WENSEN

KAART

THEMA ECONOMISCHE CLUSTERS

van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland

WENSEN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

Wensen van het bedrijfsleven in Noordwest-Holland
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en in het bijzonder de vorming van collegeprogramma’s, presenteert het georganiseerde bedrijfsleven in Noordwest-Holland de wensen voor de komende vier jaren. Deze brochure is een leidraad voor iedere bestuurder die oog heeft voor welvaart en welzijn van inwoners in de regio Noordwest-Holland. Het is als het ware de economische zakagenda voor de komende vier jaren.

Noordwest-Holland is een bloeiende regio
Noordwest-Holland is een regio met toekomstperspectief. Het biedt een aantrekkelijk werk-, woon- en leefmilieu en het profiteert van de directe nabijheid van de noordvleugel van de Randstad met economische centra als de Amsterdamse haven, Schiphol, het financiële centrum in Amsterdam en de Zuidas. Met de aangekondigde infrastructurele verbeteringen van de A9 en A7 en de aanleg van de Tweede Coentunnel wordt de relatie tussen Noordwest-Holland en de noordvleugel versterkt. Toch is er sprake van een aantal structurele zwaktes in de regionale economie die om een stevige aanpak vragen. In het economisch actieprogramma ‘Niet praten, maar poetsen’ wordt door het bedrijfsleven actie genomen. Gemeenten wordt gevraagd regionaaleconomisch beleid actief te ondersteunen. In deze brochure maken wij u duidelijk wat wij de komende vier jaar van u verwachten. De regio Noordwest-Holland telt 35 gemeenten. Centrumgemeenten zijn Alkmaar, Den Helder, Purmerend en Hoorn. In totaal telt de regio 56.000 ondernemingen met circa 250.000 werkzame personen. De bedrijvigheid kenmerkt zich door zowel specialisme als verscheidenheid. Landelijk gezien scoort Noordwest-Holland over het algemeen gemiddeld in de trends van economie en werkgelegenheid. Bij hoogconjunctuur wat terughoudend en bij laagconjunctuur minder diepe dalen. Kortom, het bedrijfsleven manifesteert zich redelijk stabiel. Het regionale bedrijfsleven wil investeren in haar toekomst. Maar dit gaat niet vanzelf. De regio kent grote knelpunten in het economisch vestigingsklimaat. Ruimte voor groeiende bedrijven en nieuwe bedrijvigheid is schaars en soms zelfs helemaal niet voorhanden. De regionale infrastructuur wordt weliswaar sterk verbeterd, maar schiet nog steeds tekort.

WENSEN

Ook de afwezigheid van het besef van de eigen regioidentiteit wordt als gemis ervaren. Deze knelpunten kunnen niet alleen door individuele gemeenten worden opgelost, maar moeten door regionale samenwerking tot een oplossing worden gebracht. Dit is de bestuurlijke opgave voor de regio om Noordwest-Holland economisch vitaal te houden.

Wensen
Het bedrijfsleven vraagt: • Regionale bestuurskracht en daadkracht voor een gezonde ontwikkeling van economie en werkgelegenheid door toe te treden tot NoordWest 8 en Ontwikkelingsbedrijf NHN • Uitbreidingsruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven Regionale infrastructuur die aansluit op de behoefte • • Aandacht voor sterke economische pijlers zoals agribusiness, toerisme, energiecluster (off-shore) en maakindustrie • Nieuwe ontwikkellocaties die van meet af aan goed ontsloten zijn • Geen nieuwe woningbouwlocaties zonder extra bedrijventerreinen, om verdere overloop tegen te gaan Uitvoering van integrale regionale ontwikkelings• projecten zoals de Jaagweg in West-Friesland, het havengebonden bedrijventerrein in de Kop van Noord-Holland en de Baanstee in Purmerend • Samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven in de uitvoering van projecten • Detailhandelsbeleid op regionaal niveau • Vereenvoudiging regelgeving en kortere doorlooptijden vergunningen Adequate handhaving door samenwerking • inspectiediensten

De Cocksdorp

Texel

21
Zuid-Eierland

De Koog
Oosterend De Waal

Den Burg

Oudeschild Den Hoorn ’t Horntje

28 Den Helder

Waddenzee

24
Julianadorp

1

Den Oever

I Jsselmeer

27
Breezand

Hippolytushoef

29
Anna Paulowna

43
Wieringerwerf
Slootdorp Middenmeer

Callantsoog

’t Zand

Wieringerwaard Oudesluis

4

Schagerbrug

32
31

St Maartenszee

2

Schagen

Petten

19
Dirkshorn
Warmenhuizen

3 30

Kolhorn

Barsingerhorn
Winkel Nieuwe Niedorp

17

46
Medemblik
Andijk

33
Groet

Twisk

20

Oudkarspel Schoorl

18

Hoogwoud

Abbekerk

34
Bergen aan Zee

5
Broek op Langedijk

25
39

14

Enkhuizen

Bergen

36
6
Heerhugowaard

Spanbroek

15

St Pancras

8
Egmond aan Zee

12 11 Alkmaar 10 35 26 7
Heiloo

9

37
Ursem Avenhorn Schermerhorn Grootschermer

38

13 Hoorn 40

37

22
17
Oosthuizen

EgmondBinnen

16
Akersloot
Uitgeest

Limmen

De Rijp

Castricum

Middenbeemster

Krommenie
Heemskerk
Wijk aan Zee

Jisp Wormer

42 41 Purmerend

Edam

Beverwijk

Assendelft

44

Volendam
Zaandijk

Westzaan

Koog a/d Zaan

23

Monnickendam
Marken

Zaandam

45

Bedrijventerreinen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Den Helder Kooypunt Schagen Lagedijk Schagen Witte Paal Wieringermeer Robbenplaat Heerhugowaard Zandhorst Heerhugowaard Beveland Alkmaar Boekelermeer Alkmaar Bergermeerpolder Alkmaar Beverkoog Alkmaar Overdie Alkmaar Oudorp Alkmaar Stationsgebied Hoorn Westfrisia Wervershoof WFO Enkhuizen Zaadcomplex

KAART

Infrastructuur
16 17 18 19 A9 A7 N242 N245

Toerisme
20 21 22 23 Kustgebied Texel IJsselmeerkust van Enkhuizen richting Monnickendam Droogmakerijen Laag Holland gebied

Speerpuntgebieden
24 Omgeving Den Helder (Mariene Milieu) 25 West-Friesland (agribusiness) 26 Alkmaar kantoren

Wensen
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Havengebonden bedrijventerrein bij Den Helder Mogelijke verlegging TESO aanvoerwegen en haven Realisatie Wieringerrandmeer Bedrijventerrein Niedorp (Witte Paal Zuid) Marina Petten Behoud industrieterrein ECN in Petten Afmaken N9 Verbinding N504 – N9 Opwaardering Ring Alkmaar Opwaardering N242 Nollencircuit-Roskamsluis Westfrisiaweg (N23) inclusief ontwikkeling de Vork Ontwikkeling Bedrijventerrein Jaagweg Ontwikkeling Bedrijventerrein Westfrisia-Noord Herstructurering Hoorn 80 Opwaardering N244 tot de N247 Ontwikkeling en uitgifte Baanstee-Noord Verbinding A7-Den Helder Verbinding A8-A9 2e Coentunnel Revitalisering economie Medemblik

Economische Clusters
Noordwest-Holland kent tenminste vier toonaangevende clusters van bedrijvigheid. Deze clusters zijn waardevolle bronnen van werkgelegenheid, innovatie, kennis en daarvan afgeleide economische activiteiten, die bijdragen aan de welvarendheid van de regio. Door deze clusters te erkennen, te faciliteren, te ondersteunen en te promoten staan het bedrijfsleven en de regio sterk in hun concurrentiepositie.

Agribusiness cluster
De land- en tuinbouw is een belangrijke economische drager van het landelijk gebied, met een grote betekenis voor de werkgelegenheid. Een vitale land- en tuinbouwsector is bovendien belangrijk voor de openheid van het landschap. Daarnaast genereert de sector steeds meer werkgelegenheid in de totale bedrijfskolom (toelevering, onderzoek, transport etc.)

• • • • • •

Cluster van teelt en handel in bollen, vollegrondsgroenten en andere producten Cluster van de zaadteelt in de regio Enkhuizen en Grootambacht Omvat handel, verdeling, vermeerdering, onderwijs en onderzoek Omvat de Greenports Alton, Wieringermeer en Grootslag Heeft voordeel van nabijheid van toeleverende bedrijven en afzetmarkten Economische kracht berust op samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie

Wensen
1 2 3 4 5 Behoud van huidige productie areaal Verdere uitbouw glastuinbouwconcentraties Helderheid in toekomstige ruimtelijke ordeningsplannen Ruimte bieden aan in de streek gevestigde bedrijven Adequate ontsluiting van bedrijven in cluster

THEMA ECONOMISCHE CLUSTERS

Toerisme en recreatie cluster
Het toeristisch product van de regio is veelvuldig, aantrekkelijk en trekt nu al grote groepen toeristen. Toch is vernieuwing van het product hard noodzakelijk.

• •

Noordwest-Holland is een prachtige regio met veel facetten; strand, zee, duinen, tulpen, historische Zuiderzeestadjes, musea en het open NoordHollandse middengebied van veenweiden en droogmakerijen Toerisme is de tweede werkgever in de regio

Wensen
1 Realisatie Wieringerrandmeer 2 Regionale afspraken over de hoogte en de aanwending van toeristenbelasting ten behoeve van toeristische sector 3 Bereikbaarheid van toeristische attracties verbeteren 4 Betere, krachtiger en meer eensgezinde promotie van de sector 5 Aanleg fietspadeninfrastructuur 6 Ontwikkeling toeristisch kenniscentrum, het Toeristisch Huis

Wind, water en (duurzame) energie cluster
Deze cluster is specifiek vertegenwoordigd in de Kop van Noord-Holland. Veel activiteiten worden gecoördineerd door ATO (Associatie Technologie Overdracht Maritiem platform). Van belang is dat deze sector nog meer dan voorheen zichtbaar wordt in de totale regio Noordwest-Holland. Samenwerking met andere sectoren, zoals die nu al in de bouwnijverheid vorm krijgt, en verdere profilering hebben prioriteit. Noordwest-Holland zal zich dan op termijn kunnen profileren als ‘energy valley’. De haven van Den Helder en het vliegveld De Kooy spelen in dit proces een cruciale rol. De positie van beide moet worden uitgebouwd.

Wensen
1 2 3 4 5 Voldoende kaderuimte in Den Helder voor offshore en opslag windmolens Vrijwaringszone haven en Marsdiep in kader PKB Waddenzee Behoud civiele functie luchthaven Den Helder Behoud industrieterrein ECN in Petten Waddenacademie in Kop van Noord-Holland

THEMA ECONOMISCHE CLUSTERS

Industrie cluster
Naast de hiervoor beschreven gespecialiseerde clusters bestaat de regio Noordwest-Holland natuurlijk uit meerdere sectoren. Het overgrote deel van de bedrijventerreinen staat te boek als gemengd bedrijventerrein. Sectoren van de economie als industrie, bouwnijverheid, detailhandel, groot- en tussenhandel, horeca, ICT, vervoer en transport zijn op deze terreinen gevestigd. De aanwezigheid van industriële werkgelegenheid wordt wel eens onderschat. Voor de producerende industrie is voorwaardenscheppend beleid nodig.

Wensen
1 Een of meer hoogwaardige regionale industrieparken in de regio met een goed doordachte terreinformule, te ontwikkelen op een nieuwe locatie 2 Versterking van de innovatiecapaciteit van het bedrijfsleven, ten aanzien van product, productieproces en markt 3 Medewerking verlenen aan oplossingen voor een passende milieuzonering 4 Een en ander opnemen in regionale bedrijventerreinprogramma’s

Bedrijventerreinen
Het georganiseerde bedrijfsleven maakt zich ernstig zorgen over de reservering van bedrijventerreinen voor de toekomst! Het bedrijfsleven sluit aan bij de indertijd door Buck Consultants International berekende behoefte aan bedrijventerreinen. Weliswaar zijn in het streekplan Noord-Holland-Zuid en in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord locaties aangegeven, maar we zien onvoldoende snelheid bij de realisatie van plannen. Redenen hiervoor zijn planvorming, onzorgvuldige procedures, trage besluitvorming en onvoldoende bestuurskracht. Naast deze beleidsmatige achterstand wordt er in de bestaande bedrijventerreinen her en der gesneden. Zo zijn er verschillende gemeenten die de keuze hebben gemaakt binnenstedelijke terreinen te transformeren voor woondoeleinden.

Wensen
1 Besef dat behoud en groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid een regionaal belang is en om een regionale aanpak vraagt. Wij bepleiten een regionale facilitering van lokale initiatieven tot herstructurering, onder meer met behulp van het Ontwikkelingsbedrijf NHN 2 Gezien het dreigende tekort aan ontwikkelingsruimte voor de bedrijven in NoordwestHolland op korte termijn, komen tot de aanwijzing van nieuwe bedrijventerreinen, in West-Friesland bijvoorbeeld Westfrisia-Noord 3 Regionaal programma voor ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, inclusief de plattelandsgemeenten 4 Herstructurering van bestaande terreinen en meervoudig ruimtegebruik wordt gevoed door een win-win situatie voor bedrijven en overheid. Nodig zijn de beschikbaarheid van schuifruimte, een actieve, initiërende en meedenkende overheid én voldoende financiële middelen 5 Transformatie binnenstedelijke bedrijventerreinen tot woningbouw wordt niet geaccepteerd. Terreinen als Oudorp in Alkmaar en Philips in Hoorn dienen te worden gevrijwaard van oprukkende woningbouw 6 Terugdringing van ‘vreemde eenden’ op bedrijventerreinen, zoals detailhandel en discotheken 7 Betere serviceverlening aan bedrijfsleven door regionaal bedrijvenloket

THEMA BEDRIJVENTERREINEN

Gemeentelijke samenwerking
Gezien de uitgangspunten rond het thema bedrijventerreinen is het georganiseerde bedrijfsleven van mening dat de regionale samenwerking nog intensiever moet worden aangezet. Dit is noodzakelijk om tot concrete realisatie te komen van de verschillende lopende en nieuwe projecten.

Wensen
1 Afstemming van projecten in het kader van Regionale Bedrijventerreinenprogramma’s 2 Uitvoeringsgerichte pilots tussen enkele gemeenten, zoals in West-Friesland 3 Snelle realisatie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN

THEMA INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur
Het tekort aan infrastructuur speelt het bedrijfsleven in Noordwest-Holland steeds meer parten. Het vrachtverkeer wordt vanwege de fileproblematiek geconfronteerd met langere vervoerstijden. Dit tast de concurrentiepositie van het gehele bedrijfsleven aan.

Weginfrastructuur
De afgelopen jaren zijn forse stappen gezet door het reserveren van middelen voor nieuwe weginfrastructuur. Het komt nu aan op snelle uitvoering.

Wensen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Afmaken N9 Oppakken N242 Nollencircuit – Roskamsluis Mogelijke verlegging TESO aanvoerwegen en haven Verbinding N504 – N9 Westfrisiaweg (N23) N244 verdubbelen tot aan N247 A7-Den Helder Ring Alkmaar A8-A9 2e Coentunnel Vorming van een regionaal mobiliteitsfonds

THEMA DETAILHANDELSTRUCTUUR

Detailhandelstructuur
De provincie heeft weinig visie als het gaat om grootschalige detailhandel buiten de winkelcentra. Lokale overheden rekenen zich rijk door een te grote koopkrachttoevloeiing naar het eigen winkelapparaat te berekenen. Dit leidt tot regionale overbewinkeling en uitholling van het aanbod in buurtcentra en kleine kernen.

Wensen
1 2 3 4 5 Handhaving regionale detailhandelsstructuurvisie Behoud en vernieuwing van stads- en dorpswijkwinkelcentra Tegengaan ongebreidelde groei perifere detailhandelsvestigingen Instelling regionale commissie detailhandel voor afstemming en regie Geen detailhandel in vrijkomende agrarische bebouwing

THEMA REGELGEVING

Regelgeving
Het bedrijfsleven zucht onder een te zware regellast. Tegenstrijdige regelgeving, onduidelijkheid en een gebrek aan transparantie zijn de meest gehoorde klachten. Hoewel veel regelgeving landelijk wordt vastgesteld kunnen gemeenten bij de uitvoering ervan wel hun beleid en handhaving ondernemervriendelijk inrichten.

Wensen
1 Stel als gemeente een actieplan op ter vermindering van de regeldruk. Betrek daar het bedrijfsleven bij en zorg voor ambtelijk en bestuurlijk draagvlak 2 Stapel geen eigen, gemeentelijke regels op nationale wet- en regelgeving 3 Stem beleid, regels, handhaving en toezicht af met andere overheden, onder andere met de buurgemeenten 4 Voer een geïntegreerd vergunningbeleid en geïntegreerde vergunningverlening in; herschik en stroomlijn vergunningen, eisen en controles 5 Schrap vergunningen die niet echt nodig zijn en vervang deze door algemene regels 6 Maak vergunningen zaakgebonden in plaats van tijdsgebonden. Als de omstandigheden niet veranderen, is het niet nodig om elke paar jaar weer een nieuwe vergunning aan te vragen 7 Zorg dat bedrijven nooit meer dan één keer dezelfde gegevens hoeven aan te leveren 8 Verminder de doorlooptijden bij het beoordelen van vergunningaanvragen 9 Benoem als gemeente een accountmanager bedrijven die een bedrijf begeleidt bij het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen 10 Organiseer samenwerking van inspectiediensten. Laat hen als clusters opereren waardoor tegenstrijdige eisen zichtbaar worden en ondernemers minimaal belast worden

DE REGIO’S

De regio’s
Noordwest-Holland kent vier regio’s. In het kort geven wij de vijf belangrijkste wensen voor iedere regio weer. Deze gelden uiteraard als aanvulling op het voorgaande.

Wensen top 5 voor de Kop van Noord-Holland
1 Haven Den Helder en Den Oever buiten de invloedsfeer van de PKB Waddenzee 2 Havengebonden bedrijventerrein bij Den Helder 3 Bedrijventerrein Niedorp (Witte Paal Zuid) 4 Marina Petten 5 Voldoende ruimte voor lokale bedrijventerreinen

Wensen top 5 voor Noord-Kennemerland
1 2 3 4 5 Opwaardering Ring Alkmaar Verbinding N504 – N9 Opwaardering N242 Nollencircuit-Roskamsluis Westfrisiaweg (N23) inclusief ontwikkeling de Vork Herstructurering Overstad tot grootstedelijke locatie

Wensen top 5 voor Waterland
1 2 3 4 5 Opwaardering N244 vanaf Baanstee tot de N247 Ontwikkeling en uitgifte Baanstee-Noord Nieuwe locatie voor bovenregionaal bedrijventerrein Eenduidige regionale toeristische ontwikkeling en promotie Opwaardering aanbod onderwijs

Wensen top 5 voor West-Friesland
1 2 3 4 5 Westfrisiaweg (N23) Ontwikkeling Bedrijventerrein Jaagweg Ontwikkeling Bedrijventerrein Westfrisia-Noord Herstructurering Hoorn 80 Revitalisering economie Medemblik

PARTNERS
Colofon
Dit is een uitgave van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, VNO-NCW West en MKB-Noordwest Holland. Coördinatie: Vormgeving/druk: Fotografie: Uitgave januari 2006 Media Support, Alkmaar Dékavé, Alkmaar Jan Jong, Marcel Rob, Rob Verhagen