แบบฝกหัดหนวยการเรียนรูที่ 7

เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว
ตอนที่ 1. จงอธิบายมาพอสังเขป
ขอ 1 ใหนักศึกษาอธิบายความหมายของเงินลงทุนระยะยาวมาพอสังเขป
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
ขอ 2 เงินลงทุนระยะยาวตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 แบงเปนกี่ประเภทอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
ขอ 3 ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวยรายจายประเภทใด ยกตัวอยางมาพอเขาใจ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
ขอ 4 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 กําหนดเรื่อง การดอยคาของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนดไวอยางไรบางอธิบายมาพอเขาใจ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………

ตอนที่ 2. จัดทําลงในแบบฟอรมบัญชีใหถูกตอง

ขอ 1 ตอไปนี้เปนขอมูลของ บริษัทดํารง จํากัด
25x2 ส.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทโชคชัย จํากัด 500 หุน ราคามูลคาหุนละ
200 บาทในราคาหุนละ 202 บาท เสียคาธรรมเนียมในการซือ้ 500 บาท
กิจการตั้งใจถือไวเผื่อขาย
ก.พ. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทชัยวิทย จํากัด 1,000 หนวย ในราคา
หนวยละ 300 บาท 1 หนวยประกอบดวยหุนสามัญ 2 หุนหุน บุริมสิทธิ 1
หุนราคาตลาดหุน สามัญหุนละ 102 บาทหุนบุริมสิทธิหุนละ 110 บาท
มิ.ย. 1 บริษทั โชคชัยประกาศจายเงินปนผลหุนละ 5 บาทพรอมทั้งจายเงินสดใน
วันเดียวกัน
พ.ย. 1 บริษัทชัยวิทยประกาศจายหุน สามัญปนผลในอัตรา 10 : 1
25x3 มี.ค. 1 ขายหุนสามัญของบริษัทชัยวิทยไปจํานวน 1,000 หุนในราคาหุนละ 90
บาทเสียคาใชจายในการขาย 1,000 บาท
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 2 ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทสราญ จํากัด
25x1 ม.ค.1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทรื่นรมย จํากัด 5,000 หุน ในราคาหุน ละ
101 บาท
ก.ค.1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทรื่นฤดี จํากัด 6,000 หุนในราคาหุน ละ
102 บาท
ต.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทรื่นฤดี จํากัด เพิม่ 4,000 หุนในราคาหุน
ละ 10 บาท
ธ.ค.31 หลักทรัพยทั้ง 2 บริษัทมีราคายุติธรรมดังนี้ :- บริษัทรื่นรมย จํากัด ราคาหุน ละ 102 บาท
- บริษัทรื่นฤดี จํากัด ราคาหุน ละ 98 บาท
25x2 มี.ค. 1 ขายหุนบริษทั รื่นรมย จํากัด ไปทั้งหมด ในราคาหุนละ 105 บาท
ก.ค. 1 ขายหุน บริษัทรื่นฤดี จํากัด ไปจํานวน 7,000 หุน ในราคาหุนละ
103 บาท
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
ขอ 3 ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทจักรพงษ จํากัด
25x1 ม.ค.1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทจักรกิจ จํากัด 4,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคาหุนละ 98 บาท
ต.ค. 1 ซื้อหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทจักรเพชร จํากัด 5,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคาหุนละ 102 บาท

ธ.ค.31 หลักทรัพยทั้ง 2 บริษัท มีราคายุติธรรมดังนี้ :- บริษัทจักรกิจ จํากัด ราคาหุนละ 99 บาท
- บริษัทจักรเพชร จํากัด ราคาหุนละ 100 บาท
25x2 มี.ค. 1 ขายหุนบริษัทจักรกิจ จํากัด ไปทั้งหมด ในราคาหุนละ 104 บาท
ต.ค. 1 ขายหุน บริษัทจักรเพชร จํากัด ไปจํานวน 3,000 หุน
ในราคาหุนละ 103 บาท
ใหทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
(กรณีตั้งบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน)
ขอ 4. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทเชียงใหมจํากัด
25x1 ม.ค. 1 ซื้อหุนกูของบริษัทเชียงรายจํากัดไวเผื่อขาย 2,000 หุนราคามูลคาหุนละ 100
บาทอัตราดอกเบี้ย 12 % ตอป อายุ 5 ป กําหนดจายดอกเบีย้ ทุกสิน้ ป ซื้อมาใน
ราคา 215,163 บาท อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 10 %
ใหทํา 1. แสดงตารางวิธีดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริง
2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 5. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทนครจํากัด
25x1 ม.ค. 1 ซื้อหุนกูของบริษัทเชียงดาวจํากัดมูลคา 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 8 %
ตอป อายุ 5 ปโดยมีความตั้งใจจะถือไวจนครบกําหนดซื้อมาในราคา
92,418 บาท ซึ่งจะทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเปน 10 %
25x5 ต.ค. 1 ขายหุน กูดังกลาวในราคา 120,000 บาท
ใหทํา 1. แสดงตารางวิธีดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริง
2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
ขอ 6. ตอไปนี้เปนขอมูลของบริษัทกรุงเทพจํากัด
25x2 ม.ค. 1 ซื้อหุนบริษัทกรุงธนจํากัด จํานวน 560,000 บาท โดยตั้งใจทีจ่ ะถือไวเผื่อขาย
ขอมูลเกี่ยวกับหุน ของบริษัทกรุงธน ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
มูลคายุติธรรม (บาท)
31 ธ.ค. 25x2 500,000 บาท
31 ธ.ค. 25x3 600,000 บาท
25x3 ธ.ค. 31 บริษัทกรุงธนไดเปลี่ยนความตั้งใจจากจะถือไวเปนหลักทรัพยเผื่อขาย
เปลี่ยนมาเปนหลักทรัพยเพือ่ คา
ใหทํา 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป
2. แสดงรายการเกี่ยวกับเงินลงทุนในงบดุล (บางสวน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x3