Werkgelegenheidsonderzoek 2006

Een analyse van de ontwikkelingen in de werkgelegen2eid in de provincie 5roningen

In opdracht van de provincie Groningen

"#$%#&' ())* Eelco Westerhof

Centrum voor Arbeid en Beleid Martinikerkhof 30 9712 DH Groningen 050 - 3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Inhoud

1. 8nleiding

3

2. ;otale werkgelegen2eid 2.1 Werkgelegenheidsgroei 2.2 Ontwikkeling absoluut 2.3 Ontwikkeling relatief 2.2 Fulltime vs parttime 2.3 Werkgelegenheid naar geslacht 2.4 Uitzendkrachten

4 4 5 5 6 7 8

3. Werkgelegen2eid naar sector 3.1 Ontwikkeling per sector 3.2 Ontwikkeling 2006 per sector: stad versus ommelanden 3.3 Sectoren in kaart gebracht

9 9 10 15

4. Werkgelegen2eid naar gemeente

20

A. De gegevens in perspectief

22

D. Conclusies

23

Gijlage Onderzoeksmethode

25

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

2

1. Inleiding
UHet gaat weer goed met de Nederlandse economieW, dat was de boodschap die het kabinet met Prinsjesdag naar buiten bracht. Niet alleen was Nederland weer koploper in Europa, ook de werkloosheid was sterk afgenomen en het aantal vacatures bleef maar stijgen. Ook in Noord-Nederland lijkt het optimisme terug te zijn. Begin december sprak de voorzitter van de Kamer van Koophandel uit dat het ondernemersvertrouwen het afgelopen jaar sterk is gegroeid en steeds meer bedrijven stijgende omzetten laten zijn. In dit onderzoek zal worden bekeken welk effect deze ontwikkelingen hebben gehad op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Elk jaar wordt in de provincie Groningen een werkgelegenheidsonderzoek gehouden onder alle daar gevestigde bedrijven en instellingen, waarbij de aard en de economische activiteiten en de omvang van het personeelsbestand worden ge[nventariseerd. In de gemeente Groningen wordt dit uitgevoerd door de gemeente zelf1. Het werkgelegenheidsonderzoek in de overige gemeenten in de provincie Groningen is in 2006 in opdracht van de Provincie Groningen uitgevoerd door het Centrum voor Arbeid en Beleid (CAB). Op basis van dit onderzoek zal in dit rapport een beeld geschetst worden van de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de provincie Groningen. Het werkgelegenheidsregister is een dynamisch bestand. Dit houdt in dat de gegevens in het register met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij afronding van het werkgelegenheidsonderzoek 2006 komen alle eerder gepubliceerde gegevens te vervallen. Rapportage over ge2ele provincie In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten uit het werkgelegenheidsonderzoek geanalyseerd. Tot het onderzoeksgebied wordt de gehele provincie Groningen gerekend. Alle cijfers zijn inclusief uitzendkrachten tenzij anders vermeld.

1

De cijfers van de gemeente Groningen worden integraal overgenomen, de gemeente is verantwoordelijk voor haar cijfers. 3

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

2. Totale werkgelegenheid
2.1 Werkgelegen2eidsgroei
Tabel 1: Werkgelegenheidsgroei provincie Groningen Werkgelegen2eidsgroei provincie 5roningemeente 5roningen gen 0,6% 0,9% 200D -1,1% -2,6% 200A -0,9% -1,1% 2004 -0,8% -2,3% 2003 1,9% 4,9% 2002

overige 5roningse gemeenten 0,3% 0,2% -0,7% 0,7% -0,8%

Op 1 april 2006 waren er in de provincie Groningen 257.112 personen werkzaam bij in totaal 31.841 vestigingen. In vergelijking met 1 april 2005 houdt dit in dat de totale werkgelegenheid in de provincie is toegenomen met 0,6%. Hiermee is er na drie jaar daling sprake van een stabilisering van de werkgelegenheid in de provincie Groningen
Figuur 1. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Groningen 2000-2006
264000 262000 260000 258000 256000 254000 252000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 258002 262882 260866 258519 257112 255634

In de gemeente Groningen is de werkgelegenheid toegenomen met 0,9% en de werkgelegenheid in de rest van de provincie is toegenomen met 0,3%. Hiermee is in de stad de grote krimp van 2005 licht gecompenseerd. In paragraaf 3.2 wordt nader ingegaan op de verschillen tussen de gemeente Groningen en de overige Groningse gemeenten. De werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Groningen is iets minder gunstig dan het landelijke beeld: uit cijfers van het CBS komt een stijging van de werkgelegenheid in Nederland van 1,1% naar voren en uit cijfers van de Kamer van Koophandel (ERBO-enquête) een stijging van 2,2%. Het is echter van belang op te merken dat er verschillen zitten in de periode waarop de verschillende bronnen betrekking hebben waardoor een goed onderbouwde vergelijking niet mogelijk is. Het PWR geeft de ontwikkeling tussen 1 april 2005 en 1 april 2006 weer. De ERBO-enquête beslaat de periode september 2005 e september 2006 terwijl het bij het CBS om een vergelijking tussen het derde kwartaal van 2005 en 2006 gaat. Een ander belangrijk verschil is dat de ERBO-enquête alleen de werkgelegenheid bij bedrijven meet, terwijl PWR-gegevens over de totale werkgelegenheid gaan (inclusief overheid en zorg).

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

4

2.2 Ontwikkeling absoluut Ontwikkeling 200D Tussen 1 april 2005 en 1 april 2006 is de werkgelegenheid in 10 gemeenten afgenomen. Absoluut gezien zijn is het aantal werkzame personen het sterkst afgenomen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer ( -495). De gemeente Groningen kent absoluut gezien de grootse stijging, hier kwamen er 1049 banen bij. Ontwikkeling 2002-200D Op langere termijn zijn er in de provincie Groningen 5770 banen verdwenen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, hier zijn er respectievelijk 6.534 en 1.230 banen verdwenen. Op de langere termijn is de werkgelegenheid in absolute zin het sterkst toegenomen in de gemeente Slochteren, hier kwamen er tussen 2002 en 2006 815 banen bij (zie verder hoofdstuk 4). 2.3 Ontwikkeling relatief Ontwikkeling 200D De relatieve ontwikkeling schetst een ander beeld dan de absolute ontwikkeling. De gemeente Slochteren kende afgelopen jaar relatief gezien de sterkste groei, 12,7% De gemeenten Hoogezand-Sappemeer (-3,4%) en Delfzijl (-3,2%) deden het het minst goed. Op kaart 1 is de werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie op de korte termijn weergegeven. Hieruit blijkt dat in tien gemeenten de werkgelegenheid het afgelopen jaar is afgenomen en dat de werkgelegenheid in zes gemeenten is toegenomen met meer dan 2%.
Kaart 1. Korte termijnontwikkeling werkgelegenheid, 2006

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

5

Ontwikkeling 2002-200D Wanneer we kijken naar de ontwikkeling in de werkgelegenheid over een langere periode dan zien we dat in de gemeente Slochteren de sterkste stijging heeft plaats gevonden (25,2%). De gemeenten Eemsmond en Haren laten de sterkste daling zien, respectievelijk 9,0% en 8,6%. De onderstaande kaart geeft de werkgelegenheidsontwikkeling op langere termijn weer. Hieruit blijkt dat in acht Groningse gemeenten de werkgelegenheid is afgenomen.
Kaart 2: Lange termijnontwikkeling werkgelegenheid, 2002-2006

2.4 Fulltime vs parttime
Tabel 2: Werkgelegenheid naar dienstverband, provincie Groningen 2006 Werkgelegen2eidsgroei Aandeel in de werkgelegen2eid -1,0% 77,8% Fulltime banen 4,3% 18,6% Parttime banen 20,5% 3,6% UitQendbanen 0,6% 100% ;otaal

In het werkgelegenheidsonderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen fulltimers en parttimers. De grens ligt in het onderzoek op een gemiddelde werkweek van 15 uur per week. Mensen die 15 uur of meer werken worden aangeduid als fulltimers en mensen met een gemiddelde werkweek van minder dan 15 uur als parttimers. Tot deze laatste categorie worden tevens mensen gerekend die als oproep- of invalkracht actief zijn op de arbeidsmarkt. In de provincie Groningen bestaat 77,8% van de werkgelegenheid uit fulltime banen (zie tabel 2). Van de mannen werkt 84,1% in fulltime dienstverband, bij de vrouwen is dat 69,6%.
Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

6

In de totale werkgelegenheid is het aantal fulltime banen afgenomen. Het aantal parttime en uitzendbanen is daarentegen toegenomen. 2.A Werkgelegen2eid naar geslac2t
Tabel 3: Werkgelegenheid naar geslacht, provincie Groningen 2006 Fulltime banen Aandeel mannen Aandeel vrouwen 61,0% 39,0% Parttime banen 36,9% 63,1% UitQendbanen 56,8% 43,2% ;otale werkgelegen2eid 56,4% 43,6%

Van het totaal aantal banen in de provincie Groningen wordt in 2006 56,4% door mannen bezet (zie tabel 3). Bij de fulltime banen is dit aandeel met 61,0% nog hoger. Bij de parttime banen is deze verhouding omgekeerd, 63,1% van de parttime banen wordt vervuld door vrouwen. Het aandeel vrouwen in de totale werkgelegenheid is licht gestegen (van 43,1% in 2005 naar 43,6% in 2006).

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

7

Tabel 4: Werkgelegenheidsgroei naar geslacht en dienstverband, provincie Groningen 2006 Fulltime banen Rel. 5roei werkgelegen2eid mannen 5roei werkgelegen2eid vrouwen -1,6% -0,1% Abs. -1959 -94 Parttime banen Rel. 4,4% 4,1% Abs. 749 1212 UitQendbanen Rel. 13,6% 30,9% Abs. 629 921 ;otale werkgelegen2eid Rel. Abs. -0,4% 1,9% -581 2059

Het aantal mannen dat werkzaam is in de provincie Groningen is ten opzichte van 2005 afgenomen met 0,4%. Het aantal werkzame vrouwen is met 1,9% toegenomen. De daling van mannen wordt geheel veroorzaakt doordat minder mannen fulltime werken. Opvallend is de sterke stijging van de uitzendkrachten.
Figuur 2. Totale werkgelegenheid naar geslacht in 2002 en 2006
100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 fulltime mannen fulltime vrouwen parttime mannen 2002 parttime vrouwen 49% 52%

12% 7% 31%

11% 7% 30%

Vrouwen gaan langzamerhand een steeds groter gedeelte van de werkgelegenheid op zich nemen. In 2002 was 41% van het aantal werkzame personen vrouw, in 2006 is dit opgelopen tot 43%. Het aandeel fulltime mannen is nog steeds het grootst maar neemt de laatste jaren wel af. In 2002 bedroeg het aandeel fulltime mannen in de totale werkgelegenheid nog 52%, in 2006 is dit aandeel gedaald tot 49%. 2.D UitQendkrac2ten In totaal werken er in de provincie Groningen ruim 9000 uitzendkrachten. In de totale werkgelegenheid hebben zij in 2006 een aandeel van 3,6%. De stijging van het aantal uitzendkrachten dat die in 2005 is ingezet zet zich voort in 2006. In absolute zin zijn er in 2006 1570 uitzendkrachten bijgekomen.
Figuur 3. Aantal uitzendkrachten als % van de totale werkgelegenheid.

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

8

5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 3,8% 3,5% 2,8% 3,0% 3,6%

uitzendkrachten als % totale werkgelegenheid

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

9

3. Werkgelegenheid naar sector
3.1 Ontwikkeling per sector De Gezondheids- en welzijnszorg is qua werkgelegenheid de grootste sector in de provincie Groningen. In 2006 werkten in Groningen ruim 46.000 mensen in de Zorgsector. Dit komt neer op 18% van de totale werkgelegenheid. Net als in 2005 wordt ruim 60% van de werkgelegenheid in de provincie verzorgd door vier sectoren, namelijk Gezondheids- en welzijnszorg, Handel en reparatie, Industrie en Zakelijke dienstverlening. De onderstaande figuur geeft een overzicht van de werkgelegenheid naar sector.
Figuur 4. Werkgelegenheid naar sectoren in de provincie Groningen in 2006
Gezondheids- en welzijnszorg Handel en reparatie Industrie, energie en delfstoffen Zakelijke dienstverlening Onderwijs Openbaar bestuur overheid Vervoer en communicatie Bouwnijverheid Overige dienstverlening Horeca Landbouw en visserij Financiele instellingen 0 5169 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 16239 13923 13763 10219 9305 8942 21863 39136 36579 35588 46386

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

10

Tabel 5: Werkgelegenheidsgroei naar sector, provincie Groningen 2006 200D Rel. -0,6% -2,3% 1,6% 0,8% -2,4% -6,3% -0,9% 3,5% -2,3% 2,6% 2,9% 3,9% 0,6% Abs. -50 -855 215 312 -229 -937 -48 1200 383 549 1319 385 1478 2002-200D Rel. Abs. -7,1% -687 -8,2% -10,8% -2,2% -4,3% -8,3% -18,1% -1,3% -1,6% 0,1% 7,9% 9,0% -2,2% -3281 -1666 -889 -416 -1258 -1140 -464 -223 19 3392 843 -5770

Sandbouw en visserij 8ndustrie, energie en delfstoffen Gouwnijver2eid Uandel en reparatie Uoreca Vervoer en communicatie FinanciWle instellingen Xakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en over2eid Onderwijs 5eQond2eids- en welQijnsQorg Overige dienstverlening ;otaal

In 2006 kende de Gezondsheids- en welzijnszorg de grootste groei(+1319) in de provincie Groningen (zie tabel 5). De grootste daling van de werkgelegenheid vond plaats in de sector Vervoer en communicatie (-937) en in de industrie (-855). Relatief vond de sterkste groei plaats in de Overige dienstverlening (3,9%), terwijl de sector Vervoer en communicatie de sterkste relatieve daling laten zien (-6,3%). In paragraaf 3.3 zal verder worden ingegaan op de ontwikkelingen per sector. Over de periode 2002 tot en met 2006 hebben de sectoren Overige dienstverlening (9,0%) en Gezondheids- en welzijnszorg (7,9%) de sterkste groei doorgemaakt in de provincie Groningen. Met name in de sector Financiële instellingen (-18,1%) is de werkgelegenheid relatief sterk afgenomen. 3.2 Ontwikkeling 200D per sectorR stad versus ommelanden De structuur van de werkgelegenheid tussen de gemeente Groningen en de ommelanden kent grote verschillen. In de gemeente Groningen is sinds 1998 de Zakelijke dienstverlening de grootste werkgever; 19,8% van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen in 2006 bevindt zich in de Zakelijke dienstverlening. Na de Zakelijke dienstverlening zijn de meeste mensen werkzaam in de sectoren Gezondheids- en welzijnszorg (19,3%), Handel en reparatie (13,8%) en Onderwijs (11,1%). In de ommelanden van de provincie Groningen is de Industrie nog steeds de grootste werkgever (19,9%). Daarna bieden de sectoren Gezondheids- en welzijnszorg en Handel en reparatie de meeste werkgelegenheid (respectievelijk 16,9% en 16,6%).
Tabel 6: Werkgelegenheidsgroei naar sector, gemeente Groningen en overige gemeenten, 2006

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

11

gemeente 5roningen Rel. 1,9% -1,1% 4,8% 2,1% -0,7% -9,0% -0,8% 1,8% -3,1% 1,7% 3,7% 0,8% 0,9% Abs. 3 -109 228 353 -35 -546 -20 437 -358 221 838 37 1049

Sandbouw en visserij 8ndustrie, energie en delfstoffen Gouwnijver2eid Uandel en reparatie Uoreca Vervoer en communicatie FinanciWle instellingen Xakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en over2eid Onderwijs 5eQond2eids- en welQijnsQorg Overige dienstverlening ;otaal

overige 5roningse gemeenten Rel. Abs. -0,6% -53 -2,7% -0,2% -0,2% -4,4% -4,5% -1,1% 7,3% -0,5% 4,1% 2,2% 7,1% 0,3% -746 -13 -41 -194 -391 -28 763 -25 328 481 348 429

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

12

Werkgelegen2eidsontwikkeling stad en ommelanden De werkgelegenheid in de gemeente Groningen is tussen 1 april 2005 en 1 april 2006 gegroeid met 0,9%. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de sectoren Gezondheidsen welzijnszorg (+838) en Zakelijke dienstverlening (+437), relatief gezien laat de Bouwnijverheid de grootste stijging zien (4,8%). Overigens laten de Industrie, Horeca, Financiële instellingen en Openbaar bestuur en overheid in de stad een daling van de werkgelegenheid zien. In de overige Groningse gemeenten is de werkgelegenheid in 2006 licht toegenomen met 0,3%. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de stijging in de sectoren Zakelijke dienstverlening (+763) en Gezondheids- en welzijnszorg (+481). Relatief gezien is de Zakelijke dienstverlening de sterkste stijger in de ommelanden (7,3%), op de voet gevolgd door de Overige Dienstverlening (7,1%). Met name in de Industrie en de sector Vervoer en communicatie is de werkgelegenheid in de ommelanden afgenomen.

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

13

3.3 Yectoren in kaart gebrac2t Wanneer we het aandeel van bepaalde sectoren in de werkgelegenheid bekijken zien we een aantal opvallende verschillen tussen gemeenten. In deze paragraaf zullen we de volgende nader belichten: de Landbouw, de Industrie, de Gezondheids- en welzijnszorg, de Bouwnijverheid en de Zakelijke dienstverlening . Sandbouw en visserij De Landbouw en visserij is tussen 1 april 2005 en 1 april 2006 licht afgenomen met 0,6% Sinds 2002 is in totaal 7,1% van de werkgelegenheid verdwenen. De Landbouw en visserij is met name in de gemeenten met een kleiner inwonertal een belangrijke sector. In de gemeenten Appingedam, Groningen, Winschoten en Veendam heeft de Landbouw en visserij het kleinste aandeel van de gehele werkgelegenheid.
Kaart 3. Aandeel van de Landbouw en visserij in de werkgelegenheid, 2006

8ndustrie De Industrie is de grootste sector in de ommelanden, 19,6% van de werkgelegenheid bevindt zich hier in de sector Industrie. Vooral in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Pekela is de sector sterk vertegenwoordigd. Het aandeel van de Industrie in de werkgelegenheid is het laagst in de gemeenten Haren, Winsum en Zuidhorn. In de provincie als geheel is het aandeel van de Industrie in de werkgelegenheid 14,2%.

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

14

Kaart 4. Aandeel van de Industrie in de werkgelegenheid, 2006

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

15

5eQond2eids- en welQijnsQorg In de provincie Groningen beslaat de sector Gezondheids- en welzijnszorg 18% van de gehele werkgelegenheid. Hiermee is deze sector de grootste sector van allemaal. Wanneer we kijken naar het aandeel van deze sector in de werkgelegenheid per gemeente, komt een divers beeld naar voren. In Bedum, Haren, Winschoten, Winsum en Zuidhorn ligt het aandeel van de sector Gezondheids- en welzijnszorg beduidend hoger dan het gemiddelde. In de gemeente Marum is het aandeel van deze sector het laagst( 3,0%).
Kaart 5. Aandeel van de Gezondheids- en welzijnszorg in de werkgelegenheid, 2006

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

16

Gouwnijver2eid De werkgelegenheid in de Bouwnijverheid is dit jaar gegroeid met 1,6%, maar als we een langere periode bekijken dan zien we dat de werkgelegenheid in deze sector sinds 2002 met 10,8% is afgenomen. De Bouwnijverheid is een belangrijke sector in de gemeenten Grootegast, Menterwolde, Slochteren en Zuidhorn. In de overige gemeenten ligt het aandeel van de Bouwnijverheid in de totale werkgelegenheid onder de 10%. In de gemeente De Marne is het aandeel van de Bouwnijverheid het kleinst (3,9%).
Kaart 6. Aandeel van de Bouwnijverheid in de werkgelegenheid, 2006

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

17

Xakelijke dienstverlening De werkgelegenheid in de Zakelijke dienstverlening is jaar dit sterk toegenomen, waarmee de daling van vorig jaar weer is ingelopen. De Zakelijke dienstverlening is vooral een belangrijke sector in de gemeente Groningen. Ook in de gemeenten Delfzijl, Haren, Leek, Menterwolde en Veendam ligt het aandeel van de Zakelijke dienstverlening boven de 10%.
Kaart 7. Aandeel van de Zakelijke dienstverlening in de werkgelegenheid, 2006

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

18

4. Werkgelegenheid naar gemeente
De 25 gemeenten van de provincie Groningen lopen qua grootte sterk uiteen. De gemeente Groningen heeft bijna de helft (47,7%) van provinciale werkgelegenheid binnen haar gemeentegrenzen. Hoogezand-Sappemeer is met bijna 14.000 banen qua werkgelegenheid de 2e gemeente van de provincie. Daarna komt een viertal gemeenten met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen. Dit zijn de gemeenten Delfzijl, Veendam, Stadskanaal en Winschoten. Meer dan 5.000 arbeidsplaatsen hebben de gemeenten Leek, Haren, Vlagtwedde en Zuidhorn. Van de overige 15 gemeenten met minder dan 5.000 arbeidsplaatsen is Eemsmond met 4617 de grootste en Ten Boer met 1.251 arbeidsplaatsen de kleinste.
Tabel 7: Totaal aantal banen, absolute en relatieve werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente en de positie van de gemeenten binnen de provincie Groningen.
5emeente Relatief ([) Relatief ([) ;otaal aantal banen 200D Ontwikkeling 200D Absoluut Ontwikkeling 2002-200D Absoluut

Positie

Positie

Positie

Appingedam Bedum Bellingwedde De Marne Delfzijl Eemsmond Groningen Grootegast Haren Hoogezand-Sappemeer Leek Loppersum Marum Menterwolde Pekela Reiderland Scheemda Slochteren Stadskanaal Ten Boer Veendam Vlagtwedde Winschoten Winsum Zuidhorn Provincie 5roningen

4225 3948 1674 3427 12678 4617 122654 3218 7181 13945 8650 2160 2780 2181 2962 1362 2886 4047 11929 1251 13383 5996 11443 3293 5222 2A7112

110 71 -45 19 -423 -58 1049 28 -208 -495 -155 29 -24 14 124 -38 -4 457 254 47 533 -119 185 91 36 1478

7 9 18 18 23 19 1 13 22 34 21 12 16 14 6 17 15 3 4 10 2 20 5 8 11

2,7% 1,8% -2,6% 0,6% -3,2% -1,2% 0,9% 0,9% -2,8% -3,4% -1,8% 1,4% -0,9% 0,6% 4,4% -2,7% -0,1% 12,7% 2,2% 3,9% 4,1% -1,9% 1,6% 2,8% 0,7% 0,D

6 8 21 15 24 18 12 11 23 2A 19 10 17 14 2 22 16 1 7 4 3 20 9 5 13

291 270 -4 240 -792 -457 -6534 51 -677 -1230 533 38 2 -172 8 89 207 815 359 9 417 -300 647 347 73 5770

7 8 18 9 23 21 2A 13 22 24 3 14 17 19 16 11 10 1 5 15 4 20 2 6 12

7,4% 7,3% -0,2% 7,5% -5,9% -9,0% -5,1% 1,6% -8,6% -8,1% 6,6% 1,8% 0,1% -7,3% 0,3% 7,0% 7,7% 25,2% 3,1% 0,7% 3,2% -4,7% 6,0% 11,8% 1,4% -2,2

Een deel van de groei van de werkgelegenheid in de gemeente Slochteren en de afname van de werkgelegenheid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer wordt veroorzaakt door dat bedrijven uit Hoogezand zich vestigen op een bedrijventerrein in Kolham. De werkgelegenheid verplaatst zich hierdoor over de gemeentegrens.

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

Positie 5 6 18 4 21 2A 20 13 24 23 8 12 17 22 16 7 3 1 11 15 10 19 9 2 14

19

5. De gegevens in perspectief
De verschillende bronnen laten een diffuus beeld zien. Voor 2005 ging de kamer van koophandel uit van een hele lichte krimp en de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning (NAV) van de RuG van een hele lichte groei. Voor 2006 zijn de Kamer van Koophandel Groningen en de Noordelijke Arbeidsmarktverkenning (NAV) van de RuG een stuk positiever dan het beeld dat uit het werkgelegenheidsregister naar voren komt. Zoals gemeld in hoofdstuk 2 zitten er verschillen in de periode en de definitie waarop de verschillende bronnen betrekking hebben. Verder is het van belang op te merken dat het bij de NAV om prognoses gaat. Het CBS heeft overigens alleen landelijke cijfers beschikbaar.
Tabel 8: De werkgelegenheidsontwikkeling in de provincie Groningen volgens verschillende bronnen. april sept. april 2004 2004 prognose 200A sept 200A prognose 200A sept 200D 200D april sept. april 200A 200A 200A PWR _amer van _oop2andel 5roningen (ERGO) Noordelijke Arbeidsmarktverkenning -1,1% -0,1% +0,2% 0,6% 1,9% 1,4%

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

20

6. Conclusies
Werkgelegen2eid in de provincie 5roningen gegroeid Tussen 1 april 2005 en 1 april 2006 is de werkgelegenheid in de provincie Groningen met 0,6% gegroeid. Hiermee lijkt de werkgelegenheid in de provincie zich na drie jaar van daling te stabiliseren. Deze groei in gemeente Groningen, is met 0,9% groter dan in de ommelanden (0, 3%). Hiermee is in de stad de grote krimp van 2005 licht gecompenseerd. Provincie 5roningenR Xakelijke dienstverlening komt sterk terug, 8ndustrie blijft krimpen. In 2006 vond de grootste groei plaats in de sector Zorg (+1300). De grootste daling van de werkgelegenheid vond plaats in de Industrie (-855) en in de Vervoer en communicatie (937). Relatief vond de sterkste groei plaats in de Overige dienstverlening (3,9%), terwijl in de sector Vervoer en communicatie de sterkste relatieve daling te zien is (-6,3%). Over een langere termijn (2002-2006) zijn de Overige dienstverlening (9%) en Gezondheids- en welzijnszorg (8,3%) het sterkst gestegen. De sector Financiële instellingen blijkt op lange termijn de grootste daler te zijn (-18,5%). Ook de sector Vervoer en Communicatie is op lange termijn flink gedaald qua werkgelegenheid (-10,8%). 5emeente 5roningenR Gouw en 5eQond2eids- en welQijnsQorg groeien sterk, Openbaar bestuur blijft krimpen. Zoals eerder gemeld is de werkgelegenheid in de gemeente Groningen is de werkgelegenheid in 2006 gegroeid met 0,9%. In de sector Bouwnijverheid zien we de sterkste groei (4,8%). Ook de Gezondheids- en welzijnszorg is sterk gegroeid (3,7%). Opvallend is dat in de stad de sector Openbaar bestuur en overheid voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald is. Tussen 1 april 2005 en 1 april 2006 zijn er in deze sector 358 banen verdwenen. OmmelandenR krimp in industrie en Vervoer en communicatie, maar groei in Onderwijs en Xakelijke dienstverlening. De werkgelegenheid in de ommelanden is minder sterk gegroeid dan in de stad. In totaal zijn er 429 banen bij gekomen (0,3%). Vooral in de Zakelijke dienstverlening (+763) en de Gezondheids- en welzijnszorg (+481) zijn er banen bij gekomen. Relatief gezien zijn ook de sectoren Onderwijs en Overige dienstverlening redelijk sterk gegroeid. In de Industrie heeft voor het tweede jaar een sterke krimp plaats gevonden, er zijn 746 banen verdwenen. Verder is ook in de sectoren Vervoer en communicatie en Horeca de werkgelegenheid afgenomen, respectievelijk met 391 en 194 banen. Minder fulltime banen, maar parttime en met name uitQend groeit Het aantal fulltime banen is in 2005 met 1% gedaald. Het aantal parttime banen is daarentegen met 4,3% gegroeid. Opvallend is de relatief sterke groei van de uitzendkrachten. Het aantal uitzendbanen is gegroeid met 20,5%. Het aandeel uitzendkrachten komt hiermee op 3,6%. Het aandeel vrouwen in de werkgelegenheid is gestegen van 43,1% naar 43,6%.

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

21

Bijlage: Onderzoeksmethode
Om een goed beeld te kunnen schetsen van de gehele provincie hanteren de gemeente Groningen en het Centrum voor Arbeid en Beleid dezelfde onderzoeksmethode. Concreet betekent dit onder andere dat: o o o gebruik gemaakt wordt van een schriftelijke vragenlijst identieke vragen worden gesteld definities e.d. aan elkaar gelijk zijn.

Om dit te waarborgen vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats tussen de gemeente Groningen en het Centrum voor Arbeid en Beleid. De gehanteerde definities e.d. zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de landelijke organisatie LISA. De gemeente Groningen stelt overigens in de vragenlijst meer vragen dan het Centrum voor Arbeid en Beleid, maar dit betreffen geen themals die betrekking hebben op werkgelegenheidsontwikkelingen. Door de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd is de werkgelegenheidsontwikkeling en -structuur op elk geografisch niveau en voor elke sector vast te stellen. De gegevens van de gemeente Groningen en die van het CAB (ommelanden) zijn door de organisatie Mellon uit Tilburg samengevoegd tot één bestand. Het werkgelegenheidsregister is een dynamisch bestand. Dit houdt in dat de gegevens in het register met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij afronding van het werkgelegenheidsonderzoek 2006 komen alle eerder gepubliceerde gegevens te vervallen. Sandbouwcijfers Voor de cijfers over de landbouwsector in de ommelanden wordt gebruik gemaakt van de Landbouwmeitellingen van het CBS. Deze cijfers waren ten tijde van het schrijven van deze rapportage nog niet op gemeenteniveau beschikbaar. Daarom is voor de cijfers voor de landbouwsector voorlopig gebruik gemaakt van de prognose die LISA heeft gemaakt voor de cijfers van 2006.

Provinciaal Werkgelegenheidsonderzoek Groningen 2006 Centrum voor Arbeid en Beleid

22