANAAL VAN GENT NAARTERNEUZEN Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Diepte Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (2,63) WESTERSCHELDE, KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN Westerschelde (65,75)

27,00 / 7,00 / 60,00 / 7,00 / 20,00 / 6,50 /

38,00 / 2,22 / / / 290,00 38,00 / 38,00 / /

38,00 / 4,35 / -13,44 / -13,44 / NAP

Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing (130a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HASHAVEN Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (24,56) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: Kanaal van Gent naar Terneuzen HAS haven ZIJKANAAL C TE SLUISKIL Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: HAS haven - Zijkanaal C Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zijkanaal C

-12,00 / -6,75 / KP VIb //10,70/

0,68 0,68 0,68 0,68 0,88

-3,50 / -2,75 / KP II //3,50/ //2,75/

Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (130b) 0,00 ROUTE VIA MIDDENSLUIS/WESTBUITENHAVEN NAAR DE WESTERSCHELDE Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (29,30) Noorderkanaalhaven Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Diepgang: zie Bijz.Bepalingen. Zijkanaal A naar Terneuzen (0,00)

0,00 0,00 0,00 0,30 0,30

Va -8,75 / -8,00 / KP 140,00/16,00// 115,00/16,00//

0,59

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 166

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,14

1,83 1,83 1,83 1,90 2,00 2,19 2,63

Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (0,00) Middensluis,Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Middensluis, Terneuzen (sluis 1) Diepte WESTBUITENHAVEN TE TERNEUZEN Middensluis,Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Scheepsdienst Terneuzen Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (31,85)

18,00 / 3,19 / 140,00 / 140,00 / 140,00 18,00 / 24,00 / / -10,44 / -8,44 / NAP 18,00 / 6,75 /

Zijkanaal A naar Terneuzen (130b1) 0,00 0,00 ZIJKANAAL A TE TERNEUZEN Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (0,59) 0,00 Cemt-klasse 0,20 Diepte 0,20 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: Kanaal Gent-Terneuzen - haven Vermeulen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,90 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: haven Vermeulen - lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,91 L Vermeulen / WV Neusen 1,00 LIGHAVEN TERNEUZEN 1,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: lighaven Terneuzen. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

IV -7,40 / -5,50 / KP //5,25/ //5,25/

//4,50/ //4,50/

//4,00/ //4,00/

Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (130b2) 0,00 TOELEIDINGSKANAAL VIA DE OOSTSLUIS/OOSTBUITENHAVEN NAAR DE WESTERSCHELDE Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde (1,14) Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Max. toegestane afmetingen zeevaart Traject: Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde. Zie bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. TOELEIDINGSKANAAL NAAR OOSTSLUIS TERNEUZEN Terneuzen, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb)

0,00 0,00 0,24 0,24

VIb -4,75 / -4,70 / KP 140,00/23,00/4,00/ 200,00/23,00/4,00/ 140,00/23,00/4,00/ 70,00

0,24 0,52

24,00 / 2,07 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 167

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,52 0,52 0,73

Terneuzen, sluis (sluis 1) Diepte TOELEIDINGSKANAAL VIA DE OOSTSLUIS/OOSTBUITENHAVEN NAAR DE WESTERSCHELDE Terneuzen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) OOSTBUITENHAVEN Westerschelde (65,26)

280,00 / 260,00 / 280,00 24,00 / 24,00

/ / -7,44 / -7,00 / NAP

0,87 1,09 2,07

24,00 / 4,20 /

Grootdok en aanliggende havens (130c) 0,00 0,00 GROOTDOK TE GENT Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (3,55) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen zeevaart 0,60 L Noorddok 1,20 L Middendok 1,70 L Zuiddok

-13,00 / -13,00 / KP VIb 140,00/22,80/4,00/ 193,00/22,80/4,00/ 256,00/34,00/12,25/

Westerschelde (131) 0,00 BENEDEN ZEESCHELDE 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,17 Waaslandtunnel (dv opening ) 0,30 L Antwerpen 0,77 R Kattendijksluis, toegang tot Kattendijksdok e.d. 0,96 R Royerssluis, toegang tot havendokken e.d. 1,25 R Antwerpen (B), haven te 5,70 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 7,80 L Dredging International 8,30 L Fort St.-Marie 8,98 L Voorhaven Kallosluis, toegang tot havendok 11,42 R V. Cauwelaertsluis, toegang tot havendokken 11,65 R Boudewijnsluis, toegang tot havendokken 13,44 Liefkenshoektunnel (dv opening ) 14,82 R Lillo (B), haven te 16,45 L Doel (B), haven te 20,04 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 20,60 Zandvlietsluis, Vaarweg door (3,54) 23,82 PAS VAN RILLAND 23,82 Diepte 27,50 NAUW VAN BATH 27,50 Diepte 31,63 ZUIDERGAT 31,63 Diepte 34,12 OVERLOOP VAN VALKENISSE, ZUIDERGAT 35,59 Speelmansgat naar Haven Paal (0,00) Vaarwegen in Nederland 2002

-15,65 / -8,65 / NAP VIc / /

/ 73,00 /

/ /

/ 73,00 /

-16,65 / -13,65 / NAP -23,65 / -9,35 / NAP -19,65 / -14,65 / NAP

Pagina 168

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

37,06 ZUIDERGAT 39,16 BOCHT VAN WALSOORDEN, ZUIDERGAT 40,32 Nieuwe Haven te Walsoorden 41,37 ZUIDERGAT 42,37 L Perkpolder, haven te 45,54 OVERLOOP VAN HANSWEERT 45,54 Schaar van Waarde (0,00) 45,54 Diepte 46,85 Kanaal door Zuid-Beveland (10,48) 47,24 R Van der Straate 47,41 Middelgat (0,00) 59,09 PAS VAN TERNEUZEN 59,09 Diepte 60,63 Everingen (0,00) 60,63 Middelgat (16,29) 63,02 Zuid Everingen (0,00) 64,55 Terneuzen, haven te Toeleidingskanaal via de 65,26 Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde (2,07) 65,75 Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens (32,75) 66,23 Westerscheldetunnel (in aanbouw) (dv opening ) 69,10 Braakmanhaven (0,00) 72,52 Vaarwater langs Hoofdplaat (0,00) 74,70 Schaar van Spijkerplaat (0,00) 77,02 HONTE 77,02 Diepte 77,97 Everingen (14,58) 81,30 Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (0,00) 86,01 Kanaal door Walcheren (0,00) 87,92 WIELINGEN 87,92 Diepte 87,98 Koopmanshaven of Westerhaven (0,00) 87,98 Sardijngeul en Oostgat (0,00) 89,11 Vaarwater langs Hoofdplaat (14,82) 89,11 Schaar van Spijkerplaat (11,55) 96,27 Spleet (0,00) 108,33 SCHEUR 108,33 Diepte 116,94 Noordzeeroute (0,00) Speelmansgat naar Haven Paal (131a) 0,00 WESTERSCHELDE, SPEELMANSGAT NAAR HAVEN PAAL 0,00 Westerschelde (35,59) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,28 SPEELMANSGAT 1,64 R Paal 1,84 HAVEN PAAL Schaar van Waarde (131b)

-27,58 / -13,58 / NAP

-51,44 / -13,44 / NAP

/ /

-35,32 / -15,32 / NAP

-26,32 / -16,32 / NAP

-17,32 / -16,32 / NAP

-1,20 / 1,80 / NAP 0

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 169

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 SCHAAR VAN WAARDE 0,00 Westerschelde (45,54) 0,00 Cemt-klasse 0,39 R Veerhaven Kruiningen 0,80 Diepte Middelgat (131c) 0,00 WESTERSCHELDE, MIDDELGAT 0,00 Westerschelde (47,41) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,52 MIDDELGAT 7,72 R Hoedekenskerke, Gemeentehaven van 8,63 R Hoedekenskerke, De Val 15,76 WESTERSCHELDE, MIDDELGAT 16,29 Everingen (0,00) 16,29 Westerschelde (60,63) Everingen (131d) GAT VAN OSSENISSE, EVERINGEN Westerschelde (60,63) Middelgat (16,29) Gat van Ossenisse Cemt-klasse STRAATJE VAN WILLEM Diepte EVERINGEN Westerscheldetunnel (in aanbouw) (dv opening ) 5,55 R Ellewoutsdijk, haven te 5,80 Zuid Everingen (5,09) 7,74 Diepte 14,58 Westerschelde (77,97) Zuid Everingen (131e) 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 4,45 4,48 5,09 PAS VAN TERNEUZEN, ZUID EVERINGEN Westerschelde (63,02) Cemt-klasse ZUID EVERINGEN Diepte Westerscheldetunnel (in aanbouw) (dv opening ) EVERINGEN, ZUID EVERINGEN Everingen (5,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 2,85 5,29

Va -13,60 / -5,10 / NAP

-45,30 / -8,10 / NAP VIb

VIb -16,40 / -4,90 / NAP / /

-26,30 / -15,30 / NAP

VIb -15,00 / -7,00 / NAP / /

Braakmanhaven (131f) 0,00 0,00 0,00 0,84 0,84 0,84 BRAAKMANHAVEN, AANLOOPROUTE NAAR Westerschelde (69,10) Cemt-klasse BRAAKMANHAVEN Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen

VIb -18,00 / -7,44 / NAP 140,00/22,80// Pagina 170

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Max. toegestane afmetingen zeevaart Kielspeling: 10% van de diepgang. Vaarwater langs Hoofdplaat (131g) PAS VAN TERNEUZEN, VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT 0,00 Westerschelde (72,52) 0,00 Cemt-klasse 0,73 SPRINGERGEUL 0,73 Diepte 3,14 VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT 11,71 Havens van Breskens (0,00) 12,81 L Veerhaven te Breskens 13,12 WIELINGEN, VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT 14,82 Westerschelde (89,11) 14,82 Schaar van Spijkerplaat (11,55) Havens van Breskens (131g1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAVENS VAN BRESKENS, AANLOOPROUTE NAAR Vaarwater langs Hoofdplaat (11,71) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang: kielspeling 10% van de waterdiepte. HAVENS TE BRESKENS OOSTHAVEN TE BRESKENS Westhaven te Breskens L WV Breskens 0,00

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 193,00/22,80// 193,00/22,80// 280,00

VIb -33,30 / -3,90 / NAP

-8,80 / -6,80 / NAP Va 95,00

0,17 0,30 0,30 0,47

Schaar van Spijkerplaat (131h) 0,00 0,00 0,00 0,81 0,90 11,55 11,55 WESTERSCHELDE, SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT Westerschelde (74,70) Cemt-klasse SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT Diepte Westerschelde (89,11) Vaarwater langs Hoofdplaat (14,82)

VIb -25,10 / -5,90 / NAP

Koopmanshaven of Westerhaven (131i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,95 1,01 KOOPMANSHAVEN OF WESTERHAVEN, AANLOOPROUTE NAAR Westerschelde (87,98) Sardijngeul en Oostgat (0,00) Cemt-klasse Diepte KOOPMANSHAVEN OF WESTERHAVEN R Vissershaven te Vlissingen

0 -4,90 / -4,90 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 171

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Sardijngeul en Oostgat (131j) 0,00 0,00 0,00 1,12 1,12 3,91 5,58 5,91 5,91 19,04 19,04 28,13 WESTERSCHELDE, SARDIJNGEUL EN OOSTGAT Koopmanshaven of Westerhaven (0,00) Westerschelde (87,98) SARDIJNGEUL Diepte GALGEPUT Diepte OOSTGAT Deurloo (0,00) Geul van de Rassen (0,00) Domburger Rassen (11,41) Noordzeeroute (31,09)

-12,00 / -12,00 / NAP -24,00 / -8,10 / NAP

Deurloo (131j1) 0,00 0,00 0,30 3,97 8,15 12,10 25,89 DEURLOO Sardijngeul en Oostgat (5,91) Diepte Spleet (7,52) Geul van de Rassen (6,20) Geul van de Walvischstaart (10,60) Noordzeeroute (14,33)

-16,00 / -6,40 / NAP

Geul van de Rassen (131j1a) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 GEUL VAN DE RASSEN Sardijngeul en Oostgat (19,04) Domburger Rassen (11,41) Diepte Deurloo (8,15)

-9,00 / -6,50 / NAP

Spleet (131k) 0,00 0,00 0,70 0,70 2,93 7,22 7,52 WIELINGEN, SPLEET Westerschelde (96,27) SPLEET Diepte Geul van de Walvischstaart (0,00) DEURLOO, SPLEET Deurloo (3,97)

-3,20 / -3,00 / NAP

Geul van de Walvischstaart (131k1) 0,00 0,00 0,00 10,60 GEUL VAN DE WALVISCHSTAART Spleet (2,93) Diepte Deurloo (12,10)

-7,00 / -4,00 / NAP

Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (132) 0,00 0,00 HAVENS VLISSINGEN-OOST (SLOEHAVEN), AANLOOPROUTE NAAR Westerschelde (81,30) Pagina 172

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 Cemt-klasse 0,79 HAVEN VLISSINGEN-OOST, SLOEHAVEN 0,79 Diepte 1,99 L Vlissingen, Koninklijke Schelde Groep B.V. 2,60 Van Cittershaven (0,00) 4,56 Bijleveldhaven 4,56 Eurogas 4,98 Westhofhaven Van Cittershaven (132a) 0,00 VAN CITTERSHAVEN 0,00 Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) (2,60) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,56 Kraayerthaven 1,77 L Scaldiahaven 2,00 Kaloothaven Kanaal door Walcheren (134) 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 WESTERSCHELDE, KANAAL DOOR WALCHEREN Westerschelde (86,01) Cemt-klasse BUITENHAVEN VLISSINGEN Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen Maximale toegestane afmetingen. Buitenhaven te Vlissingen KANAAL DOOR WALCHEREN Sluis Vlissingen (sluis 1) Sluis Vlissingen (sluis 2)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak Va -14,80 / -7,80 / NAP

-16,40 / -11,40 / NAP Va

Va -10,00 / -6,00 / NAP 140,00/20,50/7,90/

1,04 1,29 1,29 1,29

141,00 / 141,00 / 141,00 22,50 / 23,40 65,00 / / 65,00 8,00 / 8,00

/ / / / -8,20 / -7,35 / KP 140,00/20,50/7,00/

1,29 Diepte 1,29 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,62 Eerste Binnenhaven 1,91 Tweede Binnenhaven 2,11 L Vlissingen, Scheepswerfhaven De schelde 2,36 R Vlissingen, Vereniging voor Watertoerisme Schelde 2,55 Keersluisbrug (dv opening 1) (bb) 2,55 Diepte 2,55 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepalingen maximum toegestane afmetingen. 2,55 Vlissingen, Binnenkeer- en schutsluis (dv opening 1) 3,53 Sloebrug (dv opening 1) (bb) 4,34 Brug Souburg (dv opening 1) (bb) 4,34 Brug Souburg (dv opening 2) (bb) 6,23 R Abeelse Sprink 7,56 L Uitwateringsgeul Gemaal Boreel 7,93 Schroebrug (dv opening 1) (bb) 8,28 Stationsbrug, Middelburg (dv opening 1) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

19,84 / 2,40 / -7,35 / -6,30 / KP 130,00/18,00/4,50/

19,71 / / 20,00 / 5,00 / 19,30 / 1,70 / 11,00 / 1,70 /

20,00 / 1,50 / 19,85 / 1,70 / Pagina 173

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,28 Stationsbrug, Middelburg (dv opening 2) (bb) 12,00 / 1,70 / 8,94 Havens van Middelburg (0,00) 9,47 R Middelburg, Balkenwater 10,31 Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (0,00) 10,31 Max. toegestane afmetingen algemeen 14,74 Sluis Veere (sluis 1) 59,39 / 59,39 / 46,00 / / 8,20 / 17,00 14,74 Sluis Veere (sluis 2) 135,00 / 135,00 / 110,50 / / 20,00 / 26,48 14,74 Diepte 14,93 L Uitwateringsgeul Gemaal Oosterwatering 15,18 BUITENHAVEN TE VEERE, KANAAL DOOR WALCHEREN 15,37 L Veere, Marina Veere 16,03 Vaarwater naar Kamperland (0,00) 16,03 Zandkreek en Veerse Meer (22,00) Havens van Middelburg (134a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,18 0,18 0,28 0,31 0,33 0,38 0,40 0,46 0,64 0,65 VOORHAVEN TE MIDDELBURG Kanaal door Walcheren (8,94) Diepte Cemt-klasse WSV Arne WSV Arne Diepte 1E BINNENHAVEN TE MIDDELBURG Prins Hendrikdok Dokhaven te Middelburg Spijkerbrug (dv opening 1) (bb) 1e Binnenhaven te Middelburg 2E BINNENHAVEN TE MIDDELBURG Bellinkbrug (dv opening 1) (bb) 2e Binnenhaven te Middelburg

130,00/18,00/3,70/

-6,00 / -6,00 / NAP

-5,50 / -4,50 / KP 0

L R

-2,90 / -2,00 / KP

R L

11,00 / 3,60 /

12,30 / 2,60 /

Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (134b) 0,00 ARNEKANAAL NAAR ARNEMUIDEN OF KANAAL DOOR DE OUDE ARNE 0,00 Kanaal door Walcheren (10,31) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Kanaal door Walcheren - Arne Bruggen. 0,88 Arne Bruggen (dv opening 1) (bb) 0,88 Diepte 0,88 Cemt-klasse 0,88 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Arne Bruggen - einde vaarweg (Arnemuiden). 0,98 Arnemuiden, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 1,84 Zijtak naar Nieuwland (0,00) 2,84 L Arnemuiden, J. Knolle bv 2,89 R Arnemuiden, haven te

-5,40 / -5,40 / KP Va 130,00/18,00/4,50/

7,75 / 2,20 / -2,90 / -2,90 / KP II 50,00/7,00/2,20/

7,70 / 0,75 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 174

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Zijtak naar Nieuwland (134b1) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 ZIJTAK NAAR NIEUWLAND Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne (1,84) Diepte Cemt-klasse Nieuwlandse Haven WSV

-2,20 / -2,20 / KP 0

Zandkreek en Veerse Meer (135) 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 3,47 3,90 4,01 4,12 4,23 4,52 4,52 4,52 4,52 4,71 7,57 8,05 8,07 8,19 8,23 8,33 8,52 8,64 8,70 9,73 11,33 12,33 12,73 13,33 15,49 16,29 17,60 17,72 18,20 18,23 OOSTERSCHELDE, ZANDKREEK Oosterschelde (17,38) Cemt-klasse ZANDKREEK Diepte VOORHAVEN ZANDKREEKSLUIS, ZANDKREEK ZANDKREEK EN VEERSE MEER VEERSE MEER VOORHAVEN ZANDKREEKSLUIS, VEERSE MEER VEERSE MEER Zandkreeksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Zandkreeksluis (sluis 1) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Hongersdijkbrug (dv opening 1) (bb) Uitwateringsgeul gemaal Adriaan Sportvissershaven, De Zandkreek Rido Schorhaven,WSV Wolphaartsdijk Nieuwe Landbouwhaven te Wolphaartsdijk Oude Landbouwhaven te Wolphaartsdijk Kortgene, Delta Marina RYCB Landbouwhaven te Kortgene Vaargeul (toegang tot Sabbingen en schelphoekplaat) Middelplaten, (verboden invaart) Geersdijk Middelplaten, (verboden invaart) Middelplaten, (verboden invaart) Schenge (0,00) Vaargeul naar Schenge Schenge (2,61) Oranjeplaat, Sporthotel Oranjeplaat Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (0,00) Het Zilveren Schor Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeien eiland

Va -4,80 / -3,20 / NAP

20,00 / 7,00 / 140,00 / 152,00 / 152,00 20,00 / 20,00 / / -17,30 / -2,50 / MP 130,00/18,00// 20,00 / 3,80 /

L L L L L L R L R L L R L L L L L

19,02 L 19,03 R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 175

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

20,03 R Vaargeul tussen Aardbeien eiland en Haringvreter 20,23 L Buitencentrum Veere 22,00 Kanaal door Walcheren (16,03) 22,00 Vaarwater naar Kamperland (0,00) 22,00 Diepte 22,40 L Stadshaven Veere 23,20 R Geul tussen Mosselplaat en schutteplaat 23,75 Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (0,00) 23,85 L Oostwatering / WV Arne / het Veerse Gat. Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (135a) 0,00 VAARWATER BEOOSTEN ARNEPLAAT, AARDBEIENEILAND EN HARINGVRETER 0,00 Zandkreek en Veerse Meer (18,23) 0,00 Cemt-klasse 0,20 Diepte 0,85 L Vaargeul tussen Arneplaat en Aardbeieneiland 1,50 L Vaargeul tussen Aardbeieneiland en Haringvreter 2,35 R Vaart in Goudplaat 4,18 Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2,42) 4,18 Vaarwater naar Kamperland (0,83) Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (135b) VEERSE MEER, VAARWATER BENOORDEN SCHUTTEPLAAT EN MOSSELPLAAT 0,00 Zandkreek en Veerse Meer (23,75) 0,00 Cemt-klasse 0,50 Diepte 0,55 VAARWATER BENOORDEN SCHUTTEPLAAT EN MOSSELPLAAT 1,35 L Schotsman 1,70 R Vaargeul tussen Schutteplaat en Mosselplaat 2,42 Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4,18) 2,42 Vaarwater naar Kamperland (0,83) 0,00 Schenge (135c) 0,00 SCHENGE 0,00 Zandkreek en Veerse Meer (15,49) 0,00 Cemt-klasse 0,10 Diepte 1,34 Suatiegeul (0,00) 1,39 R Bastiaan de Langeplaat 1,67 L Suatiegeul 1,67 R 2e invaart haven Bastiaan de Langeplaat 1,67 De Omloop (0,00) 2,25 VEERSE MEER, SCHENGE 2,61 Zandkreek en Veerse Meer (17,60) Vaarwegen in Nederland 2002

-11,30 / -1,40 / MP

0 -9,30 / -2,00 / MP

0 -9,30 / -1,70 / MP

0 -5,30 / -1,90 / MP

Pagina 176

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Suatiegeul (135c1) 0,00 SUATIEGEUL 0,00 Schenge (1,34) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,28 De Omloop (0,94) 0,44 L De Piet 0,56 Brug in weg de Wolphaartsdijk - Middelburg (dv opening 1) (vast) De Omloop (135c2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 DE OMLOOP Schenge (1,67) Diepte Cemt-klasse Suatiegeul (0,28)

-3,30 / -1,30 / MP 0

7,00 / 3,20 /

-1,80 / -1,30 / MP 0

Vaarwater naar Kamperland (135d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 KAMPERSNAUW Kanaal door Walcheren (16,03) Zandkreek en Veerse Meer (22,00) Diepte Cemt-klasse Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter (4,18) 0,83 Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat (2,42) 1,37 L WSV Kamperland 1,37 HAVENKANAAL KAMPERLAND 1,37 Diepte 1,37 Cemt-klasse 2,28 L Uitwateringsgeul gemaal Jacoba 2,28 HAVENKOM KAMPERLAND 2,38 L Kamperland, haven te 2,48 Kamperland, haven te

-12,30 / -4,10 / MP IV

-2,00 / -1,40 / MP I

Haven van Goes (136) 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 1,25 1,25 HAVEN VAN GOES, AANLOOPROUTE NAAR Oosterschelde (15,74) Cemt-klasse SAS Diepte Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen LxBxD (in m) Afwijkingen: 70x7,20x2,50 en 60x7,20x2,60 Traject: Goesche Sas (sluis 1)

III -15,00 / -6,00 / NAP -3,20 / -2,50 / NAP 75,00/8,20/2,50/

1,63

86,00 / / 86,00 10,00 / 10,00

/ / -3,20 / -2,90 / KP

1,63 Diepte 1,69 BUITENHAVEN TE GOESSCHE SAS 1,81 R Het Goese Sas Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 177

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,97 2,06 3,78 4,72 L 5,07 5,12 L 5,16 5,16 5,16 6,15 6,24 L 6,30 6,47 6,47 R

HAVEN VAN GOES HAVENKANAAL NAAR GOES Wilhelminabrug, Wilhelminadorp (dv opening 1) (bb) Het Goese Meer (drempel op -0,90m). OUDE HAVEN TE GOES AKF Nieuwe Haven te Goes (0,00) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Ringbrug (dv opening 1) (bb) De Werf STADSHAVEN TE GOES Sint Maartenbrug (dv opening 1) (bb) Goes, Stadshaven

10,00 / 1,00 /

II 50,00/6,60/2,70/ 8,60 / 1,80 /

6,25 / 2,30 /

Nieuwe Haven te Goes (136a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIEUWE HAVEN TE GOES Haven van Goes (5,16) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Afwijkingen lxbxd: 70x7,20x2,40m en 60x7,20x2,50m. Ketelhaven te Goes Houthaven te Goes

-2,80 / -2,70 / KP III 80,00/8,20/2,30/

0,07 0,47

Kanaal door Zuid-Beveland (137) 0,00 OOSTERSCHELDE, KANAAL DOOR ZUID BEVELAND 0,00 Oosterschelde (10,54) 0,00 Cemt-klasse 0,68 KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND 0,90 Diepte 0,90 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Diepgang bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP-0,75 of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,75m. 2,68 Wemeldinge, haven te 3,49 Postbrug (dv opening 1) (bb) 3,49 Postbrug (dv opening 2) (vast) 5,34 L Uitwateringskanaal gemaal de Moer 6,60 Vlakespoorbrug (dv opening 1) (bb) 6,60 Vlakespoorbrug (dv opening 2) (vast) 6,63 Vlakebrug (dv opening 1) (bb) 6,63 Vlakebrug (dv opening 2) (vast) 6,76 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 6,87 Vlaketunnel (dv opening 1) 7,29 NOORDER VOORHAVEN, KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND 7,74 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

VIb -6,50 / -4,80 / NAP 150,00/23,00/4,75/ 200,00/23,00/4,75/ 150,00/23,00/4,75/

25,00 / 9,50 / 120,00 / 10,50 / 25,00 / 9,50 / 120,00 / 10,50 / 25,00 / 9,50 / 120,00 / 10,50 / / 49,00 / 115,00 / /

/ 47,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 178

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,29 8,29 8,32 8,63 10,21 10,48

Hansweert, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Hansweert, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (bb) Hansweert, sluis (sluis 1) Hansweert, sluis (sluis 2) Diepte Hansweert, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Hansweert, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb) KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND ZUIDER VOORHAVEN, KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND WESTERSCHELDE, KANAAL DOOR ZUID BEVELAND Westerschelde (46,85)

24,00 / 0,00 / 24,00 / 0,00 / 280,00 / / 280,00 24,00 / 24,00 280,00 / / 280,00 24,00 / 24,00 / / / / -7,20 / -6,50 / NAP 24,00 / 0,00 / 24,00 / 0,00 /

Oosterschelde (138) THOLENSCHE GAT Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde (4,75) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,08 Max. toegestane afmetingen algemeen 2,59 OOSTERSCHELDE 3,15 Lodijksche Gat (0,00) 8,10 Dortsman (0,00) 8,30 Diepte 9,14 Schaar van Yerseke (0,00) 10,54 Kanaal door Zuid-Beveland (0,00) 11,31 Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (9,76) 11,38 Wemeldinge, Buitenhaven te 15,74 Haven van Goes (0,00) 17,38 Zandkreek en Veerse Meer (0,00) 20,52 L Kats, haven te 21,54 Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (0,00) 22,42 ENGELSCHE VAARWATER 24,59 ROOMPOT 25,28 Diepte 25,37 Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (18,08) 25,71 R De Val, Zierikzee 26,59 Zeelandbrug (dv opening 41) (vast) 26,59 Zeelandbrug (dv opening 43) (vast) 26,59 Zeelandbrug (dv opening 50) (bb) 27,26 Overloop van Zierikzee (0,00) 27,97 Haven van Zierikzee (0,00) 29,76 Hammen (0,00) 31,64 Geul van de Roggenplaat (0,00) 39,04 Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (12,71) 40,62 L Sophiahaven (Roompot Marina) Vaarwegen in Nederland 2002 0,00 0,00

-39,90 / -5,60 / NAP VIb 200,00/23,00//

-48,80 / -7,00 / NAP

-46,60 / -7,00 / NAP

89,25 / 15,00 / 89,25 / 15,00 / 41,25 / 14,75 /

Pagina 179

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

42,02 L Jacobahaven (verboden invaart) 42,02 BINNENHAVEN NOORDLAND, ROOMPOTSLUIS 42,30 Geul naar de Betonhaven (0,00) 42,60 Cemt-klasse 43,15 Binnenhaven te Noordland 43,40 Roompotsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 43,40 Roompotsluis (sluis 1) 43,40 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Roompotsluis. Diepgang bij waterstand = NAP of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP.

Va 16,00 / 0,00 / 95,00 / / 100,00 16,00 / 16,00 / / 95,00/14,50/5,00/

De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de maximum toegestane afmetingen. Deze kan onder beperking worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. 43,41 Diepte 43,41 Roompotsluis, brug in de N-57 (dv opening 1) (vast) 43,43 Roompotsluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 43,50 BUITENHAVEN NOORDLAND, ROOMPOTSLUIS 43,68 R Noordland-Buitenhaven 44,29 OUDE ROOMPOT 45,88 Roompot (0,00) 53,70 WESTGAT 54,91 Geul van de Banjaard (0,00) 61,31 Roompot (15,42) 65,08 NOORDZEE, OOSTERSCHELDE 66,82 Noordzeeroute 66,82 Noordzeeroute (34,24) Lodijksche Gat (138a) 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 2,31 OOSTERSCHELDE, LODIJKSCHE GAT Oosterschelde (3,15) Cemt-klasse Diepte LODIJKSCHE GAT Pietermanskreek (0,00)

-21,70 / -7,70 / NAP 16,00 / 20,00 / 16,00 / 0,00 /

II -21,90 / -7,90 / NAP

Pietermanskreek (138a1) 0,00 0,00 0,00 0,21 3,90 PIETERMANSKREEK Lodijksche Gat (2,31) Cemt-klasse Diepte WESTGAT OF MOSSELKREEK, PIETERMANSKREEK 6,37 R Separatiedijk haven (Rattekaai, ondiep)

II -13,90 / -7,90 / NAP

Dortsman (138b) 0,00 OOSTERSCHELDE, DORTSMAN Pagina 180

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak II -11,80 / -3,40 / NAP

0,00 0,00 0,51 0,52 6,89 7,20

Oosterschelde (8,10) Cemt-klasse Diepte DORTSMAN BRABANTSCHE VAARWATER, DORTSMAN Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (6,04)

Schaar van Yerseke (138c) 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 3,48 3,63 3,63 3,63 3,73 OOSTERSCHELDE, SCHAAR VAN YERSEKE Oosterschelde (9,14) Cemt-klasse SCHAAR VAN YERSEKE Diepte Koningin Julianahaven VERSWATERGEUL Prinses Beatrixhaven te Yerseke Diepte L Prins Willem Alexanderhaven

III -13,90 / -4,90 / NAP

-5,60 / -3,10 / NAP

Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (138d) 0,00 OOSTERSCHELDE 0,00 Oosterschelde (21,54) 0,00 Cemt-klasse 0,40 Diepte 0,40 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,82 SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT 3,00 Zeelandbrug (dv opening 15) (vast) 3,00 Zeelandbrug (dv opening 17) (vast) 3,42 Overloop van Zierikzee (2,48) 5,08 L Colijnsplaat, haven te 9,22 L Oesterput (voormalige haven, verboden invaart) ROOMPOT, VOORTZETTING 11,74 OOSTERSCHELDE EN SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT 12,71 Oosterschelde (39,04) Overloop van Zierikzee (138e) 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 1,96 2,48 ROOMPOT, OVERLOOP VAN ZIERIKZEE Oosterschelde (27,26) Cemt-klasse Diepte OVERLOOP VAN ZIERIKZEE SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT, OVERLOOP VAN ZIERIKZEE Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat (3,42)

VIb -27,60 / -4,10 / NAP 200,00/23,00// 89,25 / 15,00 / 89,25 / 15,00 /

VIb -7,50 / -7,50 / NAP

Haven van Zierikzee (138f) 0,00 HAVEN VAN ZIERIKZEE, AANLOOPROUTE NAAR Pagina 181

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak II -4,00 / -4,00 / NAP 50,00

0,00 Oosterschelde (27,97) 0,00 Cemt-klasse 0,50 HAVENKANAAL TE ZIERIKZEE 0,50 Diepte 0,50 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,20 L Argelohaven 2,32 'T LUITJE TE ZIERIKZEE 2,37 Zierikzee, keersluis (dv opening 1) 2,37 Diepte 2,43 L WSV Zierikzee 3,02 NIEUWE HAVEN TE ZIERIKZEE 3,52 BOVENHAVEN TE ZIERIKZEE 3,62 Zuidhavenbrug (dv opening 1) (bb) 3,62 Diepte 3,64 L Oude Haven te Zierikzee Hammen (138g) 0,00 ROOMPOT, HAMMEN 0,00 Oosterschelde (29,76) 0,00 Cemt-klasse 0,76 HAMMEN 0,76 Diepte 4,40 R Flaauwershaven 7,50 R Schelphoek (haven buiten gebruik) 11,04 Burghsluis Geul van de Roggenplaat (138h) 0,00 ROOMPOT, GEUL VAN DE ROGGENPLAAT 0,00 Oosterschelde (31,64) 0,00 Cemt-klasse 0,50 GEUL VAN DE ROGGENPLAAT 0,50 Diepte 4,09 OLIEGEUL 6,23 R Vaarwater naar Burghsluis 8,36 Roggenplaathaven Geul naar de Betonhaven (138i) 0,00 GEUL NAAR DE BETONHAVEN 0,00 Oosterschelde (42,30) 0,00 Cemt-klasse 0,21 Diepte 0,64 L Mattenhaven 2,00 Betonhaven Roompot (138j) 0,00 0,00 0,96 0,96 8,28 15,13 OUDE ROOMPOT, ROOMPOT Oosterschelde (45,88) Diepte ROOMPOT Domburger Rassen (0,00) WESTGAT, ROOMPOT

12,50 / / -4,00 / -3,60 / NAP

11,70 / 4,00 / -3,00 / -2,00 / NAP

Va -31,60 / -12,60 / NAP

Va -20,50 / -1,50 / NAP

Va -9,50 / -6,50 / NAP

-21,70 / -7,50 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 182

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

15,42

Oosterschelde (61,31)

Domburger Rassen (138j1) 0,00 0,00 0,51 0,51 0,62 8,32 11,41 11,41 ROOMPOT, DOMBURGER RASSEN Roompot (8,28) DOMBURGER RASSEN Diepte KUEERENS OOSTGAT, DOMBURGER RASSEN Geul van de Rassen (0,00) Sardijngeul en Oostgat (19,04)

-14,05 / -6,15 / NAP

Geul van de Banjaard (138k) 0,00 WESTGAT, GEUL VAN DE BANJAARD 0,00 Oosterschelde (54,91) 0,39 GEUL VAN DE BANJAARD 0,39 Diepte 1,99 R Vluchthaven Neeltje Jans (verboden invaart) 9,07 R Brouwershavensche Gat 9,07 NOORDZEE, GEUL VAN DE BANJAARD 11,50 Noordzeeroute (50,33) Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (139) 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 2,55 2,55 2,55 6,04 8,17 9,76 KEETEN, WITTE TONNEN VLIJE Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (14,32) Cemt-klasse WITTE-TONNEN VLIJE Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen BRABANTSCHE VAARWATER Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (0,00) Diepte Dortsman (7,20) OOSTERSCHELDE, WITTE TONNEN VLIJE Oosterschelde (11,31)

-9,30 / -5,30 / NAP

VIb -7,70 / -7,20 / NAP 200,00/23,00//

-17,80 / -6,10 / NAP

Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (139a) 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 2,62 3,82 BRABANTSCHE VAARWATER Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (2,55) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepte KEETEN, BRABANTSCHE VAARWATER, NW UITLOOP NAAR HET KEETEN Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (16,82)

VIb 200,00/23,00// -16,70 / -11,70 / NAP

Krabbenkreek en aanliggende havens (140)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 183

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

MASTGAT, KRABBENKREEK EN AANLIGGENDE HAVENS 0,00 Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (6,13) 0,00 Cemt-klasse 0,38 Diepte 0,38 KRABBENKREEK 3,55 Sint Annaland, haven te 8,00 L Sint Philipsland, haven te 8,36 Mosselkreekhaven Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (141) 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 0,93 1,24 1,24 1,35 1,57 1,57 1,72 1,74 1,86 1,91 2,27 2,27 2,48 2,84 3,48 5,79 6,46 10,00 13,15 13,57 13,65 14,35 15,85 15,95 16,05 19,43 19,43 19,43 19,43 21,06 22,78 23,73 23,84 KRAMMER, ZUID-GREVELINGEN, GREVELINGEN, GEUL VAN BOMMENDE Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (1,71) Cemt-klasse ZUID-GREVELINGEN Diepte Reparatiehaven te Bruinisse VOORHAVENS GREVELINGENSLUIS Diepte Vissershaven te Bruinisse Grevelingensluis (sluis 1) Diepte Grevelingensluis, brug in de N-59 (dv opening 1) (bb) Grevelingensluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Bruinisse, Binnen WSV BRU GREVELINGEN Diepte Bocht van Sint Jacob (0,00) Bruinisse bv Vaarwater naar de Mosselbank Geul van Herkingen (0,00) Hals en Springersdiep (0,00) Uitwateringsgeul Gemaal Dreischor Grevelingen (0,00) GEUL VAN BOMMENEDE Werkhaven Bommenede Eiland Stampersplaat, haven te Diepte Geul van Bommenede (0,00) REDE BROUWERSHAVEN GREVELINGEN Grevelingen (10,21) Geul van Bommenede (4,06) Diepte Kabbelaarsgeul Scharendijke WSV Kabbelaarsgeul Middelplaat-Oost

Va -7,60 / -3,70 / NAP

Va -10,50 / -6,00 / NAP

-5,10 / -3,90 / NAP 139,00 / 125,00 / 139,00 16,00 / 16,00 / / -4,80 / -4,80 / MP 16,00 / 6,45 / 16,00 / 4,20 /

L

-22,00 / -7,00 / MP

L R

R

-25,00 / -3,10 / MP

-30,00 / -5,00 / MP

R L R R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 184

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

24,17 Middelplaat 24,22 L West Repart 24,37 Uitwateringsgeul Brouwerssluis (spui- en inlaatsluis) Bocht van Sint Jacob (141a) 0,00 0,00 BOCHT VAN SINT JACOB Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (2,48) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,70 L Vlije van Bruinisse 2,02 Geul van Herkingen (4,35) 3,15 L Battenoord WSV 4,39 R Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis

-12,00 / -4,70 / MP Va

Geul van Herkingen (141b) 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 2,18 R 2,28 R 2,28 R 2,45 L 2,45 L 2,58 R 2,98 R 4,35 GREVELINGEN, GEUL VAN HERKINGEN Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (5,79) Cemt-klasse GEUL VAN HERKINGEN Diepte Eiland de Mosselbank (west), westelijke haven te Eiland de Mosselbank (west), oostelijke haven te Eiland de Mosselbank (oost), westelijke haven te WSV Herkingen Herkingen Marina Eiland de Mosselbank (oost), oostelijke haven te Vaarwater naar de Mosselbank Bocht van Sint Jacob (2,02)

Va -11,00 / -9,00 / MP

Hals en Springersdiep (141c) 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 8,02 8,42 8,72 11,15 15,12 15,30 15,37 18,85 19,96 20,15 21,00 21,32 GREVELINGEN, HALS EN SPRINGERDIEP Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (6,46) Cemt-klasse Diepte HALS SPRINGERSDIEP Vlieger (0,00) Diepte Paardengeul (1,49) Ouddorp, haven te WSV Goeree Vaarweg ten noordwesten van Hompelvoet Vaarweg ten noordwesten van Hompelvoet Springersdiep Hompelgeul (2,26) Eiland Ossehoek (Noord), haven te Geul van Ossehoek (2,39)

Va -12,00 / -3,30 / MP

-14,00 / -5,00 / MP

R R L L R L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 185

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Vlieger (141c1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2,89 3,39 3,39 SPRINGERSDIEP, VLIEGER Hals en Springersdiep (8,42) Diepte Cemt-klasse VLIEGER GREVELINGEN, VLIEGER Grevelingen (3,38) Paardengeul (0,00)

-4,30 / -2,70 / MP Va

Grevelingen (141d) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 3,38 3,38 4,52 7,43 7,99 9,10 9,39 9,62 10,21 10,21 GREVELINGEN Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (13,15) Diepte Cemt-klasse Vaarweg benoorden Stampersplaat Vlieger (3,39) Paardengeul (0,00) Vaarweg bezuiden eiland Archipel Vaarweg bezuiden eiland Archipel Hompelgeul (0,00) Vaarweg benoorden Stampersplaat Eiland Ossehoek (oost) Geul van Ossehoek (0,00) Geul van Bommenede (4,06) Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (19,43)

-18,00 / -6,00 / MP Va

L

L L L R

Paardengeul (141d1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 1,49 GREVELINGEN, PAARDENGEUL Vlieger (3,39) Grevelingen (3,38) Cemt-klasse Diepte PAARDENGEUL Hals en Springersdiep (11,15)

Va -5,00 / -2,70 / MP

Hompelgeul (141d2) 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 1,85 2,26 GREVELINGEN, HOMPELGEUL Grevelingen (7,99) Cemt-klasse HOMPELGEUL Diepte SPRINGERSDIEP, HOMPELGEUL Hals en Springersdiep (20,15)

Va -7,00 / -5,00 / MP

Geul van Ossehoek (141d3) 0,00 0,00 0,00 GREVELINGEN, GEUL VAN OSSEHOEK Grevelingen (9,62) Cemt-klasse

Va Pagina 186

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -10,00 / -3,40 / MP

0,44 GEUL VAN OSSEHOEK 0,44 Diepte 0,99 R Eiland Ossehoek (zuid-oost) 2,39 Hals en Springersdiep (21,32) 2,79 L Marina Port Zelande Geul van Bommenede (141e) 0,00 0,00 GEUL VAN BOMMENEDE Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (15,95) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 2,34 Havens van Brouwershaven (0,00) 3,71 L WSV Den Osse 4,06 Grevelingen (10,21) 4,06 Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (19,43)

-8,00 / -2,70 / MP IV

Havens van Brouwershaven (141e1) 0,00 TOELEIDINGSGEUL NAAR BROUWERSHAVEN 0,00 Geul van Bommenede (2,34) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,54 HAVENKANAAL 0,54 Diepte 0,54 Cemt-klasse 0,54 Brouwershaven (dv opening 1) 0,57 R Nieuwe Jachthaven 0,88 Oude haven te Brouwershaven

-9,00 / -2,60 / MP Va -2,20 / -2,00 / MP 0 8,20 / /

Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (142) 0,00 0,00 KEETEN Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (23,96) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,10 KRAMMER, KEETEN 0,62 Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (4,93) 0,92 L Slaak 1,71 Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven (0,00) 2,23 ZIJPE, KEETEN 2,23 Diepte 2,65 Vluchthaven te Zijpe 3,22 R Rijkstramhaven (verboden invaart) 3,70 L Anna-Jacobapolder (voormalige veerhaven, verboden invaart) 4,94 MASTGAT, KEETEN 4,94 Diepte 6,13 Krabbenkreek en aanliggende havens (0,00)

-25,60 / -7,60 / NAP VIb 200,00/23,00//

-41,40 / -12,40 / NAP

-15,40 / -10,40 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 187

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -25,40 / -4,40 / NAP

8,05 KEETEN 8,05 Diepte 9,35 R Haven Viane (onbevaarbaar) 11,98 Haven van Stavenisse (0,00) 13,68 R Uitwateringsgeul Duiveland 14,32 Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater (0,00) 16,82 Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten (3,82) 18,08 Oosterschelde (25,37) Haven van Stavenisse (142a) 0,00 HAVEN VAN STAVENISSE, AANLOOPROUTE NAAR 0,00 Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (11,98) 0,00 Cemt-klasse 0,59 Diepte 0,61 HAVENKANAAL TE STAVENISSE 0,81 Stavenisse, Keersluis (dv opening 1) 1,22 HAVEN VAN STAVENISSE 1,40 R Stavenisse, haven te 1,62 Uitwateringssluis Stavenisse

II -2,40 / -2,10 / NAP 9,00 / /

Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (143) 0,00 HOLLANDSCH DIEP, VAARWEG VAN HET HOLLANDSCH DIEP NAAR DE SCHELDE-RIJNVERBINDING, KRAMMER EN GREVENIGENMEER Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (36,90) Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (0,00) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noordelijke Voorhaven Volkeraksluizen VOORHAVENS VOLKERAKSLUIZEN Diepte Volkeraksluizen (sluis 1) 308,90 / 308,90 / 329,00 / / 24,10 / 24,10 Volkeraksluizen (sluis 2) 308,90 / 308,90 / 329,00 / / 24,10 / 24,10 Volkeraksluizen (sluis 3) 331,50 / 331,50 / 331,50 / / 24,10 / 24,10 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Traject: Volkeraksluizen. Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd 24,10 / 14,00 / (dv opening 1) (bb) Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd 24,10 / 14,80 / (dv opening 2) (vast) Volkeraksluizen, brug over benedenhoofd 24,10 / 14,80 / (dv opening 3) (vast) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noord-Volkerak en Zuid-Vlije

0,00 0,00 0,00 0,48

VIb 200,00/23,00//

0,48 0,48 2,09 2,09 2,09 2,09

-5,90 / -4,90 / NAP

150,00/23,00/4,75/ 200,00/23,00/4,75/ 150,00/23,00/4,75/

2,51 2,51 2,51 2,65

200,00/23,00//

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 188

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Diepte NOORD-VOLKERAK Diepte Oost-Hellegat (0,00) Mark en Dintel (38,64) Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (7,51) 10,07 R Galatheese Haven 12,14 ZUID-VLIJE 13,53 Noordergat (0,00) 14,77 Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet (16,58) 14,90 Schelde-Rijnverbinding (0,00) 17,71 Noordergat (3,76) 19,61 R Oude Tonge, haven te 20,21 Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (0,00) 20,82 VOORHAVENS KRAMMERSLUIZEN 20,82 Diepte 22,30 Krammersluizen, brug in de N-257 (dv opening 1) (bb) 22,30 Krammersluizen, brug in de N-257 (dv opening 2) (vast) 22,32 Krammersluizen (sluis 1) 22,32 22,32 Krammersluizen (sluis 2) Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Traject: Krammersluizen. Diepgang bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP-0,75 of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,75m. Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Westelijke voorhaven Krammersluizen. KRAMMER Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (0,00)

2,68 3,84 3,96 4,25 6,56 7,38

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -6,00 / -6,00 / MP -13,00 / -6,00 / MP

-7,00 / -6,20 / MP 24,10 / 14,90 / 24,00 / 14,50 / 280,00 / / 285,00 24,00 / 24,00 280,00 / / 285,00 24,00 / 24,00 / / / / 150,00/23,00/4,75/ 200,00/23,00/4,75/ 150,00/23,00/4,75/

22,62 22,62

-6,60 / -6,00 / NAP 200,00/23,00//

23,66 23,96

Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (143a) 0,00 HOLLANDSCH DIEP, JACHTENSLUIS-VOLKERAKSLUIZEN EN HELLEGAT Noord Hollandsch Diep (5,99) Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (1,28) Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug (0,00) Cemt-klasse NOORD-HELLEGAT Diepte VOORHAVENS JACHTENSLUIS Diepte R Willemstad, verkoophaven scheepsmakelaar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 1,55 1,80 1,94

Va -11,00 / -6,00 / NAP -6,00 / -6,00 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 189

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,33 2,33 2,45

Volkeraksluizen, jachtensluis (sluis 1)

128,00 / / 142,00 16,10 / 16,10

/ / -6,00 / -6,00 / MP 16,00 / 19,25 /

Diepte Volkeraksluizen, brug over jachtensluis (dv opening 1) (vast) 2,91 HELLEGAT 3,10 Diepte 3,40 Oost-Hellegat (1,43) 5,17 R Ooltgensplaat, haven te NOORD VOLKERAK, 7,10 JACHTENSLUIS-VOLKERAKSLUIZEN EN HELLEGAT 7,51 Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (7,38) Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport (143b) 0,00 ZUID VLIJE, JACHTENSLUIS KRAMMERSLUIZEN EN KRAMMER-SPORT Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (20,21) Cemt-klasse Diepte ZUID-VLIJE Diepte VOORHAVENS JACHTENSLUIZEN Krammerjachtensluis, brug in de N-257 (dv opening 1) (vast) Krammerjachtensluis, brug in de N-257 (dv opening 2) (vast) Krammersluizen, brug over jachtensluis (dv opening 1) (bb) Krammersluizen, brug over jachtensluis (dv opening 2) (bb) Krammersluizen, jachtensluis (sluis 1) Krammersluizen, jachtensluis (sluis 2)

-10,00 / -5,60 / MP

0,00

0,00 0,34 0,34 1,30 1,49 2,25 2,25 2,26 2,26 2,26 2,26 2,34

III -12,00 / -5,60 / MP -5,40 / -3,00 / MP 9,00 / 18,40 / 9,00 / 18,40 / 9,00 / 0,00 / 9,00 / 0,00 / 75,00 / / 80,00 9,00 / 9,00 75,00 / / 80,00 9,00 / 9,00 / / / / 9,00 / 0,00 / 9,00 / 0,00 / -4,80 / -4,80 / NAP -8,60 / -4,80 / NAP VIb 200,00/23,00//

Krammersluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 2,34 Krammersluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb) 2,35 Diepte 2,77 Diepte 2,77 Cemt-klasse 2,77 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Krammer tot aan de Voorhaven jachtensluis. 2,98 KRAMMER-SPORT 3,09 R Uitwateringsgeul Flakkeesespuisluis 3,23 R Oostkop 4,93 Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot (0,62) Oost-Hellegat (143c) 0,00 OOST HELLEGAT

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 190

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (4,25) 0,00 Cemt-klasse 0,10 Diepte 0,90 R Uitwateringsgeul spuisluis Volkerak 1,43 Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat (3,40)

0 -7,00 / -6,00 / MP

Noordergat (143d) 0,00 0,00 ZUID VLIJE, NOORDERGAT Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (13,53) Cemt-klasse NOORDERGAT Diepte ZUID VLIJE, NOORDERGAT Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer (17,71)

0,00 0,41 0,41 3,45 3,76

0 -7,00 / -2,40 / NAP

Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (150) 0,00 R Recreatieplas Waterrecreatiecentrum Eijsden 0,00 R Maas naar Eijsden 0,00 GEKANALISEERDE MAAS 0,00 Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (0,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,71 R Pietersplas 1,74 R Pietersplas 2,31 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: kmr. 11,0 - Julianakanaal. 2,35 R WV Randwijck 2,46 L Maastrichtse MWC en Canoclub 2,54 R Uitwateringskanaal (verboden toegang) 3,04 R Papenwater (zuid; Zie: bijz. algemeen) 3,16 L Lighaven St Pieter en Watersportclub Treech '42 3,31 R Papenwater (noord; Zie: bijz. algemeen) 3,54 John F. Kennedybrug, Maastricht (dv opening 1) (vast) 4,01 L Jeker (alleen kano's en roeiboten) 4,36 SCHEEPVAARTGEUL (LANGS OOSTOEVER), GEKANALISEERDE MAAS 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 1) (vast) 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 2) (vast) 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 3) (vast) 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 4) (vast) 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 5) (vast) 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 6) (vast) 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 7) (vast) 4,44 St. Servaasbrug (dv opening 8) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

-5,50 / -4,00 / SP Va

110,00/14,00/3,00/ 137,00/14,00/3,00/

90,00 / 10,68 /

10,58 / 5,36 / 10,50 / 5,98 / 10,75 / 6,01 / 10,82 / 6,00 / 11,20 / 5,75 / 10,80 / 5,75 / 7,96 / 5,50 / 50,00 / 6,45 / 8,40 Pagina 191

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,58 L Passantenhaven Maastricht 4,65 GEKANALISEERDE MAAS 4,71 Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 1) (vast) 4,71 Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 2) (vast) 4,71 Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 3) (vast) 4,71 Wilhelminabrug, Maastricht (dv opening 4) (vast) 5,21 L Oude Bassin (niet toegankelijk) 5,49 Maastricht, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 5,49 Maastricht, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 5,49 Maastricht, spoorbrug (dv opening 3) (vast) 5,63 Noorderbrug, Maastricht (dv opening 1) (vast) 5,72 L Voedingskanaal Zuid-Willemsvaart (niet toegankelijk) Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, 5,72 Verbindingskanaal in het Bossche Veld (127,77) 5,91 JULIANAKANAAL 6,03 VOORHAVEN SCHUTSLUIS LIMMEL, JULIANAKANAAL 6,38 L Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (stuw, onbevaarbaar) 6,55 L Maas; Borgharen naar Ohe en Laak (Zie: bijz. algemeen) 6,56 L Voorhaven sluis Borgharen 6,59 Diepte 6,59 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Gekanaliseerde Maas - haven Stein. 7,02 JULIANAKANAAL 7,23 Limmel, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) 7,23 Limmel, brug over bovenhoofd (dv opening 2) (vast) 7,24 Limmel, sluis (sluis 1) 136,00 / / 136,00 16,00 / 16,00 7,24 Limmel, sluis (sluis 2) 136,00 / / 136,00 16,00 / 16,00 7,24 Diepte 9,10 Beatrixhaven te Maastricht 9,38 brug Itteren (dv opening 1) (vast) 11,11 brug Bunde (dv opening 1) (vast) 13,42 brug Geulle (dv opening 1) (vast) 16,84 brug Elsloo (dv opening 1) (vast) 17,91 Scharbergbrug (dv opening 1) (vast) 18,25 Diepte 19,36 brug Stein (dv opening 1) (vast) 19,72 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Maasbracht - haven Stein. Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 19,73 Stein, haven te 19,91 Diepte 21,89 brug Urmond (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002

21,00 / 6,30 / 45,50 / 6,61 / 46,25 / 7,26 / 50,00 / 8,31 /

30,00 / 7,00 / 8,47 59,00 / 7,04 / 25,00 / 7,03 / 110,00 / 9,99 /

-9,50 / -4,00 / SP 110,00/12,00/3,00/ 110,00/12,00/3,00/

16,00 / 8,30 / 16,00 / 8,30 / / 7,75 / / 7,75 / -5,00 / -5,00 / KP 46,50 / 7,35 / 46,50 / 7,32 / 45,00 / 7,27 / 46,50 / 7,81 / 48,00 / 7,30 / -8,00 / -5,00 / KP 46,50 / 7,49 / 110,00/14,00/3,00/ 137,00/14,00/3,00/

-5,00 / -5,00 / KP 46,50 / 7,71 / Pagina 192

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

22,75 23,43 24,44 25,34 25,38 25,83 26,34 27,20

Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) brug Berg (dv opening 1) (vast) Diepte brug Obbicht (dv opening 1) (vast) VOORHAVEN TWEELINGSLUIS BORN, JULIANAKANAAL Diepte Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Nieuwe sluis Born. Oude sluis Born: LxBxD = 132 x 13,50 x 2,80m. Born, sluis (sluis 1) Born, sluis (sluis 2) Born, sluis (sluis 3)

/ 18,20 / 40,00 / 7,77 / -4,00 / -4,00 / KP 46,50 / 7,47 /

-8,00 / -4,00 / KP / 25,00 / 137,00/14,00/3,00/

27,23 27,23 27,23 27,23 27,40

136,00 / / 136,00 14,00 / 16,00 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00

/ / / / / / -5,00 / -5,00 / KP 14,00 / 6,93 / 16,00 / 7,48 / 16,00 / 7,47 / 110,00/14,00/3,00/ 137,00/14,00/3,00/

Diepte Born, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 27,40 Born, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast) 27,40 Born, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vast) 27,44 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Maasbracht - haven Stein. 28,46 JULIANAKANAAL 28,46 Berghaven te Schipperskerk 29,22 Overlaadhaven Born 29,61 Franciscushaven (0,00) 29,79 brug Illikhoven (dv opening 1) (vast) 30,42 R 2e invaart Gulyck-Gelderhaven 32,55 Diepte 32,56 brug Roosteren (dv opening 1) (vast) 36,03 brug Echt (dv opening 1) (vast) 38,41 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 38,50 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 39,90 VOORHAVEN DRIELINGSLUIS MAASBRACHT, JULIANAKANAAL 40,25 Maasbracht, sluis (sluis 1) 40,25 40,25 40,25 40,49 40,49 40,49 40,49 Maasbracht, sluis (sluis 2) Maasbracht, sluis (sluis 3) Diepte Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast) Maasbracht, brug over benedenhoofd (dv opening 3) (vast) Max. toegestane afmetingen duwvaart

55,00 / 7,29 / -9,50 / -9,50 / KP 55,00 / 7,24 / 55,00 / 7,23 / / 24,85 / / 25,00 /

142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00

/ / / / / / -9,50 / -4,10 / SP 16,00 / 9,82 / 16,00 / 9,82 / 16,00 / 9,83 / 185,00/12,00/2,80/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 193

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Bij een waterstand NAP+40m of hoger te Borgharen is het niet toegestaan met duwstellen >137m de Gekanaliseerde Maas tussen het Maas-Waalkanaal en Maasbracht te bevaren. 41,01 Wachthaven te Maasbracht 41,57 JULIANAKANAAL 41,95 Industriehaven Maasbracht (0,00) 42,37 L Lighaven duwbakken Maasbracht 42,63 Brug Wessem (dv opening 1) (vast) 42,90 R Molengreend (niet toegankelijk) 43,25 Diepte 43,26 GEKANALISEERDE MAAS 43,26 Kanaal Wessem-Nederweert (0,00) 43,26 Maas van Wessem naar Ohe en Laak (0,00) 43,44 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 44,16 LATERAALKANAAL LINNE-BUGGENUM 44,18 R Loshaven Clauscentrale 44,42 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 44,52 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 44,60 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 44,66 Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (0,00) 44,66 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie ook: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 44,96 VOORHAVEN SLUIS HEEL, LATERAALKANAAL LINNE-BUGGENUM 45,27 Heel, sluis (sluis 1) 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 45,27 Heel, sluis (sluis 2) 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 45,27 Diepte 45,47 Heel, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 45,47 Heel, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast) 45,77 LATERAALKANAAL LINNE-BUGGENUM 49,38 Hornerbrug (dv opening 1) (vast) 52,00 Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (9,34) 52,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Bij een waterstand NAP+40m of hoger te Borgharen is het niet toegestaan met duwstellen >137m de Gekanaliseerde Maas tussen het Maas-Waalkanaal en Maasbracht te bevaren. 52,17 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 52,23 Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum 52,51 L Uitwateringskanaal Maascentrale 52,55 Buggenum, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 52,55 Buggenum, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 53,20 GEKANALISEERDE MAAS 53,20 Stuwkanaal Roermond (2,98) 53,20 Diepte 53,20 Max. toegestane afmetingen duwvaart

90,00 / 9,87 / -4,10 / -4,10 / SP

/ 21,85 /

/ 21,35 / / 23,35 / / 23,75 /

137,00/14,00/3,00/

/ / / / -5,10 / -5,10 / SP 16,00 / 10,80 / 16,00 / 10,80 /

80,00 / 11,74 /

137,00/14,00/3,00/ 185,00/12,00/2,80/

/ 27,40 /

45,00 / 10,70 / 45,00 / 10,70 /

-4,10 / -4,10 / SP 185,00/12,00/2,80/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 194

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

53,53 54,83 56,06 57,11 57,11 57,13 57,13 58,13 58,23 60,23 61,00 61,24 62,29 63,43 63,84 64,47 64,91 64,98 67,10 67,31 68,01

L R R L L R R L R L L R L L L R L R

Bij een waterstand NAP+40m of hoger te Borgharen is het niet toegestaan met duwstellen >137m de Gekanaliseerde Maas tussen het Maas-Waalkanaal en Maasbracht te bevaren. Uitwateringskanaal Maascentrale Asseltse Plassen (Zie: bijz. algemeen) Swalm (brug over invaart) Neerbeek WSV Hanssum Afgesneden rivierarm Neer WV Draekevaarders Afwateringskanaal Ontgrinding Rijkelse Bemden Ontzanding Kessel-Eik Ontzanding Kessel-Eik Tas- of Huilbeek Passantenhaven Kessel Camping Gravenhof Tasbeek WSV Poseidon Ontzandingsgebied Schelkensbeek Stuwkanaal Belfeld (0,00) TOELEIDINGSKANAAL SLUIS BELFELD, GEKANALISEERDE MAAS Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Nieuwe sluis Belfeld. Oude sluis Belfeld: LxBxD = 137 x 13,50 x 3,00m* * Of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+10,95m. Belfeld, sluis (sluis 1) Belfeld, sluis (sluis 2) Belfeld, sluis (sluis 3)

137,00/14,00/3,00/ 185,00/12,00/2,80/

68,08 68,08 68,08 68,08 68,33

142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 260,00 / / 238,52 14,00 / 16,00

/ / / / / / -4,10 / -4,10 / SP 185,00/12,00/2,80/

Diepte Max. toegestane afmetingen duwvaart Bij een waterstand NAP+40m of hoger te Borgharen is het niet toegestaan met duwstellen >137m de Gekanaliseerde Maas tussen het Maas-Waalkanaal en Maasbracht te bevaren. 68,59 GEKANALISEERDE MAAS 69,01 Stuwkanaal Belfeld (1,93) 69,09 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 69,73 L Boschbeek 72,29 L Springbeek 73,10 Zuiderbrug, Venlo (dv opening 1) (vast) 74,31 L Passantenhaven Blerick 74,87 Stadsbrug, Venlo (dv opening 2) (vast) 74,87 Stadsbrug, Venlo (dv opening 3) (vast) 74,92 Venlo, spoorbrug (dv opening 2) (vast)

/ 28,25 /

85,00 / 14,16 / 56,50 / 11,74 / 56,60 / 11,73 / 55,00 / 11,79 / Pagina 195

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

74,92 Venlo, spoorbrug (dv opening 3) (vast) 75,38 R Oude Haven van Venlo 77,97 Industriehaven te Venlo (0,00) 78,17 Noorderbrug, Grubbenvorst (dv opening 1) (vast) 87,41 R Passantenhaven Arcen 91,51 R Geldernsch-Nierskanaal (alleen kano's) 98,59 Koninginnebrug, Well (dv opening 1) (vast) 100,02 Haven van Wanssum (0,00) 101,92 L Kasteelhaventje 't Alvertje (Zie: bijz. algemeen) 102,06 Watersportgebied Leukerheide (0,00) 107,39 R Molenbeek 109,60 R Heukelomsche Beek 111,38 R Eckeltsche Beek 112,46 Stuwkanaal Sambeek (0,00) 112,58 TOELEIDINGSKANAAL SLUIS SAMBEEK, GEKANALISEERDE MAAS 113,38 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: Nieuwe sluis Sambeek. Oude sluis Sambeek: LxBxD = 137 x 13,50 x 3,00m* * Of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+7,70m. Sambeek, sluis (sluis 1) Sambeek, sluis (sluis 2) Sambeek, sluis (sluis 3) Diepte Max. toegestane afmetingen duwvaart Bij een waterstand NAP+40m of hoger te Borgharen is het niet toegestaan met duwstellen >137m de Gekanaliseerde Maas tussen het Maas-Waalkanaal en Maasbracht te bevaren. Sambeeksche Uitwatering (brug over invaart) Stuwkanaal Sambeek (2,03) GEKANALISEERDE MAAS Afgesneden rivierarm Oude Maas Mazenburg Boxmeer, brug in de A-77 (dv opening 1) (vast) Afgesneden rivierarm Boxmeersche Veld Betoncentrale Boxmeer Afgesneden rivierarm Middelsteegsche Weiden WSV Boxmeer Rijksvluchthaven Paesplas Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Gennep, brug (dv opening 1) (vast) Gennep, brug (dv opening 2) (vast) Niers (onbevaarbaar) Oeffeltse Raam

55,00 / 11,81 /

116,00 / 12,77 /

95,00 / 11,73 /

137,00/14,00/3,00/ 185,00/12,00/2,80/

113,46 113,46 113,46 113,46 113,81

142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 260,00 / / 238,52 14,00 / 16,00

/ / / / / / -4,10 / -4,10 / SP 185,00/12,00/2,80/

114,12 L 114,55 114,76 115,04 R 115,04 R 116,73 117,15 L 117,15 L 118,50 L 118,51 L 118,80 119,95 120,06 120,06 122,66 R 122,78 L

115,00 / 11,56 /

/ 21,50 / 47,00 / 11,40 / 47,00 / 11,27 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 196

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

123,00 Boral Nedusa Baksteen Milsbeek 127,60 L Passantenhaven Cuijk 129,85 Mookerplas (0,00) 129,95 R Passantenhaven Mook 130,70 Mook, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 130,70 Mook, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 131,23 Maas-Waalkanaal (0,00) 132,31 Haven van Cuijk (0,00) 132,91 R WV Maas en Waal 133,06 Heumen, brug in de A-73 (dv opening 1) (vast) 133,20 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 135,91 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 136,23 L Ganzenorgel 136,52 L Tochtsloot 139,86 L Oude Haven te Grave 140,13 Stuwkanaal Grave (0,00) 140,70 TOELEIDINGSKANAAL SLUIS GRAVE, GEKANALISEERDE MAAS 140,77 Max. toegestane afmetingen algemeen 140,84 Grave, sluis (sluis 1) 140,84 141,11 141,69 142,48 146,46 R 147,32 147,73 148,32 148,32 148,32 149,77 151,19 154,24 154,44 155,77 155,77 155,77 157,79 158,66 160,97 L 162,84 R 162,84 R 165,27 165,37 L 165,57 166,16 L Diepte Grave, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Stuwkanaal Grave (1,42) GEKANALISEERDE MAAS Afgesneden rivierarm Niftrik (Zie: bijz. algemeen) Ravenstein, brug in de A-50 (dv opening 1) (vast) WSV Windkracht 13 Ravenstein, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Ravenstein, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Ravenstein, spoorbrug (dv opening 3) (vast) Niftriksche Uitvliet WSV 't Haventje Gemaal Bloemers Gemaal Bloemers De Vliet WSV de Vliet Megen, jachthaven Watersportgebied De Gouden Ham (Zie:bijz. algemeen) Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (0,00) Vislust, Oijen Oude rivierarm te Alphen (Zie: bijz. algemeen) 't Zonnestrand Stuwkanaal Lith (0,00) Oude rivierarm te Lithoijen (zie bijzonderheid Algemeen) TOELEIDINGSKANAAL SLUIS LITH, GEKANALISEERDE MAAS Max. toegestane afmetingen algemeen

62,00 / 10,48 / 62,00 / 10,49 /

143,00 / 10,38 / / 41,35 / / 32,50 /

137,00/14,00/3,20/ 142,00 / / 142,00 16,00 / 16,00 / / -3,00 / -3,00 / SP 16,00 / 9,20 /

134,00 / 10,85 /

43,00 / 8,42 / 60,00 / 8,87 / 43,00 / 8,60 /

R R R R L L L R

113,50/13,50/3,50/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 197

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Diepgang bij een waterstand van NAP+1m of zoveel minder als de buitenwaterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+1m. Diepgang indien stuw Lith is gestreken: 3,00m. Prinses Maxima Sluizen (sluis 1) Prinses Maxima Sluizen (sluis 2) Diepte MAAS TOELEIDINGSKANAAL SLUIS LITH, MAAS MAAS Stuwkanaal Lith (1,55) Lith, passantenhaven Alphense Uitvliet/Grote Wetering Recreatiecentrum Lithse Ham Camping Heerewaarden Recreatiecentrum Lithse Ham Straalgrit de Klein Buitenpolder Heerewaarden Kanaal van Sint Andries (0,00) Zandmeren, Gat van Sientje (Zie: bijz. algemeen) Gemaal Gewande, Roode- en Hertogswetering Camping de Blauwe Sluis Recreatiegebied De Koornwaard Empel, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) Ontzanding Ontzanding Hedel, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Haven Crevecoeur (verboden invaart, buiten gebruik) Hedel, brug (dv opening 1) (vast) De Lieshaven te Hedel Crevecoeur, haven te Uitwateringskanaal Oude Dieze Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld (0,00) Ammerzoden Uitwateringsgeul Gemaal Groenendaal BERGSCHE MAAS Veerhaven Herpt Stapelloophaven Heusden Heusden, Jachthaven de Wiel Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas (0,00) Heusden, brug (dv opening 1) (vast) Heusden, brug (dv opening 2) (vast) WSV Genderen Uitwateringskanaal Gemaal Gansoijen WSV Bergse Maas Haven van Waalwijk (0,00)

166,26 166,26 166,26 166,26 166,36 166,95 166,95 167,55 169,13 171,15 171,55 172,39 173,03 173,03 174,63 177,11

113,50 / / 120,00 14,00 / 14,00 200,00 / / 200,00 18,00 / 18,00

/ 11,20 / / / -6,00 / -4,00 / NAP

L R L R L R R R

178,71 L 178,90 180,46 182,64 183,13 184,19 184,83 185,16 L L R R L

117,00 / 13,25 /

100,00 / 11,52 /

185,23 185,38 185,82 186,37 L 186,70

115,00 / 12,04 /

189,05 190,27 192,29 193,15 194,53 195,18 195,73

R L L L

196,29 196,29 198,13 R 200,35 L 200,36 L 201,52

80,00 / 10,35 / 70,00 / 10,35 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 198

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

201,90 201,95 204,47 205,02 206,61 208,32 212,04 212,05 212,72 212,81 212,99 213,09 213,09 213,09 216,40 216,41 216,41

R R R R R R R R R

216,53 L 216,63 216,90 217,08 217,18 217,26 L 217,72 218,37 L 218,90 220,85 221,87 223,32 R 224,48 L 226,73 227,00 229,80

Veerhaven Drongelen Drongelen, haven te Uitwateringskanaal Gemaal Hagoort Meeuwen, haven te Veerhaven Sprang-Capelle/Dussen Dussen, haven te Noorder Afwateringskanaal Peerenboom Hollandia Lubbers Oude Maasje (0,00) Rijkshaven Keizersveer Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast) Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 2) (vast) Keizersveer, brug in de A-27 (dv opening 3) (vast) Donge en Noordergat (0,00) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Duwstellen in afvaart brede formatie (gedeelte voor de duwboot). Duwstellen in opvaart lange formatie (gedeelte voor de duwboot). Voedingskanaal Amercentrale Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Vaarweg Spijkerboor-Werkendam (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) AMER Uitwateringskanaal Amercentrale (verboden invaart) Amertak en Wilhelminakanaal (0,00) Drimmelen Oude Haven van Drimmelen Noordergat van de Plomp (0,00) Gat van de Kerksloot (0,00) Gat van den Binnennieuwensteek Gat van den Ham en het Vloedspui (uitwateringskanaal) Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis (9,49) Haven van Lage Zwaluwe (0,00) Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep (20,92)

75,00 / 9,98 / 80,00 / 10,19 / 75,00 / 9,98 /

VIc 200,00/23,00// 229,50/22,80// 153,00/34,20//

/ 41,00 / / 35,00 /

Noordergat van de Plomp (150a) 0,00 0,00 NOORDERGAT VAN DE PLOMP Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (220,85) 0,00 Cemt-klasse 0,27 Diepte 0,54 R Z. invaart Omloop door de onderplaat 0,82 R Stroomgat en Zuidergat van de plomp 1,26 R 1e Toegang naar Toontjesplaat

0 -4,50 / -2,10 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 199

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,35 R 2e Toegang naar Toontjesplaat 1,76 R 3e Toegang naar Toontjesplaat Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien (150b) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 TOELEIDINGSKANAAL NAAR DE SLUIZEN VAN TERNAAIEN Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (0,00) Diepte Cemt-klasse Ternaaien (B), brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Ternaaien (B), brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast) Ternaaien (Lanaye (B)), sluis (sluis 1) 136,00 / / 136,00 16,00 / 16,00 Ternaaien (Lanaye (B)), sluis (sluis 2) 55,00 / / 55,00 7,50 / 7,50 Ternaaien (Lanaye (B)), sluis (sluis 3) 55,00 / / 55,00 7,50 / 7,50 Diepte

-4,26 / -4,26 / SP Va 16,00 / 10,70 / 45,00 / 11,30 / / 8,20 / / 7,50 / / 7,50 / -4,26 / -4,26 / KP

Maas van Wessem naar Ohe en Laak (150c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAAS Kanaal Wessem-Nederweert (0,00) Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (43,26) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijz. bepalingen Max. toegestane afmetingen Brug Wessem (dv opening 1) (vast) Prins Mauritshaven Cemt-klasse Recreatiegebied Koeweide en De Grote Hegge (Zie: bijz. alg.) Scheepswerf Maasbracht Staalbouw b.v Edelzand-Brekerij bv Verlengde Oude Maas (0,00) Recreatiegebied Brandt- en Eiland Plas (Zie: bijz. algemeen) Recreatiegebied Plas van Kessenich WV Stevensweert Recreatiegebied Spanjerdplas (Zie: bijz. algemeen) Passantenhaven Stevensweert Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Bosbeek Recreatiegebied Plas Heerenlaak (Zie: bijz. algemeen) Recreatiegebied Laakerweerd Plas (Zie: bijz. algemeen)

-4,00 / -3,00 / SP Va 100,00/12,00/2,80/

0,65 1,15 1,15 2,27 R 2,48 L 2,74 L 2,86 4,49 L 4,58 R 5,56 L 5,80 R 6,24 L 8,68 10,49 R 10,86 R 11,16 L

95,00 / 10,30 / III

/ 24,70 /

Verlengde Oude Maas (150c1) 0,00 VERLENGDE OUDE MAAS Pagina 200

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -4,00 / -4,00 / SP Va

0,00 Maas van Wessem naar Ohe en Laak (2,86) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,58 L Linssen/Krugterplas 0,74 L Van der Laan Yachting 0,93 L Maasbrachter Watersportvereniging 2,40 Eilandbrug, Stevensweert (dv opening 1) (vast) 2,73 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Gat van de Kerksloot (150d) 0,00 0,00 0,00 0,21 0,56 0,68 0,69 1,22 1,24 GAT VAN DE KERKSLOOT Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (221,87) Cemt-klasse Diepte Werkhaven Spaarbekken Honderd en Dertig Inlaat Spaarbekken De Gijster Werkhaven Kerksloot Keesjes Killeke Gat van de Vloeien

15,00 / 7,30 / / 23,20 /

0 -5,00 / -2,00 / NAP

L R R R L

Haven van Cuijk (150f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,42 0,83 HAVEN VAN CUIJK Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (132,31) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij 'normale' waterstand. Cuijk (dv opening 1) Kraaijenbergse Plassen (0,00) Cuijk, haven te

-3,70 / -3,70 / SP Va 100,00/12,40/3,00/9,50 14,00 / /

Kraaijenbergse Plassen (150f1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 0,40 0,47 0,79 0,79 0,79 0,92 0,97 1,50 1,58 1,58 1,70 2,76 KRAAIJENBERGSE PLASSEN Haven van Cuijk (0,42) Diepte Cemt-klasse VERBINDINGSKANAAL NAAR KRAAIJENBERGSE PLASSEN PLAS 1, KRAAIJENBERGSE PLASSEN Keersluisbrug (dv opening 1) (vast) WV Cuijk en Kraaijenbergse Plassen Cuijk, brug in de A-73 (dv opening 1) (vast) PLAS 2, KRAAIJENBERGSE PLASSEN Cemt-klasse Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Cuijk, Scouting Nederland Cuijk, Camping 't Loo PLAS 3, KRAAIJENBERGSE PLASSEN Hardwegbrug (dv opening 1) (vast) WSC 't Kraayennest Ontzanding Westzijde

-30,00 / -3,50 / SP Va

24,00 / 7,80 / 20,00 / 8,70 / Va / 9,60 /

L

L L

36,00 / 7,60 /

L R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 201

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,02 3,70

PLAS 4, KRAAIJENBERGSE PLASSEN PLAS 7, KRAAIJENBERGSE PLASSEN

Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss (150g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BURGEMEESTER DELENKANAAL Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (158,66) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepalingen max. toegestane afmetingen BUITENDIJKS TOELEIDINGSKANAAL, BURGEMEESTER DELENKANAAL Macharen, sluis (sluis 1)

-4,85 / -4,85 / SP Va /12,00//

0,10 1,54 1,60

90,00 / / 91,45 13,50 / 13,50

/ /

BINNENDIJKS TOELEIDINGSKANAAL, BURGEMEESTER DELENKANAAL 1,81 Macharen, brug in de N-626 (dv opening 1) (bb) 3,10 HAVEN VAN OSS, BURGEMEESTER DELENKANAAL 3,14 R Uitwateringsgeul Hertogswetering 3,20 Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven 4,29 HAVEN ZUID OF BURGEMEESTER JANSENHAVEN, BURG. DELENKANAAL Haven van Waalwijk (150h) 0,00 0,00 BUITENHAVEN TE WAALWIJK Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (201,52) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Bij afwijkende waterstanden, D evenredig aanpassen 0,45 L WV Waalwijk 0,53 Waalwijk, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,55 Diepte 0,55 Waalwijk, sluis (sluis 1) 90,00 / / 90,00 8,60 / 8,60 0,59 Zuiderkanaal (dv opening 1) 0,65 BINNENHAVEN TE WAALWIJK 0,71 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 0,76 WAALWIJKSE HAVEN

14,00 / 0,90 / 8,58

-3,50 / -3,50 / NAP III 86,00/8,50/2,70/

9,00 / 4,50 / -3,50 / -3,00 / KP / / 9,00 / / / 29,20 /

Oude Maasje (150i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUDE MAASJE Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (212,81) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Bergsche Maas - haven Waspik

-2,70 / -2,50 / NAP Va 95,00/11,50/2,50/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 202

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,78 R Uitwateringskanaal Nieuwe Hooipolder 0,86 L Raamsdonksveer, haven Ministerie van Defensie 0,97 R Zuiderafwateringskanaal gemaal Keizersveer 1,31 Schipdiep (dv opening 1) 3,79 Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (0,00) 3,79 Cemt-klasse 3,79 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: haven Waspik - haven Sprang Capelle 4,08 Abraham Kampbrug (dv opening 1) (vast) 4,33 L Dussensche Gantel 6,01 ZUIDERKANAAL 6,01 Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (0,00) 6,01 Diepte 6,01 Cemt-klasse 6,66 Veerweg, brug in de (dv opening 1) (vast) 11,51 Weteringweg, brug in de (dv opening 1) (vast) Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven (150i1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,74 1,39 KERKVAART NAAR WASPIK OF KERKVAARTSCHEHAVEN Oude Maasje (3,79) Diepte Cemt-klasse Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Cemt-klasse Waspik, Watersportbedrijf Scharloo

14,00 / /

II 60,00/6,60/2,50/

39,00 / 5,60 /

-2,50 / -1,40 / NAP 0 38,80 / 6,37 / 7,00 / 2,90 /

-2,29 / -2,00 / NAP Va / 30,20 / 0

Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven (150i2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 1,85 1,96 HAVEN SPRANG-CAPELLE OF CAPELSE HAVEN Oude Maasje (6,01) Diepte Cemt-klasse Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Sprang-Capelle, brug in de A-59 (dv opening 1) (vast) L Stichting Recreatiecentrum Sprang-Capelle Aquapeil

-2,00 / -2,00 / NAP II / 30,20 / 8,00 / 5,24 /

Haven van Lage Zwaluwe (150k) 0,00 0,00 0,00 0,31 0,34 0,34 0,41 0,64 AMER, HAVEN VAN LAGE ZWALUWE Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (227,00) Cemt-klasse HAVEN VAN LAGE ZWALUWE Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen BUITENHAVEN, HAVEN VAN LAGE ZWALUWE R Watersportservice

IV -3,25 / -3,25 / NAP 90,00

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 203

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -1,80 / -1,80 / NAP I

0,69 0,69 0,69 0,69 0,72 0,73 0,99 1,23 1,31 R L R R

Lage Zwaluwe, brug (dv opening 1) (vast) Diepte Cemt-klasse Lage Zwaluwe (dv opening 1) BINNENHAVEN, HAVEN VAN LAGE ZWALUWE WSV Noorderklip Crezee 't Zwaluwnest Dubbelman

6,25 / 5,00 /

6,25 / /

Stuwkanaal Belfeld (150n) 0,00 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE BELFELD 0,00 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (67,10) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,96 Belfeld (dv opening 1) 0,97 BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE BELFELD 1,83 R Aalsbeek 1,93 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (69,01) Mookerplas (150o) 0,00 0,00 VERBINDINGSKANAAL MOOKERPLAS Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (129,85) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,71 Mook, brug in de Cuykse Steeg (dv opening 1) (vast) 0,71 Mook (dv opening 1) 1,00 Diepte 1,02 MOOKERPLAS 3,25 Middelaar, brug in de Witteweg (dv opening 1) (vast) 3,36 R Stichting Waterrecreatie De Driesen 3,38 L Eldorado

-4,10 / -4,10 / SP Va 63,00 / /

-3,50 / -2,00 / SP 0 11,00 / 6,00 / 11,00 / / -10,00 / -3,50 / SP 14,00 / 7,80 /

Industriehaven te Venlo (150p) 0,00 0,00 INDUSTRIEHAVEN TE VENLO Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (77,97) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,43 R WSV De Maas

-3,60 / -3,10 / SP Va

Haven van Wanssum (150q) 0,00 0,00 0,00 HAVEN VAN WANSSUM Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (100,02) Diepte

-3,25 / -3,25 / SP Pagina 204

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,34 1,04

Cemt-klasse Industriehaven te Wanssum Wanssum

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak Va

Stuwkanaal Sambeek (150r) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 1,13 2,03 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE SAMBEEK Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (112,46) Diepte Cemt-klasse Sambeek (dv opening 1) BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE SAMBEEK Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (114,55)

-4,10 / -4,10 / SP Va 63,00 / /

Stuwkanaal Grave (150s) 0,00 BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE GRAVE 0,00 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (140,13) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,20 Nieuwe Haven te Grave 0,75 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE GRAVE 0,88 Stuw Grave (dv opening 1) 0,88 Stuw Grave (dv opening 2) 0,88 Grave, brug over stuw (dv opening 1) (vast) 0,88 Grave, brug over stuw (dv opening 2) (vast) 1,30 L Nieuwe Raammond/De Raam (afwateringskanaal) 1,42 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (141,69) Stuwkanaal Lith (150t) 0,00 0,00 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE LITH Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (165,27) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,74 R Toeleidingskanaal Waterkrachtcentrale 0,84 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,89 Lith, stuw te (dv opening 1) 0,89 Lith, stuw te (dv opening 2) 0,89 Lith, stuw te (dv opening 3) 0,90 Diepte 0,90 Lith, brug over stuw (dv opening 1) (vast) 0,90 Lith, brug over stuw (dv opening 2) (vast) 0,90 Lith, brug over stuw (dv opening 3) (vast) 0,91 BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE LITH 1,09 R Uitwateringskanaal Waterkrachtcentrale 1,55 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (166,95)

-4,00 / -3,00 / SP Va

49,70 / / 7,40 60,74 / / 7,20 49,70 / 7,20 / 60,74 / 7,20 /

-3,00 / -3,00 / SP Va //3,00/ 38,00 / / 8,45 38,00 / / 8,45 38,00 / / 8,45 -3,00 / -3,00 / NAP 38,00 / 13,55 / 38,00 / 13,60 / 38,00 / 13,55 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 205

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Watersportgebied Leukerheide (150u) 0,00 0,00 WATERSPORTGEBIED LEUKERHEIDE Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (102,06) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,10 TOEGANGSKANAAL NAAR HAVEN TE 'T LEUKEN EN KAMP 0,40 HAVEN TE 'T LEUKEN EN KAMP 0,89 'T LEUKEN 0,95 't Leuken, brug in de Kampweg (dv opening 1) (vast) 1,19 L Recreatiecentrum Leukermeer 1,27 R 't Leuken Tonnaer 2,18 TOEGANGSKANAAL NAAR SCHUTSLUIS BERGERHEIDE 2,42 Bosscherheide, brug in de N-271 (dv opening 1) (vast) 2,90 Bergerheide, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 2,91 Bergerheide, sluis (sluis 1) 2,91 Diepte 2,98 BERGERHEIDE 3,97 L Ontzandingsgebied 3,97 R Reijnderslooi Franciscushaven (151a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 FRANCISCUSHAVEN Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (29,61) Diepte Cemt-klasse Gulyck-Gelderhaven (0,00)

-12,00 / -3,80 / SP Va

13,80 / 8,65 /

17,00 / 8,77 / 14,00 / 9,65 / 128,10 / / 128,10 14,00 / 14,00 / / -14,00 / -13,00 / KP

-3,80 / -3,80 / KP Va

Gulyck-Gelderhaven (151a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 GULYCK-GELDERHAVEN Franciscushaven (0,24) Diepte Cemt-klasse Born, brug over de Gulyck-Gelderhaven (dv opening 1) (vast) 0,59 L 2e invaart Gulyck-Gelderhaven

-3,80 / -3,80 / KP Va 14,00 / 6,75 /

Industriehaven Maasbracht (151b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,18 INDUSTRIEHAVEN MAASBRACHT Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (41,95) Diepte Cemt-klasse 3e Insteekhaven te Maasbracht 1e Insteekhaven te Maasbracht

-4,80 / -4,80 / SP Va

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 206

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (152a) 0,00 0,00 AFGESNEDEN MAAS Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (44,66) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen duwvaart Bij een waterstand NAP+40m of hoger te Borgharen is het niet toegestaan met duwstellen >137m de Gekanaliseerde Maas tussen het Maas-Waalkanaal en Maasbracht te bevaren. 0,52 R Toeleidingskanaal naar overlaat 0,96 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: sluis Linne. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+16,95m. 0,98 Linne, sluis (sluis 1) 267,80 / / 265,20 14,00 / 16,00 0,98 Diepte 1,27 Linne, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 1,30 Max. toegestane afmetingen duwvaart 1,72 Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (0,00) 2,88 R Isabellagriend (verboden invaart) 4,47 Zuidplas (0,00) 4,90 R De Rosslag en WV Hertha 5,47 R Krekelberg Nautic 5,52 R Hambeek (brug over invaart (Roodebrug)) 6,04 R Steelhaven en La Bonne Aventure 6,75 R Roerhaven 6,75 R Roer 6,82 Maasbrug, in de N-280 (dv opening 1) (vast) 6,91 Doncker Nack (0,00) 7,19 Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (0,00) 7,44 Stuwkanaal Roermond (0,00) 8,22 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Traject: sluis Roermond. Diepgang of zoveel minder als de waterstand in het benedentoeleidingskanaal lager is dan NAP+14,20m. 8,23 Roermond, sluis (sluis 1) 266,50 / / 260,00 14,00 / 16,00 8,23 Diepte 8,55 Max. toegestane afmetingen duwvaart 9,14 L Toeleidingskanaal naar overlaat 9,34 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (52,00)

-5,00 / -5,00 / SP Va 185,00/12,00/2,80/

137,00/13,50/3,00/ 185,00/12,00/2,80/

/ / -3,10 / -3,10 / SP 14,00 / 9,85 / 185,00/12,00/2,80/

75,00 / 8,68 /

137,00/13,50/3,00/ 185,00/12,00/2,80/

/ / -5,10 / -5,10 / SP 185,00/12,00/2,80/

Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne (152a1)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 207

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

MAAS, AFGESNEDEN RIVIERBOCHT BIJ LINNE 0,00 Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (1,72) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,27 L Isabellagriend en Oolerplas 2,15 R Gerelingsplas 3,84 Linne, haven te 4,05 L Vlootbeek Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond (152a2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7,19) Diepte Cemt-klasse SCHIPPERSHAVEN, PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND Maashaven te Roermond Lisbonnehaven MIJNHEERKENSHAVEN, PRINS WILLEM-ALEXANDERHAVEN TE ROERMOND

-5,00 / -3,00 / SP Va

-3,60 / -3,60 / SP Va

0,11 0,82 0,92

Stuwkanaal Roermond (152a3) 0,00 BOVENSTROOMS STUWKANAAL TE ROERMOND 0,00 Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (7,44) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,40 R Overlaat 0,90 Diepte 0,90 Stuw Roermond (dv opening 1) 0,92 BENEDENSTROOMS STUWKANAAL TE ROERMOND 2,10 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 2,36 Leeuwen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 2,36 Leeuwen, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 2,98 Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer (53,20) Zuidplas (152a4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,72 1,57 1,64 1,77 ZUIDPLAS Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (4,47) Diepte Cemt-klasse Ligplaats Hatenboer Maas en Roer Nieuwe Nack Waterrecreatie Hatenboer Waterscouting Beatrix

-5,00 / -5,00 / SP Va -5,10 / -5,10 / SP 68,00 / /

/ 27,50 / 40,00 / 10,75 / 40,00 / 10,75 /

-20,00 / -3,00 / SP 0

L L R R L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 208

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,05 L Hermus Watersport 2,29 R Diensthaven Aqua Terra 2,40 Brug in de weg Hatenboer (dv opening 1) (vast) 2,59 R Waterrecreatie Hatenboer 3,00 R Noorderplas (verboden invaart) 4,12 L Marina Oolderhuuske Doncker Nack (152a5) 0,00 0,00 DONCKER NACK Afgesneden Maas en havengebied te Roermond (6,91) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,71 Douvesbeemd, brug (dv opening 1) (vast) 0,76 RV Aeneas 0,88 L Camping Van Ass 1,20 Camping J.H. Hermans

20,00 / 8,00 /

-5,00 / -3,00 / SP 0 10,00 / 6,00 /

Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (201) 0,00 RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (ZUIDELIJK DEEL) Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (27,96) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. Traject: Ringvaart Haarlemmermeerpolder Zweiland. 0,19 0,19 1,17 1,34 1,42 Oude Wetering, brug (dv opening 1) (bb) Oude Wetering, brug (dv opening 2) (vast) Oude Wetering, keersluis (dv opening 1) Ringvaart aquaduct (dv opening 1) Oude Wetering, HSL aquaduct (in aanbouw) (dv opening 1) 1,79 Meerbrug (dv opening 2) (bb) 2,72 L Hanepoel 3,31 Ade of Poel (0,00) 5,16 L Balgerij 5,74 L Kaagdorp 6,11 Cemt-klasse 6,11 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Vaarwegen in Nederland 2002 10,50 / 2,61 / 10,50 / 2,71 / 30,00 / / 30,00 / / / / 8,10 / 0,80 /

0,00 0,00 0,00 0,00

-3,00 / -3,00 / KP II 70,00/7,50/2,30/ 70,00/7,50/2,30/ 70,00/7,50/2,30/

III 70,00/8,50/2,30/ 70,00/8,50/2,30/ 70,00/8,50/2,30/ Pagina 209

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. Traject: Zweiland - Korte Vlietkanaal. 6,15 L Vaargeul west om het Faljeril eiland Vaarweg 6,27 Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (30,06) 6,40 L Van Lent, jachtwerf 6,65 L Vaargeul west om het Faljeril eiland 6,78 KAGERPLASSEN 6,94 VAARGEUL 'S-GRAVENWATER, KAGERPLASSEN 6,94 Sassenheimervaart (0,00) 7,11 L Eijmerspoel 7,16 DIEPERPOEL, KAGERPLASSEN 7,22 L Kaageiland 7,82 KAGERPLASSEN 8,04 NORREMEER, KAGERPLASSEN 8,26 STOOMBOTENGAT, KAGERPLASSEN 8,40 L Eijmerspoel en Spijkerboor 8,40 ZWEILAND, KAGERPLASSEN 8,55 Zevenhuizervaart (0,00) 8,87 L Zevenhuizen, De Horizon 8,95 Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (0,00) 9,47 Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (0,00) 9,47 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Korte Vlietkanaal - ingang Vlietland. Diepte KAGERPLASSEN Grote Sloot via `t Joppe (0,00) ZIJL Noordelijke mond afgesneden bocht Zuidelijke mond afgesneden bocht Grote Sloot (verboden invaart) Dwarswatering Zijlzicht WV Leiden "Het Anker" Stinksloot Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Zijlbrug (dv opening 1) (vast) Zijlbrug (dv opening 2) (vast) Zijlbrug (dv opening 3) (bb)

70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/

9,53 9,60 10,15 10,61 10,76 11,09 11,37 12,71 12,84 12,95 12,96 12,99 13,13 13,13 13,13

-2,80 / -2,80 / KP

L L R L R R R

/ 42,60 / 9,60 / 4,92 / 10,50 / 4,97 / 10,50 / 4,50 / Pagina 210

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

13,46 Leiden, keersluis (dv opening 1) 14,06 Spanjaardsbrug (dv opening 1) (bb) 14,13 Oude Rijn (50,72) 14,13 Diepte 14,18 RIJN-SCHIEKANAAL 14,23 R De Kooihaven 14,68 Nieuwe Rijn 14,78 Wilhelminabrug, Leiden (dv opening 1) (bb) 14,78 Wilhelminabrug, Leiden (dv opening 2) (vast) 14,78 Leiden, keersluis (dv opening 1) 14,78 Leiden, keersluis (dv opening 2) 15,66 L Leiden, haven te 16,35 Kanaalbrug, Leiden (dv opening 1) (vast) 16,35 Kanaalbrug, Leiden (dv opening 2) (bb) 16,39 Leiden, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 16,39 Leiden, spoorbrug (dv opening 2) (bb) 17,27 L Vrouwevaart (alleen kano's en roeiboten) 17,31 Lammebrug (dv opening 1) (bb) 17,31 Lammebrug (dv opening 2) (vast) 17,46 Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (0,00) 18,74 Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (0,00) 18,76 Diepte 18,81 R Klaassen & Zn. 19,75 Vlietlandbrug, fietsbrug (dv opening 1) (bb) 19,84 L De Vlietopper 20,45 R Kerksloot 20,48 L WV Voorschoten 20,63 L Jan Bakkerssloot (toegang tot Vlietland) 21,13 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: ingang Vlietland - Sluis Leidschendam. Vlietland Vlietland Overhaalbrug (dv opening 1) (bb) Rietvinkhaven Diepte De Watersport Starrevaart Leidschendam, sluis (sluis 1) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld

34,40 / / 10,50 / 2,50 / -3,20 / -3,20 / KP

10,00 / 2,50 / 10,00 / 2,55 / 10,00 / / 10,00 / / 7,40 / 2,60 / 10,50 / 2,30 / 7,50 / 2,50 / 10,00 / 1,45 / 10,50 / 2,60 / 7,75 / 2,85 /

-2,50 / -2,50 / KP 10,50 / 2,67 /

70,00/8,50/2,20/ 70,00/8,50/2,20/ 70,00/8,50/2,20/

21,13 21,57 22,62 23,97 25,88 26,28 26,28 26,57 26,57 26,57

L L R L L

7,50 / 2,05 / -2,70 / -2,70 / KP

69,00 / 75,00 / 64,50 7,00 / 14,50

/ / II 60,00/6,85/2,00/ 60,00/6,85/2,00/ 60,00/6,85/2,00/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 211

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Sluis Leidschendam. 26,57 26,65 26,66 Leidschendam, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Leidschendam, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. Traject: Sluis Leidschendam - Haagse Trekvliet. 26,82 R Klein Plaspoelpolder 27,29 Voorburg, aquaduct (dv opening ) 27,64 Hoge Brug, Voorburg, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 27,64 Hoge Brug, Voorburg, spoorbrug (dv opening 2) (bb) 27,65 Voorburg, brug (dv opening 1) (vast) 27,65 Voorburg, brug (dv opening 2) (vast) 28,25 Wijkerbrug (dv opening 1) (bb) 29,32 Kerkbrug, Voorburg (dv opening 1) (bb) 29,50 Voorburg, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast) 29,52 Vlietbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 30,31 Oude Tolbrug (dv opening 1) (bb) 30,96 Nieuwe Tolbrug (dv opening 1) (bb) 31,01 Haagvliet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (0,00) 31,01 Diepte 31,01 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. Traject: Haagse Trekvliet - Delfhavens Schie. 31,61 Hoornbrug (dv opening 1) (bb) 31,61 Hoornbrug (dv opening 2) (vast) 32,44 Haven van Rijswijk (0,00) 32,81 Het Fortuin, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast) 32,81 Het Fortuin, brug in de A-4 (dv opening 2) (vast) 34,90 R Kerstanje Wetering 35,07 Gist- en Spiritusfabriek te Delft 35,23 R Delftsche Vliet (verboden invaart) Vaarwegen in Nederland 2002 7,00 / 0,90 / 7,00 / 0,90 / 60,00/6,85/2,10/ 60,00/6,85/2,10/ 60,00/6,85/2,10/

/ / 7,43 / 4,95 / 7,50 / 4,72 / 7,43 / 5,70 / 7,50 / 5,70 / 7,40 / 2,50 / 7,47 / 2,50 / 20,62 / 5,71 / 20,62 / 5,71 / 10,50 / 2,50 / 7,50 / 2,44 /

-3,00 / -3,00 / KP 65,00/7,50/2,50/ 65,00/7,50/2,50/ 65,00/7,50/2,50/

10,40 / 2,89 / 10,40 / 4,10 / 11,90 / 7,00 / 11,90 / 7,00 /

Pagina 212

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

35,41 35,41 35,91 35,91 35,94 36,55 37,00 37,02 37,05 37,45 37,45 37,45 37,64 37,82 37,88 38,30 38,30 38,41 38,67 39,48 39,48 40,42 41,15 42,97 42,97 43,11 43,57 45,17 45,17 46,52 46,62 46,63 46,63 46,70 47,19 47,19 47,19 47,33 47,56 47,77 47,98 48,10 48,10 48,24 48,36

L L R

R

L

L L

L R

48,94 48,94 48,98 48,98 49,69 49,69

Reineveldbrug (dv opening 1) (vast) Reineveldbrug (dv opening 2) (bb) Plantagebrug (dv opening 1) (vast) Plantagebrug (dv opening 2) (bb) Twee Molentjesvaart Koepoortbrug (dv opening 1) (bb) Pijnackersche Vaart, Kromme Wetering Zuiderstadsgracht (brug (oph.) over invaart) Oostpoortbrug (dv opening 1) (bb) Diepte Sint-Sebastiaansbrug (dv opening 1) (vast) Sint-Sebastiaansbrug (dv opening 2) (bb) Hambrug (dv opening 1) (bb) DELFTSE SCHIE Westsingelgracht Abtswoudsebrug (dv opening 1) (bb) Abtswoudsebrug (dv opening 2) (bb) Princehaven Nieuwe Haven te Delft Kruithuisbrug (dv opening 1) (vast) Kruithuisbrug (dv opening 2) (bb) Uitwateringsgeul gemaal Uitwateringsgeul gemaal Kandelaarsbrug (dv opening 1) (vast) Kandelaarsbrug (dv opening 2) (bb) Berkelse Zweth (brug (hef) over invaart) Uitwateringsgeul gemaal Doenbrug (dv opening 1) (vast) Doenbrug (dv opening 2) (bb) DELFSHAVENSE SCHIE Schie en havens te Schiedam (0,00) Diepte Cemt-klasse Hogebrug, Rotterdam (dv opening 3) (bb) Spaansebrug (dv opening 2) (vast) Spaansebrug (dv opening 3) (bb) Spaansebrug (dv opening 4) (vast) Pelserthaven Lingehaven Gantelhaven Bornissehaven Giessenbrug (dv opening 1) (bb) Giessenbrug (dv opening 2) (vast) Alblashaven Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (0,00) Hoge Delfshavensche Schiebrug, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Hoge Delfshavensche Schiebrug, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Beukelsbrug (dv opening 1) (bb) Beukelsbrug (dv opening 2) (vast) Mathenesserbrug (dv opening 1) (vast) Mathenesserbrug (dv opening 2) (bb)

10,00 / 4,00 / 10,00 / 4,00 / 8,00 / 2,78 / 10,50 / 2,50 / 10,34 / 2,50 /

15,70 / 1,00 / -2,80 / -2,80 / KP 10,50 / 4,50 / 10,50 / 4,40 / 10,50 / 1,40 /

10,50 / 1,40 / 10,50 / 1,40 /

12,00 / 5,40 / 10,50 / 5,40 /

10,50 / 4,20 / 10,50 / 4,20 /

10,50 / 7,00 / 10,50 / 7,00 /

-3,60 / -3,30 / KP III 7,80 / 2,15 / 8,70 / 3,60 / 10,45 / 3,85 / 8,20 / 3,60 /

10,70 / 5,55 / 14,55 / 5,55 /

10,60 / 7,00 / 12,00 / 7,00 / 8,95 / 5,50 / 10,00 / 5,25 / 8,00 / 4,00 / 13,20 / 4,00 / Pagina 213

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

49,69 50,55 50,59 50,69 51,21 51,21 51,61 51,61 51,64 51,64

Mathenesserbrug (dv opening 3) (vast) Lage Erfbrug (dv opening 1) (bb) COOLHAVEN Havens van Delfshaven (0,00) Pieter de Hoochbrug (dv opening 1) (vast) Pieter de Hoochbrug (dv opening 2) (bb) Coolhavenbrug (dv opening 1) (vast) Coolhavenbrug (dv opening 2) (bb) Parksluizen (sluis 1) Parksluizen (sluis 2)

8,00 / 4,00 / 13,60 / 3,55 /

125,00 / / 125,00 5,95 / 5,95 125,00 / / 125,00 13,55 / 13,55

13,20 / 4,50 / 13,20 / 4,50 / 5,95 / 5,15 / 13,65 / 3,10 / / / / / -8,65 / -6,65 / NAP 5,95 / 4,75 / 13,65 / 3,40 / Va

51,64 Diepte 51,67 PARKHAVEN 51,77 Parkhavenbrug (dv opening 1) (vast) 51,77 Parkhavenbrug (dv opening 2) (bb) 51,80 Cemt-klasse 51,80 R Parkhaven 52,55 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (13,08) Grote Sloot via `t Joppe (201a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,94 0,94 1,20 1,20 1,96 2,28 2,35 2,38 2,56 DE TONNEDUIKER Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (10,15) Diepte Cemt-klasse `T JOPPE Diepte DE BAK Diepte GROTE SLOOT Diepte Holle Mare Jachtbouw Aad Juffermans Jachthaven Haarsma Jachthaven Ouwehand Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (3,16)

-5,00 / -2,00 / KP 0 -30,00 / -6,00 / KP -2,80 / -2,80 / KP -3,00 / -3,00 / KP

L L L L

Ade of Poel (201h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,75 1,49 2,00 2,27 2,65 2,87 2,90 ADE OF POEL Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (3,31) Diepte Cemt-klasse Hanepoel Boerenbuurt De Ade Kleipoel (Kiekpoel) Diepenhoek De Koppoel Zomersloot Koppoel

-2,50 / -1,50 / KP 0

L R L L R L R L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 214

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,13 L De Koppoel Sassenheimervaart (201i) 0,00 KAGERPLASSEN, SASSENHEIMERVAART 0,00 Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6,94) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,45 SASSENHEIMERVAART 0,45 L Kooisloot 0,54 R Jonkman 0,60 Sassenheim, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 0,73 Sassenheimerbrug (dv opening 1) (vast) 1,58 R Ringsloot Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (201j) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,08 1,08 1,20 1,23 1,30 1,48 1,74 1,74 1,87 1,87 1,87 1,89 2,90 3,43 ZIJP Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (9,47) Diepte Cemt-klasse Societeit De Kaag/KWV (zie: bijz. algemeen) VENNEMEER Diepte Molensloot WV Vennemeer ACHTERGAT Watertuin STINGSLOOT Diepte De Weesbrug (dv opening 1) (vast) De Weesbrug (dv opening 2) (vast) De Weesbrug (dv opening 3) (vast) Stroomsloot Vaarsloot Oud-Ade, brug in de N-445 (dv opening 1) (vast) ZUIDZIJDERVAART Diepte Achterwetering Hoogmade, brug (dv opening 1) (bb) Hoogmade, brug langs de A-4 (dv opening 1) (bb) Hoogmade, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast) Wittert van Hooglandbrug (dv opening 1) (vast) Voorwetering Wijde Aa en Does (5,13)

-2,40 / -2,40 / KP I

8,50 / 4,20 / 6,30 / 4,10 /

-2,00 / -2,00 / KP 0

L

-3,50 / -2,00 / KP

L L L

-1,50 / -1,20 / KP 7,00 / 2,30 / 7,00 / 2,30 / 5,00 / 2,30 /

R L

5,70 / 2,60 /

3,47 3,47 3,98 L 4,16 4,69 4,74 5,08 5,10 L 5,42

-1,20 / -1,00 / KP 4,00 / 1,00 / 3,95 / 0,60 / 2,50 / 2,90 / 5,00 / 1,50 /

Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden (201k) 0,00 LEIDSE TREKVLIET, LEIDSCHE VLIET

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 215

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00

Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (17,46) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.

-2,50 / -1,90 / KP III 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/

0,21

Max. toegestane afmetingen algemeen Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,21 Cemt-klasse 0,23 Trekvlietbrug, Leiden (dv opening 1) (bb) 0,23 Trekvlietbrug, Leiden (dv opening 2) (vast) 0,54 L Fortuinsloot 0,91 Cemt-klasse 0,93 Vijf Meibrug (dv opening 1) (vast) 0,93 Vijf Meibrug (dv opening 2) (vast) 1,03 Leiden, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 1,09 Leiden, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Haagvliet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (201l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HAAGVLIET OF TREKVLIET Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (31,01) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 70 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,50m. 0,42 Geestbrug (dv opening 1) (bb) 0,80 Binckhorsthaven (0,00) 1,05 R Jos de Haas 1,57 R WV De Residentie 1,71 Trekvlietbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bb) 1,71 Trekvlietbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vast) 1,78 Laakhaven (0,00) 1,98 R 's-Gravenhage, Afvalverwerking Rijnmond nv 2,15 's-Gravenhage, voetbrug (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002

60,00/6,85/2,00/

II 9,00 / 2,50 / 6,30 / 2,70 / 0 9,00 / 2,50 / 6,30 / 2,70 / 11,75 / 2,55 / 11,75 / 2,55 /

-2,80 / -2,80 / KP II 65,00/7,50/2,50/ 65,00/7,50/2,50/ 65,00/7,50/2,50/

10,50 / 2,75 /

13,50 / 2,45 / 7,00 / 2,45 /

12,75 / 2,90 /

Pagina 216

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,26 2,42

's-Gravenhage, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Einde vaarwegbeschrijving

8,00 / 2,96 /

Binckhorsthaven (201l1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,33 BINCKHORSTHAVEN Haagvliet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (0,80) Diepte Cemt-klasse Binckhorstbrug (dv opening 1) (bb) Binckhorstbrug (dv opening 2) (vast) R WV Vlietstreek

-3,20 / -3,20 / KP II 10,50 / 2,80 / 6,50 / 3,00 /

Laakhaven (201l2) 0,00 0,00 LAAKHAVEN Haagvliet en aanliggende havens van 's-Gravenhage (1,78) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,29 Laakbrug (dv opening 1) (bb) 0,29 Laakbrug (dv opening 2) (vast) 0,39 R Insteekhaven (buiten gebruik) 0,76 Leeghwaterbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bb) 0,76 Leeghwaterbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vast) 1,38 Calandbrug, 's-Gravenhage (dv opening 1) (bb) 1,38 Calandbrug, 's-Gravenhage (dv opening 2) (vast) 1,89 R Laakkanaal

-2,80 / -2,80 / KP II 65,00/7,50/2,50/

10,50 / 1,80 / 6,95 / 2,40 / 10,50 / 1,95 / 6,95 / 2,40 / 10,50 / 1,80 / 6,95 / 2,40 /

Haven van Rijswijk (201m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,24 0,37 HAVEN VAN RIJSWIJK Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (32,44) Diepte Cemt-klasse Steenplaetsbrug (dv opening 1) (bb) Insteekhaven 1 te Rijswijk (ZH) Insteekhaven 2 te Rijswijk (ZH)

-3,20 / -3,20 / KP II 9,00 / 1,30 /

Zevenhuizervaart (201n) 0,00 0,00 0,00 0,77 0,82 0,90 KAGERPLASSEN, ZEVENHUIZERVAART Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8,55) Cemt-klasse Diepte ZEVENHUIZERVAART L Spijkerboor

0 -1,50 / -1,50 / KP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 217

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,17 Zevenhuizen, brug (dv opening 1) (bb) 1,72 L Zomersloot 1,73 Zevenhuizen, brug (dv opening 1) (bb) 1,74 R Broekhorstvaart Havens van Delfshaven (201o) 0,00 0,00 ACHTERHAVEN Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (50,69) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,11 Achterhavenbrug (dv opening 1) (bb) 0,11 Rotterdam, keersluis (dv opening 1) 0,41 Buizenwaal 0,48 L WV Oud Delfshaven 0,48 MIDDENKOUS 0,56 VOORHAVEN 0,56 Diepte 0,56 Cemt-klasse 0,73 Mouterbrug (dv opening 1) (bb) 0,73 Mouterbrug (dv opening 2) (vast) 0,88 AELBRECHTSKOLK 0,97 Piet Heynsbrug (dv opening 1) (bb) 0,97 Aelbrechtskolk, keersluis (dv opening 1)

3,20 / 0,70 / 4,60 / 0,90 /

-3,00 / -3,00 / KP III 14,00 / 5,05 / 14,00 / /

-2,00 / -2,00 / KP I 6,10 / 3,05 / 5,85 / 3,05 / 7,15 / 2,30 / 7,15 / /

Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (202) 0,00 0,00 ZIJKANAAL C Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (7,88) 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,15 Diepte 0,26 Buitenhuizen, brug (dv opening 2) (bb) 0,73 R WV IJmond 1,85 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 2,49 Spaarndam, brug in de A-9 (dv opening 1) (bb) 2,49 Spaarndam, brug in de A-9 (dv opening 2) (vast) 3,32 R Zijkanaal B 3,50 R Uitwateringsgeul Kleine Sluis Rijnlandsluizen 3,59 Rijnlandsluizen, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 3,61 Rijnlandsluizen (sluis 1) 85,00 / / 80,00 12,00 / 24,00 3,62 Diepte 3,80 NOORDER BUITEN-SPAARNE 3,86 R De Rietpol 4,28 R Voedingskanaal Boezemgemaal Spaarndam 4,34 Mooie Nel en Liede (0,00) 5,28 L Jachtvereniging Watervrienden 5,38 R Jan Gijzenvaart 5,41 R Wetterwille

Va /11,40/3,00/

-3,50 / -2,10 / KP 14,20 / 6,50 / / 36,90 / 14,00 / 6,90 / 20,00 / 6,80 /

12,00 / 2,40 / / / -3,40 / -3,40 / KP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 218

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

5,44 5,46 6,31 6,65 6,67 7,54 7,72 7,77 7,77 7,77 7,77 7,86 7,86 8,02 8,17 8,17 8,17 8,19 8,33 8,33 8,75 8,84 8,85 9,09 9,37 9,40 9,42 9,42 9,46 9,51 9,55 10,16 10,16 10,55 11,44 12,08 12,17 12,32 12,32 12,32 12,42 14,04

R R L L

R

R L

L R

R L

L L

L R R L

14,14

14,14 14,15 14,34 14,34 15,30 R 16,50 R

De Drijver Haarlemsche Jachtclub Prins Staalhandel Waarderhaven Waarderbrug (dv opening 3) (bb) Industriehaven te Haarlem (0,00) Kloppersingel Prinsenbrug (dv opening 1) (vast) Prinsenbrug (dv opening 2) (bb) Prinsenbrug (dv opening 3) (vast) Prinsenbrug (dv opening 4) (bb) Spaarnespoorbrug (dv opening 1) (vast) Spaarnespoorbrug (dv opening 2) (bb) BINNEN-SPAARNE Diepte Cemt-klasse Nieuwe Gracht Haarlem, haven te Catharijnebrug (dv opening 1) (bb) Catharijnebrug (dv opening 2) (bb) Burgwal Bakenessergracht Gravestenebrug (dv opening 2) (bb) Melkbrug (dv opening 1) (bb) Kampersingelgracht Burgwal Langebrug, Haarlem (dv opening 1) (bb) Langebrug, Haarlem (dv opening 2) (vast) ZUIDER BUITEN-SPAARNE Heerensingelgracht Zomervaart Buitenrustbrug (dv opening 2) (vast) Buitenrustbrug (dv opening 3) (bb) Kanohaven Haarlem Crayenestervaart Bronsteevaart Voormalige zandwinput te Haarlem-Schalkwijk Schouwbroekerbrug (dv opening 1) (vast) Schouwbroekerbrug (dv opening 2) (bb) Schouwbroekerbrug (dv opening 3) (vast) Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (0,00) RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (WESTELIJK GEDEELTE) Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (0,00) Diepte Cruquiusbrug (dv opening 1) (vast) Cruquiusbrug (dv opening 2) (bb) WV Van Merlenhaven Glippervaart

12,20 / 2,15 /

12,10 / 3,15 / 12,10 / 3,10 / 4,50 12,10 / 3,15 / 10,75 / 2,85 / 37,00 / 4,50 / 10,50 / 4,35 / -2,70 / -2,50 / KP II

8,45 / 2,25 / 8,45 / 2,25 /

11,00 / 3,55 / 10,00 / 2,05 /

10,90 / 2,25 / 8,00 / 2,20 /

9,80 / 2,40 / 9,80 / 2,15 /

16,00 / 4,30 / 12,20 / 4,50 / 16,00 / 4,30 /

70,00/7,50/2,30/

-2,50 / -2,50 / KP 10,02 / 2,20 / 8,50 / 2,67 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 219

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

17,50 17,52 18,88 20,03 20,41 21,09 21,45 22,49 23,16 23,16 23,46 23,56 24,22 25,12 25,43 26,01 26,03 26,41 27,31 28,85 29,43 29,43 29,52 29,52 30,06

R Bennebroekervaart Bennebroekerbrug (dv opening 1) (bb) R Oosteindervaart R Weerlanervaart R Vossevaart Hillegommerbrug (dv opening 1) (bb) Hillegommerbeek (0,00) R Elsbroeker- of Tuilervaart Elsbroekerbrug (dv opening 1) (vast) Elsbroekerbrug (dv opening 2) (bb) Trekvaart Haarlem naar Leiden (0,00) R Scheepswerf Heemskerk R Zandsloot of Lisserbeek Schulpstuw (dv opening 1) Lisserbrug (dv opening 1) (bb) Havenkanaal van Lisse (0,00) R WV Lisse R Scheeps- en jachtwerf Oldenhage Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) R De Poel Kaagbrug (dv opening 1) (vast) Kaagbrug (dv opening 2) (bb) Ringvaartspoorbrug (dv opening 1) (vast) Ringvaartspoorbrug (dv opening 2) (bb) Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (6,27)

8,50 / 1,10 /

8,20 / 1,00 /

15,00 / 3,06 / 8,40 / 3,06 /

26,00 / / 8,40 / 1,10 /

/ 35,00 / 11,00 / 4,70 / 8,00 / 4,40 / 11,15 / 4,95 / 8,50 / 5,13 /

Industriehaven te Haarlem (202a) 0,00 0,00 HAVENKANAAL Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (7,54) Diepte Cemt-klasse Gemeentereiniging te Haarlem Industriehaven te Haarlem

0,00 0,00 0,24 0,46

-3,50 / -3,20 / KP Va

Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede (202b) 0,00 0,00 HEEMSTEEDSCH KANAAL Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (12,42) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Spaarneborghhaven Heemstede, haven te Kwakelbrug (dv opening 1) (vast) Zandvaart Haven van Heemstede

0,00 0,00 0,00 0,14 0,67 0,73 0,82 1,00

-2,70 / -2,70 / KP 0 20,004,80

R L R R

12,00 / 5,10 /

Mooie Nel en Liede (202c) 0,00 MOOIE NEL

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 220

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

0,00 0,00 1,06 1,46 1,82 1,85 1,90 1,94 1,96 2,09

L L L L L L

Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (4,34) Diepte Cemt-klasse Haarlemse Zeilvereniging LIEDE Watervrienden Assema Peetoom Mooie Nel Poolman Binnen Liede

-30,00 / -5,00 / KP 0

Hillegommerbeek (202d) 0,00 0,00 HILLEGOMMERBEEK Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (21,45) Diepte Cemt-klasse Hillegom, haven betoncentrale Hillinenbrug (dv opening 1) (bb) Hillegom, brug (dv opening 1) (bb) Hillegommerbeek

0,00 0,00 0,23 0,36 0,76 0,77

-1,90 / -1,90 / KP II 8,20 / 2,10 / 7,00 / 2,00 /

Havenkanaal van Lisse (202f) 0,00 0,00 HAVENKANAAL VAN LISSE Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (26,01) Diepte Cemt-klasse

0,00 0,00

-3,00 / -1,80 / KP II

Trekvaart Haarlem naar Leiden (203) 0,00 VEENENBURGER OF ELSBBROEKKANAAL Vaarweg 0,00 Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (23,46) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,41 Arnoud, brug in de N-208 (dv opening 1) (vast) 2,01 Veenenburgbrug (dv opening 1) (vast) 2,54 ZILKVAART 2,63 Spoorbrug in de lijn Leiden - Haarlem (dv opening 1) (vast) 2,75 LEIDSE TREKVAART 2,83 R Trekvaart naar Haarlem 3,45 L Lisserbeek 3,81 Halfweg, brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 1) (vast) 3,81 Halfweg, brug in de weg Lisse-Ruigenhoek (dv opening 2) (vast) 4,19 R Steengrachtkanaal Vaarwegen in Nederland 2002

-2,50 / -1,50 / KP 0 6,80 / 2,50 / 5,50 / 2,40 / 4,00 / 2,20 /

5,50 / 2,50 / 4,30 / 2,20 /

Pagina 221

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,27 6,84 6,93 7,22 7,58 8,38 8,41 8,65 11,15 12,33 13,92 14,02 14,42 15,45 15,71 15,76

L R R R L

HAARLEMMERTREKVAART Het Mallegat Schippersvaart Guldemondsvaart Schipperssloot Zandsloot Piet Gijzenbrug (dv opening 1) (vast) R Zanderijvaart R Dinsdagsche Watering Nagelbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Postbrug, Oegstgeest (dv opening 1) (vast) Tolhuisbrug (dv opening 1) (vast) LEIDSCHE GAT Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4,53)

11,00 / 2,40 /

5,90 / 2,60 / / 18,00 / 6,10 / 2,50 / 14,80 / 4,84 / / 35,85 /

Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,76 0,84 1,64 2,13 2,20 2,25 2,27 2,42 2,42 2,83 2,91 3,16 3,41 3,44 3,56 3,56 3,57 3,57 3,60 3,60 4,03 4,11 LAECK Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (8,95) Diepte Cemt-klasse Plomp SPRIET Warcker Leede WARMONDERLEEDE Hoflee Kruissloot 't Fort Cieco Zomergat De Waag Gemeentehaven te Warmond Warmond, brug (dv opening 1) (vast) Grote Sloot via `t Joppe (2,56) Lockhorst WSV De Kaag Cemt-klasse Diepte Padoxbrug (dv opening 1) (vast) Padoxbrug (dv opening 2) (vast) Warmond, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Warmond, spoorbrug (dv opening 2) (vast) OEGSTGEESTERKANAAL Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden Warmonder Leede (0,00) Diepte Poelmeer Leebrug (dv opening 1) (vast) Leebrug (dv opening 2) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Trekvaart Haarlem naar Leiden (15,76) Oegstgeest, brug (dv opening 1) (vast)

-2,00 / -2,00 / KP II

R R R L R R L L R

15,00 / 2,70 /

R R

0 -1,90 / -1,80 / KP 10,40 / 2,70 / 10,40 / 2,70 / 10,40 / 2,70 / 10,40 / 2,70 /

4,11 4,13 R 4,24 4,24 4,47 4,53 4,95

-3,50 / -3,50 / KP 8,30 / 2,20 / 8,30 / 2,20 / / 35,85 / 17,00 / 3,20 / Pagina 222

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

5,40 5,82

Van Eijsingebrug (dv opening 1) (vast) Oude Oegstgeesterbrug (dv opening 1) (vast) 6,08 Oegstgeesterbrug (dv opening 1) (vast) 6,45 L Rijnsburgsche Vliet 7,44 Voorhouterbrug (dv opening 2) (vast) 7,44 Voorhouterbrug (dv opening 3) (vast) 7,46 Voorhouterbrug, keersluis (dv opening 2) 7,46 Voorhouterbrug, keersluis (dv opening 3) 8,30 Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering 8,30 Cemt-klasse 8,51 Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (8,46) Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede (204a) 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16 0,20 0,46 0,53 HAARLEMMER TREKVAART, (TRAJECT: LEIDEN - WARMONDERLEEDE) Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (4,11) Diepte ZWANEGAT Warmonderhek Zwanengat Welgelegen Poelgeest

16,00 / 3,20 / 7,20 / 2,35 / 10,75 / 2,50 / 6,50 / 2,55 / 6,50 / 2,55 / 6,50 / / 6,50 / /

III

-1,50 / -1,50 / KP

L L R L

Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (205) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KORTE-VLIETKANAAL Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (18,74) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 75 meter. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. 0,24 0,24 0,25 0,25 1,45 1,45 1,98 1,98 1,99 1,99 2,01 2,01 Hooghkamerbrug (dv opening 1) (bb) Hooghkamerbrug (dv opening 2) (vast) Hooghkamerbrug (dv opening 1) (bb) Hooghkamerbrug (dv opening 2) (vast) Hoflandbrug (dv opening 1) (bb) Hoflandbrug (dv opening 2) (vast) Waddingerbrug, keersluis (dv opening 1) Waddingerbrug, keersluis (dv opening 2) Waddingerbrug (dv opening 1) (bb) Waddingerbrug (dv opening 2) (vast) Waddingerbrug (dv opening 1) (bb) Waddingerbrug (dv opening 2) (vast) 10,50 / 2,47 / 10,50 / 2,95 / 10,50 / 2,47 / 10,50 / 2,95 / 10,50 / 2,60 / 10,50 / 2,90 / 10,50 / / 10,50 / / 10,50 / 2,25 / 10,50 / 2,60 / 10,50 / 2,25 / 10,50 / 2,60 / Pagina 223

-3,30 / -3,30 / KP III 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

GALGEWATER Galgewater te Leiden (0,00) RIJN De Vink, spoorbrug (dv opening 1) (vast) De Vink, spoorbrug (dv opening 2) (bb) Stevenshofbrug (dv opening 1) (bb) Stevenshofbrug (dv opening 2) (vast) Haagsche Schouw, brug bij de (dv opening 1) (bb) 3,61 Leiden, brug in de A-44 (dv opening 1) (bb) 3,61 Leiden, brug in de A-44 (dv opening 2) (vast) 4,26 Wassenaarse- of Zijlwatering (0,00) 4,44 Torenvlietbrug (dv opening 1) (vast) 4,44 Torenvlietbrug (dv opening 2) (bb) 4,44 Torenvlietbrug (dv opening 3) (vast) 7,26 L Katwijk a/d Rijn, haven te 7,34 ADDITIONEEL KANAAL 7,66 Sandtlaanbrug (dv opening 1) (bb) 7,97 Vliet 8,34 L Rijn 8,46 UITWATERINGSKANAAL OF KATWIJKERKANAAL 8,46 Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal (8,51) 9,07 Katwijk aan den Rijn, brug in de N-206 (dv opening 1) (bb) 9,07 Katwijk aan den Rijn, brug in de N-206 (dv opening 2) (vast) 9,52 Koningin Julianabrug, Katwijk aan den Rijn (dv opening 1) (bb) 10,26 L Prins Hendrikkanaal Galgewater te Leiden (205a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,69 0,69 1,37 1,39 1,41 1,41 1,75 GALGEWATER Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (2,04) Diepte Cemt-klasse Churchillbrug (dv opening 1) (bb) Churchillbrug (dv opening 2) (vast) Churchillbrug (dv opening 3) (vast) Churchillbrug (dv opening 4) (vast) Cemt-klasse Rijnzichtbrug (dv opening 1) (bb) Leiden, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Leiden, spoorbrug (dv opening 2) (bb) Rembrandtbrug (dv opening 1) (bb)

2,04 2,04 2,14 2,15 2,15 2,82 2,82 3,31

23,90 / 4,25 / 10,50 / 5,60 / 10,50 / 2,90 / 24,70 / 2,70 / 10,50 / 2,95 / 10,50 / 4,90 / 16,70 / 5,40 / 17,00 / 5,30 / 10,50 / 5,60 / 13,00 / 5,30 /

10,50 / 2,50 /

10,50 / 4,70 / 10,90 / 4,70 / 10,50 / 4,50 /

-3,00 / -2,80 / KP III 10,50 / 2,50 / 12,00 / 2,65 / 12,00 / 2,65 / 12,00 / 2,65 / I 7,52 / 2,20 / 7,10 / 1,35 / 5,07 / 1,10 / 6,60 / 2,55 /

Wassenaarse- of Zijlwatering (205b) 0,00 0,00 0,00 0,00 WASSENAARSE- OF ZIJLWATERING Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk (4,26) Diepte Cemt-klasse

-1,70 / -1,20 / KP 0

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 224

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,10

Valkenburg (ZH), brug in Voorschoterweg (dv opening 1) (vast) 0,11 Valkenburg (ZH), keersluis (dv opening 1) 0,22 L Valkenburgse Meer 2,34 Wassenaar, brug in Hogeboomse Weg (dv opening 1) (vast) 2,87 R WV De Thuishaven 3,04 Wassenaar, brug in Bellesteynlaan (dv opening 1) (vast) 3,39 Wassenaar, brug in Van Cranenburchlaan (dv opening 1) (vast) 3,62 Wassenaar, brug in Van Groeneveltlaan (dv opening 1) (vast) 3,83 Wassenaar, brug in Hofcampweg (dv opening 1) (vast) 4,02 Wassenaar, brug in Wiegmanweg (dv opening 1) (vast) 4,31 Wassenaar, brug in Johan de Wittstraat (dv opening 1) (vast) 4,63 Princehaven Oude Rijn (206) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 LEIDSCHE RIJN Amsterdam-Rijnkanaal (37,80) Diepte Cemt-klasse Oudenrijn, brug over keersluis (dv opening 1) (vast) 0,14 Oudenrijn, keersluis (dv opening 1) 0,22 Oudenrijn, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) 0,31 Oudenrijn, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 0,32 Vijzelgemaal De Aanvoerder (dv opening 1) 0,78 Stadsdambrug (dv opening 1) (vast) 1,10 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,38 Gooise brug (dv opening 1) (vast) 2,14 De Meern, voetbrug (dv opening 1) (vast) 2,16 De Meern, brug (dv opening 1) (vast) 2,49 Meentbrug (dv opening 1) (vast) 2,91 L Uitwatering poldergemaal 2,99 Meernbrug (dv opening 1) (bb) 3,37 Regenboogbrug (dv opening 1) (vast) 3,97 Kloosterbrug (dv opening 1) (vast) 4,23 Loobrug (dv opening 1) (vast) 6,32 Heldambrug (dv opening 1) (vast) 7,63 L Molenvliet 7,76 Molenbrug, Harmelen (dv opening 1) (bb) 8,39 Dorpsbrug, Harmelen (dv opening 1) (vast) 8,62 Pomperspleinbrug (dv opening 1) (bb) 8,84 Kwakelbrug (dv opening 1) (vast) 9,06 Haanwijkerschutsluis, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb) 9,07 Haanwijkerschutsluis (sluis 1) Putkop, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

5,70 / 2,50 / 5,50 / / 5,50 / 2,50 /

10,00 / 2,50 / 11,20 / 2,50 / 6,00 / 2,45 / 6,00 / 2,45 / 8,80 / 2,45 / 9,00 / 2,50 /

-1,85 / -1,40 / KP 0 7,00 / 2,80 / 7,00 / / / 5,00 / 6,90 / 2,60 / 5,60 / / 5,10 / 2,60 / / 10,40 / 6,00 / 2,50 / / / / / 7,00 / 2,55 / 5,15 / 1,55 / 2,60 10,00 / 2,50 / 6,00 / 2,60 / 5,40 / 2,42 / 5,60 / 2,70 / 5,20 / 1,00 / 7,80 / 2,34 / 5,00 / 1,00 / / 2,25 / 3,10 / 1,00 / 17,50 / / 17,50 3,10 / 3,10 / / 5,50 / 2,73 / / 18,47 / Pagina 225

10,67 10,67

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

10,77 10,85 10,85

12,12 R 12,80 13,57 15,27 15,93 15,95 15,95 15,97 R 15,97 16,06 L 16,61 R 17,03 17,56 R 17,58 17,58 R 17,60 18,11 L 18,13 19,09 22,23

Kleinjansbrug (dv opening 1) (vast) OUDE RIJN Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Teckopsche Molenvliet Geestdorp, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) Groepenbrug (dv opening 1) (vast) Meanderbrug (dv opening 1) (vast) Snellerbrug (dv opening 1) (vast) Diepte Cemt-klasse Binnensingel ZUIDELIJKE SINGELGRACHT WOERDEN Jaap Bijzerwetering Aansluiting te Woerden Burgemeester H.H.C. Vosbrug (dv opening 1) (vast) Woerden, haven te OUDE RIJN Noordsingel Rozenbrug (dv opening 1) (bb) Kromwijkerwetering Kwakelbrug (dv opening 1) (bb) Kromme Mijdrecht en Grecht (19,55) Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,60m.

5,50 / 2,54 / 30,00/4,25/1,90/

/ 2,50 / 6,96 / 2,31 / 7,50 / 2,00 / 8,80 / 1,97 / -2,30 / -2,30 / KP I

9,00 / 1,78 /

7,90 / 1,77 / 8,20 / 1,27 / 40,00/5,50/1,90/ 40,00/5,50/1,90/ 40,00/5,50/1,90/

Traject: provinciegrens-Sluis Bodegraven. 23,24 Tolbrug, Nieuwerbrug (dv opening 1) (bb) 23,34 Dubbele Wiericke (7,72) 25,32 R Uitwatering Polder Weijland 25,43 L Enkele Wiericke 26,11 R Dwarswetering 27,18 Broekvelderbrug (dv opening 1) (bb) 28,20 Bodegraven, sluis (sluis 1) 28,21 28,21 28,21 Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Sluis Bodegraven tot Gouwsluis (Gouwe/Aarkanaal). Rijnbrug, Bodegraven (dv opening 1) (bb)

8,20 / 1,10 /

40,00 / / 40,00 5,57 / 5,57

8,20 / 1,10 / / / -3,30 / -3,00 / KP III 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/

28,24

5,57 / 1,15 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 226

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

29,00 29,00 29,00 31,06 31,06 31,16 35,12 35,12 35,22 35,22 35,22 35,22

Burgemeester Crolesbrug (dv opening 1) (vast) Burgemeester Crolesbrug (dv opening 2) (bb) Burgemeester Crolesbrug (dv opening 3) (vast) Zwammerdamsebrug (dv opening 1) (vast) Zwammerdamsebrug (dv opening 2) (bb) Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (0,00) Steekterbrug (dv opening 1) (bb) Steekterbrug (dv opening 2) (vast) Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41,47) Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0,00) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m.

10,50 / 3,30 / 10,50 / 3,30 / 10,50 / 3,30 / 10,50 / 2,80 / 10,50 / 2,50 /

12,00 / 4,60 / / 4,60 /

IV 90,00/11,00/2,80/ 90,00/11,00/2,80/ 90,00/11,00/2,80/

Traject: Gouwsluis-Heimanswetering. 36,39 Swaenswijkbrug (dv opening 1) (bb) 36,39 Swaenswijkbrug (dv opening 2) (vast) 36,75 Alphensebrug (dv opening 1) (bb) 36,94 L Kromme of Korte Aar 37,42 Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bb) 37,42 Koningin Julianabrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vast) 38,41 Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (vast) 38,41 Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bb) 38,41 Dr. Albert Schweitzerbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 3) (vast) 39,10 Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (37,24) 39,10 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Heimanswetering-zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk. Rijnhaven te Alphen aan den Rijn Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld

14,00 / 3,00 / 6,00 / 2,00 / 14,00 / 2,00 / 14,00 / 4,00 / 14,00 / 4,00 / 15,00 / 6,00 / 14,00 / 6,00 / 15,00 / 6,00 /

85,00/9,50/2,80/ 85,00/9,50/2,80/ 85,00/9,50/2,80/

39,49 40,91

75,00/8,50/2,50/ 75,00/8,50/2,50/ 75,00/8,50/2,50/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 227

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Voor schepen met boegschroef en marifoon is de maximum lengte 80 meter. Traject: zwaaiplaats Hazerswoude-Rijndijk Rijn-Schiekanaal. Cemt-klasse Oostvaart Koudekerksebrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Westvaart Weipoortsche Vliet Wijde Aa en Does (8,43) Meerburgerwatering Zoeterwoude-Rijndijk, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast) Zoeterwoude-Rijndijk, brug in de A-4 (dv opening 2) (bb) Leiderdorpsebrug (dv opening 1) (bb) Leiderdorpsebrug (dv opening 2) (vast) Nieuwe Rijn Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (14,13) Diepte Sumatrabrug (dv opening 1) (vast) Sumatrabrug (dv opening 2) (bb) Leiden, haven te Schrijversbrug (dv opening 1) (bb) Schrijversbrug (dv opening 2) (vast) Herensingel DE HAVEN Zijlsingel met dubbele ophaalbrug OUDE HERENGRACHT Voortzetting Oude Rijn Cemt-klasse Grote Havenbrug (dv opening 1) (bb) Oude Vest

42,05 42,47 43,51 44,59 44,81 47,80 48,26 48,93 49,07 49,07

III 9,95 / 1,80 / / 42,60 /

L

L L L

11,00 / 5,40 / 10,50 / 5,40 / 10,50 / 2,50 / 7,70 / 2,70 /

49,59 49,59 49,82 L 50,72 50,72 50,92 50,92 51,07 51,36 51,36 51,40 51,43 51,67 51,70 51,70 51,70 51,71 51,74

-2,80 / -2,50 / KP 10,50 / 2,15 / 10,50 / 2,20 / 10,00 / 1,61 / 5,80 / 1,89 /

L

R L L

II 11,00 / 1,27 /

L

Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (206a) 0,00 ZIENDE 0,00 Oude Rijn (31,16) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,14 Ziendebrug (dv opening 1) (bb) 0,71 ZIENDEVAART 0,76 R Ziende 1,08 Ziendesluis (sluis 1) 1,09 1,10 Diepte Ziendesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 1,11 R Mallegat Vaarwegen in Nederland 2002

-1,50 / -1,50 / KP 0 4,70 / 1,10 /

21,50 / / 21,50 4,40 / 4,40

/ / -4,00 / -1,50 / PP 4,00 / 0,70 /

Pagina 228

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,49 2,33 2,63 3,24 3,67 4,62 4,65 4,70 7,08 7,58 8,86 9,76 9,80 10,61 11,19 11,22 11,32 12,88 13,05 13,14 13,14 13,14 13,16 13,64

L

R R R

L R

L

Nieuwkoop, brug (dv opening 1) (bb) ELLEBOOGSVAART OUDE VAART ZUIDEINDERPLAS De Ziende Kwakelbrug, Zuideinde (dv opening 1) (bb) GEMEENTEVAART Kleine Polder NOORDEINDERPLAS Geitenkamp Machinesloot Diepte MAARTEN FREEKENWIJE DE SCHEPEGATEN Vlietsloot Meije Wetering KADEWETERING Slikkendam, brug (dv opening 1) (bb) Slikkendam Slikkendammerbrug (dv opening 1) (bb) KOLLESLOOT Slikkendammersluis (sluis 1) Slikkendammerbrug (dv opening 1) (bb) Kromme Mijdrecht en Grecht (10,92)

4,00 / 0,70 /

4,40 / 2,50 /

-1,50 / -1,50 / KP

4,10 / 3,50 / 4,40 / 0,70 / 21,00 / / 21,00 4,40 / 4,40 / / 4,40 / 0,70 /

Havens te Scheveningen (207) 0,00 HAVENS TE SCHEVENINGEN, AANLOOPROUTE NAAR 0,00 Noordzeeroute Scheveningen (10,37) 0,00 Noordzee 0,97 Diepte 1,56 BUITENHAVEN TE SCHEVENINGEN 1,77 VOORHAVEN TE SCHEVENINGEN 1,81 3e Haven te Scheveningen 1,98 L Scheveningen, KNRM 1,99 DOORGANG TE SCHEVENINGEN 1,99 1e Haven te Scheveningen 1,99 Diepte 2,28 2e Haven te Scheveningen Noordzeeroute Scheveningen (207a) 0,00 0,00 10,37 NOORDZEEROUTE SCHEVENINGEN Noordzeeroute (111,09) Havens te Scheveningen (0,00)

-8,93 / -7,93 / NAP

-8,93 / -6,93 / NAP

Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen (208) 0,00 0,00 0,00 0,25 0,60 BUITENHAVEN TE VLAARDINGEN Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (21,39) Cemt-klasse Diepte Cemt-klasse

IV -4,40 / -4,40 / NAP II Pagina 229

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,61 0,63 0,64 0,72 0,79 0,79 0,85 1,37 1,79

Deltabrug (dv opening 1) (bb) Delflandse Buitensluis (sluis 1) Diepte Havenspoorbrug, Vlaardingen (dv opening 1) (bb) Vlaardingen, keersluis (dv opening 1) Prinses Julianabrug, Vlaardingen (dv opening 1) (bb) OUDE HAVEN TE VLAARDINGEN Oudehavenbrug (dv opening 1) (bb) L Vlaardingervaart

52,00 / / 48,00 8,00 / 10,00

8,00 / 3,14 / / / -3,40 / -2,20 / KP 8,00 / 2,50 / 8,00 / / 8,00 / 2,50 /

15,00 / 1,10 /

Schie en havens te Schiedam (209) 0,00 0,00 SCHIEDAMSCHE SCHIE Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (46,62) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,42 Oost-Abtsbrug (dv opening 1) (bb) 0,47 Schiedam, pijpleiding (dv opening 1) 0,73 Brug Huis te Riviere (dv opening 1) (bb) 0,78 R WSV De Schie 1,42 's-Gravelandbrug (dv opening 1) (bb) 1,96 Delflandbrug (dv opening 1) (bb) 2,01 Schiedam, brug in de A-20 (dv opening 1) (vast) 2,20 Schiedam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 2,23 Schiedam, viaduct in metrolijn (dv opening 1) (vast) 2,28 Brandersbrug (dv opening 1) (vast) 2,74 Proveniersbrug (dv opening 1) (bb) 2,79 R Noordvestgracht 3,02 Ooievaarsbrug (dv opening 1) (bb) 3,17 Beurssluis (sluis 1) 43,00 / 72,00 / 72,00 6,80 / 6,80 3,20 LANGE HAVEN TE SCHIEDAM 3,21 Beursbrug (dv opening 1) (bb) 3,25 R Korte Haven 3,44 Appelmarktbrug (dv opening 1) (bb) 3,83 BUITENHAVEN TE SCHIEDAM 3,85 Koemarktbrug (dv opening 1) (bb) 3,85 Diepte 3,85 Cemt-klasse 4,55 Nieuwe Haven te Schiedam (0,00) 4,93 Koningin Wilhelminabrug, Schiedam (dv opening 1) (bb) 4,95 Buitensluis (sluis 1) 80,00 / / 80,00 9,00 / 9,00 4,96 Diepte 5,03 VOORHAVEN TE SCHIEDAM 5,61 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (17,13)

-2,00 / -2,00 / KP I 10,50 / 3,70 / 13,00 / 5,00 / 6,80 / 0,50 / 10,50 / 1,20 / 8,00 / 0,50 / 4,55 18,80 / 5,30 / 14,70 / 4,40 / / / 14,70 / 4,40 / 8,00 / 0,65 / 8,00 / 0,70 / / /

6,80 / 2,90 / 7,60 / 1,80 / 8,84 / 2,60 / -2,60 / -2,50 / KP III 9,00 / 4,15 / / / -5,00 / -4,00 / NAP

Nieuwe Haven te Schiedam (209a)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 230

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 NIEUWE HAVEN TE SCHIEDAM 0,00 Schie en havens te Schiedam (4,55) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,09 Hoofdbrug (dv opening 1) (bb) 0,09 Varkenssluis (dv opening 1) 0,32 L Westerhaven te Schiedam 0,76 Oranjebrug, Schiedam (dv opening 1) (bb) 1,06 Oranjevoetbrug (dv opening 1) (bb)

-2,30 / -2,00 / KP II 9,30 / 1,30 / 9,30 / / 8,50 / 1,10 / 6,40 8,55 / 1,60 /

Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (210) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,60 0,69 0,73 1,27 1,45 1,47 1,55 1,59 1,76 1,89 1,99 2,09 2,48 2,50 2,52 2,64 SCHIE-SCHIEKANAAL Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (48,36) Diepte Cemt-klasse Jonkersbrug (dv opening 1) (bb) Jonkersbrug (dv opening 2) (vast) Fokhaven Cemt-klasse Blijdorpsebruggen (dv opening 1) (vast) Rotterdamse Schie Schansbrug (dv opening 1) (vast) De Hudson NOORDERKANAAL Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Vroesenbrug (dv opening 1) (vast) Watersport Rotterdam bv WSV Union WSV Overschie Gordelbrug (dv opening 1) (vast) Gordelbrug, trambrug (dv opening 1) (vast) Gordelbrug (dv opening 1) (vast) Bergsluis (sluis 1) 86,00 / / 86,00 6,00 / Diepte Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Rozenlaanviaduct (dv opening 1) (vast) Bergwegbrug (dv opening 1) (vast) Soetendaalse bruggen (dv opening 1) (vast) Rotte Noorderkanaal ROTTE Rotterdam, brug in de A-20 (dv opening 1) (vast) Rotterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) A. Wurth jr Philips Willembrug (dv opening 1) (vast) Berg- en Broekse Verlaat Binnenboezem van Blijswijk (Boterdorpse Verlaat) Prinses Irenebrug, Terbregge (dv opening 1) (bb) Varenbrug (dv opening 1) (vast) Varenbrug (dv opening 2) (vast)

-3,60 / -2,30 / KP II 9,00 / 3,75 / 12,50 / 3,40 / 0 11,25 / 3,80 / 14,40 / 3,20 /

R

L L

17,40 / 3,96 / 11,83 / 2,80 /

L L L

9,60 / 2,60 / 9,60 / 8,00 / 9,60 / 2,60 / / / -3,00 / -1,50 / KP 14,45 / 4,67 / 7,50 / 3,35 / 9,20 / 2,59 / 8,50 / 2,65 /

2,64 2,96 3,14 3,79 4,20 4,28 R 4,33 R 4,33 4,43 4,52 4,77 L 4,82 5,01 L 6,71 L 7,58 9,08 9,08

20,80 / 6,70 / 22,90 / 2,90 / 9,44 / 2,82 /

5,70 / 1,30 / 15,60 / 2,60 / 15,60 / 2,60 / Pagina 231

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

10,84 Rottebanbrug (dv opening 2) (vast) 12,09 R Uitwateringsgeul gemaal Ir. J.M. Leemhuis-Stout 12,24 ROTTE MEREN 13,21 Pekhuisbrug (dv opening 2) (bb) 13,53 HENNIPSLOOT 14,56 L Rottemeren 14,60 R De Eendragt 14,63 Zevenhuizerverlaat (sluis 1) 14,63 14,65 14,65 14,65 15,26 15,31 15,36 15,60 16,37 16,41 16,94 17,21 17,54 20,14 20,45 20,46 22,26 22,40 22,61 22,99 23,42 23,55 23,59 23,73 R 23,79 24,24 24,78 26,71 26,81 26,90 26,91 27,07 27,14 L 27,17 27,18 R L L L

5,89 / 2,60 /

7,60 / 3,09 /

23,65 / / 23,65 4,35 /

/ / 4,40 / 1,33 /

Zevenhuizerverlaat, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Zevenhuizen, Van Vliet bv Diepte Uitwateringsgeul Zevenhuizerverlaat Unie van Watertoeristen Kim Kano Zevenhuizen, brug (dv opening 1) (vast) RINGVAART VAN DE ZUIDPLASPOLDER Voorzorg, brug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Catgesbrug (dv opening 1) (bb) Kerkpadbrug, Zevenhuizen (dv opening 1) (bb) Zevenhuizen, brug in de Noordelijke Dwarsweg (dv opening 1) (bb) Groeneweg, brug (dv opening 1) (bb) Groeneweg, brug in de Wollefoppeweg (dv opening 1) (bb) Groeneweg, voormalige sluis (dv opening 1) Cortlandt-aquaduct (dv opening 1) Nieuwerkerk aan den IJssel, brug in de Hoofdweg (dv opening 1) (vast) Gele brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (bb) Witte brug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (bb) Waterdrager (dv opening 1) Nieuwerkerk aan den IJssel, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Oranjebrug, Nieuwerkerk aan den IJssel (dv opening 1) (bb) Ringvaart van de Polder Prins Alexander Kleinpolderbrug (dv opening 1) (bb) Nieuwerkerk aan den IJssel, brug in de N-219 (dv opening 1) (vast) Francoisviaduct (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Perskoker Gemaal Abraham Kroes, brug (dv opening 1) (vast) Abraham Kroes (dv opening 1) Boezembrug (dv opening 1) (bb) Ringvaart van de Zuidplaspolder VERBINDINGSVAARTJE NAAR HOLLANDSCHE IJSSEL Kolksluis (sluis 1) 35,50 / / 35,50 5,35 /

-1,20 / -0,90 / BP

2,80 / 2,50 / 5,85 / 2,50 / / 10,00 / 4,35 / 1,40 / 2,45 5,00 / 1,20 / 5,00 / 0,89 / 5,25 / 0,65 / 5,34 / 0,65 / / / 6,30 / / 6,80 / 3,10 / 5,05 / 0,79 / 5,00 / 0,70 / 6,00 / / 7,15 / 2,75 / 5,50 / 0,72 /

5,10 / 1,00 / 5,45 / 2,80 / 5,60 / 1,60 / / 999,99 / / 999,99 / 7,50 / 4,20 / 7,50 / / 5,50 / 1,10 /

/ /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 232

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

27,36 27,37 27,38 27,51

Snellesluis (sluis 1) Diepte Snellesluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) Hollandsche IJssel (6,92)

23,90 / / 23,90 5,50 / 5,50

/ / -3,40 / -3,00 / NAP 5,50 / 4,30 /

Hollandsche IJssel (211) 0,00 0,00 0,00 0,00 HOLLANDSCHE IJSSEL Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (32,64) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Van Oudewater tot Haastrechtse brug. Haastrechtse brug (dv opening 1) (bb) Haastrechtse brug (dv opening 2) (vast) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Haastrechtse brug tot km 1,1. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP. Stolwijkervaart (sluis voormalig invaart) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: km 1,1 - km 3,4. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP. Keersluis met duiker Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (2,42) Uitwateringsgeul gemaal van Rijnland Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (14,96) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: km 3,4 - km 4,5. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP. Gouderak bv Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: km 4,5 - km 7,0. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP. Gouderak, haven te Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder (27,51) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: km 7,0 - km 19,7. Diepgang bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder als de waterstand t.o.v. NAP. Balkengat Kortenoord, haven te Boele Werkhaven Hitland

I 39,00/5,30/1,70/

0,80 0,80 0,80 0,80

6,50 / 4,00 / 11,50 / 4,00 / Va 110,00/11,50/2,70/

1,08 L 1,16

110,00/11,50/3,15/

1,20 R 1,37 3,01 R 3,38 3,38

110,00/11,50/3,60/

3,95 4,50

110,00/11,50/4,05/

4,67 6,92

7,01

110,00/11,50/4,70/

7,46 L 8,85 10,74 L 13,35 R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 233

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

13,95 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 14,75 R 't Zandrak 15,40 L Krimpen aan den IJssel, haven 16,53 L Krimpen aan den IJssel, haven te 17,71 Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0,00) 17,97 Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering (dv opening 1) 18,03 Algerabrug (dv opening 1) (vast) 18,05 Krimpen aan den IJssel, Stormvloedkering (dv opening 1) 18,38 Sliksloot (0,00) 18,38 Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0,66) 20,27 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond (4,99) Dubbele Wiericke (211a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 LANGE WEIDSCHE BOEZEM Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (26,30) Diepte Cemt-klasse Goejanverwellesluis (sluis 1)

/ 67,00 /

80,00 / / 8,50 80,00 / 8,50 / 80,00 / / 12,00

-1,80 / -1,80 / KP 0 33,05 / / 33,05 4,38 / 5,90 / / 4,40 / 2,45 /

Goejanverwellesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 0,96 R Achterwetering 1,04 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,30 Hogebrug, brug (dv opening 1) (vast) 1,31 Hogebrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 1,46 Ruigeweidsebrug (dv opening 1) (bb) 1,48 DUBBELE WIERICKE 3,79 Langeweidsebrug (dv opening 1) (bb) 4,50 R Gemaal 6,06 Waarder, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast) 6,14 Waarder, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast) 7,24 Dubbele Wiericke, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 7,68 Nieuwerbrug, brug (dv opening 1) (bb) 7,69 Nieuwerbrug, keersluis (dv opening 1) 7,72 Oude Rijn (23,34) Sliksloot (211b) 0,00 0,00 0,00 SLIKSLOOT Hollandsche IJssel (18,38) Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (0,66) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,72 Krimpen aan den IJssel, brug in de Industrieweg (dv opening 1) (vast) 1,32 L WSV De Hollandse IJssel 1,59 Bakkerskil (2,88)

/ 10,47 / 11,00 / 2,30 / 5,50 / 2,30 / 4,30 / 0,50 / 5,80 / 0,55 / 15,00 / 3,10 / 15,00 / 3,10 / 5,10 / 0,50 / 3,89 6,00 / 1,00 / 4,95 / /

-3,25 / -3,25 / NAP II 12,00 / 3,50 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 234

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens (211d) 0,00 0,00 0,00 0,00 SLUIS KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN VOORHAVENS Hollandsche IJssel (17,71) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: sluis Stormvloedkering Krimpen aan den IJssel. Algerasluis (sluis 1) Algerabrug (dv opening 1) (bb) Sliksloot (0,00) Hollandsche IJssel (18,38)

-4,40 / -4,30 / NAP 110,00/11,50/4,00/

0,24 0,33 0,66 0,66

120,00 / 139,00 / 139,00 23,90 / 23,90

/ / 23,90 / 7,50 /

Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (212) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 AFGESLOTEN IJ Zijkanaal I (0,00) Johan van Hasseltkanaal-west (0,00) Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (20,62) Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang ten opzichte van NAP. Traject: Afgesloten IJ Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. R Houthaven te Amsterdam OUDE HOUTHAVEN L Oude Houthaven te Amsterdam Westerkeersluisbrug (dv opening 1) (bb) Westerkeersluis (dv opening 1) R Le Mairegracht Zoutkeetsgracht en Westerdok (0,00) R Van Noordtgracht WESTERKANAAL Westerkanaalschutsluis (sluis 1) Diepte Amsterdam, spoorbrug Westerkanaal (dv opening 1) (bb) Haarlemmertrekvaart Willemspoortbrug (dv opening 1) (bb) Brouwersgracht SINGELGRACHT Singelgracht Kattenslootbrug (dv opening 1) (bb) KATTENSLOOT Kostverlorenvaart naar Haarlemmervaart Van Hallbrug (dv opening 1) (bb) KOSTVERLORENVAART

IV -10,00 / -3,50 / KP 80,00/9,50/3,00/

0,31 0,43 0,50 0,76 0,78 0,89 1,00 1,00 1,09 1,09 1,10 1,28 1,35 1,42 1,51 1,66 1,81 1,84 2,11 2,23 2,40 2,51

13,80 / 3,60 / 13,80 / /

155,00 / / 155,00 12,00 / 40,00

/ / -2,60 / -2,60 / KP 14,50 / 6,00 /

R L L

11,76 / 2,70 /

11,88 / 2,70 /

R

11,87 / 2,60 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 235

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,78 2,85 3,21 3,31 3,52 4,22 4,32 4,58 5,05 5,18 5,41 5,84 6,55 6,79 6,88 6,96 7,20 7,21 7,34 7,38 7,38 7,44 7,48 7,57 7,58 7,59 7,66 7,78 7,80 7,82 8,00 8,12 8,99 9,90 10,07 10,07 10,07

R Oostelijk-Marktkanaal Beltbrug (dv opening 1) (bb) Westelijk Marktkanaal (0,00) L Hugo de Grootgracht Wiegbrug (dv opening 1) (bb) Kinkerbrug (dv opening 1) (bb) R Admiralengracht L Jacob van Lennepkanaal Overtoomsesluisbrug (dv opening 1) (bb) SCHINKEL Theophile de Bockbrug (dv opening 1) (bb) Zeilstraatbrug (dv opening 1) (bb) Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (0,00) L Zuidelijk Verbindingskanaal naar de Stadiongracht Riekerhaven R Riekerhaven Nieuwe Meersluis (sluis 1) Diepte Schinkelbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (bb) Schinkelbrug, metrobrug (dv opening 1) (bb) Schinkelspoorbrug (dv opening 1) (bb) Schinkelbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (bb) Amsterdam, haven te WV Amsterdam NIEUWE MEER Het Bosch De Koenen WV De IJssloot IJssloot WV De Schinkel Hoornsloot Bosbaan WV Onklaar Anker E.W. Driessen bv Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (19,55) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Met boegschroef; maximum lengte 85,00m. Traject: Nieuwe Meer-Oude Wetering. RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (OOSTELIJK DEEL) Diepte Schipholbrug, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) Schipholbrug, brug in de A-9 (dv opening 2) (bb) Schipholdraaibrug (dv opening 1) (bb)

11,90 / 2,92 /

11,80 / 2,50 / 11,88 / 2,70 /

11,95 / 2,45 / 12,00 / 2,50 / 11,75 / 2,49 /

120,00 / / 120,00 11,95 / 11,95

/ / -3,60 / -3,60 / KP 14,00 / 7,00 / 14,00 / 8,19 / 14,00 / 8,19 / 14,00 / 7,00 /

L L L L L L L L L R R

III 80,00/8,25/2,30/

10,37

10,37 11,74 11,74 11,85

-3,00 / -2,80 / KP 20,00 / 7,90 / 16,00 / 7,10 / 13,50 / 3,45 / Pagina 236

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

11,85 12,61 14,89 15,14 16,82 17,07 18,24 18,24 18,43 18,52 18,89 19,30 19,35 19,43 19,52 19,52 19,63 19,82 19,87 19,91 20,52 21,52 21,85 21,97 22,52 23,07 23,74 25,31 25,87 25,87 26,85 27,96 27,96

L L L L

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Schipholdraaibrug (dv opening 2) (bb) Bosrandbrug (dv opening 1) (bb) Toegang tot Molenpoel. Toegang tot Molenpoel. 't Eiland Het Anker Aalsmeerderbrug (dv opening 1) (bb) Aalsmeerderbrug (dv opening 2) (vast) Vaart naar bloemenveiling Aalsmeer Aalsmeer, keersluis (dv opening 1) Brandewijnsloot Otto Grond-en Baggerwerken bv Eshuis Marine Aardbeiensloot Aalsmeer, Buis Parson Marine bv Onno de Graauw Schimmel Vaartje naar de Kleine Poel Schalk De Boeier bv Stenhuis Blauwe Beugel Blauwe Beugel De Stormvogel Wijde Gat Kloppenburgergat Pieter Leendertsloot of Vaarsloot Leimuiderbrug (dv opening 1) (bb) Leimuiderbrug (dv opening 2) (vast) Leimuiderbrug, keersluis (dv opening 1) Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam (0,00) Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Oude Wetering-Paddegat. Cemt-klasse OUDE WETERING Drecht (6,67) Oude Wetering, keersluis (dv opening 1) BRAASSEMERMEER Diepte De Brasem WSC Braassemmermeer Meerzicht 't Venegat De Noorderhem Leidsche Vaart (5,71) Ringsloot

14,10 / 3,45 / 11,95 / 1,49 /

13,70 / 2,53 / 13,77 / 2,45 / 28,00 / /

14,00 / 2,56 / 13,90 / 2,46 / 34,00 / /

90,00/11,00/2,50/ 90,00/11,00/2,50/ 90,00/11,00/2,50/

27,96 28,20 28,36 29,33 29,41 29,41 29,84 29,98 30,00 30,37 31,00 31,11 31,35

IV

36,00 / / -4,00 / -3,50 / KP

R R L L R R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 237

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 90,00/11,00/2,80/ 90,00/11,00/2,80/ 90,00/11,00/2,80/

32,12 R De Meerkant 32,39 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Paddegat-Oude Rijn. Diepte PADDEGAT Wijde Aa en Does (0,00) HEIMANS- EN WOUDWETERING Jachtwerf Hollandia Woubrugsebrug (dv opening 1) (vast) Woubrugsebrug (dv opening 2) (bb) P.A. van der Laan Jacobswoude WSV Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, keersluis (dv opening 1) 's-Molenaarsbrug (dv opening 1) (bb) Oude Rijn (39,10)

32,39 32,52 32,87 33,17 33,72 34,44 34,44 34,81 34,88 35,86 36,05 37,15 37,24

-3,10 / -3,10 / KP

R

8,00 / 2,75 / 14,00 / 2,50 /

R R L

36,50 / / 23,00 / 4,50 /

Westelijk Marktkanaal (212a) 0,00 0,00 WESTELIJK MARKTKANAAL Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (3,21) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,37 Jan van Galenbrug (dv opening 1) (bb) 0,50 L De Rijpgracht 0,99 L Staverno Jachtwerf

-2,60 / -2,60 / KP III 12,00 / 2,90 /

Zoutkeetsgracht en Westerdok (212b) 0,00 0,00 ZOUTKEETSGRACHT Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (1,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,09 Zoutkeet, brug (dv opening 1) (bb) 0,11 Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (0,00) 0,39 Petemaijenbrug (dv opening 1) (bb) 0,46 R Het Realeneiland 0,46 WESTERDOK 0,46 Diepte 0,58 Realengracht en Bickersgracht N (0,00) 1,03 Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (0,00) 1,13 Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 1,19 Westerdokssluis (dv opening 1) 1,20 Westerdokbrug (dv opening 1) (bb) 1,26 Amsterdam, diensthaven te

-4,00 / -4,00 / KP III 12,00 / 2,45 /

11,90 / 2,00 /

-4,50 / -3,50 / KP

13,75 / 4,21 / 13,80 / / 13,80 / 2,74 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 238

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,51

Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (21,96)

Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z (212b1) 0,00 SMALLEPPADSGRACHT 0,00 Zoutkeetsgracht en Westerdok (0,11) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,16 L Realengracht 0,16 PRINSENEILANDSGRACHT 0,27 Sloterdijkerbrug (dv opening 1) (bb) 0,32 EILANDSGRACHT 0,48 BICKERSGRACHT Realengracht en Bickersgracht N (212b2) 0,00 REALENGRACHT 0,00 Zoutkeetsgracht en Westerdok (0,58) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,07 Zandhoeksbrug (dv opening 1) (bb) 0,16 R Realengracht. 0,16 BICKERSGRACHT N. Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (212b3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,11 0,21 KORTE PRINSENGRACHT Zoutkeetsgracht en Westerdok (1,03) Diepte Cemt-klasse Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Amsterdam, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Amsterdam, brug in de Haarlemmerhouttuinen (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug Haarlemmerstr.-Haarlemmerdijk (dv opening 1) (vast) Eenhoornschutsluis (dv opening 1) Brouwersgracht PRINSENGRACHT Lelysluisbrug (dv opening 1) (vast) Prinsensluis, brug (dv opening 1) (vast) Egelantiersgracht Leliesluisbrug (dv opening 1) (vast) Leliegracht Bloemgracht Amsterdam, brug Westermarkt-Rozengracht (dv opening 1) (vast) Reesluisbrug (dv opening 1) (vast) Lauriergracht Berensluisbrug (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug Looiersgracht-Runstraat (dv opening 1) (vast) Looiersgracht Passeerdersgracht

-3,50 / -2,60 / KP 0

11,40 / 2,46 /

-2,60 / -2,60 / KP 0 11,90 / 2,00 /

-2,60 / -2,60 / KP 0 6,20 / 4,36 / 6,50 / 4,36 / 11,80 / 5,31 / 6,22 / 3,10 /

0,21 0,32 0,33 0,35 0,64 0,83 R 0,90 0,91 L 1,01 R 1,15 1,33 1,38 R 1,54 1,71 1,73 R 1,88 R

5,90 / /

6,95 / 2,70 / 6,82 / 2,50 / 6,82 / 2,44 /

7,00 / 2,50 / 6,84 / 2,50 / 6,84 / 2,50 / 6,84 / 2,46 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 239

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,01

Amsterdam, brug in de Leidsegracht (dv opening 1) (vast) 2,02 Leidsegracht 2,18 Amsterdam, brug in de Leidsestraat (dv opening 1) (vast) 2,54 R Spiegelgracht 2,55 Amsterdam, brug in de Nieuwe Spiegelstraat (dv opening 1) (vast) 2,81 Amsterdam, brug in de Vijzelstraat (dv opening 1) (vast) 3,11 Reguliersgracht 3,13 Amsterdam, brug in de Reguliersgracht (dv opening 1) (vast) 3,32 Amsterdam, brug in de Utrechtsestraat (dv opening 1) (vast) 3,54 Amsterdam, brug in de Amstel (dv opening 1) (vast) 3,58 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2,39) Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (212c) 0,00 0,00 OLYMPIAKANAAL Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (6,55) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,09 Trambrug in de lijn Amsterdam - Amstelveen (dv opening 1) (vast) 0,12 L Stadionsgracht 0,21 STADIONGRACHT 0,29 R Verbindingskanaal naar de Schinkel (brug over invaart) 0,62 ZUIDERAMSTELKANAAL 0,65 Stadionschutsluis (sluis 1) 53,58 / / 53,58 12,00 / 12,00 0,81 Amsterdam, brug in de S-108 (dv opening 1) (vast) 1,01 Amsterdam, brug in de Jasonstraat (dv opening 1) (vast) 1,37 Amsterdam, brug Achillesstraat Locatellikade (dv opening 1) (vast) 1,56 Amsterdam, brug in de Parnassusweg (dv opening 1) (vast) 1,89 Amsterdam,brug Michel Angelotstr. Pr.Marijkestr. (dv opening 1) (vast) 1,89 Amsterdam,brug Michel Angelotstr. Pr.Marijkestr. (dv opening 2) (vast) 2,16 Amsterdam, brug in de Beethovenstraat. (dv opening 1) (vast) 2,28 R Beatrixpark (brug over invaart) 2,54 Amsterdam, brug in de Diepenbrockstraat. (dv opening 1) (vast) 2,81 Amsterdam, brug Apollolaan - Muzenplein (dv opening 1) (vast) 2,89 R Boerenwetering (Overtoom) 2,90 AMSTELKANAAL 2,95 L Noorder Amstelkanaal 2,97 L Boerenwetering

7,00 / 2,45 /

7,19 / 2,42 /

6,50 / 2,50 / 6,85 / 2,50 /

6,70 / 3,04 / 6,88 / 2,51 / 7,00 / 3,10 /

-3,10 / -3,10 / KP 0 7,00 / 2,40 /

/ / 12,00 / 2,46 / 25,20 / 2,64 / 14,40 / 2,48 / 12,00 / 2,47 / 8,00 / 2,47 / 8,00 / 2,47 / 12,00 / 2,47 /

12,00 / 2,50 / 12,00 / 2,48 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 240

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,30 3,58 3,85 4,20 4,58 4,66

Amsterdam, brug Fred. Bolstraat Scheldestr. (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug 2e van der Helstr. Maasstr. (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug P.L.Takstraat - Waalstraat (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug Van Woustraat - Rijnstraat (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug in de Amsteldijk (dv opening 1) (vast) Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (3,92)

12,00 / 2,46 / 12,00 / 2,46 / 12,00 / 2,86 / 12,00 / 2,45 / 12,00 / 2,39 /

Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (213) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIEUWE GOUWE Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (12,69) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

-3,10 / -3,10 / KP IV 95,00/11,00/2,80/

Traject: Gouwe-Steve Bikobrug. 0,48 R WV Gouda 0,51 R Kromme Gouwe 0,67 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Steve Bikobrug-Mallegatsluis. Cemt-klasse Steve Bikobrug (dv opening 1) (bb) Ir. De Kock van Leeuwensluis (sluis 1)

65,00/7,50/2,10/

0,67 0,68 1,24

II 46,00 / / 49,00 9,00 / 9,00 12,00 / 0,85 / / /

1,29 TURFSINGELGRACHT 1,37 R Kromme Gouwe 1,40 Diepte 1,40 Rabatbrug (dv opening 1) (bb) 1,43 L Kattensingelgracht 1,80 Guldenbrug (dv opening 1) (bb) 2,30 Mallegatsluis (sluis 1) 2,31 2,31 Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Mallegatsluis-Hollandsche IJssel. Mallegatsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Hollandsche IJssel (1,37)

-2,60 / -2,60 / KP 9,00 / 0,70 / 7,90 / 1,00 / / 4,65 / I 45,00/7,50/2,10/

45,00 / / 45,00 7,85 / 7,85

2,35 2,42

7,85 / 4,65 /

Wijde Aa en Does (215) 0,00 0,00 0,00 PADDEGAD Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (32,87) Diepte

-1,80 / -1,80 / KP Pagina 241

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,19 0,79 2,29 2,40 2,48 3,23 3,50 3,68 3,88 4,25 4,38 4,40 4,61 5,13 5,39 5,39 5,47 5,47 5,65 6,26 7,54 7,99 7,99 8,38 8,43

L L R R L R L R R

L R R R

Cemt-klasse WIJDE AA Camping Wijde Aa Ofwegenerwatering KROMME DOES Rijpweteringvaart DOES Noord Aa Doesbrug, Hoogmade (dv opening 1) (bb) Juffrouwwatering Voorwetering Bruine Wetering Verbinding naar de Voorwetering Verbinding naar de Voorwetering Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart (5,42) Doesmolenbrug (dv opening 1) (bb) Doesmolenbrug (dv opening 2) (vast) Doespolderwatering Uitwatering poldergemaal Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Dwarswatering Doeshaven Achterhovenerbrug (dv opening 1) (vast) Achterhovenerbrug (dv opening 2) (vast) Doesbrug, Leiderdorp (dv opening 1) (bb) Oude Rijn (48,26)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 0

6,50 / 1,65 /

9,00 / 3,00 / 16,80 / 3,00 /

/ 17,60 /

5,50 / 3,00 / 5,50 / 3,00 / 5,00 / 1,65 /

Leidsche Vaart (216) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,47 1,69 3,39 3,61 3,62 3,62 4,31 4,36 5,71 LEIDSCHE VAART Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (34,16) Diepte Cemt-klasse Vijfgatenbrug (dv opening 1) (bb) Paradijsbrug (dv opening 1) (bb) Grote Langeraarsewegbrug (dv opening 1) (bb) Rijnsaterwoude, brug in de N-207 (dv opening 1) (vast) Rijnsaterwoudsebrug (dv opening 1) (bb) Rijnsaterwoude, keersluis (dv opening 1) Rijnsaterwoude, keersluis (dv opening 2) BRAASSEMERMEER Diepte Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (31,11)

-1,80 / -1,30 / KP 0 7,00 / 1,00 / 7,50 / 1,00 / 5,50 / 1,00 / 8,00 / 2,52 / 5,50 / 1,00 / 5,30 / / 3,20 / / -2,00 / -2,00 / KP

Drecht (217) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 DRECHT Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (30,30) Diepte Cemt-klasse Bilderdamsebrug (dv opening 1) (bb)

-2,00 / -1,60 / KP 0 6,50 / 1,00 / Pagina 242

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,59 L Gemaal van der Breggen 4,30 Leimuiden, brug in de N-207 (dv opening 1) (vast) 4,82 Tolbrug, Leimuiden (dv opening 1) (bb) 4,82 Leimuiden, keersluis (dv opening 1) 6,67 Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (28,36) Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) (218) 0,00 RINGVAART VAN DE HAARLEMMERMEERPOLDER (NOORDELIJK GEDEELTE) Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (14,14) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

26,00 / 4,00 / 6,00 / 1,00 / 6,00 / /

0,00

0,00 0,00 0,00

-2,50 / -2,50 / KP II 70,00/7,50/2,00/4,60

Traject: Zuider Buiten Spaarne-Buiten Liede. 1,31 L Molenplas 2,70 Vijfhuizen, brug in de Vijfhuizerweg (dv opening 1) (vast) 3,11 Vijfhuizerbrug (dv opening 1) (bb) 3,61 Damsluis (dv opening 1) 4,73 Nieuwebrug, brug in de N-232 (dv opening 1) (vast) 4,98 Nieuwebrug, brug in de N-205 (dv opening 1) (vast) 5,26 L Fuikvaart 5,92 L Buiten-Liede 6,02 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Buiten Liede-Nieuwe Meer Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) 8,08 Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) 8,11 Haarlemmerliede, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) 9,93 Weerenbrug (dv opening 1) (bb) 10,92 L Uitwatering Gemaal Rijnland 11,36 Halfweg, brug (dv opening 1) (bb) 11,63 Halfweg, keersluis (dv opening 1) 14,71 R Uitwatering Gemaal De Lijnden 15,85 Badhoevedorp, brug in de T-106 (dv opening 1) (vast) 15,85 Badhoevedorp, brug in de T-106 (dv opening 2) (bb) 15,85 Badhoevedorp, brug in de T-106 (dv opening 3) (vast) 17,15 L Slotervaart 17,25 Sloterbrug (dv opening 1) (bb) 7,46 8,05

8,00 / 2,00 / 8,00 / 1,00 / 10,60 / / 19,03 / 5,27 / 9,25 / 5,30 /

70,00/7,50/2,30/5,00

/ 20,55 / 30,00 / 5,60 / 30,00 / 5,60 / 30,00 / 5,60 / 8,50 / 2,30 / 8,00 / 2,20 / 11,00 / / 15,00 / 4,00 / 8,50 / 4,03 / 13,00 / 3,94 /

8,50 / 1,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 243

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

18,38 18,38 18,41 18,41 18,44 18,44 18,70 19,55

Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast) Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 2) (vast) Badhoevedorp, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Badhoevedorp, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 1) (vast) Badhoevedorp, brug in de A-4 (dv opening 2) (vast) Oude Rijkswegbrug, Badhoevedorp (dv opening 1) (vast) Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (10,07)

16,20 / 7,90 / 16,20 / 7,90 / 16,20 / 7,90 / 16,20 / 7,90 / 16,20 / 7,90 / 16,20 / 7,90 / 14,00 / 5,70 /

Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (220) 0,00 0,00 VOORMALIGE OOSTERDOKSLUIS Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (23,04) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Diepgang opgegeven ten opzichte van NAP. Traject: Voormalige Oosterdokssluis - de Omval. 0,17 L Zouthaven 0,20 R Amsterdam, haven te 0,23 Oosterdoksbrug (dv opening 1) (vast) 0,23 Oosterdoksbrug (dv opening 2) (bb) 0,30 Amsterdam, spoorbrug Oosterdok (dv opening 1) (vast) 0,30 Amsterdam, spoorbrug Oosterdok (dv opening 2) (bb) 0,50 OOSTERDOK 0,50 Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0,00) 0,50 Dijksgracht en Witteburgervaart (0,00) 0,51 IJtunnel (dv opening 1) 0,81 MARINEDOK 0,81 Marinehaven te Amsterdam 0,96 Nieuwe Vaart te Amsterdam (0,00) 1,02 Kortjewantsbrug (dv opening 1) (bb) 1,03 Kortjewantsbrug, keersluis (dv opening 1) 1,05 SCHIPPERSGRACHT 1,13 Rapenburgersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 1,14 NIEUWE HERENGRACHT 1,14 Rapenburgersluis (sluis 1) 1,22 L Entrepotdok 1,31 Latjesbrug (dv opening 1) (bb) 1,58 Hortusbrug (dv opening 1) (bb) 1,78 Vaz Diasbrug (dv opening 1) (bb) 1,98 Walter Suskindbrug (dv opening 2) (bb) 2,03 R Herengracht Vaarwegen in Nederland 2002

-3,50 / -2,60 / KP II 67,00/7,20/2,75/

23,50 / 5,10 / 20,00 / 5,10 / 17,00 / 5,10 / 20,00 / 5,10 /

/ /

12,00 / 3,95 / 12,00 / / 8,76 / 2,93 /

45,87 / / 45,87 8,76 / 8,76

/ /

12,00 / 2,45 / 10,00 / 2,50 / 10,00 / 2,50 / 11,85 / 2,45 /

Pagina 244

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,03 2,03

AMSTEL Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (1,58) 2,19 R Keizersgracht 2,19 L Nieuwe Keizersgracht 2,29 Magere Brug (dv opening 5) (bb) 2,38 L Nieuwe Prinsengracht 2,39 Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel (3,58) 2,43 Amstelsluizen (sluis 2) 2,43 Amstelsluizen (sluis 3)

8,45 / 3,00 /

48,85 / / 48,85 8,34 / 8,34 48,85 / / 48,85 8,22 / 8,22

/ / / /

2,52 R Achtergracht 2,67 Hogesluisbrug (dv opening 5) (bb) 2,80 Singelgracht 2,84 Torontobrug (dv opening 2) (vast) 2,84 Torontobrug (dv opening 3) (bb) 2,84 Torontobrug (dv opening 4) (vast) 3,16 Nieuwe Amstelbrug (dv opening 4) (bb) 3,92 Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel (4,66) 4,14 L Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder 4,24 Berlagebrug (dv opening 1) (vast) 4,24 Berlagebrug (dv opening 2) (vast) 4,24 Berlagebrug (dv opening 3) (bb) 4,24 Berlagebrug (dv opening 4) (vast) 4,24 Berlagebrug (dv opening 5) (vast) 4,45 L Weespertrekvaart, afgesneden deel 4,94 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte ten opzichte van NAP. Traject: de Omval-Tolhuissluis. 4,94 Weespertrekvaart (0,00) 4,94 Diepte 4,96 L Wolfrat 5,16 L Amsterdam, Zuidergasfabriek 5,27 Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (0,00) 5,46 Utrechtse Brug (dv opening 1) (vast) 5,46 Utrechtse Brug (dv opening 2) (vast) 5,46 Utrechtse Brug (dv opening 3) (vast) 6,53 Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast) 6,53 Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 2) (vast) 6,56 Rozenoordbrug, metrobrug (dv opening 1) (vast) 6,56 Rozenoordbrug, metrobrug (dv opening 2) (vast) 6,57 Rozenoordbrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 6,57 Rozenoordbrug, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 6,62 Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002

8,20 / 3,77 / 7,95 18,00 / 4,25 / 12,00 / 5,00 / 18,00 / 4,25 / 13,70 / 3,70 /

10,75 / 3,00 / 10,75 / 3,00 / 11,90 / 3,71 / 10,75 / 3,00 / 10,75 / 3,00 / 70,00/7,20/2,35/5,30

-3,00 / -3,00 / KP

30,10 / 5,43 / 52,35 / 5,80 / 30,10 / 5,43 / 29,00 / 5,80 / 29,00 / 5,80 / 29,00 / 5,80 / 29,00 / 5,80 / 29,00 / 5,80 / 29,00 / 5,80 / 29,00 / 5,80 / Pagina 245

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Rozenoordbrug, brug in de A-10 (dv opening 2) (vast) 11,45 Ouderkerk aan de Amstel, brug in de N-522 (dv opening 1) (vast) 11,45 Ouderkerk aan de Amstel, brug in de N-522 (dv opening 2) (bb) 11,45 Ouderkerk aan de Amstel, brug in de N-522 (dv opening 3) (vast) 11,70 L Ouderkerk aan de Amstel, haven te Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche 11,81 Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (0,00) 12,47 Amstelveen, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) 13,25 L De Amstel 13,50 L De Amstel, zuidelijke invaart 17,98 Oude Waver (5,94) 21,85 Uithoorn, busbrug (dv opening 1) (bb) 21,85 Uithoorn, busbrug (dv opening 2) (bb) 22,32 Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 1) (vast) 22,32 Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 3) (bb) 22,32 Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 2) (vast) 22,32 Prinses Irenebrug, Uithoorn (dv opening 4) (vast) 23,07 Kromme Mijdrecht en Grecht (0,00) 25,77 Vrouwenakkerbrug (dv opening 1) (bb) 30,19 Tolhuissluis (sluis 1) 30,19 30,20 Tolhuissluis (sluis 2) Max. toegestane afmetingen algemeen Zie; bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Tolhuissluis. Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Tolhuissluis, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) AARKANAAL Drecht (0,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Tolhuissluis-Oude Rijn. Diepte Kattenbrug (dv opening 1) (bb) Papenbrug (dv opening 2) (bb) Papenbrug (dv opening 3) (vast)

6,62

29,00 / 5,80 / 10,50 / 2,69 / 10,50 / 2,71 / 10,50 / 2,69 /

34,00 / 5,80 /

10,00 / 2,58 / 10,00 / 2,58 / 10,50 / 2,80 / 10,50 / 2,80 / 10,50 / 2,80 / 10,50 / 2,80 /

25,00 / / 25,00 4,05 / 4,05 52,00 / / 56,00 8,09 / 8,09

10,50 / 1,20 / / / / / 56,00

30,21 30,21 30,30 30,30 30,30 30,30 30,30

8,09 / 1,00 / 4,05 / 1,00 /

-2,60 / -2,60 / KP III 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/ 70,00/8,50/2,50/

31,68 31,68 33,15 33,15

-2,70 / -2,70 / KP 10,00 / 2,05 / 10,50 / 2,00 / 5,00 / 2,35 / Pagina 246

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

33,15 Papenbrug (dv opening 1) (vast) 33,18 L Kromme- of Hoeksche Aar 33,18 R Verbindingskanaal tot de Langeraarsche Plassen 33,19 L Kromme- of Hoeksche Aar 34,16 Leidsche Vaart (0,00) 35,58 Aardammerbrug (dv opening 1) (bb) 35,58 Aardammerbrug (dv opening 2) (vast) 35,58 Diepte 37,25 L Uitwateringsgeul Schoutenvaartsche Boezem 37,27 Aarlanderveen, keersluis (dv opening 1) 38,03 L Aarlanderveensche Wetering 38,20 Zegerbrug (dv opening 1) (bb) 38,20 Zegerbrug (dv opening 2) (vast) 39,65 R Zegerplas 41,28 Rijnbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (vast) 41,47 Oude Rijn (35,22) 41,47 Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (0,00) Nieuwe Vaart te Amsterdam (220a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,40 0,45 0,54 R 0,72 0,90 0,94 1,05 R 1,42 1,43 1,53 1,54 L 1,91 2,36 2,74 R 2,82 3,10 NIEUWE VAART Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0,96) Diepte Cemt-klasse Kattenburgerbrug (dv opening 1) (vast) Kattenburgerbrug (dv opening 2) (bb) Kattenburgerbrug (dv opening 3) (vast) Keersluis Nieuwe Vaart (dv opening 1) Pelikaanbrug (dv opening 1) (bb) Verbinding met Entrepotdok Cemt-klasse Voormalige spoorbrug (dv opening 1) Amsterdam, brug Sarphatistraat-Czaar Peterstraat (dv opening 1) (vast) Verbinding met lozingskanaal Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug in de Panamalaan (dv opening 1) (vast) Verbinding naar Entrepothaven Amsterdam, brug in de Veelaan (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug in de IJburglaan (dv opening 1) (vast) Lozingskanaal Zeeburgerschutsluis (sluis 1) Amsterdam-Rijnkanaal (1,57)

5,00 / 2,35 /

10,50 / 2,00 / 4,50 / 2,50 / -3,10 / -3,10 / KP

24,28 / / 10,50 / 2,50 / 4,94 / 2,50 / 22,00 / 5,70 /

-3,60 / -3,60 / KP II 10,00 / 2,90 / 15,00 / 3,10 / 10,00 / 3,05 / 15,00 / / 10,00 / 2,50 / 0 11,00 / 2,40 / 11,00 / 2,57 /

15,00 / 2,50 / 15,00 / 2,50 / 13,30 / 2,70 /

8,20 / 2,90 / 14,20 / 2,70 /

50,32 / / 50,32 11,50 /

/ /

Dijksgracht en Witteburgervaart (220b) 0,00 DIJKSGRACHT Pagina 247

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (0,00) 0,00 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0,50) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,67 Mariniersbrug (dv opening 1) (bb) 0,67 Mariniersbrug (dv opening 2) (vast) 0,90 R Kattenburgervaart 1,12 WITTENBURGERVAART 1,30 Cemt-klasse 1,32 R WSV De Oostvaarders 1,47 L Oosterburgerdwarsvaart Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel (220c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,18 L 0,26 0,37 0,41 0,41 0,41 0,53 0,54 0,73 0,90 0,92 0,97 0,99 L R L R OOSTERDOK Dijksgracht en Witteburgervaart (0,00) Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0,50) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen D opgegeven bij NAP Langedokbrug (dv opening 1) (vast) Langedokbrug (dv opening 2) (bb) Langedokbrug (dv opening 3) (vast) Nautisch kwartier Oosterdokhaven OUDE SCHANS Diepte Cemt-klasse Amsterdam, brug in de Prins Hendrikkade (dv opening 1) (bb) Rapenburgwal Eilandsgracht Keizersbrug (dv opening 1) (vast) Houtkopersburgwal Kromboonsloot St. Anthonisluis (dv opening 1) Sint Anthonisluis, brug over (dv opening 1) (vast) Raamgracht B. Bijvoetbrug (dv opening 1) (vast) ZWANENBURGWAL Binnen Amstel BINNEN AMSTEL Blauwbrug (dv opening 2) (vast) Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (2,03)

-4,00 / -2,60 / KP II 20,00 / 2,17 / 9,00 / 2,45 /

0

-3,60 / -3,60 / KP II 67,00/7,20/2,30/ 23,00 / 3,05 / 8,45 / 3,25 / 34,00 / 3,05 /

-2,60 / -2,60 / KP 0 9,00 / 3,26 / 5,32

9,20 / 3,10 /

8,32 / / 8,50 / 2,95 /

1,05 R 1,21 1,22 1,31 R 1,44 1,52 1,58

8,00 / 3,10 /

14,00 / 3,00 /

Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) (220d) 0,00 0,00 0,00 DUIVENDRECHTSCHE VAART Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (5,27) Diepte

-3,60 / -2,60 / KP Pagina 248

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,12 0,57 0,92 0,92 1,24 1,48

Cemt-klasse Amsterdam, brug (dv opening 1) (vast) 1e Zijhaven Amstel I te Amsterdam De Heusbrug (dv opening 1) (vast) Amsterdam, trambrug (dv opening 1) (vast) Duivendrecht, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast) 2e Zijhaven Amstel II te Amsterdam

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak II

23,20 / 5,21 / 17,00 / 5,20 / 17,00 / 5,20 / 26,20 / 6,00 /

Weespertrekvaart (221) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WEESPERTREKVAART Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (4,94) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen. Omvalbrug (dv opening 1) (bb) Amsterdam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Schulpstuw te Duivendrecht (dv opening 1) Duivendrecht, haven te Duivendrecht, brug in verbindingsweg A-10 (dv opening 1) (vast) Duivendrecht, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast) Duivendrecht, brug in de Gooiseweg (dv opening 1) (vast) Duivendrecht, brug in de Gooiseweg (dv opening 2) (vast) Duivendrechtsebrug (dv opening 1) (bb) Duivendrechtsebrug (dv opening 2) (bb) Gemaal Portengen Venserbrug (dv opening 1) (bb) Diemerbrug (dv opening 1) (bb) Diemen, aansluiting Diemen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Muidertrekvaart Diemen, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast) Korte Diem Bijlmer, brug (dv opening 1) (vast) Amsterdam, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) GAASP Uitwatering poldergemaal Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) SMALWEESP Gein (0,00) Driemond, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Driemond, sluis (sluis 1) 55,00 / / 55,00 9,00 / 9,00 Smalweesp (1,74)

-2,25 / -2,25 / KP II 52,00/7,50/2,10/

0,25 0,30 0,40 1,10 R 1,80 1,94 2,06 2,06 2,13 2,13 2,80 R 2,97 3,35 3,60 L 3,87 3,96 4,57 L 4,60 4,94 L 5,76 6,93 7,16 7,86 L 8,35 8,85 8,95 9,05 9,35 9,41 9,54

10,00 / 3,15 / 5,15 25,80 / 5,05 / 23,50 / / / 6,97 / / 6,50 / 15,50 / 5,10 / 15,50 / 5,10 / 14,00 / 2,91 / 5,06 14,00 / 2,91 / 5,06 9,50 / 0,90 / 8,70 / 1,20 / 22,00 / 5,10 / / 19,40 / 18,50 / 4,95 /

23,00 / 5,65 / / 6,40 /

/ 15,25 / / 21,00 /

9,00 / 1,95 / / /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 249

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

9,54

Amsterdam-Rijnkanaal (10,55)

Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (222) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 1,00 L 1,05 1,89 3,29 3,29 3,29 3,29 3,32 3,52 4,14 R 4,61 4,68 4,68 4,68 4,75 6,28 L 6,78 7,08 7,68 L 7,72 7,72 7,72 BULLEWIJK Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (11,81) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Bullewijk. Kerkbrug, Ouderkerk aan de Amstel (dv opening 1) (bb) Toldeur (dv opening 1) Watersportvereniging Ouder-Amstel Jan Benninghbrug (dv opening 1) (bb) Ouder-Amstel, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) WAVER Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (0,00) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Waver. Voetangelbrug (dv opening 1) (bb) Damsluis (dv opening 1) Poldergemaal De Rondehoep Stokkelaarsbrug (dv opening 1) (bb) WINKEL Oude Waver (0,00) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Winkel. Botsholsebrug (dv opening 1) (bb) Poldergemaal De Waard Draaibrug (dv opening 1) (bb) Nellesteinsebrug (dv opening 1) (bb) Voortzetting Winkel VAART NAAR DE VINKEVEENSCHE PLASSEN (SLUISVAART) Diepte Proostdijersluis (sluis 1)

-1,60 / -1,60 / KP 0 15,00/4,50/1,50/ 4,74 / 1,10 / 5,00 / / 7,00 / 1,00 / 33,50 / 4,85 /

-1,30 / -1,30 / KP 14,00/3,60/1,30/ 4,30 / 1,00 / 5,00 / / 4,35 / 1,00 /

14,00/3,60/1,30/ 4,50 / 1,00 / 4,20 / 1,00 / 4,20 / 1,00 /

-50,00 / -1,70 / KP 22,50 / / 22,50 5,25 / 5,25 / /

7,82 L Bon 7,92 VINKEVEENSE PLASSEN 9,95 MIDDENWETERING, VINKEVEENSE PLASSEN 10,34 Baambrugse Zuwebrug (dv opening 1) (bb) 10,56 VINKEVEENSE PLASSEN 12,01 Demmerikse brug (dv opening 1) (bb) 12,05 R Veldwetering 12,05 GEUZENSLOOT Heinoomsvaart, Ringvaart van het 12,05 Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (10,83) 12,05 Diepte 12,05 Max. toegestane afmetingen algemeen

9,10 / 1,00 / 9,10 / 2,80 /

-6,00 / -1,60 / KP 28,00/5,50/1,50/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 250

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

12,06 12,92

Traject Geuzensloot - Angstel - Nieuwe Wetering (westelijk deel). Demmerikse Sluis (sluis 1)

28,00 / / 28,00 6,50 /

/ / 17,50 / 3,90 /

Loenersloot, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) 13,64 ANGSTEL 13,64 Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (11,77) 14,84 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 15,83 NIEUWE WETERING (WESTELIJK DEEL) 15,85 R Gemaal 16,73 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 16,77 Nieuwersluis, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 16,80 Brug in het jaagpad A-dam - Rijnkanaal (dv opening 1) (bb) 16,81 Hefdeuren (dv opening 1) 16,88 NIEUWE WETERING (OOSTELIJK DEEL) 16,88 Amsterdam-Rijnkanaal (22,26) 16,88 Diepte 16,97 Nieuwersluis, brug (dv opening 1) (vast) 16,97 Nieuwersluis (dv opening 1) 17,57 Nieuwersluis (dv opening 1) 17,58 Nieuwersluis, brug in het Jaagpad (dv opening 1) (bb) 17,62 Vecht (16,95) Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (222a) 0,00 0,00 HOLENDRECHT Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (3,29) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Holendrecht en Angstel (noordelijk deel). Uitwateringsgeul poldergemaal Abcoude, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) Abcoude, brug in de A-2 (dv opening 2) (vast) ABCOUDERMEER Abcoude (dv opening 1) ANGSTEL Heinkuitenbrug (dv opening 1) (bb) Gein (6,16) Hulksbrug (dv opening 1) (bb) Abcoude, aansluiting Oude Gein Keersluis (dv opening 1) Abcoude, aansluiting Oude loop van de Winkel Oud Gein, brug (dv opening 1) (bb) Lepenbrug (dv opening 1) (bb) Dorpsbrug, Baambrugge (dv opening 1) (bb)

/ 15,20 /

/ 18,90 / 7,30 / 1,40 / 4,45 7,70 / 1,70 / 4,60 7,70 / /

-1,20 / -1,20 / KP 4,90 / 3,00 / 5,00 / / 3,45 / / 3,45 / 1,00 /

0,00 0,00 0,00

-1,30 / -1,10 / KP 0 12,00/4,00/1,10/

1,90 R 2,09 2,09 2,64 3,06 3,16 3,61 3,69 3,96 4,81 5,29 5,39 5,52 6,00 6,13 6,42 8,09

6,50 / 3,50 / 6,50 / 3,50 /

5,00 / / 4,60 / 0,70 / 4,50 / 0,65 /

R R R R

6,00 / /

/ / 4,20 / 1,00 / 4,10 / 1,00 / Pagina 251

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

10,52 11,11 11,43 11,43 11,77

Donkervlietbrug (dv opening 1) (bb) Slotbrug (dv opening 1) (bb) Loenersloot, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast) Loenersloot, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast) Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (13,64)

4,30 / 1,00 / 3,80 / 1,00 / 15,00 / 2,80 / 6,00 / 2,80 /

Gein (222a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,72 1,34 3,32 5,58 6,08 6,16 GEIN Weespertrekvaart (9,05) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Geinboogbrug (dv opening 1) (vast) Keersluis (dv opening 1) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Wilhelminabrug, Driemond (dv opening 1) (vast) Nauwe Gein, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Dorpsbrug, Abcoude (dv opening 1) (bb) Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) (3,69)

-1,00 / -1,00 / KP 0 12,00/3,20/1,10/ 4,80 / 2,25 / 11,85 / / / 15,00 / / 15,00 / 6,70 / 2,07 / 3,00 / 0,80 / 2,40 3,60 / 0,70 /

Oude Waver (222b) 0,00 0,00 OUDE WAVER Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (4,68) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,46 Stokkelaarsbrug, brug (dv opening 1) (bb) 1,73 Waver, brug (dv opening 1) (bb) 2,50 Winkel, voetbrug (dv opening 1) (bb) 2,88 L Uitwateringsgeul poldergemaal Winkel 2,90 Damsluis te Gemaal (dv opening 1) 3,01 Waverbrug (dv opening 1) (bb) 5,30 Jack de Clerbrug (dv opening 1) (bb) 5,81 Damsluis te Nessersluis (dv opening 1) 5,94 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (17,98)

-1,20 / -1,20 / KP 0 12,00/3,20/1,10/ 4,20 / 0,60 / 4,60 / 0,60 / 4,60 / 0,60 / 5,00 / / 4,10 / 0,60 / / / 5,00 / /

Kromme Mijdrecht en Grecht (223) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 KROMME MIJDRECHT Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (23,07) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Kromme Mijdrecht. R Verbinding met de Amstel

-2,10 / -1,90 / KP II 52,00/6,60/2,10/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 252

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,70 1,71 2,58 5,51 6,41 6,51 8,21 8,51 9,01 10,49 10,90 10,92 10,92 11,02 11,02 11,02 11,02

R L L R R R

Damsluis (dv opening 1) Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (0,00) De Hoef, brug (dv opening 1) (bb) Poldergemaal Montana Residence Poldergemaal Poldergemaal Poldergemaal Poldergemaal Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (0,00) Kollenbrug (dv opening 1) (bb) GRECHT Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen (13,64) Woerdense Verlaat (sluis 1)

7,15 / /

9,10 / 1,00 /

5,80 / 1,00 /

31,00 / / 31,00 5,10 / 5,10

/ / -1,70 / -1,70 / KP 0 5,10 / 1,00 /

Diepte Cemt-klasse Woerdense Verlaat, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb) 13,80 R Poldergemaal 18,42 R Zegveldsche Wetering 19,02 L De Greft WSV 19,42 Woerden, keersluis (dv opening 1) 19,51 Blokhuisbrug, Woerden (dv opening 1) (bb) 19,55 Oude Rijn (19,09) Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (223a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,07 KERKVAART Kromme Mijdrecht en Grecht (1,71) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht). Pondskoekersluisbrug (dv opening 2) (vast) Pondskoekersluisbrug (dv opening 3) (vast) Pondskoekersluis (sluis 1)

5,10 / / 5,10 / 1,00 /

-1,20 / -1,00 / KP 0 12,00/3,20/1,10/ 9,00 / 2,50 / 6,00 / 2,50 / / /

19,00 / / 19,00 4,30 /

0,24 L Mennonieten Wetering 0,26 Spoorbrug in de Oude spoorbaan (dv opening 1) (vast) 0,28 R Veldwetering 2,96 Mijdrecht, brug in de Ambachtsherensingel (dv opening 1) (vast) 3,39 Irenebrug, Mijdrecht (dv opening 1) (bb) 3,50 RINGVAART GROOT-MIJDRECHT 3,77 Steffensbrug (dv opening 1) (bb) 4,14 Mijdrecht, brug in de Rondweg (dv opening 1) (bb) 5,59 Burgemeester de Voogtbrug (dv opening 1) (bb) 6,41 Poldervaartbrug, Wilnis (dv opening 1) (vast)

8,00 / 2,50 /

16,00 / 2,50 / 4,30 / 1,50 / 5,00 / 1,00 / 4,90 / 0,90 / 2,50 4,30 / 0,70 / 9,60 / 2,50 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 253

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

6,80

Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (4,43)

Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (224) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 1,63 HEINOOMSVAART Kromme Mijdrecht en Grecht (10,49) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Heinoomsvaart (zuidwestelijk). Westveense brug (dv opening 1) (bb) Woerdense Verlaat, keersluis (dv opening 1) Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (0,00) GEER Oudendambrug (dv opening 1) (bb) Geerbrug (dv opening 1) (bb) Geer, keersluis (dv opening 1) Wilhelminabrug, Geer (dv opening 1) (bb) Bijleveld (voortzetting, onbevaarbaar) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Bijleveld (noordelijk deel). BIJLEVELD Kockengen, aansluiting Bijleveld (voortzetting) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Groote Heycop - Kerkvaart voortzetting Groote Heycop. GROOTE HEIJCOP Diepte Kockengen, keersluis (dv opening 1) Portengensebrug (dv opening 1) (bb) Uitwateringsgeul Poldergemaal Galgenwaardse brug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Aa Breukelen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) KERKVAART Breukelen, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) Breukelen, aansluiting Grote Heycop, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Breukelen, brug (dv opening 1) (vast) Breukelen, keersluis (dv opening 1) Amsterdam-Rijnkanaal (25,54) Max. toegestane afmetingen algemeen Breukelen, voetbrug (dv opening 1) (vast) Breukelen, sluis (sluis 1) 27,00 / / 27,00 3,90 / 3,90 Diepte

-1,60 / -1,40 / KP 0 14,00/3,60/1,40/ 7,20 / 0,60 / 7,20 / /

1,92 2,27 3,29 3,29 3,67 4,74 L 4,75 4,83 6,16 R 6,28 R 6,29

7,00 / 0,60 / 5,20 / 1,60 / 5,20 / / 4,70 / 0,30 / 14,00/3,60/1,40/

14,00/4,00/1,40/

6,39 6,39 6,39 7,65 8,99 R 9,65 9,79 9,87 L 9,95 10,01 10,05 10,06 10,08 L 10,18 10,40 10,41 10,47 10,52 10,54 10,54 10,54

-1,50 / -1,50 / KP 5,10 / / 5,00 / 0,40 / 5,20 / 0,70 / 3,20 / 14,80 / 6,00 / 2,74 / / 14,80 / 6,00 / 3,16 /

6,00 / 0,94 / 3,20 6,00 / 2,90 / 6,00 / / 3,20 /2,75/0,80/ 3,90 / 2,75 / / / -1,20 / -1,20 / KP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 254

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

10,63

10,71 10,72 10,98 10,98 11,11 11,20

HEINOOMSVAART, GEER, BIJLEVELD, GROOTE HEIJCOP, KERKVAART EN DANNE Breukelen, brug (dv opening 1) (bb) DANNE Breukelen, brug in de Rijksstraatweg (dv opening 1) (bb) Sluiskomplex Breukelen (voormalig) (dv opening 1) Breukelen, brug (dv opening 1) (bb) Vecht (14,12)

5,60 / 0,90 / 3,70 / 1,00 / 3,90 / / 4,00 / 1,00 /

Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot (224a) 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 HEINOOMSVAART Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (1,63) Diepte Oudhuizersluis (sluis 1) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject Heinoomsvaart (overig noordelijk deel). Veldwetering dr. F.H. De Bruynebrug (dv opening 1) (vast) Gemaal te Wilnis Heinoomsbrug (dv opening 1) (bb) RINGVAART VAN HET WATERSCHAP GROOT-MIJDRECHT Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht (6,80) Schoolbrug, Wilnis (dv opening 1) (vast) Wilnis, brug in de N-212 (dv opening 1) (vast) Ophaalbrug (voormalig) (dv opening 1) Voortzetting Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht GEUZENSLOOT Heulbrug (dv opening 1) (bb) Geuzenbrug (dv opening 1) (bb) Vinkeveensche Plassen Vinkeveensche Plassen Vinkeveensche Plassen Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (12,05)

-1,10 / -1,10 / KP 20,00 / / 23,20 4,50 / 4,50 / / 12,00/3,20/1,10/

1,42 R 1,70 4,13 L 4,22 4,43 4,43 4,49 4,67 7,21 7,68 R 7,72 8,16 8,25 8,39 L 9,29 L 10,28 L 10,83

9,37 / 2,69 / 4,33 / 0,90 / 3,15

5,85 / 2,90 / 5,00 / 2,40 / 4,25 / /

5,50 / 1,00 / 4,75 / 0,90 /

Amsterdam-Rijnkanaal (225) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFGESLOTEN IJ, AMSTERDAM-RIJNKANAAL Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (25,92) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Amsterdam-Rijnkanaal. Zie ook Bijzondere bepaling. AMSTERDAM-RIJNKANAAL

-6,00 / -5,00 / KP VIb 200,00/23,00/4,00/

0,59

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 255

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,59 0,83 0,93 0,98 1,57 1,82 2,24 2,67 R 2,77 L 3,05 5,27 5,82 5,85 6,97 7,07 7,25 7,37 8,18 8,27 10,55 10,55 10,71 13,45 16,32 19,38 21,10 21,45 21,50 22,26

R L

L

R L R L

23,99 R 25,54 25,92 26,18 27,87 28,07 29,52 30,92 31,59 32,15 34,63 35,04 35,19 35,73 35,73 36,01 36,05 36,19 37,80 38,16

R R R L

Ertshaven Spoorwegbassin te Amsterdam Entrepothaven Piet Hein Tunnel (dv opening ) Nieuwe Vaart te Amsterdam (3,10) Amsterdamsebrug (dv opening 1) (vast) Keerschuif Zeeburg (dv opening 1) Het Nieuwe Diep (zie Bijzonderheden Algemeen) Het Nieuwe Diep (zie Bijzonderheden Algemeen) Zeeburgerbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Toegang tot De Diemen (brug over invaart) De Diem Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Muidertrekvaart (4,12) Muiderbrug (dv opening 1) (vast) Gemaal Papelant (spui gemaal) Weesperspoorbrug (dv opening 1) (vast) Weespertrekvaart (9,54) Smalweesp (1,74) Weesperbrug (dv opening 1) (vast) Verbinding te Nigtevecht (0,59) Gemaal Baambrugge Loenerslootsebrug (dv opening 1) (vast) Uitwateringskanaal Nieuwe Wetering Nieuwe Wetering (brug over invaart) Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (16,88) Uitwateringsgemaal Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (10,47) Breukelerbrug (dv opening 1) (vast) gemaal Waterzuiverings Haarrijn Uitwateringskanaal gemaal Maarssenbroek Ballast Nedam te Maarssen Maarsserbrug (dv opening 1) (vast) Zuilensebrug (dv opening 1) (vast) Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0,13) Demkaspoorbrug (dv opening 1) (vast) Standard Fasel Uraniumkanaal met aanliggende havens (0,00) Energiehaven Industriehaven te Utrecht Utrecht, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Vleutensebrug (dv opening 1) (vast) Merwedekanaal (benoorden de Lek) (0,00) Oude Rijn (0,00) De Meernbrug (dv opening 1) (vast)

/ / / 9,30 / 50,00 / /

/ 9,05 / / 22,40 /

/ 20,40 / / 20,40 / / 9,05 / / 9,05 /

/ 9,05 /

/ 9,05 /

/ 9,05 /

/ 9,05 / / 11,45 /

/ 9,05 /

/ 9,05 / / 9,05 /

/ 9,05 / Pagina 256

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

39,17 Papendorpsebrug (dv opening 1) (vast) 40,48 Galecopperbrug (dv opening 1) (vast) 41,21 R Uitwateringskanaal gemaal Galecopper Wetering 41,45 Jutphasespoorbrug (dv opening 1) (vast) 41,48 Jutphasebrug (dv opening 1) (vast) 41,69 L Uitwateringsgemaal 41,95 Merwedekanaal (benoorden de Lek) (6,37) 41,95 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 42,64 Nieuwegeinsebrug (dv opening 1) (vast) 43,08 Lekkanaal (0,00) 45,05 R Uitwateringsgemaal 45,10 Houtensebrug (dv opening 1) (vast) 46,55 L Uitwateringskanaal Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 47,50 R Uitwateringsgemaal 49,54 Schalkwijk, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 49,68 Schalkwijksebrug (dv opening 1) (vast) 54,15 R Uitwateringsgemaal 54,26 Goyerbrug (dv opening 1) (vast) 55,19 L Oude Kromme Rijn 59,44 VOORHAVEN PRINSES IRENESLUIS, AMSTERDAM-RIJNKANAAL 59,51 Prinses Irenesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vast) 59,51 Prinses Irenesluis, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (vast) 59,51 Prinses Irenesluis (sluis 1) 59,51 59,89 61,20 61,29 Prinses Irenesluis (sluis 2)

/ / / 9,05 /

/ 9,08 / / 9,05 /

/ 22,40 / / 10,40 /

/ 10,90 /

/ 9,45 / / 9,10 / / 9,05 /

24,00 / 9,65 / 18,00 / 9,50 / 260,00 / / 260,00 24,00 / 24,00 350,00 / / 350,00 18,00 / 18,00 / 11,65 / / 12,05 / -4,70 / -4,70 / SP

Diepte AMSTERDAM-RIJNKANAAL Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (59,79) 61,39 Diepte 62,35 Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0,00) 62,59 Prinses Marijkesluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vast) 62,72 Keerschuif te Rijswijk (dv opening 1) 63,11 Prinses Marijkesluis en Voorhavens (0,76) 64,28 Ravenswaaijsebrug (dv opening 1) (vast) 65,33 L Uitwateringskanaal gemaal Mauriksche Wetering 68,56 Rooijensteinsebrug (dv opening 1) (vast) 69,05 L Uitwatering H.A. van Beuningengemaal 69,81 Gemeentehaven van Tiel (0,00) 70,01 VOORHAVEN PRINS BERNHARDSLUIS, AMSTERDAM-RIJNKANAAL 71,54 Prins Bernhardsluis, spoorbrug Betuwelijn (dv opening 1) (vast) 71,54 Prins Bernhardsluis, spoorbrug Betuwelijn (dv opening 2) (vast) 71,56 Prins Bernhardsluis, brug in de A-15 (dv opening 1) (vast) 71,56 Prins Bernhardsluis, brug in de A-15 (dv opening 2) (vast)

-7,00 / -7,00 / SP 80,00 / 11,85 / 80,00 / 0,00 / 11,65 / 18,00 /

140,80 / 17,50 /

24,00 / 10,55 / 18,00 / 10,55 / 24,00 / 10,55 / 18,00 / 10,55 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 257

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

71,59 71,59 71,64 71,64 71,90 72,32 73,07 73,26

Prins Bernhardsluis, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Prins Bernhardsluis, spoorbrug (dv opening 2) (vast) Prins Bernhardsluis (sluis 1) Prins Bernhardsluis (sluis 2) Diepte Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) AMSTERDAM-RIJNKANAAL Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord (54,78)

24,00 / 10,55 / 18,00 / 10,55 / 260,00 / / 260,00 24,00 / 24,00 350,00 / / 350,00 18,00 / 18,00 / 13,55 / / 13,55 / -0,80 / -0,80 / NAP / 38,00 /

Uraniumkanaal met aanliggende havens (225b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 0,89 URANIUMKANAAL Amsterdam-Rijnkanaal (35,19) Diepte Cemt-klasse Kernhaven Protonhaven Mesonhaven

-5,10 / -5,00 / KP Va

Lekkanaal (225e) 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 LEKKANAAL Amsterdam-Rijnkanaal (43,08) Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Amsterdam-Rijnkanaal - Lek. 0,54 Overeindsebrug (dv opening 1) (vast) 1,90 R Waterinlaat pompstation Nieuwegein 1,97 L Uitwatering Schalkwijkse Wetering 2,71 Prinses Beatrixsluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) 2,71 Prinses Beatrixsluizen, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast) 2,72 Prinses Beatrixsluizen (sluis 1) 2,72 2,72 2,98 4,15 Prinses Beatrixsluizen (sluis 2) Diepte VOORHAVEN PRINSES BEATRIXSLUIS, LEKKANAAL Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (80,26)

Vb -4,20 / -4,20 / KP 200,00/17,70/3,30/ 72,00 / 9,05 /

18,00 / 9,30 / 18,00 / 9,30 / 225,00 / / 225,00 18,00 / 18,00 225,00 / / 225,00 18,00 / 18,00 / 9,30 / / 9,30 / -4,50 / -4,50 / NAP

Gemeentehaven van Tiel (225f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 HAVENTAK I, GEMEENTEHAVEN VAN TIEL Amsterdam-Rijnkanaal (69,81) Diepte Cemt-klasse HAVENTAK II, GEMEENTEHAVEN VAN TIEL

-5,20 / -5,20 / SP Va

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 258

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Prinses Marijkesluis en Voorhavens (225g) 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,76 VOORHAVENS PRINSES MARIJKESLUIS Amsterdam-Rijnkanaal (62,35) Diepte Prinses Marijkesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Prinses Marijkesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 2) (vast) Prinses Marijkesluis (sluis 1) Prinses Marijkesluis (sluis 2) Amsterdam-Rijnkanaal (63,11)

-7,00 / -5,35 / SP 18,00 / 12,00 / 18,00 / 12,00 / 260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00 260,00 / / 260,00 18,00 / 18,00 / / / /

Merwedekanaal (benoorden de Lek) (226) 0,00 0,00 0,00 0,00 MERWEDEKANAAL Amsterdam-Rijnkanaal (36,19) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij een waterstand van NAP-0,40m op het Amsterdam-Rijnkanaal of hoger of zoveel minder als de waterstand lager is. Bij een waterstand van NAP+1,35m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnensluis is.

Va 100,00/11,50/2,80/

0,00 0,65 1,03 1,03 1,13 1,14 1,14 1,42 L 1,57 L 1,57 R 1,91 2,08 2,24 2,25 2,50 2,50 2,56 3,14 4,25 4,46 L 4,72

Diepte Spinozabrug (dv opening 1) (bb) Nieuwe Schutsluis (sluis 1) Diepte Nieuwe schutsluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Muntbrug (dv opening 1) (bb) Muntbrug (dv opening 2) (bb) Oude Rijn Leidsche Vaart Leidsche Rijn Sowetobrug (dv opening 1) (vast) Utrecht, brug (dv opening 1) (vast) Utrecht, brug bij de Jaarbeurs (dv opening 1) (vast) Utrecht, voetbrug bij de Jaarbeurs (dv opening 1) (vast) Nelson Mandelabrug, Utrecht (dv opening 1) (bb) Nelson Mandelabrug, Utrecht (dv opening 2) (vast) Veilinghaven Balijebrug (dv opening 1) (bb) Socratesbrug (dv opening 1) (bb) Utrecht, haven te Vaartsche Rijn en Oude Gracht (0,00)

-3,30 / -3,30 / BP 120,00 / / 120,00 14,00 / 14,00 14,00 / 3,50 / / / -3,30 / -3,30 / KP 14,00 / 1,49 / 14,00 / 1,00 / 14,00 / 1,00 /

14,00 / 3,80 / 30,58 / 3,85 / 24,30 / 4,15 / 24,30 / 4,15 / 12,70 / 1,85 / 5,85 10,75 / 1,65 /

14,00 / 3,63 / 14,00 / 2,63 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 259

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

5,19

Utrecht, brug in de A-12 (dv opening 1) (vast) 5,68 Liesboschbrug (dv opening 1) (bb) 5,92 R Spuikanaal 6,13 Noordersluis, Utrecht (sluis 1) 6,13 6,13 6,37 6,66 Noordersluis, Utrecht (sluis 2) Diepte Amsterdam-Rijnkanaal (41,95) Zuidersluis, Nieuwegein (sluis 1)

14,00 / 6,40 / 12,00 / 2,35 / 6,50 120,00 / / 120,00 12,00 / 12,02 55,00 / / 55,00 7,00 / 7,02 / / / / -3,30 / -3,30 / BP 120,00 / / 120,00 12,00 / 12,00 / / -3,30 / -3,15 / KP 13,00 / 0,75 / 14,00 / 2,60 /

6,66 Diepte 7,02 Rijkshaven Utrecht 7,27 Blauwebrug (dv opening 1) (bb) 7,77 Rijnhuizerbrug (dv opening 1) (bb) 8,39 Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (0,00) 8,85 L Nieuwegein, aansluiting 9,11 L Hatenboer Yachting en W.S.V Plettenburg. 9,17 Plettenburgse brug (dv opening 1) (bb) 9,17 Plettenburgse brug (dv opening 2) (vast) 9,37 L Schalkwijksche Wetering 10,53 Wiersebrug (dv opening 1) (bb) 10,98 Oude Vaartsche Rijn 11,54 Wilhelminabrug, Nieuwegein (dv opening 1) (bb) 11,54 Koninginnensluis (sluis 1) 11,54 11,82 11,83 12,12 12,21 Diepte Emmabrug, Nieuwegein (dv opening 1) (bb) VOORHAVEN, MERWEDEKANAAL MERWEDEKANAAL Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek (81,07)

13,90 / 6,75 / 20,80 / 6,75 / 14,00 / 1,25 / 11,85 / 2,40 / 120,00 / 120,00 / 220,00 11,85 / 24,00 / / -3,30 / -3,30 / NAP 11,85 / 7,50 /

Vaartsche Rijn en Oude Gracht (226a) 0,00 VAARTSCHE RIJN 0,00 Merwedekanaal (benoorden de Lek) (4,72) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,47 Zuiderbrug, Utrecht (dv opening 1) (bb) 0,74 Utrecht, haven te 1,09 Keersluis te Utrecht (dv opening 1) 1,22 Oranjebrug, Utrecht (dv opening 1) (bb) 1,80 Vondelbrug (dv opening 1) (bb) 1,80 Vondelbrug (dv opening 2) (vast) 1,84 L Kruisvaart (ophaalbrug over invaart) 1,88 Utrecht, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 2,14 Vaartsche-Rijnbrug (dv opening 1) (vast) 2,19 R Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart) 2,19 Singelgracht (0,00) 2,19 Diepte 2,19 Cemt-klasse

-2,55 / -2,55 / KP II 52,00/7,50/2,10/ 9,00 / 1,84 / 8,00 / / 9,00 / 1,82 / 9,00 / 1,95 / 7,00 / 1,95 / 9,00 / 4,85 / 9,00 / 3,32 /

-1,70 / -1,70 / KP 0

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 260

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,19

Zie: Bepalingen MAX. TOEGESTANE AFMETINGEN 2,21 Bijlbrouwerbrug (dv opening 1) (vast) 2,31 OUDE GRACHT 2,49 Vollersbrug (dv opening 1) (vast) 2,49 Vollersbrug (dv opening 2) (vast) 2,63 Geertebrug (dv opening 1) (vast) 2,63 Geertebrug (dv opening 2) (vast) 2,78 Smeebrug (dv opening 1) (vast) 2,78 Smeebrug (dv opening 2) (vast) 2,88 Weesbrug (dv opening 1) (vast) 2,88 Weesbrug (dv opening 2) (vast) 3,01 Hamburgerbrug (dv opening 1) (vast) 3,01 Hamburgerbrug (dv opening 2) (vast) 3,10 Gaardbrug (dv opening 1) (vast) 3,10 Gaardbrug (dv opening 2) (vast) 3,24 Maartensbrug (dv opening 1) (vast) 3,30 Kalisbrug (dv opening 1) (vast) 3,39 Stadhuisbrug (dv opening 1) (vast) 3,48 Bezembrug (dv opening 1) (vast) 3,56 Bakkerbrug (dv opening 1) (vast) 3,56 Bakkerbrug (dv opening 2) (vast) 3,65 Jansbrug (dv opening 1) (vast) 3,75 Viebrug (dv opening 1) (vast) 3,92 Jacobibrug (dv opening 1) (vast) 3,92 Jacobibrug (dv opening 2) (vast) 4,06 Zandbrug (dv opening 1) (vast) 4,10 R Stadsbuitengracht (beweegbare brug over invaart) 4,11 Vecht (0,00)

6,37 / 3,69 / 7,10 / 3,93 / 6,90 / 3,73 / 7,00 / 3,79 / 7,05 / 3,81 / 8,07 / 3,83 / 7,12 / 3,94 / 7,10 / 4,07 / 7,11 / 3,82 / 6,88 / 3,97 / 6,81 / 3,74 / 6,90 / 3,72 / 6,73 / 3,72 / 6,66 / 3,73 / 6,27 / 3,63 / 7,07 / 3,77 / 8,00 / 4,27 / 7,06 / 4,25 / 6,60 / 3,87 / 8,22 / 3,69 / 8,20 / 3,70 / 6,87 / 3,80 / 6,05 / 3,65 / 7,26 / 3,45 /

Singelgracht (226a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,70 SINGELGRACHT Vaartsche Rijn en Oude Gracht (2,19) Stadsbuitengracht (vaste brug over invaart) Diepte Cemt-klasse St. Martinesbrug (dv opening 1) (vast) Bartholomeibrug (dv opening 1) (vast)

-1,60 / -1,60 / KP 0 18,90 / 4,60 / 9,00 / 3,09 /

Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) (226b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,56 DOORSLAG Merwedekanaal (benoorden de Lek) (8,39) Diepte Cemt-klasse Doorslagsluis (sluis 1) Max. toegestane afmetingen algemeen Doorslagbrug (dv opening 1) (bb) Traject: Doorslagsluis - km 2,2. Diepgang bij een waterstand van NAP+0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand is bij de Doorslagsluis te Nieuwegein.

-2,45 / -2,45 / KP 0 49,00 / / 45,55 5,85 / 11,20 / / 39,00/5,45/1,75/ 8,85 / 0,68 / 4,75

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 261

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,88 1,05 1,27 L 1,34 1,73 2,20 2,24 L 2,27 2,27 2,94 3,15 3,99 4,37 L 4,39 4,75 5,30 5,32 10,98 11,25 R 11,99 R 14,59 14,62 R 14,74 L 15,83 17,90 17,90 21,78 21,81 R 21,84 22,18 26,29 26,30 26,56 L 26,81 R 29,46 30,60 31,76 31,76 32,50 L 32,60 32,60 32,64

Nieuwegein, brug in Zuidstedeweg (dv opening 1) (vast) Nieuwegein, trambrug (dv opening 1) (vast) Oude Gein Nieuwegein, brug (dv opening 1) (vast) Geinbrug (dv opening 1) (bb) Nieuwegein, voetbrug (dv opening 1) (vast) Kromme IJssel (Enge IJssel) GEKANALISEERDE HOLLANDSCHE IJSSEL Max. toegestane afmetingen algemeen Traject:km 2,2 - Oudewater (km 17,9). Nieuwegein, brug in de A-2 (dv opening 1) (vast) De Twee Waarden, brug (dv opening 1) (vast) IJsselstein, brug (dv opening 1) (vast) Grachten IJsselstein IJsselbrug, IJsselstein (dv opening 1) (bb) Oranjebrug, IJsselstein (dv opening 1) (bb) IJsselstein, trambrug (dv opening 1) (vast) Verkeersbrug, IJsselstein (dv opening 1) (vast) Hogeboomsbrug (dv opening 1) (vast) Achthoven, aansluiting Toegang tot vuilstortplaats Montfoort, brug (dv opening 1) (bb) Montfoortsche Vaart, Nieuwe Vaart of Cattenbroekervaart WSV Montfoort Ir. Enschedebrug (dv opening 1) (vast) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: km 17,9 - Haastrechtse brug. Cosijnbrug (dv opening 1) (bb) Lange Linschoten Diepte Hoenkoopsebrug (dv opening 1) (bb) Wilhelmina van Pruisenbrug (dv opening 1) (bb) Dubbele Wiericke (0,00) Hoenkoopse Boezem Enkele Wiericke of Kleine Wiericke Haastrecht, brug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Goverwellebrug (dv opening 1) (vast) Goverwellebrug (dv opening 2) (bb) Uitwateringsgeul Waaiersluis Waaiersluis (sluis 1) Diepte Hollandsche IJssel (0,00)

17,25 / 4,95 / 17,36 / 5,07 / 17,60 / 4,98 / 8,85 / 0,68 / 4,75 18,00 / 4,88 /

39,00/5,45/1,75/ 12,00 / 4,80 / 18,10 / 4,79 / 15,00 / 4,55 / 7,50 / 2,30 / 7,00 / 2,00 / 18,50 / 5,02 / 18,50 / 5,02 / 17,00 / 4,55 /

6,50 / 1,18 /

14,65 / 4,70 / I 39,00/5,45/1,90/ 5,80 / 2,15 / -3,35 / -2,45 / KP 8,50 / 0,48 / 7,80 / 1,08 /

6,00 / 0,88 / / 18,55 / 9,47 / 2,65 / 7,00 / 2,65 / 26,00 / / 26,00 6,00 / 6,00 / / -2,00 / -2,00 / NAP

Vecht (227) 0,00 0,00 VECHT Vaartsche Rijn en Oude Gracht (4,11) Pagina 262

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weerdsluis, fiets/voetbrug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Weerdsluis (sluis 1) Cemt-klasse Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Weerdsluis - Mijndense sluis. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m Stenenbrug (dv opening 1) (bb) David van Mollembrug (dv opening 1) (bb) Utrecht, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Rodebrug (dv opening 1) (bb) Marnixbrug (dv opening 1) (vast) J.M. de Muinck Keizerbrug (dv opening 1) (vast) Wethouder D.M. Plompbrug (dv opening 1) (bb) Oud-Zuilen, Kramer, ligplaats De Hoekbrug (dv opening 1) (vast) Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (0,00) Maarssen, brug in N-230 (dv opening 1) (vast) Ter Meerbrug (dv opening 1) (bb) Vechtbrug, Maarssen (dv opening 1) (bb) Tienhovensche Vaart Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne (11,20) Vechtbrug, Breukelen (dv opening 1) (bb) Weersloot Nieuwe Wetering Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering (17,62) Nieuwersluisbrug (dv opening 1) (bb) Nieuwersluis (dv opening 1) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Mijndense sluis - sluis 't Hemeltje. L X B: 39 x 6,60 voor schepen met een diepgang van minder dan 1,30m. 's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (8,74) Cronenburgherbrug (dv opening 1) (bb) Dorpsbrug, Loenen (dv opening 1) (bb) Vreeland, brug in de N-201 (dv opening 1) (bb) Van Leerbrug (dv opening 1) (bb) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: sluis 't Hemeltje - Muiden. Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen. Nesservaart (z.mond) Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (0,00) Nesservaart (n.mond)

8,15 / 1,20 / 95,00 / / 82,00 8,00 / 18,00 / / II -1,80 / -1,80 / KP 25,00/5,50/1,50/

0,26 0,55 1,02 1,29 1,94 3,44 5,01 5,46 L 6,06 6,88 7,34 8,43 8,84 12,21 R 14,12 14,13 15,72 R 16,74 L 16,95

9,00 / 2,48 / 9,00 / 2,10 / 9,00 / 5,70 / 8,10 / 2,00 / 35,00 / 4,00 / 20,00 / 4,00 / 8,60 / 1,90 /

22,00 / 4,00 /

28,00 / 9,60 / 9,00 / 1,50 / 9,60 / 1,90 /

9,40 / 2,28 /

16,99 16,99 18,23 18,23

9,10 / 1,00 / 9,00 / / -2,20 / -2,20 / KP 25,00/5,50/1,90/

18,25 18,47 18,90 21,57 21,76 23,69 23,69

9,60 / 2,25 / 8,60 / 1,75 / 9,55 / 2,15 / 9,29 / 2,20 / -2,35 / -2,35 / KP 52,00/7,50/2,10/

23,77 L 24,00 24,25 L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 263

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

24,35 R Uitwateringskanaal voor de Horstermeerpolder 28,62 L Lengers Yachting 28,69 Verbinding te Nigtevecht (0,00) 28,69 L WV Nigtevecht 31,81 L Westelijke mond oude Vechtarm 32,29 L Oostelijke mond oude Vechtarm 32,46 R Toegang tot Spiegelpolder 33,99 Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 1) (vast) 33,99 Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 2) (vast) 33,99 Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 3) (vast) 33,99 Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 4) (bb) 33,99 Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 5) (vast) 33,99 Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 6) (vast) 33,99 Vechtbrug, Uitermeer (dv opening 7) (vast) 34,48 R 's-Gravenlandsche Vaart 34,68 's-Gravelandsevaart (0,00) 37,68 L WSV De Vecht 37,81 R WV De Zeemeermin 38,00 Lange Vechtbrug (dv opening 1) (bb) 38,25 Smalweesp (0,00) 38,45 R Vest 38,58 Weesp, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 38,58 Weesp, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 38,58 Weesp, spoorbrug (dv opening 3) (bb) 41,25 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 41,55 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 41,71 Vechtbrug, Muiden (dv opening 1) (vast) 41,71 Vechtbrug, Muiden (dv opening 2) (bb) 41,71 Vechtbrug, Muiden (dv opening 3) (vast) 41,87 Muidertrekvaart (0,00) 41,87 Naardertrekvaart (0,00) 42,20 Groote Zeesluis, Muiden (sluis 1) 42,20 42,20 42,20 42,20 Groote Zeesluis, Muiden (sluis 2)

10,00 / 2,65 / 10,00 / 2,65 / 10,00 / 2,65 / 10,00 / 3,05 / 10,00 / 2,65 / 10,00 / 2,65 / 10,00 / 2,65 /

9,00 / 2,50 /

8,00 / 3,85 / 8,00 / 3,85 / 10,00 / 3,07 / / 32,40 / / 29,40 / 22,50 / 5,20 / 10,00 / 5,20 / 18,30 / 5,20 /

37,30 / 43,55 / 49,00 6,50 / 6,50 45,25 / 47,50 / 49,00 7,70 / 7,70

/ / / / -2,40 / -2,40 / MP I 37,00/6,30/2,10/

Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Groote Sluis Muiden. Maximum toegestane afmetingen Middensluis. L x B x D: 37 x 6,30 x 2,10. Maximum toegestane afmetingen Oostsluis (in m): L x B x D: 45 x </=6,5 x 2,1. L x B x D: 45 x 6,5 - 7,0 x 1,95. L x B x D: 45 x 7,0 - 7,5 x 1,8. 42,21 Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 42,21 Groote Zeesluis, Muiden, brug over binnenhoofd (dv opening 2) (bb) 42,27 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Groote Zeesluis - IJmeer. 42,32 L Muiden, Van Vliet 42,59 R Muiden, Stichting 42,68 L Muiden, KNZ & RV

6,50 / 2,00 / 7,70 / 2,00 / 45,00/7,50/1,80/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 264

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

42,75 44,14 46,37

BUITENHAVEN MUIDEN, VECHT IJMEER, VECHT Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (3,55)

Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (227a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24 0,24 0,25 1,75 2,72 3,31 3,58 3,66 6,14 6,17 6,26 R L L L L HILVERSUMSCH KANAAL Vecht (24,00) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Sluis 't Hemeltje, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Sluis 't Hemeltje, fietsbrug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Sluis 't Hemeltje (sluis 1) Sluis 't Hemeltje, voetbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Het wijde blik Kortenhoefse plassen Kortenhoef, haven te Kortenhoef, brug (dv opening 1) (vast) Kwakel 's-Gravelandse vaart 's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (0,00) Brug in de weg Nieuw-loosdrecht-`s-Graveland (dv opening 1) (vast) Sporthaven/H.R.V. Cornelis Tromp Hensen Watersport Hilversum, 3e havenarm te 4e Havenarm, Zuiderloswal te Hilversum 1e Havenarm te Hilversum

-2,50 / -2,50 / KP II 50,00/6,60/2,35/4,40 8,50 / 1,70 / 7,50 / 1,00 / 54,00 / / 54,00 7,50 / / / 7,50 / 1,00 /

20,00 / 4,50 /

20,00 / 4,50 /

7,37 R 7,47 R 7,67 L 7,71 7,99

's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen (227a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'S-GRAVELANDSE VAART Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum (6,17) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject 's-Gravelandse Vaart (Vecht-Hilversumsch Kanaal). Hilversum, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast) Hilversum, brug in de N-201 (dv opening 1) (vast) Diepte Raaisluis (sluis 1)

-2,50 / -2,50 / KP 0 12,00/4,00/1,10/

0,04 0,08 0,17 0,17 0,19

4,04 / 2,57 / 4,04 / 2,52 / -1,90 / 1,65 / PP 21,00 / / 20,00 4,26 / 6,06 / / 4,50 / 0,31 /

Raaisluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,50 R Kromme Rade 1,62 Nieuwebrug (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002

5,30 / 2,37 / Pagina 265

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

2,40 2,47 2,47 2,58 2,76 2,85 3,20 3,50 3,60 4,00 4,11 4,11 4,12 5,50 5,60 5,64 5,76 7,36 7,49 8,05 8,08 8,26 8,34 8,40 8,46 8,53 8,60 8,60 8,67 8,74

Diepte L Pampus OOSTELIJKE DRECHT R De Vaartbrug en De Groot R Loosdrecht, haven te R De Drechtakker / Scherpel R WSV De Watervogels R Euroase Loosdrecht R Essenboomgat Diepte LOOSDRECHTSE PLASSEN L Loosdrechtse Plassen, toegang tot tweede plas R Loosdrechtse Plassen, toegang tot eerste plas L Hondegat Diepte Diepte WESTELIJKE DRECHT L Muyeveldse Wetering R Recreatiecentrum Mijnden R Recreatiecentrum Mijnden L Overdijksche Wetering R Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven R Recreatiecentrum Mijnden, insteekhaven Recreatiecentrum Mijnden Recreatiecentrum Mijnden Recreatiecentrum Mijnden Mijndensesluis (sluis 1) Diepte Mijnden, brug (dv opening 1) (bb) Vecht (18,25)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -2,00 / -1,20 / PP

-2,00 / -1,20 / PP

-2,00 / -1,20 / PP -2,00 / -1,20 / PP

50,00 / / 51,40 6,90 / 8,00

/ / -2,35 / -2,35 / KP 7,00 / 0,88 /

Verbinding te Nigtevecht (227b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,59 VERBINDINGSKANAAL TE NIGTEVECHT Vecht (28,69) Diepte Cemt-klasse Nigtevecht, sluis (sluis 1) Nigtevecht, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Amsterdam-Rijnkanaal (13,45)

-3,30 / -3,30 / KP II 120,00 / / 90,00 12,00 / 24,00 / / 12,00 / 0,74 /

Smalweesp (227c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SMALWEESP Vecht (38,25) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen. Sluisbrug, Weesp (dv opening 1) (bb)

-2,25 / -2,25 / KP II 52,00/7,50/2,10/

0,04

8,00 / 1,80 / Pagina 266

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,07

Weesp, sluis (sluis 1)

53,00 / / 53,00 8,00 / 8,00

/ /

0,18 L Oudegracht 0,30 Zwaantjesbrug (dv opening 1) (bb) 0,70 Roskambrug (dv opening 1) (bb) 1,31 R Industriehaven te Weesp 1,55 De Uitkomst, brug (dv opening 1) (bb) 1,60 Weesp, keersluis (dv opening 1) 1,74 Weespertrekvaart (9,54) 1,74 Amsterdam-Rijnkanaal (10,55) Muidertrekvaart (227d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13 0,46 3,19 3,26 3,29 4,12 MUIDERTREKVAART Naardertrekvaart (0,00) Vecht (41,87) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Weesperpoortsluis (sluis 1) Weesperpoortsluis, fietsbrug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Amsterdamse - Poortbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Penbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Amsterdam-Rijnkanaal (7,25)

8,00 / 0,55 / 8,00 / 0,65 / 12,00 / 3,40 / 9,10 / /

-1,10 / -1,10 / KP 0 12,00/4,00/1,10/ 26,00 / / 26,00 4,40 / 4,40 / / 4,40 / 1,40 / 7,50 / 0,65 / / 15,40 / 6,50 / 2,90 / / 22,10 /

Naardertrekvaart (227e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,59 2,93 3,10 3,32 3,61 3,80 5,78 6,50 6,50 6,50 7,19 7,24 NAARDERTREKVAART Muidertrekvaart (0,00) Vecht (41,87) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Keetpoortsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Keetpoortsluis (sluis 1) Naarderpoortbrug (dv opening 1) (bb) Hakkelaarsbrug (dv opening 1) (bb) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Muiderberg, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Muiderberg, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) Muiderberg, brug in de A-1 / A-6 (dv opening 1) (vast) Naarden, brug in de A-1 (dv opening 1) (vast) De Kwakel, brug (dv opening 1) (vast) De Kwakel, brug (dv opening 2) (bb) De Kwakel, brug (dv opening 3) (vast) Prinses Irenebrug (dv opening 1) (bb) R Vestinggracht

-1,10 / -1,10 / KP 0 12,00/4,00/1,10/ 4,90 / 1,00 / 25,00 / 25,00 / 25,00 4,90 / 4,90 / / 5,50 / 1,00 / 5,50 / 1,00 / / 11,40 / 14,00 / 7,72 / 12,00 / 5,00 / 12,00 / 5,00 / 12,00 / 5,00 / 3,00 / 2,35 / 8,50 / 2,80 / 3,00 / 2,35 / 5,20 / 1,20 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 267

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

7,27 L Buitenhaven te Naarden 7,53 NAARDERVESTINGGRACHT Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal (227f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,13 VERBINDINGSKANAAL TE MAARSSEN Vecht (6,88) Diepte Cemt-klasse Vechtsluis (sluis 1) Opburenbrug (dv opening 1) (vast) Amsterdam-Rijnkanaal (32,15)

-2,50 / -2,50 / KP I 32,00 / / 32,00 6,50 / 6,50 / / 6,50 / 3,75 /

's-Gravelandsevaart (227g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,26 0,26 'S-GRAVELANDSEVAART Vecht (34,68) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepte Draaibrug (dv opening 1) (bb) Uitmeersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Uitmeersluis (sluis 1)

0 26,50/4,95/1,10/ -1,00 / -1,00 / NAP 5,35 / 1,00 / 4,90 / 1,20 / / / 27,00 4,90 / / / -1,00 / -1,00 / NAP / 99,99 /

0,26 Diepte 3,31 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 3,84 L Karnemelksloot 5,39 R 's-Gravelandse Vaart 5,39 Het Luie Gat Eem en havens van Amersfoort (228) 0,00 0,00 0,00 0,11 0,49 0,85 0,90 R 0,90 R 0,90 1,05 1,05 1,10 R 1,90 2,13 3,11 EEM Diepte Cemt-klasse HAVEN VAN AMERSFOORT Amersfoort, brug in de Kwekersweg (dv opening 1) (bb) EEM Vallei Kanaal De Stuw Diepte Koppelbrug, Amersfoort (dv opening 1) (vast) Koppelbrug, Amersfoort (dv opening 2) (bb) De Eemkruisers Amersfoort, haven te Drie-Sluizenbrug (dv opening 1) (vast) Max. toegestane afmetingen algemeen bij een grootste lengte van 73 m een breedte van 8,50 m. Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Afgesneden riviergedeelte Afgesneden riviergedeelte Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar)

-2,30 / -2,30 / MP III 9,00 / 2,00 /

-3,60 / -3,00 / MP 10,90 / 3,55 / 9,50 / 2,85 /

35,00 / 8,00 / 70,00/8,50/2,30/

3,20 6,68 L 7,20 L 8,00 R

/ 23,40 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 268

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,19 8,38 8,90 10,16 10,23 10,27 10,40 10,55 11,22 11,24 11,60 12,12 12,12 13,78 15,68 17,58 17,90 17,98 19,54

R Afgesneden riviergedeelte (onbevaarbaar) L Praamgracht (onbevaarbaar) L Bestevear Baarn, brug in de A-1 (dv opening 1) (vast) L Baarn, de Watermolen R WSV Baarn R Eemland L Fransen Eembrug (dv opening 1) (bb) Rijwielpadbrug (dv opening 1) (bb) L Afgesneden rivierarm L De Kemphaan L Afgesneden rivierarm Eemnesserbuitenvaart (0,00) R Eemdijk, haven te L 't Raboes Diepte TOEGANGSGEUL NAAR DE EEM Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (14,98)

21,50 / 7,90 /

9,10 / 1,90 / 9,10 / 1,90 /

-2,50 / -2,30 / MP

Eemnesserbuitenvaart (228a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 EEMNESSERBUITENVAART Eem en havens van Amersfoort (13,78) Diepte Cemt-klasse Eemnessersluis

-2,50 / -1,50 / MP 0

Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (229) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,36 0,81 R 5,63 7,79 9,18 12,48 12,50 14,98 18,30 18,47 R 19,11 20,11 L 20,53 24,50 L 25,30 25,47 GOOIMEER Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (8,81) Diepte Cemt-klasse Reddingsbrigade Naarden Almere, haven te Naarden Lange Wetering (5,42) Toegangsgeul en haven van Huizen (0,00) Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (0,00) EEMMEER Stichtse brug (dv opening 1) (vast) Eem en havens van Amersfoort (19,54) NIJKERKERNAUW Nieuwboer Toegangsgeul en haven van Spakenburg (0,00) De Eemhof Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hameland Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk (0,00) Nijkerk, haven te

-2,60 / -2,60 / MP IV

150,00 / 13,10 /

/ 28,45 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 269

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

25,67 25,76 25,76 25,76 25,76 25,77 26,96 29,97 34,56 35,48 35,48 36,70 39,89 42,25 42,40 42,40 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,54 42,62 42,62 42,97 43,21 43,27 L 43,43 43,85 45,17 45,99 48,99 51,33 51,43 52,03 53,37 56,29 58,96 60,24 60,47 60,47 60,47 60,56 60,66 64,08

VAARWEG VANAF HET IJMEER VIA DE RANDMEREN NAAR HET KETELMEER Nijkerkersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Nijkerkersluis (sluis 1) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Nijkerkersluis NULDERNAUW Erkemederstrand WSV Nulde RCN Zeewolde WSC Strand Horst WOLDERWIJD Wolderwijd Eiland de Biezen, haven te Toegangsgeul en havens van Harderwijk (0,00) VAARWEG VANAF HET IJMEER VIA DE RANDMEREN NAAR HET KETELMEER Hardersluis in aanbouw (dv opening ) VELUWEMEER Hardersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Hardersluis (sluis 1) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Hardersluis Hardersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Cemt-klasse Harderhaven Hoge Dwarsvaart (4,60) Uitwateringskanaal gemaal Lovinck Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Flevostrand De Harder Waterskicentrum. Eiland Pierland, haven te De Oude Pol. WV Veluwemeer Eiland De Ral, haven te Bremerbergse Hoek De Klink Riviera Beach Veluwe Strandbad Elburgerbrug (dv opening 1) (vast) Elburgerbrug (dv opening 2) (bb) Elburgerbrug (dv opening 3) (vast) DRONTERMEER Havenkanaal en haven van Elburg (0,00) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte)

10,00 / 7,60 / 90,00 / / 102,00 10,00 / 10,00 / / -2,60 / -2,60 / MP 85,00/9,50/2,50/

L R L R L L

/ / 7,50 / 1,40 / 68,20 / / 68,20 7,30 / 7,30 / / -2,60 / -2,60 / MP II 60,00/6,90/2,50/ 7,50 / 1,40 / IV

/ 27,80 /

L L R R R R L L L R

15,00 / 5,70 / 12,00 / 6,00 / 15,00 / 5,70 /

/ 27,80 / Pagina 270

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

69,51 L WV Roggebot 69,95 R Nieuwe Reve 69,99 R Roggebotsluis 70,62 VAARWEG VANAF HET IJMEER VIA DE RANDMEREN NAAR HET KETELMEER 70,72 Roggebotsluis (sluis 1) 70,72 70,72 Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Roggebotsluis 70,72 VOSSEMEER 70,82 Zwolse Brug (dv opening 1) (bb) 71,05 R Lido 78,46 Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (118,52) Toegangsgeul en haven van Huizen (229a) 0,00 TOEGANGSGEUL NAAR DE HAVEN VAN HUIZEN 0,00 Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (7,79) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. laadvermogen 500 ton. 0,59 HAVEN VAN HUIZEN 0,99 L Het Huizerhoofd 1,35 L Scouting Flevo 1,46 L Huizer Marina bv 1,62 Huizen, haven te 1,62 Cemt-klasse Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen (229b) 0,00 TOEGANGSGEUL NAAR DE AANLOOPHAVEN VAN HUIZEN 0,00 Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (9,18) 0,00 Diepte 1,39 Diepte 1,44 AANLOOPHAVEN VAN HUIZEN 1,48 R De brug EHZ 1,52 Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (bb) 1,52 Huizen, keersluis (dv opening 1) 2,28 Huizen, brug in de Deltaweg (dv opening 1) (vast) 2,50 R Huizen, aansluiting 2,53 Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 2,78 HAVENKOM 2,78 Huizen, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) Toegangsgeul en haven van Spakenburg (229c) 0,00 0,00 TOEGANGSGEUL NAAR DE HAVEN VAN SPAKENBURG Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (19,11)

90,00 / / 102,00 10,00 / 10,00

/ / -2,60 / -2,60 / MP 85,00/9,50/2,50/

10,00 / 5,80 /

-1,90 / -1,90 / MP II //1,90/

0

-3,20 / -2,30 / MP -2,20 / -1,80 / MP

6,00 / 2,80 / 6,00 / / 10,00 / 3,20 /

7,80 / 3,20 / 7,80 / 3,20 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 271

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,29 HAVEN VAN SPAKENBURG 0,29 Diepte 0,61 L Nieuwe Haven te Spakenburg 0,64 Oude Haven te Spakenburg 0,80 Cemt-klasse Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk (229d) 0,00 0,00 TOEGANGSGEUL Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (25,30) 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,10 BUITENHAVEN NAAR DE ARKERVAART 0,30 L De Zuidwal 0,58 R Visvereniging Hoop of Geluk 0,66 Arkersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,66 Arkersluis (sluis 1) 0,66 0,70 2,26 2,29 3,29 3,29 3,35 Diepte ARKERVAART Hardenbergerbrug (dv opening 1) (vast) HAVEN VAN NIJKERK Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Arkervaartbrug (dv opening 1) (bb)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -2,20 / -2,20 / MP II -1,80 / -1,80 / MP

0

III 90,00/8,50/2,60/

9,00 / 2,65 / 90,00 / / 90,00 8,50 / 8,50 / / -3,00 / -2,80 / KP 18,50 / 7,50 / II /6,70/2,60/ 7,00 / 0,87 /

Toegangsgeul en havens van Harderwijk (229e) 0,00 TOEGANGSGEUL NAAR DE HAVENS VAN HARDERWIJK 0,00 Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (42,25) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,61 L De Knar 0,90 Diepte 0,93 BUITENHAVEN VAN HARDERWIJK 1,11 Lelyhaven 1,21 R Harderwijk, haven te 1,21 VISSERSHAVEN VAN HARDERWIJK 1,56 Harderwijk, brug (dv opening 1) (bb) 1,61 Oude Vissershaven te Harderwijk 1,62 Cemt-klasse Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk (229f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 TOEGANGSGEUL NAAR DE LORENTZHAVEN Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (43,43) Diepte Cemt-klasse L Watersportcentrum Harderwijk

-2,70 / -2,70 / MP IV -2,30 / -1,50 / MP

5,90 / 2,00 / 0

-3,00 / -2,70 / MP IV

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 272

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,78

LORENTZHAVEN

Havenkanaal en haven van Elburg (229g) 0,00 0,00 HAVENKANAAL Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (60,66) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere Bepalingen Max. toegestane afmetingen 0,60 L Jachtcenter Elburg 1,01 R Elburg, haven te 1,09 NIEUWE HAVEN VAN ELBURG 1,29 Binnenhaven te Elburg

-4,00 / -1,90 / MP II 55,00/7,00/2,50/

Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (230) PAMPUSGEUL Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (30,64) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse Kustroute vanaf de Pampusgeul langs 3,53 Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (0,00) 3,53 Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0,00) 6,46 MARKERMEER 6,46 Pampushaven (0,00) 11,67 Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (0,00) 15,58 Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (0,00) 28,92 Oostvaardersdiep (0,00) 31,57 Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (0,00) 32,44 OOSTVAARDERSDIEP 32,73 Oostvaardersdiep (3,86) 33,53 L Jachtroute naar Markermeer 33,65 L Spuisluis van de Houtribsluizen 34,20 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Houtribsluizen. Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 34,35 34,35 34,43 Houtribsluizen (sluis 1) Houtribsluizen (sluis 2) 196,00 / / 240,00 18,04 / 18,04 196,00 / / 240,00 18,04 / 18,04 / / / / 18,04 / 7,40 / 18,04 / 7,40 / 0,00 0,00

-5,80 / -2,80 / MP Vb

190,00/17,50/3,50/

Houtribsluizen, brug over midden sluiskolk (dv opening 1) (bb) 34,43 Houtribsluizen, brug over midden sluiskolk (dv opening 2) (bb) 34,53 IJSSELMEER 35,33 R Houtribhaven 35,33 R Deko Marine 35,60 L Spuisluis van de Houtribsluizen Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 273

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

38,40 R Flevo-Marina 41,95 Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (0,00) 43,68 Flevocentrale Nuon nv 48,11 Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (5,56) 50,90 Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0,00) 50,90 Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (6,44) 50,90 Haven van Urk (0,00) 69,02 Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (56,89) 74,13 Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (0,00) 74,13 Prinses Margrietkanaal (66,24) 74,13 Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0,00) Pampushaven (230a) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38 MARKERMEER Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (6,46) Diepte Cemt-klasse PAMPUSHAVEN Diepte

-3,10 / -2,90 / MP Vb -2,80 / -1,60 / MP

Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (230b) 0,00 0,00 MARKERMEER Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (15,58) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 2,75 VOORHAVEN ZUIDERSLUIS 2,80 Diepte 3,41 L Uitwatering gemaal De Blocq van Kuffeler 3,53 R Almere-Buiten, haven te 3,76 Hoge Vaart (0,00)

-7,80 / -2,20 / MP Va -5,80 / -2,40 / MP

Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (230c) 0,00 0,00 0,00 0,00 21,01 21,01 MARKERMEER Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (31,57) Diepte Cemt-klasse Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (25,50) Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (46,73)

-4,00 / -3,10 / MP Vb

Oostvaardersdiep (230d) 0,00 OOSTVAARDERSDIEP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 274

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00

Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (28,92) 2,21 Lelystad Haven 2,21 Diepte 2,21 Cemt-klasse 2,74 Lage Dwarsvaart (5,91) 2,81 R Uitwateringsgeul gemaal Wortman 3,86 Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (32,73) 4,41 R Lelystad Haven Lage Vaart (231) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 LAGE VAART Hoge Vaart (1,15) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning L*B (m) 63*8,20 Vaartsluis (sluis 1)

-5,80 / -2,80 / MP Vb

-3,00 / -2,80 / KP II 60,00/8,00/2,50/6,50 80,00 / / 83,00 8,54 / 8,54 / /

0,69 L Voedingskanaal Gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler 1,00 De Vaart 1,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Met vergunning L*B (m) 63*8,2 1,74 Almere, brug in de Buitenring (dv opening 1) (vast) 1,76 Almere, brug in de Buitenring (dv opening 1) (vast) 2,31 Almere, brug in de Busbaan (dv opening 1) (vast) 3,33 Almere, brug in de Busbaan (dv opening 1) (vast) 3,82 Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 5,17 Almere, brug in de Buitenhoutse Dreef (dv opening 1) (vast) 6,05 Tuibrug, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 6,10 L Fluittocht 7,15 R Gruttotocht 7,26 Almere, brug in de Spectrumdreef (dv opening 1) (vast) 9,61 Almere, brug in de Buitenringweg (dv opening 1) (vast) 11,17 L Kottertocht 11,82 R Vaartplas 14,41 Brug in de Praamweg (dv opening 1) (vast) 14,70 L Kitstocht 15,67 R Lepelaarstocht 17,96 Lage Knarsluis, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 17,96 Lage Knarsluis, fiets/voetbrug (dv opening 2) (vast) 17,96 Lage Knarsluis (dv opening 1) 17,96 Lage Knarsluis (dv opening 2) 20,82 Lage Dwarsvaart (0,00) 23,81 Brug in de Larserweg (dv opening 1) (vast) 24,25 L Larservaart Vaarwegen in Nederland 2002

60,00/8,00/2,40/6,50 29,90 / 7,09 / 29,90 / 7,09 / 30,30 / 6,50 / 30,00 / 6,50 / 30,44 / 6,50 / 30,80 / 6,60 / 32,00 / 6,80 /

30,00 / 6,50 / 30,00 / 6,54 /

28,10 / 7,35 /

9,50 / 6,50 / 9,50 / 6,50 / 9,50 / / 9,50 / / 38,00 / 7,00 /

Pagina 275

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

24,25 R Larservaart 24,25 Larservaart (0,00) 26,38 Brug in de Dronterweg (dv opening 1) (vast) 26,55 Oostervaart (0,00) 26,55 Gelderse Diep (0,00) 27,01 Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) 27,46 Brug in de Larserringweg (dv opening 1) (vast) 27,75 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 28,68 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 29,92 Brug in de Swifterringweg (dv opening 1) (vast) 30,97 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 31,13 R Wiertocht 31,34 L Vuursteentocht 34,26 Brug in de Biddingweg (dv opening 1) (vast) 35,91 R Roodbeentocht 37,66 L Rendiertocht 37,97 R Riettocht 38,58 Dronten, brug in de Gildepenningdreef (dv opening 1) (vast) 39,56 De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) 39,56 De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 2) (bb) 39,56 De Knip, fiets/voetbrug (dv opening 3) (vast) 39,72 R WSV Dronten 40,00 Dronten, haven te (zuidelijke haven) 40,82 Dronten, haven te (noordelijke haven) 41,24 Dronten, brug in de Dronterringweg (dv opening 1) (vast) 42,75 R Colijntocht 43,20 Swiftervaart (0,00) 45,20 L Voedingskanaal Gemaal Colijn 45,48 Kampersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 45,48 Kampersluis (sluis 1) 45,48 Max. toegestane afmetingen algemeen Bij gebr.Kampersluis(45,5), met vergunning L*B (m) 62*7,35m Hoge Vaart (60,98)

25,70 / 6,50 /

15,00 / 6,72 / 15,00 / 6,72 / / 18,60 / / 18,60 / 15,00 / 6,72 / / 18,60 /

15,00 / 6,72 /

15,00 / 6,72 / 18,80 / 3,40 / 9,70 / 3,50 / 18,80 / 3,50 /

15,00 / 6,72 /

7,50 / 1,00 / 65,00 / / 85,00 7,50 / 7,50 / / 60,00/6,80/2,40/

45,73

Lage Dwarsvaart (231a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,51 2,19 3,29 4,29 OOSTVAARDERSDIEP, LAGE DWARSVAART Lage Vaart (20,82) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Brug in de Torenvalkweg (dv opening 1) (vast) Spoorbrug in de lijn Almere - Lelystad (dv opening 1) (vast) Torenvalktocht Brug in de Buizerdweg (dv opening 1) (vast) Lelystad, brug (dv opening 1) (vast)

-2,80 / -2,40 / KP II 60,00/8,00/2,40/6,50 22,00 / 6,50 / 30,80 / 6,70 /

22,00 / 6,50 / 37,50 / 6,50 / Pagina 276

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,37 Havendiep (0,00) 4,54 R Liberty Maritime Europe bv 4,60 L Buizerdtocht 5,43 Noordersluis, Lelystad, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 5,43 Noordersluis, Lelystad (sluis 1) 5,43 5,91 Diepte Oostvaardersdiep (2,74)

8,50 / 6,50 / 63,00 / / 83,00 8,54 / 8,54 / / -5,80 / -2,80 / MP

Havendiep (231a1) 0,00 HAVENDIEP 0,00 Lage Dwarsvaart (4,37) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,25 L Zeilhaven 0,76 L Cultuurhaven Larservaart (231b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,56 0,59 1,51 1,97 2,55 4,01 4,66 5,15 5,77 6,17 6,23 6,62 7,14 7,14 7,14 7,15 7,71 7,80 9,67 9,92 9,92 10,35 L R L R R L L L LARSERVAART Lage Vaart (24,25) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) Lelystad, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) Brug in de Meerkoetenweg (dv opening 1) (vast) Uilentocht Meerkoetentocht Zwanentocht Eendentocht Brug in de Zeebiesweg (dv opening 1) (vast) Vogeltocht Vaart in Larserbos Vaart in Larserbos Plas in Larserbos Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Brug in de Rietweg (dv opening 1) (vast) Meeuwentocht Kuiltocht Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Larsersluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Larsersluis (sluis 1) Hoge Vaart (35,63)

-2,80 / -2,40 / KP II

-2,80 / -2,40 / KP II /8,00/2,10/5,40 / 18,60 / 15,00 / 5,40 / 15,00 / 5,40 / 15,00 / 5,40 /

15,00 / 5,40 /

-1,80 / -1,60 / KP 0 /5,00/1,70/3,00 13,40 / 3,00 /

R L

/ 10,60 / 5,00 / 3,28 / 22,00 / / 25,00 5,00 / 5,00 / /

Oostervaart (231c)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 277

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OOSTERVAART Gelderse Diep (0,00) Lage Vaart (26,55) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij afwijkende waterstanden, D en H evenredig aanpassen. 2,05 L Polderdreef 2,09 Lelystad, brug in de Runderderweg (dv opening 1) (vast) 3,33 R Mammoettocht 3,76 Cementhaven 3,98 Zandhaven 4,25 Grindhaven 4,36 Oostervaart

-2,80 / -2,40 / KP II 60,00/8,00/2,40/6,50

18,00 / 6,50 /

Swiftervaart (231d) 0,00 SWIFTERVAART 0,00 Lage Vaart (43,20) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,04 Brug in de Rendierweg (dv opening 1) (vast) 2,06 Rendiertocht 3,01 Brug in de Elandweg (dv opening 1) (vast) 4,00 Elandtocht 4,96 Brug in de Tarpanweg (dv opening 1) (vast) 5,91 R Tarpantocht 5,91 R Noordertocht 7,32 R WSV Swift Gelderse Diep (231e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 1,02 GELDERSE DIEP Oostervaart (0,00) Lage Vaart (26,55) Diepte Cemt-klasse Flevospoor, brug (dv opening 1) (vast) Lelystad, brug in de Oostranddreef (dv opening 1) (vast) 1,59 De Horst, brug (dv opening 1) (vast) 1,84 R Larservaart 2,00 Lelystad, brug (dv opening 1) (vast)

-2,10 / -1,10 / KP 0 14,00 / 4,25 / 14,00 / 4,25 / 14,00 / 4,25 /

-2,00 / -2,00 / KP 0 12,00 / 2,50 / 20,00 / 2,50 / 20,00 / 2,50 / 20,00 / 2,50 /

Hoge Vaart (232) 0,00 0,00 0,00 0,00 HOGE VAART Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis (3,76) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij gebr.Zuidersluis(0,0). Met vergunning L*B (m):63*8,20m. Diepte Zuidersluis, Almere (sluis 1) 63,00 / / 80,00

II 60,00/8,00/2,50/5,40

0,00 0,01

-5,80 / -2,40 / MP / / Pagina 278

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -3,00 / -2,80 / KP

8,54 / 8,54 0,01 0,10 0,68 R 1,15 1,15 1,59 R 1,78 2,78 2,80 3,32 3,83 4,15 4,49 4,99 5,58 6,59 7,31 7,95 8,03 8,55 R 11,05 14,10 15,25 15,75 R 19,50 R 20,97 22,36 R 23,91 25,09 R 26,34 26,79 R 27,05 R 30,89 30,89 30,89 30,89 30,98 L 30,98 31,75 35,56 35,63 36,44 38,01 Diepte Zuidersluis, Almere, brug in de N-701 (dv opening 1) (bb) Toeleidingskanaal gemaal Dr. V.J.P. de Blocq van Kuffeler Lage Vaart (0,00) Max. toegestane afmetingen algemeen Hoge Wetering Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (0,00) Almere, brug in de N-702 (dv opening 1) (vast) Almere, brug in de N-702 (dv opening 1) (vast) Eerste Pirellibrug (dv opening 1) (vast) Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (0,00) Vrijheidsbrug (dv opening 1) (vast) Tweede Geuzenbrug (dv opening 1) (vast) Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Almere, brug in de Kraanvogelweg (dv opening 1) (vast) Almere, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) Lange Wetering (0,00) Almere-Hout, brug (dv opening 1) (vast) Almere-Hout, haven te Almere, brug in de Vogelweg (dv opening 1) (vast) Almere-Haven, brug in de A-27 (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Rassenbeektocht Priemtocht Brug in de Adelaarsweg (dv opening 1) (vast) Bosruitertocht Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Groenewoudse tocht Trekkersveld, brug in de Spiekweg (dv opening 1) (vast) Trekkersveld, haven te Trekkersveld, haven te Hoge Knarsluis, brug over (dv opening 1) (vast) Hoge Knarsluis, brug over (dv opening 2) (vast) Hoge Knarsluis (dv opening 1) Hoge Knarsluis (dv opening 2) Hoge Knarsluis Hoge Knartocht Brug in de Knarweg (dv opening 1) (vast) Brug in de N-302 (dv opening 1) (vast) Larservaart (10,35) Brug in de N-305 (dv opening 1) (vast) Hoge Dwarsvaart (0,00) 8,50 / 1,90 /

60,00/8,00/2,40/5,40

29,50 / 6,50 / 29,50 / 6,50 / 30,30 / 5,40 /

30,00 / 5,50 / 30,00 / 5,50 / 30,65 / 5,60 / / 19,60 / 30,40 / 7,00 / 32,00 / 5,68 / 32,00 / 6,34 / 25,00 / 5,60 / 26,00 / 7,25 / / 19,60 /

17,30 / 5,50 /

/ 19,60 / 15,80 / 5,50 /

9,50 / 5,50 / 9,50 / 5,50 / 9,50 / 5,50 / 9,50 / 5,50 /

15,90 / 5,50 / 15,80 / 6,90 / 15,80 / 6,90 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 279

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

38,88 39,51 41,04 R 44,27 R 44,76 R 45,79 45,83 46,81 47,39 48,50 50,77 51,33 52,23 53,49 R L R L L R

55,59 R 55,74 L 56,89 60,94 R 60,98 61,55 61,57 61,57 61,57 61,57 61,57

Brug in de Nonnetjesweg (dv opening 1) (vast) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Hierdense Tocht Recreatieplas Biddinghuizen Recreatieplas Biddinghuizen Biddinghuizen, brug in de Biddingweg (dv opening 1) (vast) WSV Biddinghuizen Bottocht Oldenbroekertocht Haringtocht Spieringtocht Oosterwoldertocht Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Dronten, brug in de N-309 (dv opening 1) (vast) Zwolse Tocht Hanzetocht Brug in de N-307 (dv opening 1) (vast) Roggebottocht Lage Vaart (45,73) KETELHAVEN Ketelsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Ketelsluis (sluis 1)

16,00 / 5,57 / / 19,60 /

15,80 / 5,57 /

/ 19,60 / 15,80 / 5,75 /

15,80 / 5,75 /

6,75 / 5,90 / 45,00 / / 56,00 6,75 / 6,75 / / -2,80 / -2,40 / MP I 42,00/6,25/2,40/5,40

Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Bij gebr.Ketelsluis(61,4), met vergunning L*B (m): 43*6,60m 61,71 R Inter Marina 62,20 VAARGEUL NAAR KETELHAVEN 62,27 R Stichting Jachthaven Ketelmeer 62,53 Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (118,93) Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (232a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 2,91 3,49 3,79 3,97 4,01 4,01 4,19 4,42 4,75 NOORDERPLASSEN Hoge Vaart (1,78) Cemt-klasse Diepte Almere, brug in de Trekvogelweg (dv opening 1) (bb) VAART DOOR ALMERE-STAD Max. toegestane afmetingen algemeen Almere, brug in de Noorderleedeweg (dv opening 1) (vast) Hogering, brug (dv opening 1) (vast) Ringsluis (sluis 1) Diepte Krijgertjebrug (dv opening 1) (vast) Wipbrug (dv opening 1) (vast) Touwspringbrug (dv opening 1) (vast)

0 -2,00 / -1,25 / KP 5,70 / 2,80 /

//1,25/2,25 11,00 / 2,50 / 18,50 / 3,50 / / / -2,00 / -1,25 / PP 7,30 / 2,57 / 22,65 / 2,58 / 7,30 / 2,58 / Pagina 280

20,00 / / 20,00 4,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

5,14 5,31 5,63 5,84 5,86 5,88 6,10 6,38 6,55 6,67 6,77 6,88 6,97 7,64 7,81 9,44 9,49 9,64 10,14 10,14 10,35 10,56

Verstoppertjebrug (dv opening 1) (vast) Knikkerbrug (dv opening 1) (vast) Hoepelbrug (dv opening 1) (vast) Parkweteringspoort, brug (dv opening 1) (vast) Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Makkumbrug (dv opening 1) (vast) Harlingenbrug (dv opening 1) (vast) Meppelbrug (dv opening 1) (vast) Giethoornbrug (dv opening 1) (vast) Baanbrug, Almere (dv opening 1) (vast) Olstbrug (dv opening 1) (vast) Deventerbrug, fiets/voetbrug (dv opening 1) (vast) WEERWATER Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (3,49) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) KROMME WETERING Sturmeybrug (dv opening 1) (vast) Almere, brug in de A-6 (dv opening 1) (vast) Tussensluis (sluis 1) Diepte Almere, brug in aanbouw (dv opening 1) (vast) Lange Wetering (2,43)

7,30 / 2,57 / 7,30 / 2,57 / 7,30 / 2,58 / 19,80 / 4,76 / 19,80 / 4,87 / 9,70 / 2,60 / 9,70 / 2,58 / 9,70 / 2,60 / 9,50 / 2,50 / 8,00 / 2,87 / 8,80 / 2,50 / 8,80 / 2,64 /

/ 8,50 / 12,00 / 3,00 / 20,00 / 2,50 / / / -2,00 / -1,25 / KP / /

20,00 / / 20,00 4,00 /

Lange Wetering (232b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 LANGE WETERING Hoge Vaart (7,95) Diepte Cemt-klasse Almere, fiets/voetbrug in Michauxpad (dv opening 1) (bb) 0,30 R Roeicentrum Pampus te Almere 1,09 Almere, brug in de N-27 (dv opening 1) (vast) 1,73 Fongersbrug (dv opening 1) (vast) 2,34 L Almere-Hout, haven te 2,43 Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (10,56) 2,93 Bosbrug (dv opening 1) (vast) 2,99 Griendenbrug (dv opening 1) (vast) 3,30 Sportbrug (dv opening 1) (vast) 3,70 Zuidbrug (dv opening 1) (vast) 3,75 Meentenbrug (dv opening 1) (vast) 3,96 Hangbrug (dv opening 1) (vast) 4,11 Wittebrug (dv opening 1) (vast) 4,42 R Almere, haven te 4,50 HAVEN ALMERE 4,52 Almere-Haven, sluis (sluis 1) 20,00 / / 22,00 4,00 / 4,00 4,52 Diepte 4,54 Almere-Haven, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast)

-1,25 / -1,25 / KP 0 8,00 / 2,60 /

22,00 / 3,50 / 8,00 / 2,85 /

17,00 / 2,50 / 17,00 / 2,50 / 17,00 / 2,50 / 25,00 / 2,50 / 25,00 / 2,50 / 17,00 / 2,50 / 17,24 / 2,50 /

/ / -3,30 / -1,60 / MP 4,00 / 2,80 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 281

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

4,60 L Almere, haven te 4,88 R Watersportvereniging Almere 4,91 TOEGANGSGEUL NAAR ALMERE-HAVEN 5,42 Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (5,63) Hoge Dwarsvaart (232c) 0,00 HOGE DWARSVAART 0,00 Hoge Vaart (38,01) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,14 Brug in de Karekietweg (dv opening 1) (vast) 1,27 L Strandgapertocht 1,65 R Pluvierentocht 3,60 Zeewolde, fietsbrug (dv opening 1) (vast) 4,24 HOGE DWARSVAART - SLUIS 4,27 De Blauwe Dromer, brug over sluis (dv opening 1) (vast) 4,28 De Blauwe Dromer, sluis (sluis 1) 4,40 4,60 TOELOOP NAAR HOGE DWARSVAART Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (43,21)

-2,40 / 2,40 / KP 0 20,00/4,80/1,40/ 17,50 / 3,90 /

9,75 / 3,90 / 5,00 / 7,00 / / / 20,00 5,00 / 5,00 / /

Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater (232d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,31 0,31 0,31 1,13 1,20 1,38 1,55 1,69 1,88 2,00 2,10 2,12 2,30 2,52 2,70 2,96 2,98 3,49 KANAAL NAAR LEEGHWATERPLAS Hoge Vaart (3,83) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Von Draisbrug (dv opening 1) (vast) LEEGHWATERPLAS Leeghwatersluis (sluis 1) Leeghwatersluis, fietsbrug over het benedenhoofd (dv opening 1) (vast) STADSWETERING Schipbeekbrug (dv opening 1) (vast) Dinkelbrug (dv opening 1) (vast) Mokerpoort, brug (dv opening 1) (vast) Golda Meirbrug (dv opening 1) (vast) Rooseveltbrug (dv opening 1) (vast) Landdrostpoort, brug (dv opening 1) (vast) Almere, spoorbrug (dv opening 1) (vast) CS-brug (dv opening 1) (vast) Slapstickbrug (dv opening 1) (vast) Cinemabrug (dv opening 1) (vast) Judy Garlandbrug (dv opening 1) (vast) Ziekenhuisbrug (dv opening 1) (vast) WEERWATER Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering (7,64)

-1,50 / -1,50 / PP 0 //1,50/2,25 8,60 / 2,45 / 20,00 / / 20,00 4,00 / / / 8,00 / 2,45 /

7,30 / 2,59 / 8,00 / 2,57 / 14,00 / 2,84 / 7,30 / 2,54 / 7,30 / 2,54 / 12,50 / 3,24 / 12,50 / 5,93 / 12,60 / 2,94 / 23,00 / 2,54 / 6,50 / 2,56 / 14,25 / 3,26 / 5,00 / 2,64 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 282

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (233) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOORDZEEKANAAL Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (15,49) Zuiderbuitenkanaal C.A. (4,10) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater. 1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (0,00) 2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord 3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord Waterin-/-uitlaat Crown van Gelder Velserspoortunnel, spoorwegtunnel (dv opening ) Velsertunnel (dv opening ) Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (0,00) Wijkertunnel (dv opening ) Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen (0,00) Gemaal Houtrak polder Afrikahaven Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (0,00) Amerikahaven met aanliggende havens (0,00) Zijkanaal E (Noordzeekanaal) Voormalige ADM haven Wim Thomassenhaven (0,00) Westhaven met aanliggende havens (0,00) Hemspoortunnel (dv opening ) Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0,00) Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0,00) Zijkanaal H, Barndegat Zijkanaal H Petroleumhaven te Amsterdam Coentunnel (dv opening ) Coenhaven met aanliggende havens (0,00) AFGESLOTEN-IJ, BINNEN-IJ OF IJ Cornelis Douweskanaal-West Mercuriushaven met aanliggende havens (0,00) Diepte Shipdock Amsterdam, haven te Zijkanaal I (0,00) Johan van Hasseltkanaal-west (0,00) Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (0,00) Tolhuiskanaal (brug over invaart) Amsterdam, haven te

-15,10 / -15,10 / KP VIb 325,00/42,00/13,10/

0,13 0,43 0,63 1,21 L 2,12 2,19 2,79 3,47 7,88

/ / / /

/ /

9,16 R 9,54 R 9,88 11,11 12,11 13,66 R 14,11 14,11 14,12 16,23 16,23 17,13 L 17,13 L 17,24 17,81 18,14 18,62 18,72 19,20 19,20 19,65 L 20,22 L 20,62 20,62 20,62 20,88 L 21,12 L

/ /

/ /

-11,00 / -11,00 / KP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 283

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

21,24 21,33 21,48 21,91 21,96 22,05 22,19 22,22 22,26 22,43 22,73 22,73 23,04

L L R R R R R L L R

23,09 23,23 23,71 L 24,26 L 24,54 25,28 25,49 L 25,59 L 25,92 26,38 L 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52 26,52

Norwegian Talc Amsterdam, haven te Amsterdam, haven te Burgemeester De Vlugthaven Zoutkeetsgracht en Westerdok (1,51) Amsterdam, haven te Westelijke doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart) Amsterdam, haven te Buiksloterkanaal (verboden invaart) Noordhollandsch Kanaal (0,00) Sixhaven Oostelijke Doorvaart naar Openhavenfront (brug over invaart) Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (0,00) IJtunnel (dv opening ) IJ-Haven Motorkanaal / Aeolus Ponthaven Johan van Hasseltkanaal (oost) Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (0,00) IJ Maritiem Werf Oranjewerf Amsterdam-Rijnkanaal (0,00) Schellingwoude, haven te Oranjesluizen (sluis 1) Oranjesluizen (sluis 2) Oranjesluizen (sluis 3) Oranjesluizen (sluis 4) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen duwvaart (breed) Traject: Prins Willem Alexandersluis LxBxD = <110 x 23,00 x 3,50m* LxBxD = 110-200 x 12,00 x 3,50m*

/ /

72,00 / / 72,00 14,00 / 14,00 95,00 / / 95,00 18,00 / 18,00 72,00 / / 72,00 14,00 / 14,00 205,00 / / 205,00 24,00 / 24,00

/ / / / / / / / -3,50 / -3,50 / MP VIa 200,00/12,00/3,50/ 200,00/12,00/3,50/ 110,00/23,00//

Noordersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,30m* Middensluis: LxBxD = 90 x 17,50 x 3,30m* Zuidersluis: LxBxD = 70 x 13,50 x 3,30m* * Diepgang bij een waterstand van NAP-0,50m of hoger of zoveel minder als de waterstand lager is dan NAP-0,50m. 26,66 BUITEN-IJ, OPEN-IJ 26,76 L Wachtplaats Schellingwoude 26,80 R Amsterdam, haven te 27,08 Schellingwouderbrug (dv opening 1) (bb) 27,08 Schellingwouderbrug (dv opening 2) (vast) 27,08 Schellingwouderbrug (dv opening 3) (vast) 27,08 Schellingwouderbrug (dv opening 4) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002

18,00 / 8,60 / 97,00 / 9,30 / 18,00 / 6,57 / 25,00 / 6,57 / Pagina 284

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

27,08 Schellingwouderbrug (dv opening 5) (vast) 27,08 Schellingwouderbrug (dv opening 6) (vast) 27,38 L Amsterdam, haven te 27,71 Zeeburgertunnel (dv opening ) 27,87 L Amsterdam, haven te 28,56 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 29,16 L Durgerdam, haven te 30,64 Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (0,00) 1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven (233b) 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 0,45 0,45 0,57 0,60 0,66 0,91 1,16 1,97 1E RIJKSBINNENHAVEN Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (0,13) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Diepte BINNENKANAAL 1e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord Velsen-Noord, brug in de Sluisweg (dv opening 1) (vast) Blauwebrug, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Gasleiding (dv opening ) Kesslerbrug (dv opening 1) (vast) STAALHAVEN Brakwaterpompstation

25,00 / 6,57 / 25,00 / 6,57 / / / / 65,00 /

Va //3,50/ -3,50 / -3,50 / KP

12,25 / 7,15 / 12,25 / 7,15 / / / 15,25 / 7,18 /

Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) (233c) 0,00 0,00 ZIJKANAAL A Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (2,79) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 0,41 R Fort Velsen 1,00 Zuiderwijker meerpolder 1,00 R Beverwijk, haven te 1,00 Diepte 1,15 DE PIJP 1,15 Diepte 1,54 Diepte 1,83 Zwaaihaven

-11,60 / -8,50 / KP Va //6,50/

-8,50 / -6,00 / KP -6,00 / -5,60 / KP -5,60 / -3,60 / KP

Westhaven met aanliggende havens (233d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 2,35 2,66 3,01 WESTHAVEN Wim Thomassenhaven (0,00) Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (14,11) Diepte Cemt-klasse Sonthaven Bosporushaven Suezhaven Hornhaven

-15,10 / -14,10 / KP Va

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 285

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,01 3,12 3,12

Beringhaven Moezelhaven Mainhaven

Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (233e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 0,83 1,15 JAN VAN RIEBEECKHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (0,00) Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (16,23) Diepte Cemt-klasse Karel Reynierszhaven Usselincxhaven Adenhaven R Ashaven (brug over invaart)

-12,60 / -4,00 / KP Va

Coenhaven met aanliggende havens (233f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,54 COENHAVEN Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (18,14) Diepte Cemt-klasse Havenkom A Havenkom C

-11,00 / -11,00 / KP Va

Mercuriushaven met aanliggende havens (233g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,61 0,96 1,24 1,59 MERCURIUSHAVEN MET AANLIGGENDE HAVENS Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (19,20) Diepte Cemt-klasse Nieuwe Houthaven Minervahaven Houtveemkanaal Vlothaven Neptunushaven

-15,10 / -4,10 / KP Va

Zijkanaal I (233h) 0,00 0,00 0,00 ZIJKANAAL I Johan van Hasseltkanaal-west (0,00) Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (0,00) 0,00 Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (20,62) 0,00 Cemt-klasse 0,29 Diepte 0,64 Gemeentereiniging te Amsterdam 0,69 Papaverkanaal 0,77 L Cornelis Douweskanaal Oost 0,83 Langebrug, Amsterdam (dv opening 1) (bb) 0,88 R Amsterdam, haven te Vaarwegen in Nederland 2002

Va -3,10 / -3,10 / KP

11,90 / 2,64 /

Pagina 286

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,73

Kadoelerbreek (sluis in invaart)

Amerikahaven met aanliggende havens (233m) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,95 2,80 3,09 AMERIKAHAVEN Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (11,11) Diepte Cemt-klasse Cacaohaven Australiehaven Aziehaven Zijkanaal F (voormalig, niet bevaarbaar)

-15,10 / -15,00 / KP VIa

Wim Thomassenhaven (233o) 0,00 0,00 0,00 WIM THOMASSENHAVEN Westhaven met aanliggende havens (0,00) Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (14,11) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,42 Cemt-klasse 0,70 L Zaandam, haven te 0,70 R Zaandam, haven te 0,70 R Coupure (naar Coasterhaven, brug over invaart)

-7,00 / -2,30 / KP VIa II

Johan van Hasseltkanaal-west (233p) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 L 1,31 R 1,35 L 1,43 L JOHAN VAN HASSELTKANAAL-WEST Zijkanaal I (0,00) Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn (0,00) Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (20,62) Diepte Cemt-klasse Amsterdam, haven te Buiksloterkanaal (ophaalbrug op 100m van invaart) Voormalig Buiksloterkanaal Distelhaven

-3,60 / -3,10 / KP IV

Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam (233t) 0,00 ZIJKANAAL K, ZIJKANAAL NAAR NIEUWENDAM 0,00 Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (25,28) 0,00 Cemt-klasse 0,32 Diepte 1,23 R Twellegea 1,24 L Kleine Die (sluis in invaart) 1,24 L Cooperatieve Werfvereniging "De Zuiderzee UA"

Va -3,10 / -3,10 / KP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 287

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (233y) AANLOOP HAVENS VAN IJMUIDEN Noordzeeroute (151,46) Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: IJ-geul. 0,00 Diepte 9,00 NOORDZEEHAVEN, BUITENHAVEN 9,64 Diepte 9,64 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Noordersluis en Noordzeekanaal. Diepgang geldt voor zoutwater. 11,23 R Seaport Marina IJmuiden 11,40 R Zeehaven IJmuiden (Derde haven IJmuiden) 11,42 NOORDERBUITENKANAAL 11,51 Zuiderbuitenkanaal C.A. (0,00) 12,56 R Verbinding langs Fort-Eiland naar Zuiderbuitenkanaal 12,85 Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (0,00) 12,85 Cemt-klasse 12,97 BUITENTOELEIDINGSKANAAL NAAR NOORDERSLUIS 14,14 AANLOOP HAVENS VAN IJMUIDEN EN NOORDZEEKANAAL 14,34 Noordersluis, IJmuiden (sluis 1) 375,00 / / 400,00 47,30 / 47,30 14,34 Diepte 14,34 Noordersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 14,73 BINNENTOELEIDINGSKANAAL NAAR NOORDERSLUIS 14,75 Noordersluis, IJmuiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 15,20 NOORDZEEKANAAL 15,20 Binnenspuikanaal 15,49 Zuiderbuitenkanaal C.A. (4,10) 15,49 Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (0,00) Zuiderbuitenkanaal C.A. (233y1) 0,00 0,00 0,62 0,62 0,62 1,12 1,12 1,12 1,12 1,69 2,31 2,31 ZUIDERBUITENKANAAL, AANLOOPROUTE NAAR Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (11,51) ZUIDERBUITENKANAAL Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Vissershaven en Haringhaven (0,00) Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0,00) Haringhaven Cemt-klasse BUITENTOELEIDINGSKANAAL MIDDENSLUIS Middensluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Middensluis, IJmuiden (sluis 1) 0,00 0,00 0,00

//16,50/ -19,20 / -18,00 / NAP -18,00 / -15,00 / NAP 325,00/42,00/13,10/

VIb

/ / -15,10 / -15,10 / KP 47,30 / 0,00 /

47,30 / 0,00 /

-10,50 / -10,50 / NAP 200,00/23,00/9,00/

VIb

25,00 / 7,50 / 200,00 / / 200,00 / / Pagina 288

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -10,00 / -10,00 / KP

25,00 / 25,00 2,31 2,56 Diepte Middensluis, IJmuiden, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) 2,83 ZUIDERBUITENKANAAL C.A. 2,89 R Deurenhaventje / Werkhaven Rijkswaterstaat 3,18 L Haventje van Rietman 3,26 BINNENTOELEIDINGSKANAAL MIDDENSLUIS 3,69 Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (2,52) 4,10 Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (15,49) 4,10 Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (0,00) 0,00 VISSERSHAVEN TE IJMUIDEN Vissershaven en Haringhaven (233y1a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuiderbuitenkanaal C.A. (1,12) Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (0,00) Haringhaven Diepte Cemt-klasse Kielspeling 0,3m. 25,00 / 3,90 /

-8,00 / -6,00 / NAP Va

Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen (233y2a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 BUITENTOELEIDINGSKANAAL Zuiderbuitenkanaal C.A. (1,12) Vissershaven en Haringhaven (0,00) Haringhaven Diepte Cemt-klasse Zuidersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 0,71 Zuidersluis, IJmuiden, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (bb) 0,71 Zuidersluis, IJmuiden (sluis 1) 107,00 / / 107,00 18,00 / 18,00 0,71 Zuidersluis, IJmuiden (sluis 2) 111,00 / / 111,00 11,00 / 0,71 Diepte 0,81 ZUIDERSLUIS EN KLEINE SLUIS MET TOELEIDINGSKANALEN 0,91 BINNENTOELEIDINGSKANAAL 1,54 L Rijkshaven IJmuiden 2,52 Zuiderbuitenkanaal C.A. (3,69)

-8,50 / -8,50 / NAP Va 18,00 / 6,30 / 11,00 / 6,00 / / / / / -7,00 / -7,00 / KP

Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven (233y3) 0,00 0,00 0,00 0,68 HOOGOVENKANAAL Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (12,85) Diepte Buitenspuikanaal

-17,80 / -14,20 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 289

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,99 L Waterinlaat Zoutwaterpompstation nr. 3 1,16 HOOGOVENHAVEN 1,16 Diepte 1,43 Diepte Noordhollandsch Kanaal (234) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOORDHOLLANDSCH KANAAL Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (22,43) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen L 56m B 14m D 2,50m; bij een breedte kleiner dan 9m D 3m. VOORHAVEN WILLEM I SLUIS, NOORDHOLLANDSCH KANAAL NOORDHOLLANDSCH KANAAL Willem I-sluizen (sluis 1) L Amsterdam, haven te Gerben Wagenaarbrug (dv opening 1) (bb) Meeuwenpleinbrug (dv opening 1) (bb) Meeuwenpleinbrug (dv opening 2) (vast) R Uitwateringskanaal R WV De Waterkering R De Waterkering Buiksloterdraaibrug (dv opening 1) (bb) R De Waterkering IJdoornlaanbrug (dv opening 1) (vast) IJdoornlaanbrug (dv opening 2) (bb) IJdoornlaanbrug (dv opening 3) (vast) L Amsterdam, aansluiting Amsterdam, brug in de A-10 (dv opening 1) (vast) L Verbinding met de Nieuwe Gouw (zie; Bijz. algemeen) Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) R Z.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter L Weersloot R N.mond bochtafsnijding Rijzendam aan het Slochter. Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (0,00) R Leeksloot L Buismansloot L Nonksloot L Watergang L Banscheiding L Gouwsloot naar Brugsloot R Gouwsloot naar Welsloot L Dorre Ilp Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Nelson Mandelabrug, Purmerend (dv opening 1) (vast) Jan Blankenbrug (dv opening 2) (bb)

-12,60 / -8,80 / NAP -10,50 / -8,80 / NAP

-4,00 / -4,00 / KP II 64,00/7,00/3,00/

0,10 0,31 0,44 0,64 1,04 1,48 1,48 1,91 2,31 2,31 2,63 2,69 3,35 3,35 3,35 3,58 4,12 4,24 4,81 4,93 5,05 5,18 6,30 7,34 7,34 8,68 8,90 9,10 9,88 9,88 10,80 12,10 13,53 14,57

56,00 / / 64,00 14,50 /

/ /

15,00 / 4,12 / 15,00 / 4,20 / 15,50 / 4,40 /

14,65 / 4,15 / 13,00 / 4,55 / 15,15 / 4,75 / 13,00 / 4,75 / 40,52 / 7,05 /

/ 32,40 /

/ 40,10 / 27,00 / 7,05 / 15,20 / 2,58 / Pagina 290

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,87 14,87 16,15 16,15 16,15 16,22 16,40 16,99 17,45 18,10 R 19,75 21,74 L 25,22 25,22 28,92 R 29,34 29,52 29,64 29,64 29,75 32,51 32,51 32,51 32,76 38,25 38,25 38,25 38,86 39,79 39,95 39,96 40,03 40,03 40,08 40,18 40,54 40,54 40,67 40,73 41,03 41,17 41,17 41,17 41,51

Noord-Hollandskanaalspoorbrug Purmerend (dv opening 1) (bb) Noord-Hollandskanaalspoorbrug Purmerend (dv opening 2) (vast) Purmerend, sluis (sluis 1) Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte minder dan 9m diepgang 3,00m. Purmerend, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Beemsterringvaart (29,68) Purmerend, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (10,58) Spijkerboor, aansluiting Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Sluissloot Beemsterringvaart (0,00) Knollendammervaart (3,94) Vuile Graft Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) West-Grafdijk, keersluis (dv opening 1) Kogerpolderbrug (dv opening 1) (bb) Kogerpolderbrug (dv opening 2) (vast) Markervaart en Kogerpolderkanaal (2,64) Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (20,81) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte minder dan 9 m; diepgang 3,50 m Akersloot, keersluis te (dv opening 1) Leeghwaterbrug, Alkmaar (dv opening 1) (vast) Leeghwaterbrug, Alkmaar (dv opening 2) (bb) Leeghwaterbrug, Alkmaar (dv opening 3) (vast) Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (0,00) Singelgracht te Alkmaar Stadsgracht te Alkmaar Stadsgracht te Alkmaar Oude Stadsgracht te Alkmaar Verdronken Oord te Alkmaar (stadsgracht) Stadsgracht te Alkmaar Luttik-Oudorp (stadsgracht) Frieschebrug (dv opening 1) (bb) Frieschebrug (dv opening 2) (vast) Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum (0,00) Ringersbrug (dv opening 1) (bb) Alkmaar, haven te Tesselse brug (dv opening 1) (vast) Tesselse brug (dv opening 2) (bb) Tesselse brug (dv opening 3) (vast) Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 2) (vast)

18,70 / 3,00 / 5,70 / 4,10 / 56,00 / / 64,00 15,50 / / / IV 80,00/14,00/2,50/ 15,50 / 1,40 /

26,50 / 6,85 /

/ 40,08 /

/ 40,08 / 36,90 / / 15,50 / 4,73 / 10,00 / 4,73 /

-5,00 / -5,00 / KP 85,00/14,00/2,50/ 46,50 / / 10,00 / 4,96 / 15,50 / 4,73 / 10,00 / 4,96 /

L L R L L R L

15,50 / 4,08 / 8,90 / 4,08 / 32,00 / 3,47 / 7,00 / 3,13 / 15,50 / 2,08 / 7,00 / 3,13 / 7,75 / 3,18 /

L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 291

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

41,51 41,81 L 42,41 42,41 42,68 44,02 47,67 R 50,01 R 50,21 50,21 53,53 R 53,55 53,58 55,98 59,99 63,46

63,69 63,69 66,58 67,83 74,21 74,21 75,48 75,48 75,66 79,21 R 79,21 79,51 R 79,75 79,75

Noord-Hollandskanaalspoorbrug Alkmaar (dv opening 3) (bb) Stadsgracht te Alkmaar Huiswaarderbrug (dv opening 1) (vast) Huiswaarderbrug (dv opening 2) (bb) Vlielandbrug (dv opening 1) (bb) Koedijkervlotbrug (dv opening 2) (bb) Uitwateringsgeul Polder Geestmerambacht (verboden invaart) Kuijper Schoorldammerbrug (dv opening 1) (bb) Schoorldammerbrug (dv opening 2) (vast) Vaart naar Krabbendam Grote Vaart Hondsbosschevaart en Hargervaart (0,00) Burgervlotbrug (dv opening 2) (bb) Sint Maartensvlotbrug (dv opening 1) (bb) Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer (0,00) Stolperbasculebrug (dv opening 1) (vast) Stolperbasculebrug (dv opening 2) (bb) Vlotbrug 't Zand (dv opening 2) (bb) Zijperkeersluis (dv opening 1) Koegrasbrug, spoorbrug (dv opening 2) (bb) Koegrasbrug, spoorbrug (dv opening 3) (vast) Kooybrug (dv opening 1) (bb) Kooybrug (dv opening 2) (vast) Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (0,00) Afvoerkanaal de Helsdeur Havens van Den Helder (0,00) Kilgrachtsloot Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0,00) Haven Westoever te Den Helder (0,00)

15,00 / 2,28 /

10,80 / 6,00 / 15,50 / 5,90 / 15,40 / 3,00 / 17,10 / 0,00 /

15,50 / 1,78 / 5,40 / 2,78 /

17,90 / 0,00 / 17,52 / 0,00 /

8,95 / 4,58 / 15,50 / 4,73 / 15,75 / 0,00 / 15,43 / / 15,30 / 2,60 / 5,20 / 3,40 / 15,50 / 7,62 / 16,00 / 8,38 /

Hondsbosschevaart en Hargervaart (234a) 0,00 HONDSBOSSCHEVAART 0,00 Noordhollandsch Kanaal (53,58) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,04 Zijpersluis, brug (dv opening 1) (vast) 1,01 Hargerweg, brug in de (dv opening 1) (vast) 1,46 R Hondsbosschevaart 1,46 HARGERVAART 1,54 Diepte 3,13 L Hargen Haven Westoever te Den Helder (234b) 0,00 0,00 0,00 HAVEN WESTOEVER TE DEN HELDER Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (0,00) Noordhollandsch Kanaal (79,75) Pagina 292

-1,20 / -1,20 / KP 0 6,50 / 3,32 / 5,90 / 3,32 /

-1,20 / -1,20 / KP

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00 0,07 0,09 0,10 0,30 0,35 0,42 0,53 0,74 R R R L L R

Diepte Cemt-klasse Burgemeester Visserbrug (dv opening 1) (bb) Heldersch Kanaal WV Onrust Spoorweghaven Fort west oever Den Helder, Aquadam Buitenliniegracht Industriehaven te Den Helder

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -5,00 / -3,00 / KP IV

15,75 / 3,47 /

Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal (234c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KOOPVAARDERSBINNENHAVEN Haven Westoever te Den Helder (0,00) Noordhollandsch Kanaal (79,75) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Bij een breedte <9,00m, diepgang toegestaan van 3,50m. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Koopvaardersbinnenhaven. 0,00 Cemt-klasse 0,05 R Kilgrachtsloot 0,62 Van Kinsbergenbrug (dv opening 1) (bb) 1,10 MARITIEME BINNENHAVEN 1,10 Diepte 1,52 Diepte 1,52 Cemt-klasse 1,60 AFSLUITINGSKANAAL 1,87 Westpoortbrug (dv opening 1) (bb) Havens van Den Helder (235) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15 0,17 0,22 0,34 BINNENVOORHAVEN KOOPVAARDERSSCHUTSLUIS Noordhollandsch Kanaal (79,21) Diepte Cemt-klasse Koopvaardersschutsluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Koopvaardersschutsluis (sluis 1)

-4,90 / -3,80 / KP 80,00/14,00/2,50/

IV 17,00 / 1,60 / -5,50 / -3,50 / KP -5,50 / -3,50 / KP II 11,00 / 1,30 /

-5,50 / -3,50 / KP IV 16,00 / 4,60 / 86,00 / / 86,00 16,00 / 16,00 / / -7,00 / -7,00 / NAP

Diepte HAVENS VAN DEN HELDER BUITENVOORHAVEN KOOPVAARDERSSCHUTSLUIS 0,45 R Uitwateringkanaal Koopvaardersschutsluis 0,45 RIJKSZEEHAVEN HET NIEUWE DIEP 1,36 Vice-Admiraal Moormanbrug (dv opening 1) (bb) 1,37 Cemt-klasse 1,87 Diepte 2,01 Natte Dok (0,00) Vaarwegen in Nederland 2002

18,00 / 3,32 / Va -9,00 / -9,00 / NAP

Pagina 293

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

2,01

Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 200,00//8,00/

Traject: Marinehaven Willemsoord. 2,04 MARINEHAVEN WILLEMSOORD 2,12 R Den Helder, ligplaats 2,36 R Havens van Marinehaven Willemsoord 2,63 L Koninklijke Marine Jacht Club 3,03 MARSDIEP, HAVENS VAN DEN HELDER 3,43 Marsdiep Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, 3,72 Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (21,46) Natte Dok (235a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16 0,23 0,24 NATTE DOK Havens van Den Helder (2,01) Cemt-klasse Diepte Zeedoksluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) Zeedoksluis (sluis 1) Zeedoksluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Natte Dok

Va -9,10 / -9,10 / NAP 20,10 / 4,03 / 31,73 / / 42,00 20,10 / 20,10 / / 20,10 / 1,83 /

Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (236) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZIJKANAAL G Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens (0,00) Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (16,23) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zijkanaal G, lengte 1000m gemeten uit de as van het Noordzeekanaal. Dirk Metselaarhaven Isaac Baarthaven Dehler VOORZAAN Diepte Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 1) (bb) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 2) (vast) Dr. J.M. den Uylbrug (dv opening 3) (vast) ZZV Roeivereniging Oude Zeehaven Toegang polder Oostzaan Schippershaven te Zaandam Wilhelminabrug, Zaandam (dv opening 1) (bb) Wilhelminasluis, Zaandam (sluis 1) Beatrixbrug, Zaandam (dv opening 1) (bb)

-8,60 / -8,60 / KP Va //8,00/

0,31 0,44 0,83 1,09 1,09 1,21 1,21 1,21 1,29 1,62 1,64 2,32 2,56 2,58 2,74

R

-3,20 / -3,20 / KP 17,70 / 6,40 / 26,64 / 7,10 / 26,05 / 7,10 /

L R L

12,00 / 2,96 / 120,00 / / 117,00 12,00 / 20,00 / / 12,00 / 3,13 / Pagina 294

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

2,77 L Zaandam, diensthaven te 2,83 ACHTER- OF BINNENZAAN 3,64 L Papenpadsloot (sluisje en ophaalbrug) 4,11 Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 1) (vast) 4,11 Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 2) (bb) 4,11 Prins Bernhardbrug, Zaandam (dv opening 3) (vast) 4,68 Zaandam, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 4,68 Zaandam, spoorbrug (dv opening 2) (bb) 4,68 Zaandam, spoorbrug (dv opening 3) (bb) 4,68 Zaandam, spoorbrug (dv opening 4) (vast) 4,73 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,78 L Mallegatsloot met sluisje en hefbrug 5,00 Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 2) (vast) 5,00 Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 3) (bb) 5,00 Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 4) (vast) 5,00 Prins Willem Alexanderbrug, Koog aan de Zaan (dv opening 5) (vast) 5,58 Coenbrug (dv opening 1) (vast) 5,58 Coenbrug (dv opening 2) (bb) 5,58 Coenbrug (dv opening 3) (vast) 5,58 Coenbrug (dv opening 4) (vast) 6,11 R De Kuil 6,48 De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (0,00) 6,83 Julianabrug, Zaandijk (dv opening 9) (vast) 6,83 Julianabrug, Zaandijk (dv opening 10) (bb) 6,83 Julianabrug, Zaandijk (dv opening 11) (vast) 7,71 L Sluissloot 8,68 R Wormer, haven te 9,74 Zaanbrug (dv opening 4) (bb) 11,31 Prins Clausbrug, Wormerveer (dv opening 1) (vast) 11,31 Prins Clausbrug, Wormerveer (dv opening 2) (bb) 11,60 R De Poel, 't Zwet (sluis en brug (oph.) in invaart) 12,88 L West-Knollendam, Zaanlands Zeilvereeniging 13,18 L Oostra 13,21 L 't Swaentje 13,26 L De Boeier 13,54 Max. toegestane afmetingen algemeen 13,55 TAP- OF TOCHTSLOOT 13,55 Knollendammervaart (0,00) 13,55 Diepte 13,84 Beatrixbrug, West-Knollendam (dv opening 1) (bb) 13,84 Beatrixbrug, West-Knollendam (dv opening 2) (vast) 14,00 MARKERVAART 14,00 Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (10,68) 14,00 Diepte Vaarwegen in Nederland 2002

8,00 / 2,66 / 14,00 / 2,58 / 8,00 / 2,66 / 8,15 / 3,23 / 16,00 / 2,11 / 16,00 / 2,11 / 8,15 / 3,23 / / 36,00 / 14,21 / 2,94 / 14,00 / 2,91 / 14,21 / 3,13 / 13,51 / 3,09 / 25,00 / 6,25 / 14,00 / 5,80 / 23,00 / 6,20 / 22,30 / 6,15 /

10,20 / 2,73 / 13,93 / 3,28 / 10,20 / 2,73 /

12,00 / 2,38 / 30,10 / 7,23 / 14,70 / 6,33 /

95,00/11,50/2,70/

-3,10 / -1,00 / KP 13,97 / 3,36 / 13,95 / 3,23 /

-3,00 / -3,00 / KP Pagina 295

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,75 15,64 15,64 15,64 16,68 17,29 17,58 17,58 19,50 20,30 20,37 20,43 20,70 20,74 20,81

L

L L L L L L

Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) ENGE STIEROP Markervaart en Kogerpolderkanaal (0,00) Diepte WIJDE STIEROP Buiten-Krommenie VAARGEUL ALKMAARDERMEER Vaargeul naar Uitgeest (0,00) Kalverstraat Alkmaarse Roei- en Zeil Vereniging Akersloot 't Hoorntje Laamens Verduin Noordhollandsch Kanaal (32,51)

/ 30,00 /

-3,40 / -3,40 / KP

De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer (236a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 L 0,91 0,96 0,97 1,91 2,01 2,05 2,25 3,25 3,48 7,41 7,75 9,83 9,95 10,38 10,55 10,58 POEL Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (6,48) Diepte Cemt-klasse ZV De Onderlinge BRAAK Diepte Haaldersbroekerbrug (dv opening 1) (bb) RINGVAART VAN DE WIJDE WORMER Haaldersbroek, brug in de N-515 (dv opening 1) (vast) Haaldersbroek, brug (dv opening 1) (vast) Wijdewormer, aansluiting Engewormerbrug (dv opening 1) (bb) Wijdewormer, aansluiting Wijdewormer, brug (dv opening 1) (vast) Wijdewormer, gemaal Wijdewormer Neckerbrug (dv opening 1) (bb) Wormer Ringvaart 't Neckerhop Neck, brug (dv opening 1) (vast) Noordhollandsch Kanaal (17,45)

-1,80 / -1,80 / KP 0

-1,40 / -1,40 / KP 5,00 / 1,00 / 5,97 / 2,70 / 8,22 / 2,65 / 4,90 / 1,24 / 7,00 / 2,50 / 4,69 / 4,10 /

L L R R L

5,85 / 2,40 /

Knollendammervaart (236c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KNOLLENDAMMERVAART Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (13,55) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Zaan-Noordhollandsch Kanaal Oostkollendam, keersluis (dv opening 1) Spijkerboor, brug (dv opening 1) (bb) Beemsterringvaart (0,00)

-2,00 / -2,00 / KP I 40,00/5,00/1,80/

0,42 3,88 3,94

7,32 / / 7,00 / 1,00 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 296

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

3,94

Noordhollandsch Kanaal (25,22)

Markervaart en Kogerpolderkanaal (236d) 0,00 0,00 MARKERVAART Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (15,64) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,41 L De Rietschok 1,82 KOGERPOLDERKANAAL 2,14 L Verbinding met het Alkmaardermeer Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Markervaart (noordelijk deel)Noordhollandsch Kanaal Noordhollandsch Kanaal (29,75)

-2,50 / -2,50 / KP II 50,00/6,60/2,10/

2,64

Vaargeul naar Uitgeest (236e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,55 2,28 2,41 2,52 2,62 2,62 2,65 2,69 2,79 VAARGEUL NAAR UITGEEST Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (17,58) Diepte Cemt-klasse Buiten-Crommenije Zwaansmeerpolder Zaadnoorddijk Uitgeest, I. v.d. Putten Uitgeest, Joosten HAVEN VAN UITGEEST Diepte Uitgeest, brug in de A-9 (dv opening 1) (vast) Hendriksloot Westergeestervaart

-2,50 / -2,50 / KP II

L L L L L

-2,50 / -1,00 / KP / 4,50 /

R L

Zijkanaal D en Nauernasche Vaart (237) 0,00 0,00 ZIJKANAAL D Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ (9,88) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Zijkanaal D. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,35 Nauernaschebrug (dv opening 1) (bb) 0,35 Nauernaschebrug (dv opening 2) (vast) 0,57 L Uitwatering gemaal Nauernaschepolder 0,89 L Nauw-Er-Na 1,13 Cemt-klasse 1,17 Schermersluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 1,17 Schermersluis (sluis 1) 27,00 / / 30,40 5,70 / 5,70 1,17 Diepte

-3,60 / -3,60 / KP Va //3,00/

12,50 / 3,50 / 15,00 / 3,10 /

0 5,70 / 2,80 / / / -2,00 / -2,00 / KP Pagina 297

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak II

1,18 1,21 1,27 1,96 3,53 3,62 4,01 5,18 6,44 7,25 7,30 7,32 7,77 8,35 10,19 10,19 10,68

R L

L

L L

ZIJKANAAL D EN NAUERNASCHE VAART Cemt-klasse NAUERNASCHE VAART Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Weelsloot Sluissloot Vrouwenverdriet, brug (dv opening 1) (bb) Reint Laan jr brug (dv opening 1) (bb) Uitwatering gemaal Pieter Engel Krommenie, spoorbrug (dv opening 1) (bb) Krommenie, brug (dv opening 1) (bb) Krommenie, brug (dv opening 1) (bb) Vaartbrug, Krommenie (dv opening 1) (bb) Haansloot Toegang tot Krommenieer-Woudpolder TAPSLOOT OF TOCHTSLOOT Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer (14,00)

/ 18,38 /

9,00 / 2,83 / 8,78 / 2,75 / 9,00 / 0,83 / 9,00 / 2,88 / 9,00 / 2,88 / 8,75 / 1,10 /

Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (238) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11 0,25 0,35 0,47 1,60 1,74 3,10 3,47 TREKVAART Noordhollandsch Kanaal (6,30) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Hoogte 2,40m ten opzichte van NAP. Het Schouw, brug (dv opening 1) (vast) Het Schouw, brug (dv opening 1) (vast) Het Schouw, aansluiting Het Schouw, aansluiting Het Schouw, aansluiting Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Broek in Waterland, aansluiting Havenrak Broek in Waterland, brug in de N-247 (dv opening 1) (bb) Die Zuiderbrug, Broek in Waterland (dv opening 1) (bb) Broek in Waterland, aansluiting Monnickendam, aansluiting Monnickendam, brug (dv opening 1) (bb) Monnickendam-binnen Monnickendam, aansluiting Monnickendam, aansluiting Kloosterdijksluis (sluis 1)

-1,70 / -1,50 / KP 0 40,00/5,00/1,50/2,40 10,00 / 3,93 / 10,00 / 3,93 /

L L L L L

/ 12,00 /

7,94 / 1,50 / 3,93

3,50 R 3,60 5,35 6,10 7,10 7,30 7,82 7,88 7,96 7,99 R R R L R

5,60 / 1,00 /

7,00 / 1,00 / 3,93

41,00 / / 41,00 6,00 / 6,00

/ / 6,00 / 1,00 /

Kloosterdijksluis, brug over (dv opening 1) (bb) 8,04 Gouwzee en haven van Monnickendam (9,03) 8,08 Monnickendam, brug (dv opening 1) (vast) 8,12 L Stinkevuil, of Purmer Ee 8,17 STINKEVUIL, PURMER-EE 8,45 Rietvinkbrug (dv opening 1) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

6,50 / 3,98 /

6,27 / 1,94 / Pagina 298

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,56 TREKVAART NAAR EDAM 10,09 Zeddebrug (dv opening 1) (bb) 11,27 L Zeddegat 11,27 ZEDDEGAT 11,42 TREKVAART 11,85 PURMERRINGVAART (OOSTELIJK GEDEELTE) 12,61 Volendam, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast) 13,08 R Trekvaart (voortzetting, doodlopend) 13,50 Vaart van Edam naar Purmerend (4,51) Gouwzee en haven van Monnickendam (239) 0,00 0,00 GEUL NAAR DE GOUWZEE Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (16,85) Diepte Cemt-klasse GEUL IN DE GOUWZEE Haven van Volendam (0,00) GEUL DOOR HET MONNICKENDAMMERGAT Toegangsgeul en haven van Marken (0,00) De Zeilhoek Hemmeland Van Goor bv Marina Monnickendam Monnickendam, haven te Monnickendam, Binnenhaven Diepte Cemt-klasse HAVEN VAN MONNICKENDAM Grafelijkheidssluis (sluis 1) 25,50 / / 25,50 6,14 / 6,14 Grafelijkheidsbrug (dv opening 1) (vast) Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (8,04)

5,84 / 1,80 /

24,00 / 3,28 /

0,00 0,00 0,98 2,48 5,15 5,15 8,06 8,08 8,13 8,31 8,43 8,46 8,49 8,49 8,61 8,85 8,88 9,03

-2,00 / -2,00 / MP II

R L L R L L

-2,60 / -1,60 / MP 0 / 3,80 / 6,14 / 3,80 /

Haven van Volendam (239a) 0,00 GEUL DOOR DE GOUWZEE NAAR DE HAVEN VAN VOLENDAM 0,00 Gouwzee en haven van Monnickendam (2,48) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,94 HAVEN VAN VOLENDAM 0,97 Diepte 0,97 Cemt-klasse 0,97 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen en vergunningen/ontheffingen. 1,04 L Volendam, Zuiderhaven, WV Volendam 1,04 R Noorderhaven te Volendam

-2,20 / -2,20 / MP II -2,60 / -1,80 / MP 0 15,00

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 299

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Toegangsgeul en haven van Marken (239b) 0,00 TOEGANGSGEUL NAAR DE HAVEN VAN MARKEN 0,00 Gouwzee en haven van Monnickendam (5,15) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,06 HAVEN VAN MARKEN 1,10 Max. toegestane afmetingen algemeen 1,14 R Westhaven Marken 1,17 L Oude Haven te Marken 1,17 R Nieuwe Haven te Marken Vaart van Edam naar Purmerend (240) VAARGEUL NAAR DE BUITENHAVEN Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (19,41) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,28 BUITENHAVEN TE EDAM 1,87 OORGAT 2,17 L Galgenveld 2,41 Zeesluis Edam (sluis 1) 35,00 / / 35,00 9,10 / 2,41 Diepte 2,93 NIEUWE HAVEN TE EDAM 3,20 R Voorhaven 3,28 Oosterbrug, Edam (dv opening 1) (bb) 3,49 L Schuttersgracht 3,91 Baanbrug, Edam (dv opening 1) (bb) 3,96 Constabelbrug (dv opening 1) (bb) 4,02 L Dienarsluis 4,02 R Boerenverdriet 4,07 Kwakelbrug (dv opening 1) (bb) 4,21 Wijngaardsgracht 4,25 Trambrug, Edam (dv opening 1) (bb) 4,28 Edam, brug in de N-247 (dv opening 1) (bb) 4,31 Westerbuitenbrug (dv opening 1) (bb) 4,51 PURMERRINGVAART (NOORDELIJK GEDEELTE) 4,51 Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam (13,50) 4,55 Jan Koningbrug (dv opening 1) (bb) 5,85 L Edam, gemaal 8,44 R Kwadijk, gemaal 8,62 Kwadijkerbrug, Purmerend (dv opening 1) (bb) 9,05 Purmerend, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast) 9,36 Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vast) 9,39 R De Koog, gemaal 10,31 Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vast) 11,22 Purmerend, fietsbrug (dv opening 1) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002 0,00 0,00

-2,00 / -2,00 / MP II 55,00/6,60/2,00/

-2,80 / -1,80 / MP 0

/ / -2,00 / -2,00 / KP

8,85 / 2,52 / 6,20 / 0,92 / 6,60 / 0,92 /

6,05 / 1,62 / 6,60 / 0,92 / 6,80 / 0,92 / 7,00 / 0,92 /

6,50 / 1,50 /

6,45 / 1,45 / / 6,05 / 11,27 / 3,28 / 11,27 / 3,28 / 9,70 / 3,02 / Pagina 300

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

11,36 DE WHERE 11,36 L Purmerringvaart 11,77 Wheermolenbrug (dv opening 1) (bb) 12,36 De Where, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 12,45 Burgemeester D. Kooimanbrug (dv opening 1) (bb) 12,82 MOLENGRACHT 12,95 Hoornse brug (dv opening 1) (bb) 12,95 Hoornse brug, keersluis (dv opening 1) 13,31 Beemsterringvaart (29,37) Beemsterringvaart (241) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 1,83 2,62 2,75 2,81 2,92 3,14 3,34 3,70 3,98 7,04 8,05 8,39 8,45 12,67 13,08 13,10 13,60 14,21 14,26 17,71 19,17 19,50 19,52 21,13 21,72 23,23 24,71 24,71 26,78 27,36 L L L L L R BEEMSTERRINGVAART Knollendammervaart (3,94) Noordhollandsch Kanaal (25,22) Diepte Cemt-klasse Spijkerboor, brug (dv opening 1) (vast) Diepte Cemt-klasse Spijkerboor, keersluis te (dv opening 1) De Rijp, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast) Passantenhaven De Rijp Balkengat Noorderhaven en Tuinbuurtgracht De Rijp, brug (dv opening 1) (vast) De Meermolen Uitwatering gemaal Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Uitwatering gemaal Woutersluis Schermerhorn, poldergemaal Schermerhorn, brug in de N-243 (dv opening 1) (vast) Schermerhornerbrug (dv opening 1) (vast) Zwet Ursemmervaart Avenhorn, haven te Avenhornerbrug (dv opening 1) (vast) Oude uitwatering polder Beschoot Beemsteruitwatering Oudendijkerbrug (dv opening 1) (vast) Beetserbrug (dv opening 1) (vast) Korsloot Beets, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) Beets, brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) Oosthuizerbrug (dv opening 1) (vast) Kerkbrug, Oosthuizen (dv opening 1) (vast) Uitwatering gemaal Jacobus Bouman Hobrederbrug (dv opening 1) (vast) Hobrederbrug (dv opening 2) (vast) Kwadijkerbrug, Kwadijk (dv opening 1) (vast) Purmerend, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast)

6,50 / 1,12 / 6,50 / 1,62 / 6,00 / 0,92 /

6,54 / 0,92 / 6,54 / /

-2,60 / -2,60 / KP III 6,80 / 2,87 / -1,60 / -1,50 / KP 0 6,80 / / 19,48 / 2,96 /

6,50 / 2,90 /

/ 8,00 /

6,50 / 2,90 / 6,40 / 2,90 /

L L L L L

9,00 / 2,90 /

4,65 / 2,65 / 5,60 / 2,65 / 17,40 / 3,00 / 17,40 / 3,00 / 9,00 / 2,24 / 12,00 / 2,85 / 5,50 / 2,60 / 5,50 / 2,60 / 5,50 / 2,40 / 19,40 / 3,22 /

L

R

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 301

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

27,39 28,65 28,77 29,37 29,48 29,68

Purmerend, brug in de N-244 (dv opening 1) (vast) Wilgenhoekbrug (dv opening 1) (vast) Purmerend, keersluis (dv opening 1) Vaart van Edam naar Purmerend (13,31) Beemsterbrug (dv opening 1) (bb) Noordhollandsch Kanaal (16,40)

19,40 / 3,22 / 11,75 / 2,65 / 7,32 / / 6,50 / 1,00 /

Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum (242) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOORNSE VAART Noordhollandsch Kanaal (40,67) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte opgegeven ten opzichte van NAP. Traject: Noord-Hollandsch Kanaal tot de Schermerringvaart. 0,03 Alkmaar, brug (dv opening 1) (vast) 0,87 Alkmaar, brug (dv opening 1) (vast) 1,32 Arie Berkhoutbrug (dv opening 1) (vast) 2,14 Halvemaansbrug (dv opening 1) (vast) 2,82 HUIGENVAART 2,82 Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (2,35) 3,22 Huigenbrug (dv opening 1) (vast) 3,22 Huigenbrug (dv opening 2) (vast) 3,90 L Poldergemaal Heerhugowaard 6,10 Oterleek, brug (dv opening 1) (bb) 6,39 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 6,46 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 9,19 Gerard Veldmanbrug (dv opening 1) (vast) 9,27 Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (0,00) 10,81 L Ursemmervaart 10,83 Schermerringvaart Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) (242a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07 RINGVAART VAN DE HEERHUGOWAARD (OOSTERLIJK GEDEELTE) Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum (9,27) Diepte Cemt-klasse Rustenburgsluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) Rustenburgsluis (sluis 1)

-2,50 / -1,90 / KP 0 40,00/5,00/2,00/2,30

7,80 / 2,98 / 7,00 / 2,98 / 7,60 / 3,08 / 7,00 / 2,98 /

7,80 / 3,27 / 7,80 / 3,27 / 7,89 / 1,58 / 3,03 / 9,28 / / 9,28 / 9,49 / 2,91 /

-1,80 / -1,50 / KP 0 5,80 / 0,40 / 27,80 / / 27,80 5,82 / 5,82 / / / 15,00 / 7,00 / 2,55 / 8,10 / 2,45 / 13,20 / 3,40 / 6,53 / 3,68 /

0,45 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 1,62 't Kruis, brug (dv opening 1) (vast) 2,65 R Hensbroek, gemaal 3,34 Draai, brug (dv opening 1) (vast) 5,10 Brug in de N-507 (dv opening 1) (vast) 5,23 Aris Witbrug (dv opening 1) (vast)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 302

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (243) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN Noordhollandsch Kanaal (38,86) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de maximum toegestane afmetingen. Deze kan onder beperking worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. Hoogte gegeven ten opzichte van NAP. Traject: Noordhollandsch Kanaal-Roskamsluis. Kraspolderbrug (dv opening 1) (bb) Kerkbrug, Alkmaar (dv opening 1) (vast) Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum (2,82) Diepte Nollenbrug (dv opening 1) (vast) BOL spoorbrug (dv opening 1) (bb) Bijvoet Boatservice Broekhornerbrug (dv opening 1) (vast) Broek op Langedijk, haven te Oosterdel LANGEDIJKER VAART Langebalkbrug (dv opening 1) (vast) Langebalkbrug (dv opening 1) (vast) Noord-Scharwoude, haven te De Roskam Roskamsluis (sluis 1) Max. toegestane afmetingen algemeen De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de maximum toegestane afmetingen. Deze kan onder beperking worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. Hoogte gegeven ten opzichte van NAP. Traject: Roskamsluis-Kolholnerdiep. Roskamsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN Ringvaart De Noord, haven te Waarlandsbrug (dv opening 1) (vast) Waarland, spoorbrug (dv opening 1) (vast) Boomervaart Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) Rolpaalbrug (dv opening 1) (vast) Westerlangereis NIEDORPERVAART Leierbrug (dv opening 1) (vast) KANAAL ALKMAAR (OMVAL) - KOLHORN

-2,90 / -2,90 / KP II 50,00/6,60/2,25/4,30

0,50 1,52 2,35 2,35 2,56 4,97 5,85 6,65 6,71 6,72 6,78 10,38 10,39 11,73 11,75 11,80 11,81

9,58 / 3,03 / 20,00 / 4,93 / -2,55 / -2,55 / KP 25,40 / 5,30 / 12,40 / 2,37 / 5,08 19,56 / 5,13 /

L L L

14,90 / 4,94 / 14,90 / 4,97 /

L L

50,40 / / 50,40 7,00 /

/ / 50,00/6,60/2,25/3,00

11,86 12,14 12,64 13,86 14,50 14,68 14,97 15,52 15,65 15,78 15,78 16,82 17,20

7,00 / 3,60 /

L R

15,05 / 3,75 / 15,00 / 3,70 / / 14,00 / 17,15 / 3,75 /

L

R

14,70 / 3,75 /

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 303

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

17,53 18,53 19,19 20,38 20,68 21,12 21,69 21,70 22,35 22,51 23,54 23,86 23,94

R De Rijd Westerbrug (dv opening 1) (vast) Bomerbrug (dv opening 1) (vast) Scheidersbrug (dv opening 1) (vast) Hartbrug (dv opening 1) (vast) L Uitwateringskanaal Lutjewinkelerbrug (dv opening 1) (vast) Lutjewinkelerbrug (dv opening 1) (vast) Mientbrug (dv opening 1) (vast) R Molenkade L Kromme Gouw Braaksluis (sluis 1)

14,90 / 3,70 / 14,65 / 3,72 / 15,00 / 3,70 / 15,10 / 3,74 / 14,80 / 3,61 / 17,15 / 3,71 / 14,80 / 3,71 /

51,70 / / 51,70 7,00 / 8,00

/ / 7,00 / 4,10 /

Braaksluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) 23,99 R Stroomkanaal 24,75 Groetpolderbrug (dv opening 1) (vast) Vaarweg 25,02 Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer (12,17) Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer (244) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KANAAL STOLPEN-SCHAGEN Noordhollandsch Kanaal (63,46) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Noordhollandsch Kanaal - haven van Schagen. 0,21 Stolperophaal (dv opening 1) (vast) 0,21 Stolperophaal (dv opening 2) (bb) 0,26 L Ooster Egalementsloot 2,07 Groote Sloot 2,12 Zijperbrug (dv opening 1) (bb) 2,13 Zijperbrug, keersluis (dv opening 1) 3,62 KANAAL SCHAGEN-KOLHORN 3,62 Haven van Schagen (0,00) 3,62 Diepte 3,62 Cemt-klasse 3,62 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Hoogte opgegeven ten opzichte van NAP. Traject: aansluiting met het Kanaal Stolpen-Schagen tot een punt gelegen op 80m beoosten de Waarpolderbrug. 3,72 Trapbrug (dv opening 1) (vast) 3,72 Trapbrug (dv opening 2) (vast) 5,02 Schagen, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 5,27 Lasschoterbrug (dv opening 1) (vast) 5,27 Lasschoterbrug (dv opening 2) (vast) 6,69 Burenbrug (dv opening 1) (vast) 6,69 Burenbrug (dv opening 2) (vast) 7,08 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 8,69 Mielbrug (dv opening 1) (vast)

15,00 / 4,25 /

-3,10 / -3,10 / KP III 80,00/8,20/2,50/

7,00 / 3,15 / 10,48 / 3,13 /

11,20 / 3,08 / 11,20 / /

-2,60 / -2,10 / KP 0 40,00/5,00/2,00/2,50

6,85 / 3,18 / 7,00 / 3,18 / 15,00 / 3,23 / 7,00 / 3,13 / 7,00 / 3,18 / 7,23 / 3,15 / 7,19 / 3,15 / / 11,00 / 7,33 / 3,18 / Pagina 304

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,69 10,17 10,17 10,65 10,67 11,32 11,32 11,40 11,40 11,40

Mielbrug (dv opening 2) (vast) Hemmerbrug (dv opening 1) (vast) Hemmerbrug (dv opening 2) (vast) Molenkolksluis, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (vast) Molenkolksluis (sluis 1) Waardpolderbrug (dv opening 1) (vast) Waardpolderbrug (dv opening 2) (vast) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: 80m beoosten de Waardpolderbrug tot 15m beoosten de keersluis in het Kolhornerdiep. KOLHORNERDIEP Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn (25,02) Kolhorn, keersluis (dv opening 1) Diepte Cemt-klasse VOORMALIGE BUITENHAVEN KOLHORN, KOLHORNERDIEP WESTFRIESCHE VAART Groetkanaal (0,00) Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19,85) Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Voormalige Buitenhaven van Kolhorn-Overlekersluis. Westfrieschesluis (sluis 1) Westfrieschesluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) Winkelerhoofdwijk Wieringerwerfvaart (0,00) Alkmaarse Brug (dv opening 1) (bb) Almersdorpertocht Hoornse brug (dv opening 1) (vast) Hoornse brug (dv opening 1) (vast) Medemblikkervaart Toeleidingskanaal Gemaal Lely Overlekersluis (sluis 1)

7,30 / 3,18 / 7,18 / 3,18 / 7,20 / 3,15 / 7,00 / 3,23 / 43,00 / / 40,00 7,00 / / / 7,12 / 3,83 / 7,25 / 3,83 / -2,80 / -2,80 / KP III 70,00/7,50/2,50/

11,47 12,17 12,74 12,75 12,75 12,79 12,99 12,99 12,99 12,99

10,00 / / -1,80 / -1,80 / KP I

39,00/6,80/2,10/

13,15 13,19 14,10 18,50 19,50 23,37 23,57 23,61 26,75 27,16 27,80 27,80 27,81 R

40,00 / / 40,00 7,00 / 7,00

/ / 7,00 / 6,30 /

9,08 / 2,64 / 13,20 / 5,60 / 13,20 / 5,60 /

R

L L

40,00 / / 40,00 7,00 / 7,00

/ / -3,00 / -3,00 / KP 7,00 / 5,45 / 7,00 / 3,10 /

Diepte Overlekersluis, brug in N-240 (dv opening 1) (vast) 27,87 Overlekersluis, spoorbrug (dv opening 1) (bb) 27,89 L Medemblik, Voormalige Groenteveiling 27,89 R Zandwegsloot 27,98 OVERLEKERKANAAL 28,45 Vaarsloot 28,53 Westerhavensluis, Medemblik (sluis 1) 28,53 Max. toegestane afmetingen algemeen

/ / 40,00 7,00 / 7,00

/ / 40,00/6,80/2,30/ Pagina 305

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Na voorafgaand verzoek, lengte toegestaan tot 42,0 meter. Traject: Westerhavensluis. 28,54 Diepte 28,58 Westerhavensluis, Medemblik, brug over bovenhoofd (dv opening 1) (bb) 28,67 Cemt-klasse 28,72 L Medemblik, Westerhaven 28,80 WESTERHAVEN, DOKHAVEN TE MEDEMBLIK 29,02 Kwikkelsbrug (dv opening 1) (bb) 29,08 Diepte 29,08 Cemt-klasse 29,10 MIDDENHAVEN TE MEDEMBLIK 29,31 OOSTERHAVEN TE MEDEMBLIK 29,39 R Pekelharinghaven bv 29,51 BUITENHAVEN TE MEDEMBLIK IJSSELMEER, VAARWEG 29,71 STOLPEN-SCHAGEN-KOLHORN-MEDEMB LIK 31,45 Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (14,08) Haven van Schagen (244b) 0,00 0,00 PROVINCIALE HAVEN TE SCHAGEN Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer (3,62) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Haven van Schagen. Industrieterrein Lagendijk

-3,50 / -2,50 / NAP 7,00 / 0,90 / II

7,90 / 1,76 / -3,50 / -3,50 / NAP III

0,00 0,00 0,00

-3,12 / -3,12 / KP III 80,00/8,20/2,50/

0,05

Groetkanaal (244c) 0,00 0,00 GROETKANAAL Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer (12,99) Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (19,85) Diepte Cemt-klasse Brug in de N-242 (dv opening 1) (vast) R Ringsloot

0,00 0,00 0,00 3,76 4,50

-1,10 / -1,10 / KP I 20,00 / 3,50 /

Wieringerwerfvaart (244d) 0,00 0,00 WIERINGERWERFVAART Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer (18,50) Diepte Cemt-klasse

0,00 0,00

-2,20 / -2,20 / KP I Pagina 306

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00

Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Westfriesche Vaart-einde Wieringerwerfvaart. Slootvaart (0,00) Middenmeerbrug (dv opening 1) (bb) Middenmeerbrug (dv opening 1) (bb)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 39,00/6,80/2,10/

0,09 0,36 0,37

8,00 / 2,60 / 9,20 / 2,64 /

Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (244e) BUURTJESHAVEN EN NIEUWE JACHTHAVEN TE ANDIJK, AANLOOPROUTE 0,00 Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (10,16) 0,00 Cemt-klasse 1,36 NIEUWE JACHTHAVEN 1,36 Diepte 1,44 L Buurtjeshaven 1,44 L Watersport Centrum Andijk 1,72 R Andijk, haven te 0,00 Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (245) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALGZANDKANAAL Noordhollandsch Kanaal (75,66) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Balgzandkanaal. Kooysluis (sluis 1)

0 -3,20 / -2,00 / NAP

-5,00 / -3,40 / KP III 70,00/8,00/3,00/

0,23

70,00 / / 70,00 9,00 / 9,00

/ / -3,10 / -3,10 / KP 9,00 / 3,62 /

0,24 Diepte 0,34 Oostoeverbrug (dv opening 1) (bb) 0,74 L Den Helder, spuikanaal 6,00 AMSTELMEER 6,07 Balgzandbrug (dv opening 1) (vast) 6,07 Balgzandbrug (dv opening 2) (bb) 6,08 L Amsteldiep 6,42 Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (0,00) 9,03 Geul naar en havens van de Haukes (0,00) 9,53 WAARDKANAAL 10,64 Ulkesluisbrug (dv opening 1) (bb) 10,64 Ulkesluis (dv opening 1) 13,23 R Pishoek 13,90 R De Boezem 13,99 R Stichting Jachthaven Nieuwesluis 14,20 Nieuwesluizerbrug (dv opening 2) (vast) 14,20 Nieuwesluizerbrug (dv opening 3) (bb) 14,20 Nieuwesluizerbrug (dv opening 4) (vast) 18,10 Waardbrug (dv opening 2) (vast) 18,10 Waardbrug (dv opening 3) (bb) Vaarwegen in Nederland 2002

31,50 / 2,40 / 9,00 / 3,20 /

10,00 / 5,00 / 10,00 / /

12,89 / 2,90 / 10,00 / 2,90 / 12,89 / 2,90 / 10,00 / 3,23 / 8,00 / 3,17 / Pagina 307

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak II

18,10 19,68 19,75 19,85

19,85

Waardbrug (dv opening 4) (vast) Cemt-klasse Werkhaven Spaansen Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer (12,99) Groetkanaal (0,00)

10,00 / 3,23 /

Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe (245a) 0,00 0,00 VAN EWIJCKSVAART Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (6,42) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,25 Van Ewijcksluis, brug over (dv opening 1) (bb) 0,25 Van Ewijcksluis (dv opening 1) 0,35 L Ewijcksluis, haven te 0,83 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 4,05 Kleine Sluis, brug (dv opening 2) (bb) 4,13 BOEZEM VAN DE ZIJPE 4,35 L 't Oude Veer 4,51 R Anna Paulowna, Gemaal Wijdenes Spaans 8,11 Oudesluis (sluis 1) 8,12 Oudesluis, brug over sluis (dv opening 1) (vast)

-1,10 / -1,10 / KP I 7,30 / 2,07 / 7,30 / / / 11,30 / 7,40 / 1,60 /

/ / 30,20 6,90 /

/ / 6,90 / 3,65 /

Geul naar en havens van de Haukes (245b1) 0,00 0,00 GEUL NAAR HAVENS VAN DE HAUKES Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal (9,03) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,12 Slootvaart (9,28) 1,12 Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte en diepgang bij waterstand + NAP. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 1,18 L De Oude Haven 1,18 HAVENS VAN DE HAUKES 1,18 Cemt-klasse 1,22 L Haukeshaven 1,27 R Marine WV

-3,50 / -3,50 / KP II 60,00/8,20/1,75/

0

Slootvaart (246) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SLOOTVAART Wieringerwerfvaart (0,09) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Westfriesche Vaart-Slootsluis. Vaarwegen in Nederland 2002 Pagina 308

-1,80 / -1,80 / KP 0 31,60/5,40/1,70/

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,35

Schagerbrug, Middenmeer (dv opening 1) (bb) 0,37 Schagerbrug (dv opening 1) (bb) 0,69 L Schagertocht 2,17 L Noormantocht 3,87 L Paardetocht 4,18 Slootsluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (bb) 4,20 Slootsluis (sluis 1) 4,20 4,20 Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

8,00 / 2,64 / 8,00 / 2,64 /

7,00 / 2,50 / 33,15 / / 39,80 7,00 / 7,00 / / -1,60 / -1,60 / KP 40,00/6,80/1,50/

Traject: Slootsluis-Haukessluis. 4,42 L Nieuwesluizervaart 4,42 Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (0,00) 9,12 Haukessluis (sluis 1) 9,12 9,13 9,28 Diepte Haukessluis, brug over benedenhoofd (dv opening 1) (vast) Geul naar en havens van de Haukes (1,12)

40,00 / / 40,00 7,00 / 7,00

/ / -1,80 / -1,80 / KP 7,00 / 5,30 /

Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (246a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEN OEVERSCHE VAART Slootvaart (4,42) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen.

-1,50 / -1,50 / KP 0 31,20/5,44/1,50/3,90

Traject: Den Oeversche Vaart. Slootdorp, brug in de N-240 (dv opening 1) (vast) 1,83 Brug in de Wierweg (dv opening 1) (vast) 2,39 L Zijtak Robbevaart 3,40 Brug in de Schelpenbolweg (dv opening 1) (vast) 4,02 L Zijtak Robbevaart 5,01 Brug in de Klieverweg (dv opening 1) (vast) 5,64 L Zijtak Robbevaart 6,82 Brug in de Hippolytushoeverweg (dv opening 1) (vast) 8,52 Brug te Robbenoord (dv opening 1) (vast) 8,65 Brug in de A-7 (dv opening 1) (vast) 9,95 Stontelersluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (vast) 9,96 Stontelersluis (sluis 1) 31,20 / / 31,20 5,60 / 5,60 9,97 Diepte 9,99 DE GEUL DOOR DE ZUIDERHAVEN VAN DEN OEVER 10,00 Stontelersluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (vast) 0,14 Vaarwegen in Nederland 2002

6,60 / 3,95 / 6,60 / 3,95 / 6,60 / 3,95 /

6,60 / 3,95 / 6,60 / 3,95 / 6,60 / 3,95 / 6,60 / 3,95 / 5,60 / 3,95 / / / -3,30 / -2,60 / MP

5,60 / 4,20 /

Pagina 309

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

10,01 Cemt-klasse 10,39 R Marina Den Oever 10,94 Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (31,59) Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (251) 0,00 0,00 0,00 1,00 25,50 MARKERMEER Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (11,67) Cemt-klasse Diepte Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (46,73) Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (21,01) Broekerhaven (0,00) KRABBERSGAT Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: Krabbersgatsluizen. Cemt-klasse Krabbersgatsluizen (sluis 1) Krabbersgatsluizen (sluis 2) Krabbersgatsluizen (sluis 3)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak Va

Vb -3,70 / -2,80 / MP

25,50 29,82 30,36 31,24

110,00/11,60/3,50/

31,25 31,33 31,33 31,33 31,33 31,37

Va 115,00 / / 115,00 12,00 / 12,00 / / 999,99 18,00 / / / 999,99 18,00 / / / / 6,50 / / 6,50 / -5,80 / -2,80 / MP

Diepte VAARWEG VAN AMSTERDAM VIA DE KRABBERSGATSLUIZEN NAAR LEMMER 31,45 Krabbersgatsluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) 31,45 Krabbersgatsluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 2) (vast) 31,45 Krabbersgatsluizen, brug over buitenhoofd (dv opening 3) (vast) 31,55 KRABBERSGAT 31,57 Cemt-klasse 32,38 Spoorweghaven en Buyshaven te Enkhuizen 32,51 Buitenhaven van Enkhuizen (0,00) 33,46 L Compagnieshaven 34,25 Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (23,24) 34,25 Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0,00) 36,77 IJSSELMEER 38,98 Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (16,24) 56,89 Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (69,02)

12,00 / 6,50 / 18,00 / 6,50 / 18,00 / 6,50 /

Vb

Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (251a) 0,00 0,00 MARKERMEER Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (0,00) Pagina 310

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 4,68 L 5,39 L 16,85 19,41 28,77 L 31,41 L 32,66 33,63 41,63 L 46,73 46,73

Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3,53) Diepte Cemt-klasse Uitdam, haven te De Nes, haven te Gouwzee en haven van Monnickendam (0,00) Vaart van Edam naar Purmerend (0,00) Schardam, haven te Waterinlaat poldergemaal Havens van Hoorn (0,00) Werkhaven Schelphoek Wijdenes, haven te Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (25,50) Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat (21,01)

-3,30 / -2,50 / MP Va

Buitenhaven van Enkhuizen (251b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,13 KRABBERSGAT Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (32,51) Diepte Cemt-klasse BUITENHAVEN Oude Haven van Enkhuizen (0,00)

-2,80 / -2,00 / MP II

Oude Haven van Enkhuizen (251b1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,11 0,13 0,39 OUDE HAVEN Buitenhaven van Enkhuizen (0,13) Diepte Cemt-klasse Enkhuizen, Zeesluis (dv opening 1) Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (0,00) Drommedarisbrug (dv opening 1) (bb) Wilhelminabrug, Enkhuizen (dv opening 1) (bb)

-2,10 / -2,10 / MP II 9,50 / /

10,00 / 3,40 / 7,50 / 2,09 /

Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven (251b1a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,45 0,51 OOSTERHAVEN Oude Haven van Enkhuizen (0,11) Diepte Cemt-klasse Blauwpoortsbrug (dv opening 1) (bb) VERLENGDE OOSTERHAVEN Compagniesbrug (dv opening 1) (bb)

-2,30 / -2,00 / MP I 10,00 / 2,00 / 6,50 / 1,60 /

Broekerhaven (252) 0,00 0,00 0,00 BUITENGEUL Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (29,82) Diepte

-2,30 / -2,30 / MP Pagina 311

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 Cemt-klasse 0,96 BUITENHAVEN 0,96 Diepte 1,16 L WSV Broekerhaven 1,16 BINNENHAVEN 1,16 Diepte 1,16 Cemt-klasse 1,28 Broekerhaven, brug in de N-506 (dv opening 1) (vast) 1,30 Broekerhaven, keersluis te (dv opening 1) 1,32 Binnenhaven te Broekerhaven Havens van Hoorn (253) 0,00 0,00 BUITENHAVEN Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (32,66) Diepte Cemt-klasse Diepte Grashaven Vluchthaven te Hoorn Cemt-klasse Diepte BINNENHAVEN Hoorn, keersluis (dv opening 1) Toegang tot stadsgrachten met Hoge Brug KARPERKUIL Otto's brug (dv opening 1) (bb) Karperkuil VOLLERSWAAL Kleine Oostbrug (dv opening 1) (bb) Kleine Oostsluis (dv opening 1) Turfhaven

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak III -2,00 / -1,60 / MP

-2,10 / -1,80 / MP 0 5,83 / 3,77 / 5,83 / /

0,00 0,00 0,43 0,48 0,93 0,96 0,96 0,96 0,96 1,01 1,23 1,24 1,33 1,41 1,41 1,41 1,58

-2,70 / -2,50 / MP IV -2,50 / -2,50 / MP

L R

0 -2,20 / -2,20 / MP 8,33 / /

L

7,80 / 2,35 /

R

6,57 / 2,20 / 6,57 / /

L

Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer (254) 0,00 0,00 IJMEER Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat (0,00) 0,00 Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (3,53) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 3,55 Vecht (46,37) 7,06 L Marina Muiderzand 8,17 Hoogspanningslijn (doorvaarthoogte) 8,42 Muiderberg, spoorbrug (dv opening 1) (vast) 8,42 Muiderberg, spoorbrug (dv opening 2) (vast) 8,42 Muiderberg, spoorbrug (dv opening 3) (vast) 8,42 Muiderberg, spoorbrug (dv opening 4) (vast) 8,42 Muiderberg, spoorbrug (dv opening 5) (vast) 8,45 Hollandse Brug (dv opening 1) (vast) 8,45 Hollandse Brug (dv opening 2) (vast) 8,45 Hollandse Brug (dv opening 3) (vast) Vaarwegen in Nederland 2002

-2,80 / -2,80 / MP IV

/ 23,00 / 44,60 / 13,10 / 46,25 / 13,10 / 46,25 / 13,10 / 46,25 / 13,10 / 44,60 / 13,10 / 45,00 / 13,10 / 45,00 / 13,10 / 45,00 / 13,10 / Pagina 312

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

8,45 8,45 8,81

Hollandse Brug (dv opening 4) (vast) Hollandse Brug (dv opening 5) (vast) Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer (0,00)

45,00 / 13,10 / 45,00 / 13,10 /

Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis (270) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOUWE Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) (41,47) Oude Rijn (35,22) Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Oude Rijn-Spoorbrug (hefbrug) Gouda. Cemt-klasse Hefbrug Gouwsluis (dv opening 1) (bb) Gouwsluis, keersluis (dv opening 1) Gouwespoorbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 1) (bb) Gouwespoorbrug, Alphen aan den Rijn (dv opening 2) (bb) Alphen-aquaduct (dv opening 1) Alphensche Wetering Toegang tot Polder Rijneveld (sluis en brug in invaart) Hefbrug Boskoop (dv opening 1) (bb) Molenvliet Poldergemaal Th. Brans Hefbrug Waddinxveen (dv opening 1) (bb) Gouwe-aquaduct (dv opening 1) Coenecoopbrug (dv opening 1) (vast) Coenecoopbrug (dv opening 2) (bb) Afgedamde Gouwe (verboden invaart) Gouwespoorbrug, Gouda (enkelspoor) (dv opening 1) (bb) Afgedamde Gouwe Gouwespoorbrug, Gouda (viersporig) (dv opening 1) (bb) Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen duwvaart Max. toegestane afmetingen gekoppeld Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. De genoemde diepgang geldt tot een waterstand van NAP-0,70m. Traject: Spoorbrug (hefbrug) Gouda - Voorhaven Julianasluis. GOUWEKANAAL Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda (0,00) Gemaal, aansluiting Stroomkanaal gemaal Rijnland

-3,20 / -3,20 / KP 90,00/11,00/2,80/ 90,00/11,00/2,80/ 90,00/11,00/2,80/

0,00 0,18 0,18 0,52 0,52 0,91 1,29 R 3,81 L 5,12 5,84 L 5,94 L 8,61 10,84 10,97 10,97 11,61 R 12,20 12,27 R 12,37 12,39

IV 25,00 / 4,30 / 35,00 25,00 / / 15,60 / 1,20 / 15,10 / 1,20 / 36,00 / /

25,00 / 2,50 / 35,00

25,00 / 2,50 / 35,00 38,00 / / 14,00 / 4,90 / 14,00 / 4,30 / 25,00 / 7,04 /

25,00 / 7,04 / 34,00 95,00/11,00/2,80/ 95,00/11,00/2,80/ 95,00/11,00/2,80/

12,69 12,69 12,70 R 13,86 L

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 313

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,29 14,31 14,44 14,60 14,96

Julianasluis, brug over binnenhoofd (dv opening 1) (bb) Julianasluis (sluis 1) Julianasluis, brug over buitenhoofd (dv opening 1) (bb) VOORHAVEN JULIANASLUIS Hollandsche IJssel (3,38)

12,00 / 3,70 / 110,00 / / 110,00 12,00 / 13,00 / / 12,00 / 3,10 /

Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (301) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 16,24 22,51 22,51 30,41 30,41 30,61 54,56 54,56 55,14 55,65 55,84 55,84 ENKHUIZERZAND Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (6,44) Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50,90) Haven van Urk (0,00) Cemt-klasse Diepte Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (38,98) VAARWATER OVER HET LACON Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (7,02) Haven van Laaxum (0,00) Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (25,08) VAARWATER LANGS DE FRIESE KUST Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (50,45) Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0,00) Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (25,95) KORNWERDERZAND, BINNENHAVEN TE Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Buiten- en Voorhaven en Grote Lorentzsluis te Kornwerderzand. Kleine Lorentzsluis: LxBxD = 67 x 8,20 x 3,50m. Diepgang bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP-0.50m, dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP-0,50m. De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de MTA . Deze kan onder beperking worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. Cemt-klasse VAARWEG VAN URK NAAR KORNWERDERZAND KORNWERDERZAND, VOORHAVEN TE Lorentzsluizen (sluis 1) Lorentzsluizen (sluis 2)

Vb -5,80 / -4,40 / MP

-3,60 / -3,60 / MP 120,00/13,00/3,50/

55,85 56,24 56,41 56,50 56,50

Va

137,80 / 137,80 / 137,80 14,00 / 14,00 67,12 / 67,12 / 67,12

/ / / / Pagina 314

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -4,00 / -3,80 / NAP

9,00 / 9,00 56,50 56,74 57,02 57,02 57,06 57,06 57,25 58,25 Diepte KORNWERDERZAND, BUITENHAVEN TE Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 1) (bb) Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 2) (bb) Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 1) (bb) Kornwerderzand, brug in de A-7 (dv opening 2) (bb) WADDENZEE Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (11,67)

15,74 / 5,15 / 15,74 / 5,15 / 15,74 / 5,15 / 15,74 / 5,15 /

Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (301a) IJSSELMEER Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (41,95) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 7,00 L Trintelhaven 10,60 IJSSELMEER, ENKHUIZERZAND 23,24 Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (0,00) 23,24 Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (34,25) Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand (301b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 22,09 25,08 25,08 27,22 29,46 30,70 38,88 50,45 50,45 VAARWATER LANGS STEILE BANK Prinses Margrietkanaal (66,24) Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal (0,00) Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (74,13) Diepte Cemt-klasse VROUWEZAND VAARWATER NAAR STAVOREN Haven van Laaxum (0,00) Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (30,41) IJSSELMEER Johan Frisokanaal (0,00) Haven van Stavoren (0,00) Workumertrekvaart (17,26) Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd (0,00) Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (54,56) 0,00 0,00

-3,90 / -1,80 / MP 0

-4,50 / -2,30 / MP Vb

Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (302) 0,00 0,00 0,00 IJSSELMEER Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand (23,24) Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer (34,25) Pagina 315

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00 4,33 7,02 8,95 22,67 26,33 30,65 31,51 31,59 31,69 31,69 31,69

Diepte Cemt-klasse Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (0,00) Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (22,51) KREIL WIERINGERVLAAK Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (27,53) Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (0,00) DEN OEVER, BINNENHAVEN TE Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever (10,94) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Traject: Binnenhaven, Stevinsluis, Voorhaven en Buitenhaven te Den Oever. Diepgang bij een waterstand op de Waddenzee gelijk aan of boven NAP of op het IJsselmeer gelijk aan of boven NAP-0.50m, dan wel evenveel minder dan de waterstand lager is dan NAP respectievelijk NAP-0,50m. De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de maximum toegestane afmetingen. Deze kan onder beperking worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. Stevinsluis (sluis 1) DEN OEVER, VOORHAVEN TE Diepte Den Oever, brug in A-7 (dv opening 1) (bb) Den Oever, brug in A-7 (dv opening 2) (bb) VAARWEG VAN ENKHUIZEN NAAR DEN OEVER Den Oever, brug in A-7 (dv opening 1) (bb) Den Oever, brug in A-7 (dv opening 2) (bb) DEN OEVER, BUITENHAVEN TE Diepte Vissershaven te Den Oever Noorderhaven te Den Oever Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (0,00)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -5,00 / -2,80 / MP Vb

-3,40 / -3,40 / MP Va 120,00/13,00/3,50/

32,17 32,18 32,18 32,74 32,74 32,78 32,79 32,79 32,88 33,20 33,28 33,28 33,38

138,75 / 139,23 / 129,20 14,00 / 14,00

/ /

-3,60 / -3,50 / NAP 15,74 / 3,75 / 15,74 / 3,75 /

15,74 / 3,75 / 15,74 / 3,75 / -3,50 / -3,40 / NAP

Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever (302a) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 10,16 IJSSELMEER Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (4,33) Diepte Cemt-klasse Bedrijfshaven Watertransportmaatschappij Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk (0,00)

-5,80 / -3,00 / MP Va

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 316

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,08

23,89 27,53

Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJssel meer (31,45) Oude Zeug Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (26,33)

Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk (302b) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 16,50 25,95 VAARWATER LANGS NIEUWE ZEUG Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (30,65) Diepte Cemt-klasse IJSSELMEER Zuiderhaven te Breezanddijk Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (55,14)

-4,80 / -1,80 / MP II

Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (303) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 IJSSELMEER Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (0,00) Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (127,97) Diepte Cemt-klasse Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (48,11)

-4,30 / -3,30 / MP Va

Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk (303a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44 6,44 6,44 VAARROUTE VAN DE KETELBRUG NAAR DE VAL VAN URK Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib (0,00) Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer (127,97) Diepte Cemt-klasse Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (0,00) Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer (50,90) Haven van Urk (0,00)

-4,30 / -3,30 / MP Va

Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (401) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 2,38 3,11 3,46 9,94 VAARWATER NAAR DEN OEVER Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever (33,38) Diepte Cemt-klasse Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (0,00) Visjagersgaatje (0,00) Diepte WIERBALG Visjagersgaatje (6,32)

-5,10 / -3,50 / NAP Va

-7,10 / -3,60 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 317

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

10,44 MALZWIN 10,51 L Amsteldiep 10,61 Diepte 11,18 Vaarwater over de Bollen (0,00) 15,30 Gat van de Stier (0,00) 21,26 MARSDIEP 21,28 Diepte 21,46 Havens van Den Helder (3,72) 21,46 Max. toegestane afmetingen algemeen Max. toegestane afmetingen zeevaart Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. Traject: De betonde vaarwateren tussen zee en Den Helder. 21,76 L Wierhoofdhaven 23,84 Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (56,71) 24,86 Molengat (0,00) 25,71 Diepte 26,51 BREEWIJD 33,25 SCHULPENGAT 33,26 Diepte 44,49 Noordzeeroute (194,04) Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (401a) VAARWATER BENOORDEN LANGS DE AFSLUITDIJK Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, 0,00 Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (0,36) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 5,41 Vlieter (0,00) 13,15 Vaarwater beoosten de Javaruggen (0,00) 14,20 R Noorderhaven te Breezanddijk 20,11 Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (17,74) Vlieter (401a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 7,98 VLIETER Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (5,41) Diepte Cemt-klasse DOOVE BALG Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (31,34) 0,00

-14,11 / -5,31 / NAP

-25,11 / -14,11 / NAP 200,00//8,00/ //9,00/

-43,11 / -15,11 / NAP

-14,11 / -11,31 / NAP

-7,18 / -1,20 / NAP II

-15,44 / -2,44 / NAP II

Vaarwater beoosten de Javaruggen (401a2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,51 VAARWATER BEOOSTEN DE JAVARUGGEN Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (13,15) Diepte Cemt-klasse Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (27,96)

-7,14 / -5,44 / NAP II

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 318

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Visjagersgaatje (401b) 0,00 0,00 VISJAGERSGAATJE Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (2,38) Diepte Cemt-klasse Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (9,94)

0,00 0,00 6,32

-5,80 / -4,40 / NAP II

Vaarwater over de Bollen (401c) 0,00 0,00 MALZWIN, VAARWATER OVER DE BOLLEN Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (11,18) Diepte Cemt-klasse VAARWATER OVER DE BOLLEN TEXELSTROOM, VAARWATER OVER DE BOLLEN Havens van Oudeschild (0,00) Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (46,38)

0,00 0,00 0,42 6,61 7,76 7,76

-1,90 / -1,80 / NAP 0

Gat van de Stier (401d) 0,00 0,00 GAT VAN DE STIER Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (15,30) Diepte Cemt-klasse TEXELSTROOM, GAT VAN DE STIER Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52,10) Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz)

0,00 0,00 3,66 4,31 4,31

-14,11 / -6,11 / NAP Va

Molengat (401e) 0,00 0,00 MOLENGAT Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (24,86) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: Bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. NOORDZEE Noordzee Noordzeeroute (218,33)

0,00 0,00 0,00

-16,11 / -4,00 / NAP Va 200,00//8,00/

11,31 14,41 15,08

Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (402) 0,00 0,00 BOONTJES Haven van Harlingen (0,00) Pagina 319

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 11,67 11,67 12,29 L 14,62 14,62 14,62 14,62 R 17,74 27,96 31,34 34,28 34,28 34,87 35,37 R 44,87 R 46,38 46,38 52,10 52,10 52,85 53,17 R 56,71

Hanerak (0,00) Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00) Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00) Diepte Cemt-klasse Molenrak (10,42) Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand (58,25) Cemt-klasse Kornwerderzand, Spuihaven Noord Diepte DOOVE BALG Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (0,00) n. Zuidoostrak Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk (20,11) Vaarwater beoosten de Javaruggen (5,51) Vlieter (7,98) TEXELSTROOM Diepte Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (0,00) no. Binnen Breesem n. Vaarwaters naar de Cocksdorp Havens van Oudeschild (0,00) Vaarwater over de Bollen (7,76) Gat van de Stier (4,31) Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (Nioz) Veerhaven 't Horntje (0,00) Mok (verboden invaart) Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (23,84)

-9,18 / -2,80 / NAP II

Va -29,13 / -8,80 / NAP

-28,07 / -8,00 / NAP

Molenrak (402a) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 MOLENRAK Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (7,86) Diepte Cemt-klasse Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,59)

-2,10 / -2,10 / NAP 0

Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (402a1) 0,00 VERVERSGAT 0,00 Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (14,62) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 7,86 MOLENRAK 7,86 Molenrak (0,00) 8,86 L zo. Zuidoostrak (voortzetting) 10,19 ZUIDOOSTRAK 14,34 Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (21,94) Vaarwegen in Nederland 2002

-7,18 / -1,30 / NAP 0

Pagina 320

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

14,95 INSCHOT 21,35 L n. Staart van Schieringhals 23,85 R o. Oude Inschot 26,04 Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (19,23) Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie (402b) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 11,81 16,73 18,70 21,55 21,94 TEXELSTROOM, SCHEURRAK, OMDRAAI EN OUDE VLIE Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (34,87) Diepte Cemt-klasse SCHEURRAK OMDRAAI OUDE VLIE OMDRAAI OUDE VLIE Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (14,34)

-15,18 / -2,20 / NAP II

Havens van Oudeschild (402c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,09 TEXELSTROOM, HAVENS VAN OUDE SCHILD Vaarwater over de Bollen (7,76) Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (46,38) Cemt-klasse Diepte Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte <12,50 meter. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. HAVEN VAN OUDESCHILD Zuiderhaven te Oudeschild Noorderhaven te Oudeschild Werkhaven van Oudeschild (0,00)

IV -11,07 / -3,37 / NAP -5,47 / -4,47 / NAP 90,00/12,50/4,50/

1,14 1,23 1,25 1,28

Werkhaven van Oudeschild (402c1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WERKHAVEN VAN OUDESCHILD Havens van Oudeschild (1,28) Diepte Cemt-klasse Max. toegestane afmetingen algemeen Breedte <12,50 meter. Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetinegn. 0,30 WSV Texel 0,33 R Schroeiershoek

-5,47 / -5,47 / NAP IV 90,00/12,50/4,50/

Veerhaven 't Horntje (402d) 0,00 0,00 0,00 0,00 TEXELSTROOM Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (52,85) Diepte Cemt-klasse

-20,09 / -20,09 / NAP Vb Pagina 321

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -6,09 / -6,09 / NAP

1,23 1,60

VEERHAVEN 'T HORNTJE Diepte

Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (403) VAARGEUL LANGS POLLENDAM Haven van Harlingen (0,00) Hanerak (0,00) Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00) 0,00 Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,00 Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 5,50 BLAUWE SLENK 5,50 Diepte 6,30 Hanerak (6,66) 15,00 L Oude Inschot 18,60 Diepte 18,78 L Fransche Gaatje 18,83 VLIESTROOM 19,23 Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot (26,04) 23,04 West Meep, Noord Meep en Oost Meep (0,00) 27,42 ZUIDER STORTEMELK 27,42 Schuitengat en Oosterom (0,00) 27,42 Diepte 31,13 Vliesloot (0,00) 47,08 Noordzeeroute (251,25) Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (403a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 13,90 13,90 13,90 24,12 24,12 31,14 36,93 37,68 37,68 KIMSTERGAT Haven van Harlingen (0,00) Hanerak (0,00) Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00) Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00) Diepte Cemt-klasse Diepte VINGEGAT West Meep, Noord Meep en Oost Meep (22,34) Diepte VAARWATER VAN DE ZWARTE HAAN EN ABT Diepte Kromme Balg (0,00) BORNDIEP, KIMSTERGAT, VINGEGAT EN VAARWATER VAN DE ZWARTE HAAN Dantziggat (0,00) Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (17,43) 0,00 0,00 0,00 0,00

-10,21 / -6,50 / NAP VIb 140,00//6,00/

-13,25 / -7,20 / NAP

-46,36 / -5,70 / NAP

-27,38 / -6,00 / NAP

-7,18 / -4,48 / NAP 0 -2,38 / -0,20 / NAP

-2,38 / -0,60 / NAP

-4,58 / -1,68 / NAP

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 322

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Kromme Balg (403a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 7,11 KROMME BALG Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (31,14) Diepte Cemt-klasse BORNDIEP, KROMME BALG Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (19,01)

-6,50 / -1,30 / NAP 0

West Meep, Noord Meep en Oost Meep (403b) WEST MEEP Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (23,04) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 4,36 Zuid Meep (11,00) 6,78 NOORD MEEP EN OOST MEEP 6,98 L nw. Slenk 13,41 Noorder Balgen (0,00) 16,73 Zuid Meep (0,00) 22,34 Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (13,90) Zuid Meep (403b1) ZUID MEEP West Meep, Noord Meep en Oost Meep (16,73) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 2,50 R Oude Zuid Meep 11,00 West Meep, Noord Meep en Oost Meep (4,36) Noorder Balgen (403b2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27 NOORDER BALGEN West Meep, Noord Meep en Oost Meep (13,41) Diepte Cemt-klasse Schuitengat en Oosterom (18,19) 0,00 0,00 0,00 0,00

-18,37 / -5,80 / NAP II

-12,37 / -5,00 / NAP II

-8,37 / -5,00 / NAP 0

Schuitengat en Oosterom (403c1) 0,00 0,00 SCHUITENGAT Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (27,42) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,00 L no. Boomkensdiep 3,20 L zo. Slenk 6,06 Havens van Terschelling (0,00) 6,16 Cemt-klasse

-20,39 / -1,60 / NAP IV

0 Pagina 323

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

7,46 7,56 18,19 18,67 18,67 19,24 32,60 36,99

Diepte OOSTEROM Noorder Balgen (5,27) NOORDER BALGEN Diepte OOSTEROM Blauwe Balg (0,00) Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (28,39)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -7,40 / -0,60 / NAP

-10,48 / -0,66 / NAP

Blauwe Balg (403c2) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 BLAUWE BALG Schuitengat en Oosterom (32,60) Diepte Cemt-klasse Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (22,74)

-2,57 / -0,65 / NAP 0

Hanerak (403d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,66 HANERAK Haven van Harlingen (0,00) Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (0,00) Boontjes, Doove Balg, Texelstroom (0,00) Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (0,00) Diepte Cemt-klasse Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (6,30)

-2,20 / -2,20 / NAP 0

Vliesloot (403e) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 2,88 2,88 VLIESLOOT Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (31,13) Diepte Cemt-klasse Diepte Werkhaven te Vlieland Diepte

-6,99 / -4,60 / NAP II -13,39 / -1,20 / NAP -11,39 / -3,89 / NAP

Havens van Terschelling (403f) 0,00 0,00 0,00 0,11 0,18 0,18 SCHUITENGAT Schuitengat en Oosterom (6,06) Cemt-klasse HAVEN VAN TERSCHELLING Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Zie: bijzondere bepaling maximum toegestane afmetingen. 0,29 L West-Terschelling, haven te 0,53 L West-Terschelling, haven te 1,25 Dellewal

IV -5,47 / -3,37 / NAP 85,00/12,00/3,40/

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 324

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (404) 0,00 L Holwerd, haven te 0,00 KIKKERTGAT 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 3,20 Dantziggat (14,08) 7,34 Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (0,00) 9,59 BRANDGAT 9,66 Diepte 9,82 Kikkertgat (3,29) 9,82 Reegeul (0,00) 12,02 MOLENGAT 12,02 Haven Ballumerbocht (0,00) 12,02 Diepte 17,43 BORNDIEP 17,43 Dantziggat (0,00) 17,43 Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (37,68) 17,43 Diepte 19,01 Kromme Balg (7,11) 22,74 Blauwe Balg (5,20) 27,45 WESTGAT 27,45 Diepte 28,39 Schuitengat en Oosterom (36,99) 37,79 Noordzee 45,91 Noordzeeroute (288,02) Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (404a) ZUIDER SPRUIT AMELAND Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (7,34) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 4,49 Diepte 8,48 WANTIJ 9,48 HOLWERDERBALG 12,48 R z. Friese Wad (Wierumerwad) 12,97 Diepte 17,46 Smeriggat (0,00) Smeriggat (404a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 5,52 5,84 SMERIGGAT Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg (17,46) Diepte Cemt-klasse Diepte WESTGAT, SMERIGGAT Zoutkamperlaag en Westgat (11,54) 0,00 0,00

-8,77 / -3,40 / NAP II

-12,72 / -8,72 / NAP

-8,71 / -4,00 / NAP

-24,60 / -6,00 / NAP

-13,56 / -4,90 / NAP

-3,92 / -3,12 / NAP 0 -4,12 / -0,45 / NAP

-12,62 / -4,00 / NAP

-3,82 / -0,70 / NAP 0 -2,42 / 1,12 / NAP

Dantziggat (404b)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 325

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 4,43 14,08

DANTZIGGAT Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (17,43) Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan (37,68) Diepte Cemt-klasse Kikkertgat (0,00) Cemt-klasse Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (3,20)

-17,81 / -1,21 / NAP II 0

Kikkertgat (404b1) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 3,29 KIKKERTGAT Dantziggat (4,43) Diepte Cemt-klasse Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (9,82) Reegeul (0,00)

-9,62 / -3,40 / NAP II

Reegeul (404c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 REEGEUL Kikkertgat (3,29) Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (9,82) Diepte Cemt-klasse 't Leije Gat

-4,52 / -2,00 / NAP II

Haven Ballumerbocht (404d) 0,00 0,00 BALLUMERBOCHT Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (12,02) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,02 L Haven Ballumerbocht

-2,72 / -1,50 / NAP II

Zoutkamperlaag en Westgat (405) ZOUTKAMPERLAAG Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer (51,27) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 0,33 Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (0,00) 3,17 Geul van Brakzand (0,00) 5,27 Diepte 5,53 Glinder (0,00) 7,69 Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (0,00) 8,99 L z. Paesensrede 9,80 WESTGAT 11,54 Smeriggat (5,84) Vaarwegen in Nederland 2002 0,00 0,00

-10,70 / -5,30 / NAP VIa

-15,70 / -4,90 / NAP

Pagina 326

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

22,50

Noordzeeroute (340,31)

Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (405a) 0,00 OORT 0,00 Zoutkamperlaag en Westgat (0,33) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 3,63 R o. Groninger Balg 6,74 LUTJEWAD 6,81 Diepte 7,64 R w. Groninger Balg 8,66 Eilanderbalg (0,00) 11,75 WANTIJ, HORNHUIZERWAD 11,76 Diepte 13,81 Diepte 13,81 SPRUIT 17,42 Pieterburen Wad en Robbengat (0,00) 20,59 ZUID OOST LAUWERS 21,00 Diepte 21,00 Zuid Oost Lauwers (0,00) 24,08 Boschgat (0,00) 26,80 Pieterburen Wad en Robbengat (5,95) 33,02 Haven van Noordpolderzijl (0,00) 37,25 Diepte 37,25 WANTIJ, UITHUIZERWAD 40,95 Diepte 40,95 RA (EEMSWADJE) OUDE WESTEREEMS, OORT, 44,65 LUTJEWAD, SPRUIT, ZUID OOST LAUWERS 45,92 Oude Westereems (10,76) Eilanderbalg (405a1) 0,00 0,00 0,00 0,00 EILANDERBALG Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (8,66) Diepte Cemt-klasse

-5,10 / -1,80 / NAP 0

-4,80 / -0,60 / NAP

-3,10 / -0,60 / NAP -6,30 / -0,60 / NAP

-7,70 / -0,20 / NAP

0,40 / 0,40 / NAP -4,80 / -1,40 / NAP

-9,70 / -0,60 / NAP 0

Pieterburen Wad en Robbengat (405a2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 5,95 PIETERBUREN WAD Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (17,42) Diepte Cemt-klasse ROBBENGAT Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (26,80)

-2,80 / -0,50 / NAP 0

Zuid Oost Lauwers (405a3) 0,00 0,00 ZUID OOST LAUWERS Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (21,00) Pagina 327

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 0,00 3,32 3,32 13,84 19,34 22,14 22,14

Diepte Cemt-klasse LAUWERS Boschgat (5,44) NOORDZEE Noordzee Noordzeeroute (347,49) Huibertgat (30,83)

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak -18,70 / -0,20 / NAP 0

Boschgat (405a4) 0,00 0,00 BOSCHGAT Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (24,08) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 1,50 R zo. Boswad 5,44 Zuid Oost Lauwers (3,32)

-10,70 / -0,60 / NAP 0

Geul van Brakzand (405b) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 GEUL VAN BRAKZAND Zoutkamperlaag en Westgat (3,17) Diepte Cemt-klasse Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (4,34)

-0,50 / -0,30 / NAP 0

Glinder (405b1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2,19 ZOUTKAMPERLAAG Zoutkamperlaag en Westgat (5,53) Diepte Cemt-klasse GLINDER Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (3,11)

-3,90 / -3,70 / NAP II

Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (405b2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 3,11 3,36 4,34 4,34 4,34 GAT VAN SCHIERMONNIKOOG Zoutkamperlaag en Westgat (7,69) Diepte Cemt-klasse Cemt-klasse Glinder (2,19) Siege Wal (0,00) GROOTE SIEGE Geul van Brakzand (3,40) Diepte

-8,70 / -3,30 / NAP 0 II

-6,70 / -2,20 / NAP

Siege Wal (405c) 0,00 0,00 0,00 SIEGE WAL Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege (3,36) Diepte

-2,80 / -0,30 / NAP Pagina 328

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

0,00 3,45

Cemt-klasse De Oude Veerdam

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak 0

Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (406) 0,00 0,00 0,00 VAARWATER NAAR EMDEN Diepte Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 10,36m. n. Havens van Emden Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0,00) Bocht van Watum (0,00) Diepte GAATJE BOCHT, OOSTFRIESCHE GAATJE EN DOEKEGAT Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0,00) no. Knockstertief Max. toegestane afmetingen algemeen Diepgang bij stroomopwaarts; Stroomafwaarts diepgang 13,41m. n. Ooster E Bocht van Watum (20,93) Waterinlaatkanaal Eemscentrale (voorm. EPON haven) DOEKEGAT, RANDZELGAT, WESTEREMS Diepte Oude Westereems (0,00) Eemshaven (0,00) o. Haven van Borkum Oude Westereems (17,64) Riffgat (0,00) Noordzeeroute (355,76)

-10,07 / -9,07 / NAP 260,00/40,00/10,67/

0,57 R 8,59 8,59 10,85 10,86 11,13 12,31 R 20,02

-12,07 / -11,07 / NAP

290,00/45,00/13,72/

23,03 R 25,99 26,99 L 30,98 32,50 32,60 32,60 44,30 R 48,77 59,53 72,35

-14,82 / -13,82 / NAP

Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (406a) MOND VAN DE DOLLARD Bocht van Watum (0,00) Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (8,59) 0,00 Diepte 0,00 Cemt-klasse 10,50 Diepte 14,53 R Nieuwe Buitengeul van Reiderland 17,63 Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep (0,00) Bocht van Watum (406b) 0,00 0,00 0,00 BOCHT VAN WATUM Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A (0,00) Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (8,59) Diepte 0,00 0,00 0,00

-6,20 / -2,80 / NAP II -2,80 / -1,70 / NAP

0,00

-6,37 / -4,77 / NAP Pagina 329

Vaarwegen in Nederland 2002

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

1,46 3,07 3,99 8,89 20,93

Termunterzijldiep (20,63) Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl (0,57) Diepte Diepte Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (25,99)

-6,20 / -2,10 / NAP -3,10 / -0,50 / NAP

Oude Westereems (406c) 0,00 0,00 OUDE WESTEREEMS (ALTE EMS) Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (32,60) Eemshaven (0,00) Diepte Cemt-klasse Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) (45,92) Huibertgat (0,00) Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (48,77)

0,00 0,00 0,00 10,76 15,82 17,64

-16,82 / -7,52 / NAP VIb

Huibertgat (406c1) 0,00 0,00 27,44 30,83 30,83 HUIBERTGAT Oude Westereems (15,82) NOORDZEE, HUIBERTGAT Zuid Oost Lauwers (22,14) Noordzeeroute (347,49)

Riffgat (406d) 0,00 0,00 WESTEREEMS, RIFFGAT Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (59,53) RIFFGAT Diepte Noordzeeroute (365,16)

0,30 0,30 6,29

-12,60 / -7,60 / NAP

Noordzeeroute (501) 0,00 0,00 14,33 31,09 34,24 50,33 71,14 89,52 111,09 151,46 NOORDZEEROUTE Westerschelde (116,94) Deurloo (25,89) Sardijngeul en Oostgat (28,13) Oosterschelde (66,82) Geul van de Banjaard (11,50) Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee (57,02) Noordzeeroute Rotterdam (9,73) Noordzeeroute Scheveningen (0,00) Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal (0,00)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 330

Afst

Br

Vaarwegkenmerk

Schutlengte -eb / -vloed / Kolklengte Minwijdtehfd / Kolkwijdte

Wijdte / hoogte vast of gesl./ hoogte open

Cemt-klasse of Max.toeg.afm lengte/breedte/diepte/ hoogte of Diepte van / tot / ref.vlak

194,04

218,33 251,25 288,02 340,31 347,49 347,49 355,76

365,16

Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat (44,49) Molengat (15,08) Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk (47,08) Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat (45,91) Zoutkamperlaag en Westgat (22,50) Zuid Oost Lauwers (22,14) Huibertgat (30,83) Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems (72,35) Riffgat (6,29)

Vaarwegen in Nederland 2002

Pagina 331

Vaarwegnaam 1e Petroleumhaven 1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven 2e Petroleumhaven 3e Petroleumhaven A A.G. Wildervanckkanaal Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal Aardappelengat Ade of Poel Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart Afgesneden Maas en havengebied te Roermond Akkrumerrak Amerikahaven met aanliggende havens Amertak en Wilhelminakanaal Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) Amsterdam-Rijnkanaal Apeldoornsch Kanaal te Hattem Arembergergracht Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot B Bakkerskil Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal Beatrixkanaal Beemsterringvaart Beerkanaal Beneluxhaven Berendrechtsluis, vaarweg door Binckhorsthaven Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden Binnenhaven te Rotterdam Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal Blauwe Balg Bocht van Sint Jacob Bocht van Watum Boerengat en aanliggende havens Bolswardertrekvaart Boontjes, Doove Balg, Texelstroom Boorne Boorne naar Irnsum Boschgat Boterdiep Botlek en aanliggende havens Bourtangerkanaal Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat Braakmanhaven Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten Broekerhaven Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen Buitenhaven te Meppel Buitenhaven van Enkhuizen Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk C Calandkanaal met aanliggende havens Coenhaven met aanliggende havens Creilervaart D Damsterdiep

Routecode 102j 233b 102i 102k1

018 233y 117d 201h 005a 005 022b 152a 039a1 233m 124 220 225 084c 092a 054a1

102a 245 124c 241 116a 116b 129d 201l1 079 078 102c1 076b 403c2 141a 406b 102d 065 402 037b 021c 405a4 009 102k 017a 044a 101 109c 131f 139a 252 208 088c 251b 222 150g 244e

116 233f 094b

011

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

1

Vaarwegnaam Dantziggat De Omloop De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer De Riete Deel, Monnikerak en Heeresloot Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever Deurloo Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum Dijksgracht en Witteburgervaart Dintelhaven Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil Dode Maasarm Dolderkanaal te Steenwijk Domburger Rassen Doncker Nack Donge en Noordergat Dordtsche Kil Dortsman Drecht Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren Drentsche Hoofdvaart Droogte voor de Hoorn Dubbele Wiericke Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) E Eem en havens van Amersfoort Eemhaven en aanliggende Havens Eemnesserbuitenvaart Eemshaven Eemskanaal Eendrachtskanaal en Hoendiep Eernewoudsterwijd Eilanderbalg Enservaart Espelervaart Everingen F Fammens-Rakken Folkertssloot Franciscushaven Franekervaart G Galgewater te Leiden Ganzendiep Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat Gat van de Kerksloot Gat van de Stier Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart Gein Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer Gelderse Diep Gemeentehaven van Tiel Geul naar de Betonhaven Geul naar en havens van de Haukes Geul van Bommenede Geul van Brakzand Geul van de Banjaard Geul van de Rassen Geul van de Roggenplaat Geul van de Walvischstaart Geul van Herkingen Geul van Ossehoek Giessen Glinder

Routecode 404b 135c2 236a 092b 039c 246a 131j1 039b 220b 115a 110a2 120a 090b 138j1 152a5 124a 112 138b 217 013a 075 113a 211a 220d

228 102h 228a 002b 001 004 034b 405a1 094e 095d 131d

045c 034a 151a 064

205a 084d1 084d 150d 401d 405b2 004b 222a1 121 084 231e 225f 138i 245b1 141e 405b 138k 131j1a 138h 131k1 141b 141d3 106 405b1

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

2

Vaarwegnaam Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis Gouwzee en haven van Monnickendam Graft en Lange Lits Grevelingen Groetkanaal Groeve, noordelijk gedeelte Grootdok en aanliggende havens Grote Sloot via `t Joppe Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot Gulyck-Gelderhaven H Haagvliet en aanliggende havens van 's-Gravenhage Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis Hallumertrekvaart Hals en Springersdiep Hammen Handelshaven te Delfzijl Hanerak Haringvliet bezuiden Tiengemeten Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug Hartelkanaal Haven Ballumerbocht Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven Haven van Brielle Haven van Cuijk Haven van Goes Haven van Harlingen Haven van Hindeloopen Haven van Laaxum Haven van Lage Zwaluwe Haven van Maassluis Haven van Malburgen Haven van Noordpolderzijl Haven van Oudenbosch Haven van Rijswijk Haven van Schagen Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven Haven van Stavenisse Haven van Stavoren Haven van Urk Haven van Volendam Haven van Vollenhove Haven van Waalwijk Haven van Wanssum Haven van Zierikzee Haven westoever en Spoorweghaven te Den Helder Havendiep Havenkanaal en haven van Assen Havenkanaal en haven van Elburg Havenkanaal van Lisse Havens te Emmeloord Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal Havens te Scheveningen Havens van Breskens Havens van Brouwershaven Havens van Delfshaven Havens van Den Helder Havens van Hoorn Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd Havens van Middelburg Havens van Middelharnis Havens van Oudeschild Havens van Terschelling Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) Heeger Var Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede Heerengat of Heeresloot Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne

Routecode 054a 270 239 035b 141d 244c 011e 130c 201a 040a 151a1

201l 204a 117f 027a 141c 138g 002a 403d 117a 117h 115 404d 128 114a 150f 136 023 052 049 150k 102l 103a 015 126c 201m 244b 150i2 142a 051 096 239a 093a 150h 150q 138f 234b 231a1 020a 229g 202f 095c 046 207 131g1 141e1 201o 235 253 067 134a 117c 402c 403f 132 056a 202b 021d 224

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

3

Vaarwegnaam Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas Hillegommerbeek Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum Hoendiep Hoge Dwarsvaart Hoge Vaart Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) Hollandsche IJssel Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) Hompelgeul Hondsbosschevaart en Hargervaart Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven Hoornse Diep Houkesloot Huibertgat I Idskenhuistermeer Industriehaven Maasbracht Industriehaven te Haarlem Industriehaven te Hoogeveen Industriehaven te Venlo J Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens Janssloot en Goengahuistersloot Johan Frisokanaal Johan van Hasseltkanaal-west K Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal Kanaal Beukers-Steenwijk Kanaal door Walcheren Kanaal door Zuid-Beveland Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot Kanaal van Sint Andries Kanaal van Steenenhoek Kanaal van Steenwijk naar de Linde Kanaal Wessem-Nederweert Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen Kanaalhavens te Nijmegen Katse Gat Kattendiep en Ramsgeul Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven Kikkertgat Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan Knollendammervaart Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep Koningsdiep Koningshaven Koopmanshaven of Westerhaven Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis Korendijksche Geul Kraaijenbergse Plassen Krabbenkreek en aanliggende havens Kromme Balg Kromme Mijdrecht en Grecht Kromme Rakken Kruisdobbe en Geeuw Kuinder of Tjonger

Routecode 224a 120 202d 227a 003c 232c 232 222a 211 226b 141d2 234a 076 233y3 020b 059 406c1

021f 151b 202a 076a 150p

143a 233e 035a 050 233p

243 080 089 134 137 130 038 101a 104a 090 123 081 119a 110a1 084e 223a 150i1 404b1 404 403a 236c 031a 006d 004a 102c 131i 234c 117e 117b 150f1 140 403a1 223 007b 034c 043

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

4

Vaarwegnaam Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat L Laakhaven Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal Lage Dwarsvaart Lage Vaart Lange Wetering Langs- of Wolddiep Larservaart Leeksterhoofddiep Leemvaart Leidsche Vaart Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden Lekkanaal Lemster- en Zwolsevaart Leuvehaven en aanliggende havens Linge Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede Lodijksche Gat Luttelgeestervaart M Maas van Wessem naar Ohe en Laak Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer Maasplassen Heel Maas-Waalkanaal Makkumervaart Mallegat Mark en Dintel Markervaart en Kogerpolderkanaal Markkanaal Marknesservaart Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal Meppelerdiep Mercuriushaven met aanliggende havens Merwedekanaal (benoorden de Lek) Merwedekanaal (bezuiden de Lek) Merwehaven Middelgat Mississippihaven Molengat Molenrak Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A Mooie Nel en Liede Mookerplas Muidertrekvaart N Naardertrekvaart Nagelervaart Natte Dok Nauwe Greuns Nieuwe Drait Nieuwe Haven en havens van Tholen Nieuwe Haven te Goes Nieuwe Haven te Schiedam Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep Nieuwe Robbengat Nieuwe Vaart te Amsterdam Noord Hollandsch Diep Noorder Balgen Noordergat

Routecode 044b 301b 302a 251a

201l2 204 231a 231 232b 003b 231b 004b1 094f 216 201k 225e 094 102e 105 105a 138a 094c

150c 152a1 150 123a 119 067a 044a1 126 236d 125 094d 126d 007 088 233g 226 104 102g 131c 116a1 401e 402a 406a 202c 150o 227d

227e 095a 235a 022a 034e 129a 136a 209a 102 108 006b 220a 108c 403b2 143d

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

5

Vaarwegnaam Noordergat van de Plomp Noordervaart Noordhollandsch Kanaal Noord-Willemskanaal Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ Noordzeeroute Noordzeeroute Rotterdam Noordzeeroute Scheveningen O Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel Oosterhamrikkanaal Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven Oosterschelde Oostervaart Oost-Hellegat Oostkil Oostvaardersdiep Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart Ouddiep Oude Buitenhaven en Noorderhaven Oude Eemskanaal Oude Haven van Enkhuizen Oude IJssel Oude Maas Oude Maasje Oude Rijn Oude Rivierarm bij De Steeg Oude Waver Oude Westereems Oude Winschoterdiep te Groningen Oude Zuid-Willemsvaart Overijsselsche Vecht Overloop van Zierikzee P Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl Paardengeul Pampushaven Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek Pieterburen Wad en Robbengat Pietermanskreek Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z Prinses Margrietkanaal Prinses Marijkesluis en Voorhavens R Rak van Scheelhoek Realengracht en Bickersgracht N Reegeul Rensel (oostelijk deel) Rietbaan Riffgat Rijnhaven van Wageningen Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) Roode Vaart of Zevenbergsche Haven Roompot Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde Ruigt of Reugt Ruitenbroekkanaal Ruttensevaart S

Routecode 150a 122 234 020 233 501 102tg 207a

405a 220c 003a 251b1a 138 231c 143c 109b 230d 110a 029 034d 023a 001a 251b1 083 111 150i 206 084a 222b 406c 013b 121a 086a 138e

002 141d1 230a 103 405a2 138a1 152a2 212b1 021 225g

117g 212b2 404c 013d 101c 406d 103b 218 242a 108b1 138j 127 130b 109a 019a 094a

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

6

Vaarwegnaam Sardijngeul en Oostgat Sassenheimervaart Schaar van Spijkerplaat Schaar van Waarde Schaar van Yerseke Scheepmakershaven Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer Schelde-Rijnverbinding Schenge Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie Schie en havens te Schiedam Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder Schipsloot Schuitengat en Oosterom 's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen 's-Gravelandsevaart Siege Wal Singelgracht Sionssloot en Moldiep Sliksloot Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) Slootvaart Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens Smalweesp Smeriggat Sneekertrekvaart of Zwette Speelmansgat naar Haven Paal Spleet Spui en Beningen Stadsbuitengracht Stavoren Stadsgracht Hasselt Stadsgrachten en havens te Zwolle Steenbergsche Haven Steenwijkerdiep naar de Wetering Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp Stropersgat en Oude Robbengat Stuwkanaal Amerongen Stuwkanaal Belfeld Stuwkanaal Driel Stuwkanaal Grave Stuwkanaal Hagestein Stuwkanaal Lith Stuwkanaal Roermond Stuwkanaal Sambeek Suatiegeul Swiftervaart T Terkaplesterpoelen Termunterzijldiep Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen Toegangsgeul en haven van Huizen Toegangsgeul en haven van Marken Toegangsgeul en haven van Spakenburg Toegangsgeul en havens van Harderwijk Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien Toeleidingskanaal Oosterhornhaven Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde Trekvaart Haarlem naar Leiden Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam U Uraniumkanaal met aanliggende havens Urkervaart

Routecode 131j 201i 131h 131b 138c 102e1 114 129 135c 402b 209 210 043c 403c1 227a1 227g 405c 226a1 110b 211b 012 246 211d 227c 404a1 063 131a 131k 113 050a 086b 087 127a 090a 031 032 006a 103e 150n 103d 150s 103f 150t 152a3 150r 135c1 231d

039a 014 129b 229b 229a 239b 229c 229e 229f 230b 229d 150b 001b 130b2 203 238

225b 095

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

7

Vaarwegnaam V Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk Vaargeul langs Zuidelijke Lob Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw Vaargeul naar Langweer Vaargeul naar Uitgeest Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat Vaart naar Dronrijp Vaart naar Winsum Vaart van Edam naar Purmerend Vaartsche Rijn en Oude Gracht Vaarwater benoorden eiland Middenplaat Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter Vaarwater beoosten de Javaruggen Vaarwater langs Hoofdplaat Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems Vaarwater naar Kamperland Vaarwater over de Bollen Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl Vaarweg door aquaduct te Harderwijk Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof Vaarweg door Zanderijsluis Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen Vaarweg Sneek-IJlst Vaarweg Spijkerboor-Werkendam Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw Vaarweg van de Fluessen naar Koudum Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever Vaarweg van Franeker naar Berlikum Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn Vaarweg van het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk Vaarweg van het Slotermeer naar Balk Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum

Routecode

045a 044c 403 006c 021b 045b 236e 302b 301a 303a 230c 022c 064a 240 226a 114b 401a 135b 135a 401a2 131g 401 406 135d 401c 242 092 229e1 021a 056b 227h 213 108a 202 057 109 244 230 251 036 053 232a 232d 303 142 254 035 212c 027 033 302 025 061 212 037 091 143 117 056 047 045 034 039 044 205 048 040 062 212b3 026

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

8

Vaarwegnaam Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand Vaarweg van Workum naar de Fluessen Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer Van Cittershaven Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe Van Harinxmakanaal Van Starkenborghkanaal Vecht Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal Veerhaven 't Horntje Verbinding te Nigtevecht Verbindingskanaal Damsterdiep-Eemskanaal Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam Verlengde Oude Maas Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot Visjagersgaatje Vissershaven en Haringhaven Vlieger Vliesloot Vlieter Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat W Waalhaven Wantij en Otterkanaal Warffumermaar Wassenaarse- of Zijlwatering Watersportgebied Leukerheide Weersloot Weespertrekvaart Welle Werkhaven van Oudeschild West Meep, Noord Meep en Oost Meep Westelijk Marktkanaal Westerschelde Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal Westhaven met aanliggende havens Wieringerwerfvaart Wijde Aa en Does Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Oosterstadsgracht te Leeuwarden Wim Thomassenhaven Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten Winsumerdiep Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater Workumertrekvaart Woudsenderrakken en Welle Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot Z Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer Zandkreek en Veerse Meer Zandvlietsluis, Vaarweg door Zeehavens te Dordrecht Zevenhuizervaart Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) Zijkanaal A naar Terneuzen Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing Zijkanaal D en Nauernasche Vaart Zijkanaal I Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam

Routecode 058 301 054 201 229 030 019 006 132a 245a 022 003 227 227f 402d 227b 011f 013c 014a 105b 150c1 402a1 401b 233y1a 141c1 403e 401a1 084b 138d

102f 110 010 205b 150u 227i 221 021e 402c1 403b 212a 131 016 017 233d 244d 215 028 233o 013 008 139 055 050b 047c

236 135 129c 111b 201n 206a 233c 130b1 130a 237 233h 233t

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

9

Vaarwegnaam Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg Zijlroede naar Joure Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart Zijtak door Appingedam Zijtak en havens te Meppel Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis Zijtak naar Nieuwland Zoutkamperlaag en Westgat Zoutkeetsgracht en Westerdok Zuid Everingen Zuid Hollandsch Diep Zuid Meep Zuid Oost Lauwers Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport Zuiddiepje en Kreeksehaven Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg Zuiderbuitenkanaal C.A. Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven Zuidplas Zwanendiep en Vollenhoverkanaal Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven

Routecode 082 134b 124b 041 201j 011d 088b 088a 134b1 405 212b 131e 108b 403b1 405a3 143b 102b 404a 233y1 233y2a 141 152a4 093 086

Alfabetisch register Vaarwegen in Nederland 2002

10

Routecode 001 001a 001b 002 002a 002b 003 003a 003b 003c 004 004a 004b1 004b 005 005a 006 006a 006b 006c 006d 007 007b 008 009 010 011 011d 011e 011f 012 013 013a 013b 013c 013d 014 014a 015 016 017 017a 018 019 019a 020 020a 020b 021 021a 021b 021c 021d 021e 021f 022 022a 022b 022c 023 023a 025 026 027 027a 028 029 030 031 031a 032 033

Vaarwegnaam Eemskanaal Oude Eemskanaal Toeleidingskanaal Oosterhornhaven Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl Handelshaven te Delfzijl Eemshaven Van Starkenborghkanaal Oosterhamrikkanaal Langs- of Wolddiep Hoendiep Eendrachtskanaal en Hoendiep Koningsdiep Leeksterhoofddiep Gave en Munniksloot naar Leekstermeer en Rodenervaart Aduarderdiep (bezuiden het Van Starkenborghkanaal) Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer Stropersgat en Oude Robbengat Nieuwe Robbengat Vaargeul langs Zuidelijke Lob Kommerzijlsterrijte, Kommerzijlsterdiep en Niezijlsterdiep Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart of Hulpkanaal over den Hoorn en Hunsingokanaal Kromme Rakken Winsumerdiep Boterdiep Warffumermaar Damsterdiep Zijtak door Appingedam Groeve, noordelijk gedeelte Verbindingskanaal Damsterdiep-Eemskanaal Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold, Schildmeer en Groeve (zuidelijk gedeelte) Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren Oude Winschoterdiep te Groningen Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep naar Foxhol en Martenshoek Rensel (oostelijk deel) Termunterzijldiep Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termunterzijldiep Haven van Noordpolderzijl Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep Westerwoldsche Aa, Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal Bourtangerkanaal A.G. Wildervanckkanaal Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel Ruitenbroekkanaal Noord-Willemskanaal Havenkanaal en haven van Assen Hoornse Diep Prinses Margrietkanaal Vaarweg door Holstmeer, Saiterpetten en Nauwe Saiter Vaargeul naar Grouw, Rechte Grouw Boorne naar Irnsum Heerengat of Heeresloot Welle Idskenhuistermeer Van Harinxmakanaal Nauwe Greuns Afgesneden gedeelte van de Harlingertrekvaart Vaart naar Dronrijp Haven van Harlingen Oude Buitenhaven en Noorderhaven Vaarweg van Franeker naar Berlikum Vaarweg van Leeuwarden naar Berlikum Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden Hallumertrekvaart Wijde Greuns, Tijnje, Nieuwe Kanaal en Oosterstadsgracht te Leeuwarden Ouddeel, Groote Wielen, Rijperkerkstervaart Vaarweg vanuit het Bergumermeer naar Dokkumer Nieuwe Zijlen Stroobossertrekvaart of Kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat Kollumerkanaal en het Zijlsterrijd Stroomkanaal naar de Friese Sluis te Zoutkamp Vaarweg van Drachten tot in het Bergumermeer

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

1

Routecode 034 034a 034b 034c 034d 034e 035 035a 035b 036 037 037b 038 039 039a 039a1 039b 039c 040 040a 041 043 043c 044 044a 044a1 044b 044c 045 045a 045b 045c 046 047 047c 048 049 050 050a 050b 051 052 053 054 054a 054a1 055 056 056a 056b 057 058 059 061 062 063 064 064a 065 067 067a 075 076 076a 076b 078 079 080 081 082 083 084

Vaarwegnaam Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters) naar Drachten Folkertssloot Eernewoudsterwijd Kruisdobbe en Geeuw Ouddiep Nieuwe Drait Vaarweg van de Peanster Ee bezuiden Grouw, naar de Wijde Ee bij de Hooidambrug Janssloot en Goengahuistersloot Graft en Lange Lits Vaarweg van de Boorne, ten oosten van Akkrum, naar Grouw Vaarweg van het Deel langs Akkrum en Gorredijk naar de Drentsche Hoofdvaart Boorne Kanaal van het Nieuwediep naar de Heeresloot Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Kuinder of Tjonger Terkaplesterpoelen Akkrumerrak Diepesloot en Polsloot naar de Boorne te Akkrum Deel, Monnikerak en Heeresloot Vaarweg van het Sneekermeer door de Goengarijpsterpoelen naar de Langweerderwielen Gudsekop, Statenbocht en Hoitesloot Zijlroede naar Joure Kuinder of Tjonger Schipsloot Vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar de Ossenzijlersloot Boven-Linde naar de stuw bij de voormalige Lindesluis Mallegat Kuinder of Tjonger en Linde naar de Ossenzijlersloot Vaargeul in Tjeukemeer naar St. Nicolaasga Vaarweg van het Oudhof naar het Tjeukemeer Vaargeul door de Langweerderwielen naar de Janesloot Vaargeul naar Langweer Fammens-Rakken Havens te Lemmer, Zijlroede en Stroomkanaal Vaarweg van het Johan Frisokanaal naar het Prinses Margrietkanaal nabij Lemmer Woudsloot, Brandemeer, Kromme Ee en Rijnsloot Vaarweg van het Slotermeer naar Balk Haven van Laaxum Johan Frisokanaal Stadsbuitengracht Stavoren Woudsenderrakken en Welle Haven van Stavoren Haven van Hindeloopen Vaarweg van de Fluessen naar Koudum Vaarweg van Workum naar de Fluessen Gons, Vlakke Brekken en Oudegaaster Brekken Ategracht, Ringwiel en Pieter Bouwesloot Workumertrekvaart Vaarweg van het Johan Frisokanaal (ten oosten van Heeg) naar Bolsward Heeger Var Vaarweg door Wijnsloot, Het Zouw, Jutrijpstervaart, Zoolsloot, Oosterwijmerts en het Oudhof Vaarweg Sneek-IJlst Vaarweg van Sneek door de Woudvaart naar het Oudhof Houkesloot Vaarweg van Grouw langs Warga naar het Van Harinxmakanaal Vaarweg van het Van Harinxmakanaal langs Wartena naar het Prinses Margrietkanaal Sneekertrekvaart of Zwette Franekervaart Vaart naar Winsum Bolswardertrekvaart Havens van Makkum en de vaarweg van Makkum naar Tjerkwerd Makkumervaart Drentsche Hoofdvaart Hoogeveensche Vaart en Verlengde Hoogeveensche Vaart Industriehaven te Hoogeveen Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal Binnengracht (w. gedeelte), Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden Binnengracht (o. gedeelte) te Coevorden en Stieltjeskanaal Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal) en Coevorden-Vechtkanaal Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen Oude IJssel Geldersche IJssel, Keteldiep en Ketelmeer

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

2

Routecode 084a 084b 084c 084d 084d1 084e 086 086a 086b 087 088 088a 088b 088c 089 090 090a 090b 091 092 092a 092b 093 093a 094 094a 094b 094c 094d 094e 094f 095 095a 095c 095d 096 101 101a 101c 102 102a 102b 102c 102c1 102d 102e 102e1 102f 102g 102h 102i 102j 102k 102k1 102l 102tg 103 103a 103b 103d 103e 103f 104 104a 105 105a 105b 106 108 108a 108b 108b1

Vaarwegnaam Oude Rivierarm bij De Steeg Voorhaven Prins Bernhardsluis en havens te Deventer Apeldoornsch Kanaal te Hattem Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat Ganzendiep Kattendiep en Ramsgeul Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep, Ramsdiep en Schokkerhaven Overijsselsche Vecht Stadsgracht Hasselt Stadsgrachten en havens te Zwolle Meppelerdiep Zijtak naar het Zwarte Water via de Grote Kolksluis Zijtak en havens te Meppel Buitenhaven te Meppel Kanaal Beukers-Steenwijk Kanaal van Steenwijk naar de Linde Steenwijkerdiep naar de Wetering Dolderkanaal te Steenwijk Vaarweg van het Giethoornse Meer naar het Kanaal van Steenwijk naar de Linde Vaarweg Blauwe Hand-Blokzijl Arembergergracht De Riete Zwanendiep en Vollenhoverkanaal Haven van Vollenhove Lemster- en Zwolsevaart Ruttensevaart Creilervaart Luttelgeestervaart Marknesservaart Enservaart Leemvaart Urkervaart Nagelervaart Havens te Emmeloord Espelervaart Haven van Urk Boven-Rijn, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede en Noord Kanaal van Sint Andries Rietbaan Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond Bakkerskil Zuiddiepje en Kreeksehaven Koningshaven Binnenhaven te Rotterdam Boerengat en aanliggende havens Leuvehaven en aanliggende havens Scheepmakershaven Waalhaven Merwehaven Eemhaven en aanliggende Havens 2e Petroleumhaven 1e Petroleumhaven Botlek en aanliggende havens 3e Petroleumhaven Haven van Maassluis Noordzeeroute Rotterdam Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek Haven van Malburgen Rijnhaven van Wageningen Stuwkanaal Driel Stuwkanaal Amerongen Stuwkanaal Hagestein Merwedekanaal (bezuiden de Lek) Kanaal van Steenenhoek Linge Linge, vanaf de mond van het Kanaal van Steenenhoek tot de Boven Merwede Verbindingskanaal tussen het Merwedekanaal en de Linge bij de Arkelsche Dam Giessen Nieuwe Merwede en Hollandsch Diep Vaarweg Nieuwe Merwede-Amer door de Spieringsluis Zuid Hollandsch Diep Roode Vaart of Zevenbergsche Haven

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

3

Routecode 108c 109 109a 109b 109c 110 110a1 110a2 110a 110b 111 111b 112 113 113a 114 114a 114b 115 115a 116 116a 116a1 116b 117 117a 117b 117c 117d 117e 117f 117g 117h 119 119a 120 120a 121 121a 122 123 123a 124 124a 124b 124c 125 126 126c 126d 127 127a 128 129 129a 129b 129c 129d 130 130a 130b 130b1 130b2 130c 131 131a 131b 131c 131d 131e 131f 131g

Vaarwegnaam Noord Hollandsch Diep Vaarweg Spijkerboor-Werkendam Ruigt of Reugt Oostkil Bovenste gat van het Zand en het Jeppegat Wantij en Otterkanaal Katse Gat Dode Kikvorskil en Zoetemelkskil Otterkanaal (n.o. gedeelte), Kikvorskil, Helsloot en Helkanaal Sionssloot en Moldiep Oude Maas Zeehavens te Dordrecht Dordtsche Kil Spui en Beningen Droogte voor de Hoorn Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer Haven van Brielle Vaarwater benoorden eiland Middenplaat Hartelkanaal Dintelhaven Calandkanaal met aanliggende havens Beerkanaal Mississippihaven Beneluxhaven Vaarweg van het Hollandsch Diep via de Goereesesluis naar de Noordzee Haringvliet bezuiden Tiengemeten Korendijksche Geul Havens van Middelharnis Aardappelengat Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis Haaven en Groote Dok te Hellevoetsluis Rak van Scheelhoek Haringvliet, zuidelijke doorvaart Haringvlietbrug Maas-Waalkanaal Kanaalhavens te Nijmegen Heusdensch Kanaal en Afgedamde Maas Dode Maasarm Gekan. Dieze, Zuid-Willemsvaart, Verbindingskanaal in het Bossche Veld Oude Zuid-Willemsvaart Noordervaart Kanaal Wessem-Nederweert Maasplassen Heel Amertak en Wilhelminakanaal Donge en Noordergat Zijkanaal naar de Piushaven te Tilburg Beatrixkanaal Markkanaal Mark en Dintel Haven van Oudenbosch Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet Steenbergsche Haven Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven Schelde-Rijnverbinding Nieuwe Haven en havens van Tholen Tholensche Gat naar de Bergsediepsluis en Oosterschelde Zandvlietsluis, Vaarweg door Berendrechtsluis, vaarweg door Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing Route via Middensluis/Westbuitenhaven naar de Westerschelde Zijkanaal A naar Terneuzen Toeleidingskanaal via de Oostsluis/Oostbuitenhaven naar de Westerschelde Grootdok en aanliggende havens Westerschelde Speelmansgat naar Haven Paal Schaar van Waarde Middelgat Everingen Zuid Everingen Braakmanhaven Vaarwater langs Hoofdplaat

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

4

Routecode 131g1 131h 131i 131j 131j1 131j1a 131k 131k1 132 132a 134 134a 134b 134b1 135 135a 135b 135c 135c1 135c2 135d 136 136a 137 138 138a 138a1 138b 138c 138d 138e 138f 138g 138h 138i 138j 138j1 138k 139 139a 140 141 141a 141b 141c 141c1 141d 141d1 141d2 141d3 141e 141e1 142 142a 143 143a 143b 143c 143d 150 150a 150b 150c 150c1 150d 150f 150f1 150g 150h 150i 150i1 150i2

Vaarwegnaam Havens van Breskens Schaar van Spijkerplaat Koopmanshaven of Westerhaven Sardijngeul en Oostgat Deurloo Geul van de Rassen Spleet Geul van de Walvischstaart Havens Vlissingen-Oost (Sloehaven) Van Cittershaven Kanaal door Walcheren Havens van Middelburg Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne Zijtak naar Nieuwland Zandkreek en Veerse Meer Vaarwater beoosten Arneplaat, Aardbeieneiland en Haringvreter Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat Schenge Suatiegeul De Omloop Vaarwater naar Kamperland Haven van Goes Nieuwe Haven te Goes Kanaal door Zuid-Beveland Oosterschelde Lodijksche Gat Pietermanskreek Dortsman Schaar van Yerseke Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat Overloop van Zierikzee Haven van Zierikzee Hammen Geul van de Roggenplaat Geul naar de Betonhaven Roompot Domburger Rassen Geul van de Banjaard Witte Tonnen Vlije en Brabantsche Vaarwater Brabantsche Vaarwater, noordwestelijke uitloop naar het Keeten Krabbenkreek en aanliggende havens Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven Bocht van Sint Jacob Geul van Herkingen Hals en Springersdiep Vlieger Grevelingen Paardengeul Hompelgeul Geul van Ossehoek Geul van Bommenede Havens van Brouwershaven Vaarweg van de Krammersluizen naar de Oosterschelde en de Roompot Haven van Stavenisse Vaarweg van het Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat Zuid Vlije, Jachtensluis Krammersluizen en Krammer-Sport Oost-Hellegat Noordergat Maas, Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer Noordergat van de Plomp Toeleidingskanaal en sluizen van Ternaaien Maas van Wessem naar Ohe en Laak Verlengde Oude Maas Gat van de Kerksloot Haven van Cuijk Kraaijenbergse Plassen Burgemeester Delenkanaal en havens van Oss Haven van Waalwijk Oude Maasje Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

5

Routecode 150k 150n 150o 150p 150q 150r 150s 150t 150u 151a 151a1 151b 152a 152a1 152a2 152a3 152a4 152a5 201 201a 201h 201i 201j 201k 201l 201l1 201l2 201m 201n 201o 202 202a 202b 202c 202d 202f 203 204 204a 205 205a 205b 206 206a 207 207a 208 209 209a 210 211 211a 211b 211d 212 212a 212b1 212b2 212b3 212b 212c 213 215 216 217 218 220 220a 220b 220c 220d 221

Vaarwegnaam Haven van Lage Zwaluwe Stuwkanaal Belfeld Mookerplas Industriehaven te Venlo Haven van Wanssum Stuwkanaal Sambeek Stuwkanaal Grave Stuwkanaal Lith Watersportgebied Leukerheide Franciscushaven Gulyck-Gelderhaven Industriehaven Maasbracht Afgesneden Maas en havengebied te Roermond Maas, afgesneden rivierbocht bij Linne Prins Willem-Alexanderhaven te Roermond Stuwkanaal Roermond Zuidplas Doncker Nack Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam Grote Sloot via `t Joppe Ade of Poel Sassenheimervaart Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden Haagvliet en aanliggende havens van 's-Gravenhage Binckhorsthaven Laakhaven Haven van Rijswijk Zevenhuizervaart Havens van Delfshaven Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen Industriehaven te Haarlem Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede Mooie Nel en Liede Hillegommerbeek Havenkanaal van Lisse Trekvaart Haarlem naar Leiden Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal Haarlemmer Trekvaart, traject: Leiden - Warmonder Leede Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk Galgewater te Leiden Wassenaarse- of Zijlwatering Oude Rijn Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen Havens te Scheveningen Noordzeeroute Scheveningen Buitenhaven en Oude Haven te Vlaardingen Schie en havens te Schiedam Nieuwe Haven te Schiedam Schie-Schiekanaal, Noorderkanaal, Rotte, Hennipsloot en Ringvaart van de Zuidplaspolder Hollandsche IJssel Dubbele Wiericke Sliksloot Sluis te Krimpen aan den IJssel en voorhavens Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn Westelijk Marktkanaal Prinseneilandsgracht, Eilandsgracht en Bickersgracht Z Realengracht en Bickersgracht N Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel Zoutkeetsgracht en Westerdok Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis en aanliggende vaarwegen te Gouda Wijde Aa en Does Leidsche Vaart Drecht Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte) Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) Nieuwe Vaart te Amsterdam Dijksgracht en Witteburgervaart Oosterdok, Oude Schans-Zwanenburgwal-Amstel Duivendrechtsche Vaart (industriehaven) Weespertrekvaart

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

6

Routecode 222 222a 222a1 222b 223 223a 224 224a 225 225b 225e 225f 225g 226 226a 226a1 226b 227 227a 227a1 227b 227c 227d 227e 227f 227g 227h 227i 228 228a 229 229a 229b 229c 229d 229e 229e1 229f 229g 230 230a 230b 230c 230d 231 231a 231a1 231b 231c 231d 231e 232 232a 232b 232c 232d 233 233b 233c 233d 233e 233f 233g 233h 233m 233o 233p 233t 233y 233y1 233y1a 233y2a

Vaarwegnaam Bullewijk, Waver, Winkel, Vinkeveensche Plassen, Geuzensloot, Angstel en Nieuwe Wetering Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot) Gein Oude Waver Kromme Mijdrecht en Grecht Kerkvaart en Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht Heinoomsvaart, Geer, Bijleveld, Groote Heijcop, Kerkvaart en Danne Heinoomsvaart, Ringvaart van het Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot Amsterdam-Rijnkanaal Uraniumkanaal met aanliggende havens Lekkanaal Gemeentehaven van Tiel Prinses Marijkesluis en Voorhavens Merwedekanaal (benoorden de Lek) Vaartsche Rijn en Oude Gracht Singelgracht Hollandsche IJssel (beoosten Gouda) Vecht Hilversumsch Kanaal en Havens te Hilversum 's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen Verbinding te Nigtevecht Smalweesp Muidertrekvaart Naardertrekvaart Vechtsluis; verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal 's-Gravelandsevaart Vaarweg door Zanderijsluis Weersloot Eem en havens van Amersfoort Eemnesserbuitenvaart Vaarweg vanaf het IJmeer via de Randmeren naar het Ketelmeer Toegangsgeul en haven van Huizen Toegangsgeul en aanloophaven van Huizen Toegangsgeul en haven van Spakenburg Toegangsgeul, Arkervaart en haven van Nijkerk Toegangsgeul en havens van Harderwijk Vaarweg door aquaduct te Harderwijk Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk Havenkanaal en haven van Elburg Vaarweg van Amsterdam via de Houtribsluizen naar Lemmer Pampushaven Toegangsgeul en Voorhaven van de Zuidersluis Vaarroute van Lelystad-Haven naar het Krabbersgat Oostvaardersdiep Lage Vaart Lage Dwarsvaart Havendiep Larservaart Oostervaart Swiftervaart Gelderse Diep Hoge Vaart Vaarweg van de Hoge Vaart via Almere-Stad naar Lange Wetering Lange Wetering Hoge Dwarsvaart Vaarweg van de Hoge Vaart via Leeghwaterplas naar Weerwater Noordzeekanaal, Afgesloten IJ en Buiten IJ 1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp) Westhaven met aanliggende havens Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens Coenhaven met aanliggende havens Mercuriushaven met aanliggende havens Zijkanaal I Amerikahaven met aanliggende havens Wim Thomassenhaven Johan van Hasseltkanaal-west Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal Zuiderbuitenkanaal C.A. Vissershaven en Haringhaven Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

7

Routecode 233y3 234 234a 234b 234c 235 235a 236 236a 236c 236d 236e 237 238 239 239a 239b 240 241 242 242a 243 244 244b 244c 244d 244e 245 245a 245b1 246 246a 251 251a 251b 251b1 251b1a 252 253 254 270 301 301a 301b 302 302a 302b 303 303a 401 401a 401a1 401a2 401b 401c 401d 401e 402 402a 402a1 402b 402c 402c1 402d 403 403a 403a1 403b 403b1 403b2 403c1 403c2

Vaarwegnaam Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven Noordhollandsch Kanaal Hondsbosschevaart en Hargervaart Haven westoever en Spoorweghaven te Den Helder Koopvaardersbinnenhaven, Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal Havens van Den Helder Natte Dok Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart en Alkmaardermeer De Poel, Braak en Ringvaart van de Wijde Wormer Knollendammervaart Markervaart en Kogerpolderkanaal Vaargeul naar Uitgeest Zijkanaal D en Nauernasche Vaart Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam Gouwzee en haven van Monnickendam Haven van Volendam Toegangsgeul en haven van Marken Vaart van Edam naar Purmerend Beemsterringvaart Vaarweg Alkmaar-Huigendijk-Ursum Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte) Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn Vaarweg Stolpen-Schagen-Kolhorn-Medemblik-IJsselmeer Haven van Schagen Groetkanaal Wieringerwerfvaart Buurtjeshaven en Nieuwe Jachthaven te Andijk Balgzandkanaal, Amstelmeer en Waardkanaal Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe Geul naar en havens van de Haukes Slootvaart Den Oeversche Vaart en de geul door de Zuiderhaven van Den Oever Vaarweg van Amsterdam via de Krabbersgatsluizen naar Lemmer Kustroute vanaf de Pampusgeul langs Marken en de Noord-Hollandse kust naar het Krabbersgat Buitenhaven van Enkhuizen Oude Haven van Enkhuizen Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven Broekerhaven Havens van Hoorn Vaarweg van de Pampusgeul naar het Gooimeer Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis Vaarweg van Urk naar Kornwerderzand Vaarroute ten noorden van het Enkhuizerzand Kustroute van de Friese Hoek naar Makkum en Kornwerderzand Vaarweg van Enkhuizen naar Den Oever Kustroute van Enkhuizen naar Den Oever Vaarroute bezuiden langs de Afsluitdijk Vaarweg van de Ketelbrug naar de Houtrib Vaarroute van de Ketelbrug naar de Val van Urk Vaarwater naar Den Oever, Wierbalg, Malzwin, Marsdiep, Breewijd en Schulpengat Vaarwater benoorden langs Afsluitdijk Vlieter Vaarwater beoosten de Javaruggen Visjagersgaatje Vaarwater over de Bollen Gat van de Stier Molengat Boontjes, Doove Balg, Texelstroom Molenrak Verversgat, Molenrak, Zuidoostrak, Inschot Scheurrak, Omdraai en Oude Vlie Havens van Oudeschild Werkhaven van Oudeschild Veerhaven 't Horntje Vaargeul langs Pollendam, Blauwe Slenk, Vliestroom en Zuider Stortemelk Kimstergat, Vingegat en Vaarwater van de Zwarte Haan Kromme Balg West Meep, Noord Meep en Oost Meep Zuid Meep Noorder Balgen Schuitengat en Oosterom Blauwe Balg

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

8

Routecode 403d 403e 403f 404 404a 404a1 404b1 404b 404c 404d 405 405a 405a1 405a2 405a3 405a4 405b 405b1 405b2 405c 406 406a 406b 406c 406c1 406d 501

Vaarwegnaam Hanerak Vliesloot Havens van Terschelling Kikkertgat, Brandgat, Molengat, Borndiep en Westgat Zuider Spruit Ameland en Holwerder Balg Smeriggat Kikkertgat Dantziggat Reegeul Haven Ballumerbocht Zoutkamperlaag en Westgat Oort, Lutjewad, Spruit, Zuid Oost Lauwers en het Ra (Eemswadje) Eilanderbalg Pieterburen Wad en Robbengat Zuid Oost Lauwers Boschgat Geul van Brakzand Glinder Gat van Schiermonnikoog en de Groote Siege Siege Wal Vaarwater naar Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A Bocht van Watum Oude Westereems Huibertgat Riffgat Noordzeeroute

Routecode register Vaarwegen in Nederland 2002

9