wesT

NIEUWSBRIEF bedrijventerreinen WEST NR 01 2007
een uitgave van de gemeente Groningen en de Bedrijvenverenigingen

Ambitie: één bedrijvenvereniging voor cluster West
Richt voor alle bedrijventerreinen in Groningen-West één bedrijvenvereniging op, die ondersteund wordt door een professionele secretaris. Dan kunnen gezamenlijke projecten slagvaardiger aangepakt worden, de vereniging krijgt meer gewicht dankzij de grote achterban en kan daardoor belangen beter behartigen. Dit is in het kort de ambitie waar de besturen van de verenigingen in West zich momenteel over buigen.
800 bedrijven

“Ik denk dat de tijd rijp is voor een fusie van alle verenigingen”, zegt Bram Fetter, voorzitter van het Overleg Bedrijvenparken Groningen-West, waarin alle besturen vertegenwoordigd zijn. “Vorig jaar bleken alle verenigingsbesturen voorstander te zijn van intensievere samenwerking. Het fuseren van alle verenigingen tot één nieuwe

vereniging is daarvoor mijns inziens de beste vorm. Je hebt maar één bestuur nodig, dus minder problemen om daarvoor mensen te vinden die hun tijd beschikbaar kunnen stellen. Met financiële ondersteuning van de gemeente kan de vereniging een professioneel secretariaat instellen, waardoor de vereniging veel slagvaardiger wordt. Voor gezamenlijke projecten heb je veel meer massa, waardoor ze meer kans van slagen hebben. En dankzij die massa – West telt net als Zuidoost en Noordoost ongeveer 800 bedrijven – ben je een economische factor van betekenis voor de stad en heb je dus recht van spreken.”
Netwerkfunctie

Dat het in West om heel verschillende bedrijventerreinen gaat, ziet Fetter niet als bezwaar: “Datzelfde geldt voor Noordoost

ook en daar werkt het prima. Bovendien speelt homogeniteit hierbij nauwelijks een rol. Waarom heeft een ondernemer een vereniging nodig? Om zaken te regelen als veiligheid, onderhoud, overleg met de gemeente en gezamenlijke voorzieningen. Het gaat dus vooral om zakelijke belangenbehartiging, wat opnieuw pleit voor meer professionalisering. En daarbij kan een Bedrijvenvereniging West heel goed opkomen voor deelbelangen, die bijvoorbeeld specifiek op Hoendiep spelen of op Zernike Science Park. De sociale functie die een vereniging vroeger had is verschoven naar een netwerkfunctie. In dat kader kun je ook in de nieuwe constructie prima een directeurenlunch organiseren of andere activiteiten die de onderlinge betrokkenheid vergroten.” We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bouw Veilingterrein in volle gang
Na jaren braak gelegen te hebben, krijgt het voormalige Veilingterrein aan de Peizerweg nu eindelijk weer een goede invulling. De werkzaamheden voor de nieuwe vestiging van Tuinland, de tweede in Groningen, zijn in volle gang. De nieuwbouw van Gamma gaat een dezer dagen van start. En met een paar weken wordt begonnen met de nieuwbouw van Boelens Jorritsma. Girbe Drenth, eigenaar van Tuinland, is enthousiast. “Dit betekent een impuls voor het hele gebied. Straks kan iedereen hier terecht voor alles in en om het huis.” En voor dat huis zelf, bij het nieuwe noordelijke hoofdkantoor van Boelens Jorritsma. Dit wordt het nieuwe onderkomen voor de huidige vestigingen van de makelaar aan de Vechtstraat en de Ossenmarkt, vertelt Henk Folkersma, vennoot van Boelens Jorritsma. Bezoekers kunnen hier terecht voor alle informatie over bedrijfsonroerend goed en particuliere woningen. Op de begane grond wordt een speciale woonwinkel ingericht, een informatiecentrum waar met name nieuwbouwprojecten worden gepresenteerd. Samen met Vesta Woonforum vormt het fraaie pand een mooie entree van de Peizerweg.
Veilingterrein integraal ontwikkeld

Artist impression: Peizerweg in vogelvlucht doo K3H Architecten

De hele locatie is als één geheel ontwikkeld, vertelt Jan Kroesen van Montagne Ontwikkeling BV uit Nieuwleusen, eigenaar van het perceel van Gamma. “Een projectteam heeft in overleg met de eigenaren en de gemeente de integrale ontwikkeling begeleid, dat geleid heeft tot één beeld in architectuur en een gezamenlijke infrastructuur. Grontmij heeft het infraplan uitgewerkt, de totaalvisie en de ontwerpen voor de panden zijn gemaakt door K3H Architecten te Nieuwleusen.” Vervolg op pagina 2

vervolg van pagina 1: Dit heeft geresulteerd in een samenhangend ontwerp, bestaande uit steen, glas en metaal. “Het pand van Boelens Jorritsma en de opslag van Tuinland worden uitgevoerd in steen, als een soort boekensteunen voor de overige bebouwing. Daartussen liggen de glazen kassen van Tuinland en het pand van Gamma, in metaal. Een groene haag langs de plint verbindt alle elementen met elkaar.” Ook het parkeerterrein is door alle eigenaren gezamenlijk ontwikkeld, zodat het hele terrein beschikbaar is voor bezoekers. Tuinland en Gamma gaan medio oktober open, eind dit jaar gevolgd door Boelens Jorritsma.

Terreinwinst 2007: Parkmanagement

Artist impression van pand Boelens Jorritsma door K3H architecten

Terreinwinst 2007
De gemeente en de bedrijvenverenigingen hebben een voorstel gemaakt over wat we dit jaar concreet willen aanpakken in het kader van Terreinwinst. Rode draad: zorg dat lopende projecten optimaal functioneren en neem niet te veel nieuwe onderwerpen bij de kop. Wat wel nieuw is dit jaar is extra aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voor energie. Dit actieplan wordt in maart door de gemeenteraad besproken. In deze nieuwsbrief geven we kort de thema’s weer.
Terreinwinst 2007: Samenwerking en communicatie

De samenwerking en communicatie tussen bedrijvenverenigingen en de gemeente is door Terreinwinst enorm verbeterd. Toch moeten nog meer ondernemers betrok-

ken worden bij Terreinwinst, meedenken en –doen aan projecten die de kwaliteit van hun werkomgeving verbeteren. Dit betekent dat verenigingen extra willen inzetten op ledenwerving en dat de gemeente de besturen ondersteunt, financieel en anderszins, om ook daadwerkelijk te professionaliseren. Het idee om de bedrijvenverenigingen in West te laten fuseren tot één vereniging past in dit streven. Het betekent ook extra inzet op communicatie, duidelijk maken wat we samen doen en wat de voordelen zijn voor ondernemers op korte en langere termijn. Met name de websites van Terreinwinst en de verenigingen zullen hierbij een grotere rol moeten gaan spelen.

Dit jaar moet parkmanagement meer vorm en meer bekendheid krijgen. Ondernemers moeten weten dat parkmanagement betekent dat ondernemers en gemeente samen ervoor zorgen dat de bedrijventerreinen nu en in de toekomst een optimaal ondernemersklimaat kennen. Dat gaat dus verder dan alleen collectieve inkoop. Het gaat ook om het gezamenlijk inzetten op het beheer van het bedrijventerrein. Het gaat ook om het stimuleren van netwerken en contacten tussen personeel van bedrijven, voor een prettig werkklimaat in een prettige omgeving, waar Corpus den Hoorn bijvoorbeeld activiteiten voor organiseert. Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is ook een onderwerp van parkmanagement in 2007, om te zorgen dat bedrijven de komende jaren kunnen beschikken over goed personeel. In dat kader is het idee gelanceerd om op Zuidoost bij wijze van proef een soort ondernemerstrefpunt in te richten om de vraag van ondernemers en het aanbod van onderwijs en overheid goed op elkaar af te stemmen. met bereikbaarheid en parkeren onder de medewerkers en bezoekers van de bedrijven. Daarbij wordt onder meer gevraagd wanneer eventuele problemen zich voordoen, of het bedrijf een mobiliteitsbeleid voert – dwz dat het andere vormen van vervoer dan de auto stimuleert – en of er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein zijn. Ook wordt gevraagd of een ondernemer mogelijkheden ziet om samen met buurbedrijven extra capaciteit op eigen terrein te realiseren door herinrichting van de omgeving. De uitkomsten worden meegewogen bij de verkeersvisie die de gemeente opstelt voor de hele omgeving van Laan Corpus den Hoorn. De situatie verandert in dit gebied immers, met de aansluiting op de A7, de nieuwbouw van het Martiniziekenhuis en de Structuurvisie die voor het bedrijventerrein in ontwikkeling is. Daarnaast wil de werkgroep op basis van de uitkomsten in overleg met gemeente en politie kijken of er ook op korte termijn praktische maatregelen mogelijk zijn om de bereikbaarheid en de parkeersituatie te verbeteren. Te denken valt aan gezamenlijke herinrichting van eigen terrein, éénrichtingsverkeer in bepaalde straten of extra parkeercontroles zodat parkeerplaatsen bestemd voor bedrijfsbezoekers niet ingenomen worden door forenzen die betaald parkeren proberen te omzeilen. Vervolg op pagina 3

Verkeersonderzoek Corpus den Hoorn

Alle ondernemers in het gebied Sylviuslaan / Schweitzerlaan op Corpus den Hoorn hebben onlangs een enquête toegestuurd gekregen over de bereikbaarheid en de parkeersituatie rond hun bedrijf. De enquête is een

initiatief van de werkgroep Verkeer, waarin gemeente en de bedrijvenvereniging Corpus den Hoorn samenwerken in het kader van parkmanagement. De enquête onderzoekt of er problemen zijn

vervolg van pagina 2: Verkeer was ook een belangrijk thema tijdens het bezoek van de wethouders Dekker en Dijkstra aan het bestuur van de bedrijvenTerreinwinst 2007: BBOG

vereniging op 1 februari. Beide wethouders lieten zich door het bestuur informeren over actuele ontwikkelingen rond Terreinwinst/ parkmanagement en de verkeerssituatie.

Ze willen hierover actief met de bedrijvenvereniging blijven overleggen, gezien het belang van Corpus den Hoorn als stedelijk werkgebied.

In 2007 moet het Keurmerk Veilig Ondernemen verder uitgewerkt worden door de partners in BBOG. Essentieel is dat er meer ondernemers deelnemen aan de collectieve beveiliging. Nog te vaak is er sprake van free riders: bedrijven die profiteren van de inspanningen en investeringen van anderen. Frequente informatie over de activiteiten van BBOG moet meer ondernemers over de streep trekken, net als de veiligheidsmarkt die tijdens de Noordelijke Promotiedagen georganiseerd zal worden. Het onderdeel Veiligheid op de website www.terreinwinst.nl zal een grotere rol moeten krijgen in de communicatie met de ondernemers.
Bestuur BBOG bijeen op het Stadhuis, om de plannen voor 2007 te bespreken

Tip: zet laptops uit het zicht
G4S heeft de afgelopen tijd bij alle aangesloten bedrijven op de bedrijventerreinen West en een groot gedeelte van Zuid-Oost tijdens de surveillancerondes security checks uitgevoerd: inspecties van panden en hun directe omgeving. Deze extra gratis service is speciaal bedoeld om onveilige situaties te signaleren, die vaak eenvoudig op te lossen zijn. Anita Kloosterman van G4S: “Uit de checks van de afgelopen maanden komen twee punten duidelijk naar voren. Een vaak terugkerend onderdeel zijn de laptops en pc’s die duidelijk zichtbaar op de bureaus staan, bijna voor het grijpen. Dit is heel eenvoudig te voorkomen: doe de lamellen dicht als je weggaat, zodat mensen in elk geval niet kunnen zien wat er te halen is. Een tweede punt dat opvalt is de verlichting. Elk jaar blijkt dat er met het ingaan van de wintertijd op diverse bedrijven wat schort aan de verlichting: de tijdschakelaar is niet op tijd aangepast of lampen doen het niet. Na verloop van tijd
Terreinwinst 2007: Revitalisering

wordt dat wel verholpen, tijdig actie ondernemen op het wisselen van de klok voorkomt onveilige situaties.” Wat ook nog steeds voorkomt, zijn stapels pallets of andere materialen die tegen de panden aan staan. Kloosterman: “Ik zag bijvoorbeeld bij ons in de buurt vlak na Oud en Nieuw een hele stapel pallets tegen een muur staan. Dan denk ik, er hoeft maar één vuurpijl verkeerd terecht te komen en het hele pand vliegt in brand. Zo’n stapel is bovendien een gemakkelijke opstap voor inbrekers om op het dak te komen.” Maar wat ook opvalt, is dat er ook bedrijven zijn die echt alles tot in de puntjes voor elkaar hebben. Wat belangrijk is, stelt Kloosterman, is dat personeel zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid van een bedrijf. “Je ziet bijvoorbeeld in warme zomers wel dat ramen open blijven staan terwijl de mensen al naar huis zijn. Zij gaan er dan ten onrechte vanuit dat een collega die nog werkzaam is op de afdeling ze wel dicht doet. Terwijl het een automatisme zou moeten zijn: alles goed achterlaten en afsluiten als je vertrekt, gewoon net als je thuis doet als je weggaat.”
Terreinwinst 2007: Beheer en onderhoud

De aanpak van verouderde (delen van) bedrijventerreinen gaat ook dit jaar volop door. Het grootste project is Winschoterdiep / Eemskanaal op Zuidoost. In West wordt dit jaar begonnen met het opstellen van een Masterplan voor Corpus den Hoorn-zuid. En voor Hoendiep moet dit jaar de Structuurvisie een concrete uitwerking gaan krijgen. De gemeente en de bedrijvenvereniging Hoendiep zijn het eens over het feit dat er nu kritisch gekeken moet worden naar het functioneren van het bedrijventerrein, met als centrale vraag: zet je in op versterking van de huidige functie, bijvoorbeeld door versterking van de detailhandel of zou je ook moeten kijken naar andere bestemmingen. De uitwerking van de visie moet antwoord geven op de vraag waar we naartoe willen met Hoendiep. Daarnaast volgt in 2007 een nieuwe inventarisatie van kleinere problemen die waar mogelijk snel worden aangepakt.

Er komt meer overleg tussen wijkpost en bedrijvenvereniging over beheer en onderhoud. Daarnaast wil de gemeente de interne organisatie beter regelen. Ook worden er regelmatig schouwen gehouden door gemeente en vereniging, zoals onlangs nog op Corpus den Hoorn. Daar wordt dit jaar ook nadrukkelijk gekeken naar het verkeer en de parkeersituatie, mede als voorbereiding op een verkeersvisie voor het hele gebied.
Gemeente Groningen: Milieuklachten.......................................3671000 milieudienst@md.groningen.nl Buurtonderhoud................3678910 loket.beheerenverkeer@roez. groningen.nl Bouwen...................................3678110 loketbouwenenwonen@roez.groningen.nl Meldpunt Overlast.....................5875885 meldpuntoverlast@ocsw.groningen.nl Algemeen...................................................................3677000 info@groningen.nl

colofon

Redactie: Bedrijvencluster West, EZ gemeente Groningen, Tekstbureau Annette Jonkhoff Vormgeving: Shootmedia Fotografie: Jan Buwalda Druk: Drukkerij Van Denderen

Gemeentelijk Bedrijvenloket/EZ Ged. Zuiderdiep 98 postbus 7081 9711 HL Groningen (050) 367 86 68 bedrijvenloket@roez.groningen.nl www.terreinwinst.nl

Kort bedrijfsnieuws
Conjunct Marketing is verhuisd van de Neutronstraat naar de Westerkade 1b. Ook voor Noordned Hosting en Gronet, respectievelijk de internet en glasvezelonderdelen van Conjunct Marketing, is de Westerkade het nieuwe bezoekadres. Het pand is ingericht met de nieuwste mogelijkheden op het gebied van innovatie en ICT, in samenwerking met Negotica Projectontwikkeling B.V. Het resultaat mag er wezen: neem eens een kijkje!
Terreinwinst 2007: Arbeidsmarkt en onderwijs

van dit bedrijventerrein. Dat er extra inzet nodig is om het Zernike Science Park beter te profileren en in de markt te zetten, wordt door de gemeente onderschreven. Hoe dat precies moet gebeuren, moet nog uitgewerkt worden, waarbij de gemeente nadrukkelijk ook samenwerking zoekt met de RuG en de Hanzehogeschool.

Een zeer hot item dit jaar wordt de aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. In het Noorden neemt het personeelstekort schrikbarend toe, zeker in de technische branche. Ondernemers, gemeente en onderwijsinstellingen gaan nauw overleggen om te zorgen dat bedrijven ook in de toekomst verzekerd zijn van goed personeel, dat voldoet aan de eisen van de markt. Ideeën die zijn geopperd zijn de kennis bij onderwijsbegeleiders over de actuele technologische ontwikkelingen te verbeteren, stages voor docenten te organiseren, meer stageplaatsen voor studenten te realiseren en meer voorlichting te geven aan studenten door ondernemers. Hou voor actuele ontwikkelingen de website in de gaten: www.terreinwinst.nl

Zernike Science Park actief profileren
Het bestuur van de bedrijvenvereniging maakt zich zorgen over de uitstraling en herkenbaarheid van het bedrijventerrein. Met de ambitieuze realisatie van de Zernike Campus en de snelle ontwikkeling van de woonwijk Reitdiep dreigt ZSP uit het zicht te raken. De RuG maakt zich bovendien zorgen dat de ambitie voor ZSP als hét bedrijventerrein voor ICT en Life Sciences dreigt te verwateren, nu nog steeds niet alle kavels verkocht zijn. De gemeente heeft echter nog eens nadrukkelijk bevestigd dat ICT en Life Science nog steeds de belangrijkste functie van ZSP is: in het nieuwe bestemmingsplan wordt specifiek gesteld dat het merendeel van nieuwe bedrijven op ZSP werkzaam moet zijn in deze hoofdfunctie. Om deze invulling ook daadwerkelijk te realiseren, zal ZSP actiever geprofileerd moeten worden als unieke vestigingsplaats ICT en Life Science. Deze bedrijfstakken behoren immers tot de speerpunten van het gemeentelijk economisch beleid. Bovendien maakt de combinatie van bedrijventerrein, RuG en Hanzehogeschool bijzondere samenwerkingsverbanden mogelijk. Voor de kortere termijn moet er aandacht komen voor een duidelijke entree van het bedrijventerrein, met goede bewegwijzering en aantrekkelijk vormgegeven. De betrokkenen praten binnenkort verder over wat de mogelijkheden zijn. De gemeente begrijpt in dit verband de zorgen van de bedrijvenvereniging Zernike Science Park over de toekomstige ontwikkeling

Centrum voor Levenswetenschappen - RuG

Terreinwinst 2007: Milieuwinst

Voor nieuwkomers, onder meer op Westpoort en Eemspoort-Zuid, wil de gemeente een scan ontwikkelen voor een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering op het gebied van energie, water en ruimte. Het Overlegplatform Parkmanagement, OPPM, is momenteel bezig de haalbaarheid te onderzoeken voor een gezamenlijk project op het gebied van energie. Collectieve inkoop van energie kan de kosten voor ondernemers drukken, maar veel interessanter is de vraag hoe ondernemers structureel hun energieverbruik kunnen verminderen. Daarnaast is het een gegeven dat fossiele brandstoffen opraken. Toepassing van andere energiebronnen wordt zeer binnenkort een noodzaak en op dat gebied zijn er in Groningen al een groot aantal interessante projecten gaande. Probleem is dat ondernemers daar te weinig van weten om te kunnen beoordelen of dat interessant is voor hun eigen bedrijf. Ook op dat gebied is dus nog veel winst te boeken.