Forum Zakelijke Mobiliteit

'

Workshop Keuzemobiliteit

Herkenbaar? De oplossing voor een aantal van deze problemen ligt in het flexibeler organiseren van het zakelijk vervoer (‘keuzemobiliteit’) en werkprocessen. Een aantal organisaties hebben hiervoor de afgelopen jaren (deel-) oplossingen ingevoerd, al dan niet ondersteund door nieuwe produkten en diensten op de markt die inspelen op deze behoefte. Enkele van deze organisaties werken de afgelopen jaren samen in het ‘Forum Zakelijke Mobiliteit’, een praktijknetwerk dat zich bezighoudt met concrete initiatieven voor de verdere ontwikkeling van de ketenmobiliteitsmarkt. De verschillende partijen brengen businesscases in en monitoren deze. De partijen stimuleren elkaar bij het bedenken van vernieuwende ideeën op het gebied van zakelijk verkeer.

Forum Zakelijke Mobiliteit ontwikkelt concreet Keuzeboek Veel organisaties kampen met problemen rond het zakelijke vervoer (de zakelijke mobiliteit) van hun medewerkers. Enkele voorbeelden: - Directies vinden dat de leasekosten in deze mindere tijden echt naar beneden moeten en dat er geen sprake kan zijn van het compenseren van de teruggang in de kilometervergoeding van de (volgens de oude definitie) zakelijke kilometers. - Medewerkers klagen dat de regelingen steeds verder worden uitgekleed en dat ze te weinig keuzevrijheid hebben om hun vervoerskeuze aan de omstandigheden aan te kunnen passen, ja tenzij ze het uit eigen zak betalen. - Operationeel management (en hun secretariaat) is veel tijd kwijt aan het regelen en maakt zich zorgen over produktiviteitsverlies doordat medewerkers te laat komen en veel tijd verliezen door files en stremmingen. Zakelijke mobiliteit vormt vaak niet alleen een forse kostenpost (in geld, maar nog meer in tijd), maar vraagt door bovengenoemde belangenstrijd ook veel aandacht, die afleidt van de ‘core business’. Het FZM
Het FZM bestaat uit partijen uit de verkeer- en vervoersector die hun ideeën willen omzetten in concrete adviezen, producten en diensten. Zowel de overheid, de vraag- en de aanbodkant zijn vertegenwoordigd. Op dit moment bestaat het FZM uit de volgende partijen: Atos Origin Nederland Bovag Autoverhuur Ledenassociatie Budget Rent a Car Nederland Concept Development Holland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Provincie Noord-Holland Stadsregio Rotterdam Traffic Test Interpay ING Car Lease Connekt Move NS Mobility Mixx DynaVision

Gebiedsperspectief
De bereikbaarheid is schaars op een bekend bedrijventerrein (2 bij 2 kilometer). Hoe kan het anders, bij ruim 50.000 werknemers en ruim 60.000 bezoekers per dag? Werknemers en werkgevers besteden gezamenlijk gemiddeld € 230 miljoen per jaar alleen al aan autokosten. Daarbij zijn nog niet gerekend de kosten voor openbaar vervoer, improductiviteit en dergelijke. Het totale mobiliteitsbudget is dus enorm. Traditioneel is de zorg voor mobiliteit uitbesteed, in verband met kostenbesparing en gemak. Serviceproviders bieden standaardoplossingen (OV-kaarten of lease-auto's). Paradoxaal genoeg leidt juist dat tot congestie (aandeel auto in modal split 70%) en tot het tegendeel van wat was beoogd, namelijk kosten en ongemak! De kans voor het bedrijventerrein ligt in de ontwikkeling van de mobiliteitsmarkt: in het benutten van de aanwezige schaalgrootte, binnen bestaande budgetten. Dit kan door het organiseren van de vraag. Lukt dat de komende jaren, dan kan het bedrijventerrein een strategische voorsprong nemen door - via een betere bereikbaarheid - de aantrekkelijkheid te verhogen op de arbeidsmarkt en als vestigingsplaats. Inpassing van mobiliteit binnen flexibilisering van secundaire arbeidvoorwaarden (cafetaria syteem) en vastgoedcontracten zijn sleutels

Het afgelopen jaar heeft het Forum haar inzichten en ervaringen vastgelegd in het ‘Keuzeboek Zakelijke Mobiliteit’ (gratis te downloaden op www.vm2.nl). Het keuzeboek is een leidraad voor werkgevers om systematisch de mogelijkheden tot verbeteringen van de zakelijke mobiliteit van hun werknemers te analyseren, te plannen en in te voeren.

Forum Zakelijke Mobiliteit
Het boek biedt een stapsgewijze aanpak van een analyse van de mobiliteit van een organisatie. Door de vragen in de verschillende hoofdstukken te beantwoorden ontstaat een goed beeld van de wijze waarop een bedrijf met mobiliteit omgaat en waar verbeterpunten zitten. Ook biedt het boek veel oplossingen, die op maat kunnen worden ingevoerd. Werknemersperspectief
Een medewerker van een softwarebedrijf reist dagelijks naar klanten en kantoren van het bedrijf, en komt steeds vaker in de file te staan, wat hem veel niet-produktieve tijd kost. Hij woont in de stad en constateert dat veel van zijn bestemmingen ook in de centra liggen. De kans voor deze medewerker is een mobiliteitsbudget met zijn werkgever af te spreken en zijn leaseauto aan een collega over te doen. Door indien mogelijk met (eerste klas) trein te reizen kan hij een groot deel van zijn reistijd nuttig gebruiken door op zijn laptop te werken. Als hij toch een auto nodig heeft huurt hij er een, en als hij een autoliefhebber is, kan hij dan ook af en toe iets exclusievers rijden. Zonder dat het zijn werkgever extra kost, bleek het in een specifieke situatie mogelijk de verloren reistijd met ca. 30% en de fiscale bijtelling met ca. 60% te verminderen.

Werkgeversperspectief
Een groot accountantskantoor maakt moeilijke tijden door. In het kader van de strijd tegen de stijgende kosten (ruim 25 miljoen euro aan directe leasekosten) wordt het pakket voor de vele hooggekwalificeerde leaserijders steeds verder beperkt: beperking van de merken, geen ‘specials’, beperking accessoires etc. De kans voor dit kantoor ligt in het invoeren van een mobiliteitsbudget: de kosten van het budget kunnen door werkgever op het huidige niveau worden gefixeerd, binnen het budget hebben de medewerkers als extra een grote vrijheid om de wijze en stijl van vervoer te kiezen die het beste bij ze past. Zo ontstaat toch een win-win situatie

Kijk voor het uitgebreide programma op de agenda op www.vm2.nl. Wilt u aan de workshop deelnemen? Bel voor nadere informatie met de organisatoren Albert Cath (070-5141020) of Udo Smit (06-29 50 41 17) of mail naar keuzeboek.zakelijke.mobiliteit@cdh.viadesk.net

Workshop Naar aanleiding van het Keuzeboek wordt een serie workshops georganiseerd. De eerste vindt plaats op een in overleg met de deelnemers te bepalen datum in de herfst van 2004. Deelnemers maken kennis met de aanpak en wisselen van gedachten met gelijkgestemde andere werkgevers aan de hand van de systematiek van het Keuzeboek over de optimale aanpak van de problematiek. Doel van de workshop is dat deelnemers met ideeën voor concrete oplossingen naar huis gaan om deze verder aan te pakken, mede op basis van de ‘Keuzeboek Zakelijke Mobiliteit’ systematiek waarmee geoefend is. Aan de deelnemers zal worden gevraagd hun problematiek (‘case’) in te brengen. De (‘geclusterde’) cases zullen in de workshop in subgroepjes worden uitgewerkt. Deelname aan deze eerste workshop is gratis door sponsorship van Verkeer en Waterstaat. Het aantal deelnemers is beperkt (maximaal 15) zodat elke case maximale aandacht kan krijgen.