You are on page 1of 254

Milorad IJAK, dipl. in.

Dr Anka DINI

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU


UMARSTVO (1948-2007),
POVODOM 60 - GODINJICE OSNIVANJA
BIBLIOGRAPHY OF PUBLISHED PAPERS IN THE JOURNAL
UMARSTVO (1948-2007), ON THE OCCASION
OF 60TH ANNIVERSARY

Beograd, 2007

UMARSTVO
^ASOPIS ZA [UMARSTVO, PRERADU DRVETA, PEJSA@NU ARHITEKTURU I HORTIKULTURU I EKOLOKI
INENJERING I ZATITU ZEMLJINIH I VODNIH RESURSA
IZDAVA: UDRUENJE UMARSKIH INENJERA I TEHNIARA SRBIJE
SUIZDAVA: UMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

2007. (LIX)

BEOGRAD

Posebno izdanje

Za izdavaa
dipl. in. Vladan IVADINOVI, predsednik udruenja

Redakcioni odbor
Prof dr Ljubivoje STOJANOVI, prof Vasilije ISAJEV, prof dr Milan MEDAREVI,
prof dr Milun KRSTI, dr Predrag ALEKSI, Milorad IJAK dipl. ing., dr Anka DINI

Glavni i odgovorni urednik


dr Ljubivoje STOJANOVI

Tehniki urednik
Dubravka SEKULI dipl. ing.

Prevod na engleski
mr Ana TONI

Tehnika obrada
Jelena i Zoran DIMI

Sekretar redakcije
Dubravka SEKULI dipl. ing.

Tira
300 primeraka

tampa
PLANETA PRINT
Beograd

Uredni{tvo i administracija: Beograd, Kneza Milo{a 7a/III, telefon: 32-32-327,


e-mail: ditsumarptt.yu
Tekui ra~un kod Komercijalne banke, Beograd br. 205-24836-76. (PIB: 100300817)

PREDGOVOR
Ministarstvo umarstva FNR Jugoslavije u Beogradu pokrenulo je 1948. godine izdavanje asopisa UMARSTVO kao zvaninu publikaciju za umsko-privredna, organizaciona i tehnika pitanja. Redakcioni odbor je formiran od strunih
i rukovodeih kadrova Ministarstva. Tehniki poslovi izdavanja i tampanja povereni su Odeljenju za tampu i propagandu, kojim je rukovodio dipl. in. Jovan urevi. On je izabran za glavnog i odgovornog urednika asopisa. Prvi broj asopisa se pojavio kao dvobroj za juli-avgust 1948. godine. Do kraja tekue godine su
objavljeni brojevi 2. i 3. U izdanju istog Ministartva objavljeno je 1949. godine 6
brojeva, a sledee, 1950. godine, samo broj 1 kao dvobroj za januar i februar. To je
bio i poslednji broj, iji je glavni i odgovorni urednik bio Jovan urevi. U objavljenim lancima su najvie tretirani problemi organizovanja i izvravanja proizvodnih planova u svim delatnostima umarstva. Povremeno je obraivana i tematika iz primarne prerade drveta. Objavljivani su i tumaeni i zakonski propisi znaajni za umarstvo.
Posle reorganizacije i decentralizacije rukovoenja privredom i prenoenja
privrednih funkcija na republike organe, izdavanje asopisa umarstvo, od broja 2-3, za mart-juni 1950. godine, preuzima Sekcija umarstva Drutva inenjera i
tehniara NR Srbije. Za glavnog i odgovornog urednika izabran je ore Jovi,
dipl. in. umarstva, a za sekretara Miodrag Ljuji, dipl. in. umarstva. U to vreme je asopis imao tira 3000 primeraka po broju, i tampan je u preduzeu umski pojas Beograd-Koutnjak.
Odlukom Osnivake skuptine umarskog drutva Srbije od 25. februara
1951. godine, asopis umarstvo postaje glasilo Drutva umarskih inenjera i
tehniara. Za glavnog i odgovornog urednika asopisa je izabran Dr Duan S. Simeunovi. lanovi ureivakog odbora su bili profesori umarskog fakulteta i nauni saradnici Instituta za umarstvo u Beogradu. U predgovoru prvog broja za januar-februar 1951. godine je istaknuto da asopis treba da povezuje i angauje umarske strunjake u reavanju svih aktuelnih naunih i strunih problema. Takoe
je znaajna i saradnja sa odgovarajuim drutvima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Od 1953 - 1973. godine podnaslov asopisa glasi: asopis za umarstvo i drvnu industriju, a od 1973. godine se menja u asopis za umarstvo, preradu drveta, pejzanu arhitekturu i vodoprivredu erozionih podruja.
Glavni i odgovorni urednici asopisa, i mandatni periodi u kojima su obavljali
tu dunost (prva i poslednja izdata sveska) u asopisu umarstvo, bili su:
Jovan UREVI, dipl. in.
ore JOVI, dipl. in.
dr Duan SIMEUNOVI
dr Albe URBANOVSKI
dr Duan SIMEUNOVI
dr Radovan IVKOV
dr Dragoljub MIRKOVI

1/1948 - 1/1950,
2-3/1950 6/1950,
1/1951 1/1953,
2/1953 6/1954,
7-8/1954 1-2/1958,
3-4/1958 10-12/1962,
1-2/1963 1-2/1966,

IV

Milorad ijak, Anka Dini

Milo JEVTI, dipl. in.


dr Stevan JOVANOVI
dr Milutin JOVANOVI
dr Pribislav MARINKOVI
dr Sreten NIKOLI
dr Zoran TOMOVI
dr Ljubivoje STOJANOVI

3-4/1966 7-8/1968,
9-10/1968 3-4/1974,
5-6/1974 3/1980,
4/1980 5-6/1985,
1-2/1986 4-5/1996,
6/1996 4-6/2002,
1-2/2003 i dalje.

U proteklom periodu dunost tehnikog urednika su obavljali:


Milutin VUJOVI, novinar,
Ljubia MIHAJLOVI, dipl. in.,
mr Miljan VELOJI, dipl. in.,
Stevan IVANOV,
dr Dragica STANKOVI
Znaajna je saradnja tehnikih sekretara redakcije asopisa a to su:
Desanka CVETKOVI
Vilma EKI
dr Dragica STANKOVI
Povodom 40-godinjice Osloboenja i 35. godina izlaenja asopisa, prvi put
je naslovna strana korica asopisa umarstvo broj 5-6 iz 1982. godine tampana
u koloru. Tema asopisa je bio Razvoj umarstva SR Srbije u periodu od 19451980. godine. Posebni lanci u ovom dvobroju su posveeni: razvoju umarstva
SAP Vojvodine; 60. godinjici umarskog fakulteta u Beogradu; radu i razvoju
Srednje umarske kole u Kraljevu; 25. godinjici Obrazovnog centra Momilo
Popovi Ozren u Beogradu; bibliografiji radova u Glasniku umarskog fakulteta u Beogradu i dr. Namera izdavaa ovog jubilarnog broja asopisa bila je da se
prikae posleratni razvoj umarstva i drvne industrije Srbije.
U periodu od 1986 1996. godine glavni i odgovorni urednik asopisa bio je
dr Sreten Nikoli. Desetogodinja ureivaka politika redakcije asopisa doprinela
je da u asopisu budu zastupljeni i lanci iz prerade drveta. U ovom periodu tira
asopisa bio je 500 do 800 primeraka po broju. asopis umarstvo je dobio visoka priznanja Saveza inenjera i tehniara Srbije i Jugoslavije. Povodom Dana inenjera i tehniara, 14. aprila, 1986. godine, Skuptina Saveza inenjera i tehniara
Jugoslavije je dodelila povelju asopisu umarstvo kao najboljoj publiakciji u
toj godini.
Na Skuptini Saveza inenjera i tehniara umarstva i drvne industrije Srbije,
odranoj 1996. godine, izabran je novi redakcioni odbor, a za glavnog i odgovornog urednika postavljen je dr Zoran Tomovi. Sledee, 1997. godine izmenjen je i
dizajn naslovne strane korica. Ispod naziva umarstvo dat je i naziv na engleskom jeziku, sa fotografijom naslovne strane u boji. asopis je redovno izlazio i za
vreme sankcija.
Oktobra 2003. godine, na Skuptini Udruenja umarskih inenjera i tehniara
Srbije, izabrano je novo predsednitvo i novi redakcioni odbor. Za predsednika
Udruenja izabran je Vladan ivadinovi, dipl. in. umarstva, direktor umskog
gazdinstva Beograd, i za glavnog i odgovornog urednika postavljen je prof. dr Ljubivoje Stojanovi. Odlueno je da umarstvo izlazi etiri puta godinje.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Bibliografija asopisa umarstvo (1948-2007) posveena 60-godinjici


osnivanja, sadri potpun opis svakog rada: podatke o autorima, naslov rada na srpskom i engleskom jeziku, volumen, godina, broj stranica na kojima se nalazi lanak, i skraenica za jezik na kojem je napisan rezime (Summ. = Summary = engleski; Zsfg. = Zusammenfassung = nemaki; Rs. = Rsum = francuski, Rez. =
Rezyme = ruski). Na kraju lanka je dat i klasifikacioni broj UDK prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), kojom su obuhvaene sve naune i strune
oblasti, i umarstvo je oznaeno sa UDK 630. U meuvremenu se prema meunarodnim propisima UDK broj za umarstvo menjao, (634. 9, 634. 0, Oxf.,), ali su
sve te ranije oznake svedene na sada zvanian broj 630. Poto su u asopisu objavljivani i radovi iz drugih oblasti (drvna industrija, pejzana arhitektura, erozija, botanika i dr.) i za te oblasti su dati odgovarajui UDK brojevi (674, 712, 627, 581).
Bibliografijom nisu obuhvaeni razni prilozi (beleke, prikazi knjiga i drugi
radovi), kao i beleke o raznim skupovima u zemlji i inostranstvu. Prikazani su samo nekrolozi za umarske strunjake, kao i za linosti koje su saraivale sa umarima. Nekrolozi sadre pored imena i prezimena (godinu roenja i smrti), godinu i
broj asopisa u kojem su objavljeni.
U predmetnom registru se navode radovi po pojedinim oblastima. U sledeem
popisu se navode oblasti sa najveim brojem objavljenih radova.
Dendrologija 88
Drvno-preraivaka industrija i proizvodi 56
Gajenje uma. Formiranje i obnova sastojina 75
Gajenje uma. umsko-uzgojni sistemi 26
Genetika 39
Hemijska prerada drveta. Proizvodnja celuloze i papira 20
Iskoriavanje uma. Sea i izrada 51
Istorija umarstva 28
Merenje stabala i sastojina 38
Nega stabala i sastojina 30
Obrazovanje - 41
Opta regionalna predstava o umama i umarstvu 41
Pedologija 50
Poumljavanje 21
Prerada drveta 29
Prirast 59
Semenarstvo. Rasadnika proizvodnja 72
tete od biljaka. Fitopatologija 82
tete od ivotinja. Entomologija 54
umarska politika 22
umska privreda 59
umski poari 14
umski transport 58
Trite umskih proizvoda. Cene -19
Ureenje bujica 33
Ureenje uma 62
Zatita uma. Opte 30

VI

Milorad ijak, Anka Dini

Na kraju bibliografije su dati: autorski registar i predmetni registar (na srpskom i engleskom jeziku).
Bibliografija sadri 2148 radova, koje su objavili 976 autora.
Ovi radovi su objavljivani hronoloki od 1948 2007. godine, po godinama,
prema sledeoj dinamici:
Godina - godite
1948
I
1949
II
1950
III
1951
IV
1952
V
1953
VI
1954
VII
1955
VIII
1956
IX
1957
X
1958
XI
1959
XII
1960
XIII
1961
XIV
1962
XV
1963
XVI
1964
XVII
1965
XVIII
1966
XIX
1967
XX
1968
XXI
1969
XXII
1970
XXIII
1971
XXIV
1972
XXV
1973
XXVI
1974 XXVII
1975 XXVIII
1976
XXIX
1977
XXX
1978
XXXI
1979 XXXII
1980 XXXIII
1981 XXXIV
1982 XXXV
1983 XXXVI
1984 XXXVII
1985 XXXVIII
1986 XXXIX
1987
XL
1988
XLI

Broj sveske
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2-3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12
1-2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1-2, 3-5, 6-9, 10-12
1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1, 2-3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2-3, 4-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1989
XLII
1990
XLIII
1991
XLIV
1992
XLV
1993
XLVI
1994
XLVII
1995 XLVIII
1996
XLIX
1997
L
1998
LI
1999
LII
2000
LIII
2001
LIV
2002
LV
2003
LVI
2004
LVII
2005
LVIII
2006
LIX
2007
LX
U k u p n o:

VII

1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5, 6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-2, 3, 4, 5-6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-3, 4-6
1-2, 3-4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3-4
272 sveske.

Analiza objavljivanja svezaka po godinama pokazuje da je najvei broj svezaka objavljen u periodu 1954 1974. godine.
Beograd, novembra 2007. godine

Autori

VIII

Milorad ijak, Anka Dini

PREFACE
The Ministry of Forestry of FPR Yugoslavia launched the journal UMARSTVO in Belgrade in 1948, as the official publication for forestry - economic, organisational and technical issues. The Editorial Board consisted of the professional and managing personnel of the Ministry. Technical jobs of publication and
printing were entrusted to the Department for press and promotion publicity, managed by Jovan urevi, B.Sc., who was the Chief Editor. The first number of the
journal was a double issue for July-August 1948. Numbers 2 and 3 were published
by the end of the year. The same Ministry published 6 numbers in 1949 and only
one number in 1950, a double issue for January and February. This was the last
number edited by Jovan urevi as the Chief Editor. The articles treated mainly
the problems of organisation and execution of production plans in all fields of forestry and occasionally the primary processing of wood. Legal regulations significant for forestry were also published and explained.
After the reorganisation and decentralisation of management in the sphere of
economy and transfer of economic functions to the Republic organs, the journal
umarstvo was published from numbers 2-3, for March - June 1950, by the Forestry Section of the Society of Engineers and Technicians of PR Serbia. The Chief
Editor was ore Jovi, B.Sc. (Forestry), and the Secretary was Miodrag Ljuji,
B.Sc. (Forestry). At that time, the circulation of the journal was 3000 copies, and it
was printed by the Enterprise umski Pojas Belgrade - Koutnjak.
By the decision of the Constituent Assembly of the Forestry Society of Serbia
on 25th of February 1951, journal umarstvo became the organ of the Society of
Forest Engineers and Technicians. The Chief Editor was Dr. Duan S. Simeunovi,
the Members of the Editorial Board were the professors of the Faculty of Forestry
and the researchers of the Institute of Forestry in Belgrade. The Preface to the first
number for January - February 1951 proclaimed that the journal should link and
engage forestry professionals in solving all the current scientific and professional
problems. The cooperation with the corresponding societies and organisations in
the country and abroad was also emphasised as significant. From 1953 to 1973,
the subtitle of the journal was: Journal for forestry and wood industry, and in
1973 it was changed into Journal for forestry, wood processing, landscape architecture and erosion control.
Chief Editors of the journal umarstvo and their mandate periods (the first
and the last issue) were:
Jovan UREVI, B.Sc.
1/1948 1/1950,
ore JOVI, B.Sc.
2-3/1950 6/1950,
Dr. Duan SIMEUNOVI
1/1951 1/1953,
Dr. Albe URBANOVSKI
2/1953 6/1954,
Dr. Duan SIMEUNOVI
7-8/1954 1-2/1958,
Dr. Radovan IVKOV
3-4/1958 10-12/1962,
Dr. Dragoljub MIRKOVI
1-2/1963 1-2/1966,
Milo JEVTI, B.Sc.
3-4/1966 7-8/1968,

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Dr. Stevan JOVANOVI


Dr. Milutin JOVANOVI
Dr. Pribislav MARINKOVI
Dr. Sreten NIKOLI
Dr. Zoran TOMOVI
Dr. Ljubivoje STOJANOVI

IX

9-10/1968 3-4/1974,
5-6/1974 3/1980,
4/1980 5-6/1985,
1-2/1986 4-5/1996,
6/1996 4-6/2002,
1-2/2003 to date.

In the past period, Technical Editors were:


Milutin VUJOVI, journalist
Ljubia MIHAJLOVI, B.Sc.
Miljan VELOJI, B.Sc., M. Sc.
Stevan IVANOV
Dr. Dragica STANKOVI
The contribution of the technical secretaries of the editorial staff is significant:
Desanka CVETKOVI
Vilma EKI
Dr. Dragica STANKOVI.
On the occasion of the 40th anniversary of the Liberation and 35th anniversary
of the Journal, the cover of the journal umarstvo, number 5-6 in 1982 was in
colour for the first time. The theme of the issue was Development of forestry in
SR Serbia in the period 1945-1980. Special articles in this double issue were devoted to the development of forestry in SAP Vojvodina; the 60th anniversary of the
Faculty of Forestry in Belgrade; work and development of the Secondary Forestry
School Kraljevo; the 25th anniversary of the Educational Centre Momilo Popovi Ozren in Belgrade; Bibliography of the Bulletin of the Faculty of Forestry
in Belgrade, etc. The intention of the jubilee number of the journal was to present
the post-war development of forestry and wood industry in Serbia.
In the period 1986 1996, the Chief Editor was Dr. Sreten Nikoli. During
their mandate, the Editorial Board affected the editorial policy and included also
the articles on wood processing. During this decade, the circulation was 500 to
800 copies. The Journal umarstvo was highly acknowledged by the Association of Engineers and Technicians of Serbia and Yugoslavia. On the Day of Engineers and Technicians, 14th April, 1986, the assembly of the Association of Engineers and Technicians of Yugoslavia awarded a charter to the journal umarstvo
for the best publication in the year.
In 1996, the assembly of the Society of Engineers and Technicians of Forestry
and Wood Industry of Serbia appointed a new Editorial Board, and the Chief Editor was Dr. Zoran Tomovi. In 1997 the design of the title page was changed. The
title in English was included below the title umarstvo the photograph on the cover page was in colour. The Journal was regularly published also during the UN
sanctions.
In October 2003, the Assembly of the Society of Forestry Engineers and Technicians of Serbia, elected the new President of the Society - Vladan ivadinovi,
dipl.B.Sc., Director of the Forest Estate Belgrade, and the new Editorial Board.
The Chief Editor was Prof. Dr. Ljubivoje Stojanovi. It was decided that umarstvo was to be published four times a year.

Milorad ijak, Anka Dini

The Bibliography of the journal umarstvo (1948 - 2007) is devoted to the


60th anniversary. It contains a full description of all papers: data on authors, title in
Serbian and English languages, volume, year, number of pages, and the abbreviations for the Summary languages (Summ. = Summary = English; Zsfg. = Zusammenfassung = German; Rs. = Rsum = French, Rez. = Rezyme = Russian). It is
followed by the Universal Decimal Classification (UDC) number, which covers all
the scientific and professional disciplines, and forestry belongs to UDC 630. However, UDC number for forestry changed pursuant to international regulations
(634. 9, 634. 0, Oxf.), but all the previous signatures are now reduced to the official number 630. As the journal published also the papers from other fields (wood
industry, landscape architecture, erosion, botany, etc.), these disciplines also have
their corresponding UDC numbers (674, 712, 627, 581).
The Bibliography does not include the notes, book and paper reviews, and the
notes on conferences in the country and abroad. It only presents the obituaries of
forestry experts and the personalities who collaborated with foresters. The obituaries record, in addition to the names, dates of birth and death, also the volume and
the number of the journal when they were announced.
The subject index lists the articles by individual scientific fields. The following is the list of the fields with the greatest number of published papers:
Afforestation 21
Chemical processing of wood. Pulp and paper production 20
Entomology 54
Phytopathology 82
Dendrology 88
Education - 41
Forest economy 59
Forest fires 14
Forest management 62
Forest policy 22
Forest protection. General 30
Forest transport 58
Forest utilisation. Felling and cross-cutting 51
General regional idea on forests and forestry 41
Genetics 39
History of forestry 28
Increment 59
Market of forest products. Prices -19
Seed science. Nursery production 72
Silviculture. Silvicultural systems 25
Silviculture. Stand establishment and regeneration 75
Soil science 50
Tending of trees and stands 30
Torrent management 33
Tree and stand measurement 38
Wood industry and products 56
Wood processing 29
The Bibliography also includes the Author Index and the Subject Index (in
Serbian and English).

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

XI

The Bibliography consists of 2148 papers, reported by 976 authors.


The papers are arranged chronologically 1948 2007, per years, according to
the following dynamics:
Year Volume
1948
I
1949
II
1950
III
1951
IV
1952
V
1953
VI
1954
VII
1955
VIII
1956
IX
1957
X
1958
XI
1959
XII
1960
XIII
1961
XIV
1962
XV
1963
XVI
1964
XVII
1965
XVIII
1966
XIX
1967
XX
1968
XXI
1969
XXII
1970
XXIII
1971
XXIV
1972
XXV
1973
XXVI
1974 XXVII
1975 XXVIII
1976
XXIX
1977
XXX
1978
XXXI
1979 XXXII
1980 XXXIII
1981 XXXIV
1982 XXXV
1983 XXXVI
1984 XXXVII
1985 XXXVIII
1986 XXXIX
1987
XL
1988
XLI
1989
XLII
1990
XLIII

Number
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2-3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12
1-2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1-2, 3-5, 6-9, 10-12
1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-5, 6-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
1, 2-3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2-3, 4-6
1-2, 3-4, 5-6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5-6
1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2-3, 4, 5, 6

XII

Milorad ijak, Anka Dini

1991
XLIV
1992
XLV
1993
XLVI
1994
XLVII
1995 XLVIII
1996
XLIX
1997
L
1998
LI
1999
LII
2000
LIII
2001
LIV
2002
LV
2003
LVI
2004
LVII
2005
LVIII
2006
LIX
2007
LX
Total:

1, 2, 3-4, 5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-2, 3, 4, 5-6
1-2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3, 4-5, 6
1, 2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4
1, 2-3, 4-5, 6
1-2, 3-4, 5-6
1-3, 4-6
1-2, 3-4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3, 4
1-2, 3-4
275 numbers

The analysis of annual publications indicates that the greatest number was
published during the period 1954 1974. godine.
Belgrade, November 2007

Authors

SADRAJ
PREDGOVOR ....................................................................................................... III
PREFACE ............................................................................................................VIII
BIBLIOGRAFIJA RADOVA (1948-2007) ............................................................. 1

1948 (I) .........................................................................................................................1


1949 (II) .......................................................................................................................2
1950 (III) ......................................................................................................................3
1951 (IV) ......................................................................................................................5
1952 (V) .......................................................................................................................7
1953 (VI) ....................................................................................................................10
1954 (VII) ...................................................................................................................14
1955 (VIII) .................................................................................................................19
1956 (IX) ....................................................................................................................24
1957 (X) .....................................................................................................................29
1958 (XI) ....................................................................................................................34
1959 (XII) ...................................................................................................................38
1960 (XIII) .................................................................................................................43
1961 (XIV) .................................................................................................................46
1962 (XV) ..................................................................................................................49
1963 (XVI) .................................................................................................................53
1964 (XVII) ................................................................................................................57
1965 (XVIII) ..............................................................................................................60
1966 (XIX) .................................................................................................................62
1967 (XX) ..................................................................................................................64
1968 (XXI) .................................................................................................................68
1969 (XXII) ................................................................................................................72
1970 (XXIII) ..............................................................................................................75
1971 (XXIV) ..............................................................................................................80
1972 (XXV) ...............................................................................................................83
1973 (XXVI) ..............................................................................................................87
1974 (XXVII) .............................................................................................................90
1975 (XXVIII) ...........................................................................................................93
1976 (XXIX) ..............................................................................................................96
1977 (XXX) ...............................................................................................................99
1978 (XXXI) ............................................................................................................103
1979 (XXXII)........................................................................................................... 106
1980 (XXXIII) .........................................................................................................109
1981 (XXXIV) .........................................................................................................112
1982 (XXXV) ...........................................................................................................114
1983 (XXXVI) .........................................................................................................118
1984 (XXXVII) ........................................................................................................121
1985 (XXXVIII) .......................................................................................................124
1986 (XXXIX) ........................................................................................................126
1987 (XXXX) ...........................................................................................................128
1988 (XLI) ...............................................................................................................132
1989 (XLII) ..............................................................................................................135
1990 (XLIII) .............................................................................................................139
1991 (XLIV) .............................................................................................................144
1992 (XLV) ..............................................................................................................149

XIV

Milorad ijak, Anka Dini

1993 (XLVI) .............................................................................................................153


1994 (XLVII) ...........................................................................................................157
1995 (XLVIII) ..........................................................................................................161
1996 (XLIX) .............................................................................................................165
1997 (L) ....................................................................................................................169
1998 (LI) ..................................................................................................................173
1999 (LII) .................................................................................................................176
2000 (LIII) ................................................................................................................178
2001 (LIV) ...............................................................................................................182
2002 (LV) .................................................................................................................184
2003 (LVI) ...............................................................................................................186
2004 (LVII) ..............................................................................................................188
2005 (LVIII) .............................................................................................................192
2006 (LIX) ...............................................................................................................196
2007 (LX) .................................................................................................................200
IN MEMORIAM...................................................................................................... 202

AUTORSKI REGISTAR - AUTHORS INDEX .................................................. 209


A ............................................................................................................................... 209
B ............................................................................................................................... 209
C ...............................................................................................................................210
...............................................................................................................................210
...............................................................................................................................210
D ...............................................................................................................................210
.............................................................................................................................211
...............................................................................................................................211
E ...............................................................................................................................211
F ................................................................................................................................211
G ...............................................................................................................................211
H ............................................................................................................................... 212
I ................................................................................................................................212
J ................................................................................................................................212
K ...............................................................................................................................213
L ............................................................................................................................... 214
Lj ...............................................................................................................................214
M ..............................................................................................................................214
N ...............................................................................................................................216
O ...............................................................................................................................216
P ................................................................................................................................217
R ...............................................................................................................................218
S................................................................................................................................ 219
................................................................................................................................220
T ...............................................................................................................................220
U ...............................................................................................................................221
V ...............................................................................................................................221
W ..............................................................................................................................222
Z ............................................................................................................................... 222
...............................................................................................................................222

PREDMETNI REGISTAR .................................................................................. 223


SUBJECT INDEX ............................................................................................... 231
LITERATURA - REFERENCES ......................................................................... 238

BIBLIOGRAFIJA RADOVA (1948-2007)


1948 (I)
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Brinar, Duan: Nai struni kadrovi = Our trained qualified personnel. umarstvo, I (1) 3-8.
UDK 630*681
iva, Duan: Za pravilno sprovoenje i primenjivanje propisa o platama i
normama u umskoj proizvodnji = For regular application of regulations
about workers salaries and norms in forest production. umarstvo, I (1) 912.
UDK 630*962
iri, M.: O nekim nedostacima izvrenja plana umsko-industrijske proizvodnje za II. polugoe 1948 = About some lacks in realization of forest-industrial production in the II. semester 1948. umarstvo, I (1): 13-15.
UDK 630*903
Trifunovi, Drag.: Planiranje proizvodnje umskog semena = Planning the
forest seed production. - umarstvo, I (1): 16-25.
UDK 630*232. 3
Markovi, Lj., Trivunac, R.: problemu zatite naih uma = About the problem of protection of our forests. - umarstvo, I (1): 28-31.
UDK 630*41
Markovi, Bogdan: Uslovi, mesto i zadaci planiranja umarstva u razvitku
narodne privrede = Conditions, place and tasks in planning in forestry in national economy. - umarstvo, I (2): 1-6.
UDK 630*903
Markovi, Ljubomir: ume i umska zemljita kao krmna baza = Forests
and forest soils as fodder basis. - umarstvo, I (2): 7-14.
UDK 630*114+269
uri, Stjepan: Perspektivni plan umske privrede = Perspective plan of the
forest economy. - umarstvo, I (2): 15-27.
UDK 630*903
Drakuli, Jovan: Brigadni sistem kod see i izrade = Brigade system at felling and working up. - umarstvo, I (2); 28-39.
UDK 630*308
Brinar, Marjan: Mehanizacija umske proizvodnje = Mechanization in forest production. - umarstvo, I (3); 7-15.
UDK 630*307
uri, Stjepan: Perspektivni plan umske privrede = Perspective plan of the
forest economy. - umarstvo, I (3); 16-25.
UDK 630*911
ivojinovi, Svetislav: Suzbijanje potkornjaka u Srbiji u godinama 19451947. = Bark beetle control in Serbia in the years 1945-1947. - umarstvo, I
(3); 26-35.
UDK 630*453: 595. 768. 24: 412
Bogievi, Aleksandar; Mrkovi, Ljubomir: vanosti i znaaju uma i
umskih pojaseva za zatitu tla od jakih vetroava, naroito sa stanovita poljoprivrede = About the importance and significance of forests and forest
1

14.

Milorad ijak, Anka Dini

belts for the soil protection against strong winds, particularly from the standpoint of the agriculture = umarstvo, I (3); 36-46.
UDK 630*266
afar, Josip: Doznaka stabala u prebornim umama = Tree marking in selection forests. - umarstvo I (3); 47-52.
UDK 630*321

1949 (II)
15.
16.

17.
18.
19

20.

21.
22.

23.

24.
25.

Bogievi, Aleksandar: Poumljavanje i melioracija uma u 1948. godini =


Afforestation and forest improvement in 1948. - umarstvo, II (1). 8-14.
UDK 630*233 + 237
Trifunovi, Lazar: Ureenje uma na kraju druge godine Petogodinjeg plana = Forest management at the end of the second year of the Five-year plan.
umarstvo, II (1). 15-22.
UDK 630*61
Jerman, Janez: Briketiranje drvnih i ostalih otpadaka = Briquetting wood
and other wastes. - umarstvo, II (1). 23-28.
UDK 630*839
Vujii, Lazar: Vitlanje i utovar rezane grae = Warping and loading of
sawn wood. umarstvo, II (1). 34-40.
UDK 630*812 + 371
Mihajlovi, Novak: O potrebi planiranja organizaciono-tehnikih mera u
umskoj proizvodnji = About the need of planning the organization-technical measures in forest production. - umarstvo, II (2); 1-8.
UDK 630*68
Ziani, Petar: Prilog pitanju nastave na umarskim fakultetima = Contribution to the question of teaching at faculties of forestry. - umarstvo, II (2).
9-16.
UDK 630*945. 3
Godek, Ivo: Ureenje bujinih podruja na krakom terenu = Management
of torrent regions in karst terrain- umarstvo, II (2), 17-24.
UDK 630*385
Risti, ivojin: Primena drvenog vagoneta za prenos graevinskog materijala na bujiarskom gradilitu = Application of wooden cart for the transport
of the construction material on the torrent site. - umarstvo, II (2). 49-54.
UDK 630*375
Popovi, Vladislav: organizaciji brigade i njenom obraunavanju zarade =
About the organization and calculation of its salary. - umarstvo, II (3); 2130.
UDK 630*308 + 305
Horvat, Ivo: Bioloki odnosi izmeu ume i umskih panjaka = Biological
relations between forest and forest pastures. - umarstvo, II (3); 31-42.
UDK 630*268
Rajner, Franjo: Nova naprava za utovar i istovar kamiona sopstvenom snagom = New device for truck loading an unloading by its own force. - umarstvo, II (3); 43-46.
UDK 630*377

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.

Jovi, ore: novom planu obnove uma u NR Srbiji = About new plan of
forests regeneration in PR Serbia. - umarstvo, II (4); 1-12.
UDK 630*23
uri, Stjepan: Pripremni radovi za izradu godinjih planova = Preliminary
works for making the annual plans. - umarstvo, II (4); 13-21.
UDK 630*68
lander, Joe: Bioloko suzbijanje gubara = Biological control of the gipsy
moth. - umarstvo, II (4); 22-32.
UDK 630*411: 595. 787 Lymantria
Pejoski, Branislav: Jugoslovenski balsami = Yugoslav balsams. umarstvo, II (4); 33-37.
UDK 630*866
Popovi, Vladislav: O racionalnoj obradi stabala i iskoriavanju drveta kod
te obrade = About the rational tree processing and wood utilization due to
this processing. umarstvo, II (5); 14-21.
UDK 630*331
Ciani, Petar: umski zatitni pojas u sklopu agrotehnikih mera za poveanje etvenih prinosa = Forest shelter belt in the in the part of agrotechnical
measures for increasing the harvest income. umarstvo, II (5); 22-38.
UDK 630*266
Starevi, Jovan: Praktini problemi tehnikog normiranja = Practical problems at technical standardization. - umarstvo, II (5); 39-46.
UDK 674 (083. 74)
Vujii, Lazar: Konzerviranje bukovih trupaca u vodi = Preservation of beech logs in water. - umarstvo, II (5); 48-51.
UDK 630*841
Nonveiller, Guido: Suzbijanje gubara u umama zamagljivanjem iz aviona
= Gipsy moth control by air fumigation from the airplane. umarstvo, II
(6); 31-46.
UDK 630*414: 595. 787

1950 (III)
35.

36.

37.
38.

Variak, Teodor; Pejoski, Branislav: Smole naih borova u upotrebi kod mikroskopske tehnike i optike = Resins from our pines in use at microscopic
technique and optics. - umarstvo, III (1); 21-28.
UDK 630*866
Simeunovi, Duan: Osnovno pitanje dalje organizacije nae visoke umarske nastave = The basic question of further organization of our high education in forestry. umarstvo, III (2-3); 77-89.
UDK 630*945. 31
prung, Marko: Fabrikacija ploa od drvenih vlakanaca = Manufacturing
the boards from wood fibres - umarstvo, III (2-3); 90-94.
UDK 630*862
Petrovi, Dragoljub: Jo neka nalazita pitomog kestena kod nas = Some
more habitats of sweet chestnut in our country. umarstvo, III (2-3); 106108.
UDK 630*181. 1 + 176. 1 Castanea sativa

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

Milorad ijak, Anka Dini

Krsti, Mihailo: Aktuelna pitanja nae semenske slube = ctual questions


of our seed husbandry. - umarstvo, III (4-5); 141-152.
UDK 630*232. 3
Oreanin, Duan: potrebi prelaza na kombinatski nain proizvodnje u drvnoj industriji = On the need to introduce the combine manufacturing process in wood industry in PR Serbia. umarstvo, III (4-5); 153-157.
UDK 674
Starevi, Jovan: Komparativne metode u drvnoj industriji = Comparative
norms in wood-working industry. umarstvo, III (4-5); 158-162.
UDK 674
ri, Miodrag: Presaivanje odraslog drvea = Transplanting grown-up trees = umarstvo, III (4-5); 162-167.
UDK 630*238
orevi, Ratibor: umski pojas Beograda = Forest belt around Belgrade.
umarstvo, III (4-5); 174-178.
UDK 630*266
Krsti, Mihailo: Jedna nova fitopatoloka pojava u naem umarstvu rak
kestenove kore = A new phytopathological phenomenon in our forestry
the chestnut bark cancer umarstvo, III (4-5); 179-180.
UDK 630*443
Miloevi-Brevinac, Milorad: daljim smernicama smolarenja u Studenici =
About further directives in resin. tapping in Studenica umarstvo, III (45); 180-184.
UDK 630*866
ivojinovi, Svetislav: Zadaci i organizacija zatite uma = Tasks and organization of forest protection. umarstvo, III (6); 217-229.
UDK 630*41
Prokopljevi, Nenad: Prilog pitanju strukture cene drveta na panju = Contribution to the question of wood at stumpage rate. umarstvo, III (6); 230239.
UDK 630*66
Motornov, Rastislav: Neki problemi srednje umarske nastave u NR Srbiji =
Some problems of teaching in schools of forestry in PR Serbia umarstvo,
III (6); 240-246. UDK 630*945. 3
ivanevi, Vladimir: Stanje u dravnim lovitima NRS i njihovo unapreenje = Situation in state hunting districts in PRS and its advancement. - umarstvo, III (6); 258-264.
UDK 630*156
Kolarevi, Stevan: Inventarisanje i zatita prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije = Inventarization and conservation of natural rarities in Peoples Republic Serbia. umarstvo, III (5); 274-277.
UDK 630*907
Miloevi-Brevinac, Milorad: Zabeleke o preostalim umama u Ibarskoj
klisuri = Notes of the left forests in Ibarska gorge. - umarstvo, III (6); 277282.
UDK 630*904

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1951 (IV)
52.

53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.

60.
61.

62.
63.

64.

Jovi, ore: pitanju karaktera i zadataka dugorone obnove uma = About


the question of character and tasks of long-term forest regeneration. umarstvo, IV (1); 1-11.
UDK 630*23
Francikovi, Stjepan: Biometrika u umarskoj praksi = Biometrics in forest
practice. umarstvo, IV (1); 12-19.
UDK 575. 2
oli, Duan: umski rezervati Picea Omorica Pani = Forest reserves of
Picea Omorica Pani. umarstvo, IV (1); 20-34. Summ.
UDK 630*907. 1 + 174. 7 Picea omorika
Mili, Gajo: Montaa skidera = Installation of skidder. umarstvo, IV (1);
35-48.
UDK 630*375
Ciani, Petar: Spreavanje erozije i proizvodnja stone hrane na degradiranim povrinama = Prevention of erosion and production of cattle fodder on
degraded lands. umarstvo, IV (1); 49-54.
UDK 630*384 + 29
Drakovi, Dragutin: Stanite i fitocenoze podruja argana kao polazne
take obnove uma na njemu = Habitat and phytocoenoses from the argan
region as starting point of forest regeneration on it. umarstvo, IV (2); 7381
UDK 630*188 + 23
Francikovi, Stjepan: Biometrika u umarskoj praksi = Biometrics in forest
practice (installment). umarstvo, IV (2); 89-103.
UDK 58. 087: 630*901
Soljanik, Ivan: Povodom poumljavanja nekih goleti u istonoj Srbiji = In
the occasion of the afforestation some bare lands in east Serbia. umarstvo, IV (2); 104-114.
UDK 630*233 + 116
Jevti, Milo: Crni jasen kao pionir u Ibarskoj klisuri = Flowering ash as pioneer species in Ibarska gorge. umarstvo, IV (2); 115-118
UDK 630*176. 1 Fraxinus ornus + 233
Dudi, Milan: Proizvodnja eterikih ulja iz etina i granica etinara = Production of essential oils from conifer needles and twigs. umarstvo, IV
(2); 119-121.
UDK 630*289
Starevi. Jovan: Stepen mehanizacije gatera = Degree of frame saw mechanization. -umarstvo, IV(2); 121-123.
UDK 630*822
Luji, Radomir: Jedno miljenje o kompeksnom reenju problema Grdelike klisure = An opinion on complex solution of the Grdelika klisura. - umarstvo, IV (2); 124-128.
UDK 627. 44 (Grdelika klisura)
Radulovi, Svetislav: Prilog izboru parkovkog drvea kod nas = A contribution to the choice of park tree species in our country. - umarstvo, IV (2);
129-131.

65.

66.

67.
68.
69.

70
71.

72.
73.

74.

75.

76.
77.

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*272/. 273


Miloevi-Brevinac, Milorad: Na oranicama se najbre i najuspenije poumljava = On plowed fields the afforestation is the fastest and most successful. umarstvo, IV (2); 131-133.
UDK 630*233
Stamenkovi, B.; Vukovi, B.:Znaa proizvodnje pragova za NR Srbiju =
The significance of sleepers production for PR of Serbia. - umarstvo, IV
(3); 161-171.
UDK 625. 142
Oreanin, Duan: Problem racionalnijeg korienja otpadaka = Problem of
more rational utilization of wastes. umarstvo, IV (3); 172-180.
UDK 630*331
Popovi, Vladislav; Problematika u eksploataciji uma uopt = Problems
in forest exploitation in general. - umarstvo, IV (3); 181-186.
UDK 630*31/37
Velikovi, Dimitrije: Grdelika klisura domen zajednikog rada umara i
agronoma. = Grdelika gorge the domain of common work of foresters
and agronomists. umarstvo, IV (3); 187-190.
UDK 630*908
Tadi, Duan: Bagrem i jamsko drvo = Black locust and mine props. umarstvo, IV (3); 199-202.
UDK 674. 031 Robinia
Simeunovi, Duan: Kako pravilno regulisati upravu zemaljskim umskim
fondom = How to organize the management of the countrys forest fund. umarstvo, IV (4); 221- 233. Rs.
UDK 630*92/93
Mijuci, Boko: vedski gateri u naim uslovima = Swedish frame saws in
our conditions. umarstvo, IV (4); 234-241. Rs.
UDK 630*822
Podbrenik, Fran; Maftej, Ivan: Neka iskustva sa belanevinskim lepkovima u industriji per-ploa = Some experiences with albuminous glues in
plywood industry. umarstvo, IV (4); 242-248.
UDK 630*832. 2
Jovi, ore: Prilog poznvanju metodike obrade elemenata dugorone
osnove obnove uma = Contribution to the knowledge of elements processing in long-term forest regeneration. umarstvo, IV (5); 285-294. Rs.
UDK 630*23
Bujnovi, Milinko: Prilog poznavanju upotrebe motornih testera (Tehniki
zastoji kod obaranja) = Contribution to the knowledge of utilization of power saws (Technical stoppages at felling). umarstvo IV (5);
UDK 630*362
Jovanovi, Slavko: Podizanje topolovih kultura = Cultivation of poplars.
umarstvo, IV (6); 349-358. Rs.
UDK 630*238
Prilog poznavanju lepljenja per-ploa sa domaim belanevinskim lepkovima = Contribution of knowledge of glueing plywood with domestic albuminous glues. - umarstvo, IV (6); 359-366. Rs.
UDK 630*832. 2

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

78.

79.

Ili, Radivoje: Neka nalazita hrasta lunjaka u NR Makedoniji = Some pedunculate oak habitats in the People Republic Macedonia umarstvo, IV
(6); 367-369. Rs.
UDK 630*176. 1 Quercus pedunculata + 181. 1
Jovanovi, Branislav: Pani i nae ume = Pani and our forests. umarstvo, IV(6); 387-391.
UDK 630*904: 3-057 Pani

1952 (V)
80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Zubovi, Jovo: Miljenja o umi i umarstvu = Opinions about forest and forestry. umarstvo, V (1); 3-17. Rs.
UDK 630*901
Milojkovi, Dragomir: Razvoj ureenja uma u Srbiji = Forest management
development in Serbia. - umarstvo, V (1); 17-30. Rs.
UDK 630*61/. 62 (497. 11)
irkovi, Stevan: Znaaj uma za elektrifikaciju = Significance of forests
for electrification. - umarstvo, V (1); 30-39. Rs.
UDK 630*906: 621. 3
Milosavljevi, Ratibor: Dudovac (Hyphantria cunea Dru.) vrlo vaan
problem za nau privredu = Fall webworm (Hyphantria cunea Dru.) very
important problem for our economy. umarstvo, V (1); 39-50. Rs.
UDK 630*453: 595. 787 Hyphantria cunea
Perii, Milivoje: Prilog poznavanju parazitne mikoflore Kosmaja = Contribution to knowledge of the parasitic mycoflora of the Kosmaj Mt. = umarstvo, V (1); 50-51. Rs.
UDK 630*443
Jevti, Milo: Neka zapaanja u vezi sa upotrebom plavog kamena za suzbijanje fuzarioze u umskim rasadnicima = Some observations in connection
with the use of copper sulfate for control of the fusariosis in forest nurseries
(FPR Yugoslavia). - umarstvo, V (1); 52-56. Rs.
UDK 630*443 + 414
Ljuji, Miodrag: Reorganizacija uprave dravnim umama u NRS = Reorganization of the administration of the state forests in Peoples Republic of
Serbia - umarstvo, V (1); 57-59. Rs.
UDK 630*681
Jandri, . S.: Organizacija terenskih umskih jedinica privrednih rejona =
Organization of the fieldworks units in economic regions. - umarstvo, V
(1); 60-62. Rs.
UDK 630*681
Jovanovi, Branislav: Pani i nae ume = Pani and our forests. - umarstvo, V (1); 63-68.
UDK 630*904: 3-057 Pani
Simonovi, Milutin: Neke nepravilnosti kod graenja viseih iara u svetlosti teorije = Some irregularities at cableways construction in the sense of
theory. - umarstvo, V (2); 97-110. Rs.
UDK 630*377. 21

Milorad ijak, Anka Dini

Jovanevi, Milorad: Fenologija i njena primena u umarstvu = Phenology


and its application in forestry. - umarstvo, V (2); 110-115. Rs.
UDK 630*181. 8
91. Popovi, Duan: Istraivaka delatnost u umarstvu Srbije = Research activity in forestry of Serbia. - umarstvo, V (2); 116-122. Rs
UDK 630*945. 4
92. Vienti, Mili: Genetika u uslovima naeg umarstva = Genetics in conditions of our forestry - umarstvo, V (2); 123-136.
UDK 630*165
93. Pejoski, Branko: imir i njegova upotreba = Box and its use. - umarstvo,
V (2); 136-141. Rs.
UDK 630*176. 1 Buxus sempervirens
94. Oreanin, Duan: Izvoz drveta iz NR Srbije 1947-1951 = Timber export
from PR Serbia in 1947-1951. - umarstvo, V (2); 144-150.
UDK 630*71
95. Vujii, Lazar: Uee drveta i proizvoda od drveta u naem izvozu i uvozu
u I. polugoditu 1951. godine = The participation of wood and wood products in our export and import in the first half of 1951. - umarstvo, V (2);
151-157. Rs.
UDK 630*722
96
Dudi, Milan: Smolarenje u Srbiji i problemi u vezi sa njime = Resin tapping in Serbia and problems connected with this one. umarstvo V (3);
185-191. Rs.
UDK 630*284
97. Kneevi, Milutin: Putevi za poveanje produktivnosti krunih testera =
Methods for increasing the productivity of circular saws. - umarstvo, V
(3); 191-197. Rs.
UDK 630*822. 33 + 832. 14
98. Prokopljevi, Nenad: Oblici i vrste radova u umskoj proizvodnji drveta na
panju = Forms and kinds of works in forest wood production on stump. - umarstvo, V (3), 197-201. Rs.
UDK 630*32
99. Drakovi, Dragoljub: Povodom introdukcije pitomog kestena u predelu
Lastre = On the occasion of sweet chestnut introduction in Lastra region. umarstvo, V (3); 202-211. Rs.
UDK 630*232. 1 Castanea vesca
100. Jovanovi, Slavko: Mikrobioloko ubrenje umskih rasadnika i umskih
kultura = Microbiological fertilization in forest nurseries and forest plantations. - umarstvo, V (3); 212-215. Rs.
UDK 630*232. 3
101. upanski, Vladan: Neki uzroci abrazije (habanja) drveta i mogunosti smanjenja ili uklanjanja tih uzroka = Some causes of abrasion (wearing out) of
wood and possibilities of reduction or elimination these causes. - umarstvo, V (3); 216-219. Rs.
UDK 630*842
102. Radivojevi, Radmilo: elezniki pragovi od cerovine = Sleepers made
from Turkey oak wood. - umarstvo, V (3); 220-221. Summ.
UDK 625. 142: 674. 031. 11 Quercus cerris
90.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

103. Ivanovi, Milivoje: Uticaj biljnih hormona na oiljavanje reznica umskog i


parkovskog drvea i iblja = Influence of plant hormones at the rooting of
cuttings of forest and park trees and shrubs. - umarstvo, V (3); 221-224.
Rs.
UDK 630*232. 3
104. Urbanovski, Albe: O proizvodnji, potronji i cirkulaciji proizvoda umarstva u svetu u poleratnom periodu = Production, consumption and circulation of forest products in the world in the post-war period. - umarstvo, V
(4); 277-293. Rs.
UDK 630. 71 (100)
105. Afanasijev, Dimitrije: Brzorastue vrste = Fast-growing species. umarstvo, V (4); 295-302. Rs.
UDK 630*238
106. Stankovi, Duan: Metode selekcije koji se mogu primeniti u umarstvu =
Selection methods which can be applied in forestry. - umarstvo, V (4);
303-310. Rs.
UDK 630*165
107. Petrovi, Ljubomir: Odreivanje pravca trase iare = Direction determination of the cable line = umarstvo, V (4); 310-318. Rs.
UDK 630*375. 1
108. Radulovi, Svetislav: Znaaj gajenja kiselog drveta kod nas = Significance
of tree of heaven growing in our country. -umarstvo, V (4); 318-323. Rs.
UDK 630*232. 1: 176. 1 Ailanthus glandulosa
109. Milevi, Kuzman: umsko-semenska sluba u NR Srbiji = Forest-seed husbandry service in PR of Serbia. - umarstvo, V (5); 353-364. Rs.
UDK 630*232. 3
110. Prokopljevi, Nenad: Diferencijalna renta u umarstvu = Differential rent in
forestry -. umarstvo, V (5); 364-372. Rs.
UDK 630*676
111. Maksimovi, Milo: Zatita uma u novoj organizaciji umarstva = Forest
protection in the new organization of forestry. umarstvo, V (5); 372-377.
Rs.
UDK 630*4
112. Bujnovi, Milinko: O nekim problemima proizvodnje hrastove panjevine =
About some problems in production of oak stokewood. - umarstvo, V (5);
377-391. Rs.
UDK 630*339
113. Mijuci, Boko: Odreivanje kotanja elektrine energije proizvedene u
parnim postrojenjima drvne industrije = Determination of electric power
costs which was produced in steam installation in woodworking industry. umarstvo, V (5); 391-399. Rs.
UDK 537. 214: 674
114. Mili, G.: Razvoj nauke o drvetu i smernice rada u inostranstvu = Development of wood science and directives of work abroad. . . umarstvo, V (5);
400-403. Rs.
UDK 674: 630*810

10

Milorad ijak, Anka Dini

115. Miloevi-Brevinac, Milorad: Nekoliko rei o trogodinjem smolarenju u


Studenici = Some words on three years resin tapping in Studenica. - umarstvo, V (5); 403-407. Rs.
UDK 630*284
116. Vienti, Mili: Funkcije i struktura umskog semenarstva = Functions and
structure of forest seed husbandry. - umarstvo, V (6); 465-477. Rs.
UDK 630*232. 3
117. Gruji, ivko: Mehanika prerada drveta u NR Srbiji pilanska proizvodnja = Mechanical wood working in PR of Serbia sawmill production. - umarstvo, V (6); 477-489. Rs.
UDK 630*83
118. Pejoski, Branko: Evropska terpentinska industrija = European turpentine industry. umarstvo, V (6); 490-496. Rs.
UDK 630*284
119. Pavi, Jovan: Tehnika pripreme tranih testera = Preparation technology of
band saws. umarstvo, V (6); 496-507. Rs.
UDK 630*822. 34: 822. 38
120. Tomi, Dragi: Neka zapaanja u vezi sa masovnim namnoavanjem buba
listara u okolini Beograda (Phyllodecta vitellinae i Plagiodera versicolor)
= Some observations connected with mass increasing of leaf beetles in the
surrounding of Belgrade (Phyllodecta vitellinae and Plagiodera versicolor). - umarstvo, V (6); 508-511. Rs.
UDK 630*145. 7: 591. 526
121. Luki, Nadeda: Prilog poznavanju glavnih fizikih i mehanikih osobina
parene i neparene bukovine = A contribution to the knowledge of physical
and mechanical properties of steamed and non-steamed beechwood. umarstvo, V (6); 511-514.
UDK 630*812: 674. 031. 12
122. Stefanovi, Milenko: Atropa belladonna - velebilje moe se uspeno gajiti
u naim umama = Atropa belladonna Atropa belladonnaa Belladonna
can be cultivated successfully in our forests. - umarstvo, V (6); 514-519.
Rs.
UDK 630*289: 582. 951. 4 Atropa

1953 (VI)
123. Blagojevi, Duan: Bukovo drvo kao celulozna sirovina = Beech wood as
raw material for cellulose. - umarstvo, VI (1); 1-10. Rs.
UDK 630*861: 674. 031. 12
124. Afanasijev, Dimitrije: Primjena hemijskih mjera u umarstvu = Application
of chemical measures in forestry. umarstvo, VI (1); 10-21. Rs.
UDK 546
125. uri, Slobodan: Izraunavanje potrebne koliine pare za rad suare komornog tipa = Calculation of necessary steam quantity for wood drying
work in wood drying in chamber type. - umarstvo, VI (1); 21-28. Rs.
UDK 630*847

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

11

126. Mijuci, Boko: Osnovi ocenjivanja energetskih postrojenja drvne industrije i umarstva = Elements for evaluation of power plants in woodworking
industry and forestry. - umarstvo, VI (1); 29-32. Rs.
UDK 620. 92
127. Milosavljevi, Ratibor: Hrastov savija (Tortrix viridana L.) je u gradaciji
= Green oak-roller moth (Tortrix viridana L.) in gradation. umarstvo, VI
(1); 33-35.
UDK 630*453 Tortrix viridana
128. Vujii, Lazar: Plaanje radnog uinka po tarifnim stopama izraunatim na
osnovu vrednosti izraenih proizvoda = The payment for the individual output according tariff rates calculated on the basis of product value. umarstvo, VI (1); 41-55.
UDK 630*962
129. Gruji, ivko: Mehanika prerada drveta u N. R. Srbiji = Mechanical conversion of wood in the Peoples Republic of Serbia. - umarstvo, VI (2); 98107. Summ. Rs.
UDK 630*83
130. Radulovi, Svetislav: Lipe i njihov znaaj za obnovu uma kod nas = Linden-trees and their significance for forest regeneration in our country. - umarstvo, VI (2); 108-116. Summ., Zsfg.
UDK 630*176. 1 Tilia sp. + 231/232
131. Panov, Aleksandar: Ailanthus glandulosa Desf. = Ailanthus glandulosa
Desf. - umarstvo, VI (2); 116-127. Summ., Zsfg.
UDK 630*176. 1 Ailanthus glandulosa
132. Soljanik, Ivan: Korovske biljke u umskim rasadnicima i borba s njima =
Weed plants in forest nurseries and how to control them. - umarstvo, VI
(2); 127-133. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 3 + 441
133. Jevti, Milo: Proizvodnja sadnica za drvorede i parkove u umskim rasadnicima = Growing plantings in forest nurseries for avenues and park purposes. - umarstvo, VI (2); 133-139. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 3 + 272/273
134. Mirkovi Dragoljub: Saradnja teorije i prakse u umarstvu = The collaboration between theory and practice in forestry. umarstvo, VI (3); 177-181.
Summ., Zsfg.
UDK 630*901 + 902. 1
135. Nestorovi, Svetozar: Prilog ureenju i podizanju uma u forlandu = Contribution to the management and growing forests in Forland. umarstvo, VI
(3); 182-208. Summ., Zsfg.
UDK 630*232
136. Jovanovi, Slavko: Upotreba fitohormona i stimulatora rasta u umarstvu =
The use of phytohormones and stimulators of growing in forestry. umarstvo, VI (3); 209-223. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 3
137. Prokopljevi, Nenad: O nekim ekonomskim kategorijama i odnosima u umarstvu = On some economic categories and relations in forestry. umarstvo, VI (3); 224-232. Summ., Zsfg.
UDK 630*67

12

Milorad ijak, Anka Dini

138. Pavi, Jovan: Centrifugalni separatori za pneumatske separatore piljevine =


The centrifugal separators for the sawdust pneumatic conveyers. umarstvo, VI (3); 232-240. Summ., Zsfg.
UDK 630*832. 13: UDK 621. 867. 8/9
139. Radivojevi, Radmilo: Impregnacija rudnog drveta = Impregnation of pitprops. umarstvo, VI (3); 253-256.
UDK 630*84
140. iki, Branislav: Prilog tezama o organizaciji umske privrede = Supplement to the thesis of organization of forest economy. umarstvo, VI (4);
281-292. Summ., Zsfg.
UDK 630*681
141. Kneevi, Milutin: Uticaj irine reza i rasporeda gaterskih testera na procenat iskorienja = The influence of the width of cut and the disposition of
saws on the percentage of utilization. umarstvo, VI (4); 292-308.
Summ., Zsfg.
UDK 630*822. 33
142. Babi, Slavko: Predlog za poboljanje prerade trupaca na mainama za
obradu drveta testerama = A proposal for improving the manufacture of
logs on machines working by means of the saws. - umarstvo, VI (4); 309319. Summ., Zsfg.
UDK 630*822 +832. 1
143. Rosi, Sreten: Za to vee dejstvo pregrade = For the greated effect of the
barrage. umarstvo, VI (4); 319-323. Rs., Zsfg.
UDK 627. 43
144. Tomaevi, ure: Prilog poznavanju izbora vrsta drvea za poumljavanje
Grdelike klisure = Contribution to the knowledge of choice of tree species
for afforestation in Grdelika gorge. umarstvo, VI (4); 323-331. Rs.,
Zsfg.
UDK 630*232. 1 + 174
145. Ili, Radivoje: Ogledi poumljavanja setvom semena crnog bora pod zatitom smreke u NR Makedoniji = Experiments of reforesting by means of sowing seeds of Corsican pine (Black pine) under the protection of Juniper
trees, made in Peoples Republic of Macedonia. umarstvo, VI (4); 331337. Summ., Zsfg.
UDK 630*232 + 175 Pinus nigra
146. Mili, G.: Uticaj nege sastojina na proizvodnju drveta = Influence of stands
tending at the wood production. - umarstvo, VI (4); 347-353.
UDK 630*24 + 815
147. Popovi, Vladislav: Racionalno iskoriavanje drveta pri izradi bukove duice = Rational wood utilization in the manufacture of beech stave. - umarstvo, VI (4); 357-361.
UDK 630*33: UDK 674. 41
148. Jovi, ore: Prilog pitanju organizacije upravljanja u umskoj privredi =
The organization in the management of forest economy. - umarstvo, VI
(5); 389-400. Summ., Zsfg.
UDK 630*64

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

13

149. Prokopljevi, Nenad; iri, Miroslav; Amortiuzacija, cene i narodni dohodak u umarstvu = Amortisation, prices and national income in forestry.
umarstvo, VI (5); 400-407. Summ., Zsfg.
UDK 630*67
150. Gruji, ivko: Obnova uma u Srbiji od 1945. do 1951. godine = Restoration of forests in P. R. Serbia from 1945-1951. umarstvo, VI (5); 407418. Summ., Zsfg.
UDK 630*23
151. Afanasijev, Dimitrije: Sequoia gigantea - drvo bliske budunosti = Sequoia
gigantea the tree of the coming future. umarstvo, VI (5); 418-433.
Summ., Zsfg.
UDK 630*174. 7 Sequoia gigantea
152. Mirkovi, Dragoljub: Nove tablice za raunanje kamata = New tables for
calculation of the table of interest. umarstvo, VI (5); 434-442. Summ.,
Zsfg.
UDK 630*64
153. Marinkovi, Pribislav: O zdravstvenom stanju bukovih uma na eljinu =
About the conditions of the beech woods eljin. umarstvo, VI (5); 443456. Summ., Zsfg.
UDK 630*443. 3 + 227. 2 Fagus
154. Milovanovi, Anelko: O razmeravanju krive oblovine = About cross cutting of bent roundwood. - umarstvo, VI (5); 456-461. Zsfg.
UDK 630*327
155. Jovanevi, Milorad: Cinnamomum camphora (L.) Nees. et Eberm. Kamforovac = Cinnamomum camphora (L.) Nees. et Eberm. (Japanese camphor tree). umarstvo, VI (5); 461-464. Rs.
UDK 630*176. 1 Cinnamomum
156. Bujnovi, Milinko: O jednom vidu nepravilnog tretiranja koeficijenta efektivnog korienja radnog vremena kod motornih testera = An aspect regarding incorrect treatment of coeficient use of motor saws. umarstvo, VI
(5); 464-468. Summ., Zsfg.
UDK 630*326
157. Petrovi, Milan: Ekonomini naini gradnje drvenih kua = Economical
methods of construction of wooden houses. - umarstvo, VI (5); 473-478.
UDK 630*382. 1
158. afar, Josip: O osnovama umsko-uzgojnog planiranja = About the methods
in sylvicultural planning. - umarstvo, VI (6); 504-515. Rs., Zsfg.
UDK 630*624
159. Stankovi, Sinia: Znaaj hemijskih postupaka pri savremenom iskoriavanju uma i mogunost njihove primene u N. R. Srbiji = Importance of
chemical processes in up to date forest exploitation and possibilities of their
application in Peoples Republic of Serbia. umarstvo, VI (6); 516-525.
Summ., Zsfg.
UDK 630*33 (497. 11)
160. Dudi, Milan: Intenzitet luenja smole P. nigra u borovom podruju Donja
Krivaja = Resin intensity secretion in P. nigra in the pine area of Donja Krivaja. umarstvo, VI (6); 525-537. Summ., Zsfg.
UDK 630*284

14

Milorad ijak, Anka Dini

161. Milevi, Kuzman: Zatita uma od koza u N. R. Srbiji = Protection of forests in Peoples Republic of Serbia against goats. - umarstvo, VI (6); 537546. Summ., Zsfg.
UDK 630*451
162. Krsti, Mihailo: Tri godine borbe protiv endotioze u Slovenakom Primorju
= Three years of fight against endothiosis in Slovenian littoral. - umarstvo,
VI (6); 546-554. Rs., Zsfg.
UDK 630*443
163. umski snegozatitni pojasevi kao zatita eleznikih pruga od zavejavanja
= Forest snowbreaks as the protection of railway roads from the snowdrifts.
umarstvo, VI (6); 554-559. Summ., Zsfg.
UDK 630*266
164. Mijuci, Boko: O problemu shvatanja unutranjeg transporta = A conception about the problem of internal transport. umarstvo VI (6); 560-567.
Summ., Zsfg.
UDK 674. 093: 621. 86
165. Maksimovi, Milo: tete u umama N. R. Srbije u 1952. godini = Forest
damages in F. R. of Serbia in the year 1952. umarstvo, VI (6); 567-579.
UDK 630*416 (497. 11)

1954 (VII)
166. oli, Duan: Neka razmiljanja u vezi sa naprednim i nazadnim u umarstvu = Some reflections regarding the progressive and regressive in forestry.
umarstvo, VII (1); 3-26. Zsfg., Rs. UDK 630*903
167. Dudi, Milan: Ogledno smolarenje na podruju umske uprave Viegrad =
Experimental resin tapping in the area of forest administration Viegrad (PR
Bosnia and Herzegovina). - umarstvo, VII (1); 26-37. Rs., Zsfg.
UDK 630*284
168. panovi, Teodor: Crni orah Juglans nigra L. = The black walnut tree
(Juglans nigra L.). umarstvo, VII (1); 37-46. Summ., Zsfg.
UDK 630*176. 1 Juglans nigra
169. Radivojevi, Radmilo: Manipulacija bukovim pragovima = Manipulation
with beech sleepers. - umarstvo, VII (1); 46-48.
UDK 625. 142
170. Luki, Predrag: Znaaj lekovitog bilja za umsku privredu = Importance of
medicinal herbs for forest economy. umarstvo, VII (1); 49-53.
UDK 635. 7: 630*892
171. Tularemija = Tularemia. - umarstvo, VII (1); 53-54.
UDK 616. 981. 45
172. Perunii, Branko: ume u Srbiji krajem prve polovine devetnaestog veka =
Forests in Serbia at the end of the first half of the nineteenth century. - umarstvo, VII (1); 58-60.
UDK 630*902
173. Prokopljevi, Nenad: Problemi drutvenog plana umarstva za 1954. godinu
= The problems of social plan in forestry for 1954 - umarstvo, VII (2); 6585. Summ., Zsfg.
UDK 630*677

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

15

174. Maksimovi, Milo: Primena metode klopke za otkrivanje gubara u umama = Application of trap method in gipsy moth discovery in forests. - umarstvo, VII (2); 86-92. Zsfg.
UDK 630*453
175. uri, Miodrag: Neka zapaanja kod smolarenja crnog bora = Some observations at resin tapping on Austrian pine. - umarstvo, VII (2); 93-107.
Rs., Zsfg.
UDK 630*866
176. Milevi, Kuzman: Ponovna pojava gubara kod nas = Repeated appearance
of the gipsy moth in our country. - umarstvo, VII (2); 107-111.
UDK 630*453: 595. 787
177. Simeunovi, Duan: Prilog prouavanju i teorijskom objanjenju kolektivnog upravljanja optenarodnim (drutvenim) umama = A contribution to
the study of theoretical explanation of collective management in public forests. - umarstvo, VII (3); 129-140. Rs, Zsfg.
UDK 630*93
178. Jovanovi, Branislav: O umama Srbije poetkom XIX. veka = About forests of Serbia at the beginning of the XIX. century. umarstvo, VII (3);
140-158. Rs., Zsfg.
UDK 630*902
179. Markovi, Ljubomir: O izboru naina podizanja i obnove uma u Srbiji =
About the choice of artificial afforestation and forest regeneration in serbia.
- umarstvo, VII (3); 158-161. Rs.
UDK 630*23
180. Glii, Miodrag: Prilog poznavanju fitocenoza pitomog kestena i bukve u
Bosni = Contribution to the knowledge of phytocenoses of sweet chestnut
and beech in Bosnia. umarstvo, VII (3); 162-174. Rs., Zsfg.
UDK 630*188 + 176. 1 Castanea sativa
181. Dudi, Milan: Prilog obnovi uma = Contribution to the regeneration of forests. umarstvo, VII (3); 175-178.
UDK 630*232
182. Stamenkovi, Branislav: Drvna industrija Jugoslavije u periodu izmeu
1947. i 1953. godine = Yugoslav timber industry in the period from 19471953. umarstvo, VII (4); 193-205. Summ., Zsfg.
UDK 674
183. Milevi, Kuzman; Spasovi, Desimir: Suzbijanje obine borove zolje na
Maljenu 1953. godine = Control of the pine sawfly on the Maljen Mt in
1953. umarstvo, VII (4); 206-215. Rs., Zsfg.
UDK 630*453: 595. 793. 2
184. Jevti, Milo: Obrazovanje stabla i formiranje krune kod rasaenih sadnica
u rasadnicima = Stem and crown formation at transplanted seedlings in forest nurseries. - umarstvo, VII (4); 215-221. Rs., Zsfg.
UDK 630*232. 3
185. Stilinovi, Slobodan: Iz ogleda razmnoavanja vuca (Lycium barbarum
L.) odrvenjenim reznicama = Propagation experiments of boxthorn (Lycium
barbarum L.) by hardwood cuttings. - umarstvo, VII (4); 221-225. Rs.,
Zsfg.
UDK 630*232. 323: 176. 1 Lycium barbarum

16

Milorad ijak, Anka Dini

186. Radonji, Svetozar: Prilog poznavanju mikoflore u donjosremskim umama


= Contribution to the knowledge of mycoflora in the forests of Donji Srem.
umarstvo, VII (4); 230-233.
UDK 630*172. 8
187. Perii, Peria; Vienti, Mili: Poljoprivredne komore, njihov znaaj i uloga u umarstvu = Agriculture chambers, its significance and role in forestry.
- umarstvo, VII (5); 259-263. Rs., Zsfg.
UDK 630*908
188. Vujii. Lazar: Da li je NR Srbiji potreban drvno-industrijski otsek na umarskom fakultetu u Beogradu = Does PR of Serbia need a separate wood
industry department at the faculty of forestry in Belgrade. umarstvo, VII
(5); 264-273. Rs., Zsfg.
UDK 630*945. 31: 674
189. ivojinovi, Svetislav: Mala topolina striibuba i topolini staklokrilci ozbiljno ugroavaju opstanak kultura topole u Vojvodini = Gradation of the
small poplar borer and Sesiidae seriously endanger survival of poplar cultures in Vojvodina. umarstvo, VII (5); 273-277. Rs., Zsfg.
UDK 630*145. 7 x 595. 768. 11 Saperda populnea
190. Panov, Aleksandar: Putevi i stranputice botanike i dendroloke nomenklature = Ways and deviations of botanical and dendrological nomenclature.
umarstvo, VII (5); 278-287. Rs., Zsfg.
UDK 582: 630*174 (083)
191. Burlakov, ore: Kratak osvrt na poumljavanje kreva u Crnoj Gori i Dalmaciji = Short review at the karst afforestation in Montenegro and Dalmatia. - umarstvo, VII (5); 287-290. Rs., Zsfg.
UDK 630*232
192. Mari, Branislav: umarstvo u Danskoj = Forestry in Danmark. umarstvo, VII (5); 291-300.
UDK 630*904 (489)
193. uri, Stjepan: Ureivanje uma u novom privrednom sistemu = Forest management in our new economical system. umarstvo, VII (6); 323-336.
Summ., Zsfg.
UDK 630*62
194. Jovanovi, Branislav: ibljak-asocijacija Artemisio-Amygdaletum nanae na
Rtnju = Shiblyak-association Artemisio-Amygdaletum nanae on the Rtanj
Mt. umarstvo, VII (6); 337-348. Rs., Zsfg.
UDK 630*182. 3 Artemisieto-Amygdaletum nanae (234. 42 Rtanj)
195. Popovi, Vladislav: Racionalno iskoriavanje drveta pri izradi nemake
duice = Rational utilization of wood at the fabrication of German stave. umarstvo, VII (6); 348-354. Rs., Zsfg.
UDK 630*33: 831. 7
196. Jevti, Milo: O potrebi ispitivanja uzgojnih svojstava poljskih (lukih) jasenova = On the necessity of investigation of sylvicultural properties of narrow-leaved ashes (Fraxinus oxycarpa Wild. and Fr. angustifolia Vahl.). umarstvo, VII (6); 355-359. Rs., Zsfg.
UDK 630*176. 1: 582. 931. 4 Fraxinus
197. Gaji, Milovan: Pregled umskih fitocenoza umadije = Survey of forest
phytocenoses in umadija. - umarstvo, VII (6); 360-364.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

17

UDK 630*182. 3
198. Mari, Branislav: Kratak osvrt na gajenje i oplemenjivanje umskog drvea
= Short review at cultivation and improvement of forest trees. - umarstvo,
VII (6); 365-370.
UDK 630*23 + 165
199. Babi, Bogdan: Potreba za organizovanjem solidnog sistema statistike umarstva = It is necessary to organize the solid system of forestry statistic.
umarstvo, VII (7-8); 387- 395. Rs., Zsfg.
UDK 630*905
200. Soljanik, Ivan: O biolokim merama borbe protiv erozije u Trgovikom Timoku = About biological measures in erosion control in Trgoviki Timok. umarstvo, VII (7-8); 397 419. Rs., Zsfg.
UDK 630*116 + 38
201. Gaji, Milovan: Rezultati ispitivanja prolosti uma na Majdanpekoj Domeni = The investigation results of the past of woods in the Majdanpeka
Domena. umarstvo, VII (7-8); 420-428. Rs., Zsfg.
UDK 630*902 (Majdanpeka domena)
202. Gruji, ivko: Osvrt na iskoriavanje uma i potronju drveta u NR Srbiji
od 1947. do 1953. godine = A review on the forest exploitation and wood
consumption in P. R. Serbia from 1947. to 1953. umarstvo, VII (7-8);
428-434. Rs., Zsfg.
UDK 630*33
203. Naumov, Vladimir: O holandskoj bolesti bresta i njenom suzbijanju = About the Dutch elm disease and its control. umarstvo, VII (7-8); 435-442.
Rs., Summ.
UDK 630*44
204. Novii, Milo: Mogunosti smolarenja na Deliblatskoj Peari = Possibilities for resin tapping on the Deliblatska peara. umarstvo, VII (7-8);
443-447. Rs., Zsfg.
UDK 630*284
205. Kovaevi, Josip: Nekoliko primjera primjene fitosociologije u hortikulturi
= Some examples of application of phytosociology in horticulture. umarstvo, VII (7-8); 447-450. Rs., Summ.
UDK 630*182: 635
206. iki, Branislav: O nacrtu novog zakona o umama = About the of new forest law. umarstvo, VII (7-8); 450-458. Zsfg.
UDK 630*93
207. Radulovi, Svetislav: Neto o umarstvu NR Slovenije i Hrvatske = Something about forestry in PR Slovenia and Croatia. umarstvo, VII (7-8);
459-465.
UDK 630*904
208. Horvat, August: Orijentaciona sjetva pri poumljavanju degradiranog kra =
The orientation seeding in reforestation work of degraded rocky grounds.
umarstvo, VII (9-10); 502-508. Summ., Zsfg. UDK 630*232. 3
209. Pipan, Rudolf: Planske ili slobodne cene drveta = Planned or free prices for
timber. - umarstvo, VII (9-10); 508-522. Summ., Zsfg.
UDK 630*73

18

Milorad ijak, Anka Dini

210. Vienti, Mili: O nekim osobinama fruktifikacije Pinus nigra Arn. = On


some fructification properties of Austrian pine Pinus nigra Arn. umarstvo, VII (9-10); 522-536. Summ., Zsfg.
UDK 630*181. 5
211. Vujii, Lazar: Proizvodnja, potronja, etat i potrebe jamskog drveta u FNRJ = The pitprops production, consumption, annual yield and requirements
in the Federative Peoples Republic of Yugoslavia. umarstvo, VII (9-10);
536-545. Summ., Zsfg.
UDK 630*831. 2 + 325 (497. 1)
212. Simeunovi, Duan: Prilog poznavanju umsko-privrednih prilika u srednjevekovnoj srpskoj dravi = Contribution to the knowledge of forest economical conditions in the mediaval Serbian state. umarstvo, VII (9-10);
545-559. Summ., Rs.
UDK 630*906
213. Vanetovi, ivojin: Izgradnja umskih saobraajnih sredstava u NR Srbiji
od 1946. do 1950. godine = Construction of forest means of transportation
in PR Serbia in the years from 1946 to 1950. - umarstvo, VII (9-10); 560579.
UDK 630*383
214. Prokopljevi, Nenad: Miljenja i preporuke eksperta FAO o stanju i razvoju
umarstva u Jugoslaviji = Opinions and recomendations of FAO expert on
situation and development of foresty in Yougoslavia. umarstvo, VII (910); 579-590.
UDK 630*903
215. Markovi, Ljubomir O prioritetu, izboru vrsta i gustini saenja u vetakom
poumljavanju = About priority, choice of species and density in artificial
plantations. - umarstvo, VII (11-12); 611-618. Summ. Rs.
UDK 630*232. 4
216. Dudi, Milan: Poveanje prinosa borove smole pomou hlorovodonine kiseline i kalcium hlorida = Increase in the yield of pine resin by using the
hydrochloride acid and calcium chloride. umarstvo, VII (11-12); 618625. Summ., Zsfg.
UDK 630*284
217. Peno, Duan: Neki podaci o sastojinama aria i belog bora podignutim vetakim putem ma Jelovoj Gori = Some data on stands of larch and Scots pine established by artificial way in the mountain Jelova Gora. umarstvo,
VII (11-12); 626-631. Summ., Zsfg.
UDK 630*232. 4
218. Mili, Gajo: O rentabilnosti korienja stoke za vuu u transportu drveta =
On profitable use of pulling cattle in timber hauling. umarstvo, VII (1112); 631-638.
UDK 630*374
219. Tucovi, Aleksandar: Prilog poznavanju crnih topola u Beogradu i okolini =
Contribution to the knowledge of black poplars growing in Belgrade and surrounding. umarstvo, VII (11-12); 638-649. Summ., Zsfg.
UDK 630*181 + 176. 1 Populus (-2 Beograd)
220. Soljanik, Ivan: O nekim sezonskim merama za poboljanje proizvodnje
umskih sadnica = On some seasonable measures for amelioration of the

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

19

output of forest seedlings. umarstvo, VII (11-12); 650-657. Summ., Zsfg.


UDK 630*232. 3
221. Ivkov, Radovan: Povodom konferencije strunjaka o problemu istraivanja
mera za poveanje prirasta umskog drvea i sastojina = On the occasion of
experts conference about the problem of researching measures for increasing increment of forest trees and stands. umarstvo, VII (11-12); 658668.
UDK 630*56
222. Jovanovi, Branislav; Ili-Vukievi, Emilija: O fitocenolokim istraivanjima u podruju Trgovikog Timoka = On phytocoenological investigations in the area of Trgoviki Timok. umarstvo, VII (11-12); 668-673
UDK 630*188
223. Jovanovi, Milan: Obeleavanje krivina bez instrumenata = Marking the
curves without instruments. umarstvo, VII (11-12); 674-677.
UDK 630*38

1955 (VIII)
224. Obuljen, Ante: Klimatoloka reonizacija i problemi naeg umarstva = Determination of climatic regions and problems of our forestry. umarstvo,
VIII (1-2); 3-19. Summ., Rs.
UDK 630*111
225. Gaji, Milovan: O umskim fitocenozama planine Kotlenika = Forest phytocenoses of mountain Kotlenik. umarstvo, VIII (1-2); 21-31. Summ., Zsfg.
UDK 630*182. 3
226. Karahasanovi, Alija: Anatomski sastav drveta i proizvodnja ploa vlaknatica = Anatomical structure of wood and production of fibreboards. umarstvo, VIII (1-2); 33-41. Summ., Zsfg.
UDK 630*812+674. 817-415
227. Velikovi, Dimitrije: Snegolomi u umama na Gou = Tree breakage from
snow in forests of the mountain Go. umarstvo, VIII(1-2);41-50. Rs.,
Zsfg.
UDK 630*423
228. Jevti, Jeremija: Uticaj zabrane pae na prirodnu obnovu uma na podruju
Tare i njenih ogranaka = Influence of pasture to the natural regeneration of
forests in the region on mountain Tara and its spurs. umarstvo, VIII (12); 51-60. Summ., Zsfg.
UDK 630*451+231
229. Dudi, Milan: Selekcija jako smolovitih borovih stabala = Selection of pine
trees with high-yield capacity of gum. umarstvo, VIII (1-2); 61-63.
Summ., Rs.
UDK 630*284
230. Prokopljevi, Nenad: Privredni sistem ili sistem planiranja u umarstvu =
Economic system or system of planning in forestry. umarstvo, VIII (12); 65-80. Summ., Rs.
UDK 630*903

20

Milorad ijak, Anka Dini

231. Soljanik, Ivan: O biolokim merama borbe protiv erozije u Trgovikom Timoku = About biological measures in erosion control in Trgovki Timok. umarstvo, VIII (1-2); 82-85.
UDK 630*116 + 384
232. Pikori, O.: O nekim specifinostima naeg mediteranskog podruja =About the specificity of our Mediterranean region. umarstvo, VIII (1-2); 8790.
UDK 630*904 (4-015)
233. Glii, Miodrag: Problem poumljavanja umkih poarita = Problem of afforestation of forest burnt areas. umarstvo, VIII (3-4); 115-124. Rs. Zsfg.
UDK 630*434+233
234. Markovi, Miodrag: Gubar se opet nalazi u progradaciji u NR Srbiji = Gipsy moth is again at the progradation in the Peoples Republic of Serbia.
umarstvo, VIII (3-4); 125-130. Summ., Rez.
UDK 630*453: 595. 78
235. Mili, Gajo: O rentabilnosti maina za privlaenje drveta = On profitability
of equipment for hauling of timber. umarstvo, VIII (3-4); 130-138.
Summ., Zsfg.
UDK 630*377
236. Obradovi, Milo: Poumljavanje u aridnim oblastima Ubrzana sadnja
pred jesenji period vegetacije = Reforestation in arid regions Accelerated
planting before autumn vegetation period. umarstvo, VIII (3-4); 139147.
UDK 630*233
237. Dudi, Milan: Podizanje borovih sastojina sa visokim intenzitetom luenja
smole = Growing pine stands which will give a higher rate of flow of resin.
umarstvo, VIII (3-4); 148-151. Summ., Rs.
UDK 630*233 + 284
238. Peno, Duan: Neke negativne pojave pri poumljavanju trogodinjim sadnicama crnog bora = Some negative phenomena in reforestation practices
with Austrian pine seedlings 3 years old. umarstvo, VIII (3-4); 152-155.
Summ., Rs.
UDK 630*232. 4
239 Paji, Milena: Primena hemijskih sredstava u umarstvu = Application of
chemical products in forestry. umarstvo, VIII (3-4); 155-163. Summ.,
Rs.
UDK 546
240. Prokopljevi, Nenad: Statistika umarstva i njena primena = Forest statistics
and their application. umarstvo, VIII (3-4); 173-176. Summ., Rs.
UDK 630*905
241 Vouk, Vale: Auksini u umarstvu inenjera Afanasijeva = Auxins in forestry
of engineer Afanasijev. umarstvo, VIII (3-4); 176-179.
UDK 630*232. 3
242. Ginculj, Sergije: Treba napustiti gajenje Acer negundo = It is necessary to
abandon the growing of Acer negundo. - umarstvo, VIII (3-4); 180-181.
UDK 630*232. 1

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

21

243. Kneevi, Milutin: Pojednostavljeni nain sastavljanja maksimalnog panunga = The simplified way for composing of max. arrangement of saws in
frame saw machines. umarstvo, VIII (5); 229-240. Summ., Zsfg.
UDK 630*822. 32
244. Radivojevi, Radmilo: Problem eleznikog praga kod nas = The problem
of railway timber crossties. - umarstvo, VIII (5); 240-247. Summ., Zsfg.
UDK 625. 142
245. ivojinovi, Dragutin; Petrovi, Mihailo: tetni insekti u parkovima Beograda 1954. godine = Injurious forest insects in the parks of Beograd. umarstvo, VIII (5); 248-257. Summ., Rs.
UDK 630*453:272
246. Mari, Branislav; Peno, Duan: Tehnika kalemljenja umskog drvea = Technique of the forest trees graftage. umarstvo, VIII (5); 258-265. Summ.,
Rs.
UDK 581. 165. 7
247. Mutibari, Jovan: Prirodno podmlaivanje kanadske topole = Natural regeneration of poplar. umarstvo, VIII (5); 266-272. Summ., Rs.
UDK 630*165
248. Jovanovi, Slavko: Da li se pomou mikroelemenata mogu podizati ekspresne ume = May the fast growing forests be grown by adding microelements. - umarstvo, VIII (5); 273-289. Summ., Rs.
UDK 630*232.
249. Gruji, ivko: Razvoj proizvodnje i potronje lesonit ploa u svetu i kod nas
= Development of fibreboard production and consumption in the world and
in our country. umarstvo, VIII (5); 290-296.
UDK 674. 815-417
250. Prokopljevi, Nenad: O problemu vrednosti drveta = On the problem of
timber value. - umarstvo, VIII (6); Summ., Rs.
UDK 630*73
251. Jovanovi, Branislav: Fitocenoza krivulja u Srbiji = Phytocoenosis of Pinus
mughus Sorbeto-mughetum in Serbia. umarstvo, VIII (6); 321-330.
Summ., Zsfg.
UDK 630*182. 3 Pinetum mughi
252. Jankovi, Aleksandar: Raunanje kubature zemljanih radova na kosom terenu po integralnoj metodi = Calculation of the cubic volume of earth works
in sloped sites by the integral method. umarstvo, VIII (6); 331-337.
Summ., Zsfg.
UDK 630*383
253. Tucovi, Aleksandar: Prilog poznavanju berlinske topole = Contribution to
the knowledge on Berlin poplar (x Populus berolinensis Dippel). - umarstvo, VIII (6); 338-344.
UDK 630. 176. 1 Populus berolinensis
254. Kosonogov, Pavle: Istraivanja oblika i zapremine belog jasena u Ravnom
Sremu = Researches on the form and volume of white ash in the plain region of Srem. umarstvo, VIII (6); 344-357.
UDK 630*52
255. Mirkovi, Dragoljub: Povodom lanka in. Kosonogova: Istraivanje oblika
i zapremine belog jasena u Ravnom Sremu = On the article of ing. Kosono-

22

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

Milorad ijak, Anka Dini

gov: Investigation of the form and volume of the common ash in the plain of
Srem. umarstvo, VIII (6); 357-369.
UDK 630*524. 15 + 3 : 176. 1 Fraxinus
Jovi, ore: ume i umarstvo Francuske = Forests and forestry in France.
umarstvo, VIII (6); 370-375.
UDK 630*904
Savi, Branko: Novi sakuplja gubarevih jaja = New collector for gipsy
moth eggs. umarstvo, VIII (6); 375-378.
UDK 630*413
Luji, Radomir: Konturni rovovi i njihova primena u Grdelikoj klisuri =
Contour trenches and their application in Grdelitza Canyon. umarstvo,
VIII (7-8); 403-420. Summ., Zsfg.
UDK 630*116. 62
Spasi, Ljubomir: Panjaki fond u AKMO = Pasturages in the Autonomic
Region of Kosovo-Metohija. umarstvo, VIII (7-8); 421-434.
UDK 630*268
Radimir, Drago: O racionalnijem iskoriavanju naih borovih uma smolarenjem = On rational utilization of our pine forests by resin tapping. - umarstvo, VIII (7-8); 435-452. Summ., Zsfg.
UDK 630*284
Dimitrijevi, arko: Obnavljanje ili reambulacija spoljne granice pri ureenju uma = Renewing and restoring of outer forest boundary lines in the cours of management operations. umarstvo, VIII (7-8); 453-460. Summ.,
Rs.
UDK 630*61
Soljanik, Ivan: Osobine i klasifikacija zemljita obeumljenih terena = On
properties and classification of soils in devasted terrains. - umarstvo, VIII
(7-8); 461-473.
UDK 630*114. 4
Luki-Simonovi, Nadeda: O poznavanju crljen-drveta = On knowledge of
the compression wood. umarstvo, VIII (7-8); 474-479.
UDK 630*812. 22
Gaji, Milovan: Jedno novo nalazite planinskog javora (Acer heldreichi
Orph. in Boiss.) u Srbiji = A new find-spot of Heldreichii Maple (Acer heldreichii Orph. in Boiss.) in Serbia. umarstvo, VIII (7-8); 480-483.
Summ., Zsfg.
UDK 630. 181. 1 + 176. 1 Acer heldreichii
Fukarek, Pavle: Nekoliko napomena u vezi sa naom endemnom munikom
(Pinus heldreichii Christ.) = Some observations regarding our endemic
Whitebark pine (Pinus heldreichii Christ.). - umarstvo VIII (7-8); 484487.
UDK 630*174. 7 Pinus heldreichii
Pani, ore: O padu prenika sa naroitom primenom kod procene drvne
mase sastojine posle izvrene see = On regression of increment with particular application at the evaluation of volume of wood of stand after performed felling. - umarstvo, VIII (7-8); 495-497.
UDK 630*521 + 53 + 31

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

23

267. Jovi, ore: ume i umarstvo Francuske = Forests and forestry in France.
umarstvo, VIII (7-8); 498-507.
UDK 630*904
268. Jovanovi, Stevan: O najvanijem ekolokom iniocu za crni bor na Zlatiboru = About the most important ecological factor for Austrian pine on the
Zlatibor Mt. umarstvo, VIII (7-8); 508-510.
UDK 630*181 Pinus nigra
269. Beni, Roko: irina goda kao inilac kakvoe poljske jasenovine = The width of annual ring as the quality factor for narrow-leaved ash wood. umarstvo, VIII (9); 534-545. Summ., Zsfg.
UDK 630*811 + 176. 1 Fraxinus angustifolia
270. Simonovi, Milutin: Praktian nain za obraunavanje zemljanih radova u
privremenim situacijama = A practical way for computing ground works in
provisional situations. umarstvo, VIII (9); 546-550. Summ., Zsfg.
UDK 630*383: UDK 624. 13
271. Soljanik, Ivan: Znaaj oglednih polja kod vetakog poumljavanja = Tentative reforestation works. umarstvo, VIII (9); 551-563. Summ., Rs.
UDK 630*232-013
272. Lenard, Aleksandar: Kulture eukaliptusa zatita protiv vetra i sredstvo za
poveanje etvenog prinosa = Eucalyptus plantations protection against
the wind and means for increase of field crop production. umarstvo, VIII
(9); 564-570.
UDK 630*232 + 266 + 618
273. Glii, Miodrag: umska poarita ue Srbije = Forest burnt areas in narrower Serbia. umarstvo, VIII (9); 571-575.
UDK 630*43
274. Pavi, Jovan: Prilog racionalizaciji unutranjeg transporta na strugarama =
Contribution to the rationalization of interior transport in sawmills. umarstvo, VIII (10-11); 611-615. Summ., Zsfg.
UDK 630*832. 13
275. Stankevi, Petar: Hidrogenizacija sirovog ekstrakta seksualnog mirisa enke gubara = Hydrogenation of the gipsy moth (Lymantria dispar L.) raw female extract. umarstvo, VIII (10-11); 616-624. Summ., Rs.
UDK 630*453: 595. 78
276. Gaji, Milovan: Prilog recentnoj sukcesiji uma planine Suvobor = About
the recent succession of forests on the mountain of Suvobor. umarstvo,
VIII (10-11); 625-631. Summ., Rs.
UDK 630*182. 21
277. Obradovi, Milo: Melioracija emovskog Polja i poumljavanje bujinih
podruja u Crnoj Gori = Amelioration of emovsko Polje and reforestation
of torrent areas in Montenegro. umarstvo, VIII (10-11); 632-639.
Summ., Rs.
UDK 630*385 + 237
278. Pipan, Rudolf: Planske ili slobodne cene drveta = Planned or free wood prices. umarstvo, VIII (10-11); 649-664.
UDK 630*73

24

Milorad ijak, Anka Dini

279. Urbanovski, Albe: Drugi popis svetskih umskih rezervi i karakteristike


njegovih rezultata = The second inventory of world forest reserves and characteristics of its results. - umarstvo, VIII (10-11); 665-676.
UDK 630*904
280. Gaji, Milovan: Fitocenoloka ispitivanja planine Rudnik Prethodno saoptenje = Phytocoenological investugations on the Rudnik Mt. - Preliminary information. - umarstvo, VIII (10-11); 677-678.
UDK 630*182. 3
281. Krsti, Mihailo: Rad na indirektnom suzbijanju endotioze u svetu i kod nas
= Indirect struggle against Endothia canker in the world and in our country. umarstvo, VIII (12); 723-734. Summ., Rs.
UDK 630. 443 + 41
282. Luki-Simonovi, Nadeda; Simonovi, Milutin: Dijagram za praktino
preraunavanje zapreminskih teina prosuenog drveta pri proizvoljnoj
vlanosti = Diagram for practical volumetric weight determination of dried
timber at any moisture levels. umarstvo, VIII (12);735-740. Summ., Zsfg.
UDK 630*812 + 812. 211
283. Soljanik, Ivan: Ogledna poumljavanja u Grdelikoj klisuri = Research afforestation at Grdelika klisura. - umarstvo, VIII (12); 741-756. Summ.,
Rs.
UDK 630*232 + 232. 1
284. Bem, Aleksandar; Erdei, Josip: O mogunosti procene uea obojene sri
u dubeem stablu poljskog jasena u umama Bosutskog bazena = About the
possibility of estimation of the brown heart rate in the stem of field ash in
the forest district of Srem. VIII (12); 757-764. Summ., Rs.
UDK 630*44
285. Omjanski, Sergije: Razmiljanja povodom ureivanja prebornih uma
uopte i kod nas = Reflections in the occasion of forest management of our
selection forests in general and in our country. - umarstvo, VIII (12); 765776.
UDK 630*624
286. Milosavljevi, Ratibor: Unitavanje umskih insekata prskanjem iz vazduha
u Sjedinjenim Amerikim Dravama i Kanadi = Extermination of forest insects by spraying from air in United States and Canada. - umarstvo, VIII
(12); 776-783.
UDK 630*414

1956 (IX)
287. eki, Rajica: Povodom desetogodinjice naeg posleratnog umarstva =
On the occasion of the decenium anniversary of the forestry in the Peoples
Republic of Serbia. umarstvo, IX (1-2); 3-14. Summ., Res.
UDK 630*902
288. Milovanovi, Milivoje: Neka zapaanja i podaci o mladim topolovim kulturama = Some observations and data concerning the young poplar plantations. umarstvo, IX (1-2); 15-26. Summ., Res.
UDK 630*238

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

25

289. Radivojevi, Radmilo: Uslovi savremene impregnacije drveta kod nas =


Conditions of a modern timber impregnation in our country. umarstvo,
IX (1-2); 27-35. Summ., Zsfg.
UDK 630*842
290. Jovanovi, Jovan: Stvaranje umskog fonda izvan umskih povrina =
Establishing of forest fund out of forest areas. umarstvo, IX (1-2); 36-44.
Summ., Rs.
UDK 630*907
291. Tucovi, Aleksandar: empres (Cupressis sempervirens L.) u Beogradu =
The cypress (Cupressus sempervirens L.) in Belgrade. umarstvo IX (12); 45-52. Summ., Rs.
UDK 630*174. 7 Cupressus sempervirens
292. Petrovi, Radmilo: Lipa u umama Fruke Gore i njen znaaj = Linden in
the forests of Fruka Gora and its importance. umarstvo, IX (1-2); 52-64.
Summ., Rs.
UDK 630*176. 1 Tilia
293. Maksimovi, Milo; Radin, Milan: Primena runog zamagljivaa u naim
umama = Application of atomizer in our forests. umarstvo, IX(1-2); 6974.
UDK 630*414
294. Miloevi-Brevinac, Milorad: Seljaci u Srbiji poumljavaju = Peasants in
Serbia afforest. - umarstvo, IX (1-2); 75-85.
UDK 630*232. 4
295. Perunii, Branko: ume u okolini Subotice, njihov postanak i razvitak =
Forests in the surrounding of Subotica, their origin and development. umarstvo, IX (1-2); 86-88.
UDK 630*904
296. Pejoski, Branko: Racionalno iskoriavanje kestenovine u Francuskoj = Rational utilization of the sweet chestnut wood in France. - umarstvo, IX (12); 91-92.
UDK 630*82: 674. 03. 632. 2 Castanea
297. Demenko, Teodosije: Pet godina postojanja i rada Biroa za projektovanje u
umarstvu u Beogradu = Five years of existence and work of the Bureau for
planning in forestry in Belgrade. - umarstvo, IX (1-2); 96-102,
UDK 630*946
298. Jovi, ore: Problemi jugoslovenskog umarstva i drvne industrije u svetlosti zakljuaka konferencije u Dubrovniku = The problems of the forestry
and timber industry in Yugoslavia in the light of the Dubrovnik conference.
umarstvo, IX (3); 131-144. Summ., Rs.
UDK 630*: 674
299. Simunovi, Milutin: Melioracija degradirane makije resurekcijom i sjetvom
alepskog bora nakon pripreme tla poarom = The improvement of degraded
maquis by resurection and seeding of Aleppo pine after soil preparation by
fire. umarstvo, IX (3); 145-156. Summ, Rs.
UDK 630*434
300. Petrovi, Nenad: O nekim iniocima koji utiu na intenzitet i ponaanje
umskih poara = On factors which exert an influence upon the intensity
and behaviour of forest fires. umarstvo, IX (3); 157-162. Summ., Rs.

26

301

302.
303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.
311.
312.

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*431
Kosonogov, Pavle: Istraivanja oblika i zapremine belog jasena u Ravnome
Sremu = Investigations the form and the volume of the European ash in
Ravni Srem. umarstvo, IX (3); 162-184.
UDK 630*524 + 176. 2 Fraxinus excelsior
Glavini, Ruica: Primena Miurinskog uenja u umarstvu = Application
of the Miurin theory in forestry. umarstvo, IX (3); 184-198.
UDK 630*945. 3
Em, Hans: O osposobljavanju studenata umarstva za njihov budui rad u
praksi = On training students of forestry for their future work in practice. umarstvo, IX (3); 198-201.
UDK 630*945. 3
Maksimovi, Milo: Zatita rasadnika od tetnih uticaja = Nursery protection from the noxious effects of some abiotic factorts and from injurious animals. umarstvo, IX (4-5); 219-231. Summ., Rs.
UDK 630*232. 327
Perkuin, Isidor: Statistika umarskog fonda i neki predlozi za njeno poboljanje = Forestry statistics and some suggestion for their improvement. umarstvo, IX (4-5); 232-245. Summ., Rs.
UDK 630*905
ufa, Lajo: O zdravstvenom stanju cerovih sastojina u umama Kozaraunjar, trbac i Breka uma severozapadne Bake = The condition of health in the Turkey oak stands of the forests of Kozara-unjar, trbac and
Breka uma in north-west Baka. umarstvo, IX (4-5); 245-250. Summ.,
Rs.
UDK 630*41
Tucovi, Aleksandar: Vanost poznavanja fenologije crnih topola u naoj
zemlji za njihovo determinisanje = The importance of being acquainted
with phenology of black poplars which grow in our country in order to facilitate their determination. umarstvo, IX (4-5); 251-257. Summ., Zsfg.
UDK 630*181. 3 + 176. 1 Populus
Marinkovi, Pribislav; Gaji, Milovan: O jednom nalazitu sfagnumske tresave u Srbiji = A Sphagnum bog site in Serbia. - umarstvo, IX (4-5); 258262. Summ., Rs.
UDK 630*144
Drakovi, Dragoljub: Konturni rovovi i njihova primena u Grdelikoj klisuri = Contour trenches and its application in Grdelika gorge. - umarstvo,
IX (4-5); 263-275.
UDK 630*384
oli, Duan: Naune osnove borbe protiv erozije = Scientific methods in
the erosion control. - umarstvo, IX (4-5); 276-292.
UDK 630*384
Sekuli, Milan: Velebilje (Atropa belladonna L.) = Deadly nightshade
(Atropa belladonna L.). umarstvo, IX (6-7); 301-303.
UDK 582. 951. 2 Atropa belladonna
Fukarek, Pavle: Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) i neke njegove
umsko-uzgojne osobine = Fraxinus angustifolia Vahl and its silvicultural
characteristics. umarstvo, IX (6-7); 331-345. Summ., Rs.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

27

UDK 630*176. 1 Fraxinus angustifolia + 232. 1


313. Krsti, Mihailo: Dothichiza rak ozbiljno ugroava topole = Dothichiza
canker menaces poplars. umarstvo, IX (6-7); 346-352. Summ., Rs.
UDK 630*443 + 176. 1 Populus
314. Vali, Vojislav: Primena nuklearne energije u umarstvu = The use of the
nuclear energy in silviculture. umarstvo, IX (6-7); 353-366. Summ., Rs.
UDK 66. 085. 3
315. Ili, Dragutin: Neki podaci o procesu truenja crnog i belog bora u trunici
jednostavnog tipa na Rzavu (Zlatibor) = Data about the process of extraction of Austrian and Scotch pine seeds in a primitive kiln on the Rzav (Zlatibor). umarstvo, IX (6-7); 367-373. Summ., Rs.
UDK 630*232. 3
316. Ei, Nikola: Znaaj revizije ureajnih elaborata u gazdovanju umama =
Significance of revision of management plans in management of forests. umarstvo, IX (6-7); 377-383.
UDK 630*626
317. Peno, Duan: Potreba podizanja umskih pojaseva radi zatite panjaka na
Zlatiboru = The necessity of formation of forest shelter belts for the pastures protection on Zlatibor Mt. - umarstvo, IX (6-7); 384-390.
UDK 630*266
318. Milovanovi, Milivoje: tete od vodene voluharice u mladim topolovim
kulturama i mere odbrane = Damages from water field vole in young poplar
plantations and protective measures. - umarstvo, IX(6-7); 390-393.
UDK 630*451 + 238
319. Dimitrijevi, arko: Merenje duina u nagnutom terenu pri reambulaciji
spoljnih granica uma = Length measurement on inclined terrain at coordination of external forest limits. -. umarstvo, IX (6-7); 394-397.
UDK 630*58
320. Jovi, ore: Novi problemi eksploatacije uma i umske proizvodnje =
New problems in forest exploitation and forest production. umarstvo, IX
(8-9); 443-448. Summ., Rs
UDK 630*30
321. Drakuli, Jovan: Odreivanje nekih optimalnih uslova rezanja jedne motorne pile za hrast, jasen, bukvu i smru = Determination of some optimum
conditions for the operation of a power chain saw for the oak, ash, beech
and spruce trees. umarstvo, IX (8-9); 449-472. Summ., Rs.
UDK 630*362
322. panovi, Teodor: Vanost i rentabilitet gajenja pletarskih vrba = Importance and profitability of osier cultivation. umarstvo, IX (8-9); 473-486.
UDK 630*286
323. Stipani, Vladimir: Bura na kru i zatitni umski pojasevi = The bora in
the karst region and forest shelter belts. umarstvo, IX (8-9); 487-496.
Summ., Rs.
UDK 630*266
324. Anti, Mihailo: Sastav i priroda frakcije gline i njen znaaj za ososbine
zemljita = Composition and nature of clay particle and its importance to
the soil quality. umarstvo, IX (8-9); 497-505. Summ., Rs.
UDK 630*114. 1/. 2 + 463

28

Milorad ijak, Anka Dini

325. Pani, ore: Avala kao nacionalni park ili kao narodno izletite? = Avala
a national park or a recreation forest. umarstvo, IX (8-9); 505-525.
UDK 630*907. 2
326. Afanasijev, Dimitrije: Sadanjost i budunost ekspresnih uma = The present time and the future of express forests. umarstvo, IX (8-9); 525-551.
UDK 630*232
327. Bajin, Ivan: Brza nivelacija poplavnih terena = Fast leveling of inundated
terrains. -umarstvo, IX (8-9); 552-555.
UDK 630*237
328. Nikoli, Svetozar; Markovi, Miodrag: Pojava none u umama Srbije = Occurrence of nun moth in forests of Serbia. - umarstvo, IX (8-9); 555-559.
UDK 630*453
329. Cvijeti, Branko: Ureenje umskih lovita = Management of hunting districts. -umarstvo, IX (8-9); 562-566.
UDK 630*156
330. Pavievi, Nikola; Stankevi, Petar: Pedoloke osobine arboretuma uplja
stena pod Avalom = Pedological characters of the arboretum uplja stena at the bottom of mount Avala. umarstvo, IX (10); 587-600. Summ.,
Rs.
UDK 630*114
331. Glii, Miodrag: Planinski javor u Srbiji s osvrtom na njegovo korienje u
umsko-kulturnim radovima = The mountain maple (Acer heldreichii Orph.
in Boiss. ssp. visiaInii Nyman et K. Maly) in Serbia with the reference to its
use in forest cultural operations. umarstvo, IX (10); 601-612.
UDK 630*176. 1 Acer heldreichii + 232
332. ufa, Lajo: Rubna stabla primernih povrina = Trees on boundary lines of
sample plots. umarstvo, IX (10); 613-622. Summ., Rs.
UDK 630*61
333. Kosonogov, Pavle: Tarife Algana i efera i mogunost njihove primene u
naim ureajnim radovima = Tariffs of Algan and Scheffer and possibility
of their application in our forest management works. - umarstvo, IX (10);
623-635.
UDK 630*624
334. Petrovi, Dragoljub: Samariski zanat i upotreba drveta = Packsaddle makers handicraft and use of wood. - umarstvo, IX (10); 635-642.
UDK 674. 5
335. Kolarovi, Stevan: Prilog poznavanju nalazita Panieve omorike u Srbiji
= Contribution to the knowledge of the Serbian spruce findings in Serbia.
umarstvo, IX (10); 646-648.
UDK 630*174. 7: 582. 475. 2
336. Kneevi, Milutin: Uticaj ugla presecanja vlakanca na vrstou pritiska i savijanja kod hrastovine = Influence of the angle under which fibres are cut
upon the resistance of the oak timber. umarstvo, IX (11-12); 667-687.
UDK 630*822. 1: 812. 71: UDK 674. 031. 11
337. Klepac, Duan: Prirast jele u razliitim fitocenozama zapadne Hrvatske =
Increment of fir trees in different phytocoenoses of western Croatia. umarstvo, IX (11-12); 688-694. Summ., Rs.
UDK 630*56 + 174. 7 Abies alba

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

29

338. Karahasanovi, Alija; Skopal, Bogdan: Stanje i mogunosti proizvodnje


ploa iverica = Situation of chipboards production and possibilities for its
development. umarstvo, IX (11-12); 695-711. Summ., Rs.
UDK 674. 817-415
339. Beltram, Vladimir: Mikroelement bor sredstvo za cvetanje i urod, a protiv
bolesti i mraza = Microelement boron a means for stimulating the flowering
and fructification and fighting against frost and diseases. - umarstvo, IX
(11-12). 712-720. Summ., Rs.
UDK 630*160
340. ivojinovi, Dragutin: Suenje topola na Deliblatskoj peari = Poplar diseases in the forest of Deliblatski pesak. umarstvo, IX (11-12); 721-725.
UDK 630*416. 16 + 176. 1 Populus
341. Gaji, Milovan: Zaostalo stanite jele na Gledikim planinama = A relict fir
(Abies alba Mill.) on the mountain of Gledike planine. umarstvo, IX
(11-12); 726-728. Summ., Rs.
UDK 630*182. 3 + 174. 7 Abies alba
342. Panov, Aleksandar: Mikroelementi i umarstvo = Microelements and forestry. umarstvo, IX (11-12). 729-734.
UDK 630*160: 581. 13
343. Milosavljevi, Ratibor: O planiranju suzbijanja umskih poara = On planning of forest fires control. - umarstvo, IX (11-12); 741-750.
UDK 630*432
344. Petkovi, Branislav: ume i umarstvo NR Rumunije = Forests and forestry
of P. R. Romania. umarstvo, IX (11-12); 751-757.
UDK 630*904 (498)
345. Urbanovski, Albe: Proizvodnja i potrona celuloze i hartije u svetu i perspektive razvoja = Production and consumption of cellulose and paper in
the world and perpectives of develpoment. umarstvo, IX (11-12); 760772.
UDK 630*861

1957 (X)
346. Niota, Boidar: Prilog poznavanju uloge zatitnih pojaseva u stvaranju lokalne klime na Ovem polju = Contribution to the knowledge of shelter belts in making the local climate on Ove polje. umarstvo, X (1-2); 3-19.
Rs., Zsfg.
UDK 630*266
347. Milin, ivojin; Mievi, Vladimir: Prilog poznavanju strukture i prirasta u
meovitim prebirnim sastojinama jele i bukve na Gou = Contribution to the
study of the structure and the increment in mixed fir-beech selection forest
on the mountain of Go. umarstvo, X (1-2); 20-36. Summ., Rs.
UDK 630*221. 4 + 228. 3 + 56 (234. 42 Go)
348. Pani, ore: Neka zapaanja u vezi sa oblikom, zapreminom i prirastom
amerikog jasena = Observations concerning the form, volume and increment of the white ash. umarstvo, X (1-2); 37-62. Summ., Rs.
UDK 630*524 + 56 + 176. 1 Fraxinus americana

30

Milorad ijak, Anka Dini

349. Jovanovi, Branislav: O jednoj malo poznatoj topoli (Populus thevestina


Dode) = About a little known poplar. umarstvo, X (1-2); 63-70. Summ.,
Rs.
UDK 630*176. 1 (Populus)
350. Radimir, Drago: Borovi na gornjoj granici umske vegetacije = The pine
species on the upper and lower tree limit. umarstvo, X (1-2); 71-80.
Summ., Rs.
UDK 630*174. 7 + 181. 1
351. Trtica, Boko: Miniranje panjeva i rad sa eksplozivnim sredstvima = Mining of stumps and work with explosives. - umarstvo, X (1-2); 87-94.
UDK 630*332
352. Afanasijev, Dimitrije: ume eukaliptusa najunosnije investicije savremenog umarstva = Eucalyptus forests the most profitable investments in
modern forestry. - umarstvo, X (1-2); 94-104.
UDK 630*238 + 176. 1 Eucalyptus
353. Terzin, Vlada: Presa za pakovanje borovih sadnica = Press for pine seedlings packaging. -umarstvo, X (1-2); 106-107.
UDK 630*232. 3
354. Sekuli, Milan: Lincura (Gentiana lutea L. Gentianaceae) = Yellow gentian (Gentiana lutea L. Gentianaceae). umarstvo, X (1-2); 108-110.
UDK 582. 936. 2
355. oli, Duan: Mogunosti, uslovi i perspektive za obnovu uma kod nas =
Possibilities, conditions and prospects of reforestation in our country. umarstvo, X (3-4); 149-167. Summ., Rez.
UDK 630*232
356. Marinkovi, Pribislav; Marinkovi, Boidar: Uticaj drvne trulei na kvalitet
jedne izdanake ume hrasta lunjaka u Sremu = Effect of wood decay on
the quality of a pedunculate oak coppice in Srem. umarstvo, X (3-4);
168-178. Summ., Rs.
UDK 630*443. 3 + 416. 5 Quercus robur
357. Gruji, ivko: Podizanje Drvnog kombinata Kruevac u svetlosti razvoja
drvne industrije NR Srbije = The project for a combine of timber plant in
Kruevac in the light of the development of the timber industry in P. R. of
Serbia. - umarstvo, X (3-4); 179-187. Summ., Rs.
UDK 630*832
358. Jovanovi, Branislav; Tucovi, Aleksandar: O jednoj topoli novoj za floru
Jugoslavije prtehodno saoptenje =A new poplar for the flora of Yugoslavia. umarstvo, X (3-4); 189-206. Summ., Rs.
UDK 630*176. 1 Populus
359. Tomi, Dragi: Potkornjaci umskog rezervata planine Golije u 1953. godini = Bark beetles in the biological forest reservation in Goliya mountain
1953. umarstvo, X (3-4); 207-210. Summ., Rs.
UDK 630*145. 7 x 19. 92 (234. 42 Golija)
360. Beltram, Vladislav: Za veu proizvodnost naih uma = For a greater productivity of our forests. umarstvo, X (3-4); 211-218.
UDK 630*906
361. Nikoli, S.; Markovi, M.: Snimanje stanja uma u Austriji = Record of forest situation in Austria. - umarstvo, X (3-4); 232-245.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

31

UDK 630*904 (436)


362. Fukarek, Pavle: Neke starije i novije rasprave o Panievoj omorici = Some
older and recent discussions on the Serbian spruce. umarstvo, X (3-4);
245-257.
UDK 630*174. 7 Picea omorika
363. Jovi, ore: ume i umarstvo Francuske = Forests and forestry of France.
umarstvo, X (3-4); 258-265.
UDK 630*904 (44)
364. Simeunovi, Duan: Pojam, sadrina i obim nauke o organizaciji i poslovanju u umarstvu = Idea, content and scope of the science of organisation and
functioning of forestry. umarstvo, X (5-6); 307-322. Summ., Rs.
UDK 630*68
365. Todorovi, Danilo; Panti, Slobodan: O nekim poznatim funkcijama rastenja i o funkciji koja predstavlja njihov uopteni oblik = On some known
growth functions as well as on function representing its general form. - umarstvo, X (5-6); 323-333. Rez., Zsfg.
UDK 630*561. 1
366. Kolarovi, Stevan: Zatita prirode = Protection of nature = La protection de
la nature. - umarstvo, X (5-6); 334-344. Summ., Rs.
UDK 502
367. Erdei, Josip: Usukanost kod jasena = Spiral grain in ash. umarstvo, X
(5-6); 345-350. Summ., Rs.
UDK 630*852
368. Mari, Branislav; Jovanovi, Milutin: Proizvodnja semena topole u vodenim kulturama i na patuljastim stablima = Poplar seed production in water
culture and on dwarf trees. umarstvo, X (5-6); 351-357. Summ., Rs.
UDK 630*232. 3
369. Prokopljevi, Nenad: O amortizaciji kultura brzorastuih vrsta drvea = On
amortization of forest plantations of fast growing trees. - umarstvo, X (56); 360-362.
UDK 630*64
370. Jovanovi, Slavko: Povodom lanka Sadanjost i budunost ekspresnih uma = On the occasion of the article The present time and the future of express forests. - umarstvo, X (5-6); 362-381.
UDK 630*232
371. Luji, Radomir: Kulture pitomog kestena u Grdelikoj klisuri = Sweet chestnut plantations in Grdelika gorge. - umarstvo, X (5-6); 385-388.
UDK 630*232 Castanea sativa
372. Jovi, ore: Povodom nacrta zakona o raspodeli ukupnog prihoda privrednih organizacija = Preparation of the draft law on the distribution of the total income of economic organisations. umarstvo, X (7-8); 419-424.
Summ., Rs.
UDK 630*64
373. Mirkovi, Dragoljub: Istraivanja gubitka prirasta crnog bora usled brsta
obine borove zolje (Diprion pini L.) na Maljenu = Research on the loss of
increment of the Scotch pine due to the attack of the pine sawfly in the Maljen mountain. umarstvo, X (7-8); 425-432. Summ., Rs.
UDK 630*56 + 416. 11 + 453 Diprion pini

32

Milorad ijak, Anka Dini

374. Mihailovi, Ljubia; Krsti, Obrad: Naa iskustva u vezi sa rekultivacijom


zatrovanih terena u bazenu Borskog rudnika = Our experiences with reclamation of intoxicated lands in the basin of Bor mines. umarstvo, X (7-8);
433-449. Summ., Rs.
UDK 630*425 + 23
375. Novovi, Marko: Uzgoj divljai i moderno gazdovanje umama = Gamekeeping and modern forestry management. umarstvo, X (7-8); 450-457.
Summ., Rs.
UDK 630*156
376. Blagojevi, Duan; Saboljevi, Jovan; Bujnovi, Milinko: Sezonski rad i
njegove posledice u umskoj proizvodnji = Seasonal character of forest operations and its effect on forest production. umarstvo, X (7-8); 458-474.
Summ., Rs.
UDK 630*644
377. Kosonogov, Pavle: Jedinstveni visinski snop kao osnova za bonitiranje sastojina i izradu tarifa u ureajnim radovima = The uniform umarstvo, X (78); 475-485.
UDK 630*62 + 522
378. Jovanovi, Slavko: ume i umska privreda u SSSR = Forests anf forest
economy in USSR. umarstvo, X (7-8); 500-515.
UDK 630*904 (470)
379. Mileti, arko: Vreme prelaza i vreme zadravanja = Time of passage and
time of sojourn. umarstvo, X (9-10); 539-552. Summ., Rs.
UDK 630*61
380. Simi, Danica: Zemljita oglednog polja Dragutica = Soils of the Dragutica sample plot. umarstvo, X (9-10); 553-575. Summ., Rs.
UDK 630*114. 4
381. Petrovi, Dimitrije: Borba protiv erozije zemljita u Trgovikom Timoku =
Soil erosion control in the Trgoviki Timok. umarstvo, X (9-10); 577588. Summ., Rs.
UDK 630*384
382. Davidovi, Borislav: Lepak za drvo, lepljenje i ispitivanje lepljenih uzoraka
= Wood glues, gluing process and test of glued sample. umarstvo, X (910); 589-605. Summ., Rs.
UDK 630*824
383. Markovi, Ljubomir: Deset godina umarstva u okviru Ujedinjenih nacija =
Ten years of forestry in the frame of the United Nations. umarstvo, X (910); 606-611.
UDK 630*972
384. Nikoli, Sreten: Smolarenje crnog bora uz primenu stimulatora = Resin tapping of the Austrian pine by using stimulus. - umarstvo, X (9-10); 612-619.
UDK 630*284. 1
385. Sekuli, Zlatibor: Radna snaga u umarstvu = Labor in forestry. umarstvo, X (9-10); 619-624.
UDK 630*961
386. Mili, Gaja: Odreivanje temeljnica metodom izbrajanja stabala pod odreenim uglom gledanja pomou ploice za merenje po Biterlihu = Determi-

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

33

nation of basal area by method of trees enumeration under fixed observing


angle with measurement plate after Bitterlich. - umarstvo, X (9-10); 627628.
UDK 630*521
Radulovi, Svetislav: Rezultati prouavanja razvoja crnog i belog bora na
stanitu kitnjak-grab na Avali i ogledi proreda u njihovim sastojinama =
Results of research work on the Austrian Pine and Scotch Pine growth in
the Querceto-Carpinetum site on the Avala Mount and of thinning experiments in their stands. umarstvo, X (11-12); 667-688. Rs., Summ.
UDK 630*242
Jovanovi, Branislav: Neka dendroloka zapaanja iz istone Srbije. Dendrologic observations in East Serbia. umarstvo, X (11-12); 690700. Rs., Summ.
UDK 630*174
Luji, Radomir: Prilog poznavanju infiltracionih banketa = Contribution
to the knowledge of benches for soil erosion control. umarstvo, X (910); 701-712. Rs., Summ.
UDK 630*384. 2: UDK 627. 4
Fukarek, Pavle: Borika (Daphne blagayana Frey.) i njena geografska rasprostranjenost = Daphne blagayana Frey. and area of its distribution.
umarstvo, X (11-12); 713-722.
UDK 582. 865 Daphne blagayana:630*181. 1
Jovanevi, Milorad: O brzini rasta i potrebi proirenja mediteranskih borova na juno-dalmatinskom kru = The rapidity of growth and the necessity of propagation of the Mediterranean pines over the inland of South
Dalmatia. - umarstvo, X (11-12); 723-737,
UDK 630*174 Pinus (4-015)
Mehi, Mustafa: O evidenciji sjee uma = Statistical registration of the
timber volume of annual cuttings. umarstvo, X (11-12); 739-745. Rs.,
Summ.
UDK 630*32
Milosavljevi, Ratibor: Novija istraivanja u oblasti prskanja uma avionom protiv insekata = Recent researches works concerning the aerial dusting of forests against insect pest. umarstvo, X (11-12); 746-752.
Summ., Rs.
UDK 630*453 + 414
Milevi, Kuzman: Suzbijanje gubara u NR Srbiji 1956/57. godine = Control of the gipsy moth in P. R. of Serbia in the years 1956/57. umarstvo,
X (11-12); 753-762.
UDK 630*453
Glavini, Ruica: umski zatitni pojasevi i problem vrste = Forest shelter
belts and species problem. - umarstvo, X (11-12); 763-774.
UDK 630*266
Jovanovi, Slavko: ume i umarstvo u SSSR-u nastavak iz broja 7-8 =
Forests and forestry in USSR. umarstvo, X (11-12); 774-785.
UDK 630*904 (470)

34

Milorad ijak, Anka Dini

397. Kosa, Stevan: Zemljane pregrade u bujiarstvu Italije = Earth banks in flood management in Italy. - umarstvo, X (11-12); 786-790.
UDK 630*384 (450)

1958 (XI)
398. Kolarovi, Stevan: Uredenje uma i turizam = Lamenagement et le tourisme. umarstvo, XI (1-2); 3-15. Rs., Summ.
UDK 630*61 + 907. 2
399. Ivkov, Radovan: O introdukciji stranih vrsta drvea = On introduction of foreign tree species. - umarstvo, XI (1-2); 16-23. Rs.
UDK 630*232. 11
400. Bunuevac, Toma: Uloga unja (organske mrtve umske prostirke, stelje) u
pojavi erozije zemljita = Part played by forest litter (dead organic matter of
the forest floor) in the phenomenon of soil erosion. umarstvo, XI (1-2);
24-39. Summ.
UDK 630*114. 35 + 116. 6
401. Simonovi, Milutin; Jankovi, Aleksandar: Jednostavniji nain nivelanja pri
trasiranju umskih puteva i eleznica = More simple method of leveling at
tracing forest roads and railways. - umarstvo, XI (1-2); 40-50. Rs.
UDK 630*381. 1: UDK 624. 133
402. Pejoski, Branislav: Terpentinska industrija Poljske = The turpentine industry in Poland. umarstvo, XI (1-2); 51-57. Rs., Rez.
UDK 630*284 (438)
403. Mairevi, ore: Hemiska ispitivanja bosanske bukve = Chemical testing
of Bosnian beechwood. umarstvo, XI (1-2); 58-65.
UDK 630*813: 674. 031. 12
404. Lazarevi, Zora; Kora, Mladen: O pojavi poligamije kod Populus tremula
= On the polygamy at Populus tremula. - umarstvo, XI (1-2); 66-68.
UDK 630*165. 4: UDK 581. 16 + 582. 623 Populus tremula
405. Jovanevi, Milorad: O krupnoi i teini semenki, plodova i kotica umskih i parkovnih vrsta iz naeg mediteranskog podruja = On largeness and
weight of seeds, fruits and kernels of some forest and park species from our
Mediterranean area. - umarstvo, XI (1-2); 69-79.
UDK 630*232. 3
406 Hafi, Veronika; Obradovi, Obrad: Postanak i razvitak smonih kanala i traheida smre sa Kopaonika u toku vegetacije = Origin and development of
resin ducts and tracheids in Norway spruce from Kopaonik Mt. - umarstvo,
XI (1-2); 79-82.
UDK 630*811. 149 + 174. 7 Picea excelsa
407. Jovi, ore: ume i umarstvo Francuske = Forests and forestry in France.
- umarstvo, XI (1-2); 82-88.
UDK 630*904 (44)
408. Stjepanovi, Budimir: Iskoriavanje i prerada trske (Phragmites communis) = Utilization and processing of reed. - umarstvo, XI (1-2); 89-100.
UDK 746. 7
409. Mileti, arko: Prilog poznavanju uzroka suenja uma bukve na junom
Kuaju = Contribution to the knowledge of causes of depletion of beech fo-

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

410.

411.

412.

413.

414.

415.
416.

417.
418.

419.
420.

35

rests in the Juni Kuaj mountain. umarstvo, XI (3-4); 129-142. Summ.,


Rs.
UDK 630*48 Fagus
Jovanovi, Milutin: Neka zapaanja o uticaju svetlosti na proizvodnju drvne
mase kod hrasta = Observations regarding the influence of light upon ligneous matter production in the oak. umarstvo, XI (3-4); 144-154. Summ.,
Rs.
UDK 630*111. 8 + 56
Popovi, Vladislav; Stoi, Dragomir: Izbor oblovine za izradu greda maksimalne nosivosti Choice of logs for the shaping of beams of maximum
load sustaining capacity. umarstvo, XI (3-4); 155-160. Summ., Rs.
UDK 630*833. 121 + 832. 10
Jedlowski, Duan: Temperatura tla pod kamenim ploama = Temperature of
the ground paved with stone glabs. umarstvo, XI (3-4); 161-172. Summ.,
Rs.
UDK 630*114. 1
Pejovi, Duan: Prilog poznavanju strukture i prirasta u istoj bukovoj sastojini karaktera praume u predelu osin grob (Grdelika klisura) = Contribution to the structure and growth in the pure beech forest of virgin forest
character, in the osin grob site (Grdelika klisura). umarstvo, XI (34); 173-185. Summ., Rs.
UDK 630*56
Hafi, Veronika: Crveni hrast Q. borealis Michx. (Anatomska graa i
tehnika svojstva) = Northern red oak (Quercus borealis Michx.) Anatomical structure and technical properties. umarstvo, XI (3-4); 186-190.
Summ., Rs.
UDK 630*811/812 Quercus borealis
Kora, Mladen: ikare leske u dolini Lepenca = Common hazel brush-wood
in the valley of Lepenac. umarstvo, XI (3-4); 191-199.
UDK 630*187 +182. 46 + 176. 1 Corylus
Sekuli, Milan: Gajenje odoljena Valeriana officinalis (fam. Valerianaceae) = Cultivation of Valeriana officinalis (fam. Valerianaceae). umarstvo, XI (3-4); 200-211.
UDK 582. 975 Valeriana officinalis
Karakuevi, Blagoje: Organizacija slube na gradilitu = Service organization on construction site. umarstvo, XI (3-4); 312-221.
UDK 65. 014. 1: 630*38
uri, Miodrag: Upotreba stimulatora pri smolarenju crnog bora na podruju Semegnjevske gore = Use of stimulus at resin tapping of Austrian pine in the region of Semegnjevska gora. - umarstvo, XI(3-4); 223-230.
UDK 630*284
Tei, ivojin: Kine gliste kao inilac plodnosti umskih zemljita = Rainworms as factor of fertility of forest soils. - umarstvo, XI (3-4); 233-237.
UDK 630*114. 5: 595. 1
Jovanovi, Branislav; Tucovi, Aleksandar: Prethodno saoptenje o hibridizaciji topola u 1957. godini = Preliminary information on the hybridization
of poplars in 1957 =. umarstvo, XI (5-6); 263-277. Summ., Rs.
UDK 630*165. 72 Populus

36

Milorad ijak, Anka Dini

421. Radulovi, Svetislav: Ogledi nege u umama zapadnog Srema = Experiences concerning the tending of the western Srem forests. umarstvo, XI (56); 278-294. Summ., Rs.
UDK 630*245
422. Jankovi, edomir: Integralne melioracije planinskih i pretplaninskih slivova (Pojam, princip i procedura) = Integral amelioration of catchments areas
of mountainous and hilly regions. umarstvo, XI (5-6); 295-304. Summ.,
Rs.
UDK 630*385
423. orovi, Milica; Stjepanovi, Leposava: Rastenje korena i korenskih dlaka
kod biljaka Pinus nigra L. i Robinia pseudoacacia L. na razliitim temperaturama podloge = The growth of root and root hairs in plants of Pinus nigra L. and Robinia pseudoacacia L. under different temperatures of substratum. umarstvo. XI (5-6); 305-314. Summ., Rs.
UDK 581. 144. 2: 630*114. 1
424. Anti, Mihailo:Melioracija refuliranog peska kao onova za ozelenjavanje
terena Novog Beograda = Melioration of dredged sand as a basis fot afforestation of the New Belgrade area. umarstvo, XI (5-6); 315-327.
Summ., Rs.
UDK 630*114
425. Ei, Nikola:Prauma Peruica = The Peruica virgin forest. umarstvo, XI
(5-6); 328-336. Summ., Rs.
UDK 581. 526. 422. 2
426. Bullard, W. E.: Sistem korienja zemljita u Jugoslaviji = The land use pattern in Yugoslavia. umarstvo, XI (5-6); 337-343. Summ., Rs.
UDK 630*114
427. Ivkov, Radovan; Stojanovski, Vojislav: Neka iskustva iz vetakog podizanja uma u SAD = Experiences to be drawn from artificial forest restocking
in United States of America. umarstvo, XI (5-6); 344-352. Summ., Rs.
UDK 630*232 (73)
428. Vukovi, Duan: Divlja i lov, umarstvo i drvna industrija Crne Gore u
Enciklopediji Jugoslavije = Game and hunting, forestry and woodworking industry in Montenegro in Encyclopedia of Yugoslavia. umarstvo, XI (5-6); 353-359.
UDK 630*156: 674
429. Kneevi, Milutin: Uticaj ugla presecanja vlakanaca na vrstou pritiska i
savijanja kod bukovine = Influence of the angle under which are fibres are
cut on the strength in compression and in bending of beech timber. umarstvo, XI (7-8); 389-399. Summ., Rs.
UDK 630*823 + 812. 71/72
430. Mileti, arko: Jedan novi metod prevoenja (konverzije) izdanakih uma
u visoke = A new method of conversion of coppice forests to high forests.
umarstvo, XI (7-8); 400-408. Summ., Rs.
UDK 630*232 + 222 + 221
431. Beltram, Vladimir: Savremene mere nege uma kao faktor produktivnosti
rada = Modern silvicultural measures as a factor in the productivity of
work. umarstvo, IX (7-8); 409-415. Summ., Rs.
UDK 630*24

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

37

432. Marinkovi, Dragoslav; Milievi, Slavoljub: Gradoni viestruka prednost ovog naina pripreme zemljita pri poumljavanju erodiranih terena =
Gradoni system multiple advantages of this system of soil preparation in
the afforestation of eroded lands. umarstvo, XI (7-8); 416-423. Summ.,
Rs.
UDK 630*237
433. Nikoli, Sreten: Neka aktuelna pitanja smolarenja u NR Srbiji Nedostatak
sistema u dosadanjem radu- = Some problems in turpentining system in the
Peoples Republic of Serbia. umarstvo, XI (7-8); 424-437. Summ., Rs.
UDK 630*284
434. Soljanik, Ivan: Ogledi razmnoavanja srebrolisnog javora i crvenog hrasta
kod nas = Experiments with the propagation of silver maple and red oak.
umarstvo, XI (7-8); 438-443. Summ., Rs.
UDK 630*232. 3
435. Tei, ivojin: Problem istraivanja mikoriza u umarstvu = Problem of
mycorrhiza investigations in forestry. -umarstvo, XI (7-8); 444-448.
UDK 630*114. 6
436. Stanescu, Constantin: O upotrebi hemijskih sredstava iz aviona = On utilization of chemical products from the plane. umarstvo, XI (7-8); 448-454.
UDK 630*414
437. Glavini, Ruica: Bonsai minijaturno drvee Bonsai = Bonsai - miniature trees. - umarstvo, XI (7-8); 455-459.
UDK 630*278
438. Paramenti, Obrad: Proizvodnja heraklita i njegove osobine = Production of
heraclite and its properties. umarstvo, XI (7-8); 463-471. Summ., Rs.
UDK 674. 81
439. Jeremi, Jefta: Problemi umarstva i mere za unapreenje umske proizvodnje = Forestry problems and measures for improving forestry production.
umarstvo, XI (9-12); 537-558. Summ., Rs.
UDK 630*64
440. Klepac, Duan: Mjera za podizanje umske proizvodnje = Measures to increase forestry production. umarstvo, XI (9-12); 557-571. Summ., Rs.
UDK 630*64
441 Todorovi, Danilo: Osvrt na definiciju oblika stabla = Reconsidering the definition of the form of stem. umarstvo, XI (9-12); 573-588. Summ., Rs.
UDK 630*524. 11
442. Mairevi, ore: Natrulo drvo kao sirovina za proizvodnju celuloze = Rotten timber as raw material for the pulp production. umarstvo, XI (9-12);
589-596. Summ., Zsfg.
UDK 630*33 + 861
443. Dimitrijevi, arko: Jedan metod za istraivanje prirasta u zavisnosti od boniteta = Research method for the increment determination in connection
with the site class. umarstvo, XI (9-12); 597-610. Summ., Zsfg.
UDK 630*56
444. Jovanovi, Branislav: Prilog prouavanju varijabilnosti ploda cera (Quercus cerris L.) = Contribution to the study of variability of the fruit of Turkey
oak. umarstvo, XI (9-12); 611-626. Summ., Rs.

38

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*176. 1 Quercus cerris: UDK 581. 15


445. Vasiljevi, Svetislav: Novi postupak izrade mikroskopskih preparata maceracijom = A new proceeding method in production of microscopic preparations by maceration. umarstvo, XI (9-12); 629-634. Summ., Rez.
UDK 630*811
446. Fukarek, Pavle: Nekoliko novih podataka o rasprostranjenju borike (Daphne blagayana Frey.) na Balkanskom Poluostrvu = Some new data over the
spreading of the Daphne blagayana Frey. on the Balkan Peninsula. umarstvo, IX (9-12); 635-637. Summ., Zsfg.
UDK 582. 865 Daphne blagayana
447. Bullard, W. E.: Mrea hidrometeorolokih stanica = Net of hydrometeorological stations. umarstvo, XI (9-12); 639-642. Summ., Rs.
UDK 630*111
448. Ginculj, Sergije: Prilog poznavanju divljeg kestena i upotrebe njegovog drveta u Sloveniji = Contribution to the knowledge of European Horse-chestnut and use of its wood in Slovenia. - umarstvo, XI (9-12); 643-652.
Summ., Rs.
UDK 630*176. 1 Aesculus hippocastanum: 674. 031. 772. 3
449. Kosonogov, Pavle: Metod odreivanja prirasta prebornih uma = Method
for determination of increment in selection forests. umarstvo, XI (9-12);
653-655. Rs.
UDK 630*56 + 221

1959 (XII)
450. Pipan, Rudolf: Povodom izvetaja eksperta FAO g. Simmonsona Metodi
inventarizacije uma = Do we need a new general forest inventorying. umarstvo, XII (1-2); 3-12. Summ.
UDK 630*524. 6
451. Krsti, Mihailo: O obimu trulei bukovih debala u junom Kuaju = On the
decay losses of beech stems in Juni Kuaj. umarstvo, XII (1-2); 1327. Summ.
UDK 630*443. 3 + 416. 3
452. Stoi, Dragomir; Popovi, Vladislav: Mogunosti smanjenja trokova utovara i istovara drveta = Possibilities of decreasing and unloading costs of
wood. umarstvo, XII (1-2); 29-35. Zsfg
UDK 630*371 + 662
453. Gruji, ivko: Potronja drveta u Grdelikoj klisuri i Vranjskoj kotlini =
Consumption of wood in Grdelika gorge and Vranje valley. - umarstvo,
XII (1-2); 37-48. Zsfg.
UDK 630*33
454. Mari, Branislav: Prilog poznavanju crnog bora sa krenjakih litica istone
Srbije = Contribution to the knowledge of Austrian pine from calcareous
rocks in East Serbia. umarstvo, XII (1-2); 49-56. Summ.
UDK 630*181. 3: 174. 7 Pinus nigra
455. Jovanovi, Milutin: Odnos izmeu koliine lia i proizvedene drvne mase
kod srebrnaste lipe (Tila argentea Desf.) = Relation between the quantity of

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

456.

457.
458.

459.

460.

461.

462.

463.
464.

465.

466.

39

foliage and produced wood mass of linden-trees (Tilia argentea Desf.).


umarstvo, XII (1-2) 57-64. Summ.
UDK 630*33 + 531
Mileti, arko: Sa studijskog putovanja u vajcarsku (Gajenje i ureivanje
uma) = From the study trip in Switzerland (Sylviculture and forest management). - umarstvo, XII (1-2); 65-79. Zsfg.
UDK 630*971
Maksimovi, Milo: Kontrola brojnosti gubara = Control of gipsy moth numerosity. -umarstvo, XII (1-2); 86-90.
UDK 630*453 Liparis dispar
Radulovi, Svetislav; Pejovi, Duan: Jo jedan prilog prouavanju razvoja
crnog bora na Avali na stanitu Querceto-Carpinetum serbicum (Rudski)
= A contribution more to the study of development of the Austrian pine on
habitat Querceto-Carpinetum (Rudski) on mount Avala. umarstvo, XII
(3-4); 105-116. Rs.
UDK 630*234
Dimitrijevi, arko; orevi, Ruica: Fitocenoloka istraivanja i praktino ureivanje uma na Suvoj planini = Phytocoenologic investigations and
practical forest management on mount Suva planina. umarstvo, XII (34); 117-129. Zsfg.
UDK 630*188 + 61
Nikoli, Sreten: Reavanje nekih jednaina znaajnih za nauna istraivanja
i praksu u umarstvu = Solving some equations important for forest research and practice. umarstvo, XII (3-4); 131-139. Summ.
UDK 630*945. 4: 519. 9
Soljanik, Ivan: Uticaj ekspozicije na zdravstveno stanje uma (Na pojavu
potkornjaka) = Influence of exposition to the health condition of forest (To
the outbreak of engraving beetle). umarstvo, XII (3-4); 141-147. Summ.
UDK 630*453 + 113
Gaji, Milovan: Uticaj biotskih faktora na floru i vegetaciju planine Rudnik
= Influence of biotic factors to the flora and vegetation of the mount Rudnik. umarstvo, XII (3-4); 148-152. Rs.
UDK 58. 02: 581. 9 (234. 42 Rudnik)
Korf, Vclav: Ureenje uma u ehoslovakoj = Forest management in
Czechoslovakia. umarstvo, XII (3-4); 153-159. Rs.
UDK 630*61 (437)
Svoboda, Pravdomil: Upotreba fitocenologije pri gospodarskom ureenju
uma u ehoslovakoj (SR) = Application of phytocenology in the forest
management in Czechoslovakia. umarstvo, XII (3-4); 160-165. Rs.
UDK 630*188 + 62
Milosavljevi, Ratibor: Rasturanje insekticida avionom i helikopterom u cilju zatite uma od tetnih insekata = Dispersion of insecticides by plane
and helicopter with purpose to forest protection from injurious insects. - umarstvo, XII (3-4); 180-183.
UDK 630*453 + 414
Simeunovi, Duan: kolovanje visokokvalifikovanih umarskih strunjaka
u Italiji = Education of high-qualified forestry experts in Italy. - umarstvo,
XII (3-4); 186-189.

40

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*945. 3
467. Beltram, Vladislav: Industrija papira i proizvodnost umarstva = Paper industry and productivity of forestry. umarstvo, XII (5-6); 213-227. Zsfg.
UDK 630*861
468. Jankovi, edomir: Problem zasipanja hidroakumulacija nanosom u Jugoslaviji i u svetu = Problem of filling-up accumualtion bassins by erosion materials. XII (5-6); 229-237. Rs.
UDK 630*385
469. Mileti, arko: Analiza nekih metoda odreivanja broja i zapremine uraslih
stabala = Analysis of some methods for determination of the number and
volume of ingrown trees. umarstvo, XII (5-6); 239-251. Rs.
UDK 630*221. 4: 562
470. Kosonogov, Pavle: Nov metod vaenja i analize izvrtaka = A new method
of extracting and analysing cores from the trees. umarstvo, XII (5-6);
252-258. Rs.
UDK 630*521
471. Vasiljevi, Svetislav: Raspored i broj smonih kanala nekih etinara = Disposition and number of resin ducts of some conifers. umarstvo, XII (5-6);
259-266. Summ.
UDK 630*811. 149: 674. 032
472. Andrejevi, Momilo: Da li su gradoni novina za nau zemlju? = Are gradons anything new for our country?. - umarstvo, XII (5-6); 268-272.
UDK 630*384
473. Pani, ore: O koeficijentu opadanja prenika bukve na Rudniku u naroite
svrhe = On the coefficient of beech diameter diminishing on the mount
Rudnik for particular purposes. XII (5-6); 273-281. Rs.
UDK 630*521
474. Erdei, Josip: Beleke o nekim biljnogeografski vanijim vrstama u umama zapadne Vojvodine = Notes on some species being more important from
the phytogeographical point of view in the forests of West Vojvodina. umarstvo, XII (5-6); 282-287. Rs.
UDK 630*17
475. Blagojevi, Duan: Prilog istoriji eksploatacije uma u vremenu od 1947.
do 1951. godine = A contribution to the history of forest utilization in the
period from 1947. to 1951. umarstvo, XII (5-6); 288-295.
UDK 630*3
476. Kosonogov, Pavle: Prirast prebirnih uma i probne povrine kao sredstvo za
njegovo odreivanje = Increment of forests where trees are removed by selective cutting. umarstvo, XII (7-8); 329-341. Rs.
UDK 630*56 + 221
477. Soljanik, Ivan: Solarizacija kao faktor za formiranje biljnog pokrivaa uopte i uslova za eroziju = Solarization as a factor of forming both plants cover
in general and conditions favorable to erosion. umarstvo, XII (7-8); 342351. Rs.
UDK 630*181. 2 + 384
478. Stefanovi, Vladimir: Standardizacija i kontrola kvaliteta proizvoda umarstva i drvne industrije = Standardization and quality inspection of products
of forestry and lumber industry. umarstvo, XII (7-8); 352-358. Rs.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

41

UDK 630*85
479. Erdei, Josip: Na marginama dveju fitocenoza = On the margins of two
phytocoenoses. XII (7-8); 359-367. Rs.
UDK 630*182
480. Popnikola, Niko: Osvrt na nacionalne parkove u NR Makedoniji = Review
of national parks in Macedonia. XII (7-8); 368-376.
UDK 630*907. 1
481. Simeunovi, Duan: umarsko zakonodavstvo vajcarske = Forest legislation of Switzerland. XII (7-8); 377-382. Rs.
UDK 630*93 (494)
482. Golovik, Trajko: Teorisko i praktino rasmatranje upotrebe bazisne letve
Wild T3 = Theoretical and practical consideration of use of the basis lath. umarstvo, XII (7-8); 383-387. Rs.
UDK 630*581
483. Sekuli, Milan: O nekim biljkama za vezivanje zemljita ugroenog od
erozije = About some plants. . . - umarstvo, XII (7-8); 398-404.
UDK 630*237
484. Trifunovi, Dragoljub: Istraivanja uticaja smolarenja crnog i belog bora na
Deliblatskoj peari i Semegnjevskoj gori (Zlatibor) = Investigation of the
influence of turpentinig practices to the increment of Austrian and Scotch
pine in both Deliblatska moving sand and Semegnjevska hill. umarstvo,
XII (9-10); 431-441. Rs.
UDK 630*284
485. Kneevi, Milutin: Maksimalni panung jednakih debljina dasaka pri posebno tretiranom rezu = The maximal span of boards of equal thickness at
particularly treated cut. umarstvo, XII (9-10); 443-450. Zsfg.
UDK 630*832. 181
486. Jovanovi, Branislav; Tucovi, Aleksandar: Zapaanja o dejstvu jonizujueg zraenja na seme i prirast Populus virginiana Foug. prethodno saoptenje = Observations on the effect of ionizing radiation to the seed and the
increment of Populus virginiana Foug. -umarstvo, XII (9-10); 451-462.
Rs.
UDK 630*232. 315. 3 Populus virginiana: 537. 57
487. Ei, Nikola: Tabele padova promjera od panja do prsne visine = Table showing the diameter decrease rate from the stump to the breast height. umarstvo, XII (9-10); 463-469. Zsfg.
UDK 630*521
488. Radulovi, Svetislav: Prilog pitanju nege bukovih uma u Srbiji = A contribution to the knowledge of cultivation of beech forests in Serbia. umarstvo, XII (9-10); 471-482. Rs.
UDK 630*24
489. Toi, Mihailo: Nova nalazita munike (Pinus heldreichii Christ) u Srbiji =
New localities of Whitebark pine (Pinus heldreichii Christ) in Serbia. umarstvo, XII (9-10); 485-490. Rs.
UDK 630*174. 7 Pinus heldreichii + 181. 1
490. Milin, ivanka; Gaji, Milovan: Prilog poznavanju edafskih uslova bukovih
uma (as. Fagetum montanum) gospodarske jedinice Juni Kuaj III = A
contribution to the knowledge of edaphic conditions of beech forests (Fage-

42

491.

492.

493.
494.

495.
496.

497.

498.

499.
500.

501.

Milorad ijak, Anka Dini

tum montanum) in South Kuaj Mountain. umarstvo, XII (9-10); 491499. Rs.
UDK 630*11 + 228. 2 Fagetum montanum
Pejovi, Duan: Prilog poznavanju odnosa izmeu klimatskih faktora i irine goda u vetakim kulturama crnog bora na Avali = Contribution to the
knowledge about relations among climate conditions and annual ring width
in artificial plantations of the Austrian pine. - umarstvo, XII (9-10); 513520.
UDK 630*111. 8 + 52
Stanojkovi, Milan: Uproeni nain obeleavanja krunih krivina na umskim putevima sa pomonih temena = Simplified method of marking circular curves on forest roads from auxiliary tops. - umarstvo, XII (9-10); 521525.
UDK 630*383
Zubovi, Jovan: Prirodna uma i kultivisana uma = Natural and cultivated
forest. umarstvo, XII (11-12); 537-542. Rs.
UDK 630*903
Fukarek, Pavle; eljo, Ahmed: Hibridi izmeu gorskog i planinskog javora
(Prethodno saoptenje) = Hybrids between two species of maples (A preliminary communication). umarstvo, XII (11-12); 543-548. Rs.
UDK 630*174. 7 Pinus sp + 575. 127
Dudi, Milan: Prirodno zaraivanje belenica na crnom boru = Natural cicatrization of faces on Austrian pine trees. umarstvo, XII (11-12); 549-559.
UDK 630*284
Radulovi, Svetislav; Vrcelj, Darinka: Rezultati prouavanja razvoja vajmutskog bora na Deliblatskoj peari = Results of studies of White pine development in Deliblato sands. umarstvo, XII (11-12); 561-569. Rs.
UDK 630*181. 2
Velikovi, Dimitrije: Nalazita meje leske (Corylus colurna L.) na podruju umskog gazdinstva Vranje = Locations of Corylus colurna in the
region of Vranjska valley. umarstvo, XII (11-12); 571-582. Rs.
UDK 630*181. 1 Corzlus colurna
Pani, ore: Prilog poznavanju debljine kore kod breze (Betula verrucosa
Ehrh.) = Contribution to the knowledge of bark thickness of birch trees (Betula verrucosa Ehrh.). umarstvo, XII (11-12); 583-594. Rs.
UDK 630*523 + 176. 1 Betula
Micov, Dragan: Nepoznato oboljenje borovih sadnica = An unknown disease of pine seedlings. umarstvo, XII (11-12); Rs.
UDK 630*44
Tomac, Zvonimir: Razmatranja o odreivanju etata u prebornim umama
(Prethodna obavetenja) = Some considerations on the determination of yield in selective cutting forests. umarstvo, XII (11-12); 597-599. Rs.
UDK 630*624
Mihajlovi, Ilija: Neka zapaanja u vezi sa oetinjavanjem bukovih uma na
podruju sreza zajearskog = Some observations of introduction of conifers
in beech forests in the region of Zajear district. umarstvo, XII (11-12);
601-611. Rs.
UDK 630*232. 1: 174. 7

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

43

502. Sekuli, Milan: O prouavanju lekovitog bilja na junom delu Velikog Jastrepca = On the study of medicinal herbs at the southern part of Veliki Jastrebac Mt. umarstvo, XII (11-12); 612-616. Zsfg.
UDK 635. 7

1960 (XIII)
503

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

511.

512.

Jovanovi, Stevan: Znaaj linealnih zasada topola brzog rasta u sklopu poljezatitnih pojaseva i plantaa = Significance of rows of fast-growing poplars planted in the complex windbreaking belts and plantations. umarstvo, XIII (1-2); 3-14. Rs.
UDK 630*265/266 Populus
Trifunovi, Dragoljub: Racionalni metod izrade tablica prinosa i prirasta za
jednodobne sastojine kratke ophodnje = A rational method of making yield
and increment tables for even-aged stands of a short rotation. umarstvo,
XIII (1-2); 15-27. Rs.
UDK 630*56 + 222
Dudi, Milan: Oplemenjivanje crnog bora kalemljenjem = Improvement of
Pinus nigra by grafting. umarstvo, XIII (1-2); 30-34. Summ.
UDK 630*174. 7 Pinus nigra: 581. 165. 73
Kosonogov, Pavle: Tekui prirast i nain njegovog odreivanja = The current increment and the method of its determination. - umarstvo, XIII (12); 35-48. Rs.
UDK 630*560
Stilinovi, Slobodan: Razmatranja o primeni nekih metoda za procenjivanje
kvaliteta sadnog materijala u naim uslovima = Consideration of use of some methods for evaluating quality of planting material under our conditions. umarstvo, XIII (1-2); 49-55. Rs.
UDK 630*232. 411. 2/3
Tomac, Zvonimir: Razmatranja o odreivanju etata u prebirnim umama
(Prethodna obavetenja) = Considerations on determination of harvest in forests with selection system of cutting (Preliminary informations). umarstvo, XIII (1-2); 57-64. Rs.
UDK 630*61
Gaji, Milovan: Sadanja i nekadanja stanita bukovo-jelovih uma (Abieto-Fagetum Jov) u umadiji = Todays and ancient sites of mixed beech and
fir forests (Abieto-Fagetum Jov.) in umadija. XIII (1-2); 65-70. Rs.
UDK 630*182. 3 Abieto-Fagetum
Nikoli, Sreten: Dinamika curenja smole = Dynamics of resin flow. umarstvo, XIII (1-2); 71-78. Rs.
UDK 630*284. 1
Jevti, Jeremija: Neka zapaanja o urodu semena Panieve omorike na Tari
= Some observations on seed yield of Serbian spruce on Mount Tara. XIII
(1-2); 79-87.
UDK 630*174. 7 Picea omorika + 232. 3
oli, Duan: Teoriski i praktian znaaj prouavanja ekologije Panieve
omorike (Picea omorika Pan.) = Theoretical and practical significance of

44

513.
514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

Milorad ijak, Anka Dini

studying ecology of Serbian spruce (Picea omorika Pani). umarstvo,


XIII (1-2); 104-108.
UDK 630*174. 7 Picea omorika + 181
Jovanovi, Branislav; Tucovi, Aleksandar: Novi hibridi topola u 1959. godini = New poplar hybrids in the year1959. XIII (3-4); 137-148. Rs.
UDK 630*165 Populus 1959
Gavrilovi, Slobodan: Nova otkria u oblasti borbe sa erozijom = New discoveries in the field of erosion control. umarstvo, XIII (3-4); 149-160.
Rs.
UDK 630*384
Simunovi, Milivoje: Poljezatitni pojasevi na mediteranskom i submediteranskom kru = Shelterbelts on Mediterranean and Submediterranean karst.
- umarstvo, XIII (3-4); 161-176. Rs.
UDK 630*266
Mehi, Mustafa: Analiza stanja visokih prebornih uma u cilju sprovoenja
mjera za kvalitativno poboljanje strukture prinosa = Analysis of situation
in high selection forests with the aim in carrying out for qualitative improvement of yield structure. - umarstvo, XIII (3-4); 177-187. Zsfg.
UDK 630*221 + 624
Soljanik, Ivan: Biljni pokriva u slivu reke Pinje i potreba njegove obnove
u cilju borbe protiv erozije = Plant cover in the river basin of Pinja river
and need of its restoration due to erosion control. - umarstvo, XIII (3-4);
189-200. Rs.
UDK 630*237
Luki-Simonovi, Nadeda: Prilog poznavanju tehnikih svojstava smre =
A contribution to the knowledge of spruce technical properties. umarstvo, XIII (3-4); 201-208. Rs.
UDK 630*812: 674. 032. 13
Vukovi, Duan: Poumljavanje i stabilizacija erodiranih terena u SAD =
Reforestation and stabillzation of eroded areas in USA. umarstvo, XIII
(3-4); 209-232. Summ.
UDK 630*237 + 232 (73)
Mileti, arko: O metodici odreivanja zapreminskog prirasta = About the
method of the volume increment determination. umarstvo, XIII (5-6);
259-269. Rs.
UDK 630*562
Tei, ivojin; Vujanov, Nada; Todorovi, Milan: Prilog prouavanju rizosferne mikorize umskog drvea = Contribution to the knowledge of rhizosphere mycorrhiza on forest trees. umarstvo, XIII (5-6); 271-281. Rs.
UDK 581. 43 + 557. 24
Nikoli, Svetozar: Geometriske sheme o nekim biolokim procesima = Geometric shemes on some biological processes. - umarstvo XIII (5-6); 283294. Rs.
UDK 581. 1
Vukievi, Emilija; Miloevi, Radmila: Dinamika vegetacije i mikrobna
populacija nekih umskih poarita = Vegetation dynamics and microbial
population of some forest burnt areas. umarstvo, XIII (3-4); 295-306.
Rs.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

45

UDK 630*182 + 43
524. Trifunovi, Dragoljub; Popovi, aslav Proizvodna sposobnost sastojina
najrairenijih vrsta topola u AP Vojvodini = Productive capacity of stands
of the most widespread poplars in Autonomous Province Voivodina. - umarstvo, XIII (7-8); 359-373. Rs.
UDK 630*176. 1 Populus + 221 + 61
525. Dudi, Milan: Stimulisanje rastenja ponika crnog bora izazvano jonizujuim zraenjem semena = Stimulative effect on growth of young seedlings of
Pinus nigra caused by ionizing radiation on seeds. - umarstvo, XIII (7-8);
375-382. Summ.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Pinus nigra
526. Toi, Mihailo: Jo neki podaci o rasprostranjenju munike (Pinus heldreichii Christ) u Srbiji = Some data about distribution of Whitebark Pine (Pinus
heldreichii Christ.) in Serbia. - umarstvo, XIII (7-8); 383-388. Rs.
UDK 630*174. 7 Pinus heldreichii + 181. 1
527. Jevti, Milo: Kratak prikaz savremene semenske i rasadnike proizvodnje
u Francuskoj = Short review of contemporary seed and nursery production
in France. - umarstvo, XIII (7-8); 394-402. Rs.
UDK 630*232. 3 (44)
528. Radulovi, Svetislav: Duglazija u svetlosti podataka njenog razvoja na Avali = Douglas fir in the light of its development on the mount Avala. umarstvo, XIII (9-10); 415-424. Rs.
UDK 630*174. 7 Pseudotsuga douglasii + 181
529. ivojinovi, Dragutin: Ekonomska opravdanost zatite umskih kultura od
grica na Deliblatskom Pesku hemijskim sredstvima = Economic justification of the forest plantations protection against the grubs by chemical means
on the Deliblato sands. - umarstvo, XIII (9-10); 425-428. Rs.
UDK 630*453
530. Kosonogov, Pavle: O znaenju i ulozi pojma prirasta unazad u problematici prouavanja svojstava prirasta i odreivanja njegovih veliina = About
the significance and role of the notion increment backwards in problematic of studying the increment characteristics and determination of its values.
- umarstvo, XIII (9-10); 429-439. Rs.
UDK 630*56
531. Nikolovski, Trajko: Savremene metode intenzivnih direktnih konverzija degradiranih uma i ikara u SAD i mogunost njihove primene u naim uslovima = Contemporary methods of intensive direct conversions of degraded
forests and brush-woods in USA and possibility of its application in our
conditions. -umarstvo, XIII (9-10); 441-453. Rs.
UDK 630*226
532. iki, Branislav: Neki ekonomski problemi umskih gazdinstava kao privrednih preduzea = Some economical problems of forest enterprises as
economical enterprises. umarstvo, XIII (11-12); 469-482.
UDK 630*64
533. Mehi, Mustafa: Primjena maksimalnog intenziteta sjee u sastojinama nepravilnog prebornog tipa planinske bukve = Over the problem of a most intensive timber cutting to be applied in high mountain type of irregularly classified beech stocks. umarstvo, XIII (11-12); 483-488. Zsfg.

46

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*32
534. Milin, ivojin: Debljina kore bukve na Junom Kuaju = The bark thickness
of the beechwood on south Kuaj. umarstvo, XIII (11-12); 489-493. Zsfg.
UDK 630*523. 1 Fagus
535. Beltram, Vladislav: Unapreenje prirodnih ekonomskih uma Preduzete
mere u NR Bosni i Hercegovini = Improvement of natural economic forests
Undertaken measures in Bosnia and Herzegovina - umarstvo, XIII (1112); 499-504. Zsfg.
UDK 630*62
536. Plavi, Stevan: Savremene agrotehnike mere u gajenju topola kao uslov
visokih prinosa = Contemporary agrotechnical measures in poplar cultivation as the condition for high yields. - umarstvo, XIII (11-12); 505-512.
UDK 630*238
537. uri, Radoslav: Neki taksacioni podaci iz sastojina Panieve omorike u
okolini Viegrada = Some estimation of forest data from Serbian spruce
stands in the surrounding of Viegrad. - umarstvo, XIII (11-12); 515-518.
UDK 630*53

1961 (XIV)
538. Nikoli, Momir: Hidrotermika priprema drveta za izradu furnira = Hydrothermical preparation of wood for manufacture of veneers. - umarstvo, XIV
(1-2); 3-13. Rs.
UDK 674. 812-419. 3
539. Lazarevi, Zora; Kora, Mladen; Gaji, Milovan: Izvesna zapaanja pri primeni nekih naina setve kod kiselog drveta (Ailathus glandulosa Desf. =
Observations at application of some methods of sowing the tree of heaven
(Ailanthus glandulosa Desf.). - umarstvo, XIV (1-2); 15-23. Rs.
UDK 630*232. 323. 1: 582. 752. 1 Ailanthus
540. Jovanovi, Slavko: umske plantae = Forest plantations. - umarstvo, XIV
(1-2); 25-31.
UDK 630*232
541. uri, Slobodan: Izgradnja fabrike ploa iverica u Pljevljima i Mojkovcu =
Particle board plants in Plevlja and Mojkovac under construction. - umarstvo, XIV (3-4); 59-66.
UDK 630*832. 2
542. imunovi, Nikola: Priblina procena godinjih nanosa koji e gravitirati
buduim akumulacijama HE Grabovice i Solakovac = Appoximative evaluation of annual aluvia gravitating to future accumulations HE Grabovica
and HE Solakovac. - umarstvo, XIV (3-4); 67-76. Zsfg.
UDK 630*385
543. Mileti, arko: Dalji prilog metodici odreivanja zapreminskog prirasta =
Next contribution to the methodics at determination of height increment umarstvo, XIV (3-4); 77-81.
UDK 630*562

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

47

544. Mari, Branislav: Poetni razvoj nekih stranih etinara na Zlatiboru = Initial
development of some foreign conifers on Zlatibor. umarstvo, XIV (3-4);
89-91.
UDK 630*174. 7 + 232. 1
545. Avdalovi, Vera: Pedoloka karakteristika zemljita oglednog polja Konjska
Ada-Ljenica sa stanovita plantanog gajenja topola = Pedological characterstic of soil on sample plot Konjska Ada-Ljenica from of the standpoint
of plantation poplar cultivation. umarstvo, XIV (3-4); 92-98.
UDK 630*114 + 238
546. Pani, ore: O prirastu breze (Betula verrucosa Ehrh,) i strukurnim elementima brezove sastojine = On increment of birch (Betula verrucosa
Ehrh.) and structural elements of birch stand. umarstvo, XIV (5-6); 115142. Rs.
UDK 630*56 + 176. 1 Betula
547. Trifunovi, Dragoljub: Jedan novi metod izrade tablica prinosa i prirasta za
jednodobne sastojine druge kategorije = A new method of preparing yield
and increment tables for even-aged stands of long rotation. - umarstvo,
XIV (5-6); 143-160. Rs.
UDK 630*562 + 566
548. Soljanik, Ivan: Proizvodnja sadnica od nedozrelog umskog semena = Production of seedlings of immature seeds. = umarstvo, XIV (5-6); 161-167.
Res.
UDK 630*232. 3
549. Jovanovi, Milutin: Izdvajanje semenskih sastojina prva faza u radu na
oplemenjivanju i selekciji umskog drvea = Selection of seed stands first
step in ameliorating and selection of forest trees. umarstvo, XIV (5-6);
169-174. Summ.
UDK 630*232. 3
550. Petrovi, D.: Jo o kretanju i trajanju vegetacije bukve = Some about growth
and duration of vegetation of beech. umarstvo, XIV (5-6); 195-199.
UDK 630*181
551. Pecovi, Miroslav: Nega mladih borovih uma u slivu reke Studenice =
Tending of young pine forests in the river basin of the Studenica river. - umarstvo, XIV (5-6); 200-205.
UDK 630*24 + 221 Pinus
552. Komar, Slavko: Novi Zakon o umama = On the new Forest Law. - umarstvo, XIV (7-8); 225-234.
UDK 630*931
553. Gavrilovi, Slobodan: Studija o primeni retardacionog sistema za borbu sa
erozijom i bujinim tokovima = A study for applicating the retardation waterway system against erosion and torrentflows. umarstvo, XIV (7-8);
235-253. Summ.
UDK 630*384
554. Radovanovi, ivorad: Kadrovi u umarstvu BiH sa aspekta ekonomike i
proizvodnosti rada = Forest personnel of Bosnia and Herzegovina considered from the aspect of economics and work productivity. umarstvo, XIV
(7-8); 255-262. Zsfg.
UDK 630*961

48

Milorad ijak, Anka Dini

555. Dudi, Milan: Neki bioloki inioci u povienju luenja borove smole = Some biological factors in the intensification of extracting pine resin. umarstvo, XIV (7-8); 263-266. Summ.
UDK 630*284
556. Simeunovi, Duan: Prva decenija jedne znaajne naune publikacije = The
first decade of a remarkable scientific publication. umarstvo, XIV (7-8);
285-294.
UDK 630*945. 2
557. Klepac, Duan.: Jedan ameriki bor brzog rasta (Pinus radiata Don., Pinus
insignis Dougl.) = An American fast-growing pine (Pinus radiata Don., Pinus insignis Dougl.). umarstvo, XIV (7-8); 295-302.
UDK 630*174. 7 Pinus radiata
558. Spasi, Lj.: umska privreda Autonomne Kosovsko-Metohijske Oblasti =
Forest economy of the Autonomus Province of Kosovo. - umarstvo, XIV
(7-8); 301-308.
UDK 630*904
559. urkovi, M.: Neki problemi u vezi sa uzgojem uma u NR Crnoj Gori i kako ih treba rjeavati = Some problems in connection with silviculture in PR
Montenegro and how to solve them. - umarstvo, XIV (7-8); 309-317.
UDK 630*22
560. Jovanovi, Stevan: Rezultati dejstva nekih sintetikih fitohormona na oiljavanje reznica jasike (Populus tremulaL.) i bele topole (Populus alba L.)
Prethodno saoptenje = Results of action of some synthetical phytohormones to the rooting of cuttings of poplars P. tremula L. and P. alba L. Preliminary communication. umarstvo, XIV (9-10); 359-369. Rs.
UDK 630*232. 3
561. Vukoti, Radivoj: Merenje suspendovanog nanosa u Korbevakoj reci =
Measuring of suspended alluvia in the Korbevaka river. umartsvo, XIV
(9-10); 371-384. Summ.
UDK 630*385
562. uri, Slobodan: Oplemenjivanje ploa iverica projekt Pljevlja = Improvement of particle boards Pljevlje project. umarstvo, XIV (9-10); 385395. Zsfg.
UDK 674. 815
563. Kosonogov, Pavle: Potreba izmena u izradi i izvrenju ureajnih elaborata
prebirnih uma = Necessity of changes in elaboration and performing of
management plans for selection forests. - umarstvo, XIV (9-10); 397-404.
UDK 630*612
564. Kolektiv umarskih strunjaka G Kraljevo = Collectif of forest experts in
the forest enterprise Kraljevo. - umarstvo, XIV (9-10); 405-412.
UDK 630*903
565. Anti, Mihajlo, Jovi, Nikola: Jedan lokalitet protorendzine na Bigaru (planina Povlen) kao klimaks stadija = The locality of protorendzine in Bigar
(mount Povlen) as climax of the stage. umarstvo, XIV (9-10); 425426. Summ.
UDK 630*114. 446. 1 (232. 42 Povlen)

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

49

566. eki, Rajica: Zakon o sprovoenju Osnovnog zakona o umama = The law
on putting of the basic law on forests into effect. - umarstvo, XIV (11-12);
447-458.
UDK 630*93
567. Popovi, Vladislav, Nikoli, Sreten: O razlici stvarne zapremine oblog drveta i njegove zapremine po Huberovoj formuli = On difference between the
real volume of round timber and its volume calculated by Huber formula.
umarstvo, XIV (11-12); 459-463. Summ.
UDK 630*524. 1/2
568. Trifunovi, Dragoljub: Istraivanja uticaja gustine na ukupan prirast debljine i zapremine u sastojinama topola na podruju Podunavlja Bake, Banata,
Potisja i Posavine donjeg Srema = Research of influence on the total increment of thickness and volume in poplar stands of river Danube region of
Baka and Banat, river Tisa and river Sava regions of Lower Srem province.
umarstvo, XIV (11-12); 465-484. Rs.
UDK 630*561 + 221 Populus
569. Pani, ore: Uvid u zdravstveno stanje bukovih sastojina na podruju Kukavice = Health conditions of beech stands in the mount Kukavica region.
umarstvo, XIV (11-12); 485-498. Rs.
UDK 630*622
570. Radulovi, Svetislav: Konverzija niskih uma izmenom naina gajenja i zamenom vrsta drvea = Conversion of low forests by change of both sylvicultural methods and change of tree species. umarstvo, XIV (11-12);
499-508. Summ.
UDK 630*440
571. Jovanovi, Slavko: Povrine i kategorije zemljita za umske plantae =
Surfaces and soil categories for forest plantations. umarstvo, XIV (1112); 509-518.
UDK 630*238

1962 (XV)
572. Mihajlovi, Novak: Erozija zemljita kao drutveni problem = Soil erosion
as a social problem. umarstvo, XV (1-2); 11-21. Summ.
UDK 630*384
573. Panov, Aleksandar: Stratifikacija = Stratification. umarstvo, XV (1-2);
23-29. Rs.
UDK 630*232. 3: 553. 305. 1
574. Albenskij, Anatolij. Selekcija i semenska sluba za sve vrste drveta u jugoslovenskim umama = Recommendations concerning the project on selection and seed service for tree species in Yugoslav forests. umarstvo, XV
(1-2); 31-38. Summ.
UDK 630*232. 3
575. Mutibari, Jovan: Prilog poznavanju prirasta i zapremine domaih crnih topola i vrba = Contribution to the knowledge of incrementand volume of domestic black poplars and willows. umarstvo, XV (1-2); 39-46; Rs.
UDK 630*56 + 524 + 176. 1 Populus + Salix

50

Milorad ijak, Anka Dini

576. Jovi, Nikola, Avdalovi, Vera: Zemljine osobine lokaliteta Prud i preporuke za dubrenje plantaa topola = Soil characteristics of the locality Prud
and recommendations for the poplar plantations fertilization. umarstvo,
XV(1-2); 47-54; Rs.
UDK 630*114. 1/3 + 228. 7
577. Stilinovi, Slobodan: Procenjivanje kvaliteta etinarskih sadnica na osnovu
odnosa stablo - drvo = The evaluation of the quality of conifer seedlings on
the basis of shoot-root ratio. umarstvo, XV (1-2); 55-58. Summ.
UDK 630*232. 411. 1/. 3 + 174. 7
578. Soljanik, Ivan: O perspektivnom planiranju u umarstvu AKMO = On perspective planning in forestry in AKMO. umarstvo, XV (1-2); 59-66. Rs.
UDK 630*911
579. Jovanovi, Milan: Za lake korienje nekih podataka pri geolokim radovima u umama = For easier utilization of some data at geodesic works in forests. umarstvo, XV (1-2); 67-74.
UDK 551. 4. 022: 630*
580. Gaji, Milovan: Jo jedno saoptenje u vezi sa bojom semena jele = Information about the seed colour of fir. - umarstvo, XV (1-2); 75-76.
UDK 630*232. 312. 9 Abies alba
581. Popovi, Vladislav: Naprava za podeavanje otrenja umskih testera Pronalazak ing. Sretena Nikolia = The device for the adjusting of the forest
saws sharpening. umarstvo, XV (1-2); 77-79.
UDK 630*362. 8
582. Pecovi, Milovan: Oetinjavanje liarskih uma na podruju umskog gazdinstva Kraljevo = Introduction of conifers in broadleaved forests in the region of the forest entrerprise Kraljevo. - umarstvo, XV (1-2); 81-85.
UDK 630*232 + 174. 7
583. Radonji, Svetozar: Uticaj golobrsta gubara (Lymantria dispar L.) na prirast uma drutvenog vlasnitva na teritoriji umske sekcije Mladenovac
1953-1957 = Influence of defoliation damage caused by the gypsy moth
(Lymantria dispar L.) on the forest increment in public property on the territory of the forest district Mladenovac. umarstvo, XV (1-2); 87-90.
UDK 630*453: 595. 782 Lymantria dispar
584. uri, Stjepan: Kontinuirana revizija ureajnih elaborata = Continual revision of management plans. - umarstvo, XV(3-4); 107-111. Rs.
UDK 630*626
585 Radovanovi, ivorad: Uticaj drvenog uglja na razvitak bora, smre i jele =
Influence of the charcoal on the development of Austrian pine, Norway
spruce and Silver fir. umarstvo, XV(3-4); 113-129. Zsfg.
UDK 630*232. 3
586. Beltram, Vladislav: Drveni ugalj u biljnoj proizvodnji. = Charcoal in plant
production umarstvo, XV (3-4); 130-132.
UDK 630*232. 3
587. Jevti, Ljubia: Statiko dimenzionisanje ravnih pregrada direktnim putem
= Statical sizing of flat dams by direct method. umarstvo, XV (3-4); 133146. Summ.
UDK 627. 823: 630*384. 2

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

51

588. Jevti, Jeremija: Uporedna ispitivanja prirasta i produkcije biomase omorike, smre i sitke u rasadnikim uslovima = Comparative research on increment and production of the biomass of Serbian spruce, Spruce and Sitka
spruce under forest nursery conditions. umarstvo, XV (3-4); 147-158.
Rs.
UDK 630*56 + 232
589. Seni, Radomir, Gaji, Milovan: Neka ispitivanja etarskih ulja iz raznih tipova semena jele (Abies alba Mill.) sa planine Goa = Some test of abstract
oils from various types of fir seeds (Abies alba Mill.) from the Mount Go.
umarstvo, XV (3-4); 159-162. Summ.
UDK 630*866. 1: 164. 8 Abies (Golija 234. 42)
590. Jovanovi, Milan: Za lake korienje nekih podataka pri geodetskim radovima u umama = For easier utilization of some data at geodesic works in
forests. umarstvo, XV (3-4); 171-180.
UDK 630: 528. 3
591. Fukarek, Pavle: Devedeseta godinjica prve dendrologije naih krajeva =
The ninetenth anniversary of the first dendrology of our countries. umarstvo, XV (3-4); 181-190.
UDK 630*174
592. Angelov, Krum: Tehnika priprema i praenje rada u pogonima za finalnu
proizvodnju u drvnoj industriji = Technical preparation and work monitoring in sections for final processing in woodworking industry. umarstvo,
XV (3-4); 191-194.
UDK 630*83
593. Kutlei, Dragoslav: Ogledna poumljavanja u Ibarskoj klisuri = Experimental afforestations in Ibarska klisura. - umarstvo, XV (3-4); 195-202.
UDK 630*233
594. Petrovi, Dragoljub: Izrada oboda za sita = Manufacture of sieve frames. umarstvo, XV (3-4); 203-204.
UDK 630*835
595. Toovi, Borivoje: Novi poloaj, zadaci i organizacija umske privrede NR
Srbije = New position, tasks and organization of forest economy in Peoples
Republic of Serbia. umarstvo, XV (5-6); 219-231. Summ.
UDK 630*906
596. Gruji, ivko, Mani, Milutin: Orijentacija proizvodnje i mogunost daljeg
investiranja u industriji drveta NR Srbije = Orientation of production and
possibilites of further investment in the timber industry of Peoples Republic of Serbia. - umarstvo, XV (5-6): 233-240. Zsfg.
UDK 674. 093: 65. 014
597. Pavi, Jovan: Kontrola tanosti obrade u industriji masivnog parketa = The
control of exact processing in the production of massive parquetry. umarstvo, XV (5-6) 241-256. Zsfg.
UDK 630*833. 18
598. Drakuli, Jovan: O poumljavanju borovima na Deliblatskom pesku = On
reforestation with pine trees in Deliblato Sands. umarstvo, XV (5-6);
257-270. Rez.
UDK 630*233

52

Milorad ijak, Anka Dini

599. Mikuleti, Vitomir: Lavsonov paempres (Chamaecyparis lawsoniana


Parl.) pogodna vrsta za oetinjavanje i plantairanje = Chamaecyparis lawsoniana Parl. a suitable kind of tree for interplanting with conifers and for
plantation. umarstvo, XV (5-6); 271-281. Rs.
UDK 630*174. 7 Chamaecyparis lawsoniana + 232. 1
600. Vrcelj-Kiti, Darinka: Zejak (Sarothamnus scoparius Koch) jedan koristan ib = Sarothamnus scoparius Koch a useful shrub. umarstvo, XV
(5-6); 283-288. Rs.
UDK 630*176. 1 Sarothamnus scoparius
601. Vidakovi, Mirko: Utjecaj gama zraenja na rast biljaka nekih konifera =
Effect of gama-radiation on the growth of certain conifer plants. umarstvo, XV (7-9); 325-338. Summ.
UDK 630*174. 7:
602. Petrovi, Milan: Metode za odreivanje intenziteta erozije i kotanje radova
u bijunim tokovima = Diagrammatic costs for a fast determination of the
erosion intensity and the summary costs of works in torrential watercourses.
umarstvo, XV (7-9); 339-350. Summ.
UDK 630*384
603. Bunuevac, Toma: Funkcije zelenih povrina naselja = Functions of green
surfaces in inhabitated places. umarstvo, XV (7-9); 351-374. Zsfg.
UDK 712. 25
604. Jevti, Milo: Zamena vrsta u borovim kulturama i sastojinama = Substitutions of tree species in pine planantions and stands. umarstvo, XV (7-9);
375-388. Rs.
UDK 630*232. 1
605. Vasili, Vojin: Topole u seoskom gazdinstvu Poplars in rural economy.
umarstvo, XV (7-9); 389-395.
UDK 630*176. 1 Populus + 261
606. Nikoli, Mihailo: Korienje grabove oblovine u kaluparskoj industriji =
Utilization of the hornbeam wood in the moulder industry. umarstvo, XV
(7-9); 396-398.
UDK 630*832. 10 Carpinus + 835
607. Trifunovi, Dragoljub: Tablice prinosa i prirasta za jednodobne bukove sastojine Fruke gore = Yield and increment tables for even-aged beech stands
on Fruka gora. umarstvo, XV (10-12); 419-430. Rs.
UDK 630*566
608. Nikoli, Sreten: Upotreba jednorunih benzinomotornih testera = The use
of hand-operated petrol-driven motor saws. umarstvo, XV (10-12); 431442. Summ.
UDK 630*362. 7
609. Jevti, Ljubia: Odreivanje maksimalnih voda na osnovu raunske kie i
intenziteta oticanja = Determination of the maximum high waters on the basis of the computational rainfall and runoff intensity. umarstvo, XV (1012); 443-456. Summ.
UDK 551. 577. 2 + 482. 215. 1
610. Vuijak, Sreten, Drakuli, Tihomir: Analiza povreivanja radnika na radu u
jednoj tvornici namjetaja = Analysis of workers casualities in a furniture
factory. umarstvo, XV (10-12); 457-462. Rs.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

53

UDK 630*963 +863


611. Kozlii, Ismail: Obraun grupa radnika na sei i izradi u umi = Settlement
of wages of group of workers i felling and cutting trees in forest. umarstvo, XV (10-12); 463-468. Rs.
UDK 630*662
612. Velikovi, Dimitrije: Plantano gajenje topola u poplavnom podruju Morave = Plantation cultivation of poplar in the inundated area of the Morava
river. umarstvo, XV (10-12); 469-477.
UDK 630*238 Populus
613. Jovanovi, Borislav: Perspektive razvoja umskog fonda Vojvodine = Development perspectives of growing stock in Voivodina. umarstvo, XV (1012); 478-483.
UDK 630*911
614. Pecovi, Miroslav: Prilog pitanju konverzije niskih uma = Contribution to
the question of conversion of coppice forests. umarstvo, XV (10-12);
484-490.
UDK 630*226 + 222
615. Stefanovi, Sava: Primena zemljanih pregrada u bujiarstvu = Application
of earth barrages in flood management. - umarstvo, XV (10-12); 491-496.
UDK 630*384
616. Pejovi, Duan: Prilog poznavanju prirasta munike (Pinus heldreichii
Christ. var. leucodermis Markgr.) na Prokletijama = Contribution to the
knowledge of the increment of the white-bark pine (Pinus heldreichii
Christ. var. leucodermis Markgr.) on Prokletije Mt. - umarstvo, XV (1012); 497-501.
UDK 630*56 + 174. 7 Pinus heldreichii

1963 (XVI)
617. Mirkovi, Dragoljub: Neki problemi nauno-istraivakog rada u umarstvu
i drvnoj industriji Srbije = Some problems in scientific-research work in forestry and wood-working industry in Serbia. umarstvo, XVI (1-2); 5-15.
UDK 630*945. 4 (497. 1 Srbija)
618. Niota, Boidar: Neke oznake planinskih tipova belog bora na planini Nie (Pinus silvestris L. ssp. hamata (Stev.) From. = Some characters of
mountain types of Scotch pine on mount Nie Pinus silvestris L. hamata
(Stev.) From. umarstvo, XVI (1-2); 17-28. Summ.
UDK 630*174. 7 Pinus silvestris L. hamata
619. Pavi, Jovan: Suenje (odmagljivanje) vazduha u odeljenjima za proizvodnju furnira = Air drying (devaporation) in veneer production works. umarstvo, XVI (1-2); 29-39. Rs.
UDK 630*832. 21 + 281
620. Glii, Miodrag: Prvi rezultati o gajenju nekih brzorastuih vrsta euroamerikih hibridnih topola van aluvijuma velikih vodotoka = First results of the
culture of some fast-growing Euroamerican poplar hybrids outside the great
watercourse alluviums. umarstvo, XVI (1-2); 41-47. Rs.
UDK 630*238 + 232. 1

54

Milorad ijak, Anka Dini

621. Martinovi, Branko: Osvrt na dosadanju izgradnju i dananje stanje umskih komunikacija u Crnoj Gori = Review at former construction and up-todate situation of forest communications in Montenegro. - umarstvo, XVI
(1-2); 48-54.
UDK 630*383
622. Beltram, Vladislav: Vie panje korienju i uzgoju breze = More attention
for the utillization and cultivation of Silver birch. umarstvo, XVI (1-2);
55-60.
UDK 630*23 + 176. 1 Betula
623. urkovi, Milorad: Poumljavanje metodom sadnje bez prethodne pripreme zemljita Iz prakse u Saveznoj Republici Nemakoj = Afforestation by
planting methods without previous soil preparation. umarstvo, XVI (12); 61-64.
UDK 630*232. 4
624. Nikolovski, Trajko: Reavanje problema koza i kozarstva u SR Makedoniji
= Solution of problem of goats and goat-breeding in PR Macedonia. umarstvo, XVI (1-2); 65-70.
UDK 630*451
625. Golubova, Radmila: O Biterlihovoj metodi i nekim njenim modifikacijama
On Bitterlich method and some its modifications. umarstvo, XVI (1-2);
71-75.
UDK 630*62 + 522
626. Poti, Mirko: Melioracija uma na Suvoj planini = Forests improvement on
Suva planina Mt. umarstvo, XVI (1-2); 76-80.
UDK 630*237 + 385
627. Dudi, Milan: Dejstvo gama zraenja na borovu smolu = Effects of gamma
radiation on pine oleoresin. - umarstvo, XVI (3-5); 99-104. Summ.
UDK 630*284
628. Nikoli, Momir: Proraunavanje prijemnika za prihvatanje drvenog otpatka
= Calculation design of collector inlet capsule for taking wood wastes. umarstvo, XVI (3-5); 105-122. Summ.
UDK 630*832. 13 + 839. 8
629. Mihajlovi, Novak: Nauka i praksa Sovjetskog Saveza u borbi protiv erozije
zemljita = Soviet science and practice in soil erosion control. umarstvo,
XVI (3-5); 125-139. Summ.
UDK 630*237 +385 (470)
630. Vukievi, Emilija; Lazarevi, Zora: Neke drvenaste medonosne vrste pogodne za erodirana podruja = Some woody honey-plant species suited for
eroded regions. umarstvo, XVI (3-5); 141-152. Summ.
UDK 630*174 + 116. 64: 638. 14. 03
631. Stanojkovi, Milan: Neke raunske metode dimenzionisanja ravnih greda
od kamena ili betona = Some computing methods to determine dimensions
of straight stone or concrete dams. umarstvo, XVI (3-5); 153-162.
Summ.
UDK 630*384
632. Beltram, Vladislav: Nega uma krupan privredni zadatak = Tending of
woods serious economic task. umarstvo, XVI (3-5); 163-176.
UDK 630*24

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

55

633. Jovi, Petar: Neki podaci i miljenja o proizvodnji smole kod nas = Some
data and opinions on resin production in our country. umarstvo, XVI (35); 177-182.
UDK 630*284
634. Kosonogov, Pavle: Kontrolni metod i njegove osnove = Method of control
and its bases. umarstvo, XVI (3-5); 183-191.
UDK 630*612
635. Mutibari, Jovan: Prilog poznavanju promene zapreminske teine drveta u
deblu bele vrbe (Salix alba L.) = Contribution to the knowledge of the variation of specific gravity in the stem of white willow (Salix alba L.). umarstvo, XVI (6-9); 225-228. Summ
UDK 630*812
636. Pejovi, Duan: Istraivanje debljinskog prirasta bukve, smre i jele u istim i meovitim sastojinama na Goliji = Comparative research on thickness
increment of beech, spruce and fir in both pure and mixed stands on Golija
Mt. umarstvo, XVI (6-9); 229-240. Summ.
UDK 630*563 + 174. 7 Abies + 176. 1 Fagus
637. Luji, Radomir: Strukturna stabilnost nekih zemljita u SR Srbiji u vezi sa
pojavom erozije = Structural stability of some soil types in SR Serbia in
connection with erosion. umarstvo, XVI (6-9); 241-249. Rs.
UDK 630*114. 14 + 116. 62
638. Nikoli, Momir: Racionalizacije kod izrade blokova za obuarske kalupe =
Rationalizations in the manufacture of blocks for footwear lasts. umarstvo, XVI (6-9); 249-256. Summ.
UDK 630*835: 65. 011
639. Peno, Milka; mit, Slobodan: Razarai drveta na Durisol ploama =
Wood destructive fungi on Durisol boards. umarstvo, XVI (6-9); 257260. Summ.
UDK 630*443: 674. 815
640. Radovanovi, ivorad: Kadrovi u umarstvu B i H sa aspekta ekonomike i
proizvodnosti rada = Personnels in the forestry of B and H from the aspect
of economics and work productivity. umarstvo, XVI (6-9); 261-274.
UDK 630*961: 658. 3. 014
641. Vrcelj-Kiti, Darinka: Nalazite virginijske kleke (Juniperus virginiana L.)
u Vojvodini i mogunosti za iri uzgoj = Habitats of Eastern Red Cedar (Juniperus virginiana L.) in Voivodina and possibilities for broader cultivation. umarstvo, XVI (6-9); 275-282. Rs.
UDK 630*174. 7 Juniperus virginiana + 232. 1
642. Petrovi, Milan: Analiza hidrolokih efekata kod primene konturnog rova =
Analysis of hydrological effects at the application of contour trenches. - umarstvo, XVI (6-9); 283-290. Rs.
UDK 630*116. 62
643. Mehi, Mustafa: Principijelna razmatranja o projektovanju umsko-privredne osnove za preborno gazdovanje = Principal discussions about the project
of the management plan for selection forests management. - umarstvo,
XVI (6-9); 291-300.
UDK 630*624

56

Milorad ijak, Anka Dini

644. Kosti, Petar: Neka zapaanja i sugestije o korienju amortizacije za regeneraciju uma na podruju sreza Leskovac = Some observations and suggestions about the amortization utilization for forests regeneration in the region of Leskovac district. umarstvo, XVI (6-9); 301-306.
UDK 630*676 + 232
645. Vidakovi, Mirko: Meuvrsno krianje Panieve omorike (Picea omorica
/Pani/ Purkye) sa sitkanskom smrom (Picea sitchensis /Bong. / Carr.) =
Interspecific crossing between (Picea omorica /Pani/Purkye) and Sitka
spruce (Picea sitchensis /Bong. / Carr.) umarstvo, XVI (10-12); 337342. Summ.
UDK 630*165 + 174. 7 Picea omorika + Picea sitchensis
646. Davidovi, Borisav; emeriki, Momilo: Ispitivanje glavnijih fiziko-mehanikih svojstava bukve Goa, eljina i Junog Kuaja = Tests of principal
physical and mechanical properties of beech wood in the mounts Go, eljin and southern Kuaj region. umarstvo, XVI (10-12); 343-356. Summ.
UDK 630*812
647. Fukarek, Pavle: Nova hibridna ili prelazna svojta javora iz Crne Gore (x Acer pseudo-obtusatum Fuk.) = A new hybrid or intermediate maple from
Montenegro (x Acer pseudoobtustum Fuk.). umarstvo, XVI (10-12);
357-362. Summ.
UDK 630*165 + 176. 1 x Acer pesudoobtusatum
648. Radovanovi, ivorad: Kadrovi u umarstvu BiH sa aspekta ekonomike i
proizvodnosti rada (III. deo) = Personnels in the forestry of B and H from
the aspect of economics and work productivity (part III). umarstvo, XVI
(10-12); 363-377. Zsfg.
UDK 630*961: 658. 3. 014
649. Stefanovi, Sava: Hidroloki proraun kod mikroakumulacija = Hydrologic
calculations in micro-accumulations. umarstvo, XVI (10-12); 379-385.
Summ.
UDK 630*385
650. Toi, Mihailo: O nalazu piramidalnog varijeteta jele (Abies alba Mill.) u
okolini Sjenice = About the habitat of the pyramidal variety of European fir
(Abies alba Mill.) in the surrounding of Sjenica. umarstvo, XVI (10-12);
387-392. Zsfg.
UDK 630*181. 6 + 174. 7 Abies alba
651. Podbrenik, Fran: Organizacija zatite proizvoda u preduzeima industrije
prerade drveta = Organization of the products protection in enterprises of
woodworking industry. umarstvo, XVI (10-12); 393-399.
UDK 630*835
652. Pecovi, Miroslav: Prilog razmatranju introdukcije etinara u bukove preborne ume = Contribution to the consideration of the conifers introduction
in beech selection forests. umarstvo, XVI (10-12); 400-409.
UDK 630*174. 7 + 232. 1

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

57

1964 (XVII)
653. Simeunovi, Duan: Prvi umarski inenjer lan Srpske akademije nauka i
umetnosti = The first forest engineer the member of the Serbian Academy
of Sciences and Art. umarstvo, XVII (1-2); 7-16.
UDK 630*945. 3
654. Nikoli, Sreten: Znaaj i mogunost primene parcijalnih normi u sei stabala i izradi umkih sortimenata = Importance and possibility of use of partial
standards of felling trees and working out forest products. umarstvo,
XVII (1-2); 17-32. Summ.
UDK 630*35
655. Pecovi, Miroslav: Prve semenske plantae etinara u Srbiji = The first
seed-orchards of conifers in Serbia. umarstvo, XVII (1-2); 37-47.
UDK 630*232. 3
656. Ljuji, Miodrag: Uspostavljanje granica uma u drutvenoj svojini = Establishing forest boundaries in public property. - umarstvo XVII (1-2); 48-50.
UDK 630*922
657. Luji, Radomir: Ureenje izvora = Regulation of springs. - umarstvo,
XVII (1-2); 51-60.
UDK 630*116
658. Jevti, Milo: Lestve za branje umskog semena = Ladder for forest seed
collection. - umarstvo, XVII (1-2); 68-70
UDK 630*232. 3
659. Ivkov, Radovan: Dranje sadnog materijala u vodi pre sadnje = Storing of
plant material in water before planting. umarstvo, XVII (3-4); 95-106.
Summ.
UDK 630*232. 412
660. Zubovi, Jovo; Popovi, Vladislav: Merenje ogrevnog drveta = Measuring
of fuel-wood. umarstvo, XVII (3-4); 107-116. Summ.
UDK 630*527
661. Maksimovi, Milo: Ogledi dejstva novih insekticida na sipce drvenare
(Platypodidae, Xyleborinae) i veliku hrastovu striibubu (Cerambyx cerdo
L.) = 117-122. Tests on action of new insecticides on Platypodidae and
Xyleborinae and on Cerambyx cerdo L. umarstvo, XVII (3-4); 117-122.
Summ.
UDK 630*414. 12 + 145. 7 x 19. 92 +98
662. Veselinovi, Nada; Peno, Milka: Rezultati ispitivanja uticaja hemijskih
sredstava i antagonistikih aktinomiceta na mikrofloru zemljita u borbi sa
bolestima korena crnog bora = Results of investigation on the influence of
chemicals and antagonistic actinomicetes to the soil microflora in the control of Austrian pine root diseases. umarstvo, XVII (3-4); 123-127.
Summ.
UDK 630*114. 6 + 443
663. Popovi, Vera: Neki ekonomski aspekti mera zatite od erozije = Some economic aspects of protective measures in the control of erosion. umarstvo, XVII (3-4); 129-132. Summ.
UDK 630*384 + 67

58

Milorad ijak, Anka Dini

664. Androi, Milan: Koordinacija naunog i pedagokog rada izmeu fakulteta


= Coordination of scientific and pedagogic works among faculties. - umarstvo, XVII (3-4); 133-137.
UDK 630*945. 3
665. Aleksov, Ivan: Posredni utroci radnog vremena i vreme prekida rada na
radnim mestima u nekim preduzeima za preradu drveta u SR Srbiji. = Intermediary working hours uses and the time work breaks at workplaces in
some woodworking enterprises in SR Serbia. umarstvo, XVII (3-4); 144153.
UDK 630*968: 674. 093
666. Ignjatovi, Milo: Primena fotogrametrije u inventarizaciji uma i mogunisti za njeno sprovoenje u naoj zemlji = Application of photogrametry in
forest inventory and possibilities for its carrying out in our country. umarstvo, XVII (3-4); 154-158.
UDK 630*582 + 621/. 622
667. Nikoli, ore: Promene na jednogodinjim mladicama crnog bora izazvane tretiranjem semena radioaktivnim izotopom 32P = Changes in one-year
Austrian pine plants provoked by treatment of seed by radioactive izothope
32
P. umarstvo, XVII (5-7); 177-186. Summ.
UDK 630*232. 3
668. Trifunovi, Dragoljub: Tablice prinosa i prirasta za jednodobne lipove sastojine Fruke Gore = Yield and increment tables for even-aged lime-tree
stands on Fruka Gora Mt. umarstvo, XVII (5-7); 187-200. Rs.
UDK 630*561 + 566
669. Maksimovi, Milo: Klopke sa mirisom enki gubara kao element za prognozu poveanja brojnosti populacije gubara = Snares with female odour of
gipsy moth (Lymantria dispar) as element for the prognosis of increase of
its population. umarstvo, XVII (5-7); 201-204. Summ.
UDK 630*413. 1 + 153. Liparis dispar
670. Marinovi, Radivoje: O naseljenosti liaja Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
na drveu Deliblatske peare = About en mass population density of the
lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. on trees in Deliblato Sands. - umarstvo, XVII (5-7); 205-209. Zsfg.
UDK 630*44 + 172. 9
671 Ignjatovi, Miodrag: Merenje visina fotogrametrijskim putem = Height measuring by photogrammetric method. umarstvo, XVII (5-7); 211-213.
UDK 630*522: 528. 7
672. Luji, Radomir: Odreivanje strukturne stabilnosti zemljinjih agregata metodom S. Henina = Determination of the structural stability of soil aggregates by S. Henin method. umarstvo, XVII (5-7); 214-219.
UDK 630. 114. 14
673. Miljevi, Kuzman: Unitavanje gubara iz aviona u SR Srbiji 1956. godine =
Extermination of the gipsy moth from the airplane in PR Serbia in 1956.
year. umarstvo, XVII (5-7); 221-232.
UDK 630*453 + 414
674. Nikoli, Sreten: Ekonominost upotrebe motornih pila (testera) u sei i izradi umskih sortimenata bukve = Economical use of power-saws for felling

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

675.

676.

677.

678.

679.

680.
681.

682.

683.

684.

685.

59

trees and working up of forest products of beech. umarstvo, XVII (8-10);


259-270. Summ.
UDK 630*362. 7 + 323. 12
Pecovi, Miroslav: Prilog pitanju gazdovanja u prirodnim umama = Contribution to the question of management in natural forests. umarstvo,
XVII (8-10); 271-282. Summ.
UDK 630*61
Trifunovi, Dragoljub: Tablice prinosa i prirasta za jednodobne grabove sastojine Fruke Gore = Yield and growth tables for even-aged stands of hornbeam in the mount Fruka Gora. umarstvo, XVII (8-10); 283-292.
Summ.
UDK 630*561 + 566
Luji, Radomir: Neki problemi u vezi sa protiverozionim radovima i melioracijama zemljita = Some problems in connection with erosion control and
soil conservation works. umarstvo, XVII (8-10); 291-297.
UDK 630*116. 6 + 384. 2
Urbanovski, Albe: Uloga industrije prerade drveta u razvoju nerazvijenih
zemalja = The role of wood-working industry in development of undeveloped countries. umarstvo, XVII (8-10); 299-204.
UDK 674
Toovi, Borivoje: Zakon o obaveznom gajenju topola i drugih mekih liara na odreenim zemljitima = The law on obliged silviculture of poplars
and other softwood broadleaved species on definite soils. umarstvo,
XVII (8-10); 305-307.
UDK 630*913 + 931
Isailovi, ivojin: Euroamerike vrste topola u sredogorju = Euroamerican
poplars in middle-mountains. umarstvo, XVII (8-10); 309-312.
UDK 630*176. 1 Populus + 233
Kovaevi, Josip: Prilog flori otrovnog, kodljivog i tetnog bilja za domau
stoku jugoslovenskih uma = Contribution to the flora of poisonous and
harmful plants for domestic cattle in Yugoslav forests. - umarstvo, XVII
(8-10); 330-335.
UDK 632. 52
Popnikola, Niko: O jednom novom nainu vegetativnog razmnoavanja etinara = A new method of vegetative reproduction of conifers. umarstvo,
XVII (11-12); 353-361. Summ.
UDK 630*232. 5: 174. 7
Gavrilovi, Slobodan: Procesi deplesije (osiromaavanja) zemljita i njihovo uoavanje pri kartiranju erozionih podruja = The processes of soil depletion and their observing for soil erosion maps. umarstvo, XVII (1112); 363-372. Summ.
UDK 630*116. 9
Luki-Simonovi, Nada: Lana srevina i njena svojstva kod bukovine =
False heartwood and its properties in beechwood. umarstvo, XVII (1112); 373-381. Summ.
UDK 630*852. 16: 674. 031. 12
Marjanovi, Zagorka: Jiffy-pot saksije novo sredstvo za sigurnije, bre i
ekonominije osnivanje umskih zasada = Jiffy-pot- new device for more

60

Milorad ijak, Anka Dini

sure, faster and more economical establishment of forest plantations. - umarstvo, XVII (11-12); 391-394.
UDK 630*232. 3
686. Simeunovi, Duan: Motivi za pravno regulisanje umsko-privrednih odnosa u Srbiji u XIX. veku = Motives for legal regulation of forest economy relations in Serbia in XIX. century. - umarstvo, XVII (11-12); 397-404.
UDK 630*93 (497. 1 Srbija) 18
687. Gerzi, Dragan: Specijalne leje za proizvodnju ponika sa maksimalnim
iskorienjem klijavosti = Special beds for production of seedlings with maximal utilization of germinability. . - umarstvo, XVII (11-12); 409-413.
UDK 630*232. 3

1965 (XVIII)
688. Popovi, Vera: Primena linearnog programiranja na probleme iz ekonomike
umarstva = Application of linear programming to the problems of forestry
economics. umarstvo, XVIII (1-2); 3-8. Summ.
UDK 630*903
689. Radovanovi, ivota: Metodologija planiranja u radnoj organizaciji u umarstvu sa stanovita potrajnog gazdovanja umama = Planning methodology in company in forestry from the standpoint of sustained yield in forestry. umarstvo, XVIII (1-2); 9-25. Zsfg.
UDK 630*62
690. Gaji, Milovan: O mediteranskom i submediteranskom elementu u flori umadije = About the Mediterranean and submediteranean elements in flora
of umadija. umarstvo, XVIII (1-2); 27-38. Summ.
UDK 581. 527
691. Nedjalkov, Simeon: Primena tipologije u ureivanju uma = Application of
the typology in forest management. umarstvo, XVIII (1-2); 39-48.
UDK 630*188 + 62
692. Vujii, Lazar: Istraivako-razvojna sluba u drvnoj industriji Beograda =
Research-development department in Belgrade wood industry. umarstvo, XVIII (1-2); 49-70.
UDK 674 (-2 Beograd): 658. 57
693. Jevti, Milo: Evolucioni put i savremene koncepcije poumljavanja u Francuskoj = Evolution way and contemporary afforestation conceptions in
France. - umarstvo, XVIII (1-2); 71-87.
UDK 630*233
694. Ivkov, Radovan: Znaaj tehnike rada u poumljavanju golih terena = Importance of the work technique in reforestation of bare lands. umarstvo,
XVIII (3-5); 103-119. Summ.
UDK 630*232. 42 + 233
695. Popovi, Vera: Primena linearnog programiranja na probleme iz ekonomike
umarstva = Applying the linear programming to the problems of forest
economics. umarstvo, XVIII (3-5); 121-133. Summ.
UDK 630*903

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

61

696. Kora, Mladen: Panieva omorika (Picea omorika Pan.) i jonizujue zraenje = Serbian spruce (Picea omorika Pan.) and ionizing radiation. umarstvo, XVIII (3-5); 135-145. Summ.
UDK 630*174. 7: 537. 57
697. Tucovi, Aleksandar; Nikoli, ore: Uticaj zraenja semena nekih liara
termalnim neutronima na promene fenotipskih osobina i razvoj jednogodinjih sadnica = Influence of radiating the seed of some broadleaved by thermal neutrons to modifications of phenotypical characteristics and to the development of one-year seedlongs- - umarstvo, XVIII (6-8); 211-225.
Summ.
UDK 630*165. 3
698. Trifunovi, Dragoljub: Istraivanja debljine kore i njenog uea u zapremini stabla crnog bora (Pinus nigra Arn. var. austriaca Aschers.) zapadnog
dela Srbije = Investigations of bark thickness and its participation in volume
of Austrian pine in zhe western part of Serbia. umarstvo, XVIII (6-8);
227-232. Summ.
UDK 630*523 + 524
699. Popnikola, Niko: Oplemenjivanje belog bora u Sovjetskom Savezu = Scotch pine breeding in the Soviet Union. umarstvo, XVIII (6-8); 233-242.
UDK 630*165 + 174. 7 Pinus silvestris
700. Jankovi, Aleksandar: Izraunavanje brzine vazduha i odreivanje koncentracije smee u proraunu pneumatskih transportnih ureaja za usitnjeno drvo = Calculation of the air speed and the determination of mixture concentration in the estimation of pneumatic transport equipment for chipped
wood. - umarstvo, XVIII (6-8); 254-261.
UDK 630*832. 13: 621. 867. 8
701. Evtimov, Stojan: Sedam decenija ponovnog oetinjavanja Krajita = Seven
decades of repeated introducing of conifers of the Krajite. - umarstvo,
XVIII (6-8); 263-267.
UDK 630*232 + 174. 7
702. Stoi, Dragomir: Primena visokofrekventnih struja u tehnici lepljenja drveta = Application of high-frequency currents in the technique of gluing
wood. umarstvo, XVIII (9-10); 287-303. Summ.
UDK 630*824. 873: 621. 3. 023
703. Jevti, Ljubia: Montani armirano-betonski pojas novi oblik konsolidacione poprene graevine u koritu = Prefabricated reinforced concrete belt,
a new type of consolidation cross barried in a stream bed. umarstvo,
XVIII (9-10); 305-325. Summ.
UDK 630*383. 3
704. Popovi, Vera: Ispitivanje ekonomske efektivnosti ulaganja u antierozione
radove na podruju sliva jednog vodotoka = Investigation of economic effectiveness in investment into anti-erosive works in the watershed of a stream. umarstvo, XVIII (9-10); 327-348. Summ.
UDK 630*384
705. Radovanovi, ivota: Njega sastojina u razliitim stadijima uzrasta jedan
od osnovnih naina podizanja prinosnih mogunosti naih uma = Tending
of stands in different growth stages one of basic ways in establisment of
yield possibilites of our forests. - umarstvo, XVIII (9-10); 347-364.

62

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*23
706. Radovi, Ante: ume Alira = Forests in Algeria. umarstvo, XVIII (910); 365-376.
UDK 630*904 (65)
707. imunovi, Nikola: Stanje rasadnika na podruju A. P. Vojvodina = Situation in nurseries on the area of A. P. of Voivodina. umarstvo, XVIII (910); 377-387.
UDK 630*232. 3
708. Peno, Milka; Popovi, Jelica: Viroza na Pinus nigra Arn. i Pinus silvestris
L. Prethodno saoptenje = Virosis on Austrian and Scots Pine (Preliminary communication). umarstvo, XVIII (11-12); 399-404. Summ.
UDK 630*444: 174. 7 Pinus sp.
709. Bujukali, Hajrudin; Beltram, Vladislav: Zatita bukovih trupaca primjenom biolokog naina suenja = Protection of beech logs by biologic method of drying. umarstvo, XVIII (11-12); 405-416. Summ.
UDK 630*84
710. Gerzi, Dragan: Prva iskustva u proreivanju sastojina crnog bora na Kremanskim kosama = First experiences in thinnings in Austrian pine forests
on Kremanske kose. umarstvo, XVIII (11-12); 417-429.
UDK 630*242: 174. 7 Pinus
711. Radovi, Ante: umske povrine i sea uma u svetu = Forest areas and felling in the world. umarstvo, XVIII (11-12); 431-440.
UDK 630*904 + 31

1966 (XIX)
712. Kneevi, Milutin: Ekonominost ljutenja furnira = Economical utilization
of logs in rotary-cutting veneer. umarstvo, XIX (1-2); 3-15. Summ.
UDK 630*826. 003. 15
713. Markovi, Nada; Teran, Nada; Pjevi, Vukosava: Prouavanje hemijskog
sastava drveta razliitih vrsta = Investigation of chemical structure of wood
of different species. umarstvo, XIX (1-2); 17-26. Rez.
UDK 630*813
714. Popovi, Jelica; Peno, Milka: Verticiliozna infekcija na Acer spp. = Verticillium infection on Acer spp. - umarstvo, XIX (1-2); 27-34. Summ.
UDK 630*443
715. Popnikola, Niko: Podela obine breze (Betula verrucosa) na nie sistematske kategorije = Subdivision of common birch (Betula verrucosa) into lower taxonomic classes. umarstvo, XIX (1-2); 34-44. Summ.
UDK 630*176. 1 Betula: 582. 632
716. Hromada, Elegius; Palovi, Jozef: Neki ekonomski problemi korienja
umskog fonda SSR = Some economic problems in utilization of growing
stock in Czechoslovak Socialistic Republic. umarstvo, XIX (1-2); 56-67.
UDK 630*622
717. Salkola, J.: Nov nain proizvodnje umskih sadnica u Finskoj primenom Jiffy-pot saksija = New method of forest seedlings production in Finland using
Jiffy-pot flowerpots. umarstvo, XIX (1-2); 68-73.
UDK 630*232. 3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

63

718. Jovanevi, Milorad: Brdski lunjak posebna rasa = Mountain pedunculate oak a particular race. umarstvo, XIX (3-5); 3-15. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus
719. Perovi, Boidar: Znaaj standardizacije konstrukcija proizvoda na produktivnost rada u industriji nametaja = Importance of constructions of articles
to the work productivity in furniture industry. umarstvo, XIX (3-5); 1728. Summ.
UDK 684: 011. 4
720. Jevti, Milo: Neke aktuelnosti iz silvikulturne prakse na belgijskim Ardenima = Some actualities from silvicultural practice on Belgian Ardennes. umarstvo, XIX (35); 43-53.
UDK 630*22
721. Vulovi, Bogdan: Dizalica tipa Tirfor = The crane Tirfor. - umarstvo,
XIX (3-5); 54-58.
UDK 630*377
722. Tucovi, Aleksandar; Nikoli, ore: Prilog metodu internog zraenja umskih vrsta drvea preko fertilnih grana = Contrinution to the method of internal irradiation of forest trees through fertile branches. umarstvo, XIX
(6-8); 3-10. Summ.
UDK 630*161
723. Nikoli, Sreten: Prilog pravilnom definisanju, olakanju ustanovljenja i primene normi u sei stabala i izradi sortimenata = A contribution to the regular defining, facilitating of establishing and norms application during trees
felling and preparation of assortments. umarstvo, XIX (6-8); 11-17.
Summ.
UDK 630*323. 1/. 4 + 325 (083. 74)
724. Ivkov, Radovan; Kiti, Darinka: Liriodendron tulipifera L. Silvikulturtne
odlike i mogiunosti njegove ire introdukcije u nas = Tulip tree, its silvicultural characteristics and possibilities of its broader introduction in our country. umarstvo, XIX (6-8); 19-33. Summ.
UDK 630*176. 1 Liriodendron + 232. 11
725. Golubova, Radmila: Uticaj nekih vrsta oteenosti stabala na produktivnost
bukovih sastojina = Influence of some kinds of defectivness of trees to the
productivity of beech stands. umarstvo, XIX (6-8); 34-44.
UDK 630*429 + 653
726. Zubovi, Jovan: Inventarisanje u umarstvu = Inventory in forestry. umarstvo, XIX (9-10); 7-12.
UDK 630*524. 6
727. Jovanovi, Branislav; Stankovi, D.: O jednoj kulturi kestena (Castanea sativa) u podnoju Bukulje = A chestnut plantation (Castanea sativa) in the
foot of the mount Bukulja. - umarstvo, XIX (9-10); 13-22. Summ.
UDK 630*221 Castanea
728. Pavi, Jovan: Naknadna toplotna obrada furnirskih listova kao mogunost
za izradu crvenih bukovih perploa = Subsequent thermal treatment of veneer sheets as a possibility of manufacturing beech plywood. umarstvo,
XIX (9-10); 23-33. Summ. UDK 630*832. 281

64

Milorad ijak, Anka Dini

729. Toi, Mihailo: O somatskoj mutaciji jednog stabla jele (Abies alba Mill.) =
Somatic mutation of a fir tree (Abies alba Mill.). - umarstvo, XIX (9-10);
51-54. Summ.
UDK 630*174. 7 Abies + 165
730. Kukin, Stojan: Primena prateeg tehnikog kartona i operacione liste kao
deo tehnike dokumentacije u proizvodnji nametaja = Application of attending technical cardboard and operational list as a part of technical documentation in furniture production. - umarstvo, XIX (9-10); 55-60.
UDK 684
731. Radivojevi, Arsen: Prilog istraivanju uzroka pojave lane srike u bukve
= Contribution to the investigation of the phenomenon of false heartwood in
beech. umarstvo, XIX (9-10); 61-68.
UDK 630*811
732. Mlinek, Duan: Slobodna tehnika gajenja uma = Free technique of silviculture. - umarstvo, XIX (11-12); 3-10. Zsfg.
UDK 630*22
733. Kijametovi, arko: Iskoriavanje drveta u proizvodnji mozaik-parketa =
Utilization of wood in the production of mosaic-parquet. umarstvo, XIX
(11-12); 11-20. Summ.
UDK 630*835
734. Zubovi, Jovan: Inventarisanje u umarstvu = Inventory in forestry. umarstvo, XIX (11-12); 21-27.
UDK 630*524. 6
735. Nikoli, Momir; Lubardi, Strahinja: Ispitivanje vanijih fizikih i mehanikih svojstava drveta beljike i srevine gokog bora = Testing of important
physical and mechanical characteristics of sap and heartwood of pine from
mount Go. umarstvo, XIX (11-12); 29-38. Summ.
UDK 630*811. 51/. 52 + 812. 1/. 7 Pinus
736. Radulovi, Svetislav: Prilog prouavanju pitanja introdukcije vajmutskog
bora na Deliblatskom pesku = Contribution to the investigation of question
of introduction of the Eastern white pine in Deliblato Sands. umarstvo,
XIX (11-12); 39-44. Rs.
UDK 630*232. 1: 582. 475. 4 Pinus strobus
737. Stankovi, Danica: Prilog poznavanju fenologije divljeg kestena (Aesculus
hippocastanum L.) = Contribution to the knowledge of phenology of the
common horse-chestnut. umarstvo, XIX (11-12); 53-58.
UDK 630*181. 8 + 176. 1 Castanea
738. orevi, Miroljub; Radoji, Miodrag: Nestanak starih civilizacija kao posledica erozije zemljita = Disappearence of old civilizations as the consequence of soil erosion. umarstvo, XIX (11-12); 59-72.
UDK 551. 311. 21 + 316. 722

1967 (XX)
739. Gaji, Milovan; Kiti, Darinka: Bukovo-jelove ume (Abieto-Fagetum Jov.)
planine Jastrebac = Beech-fir forests (Abieto-Fagetum Jov.) on the Jastrebac mountain. umarstvo, XX (1-2); 3-10. Summ.
UDK 630*182. 3 Abieto-Fagetum (234. 42 Jastrebac)

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

65

740. Tucovi, Aleksandar; Nikoli, ore: Prilog istraivanju radiosenzitivnosti


umskog drvea - I. Radiosenzitivitet semena Ginkgo biloba L. = A contribution to the reserach of radiosensitivity of forest trees I. Radiosensitivity
of the seed of Ginkgo biloba L. - umarstvo, XX (1-2); 11-13. Summ.
UDK 630*232. 318 + 174. 6
741. Zubovi, Jovan: Nacionalno inventarisanje uma = National inventory in forests. umarstvo, XX (1-2); 15-20.
UDK 630*524. 6
742. Lubardi, Strahinja: Otpor drveta nekih topola pri izvlaenju eksera i zavrtnjeva za drvo = Resistance of wood of some poplar species against pulling
out nails and screws used for wood. umarstvo, XX (1-2); 21-28. Summ.
UDK 630*812. 791: 674. 031. 32
743. uki, Milo: Mehanizovani utovar i istovar drveta = Mechanized loading
and unloading of timber. umarstvo, XX (1-2);29-37.
UDK 630*377
744. Mutibari, Jovan: Zavisnost zapreminske teine od irine goda kod euramerikih topola = Dependence of volumetric gravity from width of annual rings of Euroamerican poplars. umarstvo, XX (1-2); 39-46. Summ.
UDK 630*524 + 563
745. Radovi, Ante: Rezultati utvrivanja vrijednosti i efekti amortizacije uma
= Results of determination of value and effects of forest amortization. umarstvo, XX (1-2); 47-54.
UDK 630*64
746. Vujak, Sreten: Sistematizacija radnih mesta u umsko-privrednim organizacijama = Systematization of working posts in forest enetrprises. umarstvo, XX (1-2); 57-59.
UDK 630*68
747. imunovi, Nikola: Sistem zatitnih umskih pojaseva u AP Vojvodini =
System of forest shelterbelts in AP Voivodina. umarstvo, XX (1-2); 6067.
UDK 630*266
748. Jovanovi, Branislav: Tucovi, Aleksandar: Neka zapaanja o nalazitima
Fagus orientalis Lip. u istonoj Srbiji = Some observations on sites of Fagus orientalis Lip. in eastern Serbia. umarstvo, XX (3-4); 3-15. Summ.
UDK 630*181. 1 Fagus orientalis (497. 1 Srbija)
749. Zubovi, Jovan: Inventarisanje u umarstvu = Inventory in forestry. umarstvo, XX (3-4), 17-24. Summ
UDK 630*524. 6
750. Jevti, Ljubia: Pokuaj da se ustanovi stvarna povrina sliva koja utie na
pojavu maksimalnih voda kod bujinih tokova = An attempt to determine
the actual area of watershed which has influences to the occurence of maximal waters in torrents. umarstvo, XX (3-4); 25-32. Summ.
UDK 551. 482. 215. 7: 627. 14
751. Mihailovi, Miodrag; Potrebi, Milan: Kinematika rezanja brusnog zrna i
ugao bruenja kod cilindrinih brusilica = Kinematics of cutting by sand
grains and the angle of sanding by drum sanding machine. umarstvo, XX
(3-4); 33-35. Summ.
UDK 630*829. 13: UDK 621. 925

66

Milorad ijak, Anka Dini

752. Jevti, Milo: Kako tretirati izdanake ume u fazi konverzije = How to treat
coppice woods during the conversion phase. umarstvo, XX (3-4); 37-48.
Rs.
UDK 630*222 + 226
753. Tomi, Dragan: Metod merenja izvrenja plana u industriji nametaja = Measuring method of the plan realization in furniture industry. umarstvo,
XX (3-4); 49-54UDK 684: 65. 012. 5
754. imunovi, Nikola: Sistem umskih pojaseva u Vojvodini = System of forest shelterbelts in Voivodina. umarstvo, XX (3-4); 55-61.
UDK 630*266
755. Jankovi, Aleksandar: Oblikovanje konture prijemnika = Shaping of air-receiver contour. umarstvo, XX (3-4); 62-66.
UDK 630*832. 13
756. Veligoa, V. S.: Razmetaj terasa na nagnutim terenima = Disposition of terraces on inclined terrains. umarstvo, XX (3-4); 66-69.
UDK 630*384
757. Nikoli, Danilo: Povodom novog zakona o umama = On the occasion of
the new Forest law. umarstvo, XX (5-6); 3-15.
UDK 630*931
758. Vujii, Lazar: Uzdizanje visokokvalifikovanih strunjaka za potrebe drvne
industrije na umarskom fakultetu u Beogradu = Training of University qualified engineers for the needs of wood industry at the Belgrade forestry faculty. umarstvo, XX (5-6); 17-26. Summ.
UDK 630*945. 31: 674: 684
759. Marinkovi, Pribislav: Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. u rasadnicima i kulturama bora = Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. in pine
nurseries and plantations. umarstvo, XX (5-6); 27-32. Summ.
UDK 630*443. 2 Lophodermium pinastri
760. Nikoli, Sreten: Uestalost zasecanja kao faktor od koga zavisi rentabilnost
smolarenja = Cutting frequency as a the factor on which depends the resin
tapping rentability. umarstvo, XX (5-6); 35-46.
UDK 630*284. 1
761. mit, Slobodan; Plavi, Vera: Problem Fomes annosus (Fr.) Cooke prouzrokovaa trulei srike smre na Kopaoniku = Problem on fungus Fomes
annosus (Fr.) Cooke, cause of spruce heartwood decay in the mount Kopaonik. umarstvo, XX (5-6); 47-55. Summ.
UDK 630*443
762. Luki-Simonovi, Nada: Promena nekih mehanikih svojstava u deblu parene i neparene bukovine = Modification of some mechanical properties in
the stem of steamed and unsteamed beechwood. umarstvo, XX (5-6); 5665. Summ.
UDK 630*812. 846: 674. 031. 12
763. Kukin, Stojan: Izrada tehnike dokumentacije za potrebe operativne slube,
izdavanje i praenje radnih naloga u proizvodnji nametaja = Elaboration of
technical documentation for needs of operative service, issue and keeping up
of working directions in furniture production- - umarstvo, XX (5-6); 66-71.
UDK 684: 65. 014

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

67

764. Todorovi, Danilo; Stamenkovi, Vojislav: Tablice zapremina i pada prenika za bukvu sa Karaormana = Volumetric and conicity tables of beech trees
in Karaorman (Macedonia). umarstvo, XX (7-8); 3-15. Summ.
UDK 630*524. 13 + 176. 1 Fagus
765. Marovi, Radovan: Primena preparata hlordana i sevicina za unitavanje pagusenica obine borove zolje (Diprion pini L.) = Application of preparations hlordan and sevicin for extermination of pine sawfly (Diprion pini L.).
umarstvo, XX (7-8);17-22.
UDK 630*453 + 414
766. Seni, Radomir; Mihajlovi, Miodrag: Apsorpcioni ultravioletni spektri
etarskih ulja dobijenih iz nekih domaih vrsta etinara = Absorptive ultraviolet spectra of essential oils obtained from some autochthonous conifers. umarstvo, XX (7-8); 23-28.
UDK 630*866: 543. 42: 535
767. Kopitovi, piro: Piljevina kao sirovina za proizvodnju ploa iverica uz primenu ljepila Sinteks AT-90 = Sawdust as raw material for production of
particle boards using the glue Sinteks AT-90. umarstvo, XX (7-8); 2939. Zsfg.
UDK 674. 815
768. Soljanik, Ivan: Potreba analize oglednih umskih kultura u Srbiji = Need of
analysing test forest plantations in Serbia. umarstvo, XX (7-8); 41-49.
Summ.
UDK 630*232
769. Simi, Svetislav; Markovi, Marko: Suhovrhost bukovih sastojina na Vrtaelju i mere za saniranje postojeeg stanja = Top-drought in beech stands on
Vratoelj and measures for reclaiming the existing situation. umarstvo,
XX (7-8); 61-68.
UDK 630*48
770. Jovanovi, Branislav: Neke fenofaze oraha (Juglans regia L.), bagrema
(Robinia pseudoacacia L.) i jorgovana (Syringa vulgaris L.) u raznim delovima Jugoslavije u periodu od 1952-1961. godine = Some phenological
phases of the English walnut (Juglans regia L.), black locust (Robinia pseudoacacia L.) and common lilac (Syringa vulgaris L.) in different parts of
Yugoslavia during the period 1952-1961. umarstvo, XX (9-10); 3-20.
Rs.
UDK 630*181. 8 Juglans + Robinia + Syringa
771. Karapani, ore: Prilog korienju trendova = Contribution to the use of
trends. umarstvo, XX (9-10); 21-24. Rs.
UDK 51
772. ivojinovi, Dragutin: Ugroenost uma Deliblatskog peska od poara =
The forest endangerment from fire in Deliblato Sands. umarstvo, XX (910); 25-37. Rs.
UDK 630*431
773. Martinovi, Milica: Cercospora insulana (Saccardo) Chupp and Mller na
ukrasnoj biljci Limonium sinuatum (L.) Mill. = Parasite Cercospora insulana (Saccardo) Chupp and Mller on decorative plant Limonium sinuatum
(L.) Mill. umarstvo, XX (9-10); 39-43. Summ.
UDK 630*443. 635. 9

68

Milorad ijak, Anka Dini

774. Damjanovi, Svetislav: Potronja drveta kao inilac umarske politike =


Wood consumption as the factor of forest politics. umarstvo, XX (9-10);
45-50.
UDK 630*71
775. Jankovi, Aleksandar; Potrebi, Milan: Uticaj koncentracije karbamid-formaldehidnog lepka na vrstou lepljenja = The effect of the concentartion
of carbamide-formaldehyd adhesive on gluing resistance. umarstvo, XX
(11-12); 3-9. Summ
UDK 630*824
776. Velaevi, Velizar: Odreivanje dimenzija umskih snegobranih pojaseva =
Forest snowbreaks belts sizing. umarstvo, XX (11-12); 11-19. Summ.
UDK 630*266
777. Tucovi, Aleksandar; Jovanovi, Milutin: Ispitivanje uticaja samoopraivanja na zametanje, kvalitet plodova i vitalnost jednogodinjih biljaka veza
(Ulmus effusa Willd.) = Investigation of the influence of self-pollination, to
the fructification and vitality of one-year plants of elm (Ulmus effusa Willd.). - umarstvo, XX (11-12); 21-25. Summ.
UDK 630*181. 521 + 176. 1 Ulmus effusa
778. Puri, Olga: empres (Cupressus sempervirens L.) u Beogradu = Cypress
tree (Cupressus sempervirens L.) in Belgrade. umarstvo, XX (11-12);
27-32. Summ.
UDK 630*174. 7 Cupressus sempervirens (- 2 Beograd)
779. o, Branko; ekularac, Mileta: Odreivanje stanja uravnoteenosti i uravnoteene sjee u prebirnim umama = Determination of the balance state
and balanced cutting in selection forests. umarstvo, XX (11-12); 31-37.
UDK 630*30

1968 (XXI)
780. Jovi, Nikola: Vertikalni raspored zemljinih tvorevina na Kopaoniku =
Vertical disposition of the soil formations on the Kopaonik Mt. umarstvo, XXI (1-2); 7-16. Rs.
UDK 630*114. 44 (232. 42 Kopaonik)
781. Nikoli, Sreten: Naprava za obeleavanje elemenata podseka i definitivnog
prereza = A device for marking undercut elements and definite cut. - umarstvo, XXI; (1-2); 17-22.
UDK 630*321
782. Koli, Borislav: O dinamici topljenja snega = About the dynamic of the
snow melting. - umarstvo, XXI (1-2); 23-28.
UDK 551: 578. 46
783. Martinovi, Milica: Uvenue petunije (Petunia hybrida) = Withering of petunia (Petunia hybrida). umarstvo, XXI (1-2); 29-30.
UDK 635. 9: 582. 951. 4
784. Toi, Branimir: Tehnika reenja i ekonomska efektivnost mehanizacije u
umarstvu = Technical solutions and of economic efficiency of the mechanization in forestry. umarstvo, XXI (1-2); 37-48.
UDK 630*36

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

69

785. Gaji, Milovan: Prilog grai flore Srbije = Contribution to the material for
the flora of Serbia- -umarstvo, XXI (1-2); 55-56.
UDK 581. 9 (497. 1 Srbija)
786 Poncet, G. A.: Problemi i perspektive u vezi sa bilansom vode i planinskih
slivova = Problems and perspectives. . - umarstvo, XXI (1-2); 60-65.
UDK 630*116
787. Luji, Radomir: Radovi na melioraciji peskova u SSSR = Works on the
sand reclamation in USSR. umarstvo, XXI (1-2); 67-74.
UDK 630*114. 462:237 (47)
788. Popovi, Vladislav: Optimalni broj dislokacija iano-uetne naprave Lasso-cabel = Optimum number of dislocations of the mechanized cable of the
cable-rope device Lasso-cabel. - umarstvo, XXI (3-4); 7-16.
UDK 630. 377. 2: 686. 33
789. Vukievi, Emilija: ibljaci jorgovana (Syringa vulgaris L.) na planini Gou = Lilac shrubs (Syringa vulgaris L.) in the mount Go. umarstvo,
XXI (3-4); 17-23. Summ.
UDK 630*182. 3 Syringa vulgaris (234. 42 Go)
790. Tomani, Lazar: Uporedna istraivanja produktivnosti jele u subasocijacijama Abieto-Fagetum galietosum i Abieto-Fagetum drymetosum bukovojelovih uma na Gou = The comparative investigations of the fir productivity in subassociations Abieto-Fagetum galietosum and Abieto-Fagetum
drymetosum in the beech-fir forests on the Go mountain. umarstvo,
XXI (3-4); 25-32. Rs.
UDK 630*624 + 182. 3 (234. 42 Go)
791. Simeunovi, Duan: Stanje i problemi umarskih fakulteta Jugoslavije =
The state and problems of forestry faculties in Yugoslavia. umarstvo,
XXI (3-4); 33-44.
UDK 630*945. 31 (497. 1)
792. orovi, Miroljub: Oticanje i zemljini gubici u brdsko-planinskim slivovima =Running off and soil losses in hill-mountain catchment bassins. umarstvo, XXI (3-4); 59-64.
UDK 630*116. 23
793. Jevti, Milo: 10 godina postojanja i rada oglednog dobra umarskog fakulteta u Beogradu = 10 years of existence and activity of - umarstvo, XXI (34); 65-70.
UDK 630*945. 3
794. Stamenkovi, Vojislav: umarstvo Savezne republike Nemake Forestry economy of the Federal Republic of Germany. umarstvo, XXI (3-4); 71-81.
UDK 630*904 (403. 1)
795. Doleal, Bohumil: Prilog poznavanju ehoslovake umske privrede, sa naroitim osvrtom na ureivanje uma = Contribution to the knowledge of
Czechoslovak forest economy with particular regard at the forest management. umarstvo, XXI (5-6); 3-16.
UDK 630*904 + 61 (437)
796. Jankovi, Aleksandar: Tehnoloko podeavanje maina u finalnoj mehanikoj obradi drveta = Technological adjustment of machines in the final mechanical woodworking. umarstvo, XXI (5-6); 17-31.
UDK 630*832. 11

70

Milorad ijak, Anka Dini

797. Bankovi, Tomislav: Mogunost primene mehanografskih sredstava u drvnoj industriji = Possibility for application of punched-card devices in woodworking industry - umarstvo, XXI (5-6); 41-49.
UDK 674
798. Simi, Svetislav: Propisivanje konverzionih radova u nekim tipovima izdanakih uma = Regulation of conversion works in some types of coppice forests. umarstvo, XXI (5-6); 50-53.
UDK 630*222 + 226
799. Vladisavljevi, Svetislav: Podizanje etinara na Staroj planini = Afforestation with conifers on Stara planina Mt. umarstvo, XXI (5-6); 54-56.
UDK 630*232 + 174. 7
800. Duki, Gojko: Nova maina za koranje oblovine = New machine for rotary
process of round timber. umarstvo, XXI (5-6); 57-60.
UDK 630*361
801. Jovanevi, Milorad: Brdski lunjak posebna rasa (II) (Rano testiranje genetsko-fiziolokih osobina) = Mountain pedunculate oak particular race
(II). umarstvo, XXI (5-6); 3-18. Rs.
UDK 630*176. 1 Quercus
802. Gaji, Milovan: Znaaj korovskih fitocenoza i pojasa topolovih i vrbovih
uma za zatitu zemljanog nasipa na levoj obali Save kod Sremske Mitrovice = The significance of weed phytocoenoses and the zone of poplar and
willow forests for the protection of earth embankment on left riverbank of
Sava near the Sremska Mitrovica town. umarstvo, XXI (7-8); 17-26. Zsfg.
UDK 581. 526: 630*265 + 11. 64
803. Potrebi, Milan; Mihailovi, Miodrag: Rapavost povrine bruenog drveta
na cilindrinoj brusilici sa oscilacijama valjka i bez njih = Surface roughness of wood ground on a cylindrical grinding machine with or without
oscillations of cylinders. - umarstvo, XXI (7-8); 25-32; Summ.
UDK 630*825. 73 + 829
804. Mlinek, Duan: Prebirno gazdovanje = Selection management. umarstvo, XXI (7-8); 33-40.
UDK630*61/. 62
805. Tomani, Lazar: Prilog pitanju visine taksacione granice u prebirnim umama = A contribution to the question of the extent of the forest estimation limit in selection forests. umarstvo, XXI (7-8); 41-46. Rs.
UDK 630*524. 6
806. Bojovi, Duan: Sastav, rasprostranjenje i stanje populacija makrofaune na
irem podruju erdapa = Composition, distribution and state of the macrofauna on broader area of the erdap. umarstvo, XXI (7-8); 47-57.
UDK 591. 9
807. o, Branko; ekularac, Mileta; o, Vasilije: Izraunavanje vrijednosti uma = Calculation the value of forest. umarstvo, XXI (7-8); 59-62.
UDK 630*652
808. Jankovi, Aleksandar; Marinkovi, Pavle: Istraivanje zapreminske teine i
ugla prirodnog nagiba piljevine = An investigation of volume weight and
the natural slope angle in sawdust. - umarstvo, XXI (9-10); 5-13.
UDK 630*839. 83 + 812. 31

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

71

809. Jovanovi, Branislav: Prilog poznavanju ume sladuna-cera (Quercetum


farnetto-cerris) u okolini Pritine = A contribution to the knowledge of
Hungarian and Turkey oak forests (Quercetum farnetto-cerris) in the surroundings of Pritina. umarstvo, XXI (9-10); 15-21. Summ.
UDK 630*182. 3 Quercetum farnetto-cerris
810. Popnikola, Niko: Uticaj starosti matinih stabala sa kojih su uzete plemke
na uspeh heterovegetativnog razmnoavanja nekih etinara iz roda Pinus =
Influence of age of parent trees from which grafts were taken to the success
of heterovegetative reproduction of some conifers of pine genus. umarstvo, XXI (9-10); 23-31. Summ.
UDK 630*165
811. Stamenkovi, Vojislav; Todorovi, Danilo: Analitika predstava zavisnosti
nekih ekolokih inilaca i rastenja biljaka = Analytical representing of dependance of some ecological factors and growth of plants. umarstvo,
XXI (9-10); 33-41. Summ.
UDK 630*561/. 562 + 18
812. imunovi, Nikola: Korienje vrba pri podizanju zatitnih umskih pojaseva = Use of willows at the establishing of forest shelterbelts. umarstvo,
XXI (9-10); 49-53.
UDK 630*266 +176. 1 Salix
813. Veljkovi, Velimir: Ogledi sa unoenjem vajmutovog bora u izdanake ume Kosova i Metohije = Experiments with introduction of the Eastern white
pine into coppice forests in Kosovo and Metohija. umarstvo, XXI (9-10);
54-62.
UDK 630*232. 1 + 176. 1 Pinus strobus + 222
814. Petrovi, Mihailo: Termiti znaaj i mogunost njihovog rasprostranjenja =
Termites importance and supression possibility of their dispersal. umarstvo, XXI (9-10); 62-65.
UDK 630*845
815. ljivovaki, Sava; Drakuli, Jovan; ivojinovi, Dragutin: Deliblatski pesak
1818-1968 Znaajan jubilej naeg umarstva =Deliblato shifting sand
from 1818 to 1968 - A significant jubilee of our forestry. umarstvo, XXI
(11-12); 5-11. Summ.
UDK 630*904 Deliblatska peara
816. Jovanovi, Branislav; Jovanovi, Stevan; Vali, Vojislav: Prilog individualnoj selekciji hrastova u SR Srbiji = A contribution to individual selection of
oaks in Serbia. umarstvo, XXI (11-12); 13-34. Summ
UDK 630*165. 6 Quercus (497. 1 Srbija)
817. Vujii, Lazar: Primena rasporednih metoda kod izrade operativnih programa radnih maina = Implementation of stepping stone methods in making
operative programs of working machines. umarstvo, XXI (11-12); 3550. Summ.
UDK 630*832. 11: 65. 015. 11
818. Bankovi, Tomislav: Mogunosti primene plastinih elemenata u proizvodnji graevinske stolarije i nametaja = Possibilities in implementing plastic
elements in the manufacture of doors, windows and furniture. umarstvo,
XXI (11-12); 51-58. Summ.
UDK 684: 674. 816

72

Milorad ijak, Anka Dini

819. uranovi, arko: Rentabilnost proizvodnje drveta u plantaama = Profitability of wood production in plantations. umarstvo, XXI (11-12);61-68.
UDK 630*238 + 651
820. Petrovi, Mihailo: Lyctidae razarai beljike drveta = Lyctidae the sapwood destroying insects. umarstvo, XXI (11-12); 69-72.
UDK 630*145. 7 + 845

1969 (XXII)
821. imunovi, Nikola: Abrazija u zoni akumulacije HE erdap i mere za njeno
suzbijanje = Abrasion in accumultion zone of HPS erdap and measures
for its control. umarstvo, XXII; (1-2); 5-18. Zsfg.
UDK 435. 2
822. Uvali-Tomi, Zagorka: Jedan sluaj jednodomosti kod ive (Salix caprea
L.) = A case of monoecism at goat willow (Salix caprea L). umarstvo,
XXII (1-2); 21-26. Summ.
UDK 630*176. 1 Salix caprea: 581. 145. 1
823. Aleksov, Ivan: Odreivanje optimalnih poizvodnih povrina uslov za racionalnu organizaciju rada u fabrikama ploa iverica =Determination of optimal productive areas as condition of a rational work organization in particle
board plants. umarstvo, XXII (1-2); 27-39. Summ
UDK 630*832. 14 + 862. 2
824. Puri, Olga: Dve alohtone vrste u dendroflori Beograda (Tilia americana L.
i Tamarix pallasii Desv.) = Two allochtonous species in the dendroflora of
Belgrade (Tilia americana L. and Tamarix pallasii Desv.). umarstvo,
XXII (1-2); 41-46. Summ.
UDK 630*176. 1 Tilia tomentosa + Tilia pallasii
825. Stamenkovi, Vojislav: Odreivanje prirasta i prinosa umskih sastojina korienjem elektronske raunske maine = Determination of increment and
yield in forest stands by utilization of electronic calculating machine. umarstvo, XXII (1-2); 47-59.
UDK 630*56: 681. 3
826. orevi, Radenko: Ekonomsko-finansijska osnova gazdovanja u umskoprivrednoj osnovi = Economic-financial basis of management in forest-economical plan. umarstvo, XXII (1-2); 61-67.
UDK 630*62 + 64
827. Petrovi, Mihailo: Apate monachus F. jedna od najznaajnijih vrsta iz familije Bostrychidae = Apate monachus F. one of the most significant species from the family Bostrychidae. umarstvo, XXII (1-2); 69-71.
UDK 630*844. 2
828. Toi, Branimir: Odvodnjavanje umskih puteva propustima otvorenog tipa
= Drainage of forest roads by open type gutters. umarstvo, XXII (3-4); 322. Rs.
UDK 630*385
829. Bojanin, Stevan: Ovisnost proizvodnosti rada o utroku vremena zarezivanja bjeljenica kod srbijanske metode smolarenja = Dependance of work
productivity upon duration of cutting faces at Serbian turpentining method.
umarstvo, XXII (3-4); 23-36. Summ.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

73

UDK 630*284
830. Jovanovi, Slavko: Obraun rentabiliteta plantaa topola sa poljoprivrednim meukulturama = Calculation of profitability of poplar plantations with
agricultural intercrops. umarstvo, XXII (3-4); 37-42.
UDK 630*261 + 651
831. Radovanovi, Svetislav: Utvrivanje optimalne varijante godinjeg plana u
radnoj organizaciji u umarstvu = Determination of the optimal variant of
annual plan in organization in forestry. - umarstvo, XXII (3-4); 43-49.
Summ.
UDK 630*903
832. Gigov, Aleksandar: Bagremar postoji kao fitocenoza = Black locust forest
exists as the phytocoenosis. umarstvo, XXII (3-4); 66-68.
UDK 630*188 + 176. 1 Robinia
833. Kneevi, Milutin: Nain izraavanja zakrivljenosti trupaca i njen uticaj na
procenat iskorienja = Method of expressing the crook and its influence to
the percentage of utilization. umarstvo, XXII (5-6); 3-17. Summ.
UDK 630*852. 11
834. iri, Milivoj: O nekim odnosima izmeu matinog supstrata, zemljita i
vegetacije u prirodnim umama = On relationship between parent substratum, soil and vegetation in natural forests. umarstvo, XXII (19-24).
Summ.
UDK 630*18
835. Klepac, Duan: Znaenje i uloga uma u budunosti = Significance and role
of forests in the future. umarstvo, XXII (5-6); 25-32.
UDK 630*906
836. Koli, Borislav: Merenje intenziteta osvetljenja u nekim umskim fitocenozama na Gou i Debelom lugu = Measuring of the illumination intensity in
some forest phytocoenoses on Go Mt and in Debeli lug. umarstvo,
XXII (5-6); 33-42.
UDK 551. 521. 16: 630*182. 3
837. Blagojevi, Duan: Neki pokazatelji razvoja umske privrede Autonomne
pokrajine Vojvodine posle II. svetskog rata = Some indicators of development of forest economy in Autonomous Voivodina after the second world
war. umarstvo, XXII (5-6); 43-52.
UDK 630*903
838. Kovaevi, Josip: umska stanita naeg kontinentalnog podruja = Forest
habitats in our continental region. umarstvo, XXII (5-6); 55-60.
UDK 630*181. 1
839. Erdei, Josip: Pucanje stabala i mikrobioloki metabolizam drvenastih vrsta
Prethodno saoptenje = Frost shake and microbial metabolism of trees
Brief summary. umarstvo, XXII (7-8); 3-19. Summ.
UDK 630*422
840. Nikoli, Sreten: Obaranje stabala u svetlosti tehnike mehanike = Felling of
trees in the light of technical mechanics. umarstvo, XXII (7-8); 21-27.
UDK 630. 323. 1
841. Jovi, Nikola: Zemljita pod zajednicom smre (Piceetum excelsae serbicum) na granitoidnim stenama Kopaonika = Soils under spruce association

74

Milorad ijak, Anka Dini

on the granitoid rocks of Kopaonik mountain. umarstvo, XXII (7-8); 2933. Summ.
UDK 630*114. 44 + 182. 3 Piceetum excelsae serbicum
842. Radovanovi, ivorad: Etatizam i bioloka proizvodnja u umarstvu = Etatism and biological production in forestry. umarstvo, XXII (7-8); 35-40.
Zsfg.
UDK 630*903
843. Perovi, Boidar: Povrine generalnog plana preduzea za preradu drveta =
Areas of the general plan of the wood working enterprise. umarstvo,
XXII (7-8); 41-46.
UDK 630*832. 11
844. Gruji, Dragoslav: tete od osa drvenarica (Siricidae) na podruju ue Srbije
= Injuries caused by Siricidae wasps in the area of Serbia. umarstvo,
XXII (7-8); 47-50. Summ.
UDK 630*453: 595. 793. 3
845. Jovi, Duan: Dvoulazne zapreminske tablice za muniku na Koritniku i Koa Balkanu =
Two way volume tables for whitebark pine on Koritnik and Koa Balkan. umarstvo, XXII (7-8); 51-57.
UDK 630*524. 15
846. Kneevi, Milutin: Nain izraavanja pada prenika trupaca za potrebe mehanike prerade drveta = Method of expressing the conicity oflogs for mechanical conversion. umarstvo, XXII (9-10); 3-13. Summ.
UDK 630*832. 10 + 524. 14
847. Stilinovi, Slobodan; Tucovi, Aleksandar: Prouavanje nekih svojstava semena papiraste breze (Betula papyrifera Marsh.) sa Oplenca = Study of some paper birch seed properties (Betula papyrifera Marsh.) from Oplenac.
umarstvo, XXII (9-10); 15-23- Summ.
UDK 630*232. 318 + 176. 1 Betula
848. Jankovi, Aleksandar: Odnos hrapavosti i krupnoe brusnih zrna kod bruenja drveta = Relationship roughness and largeness of grinding grains at
wood grinding. umarstvo, XXII (9-10); 25-31.
UDK 630*812 + 829
849. Gaji, Milovan: O jednoj novoj asocijaciji bukovo-jelovih uma (Carpino
betuli-Abieti-Fagetum ass. nova) u Srbiji = About a new association of beech-fir forests (Carpino betuli-Abieti-Fagetum ass. nova) in Serbia. umarstvo, XXII (9-10); 33-37. Summ.
UDK 630*182. 3
850. Luki-Simonovi, Nada: Dinamika pojivosti suene i nesuene bukovine i
brestovina = Dynamics of water absorption in both dried and green beech
and elm wood. umarstvo, XXII (9-10); 39-45. Summ.
UDK 630*812. 22
851. Petrovi, Nenad: Ogledi suzbijanja imele (Viscum album var. abietis) u jelovim sastojinama na Gou = Experiments with controling the mistletoe
(Viscum album var. abietis) in European fir stands on Go Mt. umarstvo,
XXII (9-10); 47-50.
UDK 630*442. 2 Viscum album

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

75

852. Martinovi, Milica; Grujii, Gavrilo: Uticaj nematoda roda Pratylenchus


na pojavu i jainu Fusarium - uvenua na Dianthus caryophyllus = Influence of Nematodes from genus Pratylenchus upon appearence and extent of
Fusarium withering on Dianthus caryophyllus. umarstvo, XXII (910); 51-58. Summ.
UDK 595. 1
853. Jovanovi, Branislav; Tucovi. Aleksandar: Resinteza sive topole Populus
x canescens Sm. f. fraxinoides = Resynthesis of grey poplar Populus x canescens Sm. f. fraxinoides. umarstvo, XXII (11-12) 5-11. Summ.
UDK 630*165
854. Koli, Borislav; Jovanovi, Stevan: Odreivanje odnosa umskih vrsta drvea prema svetlosti jednom novom metodom marrutnog merenja intenziteta
osvetlenja = Determination of relations of forest trees spp. to light by the
new method of itinerary measuring of light intensity. umarstvo, XXII
(11-12); 13-21. Summ.
UDK 630*181. 21
855. Mievi, Vladimir; Stamenkovi, Vojislav: Proizvodnost sastojina hrasta
kitnjaka (Q. sessiliflora) na oglednom polju Debeli lug = Productivity of
sessile oak (Q. sessiliflora) stands at the experimenmtal plot Debeli lug.
umarstvo, XXII (11-12); 23-33. Zsfg.
UDK 630*524 + 228. 2
856. Timotijevi, Ratko: Osvrt na problem zamene koaraste parabolinom krivinom = Review at the problem of exchange of the basket-like curve by parabolic one. umarstvo, XXII (11-12); 35-41.
UDK 515. 525: 516. 2
857. Jevti, Milo: Komplementarna sadnja smre pri osnivanju kultura etinara
brzog rasta = Complementary spruce planting at establishing fast-growing
conifer plantations. - umarstvo, XXII (11-12); 43-45.
UDK 630*232. 3 + 174. 7
858. Mutibari, Jovan: Istraivanje varijacija vlage u svee oborenom vrbovom
drvetu = Investigation of moisture variation in fresh felled willow wood.
umarstvo, XXII (11-12); 47-52. Summ.
UDK 630*325
859. Teran, Nada: Prouavanje hemijskog sastava zelenog tkiva i tkiva lanog
srca bukve = Study of chemical composition of green tissue and false heartwood of beech wood. umarstvo, XXII (11-12); 58-61.
UDK 630*811. 22 + 813

1970 (XXIII)
860. Dekani, Ivo: umsko-uzgojna svojstva poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) = Silvicultural characters of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl). umarstvo, XXIII (1-2); 3-9. Summ.
UDK 630*181 + 176. 1 Fraxinus angustifolia
861. Aussenac, Gilbert: Uticaj umskog pokrivaa na padavine = Influence of
the forest cover upon precipitations. umarstvo, XXIII (1-2); 11-14.
UDK 630*181. 2

76

Milorad ijak, Anka Dini

862. Tucovi, Aleksandar; Stilinovi, Slobodan: Tri nove vrste amerikih belih
hrastova (Quercus macrocarpa Michx, Quercus bicolor Willd. i Quercus
lyrata Walt.) novih za alohtonu dendrofloru Srbije = Three new species of
American white oaks i. e. bur oak (Quercus macrocarpa Michx), swamp
white oak (Q. bicolor Willd) and overcup oak (Q. lyrata Walt.) which are of
interest to alochtonous dendroflora of Serbia. umarstvo, XXIII (1-2); 1527. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus
863. orevi, Miroljub: Meusobni odnosi evapotranspiracionih zahteva pojedinih biljnih formacija i njihovi faktori = The interrelationships among evapotranspiration requierements of certain plant formations and their factors. umarstvo, XXIII (1-2); 35-43.
UDK 630*161 + 181. 2
864. Dobrivojevi, Srboljub: Pokuaj utvrivanja minimalne veliine umskog
gazdinstva uslov za gazdovanje u sadanjm periodu = The attempt of
establishing minimal size of forest enterprise condition for managing in
present period. - umarstvo, XXIII (1-2); 44-50.
UDK 630*643
865. Pecovi, Miroljub: Neka iskustva steena u radu na korienju traktora u
skupljanju i privlaenju drvnih sortimenata = Some experiences acquired in
work on tractor use at gathering and hauling of wood assortements. . - umarstvo, XXIII (1-2); 51-61.
UDK 630*375
866. Pjevi, Vukosava: Prouavanje hemijskog sastava reakcionog drveta bukve
Fagus moesiaca = Study of the chemical composition of reaction wood of
the beech Fagus moesiaca. umarstvo, XXIII (1-2); 62-65.
UDK 630*811. 22 + 813
867. Venet, J.: Izvoenje prethodnog obeleavanja odabranih stabala na nezi uma = Realization of previous marking of chosen trees at forest tending.
umarstvo, XXIII (3-4); 3-11.
UDK 630*245
868. Peno, Milka; Plavi, Vera; Popovi, Jelica: Pojava apopleksije na Pinus
spp. = Apoplexy on Pinus spp. umarstvo, XXIII (3-4); 13-22. Summ.
UDK 630*443: 582. 475
869. Luki-Simonovi, Nada: Analiza bubrenja i utezanja kod brestovine i bukovine = Analysis ofg swelling and shrinking of elm- and beechwood. umarstvo, XXIII (3-4); 23-30. Summ.
UDK 630*812. 214: 674. 031. 12 + 17
870. Lubardi, Strahinja; Nikoli, Momir: Uticaj irine goda i procenta uea
kasnog drveta na neka fizika i mehanika svojstva gokog bora = Influence
of the annual ring width and the percentage of the summer wood participation upon some physical and mechanical properties of Go pine. umarstvo, XXIII (3-4); 31-40. Summ.
UDK 630*811. 4 + 812. 1/. 7: 674. 032. 16
871. Lazarevi, Milorad: Iverolit proizvodnja novina u jugoslovenskoj drvnoj
industriji = Iverolit production innovation in Yugoslav timber products industry. - umarstvo, XXIII (3-4); 41-46.
UDK 674. 81

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

77

872. Kopitovi, piro: Vodootporne per ploe tipa Oplata = Water-repellent


plywood Oplata. umarstvo, XXIII (3-4); 46-49. Zsfg.
UDK 630*832. 2
873. Nikoli, Momir: O formiranju reima roenja za bukovinu = On the formation of spray coating regime for beechwood. - umarstvo, XXIII (3-4); 5159.
UDK 674. 045 + 031. 12
874. Bojovi, Duan: Zatita umskih kultura od divljai = Protection of forest
plantaions from game. umarstvo, XXIII (3-4); 60-65.
UDK 630*451 + 232. 4
875. Potrebi, Milan: umarstvo Norveke = Forest of Norway. umarstvo,
XXIII (3-4); 73-82.
UDK 630*904 (481)
876. Pintari, Konrad: Konzerviranje semena Panieve omorike (Picea omorica Pan.) u hermetiki zatvorenim posudama i uticaj starosti na klijavost =
Preservation of the Serbian spruce (Picea omorica Pan.) seed in hermetically closed containers and the influence of the age at germinability. - umarstvo, XXIII (5-6); 3-12. Zsfg.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Picea omorika
877. Vidakovi, Mirko: Neke sugestije za oplemenjivanje umskog drvea u nas
= Certain suggestions for the cultivation of forest trees in our country. umarstvo, XXIII (5-6); 13-19. Summ.
UDK 630*165
878. Stamenkovi, Vojislav; Mievi, Vladimir: Razvoj i prirast kulture topole
(cl. I-214) u dolini Crne reke na oglednom dobru Debeli lug = Development
and increment of the poplar cl. I-214 in the valley of Crna reka in the research station Debeli lug. - umarstvo XXIII (5-6); 21-34. Zsfg.
UDK 630*561/. 562 + 228. 7 Populus
879. Gaji, Milovan: Asocijacija Querceto-Carpinetum serbicum Rudski u svetlosti novih istraivanja u Srbiji = Association Querceto-Carpinetum serbicum Rudski in the light of new invetigations in Serbia. umarstvo, XXIII
(5-6); 35-42. Summ.
UDK 630*182. 3
880. Tucovi, Aleksandar, Stilinovi, Slobodan: Uporedna analiza generativnog
potomstva matinih stabala Betula papyrifera Marsh. sa Oplenca = Comparative analysis of the progenies of mother stems of Betula papyrifera
Marsh. from Oplenac. umarstvo, XXIII (5-6); 43-51. Summ.
UDK 630*165. 7 + 176. 1 Betula
881. Toi, Branimir: Neka tehnika reenja mehanizacije i racionalizacije u umarstvu = Some technical solutions of mechanization and racionalization in
forestry. umarstvo, XXIII (5-6); 53-66.
UDK 630*36
882. Kukin, Stojan: Organizacija rada bruenja iverastih ploa na trocilindrinim
brusilicama = Organization of work at the grinding of particle boards on
three-cylinder grinding machine. umarstvo, XXIII (5-6); 67-72.
UDK 630*832. 2: 621. 923. 1

78

Milorad ijak, Anka Dini

883. Milosavljevi, Ratibor: O nekim pitanjima primene insekticida iz vazduha =


About some questions of the insecticides application from the air. - umarstvo, XXIII (5-6); 73-74.
UDK 630*414
884. Nikoli, Sreten: Prilog izraunavanju optih normi see i izrade u diferenciranju radova = Contribution to the calculation of general felling and working up norms and to the differentiation of working conditions. umarstvo, XXIII (7-8); 3-15. Summ.
UDK 630*312 + 352
885. Luki-Simonovi, Nada: Prilog prouavanju fizikih osobina poljske brestovine (Ulmus campestris) = Contribution to the study of physical characteristicsof the field elm (Ulmus campestris). umarstvo, XXIII (7-8); 1729. Summ.
UDK 630*812: 674. 031. 17
886. Radovanovi, ivorad: Analiza razvitka umske vegetacije u odjelu 77 i
80B/81A gospodarske jedinice Nemila Bistriak u periodu od 80 godina = Analysis of evolution of forestry vegetation in the sectio 77 and 80B/
81A in management unit Nemila Bistriak during the period of 80 years. umarstvo, XXIII (7-8); 31-44. Summ.
UDK 630*904
887. Puri, Olga: Lagerstroemia indica L. u Beogradu i njen hortikulturni znaaj
= Lagerstroemia indica L. in Belgrade and its horticultural importance.
umarstvo, XXIII (7-8); 43-48. Summ.
UDK 635. 977. 6 Lagerstroemia indica
888. Tanaskovi, Sran; Vulovi, Bogdan: Neki problemi modernizacije eksploatacije uma = Some problems of modernization in forest exploitation = umarstvo, XXIII (7-8); 49-56.
UDK 630*30
889. Miralem, Asim: Struni kadrovi u umarstvu i drvnoj industriji = Trained
personnel in forestry and timber products industry. umarstvo, XXIII (5763).
UDK 630*961: 674
890. Nikoli, Momir: Privremena zatita bukovog drveta roenjem = The provisional protection of beechwood by spraying. umarstvo, XXIII (7-8); 6576. Summ.
UDK 674. 031. 12 + 045
891. imunovi, Nikola: Ispitivanje ekonominosti proizvodnje vrbovine = Investigation of the rentability of production of willow-wood. umarstvo,
XXIII (9-10);3-16. Zsfg.
UDK 630*238 + 651
892. Popnikola, Niko; Miloeva, Nada: Kvantitativne i kvalitativne karakteristike plodova kestena (Castanea sativa Mill.) kao polazna baza za njegovu
selekciju = Quantity and quality of chestnut fruits (Castana sativa Mill.) as
initial points for its breeding. umarsvo, XXIII (9-10); 17-35. Summ.
UDK 630*23
893. Peno, Milka, Popovi, Jelica; Plavi, Vera: Patogene odlike vrsta iz roda
Fusarium znaajnih u proizvodnji reprodukcionog materijala Pinus spp. =
Pathogenic characteristics of species from the genus Fusarium significant

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

894.

895.

896.

897.

898. .

899.

900.

901.

902.

903.

79

in the production of reproductive material of Pinus spp. umarstvo, XXIII (9-10); 37-44.
UDK 630*443 + 232. 2 Pinus
Vulovi, Bogdan; Mlaenovi, Branko: Ekonominost cepanja drveta hidraulinim mehanizmom za cepanje tipa HSE-S Belie = Rentability of wood
cleaving with hydraulic cleaving mechanism type HSE-S Belie. . - umarstvo, XXIII (9-10); 45-51.
UDK 630*363
Gaji, Milovan; Kilibarda, Milo: Zavisnost pojave lekovitog i aromatinog
bilja od tipa fitocenoze na planini Rudniku u Srbiji = The dependance of the
occurrence of medicinal and aromatic herbs of the plant association type on
the Rudnik mountain in Serbia. umarstvo, XXIII (9-10); 53-60. Rs.
UDK 633. 88: 182. 3
Petrovi, Ljubomir: O nekim pitanjima reforme umarskog fakulteta u Beogradu = About some questions concerning the reform of Faculty of Forestry
in Belgrade. umarstvo, XXIII (9-10); 75-80.
UDK 630*945. 3
Stilinovi, Slobodan; Tucovi, Aleksandar: Kultura taksodijuma kod Bake
Palanke i njen znaaj za oetinjavanje plavnih stanita nae zemlje = The
culture of the bald cypress near Baka Palanka and its importance for the introduction of conifers on floodplains in our country. umarstvo, XXIII
(11-12); 3-11. Summ.
UDK 630*228. 7 Taxodium
Peno, Milka; Plavi, Vera; Popovi, Jelica: Morfoloko-kulturalne odlike
patogenih Fusarium vrsta na Pinus nigra i Pinus silvestris. = Morphological-cultural characteristics of pathogenic Fusarium species on Pinus nigra
and Pinus silvestris. umarstvo, XXIII (11-12); 13-23.
UDK 630*443 Fusarium + 174. 7 Pinus
uranovi, arko: Plasman prostornog i sitnog tehnikog drveta = Marketing of stave and small-sized wood. - umarstvo, XXIII (11-12); 25-30.
UDK 630*756
Gruji, Dragoslav: Suzbijanje ruinog savijaa (Cacoecia rosana L.) =
Control of the rose leaf-folder (Cacoecia rosana L.). umarstvo, XXIII
(11-12); 31-33.
UDK 630*453: 595. 782
Jevti, Milo: Prilog preciziranju nekih pojmova iz oblasti proreda = Contribution to the. . - umarstvo, XXIII (11-12); 35-42.
UDK 630*242
Kijametovi, arko: Talonica sa ekshaustorskim ureajima = Sediment device at exhausters. - umarstvo, XXIII (11-12); 43-50.
UDK 630*838
Radulovi, Svetislav: O umarstvu ehoslovake i njegovom posleratnom
razvoju = On the forestry in Czechoslovakia and its development after war.
umarstvo, XXIII (11-12); 51-61.
UDK 630*904

80

Milorad ijak, Anka Dini

1971 (XXIV)
904. Pintari, Konrad: Fenoloka osmatranja na duglaziji (Pseudotsuga taxifolia
Britt.) raznih proveniencija = Phenological observations on common douglas (Pseudotsuga taxifolia Britt.) from different provenances. umarstvo,
XXIV (1-2); 21-37. Zsfg.
UDK 630*181. 8 + 174. 7 Pseudotsuga
905. imunovi, Nikola: Ispitivanje ekonominosti proizvodnje topolovine po tipovima kultura i razmaku sadnje = Investigation of the rentability of production of poplar wood after types of cultures and spacing. umarstvo,
XXIV (1-2); 39-57.
UDK 630*232. 4 + 64
906. Kovaevi, Josip: Fitocenoloka karakteristika brdsko-planinskih travnjaka
Jugoslavije s osvrtom na podruje Like i Gorskog kotara = Phytocoenological characteristic of hilly-mountain grasslands in Yugoslavia with regard
at region of Lika and Gorski kotar - umarstvo, XXIV (1-2); 59-66. Zsfg.
UDK 630*187
907. Toda, Ryokiti: Kratak istorijat o japanskom umarstvu u pogledu selekcije
sadnog materijala = Short history about Japanese forestry in respect of selection of planting material. - umarstvo, XXIV (1-2); 67-72.
UDK 630*232. 3 (520)
908. Tanaskovi, Sran: Tehnologija eksploatacije uma u Francuskoj = Technology in forest exploitation in France. umarstvo, XXIV (1-2); 73-78.
UDK 630*30 (44)
909. Pavi, Jovan; Marinkovi, Pavle: Toplotna obrada bukove piljene grae u zidanim parionicama klasinog tipa pri uputanju vodene pare sa jednog kraja
komore = Chemical dressing of beech sawnwood in traditionally constructed steam plants by introduction of steam from one side of the chamber.
umarstvo, XXIV (3-4); 3-15. Summ.
UDK 630*846 + 832. 181: 674. 031. 12
910. Anti, Mihailo; Markovi, D.; Topalovi, Milun: Geneza i osobine zemljita
u slivu potoka Voljevice zapadna Boranja = Soil genesis and properties in
the cathcment area of the Voljevica brook western Boranja. umarstvo,
XXIV (3-4); 17-26.
UDK 630*114. 1/. 3 (234. 42 Boranja)
911 Popovi, Vladislav: O potrebi podele prve faze transporta drveta u eksploataciji uma na dve podfaze = About the need of the first phase division of
wood transportation to two subphases in forest exploitation. umarstvo,
XXIV (3-4) 27-34.
UDK 630*37
912. Zubovi, Jovan: Imovina u umarstvu i drvarstvu = Property in forestry and
wood products industry. umarstvo, XXIV (3-4); 35-38. Summ.
UDK 630*92
913. Galei, Milo; Pavli, Stevan; Jei, Slobodan: Savremeni mehanizovani
proces u iskoriavanju nizinskih uma. Contemporary mechanized process in exploitation of lowland forests. umarstvo, XXIV (3-4); 43-74. Zsfg.
UDK 630*36

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

81

914. Stojanovi, Ratomir: Prilog uspenom suzbijanju korova pri nezi kultura =
Contribution to the successful weed control in the plantations tending. umarstvo, XXIV (3-4); 75-78.
UDK 630*441 + 24
915. Mirkovi, Dragoljub: Kvalitet stabala u bukovim umama Srbije = Stem quality in beech forests in Serbia. umarstvo, XXIV (5-6); 3-16. Summ.
UDK 630*56 + 228. 2 Fagus
916. Pintari, Konrad: Priraivanje u visinu sijanaca duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) raznih proveniencija u drugoj godini ivota i njegova ovisnost
od uslova topline = Height increment of Douglas fir (Pseudotsuga taxifolia
Britt.) of different provenances in the second year of life and its dependance
from thermal conditions. umarstvo, XXIV (5-6); 17-27. Zsfg.
UDK 630*232. 3
917. Veselinovi, Nada; Peno, Milka: Zastupljenost mikroorganizama antagonista prema Fusarium oxysporum var. orthoceras soj 12 u raznim tipovima
zemljita = Distribution of microorganisms antagonists against Fusarium
oxysporum var. orthoceras race 12 in various soil types. umarstvo, XXIV (5-6); 29-36. Summ.
UDK 630*114. 6 + 114. 4
918. Vojnovi, Radovan: Osvrt na eksploataciju auto-dizalica na meustovaritima = Review at exploitation of auto-cranes on upper landings. - umarstvo, XXIV (5-6); 37-40.
UDK 630*37 + 364
919. Pecovi, Miroslav: Opremanje traktora tokaa za rad na privlaenju i sakupljanju oblovine = Equipping of wheel tractor for work in hauling and
collection of round timber. - umarstvo, XXIV (5-6); 47-57.
UDK 630*377
920. Toi, Branimir: Privlaenje drveta transporterom PGS ungla = Hauling of wood by transporter PGS ungla. umarstvo, XXIV (5-6); 5977. Rs.
UDK 630*377
921. Vulovi, Bogdan: umarstvo i drvna industrija Irana = Forestry and timber
products industry in Iran. umarstvo, XXIV (5-6); 79-84.
UDK 630*904 (55)
922. Stamenkovi, Vojislav; Mievi, Vladimir: Uporedna istraivanja toka rastenja u debljinu kod raznih vrsta umskog drvea = Comparative investigations of diameter increment growth of variuos forest tree species. umarstvo, XXIV (7-8); 3-14. Summ.
UDK 630*562
923. Spirovski, Jovan: Zemljita na andezitima i andezitskim tufovima pd umskom vegetacijom na Kouf planini = Soils on andesite and andesitic toufs
under forest vegetation on the mountain Kouf. umarstvo, XXIV (7-8));
15-22. Summ.
UDK 630*114. 4
924. Tucovi, Aleksandar: Obrazovanje cvasti i cvetova na deblu i bezlisnim granama kod Malus floribunda Sieb. = Formation of blooms and flowers on
the stem an leafless branches of Malus floribunda Sieb. umarstvo, XXIV (7-8); 23-28. Summ.

82

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*164. 6 Malus floribunda


925. Kamenovi, Sava: Primena vektora u odreivanju pravca glavnog nagiba
projektovane povrine = Application of vector in the determination of the
main slope of the projected surface. umarstvo, XXIV (7-8); 29-40.
UDK 630*581
926. Luki-Simonovi, Nada: Prilog ispitivanju tehnolokih svojstava bukovine
u Jugoslaviji = A contribution to the examination of technological properties of beech wood in Yugoslavia. umarstvo, XXIV (7-8);41-54. Summ.
UDK 674. 031. 12: 630*812
927. Kukin, Stojan: Uticaj vremena prevoenja transportnih jedinica na (strukturu radnog vremena) kapacitet i proizvodnost maina i ureaja = Influence of
time of transport of transport units on (structre of operating time) capacity
and productivity of machines and devices. umarstvo, XXIV (7-8); 55-60.
UDK 630*37
928. Nikoli, Mihailo: Karakteristike i priprema orahove furnirske oblovine =
Characteristics and preparation of walnut veneer logs. umarstvo, XXIV
(7-8); 61-68.
UDK 630*832. 10 + 832. 281
929. Nikoli, ore: Prouavanje uticaja inkorporiranog radioaktivnog fosfora
(32 P), tokom embriogeneze, na mladice nekih umskih vrsta drvea = Study
of the effect of incorporated phosphorus (32 P) in the course of the embryogenesis on some young forest tree species. umarstvo, XXIV (9-10); 3-13.
Summ.
UDK 630*232. 3: 546. 79: 546. 18
930. Nikoli, Mihailo: Struktura otpadaka kod seenog orahovog furnira = The
structure of waste in cut walnut veneer. umarstvo, XXIV (9-10); 15-24.
UDK 630*839. 84 + 832. 281
931. Veselinovi, Velimir: Gaenje umskih poara miniranjem = Extinguishing
of forest fires by blasting. umarstvo, XXIV (9-10); 25-34.
UDK 630*432
932. Tanaskovi, Sran: Klasini ili fleksibilni umski traktori za privlaenje drveta = Classic or flexible forest tractors for skidding trees. umarstvo,
XXIV (9-10); 35-39.
UDK 630*375
933. Popetovi, Rodoljub: Vrbina muva galica (Helicomya saliciperda Duf.)
tetoina vrba na dekorativnim zasadima = Willow shot-hole midge (Helicomya saliciperda) willow pest on decorative plantations. umarstvo,
XXIV (9-10); 41-44.
UDK 630*453: 595. 711: 635. 97
934. Pani, ore: Neke bioloke i morfoloke odlike Quercus robur var. tardissima Mat. = Some biological and morphological characteristics of Quercus robur var. tardisima Mat. = umarstvo, XXIV (9-10); 45-53. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus robur tardissima + 181. 6
935. okovi, Petar: O jednom fenotipu smre = About one phenotype of Norway spruce. umarstvo, XXIV (9-10); 55-58.
UDK 630*174. 7 Picea 181. 8
936. Kostin, E.: Sadanji aspekti umarstva Rumunije = Present aspects of forestry in Romania. umarstvo, XXIV (9-10); 63-70.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

83

UDK 630*904 (498)


937. Mirkovi, Dragoljub: Odreivanje zapreminskog prirasta sastojine iz zbira
omotaa stabala sastojine = Determination of volume increment of stands
from the sum of mantles of stems in the stand. umarstvo, XXIV (11-12);
3-8. Summ.
UDK 630*562
938. Vukievi, Emilija; ujovi, Kosta: Magnolia grandiflora L. nova zimzelena vrsta za alohtonu dendrofloru Srbije = Magnolia grandiflora L. a
new evergreen species for the alochthonous dendroflora of Serbia. - umarstvo, XXIV (11-12); 9-14. Summ.
UDK 630*176. 1 Magnolia
939. Nikoli, Sreten: Prilog metodici ustanovljavanja trokova transporta umskih sortimenata Korienje parametara funkcije trokova. Contribution
to the methodology of transportation expenses determination of forest
assortments transportation Use of parameters for transporatation express.
umarstvo, XXIV (11-12); 15-26. Summ.
UDK 630*662. 3 + 783
940. Tucovi, Aleksandar: Sadanje stanje genetike u svetu i kod nas = Present
situation of genetics in the world and in our country. umarstvo, XXIV
(11-12); 27-38.
UDK 630*165 (100)
941. Jevti, Ljubia: Projektovanje prelivnih brana i mogunosti primene ovog
sistema u nas = Overflow dam design and the possibility of its use in our country. umarstvo, XXIV (11-12); 39-58.
UDK 627. 43: 384. 2
942. Gruji, Dragoslav: Saoptenja u vezi prouavanja osa drvenarica (Siricidae)
i njenih parazita Rhyssa persuasoria L. i Ibalia leucospoides Hoch. Communications. umarstvo, XXIV (11-12); 59-62.
UDK 595. 793. 3
943. Kukin, Stojan: Uticaj mehanizacije na produktivnost rada na stovaritima
sirovina = Influence of mechanization on work productivity on umarstvo, XXIV (11-12); 63-70.
UDK 630*377: 65. 011. 54
944. Milosavljevi, Ratibor: Uloga aviona i helikoptera u zatiti uma od poara
= Role of aeroplains and helicopters in forest protection against fires. - umarstvo, XXIV (11-12); 71-73.
UDK 630*432 : 632. 982. 4: 533. 661

1972 (XXV)
945. Mirevski, Sekula: Mikroklimatski uslovi u nekim tipovima kitnjakovih uma = Microclimatic conditions in some type of sessile oak forests. umarstvo, XXV (1-2); 3-14.
UDK 630*111. 8
946. Zeki, Nada: Rezultati primjene herbicida Gramoxone i Reglone u umskim
rasadnicima = Results of the application of herbicides Gramoxone and Reglone in forest nurseries. umarstvo, XXV (1-2); 15-23. Summ.
UDK 630*232. 3 + 443

84

Milorad ijak, Anka Dini

947. Radulovi, Svetislav: Prilog pitanju uticaja proreda na razvoj crnog i belog
bora na Deliblatskoj peari = Contribution to the problem of influence of
thinnings on the development of black and Scotch pines on Deliblato Sands.
umarstvo, XXV (1-2); 25-39. Summ.
UDK 630*242 + 176. 1 Pinus
948. Janiijevi, Cane: Zatita sredine regije Tare = Protection of environment of
Tara region. umarstvo, XXV (1-2); 41-48.
UDK 502: 630*907 (234. 42 Tara)
949. Vasi, Konstantin; Vasi, Milomir; Marovi, Radovan; Krsti, Danica: Stanje gubara na teritoriji Srbije u 1971. godini i prognoza za 1972. godinu =
Situation with the gipsy moth on the territory of Serbia in 1971. and the
prognosis for 1971. umarstvo, XXV (1-2); 49-60.
UDK 630*145. 7: 595. 787
950. Radovanovi, ivorad: Uticaj nekih faktora sredine na visinsko priraivanje jele i smre u najmlaem razvojnom stadiju = Infuence of environment factors upon height increment of fir and spruce in the youngest development stage. - umarstvo, XXV (1-2);61-65.
UDK 630*561: 504. 7
951. Potrebi, Milan: Vrste divljai i uslovi lova u Norvekoj = Kinds of game
species and hunting conditions in Norway. umarstvo, XXV (1-2); 69-73.
UDK 630*156 (481)
952. Maksimovi, Milo; Radenkovi, Bora; Ili, Slavko; Mini, Danica: Dejstva
herbicida na bazi 2, 4-D protiv izdanake moi panjeva liara = Effect of
herbicides based on 2, 4-D against sprout power of stumps of broadleaved
species. umarstvo, XXV (3-4); 3-10. Summ. 630*332. 2: 632. 954
UDK 630*414
953. imunovi, Nikola: Prilog ispitivanju ekonominosti proizvodnje topolovine u gustim zasadima kratke ophodnje = Contribution to the investigation
of rentability of production of poplar wood in dense plantation of short rotation. - umarstvo, XXV (3-4); 11-26.
UDK 630*651 + 176. 1 Populus + 232
954. Simeunovi, Duan: Znaaj prouavanja nekih osnovnih pitanja istorije umarstva = The importance of studying some basic and theoretical questions
of forestry history. umarstvo, XXV (3-4); 27-34.
UDK 630*902
955. Anti, Mihailo; Jovi, Nikola; Munkaevi, Velinka: Zemljita renih dolina = Soils of river valleys. umarstvo, XXV (3-4); 35-40.
UDK 630*114. 497
956. Miralem, Asim: Uticaj kolske spreme rukovodilaca na poslovni uspeh preduzea = Influence of the school training of managers at bussines success of
the enterprise. - umarstvo, XXV (3-4); 45-59.
UDK 630*945. 3
957. Vasi, Konstantin; Vasi, Milomir: Vaniji problemi zatite uma u Jugoslaviji = More important problems of the forest protection in Yugoslavia. umarstvo, XXV (3-4); 63-69.
UDK 630*4
958. Nikoli, Sreten: Teorijska osnova ustanovljavanja optimalne gustine mree
umskih komunikacija = Theoretical basis of optimum density determina-

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

959.

960.

961.

962.
963.

964.

965.

966.

967.

968.
969.

85

tion of forest communication system. umarstvo, XXV (5-6); 3-12.


Summ.
UDK 630*686 + 37
Kneevi, Milutin: Uticaj parenja na svojstva bukovine = Influence of steaming on the properties of beechwood. umarstvo, XXV (5-6); 15-22.
Summ.
UDK 630*846 + 812: 674. 012. 12
Gaji, Milovan: O nekim novim formama Galium pseudoaristatum Schur
= About some new forms of Galium pseudoaristatum Schur. umarstvo,
XXV (5-6); 23-24. Zsfg.
UDK 582. 972. 3 Galium
Janiijevi, Cane: Turizam kao privredna delatnost u Crnoj Gori integralni
deo umske privrede = Tourism as economic activity in Montenegro the integral part of forest economy. umarstvo, XXV (5-6); 25-34.
UDK 630*907. 2 + 906
Pecovi, Miroslav: Informacija o nekim prikljucima za traktore = Information about some connectings for tractors. umarstvo, XXV (5-6); 35-42.
UDK 630*377
Anti, Mihailo; Markovi, D., Topalovi, Milun: Prouavanje osobina zemljita u Prinama i Pei u cilju stvaranja mogunosti njihovog korienja u
rasadnikoj proizvodnji = The study of soils properties in Prine and Pein
the aim of consoldidation possibilities for their use in the nurseries. umarstvo, XXV (5-6); 51-62.
UDK 630*114. 7 + 232. 322
Jovanovi, Branislav: uma crnog graba u okolini Titovog Uica (Seslerio
variae-Ostryetum ass. n.) Hop hornbeam forest in the surrounding of Titovo Uice (Seslerio variae-Ostryetum ass. n.). umarstvo, XXV (7-8); 39. Summ.
UDK 630*182
Nikoli, ore: Promene fenotipskih osobina indukovanih zraenjem neutrona, i mogunosti njihovih fiksiranja kod umskih vrsta drvea = Alterations of phenotype properties induced by neutron irradiation and possibilities
of their fixation in forest species. umarstvo, XXV (7-8); 11-23. Summ.
UDK 575. 21:
imunovi, Nikola: Ispitivanje poloajnog istog prihoda (rente) na umovitom podruju Fruke gore sa osvrtom na ukupne vrednosti proizvodnje =
Study of the position net income (rent) on well forested area on Fruka gora
in regard at total production values. - umarstvo, XXV (7-8); 25-41.
UDK 630*645
Radulovi, Svetislav: Prilog pitanju gazdovanja umama hrasta kitnjaka =
Contribution to the problem of sessile oak (Quercus sessiliflora) forest management. umarstvo, XXV (7-8); 43-55. Summ.
UDK 630*61: 176. 1 Quercus sessiliflora
Kovaevi, Josip: Stanini faktori i hortikulturni florni elementi = Habitat
factors and horticultural floral elements. umarstvo, XXV (7-8); 59-76.
UDK 630*11: 635. 9
Galei, Milo: Mehanizirano krenje panjeva u plantaama topola i drugih
vrsta drvea specijalnom mainom MF 1080 sa prikljukom Levacepi-El-

86

970.

971.

972.

973.
974.

975.

976.

977.

978.

979.

Milorad ijak, Anka Dini

letari = Mechanized stump clering in poplar plantations by special machin


Levacepi-Elletari on MF 1080 tractor. umarstvo, XXV (9-10); 3-9.
Summ.
UDK 630*332
Tucovi, Aleksandar: Praume Jugoslavije, njihov znaaj za istraivanja iz
oblasti umske genetike, nai zadaci i programi rada = Virgin forests of Yugoslavia, their importance for investigations in the field of forest genetics,
our tasks and working programmes. umarstvo, XXV (9-10); 11-23.
Summ.
UDK 630*228 + 165: 581. 526. 42
Marinkovi, Pribislav; Peno, Milka; Popovi, Jelica: Gljivine bolesti karanfila (Dianthus caryophyllus L.) i njihovo suzbijanje = Fungous diseases
on carnation (Dianthus caryophyllus L.) and their control. umarstvo,
XXV (9-10); 25-38.
UDK 635. 9: 582. 669. 2 Dianthus: 632. 4
Simeunovi, Duan: Sto godina od osnivanja umarske kole u Srbiji
Zemljodelsko-umarska kola u Poarevcu. A hundred years since the foundation of forest school in Serbia Farmer-forest school in Poarevac.
umarstvo, XXV (9-10); 45-51.
UDK 630*945. 31
Jovanovi, Stevan; Koli, Borislav: umarstvo i umska privreda Aljaske =
Forestry and forest economy in Alaska. umarstvo, XXV (9-10); 63-68.
UDK 630. 904 (798)
Velaevi, Velizar: Razmatranje nekih pitanja projektovanja umskih vetrozatitnih pojaseva = Consideration of some questions of designing forest
windbreak belts. umarstvo, XXV (11-12); 3-17. Summ.
UDK 630*266
Petrovi, Mihailo: Ogledi zatite jelovih trupaca hemijskim sredstvima =
Trials with the protection of fir logs by chemicals. umarstvo, XXV (1112); 19-26. Summ.
UDK 630*832. 10 + 84
Luji, Radomir: Ogledi i nauna ispitivanja u oblasti umskih melioracija =
Trials and research examinations in the field of forest meliorations. umarstvo, XXV (11-12); 27-33. Summ.
UDK 630*237
Jovanovi, Stevan: Prilog preciziranju i usaglaavanju nekih vanih termina
iz oblasti gajenja uma = Contribution to the precising and coordination of
some important terms in the field of silviculture. umarstvo, XXV (1112); 35-40.
UDK 630*2 (083. 7)
Jevti, Milo. Prilog poboljavanju tehnike prorede etinarskih kultura i
prirodnih sastojina = Contribution to the improvement of thinning in conifer plantations and natural stands. - umarstvo, XXV (11-12);54-59.
UDK 630*242 + 228
Popetovi, Rodoljub: Coleophora laricella Hb. miner arievih etina =
Coleophora laricella Hb. - larch-mining case. umarstvo, XXV (11-12);
60-64.
UDK 595. 78

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

87

1973 (XXVI)
980. Marovi, Radovan; Mini, Danica: Praktina primena klopki za otkrivanje
gubara u umama = Practical application of traps for the detection of gypsy
moth in forests. umarstvo, XXVI (1-2); 3-8. Summ.
UDK 630*453 + 413: 595. 787
981. Marinkovi, Pribislav; Peno, Milka; Popovi, Jelica: Bolest zumbula (Hyacinthus spp.) i njihovo suzbijanje = Diseases of hyacinth species (Hyacinthus spp.) and their control. umarstvo, XXVI (1-2); 9-18. Summ.
UDK 635. 9: 582. 572. 226 Hyacinthus
982. Koli, Borislav: uma kao filter sistem prizemnog sloja vazduha = The forest as the filter system in the air layer near the ground. umarstvo, XXVI (1-2); 21-26.
UDK 581. 526: 551. 510. 522
983. Drakovi, Dragoljub: Problemi zagaivanja ivotne sredine i uloga vegetacije na irem podruju Ibra i Morave = Problems of environment pollution
and role of the vegetation in wider area of Ibar and Morava. umarstvo,
XXVI (1-2); 27-34.
UDK 502. 55
984. Jevti, Milo: Prilog boljem shvatanju uzgojne komponente slobodnog grupiminog gazdovanja u umsko-privrednim osnovama novijeg tipa. Contribution to the better understanding of the silviciltural component of free
group-like management in management plans of more recent type. umarstvo, XXVI (1-2); 35-45.
UDK 630*62
985. Tomin, Luka: Zimsko kalemljenje rua u staklenoj bati = Winter roses
grafting in greenhouse. umarstvo, XXVI (1-2); 52-54.
UDK 581. 165. 73
986. Kovaevi, Miodrag: Neka razmiljanja o primeni mrenog planiranja u
preduzeima drvne industrije = Some reflexions about application of network planning in enterprises of timber industry. - umarstvo, XXVI (1-2);
55-58.
UDK 630*832. 1: 65. 011. 2
987. Milosavljevi, Ratibor: Gaenje umskih poara pomou diamonijum fosfata primenjenog avionom Fire extinction by diamonium phosphate applied
by aircraft. umarstvo, XXVI (1-2); 59-61.
UDK 630*432 + 413
988. Vasi, Milomir: Rezultati suzbijanja gubara preparatima Bromophos, Dipterex i Thiodan = Reduction of gypsy moth (Lymantria dispar) control with
Bromophos, Dipterex and Thiodan chemicals. umarstvo, XXVI (3-4); 720. Summ.
UDK 630*453 + 414
989. Jovanovi, Stevan; Velikovi, Dimitrije: Kako spreiti pojave bujinih
poplava i zasipanje nanosom akumulacionih jezera = How to prevent the
occurrence of torrent floods and deposit precipation in accumulation basins.
umarstvo, XXVI (3-4); 21-32.
UDK 630*116. 64

88

Milorad ijak, Anka Dini

990. Kovaevi, Miodrag: Plastine mase u proizvodnji nametaja = Plastics in


furniture production. umarstvo, XXVI (3-4); 33-37.
UDK 684. 7. 043
991. Drai, Milutin: Dosadanja iskustva na poumljavanju i introdukciji etinara u kompleksu Tornike reke Past experinces in afforestation and conifers introduction within Tornika reka complex. umarstvo, XXVI (3-4);
39-53.
UDK 630*232: 581. 622
992. Radovanovi, ivorad: Prostorno ureivanje uma i dinamika izvoenja radova pri primjeni sistema gazdovanja na sjeinama malih povrina = Area
forest management and dynamics of work performance at application of
management system on logging units on small areas. - umarstvo, XXVI (34); 61-71.
UDK 630*62
993. Mihajlovi, Milosav: Male brdske akumulacije = Small mountain accumulations. umarstvo, XXVI (3-4); 72-85.
UDK 630*116
994. Tucovi, Aleksandar; Stilinovi, Slobodan: Prilog prouavanju unutarpopulacione promenljivosti alepskog bora = A contribution to the study of interpopulational variability of Aleppo pine. umarstvo, XXVI (5-6); 3-10.
Summ.
UDK 630*165. 3 Pinus halepensis
995. Anti, Mihailo; Jovi, Nikola; Avdalovi, Vera: Geografske i geofizike karakteristike umskih zemljita u SR Srbiji = Geographic and geophysical
characteristics of forest soils in the SR Serbia. umarstvo, XXVI (5-6);
11-15. Summ.
UDK 630*114. 1 (497. 1)
996. Kora, Mladen: Istorijski am-dud (Morus nigra var. Constantinopolis) iz
Peke patrijarije = Sham-mulberry (Morus nigra var. Constantinopolis)
from the patriarchate of Pe. umarstvo, XXVI (5-6); 17-22. Summ.
UDK 630*176. 1 Morus alba
997. ernjavski, Svetislav: Prilog poznavanju najstarije kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na podruju Pokrajine Kosovo = Contribution to the knowledge of the oldest plantation of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) on the area of Province Kosovo. umarstvo, XXVI (5-6); 31-38.
UDK 630*233 Pinus nigra
998. Jevti, Milo: Racionalizacija radova u gajenju uma = Rationalization of
works in silviculture. umarstvo, XXVI (5-6); 48-54.
UDK 630*2: 65. 011. 4
999. . Krsmanovi, Ivan: Primena metode miniranja pri melioraciji zemljita =
Application of blasting method at land melioration. umarstvo, XXVI (56); 59-66.
UDK 630*385
1000. ibali, Duan: Uloga vegetacije pri odravanju komunikacija u Ibarskoj
klisuri = The role of vegetation in maintenance communications in the gorge of the Ibar river. umarstvo, XXVI (7-8); 3-22. Summ.
UDK 630*383

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

89

1001. Jovanevi, Milorad: O povezanosti dendrologije i genetike = Interrelationships of dendrology and genetics. umarstvo, XXVI (7-8); 23-30. Summ.
UDK 630*174 + 165
1002. Tucovi, Aleksandar; Markovi, Ljubisav: Genetiki prilaz oplemenjivanju
oraha na pravnost i prirast stabla = Genetical approach to walnut breeding
with the aim to improve the straightness and increment of their stems. umarstvo, XXVI (7-8); 31-43. Summ.
UDK 630*165. 6:524. 15
1003. Vasi, Milomir: Bioloko-tehnike pripreme za akciju suzbijanja gubara i
drugih defolijatora lia umskog drvea = Biological-technical preparations for the action of control gypsy moth and other defoliants of forest trees
leaves. umarstvo, XXVI (7-8); 45-47.
UDK 630*453 + 411 + 413
1004. Mihajlovi, Milosav: Prikupljanje podataka i izrada podloga za projektovanje i gradnju malih akumulacija = Collecting data and elaboration of bases for designing and construction of small accumulations. - umarstvo,
XXVI (7-8); 49-62.
UDK 630*116
1005. Milosavljevi, Ratibor: Uticaj mehanikih faktora na veliine kapljica pesticida primenjenog iz vazduha = Influence of mechanical factors at sizes of
pesticide drops applied from the air. umarstvo, XXVI (7-8); 63-66.
UDK 630*413
1006. Jovanovi, Milutin; Tucovi, Aleksandar; Vuleti, Dragan: Kontrolisana
unutarvrsna i meuvrsna hibridizacija hrastova = Controlled intra- and interspecific hybridization of oaks. umarstvo, XXVI (9-10); 3-14. Summ.
UDK 630*165. 72: 582. 632. 2 Quercus
1007. Vasi, Milomir; Perin, Ruica: Suzbijanje hermesa na smri na Frukoj gori
i Topideru kod Beograda. Control of adelgid plantlices on Norway spruce on Fruka gora and in Topider near Belgade. - umarstvo, XXVI (9-10);
15-21.
UDK 630*453 + 413
1008. Veselinovi, Nada; Peno, Milka: Mikotrofnost umskih vrsta drvea i njen
znaaj u rasadnikoj proizvodnji, poumljavanju goleti i prirodnoj obnovi
uma = Mycotrophy of forest tree species and their importrance in nursery
practice, barren grounds afforestation and natural reforestation. umarstvo, XXVI (9-10); 23-29.
UDK 630*181. 3 + 232. 3
1009. Popetovi, Rodoljub: Lovna divlja na podruju Tare, sa gledita zatite
prirodnih retkosti i korienja za nauni turizam = Hunting game in the area
of Tara Mt., from the viewpoint of protection of natural rarities and using
for scientific tourism. umarstvo, XXVI (9-10); 31-35.
UDK 630*156: 502. 4: 630*907. 2 (234. 42 Tara)
1010. Stefanovi, Stevan: Mogunosti Centralnoafrike Republike na sektoru drveta = The possibilities of Central African Republic in the sector of wood.
umarstvo, XXVI (9-10); 41-53.
UDK 630*906 (674)
1011. Dekani, Ivo: Mogunosti proizvodnje prostornog drva u mladim sastojinama nizinskih i prigorskih uma = Possibilties of production of stackwood

90

Milorad ijak, Anka Dini

in young stands in lowland and piedmont forests. umarstvo, XXVI (1112); 3-12. Zsfg.
UDK 630*81
1012. Radovanovi, ivorad: ume kao regulatori prirodne sredine i posljedice
njihovog unitavanja = Forests as regulators of environment and consequences of their extermination. umarstvo, XXVI (11-12); 13-24.
UDK 630*907. 2
1013. Drai, Milutin: Mogunosti veeg izdvajanja celuloznog iz proizvedenog
prostornog drveta = Possibilities of greater separation of pulpwood from
stackwood. umarstvo, XXVI (11-12); 25-36.
UDK630*860. 1
1014. Radulovi, Svetislav: Rezultati ogleda na nezi hrastovih uma ravnog Srema
= Results of experiments upon oak forests tending in Ravni Srem. umarstvo, XXVI (11-12); 37-47.
UDK 630*242
1015. Angelov, Krum: Protivpoarna preventiva u preduzeima za mehaniku
preradu drveta = Fire prevention in timber manufacturing industries. - umarstvo, XXVI (11-12); 49-57.
UDK 630*832

1974 (XXVII)
1016. Pintari, Konrad: Mogunosti poveanja proizvodnje celuloznog drveta =
Possibilties of pulpwood production increase. umarstvo, XXVII (1-2); 312. Summ.
UDK 630*325 + 861. 0
1017. Nikoli, Sreten: Privlaenje drveta motornim vitlom = Wood skidding by
power winch. umarstvo, XXVII (1-2); 13-24. Summ.
UDK 630*377. 22
1018. Jovanovi, Stevan: Znaaj i primena hemijskih sredstava u oblasti prirodnog obnavljanja i nege uma. = The importance and application of chemical
substances for the natural regeneration and tending of woods. umarstvo,
XXVII (1-2); 25-33.
UDK 630*231: 632. 954
1019. Vuievi, Duan: Zatita zemljita od erozije na nagnutim terenima vinogorja upe = The struggle against erosion on slopped terrains in vineyards
of the upa region. umarstvo, XXVII (1-2); 35-50.
UDK 630*384
1020. Razvoj drvne industrije SR Makedonije u periodu do 1914. godine = Develpoment of the timber prodsucts industry in the period to the year 1914. umarstvo, XXVII (1-2); 51-60.
UDK 674
1021. Potrebi, Milan; Mihajlovi, Miodrag: Specifina elektrina provodnost nekih vrsta drveta u visokofrekventnim elektrinim poljima = Specific electric
conductivity of some wood species in high frequency electric fields. umarstvo, XXVII (3-4); 3-17. Summ.
UDK 630*812. 151: 621. 3. 023

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

91

1022. Bankovi, Stania: Pojava i uzroci pomeranja visinskih kriva jele i bukve u
neizgraenim prebirnim umama na Gou = Occurrence and causes of displacement of the height curves for the European fir and beech in the uncompleted selection forests on the Go mountain. umarstvo, XXVII (34); 19-36. Zsfg
UDK 630*522. 31 + 221. 4
1023. Markovi, Ljubisav: Fenotipska vrednost stabla hrasta kitnjaka (Quercus
petraea Liebl.) u semenskim sastojinama na planini Ceru = Phenotypical
value of (Quercus petraea Liebl.) stem in seed-orchards on the Cer Mt.
umarstvo, XXVII (3-4); 37-44.
UDK 630*181. 8 + 176. 1 Quercus
1024. Vujkovi, Ljiljana: Upotreba cvetnih elemenata u projektovanju i izgradnji
slobodnih prostora obraenih biljnim materijalom = The use of flowers in
the design and the construction of open spaces planted with plant material.
umarstvo, XXVII (3-4); 45-54.
UDK 712. 4: 635. 965
1025. Petrovi, Mihailo: Stanje i potreba zatite uma = Situation and need of
wood protection. umarstvo, XXVII (3-4); 55-61
UDK 630*4
1026. Peno, Milka; Plavi, Vera: Gljivine bolesti rua (Rosa L. spp.) i njihovo
suzbijanje = Mycoses of roses (Rosa L. spp) and their control. umarstvo,
XXVII (3-4); 63-77.
UDK 635. 96: 632. 48: 582. 734. 4
1027. Milosavljevi, Ratibor: Aerodinamiki aspekt primene pesticida avionom =
Aerodynamical aspects of application of pesticides by airplane. umarstvo, XXVII (3-4); 79-81.
UDK 630*414
1028. Popnikola, Niko: Varijabilnost etina jele(Abies alba Mill.) u prirodnim populacijama SR Makedonije = Variability of needle of fir tre (Abies alba
Mill.) in natural populations of SR Macedonia. - umarstvo, XXVII (5-6);
3-14; Summ.
UDK 630*164: 581. 45: 174. 7 Abies
1029. Tucovi, Aleksandar; Stilinovi, Slobodan: Abnormalne cvasti u munike
(Pinus heldreichii Christ.) = Abnormal flowering in Pinus heldreichii
Christ. umarstvo, XXVII (5-6); 15-22. Summ.
UDK 630*164 + 174. 7 Pinus heldreichii: 581. 45
1030. Marinkovi, Boidar: Suzbijanje gubara u sremskim hrastovim umama =
The gypsy moth control in forests of Srem. - umarstvo, XXVII (5-6); 2326.
UDK 630*453 + 41
1031. Plavi, Vera; Peno, Milka: Bakterije i virusne bolesti rua i njihovo suzbijanje = Bacteries and viroses of roses and their control. - umarstvo, XXVII
(5-6); 27-37.
UDK 630*443: 635. 9: 582. 734
1032. orevi, Dobrivoje: Uticaj debljine reznice na oiljavanje i razvijanje oiljenica (Ligustrum ovalifolium Hassk.) = The influence of cutting diameter
on the rooting and growth of cuttings from California privet (Ligustrum
ovalifolium Hassk). umarstvo, XXVII (5-6); 39-41.

92

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*232. 238


1033. orovi, Miroljub: Eksperimentalno utvrivanje oticanja i zemljinih gubitaka u funkciji nekih erozionih faktora = Experimental determination of
run-off and soil loss in the function of some factors of erosion. umarstvo,
XXVII (7-9); 3-22. Summ.
UDK 630*116. 2
1034. Markovi, Ljubisav: Uticaj pigmentacije semenjae crnog bora (Pinus nigra Arn.) na intenzitet napada insekata = Effect of pigmentation of the seed
of black pine (Pinus nigra Arn.) on the intensity of insect attacks. umarstvo, XXVII (7-9); 23-31. Summ.
UDK 630*232. 3 Pinus nigra + 453
1035. ivojinovi, Dragutin: Zatita uma od poara u Vojvodini = Forest protection from fires in Voivodina. umarstvo, XXVII (7-9); 33-46. Summ.
UDK 630*432
1036. Tomi, Dragi; Mihajlovi, Ljubodrag: Amerika mreasta stenica (Corythuca ciliata Say - Heteroptera; Tingidae)nov ozbiljan neprijatelj platana u
Beogradu = American net-like bug (Corythuca ciliata Say - Heteroptera,
Tingidae) new serious enemy of the plane tree in Belgrade. umarstvo,
XXVII (7-9); 51-54. Summ.
UDK 630*145. 7: 595. 754
1037. Stilinovi, Slobodan; Velaevi, Velizar: O porastu jedne proveniencije crnog bora na nekim stanitima izvan prirodnog areala = The growth of an
Austrian pine provenance on several different sites outside of its natural habitat. umarstvo, XXVII (10-12); 3-8. Summ.
UDK 630*232. 12
1038. Popovi, Jelica; Veselinovi, Nada; Peno, Milka: Ispitivanje mogunosti korienja Terabola (methylbromid) za dezinfekciju zemlje pri proizvodnji
sadnica Pinus nigra Arn. = The possibility of use of Terabol for soil desinfection in nurseries for the production of seedlings Pinus nigra Arn. umarstvo, XXVII (10-12); 9-18. Summ.
UDK 630*232. 2/. 3
1039. orovi, orije: Prilog poznavanju nekih vrsta defolijatora hrasta iz familije Arctiidae na Kosovu = Contribution to the knowledge of certain kinds
of defoliators of oak from the family Arctiidae in Kosovo. umarstvo,
XXVII (10-12); 19-23. Summ.
UDK 630*453: 595. 787
1040. Bunuevac, Toma: Analiza problema u vezi sa podizanjem podzemne garae u parku Manje u Beogradu = Problem analysis connected with the
constrction of the underground garage in the park Manje in Belgrade. umarstvo, XXVII (10-12); 25-37.
UDK 725. 381:712. 254
1041. Glii, Miodrag: Metodologija tipoloke obrade uma (prvi deo) = Methodology of typological processing of forests. umarstvo XXVII (10-12);
39-50.
UDK 630*187
1042. Kovaevi, Miodrag: Faktori uvoenja demontanog sistema u industriji nametaja = Factors of introduction of dismantling system in furniture industry. umarstvo, XXVII (10-12); 51-55.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

93

UDK 684. 004. 74


1043. Starevi, Najdan: Borba protiv vibracione bolesti (M. vibratorius) u umarstvu = Struggle against vibration disease (M. vibratorius) in forestry. umarstvo, XXVII (10-12); 56-62.
UDK 630*304

1975 (XXVIII)
1044. Stamenkovi, Vojislav; Mievi, Vladimir: Dinamika debljinskog i visinskog prirasta u vegetacionim periodima i zapreminski prirast iste jele na
Gou = The rate of diameter and height increment in the vegetation periods
and the volume increment in pure fir (Abies sp.) on the mountain Go. umarstvo, XXVIII (1); 3-18. Summ.
UDK 630*561. 1. /2 + 562 + 228. 2
1045. Marovi, Radovan: Bioloko ispitivanje seksualnih atraktanata gubara
(Lymantria dispar L.) = Biologic examination of sexual attractans on gypsy
moth (Lymantria dispar L.). umarstvo, XXVIII (1); 19-27.
UDK 630*453 + 411
1046. Milin, ivojin: Ureajna komponenta grupiminog gazdovanja = The managing component of the group management. umarstvo, XXVIII (1); 2947.
UDK 630*62 + 221. 23
1047. Glii, Miodrag: Metodologija tipoloke obrade uma (Drugi deo) = Methodology of typological processing of forests. umarstvo, XXVIII (1); 4957. Zsfg.
UDK 630*187
1048. Martinovi, Veljko: umski fond i umska privreda Crne Gore = Growing
stock and forest economy in Montenegro. umarstvo, XXVIII (1); 59-66.
UDK 630*904
1049. Velikovi, Dimitrije: Prvi radovi na ureenju bujica u Vladiinom Hanu i
epu = First works at torrents training in Vladiin Han and ep. umarstvo, XXVIII (1); 75-78.
UDK 630*384
1050. Veselinovi, Nada; Peno, Milka; Markovi, D.; Popovi, J.: Znaaj mikorize u fosfornoj ishrani sejanaca Pinus nigra Arn. = Importance of mycorrhiza in phosphorus nutrition of seedlings of Pinus nigra Arn. umarstvo,
XXVIII (2-3); 3-7. Summ.
UDK 630*232. 3 + 114. 6
1051. Izetbegovi, Sead: Uticaj zasjenjivanja na visinski prirast jele = Influence
of shading on the height increment of the fir. - umarstvo, XXVIII (2-3); 918. Summ.
UDK 630*561 + 24
1052. Tomani, Lazar: Istraivanje kore crnog bora na Gou i Kopaoniku = Investigation of the Austrian pine bark on the Go and Kopaonik mountains.
umartsvo, XXVIII (2-3); 19-22; Rs.
UDK 630*523

94

Milorad ijak, Anka Dini

1053. Jevti, Ljubia: Studija hidraulikih reenja kanala, brzotoka i kaskada = A


study of hydraulic solutions of chanels, spillways and cascades. umarstvo, XXVIII (2-3); 23-42. Summ.
UDK 627. 4
1054. Velikovi-Vujkovi, Ljiljana: Znaaj vrta u razvoju opte kulture oveanstva = The importance of garden in the development of general culture of
humanity. umarstvo, XXVIII (2-3); 43-51.
UDK 712. 25
1055. Kukin, Stojan; Pori, Slavko; Malbai, Vojin; Spasi, Duan: Istraivanje
uslova za postizanje maksimalnog stepena produktivnosti rada na protonotaktnim hidraulinim presama = Investigation of causes for attaining of maximal degree of work productivity on hydraulic presses umarstvo,
XXVIII (2-3); 53-60.
UDK 630*83
1056. Sui, Lazar: Tropsko drvo u meunarodnom prometu = Tropic wood in intertnational turnover. umarstvo, XXVIII (2-3); 61-72.
UDK 630*71 (213. 5)
1057. Stilinovi, Slobodan: Individualni sektor u proizvodnji sadnica drvea i
bunja u SR Srbiji = Individual sector in the trees and shrubs seedlings production in the SR of Serbia. umarstvo, XXVIII (2-3); 73-77.
UDK 630*232. 3 (497. 1)
1058. Mievi, Vladimir; Stamenkovi, Vojislav: Prirast sastojina kitnjaka (Q.
sessiliflora) u doba zrelosti za seu i fazi podmlaivanja = Increment of sessile oak (Q. sessiliflora) stands in the felling maturity and in the regeneration phase. umarstvo, XXVIII (4); 3-19. Summ.
UDK 630*561/. 562 + 613:582. 632. 2 Quercus
1059. Markovi, Ljubisav: Mogunost primene metode oenja-okuliranja na prozor domaeg oraha (Juglans regia L.) za masovnu proizvodnju vegetativnog sadnog materijala u poljskim uslovima = Possibility of patch budding
application in walnuts (Juglans regia L.) for massive production of vegetative planting stock in field conditions. umarstvo, XXVIII (4); 19-33.
Summ.
UDK 630*165 +232. 5
1060. Mirkovi, Dragoljub: Dugoroni program istraivakog rada u umarstvu,
preradi drveta, vodoprivredi erozionih podruja i u pejzanoj arhitekturi =
Long-term program of investigation work in forestry, wood processing industry, water management of erosive areas and landscape architecture. umarstvo, XXVIII (4); 35-38.
UDK 630*945. 4 + 1/. 9
1061. Kovaevi, Miodrag: Izvori ideja kao bitan preduslov za uspeh proizvoda na
tritu nametaja = Origin of ideas as essential prerequisite for success of
product on furniture market. umarstvo, XXVIII (4); 39-45.
UDK 684: 630. 67
1062. Koli, Borislav: Uticaj oblika terena na efektivno izraivanje zemljita i gubitak toplote = Influence of the terrain form upon the effective eradiating
from soil and heat loss. umarstvo, XXVIII (4); 53-58.
UDK 630*113. 4: 551. 525

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

95

1063. Vasi, Milomir: Suzbijanje amerike mreaste stenice (Corythuca ciliata


Say) na platanima u drvoredima i parkovima u Beogradu = Control of the
American net-like bug (Corythuca ciliata Say) on plane-trees in rows of trees and parks in Belgade. umarstvo, XXVIII (4); 59-64.
UDK 630*414 + 272/. 273 + 453: 595. 754
1064. Malbaki, Vojin: Proizvodnja pigmentiranog nametaja i problemi koji ga
prate = Production of pigmented furniture and following problems. umarstvo, XXVIII (4); 65-71.
UDK 684
1065. Tomin, Luka: Uloga Tamarix articulata-africana u migraciji soli (NaCl) u
oblasti Libijske Sahare = The role of Tamarix articulata-africana in migration of salt (NaCl) within the region of Lybian Sahara. umarstvo, XXVIII (4); 73-80.
UDK 630*176. 1 Tamarix articulata-africana + 114. 2
1066. Luki-Simonovi, Nada: Prilog poznavanju tehnolokih svojstava jelovine
(Abies alba L.) sa Goa = A contribution to the knowledge of tecnological
properties of firwood (Abies alba L.) from Go Mt. umarstvo, XXVIII
(5); 9-17. Zsfg.
UDK 630*812: 674. 032. 011
1067. Vuleti, Dragan: Ispitivanje optimalne metode naklijavanja polena domaih
vrsta hrastova (Quercus L. spp.) = Examination of the optimal method of
pollen germination of domestic oak species (Quercus L. spp.). umarstvo,
XXVIII (5); 19-26. Summ
UDK 630*163
1068. Stilinovi, Slobodan; Tucovi, Aleksandar: Analiza promenljivosti nekih
morfolokih svojstava semena razliitih matinih stabala ginka iz SR Srbije
u nekoliko uzastopnih godina (1971-1974) = Study of the seed of the maidenhair-tree collected from different mother trees in SR of Serbia in four
successive years (1971-1974). umarstvo, XXVIII (5); 27-39. Summ.
UDK 630*164. 8 + 232. 311. 2 + 174. 6
1069. ai, Milan: Organizacija plasmana proizvoda u integrisanom preduzeu
umarstva i drvne industrije = Organization of the products marketing in an
integrated enterprise of forestry and woodworking industry. umarstvo,
XXVIII (5); 41-44.
UDK 630*721
1070. Tanaskovi, Sran: Uticaj intenziteta sea na trokove eksploatacije uma =
Influence of the cuttings intensity upon costs in forest exploitation. umarstvo, XXVIII (5); 45-47.
UDK 630*323 + 662
1071. Starevi, Najdan: Uticaj obuavanja radnika pre stupanja na posao iz materije o zatiti na radu, na nastanak teih i lakih povreda u pilanama = Influence of workers education before beginning a job, on appearence of more
serious and slighter injuries in sawmills. umarstvo, XXVIII (5); 48-51.
UDK 630*832. 1
1072. Popetovi, Rodoljub: Novo nalazite brdskog lunjaka (Quercus robur L.
ssp. montana Jovan.) u Crnoj Gori = New habitat of the mountain pedunculate oak (Quercus robur L. ssp. montana Jovan.) in Montenegro. umarstvo, XXVIII (5); 52-56.

96

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*176. 1 Quercus + 181. 1


1073. orovi, orije: Masovne pojave nekih vrsta gusenica u hrastovim umama Kosova u periodu 1963-1973. godine = Mass occurrences of some caterpillars in oak forests in Kosova in the period of the years1963-1973. umarstvo, XXVIII (5); 57-60.
UDK 630*453
1074. Nikoli, Sreten: Iskoriavanje uma u vedskoj = Forest exploitation in
Sweden. umarstvo, XXVIII (5); 61-68.
UDK 630*31/. 36 (485)
1075. eki, Rajica; Damjanovi, Svetislav: Stanje uma i optedrutveni interes
za unapreenje umarstva SR Srbije = State of forests and the common public interest for the improvement of the forestry of SR Serbia. umarstvo,
XXVIII (6); 3-12. Summ.
UDK 630*903/. 904
1076. Tomani, Lazar: Istraivanje problema obnavljanja crnog bora na Gou =
Investigation pf the problem of the Austrian pine regeneration on the Go
Mt. umarstvo, XXVIII (6); 13-22. Rs.
UDK 630*231 + 174. 7 Pinus nigra
1077. Popnikola, Niko: Prilog prouavanju individualne varijabilnosti belog bora
(Pinus silvestris L.) = Contribution to the individual variability of the Scotch pine (Pinus silvestris L.). umarstvo, XXVIII (6); 23-31. Summ.
UDK 630*165 Pinus silvestris
1078. Glii, Miodrag: umske fitocenoze privredne jedinice Stara planina I (iroke Luke) i uzgojni problemi u njihovom razvoju = Forest phytocoenoses
of the economic unit Stara planina (iroke Luke) and silvicultural problems in their development. umarstvo, XXVIII (6); 33-51.
UDK 630*188 + 22
1079. Koli, Borislav: Let polena, semena i plodova nekih umskih vrsta drveta
kao funkcija razmene masa u prizemnom sloju vazduha = The flying of pollen, seed and fruits of some forest trees species as the function of the mass
exchange in the air layer near the ground. umarstvo, XXVIII (6); 66-71.
UDK 581. 522. 6: 551. 513
1080. Tucakov, Jovan: Korienje lekovitog i srodnog bilja u Frukoj gori kao bioloka mera konzervacije zemljita u borbi protiv erozije i klizanja = Utilization of medicinal and umarstvo, XXVIII (6); 73-77.
UDK 633. 38

1976 (XXIX)
1081. Jankovi, Aleksandar; Lubardi, Strahinja: Minimalna realna greka merenja linearnih mera u finalnoj obradi drveta = The minimal actual error in linear measuring in final woodworking. umarstvo, XXIX (1); 3-17. Zsfg.
UDK 630*832. 19: 531. 716
1082. Tucovi, Aleksandar; Stilinovi, Slobodan: Pinus contorta Dougl. nova gajena severnoamerika vrsta bora u SR Srbiji = Pinus contorta Dougl. a
new cultivated North American pine species in SR Serbia. umarstvo,
XXIX (1); 19-30. Summ.
UDK 630*232. 11 + 176. 1 Pinus contorta

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

97

1083. orovi, Miroljub: Prilog prouavanju intenziteta vodne erozije na planini


Rudnik = A contribution to the study of water erosion intensity on the Rudnik mountain. umarstvo, XXIX (1); 31-41. Summ.
UDK 630*116
1084. Marinkovi, Zoran; Godina, Franc: Interna raspodela dohotka i linih dohodaka kao faktor vee produktivnosti rada i jaanja materijalne osnove udruenog rada = Internal distribution of income and wages as factor of greater
productivity and strengthening of material base of associated work. - umarstvo, XXIX (1); 43-54.
UDK 630*962
1085. Starevi, Najdan: Opasnosti od poara i eksplozije u lakirnicama i sprovoenje mera zatite = Dangers from fire and explosion in paintshops and taking the protection measures. - umarstvo, XXIX (1); 55-60.
UDK 630*829 + 843
1086. Radovanovi, ivorad: Analiza razvitka bijelog bora u umskoj kulturi Jelino brdo kod Pala = Analysis of development of Scotch pine in forest
plantation Jelino brdo near Pale. umarstvo, XXIX (1); 61-66.
UDK 630*232 + 236
1087. orevi, Dobrivoje: Oiljavanje reznica malolisne kaline (Ligustrum ovalifolium Hassk.) i razvie adventivnih ila na njima u zavisnosti od poloaja
donjeg reza = The rooting of cuttings of the California privet (Ligustrum
ovalifolium Hassk.) and development of adventive roots in dependance
from the position of the lower cut. umarstvo, XXIX (1); 67-71.
UDK 630*232. 328 Ligustrum ovalifolium
1088. Stamenkovi, Vojislav; Mievi, Vladimir: Dinamika i veliina debljinskog prirasta jelovih stabala na raznim visinama i stranama vretena stabla =
Rate and size of diameter increment of fir trees on various heights and sides
of tree shaft. umarstvo, XXIX (2); 3-16. Summ.
UDK 630*561. 21
1089. Tomac, Zvonimir: Konstrukcija tablica etata za preborne ume = Construction of felling volume tables for selection forests. - umarstvo, XXIX (2);
17-29. Summ.
UDK 630*62
1090. Nikoli, Sreten; Saji, Milivoje; Macan, Grigorije: Prouavanje efikasnosti
primene savremene tehnologije u iskoriavanju uma OD umarskog fakulteta na Gou = Study of the efficiency of the application of modern technology in forest utilization in School Trials Forest Estate of the Forestry
Faculty on the mountain Go. umarstvo, XXIX (2); 31-38. Summ.
UDK 630*36
1091. Blagojevi, Duan: Podaci o etinarskoj kulturi u umi Bagremara na ravnici Vojvodine = Informations about coniferous plantation in forest Bagremara on Voivodina plain. umarstvo, XXIX (2); 45-55.
UDK 630*232. 4
1092. Atanackovi, .: Leenje bresta od holandske bolesti ubrizgavanjem pesticida = Therapy of elm from Dutch disease by pesticide injection. umarstvo, XXIX (2); 57-60.
UDK 630*443 + 414

98

Milorad ijak, Anka Dini

1093. uri, Radoslav: Iskustva Gorana Rake na poumljavanju serpentinskih


goleti upotrebom sadnica sa pokrivenim ilnim sistemom = Experinces of
Gorans from Raka in afforestation of serpentine bare grounds by use of seedlings with covered root system. - umarstvo, XXIX (2); 61-70.
UDK 630*233
1094. Luki-Simonovi, Nada: Prilog poznavanju tehnolokih svojstava afrikih
vrsta drveta = A contribution to the knowledge of technological properties
of African wood species: abachi (wawa) and sapeli. umarstvo, XXIX
(3); 3-12. Summ.
UDK 630*812
1095. Markovi, Ljubisav: Fizioloke karakteristike iarica crnog bora (Pinus nigra Arn.) u vezi sa bojom njihovih ljuspi = Physiological characteristics of
black pine cones (Pinus nigra Arn.) in relation with the color of its scales.
umartstvo, XXIX (3); 13-24. Summ.
UDK 630*174. 7 Pinus + 161
1096 Pani, ore: Osvrt na problem gazdovanja umama na kojima postoji pravo svojine u SR Srbiji van pokrajina = Retrospection at the problem of managing of forests with the property law in SR Serbia without provinces. umarstvo, XXIX (3); 25-31.
UDK 630*61 + 92
1097. Jevti, Milo: Izvoaki planovi gazdovanja umama = Executing works in
management forests. umarstvo, XXIX (3); 33-45.
UDK 630*62
1098. Nikoli, Mihailo: Uticaj smanjenja prenika trupca pri ljutenju furnira na
kvalitet furnira = Influence of decreasing of the log diamater at veneer peeling on the veneer quality. umarstvo, XXIX (3); 47-53.
UDK 630*832. 10 + 281
1099. Jankovi, Aleksandar; Lubardi, Strahinja: Dugako pomino merilo za merenje linearnih mera iznad 250 do 2000 mm u finalnoj drvnoj industriji =
Long. . - umarstvo, XXIX (3); 54-58.
UDK 630*832. 1: 531. 716
1100. Jodal, Itvan: Prve svetlosne klopke u slubi zatite uma na podruju SAP
Vojvodine = First light traps in SAP of Voivodina. umarstvo, XXIX (3);
59-62.
UDK 630*453 + 413
1101. Jovanovi, Milutin; Tucovi, Alekandar: Ogledi na ukrtanju i samoopraivanju joha (Alnus spp.) = Experiments at cross-pollination and autogamy of
elders (Alnus spp.). - umarstvo, XXIX (4-5); 3-12.
UDK 630*165. 72
1102. Luki-Simonovi, Nada: Prilog poznavanju tehnolokih svojstava afrikih
vrsta drveta (Abachi Sapeli) = A contribution to the knowledge of technological properties of African wood species (Abachi /wawa/ and sapeli. umarstvo, XXIX (3); 3-11. Summ.
UDK 630*812
1103. Luki-Simonovi, Nada: Prilog poznavanju tehnolokih svojstava afrikih
vrsta drveta (Iroko - Antiaris) = Contribution to the knowledge of technological properties of African wood species. umarstvo, XXIX (4-5); 13-19.
UDK 630*812

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

99

1104. Maksimovi, Milo; Jovanovi, Milenko; Radivojevi, Srboljub: Borba protiv mrazovaca (Geometridae spp.) u sremskim umama 1975. godine =
Control of geometrid moths (Geometridae spp.) in Srem forests in the year
1975. umarstvo, XXIX (4-5); 21-29.
UDK 630*453: 595. 785
1105. Sisojevi, Darinka: Pojava treeg sudovnog snopia u etinama klonova u
semenskoj plantai belog bora Rakovica kod Sarajeva = Occurrence of
the third vascular bundle in clones needles in seed plantation of Scotch pine
Rakovica near Sarajevo. - umarstvo, XXIX (4-5); 54-56.
UDK 581. 144. 4: 630*174. 7 Pinus silvestris
1106. Milosavljevi, Ratibor: Performanse rasprskivaa za primenu insekticida
avionom u cilju suzbijanja umskih insekata = Performances of sprayer for
application of insecticides by airplane in control of forest insects. - umarstvo, XXIX (4-5); 57-59.
UDK 630*453 + 414
1107. Markovi, Ljubisav: Znaaj krupnoe plodova domaeg oraha (Juglans regia L.) u proizvodnji sadnog materijala i ranom testiranju generativnog potomstva plus stabala = Effect of walnut (Juglans regia L.) fruits largeness in
the production of planting material and early testing of generative progeny
of plus trees. umarastvo, XXIX (6); 3-13. Summ.
UDK 630*232. 3 + 165 + 176. 1 Juglans regia
1108. Nikoli, Momir; ojbai, Slavica: Preliminarno istraivanje procenta iskorienja kod bukovih cepanica u zavisnosti od njihovog oblika i dimenzija
ako se prerauju rezanjem = Preliminary investigations of the percentage of
utilization in beech tree logs depending upon their forms and dimensions
when processed by sawing. umarstvo, XXIX (6); 3-25. Summ.
UDK 630*831. 7 + 832. 15
1109. Bunuevac, Toma: umski fond teritorije Beograda i problemi njegovog korienja u rekreacione i turistike svrhe = The forests of the Belgrade territory and problems of their use for the recreational and touristic purposes. umarstvo, XXIX (6); 27-41.
UDK 630*904
1110. Starevi, Najdan: Starost i povreivanje u umarstvu i smernice za preduzimanje daljih mera zatite na radu = Age and injuries at work in forestry and
directives for undertaking further protection measures at work. umarstvo, XXIX (6); 43-46.
UDK 630*964
1111. Kazani, ivojin: Neka zapaanja pri izradi tablica pada prenika stabala
= Some observations at making tables of taper. - umarstvo, XXIX (6); 4750.
UDK 630*561

1977 (XXX)
1112. Gvozdenovi, Radivoje; Mari, Neo: Postojanost seiva krunih pila u proizvodnji panel-ploa = The stability of circular saw blades in the production
of panel boards. umarstvo, XXX (1); 3-14- Zsfg.
UDK 630*832 + 832. 284

100

Milorad ijak, Anka Dini

1113. Markovi, Ljubisav; Vuleti, Dragan: Testiranje half-sib potomstva domaeg oraha (Juglans regia L.) na otpornost od izmrzavanja i ravanja = Testing walnut (Juglans regia L.) progenies to the resistance against freezing
and forking. umarstvo, XXX (1); 15-26. Summ.
UDK 630*165 Juglans regia
1114. Jevti, Milo: Tendencije i perspektive evropskog trita umskih proizvoda
= Tendencies and perspectives of the European market of forest products.
umarstvo, XXX (1); 27-33.
UDK 630*722
1115. Vasi, Milomir; Retnacaran, A., Fogal-Sault, W.; St. Marie: Dejstvo preparata Dimilin na gubara = Effect of the preparation Dimilin upon gypsy
moth. umarstvo, XXX (1); 35-41.
UDK 630*453 + 414
1116. Radovanovi, Miomir: Primena polivinilacetatnih (PVAC) lepaka, procesa
lepljenja, mogue greke, uzroci njihovog nastajanja i spreavanje = Application of polyvinilacetat (PVAC) glues, gluing process, possible mistakes,
causes of their beginning and prevention. - umarstvo, XXX (1); 43-48.
UDK 630*832. 2
1117. ai, Milan: Plasman proizvoda umarstva i drvne industrije putem stovarita = Disposal of products of forestry and woodworking industry through
the timberyards. umarstvo, XXX (1); 49-53.
UDK 630*72
1118. orevi, Miroljub:umarstvo Norveke = Forestry in Norway. umarstvo XXX (1); 54-60.
UDK 630*904 (481)
1119. Bunuevac, Toma; Jovanovi, Stevan; Stojanovi, Ljubivoje: Istraivanje
najpovoljnijih mera nege putem sea proreda u umama hrasta lunjaka u
uslovima junog Srema = Investigation of most advantageous tending methods by thinnings in English oak (Quercus pedunculata Ehrh.) woods in
conditions of the southern Srem. - umarstvo, XXX (2); 3-20. Summ.
UDK 630*24 + 176. 1 Quercus
1120. Mihajlovi, Olga: Prilog izuavanju kvantitativnih pokazatelja promena boje srca kod topola (P. robusta, P. eur. cl. I-214 i P. eur. cl. Ostia) = Comparative investigation of quality indicators of poplar heartwood colouring (P.
eur. cl. robusta, P. eur. cl. I-214 and P. eur. cl. Ostia). umarstvo, XXX
(2); 21-32. Summ.
UDK 630*811 + 176. 1 Populus
1121. Zachar, Duan: Pojam, struktura i globalne promene u ivotnoj sredini =
Concept, structure and global changes in environment. umarstvo, XXX
(2); 33-47.
UDK 502. 3
1122. Kora, Mladen: Mogunost korienja sadnica omorike, preraslih u gustom
sklopu, u radovima na poumljavanju = The possibility of using the Serbian
spruce seedlings, overgrown within dense canopy, for the afforestation.
umarstvo, XXX (2); 49-53.
UDK 630*232. 411. 6 Picea omorika
1123. Nikoli, Mihailo: Neka ispitivanja suenja ljutenih furnira = Some tests in
drying peeled veneer. umarstvo, XXX (2); 54-60.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

101

UDK 630*832. 282 + 847


1124. Pani, ore: Stanje i perspektive razvoja smrevih uma na Kopaoniku =
State and perspectives of the development of spruce (Picea sp.) stands on
the mountain Kopaonik. - umarstvo, XXX (3-4); 3-15. Summ.
UDK 630*221
1125. Sisojevi, Dara: Diferencijacija klonova belog bora po anatomiji etina u
semenskoj plantai Rakovica = Differentiation of Scotch pine (Pinus silvestris) clones according to the anatomy of needles in the seed plantation
Rakovica. umarstvo, XXX (3-4); Summ.
UDK 630*164. 5 + 165. 72 + 232. 311. 3
1126. Nikoli, ore: Mogunosti dobijanja haploidnih biljaka kulturom antera,
in vitro = Possibilities for developing haploid plants by anther cultures, in
vitro. umarstvo, XXX (3-4); 29-34. Summ.
UDK 630*168
1127. Jevti, Milo: Mehanizacija radova na poumljavanju = Mechanization of
works at afforestation. umarstvo, XXX (3-4); 35-45.
UDK 630*232. 4
1128. Arsovski, Mirko; Stankovski, Branko: Proizvodnja umskih sadnica u novom tipu kasete Jukosad u Kumanovu = Production of forest plantsin new
cassete type Jukosad in Kumanovo. umarstvo, XXX (3-4); 47-55.
UDK 630*232. 3
1129. Plavi, Vera: Znaaj gljiva roda Penicillium za umsko bilje = Significance
of the genus Penicillium for forest plants. umarstvo, XXX (3-4); 56-60.
UDK 630*443
1130. Glii, Miodrag: Regresione sukcesije i degradacione faze ume sladuna i
cera (Quercetum farnetto-cerris Rudski) u Grdelikoj klisuri = Regression
phases and degradation phases in the Hungarian and Turkey oak forest (Quercetum farnetto-cerris Rudski) in Grdelika gorge. umarstvo, XXX (5);
7-16. Zsfg.
UDK 630*182
1131. Guzina, Vojislav: Primena elektroforetskih analiza izoenzima u genetskim
prouavanjima umskog drvea = Application of electrophoretic analyses of
isoenzymes in genetic studies of forest trees. umarstvo, XXX (5); 17-24.
Summ.
UDK 630*165
1132. Jovanovi, Milutin; Tucovi, Aleksandar: Pojava nepravilnosti u debljinskom priraivanju nekih stabala jele (Abies alba Mill.) na Gou = Appearance of irregularity of the diamater increment of the silver fir (Abies alba
Mill.) on the mountain Go. umarstvo, XXX (5); 25-30. Summ.
UDK 630*561. 2 Abies
1133. Bojai, Nead: Gazdovanje umama hrasta kitnjaka (Quercus petraea
Quercus sessiliflora) u Bosni sa osvrtom na prirodno obnavljanje = The
management with sessile oak (Quercus petraeae-Quercus sessiliflora) forests in Bosnia with regard at natural regeneration. umarstvo, XXX (5);
37-49.
UDK 630*62 + 231

102

Milorad ijak, Anka Dini

1134. Rula, Borka: Prikaz razvoja izrade katastra bujinih tokova na uoj teritoriji
SR Srbije = Information on the development of cadastre of torrent courses
on narrower territory of SR Serbia. - umarstvo, XXX (5); 56-62.
UDK 630*384:
1135. Mihailovi, Miodrag; Potrebi, Milan: Uticaj nekih inilaca na elektrinu
provodnost kompozicije drvo-lepak, kao i na elektrinu provodnost primenjenih lepaka = Influence of some factors on the electric conductivity of the
composition wood-glue, as well as on the electric conductivity of applied
glues. umarstvo, XXX (6); 3-15. Summ.
UDK 630*824. 8 + 812. 151
1136. Markovi, Ljubisav: Prilog prouavanju stepena nasleivanja otportnosti
domaeg oraha (Juglans regia L.) na infekciju od Gnomonia juglandis
(DC.) Trav. = Contribution to the study of the degree of inheritance of domestic nut (Juglans regia L.) resistance to the infection by Gnomonia juglandis (DC.) Trav. umarstvo, XXX (6); 17-22. Summ.
UDK 630*165 + 443
1137. orovi, Miroljub; Pucelj, Ludvig: Eksperimentalno utvrivanje antierozionog i proizvodnog efekta terasa na nagnutim terenima = Experimental determination of erosion control and crop production effects of terraces on
sloped land. umarstvo, XXX (6); 23-29. Summ.
UDK 630*116. 23 + 62
1138. Macan, Grigorije; Saji, Milivoje: Poumljavanje goleti i rekonstrukcija degradiranih uma bukve i hrasta uz primenu mehanizovane builice Gribor
u umi Go-Gvozdac g. j. A i B = Afforestation of bare lands andreconstruction of degraded forests of beech and oak by application of mechanized borer Gribor in forest Go-Gvozdac management unit A and
B. - umarstvo, XXX (6); 31-39.
UDK 630*232. 4 + 226
1139. Toi, Mihailo: Nova nalazita planinskog javora (Acer heldreichii Orph. in
Boiss.) u Srbiji = New findings of the Balkan maple (Acer heldreichii Orph.
in Boiss.) in Serbia. umarstvo, XXX (6);41-48.
UDK 630*176. 1 Acer heldreichii + 181. 1
1140. Vulovi, Bogdan: Demonstracija Steyr opreme za eksploataciju uma =
Demonstration of the Steyr equipment for the forest exploitation. umarstvo, XXX (6); 51-55.
UDK 630*36
1141. Bojovi, Duan: Analiza radova o ekologiji, ograniavajuim faktorima i savremenim merama o uzgoju zeca, objavljenih u novije vreme na simpozijumima o lovstvu = Analysis of works on ecology, limiting factors and contemporary measures about hare raising, published in recent time on symposia about hunting. - umarstvo, XXX (6); 56-63.
UDK 630*156
1142. Bucalo, Vojin: Nalazite petoigliavog bora na Jadovniku u zapadnoj Bosni
= Finding of the five-needle pine in western Bosnia. umarstvo, XXX (6);
64-68.
UDK 630*181. 1 Pinus

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

103

1978 (XXXI)
1143. Veselinovi, Nada; Kiti, Darinka; Markovi, Danica; mit, Slobodan; Sekuli, B.; Marinkovi, N.: Prvi rezultati poumljavanja sadnicama sa baliranim korenom na podruju Preduzea za gazdovanje umama Boranja
pogon Valjevo = The afforestation results with seedlings with balled root on
the area of Boranja enterprise for forest management plant Valjevo.
umarstvo, XXXI (1); 3-11. Summ.
UDK 630*232. 4
1144. oki, Borislav: Prilog odreivanju potrebne veliine pridova na utezanje u
zavisnosti od poloaja rezanih sortimenata u poprenom preseku trupca =
Contribution to the determination of the necessary size of extra lengths for
shrinkage depending of sown assortments within the cross section of the
log. umarstvo, XXXI (1); 13-22. Summ.
UDK 630*832. 15 + 812. 76
1145. Bunuevac, Toma; Veljkovi, Velimir; Prljinevi, M.: Neka zapaanja u vezi sa rekonstrukcijom izdanakih uma unoenjem etinara = Some observations in connection with reconstruction of degraded oak woods with conifers. umarstvo, XXXI (1); 23-32. Summ.
UDK 630*222 + 226 + 237. 5 Coniferae
1146. Jovanovi, Slavko: Introdukcija egzota = Introduction of exotic species.
umarstvo, XXXI (1); 31-39.
UDK 630*232. 1: 621. 963
1147. ernjavski, Svetislav; Jovanovi, Milorad: Sastojina jele (Abies alba Mill.)
na mestu zvanom Jelak i njena podobnost za semenski objekt u SAP Kosovo = Silver fir (Abies alba Mill.) stand the location called Jelak and its
suitableness for seed object in SAP Kosovo. umarstvo, XXXI (1); 41-46.
UDK 630*181 +174. 7 Abies alba
1148. Kora, Mladen: Smra sa hrastolikom korom = Norway spruce with the
oak-like bark. umarstvo, XXXI (1); 47-51.
UDK 582. 475. 2 Picea: 630*164. 4
1149. Tanaskovi, Sran: Savremena eksploatacija tropskih uma u Africi = Contemporary forest exploitation of tropic woods in Africa. umarstvo,
XXXI (1); 64-68.
UDK 630*3 (6)
1150. Toi, Mihailo: Pedoloke osobine zemljita u umskoj kulturi Borovi
kod Sjenice i njihov uticaj na razvoj crnog i belog bora = Pedologic characteristics of the soil in the forest culture Borovi near Sjenica and their effect on the growth of black pine (Pinus nigra Arn.) and Scotch pine (Pinus
silvestris L.). umarstvo, XXXI (2-3); 3-18. Summ.
UDK 630*114. 1/. 2 + 232. 4
1151. Jovanovi, Milutin; Vuleti, Dragan: Uticaj roditeljskih stabala na rast halfsib i ful-sib potomstava hrasta lunjaka = Effect of parent trees on the growth of half-sib and ful-sib progenies of peduncled common oak (Quercus pedunculata). umarstvo, XXXI (2-3); 19-24. Summ.
UDK 630*165 + 176. 1 Quercus pedunculata
1152. Markovi, Ljubisav; Vali, Vojislav: Uticaj vrsta podloga i vremena rada
na uspeh vegetativnog umnoavanja manurskog (Juglans mandschurica

104

1153.

1154.

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

1160.

1161.

1162.

Milorad ijak, Anka Dini

Maxim.) i japanskog oraha (Juglans sieboldiana Maxim.) = Influence of


stock species and working time on the success of vegetative propagation of
Manchurian walnut (Juglans mandschurica Maxim.) and Japanese walnut
(Juglans sieboldiana Maxim.). umarstvo, XXXI (2-3); 25-33. Summ
UDK 630*232. 5 + 176. 1 Juglans sp.
Zeki, Nada: Izbor hemijskih sredstava za suzbijanje nepoeljne vegetacije
u umarstvu = Choice of chemical substances for the control of undesirable
vegetation in forestry. - umarstvo, XXXI (2-3); 35-45.
UDK 630*441 + 414
Nikoli, Sreten; okovi, Petar: Prilog izraunavanju srednje brzine transportnih sredstava traktora, kamiona i sl. = Contribution to the calculation
of average speed of transport means tractors, trucks etc. umarstvo,
XXXI (2-3); 49-55.
UDK 630*377. 4: 531. 112
Pecovi, Miroslav; Pecovi, Vukica: Prva semenska plantaa crnog bora
(Pinus nigra Arn.) u naoj zemlji = First seed-orchard of the Austrian pine
(Pinus nigra Arn.) in our country. umarstvo, XXXI (2-3); 57-63.
UDK 630*232. 3
Mihajlovi, Ilija: erdapsko podruje i njegove karakteristike od opteg
drutvenog znaaja = The erdap region and its characteristics of general
social significance. umarstvo, XXXI (2-3); 64-71.
UDK 630*904 erdap
Glii, Miodrag: Pitomi kesten i njegove ume u podruju Kavkaza = Sweet
chestnut and its forests in the Caucasus region. umarstvo, XXXI (2-3);
72-78.
UDK 630*181. 1 + 176. 1 Castanea sativa (234. 9)
Vladisavljevi, Svetislav: Prilog za istoriju umarstva Kosta orevi
(1848-1900. god.) = Contribution for forestry history Kosta orevi
(1848-1900). umarstvo, XXXI (2-3); 79-84.
UDK 630*902
Tucovi, Aleksandar: Genetiki aspekti i znaaj starenja umskog semena
za biljnu proizvodnju = Genetic aspects and importance of forest tree seed
aging for the plant production. umarstvo, XXXI (4); 7-13. Summ.
UDK 630*165 + 232. 318
okovi, Petar: Prilog poznavanju prirode zavisnosti elemenata efekta traktora u fazi privlaenja od nagiba vlaka i terena = Contribution to the knowledge of the nature of tractor elements effects in skidding phasis depending
upon the inclination of skidding roads an terrains. umarstvo, XXXI (4);
15-21. Summ.
UDK 630*377
Jovanovi, Slavko: Introdukcija egzota (III. prilog) Japanski ari Larix
leptolepis Gord. = Introduction of exotic species (III. contribution) Japanese larch Larix leptolepis Gord. umarstvo, XXXI (4); 23-27.
UDK 630*232. 1 + 174. 7 Larix leptolepis
Petrovi, Mihailo: Pregled hemijskih sredstava domae proizvodnje za zatitu drveta = Review of chemical substances from domestic production for
the wood protection. - umarstvo, XXXI (4); 29-38.
UDK 630*844. 41 + 845. 51

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

105

1163. Domazet, edomir: Uticaj terminalnog orezivanja srebrnolisnog javora


(Acer dasycarpum Ehrh.) u drvoredima Smedereva na njegove sanitarnohigijenske i dekorativno-estetske funkcije = Influence of the terminal pruning of the sugar maple (Acer dasycarpum Ehrh.) in roadsides in Smederevo on its sanitary-hygienic and esthetic-decorative functions. umarstvo,
XXXI (4); 39-45.
UDK 630*245 + 265
1164. o, Branko; Vukovi, Velimir: Tehnika poumljavanja u prirodno-ekonomskim umama = Afforestation technique in natural-economic forests. umarstvo, XXXI (4); 46-52.
UDK 630*232. 4
1165. Tanaskovi, Sran: Izrada savremenog kolovoza na umskim putevima =
Construction of modern roadway on forest roads. umarstvo, XXXI (4);
53-60.
UDK 630*383
1166. Bajin, Ivan: Poumljavanje i zasaivanje nasada (zatitnih pojaseva i drvoreda) na zaslanjenim zemljitima u Maarskoj = Afforestation and planting
of plantation (shelterbelts and roadsides) on salinized soils in Hungary.
umarstvo, XXXI (4); 61-66.
UDK 630*233 + 265 + 266
1167. Karai, Dragan: Prilog poznavanju gljive Pholiota adiposa Batsch ex Fr.
prouzrovaa destrukcije bukovih stabala = Contribution to the knowledge of
the fungus Pholiota adiposa Batsch ex Fr. causer of destruction of beech
stems. umarstvo, XXXI (5-6); 3-10. Summ.
UDK 630*443. 3 Pholiota adiposa + 416. 5
1168. Isajev, Vasilije: Trogodinja fenoloka osmatranja kod veza (Ulmus laevis
Pallas) i njihov znaaj za potrebe oplemenjivanja = Triennial phenologic
observations of relations of (Ulmus laevis Pallas) and their importance for
the needs of breeding. umarstvo, XXXI (5-6); 11-18. Summ.
UDK 630*181. 8 Ulmus laevis + 165
1169. oki, Borislav: Otpor na habanje nekih afrikih vrsta = Resistance of wearing out of some African tree species. umartsvo, XXXI (5-6); 19-22.
UDK 630*812. 733: 674. 033/. 735
1170. Macan, Grigorije: Redukcija uea ivog rada i direktnih trokova po 1 ha
na poumljavanju goleti uz primenu odgovarajuih maina i trokova = Reduction of participation of physical labour and direct costs for 1 ha at the afforestation of bare terrains by application of appropriate machines and costs. umarstvo, XXXI (5-6); 23-34.
UDK 630*233 + 643
1171. Vlatkovi, Slavko: Osvrt na znaaj usaglaavanja programa razvoja umarstva sa potrebama pelarstva u SAP Vojvodini = Note on the coordination of
the program of forestry development with needs of beekeeping in SAP Voivodina. -umarstvo, XXXI (5-6); 35-38.
UDK 630*904:
1172. Petrovi, Mihailo: Hemijska sredstva za povrinsku obradu drveta sa dodacima fungicida i insekticida i antipireni domae proizvodnje = Chemical
substances for wood surface traitment wth the addition of fungicides and in-

106

1173.

1174.

1175.
1176.

Milorad ijak, Anka Dini

secticides as well fire retardants from domestic production. - umarstvo,


XXXI (5-6); 39-46.
UDK 630*842 + 843. 1 + 844. 41 + 845. 51
Gogoski, Mate: Nalazita crnog bora (Pinus nigra Arn,) na planini Jablanici = Findings of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) on Jablanica mountain.
umarstvo, XXXI (5-6); 47-49.
UDK 630*181. 1 Pinus nigra
Stevi, Dobrivoje: Neka iskustva u proizvodnji etinarskih sadnica u setovima tipa Jukosad = Some experiences in the production of coniferous seedlings in. . . types Jukosad. umarstvo, XXXI (5-6); 51-53.
UDK 630*232. 3
ijak, Milorad: Neki detalji iz dendroloke etimologije = Some details from
dendrological etymology. umarstvo, XXXI (5-6); 55-59.
UDK 630*174 (038)
Vladisavljevi, Svetislav: Panievo interesovanje za Ramsko-Golubaku
pearu = Panis interest for Ram-Golubac sands. umarstvo, XXXI (56); 60-63.
UDK 630*902: 3-057 Pani

1979 (XXXII)
1177. Pani, ore: O prirastu zapremine smrevih sastojina na Kopaoniku =
About the volume increment of spruce stands on the Kopaonik mountain.
umarstvo, XXXII (1); 3-15. Summ
UDK 630*562 Picea abies
1178. Plavi, Vera: Gljiva Armillaria mellea (Vahl.) Quel. u etinarskim kulturama SR Srbije = The fungus Armillaria mellea (Vahl.) Quel. in coniferous
cultures in S. R. Serbia. umarstvo, XXXII (1); 17-31
UDK 630*443 Armillaria mellea + 232. 3 + 174. 7
1179. Markovi, Ljubisav: Uticaj klimatskih elemenata na varijabilnost apsolutne
mase i turog semena jele (Abies alba Mill.) = Influence of cliamtic elements on the variability of the absolute mass and meager seeds of the fir
(Abies alba Mill.). umarstvo, XXXII (1). Summ.
UDK 630*232. 3 + 111. 8
1180. Damjanovi, Svetislav: Problem kvantifikacije optekorisnih funkcija ume
sa aspekta meunarodne saradnje i samoupravnog organizovanja = Problem
of quantification of generally useful forest functions from the aspect of international cooperation and autonomous organizing. - umarstvo, XXXII
(1);45-54.
UDK 630*907. 1
1181. Drai, Milutin; Brati, Vlatko: Galepron ULW sprej novi selektivni herbicid = Galepron ULW spray new selective arboricid. umarstvo, XXXII
(1); 55-64.
UDK 630*443 + 414
1182. Kiti, Darinka: Kineska jela (Cunninghamia lanceolata /Lamb. / Hook.),
nova vrsta u dendroflori Srbije = China fir (Cunninghamia lanceolata /
Lamb. / Hook.), a new species in the dendrolflora of Serbia. - umarstvo,
XXXII (1); 65-68.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

107

UDK 630*174. 7: 582. 476


1183 Marinkovi, Boidar: Prvi predlozi za priznavanje novostvorenih selekcija
(klonova) topola i vrba u naem umarstvu = First suggestions for acknowledgment of new made selections (clones) of poplars and willows in our forestry. umarstvo, XXXII (1); 69-70.
UDK 630*165 + 176. 1 Populus + Salix
1184. Vladisavljevi, Svetislav: Prvi pravitelstveni (dravni) umari u beogradskom i podrinskom okrugu i na planini Tari = First governement (state) foresters in Belgrade and Podrinje district and on the Tara Mt. - umarstvo,
XXXII (1); 71-76.
UDK 630*902
1185. Stojanovi, Ljubivoje: Prilog poznavanju strukture meovitih sastojina u
kojima se nalazi Panieva omorika u SR Srbiji = Contribution to the knowledge of the structure of mixed stands in which grows the omorica spruce
(Picea omorica Pani) in Socialist Republic Serbia. umarstvo, XXXII
(2-3); 3-19. Summ.
UDK 630*228. 1 Picea omorika
1186. Kovaevi, Nataa: Prilog poznavanju mikoflore na stablima oteenim poarom 1973. godine u Deliblatskoj peari = Contribution to the knowledge
of the micoflora on stems damaged by fire in 1973. in Deliblato sands. umarstvo, XXXII (2-3); 21-37. Summ.
UDK 630*44: 582. 28
1187. Popnikola, Niko: Morfoloke karakteristike i varijabilnost semena jele (Abies alba Mill.) u prirodnim populacijama SR Makedonije = Morphologic
characteristics and the variabilty of fir seeds (Abies alba Mill.) in natural
populations in Socialist republic Macedonia. umarstvo, XXXII (2-3);
39-55. Summ.
UDK 630*164 + 174. 7 Abies + 181. 1: 581. 48
1188. Vlatkovi, Slavko: Znaaj omladinskih radnih akcija u reavanju proirene
reprodukcije uma, spreavanju procesa dezertifikacije i zatiti i unapreenju ivotne sredine u SAP Vojvodini = The significance of young peoples
physical labour in solving expanded reproduction of forests, prevention of
desertification and conversation and promotion of environment in SAP Voivodina. - umarstvo, XXXII (2-3); 57-60.
UDK 630*232. 3: 331. 103. 3
1189. Macan, Grigorije: Melioracija degradiranih uma bukve, hrasta i bora na
podruju uma Go Gvozdac = Improvement of degraded forests of beech, oak and pine within the forests region Go Gvozdac. umarstvo,
XXXII (2-3); 61-72.
UDK 630*237 + 174. 7 Pinus + 176. 1 Quercus + Fagus
1190. ijak, Milorad: Neke pojedinosti o autorima dendrolokih naziva = Some
details about authors of dendrological terms. umarstvo, XXXII (2-3); 7383.
UDK 630*174
1191. Srdanovi-Bara, Olga: Dr Jovan Bara pionir u akciji dobrovoljnog ozelenjavanja grada Zemuna = Dr Jovan Bara pioneer in the action of voluntary landscaping of town Zemun. umarstvo, XXXII (2-3); 84-86.
UDK 630*272

108

Milorad ijak, Anka Dini

1192. Rastovski, Petar: Prilog reavanju problema uzgoja klijanaca nekih vrsta etinjaa na posebnim supstratima u lijehama = Contribution to the solving
the problem of saplings cultivation of some species of conifers on special
substrates and beds. umarstvo, XXXII (4-5); 3-17. SummUDK 630*232. 3 + 174. 7
1193. Vuleti, Dragan; Jovanovi, Milutin: Korienje tri godine starog polena
hrasta lunjaka u kontrolisanoj hibridizaciji = Utilization of three years pollen of peduncled (common) oak (Quercus pedunculata) in controled hybridization. umarstvo, XXXII (4-5); 18-22. Summ.
UDK 630*165
1194. Domazet, edomir: Neki problemi rekultivacije degradiranih prostora u
okolini Smedereva = Some problems of recultivation of ecologically degraded areas in the surrounding of Smederevo. umarsto, XXXII (4-5); 2332.
UDK 630*233
1195. Isajev, Vasilije: Individualna promenljivost prsnih prenika i visina stabala
veza u kulturi kod apca, staroj 22 godine = Individual variability of breast
diameters and tree heights in the culture of European white elm near abac,
22 years old. umarstvo, XXXII, (4-5); 33-37
UDK 630*521. 1 + 522
1196. Bajin, Ivan: Ustanovljavanje starosti jelena = Ascertainment of the deer
age. umarstvo, XXXII (4-5); 38-50.
UDK 630*156: 599. 735. 3
1197. Toi, Branimir: ivotni i radni uslovi u umarstvu Srbije = Living and working conditions in forestry in Serbia. umarstvo, XXXII (4-5); 51-60.
UDK 630*961
1198. Radovanovi, ivorad: Mogunosti unoenja Panieve omorike u autohtone ume naih podruja = Possibilities of the introduction of Serbian spruce
in autochthonous forests in our regions. - umarstvo, XXXII (6); 13-22. Zsfg.
UDK 630*232 + 174. 7 Picea omorika
1199. Nikoli, Sreten: Jedan novi nain izraavanja uinka i obrauna linog dohotka u fazi prevoza drveta = A new way of the expression of output and
calculation if the salary in the phase of wood transportation. umarstvo,
XXXII (6); 23-30. Summ.
UDK 630*353 + 37
1200. Vasi, Milomir: Uspena realizacija planova poumljavanja goleti i melioracije degradiranih uma i ikara na teritoriji SR Srbije bez pokrajina i potreba
zatite podignutih kultura = Successfull realization of plans of afforestation
the bare terrains and improvements of degraded forests and brush woods on
territory of SR Serbia without provinces and necessity of protection of
established cultures. umarstvo, XXXII (6); 31-36.
UDK 630*233 + 237 + 41
1201. Vasiljev, ivko: O jednom intersantnom nalazitu bukve u blizini Petrovca
na Mlavi = About one interesting finding of the beech in the vicinity of Petrovac na Mlavi. umarstvo, XXXII (6); 37-43.
UDK 630*181. 1 Fagus

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

109

1202. Georgijevski, Mihajlo: umari i drvarci narodni heroji = Foresters and


timber experts - national heroes. umarstvo, XXXII (6); 45-53.
UDK 630*902
1203. Vanetovi, ivojin: Uesnici na obnovi SR Srbije na izgradnji umskih saobraajnica posle Drugog svetskog rata = Participants on the restoration of
the SR Serbia on the construction of forest lines of communications after
the Second World War. - umarstvo, XXXII (6); 55-59.
UDK 630*383
1204. Stojanovi, Jovan: Zlatna upisnica indeks jedna lepa ideja postala je tradicija = Golden index Index one nice idea became the tradition. umarstvo, XXXII (6); 62-67.
UDK 630*945. 3

1980 (XXXIII)
1205. Mirkovi, Dragoljub: Grafiko reenje Henriksenove funkcije za predstavu
visinske krive = Graphic solution of Henricksens function for the presentation of the height curve. umarstvo, XXXIII (1-2); 6-14: Summ.
UDK 630*522
1206. Koprivica, Milo: Varijabilnost i tanost procjene debljinskog prirasta u nekim istim sastojinama bukve = Variability and exactness of the estimate of
diamater increment in some pure beech stands. umarstvo, XXXIII (1-2);
15-28. Summ.
UDK630*562 + 176. 1 Fagus
1207. Jevti, Milo: Prilog diskusiji o osnovnim pravcima razvoja umarstva Srbije u periodu 1981-1985. godine = Contribution to the discussion about principal directions of forestry develpoment of Serbia in the period of years
1981-1985. - umarstvo, XXXIII (1-2); 29-39.
UDK 630*903
1208. Plavi, Vera; Popovi, Jelica: Efikasnost preparata OKIVIK i OKIROT-IF
u zatiti drveta od trulei = Efficiency of preparations OKIVIK and OKIROT-IF in wood protection from rot. umarstvo, XXXIII (1-2); 41-47.
UDK 630*443 + 414
1209. Prokopljevi, Nenad: Analiza strukture cene drveta = Analysis of the strtucture of wood price. umarstvo, XXXIII (1-2); 49. 54.
UDK 630*73
1210. Vukievi, Emilija: Kineski jorgovan (Syringa x chinensis Willd.), nova gajena vrsta za floru Srbije = Rouen lilac (Syringa x chinensis Willd.), a new
cultivated species for the flora of Serbia. umarstvo, XXXIII (1-2); 55-57.
UDK 635. 9
1211. Miri, Milenko: umska privreda Japana = Forest ecoomy of Japan. umarstvo, XXXIII (1-2); 59-67.
UDK 630*904 (52)
1212. Trifunovi, Dragan; Stamenkovi, Vojislav: Matematiko opisivanje prirasta u diskretnom obliku = Mathematic description of the increment in discret form. umarstvo, XXXIII (3); 7-37.
UDK 630*561/. 562 + 51

110

Milorad ijak, Anka Dini

1213. Stilinovi, Slobodan: Podizanje kvaliteta umskih sadnica oblikovanjem


njihovog korena = The improving the forest planting stock quality by shaping of its root system. umarstvo, XXXIII (3); 27-37. Summ.
UDK 630*232. 324
1214. ijak, Milorad: Prilog poznavanju dendroflore Subotiko-Horgoke peare
= Contribution to the knowledge dendroflora of Subotiko-Horgoka sands.
- umarstvo, XXXIII (3); 39-46.
UDK 630*174/. 176. 1
1215. Arsovski, Mirko; Stankovski, Branko: Iskustva u proizvodnji sadnica u kasetama (kontejnerima) Jukosad i Makosad i rezultati poumljavanja
goleti tim sadnicama = Experiences in the seedlings production in casettes
(containers) Jukosad and Makosad and results i afforestation of bare
terrains with these seedlings. umarstvo, XXXIII (3); 47-56.
UDK 630*232. 3
1216. Vasi, Milomir: Mogunost biohemijskog suzbijanja tetnih insekata u umarstvu korienjem sintetikih analoga insekatskih hormona = Possibility
of the biochemical control of harmful insects in forestry using synthetic
analogs of insect hormones. - umarstvo, XXXIII (3); 57-62.
UDK 630*453 + 411 + 414
1217. Vladisavljevi, Svetislav: O prvim pisanim propisima, pojavama i radu
strunica u Srbiji prolog veka = About the first written regulations, occurrences and work of sawmills in Serbia in the last century. - umarstvo,
XXXIII (3); 67-76.
UDK 630*832
1218. Sidor, iril; ivojinovi, Dragutin; Sekuli, Dragan; Stojakovi, Boidar: Znaajni
radovi na primeni mikrobioloke borbe protiv tetnih insekata u umarstvu = More
important works on the application of microbiologic control of harmful insects in
foresdtry. umarstvo, XXXIII (4-5); 5-20. Summ.
UDK 630*411
1219. Nedovi, Vukain: Verifikacija Multicomp sistema pri poumljavanju seina na nekim stanitima Srednje Bosne = Application of seedlings produced
by Multicomp system in afforestation of felling stripes on some sites of
Middle Bosnia (The first results of trials). umarstvo, XXXIII (4-5); 2136. Summ.
UDK 630*237
1220. Brinar, Miran: Genetska uslovljenost nekih formi nae smre = Genetic stipulation of some spruce forms in Yugoslavia. umarstvo, XXXIII (4-5);
37-51. Summ.
UDK 630*165 + 174. 7 Picea
1221. Aleksov, Ivan: Zaposlenost i kadrovi u drvnoj industriji SR Srbije osnova
za njen intenzivni dalji razvoj = Employment and personnel in the wood
working industry in SR Serbia the basis for its more intensive further development. umarstvo, XXXIII (4-5); 53-69.
UDK 674: 658. 3 (497. 11)
1222 Damnjanovi, Svetislav: uma i drvo kao faktori energetske strategije = Forest and wood as factors of energetic strategy. umarstvo, XXXIII (4-5);
71-80.
UDK 630*31

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

111

1223. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Ekoloko-proizvodne karakteristike


kitnjakovih uma i izbor najpovoljnijeg naina prirodnog podmlaivanja u
uslovima Majdanpeke domene = Ecologiccally-productional characteristics of sessile-flowered oak forests and choice of the most favoravle methods of natural reforestation in conditions of the Domain of Majdanpek. umarstvo, XXXIII (4-5); 81-95. Summ.
UDK 630*23 + 181 Quercus petraea
1224. Simonovi, Milutin: Obavezna upotreba meunarodnog sistema mernih jedinica u oblastima nauke i tehnike = International obligation for the use of
international system of measuring units in science and technique. - umarstvo, XXXIII (4-5); 97-98.
UDK 389. 6 (100)
1225. aki, Miodrag: Optenarodna odbrana i drutvena samozatita u istraivanjima optimalnog korienja potencijala i funkcija uma i umskih podruja
= General national defence and social self-defence in the investigations of
the optimal potential use and function of forests and forest areas. - umarstvo, XXXIII (4-5); 99-101.
UDK 355. 21: 630*907. 8
1226. Plavi, Vera: Prilog poznavanju zdravstvenog stanja fitocenoza autohtonog
hrasta na Jastrepcu = Contribution to the knowledge of the sanitary state in
the autochthonous oak phytocoenoses on Jastrebac Mt. umarstvo,
XXXIII (4-5); 101-105.
UDK 630*41 + 188 Quercus
1227. Dedovi, Velimir: Spravljanje vetakog stajnjaka = Making the artificial
dung. - umarstvo, XXXIII (4-5); 106-108.
UDK 631. 862
1228 Vladisavljevi, Svetislav: Milan M. Jovanovi (1872-1931). umarstvo,
XXXIII (4-5);110-116.
UDK 3-057 Milan M. Jovanovi
1229. Rastovski, Petar: Elementi rasta i kemijski sastav iglica nekih vrsta etinjaa kao indikator opskrbljenosti pojedinih supstrata hranivima = Growth elements and chemical content of needles of some coniferous species as well
as the indicator of provision with nutrients in certain substrates. umarstvo, XXXIII (4-5); 3-13. Summ.
UDK 630*161 + 174. 7: 581. 144. 1
1230. okovi, Petar: Istraivanje parametara za preraunavanje prostorne u kubnu meru celuloznog drveta i ivera = Contribution to determination of parameters for conversion of stacked into cubic measures of pulpwood and chipwood. umarstvo, XXXIII (6); 15-24. Summ.
UDK 630*325
1231. Paramenti, Obrad: Sadanji trenutak industrije nametaja = Actual moment
for the furniture industry. umarstvo, XXXIII (6); 25-33.
UDK 684
1232. Rei, Avdo: Izvoz nametaja iz Jugoslavije = Furniture export from Yugoslavia. umarstvo, XXXIII (6); 35-41.
UDK 630*722: 684

112

Milorad ijak, Anka Dini

1233. Stojanovi, Jovan; Jovii, ore: umari u ratnim zarobljenikim logorima


u Nemakoj = Foresters in war prison camps in Germany. umarstvo,
XXXIII (6); 42-52.
UDK 630*902: 341. 341
1234. Vladisavljevi, Svetislav: Jovan K. Bukovala (1872-1945). umarstvo,
XXXIII (6); 53-60
UDK 3-057 Jovan Bukovala

1981 (XXXIV)
1235. Karai, Dragan: Prouavanje uzroka nastanka lanog (nepravog) srca
bukve = Study of causes of false heartwood (red heart) in beech. - umarstvo, XXXIV (1); 3-18. Summ.
UDK 630*443. 3 + 416. 5
1236. Veselinovi, Nada: Analiza populacije zemljine mikoflore u umama bora i
smre u zavisnosti od stepena zaraze sa Fomes fomentarius Fr. (Cooke) =
Analysis of the population of soil microflora in pine and spruce forests in
dependance of the infection degree with Fomes fomentarius (Fr.) Cooke.
umarstvo, XXXIV (1); 19-27. Summ.
UDK 630*114. 6
1237. Potrebi, Milan: Tolernacija spoja kao uticajni faktor na vrstou lepljene
epovne veze = Tolerances of the joint as influencing factor of the strength
of glued stub tenon joint. umarstvo, XXXIV (1); 29-46. Summ.
UDK 630*824. 7
1238. Aleksov, Ivan: Sirovinska baza faktor razvoja prerade drveta privrednih
regiona SR Srbije = Raw material as a factor of wood conversion in economic regions of SR Serbia. umarstvo, XXXIV (1); 45-59. Summ.
UDK 630*832. 10
1239. Crnjanski, Pavle: Mesto i znaaj poljoprivredne avijacije u zatiti uma od
poara, tetoina i bolesti = Place and significance of agricultural aviation in
forest protection from fires, harmful insects and diseases. umarstvo,
XXXIV (1); 61-67.
UDK 630*41: 682. 982. 4
1240. Georgijevski, Mihajlo: uma u optenarodnoj odbrani = Forest in total national defense. umarstvo, XXXIV (1); 72-76.
UDK 630*907: 351. 85
1241. anak, Milan; Parabuski, Stanija; Gaji, Milovan: O nekim odlikama lunjaka Quercus robur L. u naoj zemlji = Some characteristics of common
oak Quercus robur L. in Yugoslavia. umarstvo, (2-3); 3-11. Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus robur
1242. Bogdanovi, Mila; Stojanovi, D.; Rastovi, A.; Mani, A.; urevi, M.:
Neka fizioloke karakteristike sezonskog crvenjenja etina belog bora = Some physiological features of seasonal reddening of Scotch pine needles.
umarstvo, XXXIV, (2-3); 13-20. Summ.
UDK 630*161: 581. 144. 4: 582. 475
1243. Stoisavljevi, Duan: Pomeranje visinskih kriva u prebirnim sastojinama
bukve i jele = Dislocation of height curves in selection forests of beech and
fir. - umarstvo, XXXIV, (2-3); 21-33.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

113

UDK 630*522 + 222 + 174. 7 Fagus + Abies


1244. Radovanovi, ivorad: Bioloko-ekonomske osnove uma prirodnim podmlaivanjem = Biologically-economic aspects of reforestation by natural
regeneration. umarstvo, XXXIV (2-3); 35-41. Summ.
UDK 630*232
1245. Plavi, Vera: Prilog poznavanju mikroflore u borovim kulturama = Contribution to the knowledge of microflora in pine cultures. umarstvo, XXXIV (2); 43-52.
UDK 630*232 + 114. 6: 631. 46
1246. Aleksov, Ivan: Regionalizacija prerade drveta u SR Srbiji = Regionalization
of wood processing in SR Serbia. umarstvo, XXXIV (2-3); 53-64.
UDK 674
1247. Jevti, Milo: Mogunosti i postupci ekonomisanja deficitarnim sadnicama
privredno posebno vrednih liara i etinara = Possibilities and economic
treatments by seedlings in short suppliesof economically valuable broadleaved and coniferous trees. - umarstvo, XXXIV (2-3); 65-74.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 + 176. 1
1248. Dedovi, Velimir: Amerika krupna borovnica = Large-berry juniper. umarstvo, XXXIV (2-3); 75-80.
UDK 630*176. 1 Juniperus macrocarpa
1249. Veljkovi, Velimir: Uticaj poetnog razmaka na prirast i stabilnost kultura
smre = Influence of the initial spacing on the increment and stability of
Norway spruce plantations. umarstvo, XXXIV (2-3); 81-84.
UDK 630*236 + 174. 7 Picea
1250. Doleal, Bohumil: Privredno ureivanje ume kao tuma i realizator razvoja
evropske umske privrede = Economically forest management as the interpreter and realizer of the development the European forest economy. - umarstvo, XXXIV (4); 3-12. Rs
UDK 630*62 + 906
1251. Kozarevskaja, Elga; Vlaini, Aleksandar: tetnost i rasprostranjenost kokcida (Homoptera: Coccoidea) u kulturnim biotopima Beograda = Noxiousness and distribution of scale insects (Homoptera: Coccidea) in cultural
biotops of Belgrade. umarstvo, XXXIV (4); 13-26. Rez. Rs.
UDK 630*453: 595. 752. 3
1252. Petrovi, Mihailo; Miri, Milenko: Uporedna ispitivanja otpornosti drveta
munike, jele i smre prema gljivama razaraima drvne membrane u odnosu
na otpornost belog bora = The comparative investigations of resistance of
the wood of munika (Pinus heldreichii Christ.), fir (Abies alba Mill.) and
spruce (Picea abies (L.) Karst. to the wood destroying fungi according to
Scots pine (Pinus silvestris L.). umarstvo, XXXIV (4);27-34. Summ.
UDK 630*844. 1: 674. 032. 11
1253. Ostoji, arko: ta je novo u novom Zakonu o umama SR Srbije? = What
is new in the new Forest law in SR Serbia?. umarstvo, XXXIV (4); 3537.
UDK 630*931
1254. Potrebi, Milan: Ispitivanje kvaliteta gotovog nametaja u SSSR = Testing
of the finished furniture quality in USSR. umarstvo, XXXIV (4); 39-51.
UDK 630*836 + 854

114

Milorad ijak, Anka Dini

1255. Dedovi, Velimir: Ukrasne biljke u kontejnerima = Ornamental plants in


containers. umarstvo, XXXIV (4); 53-60.
UDK 635. 95
1256. Vladisavljevi, Svetislav: Milan D. Obradovi-Lianin (1863-1916). umarstvo, XXXIV (4); 69-75.
UDK 3-057 Milan D. Obradovi-Lianin
1257. Gaji, Milovan; Polatschek, Adolf: Contribution to the systematic of Quercus virgiliana (Ten.) Ten.: The new localities and some new morphological
characteristics = Prilog sistematici Quercus virgiliana (Ten.) Ten.: Nova
nalazita i nove morfoloke odlike = umarstvo, XXXIV (5-6); 3-14. Rez.
UDK 630*176. 1 Quercus virgiliana
1258. Gvozdenovi, Radivoje: Ispitivanje uticaja nekih inilaca reima piljenja na
hrapavost metodom potpunog faktornog eksperimenta = Examinations of
effects of some factors of sawing on the roughness of saw cut by the method
of complete factorial experiment. umarstvo, XXXIV (5-6);15-26. Summ.
UDK 630*823. 7
1259. Kovaevi, Nataa: umski poari u SR Sloveniji u periodu od 1966.
do1978. godine = Forest fires in SR Slovenia in the period from 1968-1978.
umarstvo, XXXIV (5-6); 27-40. Summ.
UDK 630*43
1260. Bogdanovi, Mila; Manojlovi, G.: Oiljavanje reznica ukrasnog iblja na
pepelu termoelektrana. . Direktno oiljavanje = The rooting of cuttings of
ornamental shrubs on pulverized fuel ash of steam power plants. I. Direct
rooting. umarstvo, XXXIV (5-6); 41-50. Summ.
UDK 630*232. 3
1261. Petkovi, Vojislav: Vodoprivredna organizacija Erozija u Vladiinom Hanu u borbi protiv erozije zemljita u Grdelikoj klisuri i Vranjskoj kotlini.
The water managing economic organization Erozija in Vladiin Han in
the fight against the soil erosionin Grdelika klisura and Vranjska kotlina.
umarstvo, XXXIV (5-6); 51-68. Summ.
UDK 630*385 + 237
1262. Prokopljevi, Nenad: Tehnike i ekonomsko-finansijske specifinosti u umarstvu = Technical and economic-financial specifities in forestry. umarstvo, XXXIV (5-6); 69-77.
UDK 630*906 + 765
1263. Vulovi, Bogdan: Mehanizacija iskoriavanje uma u SR Rumuniji = Mechanization in forest exploitation in SR Romania. umarstvo, XXXIV (56); 87-91.
UDK 630*36 (498)

1982 (XXXV)
1264. Jovanovi, Branislav; Stojanovi, Ljubivoje: Razvoj kulture nekih vrsta etinara na ekstremnom stanitu bukve (Musco-Fagetum) u istonoj Srbiji =
Development of culture of some species of conifers on extreme site of beech (Musco-Fagetum) in the eastern Serbia. umarstvo, XXXV (1); 3-11.
Summ

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

115

UDK 630*228. 7 + 174. 7


1265. ivojinovi, Dragutin; Marinkovi, Pribislav: Uticaj hemijskog suzbijanja
korova u borovim kulturama Deliblatskog peska na visinski i debljinski
prirast = Effect of the chemical weed control in pine cultures of Deliblatski
pesak on the height and diameter increment. umarstvo, XXXV (1); 1318. Summ.
UDK 630*414 + 233
1266. Nikoli, Sreten; Trifunovi, Dragan: Srednja transportna distanca privlaenja = Medium transportation distance of skidding. umarstvo, XXXV (1);
19-32. Summ.
UDK 630*375
1267. Kovaevi, Nataa: Prilog poznavanju insekata poarita u umama Deliblatskog peska = Contribution to the knowledge of insects of burnt areas in
forests of Deliblatski pesak. umarstvo, XXXV (1); 33-42. Summ.
UDK 630*145. 7 + 43
1268. Vasi, Milomir; Josovi, J.; Mileti, M.; Bukumira, M., Mitrovi, V.: Primena feromona za suzbijanje osmozubog smrinog potkornjaka (Ips typographus L.) = Application of feromone for the control of the spruce bark beetle
(Ips typographus L.). umarstvo, XXXV (1); 43-50. Summ.
UDK 630*453 + 414
1269. Markovi, Ljubisav: Prethodni rezulati ispitivanja vegetativnog razmnoavanja smre reznicama = Preliminary results of the examination of vegetative propagation of spruce by cuttings. umarstvo, XXXV (1); 63-66.
Summ.
UDK 630*232. 3: 591. 165
1270. Gaji, Milovan: Dve nove forme divljeg afrana Crocus reticulatus Steven ex Adams in Weber fil. et Mohr u Deliblatskoj peari = Two new forms
Crocus reticulatus Steven ex Adams in Weber fil. et Mohr on Deliblato
Sands. umarstvo, XXXV (1); 67-68. Summ.
UDK 582. 579. 2 Crocus
1271. Bogdanovi, Mila; Rastovi, A.; Manojlovi, G.: Oiljavanje reznica ukrasnog iblja na pepelu termoelektrana. II. Oiljavanje u sudovima = The rooting of cuttings of ornamental shrubs on pulverized fuel ash. II. Rooting in
containers. umarstvo, XXXV (1); 69-71. Summ.
UDK 630*232. 3: 591. 165
1272. Pani, ore: Zlatna upisnica indeks bivih studenata generacije 1931/
1932. kolske godine = Zlatna upisnica indeks of former students of the
generation 1931/1932. school year. umarstvo, XXXV (1); 73-77.
UDK 630*945. 3
1273. ivojinovi, Dragutin; Gruji, Dragoslav: umski poari u Jugoslaviji Stanje i analiza pojava poara od 1955. do 1981. godine = Forest fires in Yugoslavia State and analysis of fire occurrences from 1955 till 1981. year.
umarstvo, XXXV (2-3); 3-18. Summ.
UDK 630*43
1274. Vukovi, Milivoj: Izgraenost i proizvodnost vetaki podignutih sastojina
crnog bora u slivu Lomnike reke (V. Jastrebac) = Structure and productivity of artificially raised sands of black pine (Pinus nigra) in the watershed
of Lomnika reka (V. Jastrebac). - umarstvo, XXXV (2-3); 19-33. Summ.

116

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*228
1275. Nikoli, Sreten: Stepen korienja i optimalizacija upotrebe drveta kao sirovine = Degree of use and optimalization of wood utilization as raw material.
umarstvo, XXXV (2-3); 35-46. Summ.
UDK 630*331
1276. Markovi, Ljubisav: Uticaj vodenog rastvora agrostemina razliitih koncentracija na klijavost semena obine smre (Picea abies Karst.) u laboratorijskim uslovima = Influence of water solution of agrostemine of different
concentartion on the seed germination of the common spruce (Picea abies
L.) in laboratory conditions. umarstvo, XXXV (2-3); 47-52. Summ.
UDK 630*232. 3
1277. Mini, Slavko: Priprema proizvodnje u uslovima intenzivnog gazdovanja
umama sa posebnim osvrtom na izradu izvoakih projekata = Preparation
production in the conditions of intensive managing forestry with the special
aspect on the making performing projects. umarstvo, XXXV (2-3); 5363. Summ.
UDK 630*642
1278. Anastasijevi, Neboja: Korienje bunastih biljaka u zelenim povrinama
naselja Srbije = The use of shrubs on green areas in settlements in Serbia.
umarstvo, XXXV (2-3); 65-75. Summ.
UDK 630*274 + 270
1279. Vlatkovi, Slavko: Osvrt na neke novine u Zakonu o umama SAP Vojvodine = Comment at some innovations in Forest law of SAP Voivodina. umarstvo, XXXV (2-3); 77-80.
UDK 630*931
1280. Janji, Nikola: Problemi nomenklature belokorog jablana = Problems of the
nomenclature of Algerian poplar. umarstvo, XXXV (4); 3-10. Summ.
UDK 630*176. 1 Populus
1281. Radovanovi, ivorad: Osnovne pretpostavke pri izboru sistema gazdovanja umama u staninim uslovima planinskih i brdskih podruja = Principal
suppositions at choice of managing forests system in site conditions of mountain and hilly areas. - umarstvo, XXXV (4); 11-17. Zsfg.
UDK 630*623
1282. Marinkovi, Pribislav: Genetski i biohemijski aspekti otpornosti topola prema pernicioznim oboljenjima = Genetic and biochemical aspects of poplar
resistance to dangerous diseases. umarstvo, XXXV (4); 19-25. Summ.
UDK 630*443. 3 + 176. 1 Populus
1283. Anti, Mihajlo: Tresave, zakonitosti njihovog geografskog rasprostranjenja
i tipovi treseta = Peat bogs, legalities of their geographical distribution and
peat types. umarstvo, XXXV (4); 27-42.
UDK 551. 312. 2: 630*114. 444
1284. Kopitovi, piro; Klanja, Bojana: Prilog razmatranju toplotnih karakteristika kod sagorevanja drveta = Contribution to the consideration of thermal
characteristic at wood combustion. umarstvo, XXXV (4); 47-54.
UDK 662. 612. 3
1285. Teran, Nada: Hemijski sastav drveta hrasta kitnjaka Quercus sessiliflora
Salisb. Sessile-flowered oak (Quercus sessiliflora Salisb.) chemical composition umarstvo, XXXV (4); 55-59. Summ.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

117

UDK 630*813 + 176. 1 Quercus sessiliflora


1286. Repac, Vera: Vaspitni i estetski znaaj pokretnih kolskih bata = Educational and esthetic significance of mobile school gardens. umarstvo, XXXV
(4); 60-63.
UDK 630*270
1287. Vladisavljevi, Svetislav: Ignjat Mirkovi (1859-1921), umarstvo, XXXV
(4); 64-69.
UDK 3-057 Ignjat Mirkovi
1288. Simi, Nenad: O poetku Panieva slubovanja u Srbiji = About the beginning of Panis employment in Serbia. umarstvo, XXXV (4); 70-71.
UDK 3-057 Pani
1289. eki, Rajica; Toovi, Borivoje; Nikoli, Danilo: Razvoj umarstva SR Srbije u periodu 1945-1980. godine = Development of forestry in the Socialist
Republic of Serbia during period between 1945-1980. - umarstvo, XXXV
(5-6); 7-40. Summ.
UDK 630*904
1290. Vlatkovi, Slavko: Razvoj umarstva SAP Vojvodine u periodu 1945-1980.
= Development of forestry in the Autonomous Province of Voivodina during the period between 1945-1980. umarstvo, XXXV (5-6); 41-58.
Summ.
UDK 630*904
1291. Simeunovi, Duan: est decenija umarskog fakulteta u Beogradu = Six
decades of Forestry faculty of Belgrade. umarstvo, XXXV (5-6); 59-90.
Summ.
UDK 630*945. 3
1292. Mirkovi, Dragoljub: Stanje kadrova u umarstvu Kvalitativni i kvantitativni aspekt = State of forestry personnel in S. R. of Serbia. umarstvo,
XXXV (5-6); 91-96. Summ.
UDK 630*961
1293. Jovanovi, Milutin: Institut za umarstvo i drvnu industriju u razvoju umarstva Srbije = Role of the Institute of forestry and wood industry in forestry
practice. umarstvo, XXXV (5-6); 97-108. Summ.
UDK 630*945. 4
1294. Guzina, Vojislav; Markovi, Jovan: Doprinos Instituta za topolarstvo umarskoj nauci i praksi = Contribution of the Poplar Institute in Novi Sad to
the forest science and practice. umarstvo, XXXV (5-6); 109-124. Summ.
UDK 630*945. 4
1295. Jakovljevi, Ivan; Dreni, Miodrag; Simi, Zoran: Rad i razvoj Srednje umarske kole u Kraljevu 1946-1982 = History of Forestry School in Kraljevo from 1946. to1982. umarstvo, XXXV (5-6); 125-142. Summ.
UDK 630*945. 3
1296. Vasiljevi, Ljiljana; Iveti, Duan: 25 godina Obrazovnog centra Momilo
Popovi-Ozren u Beogradu = Twenty five years of the Educational center
Momilo popovi-Ozren in Belgrade. umarstvo, XXXV (5-6); 143156. Summ.
UDK 630*945. 3
1297. Petkovi, Vojislav: Doprinos vodoprivrednih organizacija ukupnom poumljavanju u Srbiji = Contribution to the waterpower engineering organiza-

118

1298.

1299.

1300.

1301.

Milorad ijak, Anka Dini

tions to the total afforestation in Serbia. umarstvo, XXXV (5-6); 157168. Summ.
UDK 627. 007. 2: 630*232
Stojkovi, Branislav; Stoi, Ruica: Dve decenije Simpa = Two decades
of Simpo. umarstvo, XXXV (5-6); 169-186. Summ.
UDK 684: 061. 75
Milovanovi, Aleksandar: Sastanak posle pedeset godina od upisa na fakultet = Meeting after fifty years of enrollment at Faculty. umarstvo, XXXV
(5-6); 187-191.
UDK 630*945. 3
Stojanovi, Jovan: Uee umarskih strunjaka i studenata umarstva u
NOB = Participation of forestry experts and students of forestry in War of
National Liberation. umarstvo, XXXV (5-6); 193-203.
UDK 630*902: 331. 108. 2: 351. 86
ijak, Milorad: Bibliografija radova u Glasniku umarskog fakulteta. Serija A umarstvo za period od 1971-1981. godine = Bibliography of papers in Glasnik umarskog fakulteta. Serija A Forestry for the period
1971-1981. - umarstvo, XXXV (5-6); 207-224.
UDK 016: 630*945. 3

1983 (XXXVI)
1302. Sinadskij, Ju. V.:Trule korena (Fomitopsis annosa Bond. et Sing.) u borovim astojinama i kulturama u SSSR = Root rotteness of pine stands and
plantaions in USSR caused by Fomitopsis annosa Bond. et Sing. umarstvo, XXXVI (1); 3-13. Summ.
UDK 630*443
1303. Guzina, Vojislav: Polimorfizam izoperoksidaza u liu sadnica bagrema
(Robinia pseudoacacia L.) razliitih klonova i proveniencija = Isoperoxidase polymorphism in the leaves of black locust (Robinia pseudoacacia L.)
seedlings of different clones and provenances. umarstvo, XXXVI (1);
15-29. Summ.
UDK 577. 1: 630*176. 1 Robinia
1304. Gerzi, Dragan: O nalazitima fosilnih biljnih ostataka u podgorju planine
Tare = About sites with fossil plant residues in the piedmont area of the Tara
Mt. umarstvo, XXXVI (1); 31-48. Rs.
UDK 57. 07
1305. Kora, Mladen: Aesculus carnea Hayne dekorativno i retko drvo parkova
Beograda sa zapaenim smanjenim plodonoenjem = Aesculus carnea Hayne a rare and decorative tree of reduced fertility, grown in the parks of Beograd. umarstvo, XXXVI (1); 49-60- Summ.
UDK 630*176. 1 Aesculus carnea + 272
1306. Simonovi, Milutin: Neke nepravilnosti u primeni meunarodnog sistema
jedinica (SI) u umarstvu i drvnoj industriji = Some irregularities in the application of the International system of measures (SI) in forestry and woodworking industry. umarstvo, XXXVI (1); 61-70.
UDK 389: 630*: 674

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

119

1307. Anti, Mihailo; Avdalovi, Vera; Popetovi, Rodoljub: Izuavanje strugotine (laboratorijskim metodama i vegetacionim ogledima) kao supstrata za
korienje u biljnoj proizvodnji = Study of the sawdust (by laboratory methods and vegetation experiments) as the substrate in utilization in plant production. umarstvo, XXXVI (1); 71-76.
UDK 630*232. 3
1308. Jovanovi, Branislav; Stojanovi, Ljubivoje; Jovi, Nikola: Neka razmatranja i termini u vezi sa prevoenjem niskih i dergradiranih uma u vii uzgoni oblik = Some standpoints and terms relating to th conversion of coppices
and degraded forests into a higher silvicultural form umarstvo, XXXVI
(2); 3-13. Summ.
UDK 630*226 + 222 + 221
1309. Jovanovi, Natalija; Teran, Nada: Hemijski sastav drveta plantanih topola
(Populus americana cv., robusta i cl. I-214) = Chemical composition of
the poplar wood (Populus robusta and Populus I-214). umarstvo, XXXVI (2); 15-18. Summ.
UDK 630*813 + 176. 1 Populus
1310. Matovi, Mili: Reliktna zajednica Panieve omorike (Erico-Piceetum
omorikae mixtum) u kanjonu Mileevke = A relict association of Picea
omorika Pan. (Erico-Piceetum omorikae mixtum) in the canyon of Mileevka river. umarstvo, XXXVI (2); 19-31. Summ.
UDK 630*188 Erico-Piceetum omorikae mixtum
1311. Macan, Grigorije: Rezultati poumljavanja goleti i ostvareni trokovi u zavisnosti od tehnologije rada na objektu Ravnine u umi Go-Gvozdac =
The results of bare land reforestation of the locality Ravnine in the management unit Go-Gvozdac and the expences resulting from the applied technology. umarstvo, XXXVI (2); 33-42. Summ.
UDK 630*232 + 651
1312. Markovi, Ljubisav: Zavisnost kvaliteta semena crnog bora (Pinus nigra
Arn.) od duine uvanja u konzervisanom stanju = Dependance of the seed
quality of black pine (Pinus nigra Arn.) on the time of storing. umarstvo, XXXVI (2); 43-50. Summ.
UDK 630*232. 3: 575. 877 Pinus nigra
1313. Mani, Aleksandar: O jednoj modifikaciji Lindstromovog metoda za prostorno istraivanje korenovog sistema = About one modification of the Lindstrom method for spatial investigation of root system. umarstvo, XXXVI (2); 51-54.
UDK 630*164: 581. 4
1314. Simonovi, Milutin: Predlog za dopunu oznaka jedinica za mehaniki rad i
moment sile, odnosno moment sprega = A contribution for amendment of
marks of units for mechanical work and force moment, in reference to conjugation moment. - umarstvo, XXXVI (2); 55-56.
UDK 389: 53. 081
1315. Mihajlovi, Milivoje: Izletnika uma Baba Velka, okosnica Titovog gaja =
Resort forest Baba Velka, framework of the Titov gaj. umarstvo, XXXVI
(2); 57-64.
UDK 630*907. 2

120

Milorad ijak, Anka Dini

1316. Evtimov, Stojan: Poumljavanje goleti i pojava prirodnog podmlatka crnog


bora (Pinus nigra var. pallasiana) u okolini Bosilegrada = Afforestation of
bare lands and occurrence of the natural new growth of Austrian pine (Pinus nigra var. pallasiana) in the surrounding of Bosilegrad. umarstvo,
XXXVI (2); 65-69.
UDK 630*233
1317. Vladisavljevi, Svetislav: Dragutin Kralovec-Josipovi. umarstvo, XXXVI (2); 71-75.
UDK 3-057 Dragutin Kralovec-Josipovi
1318. Simi, Nenad: Panieva nagodba sa Sovjetom = Panis agreement with
Sovjet. - umarstvo, XXXVI (2=; 76-77.
UDK 630*902
1319. Bucalo, Vojin: Osnovne karakteristike i prijedlog uzgojnog tretmana nekih
tipova bukovih niskih uma na Drvarskom podruju = Basic characteristcs
and proposition for silvicultural treatment of some types of low bech forests
uin the Drvar region. umarstvo, XXXVI (3-4); 3-18. Summ.
UDK 630*24 + 222
1320. Stojisavljevi, Duan: Prauma Feljeana = The virgin forest of Feljeana. umarstvo, XXXVI (3-4); 19-31. Summ.
UDK 630*228 (253)
1321. Kovaevi, Nataa: Pojava smrinih hermesa u SR Sloveniji = The phenomenon of juniper chermes in the Socialist Republic of Slovenia. umarstvo, XXXVI (3-4); 33-42. Summ.
UDK 630*453
1322. Jovanovi, Natalija; Teran, Nada: Hemijski sastav kore nekih euramerikih
topola = Chemical composition of the poplar bark. - umarstvo, XXXVI (34); 43-48. Summ.
UDK 630*813 + 812 + 176. 1 Populus
1323. Radovanovi, ivorad: Njega uma uslov za poveanje i poboljanje prirasta sastojina = Forest tending condition for raising and improvement of
the growth increase of the stands. umarstvo, XXXVI (3-4); 49-53.
Summ.
UDK 630*24 + 56
1324. Petkovi, Slobodan: Primena kaskada pri regulaciji bujinih vodotoka =
Utilization of cascades at regulation of torrent streams. umarstvo, XXXVI (3-4); 55-78. Rs.
UDK 630. 384
1325. Mani, Aleksandar: Hemijska desikacija korena u kontejnerima tipa Plantagrah = Chemical root desiccation in containers type Plantagrah. umarstvo, XXXVI (3-4); 79-84.
UDK 630*232. 3
1326. Vlahovi, Milo; Todorovi, Tiosav: Mogunost primene Lapreksa u vodoprivredi erozionih podruja = Possibility of the application of Lapreks
in waterpower engineering in erosion regions. umarstvo, XXXVI (3-4);
85-86.
UDK 630*384
1327. Vladisavljevi, Svetislav: Jovan I. Simonovi (1876-1973). umarstvo,
XXXVI (3-4); 90-92.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

121

UDK 3-057 Jovan I. Simonovi


1328. Marinkovi, Pribislav; Karai, Dragan: Pojava novih opasnih patogena u
kulturama crnog i belog bora u Jugoslaviji Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet i Phacidium infestans Karst. = The occurrence of new very
dangerous pathogenics in plantations of Austrian and Scots pine Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet and Phacidium infestans Karst. umarstvo, XXXVI (5-6); 3-12. Summ.
UDK 630*443. 3 + 228. 7 + 174. 7 Pinus
1329. Peno, Milka; Veselinovi, Nada; Veljkovi, Velimir; Nikitovi, Petko: Ispitivanje mogunosti gajenja bukovae (Pleurotus ostreatus Fr.) Kumm. u naim umama = Enlarging of the area of Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.
(oyster mushroom) in our forests. umarstvo, XXXVI (5-6); 13-26.
Summ.
UDK 630*289: 582. 28
1330. Nikoli, Sreten; Tei, ivorad: Opta problematika i znaaj melioracija degradiranih uma = General problematic and significance ofimprovement of
degraded forests. umarstvo, XXXVI (5-6); 27-35.
UDK 630*237
1331. uki, Milo; Bura, Dimitrije: Vlastita tehnologija i domaa mehanizacija u
umskoj proizvodnji = Technology and domestic mechanizatiom in forest in
forest harvesting. umarstvo, XXXVI (5-6); 37-48.
UDK 630*36

1984 (XXXVII)
1332. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Rezultati istraivanja najpovoljnijih
mera nege putem sea na razvoj kultura smre na Magleu = Influence of
thinning as an appropriate tending method on the development of spruce
plantations on the mountain of Magle. umarstvo, XXXVII (1-2); 3-20.
Summ.
UDK 630*242 + 228. 2
1333. Radevski, Aleksandar: HIS Bregalnica primer uspenog preobraaja polustepskog podruja u oblast visokih prinosa u poljoprivredi SR Makedonije = HIS Bregalnica an example of succefull transformation of halfsteppe region into an area with high yields in agriculture in SR Macedonia.
umarstvo, XXXVII (1-2); 21-30.
UDK 663
1334. Rankovi, Nenad: Istraivanje kretanja nominalnih i realnih cena vanijih
vrsta drvnih sortimenata u SR Srbiji u periodu od 1972-1981. godine = Investigation of fluctuation of normal and real prices of more important prices
of some more important wood assortments in SR Serbia in the period 19721981. year. - umarstvo, XXXVII (1-2); 31-38. Rs.
UDK 630*721+ 325
1335. Fruht, Miroslav: Kako unaprediti dizajn naeg nametaja = How advance
the design of our furniture. umarstvo, XXXVII (1-2); 39-46.
UDK 684
1336. Jevti, Milo: Prilog poveanju udela ekonomski vrednih liara u umskim
zasadima = Contribution to the participatioin increase of economically va-

122

1337.

1338.

1339.

1340.

1341.

1342.

1343.

1344.

1345.

1346.

Milorad ijak, Anka Dini

luable broadleaved species in forest plantations. - umarstvo, XXXVII (12); 59-67.


UDK 630*228
Matijevi, Milan: Stanje dohodovne povezanosti u reprodukcionom kompleksu umarstva i drvne industrije u SR Srbiji = State of income connection in the reproductive complex of forestry and woodprocessing industry. umarstvo, XXXVII (1-2); 69-73.
UDK 630*22 + 83 + 671
Pjevi, Vukosava: Plastifikacija drveta plantane topole (Populus x euramericana clon I-214) rastvorom amonijaka = The effect of 25 per cent ammonia water solution on Populus x euramericana cl. I-214 (1st report). umarstvo, XXXVII (1-2); 75-78. Summ.
UDK 630*831. 6: 674. 031. 32
Vladisavljevi, Svetislav: O umama Srbije i brodogradnji u prvoj polovini
XIX. veka = About forests in Serbia and shipbuilding in the first half of
XIX. century. umarstvo, XXXVII (1-2); 79-83.
UDK 630*902: 629. 12
oki, Borislav: Uticaj parenja na svojstva drveta bukve = Impact of steaming
on the quality of beechwood. umarstvo, XXXVII (3-4); 3-19. Summ.
UDK 630*846 + 854. 2
Pjevi, Vukosava: Uticaj pH drveta na kvalitet vlaknaste mase posle hidrotermike obrade = The influence of the pH of wood to the quality of fibrous
mass after hydrothermic treatment. umarstvo, XXXVII (3-4); 21-26.
Summ.
UDK 630*813 + 811. 155 + 861. 1
Vuleti, Dragan; Mani, Aleksandar: Uloga Mist propagation metode u
autovegetativnom razmnoavanju reznicama = Role of Mist propagation
method in autovegetative propagation by cuttings. - umarstvo, XXXVII
(3-4); 27-35. Summ.
UDK 630*232
Sisojevi, Darinka: Prilog prouavanju anatomskih karakteristika deformisanog korena belog bora (Pinus silvestris L.) odgajenog u kontejneru =
Contribution to the study of the anatomical characteristics of deformed root
of Scots pine (Pinus silvestris L.) grown in container. umarstvo, XXXVII (3-4); 37-42. Summ.
UDK 630*232. 329 + 164. 3
Glavendeki, Milka: Dendroflora ivih ograda u Beogradu = Dendroflora in
hedges in Belgrade. umarstvo, XXXVII (3-4); 43-51.
UDK 630*274
ijak, Milorad: Jo jedan prilog poznavanju alohtone dendroflore Beograda
= Contribution to the knowledge of allochthonous trees and shrubs in Belgrade. umarstvo, XXXVII (3-4); 53-56. Summ.
UDK 630*174
Damnjanovi, Svetislav: Privatne ume u privredi Francuske = Private forests in the economy of France. - umarstvo, XXXVII (3-4); 57-71.
UDK 630*923 (44)

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

123

1347. Marinkovi, Pribislav: Neviena ljubav Stevana Kolarovia prema prirodi,


radu i stvaralatvu = Unseen love of Stevan Kolarovi to nature, work and
creativity. umarstvo, XXXVII (5-6); 3-5.
UDK 3-057 Stevan Kolarovi
1348. Stojanovi, Ljubivoje: Rezultati istraivanja progalnih sea kao mere negovanja u umama hrasta lunjaka junog Srema = Study of high intensity fellings as a tending method in common oak forests of southern Srem. - umarstvo, XXXVII (5-6); 7-24. Summ.
UDK 630*242 + 228. 2 Quercus robur
1349. Petkovi, Slobodan; Jevti, Ljubia; Kostadinov, Stanimir; Stojkov, Nevenka; Uroevi, Mihailo: Istraivanja uticaja vetaki izazvanog talasa velikih
voda na korito bujinog vodotoka = Influence of artificialy provoked high
water wave on the torrent water current bed. - umarstvo, XXXVII (5-6);
25-40, Summ.
UDK 627. 13/. 14
1350. Lazarev, Vladimir; Vukorep, Ivan: Uticaj prihrane na intenzitet pojave Lophodermium vrsta nekih domaih proveniencija belog bora = Influence of
the supplment feeding on the intensity of occurrence of Lophodermium species of some domestic provenances of the Scots pine. - umarstvo, XXXVII
(5-6); 41-50. Zsfg.
UDK 630*443
1351. Jovanovi, Branislav; Vukievi, Emilija: Polivalentna funkcija zelenila i
karte prirodne potencijalne vegetacije urbanizovanih sredina = The polyvalent function of the greenery and the maps of natural and potential vegetation in urban forestry. - umarstvo, XXXVII (5-6); 51-55.
UDK 630*270
1352. Velaevi, Velizar: O ekolokoj etici = On ecological ethics. - umarstvo,
XXXVII(5-6); 57-62.
UDK 581. 5: 17. 03
1353. Marinkovi, Pribislav; Tomovi, Zoran; Maksimovi, Srbislav: Suzbijanje
korova u semenitu i rastilitu crnog bora, primenom herbicida Velpara =
Control of weeds in seed- and transplanting beds of black pine, by application of the herbicide Velpar. umarsvo, XXXVII (5-6); 63-67. Summ.
UDK 630*232. 325. 24
1354. Damjanovi, Svetislav: Nauni pristupi u analizi umarske politike = Scientific admissions to the analysis of forest policy. umarstvo, XXXVII (56); 69-74.
UDK 630*903
1355. Dedovi, Velimir: Euphorbia lathyris biljka koja odbija krtice = Euphorbia
lathyris the mole refusing plant. umarstvo, XXXVII (5-6); 75-65.
UDK 582. 757. 2
1356. Vladisavljevi, Svetislav: Iz umarske prolosti = From forestry past. umarstvo, XXXVII (5-6); 77-91.
UDK 630*902

124

Milorad ijak, Anka Dini

1985 (XXXVIII)
1357. Stevanovi Janei, Tatjana: Drvo kao izvor energije i hemijskih proizvoda alternativni putevi iskoriavanja komponenti drveta = Wood as source
of energy and chemical products alternative ways of utilization of wood
components. umarstvo, XXXVIII (1); 11-21. Summ.
UDK 630*831. 1
1358. Miri, Milenko; Willeitner, Hubert: Letalne temperature za neke gljive razarae drveta i mogunosti sanacije napada korienjem toplog vazduha (I.
deo) = Lethal temperatures for some wood destroying fungi and possibility
of pest control by heated air. - umarstvo, XXXVIII (1); 25-35. Summ.
UDK 630*844. 2 + 44
1359. Jovanovi, Branislav; Vukievi, Emilija: Ceno-ekoloki kriterijum pri izboru zelenila u gradskim i prigradskim terenima = Coenoecological criterion at the choice of greenery in urban and suburban terrains. umarstvo,
XXXVIII (1); 37-42.
UDK 630*182. 8: 711. 4
1360. Marinkovi, Pribislav: Pojava akutnog suenja hrasta = Occurrence of acute
dieback of oak. - umarstvo, XXXVIII (1); 43-44.
UDK 630*443. 3 + 176. 1 Quercus
1361. Pjevi, Vukosava: Plastifikacija drveta plantane topole (Populus x euramericana cl. I-214) sa 10%-nim rastvorom amonijaka = The plasticization of
Euramerican poplar wood (Populus x euramericana clone I. 214) with 10%
ammonia solution. umarstvo, XXXVIII (1); 45-48. Summ.
UDK 630*813. 6: 674. 031. 234. 8
1362. Dedovi, Velimir: Kineska aktinidija egzotina voka i ukrasna povijua =
Chinese gooseberry exotic fruit tree and decorative climbing plant. umarstvo, XXXVIII (1); 49-57.
UDK 635. 9 Actinidia
1363. Vladisavljevi, Svetislav: O proizvodnji potae u Srbiji = On the potash production in Serbia. umarstvo, XXXVIII (1); 58-68.
UDK 661. 332
1364. emalovi, Muhamed: Znaaj i suzbijanje borovog etnika Thaumatopoea pityocampa Shiff. (Lepidoptera, Thaumatopoeidae) u Hercegovini =
Importance and control of pine procession moth Thaumatopoea pityocampa Shiff. (Lepidoptera, Thaumatopoeidae) in Herzegovina. umarstvo, XXXVIII (2-3); 3-12. Summ.
UDK 630*453: 595. 787
1365. Kora, Mladen: uma kitnjaka Quercetum montanum er. et Jov. na planini Juhor = Association of sessile oak Quercetum montanum er. et Jov.
- on the mountain of Juhor. umarstvo, XXXVIII (2-3); 13-28. Summ.
UDK 630*182. 3 Quercetum montanum (234. 42 Juhor)
1366. Marinkovi, Pribislav; Karai, Dragan: Najvanije bolesti u rasadnicima,
kulturama i umama Kosova = Most important diseases in nurseries, plantations and forests of Kosovo. umarstvo, XXXVIII (2-3); 29-38. Summ.
UDK 630*443 + 232. 327 + 228. 7

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

125

1367. Luki-Simonovi, Nadeda; oki, Borislav: Prerada bukovine = Beech


wood processing. - umarstvo, XXXVIII (2-3); 39-48.
UDK 630*832. 15: 674. 031. 12
1368. Jevti, Milo: Konverzija izdanakih uma u visoke ume = Conversion of
coppice forests in high forests. umarstvo, XXXVIII (2-3); 49-62.
UDK 630*226
1369. Bikicki, Miloje: umsko radilite na Tari 1947-1950, godine = Forest work
site on Tara Mt. from 1947 to 1950. umarstvo, XXXVIII (2-3); 63-73.
UDK 630*32
1370. Duki, Gojko; Simeunovi, Duan: umski fond SR Srbije = Forest fund of
the SR of Serbia. umarstvo, XXXVIII (4-6); 3-29. Summ.
UDK 630*904
1371. Macan, Grigorije: Uticaj elemenata sredine na oticanje vode u slivovima sa
razliitim vegetacionim pokrivaem povrine u brdsko-planinskom podruju
(Go-Gvozdac G. J. B.) = Influence of environment elements oh the water runoff in catchment areas with different vegetation area cover in hilly-monutain
region (Go-Gvozdac G. J. B.). umarstvo, XXXVIII (4-6); 31-41.
UDK 630*385
1372. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Bobinac, Martin: Proredne see kao
mera nege u brdskim bukovim umama (Fagetum moesiacae montanum
asperulosum) na Magleu = Results of the study of thinning cuts in mountainous beech forests (Fagetum moesiacae montanum asperulosum) on Magle. umarstvo, XXXVIII (4-6); 43-56. Summ. UDK 630*242 + 182. 3
Fagetum moesiacae
1373. Bura, Dimitrije: umske prorede i mogunost poveanja proizvodnje celuloznog drveta = Forest thinnings and the possibility of increase of the pulpwood production. umarstvo, XXXVIII (4-6); 57-60.
UDK 630*242 + 861. 0
1374. Petkovi, Vojislav: Ureenje bujice Kalimanska reka grandiozni projekat =
Torrentstraining Kalimanska reka is a grandious project. umarstvo,
XXXVIII (4-6); 61-66.
UDK 630*384
1375. Stevanovi-Janei, Tatjana: Drvo i ostaci prerade drveta kao izvori hrane =
Wood and rests of wood processing as sources of food. - umarstvo,
XXXVIII (4-6); 67-74.
UDK 630*839. 84
1376. Pavlovi, Boidar: Novo nalazite Geaster triplex Jung. u Jugoslaviji (Deliblatska peara) = New habitat of Geaster triplex Jung. in Yugoslavia (Deliblato Sands). umarstvo, XXXVIII (4-6); 75-78.
UDK 582. 28
1377. eki, Rajica: Pedeset godina od apsolviranja 12. generacije umarskog fakulteta u Beogradu = Fifty years from graduation of the twentieth generation on Faculty of Forestry in Belgrade. umarstvo, XXXVIII (4-6); 7983.
UDK 630*945. 3
1378. Vujovi, M. M.: Rezultati u umarstvu vredni panje = Results in forestry
worthy of mention. - umarstvo, XXXVIII (4-6); 85-88.
UDK 630*906

126

Milorad ijak, Anka Dini

1986 (XXXIX)
1379. Milojkovi, Dragomir; Jovii, ivan: Razvoj gazdovanja i ureivanja uma
G. J. Tara = Developing of managing in the forest management unit Tara.
umarstvo, XXXIX (1-2); 11-28. Summ.
UDK 630*62 (234. 42 Tara)
1380. Stojsavljevi, Duan: Uticaj razliitih tarifa za bukvu na obraun drvne zapremine sastojina = Influence of different tarif tables for beech on stand
wood volume. umarstvo, XXXIX (1-2); 29-38. Summ.
UDK 630*66 + 325
1381. Damnjanovi, Svetislav: Problem kiselih kia sa drutveno-ekonomskog i
umsko-privrednog aspekta = Acid rains problem from social-economic and
forest-economic aspect. - umarstvo, XXXIX (1-2); 39-51.
UDK 630*906 + 423
1382. Radovanovi, ivorad: Proizvodni profil sastojina indikator stepena iskorienosti proizvodnog potencijala stanita = Production profile of stands
indicator of utilization degree of production potential of the site. umarstvo, XXXIX (1-2); 65-68. Zsfg.
UDK 630*906
1383. Stevanovi-Janei, Tatjana: Mogua primena lignina i ligninolitikih sistema fermenata = Possible application of lignin and lignolytic ferment systems. - umarstvo, XXXIX (1-2); 69-76. Summ.
UDK 630*813. 11
1384. Vladisavljevi, Svetislav: Jo jedan prilog o poetku Panievog slubovanja u Srbiji = One contribution more about Panis employment in Serbia. umarstvo, XXXIX (1-2); 77-79.
UDK 630*902 Pani
1385. Nikoli, Sreten: Stanje, problemi i unapreenje gazdovanja umama u svojini graana = State, probems ands promotion of private forest management.
umarstvo, XXXIX (3-4); 3-14. Summ.
UDK 630*923 + 62 (497. 11)
1386. Aleksov, Ivan; uleti, Radovan: Metodi i pravci savremenog organizovanja i razvoja drvne industrije SR Srbije = Methods and directions of modern organization and development of wood-processing industry in SR of
Serbia. umarstvo, XXXIX (3-4); 15-30. Summ.
UDK 674: 658. 5 (497. 11)
1387. oki, Borislav: Promena oblika rezanih sortimenata u zavisnosti od tehnolokog procesa pilanske prerade i njen znaaj za finalnu preradu drveta =
Changes of the form of sawn assortments in dependance of the technology
of sawmill processing and its importance for final wood processing. umarstvo, XXXIX (3-4); 31-38. Summ.
UDK 674: 630*83
1388. Ratkovi, Branko: Fenoloki kalendar Beograda i okoline = Phenological
calendar of Belgrade and its surrounding. umarstvo, XXXIX (3-4); 3949. Summ.
UDK 630*181. 8
1389. Krsti, Milun: Uticaj nekih elemenata izgraenosti sastojine na reim svetlosti u meovitoj umi bukve i jele na Gou = Influence of some elements of

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1390.

1391.

1392.

1393.

1394.

1395.

1396.

1397.

1398.

127

stand structure upon the light regime in a mixed forest of beech and fir on
the mountain of Go. umarstvo, XXXIX (3-4); 51-64. Summ.
UDK 630*228. 11 +181. 21 + 176. 1 Fagus +Abies (234. 42 Go)
Krsti, Milun; Rankovi, Nenad: Jedan primer korienja mikroraunara u
umarstvu = An example of using computer in forestry. umarstvo, XXXIX (3-4); 79-86.
UDK 681. 3: 630*
Jevti, Jeremija: Gorostasi na Tari = Giants on Tara Mt. - umarstvo, XXXIX (3-4); 87-90.
UDK 630*184
Stilinovi, Slobodan; orevi, Dobrivoje; Vlaini, Aleksandar: Stepen
ugroenosti kultura crnog bora u zavisnosti od tipa i intenziteta deformacije
korena = Degree of endangering of black pine plantations depending on the
type of root deformation intensity. umarstvo, XXXIX (5-6); 9-27. Summ.
UDK 630*232 Pinus nigra + 416. 3
oki, Borislav: Istraivanje uticaja intenziteta sila i metoda ispitivanja na
tvrdou drveta bukve = Study of the influence of power intensity and of the
methods determining hardness of beech wood. umarstvo, XXXIX (5-6);
29-35. Summ.
UDK 630*812. 7: 674. 031. 12
Rastovski, Petar: Prilog istraivanjima akumulacije etinjaka u zasadima
obinog bora (Pinus silvestris L.) na razliitim tipovima tala = Contribution
to the study of accumulation of needle litter in Scots pine (Pinus silvestris
L.) plantations, on different soils. umarstvo, XXXIX (5-6); 37-42.
Summ.
UDK 630*114. 3
Rankovi, Nenad: Determinante ponude i potranje drvnih sortimenata =
Determinants of the supply and demand of wood assortments. umarstvo,
XXXIX (5-6); 43-50. Summ.
UDK 630*721. 1
Stojanovi, Ljubivoje: Problemi u vezi s nastalim tetama u umama od elementarne nepogode u novembru 1985. godine na podruju zapadne Srbije i
predlog mera za saniranje = Problems in connection with arising of damages from natural disasters in November 1985. in the region of western Serbia and proposal of reclaiming measures. - umarstvo, XXXIX (5-6); 51-60.
UDK 630*237. 9 + 421
Burdekin, D. A.; Edlin, H. L.: Holandska bolest bresta = Dutch disease on
elm. umarstvo, XXXIX (5-6); 71-76.
UDK 630*443
Bikicki, Miloje: Uruenje Zlatnih indeksa na umarskom fakultetu = Deliver of Golden matriculation books on Faculty of Forestry. umarstvo,
XXXIX (5-6); 82-85.
UDK 630*945. 3

128

Milorad ijak, Anka Dini

1987 (XXXX)
1399. Vasi, Milomir: Program mera za zatitu uma od poara u Srbiji van teritorija SAP = Program of measures for forest protection against fire in Serbia
outside of territoeries of SAPV. umarstvo, XXXX, (1); 3-13.
UDK 630*432. 1 (471. 11)
1400.
Nikoli, Momir; Vukievi, Milan; Glavaki, Luka: Istraivanje proizvodnosti trane pile trupare = Study of productitivy of log band saws. umaratvo, XXXX, (1); 15-24. Summ.
UDK 630*822. 34
1401. Karai, Dragan: ivotni ciklus gljive Dothistroma pini Hulbary u kulturama crnog bora na Deliblatskom pesku = Life cycle of the fungi Dothistroma pini Hulbary in Austrian pine plantations on the Deliblato Sands. umarstvo, XXXX (1); 25-35. Summ.
UDK 630*443 + 172. 8 Dothistroma pini + 228. 7 Pinus nigra
1402. Markovi, Ljubisav: Neke karakteristike iarica, prinos i klijavost semena
vajmutovog bora (Pinus strobus L.) iz mlaih kultura u Podrinjsko-kolubarskom regionu = Some cone characteristics, yield and germination of Eastern white pine cones, collected in young plantations in Podrinje-Kolubara
region. umarstvo, XXXX (1); 37-43. Summ.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Pinus strobus
1403. Baji, Vojislav: Prilog mehanizovanju privlaenja u prorednim seama primenom traktora IMT 531 = Contribution to the mechanization of skidding
in thinning cuts, by applying IMT 531 tractor. umarstvo, XXXX (1);
45-50. Summ.
UDK 630*375 + 242
1404. o, Branko: Utvrivanje povrine za poumljavanje u prirodno-ekonomskim umama = Establishing the area for afforestation in natural-economic
forests. umarstvo, XXXX (1); 51-55.
UDK 630*232 + 232. 2
1405. Radeza, Mio: Prva iskustva u poumljavanju kontejnerskim sadnicama na
podruju umske uprave Livno = First experiences in afforestation by container seedlings on the territory of the forest administration Livno. - umarstvo, XXXX (1); 57-59.
UDK 630*232
1406. Stojiljkovi, Mihailo; Nikoli, Sreten: Zajedniki program razvoja, proizvodnje i izvoza nametaja = Common program of development, production
and export of furniture. umarstvo, XXXX (2); 3-9.
UDK 684
1407. Stamenkovi, Vojislav; Vukovi, Milivoj: Prilog istraivanju razvoja i proizvodnosti kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na lokalitetu Borjak u
blizini Vrnjake banje = Development and productivity of a black pine (Pinus nigra Arn.) plantation on the locality Borjak near Vrnjaka banja.
umarstvo, XXXX (2); 11-22. Summ.
UDK 630*232 + 526
1408. Skaki, Duan: Podobnost stolova za industrijsku proizvodnju = Fitness of
the tables for industrial production. umarstvo, XXXX (2); 23-33. Summ.
UDK 684. 44

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

129

1409. Miljkovi, Jovan: Emisija formaldehida iz drvnih ploa = The formaldehyde emission from wood-based panels. umarstvo, XXXX (2); 35-43.
Summ.
UDK 630*862. 2
1410. orovi, orije: Uticaj populacione gustine borovog savijaa na broj napadnutih terminalnih izbojaka u kulturama bora na Kosovu = Influence of
population density of pine shoot-moth upon the number of the attacked terminal shoots in pine plantations in Autonomous Province of Kosovo. umarstvo, XXXX (2); 45-52. Summ.
UDK 630*453
1411. Jevti, Milo: Nega uma proredom u Danskoj = Forest tending by thinnings in Denmark. umarstvo, XXXX (2); 53-62.
UDK 630*242
1412. Trifunovi, Dragan: Leonardo da Vini o nekim zakonitostima rasta = Leonardo da Vinci on some legalities of the growth. umarstvo, XXXX (2);
63-73.
UDK 630*53 + 56: 3-057 Leonardo da Vini
1413. Stojanovi, Ljubivoje; Jovanovi, Branislav: Ceno-ekoloke i uzgojne karakteristike sastojine bukve i jele sa plemenitim liarima u zapadnoj Srbiji
= Ceno-ecological and growing characteristics of one beech-fir stand mixed
with other broadleaved trees in western Serbia. umarstvo, XXXX (3-4);
3-13. Summ.
UDK 630*181 + 228. 3 Fagus + Abies
1414. Popovi, Milica; Kostadinov, Stanko: Karakteristike granulometrijskog sastava vuenog nanosa u zavisnosti od geoloke podloge u slivu = Characteristics of granulometric composition of brought debris in dependance of geological rock of watershed. umarstvo, XXXX (3-4); 15-22. Summ.
UDK 551. 3. 051: 631. 434
1415. Nikoli, Sreten; Bojanin, Stevan: Razvoj metoda u eksploataciji uma na
srednje strmim i strmim terenima = Development of methods in forest exploitation on middle steep and steep terrains. umarstvo, XXXX (3-4); 2530.
UDK 630*31 +306: 644. 1
1416. Aleksov, Ivan; Vukievi, Milan: Standardna vremena izrade osnova za
planiranje i racionalno korienje proizvodnih kapaciteta u preradi drveta =
Standard working time basis for planning and rational utiization of poroduction capacities in wood processing. umarstvo, XXXX (3-4); 31-38.
Summ.
UDK 674. 06: 65. 015. 14
1417. Vukievi, Milan: Primena raunara kod maksimalizacije kvantitativnog
iskorienja u pilanskoj preradi drveta = Application of computers for maximization of quantitative utilization in sawmill lumber processing. umarstvo, XXXX (3-4); 39-49. Summ.
UDK 630*832. 15: 681. 3
1418. Jevti, Jeremija; Markovi, Ljubisav: Mogunost odreivanja prsnog prenika izvesnih vrsta umskog drvea kada je poznata vrednost njihovog prenika na panju = Study of the possibility of estimate of breast height diame-

130

1419.

1420.

1421.

1422.

1423.

1424.

1425.

1426.

1427.

1428.

Milorad ijak, Anka Dini

ter of some forest tree species on the basis of the diameter at stump-height.
umarstvo, XXXX (3-4); 51-56. Summ.
UDK 630*521
akonovi, Filip: Promenljivost oblika lista zanovijeti (Petteria ramnentacea /Sieb. / Presl) u zavisnosti od njegovog mesta u kronji = Variability of
the form of leaves of Petteria ramentacea /Sieb. / Presl depending on their
position in the crown. umarstvo, XXXX (3-4); 57-64. Summ.
UDK 630*164. 5 + 165. 5 + 176. 1 Petteria ramentacea
Kovaevi, Miodrag: Standardizacija i njen znaaj za razvoj pejzane arhitekture = Standardization and its significance for the development of the
landscape architecture. umarstvo, XXXX (3-4); 65-68.
UDK 712 (083. 74)
Schenker, Regina; Blatchford, Oliver Nol: Da li moe Oksfordski sistem
decimalne klasifikacije da slui drutvu sa visokom tehnologijom? Postupak za proirenje i dopunu sistema = Is it possible that Oxford system of decimal classification can serve to the society with high technology? Proceedings for enlarging and supplement of the system. umarstvo, XXXX (34); 69-77.
UDK 630*: 025. 45
Jevti, Jeremija: Osvrt na nekadanju proizvodnju katrana od borovog lua
= Review at former tar production of pinewood splinter. - umarstvo,
XXXX (3-4); 79-82.
UDK 630*284
Marinkovi, Pribislav: Uzroci, simptomi i znaaj suenja i propadanja uma
= Causes, symptoms and significance of forest degradation and dying. umarstvo, XXXX (5); 7-30. Summ.
UDK 630*48
Popovi, Jelica: Rezultati ispitivanja pojave i uzroka suenja hrasta u SR Srbiji = Results of research of the occurence and causes of oak dying in SR
Serbia. - umarstvo, XXXX (5); 31-49. Summ.
UDK 630*443: 176. 1 Quercus
Vasi, Konstantin; Tomi, Dragi: Mogui uzroci sadanjeg talasa suenja i
propadanja etinarskih i listopadnih uma u Srbiji = Potential causes of the
present wave of coniferous and deciduous forests dieback and degradation
in Serbia. umarstvo, XXXX (5); 51-62. Summ.
UDK 630*48 (497. 11)
Milin, ivojin; Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Neki mogui uzroci
suenja kitnjakovih uma u severoistonoj Srbiji = Potential causes of sessile oak dieback in north-easterm Serbia. umarstvo, XXXX (5); 63-75.
Summ.
UDK 630*48 + 228. 8 Quercus petraea (497. 11)
omi, Budimir: Istraivanje dinamike suenja hrasta kitnjaka na Stolovima = Research on sessile oak dying dynamics on Stolovi. umarstvo,
XXXX (5); 77-88. Summ.
UDK 630*443: 176. 1 Quercus
Karai, Dragan: Uticaj patogene mikoflore na propadanje i suenje stsbala u kulturama Pinus vrsta = The effect of pathogenic mycoflora on the de-

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1429.

1430.

1431.

1432.

1433.

1434.

1435.

1436.

1437.

1438.

131

struction and dieback of trees in Pinus plantations. umarstvo, XXXX


(5); 89-106. Summ.
UDK 630*443. 3 + 228. 7 Pinus
Peno, Milka; Topalovi, Milun; Vukovi, Branimir; Brati, Vlatko; Marovi, Radovan; Veselinovi, Nada: Rezultati istraivanja uzroka suenja crnog bora na Zlatiboru i arganu = Results of research on Austrian pine dieback causes on Zlatibor and argan. umarstvo, XXXX (5); 107-115.
umm.
UDK 630*443 + 174. 7 Pinus nigra
Maksimovi, Srbislav; Marinkovi, Pribislav; omi, Budimir: Pojava
epidemijskog suena jele na Gou = Occurrence of epidemic dieback of silver fir dieback on the Go Mt. umarstvo, XXXX (5); 116-124.
UDK 630*443. 3 + 174. 7 Abies (234. 42 Go)
Rankovi, Nenad: Analiza razvojne tendencije iznosa teta u SR Srbiji bez
SAP u periodu od 1971 1985. godine = The analysis of development tendency of the amount of damage in SR Serbia without provinces in the period 1971-1985. umarstvo, XXXX (5); 125-132. Summ.
UDK 630*48 + 65
Tomani, Lazar: Ekoloki, ekonomski i drutveni aspekti suenja uma; zadaci umarskog planiranja = Ecological, economic and social aspects of forests dieback; tasks of forest planning. umarstvo, XXXX (5); 133-141.
UDK 630*48 + 624. 3/. 4
Nikoli, Sreten: Tehnoloka i planska problematika u umarstvu kao posledica suenja uma = Technological and planned problems of forestry as the
consequence of forest dieback. - umarstvo, XXXX (5); 142-147. Summ.
UDK 630*48 + 624. 3
Marinkovi, Pribislav: Predlog mera za saniranje arita zaraze i odravanje
ugroenih uma = Measures suggested for the reclamation of the focus of
contamination and for the maintenance of endangered forests. umarstvo,
XXXX (5); 148-153. Summ.
UDK 630*41
Milin, ivojin; Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Predlog gazdinskih
mera za saniranje posledica suenja kitnjakovih uma u severoistonoj Srbiji = Proposal of managing measures for the reclamation of consequences of
sessile oak forests dieback. - umarstvo, XXXX (5); 154-157.
UDK 630*61+41
Sisojevi, Darinka: Juvenlno drvo bukve (Fagus moesiaca /Domin/ Maly,
Czeczot) sa podruja planine Go = Juvenile wood of beech (Fagus moesiaca /Domin/ Maly, Czeczot) grown on the mountain Go. umarstvo,
XXXX (6); 9-15. Summ.
UDK 630*811. 53: 176. 1 Fagus (234. 42 Go)
Radovi, Milorad; Isajev, Vasilije: Mogunosti primene masovne i individualne selekcije u kultrama kedra na Avali = Possibilities of application of
mass and individual selection in cedar plantations on Avala Mt. umarstvo, XXXX (6); 17-26. Summ.
UDK 630*165. 6 + 228. 7 Cedrus (234. 42 Avala)
Milenkovi, Dragan: Prilog istraivanju efekata zamene puteva nie, putevima vie kategorije pri transportu drvnih sortimenata = Contribution to the

132

Milorad ijak, Anka Dini

study of substitution effects of the roads of lower with the roads of higher
category by transportation of wood assortments. umarstvo, XXXX (6);
27-35. Summ.
UDK 630*37 + 377
1439. Macan, Grigorije: Vrednovanje hidroloke uloge umskih zasada u brdskoplaninskom podruju = Valorisation of hydrological role of forest plantation
in hilly-mountainous region. umarstvo, XXXX (6); 37-48. Summ.
UDK 630*237
1440 Marinkovi, Boidar: Predlozi za priznavanje novostvorenih klonova topola
i vrba u Jugoslaviji = Proposal for acceptance of new created clones of poplars and willows in Yugoslavia. umarstvo, XXXX (6); 55-58.
UDK 630*165: 582. 623. 2 Populus + Salix
1441. Vladisavljevi, Svetislav: Majdanpeka domena u eksploataciji Majdanpekih rudnika = Majdanpek domain in exploitation of Majdanpek mines. umarstvo, XXXX (6); 59-67.
UDK 631. 117. 2: 630*945. 3

1988 (XLI)
1442. Aleksov, Ivan; Vukievi, Milan: Efikasnost korienja proizvodnih kapaciteta u pilanskoj industriji drveta merena vremenskim optereenjem radnih
maina = Efficiency of utilization of production capacity in sawmill processing of wood, estimated by time burdening by working machines. - umarstvo, XLI (1); 3-8: Summ.
UDK 674: 658. 512. 6. 004. 17
1443. Miljkovi, Jovan: Novi trendovi u tehnolokom koncipiranju i energetskom
optimizovanju MDF pogona = The new trends in the technological concepting and energy optimization in the MDF plant. umarstvo, XLI (1); 9-22.
Summ.
UDK 630*86
1444. Veselinovi, Milan; Dragovi, Nada: Iznalaenje optimalnih transportnih
zona za racionalnu primenu mehanizacije na izgradnji protiverozionih objekata = Optimal transport zones for rational application of mechanization in
the construction of erosion-control works. umarstvo, XLI (1); 23-38.
Summ.
UDK 630*382
1445. Milin, ivojin; Nikoli, Sreten; Marinkovi, Pribislav: Neke nedoslednosti i
nedostaci predloenih reenja u Zakonu o zatiti prirode i zakonima o nacionalnim parkovima Tara, Kopaonik i erdap = Some inconsistencies and deficiencis of proposed in solutions in Law on the nature protection as the
laws on national parcs Tara, Kopaonik and erdap. - = umarstvo, XLI (1);
39-45.
UDK 502. 7
1446. Stamenkovi, Vojislav; Vukovi, Milivoj: Prirast stabala hrasta kitnjaka
(Quercus petraea) kao pokazatelj stepena oboljenja suenja = Stem increment of sessile oak (Quercus petraea) as indicator of level of disease dieback. - umarstvo, XLI (1); 47-55.
UDK 630*56 + 443. 3 + 176. 1 Quercus petraea

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

133

1447. Simeunovi, Duan; Duki, Gojko: Diskusije o problemima umarstva u


Narodnoj skuptini kneevine Srbije pre sto godina = Discussions about
problems of forestry in National Parliament of Principality of Serbia hundred years ago. - umarstvo, XLI (1); 58-62.
UDK 630*902 (497. 11)
1448. Stojanovi, Ljubivoje; Koli, Borislav: Uticaj proreda na promene mikroklimatskih uslova u mladim bukovim sastojinama = Infuence of thinning cuts
on microclimatic changes in young beech forests. umarstvo, XLI (2-3);
7-17. Summ.
UDK 630*242 * 111. 84 + 228. 8 Fagus
1449. Nikoli, Sreten: Sortimentna struktura = Assortment structure. umarstvo,
XLI (2-3); 19-26. Summ.
UDK 630*325
1450. oki, Borislav: Prilog istraivanju svojstava crnog bora (Pinus nigra
Arn.) = Study of wood quality of black pine (Pinus nigra Arn.). umarstvo, XLI (2-3); 27-36. Summ.
UDK 630*812. 214. 3: 674. 031. 12
1451. Jai, Milan: Metodi i instrumenti za merenje hrapavosti = Methods and instruments for coarseness measuring. umarstvo, XLI (2-3); 37-45. Summ.
UDK 630*812. 13
1452. Vuievi, Duan: Uloga ume u funkciji razvoja drutva u prolosti i danas
= Role of forestry in function of development society in the past and in the
present time. umarstvo, XLI (2-3); 47-55. Summ.
UDK 630*906
1453. orevi, Momilo: Doprinos Pokreta gorana Srbije poumljavanju goleti =
Contribution of Young Conservations of Serbia to afforestation of bare terrains. umarstvo, XLI (2-3); 57-62.
UDK 630*233
1454. Vladisavljevi, Svetislav: Neke napomene uz odrednicu ISTORIJA UMARSTVA u umarskoj enciklopediji = Some remarks at the entry HISTORY OF FORESTRY in Forest encyclopedia. - umarstvo, XLI (2-3);
79-82.
UDK 630*902
1455. Simeunovi, Duan; Duki, Gojko: Diskusije o problemima umarstva u
Narodnoj skuptini kneevine Srbije pre sto godina nastavak = Discussions about problems of forestry in National Parliament of Principality of
Serbia hundred years ago. - umarstvo, XLI (2-3); 83-86.
UDK 630*902 (497. 11)
1456. Jevti, Ljubia: Studija statike stabilnosti pregrada izvedenih od gabiona =
Contrtibution to the analysis of static stability of barrages made of gabion.
umarstvo, XLI (4); 3-19. Summ.
UDK 630*384: 627. 142
1457. Markovi, Ljubisav; Markovi, Danica: Istraivanje pogodnih supstrata za
proizvodnju sadnica smre (Picea abies Karst.) u Duneman lejama u rasadniku na Tari = Study of suitable substrata for spruce seedlings production in
Dunemann seed-beds in a nursery on the mountain of Tara. umarstvo,
XLI (4); 21-28. Summ.
UDK 630*232. 3 + 174. 7 Picea abies

134

Milorad ijak, Anka Dini

1458. Skaki, Duan: Prilog istraivanju gustine i utezanja bukovog drveta = Contribution to the study of density and shrinkage of beechwood. umarstvo,
XLI (4); 29-36. Summ.
UDK 630*812. 214: 674. 031. 12
1459. Markovi, ivko: Mogunosti samoupravnog udruivanja i udruivanja u
umarstvu i drvnoj industriji = Possibilities of self-management organizing
and associating in forestry and wood industry. - umarstvo, XLI (4); 37-48.
Summ.
UDK 331. 152. 3: 630*684: 674
1460. Stilinovi, Slobodan; Grbi, Mihailo: Neki osnovni uslovi za proizvodnju
eksplantata u razmnoavanju bukve i kitnjaka kulturom tkiva = Some basic
conditions for explant production in beech and sessile oak propagation by
tissue culture. umarstvo, XLI (4); 49-57. Summ.
UDK 630*232. 3: 581. 165. 1: 176. 1 Fagus + Quercus sessilis
1461. Marinkovi, Pribislav; Popovi, Jelica: Mogunosti saniranja, zatite i obnavljanja ugroenih uma hrasta kitnjaka = Possibilities of reclamation, protection and regeneration of endangered sessile oak forests. - umarstvo,
XLI (4); 59-66.
UDK 630*41 + 23 + 228. 8 Quercus petraea
1462. Kovaevi, Miodrag: Promet rezanog cvea na teritoriji grada Beograda =
Turnover of cut flowers on the territory of city of Belgrade. umarstvo,
XLI (4); 67-71.
UDK 635. 9
1463. Todorovi, M.: Povodom donoenja i usvajanja Zakona o zatiti prirode i
Zakona o nacionalnim parkovima Tara, erdap i Kopaonik = On occasion
of enactment and acceptance Law of Nature conservation and Law of National parks Tara, erdap and Kopaonik. - umarstvo, XLI (4); 72-73.
UDK 630*931 + 907. 1: 502. 3
1464. Stevanovi-Janei, Tatjana; Teran, Nada; Pjevi, Vukosava; Bujanovi,
Biljana: Uporedna analiza hemijskog sastava drveta bukve(Fagus moesiaca) juvenilno i zrelo drvo = Comparative analysis of chemical composition of beechwood (Fagus moesiaca) juvenile and mature wood. umarstvo, XLI (5-6); 3-8. Summ.
UDK 630. 53/. 54 + 813 + 176. 1 Fagus moesiaca
1465. Aleksov, Ivan; Vukievi, Milan: Istraivanje strukture radnog vremena i
korienje raspoloivog vremenskog kapaciteta u proizvodnji finalnih proizvoda od drveta = Study of the working time structure and of the available
time capacity utilization in the production of final wod products. umarstvo, XLI (5-6); 9-16. Summ.
UDK 684. 4: 65. 015. 22
1466. Karai, Dragan; Stojadinovi, Branka: Prilog poznavanju gljive Sphaeropsis sapinea Dyko et Sutton sa posebnim osvrtom na ivotni ciklus =
Contribution to the cognition of the fungus Sphaeropsis sapinea Dyko et
Sutton with a special reference to its life cycle. umarstvo, XLI (5-6);1727. Summ.
UDK 630*443. 3 Sphaeropsis sapinea

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

135

1467. Kolevska-Pletikapi, Branka; Tomovi, Zoran: Mikropropagacija bagrema


= Micropropagation of black locust (Robinia pseudoacacia L.). - umarstvo, XLI (5-6); 29-35. Summ.
UDK 630*232. 3
1468. Petkovi, Slobodan; ekovi, Vojislav: Istraivenje morfolokog razvoja
korita reke Toplice = Study of morphological development of the riverbed
of Toplica. umarstvo, XLI (5-6); 37-51. Summ.
UDK 627. 13 (282. 24 Toplica)
1469. ai, Milan; Rakoevi, Vesna: Normativni koncept samoupravnog organizovanja i neki osnovni problemi u OUR umarstva i industrije za preradu
drveta SR Srbije = Normative concept of self-managing organizing and some basic problems in OUL of forestry and woodworking industry in FR
Serbia. - umarstvo, XLI (5-6); 53-58.
UDK 630. 681: 331. 152. 3: 630*: 674
1470. Drai, Milutin: Goleti i poumljavanja u SR Srbiji = Bare terrains and afforestation in SR Serbia. umarstvo, XLI (5-6); 59-66.
UDK 630*233
1471. Mitrovi, Slobodanka: Prilog matematikom predstavljanju veza elemenata
rastenja = Mathematical presentation of growth element relations. umarstvo, XLI (5-6); 69-72. Summ.
UDK 630*56
1472. Bojovi, Sran: Prilog promenljivosti klijavca gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.) = Contribution to the study of variability of saplings of sycamore
maple (Acer pseudo-platanus L.). umarstvo, XLI (5-6); 73-79. Summ.
UDK 630*232. 3
1473. Vulovi, Bogdan: umarstvo i prerada drveta Kube = Forestry and wood
processing on Cuba. umarstvo, XLI (5-6); 80-81.
UDK 630*904: 674 (729. 1)
1474. Noni, Dragan: umska privreda vedske = Forest economy of Sweden.
umarstvo, XLI (5-6); 82-87.
UDK 630*904 (485)

1989 (XLII)
1475. Nikoli, Sreten: Neki karakteristini sluajevi primene teorije o optimalnoj
gustini mree
umskih komunikacija = Some characteristic cases of application of the theory of optimum density of forest communication network. - umarstvo,
XLII (1); 3-10; Summ.
UDK 630*383. 1/. 2: 686. 3
1476. Miljkovi, Jovan: Prilog poznavanju hemijskog sastava hvataa za formaldehid = Contribution to the knowledge of chemical effect of scavangers for
formaldehyde. umarstvo, XLII (1); 11-14. Summ.
UDK 674. 81: 661. 727. 1: 66. 073
1477. uleti, Radovan: Model tehnoloke specijalizacije u proizvodnji nametaja
iz rezane grae = Model of technical specialization in production of furniture from sawnwood. umarstvo, XLII (1); 15-23. Summ.
UDK 684. 4. 041: 674. 038. 6

136

Milorad ijak, Anka Dini

1478. Bogdanovi, Mila; Martinovi, B., Vukovi, M.; Simi, S.: Primena nekih
industrijskih otpadaka kao podloga za gajenje drvenastih ukrasnih biljaka
=Use of some industrial wastes as a medium for cultivation of ornamental
plants. umarstvo, XLII (1); 25-28. Summ.
UDK 635. 969. 9
1479. Rankovi, Nenad; Vlaini, Aleksandar: Analiza statistikih podataka o poumljavanju u SR Srbiji bez SAP-a od 1972 1986. godine = Analysis of
afforestation in SR Serbia without provinces from 1972-1986. umarstvo,
XLII (1); 29-38. Summ.
UDK 630*905 + 233 (497. 11)
1480. Tanaskovi, Sran: Racionalizacija sakupljanja i privlaenja drveta u grupiminom gazdovanju = Rationalization of gathering and skidding of timber
in group managing. - umarstvo, XLII (1); 39-45.
UDK 630*375
1481. Radosavljevi, ivko: Mogunost uzgoja divlje svinje u otvorenim lovitima = Possibility of wild swine raising in open hunting districts. - umarstvo, XLII (1); 47-54.
UDK 630*156
1482. Markovi, Dragoslav: Primer trajnog reavanja jeftinog i brzog snabdevanja
lomljenim kamenom za gradnju puteva. An example of constant solution
of cheap and fast - umarstvo, XLII (1); 59-62.
UDK 630*381 + 383
1483. Vladisavljevi, Svetislav: Neke napomene povodom naunog rada Razvoj
gazdovanja i ureivanja uma g. j. Tara = Some remarks regarding scientific work Development of managing and forest management in m. u. Tara.
- umarstvo, XLII (1); 63-69.
UDK 630*62
1484. Stojanovi, Ljubivoje; Jovanovi, Branislav: Ceno-ekoloke i prirodne karakteristike sastojina bukve sa tisom na podruju Malinika u severoistonoj
Srbiji = Ceno-ecological and natural charactertistics of mixed beech stands
with yew trees on the mountain Malinik in north-eastern Serbia. umarstvo, XLII (2); 3-18. Summ.
UDK 630*182 Fagus + Taxus
1485. Nei, Milan; uleti, Radovan: Specijalizacija tehnologije kao vid optimalizacije proizvodnje nametaja u SR Srbiji = Specialization of technology as
a form of optimalization of production of furniture in S. R. of Serbia. - umarstvo, XLII (2); 19-26. Summ.
UDK 684
1486. Pjevi, Vukosava: Promene fizikih i mehanikih svojstava drveta nekih liara posle hidrotermike obrade = Modification of physical and mechanical
properties of some hardwood species after hydrothermical processing. - umarstvo, XLII (2); 27-36. Summ.
UDK 630*811
1487. Skaki, Duan; Lubardi, Strahinja: Uticaj debljine skidajueg sloja na kvalitet povrine bukovog drveta obraene glodanjem = Influence of the removal layer thickness on the quality of beech wood surface processed by milling. umarstvo, XLII (2); 37-43. Summ.
UDK 630*823. 1: 674. 031. 12

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

137

1488. Anastasijevi, Neboja; Vratua, Vesna: Stanje nekih drvoreda Beograda i


potreba njihove rekonstrukcije = The state of some Belgrade street trees lines and the need of their reconstruction. umarstvo, XLII (2); Summ.
UDK 630*273 (-2 Beograd)
1489. Bikicki, Miloje: Osvrt na lanak Razvoj gazdovanja i ureivanja uma g. j.
Tara = Review at the article Development of managing and forest management in m. u. Tara. - umarstvo, XLII (2); 53-64.
UDK 630*62
1490. Kostadinov, Stanimir: Analiza formula za proraun pada zaplava = Analysis
of formulas for calculation of deluge decrease. umarstvo, XLII (3-4); 317. Summ.
UDK 630*375. 3
1491. Jezdi, Desimir: Prilog izboru kamiona FAP-Famos za formiranje kamionskih kompozicija potrebnih umarstvu = Contribution to thechoice of the
truck FAP-Famos for formation of truck composition used in forestry
practice. umarstvo, XLII (3-4); 19-30. Summ.
UDK 630*375
1492. Jai, Milan: Lakirne linije za povrinsku obradu prozora = Lacquer lines for
surface processing of windows. umarstvo, XLII (3-4); 31-40. Summ.
UDK 674. 214: 684. 4. 059
1493. Skaki, Duan; Lubardi, Strahinja: Sistemi i procesi u mehanikoj preradi
drveta = Systems and procedures in mechanical wood processing. umarstvo, XLII (3-4); 41-47. Summ.
UDK 630*832. 14
1494. Kovaevi, Miodrag: Sistem upravljanja materijalom u umarstvu = System
of material handing in forestry. umarstvo, XLII (3-4); 49-55. Summ.
UDK 658. 8 + 72 + 71
1495. Srdanovi-Bara, Olga: Stanje uma i saobraaja pod knezom Mihailom =
State of forests and traffic under prince Mihailo. umarstvo, XLII (3-4);
61-67.
UDK 630*902
1496. Panti, Milinko: Donet je nov Zakon o umama = New Forest law is published. - umarstvo, XLII (5); 3-12.
UDK 630*931
1497. Schmidt, Olaf: Dejstvo bakterija na drvo = Performance of bacteria on
wood. umarstvo, XLII (5); 13-23. Summ.
UDK 630*844
1498. oki, Borislav; Popovi, Zdravko: Prilog poznavanju fizikih svojstava
molike (Pinus peuce Gris.) = Contribution to the studyof physical qualities
of Macedonian pine (Pinus peuce Gris.). umarstvo, XLII (5); 25-34.
Summ.
UDK 630*812 + 174. 7 Pinus peuce
1499. Vukievi, Milan; Glavaki, Luka: Simulacija procesa piljenja bukovine sa
lanom srevinom pomou raunara = Computer simulation of the process of sawing of beech-wood with false heartwood. umarstvo, XLII
(5); 35-43. Summ
UDK 630*822. 3: 674. 031. 12: 681. 3

138

Milorad ijak, Anka Dini

1500. Mitrovi, Slobodanka; Trifunovi, Dragan: Kauzalni oblik jedne funkcije


visinskog rasta = Causal form of a height growth function. umarstvo,
XLII (5); 45-54. Summ.
UDK 630*561. 1: 517. 5
1501. Markovi, ivko; Rakoevi, Vesna: Analiza motivacije brigadira za uestvovanje na radnoj akciji poumljavanja = Analysis of motivation of members of youth working brigade in participation at working action for afforestation. - umarstvo, XLII (5); 55-62.
UDK 351. 712: 630*945. 27
1502. Jevti, Milo: Savremene tehnologije poumljavanja u ekstremno kserotermnim uslovima istone panije i june Francuske = Contemporary afforestation technologies in extremly xerotherm conditions in eastern Spain
and southern France. - umarstvo, XLII (5); 65-70.
UDK 630*233 (44 + 460)
1503. Bankovi, Stania; Jovi, Duan; Medarevi, Milan: Zapreminske tablice za
srebrnastu lipu (Tilia tomentosa Moench.) = Volume tables for silver basswood (Tilia tomentosa Moench.). umarstvo, XLII (6); 3-21. Summ.
UDK 630*524. 315 + 176. 1 Tilia tomentosa
1504. Nikoli, Momir; Lubardi, Strahinja: Pilanska prerada drveta kao priprema
za izradu tehnolokih baza obradaka za finalnu preradu = Sawmill wood
processing as preparation for elaboration of technological bases of manufacturing pieces for final processing. - umarstvo, XLII (6); 23-30. Summ.
UDK 630*832. 15
1505. Skaki, Duan: Prilog istraivanju nadmera na dimenzije obradaka od masivnog drveta = Contribution to the study of allowances to manufactured pieces of massive wood. umarstvo, XLII (6); 31-38. Summ.
UDK 630*832. 15 + 833
1506. Simi, Predrag: Merenje emisije slobodnog formaldehida iz drvnih ploa,
nametaja i graevinskog materijala metodom komore od 1 m3 = Determiantion of free formaldehyde emission from wooden boards, furniture and
building material by mean of 1 m3 chamber method. - umarstvo, XLII (6);
39-46. Summ.
UDK 630*862. 21 + 832. 831: 547. 281. 1
1507. Stevanovi-Janei, Tatjana; Teran, Nada, Pjevi, Vukosava; Bujanovi,
Biljana: Hemijski sastav kore bukve - Fagus moesiaca = Chemical composition of beech bark (Fagus moesiaca). umarstvo, XLII (6); 47-50.
Summ.
UDK 630*811. 7 Fagus
1508. Lazarevi, Slobodan: Uticaj Agrostemina na oiljavanje reznica vrsta roda Cissus = Effect of Agrostemin on rooting of cuttings of some species
of the genus Cissus. umarstvo, XLII (6); 51-53. Summ.
UDK 635. 91 Cissus: 631. 535
1509. Vujkovi, Ljiljana: Protivrenosti procesa transformacije predela u rubnoj
zoni grada = Contradictions of the process of transformation of the area in
marginal zone of the city. umarstvo, XLII (6); 55-62. Summ.
UDK 711. 58
1510. Kora, Mladen: Degradirani stadijum subasocijacije Carpinetosum orientalis asocijacije Quercetum montanum na Juhoru = Degradation stadium of

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

139

the subassociation Carpinetosum orientalis of the association Quercetum


montanum on Juhor Mt. umarstvo, XLII (6); 63-64.
UDK 630*188 Quercetum montanum

1990 (XLIII)
1511. Nikoli, Momir: Odreivanje koliine drveta merenjem po masi = Determination of wood quantity by mass measuring. - umarstvo, XLIII (1); 3-1o.
Summ.
UDK 630*526
1512. uleti, Radovan; Nei, Milan: Unifikacija tehnolokioh procesa u industriji nametaja = Unficication of technological processes in furniture industry. umarstvo, XLIII (1); 11-19. Summ.
UDK 684:65. 01
1513. Crnogorac, Olga: Analitike metode za odreivanje slobodnog formaldehida iz vazduha = Analytic methods for determination of free formaldehyde
from the air. - umarstvo, XLIII (1); 21-27.
UDK 630*86: 661. 727
1514. Bankovi, Stania; Jovi, Duan; Medarevi, Milan: Zapreminske tablice za
hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.) = Volume tables for sessile oak (Quercus petraea Liebl.). umarstvo, XLIII (1); 29-39. Summ.
UDK 630*524. 315 + 176. 1 Quercus petraea
1515. Matovi, Mili; Obratov, Dragica: Reliktna zajednica Cotino-monspessulocolurnetum ass. nova u kanjonu Ratajske reke = Relict community Cotinomonspessulo- colurnetum ass. nova in the gorge of Ratajska reka. umarstvo, XLIII (1); 41-48. Summ.
UDK 630*182. 3
1516. Jevti, Milo: Savremene tehnologije poumljavanja u ekstremno kserotermnim uslovima istone panije i june Francuske = Contemporary afforesation technologies in extremly xerotherm conditions in eastern Spain and
southern France. - umarstvo, XLIII (1); 49-55.
UDK 630*233
1516a.Marinkovi, Pribislav; Popovi, Jelica; Karai, Dragan: Uzroci epidemijskog suenja hrasta, znaaj i mogunosti saniranja irenja zaraze = Causes
of epidemic dieback of oak, significance and possibilities of reclamation of
infection spreading. - umarstvo, XLIII (2-3); 7-16.
UDK 630*443 + 176. 1 Quercus
1517. Schtt, Peter: Suenje uma: pojavni oblici, rasprostranjenost i mogui
uzroci antropogenog sindroma oboljenja = Forest dieback: occurrence
forms, spreading and possible causes of anthropogenous syndrome of disease. - umarstvo, XLIII (2-3); 17.
UDK 630*46
1518. Dimitri, Ljubomir: Znaaj umsko-uzgojnih i umsko-zatitnih faktora u
odumiranju ume i mogunosti da se na njih utie = Significance of forestsylvicultural and forest-protective factors in forest dieback and possibilites
to influence at them. - umarstvo, XLIII (2-3); 19-22.
UDK 630*24 + 4

140

Milorad ijak, Anka Dini

1519. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Uzgojne mere kao faktori borbe protiv
suenja kitnjakovih uma u Srbiji = Silvicultural measures as factors of control against dieback of sessile oak forests in Serbia. - umarstvo, XLIII (23); 23-33.
UDK 630*24 + 412
1520. Meister, Georg: O posebnoj ugroenosti brdsko-planinskih uma, uzroci,
posledice i protivmere = About endangerment of hilly-mountain forests, causes, consequences and countermeasures- umarstvo, XLIII (2-3); 35-38.
UDK 630*48
1521. Karai, Dragan; Marinkovi, Pribislav: Uloga patogenih organizama u
procesu suenja etinarskih kultura u Srbiji = Role of pathogenic organisms
in process of dieback of coniferous plantations in Serbia. - umarstvo, XLIII (2-3); 39-46.
UDK 630*443 + 228. 7 + 174. 7 (497. 11)
1522. Rhle, Heinz: Uticaj novih vrsta bolesti uma na rast smre, bora i bukve u
pokrajini Bavarska (Savezna republika Nemaka) = Influence of new kinds
of diseaes at the growth of Norway spruce, pine and beech in Bavaria (Federal Republic Germany). - umarstvo, XLIII (2-3); 47-52.
UDK 630*443
1523. Stamenkovi, Vojislav; Vukovi, Milivoj: Prinos uma kao indikator slabljenja vitalnosti i pojave njihovog suenja (umiranja) = Forest increment as
indicator of weakening of viability and phenomena of their dieback. - umarstvo, XLIII (2-3).
UDK 630*561/. 562 + 48
1524. Popovi, Ranka; Karai, Branko; Mitrovi, Miroslava: Ekofizioloki
aspekti problema suenja hrasta (Quercus petraea /Matt. /Liebl.) na planini
Ceru (Srbija) = Ecophysiological aspects of the problem of oak dieback
(Quercus petraea /Matt. / Liebl.) on the Cer Mt. (Serbia). - umarstvo,
XLIII (2-3); 61-69.
UDK 630*48 + 176. 1 Quercus
1525. Stefanovi, Kovinka; Pavlovi, Pavle: Karakteristike humusa u hrastovoj
umi razliitog stepena suenja na Ceru (Srbija) = Characteristics of humus
in oak forest with very different dieback degree on Cer Mt. umarstvo,
XLIII (2-3); 71-76.
UDK 630*114. 1/. 2
1526. Dudi, Vojislava; Radi, Neboja: Rezultati istraivanja kvaliteta padavina
u hrastovim umama ugroenim suenjem = Research results of precipitations quality in oak forests endangered by dieback. umarstvo, XLIII (23); 77-80.
UDK 630*111 + 423
1527. Nikoli, Sreten: Posledice i problemi suenja uma sa aspekta iskoriavanja = Consequences and problems of forests dieback from the aspect of
exploitation. - umarstvo, XLIII (2-3); 81-86.
UDK 630*30 + 461/. 462
1528. Isajev, Vasilije; Tucovi, Aleksandar: Oplemenjivanje drvea u Jugoslaviji
u cilju poveanja otpornosti na suenje uma = Tree breeding in Yugoslavia
in the aim of resistance increasing to forest dieback. umarstvo, XLIII (23); 87-93.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

141

UDK 630*165. 4 + 49
1529. Tomani, Lazar: Uticaj suenja uma na mogunost obezbeenja drutvenih
potreba u Srbiji = Influence of forest dieback on the possibility insurance of
social needs in Serbia. - umarstvo, XLIII (2-3); 95-100.
UDK 630*48 + 903
1530. Marinkovi, Pribislav; Popovi, Jelica; Karai, Dragan: Die Ursachen der
epidemischen Eichensterbens, Bedeutung und Sanierungsmglichkeiten
des Seuchenherde = Uzroci epidemijskog suenja hrasta, znaaj i mogunosti saniranja irenja zaraze = Causes of epidemic oak dieback, significance
and possibilities of reclamation of infection spreading. umarstvo, XLIII
(2-3); 105-112.
UDK 630*469
1531. Schtt, Peter: Waldsterben, Erscheinungformen, Verbreitung und mgliche
Ursachen eines anthropogenen Krankheitssyndroms = Suenje uma, pojavni oblici i mogui uzroci antropogenog sindroma bolesti = Forest dieback,
ocurrence forms and possible causes of anthropogenous syndrome of disease. umarstvo, XLIII (2-3); 113-118.
UDK 630*46
1532. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Waldbauliche Massnahmen als Faktor
des Kampfes gegen das Sterben der Traubeneichenwlder in Serbien =
umskouzgojne mere kao faktori borbe protiv suenja kitnjakovih uma u
Srbiji = Silvicultural measures as factor of control against dieback of sessile
oak forests. umarstvo, XLIII (2-3); 119-130.
UDK 630*24 + 443 + 176. 1 Quercus petraea
1533. Meister, Georg: Der Bergwald ist besonders gefhrdet Ursachen, Auswirkungen und Gegenmasnahmen = Planinska uma je naroito ugroena
uzroci, dejstvo i protivmere = Mountain forest is particularly endangered
causes, affect and countermeasures. umarstvo, XLIII (2-3); 131-135.
UDK 630*22 + 443
1534. Karai, Dragan; Marinkovi, Pribislav: Rolle pathogener Organismen im
Prozess des Waldsterbens der Nadelbaumkulturen in Serbien = Uloga patogenih organizama u procesu suenja uma i etinarskih kultura u Srbiji =
The role of pathogenic organisms in forest dieback and coniferous plantations in Serbia. umarstvo, XLIII (2-3); 137-144.
UDK 630*440 + 232. 4
1535. Rhle, Heinz: Auswirkungen der neuartigen Walderkrankungen auf das
Wachstum von Fichte, Kiefer und Buche im Freistaat Bayern (Bundesrepublik Deutschland) = Uticaj novih vrsta bolesti na rast smre, bora i bukve
u pokrajini Bavarska (Savezna republika Nemaka) = Influence of new kinds of diseases at the growth of Norway spruce, pine and beech in Bavaria
(Federal Republic Germany). umarstvo, XLIII (2-3); 145-151.
UDK 630*440
1536. Stamenkovi, Vojislav; Vukovi, Milivoj: Waldertrag als Indikator von Vitalittsschwachung und der Waldsterbenerscheinungen = Prinos uma kao
indikator slabljenja vitalnosti i pojave njihovog suenja = Forest crop as indicator of weakening of viability and phenomena of their dieback umarstvo, XLIII (2-3); 153-158.
UDK 630*524

142

Milorad ijak, Anka Dini

1537. Popovi, Ranka; Karai, Branko; Mitrovi, Miroslava: kologisch-physiologische Aspekte des Eichensterbens (Quercus petraea Matt. / Liebl.) auf
dem Cer-Gebirge (Serbien) = Ekoloko-fizioloki aspekti suenja kitnjaka
(Quercus petraea Matt. /Liebl. /) na planini Cer (Srbija) = Ecologicalphysiological aspectes of sessile oak (Quercus sessilis Matt. /Liebl. /) on
the Cer Mt. (Serbia). - umarstvo, XLIII (2-3); 159-164.
UDK 630*48
1538. Stefanovi, Kovinka; Pavlovi, Pavle: Charakteristiken des Humusbodens
im Eichenwald mit unterschiedlichemWelkegrad der Bume im Cer-Gebirge (Serbien) = Karakteristike humusa u hrastovoj umi razliitog stepena
uvelosti na planini Cer (Srbija) = Characteristics of humus in oak forest
with different wilting degree on the Cer Mt. (Serbia). umarstvo, XLIII
(2-3); 165-171.
UDK 630*114. 1/. 2 + 48 + 176. 1 Quercus sessilis
1539. Nikoli, Sreten: Folgen und Probleme des Waldsterbens unter dem Aspekt
der Waldnutzung = Posledice i problemi suenja uma sa aspekta iskoriavanja uma = Consequences and problems of forest dieback from the aspect
of forets exploitation. - umarstvo, XLIII (2-3); 173-178.
UDK 630*461 + 31
1540. Isajev, Vasilije; Tucovi, Aleksandar: Veredelung der Bume in Jugoslawien zur Erhhung der Resistenz gegenber dem Waldsterben = Oplemenjivanje drvea u Jugoslaviji u cilju poveanja otpornosti na suenje uma =
Tree breeding in Yugoslavia in the aim of resistance increasing to forest dieback. umarstvo, XLIII (2-3); 179-185.
UDK 630*165: 48
1541. Tomani, Lazar: Einfluss des Waldsterbens auf die Befriedigung der gesellschaftlichen Bedrfnisse Serbiens = Uticaj suenja uma na zadovoljenje
drutvenih potreba Srbije = Influence of forest dieback on the insurance of
social needs in Serbia. - umarstvo, XLIII (2-3); 187-191.
UDK 630*48
1542. Skaki, Duan: Koncepti fleksibilne automatizovane proizvodnje u finalnoj
preradi drveta = Concepts of flexible automated production in final wood
processing. - umarstvo, XLIII (4); 3-10. Summ.
UDK 630*83: 65. 011. 56
1543. Popovi, Zdravko: O nekim fizikim i mehanikim svojstvima bukovine sa i
bez prisustva lane srevine = About some physical and mechanical qualities of beech-wood with and without false heartwood. umarstvo, XLIII
(4); 11-18. Summ.
UDK 630*812
1544. Mati, Vjaeslava: Istraivanje pronosa erozionog nanosa u zavisnosti od
naina eksploatacije ume i razvoja putne mree = Study of the quantity of
erosion deposits in dependance on the way of forest exploitation and road
network development. umarstvo, XLIII (4); 19-26. Summ.
UDK 630*385 + 31 + 383
1545. Bobinac, Martin: Prilog poznavanju nekih faktora prirodne obnove uma
lunjaka u Sremu = Contribution to the study of some factors of natural regeneration of pedunculate oak in Srem. umarstvo, XLIII (4); 27-32.
Summ.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

143

UDK 630*230 + 176. 1 Quercus robur


1546. Kadovi, Ratko; Kneevi, Milan; Joksimovi, Vesna: Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) kao vrsta za poumljavanje erodiranih zemljita na podruju Grdelike klisure = Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) in the afforestation of eroded soils in the Grdelika klisura region. umarstvo,
XLIII (4); 33-40. Summ.
UDK 630*176. 1 Castanea sativa + 233
1547. Mitrovi, Slobodanka: Primena split-plot dizajna u ispitivanju debljinskog
bubrenja furniranih i nefurniranih ploa iverica od bukovih pilanskih otpadaka = Application of split-plot design in checking of thickness swelling of
veneered and non-veneered particleboards made from beech sawmill wastes. - umarstvo, XLIII (4); 41-46. Summ.
UDK 630*812 + 832. 2
1548. Jani, Milorad:Primena personalnih raunara u umarstvu = Application of
computers in forestry. umarstvo, XLIII (4); 47-56.
UDK 681. 3: 630*
1549. Mijatovi, Branka: Prilog poznavanju tetnih insekata iarki i semena smre = Contribution to the knowledge of harmful insects of cones and seed of
Norway spruce. umarstvo, XLIII (4); 57-62. Summ.
UDK 630*453 + 41 + 174. 7 Picea abies
1550. Kostadinov, Stanimir: Maksimalni proticaj vode i pronos nanosa u poplavnim talasima Ljetarske doline = Maximal water discharge and sediment
transport in the flood waves of Ljetarska dolina. umarstvo, XLIII (5); 716. Summ.
UDK 630*384
1551. Kolin, Branko; Vujoevi, Vesna: Uticaj temperature i trajanja temperaturnog tretmana na granici higroskopnosti drveta = Influence of temperature
and length of temperature treatment at the limit of wood hygroscopicity.
umarstvo, XLIII (5); 17-20. Summ.
UDK 630*812
1552. Bankovi, Stania; Jovi, Duan; Medarevi, Milan: Zapreminske tablice za
cer (Quercus cerris L.) = Volume table for European Turkey oak (Quercus
cerris L.). umarstvo, XLIII (5); 21-32. Summ.
UDK 630*524
1553. Kutjejev, F. S.: Zatita hrastovih uma od tetoina i bolesti u SSSR = Oak
forest protection from pests and diseases in USSR. umarstvo, XLIII (5);
33-38. Zsfg.
UDK 630*44 + 45 (470)
1554. Voron, V. P.: Otpornost umskih ekosistema prema tehnogenom zagaenju
atmosfere u uslovima Ukrajinske SSR = Resistance of forest ecosystems to
the technogenous air pollution in Ukrainian SSR. umarstvo, XLIII (5);
39-46. Zsfg.
UDK 630*180: 502. 55
1555. Armolaitis, K.: Istraivanje umskih ekosistema Litvanije koji su izloeni
aerotehnogenom zagaenju = Untersuchungen der kosysteme der Wlder
in Litauen welche der Luftverschmutzung ausgesetzt sind = Investigations
of forest ecosystems in Lithuania which are exposed to the air-technogenous pollution. - umarstvo, XLIII (5); 47-52. Zsfg.

144

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*180: 502. 55


1556. Janiijevi, Aleksandar: Zagaenost vazduha i suenje uma na podruju
optine Pljevlja = Luftverschmutzung und Waldsterben auf dem Gebiet der
Gemeinde Pljevlja = Air pollution and forest dieback in the region of the
Pljevlja community. umarstvo, XLIII (5); 53-58. Zsfg.
UDK 630*425 + 48
1557. Miljkovi, Jovan: Praktini vodi za adhezive = Practical guide to adhesives. umarstvo, XLIII (5); 59-62. Summ.
UDK 684 (035)
1558. Vlajni, Aleksandar: Kvalitet sadnog materijala i njihov znaaj za poumljavanje = Quality of the plant-material and its significance for afforestation. umarstvo, XLIII (5); 63-67.
UDK 630*232. 3
1559. Todorovi, Mirjana: Sedamdeset godina umarskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu = Seventy years of the Forestry faculty of the University. umarstvo, XLIII (6); 3-8.
UDK 630*945. 3
1560. oli, Duan: Geopedoloki supstrat i korenov sistem Panieve omorike =
Geo-pedologic substratum and Serbian spruce root system. umarstvo,
XLIII (6); 9-19. Summ.
UDK 630*114. 1: 581. 43: 582. 475 Picea omorika
1561. Kiti, Darinka; Bojovi, Sran: Atlaski kedar (Cedrus atlantica Manetti) na
podruju severne umadije = Atlas cedar (Cedrus atlantica Manetti) in
northern umadija. umarstvo, XLIII (6); 21-30. Summ.
UDK 630*174. 7 Cedrus atlantica
1562. Stevanovi-Janei, Tatjana; Bujanovi, Biljana: Uporedna analiza hemijskog sastava kore bukve (Fagus moesiaca) i jele (Abies pectinata) = Comparative analysis of bark chemical composition from beech (Fagus moesiaca) and fir (Abies pectinata). umarstvo, XLIII (6); 31-34. Summ.
UDK 630*813 + 523 + 174. 7 Abies pectinata + 176. 1 Fagus
1563. Rankovi, Nenad: Neki ekonomski problemi poumljavanja = Some economical problems of afforestation. umarstvo, XLIII (6); 35-40; Summ.
UDK 630*232 + 671
1564. Vlaini, Aleksandar: Kvalitet sadnog materijala i njegov znaaj za poumljavanje = Quality of the plant-material and its significance for afforestation. umarstvo, XLIII (6); 41-49.
UDK 630*232. 3
1565. Trifunovi, Dragan: Beleka o prvim umarima-intelektualcima u Srbiji =
Notice on the first foresters-intellectuals in Serbia. umarstvo, XLIII (6);
51-52.
UDK 630*945. 3

1991 (XLIV)
1566. Todorovi, Mirjana: Sto godina umarstva u Srbiji = Hundred years of forestry in Serbia. umarstvo, XLIV (1); 3-6.
UDK 630*902

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

145

1567. Nikoli, Momir; Kovaevi, Branimir: Otklanjanje smetnji pri piljenju tranim pilama truparama = Elimination of disturbances by sawing with track
logsaws. umarstvo, XLIV (1); 7-18. Summ.
UDK 674. 053: 621. 935
1568. Markovi, Ratko: Projektovanje kompleksnih sadraja prateih prostora u
drvnoj industriji kao proces oblikovanja humane radne sredine = Projection
of complex contents of accompanying room in wood industry, as a process
of formation of a humane working environment. umarstvo, XLIV (1);
19-30. Summ.
UDK 674. 093. 2: 628. 8
1569. Bankovi, Stania: Prouavanje oblika stabala smre (Picea excelsa Lam.)
u meovitim umama na planini Tari = Study of tree form of spruce (Picea
excelsa Lam.) in mixed forests on the mountain of Tara. - umarstvo, XLIV
(1); 31-41. Summ.
UDK 581. 4: 630*52 + 228. 3 (234. 42 Tara)
1570. Vasi, Milomir; Bradvarevi, J.; Milenkovi, M.: Stanje zatite uma u Srbiji, posledice i mere za unapreenje = State of forest protection in Serbia,
consequences and measures for advancement. umarstvo, XLIV (1); 4350.
UDK 630*4
1571. Gavovi, Dobrivoje: Zlatni bor i predlog za njegovo spasavanje = Golden
pine and proposal for its rescue. umarstvo, XLIV (1); 51-54.
UDK 630*174. 7 Pinus silvestris
1572. Jeremi-ata, Momilo: Grupimino-postepeno gazdovanje umama = Group-gradual managing of forests. umarstvo, XLIV (1); 55-58.
UDK 630*62
1573. Vladisavljevi, Sveta: Prve velike see na Tari i izgradnja izvoznih saobraajnica = First great fellings on the Tara Mt and construction of hauling roads. umarstvo, XLIV (1); 59-71.
UDK 630*32 + 383
1574. Vukovi, Milivoj; Stamenkovi, Vojislav; Grbi, Jovica: Razvoj i prirast
bele vrbe i crne jove na aluvijumu u dolini Crne reke = Development and
growth of white willow and black elder on the alluvion of the valley Crna
reka (Black river). - umarstvo, XLIV (2); 7-12. Summ.
UDK 630*56 + 228. 3
1575. Milenkovi, Dragan: Neki rezultati istraivanja primene kombinovanih, mehaniko-hemijskih mera obrade zemljita i suzbijanja korova u topolovom
oilitu (P. deltoides cl. 450) = Some results of investigations on the application of combined, mechanical-chemical control measures in soil cultivation and weed control in poplar rooting-bed (P. deltoides cl. 450). umarstvo, XLIV (2); 13-26. Summ.
UDK 630*232. 2 + 441
1576. Skaki, Duan; urii, Zoran: Zavisnost glavne sile rezanja drveta od debljine strugotine pri obradi glodanjem drveta raznih tvrdih vrsta = Dependance of main sawing power on dust diameter in wood processing of hardwoods by milling. umarstvo, XLIV (2); 27-34. Summ.
UDK 630*823

146

Milorad ijak, Anka Dini

1577. Lubardi, Strahinja: Primena tolerancija mera u finalnoj obradi drveta =


Application of measure tolerances in final wood processing. umarstvo,
XLIV (2); 35-41. Summ.
UDK 674. 09. 063
1578. Markovi, Ratko: Ekoloka ambalaa uslov savremenog pakovanja = Ecological packing condition for contemporary packing. umarstvo, XLIV
(2); 43-46.
UDK 674. 6
1579. Simeunovi, Duan; Duki, Gojko: Diskusije o problemima umarstva u
Narodnoj skuptini kneevine Srbije pre sto godina = Discussions about forestry problems in the National Parliament hundred years ago. umarstvo,
XLIV (2); 53-60.
UDK 630*903
1580. Vladisavljevi, Svetislav: Primedbe na Beleku o prvim umarima-intelektualcima u Srbiji(umarstvo, br. 6/90) str. 51-52. = Comments on Notice
of the first foresters-intellectuals in Serbia. - umarstvo, XLIV (2); 61-63.
UDK 630*945. 3
1581. Kostadinov, Stanimir: Unutargodinja raspodela proticaja vode i pronosa
nanosa u bujinom toku Ljetarske doline = Intra-annual distribution of runoff and sediment transport in the torrent Ljetarska dolina. umarstvo,
XLIV (3-4); 3-10. Summ.
UDK 627. 13/. 14
1582. Kopitovi, piro; Klanja, Bojana: Uticaj svojstava drveta pojedinih klonova amerike crne topole na osobine poluceluloze po NSSC postupku = Influence of properties of wood obtained from some eastern cottonwood clones on characteristics of semichemical pulp according to NSSC process.
umarstvo, XLIV (3-4); 11-17. Summ.
UDK 630*812 + 861. 0
1583. Popovi, Zdravko; Skaki, Duan: Uticaj vlanosti i naina suenja na pojavu greaka pri savijanju bukovih elemenata =Influence of moisture and way
of drying on the occurrence of deformations while bending beech elements.
umarstvo, XLIV (3-4); 19-24. Summ.
UDK 630*812 + 847 + 85
1584. Krsti, Milun: Korelaciona veza izmeu prsnog prenika i prenika na panju kod stabala hrasta kitnjaka = Correlation link between diameters in breast height and at stump height in sessile oak trees. umarstvo, XLIV (34); 25-31. Summ.
UDK 630*521/. 522: 176. 1 Quercus petraea
1585. Tieri, Drako: Konfiguracija terena kao faktor optimalmne gustine mree
umskih puteva = Relief configuration as a factor of optimal density of forest road network. umarstvo, XLIV (3-4); Summ.
UDK 630*113 + 383
1586. Rankovi, Nenad: Uticaj razlika u ceni izmeu pojedinih kategorija drvnih
sortimenata na obim njihove ponude = Influence of price differences between some categories of wood assortments on the scope of their supply. umarstvo, XLIV (3-4); 45-50. Summ.
UDK 630*73

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

147

1587. Vujkovi, Ljiljana: Naune osnove razvoja javnog zelenila, dugoroni i strategijski koncept reenja (posebno za period do 2000. godine) = Scientific
bases of development public greenery long-term and strategic concept of
solution (paricularly for period to the year 2000). umarstvo, XLIV (3-4);
51-59, Summ.
UDK 712. 3.: 711. 122
1588. Markovi, ivko: Problemi finansiranja poumljavanja u Republici Srbiji =
Financial problems of afforestation in Republic Serbia. umarstvo, XLIV
(3-4); 61-73. Summ.
UDK 630*232: 657. 312. 2
1589. Taba, Milutin: Nain gazdovanja prirodnim umama crnog bora na podruju optine Pljevlja = Managing methods in natural forests of Austrian pine
on territory of community Pljevlja. umarstvo, XLIV (3-4); 74-77.
UDK 630*62 + 174. 7 Pinus nigra
1590. Jeremi ata, Momilo: Amortizacija uma stvarnost ili utopija = Forest
amortization reality or utopia. - umarstvo, XLIV (3-4); 78-81.
UDK 630*67
1591. Noni, Dragan: Jedan vek od donoenja prvog zakona o umama i poetka
organizovane umske uprave u Srbiji = A century since the first Forest law
and the beginning of organized forest administration in Serbia. umarstvo, XLIV (3-4); 81-87.
UDK 630*93 + 68
1592. Nikoli, Sreten: Prouavanje vanijih faktora efekata prve faze transporta
drveta = Study of some important factors influencing the effects of the first
phase of wood transporation. - umarstvo, XLIV (5); 3-14. Summ.
UDK 630*37
1593. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Uporedna istraivanja razvoja stabala
bukve i jele sa plemenitim liarima u zapadnoj Srbiji = Comparative investigations of tree development in a mixed stand of beech and fir with valuable broadleaved trees in western Serbia. umarfstvo, XLIV (5); 15-26.
Summ.
UDK 630*228 + 52
1594. Dini, Anka; Mani, Aleksandar; ijak, Milorad: Uporedna analiza rasta
omorike (Picea omorika /Pani/ Purkye/ i smre (Picea abies /L. /
Karst.) u kontejnerima i Dunemanovoj leji = Comparative analysis of seedlings growth of Serbian spruce (Picea omorika /Pani/ Purkye) and Norway spruce (Picea abies /L. / Karst.) in containers and Dunemann bed.
umarstvo, XLIV (5); 27-35. Summ.
UDK 630*232. 2: 582. 472. 2
1595. Milenkovi, Dragan; Gojkovi, Georgije: Nedostaci primene herbicida u topolovom oilitu na fluvisol zemljitu u uslovima poveane vlanosti zemlita = Negative effects of the application of herbicides in poplar first-stage
nursery on fluvisol soil conditions of the excess precipitation. umarstvo,
XLIV (5); 37-48. Summ.
UDK 630*441 + 414
1596. Kolin, Branko; Ranisavljev, Duan: Uticaj temperature i temperaturnog tretmana na sorpciona svojstva drveta = Influence of temperature and tempera-

148

1597.

1598.

1599.

1600.

1601.

1602.

1603.

1604.

1605.

Milorad ijak, Anka Dini

ture treatment duration on sorption qualities of wood. umarstvo, XLIV


(5); 49-53. Summ.
UDK 630*812
Jovi, Duan; Bankovi, Stania; Medarevi, Milan: Uticaj stepena korienja prostora za raenje stabala u plantaama topola na proizvodno-finansijske rezultate = Influence of degree of space utilization for tree growth in
poplar plantations in wood production and financial effects. umarstvo,
XLIV (5); 55-60. Summ.
UDK 630*238 + 653
Bobinac, Martin; Jezdi, Desimir: umski muler Willibald UFM-180 u
agregatu sa traktorom Rakovica 135 mogunosti i primena u uzgojnim radovima = Forest mulcher Willibald UFM-180 in aggregate with Rakovica
135 tractor possibilities and application in silvicultural works. umarstvo, XLIV (5); 61-69. Summ.
UDK 630*24
Vladisavljevi, Svetislav: Prva dva srpska i uopte strana studenta na Visokoj umarskoj koli u Nansiju u Francuskoj = The first two Serbian and in general foreign students on High Forestry School in Nancy in France. - umarstvo, XLIV
(5); 70-74.
UDK 630*945. 3
Vujkovi, Ljiljana: Istorijski razvoj zelenih povrina Leskovca = Historical
development of green spaces in Leskovac. umarstvo, XLIV (5); 75-77.
UDK 712
Jevti, Ljubia: Studija statikih dimenzija zida i ekonominosti preseka
pregrada u funkciji uslova optereenja = Study of the dam wall static dimensions and cross section economy in the function of load conditions.
umarstvo, XLIV (6); 3-22. Summ.
UDK 630*116: 627. 523
Iwamoto, Masaru: Study on the concept of standard rainfall for warning and
evacuation from debris disaster = Analiza kriterijuma standardne kie za
upozoravanje i evakuaciju zbog bujinih katastrofa. umarstvo, XLIV (6);
23-33. Srpski
UDK 630*111 + 423 + 385
Kolin, Branko: Uticaj temperature na graninu higroskopnost drveta = Temperature effect upon the limit of wood hygroscopicity. umarstvo, XLIV
(6); 35-47. Summ.
UDK 630*812 + 847
Vlaini, Aleksandar: Varijabilnost parametara stanja vode kod sadnica crnog bora = Variability of water state parameters in Austrian pine seedlings.
umarstvo, XLIV (6); 49-58. Summ.
UDK 630*232. 3: 581. 11
Velaevi, Velizar: Tema potopa u antikim civilzacijama mit ili stvarnost? = Theme of the deluge in ancient civilizations myth or reality?.
umarstvo, XLIV (6); 59-66.
UDK 551. 482: 931/. 939

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

149

1606. Gavovi, Dobrivoje: Osvrt na dosadanja i planirana ulaganja u zatitu i


unapreenje uma = Retrospect at former and planned investments in conservation and promotion of forests. - umarstvo, XLIV (6); 67-71.
UDK 630*4
1607. ijai, Mirjana: Patuljasto drvee u posudama = Dwarf trees in containers.
umarstvo, XLIV (6); 73-76.
UDK 630*278
1608. Vladisavljevi, Svetislav: Poeci ureivanja Topidera u izletniku i park
umu = Beginnings of arranging of Topider in excursion and park forest. umarstvo, XLIV (6); 77-87.
UDK 630*907.

1992 (XLV)
1609. Tucovi, Aleksandar: Fenotipske novine u rasporedu listova na izdancima
nekih bunova Ligustrum ovalifolium Hassk. = Phenotypic changes in leaf
distribution on shoots of some shrubs of Ligustrum ovalifolium Hassk.
umarstvo, XLV (1); 7-12. Summ.
UDK 630*164
1610. Kopitovi, piro; Klanja, Bojana: Ispitivanje svojstava drveta mladih stabala bagrema = Study of wood properties of young Robinia (black locust)
trees. umarstvo, XLV (1); 13-18. Summ.
UDK 630*812 + 176. 1 Robinia pseudacacia
1611. Popovi, Milica; Kostadinov, Stanimir; Markovi, Slaana: Analiza uticaja
vanijih prirodnih odlika sliva na pojavu poplavnog talasa = Analysis of some more important features of the watershed on torrential wave formation.
umarstvo, XLV (1); 19-28. Summ.
UDK 551. 4. 037: 551. 166
1612. Rankovi, Nenad: Funkcija proizvodnje u umarstvu = Function of forestry
production. umarstvo, XLV (1); 29-34. Summ.
UDK 630*64
1613. oki, Borislav; Popovi, Zdravko: Odreivanje koliine drveta Analiza
metoda zapreminskog i masenog odreivanja drveta = Determination of
wood quantity Analysis of volume and mass methods. umarstvo, XLV
(1); 35-45. Summ.
UDK 630*812
1614. Gavovi, Borivoje: Odvajanje iskoriavanja uma kao zakonsko ili struno
opredeljenje = Separation of forest exploitation as legal or expert orientation. - umarstvo, XLV (1); 47-51.
UDK 630*31
1615. Bradvarevi, Jovan; Opai, Ranka: Neka iskustva u gaenju poara na Deliblatskom pesku 1990. godine = Some experiences in extinguishing forest
fires on the Deliblato sands in 1990. - umarstvo, XLV (1); 53-60. Summ.
UDK 630*432
1616. Miloevi, Milutin: Obeleavanje 100. godinjice umarstva Srbije = Denotation of the 100. anniversary of forestry of Serbia. umarstvo, XLV (1);
61-70.
UDK 630*902

150

Milorad ijak, Anka Dini

1617. Skopal, Bogdan; Rii, Tomislav: Metodoloki pristup odreivanju vremena kod VF grijanja Teoretske osnove = Methodological approach to time
determination by VF heating Theoretical principles. umarstvo, XLV
(2); 3-17. Summ.
UDK 630*84
1618. Popovi, Zdravko; oki, Borislav: O nekim fizikim svojstvima drveta
domae bukve = About some physical qualities of beech wood. umarstvo, XLV (2); 19-24. Summ.
UDK 630*812: 582. 632. 2
1619. Vlaini, Aleksandar: Uticaj vodnog stresa na klijavost semena crnog bora =
Influence of water stress on germination of black pine seeds. umarstvo,
XLV (2); 25-30. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 475. 4
1620. Matovi, Mili, Obratov, Dragica: Meja leska (Corylus colurna L.) u flori
i vegetaciji jugozapadne Srbije = Turkish hazel (Corylus colurna L.) in southeast Serbian flora and vegetation. umarstvo, XLV (2); 31-34. Summ
UDK 630*176. 1 Corylus colurna + 187
1621. Baji, Vojislav; Jezdi, Desimir; Kuki, Svetozar: Stanje mehanizacije namenjene poumljavanju, nezi i zatiti uma u JP Srbijaume State of
mechanization for afforestation, tending and protection of forests in the
public enterprise Srbijaume. umarstvo, XLV (2); 35-42. Summ.
UDK 630*232. 4 + 24 + 41:631. 316. + 319
1622. Nikoli, Momir; urii, Zoran: Odklanjanje smetnji pri piljenju tranim pilama truparama Problematika list pile tokovi maine = Elimination of
disturbances in sawing with track logsaws Problematics saw blade - machine wheels. umarstvo, XLV (2); 43-51. Summ.
UDK 630*832: 674. 053: 621. 935
1623. Anti, Mihailo; Avdalovi, Vera: Geneza tresava evolucioni proces = Peat
soils genesis an evolutionary process. umarstvo, XLV (2); 53-56.
Summ.
UDK 630*114: 631. 445. 12
1624. Vujkovi, Ljiljana: Planiranje agrarnih predela u rubnim zonama gradova u
Srbiji = Planning of agrarian areas in the border zones of the towns in Serbia. umarstvo, XLV (2); 57-63. Summ.
UDK 712. 24
1625. Popovi, Gordana: Botryosphaeria ribis Grossenb. et Duggar parazit izbojaka i uzrok suenja inovske sekvoje na Avali = Botryosphaeria ribis
Groosenb. et Duggar sprout parasite and main cause of Giant Sequoia dieback on the mountain of Avala. - umarstvo, XLV (2); 65-69; Summ.
UDK 630*443
1626. Nikoli, Momir; Zdravkovi, Vladislav: Istraivanje mesta i reima suenja
furnira = Investigation of the place and conditions of veneer drying. umarstvo, XLV (3-4); 3-13. Summ.
UDK 630*832. 281 + 847
1627. Krljak, Bogoljub: Izbor tocila za prethodno otrenje noeva za rendisanje
glodanjem = The choice of whetstone for coarse sharpening of planer-milling knives. umarstvo, XLV (3-4); 15-23. Summ.
UDK 674. 055: 621. 922. 025

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

151

1628. Jani, Rade: Ispitivanje postojanosti alata pri podunoj obradi bukve rendisanjem = Study of steadiness of tools by longitudinal planning of beech
wood. umarstvo, XLV (3-4); 25-35. Summ.
UDK 630*823
1629. Gburik, Petar; Gburik, Verica: Taloenje pepela na podruju donjeg toka
Kolubare i Obedske bare = Deposition of ashes in the region of lower course of Kolubara river and Obedska bara. umarstvo, XLV (3-4); 37-48.
Summ
UDK 504.054
1630. Krsti, Milun: Odnos prsnog prenika i irine krune stabala hrasta kitnjaka
= Ratio between breast diameter and crown width in sessile oak trees. umarstvo, XLV (3-4); 49-56. Summ.
UDK 630*52/. 53
1631. Isajev, Vasilije: Efekti primene mineralnih ubriva na neka svojstva jednogodinjih i dvogodinjih sadnica polusrodnika omorike (Picea omorika
Pan.) = Effects of fertilizer application to some properties of one- and twoyear old half-sib seedlings of Serbian spruce (Picea omorika Pan.). umarstvo, XLV (3-4); 57-64. Summ.
UDK 630*232. 3: 581. 4
1632. Bobinac, Martin: Rezultati istraivanja razvoja stabala poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) na semiglejnim zemljitima = Investigation of the
growth of narrow-leaved ash trees (Fraxinus angustifolia Vahl.) on semigleyed soils. umarstvo, XLV (3-4); 65-75. Summ.
UDK 630*242 + 114
1633. Tieri, Drako: Koeficijent otvorenosti ume kao indikator stepena izgraenosti mree puteva u umskom podruju = Coefficient of forest accessibility as an indicator of degree of construction of road network in a forest area. umarstvo, XLV (3-4); 77-84. Summ.
UDK 630*383 + 68
1634. Jai, Milan; ivanovi, Rajka: Odreivanje sjaja lakiranih povrina = Gloss
determination of lacqueur coated surfaces. umarstvo, XLV (3-4); 85-91.
Summ.
UDK 684
1635. Stamenkovi, Vojislav: Neki novi znaci i pokazatelji gubljenja vitalnosti i
suenja umskog drvea = Some new signs and indicators of vitaity loss and
decline of forest trees. umarstvo, XLV (3-4); 93-99.
UDK 630*48: 56
1636. Ostoji, Dragomir: Nain iskoriavanja aranskih uma u prolosti = Exploitation method of aran forests in the past. umarstvo, XLV (3-4); 101108.
UDK 630*31
1637. Dimitrijevi, arko: Povodom dvadeset godina aktivnosti umara penzionera = On the occassion of activity of forest officers-pensioners. umarstvo, XLV(3-4); 109-112.
UDK 630*946
1638. Tucovi, Aleksandar: Prilog prouavanju ekstremne promenljivosti domae
crne topole (Populus nigra L.) = Contribution to the study of extreme varia-

152

Milorad ijak, Anka Dini

bility of domestic black poplar (Populus nigra L.). umarstvo, XLV (5-6);
3-8. Summ.
UDK 630*164: 581. 15: 575. 2
1639. Nikoli, Sreten; Baji, Vojislav: Istraivanje koliine umskog otpatka kao
faktora ekonomske i tehnoloke opravdanosti njegovog korienja = Investigation of the quantity of forest residue as a factor of economical and technological justification of its utilization. umarstvo, XLV (5-6); 9-15. Summ.
UDK 630*33
1640. Mati, Vjaeslava; Perovi, Veroslava: Erosion anthropogne dans le bassin
de rception exprimental = Antropogena erozija u eksperimentalnom slivu
akumulacije Gvozdac = Anthropogenic erosion in the experimental watershed of the storage Gvozdac. -umarstvo, XLV (5-6); 17-20; Rs.
UDK 627. 51 = 133. 1
1641. oki, Borislav; Popovi, Zdravko: Zavisnost napona na savijanje bukovog
drveta od vlanosti i temperature = Dependence of bending tension of beech
wood on moisture and temperature. umarstvo, XLV (5-6); 21-32. Summ.
UDK 630*812: 674. 031. 12
1642. Crnogorac, Olga; Miljkovi, Jovan; iporovi, Milanka: Odreivanje formaldehida usisnom metodom i njena korelacija sa perforator metodom =
The formaldehyde determination by sucking method and its correlation
with perforator method. umarstvo, XLV (5-6); 33-41. Summ.
UDK 630*862: 661. 727. 1
1643. Skaki, Duan; Lubardi, Strahinja; Krovi, Almir: Istraivanje primene
dozvoljenih mera na delovima (detaljima) proizvoda u finalnoj preradi drveta = Study of application of regular measurements on product details in final wood processing. umarstvo, XLV (5-6); 43-53. Summ.
UDK 674. 09
1644. Aleksov, Ivan; Rei, Avdo; Nei, Milan: Revitalizacija drvne industrije
Srbije = Revitalization of wood industry of Serbia. umarstvo, XLV (5-6);
55-65. Summ.
UDK 674 : 65. 011. 8 (497. 11)
1645. Potrebi, Milan, iki, Sran; Nestorovi, Biserka: Izrada baze blokova u
AUTOCAD-u za racionalno konstruisanje standardizovanih kuhinjskih elemenata = Block base in AUTOCAD for the rational construction of standardized kitchen elements. - umarstvo, XLV (5-6); 67-77.
UDK 684
1646. Brati, Vlatko; Radojii, Slavica: Proizvodni efekti primene nekih metoda
poumljavanja crnim borom (Pinus nigra Arn.) na serpentinsko-peridotitnim zemljitima = Production effects of application of some afforestation
methods with black pine (Pinus nigra Arn.) on serpentine-peridotite soils.
umarstvo, XLV (5-6); 79-87. Summ.
UDK 630*233 + 174. 7 Pinus nigra
1647. Kovaevi, Miodrag: Ekonomsko-ekoloki pristup pri podizanju i negovanju
drvoreda u gradovima = Economical-ecological approach in the establishment
andf maintenance of tree rows in towns. - umarstvo, XLV (5-6); 89-93.
UDK 630*273

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

153

1648. Risti, Ruica: Sto godina staklenika u botanikoj bati Jevremovac =


Hundred years of the greenhouse in botanical garden Jevremovac. -. umarstvo, XLV (5-6); 94-95.
UDK 58.006

1993 (XLVI)
1649. Bankovi, Stania; Jovi, Duan; Medarevi, Milan: Prouavanje oblika stabala poljskog jasena (Fraxinus oxycarpa Willd.) u umama ravnog Srema =
Study of the stem form of narrow-leaved ash (Fraxinus oxycarpa Willd.) in
the forests of Ravni Srem. umarstvo, XLVI (1-2); 3-11. Summ.
UDK 630*52: 582. 931. 4
1650. Miljkovi, Jovan: Karakteristike ovravanja nekih domaih ureaformaldehidnih veziva za ploe iverice = Curing characteristics of some domestic
ureaformaldehyde binders for particleboards. umarstvo, XLVI (1-2); 1319. Summ.
UDK 674. 815
1651. Milinkovi, Milosav: Trenutni i dinamiki modeli kadrovske strukture u umarstvu i drvnoj industriji u Republici Srbiji = Research of the structure
and further development of cadre in forestry and wood industry of the Republic of Serbia. umarstvo, XLVI (1-2); 21-34. Summ.
UDK 331: 630*: 674
1652. oki, Borislav; Popovi, Zdravko: Istraivanje anizotropije nekih mehanikih svojstava drveta bukve, hrasta i belog bora = Study of anisotrophy of
some mechanical wood qualities of beech, oak and Scots pine. umarstvo,
XLVI (1-2); 35-42. Summ.
UDK 630*812
1653. Vukievi, Milan: Matematiko opisivanje izrade plana rezanja = Mathematical description of elaboration of sawing plan. umarstvo, XLVI (1-2);
43-50. Summ.
UDK 674. 023: 519. 852: 658. 513. 2
1654. Danon, Gradimir; Dedi, Aleksandar: Uporeenje dobijenih vrednosti gornje toplotne moi nekih domaih vrsta drveta dobijenih raunskom i eksperimentalnom metodom = Comparison of the values of maximal heating capacity in some domestic tree species, determined by calculation and by experiment. - umarstvo, XLVI (1-2); 51-59. Summ.
UDK 630*812
1655. Kopitovi, piro; Klanja, Bojana: Uee i neke osobine tenzionog drveta
u stablima pojedinih klonova topola = Share and some properties of tension
wood in some poplar clones. umarstvo, XLVI (1-2); 61-66. Summ.
UDK 630*812 + 176. 1 Populus cl.
1656. Vujkovi, Ljiljana; Matovi, Mili, Svilki, Biljana: Bioloka vrednost
omorike (Picea omorika /Pan. / Purkye) kao znaajne vrste za ozelenjavanje = Biological value of Serbian spruce (Picea omorika /Pan. / Purkye), an important species in greening works. - umarstvo, XLVI (1-2); 6773. Summ.
UDK 635. 9: 582. 475. 2 Picea omorika

154

Milorad ijak, Anka Dini

1657. Macan, Grigorije: Bioekoloki i ekonomski aspekti umskih ekosistema kao


i elementi ureenja slivnih podruja = Ecobiological and economic aspects
of forest ecosystems, as elements of watershed management. umarstvo,
XLVI (1-2); 75-83. Summ.
UDK 630*180 + 386
1658. Vladisavljevi, Svetislav: kolovanje srpskih umara u umarskim kolama
u Piseku u ekoj = Education of Serbian foresters in forestry schools in Pisek in Bohemia. umarstvo, XLVI (1-2); 84-91.
UDK 630*945. 3
1659. Mati, Vjaeslava; Perovi, Veroslava: Terminologija zatite od erozije
Francusko-srpski renik strunih termina: A-G (gres)= Terminology of erosion control French-Serbian vocabulary of techical terms: A-G (gres).
umarstvo, XLVI (2); 97-104.
UDK 551. 21 = 133. 1 = 861
1660. Oreanin, Duan: umarska politika Evrope u funkciji unapreenja umskog fonda i mesto Srbije u tome = European forest policy in the function of
growing stock development and the place of Serbia in it. umarstvo, XLVI (3-5); 9-30. Summ.
UDK 630*91
1661. Tomani, Lazar: Stanje umskog fonda najzastupljenijih vrsta drvea u Srbiji = Growing stock of the forest tree species in Serbia. umarstvo, XLVI
(3-5); 31-47. Summ.
UDK 630*62
1662. ai, Milan; Noni, Dragan: umsko bogatstvo SR Jugoslavije i organizacija plasmana proizvoda umarstva = Forest resources in SR Yugoslavia and
the organization of forest products disposal. umarstvo, XLVI (3-5); 4951.
UDK 630*91 + 74
1663. Nikoli, Sreten; Baji, Vojislav; okovi, Petar: umski sortimenti kao
osnova razvoja drvne industrije = Forest products as the basis of wood industry development. umarstvo, XLVI (3-5); 53-64. Summ.
UDK 630*32: 674
1664. Stamenkovi Vojislav: Potreba sistematskog utvrivanja prirasta uma kao
osnova za izvoenje gazdinskih mera u cilju poveanja produkcije = Systematic assesment of forest increment as basis of management measures aiming at increased production. umarstvo, XLVI (3-5); 65-75. Summ.
UDK 630*56 + 62
1665. Vukovi, Milivoj: Stvarna, a ne oekivana produkcija, osnov za planiranje
u umarstvu i preradi drveta = Actual, and non expected production, basis
for planning in forestry and wood industry. umarstvo, XLVI (3-5); 7787.
UDK 630*52 + 62: 674
1666. Krsti, Milun; Stojanovi, Ljubivoje: Stanje bukovih i hrastovih uma na
podruju severoistone Srbije sa aspekta korienja drvne mase = The state
of beech and oak forests in north-east Serbia from the aspect of silviculture
and timber utilization. umarstvo, XLVI (3-5); 89-96. Summ.
UDK 630*22 + 33

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

155

1667. Rankovi, Nenad: Kretanje nivoa cena proizvoda umarstva i prerade drveta
u periodu od 1980-1990. godine =The range of forest and wood industry
product price levels in the period 1980-1990. umarstvo, XLVI (3-5); 97102. Summ.
UDK 630*73 + 85
1668. Rankovi Nenad; Ratkni, Mihailo: Ekonomski aspekti proizvodnje drveta
u kulturama smre kao osnova za planiranje snabdevanja preradnih kapaciteta u Srbiji = Economis aspects of wood production in spruce plantations
as the basis for planning the supply of conversion capacities in Serbia. umarstvo, XLVI (3-5); 103-108. Summ.
UDK 630*651 + 228. 8: 674
1669. Kovaevi. Miodrag: Kvalitativni pokazatelji efikasnosti investiranja u umarstvu Srbije (1952-1988) = Qualitative indicators of the efficiency of investment in forestry in Serbia. umarstvo, XLVI (3-5); 109-114. Summ.
UDK 630*67
1670. Stojanovi, Olga; Konar-urevi, Slobodan: Sagledavanje razvoja umarske i poljoprivredne proizvodnje s obzirom na kvalitet ivotne sredine primenom eksperimentalnog postupka = Observation of development in forest
and agricultural production regarding the quality of human environment by
application of experimental procedure. umarstvo, XLVI (3-5); 115-123.
Summ.
UDK 630*906/. 907: 631: 502
1671. Tucovi, Aleksandar; Isajev, Vasilije: Fotosinteza, prinos u praksi i teoriji i
oplemenjivanje drvea = Photosynthesis, yield in practice and theory, and
tree improvement. umarstvo, XLVI (3-5); 125-135. Summ.
UDK 630*165: 581. 132: 575. 22
1672. Noni, Dragan: Opta analiza organizacije umarstva u Evropi = General
analysis of forestry organization in Europe. umarstvo, XLVI (3-5); 137147. Summ.
UDK 630*68 (4)
1673. Rakoevi, Vesna: umarstvo i prerada drveta u kontekstu novih drutvenoekonomskih odnosa (sistemska zakonska reenja) = Forestry and wood industry in the context of the new socio-economic relations (system-legislation solutions). umarstvo, XLVI (3-5); 149-153. Summ.
UDK 630*93: 674: 339
1674. Noni, Dragan: Razvoj svojinskih odnosa u umarstvu Srbije = The development of property relations in forestry in Serbia. umarstvo, XLVI (35); 155-166. Summ.
UDK 630*92 (497. 11)
1675. Kovaevi, Miodrag: Problem svojine u umarstvu i drvnoj industriji = The
problemm of property in forestry and wood industry. - umarstvo, XLVI (35); 167-172. Summ.
UDK 630*92: 674
1676. Aleksov, Ivan; Rei, Avdo; Vulovi, Milo; Vukievi, Milan: Znaaj,
prostorni razmetaj i razvoj proizvodnje drvne industrije Republike Srbije =
Significance, distribution and development of wood industry in Serbia.
umarstvo, XLVI (3-5); 173-186.
UDK 674 : 711. 55

156

Milorad ijak, Anka Dini

1677. Vulovi, Milo: Vrednost osnovnih i obrtnih sredstava i pregled investicija


u drvnoj industriji Republike Srbije = The value of fixed and working assets
and the survey of investments in wood industry in Serbia. umarstvo, XLVI (3-5); 187-195. Summ.
UDK 674
1678. Stevanovi-Janei, Tatjana; Andri, Predislav; Fratrovi, Aleksandar: Unapreenje i perspektive razvoja tehnologije drvenjae = Enhancement and
prospects of groundwood production. umarstvo, XLVI (3-5); 197-205.
Summ.
UDK 630*861
1679. Nikoli, Smiljana: Standardizacija u oblasti umarstva i drvne industrije =
Standardization in forestry and wood industry. umarstvo, XLVI (3-5);
207-212. Summ.
UDK 630*: 674
1680. Popovi, Branko; Krljak, Bogoljub: Uvoenje sistema kvaliteta prema
standardu ISO 9000 u drvnoj industriji Jugoslavije = Introducing the quality
system according to the standard ISO 9000 in Yugoslav wood industry.
umarstvo, XLVI (3-5); 213-223. Summ.
UDK 674: 006. 35 (100) ISO
1681. Krljak, Bogoljub; Popovi, Branko: Obezbeenje kvaliteta proizvoda prema ISO 9000 u drvnoj industriji = Providing the quality of products according to ISO 9000 in wood industry. umarstvo, XLVI (3-5); 225-235.
Summ.
UDK 630*85: 674: 658. 5/. 6. 1
1682. Stevanovi-Janei, Tatjana; Danon, Gradimir; Bujanovi, Biljana; Dedi,
Aleksandar: Valorizacija otpadaka drveta u energetske svrhe = Valorization
of wood residues for energy purposes. umarstvo, XLVI (3-5); 237-244.
Summ.
UDK 630*839
1683. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Bobinac, Martin: Uzgojni tretman,
razvoj i proizvodnost sastojina bukve i vetaki podignutih sastojina crnog
bora, borovca, duglazije, aria i belog jasena na podruju Kueva = Silvicultural treatment, development and productivity of beech stands and artificially established stands of Austrian pine, Weymouth pine, Douglas fir, larch
and whte ash in Kuevo region. umarstvo, XLVI (6); 3-14. Summ.
UDK 630*24 + 228. 3
1684. Karai, Dragan; Vujanovi, Vladimir: Najee patogene gljive u umama Nacionalnog parka Durmitor = The most frequent pathogenic fungi in
the National park Durmitor forests. umarstvo, XLVI (6); 15-23.
Summ.
UDK 630*443: 502. 7
1685. Tucovi, Aleksandar: Fizioloka vitalnost Quercus borealis Michx na aluvijalnim stanitima = Physiological vitality of Quercus borealis Michx on
alluvial sites. umarstvo, XLVI (6); 25-35. Summ.
UDK 630*16: 581. 1
1686. Rankovi, Nenad; Ratkni, Mihailo: Procena rentabilnosti ulaganja u podizanje umskih kultura = Assessment of profitability of investing in plantation establishment. umarstvo, XLVI (6); 37-50. Summ.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

157

UDK 630*232: 657. 421. 1


1687 Nikoli, Sreten: Istraivanje celishodnosti dopunskog formiranja tovara koji
vue traktor po umskim vlakama = Research of suitability of supplementary formation of loads by tractor skidding by on skidding roads. umarstvo, XLVI (6); 51-56. Summ.
UDK 630*37
1688. Vujkovi, Ljiljana; Vujii, Dragan; Macura, Vladimir: Metod ocenjivanja
ozelenjenosti urbanog tkiva na primeru podruja optine Vraar = Method
of assessment of planted spaces in urban fabric in the example of the community Vraar. umarstvo, XLVI (6); 57-66. Summ.
UDK 712. 3
1689. Skaki, Duan; Lubardi, Strahinja; Krovi, Almir: Uporedno istraivanje realnih i standardizovanih tanosti etverostranih rendisaljki = Comparative research of real and standardized preciseness of four-sided moulding
machines. umarstvo, XLVI (6); 67-75. Summ.
UDK 674. 056: 621. 912. 25
1690. Dendrometrijski simboli = Dendrometric symbols. umarstvo, XLVI (6);
77-78.
UDK 630*5
1691. Mati, Vjaeslava; Perovi, Veroslava: Terminologija zatite od erozije
Francusko-srpski renik strunih termina: (G-Z) = Terminology of erosion
control French-Serbian dictionary of technical terms: (G-Z). umarstvo,
XLVI (6); 87-95.
UDK 627. 52 = 133. 1 = 861

1994 (XLVII)
1692. Iwamoto, Masaru: Prediction and counterplans for debris flow in volcanic
region Unzen volcano in Japan = Predvianje i spreavanje pronosa nanosa u vulkanskom regionu Unzen. - umarstvo, XVLII (1-2); 3-15. Srp.
UDK 551. 311. 31: 551. 21
1693. Gburik, Petar; Gburik, Verica; Vujii, Dragan: Prenoenje tetnih primesa vetrom sa povrinskog kopa u uslovima sloene topografije = Transport
of harmful ingredients from an open mine in complex topographical conditions. umarstvo, XLVII (1-2); 17-26. Summ.
UDK 630*422: 504. 3. 054
1694. Obratov, Dragica: Floristika analiza zajednice tipca Nardetum strictae
Greb. na planini Zlatar = Floristic analysis of the community of mat-grass
Nardetum strictae Greb. on the mountain Zlatar. umarstvo, XLVII (1-2);
27-33. Summ.
UDK 581. 55 Nardetum strictae (234. 42 Zlatar)
1695. Orlovi, Saa: Broj, veliina stoma i intenzitet transpiracije nekih klonova
topola iz sekcije Aigeiros (Duby) = Number, size of stomata and intensity
of transpiration of some poplar clones of the section Aigeiros (Duby). umarstvo, XLVII (1-2); 35-39. Summ.
UDK 630*176. 1 Populus: 681. 116
1696. Aleksov, Ivan: Prilog iznalaenju metoda prorauna proizvodnog kapaciteta
odeljenja, pogona i fabrika za preradu drveta = A contribution to the deter-

158

1697.

1698.

1699.

1700

1701.

1702.

1703.
1704.

1705.

Milorad ijak, Anka Dini

mination of the method of calculation of production capacity of wood processing departments, plants and factories. umarstvo, XLVII (1-2); 41-45.
UDK 674. 093: 65. 011. 44/. 46
Bobinac, Martin: Viefazni rast u visinu jednogodinjih biljaka lunjaka i
neki aspekti znaajni za semenu obnovu = Multi-stage height growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) one-year-old seedlings and some aspects
significant for seed reproduction. umarstvo, XLVII (1-2); 47-57. Summ.
UDK 630*231 + 176. 1 Quercus robur
Dini, Anka; ijak, Milorad; Kalini, Mirjana: Ogledi sa setvom semena i
sadnjom dvogodinjih sadnica omorike (Picea omorika /Pan. / Purkynje) u
razliitim vegetacijskim pojasevima Kopaonika = Experiments with seed
sowing and planting 2-year plants of Serbian spruce (Picea omorika /Pan.
/ Purkynje) in different vegetation zones on the Kopaonik Mt. umarstvo,
XLVII (1-2); 59-71. SummUDK 630*232. 3: 582. 475. 2
Crnogorac, Olga: Postupci za smanjenje emisije formaldehida iz furnirskih
ploa = Methods for reduction of formaldehyde emission from veneer boards. umarstvo, XLVII (1-2); 73-80. Summ.
UDK 674-419. 3: 661. 727. 1: 66. 074
Nikoli, Biljana: Varijabilnost estine, redovnost i obilnost mukih cvasti i
morfometrijskih karakteristika mikrostrobila himalajskog bora populacija
Novi Beograd = Variability of frequency, regularity and abundance of male
inflorescences, and morphometric characteristics of microstrobiles of Himalaya pine population at New Belgrade. umarstvo, XLVII (1-2); 8188. Summ.
UDK 630*161+174. 7 Pinus griffithii
orevi, Dobrivoje; Markoski, Kosta: Morfoloke karakteristike dvogodinjih sadnica borovca iz semenske sastojine Mrka stena = Morphological
characteristics of two-year-old Weymouth pine seedlings from seed stand
Mrka stena. umarstvo, XLVII (1-2); 89-94. Summ.
UDK 630*232. 3
Markovi, Dragoljub; Jevti, Milo; Bukvi, Sreko: Povodom 30-godinjice prve primene grupiminog gazdovanja u ureivanju uma u Srbiji = On
occassion of the 30th anniversary of the firsta application of group managing in forest management in Serbia. umarstvo, XLVII (1-2); 95-102.
UDK 630*624
Radievi, Petar: Zemljine katastrofe, Biblija i Nojin potop = Earth catastrophies, Bible and Noahs deluge. umarstvo, XLVII (1-2); 103-111.
UDK 502. 58
Tucovi, Aleksandar: Prirodna selekcija: definicija, tipovi, mehanizmi delovanja i oplemenjivanje drvea i bunja = Natural selection: definition, types,
mechanisms of trees and shrub breeding. umarstvo, XLVII (3-4); 3-9.
Summ.
UDK 630*165: 575. 1/. 2
Nikoli, Sreten: Prilog istraivanju oblika i modela stabla u cilju ustanovljavanja sortimentne strukture = A contribution to the study of stem form in order to define assortment structure. umarstvo, XLVII (3-4); 11-20. Summ.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

159

UDK 630*52 + 33
1706. Isajev, Vasilije; ijai, Mirjana; Viloti, Dragica: Varijabilnost makroskopskih i mikroskopskih karakteristika dvogodinjih sadnica 26 familija polusrodnika planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) = The variability of some macroscopic and microscopic characteristics of two-year old seedlings
of half-sib families of the Balkan pine (Acer heldreichii Orph.). umarstvo, XVLII (3-4); 21-28. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 772. 2
1707. Tomovi, Zoran; Radojevi, Ljiljana; Guzina, Vojilslav: Korienje in vitro
kulture nezrelih embriona u oplemenjivanju topola = Application in vitro
culture immature embryos in poplar breeding. umarstvo, XVLII (3-4);
29-35. Summ.
UDK 630*165 + 176. 1 Populus: 58. 091
1708. Maunaga, Zoran: Proizvodne i strukturne karakteristike jednodobnih sastojina crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Hercegovini = Productive and structural characteristics of Austrian pine (Pinus nigra Arn.) even-aged stands in
Herzegovina. umarstvo, XLVII (3-4); 37-48. Summ.
UDK 630*221 + 65
1709. omi, Ratko: Uestalost i korelaciona zavisnost povreda na radu radnika u
umarskoj proizvodnji u odnosu na stanje umskog fonda = Frequency and
correlation dependance of forest worker injuries in forest industry compared to growing stock condition. umarstvo, XLVII (3-4); 49-56. Summ.
UDK 630*304
1710. oki., Borislav; Popovi, Zdravko; Popadi, Ranko: Neke unutranje karakteristike stabala kitnjaka i uticaj suenja uma na promenu vlanosti drveta na podruju severoistone Srbije = Some internal characteristics of sessile oak stem and the effect of forest dying on wood moisture in north-east
Serbia. umarstvo, XLVII (3-4); 57-62. Summ.
UDK 630*812 + 48: 582. 772. 2
1711. Rankovi, Nenad; Stefanovi, Bogdan: Uticaj gustine mree umskih puteva na obim ponude umskih sortimenata = Effect of forest road network
density on the volume of forest product supply. umarstvo, XLVII (3-4);
63-70. Summ.
UDK 630*68 + 383 + 33
1712. Skaki, Duan: Poduna zakrivljenost bukovih grubih obradaka i njen uticaj
na nadmere na obradu = Longitudinal curve of beech rough work pieces and
its effect on oversizes in woodworking. umarstvo, XLVII (3-4); 71-76.
Summ.
UDK 630*832: 674. 093
1713. Potrebi, Milan; Jakupovi, Adem; iki, Sran; Nestorovi, Biserka: Tolerisanje mera u preradi drveta pomou programa na raunaru = Measures tolerances in wood processing by computer programs. umarstvo, XLVII
(3-4); 77-86.
UDK 630*832: 681. 3: 006. 86
1714. Veljkovi, Velimir; Kovaevi, Ivan: Dve zanimljive vrste za ozelenjavanje
u naseljima i masovna poumljavanja najsiromanijih stanita = Two interesting species for settlements gardening and mass afforestations on most
poor sites. - umarstvo, XLVII (3-4); 87-91.

160

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*270 + 233


1715. Nikoli, Smiljana: Standardizacija u oblasti umarstva i drvne industrije =
Standardization in the field of forestry and wood industry. umarstvo,
XLVII (3-4); 93-96.
UDK 615:07: 630*: 674
1716. Isajev, Vasilije; Tucovi, Aleksandar; ijai, Mirjana: Osnivanje kultura
plemenitih liara na genetiko-oplemenjivakim osnovama = Establishment of plantations of valuable broadleaves on genetical-breeding basis.
umarstvo, XLVII (5-6); 7-14. Summ.
UDK 630*232: 575. 1/. 2
1717. Grbi, Mihailo: Morfoloke razlike semena crnog bora (Pinus nigra Arnold) i njihova veza sa pokazateljima kvaliteta = Morphological differences
of Austrian pine seed (Pi- nus nigra Arnold) and their relationship to qualitative indicators. umarstvo, XLVII (5-6); 15-22. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 475. 4: 581. 48
1718. Rankovi, Nenad; Krsti, Milun; Vukovi, Milivoj: Analiza kretanja vrednosti stabala na bazi osnovnih elemenata = Analysis of stem value range based on basic elements of growth. umarstvo, XLVII (5-6); 23-28. Summ.
UDK 630*56: 653
1719. Klanja, Bojana; Kopitovi, piro: Neke karakteristike strukture i hemijskog sastava drveta pojedinih klonova topola = Some characteristics of
structure and chemical composition of wood of some poplar clones. umarstvo, XLVII (5-6); 31-39. Summ.
UDK 630*811+813 + 176. 1 Populus
1720. Jani, Milorad: umarske tematske karte u digitalnom obliku = Digital form
of forest thematic maps. umarstvo, XLVII (5-6); 41-47- Summ.
UDK 630*113: 528. 94
1721. Danon, Gradimir: Analiza stanja energetskih kapaciteta u drvnoj industriji
Srbije = Analysis of the state of energy capacities in wood industry in Serbia. umarstvo, XLVII (5-6); 49-52. Summ.
UDK 674. 093: 658. 26
1723. Todorovi, Petar; Aleksov, Ivan; Miljkovi, Jovan; iporovi, Milanka: Buka u radnoj i ivotnoj sredini pogoni drvne industrie i urbano okruenje =
Noise and environment wood industry works and urban surroundings.
umarstvo, XLVII (5-6); 53-61. Summ.
UDK 674: 628. 517. 2
1724. Jai, Milan; ivanovi, Rajka: Znaaj kvaliteta povrinske obrade na tritu
finalnih proizvoda od drveta = Importance of quality of wood finishing for
wood products market. umarstvo, XLVII (5-6); 63-67. Summ.
UDK 630*829 + 74: 658. 562
1725. Skaki, Duan; Lubardi, Strahinja; Krovi, Almir: Sile rezanja kao
osnovni kriterijum obradljivosti bukovog drveta glodanjem = Cutting force
as main criterion for machineability of beech by moulding. umarstvo,
XLVII (5-6); 69-78. Summ.
UDK 674. 053 + 055: 621. 914. 2
1726. Skaki, Duan; Lubardi, Strahinja; Krovi, Almir: Kvalitet obrade drveta izraen preko tanosti dimenzija (mera) i povrine = Quality of wood pro-

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1727.

1728.

1729.

1730.

1731.

161

cessing assessed by dimensional accuracy and surface quality. umarstvo,


XLVII (5-6); 79-88. Summ.
UDK 630*85: 658. 562 + 516. 1
Crnogorac, Olga; Milinkovi, Milosav: Obrazovanje i ekoloka svest neka
iskustva u oblasti prerade drveta = Education and ecological consciousness
some experiences in wood processing. umarstvo, XLVII (5-6); 87-94.
Summ.
UDK 674: 504. 75
Kolin, Branko; Danon, Gradimir; Ranisavljev, Duan; Novii, Aleksandar:
Primena toplotne pumpe za vetako suenje drveta = Application of heating pump for kiln drying of timber. umarstvo, XLVII (5-6); 95-105.
Summ.
UDK 630*847
Jai, Milan; ivanovi, Rajka; Ugri, Marijana: Stanje i mogunost razvoja
primene premaznih materija u finalnoj preradi drveta = State and possible
tendency of using coatings in wood industry. umarstvo, XLVII (5-6);
107-112. Summ.
UDK 684: 667. 64
Crnogorac, Olga; Miljkovi, Jovan: Emisija formaldehida iz drvnih proizvoda stanje u Srbiji i perspektive = Formaldehyde emission from wood
products state and prospects in Serbia. umarstvo, XLVII (5-6); 113122. Summ.
UDK 630*862: 661. 721
Glavonji, Branko: Nova proizvodna filozofija u industriji nametaja = New
production philosophy in furniture industry. umarstvo, XLVII (5-6);
123-128. Sum.
UDK 684: 65. 01

1995 (XLVIII)
1732. Krsti, Milun; Stojanovi, Ljubivoje; Karai, Dragan: Uzgojne mere u
funkciji saniranja stanja i zatite od propadanja suenjem ugroenih mladih
kitnjakovih uma = Silvicultural measures in the function of reclamation
and protection from dying of endangered young sessile oak forests. umarstvo, XLVIII (1-2); 3-11. Summ.
UDK 630*241 + 412
1733. Isajev, Vasilije; Tucovi, Aleksandar; ijai-Nikoli, Mirjana: Dostignua
u oplemenjivanju munike (Pinus heldreichii Christ.) u Srbiji = Development in the improvement of the whitebark pine (Pinus heldreichii Christ.)
in Serbia. umarstvo, XLVIII (1-2); 13-20. Summ.
UDK 630*165: 582. 474. 4
1734. Bobinac, Martin: Priprema sastojina lunjaka za obnovu semenom sa lokalnom primenom herbicida = Preparation of pedunculate oak stands for reforestation with local application of herbicides. umarstvo, XLVIII (1-2);
21-28. Summ.
UDK 630*232 + 414

162

Milorad ijak, Anka Dini

1735. Rankovi, Nenad: Bruto-investicije u umarstvu Srbije u periodu od 19611988. godine = Gross investments in forestry of Serbia in the period 19611988. - umarstvo, XLVIII
(1-2); 29-36. Summ.
UDK 630*67 1961-1988
1736. Nikoli, Sreten; Baji, Vojislav; okovi, Petar: Tehnoloko-ekonomski
aspekti sea nege u bukovim umama = Technological-economical aspects
of thinnings in beech forests. umarstvo, XVLIII (1-2); 37-45. Summ.
UDK 630*31 + 247
1737. Jezdi, Desimir; Janjatovi, Gojko; Rukavina, eljko: Primena forvardera u
transportu drvnih sortimenata = Use of forwarders in the transport of forest
products. - umarstvo, XLVIII (1-2); 47-60. Summ.
UDK 630*375
1738. Galovi, Dragan; Aleksov, Ivan: Aktuelni problemi proizvodnje bukove rezane grae u Srbiji = Actual problems of beech sawn wood manufacture in
Serbia. umarsto, XLVIII (1-2); 61-70. Summ.
UDK 674. 093. 2
1739. Vladisavljevi, Svetislav: Studentkinje umarstva u Beogradu od 1920. do
1940. godine = First female students of forestry in Belgrade from 1920. to
1940. year. umarstvo, XLVIII (1-2); 71-77.
UDK 630*945. 3
1740. Vukovi, Milivoj; Stamenkovi, Vojislav; Grbi, Jovica: Karakteristike
prirasta crvenog hrasta, vajmutovog bora i aria na stanitu kitnjaka = Increment characteristics of red oak, Weymouth pine and larch in sessile oak site.
umarstvo, XLVIII (3); 3-10. Summ.
UDK 630*56: 582. 425
1741. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Ostoji, Dragana: Prouavanje stanja i
razvojne faze bukove ume Vinatovaa = Research of the state and development stage of beech virgin forest Vinatovaa. umarstvo, XLVIII
(3); 11-18. Summ.
UDK 630*228: 582. 632. 2
1742. Gaji, Milovan; Viloti, Dragica; Puri, Danijela: Varijeteti crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Srbiji na osnovu anatomske grae etina = Varieties of
Austrian pine (Pinus nigra Arn.) in Serbia based on needle structure. umarstvo, XLVIII (3); 19-22. Summ.
UDK 630*16: 582. 472. 4: 581. 45
1743. Macan, Grigorije: Intercepcija u funkciji vrste drveta i sastojine = Interception depending on tree species and stand. umarstvo, XLVIII (3); 23-30.
Summ.
UDK 630*18
1744. Maunaga, Zoran: Razvoj zasada Panieve omorike (Picea omorika Pan.)
u arboretumu Slatina kod Sarajeva = Plantation growth of Serbian spruce
(Picea omorika Pan.) in the arboretum Slatina near Sarajevo. umarstvo, XLVIII (3); 31-34. Summ.
UDK 630*232. 3 + 271
1745. Radonji, Svetozar; Tomi, Dragi: Prilog poznavanju sipaca (Coleoptera,
Scolytidae) u umama Kosmaja = A contribution to the study of bark beet-

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1746

1747.

1748.

1749.

1750.

1751.

1752.

1753.

1754.

1755.

163

les (Coleoptera, Scolytidae) in the forests of Kosmaj. umarstvo, XLVIII


(3); 35-43. Summ.
UDK 630*45: 595. 768
okovi, Petar: Istraivanje normativa potronje goriva i maziva u prorednim seama borovih kultura = Research of fuel and lubricant consumption
norms in pine plantations thinnings. umarstvo, XLVIII (3); 45-56.
Summ.
UDK 630*32 + 242
Miljkovi, Jovan: Razvoj hibridnih amino-veziva u drvnoj industriji = The
development of hybrid amino-adhesives in wood industry. umarstvo,
XLVIII (3); 57-66. Summ.
UDK 674: 665. . 939. 5
Jezdi, Desimir; Janjatovi, Gojko; Rukavina, eljko: Analiza rada kamionskih kompozicija u prevozu drvnih sortimenata = Analysis of truck units in
the transport of timber assortments. umarstvo, XLVIII (3); 67-76.
Summ.
UDK 630*375
Tucovi, Aleksandar: Problemi nasleivanja trajnih modifikacija u svetlu
molekularne genetike = Problems of inheritance of permanent modifications in the light of molecular genetics. umarstvo, XLVIII (4); 3-10.
Summ.
UDK 630*165
Bucalo, Vojin: Zajednica bijelog bora i smre na dolomitima zapadne Bosne Piceo-Pinetum dinaricum ass. nova = Community of Scots pine and
spruce on the dolomites of western Bosnia Piceo-Pinetum dinaricum ass.
nova. umarstvo, XLVIII (4); 11-35. Summ.
UDK 630*188 Piceo-Pinetum dinaricum
oki, Borislav; Popovi, Zdravko; Janji, Svetlana: Analiza uticaja anatomskog pravca na tvrdou drveta bukve i hrasta = Analysis of the effect of
anatomic direction of the hardness of beech and oak wood. umarstvo,
XLVIII (4); 37-44. Summ.
UDK 630*812
Stevanovi-Janei, Tatjana; Viloti, Dragica; Bujanovi, Biljana: Svojstva
etarskog ulja iz etina crnog bora Pinus nigra Arn. = Properties of volatile
needle oil from Pinus nigra Arn. - umarstvo, XLVIII (4); 45-51. Summ.
UDK 630*813: 582. 475. 4
Cvjetianin, Rade; Vukovi, Milivoj; Krsti, Milun: Proizvodni efekti i
promena floristikog sastava u sastojinama etinara podignutim na stanitu
bukve = Prduction effects and the change of floristic composition in coniferous stands established on a beech site. umarstvo, XLVIII (4); 53-60.
Summ.
UDK 630*18 + 228: 581. 93
Panti, Damjan: Zapreminske tablice za hrast lunjak (Q. robur Ehrh.) u umama Ravnog Srema Volume tables for pedunculate oak (Q. robur Ehrh.)
in forests of lowland Srem. - umarsto, XLVIII (4); 61-72.
UDK 630*52: 582. 632. 2
Jezdi, Desimir; Janjatovi, Gojko; Rukavina, eljko: Primena traktorskih
ekipaa u transportu drvnih sortimenata = Application of tractor equipages

164

1756.

1757.

1758.

1759.

1760.

1761.

1762.

1763.

1764.

1765.

Milorad ijak, Anka Dini

in the transport of timber sortiments. umarstvo, XLVIII (4); 73-84.


Summ.
UDK 630*375
Skaki, Duan; urii, Zoran; Krovi, Almir: Namenska prerada drveta
bukovine u obradke za nametaj = Special-purpose conversion of beechwood into workpieces for furniture. umarstvo, XLVIII (4); 85-92. Summ.
UDK 684
Istorijat umarsko-lovakog muzeja osnovanog u Aleksincu 1921. godine =
History of Forestry-hunting museum founded in Aleksinac in the year 1921.
umarstvo, XLVIII (4); 93-96.
UDK 630*902: 069. 14
Stamenkovi, Vojislav; Simi, Zoran: Karakteristike prirasta ranolistajueg
i kasnolistajueg lunjaka (Q. robur) = Characteristics of early- and late-leafing pedunculate oak (Q. robur). umarstvo, XLVIII (5-6); 3-11. Summ.
UDK 630*56 + 176. 1 Quercus robur
Bankovi, Stania; Mitrovi, Slobodanka: Izrade jedinstvenih (normalnih)
visinskih kriva na osnovu srednje (prosene) visinske krive = Construction
of normal height curves based on the mean (average) height curve. umarstvo, XLVIII (5-6); 12-18. Summ.
UDK 630*522
Tucovi, Aleksandar; Isajev, Vasilije; ijai-Nikoli, Mirjana: Ontogenetska i populaciona adaptivnost hrasta lunjaka na stanitu bele i crne topole =
Ontogenetic and population adaptability of pedunculate oak on white and
black poplar sites. umarstvo, XLVIII (5-6); 19-25. Summ.
UDK 630*165 + 181. 2
Knie, Jii: Optimaler Absatzplan bei beschrnkter Produktionskapazitt =
Optimalni plan plasmana pri ogranienom proizvodnom kapacitetu = Optimal disposal plan at limited production capacity. umarstvo, XLVIII (56); Srpski.
UDK 630*756: 684
Anastasijevi, Neboja: Zemljite Beograda i okoline kao deponija olova oz
automobilskog benzina = Soils of Belgrade and its surroundings as sinks for
automobile emitted lead. umarstvo, XLVIII (5-6); 31-39. Summ.
UDK 630*114
omi, Ratko: Standardizacija (objektivizacija) ukupnog vremena umskog
radnika-sjekaa = Standardization of the total time of forest worker-lumberman. umarstvo, XLVIII (5-6); 40-49. Summ.
UDK 630*305
Lazi, oro: Odreivanje bio-prostora zapremine sastojine = Determination of bio-space and volume of a stand. umarstvo, XLVIII (5-6); 50-52.
Summ.
UDK 630*524
Jai, Milan; Miljkovi, Jovan; ivanovi, Rajka: Kvaenje i upijanje premaza na povrini drveta = The wetting and absorption of coatings at the wood
surface. umarstvo, XLVIII (5-6); 53-65. Summ.
UDK 630*842

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

165

1766. Vujkovi, Ljiljana: Strategija razvoja pejzane arhitekture u Srbiji do 2000.


godine = Strategy of landscape architecture development in the Serbia in
the period till 2000. umarstvo, XLVIII (5-6); 66-75. Summ.
UDK 712
1767. Aleksi, Predrag; Krsti, Milun: Izrada i realizacija plana gajenja uma =
Silvicultural plan design and realization. umarstvo, XLVIII (5-6); 76-85.
Summ.
UDK 630*23 + 911
1768. Gavovi, Dobrivoje; Jezdi, Desimir: Stanje opreme u javnom preduzeu
Srbijaume = The state of equipment in the public enterprise Srbijaume. umarstvo, XLVIII (5-6); 86-94. Summ.
UDK 630*36
1769. Ignjatovi, Nenad; Miljkovi, Jovan; Pjevi, Vukosava: Neki osnovni vidovi korienja soje sa posebnim osvrtom na drvnu industriju = Some new
aspects of soybean utilization with special reference to wood industry. umarstvo, XLVIII (5-6); 95-98. Summ.
UDK 674: 582. 739 Glycine max

1996 (XLIX)
1770. Tomani, Lazar: Resursi (i potencijali) umskih ekosistema Srbije = Resources (and potentials) of forest ecosystems in Serbia. umarstvo, XLIX (12); 3-11. Summ.
UDK 630*91 (497. 11)
1771. Koprivica, Milo; Ratkni, Mihailo: Razvoj i prirast dominantnih stabala u
vetaki podignutim sastojinama etinara na podruju Loznice = Development and increment of dominant trees in artificial coniferous stands in the
region of Loznica. umarstvo, XLIX (1-2); 13-25. Summ.
UDK 630*56 + 232. 4
1772. Lazarev, Vladimir; Vuievi, Slobodan: Znaaj, stanje i ugroenost umskih ekosistema u Srbiji = Significance, state and hazards of forest ecosystems in Serbia. umarstvo, XLIX (1-2); 26-35. Summ.
UDK 502. 75
1773. Bobinac, Martin: Prouavanje uzgojnih potreba u sastojinama lipe na Frukoj gori = Study of silvicultural needs in the lime stands of Fruka gora.
umarstvo, XLIX (1-2); 36-48.
UDK 630*24: 582. 795
1774. Bojovi, Sran: Terpenska varijabilnost crnog bora (Pinus nigra Arn.) sa
Sevena u Francuskoj = Terpene variability of black pine (Pinus nigra Arn.)
from Cevennes in France. umarstvo, XLIX (1-2); 49-57. Summ.
UDK 630*866: 582. 475. 4 (44)
1775. Panti, Damjan: Zapreminske tablice za poljski jasen (F. angustifolia ahl.)
u umama Ravnog Srema = Volume tables for narrow-leaved ash (F. angusifolia Vahl.) in the forests of Ravni Srem. umarstvo, XLIX (1-2); 58-62.
Summ.
UDK 630*52: 582. 931. 4
1776. Glavonji, Branko; Rankovi, Nenad: Model za regulaciju korienja raspoloive koliine drvne sirovine u Srbiji = Model for the regulation of the ava-

166

1777.

1778.
1779.

1780.

1781.

1782.

1783.

1784.

1785.

Milorad ijak, Anka Dini

ilable wood raw material utilization in Serbia. umarstvo, XLIX (1-2);


63-69. Summ.
UDK 630*83 + 85 (497. 11)
Stojni, Bojan: Fauna grinja pauinara (Acari:Tetranychidae) i predatorskih grinja (Acari: Phytoseiidae) drvenastih umskih ukrasnih biljaka Beograda i okoline = Fauna of spider mites (Acari:Tetranychidae) and their
predators (Acari:Phytoseiidae) on wild woody and woody ornamental
plants of Belgrade area. umarstvo, XLIX (1-2); 70-78. Summ.
UDK 595. 4: 630*27
Rankovi, Nenad; Noni, Dragan: umarska politika stanje i problemi =
Forest politics state and problems. umarstvo, XLIX (1-2); 79-89.
UDK 630*903
orovi, Miroljub; Kostadinov, Stanimir: Perspektive i pravci daljeg razvoja struke za zatitu zemljita od erozije = Prospects and directions of further
development of erosion control profession. umarstvo, XLIX (1-2); 9097. Summ.
UDK 630*116
arevi, Branislav: Raunanje vrednosti i ocena stabala u parkovima i drvoredima Vrnjake Banje = Calculation of value and assessment of trees in
the parks and tree rows of Vrnjaka Banja. umarstvo, XLIX (1-2); 98103. Summ.
UDK 630*272
Tucovi, Aleksandar: Nova alohtona vrsta gloga (Crataegus mollis /Torr. et
Gray/ Scheele) u dendroflori Srbije = A new allochthonous specis of hawthorn (Crataegus mollis / Torr. et Gray/ Scheele) in the dendroflora of Serbia). - umarstvo, XLIX (3); 3-12. Summ.
UDK 630*176. 1:582. 734. 3
Isajev, Vasilije; Tucovi, Aleksandar; Mataruga, Milan; ijai-Nikoli,
Mirjana: Efekti inbridinga na osobine klijavaca pajasena (Ailanthus altissima Swingle) = The effect of inbreeding on seedling characteristics of the
tree of heaven (Ailanthus altissima Swingle). umarstvo, XLIX (3); 1332. Summ.
UDK 630*165: 582. 752
Krsti, Milun: Mogunost planiranja prorednih zahvata (sea) korienjem
lokalnog staninog modela razvoja stabala = Possibility of planning thinnings by using the local site models of tree development. umarstvo, XLIX
(3); 23-30.
UDK 630*242
Nikoli, Sreten: Ustanovljavanje vanijih tehnikih elemenata umskih vlaka i vunih linija = Determination of the more important technical elements
of hauls and hauling lines. umarstvo, XLIX (3); 31-37. Summ.
UDK 630*37
Vuievi, Slobodan; okovi, Petar; Baji, Vojislav; Vukovi, Milivoj:
Proizvodne mogunosti umarstva Srbije sa aspekta potreba industrije hemijske prerade drveta Prethodni rezultati = Forestry production possibilities in Serbia from the aspect of wood chemical processing industry Preliminary results. umarstvo, XLIX (3); 38-48. Summ.
UDK 630*86

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

167

1786. Glavaki, Luka: Istraivanje svojstava topolovog drveta sa lokaliteta Glogonj = Research of poplar wood properties from the site of Glogonj. umarstvo, XLIX (3); 49-56. Summ.
UDK 630*812: 582. 623
1787. Matovi, Mili; Vujkovi, Ljiljana: Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)
znaajna ali zapostavljena vrsta u strukturi zelenih povrina Beograda =
Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) important but neglected species in
the structure of Belgrade green spaces. - umarstvo, XLIX (3); 57-64.
Summ.
UDK 630*270: 582. 632. 2
1789. Bujanovi, Biljana; Stevanovi-Janei, Tatjana: Reakcije lignina u sulfatnom pulpovanju i karakteristike kraft lignina = Lignin reactions in sulphate
pulping and characteristics of kraft lignin. umarstvo, XLIX (3); 65-74.
Summ,
UDK 630*861 + 864
1790. Maunaga, Zoran: O proizvodnosti stanita i sastojine = About productivity
of site and stand. umarstvo, XLIX (3); 75-79.
UDK 630*52
1791. oki, Borislav; Vukovi, Milivoj; Popovi, Zdravko; Sekuli, Miroslav:
Uporedno istraivanje prirasta i svojstava drveta rano-i kasnolistajueg hrasta lunjaka = Comparative research of increment and wood properties of
early- and late leafing pedunculate oak. umarstvo, XLIX (4-5); 5-16.
Summ.
UDK 630*56: 582. 632. 2
1792. Tomovi, Zoran; Karai, Dragan: Najee parazitske i saprofitske gljive
na bagremu = The most frequent parasitic and saproitic fungi on black locust. umarstvo, XLIX (4-5); 17-23. Summ.
UDK 630*443: 582. 736
1793. Tomani, Lazar: Sukcesije umskih ekosistema nacionalnog parka Kopaonik (dinamika i posledice) = Forest ecosystem successions in the National
park Kopaonik (dynamics and consequences). umarstvo, XLIX (4-5);
24-28. Summ.
UDK 630*181 (234. 42)
1794. omi, Ratko: Energetska potronja kao pokazatelj optereenja (oteenja)
i prilagoenosti potreba organizma radnika u umarskoj proizvodnji = Energy consumption as an indicator of load and adaptation of human organism
in forestry production. umarstvo, XLIX (4-5); 29-38. Summ.
UDK 630*302
1795. Skaki, Duan: Odreivanje nadmera na dimenzije grubih obradaka primenom mernih lanaca = Determination of the oversizes on the dimensions of
the rough work pieces by uing technological tolerance row. umarstvo,
XLIX (4-5); 39-47. Summ.
UDK 630*839
1796. Jeremi, Dragica; Kolin, Branko: Uporedna analiza metoda merenja vlanosti drveta = Comparative study of wood moisture measuring methods. umarstvo, XLIX (4-5); 48-56. Summ.
UDK 630*812

168

Milorad ijak, Anka Dini

1797. Dedi, Aleksandar: Nain formiranja sorpcionih krivih drveta bukve (Fagus
moesiaca) = A way of forming sorption curves of beech (Fagus moesiaca)
wood. umarstvo, XLIX (4-5); 61-69. Summ.
UDK 630*812
1798. Aleksi, Predrag; Krsti, Milun; Ivanovi, Gordana: Kategorizacija i grupisanje radova na gajenju uma = Categorization and grouping of silvicultural
works. umarstvo, XLIX (4-5); 70-78.
UDK 630*23
1799. Glavonji, Branko: Sirovinska baza u funkciji razvoja prerade drveta u Srbiji = Raw material base in the function of wood processing in Serbia. umarstvo, XLIX (4-5); 79-84. Summ.
UDK 630*831 (497. 11)
1800. Neki podaci o prvoupisanim studentima umarstva = Some data about the
first registered students of forestry. - umarstvo, XLIX (4-5); 85-99.
UDK 630*945. 3
1801. Spasojevi, Prvoslav: Pola veka od upisa druge posleratne generacije studenata umarskog fakulteta = The half century since the admission of the second generation students of Forestry Faculty. - umarstvo, XLIX (4-5); 9091.
UDK 630*945. 3
1802. Karai, Dragan: Pojava i rasprostranjenje patogene gljive Lophodermella
sulcigena u Jugoslaviji = Occurrence and distribution of pathogenic fungus
Lophodermella sulcigena in Yugoslavia. umarstvo, XLIX (6); 3-11.
Summ.
UDK 630*44
1803. Milijaevi, Tanja: Prouavanje biologije Cytospora friesii Sacc. na etinama Abies concolor (Gord.) Hill. = Study of fungus Cytospora friesii Sacc.
biology on Abies concolor (Gord.) Hill. needles. umarstvo, XLIX (6);
12-19. Summ.
UDK 630*44 + 17: 582. 475. 2
1804. Matovi, Mili; Vujkovi, Ljiljana: Ekoloki i ekonomski znaaj kleke (Juniperus communis L.) = Ecological and economic significance of juniper
(Juniperus communis L.). umarstvo, XLIX (6); 20-28. Summ.
UDK 630*181:582. 477. 6
1805. Cenkov, Ljudmil: Prilog razmatranju problema dimenzionisanja korita vodotoka kod biotehnikih regulacija = Contribution to the study of torrent
chanel dimensions in biotechnical regulations. umarstvo, XLIX (6); 2933. Summ.
UDK 630*384
1806. Stefanovi, Bogdan: Analiza veliina elemenata horizontalne projekcije puta na umskim kamionskim putevima = Analysis of elements of axis horizontal projection on forest truck roads. umarstvo, XLIX (6); 35-47.
Summ.
UDK 630*383
1807. Aleksi, Predrag; Deli, Slobodan; Grbi, Perica: Rukovanje sadnim materijalom = Handling with plant material. umarstvo, XLIX (6); 48-58.
UDK 630*232. 3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

169

1808. Maunaga, Zoran:Kvalitetna struktrura jednodobnih sastojina smre sa uzgojnog aspekta = Qualitative structure of spruce stands from silvicultural
aspect. umarstvo, XLIX (6); 59-71.
UDK 630*221
1809. Skoaji, Dejan: Kult drveta i bilja u srpskom narodu = The cult of tree and
plants in Serbian people. - umarstvo, XLIX (6); 72-74.
UDK 630*902

1997 (L)
1810. Krsti, Milun: Prouavanje izdanake sposobnosti nekih vrsta drvea = The
study of coppicing power of some tree species. - umarstvo, L (1); 3-10.
Summ.
UDK 630*231
1811. Aleksi, Predrag: Utvrivanje porekla stabala i sastojina bukve = Determination of tree and stand origin in beech stands. umarstvo, L (1); 11-21.
Summ.
UDK 630*228
1812. Bobinac, Martin; Andraev, Sinia; Simi, Milo: Karakteristike razvoja sastojinske strukture i izbora mera nege u mladim sastojinama lunjaka na podruju Bakog Monotora = Characteristics stand structure development
and choice of tending measures in young pedunculate oak stands in the region of Baki Monotor. umarstvo, L (1); 22-34. Summ.
UDK 630*24
1813. Cvjetianin, Rade: Nova vrsta hrasta za alohtonu dendrofloru Srbije (Quercus imbricaria Michx) = A new oak species for the allochthonous dendroflora in Serbia (Quercus imbricaria Michx). umarstvo, L (1); 35-39.
Summ.
UDK 630*176. 1 Quercus imbricaria
1814. Markovi, edomir; Stojanovi, Aleksandar: Prilog prouavanju faune sipaca (Coleoptera, Scolytidae) u Srbiji = A contribution to the study of bark
beetles (Coleoptera, Scolytidae) in Serbia. umarstvo, L (1); 40-51.
Summ.
UDK 630*453: 595. 768. 24
1815. Lazarev, Vladimir: Primena pesticida u suzbijanju tetne flore kao integralni deo tehnolokog procesa uzgoja etinara u umskim rasadnicima = Application of pesticides in the control of harmful flora as an integral part of
the technological process of conifer cultivation in forest nurseries. umarstvo, L (1); 52-61. Summ.
UDK 630*232. + 441
1816. Braunovi, Sonja; Bilibajki, Svetlana: Proraun faktora erodibilnosti zemljita (K) po metodologiji USLE = Calculation of soil erodibility factor (K)
by USLE methodology. umarstvo, L (1), 62-66. Summ.
UDK 630*116
1817. Bartek, Pavle: Razvoj umarstva u funkciji zatite i unapreenja prirodnih
vrednosti Koviljsko-petrovaradinskog rita = Development of forestry in the
function of protection and enhancement of natural values of Koviljsko-petrovaradinski rit. umarstvo, L (1); 67-78. Summ.

170

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*91: 504. 06


1818. Maunaga, Zoran: Kvalitetna struktura jednodobnih sastojina smre s tehnikog aspekta = Quality structure of even-aged spruce stands from the technical aspect. umarstvo, L (1); 79-93. Summ.
UDK 630*228 Picea abies
1819. Skoaji, Dejan: Hilandarski kult drveta = Hilandar cult of trees. - umarstvo, L (1); 94-95.
UDK 630*902
1820. Nikoli, Sreten; Vukovi, Milivoj: Modeli rasta stabala kao osnova za procenu proizvodnosti i sortimentne strukture kultura crnog bora = Models of
tree growth as the base of assessment of productivity and structure of assortment in Austrian pine plantations. umarstvo, L (2); 3-14. Summ.
UDK 630*56 + 238: 582. 475. 4
1821. Poljakovi-Pajnik, Leopold; Isajev, Vasilije: Promenljivost vie morfolokih
karakteristika jednogodinjih sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.) = Variability of several morphological characteristics of one-year old Austrian pine (Pinus nigra Arn.) seedlings. umarstvo, L (2); 15-27. Summ.
UDK 630*232. 3: 582. 475. 4
1822. Cvjetianin, Rade: Jedna nova strana vrsta hrasta u dendroflori Srbije (Quercus acutissima Carruth.) = A new allochthonous oak species in the dendroflora of Serbia (Quercus acutissima Carruth.). umarstvo, L (2); 2932. Summ.
UDK 630*176.1:582. 632. 2
1823. Markovi, edomir; Stojanovi, Aleksandar: Prvi nalaz vrste Scolytus laevis Chap. (Coleoptera, Scolytidae) u Jugoslaviji = The first finding of the
species Scolytus laevis Chap. (Coleoptera, Scolytidae) in Yugoslavia. umarstvo, L (2); 33-36. Summ.
UDK 630*453: 595. 768
1824. Panti, Damjan: Troulazne zapreminske tablice za hrast lunjak (Quercus
robur Ehrh.) u umama Ravnog Srema = Three-entry volume tables for pedunculate oak (Quercus robur Ehrh.) in the forests of lowland Srem. umarstvo, L (2); 37-44. Summ.
UDK 630*566:582. 632. 2
1825. omi, Ratko: Kriterijumi za izgradnju organizaciono-kadrovske strukture
proizvodno-poslovnih sistema umarstva = Criteria for organisation and
personnel stucture of production and business systems in forestry. umarstvo, L (2); 45-51. Summ.
UDK 630*683
1826. Kostadinov, Stanimir; oki, Mihajlo; Veloji, Miljan: Erozija zemljita u
slivu reke Visoice kao ekoloki faktor = Soil erosion in the catchment of
the river Visoica as an ecological factor. umarstvo, L (2); 53-63. Summ.
UDK 630*116 + 18
1827. ivanovi, Rajka; Jai, Milan: Svojstva drveta od znaaja za degradaciju
spoljanjim faktorima = Wood properties affecting the environmental degradation of wood. umarstvo, L (2); 65-72. Summ.
UDK 630*812 + 852
1828. Marinkovi, Pribislav; Gruji-arevi, Dragana; Petkovi, Duda; arevi,
Branislav: Valorizacija dendroflore i katastar zdravstvenog stanja u parku

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1829.

1830.
1831.
1832.

1833.

1834.

1835.

1836.

1837.

1838.

171

Vrnjake Banje = Evaluation of trees and shrubs and the cadastre of health
state in the park of Vrnjaka Banja. umarstvo, L (2); 73-80. Summ.
UDK 630*270 + 441. 45 (497. 11 Vrnjaka Banja)
Jezdi, Desimir; Bezenek, Boris; Rukavina, eljko: Ispitivanje prototipa
transportne ekipae formirane od traktora IMT-577 4 WD, dizalice D-055 i
poluprikolice TP-10 = Research of the prototype of articulated vehicle equipage formed by the tractor IMT-577 4 WD, crane D-055 and semi-trailer
TP-10. umarstvo, L (2); 81-90. Summ.
UDK 630*375 + 377
Skoaji, Dejan: Vrtna umetnost u periodu turske dominacije = Garden art
during the period of Turkish dominance. - umarstvo, L (2); 92-93.
UDK 712
Maksimovi, Milo: Preventivna zatita od gubara = Preventive management of gypsy moth. umarstvo, L (3); 5-66. Summ.
UDK 630*453 + 41: 595. 787
Karai, Dragan: Mycosphaerella pini E. Rostrup apud Munk: rasprostranjenje, epidemiologija, znaaj i suzbijanje = Mycosphaerella pini E. Rostrup apud Munk: distribution, epidemiology, impact and control. umarstvo, L (4-5); 3-21. Summ.
UDK 630*443: 582. 28
Krsti, Milun: Praktina primena uzgojne analitike u umarstvu = Practical
implementation of silvicultural analytics in forestry. umarstvo, L (4-5);
23-31. Summ.
UDK 630*22
Bobinac, Martin; Grbi, Perica; Janjatovi, Gojko; Abjanovi, Zvonko:
Prorede u mladim sastojinama lunjaka i poljskog jasena na podruju G
Sremska Mitrovica. Thinnings in young stands of pedunculate oak and narrow-leaved ash in the region of FE Sremska Mitrovica. umarstvo, L (45); 33-43. Summ.
UDK 630*242
Guzina, Vojislav; Tomovi, Zoran: Rezultati prouavanja cvetanja bagrema
(Robinia pseudacacia L.) = Results of the study of black locust flowering
(Robinia pseuacacia L.). umarstvo, L (4-5); 45-52. Summ.
UDK 630*161: 581. 46
Jovi, Duan; Bankovi, Stania; Medarevi, Milan; Panti, Damjan: Mogunost korienja debljinskog prirasta pri proizvodnom diferenciranju ekolokih jedinica u raznodobnim umama na Gou = The use possibilty of diameter increment in the production differentiation of ecological units in allaged forests on Mt Go. umarstvo, L (4-5); 53-66. Summ.
UDK 630*562 + 61
Panti Damjan: Troulazne zapreminske tablice za poljski jasen (Fraxinus
angustifolia Vahl.) u umama Ravnog Srema = Three-entry volume tables
for narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) in the forests of lowland Srem. umarstvo, L (4-5); 67-74. Summ.
UDK 630*562: 582. 931. 4
Danilovi, Milorad; okovi, Petar: Potronja goriva i maziva u prorednim
seama hrastovo-grabovih sastojina = Fuel and lubricant consumption in
the thinnings of oak-hornbeam stands. umarstvo, L (4-5); 75-85. Summ.

172

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*32 + 242


1839. omi, Ratko: Kriterijumi za izgradnju organizaciono-kadrovske strukture
proizvodno-poslovnih sistema umarstva = Criteria for organizational and
personnel structure of production and operating systems in forestry. umarstvo, L (4-5); 87-93. Summ.
UDK 630*681
1840. Vujkovi, Ljiljana; Gruji-arevi, Dragana; arevi, Branislav: Dendroflora parkova Vrnjake Banje bogata riznica biljnih vrsta = Dendroflora of
Vrnjaka Banja a rich treasury of plant species. umarstvo, L (4-5); 95106. Summ.
UDK 630*174/. 176. 1
1841. M. M. V.: Novi doktori nauka i magistri = New doctors of science and masters of science. - umarstvo, L (4-5); 119-121.
UDK 630*945. 3
1842. Skoaji, Dejan: Beograd u periodu obnovljene srpske drave = Belgrade in
the period of restorated Serbian state. - umarstvo, L (4-5); 123-125.
UDK 630*902
1843. Skoaji, Dejan: Predeli Srbije u delima putopisaca = Regions in Serbia in
literary works of travel authors. - umarstvo, L (4-5); 126-127.
UDK 630*904
1843. Drai, Milutin: Postanak goleti i poumljavanja u Srbiji = The origin of
bare lands and afforestation in Serbia. umarstvo, L (6); 3-43. Summ.
UDK 630*233
1844. Jovi, Duan; Bankovi, Stania; Medarevi, Milan; Panti, Damjan: Zavisnost duine vremena prelaza i vremena zadravanja jele i bukve u raznodobnim umama na Gou od staninih ulova (tipova uma) = Dependance of
fir and beech transit period and retention period in all-aged forests on Mt.
Go on site conditions (forest types). umarstvo, L (6); 45-55. Summ.
UDK 630*622
1845. Bruji, Jugoslav: Trachycarpus fortunei H. Wendl. u dendroflori Banjaluke
= A Fortunes palm in the dendroflora of Banjaluka (Trachycarpus fortunei
H. Wendl.). - umarstvo, L (6); 57-62. Summ.
UDK 630*176. 1: 582. 545 Trachycarpus
1846. Rankovi, Nenad: Uticaj veliine diskontne stope na duinu finansijske ophodnje kod zasada topole = The influence of discount rate on the financial
rotation length in poplar plantations. umarstvo, L (6); 63-69. Summ.
UDK 630*672 + 238
1847. Zlati, Miodrag; Rankovi, Nenad; Dragovi, Nada; Veloji, Miljan: Naturalni i ekonomski efekti ulaganja u protiverozione radove i proizvodnju sa
aspekta odrivog upravljanja zemljitem u slivu Duevac = Natural and
economic effects of investment of erosion control and production from the
soil management for sustainability aspect in the Duevac watershed.
umarstvo, L (6); 71-81. Summ
UDK 630*116 + 677
1848. orovi, Miroljub; Kadovi, Ratko: Potrebe i pravci naunog i strunog rada u oblasti zatite zemljita od erozije = Prospective development in soil
conservation science and practice. umarstvo, L (6); 83-92. Summ.
UDK 630*116 + 945

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

173

1849. Aleksi, Predrag: Doznaka stabala = Marking of trees. umarstvo, L (6);


93-102. Summ.
UDK 630*321

1998 (LI)
1850. Krsti, Milun: ume hrasta kitnjaka znaaj, rasprostranjenje, bioekologija, stanje i uzgojne mere = Sessile oak significance, distribution, bioecology, state and silvicultural measures. umarstvo, LI (1); 3-28. Summ.
UDK 630*232 + 181 + 176. 1: 582. 632. 2
1851. Bucalo, Vojin: Nalazita crvenog jeremika (Daphne cneorum L.) na Jadovniku u zapadnoj Bosni = Sites of garland-flower (Daphne cneorum L.)
on Mt. Jadovnik in west Bosnia. umarstvo, LI (1); 29-34. Summ.
UDK 630*181. 1: 582. 865
1852. Bercu, Rodica: Anatomical modifications of the corm stele in fern Asplenium septentrionale (L.) Hoff. = Anatomsko-morfoloka graa centralnog cilindra korena paprati Asplenim septentrionale (L.) Hoff. umarstvo, LI
(1); 35-40. Srpski.
UDK 581. 44: 582. 394. 742 = 111
1853. Nikoli, Sreten; Baji, Vojislav: ienje donjih delova stabla od grana znaajna mera nege umskih kultura crnog bora = Pruning the lower stem
significant measure of tending Austrian pine plantations. umarstvo. LI
(1); 41-51. Summ.
UDK 630*245 + 232. 4
1854. Butulija, Svetozar: Mrea izgraenih puteva u umama JP Srbijaume =
Network of roads in the forests of JP Srbijaume. umarstvo, LI (1); 5357. Summ.
UDK 630*686 + 681
1855. orovi, Miroljub: Metodologija kartiranja vodne i eolske erozije u umskim podrujima = Methodology for water and wind erosion mapping in the
forest areas. umarstvo, LI (1); 59-68. Summ.
UDK 630*582/. 583: 551. 311. 21 + 3
1856. Bucalo, Vojin: Zajednica crnog bora sa Jadovnika u zapadnoj Bosni Daphno cneori-Pinetum Rt. ex Bucalo 1997 (Centaureo alpinae-Pinetum nigrae Bucalo 1994) = Austrian pine community on Mt. Jadovnik in west Bosnia (Daphno cneori-Pinetum Rt. ex Bucalo 1997 (Centaureo alpinae-Pinetum nigrae Bucalo 1994). umarstvo, LI (2); 3-13. Summ.
UDK 630*188: 582. 475. 4
1857. Gmry, Duan; Tomovi, Zoran; Paule, Ladislav: Genetic structure of beechwood in Serbia as revealed by isozyme gene markers = Genetika struktura bukve u Srbiji utvrena analizom izoenzima kao genetskih markera.
umarstvo, LI (2); 15-25. Srpski.
UDK 630*165: 582. 632. 2 = 111
1858. Tucovi, Aleksandar; Ocokolji, Mirjana: Osobine i promenljivost klijavaca javorolisnog platana (Platanus x acerifolia Willd.) = Properties and variability of hybrid plane (Platanus x acerifolia Willd.). umarstvo, LI(2);
27-36. Summ.
UDK 630*165 + 232. 3: 582. 732

174

Milorad ijak, Anka Dini

1859. Aneli, Milosav: Bolesti planinskog bora (Pinus mugo Turra) u NP Durmitor = Diseases of mountain pine (Pinus mugo Turra) in NP Durmitor.
umarstvo, LI (2); 37-47. Summ.
UDK 630*443: 582. 475. 4
1860. Risti, Milka: Masovna pojava hrastovog buvaa Altica quercetorum Foud.
(Coleoptera, Chrysomelidae) = Mass occurrence of oak flea beetle Altica
quercetorum Foud. (Coleoptera, Chrysomelidae). umarstvo, LI (2); 4955. Summ.
UDK 630*453: 595. 764
1861. Marinkovi, Pribislav: Pojava Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko and Sutton
na crnom boru u parkovima Srbije = Occurrence of Sphaeropsis sapinea
(Fr.) Dyko and Sutton on Austrian pine in the parks of Serbia. umarstvo,
LI (2); 57-64. Summ.
UDK 630*443: 582. 288 + 475. 4
1862. Kostadinov, Stanimir: Ureenje bujinih tokova u Srbiji = Torrent control in
Serbia. umarstvo, LI (2); 65-73. Summ.
UDK 630*383
1863. Marinkovi, Pribislav: Komparativna prouavanja patogenosti Dothichiza
populea Sacc. et Briard poreklom iz raznih klonova = Comparative study of
pathogenocity Dothichiza populea Sacc. et Briard. origin from different
poplar clones. umarstvo, LI (2); 83-84
UDK 630*443
1864. Lazarev, Vladimir: Prilog poznavanju najznaajnijih uzronika bolesti borovih etina iz roda Lophodermium = Contribution to the study of the most
important causals of pine needles disease from genus Lophodermium. umarstvo, LI (3-4); 1-14. Summ.
UDK 630*443:582. 475. 4
1865. Simi, Milo: Uzgojne mere u umama lunjaka na podruju Sombora = Silvicultural measures in pedunculate oak forests in the region of Sombor.
umarstvo, LI (3-4); 15-25. Summ.
UDK 630*241/. 242: 582. 632. 2
1866. Bucalo, Vojin: Acidofilna uma bukve sa jesenjom aikom sa Jadovnika u
zapadnoj Bosni (Ass. Luzulo-Fagetum Meusel 1937, var. geogr. Bucalo
1994) = Acidophilous community of beech with Sesleria autumnalis on Jadovnik in west Bosnia. - umarstvo, LI (3-4); 27-35. Summ.
UDK 630*188: 582632-1
1867. Orlovi, Saa: Varijabilnost elemenata anatomske grae lista na poprenom
preseku klonova crnih topola = Variability of leaf anatomic structure of
poplar clones on the cross section. umarstvo, LI (3-4); 37-44. Summ.
UDK 630*168: 581. 45: 582. 623
1868. Vukovi, Milivoj; Glavendeki, Milka; Mihajlovi, Ljubodrag: Problem
devitalizacije izdanakih hrastovih uma = State of coppice oak stands and
some causes of their degradation. umarstvo, LI (3-4); 45-52. Summ.
UDK 630*453
1869. Stefanovi, Bogdan: Uticaj veliine ugla skretanja na poluprenik krunih
krivina na umskim putevima = The influence of deflection angle on the circular curve radius on forest roads. umarstvo, LI (3-4); 53-59. Summ.
UDK 630*383

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

175

1870. omi, Ratko: Motivacioni proces kod radnika u umarskoj proizvodnji =


Process of motivation of workers in forestry production. umarstvo, LI (34); 61-70. Summ.
UDK 630*64
1871. Mihajlovi, Ljubodrag; arevi, Branislav: Predlog organizacije obrade
podataka za izvetajno-dijagnozno-prognoznu slubu zatite uma = Suggestion for the organization of infromation-diagnosis-prognosis service in forest production. umarstvo, LI (3-4); 71-81. Summ.
UDK 630*453: 65. 012. 122
1872. Vidanovi, Rajko: Stanini uslovi i ume centralnog dela Stare planine = Site conditions and forests in the central part of Stara planina = umarstvo, LI
(5-6); 1-8. Summ.
UDK 630*11 + 904 (234. 42)
1873 Stefanovi, Bogdan; Baji, Vojislav: Uticaj rastojanja sabirnih linija na produktivnost rada pri proreivanju u ravniarskim umama = Effect of yarding
line distance on productivity in lowland forest intermediate cutting. umarstvo, LI (5-6); 9-18. Summ.
UDK 630*37 + 311 + 242
1874. Rankovi, Nenad; Butulija, Svetozar: Prilog utvrivanju finansijskih merila
za procenu isplativosti investiranja u gradnju umskih puteva primer G. J.
Brodica, severni Kuaj = Contribution to the fixing of financial criteria
for appraisal of investments payability in forest roads construction. - umarstvo, LI (5-6); 19-26. Summ.
UDK 630*383: 65. 011. 4
1875. Jezdi, Desimir; Rukavina, eljko: PRO TEC ispirai doprinose smanjenju
potronje pogonskog goriva kod dizl motora = PRO TEC rinsers reduce the
fuel consumption with Diesel motors. umarstvo, LI (5-6); 27-34. Summ.
UDK 621. 436
1876. Marinkovi, Pribislav; Vujkovi, Ljiljana; Gruji-arevi, Dragana; arevi, Branislav; Paunovi, Zoran: Mesto i znaaj parkova u turistikoj ponudi
banjskih mesta = Place and significance of parks in tourist offer of spas and
climatic resorts. umarstvo, LI (5-6); 35-45. Summ.
UDK 712. 255: 711. 455
1877. Dedi, Aleksandar; Petrovi, Aleksandar; Ivkovi, Dragoljub: Uticaj parametara vazduha na brzinu odavanja vlage drveta bukve (Fagus silvatica) i
smre (Picea abies) = The effect of parameters of air on the rate of evaporation moisture of beech (Fagus silvatica) and spruce (Picea abies) wood. umarstvo, LI (5-6); 47-56. Summ.
UDK 630*847 + 81: 674. 031. 12 + 13
1878. Bucalo, Vojin: Antropogeni uticaji na umsku vegetaciju Jadovnika u zapadnoj Bosni = Anthropogenic impacts on forest vegetation of Jadovnik in
west Bosnia. umarstvo, LI (5-6); 57-68. Summ.
UDK 630*907: 504. 03/. 05
1879. Obratov-Petkovi, Dragica; uki, Matilda: Floristika istraivanja retkih
umskih i livadskih ekosistema jugozapadne Srbije = Floristic study of rare
forest and meadow ecosystems in southwest Serbia. umarstvo, LI (5-6);
69-74. Summ.
UDK 630*180 + 187/. 188

176

Milorad ijak, Anka Dini

1880. Spasojevi, Prvoslav: Sto trideset godina Saveza inenjera i tehniara Srbije
= One hundred and thirty years of Union of forest engineers and technicians
of Serbia. - umarstvo, LI (5-6); 75.
UDK 630*972: 061. 75
1881. Pola veka izlaenja asopisa umarstvo = Half century of publication of
the periodical umarstvo. - umarstvo, LI (5-6); 76-77.
UDK 630*902: 061. 75
1882. Marinkovi, Pribislav: Varijabilnost i naslednost osetljivosti crnih topola na
rak kore (Dothichiza populea Sacc. et Br.) doktorska disertacija Zorana
Tomovia = Variability and sensitivity heredity of black poplars at poplar
cancer (Dothichiza populea Sacc. et Br.) doctoral dissertation of Zoran
Tomovi. umarstvo, LI (5-6); 79-80.
UDK 630*443 + 176. 1 Populus nigra

1999 (LII)
1883. Bojovi, Sran: Biodiverzitet nekih vrsta umskog drvea = Biodiversity of
some forest tree species. umarstvo, LII (1-2);1-13. Summ.
UDK 630*174. 7/176. 1: 577. 5
1884. Bojovi, Sran; Stojii, Dragana; Grbovi, Branislava: Morfoloko-fizioloka varijabilnost nekih vrsta drvea = Morphological and physiological
variability of tree species. umarstvo, LII (1-2); 15-25. Summ.
UDK 630*174. 7/. 176, 1: 581. 4
1885. Bankovi, Stania; Panti, Damjan: Mogunost primene deliminog premera pri inventuri prebirnih sastojina na Tari = Implementation of partial cruise in the inventory of selection stands on Mt. Tara. umarstvo, LII (1-2);
27-40. Summ.
UDK 630*524. 6
1886. Drai, Dragana: Baba Velka, stanje vegetacije i mogunosti korienja
za rekreaciju = Baba Velka, state of vegetation and possibility for recreration, . umarstvo, LII (1-2); 41-54. Summ.
UDK 630*907. 2
1887. orovi, Miroljub; Leti, Ljubomir: Osmatranje nivoa podzemnih voda na
podruju G. J. Jasensko-Belilo, umsko gazdinstvo Sremska Mitrovica =
Observation of underground water level in the area of Jasensko-Belilo,
Sremska Mitrovica. umarstvo, LII (1-2); 55-60. Summ.
UDK 630*116: 551. 49
1888. Jezdi, Desimir; ukanovi, Zoran; Lazi, Zoran: Prevoz tehnike oblovine
kamionom KRAZ sa hidraulinom dizalicom D-900 = Transport of technical beech roundwood by the lorry KRAZ with hydraulical crane D-900.
umarstvo, LII (1-2); 61-68.
UDK 630*375
1889. orovi, Miroljub: Vode uma i umskih podruja kao prioritetni proizvod
umskih ekosistema = Forest water yields as first priority product of forest
ecosystems. umarstvo, LII (1-2); 69-77.
UDK 630*116 + 181. 3
1890. Golubovi-urguz, Vesna; Nikoli, Biljana: Ispitivanje fitopatoloke zaraenosti semena Pinus wallichiana A. B. Jacks. i njegovog uticaja na klija-

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

1896.

1897.

1898.

1899.

177

vost = Study of phytopathological infection of Pinus wallichianaA. B. Jacks. seed and its effect on germination energy. umarstvo, LII (1-2); 79-84.
UDK 630*443 + 232. 3 + 174. 7 Pinus wallichiana
Radojevi, Ljiljana; Zdravkovi-Kora, Sneana; Kozomara, Branka; ali,
Duica; Jevremovi, Slaana: Uloga biotehnologije u razmnoavanju i gajenju drvenastih vrsta = The role of biotechnology in the multiplication and
improvement of woody plants. umarstvo, LII (3-4); 1-12. Summ.
UDK 630*232. 3
Bucalo, Vojin: Nova nalazita grma Laburnum anagyroides Medik. na Jadovniku u zapadnoj Bosni = New findfings of the species Laburnum anagyroides Medik. on Mt. Jadovnik in west Bosnia. umarstvo, LII (3-4); 1322. Summ
UDK 630*181. 1
Tucovi, Aleksandar; Viloti, Dragica; Radoevi, Gordana: Pinus monophylla Torr. et Frem., jednoigliavi bor u parku Meteoroloke opservatorije
na Vraaru u Beogradu = Pinus monophylla Torr. et Frem., nut pine, in the
Meteorological observatory park at Vraar, Belgrade. umarstvo, LII (34); 23-32. Summ.
UDK 630*174. 7: 582. 475. 2
Bankovi, Stania; Jovi, Duan; Medarevi, Milan; Panti, Damjan: Oblik
stabala cera (Querus cerris L.) u umama Ravnog Srema = Turkey oak (Quercus cerris L.) in the forests of Ravni Srem. umarstvo, LII (3-4); 33-42.
Summ.
UDK 630*176. 1: 582. 632. 2
Koprivica, Milo: Planiranje veliine uzorka za procjenu zapremine vjetaki podignutih sastojina crnog bora = Planning of sample size for volume
assessment in arificially established stands of Austrian pine. umarstvo,
LII (3-4); 43-55. Summ.
UDK 630*562 + 232. 4 + 174. 7 Pinus nigra
Baji, Vojislav; Danilovi, Milorad: Istraivanje zavisnosti vremena see i
izrade drvnih sortimenata od prenika na prsnoj visini i starosti stabla u hrastovo-grabovim sastojinama = Dependance of timber assortement cutting
and sorting time on the diameter at breast height and tree age in oak-hornbeam stands. umarstvo, LII (3-4); 57-66. Summ.
UDK 630*311 + 522 + 55
Janjatovi, Gojko; orevi, Zoran: Mogunosti primene umske sejaice
pri podizanju i obnovi uma = Application of forest sowing machine in forest establishment and regeneration. umarstvo, LII (3-4); 67-73. Summ.
UDK 630. 232
Batini, Milanka: Uloga i funkcija umske uprave u organizaciji umarstva
Srbije = Role and function of forest district administration office in the organization of forestry in Serbia. umarstvo, LII (3-4); 75-81. Summ.
UDK 630*66
Tomani, Lazar: Savremena ekosistemska shvatanja smese i evolucija postojeih uma u Srbiji = Modern ecosystem conceptions of the mixture and
the evolution actual forests in Serbia. umarstvo, LII (3-4); 1-7. Summ.
UDK 630*181 + 622

178

Milorad ijak, Anka Dini

1900. Bucalo, Vojin: Prilog poznavanju flore mahovina planine Jadovnik u zapadnoj Bosni = Contribution to the study of moss flora on the mountain Jadovnik in west Bosnia. umarstvo, LII (3-4); 9-19. Summ.
UDK 630*173. 2: 582. 32 (234. 42 Jadovnik)
1901. Marovi, Miroslava; Miri, Milenko; Popovi, Zdravko: Promena vrstoe
na pritisak i gubitak mase drveta Quercus petraea agg. pod dejstvom gljive
Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill = Change of compression
strength and mass loss of Quercus petraea wood caused by the fungus Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Murrill. umarstvo, LII (3-4); 21-29.
UDK 630*812 + 844: 582. 287
1902. Vujkovi, Ljiljana; arevi, Branislav; Gruji-arevi, Dragana: Podunavske bare bivi majdan ljunka budua turistiko-rekreativna zona na Zapadnoj Moravi = The marshes of Podunavci the former gravel pit future
tourist-recreation zone along the river Zapadna Morava. umarstvo, LII
(3-4); 31-40. Summ.
UDK 712 (282)
1903. Vueti, Jovan: Gojgi-Cvijovi, Gordana; Gopevi, Kristina; Izrael, Lidija: Jestive gljive (peurke) cenjen proizvod ishrane = Mushrooms an important food product. umarstvo, LII (3-4); 41-49. Summ.
UDK 635. 8
1904. Batini, Milanka: Revirni sistem upravljanja i gazdovanja umama u organizaciji umarstva u Srbiji = Forest district system of forest management in
the forestry oragnization structure. umarstvo, LII (3-4); 51-56. Summ.
UDK 630*681
1905. Marinkovi, Pribislav; Spasojevi, Prvoslav: Sto godina rada umskih uprava u Srbiji = On the hundredth anniversary of forest administration in Serbia. umarstvo, LII (3-4); 57-66. Summ.
UDK 630*681: 061. 75
1906. Lazarev, Vladimir: Suenje hrasta lunjaka i kitnjaka u Evropi = Dieback of
pedunculate and sessile oak in Europa. umarstvo, LII (3-4); 67-68.
UDK 630*453 + 46
1907. Bukvi, Sreko: Zakonski i ostali propisi koji se odnose na ureivanje uma
= Legal and other regulations refering to the forest management. umarstvo, LII (3-4); 69-75.
UDK 630*62 + 93

2000 (LIII)
1908 Vuievi, Slobodan; Vukovi, Milivoj: Ostalo umsko zelenilo u funkciji
produkcije drveta i zatite ivotne sredine = Other forest greenery in the
function of timber production and environmental protection. - umarstvo,
LIII (1); 1-8. Summ.
UDK 630*907
1909. tajner, Dubravka; Orlovi, Saa: Antioksidantna aktivnost listova klonova
topola = Antioxidant activity of leaves of poplar clones. umartstvo, LIII
(1); 9-18. Summ.
UDK 630*160: 581. 135: 582. 623

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

179

1910. Markovi, edomir; Stojanovi, Aleksandar: Prilog poznavanju faune sipaca (Coleoptera, Scolytidae) planine Go = Contribution to the study of bark
beetle (Coleoptera, Scolytidae) fauna of the mountain Go. umarstvo,
LIII (1); 17-23. Summ.
UDK 630*453: 595. 768. 24 (234. 42 Go)
1911. Danilovi, Milorad; Tomaevi, Ivan: Efekti pri privlaenju oblog drveta
mekih liara forvarderom VKS 9041 = Effects of soft broadleaf technical
roundwood hauling by forwarder VKS 9041. umarstvo, LIII (1); 25-31.
Summ.
UDK 630*371
1912. Kopitovi, piro; Klanja, Bojana; Gai, Branko: Gornja toplotna mo drveta i kore nekih liarskih vrsta = Higher heating value of wood and bark
of some broadleaves species. umarstvo, LIII (1); 33-41. Summ.
UDK 630*812
1913. ekovi, Vojislav: Primena kaskada pri regulaciji malih vodotoka = Implementation of cascades in the regulation of small watercourses. umarstvo,
LIII (1); 43-51. Summ.
UDK 630*116: 627. 142
1914. Bukvi, Sreko: umarsko zakonodavstvo koje se odnosi na planiranje gazdovanja umama = Forest legislature refering at planning of forest managing. umarstvo, LIII (1); 53-58.
UDK 630*93 + 61
1915. Mini, Slavko: Nezapaeni krater ugaenog vulkana na Velikom Jastrepcu =
Unnoticed crater of extinct volcano on Veliki Jastrebac. umarstvo, LIII
(1); 58-59.
UDK 551. 21
1916. Markovi, edomir; Stojanovi, Aleksandar: Novi prilog poznavanju faune
sipaca (Coleoptera, Scolytidae) Kosmaja = A new contribution to the stud
of the bark beetles (Coleoptera, Scolytidae) of Mt. Kosmaj. umarstvo,
LIII (2-3); 1-5. Summ.
UDK 630*453: 595. 768. 24
1917. Veloji, Miljan: Valorizacija efekata poprenih objekata u bujici Malac =
Evaluation of effects of transverse structures in the torrent Malac. umarstvo, LIII (2-3); 7-15. Summ.
UDK 630*384 (043. 5)
1918. Bucalo, Vojin: Lekovite biljke u umskim fitocenozama planine Jadovnik
zapadna Bosna = Medicinal plants in forest plant communities of the mountain Jadovnik West Bosnia. umarstvo, LIII (2-3); 17-26. Summ.
UDK 630*188: 633. 88
1919. Jezdi, Desimir; ogovi, Mira; Vui, Magalj; Doi, Branko; Mrenovi, Stevo: Ispitivanje prototipa mini-transportne ekipae formirane od traktora IMT-539, dizalice D-025 i poluprikolice TP-5 = Testing of a prototype
of mini-articulated vehicle composed of tractor IMT-539, crane D-025 and
semi-trailer TP-5. umarstvo, LIII (2-3); 29-38. Summ.
UDK 630*375
1920. Filipovi, Milosav: Stanje i projekcija izgradnje i rekonstrukcije umskih
puteva u uslovima Nacionalnog parka Kopaonik = State and projection of

180

1921.
1922.

1923.

1924.

1925.

1926.
1927.

1928.

1929.

1930.

Milorad ijak, Anka Dini

the construction and reconstruction of forest roads in the conditions of the


National park Kopaonik. - umarstvo, LIII (2-3); 39-45. Summ.
UDK 630*383
Batini, Milanka: Organizacija uvanja i zatite uma = Organization of forest guarding and protection. umarstvo, LIII (2-3); 47-57. Summ.
UDK 630*41
Noni, Dragan: Organizacija umarstva u Evropskoj Uniji i zemljama u
tranziciji = Organization of forestry in EU and countries in transition. umarstvo, LIII (2-3); 59-78. Summ.
UDK 630*68 (4)
Lazarev, Vladimir; Golubovi-urguz, Vesna: Rhabdocline pseudotsugae
Syd. nova bolest etina duglazije u Srbiji = Rhabdocline pseudotsugae
Syd. A new disease of Douglas fir needles in Serbia. - umarstvo, LIII (23); 79-86. Summ.
UDK 630*443: 582. 282
Noni, Dragan: Organizaciona struktura umarstva odabranih SIE zemalja
= Organization structure of forestry of selected countries. umarstvo, LIII
(2-3); 87-89.
UDK 630*68
Jovanovi, Branislav: Povodom odbrane disertacije Martina Bobinca Istraivanja prirodne obnove lunjaka (Quercus robur L. ) i izbor metoda obnavljanja u zavisnosti od staninih i sastojinskih uslova = On the occasion
of dissertation defence from Martin Bobinac Studies of the natural regeneration of pedunculate oak (Quercus robur L.) -umarstvo, LIII (2-3); 9091.
UDK 630*945. 3: 378. 245: 582. 632. 2
Bukvi, Sreko: Biro za projektovanje u umarstvu 1950-2000 = Bureau for
projects in forestry 1950-2000. - umarstvo, LIII (2-3); 92-106.
UDK 630*945: 62-11
Koprivica, Milo; Drai, Milutin; okovi, Petar: Uzgojni i ekonomski
efekti nege kultura i vetaki podignutih sastojina etinara kojim gazduje JP
Srbijaume = Silvicultural and economic effects of tending in conifer
plantations and artificially established stands managed by SE Srbijaume.
umarstvo, LIII (4-5); 1-13; Summ.
UDK 630*241 + 238
Drai, Milutin; Koprivica, Milo; okovi, Petar: Stanje izdanakih uma i
uzgojno-ekonomski efekti predloenih mera melioracije = State of coppice
forests and silvicultural economic effects of the proposed improvement
measures. umarstvo, LIII (4-5), 13-23. Summ.
UDK 630*222 + 651
Aleksi, Predrag: Projekcija razvoja dobnih razreda i mogui etat u bukovim umama JP Srbijaume = Projection of age class development and
potential felling volume in beech forests managed by the state enterprise
Srbijaume. umarstvo, LIII (4-5); 25-38. Summ.
UDK 630*62
Vukovi, Miliovoj; Stamenkovi, Vojislav; Staji, Branko: Elementi izgraenosti i rasta izdanakih sastojina neophodni parametri za definisanje
privrednih i ekolokih ciljeva = Elements of coppice stand structure and

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1931.

1932.

1933.

1934.

1935.

1936.

1937.

1938.

1939.

181

growth necessary parameters for the definition of economic and ecological aims. umarstvo, LIII (4-5); 39-48. Summ.
UDK 630*222 + 627
Kopitovi, piro; Klanja, Bojana: Drvo topola kao sirovina za proizvodnju
ljutenog furnira = Poplar wood as raw material for peeled veneer manufacture. umarstvo, LIII (4-5); 49-57. Summ.
UDK 630*832. 2: 582. 623 Populus
Obratov-Petkovi, Dragica; Cveji, Jasminka; Tutuni, Andreja: Floristike karakteristike sliva Kumodrakog potoka = Floristic characteristics of
Kumodra stream watershed. umarstvo, LIII (4-5); 59-71.
UDK 581. 9
Milijaevi, Tanja: Patogenost i mogunost suzbijanja gljive Sphaeropsis
sapinea Dyko & Sutton uzronika propadanja Pinus vrsta Jugoslaviji =
Pathogenicity and the possibility of control of Sphaeropsis sapinea Dyko &
Sutton agent of Pinus species dying in Yugoslavia. umarstvo, LIII (45); 73-85. Summ.
UDK 630*443: 174. 7 Pinus sp.
Kovaev, Atanas: Stanje i problemi razvoja sistema zelenila grada Sofije =
Present status, problems and perspectives for development of the green system of the capital municipality. umarstvo, LIII (4-5); 87-96. Summ.
UDK 712. 25 (497. 2 Sofija)
Rakonjac, Ljubinko; Kozica, Ertekin; Furtula, Radenko: Istraivanje prijema umskih kultura crnog i belog bora na Peterskoj visoravni = Study of
survival of Austrian and Scots pine forest plantations of Peterska visoravan. umarstvo, LIII (4-5); 97-107. Summ.
UDK 630*232: 582. 475. 2 Pinus
Perovi, Boidar: Milutin Vujovi, novinar povodom pola stolea saradnje = Milutin Vujovi, journalist in occasion of the half century of collaboration. umarstvo, LIII (4-5); 109-110.
UDK 3-057 Milutin Vujovi
Bobinac, Martin; imunovaki, ore: Mogunosti primene herbicida u vidu totalnog folijarnog tretmana u procesu pripreme sastojina lunjaka za
obnovu = Application pf total foliar tretament in the process of pedunculate
oak stand preparation for regeneration. umarstvo, LIII (6); 1-10. Summ.
UDK 630*231 + 414: 582. 632. 2
Aleksi, Predrag; Krsti, Milun; Stamenkovi, Aleksandar: Proizvodnost
sastojina i razvoj stabala u izdanakoj umi kitnjaka sa grabom i cerom i
vetaki podignutim sastojinama etinara na Radanu = Stand productivity
and tree development in the coppice forest of sessile oak with hornbeam
and Turke oak and in artificially established conifer stands on Radan. - umarstvo, LIII (6); 11-20. Summ.
UDK 630. 56 231 + 238
Danilovi, Milorad; Tomaevi, Ivan: Efekti rada pri iveranju panjeva evroamerike topole Populus euramericana cl. I-214 ureajem Ellettari = Work
effects of chipping Euramerican poplar Populus euramericana I-214 stumps by Ellettari equipment. umarstvo, LIII (6); 21-27; Summ.
UDK 630*33 + 367

182

Milorad ijak, Anka Dini

1940. Belanovi, Sneana; Kneevi, Milan; Kadovi, Ratko: Indikatorska vrednost pristupanosti tekih metala kao jedan od faktora za procenu stanja
kvaliteta umskih zemljita = Indicator value of heavy metals bioavailability as a factor of forest soil quality evaluation. umarstvo, LIII (6); 2936. Summ.
UDK 630*114. 2: 546. 8
1941. Kadovi, Ratko; Kneevi, Milan; Medarevi, Milan; Belanovi, Sneana:
Sadraj tekih metala u umskim ekosistemima G. J. Go-Selite Vrnjaka Banja = Heavy metal content in the M. U. Go-Selite forest ecosystem Vrnjaka Banja. umarstvo, LIII (6); 37-44. Summ.
UDK 630*114. 2 + 18
1942. Batini, Milanka: Organizacija kontrole u umarstvu = Organization of control in forestry. umarstvo, LIII (6); 45-53. Summ.
UDK 630*93
1943. Aleksi, Predrag; okovi, Petar; Ivkovi, Adam: Izrada izvoakih planova = Elaboration of perfomer plans. umarstvo, LIII (6); 55-74.
UDK 630*903

2001 (LIV)
1944. Vuievi, Slobodan: uma i ivotna sredina znaaj uma = Forest and environment significance of forests. umarstvo, LIV (1-2); 1-10; Summ.
UDK 630*907
1945. Orlovi, Saa; Erdei, Joka; Radivojevi, Srbislav; Obuina, Zoran; Janjatovi, Gojko: Strategija i rezultati oplemenjivanja hrasta lunjaka (Quercus
robur L.) u Sremu = Strategy and results of pedunculate oak (Quercus robur L.) breeding in Srem. umarstvo, LIV (1-2); 11-16. Summ.
UDK630*232. 2: 582. 632 Quercus robur
1946. Bercu, Rodica: Structural organization of the root in some autochthonous
ferns = Strukturna organizacija korena nekih autohonih paprati. umarstvo, LIV (1-2); 17-21. Srpski.
UDK 630*164:581. 43: 583. 35
1947. Jezdi, Desimir; Spasovi, Vladeta; ukanovi, Zoran; Lazi, Zoran: Prevoz drvnih sortimenata kamionskom kompozicijom FAP 2628 sa hidraulinom dizalicom D-090 i prikolicom UTVA P-12/14 = Transportation of
wood products by truck compositionFAP 2628 with hydraulic lift D-090
and trailer UTVA P-12/14. umarstvo, LIV (1-2); 23-31. Summ.
UDK 630*377
1948. Noni, Dragan; Rankovi, Nenad: Ekoloki principi i standardi u savremenoj umarskoj politici nordijskih zemalja = Ecological principles and standards in modern forestry policy of nordic countries development and organization. umarstvo, LIV(1-21); 33-43.
UDK 630*904: 504 (48)
1949. Ferlin, Franc: Slovenaki model reorganizacije i privatizacije u umarstvu =
Reorganization and privatisation in forestry of Slovenia. umarstvo, LIV
(1-2); 45-53. Summ.
UDK 630*68: 65. 011. 8

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

183

1950. Vlatkovi, Slavko: Priprema rada i proizvodnje u umarstvu po sistemu radilita = Work and production preparation in forestry based on working
site system. umarstvo, LIV (1-2); 55-60. Summ.
UDK 630*64: 65. 015
1951. ekovi, Vojislav; Risti, Ratko: Primena obaloutvrda kao regulacionih elemenata = Application of streambank revetments as regulation elements.
umarstvo, LIV (1-2); 61-69. Summ.
UDK 630*384: 627. 41
1952. Veloji, Miljan; Stanii, Mirjana; Jovanovi, Dubravka: Primena projekta
predvianja vodne erozije (Water erosion prediction project) na primeru
MS Beograd = Application of water erosion prediction project on the example of MS Beograd. umarstvo, LIV (1-2); 71-78. Summ.
UDK 630*384. 3
1953. Bukvi, Sreko: Prilozi za istoriju ureivanja uma = Contributions for history of forest management. umarstvo, LIV (1-2); 79-86.
UDK 630*62
1954. Janjatovi, Gojko: Plodne godine u umama Ravnog Srema = Fertile years
in forests of Ravni Srem. umarstvo, LIV (1-2); 87-95.
UDK 581. 16
1955. Radojevi, Ljiljana: Primena kulture in vitro u umarstvu = Application of
in vitro tissue culture in forestry. umarstvo, LIV (3-4); 1-16. Summ.
UDK 630*165 + 168: 58. 085
1956. Gali, Zoran; Ivanievi, Petar; Orlovi, Saa; Peke, Saa: Elementi plodnosti i proizvodnja drvne mase nekih sorti crnih topola na fluvisolu i humofluvisolu u Srednjem Podunavlju = Elements of soil fertility and the production of wood volume of some black poplar clones on fluvisol and humofluvisol in the middle Danube basin. umarstvo, LIV (3-4); 17-23. Summ.
UDK 630*114. 5 + 547 + 238
1957. Govedar, Zoran: Zavisnost duine letorasta od vrste drvea, visine podmlatka i jaine osvijetljenosti = Dependance of short shoot length of tree species, seedling height and light intensity. - umarstvo, LIV (3-4); 25-36.
Summ.
UDK 630*164 + 176. 1: 581. 44: 58. 035
1958. Kostadinov, Stanimir; Markovi, Slaana; Todosijevi, Mirjana; Dragovi,
Nada: Uticaj umskih ekosistema na eroziju zemljita i transport nanosa =
The influence of the forest ecosystems on the soil erosion and sediment
transport. umarstvo, LIV (3-4); 37-44. Summ.
UDK 630*383: 629. 072
1959. Veloji, Miljan: Vrednovanje prirodnih efekata tehnikih objekata u Kovanlukom potoku kod Nike Banje = Evaluation of natural effects of technical
structures in Kovanluki potok nearby Nika Banja. umarstvo, LIV (34); 44-55. Summ.
UDK 630*384
1960. Srevi, Bojan; Srevi, Zorica; Radonji, Laketa; Radosavljevi, Nenad:
Strateko upravljanje u umarstvu pomou analitikog hijerarhijskog procesa = Strategic management of forestry by use of analytic hierarchy process.
umarstvo, LIV (3-4); 57-68. Summ.
UDK 630*68

184

Milorad ijak, Anka Dini

1961. Kei, Ljiljana: umarska politika vedske = Forestry policy in Sweden.


umarstvo, LIV (3-4); 69-79. Summ.
UDK 630*903
1962. Marinkovi, Pribislav; Gruji-arevi, Dragana; arevi, Branislav: Analiza praktinog znaaja vrnjake metode snimanja parkova = Analysis of the
practical significance of the Vrnjaka method of park survey. - umarstvo,
LIV (3-4); 81-89. Summ.
UDK 630*272
1963. Vujkovi, Ljiljana: Odrivi turizam u nacionalnim parkovima i drugim prirodnim dobrima u Srbiji = Sustainable tourism in the national parks and other protected natural areas in Serbia. - umarstvo, LIV (3-4); 91-98. Summ.
UDK 712. 25 + 3
1964. Bukvi, Sreko: Ureivanje uma u praksi = Forest management in practice.
umarstvo, LIV (3-4); 99-108.
UDK 630*61
1965. Radojevi, Ljiljana; Jevremovi, Slaana; Suboti, Angelina; ZdravkoviKora, Sneana; ali, Duica: Primena kulture tkiva i genetskog inenjeringa za poboljanje rezanog cvea = Plant tissue culture and genetic engineering for cut-flower improvement. umarstvo, LIV (5-6); 1-20. Summ.
UDK 630*165: 635. 9
1966. Stefanovi, Bogdan; Trofimovi-Naskovec, Mihail: Istraivanje graninih
vrednosti brzine vozila u krivinama na umskim putevima = Study of critical values of vehicle velocities at forest road curves. - umarstvo, LIV (56); 21-30. Summ.
UDK 629. 1: 612. 761: 630. 383
1967. Dedi, Aleksandar; Petrovi, Aleksandar; Komatina, Mirko: Analitiko opisivanje kinetike suenja drveta bukve (Fagus moesiaca) = Analytic description of drying kinetics curve s of beech (Fagus moesiaca). - umarstvo,
LIV (5-6); 31-40. Summ.
UDK 630*847
1968. Joksimovi, Vesna; Gaji, Bojan: Geoloka podloga bukovih uma Brezovice (Kuaj) = Parent rock of beech forests of Brezovica (Kuaj). umarstvo, LIV (5-6); 41-46. Summ.
UDK 630*114 + 188
1969. Neveni, Radovan: GIS u domenu umarstva = GIS in forestry domain.
umarstvo, LIV (5-6); 47-55. Summ.
UDK 630*945. 14
1970. Bukvi, Sreko: Izrada osnove gazdovanja umama = Elaboration of the basis for forest managing. . umarstvo, LIV (5-6); 57-68.
UDK 630*61

2002 (LV)
1971. Risti, Ratko: Reim pojave velikih voda na bujinim slivovima u Srbiji =
Regime of occurrence of maximal discharges on torrential catchments in
Serbia. - umarstvo, LV
(1-3); 1-14. Summ.
UDK 630*384: 556. 166

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

185

1972. Stefanovi, Bogdan; Vasiljevi, Predrag: Ispitivanje mogunosti primene


meraa duine sa kalkulatorom kao brojaem u projektovanju umskih puteva = Study of potential application of length measuring instrument with a
calculator counter in forest roads design. umarstvo, LV (1-3); Summ.
UDK 630*383: 531. 757
1973. Simi, Radovan: Utvrivanje optimalne otvorenosti uma umskim kamionskim putevima = Assessment of optimal forest accessibility by forest truck
roads. umarstvo, LV (1-3); 23-28. Summ.
UDK 630*383
1974. Macan, Ivan: Vodni potencijal sliva Gvozdake reke na Gou i njihov uticaj
na unapreivanje i zatitu ivotne sredine = Water potentialin catchment area of Gvozdaka river on mountain Go and their influence on improvement and protection of environment. umarstvo, LV (1-3); 29-39. Summ.
UDK 630*116: 504. 45
1975. Milovanovi, Dragica; Jovi, ore: Sertifikacija kao doprinos savremenom
gazdovanju umama prihvatljiv za ivotnu sredinu = Certification as a contribution to modern sustainable forest management. umarstvo, LV (1-3); 41-50.
Summ.
UDK 630*62: 504. 7
1976. Batini, Milanka: Metodologija projektovanja organizacije = Methodology
of organisation design. umarstvo, LV (1-3); 51-58. Summ.
UDK 65. 012. 2
1977. Bukvi, Sreko: Grupimino gazdovanje = Group management. umarstvo, LV (1-3); 59-65.
UDK 630*62
1978. Iveti, Vladan: Mogunosti primene metoda vodonik-peroksida za odreivanje vitalnosti semena umskih vrsta drvea = Possibility of use hydrogenperoxide method for viability evaluation of seed of forestry trees species.
umarstvo, LV (4-6); 1-7. Summ.
UDK 630*232
1979. Govedar, Zoran: Elementi strukture i prirodno podmlaivanje mjeovite sastojine bukve, jele i smre u praumi Janj = Elements of structure and natural regeneration of the mixed stand of beech, fir and spruce in the virgin forest Janj. umarstvo, LV (4-6); 9-24. Summ.
UDK 630*228 + 231
1980. Ivanievi, Petar; Gali, Zoran: Karakteristike muljeva u detaljnoj kanalskoj
mrei (DKM) Vojvodine i mogunost korienja u umarskoj proizvodnji =
Properties of slimne of detail canal mesh in Vojvodina and possibility of use
in forestry production. umarstvo, LV (4-6); 25-34. Summ.
UDK 626. 82 + 823. 4
1981. Jovanovi, Vladislav; Jezdi, Desimir; Doi, Branko: Eksploataciono ispitivanje intervala upotrebe motornog ulja GALAX SUPER LONG SAE
15W-40 za maine/vozila u umarstvu = Determination of drain interval for
motor oil GALAX SUPER LONG SAE 15W-40 in forestry machines by exploatation testing. umarstvo, LV (4-6); 35-43. Summ.
UDK 676. 085: 630*377

186

Milorad ijak, Anka Dini

1982. Kei, Ljiljana: Nacionalni umarski programi u teoriji i praksi = National


forestry programs in theory and practice. umarstvo, LV (4-6); 45-51.
Summ.
UDK 630*903
1983. Radosavljevi, Aleksandar: Sertifikacija uma = Forest certification. umarstvo, LV (4-6); 53-60. Summ.
UDK 630*93
1984. Bukvi, Sreko: Planovi gazdovanja umama = Plans for forest management. umarstvo, LV (4-6);
UDK 630*62

2003 (LVI)
1985. Medarevi, Milan; Bankovi, Stania; Panti, Damjan: Stanje bukovih uma
u Srbiji = State of beech forests in Serbia. umarstvo, LVI (1-2); 5-23.
Summ.
UDK 630*22
1986. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun: Osnovni problemi gajenja bukovih uma = The main problems of beech forests cultivation. umarstvo, LVI (12); 25-37. Summ.
UDK 630*221: 582. 632. 2
1987. Krsti, Milun; Stojanovi, Ljubivoje: Melioracija degradiranih bukovih uma u cilju unapreenja stanja = Reclamation of degraded beech forests aiming at the improved stand condition. umarstvo, LVI (1-2); 39-58. Summ.
UDK 630*237
1988. Karai, Dragan: Najznaajnije bolesti u bukovim umama Srbije = The
most important diseases in beech forests of Serbia. umarstvo, LVI (1-2);
59-72. Summ.
UDK 630*44 (497. 11)
1989. Mihajlovi, Ljubodrag: tetoine u bukovim umama Srbije = Insect pests
in beech forests in Serbia. umarstvo, LVI (1-2); 73-84. Summ.
UDK 630*453: 582. 632. 2
1990. Isajev, Vasilije; Iveti, Vladan; Vukin, Marina: Prirodni semenski objekti
bukve u Srbiji osnova za unapreenje proizvodnje semena i sadnica = Beech seed sources in Serbia base for further seed and seedlings production.
umarstvo, LVI (1-2); 85-96. Summ.
UDK 630*232. 3: 583. 632. 2
1991. Kneevi, Milan: Zemljita u bukovim umama Srbije = Soils in beech forests of Serbia. umarstvo, LVI (1-2); 97-105. Summ.
UDK 630*114. 4
1992. Cvjetianin, Rade: Fitocenoze bukve u Srbiji = Beech communities in Serbia. umarstvo, LVI (1-2); 107-111. Summ.
UDK 630*188: 582. 632. 2
1993. Kneevi, Milan; Cvjetianin, Rade: Zemljita i fitocenoze u serijama oglednih povrina na Kuajskim planinama = Soils and beech plant communities in the series of sample plots on Mt. Kuajske planine. umarstvo, LVI
(1-2); 113-124. Summ.
UDK 630*114. 4 + 188: 582. 632. 2

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

187

1994. Babi, Violeta; Milovanovi, Dragica: Klimatske karakteristike u planinskoj umi bukve na Brezovici = Climate characteristics in the montane beech forest on Brezovica. umarstvo, LVI (1-2); 125-131. Summ.
UDK 630*111. 8: 582. 632. 2
1995. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Stankovi, Danijela: Predlog odgovarajuih uzgojnih zahvata u razliitim sastojinskim stanjima bukovih uma
na podruju Brezovice = Proposition of silvicultural operations in different
stand conditions in beech forests in the region of Brezovica. umarstvo,
LVI (1-2); 135-163. Summ.
UDK 630*24: 582. 632. 2
1996. Vukovi, Milivoj; Staji, Branko: Karakteristike debljinskog prirasta u sastojinama bukve na podruju Brezovice = Characteristics of diameter increment in beech stands in the region of Brezovica. umarstvo, LVI (1-2);
165-171. Summ.
UDK 630*561: 582. 632. 2
1997. oki, Borislav: Mogunosti korienja i prerade bukovog drveta = Potentials of beechwood utilisation and conversion. umarstvo; LVI (1-2); 173186. Summ.
UDK 674: 582. 632. 2
1998. Baji, Vojislav: Tehnika i tehnologija izvoenja sea pri razliitim uzgojnim
zahvatima u bukovim umama = Felling technique and technology under
different silvicultural operations in beech forests. - umarstvo, LVI (1-2);
187-196. Summ.
UDK 630*33
1999. Bankovi, Stania; Medarevi, Milan; Kneevi, Milan; Miloevi, Rajko:
Tipovi bukovih uma Srbije = Beech forests types in Serbia. umarstvo,
LVI (1-2); 197-205.
UDK 630*188: 582. 632. 2
2000. oki, Borislav; Zdravkovi, Vladislav; Popadi, Ranko: Iskorienje zapremine bukovog drveta u proizvodnji ljutenog furnira = Beechwood volume yield in the production of rotary-cut veneer. umarstvo, LVI (3-4); 917. Summ.
UDK 674. 416
2001. Stojanovi, Ljubivoje: Proredne see u umama bukve (Fagetum moesiacae
montanum nudum) na posmeenim rendzinama na krenjaku = Thinnings
in beech forests (Fagetum moesiacae montanum nudum) on brownised rendzinas on limestone. umarstvo, LVI (3-4); 19-29. Summ.
UDK 630*242 + 114. 4
2002. Belanovi, Sneana; Kneevi, Milan; Kadovi, Ratko; Koanin, Olivera:
Status acidifikacije i teki metali u distrinim zemljitima Stare Planine =
Status of acidification and heavy metals in distric soils of Stara Planina.
umarstvo, LVI (3-4); 31-40. Summ.
UDK 630*114
2003. Krsti, Milun; Babi, Violeta: Prouavanje izdanake sposobnosti niskih
bukovih uma na podruju Brezovice = Study of coppice vigour of low beech forests in the region of Brezovica. umarstvo, LVI (3-4); 41-50.
Summ.
UDK 630*222

188

Milorad ijak, Anka Dini

2004. Bankovi, Stania; Medarevi, Milan; Panti, Damjan; Filipovi, Milosav:


Zapreminske tablice za smru na podruju Nacionalnog parka Kopaonik =
Volume tables for spruce in the region of the National park Kopaonik. umarstvo, LVI (3-4); 51-60. Summ.
UDK 630*524
2005. Govedar, Zoran: Ballian, Dalibor; Miki, Todor; Pintari, Konrad: Uspijevanje razliitih provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii /
Mirb. / Franco) u okviru IUFRO programa na oglednoj povrini Crna lokva kod Gradike = Development of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /
Mirb. / Franco) provenances within IUFRO program on sample plot Crna
Lokva near Gradika. umarstvo, LVI (3-4); 61-74. Summ.
UDK 630*165 + 174. 7 + 232. 1
2006. Miloevi, Rajko: Struktura i proizvodnost vetaki podignutih sastojina
mlea i javora u zatitnom umskom pojasu = Structure and productivity of
artificially established stands of Norway maple and maple in the protective
forest belts. umarstvo, LVI (3-4); 75-90. Summ.
UDK 630*56 + 232. 4
2007. Baranac, Slobodan: Suenje bukovih uma = Dieback of beech forests.
umarstvo, LVI (3-4); 91-100. Rs.
UDK 630*416
2008. Aleksi, Predrag: Savremeni instrumenti za merenje u umarstvu = Modern
measuring instruments in forestry. umarstvo, LVI (3-4); 101-108.
UDK 630*52:528

2004 (LVII)
2009. Kadovi, Ratko; Kneevi, Milan; Belanovi, Sneana; Koanin, Olivera:
Analiza kvaliteta zemljita u nekim tipovima uma NP erdap = Soil quality analysis in some forest types in NP erdap. umarstvo, LVII (12); 1-9. Summ.
UDK 630*114. 5/. 6 + 188
2010. Krsti, Milun: Uticaj potencijala lokalne toplote na rasprostranjenje bukovih uma u severoitonoj Srbiji = Effect of the local potential on the range
of beech forests in northeastern Serbia. umarstvo, LVII (1-2); 11-25.
Summ.
UDK 630*111. 24 + 82 +22
2011. Bankovi, Stania; Medarevi, Milan; Panti, Damjan; Filipovi, Milosav:
Zapreminske tablice za jelu na podruju Nacionalnog parka Kopaonik =
Volume tables for fir in the region of the National park Kopaonik. umarstvo, LVII (1-2); 27-34. Summ.
UDK 630*524. 315 + 174. 7 Abies
2012. Rankovi, Nenad; Kei, Ljiljana; Radosavljevi, Aleksandar: Prilozi za
strategiju razvoja lovstva u Srbiji = Contributions to the strategy of hunting
development in Serbia, . umarstvo, LVII (1-2); Summ.
UDK 630*156: 796. 051
2013. Popovi, Zdravko; Todorovi, Neboja: Osnovna fizika svojstva bukovine
iz izdanakih uma G. J. Crni vrh - Kupinovo = Basic physical properties of

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

189

beechwood in coppice forest Crni vrh Kupinovo. umarstvo, LVII (12); 49-60. Summ.
UDK 630*812 + 222
Nestorovi, Biserka; Todorovi, Neboja: Uticaj slaganja furnira na vrstou i modul elastinosti pri savijanju lepljenog lameliranog hrastovog drveta
(Prilog 3) = Effect of veneer lay-up on the strength an modulus of elasticity
in the glue laminated oakwood bending (Contribution 3). umarstvo,
LVII (1-2); 61-67. Summ.
UDK 674. 812
Rankovi, Nenad; Danilovi, Milorad: Proizvodnja i tranja ira hrasta lunjaka u G Sremska Mitrovica = Production and demand of pedunculate
oak acorns in MU Sremska Mitrovica. umarstvo, LVII (1-2); 69-80.
Summ.
UDK 630*283: 582. 632
Lazarev, Vladimir; Golubovi-urguz, Vesna: Nalaz Rhizosphaera kalkhofii Bubak izazivaa osipanja etina na Picea omorika (Pani) Purkyn =
The finding of Rhizosphaera kalkhofii Bubak agent of needlecast disease
on Picea omorika (Pani) Purkyn. umarstvo, LVII (1-2); 81-86. Summ.
UDK 630*443: 582. 288
Mati, Vjaeslava: Fitofiksirajui protiverozioni materijal = Phytofixing
erosion control materials. umarstvo, LVII (1-2); 87-94. Summ.
UDK 630*384: 627. 414
Aleksi, Predrag; Ivkovi, Adam: Stanje i predlog organizacije gazdovanja
umama u Srbiji = The actual state and proposal of state forest management
organization in Serbia. umarstvo, LVII (1-2); 95-103. Summ.
UDK 630*681 + 932
Milovanovi, Dragica; Krsti, Milun; Babi, Violeta: Znaaj proizvodnih i socijalnih funkcija bukovih uma u Srbiji = Significance of beech forest production
and social functions in Serbia. umarstvoi, LVII (1-2); 105-116. Summ.
UDK 630*906/907 + 22
Vukin, Marina: Rekonstrukcija i revitlizacija arboretuma umarskog fakulteta u Beogradu = Reconstruction and revitalisation of the Faculty of forestry Arboretum in Belgrade. umarstvo, LVII (1-2); 117-128. Summ.
UDK 630*271
Jovanovi, Branislav: O umama Srbije poetkom XIX. veka = About forests in Serbia at the beginning of XIX. century. umarstvo, LVII (1-2);
129-148. Rs.
UDK 630*902
Krsti, Milun; Stojanovi, Ljubivoje: Osnovni problemi melioracije degradiranih (izdanakih) bukovih uma = The main problems of reclamation of
degraded (coppice) beech forests. umarstvo, LVII (3); 1-24. Summ.
UDK 630*237
Karai, Dragan; Milijaevi, Tanja: Najee parazitske i saprofitske gljive u izdanakim umama bukve u Srbiji = The most frequent parasitic and
saprohytic fungi in coppice beech forests in Serbia. umarstvo, LVII (3);
25-35. Summ.
UDK 630*443

190

Milorad ijak, Anka Dini

2024. Medarevi, Milan; Bankovi, Stania; Panti, Damjan; Petrovi, Nenad: Izdanake ume bukve stanje, problemi gazdovanja i mogunosti njihovog
reenja = Coppice beech forests state, management problems and the possibilities of their solution. umarstvo LVII (3); 37-47. Summ.
UDK 630*222
2025. Aleksi, Predrag; Mili, Srboljub: Problemi gazdovanja izdanakim bukovim umama u Moravskom umskom podruju i mogunot njihovog reavanja = Management problems of coppice beech forests in Moravsko forest
area and the possibility of their solution. umarstvo, LVII (3); 49-61.
Summ.
UDK 630*62 + 222
2026. Isajev, Vasilije; Vukin, Marina; Iveti, Vladan: Unoenje etinara u izdanake bukove ume u Srbiji = Introduction of conifers in coppice beech forests
in Serbia. umarstvo, LVII (3); 63-74. Summ.
UDK 630*232. 1 + 174. 7
2027. oki, Borislav: Prilog istraivanju kvaliteta bukovog drveta iz izdanakih
uma = A contribution to the study of quality and conversion of beechwood
from coppice forests. umarstvo, LVII (3); 75-86. Summ.
UDK 630*81/. 82
2028. Kneevi, Milan; Koanin, Olivera: Zemljita u zajednicama planinske bukve na krenjacima planine Ozren = Soils in montane beech communities on
limestones on mountain Ozren. umarstvo, LVII (3); 87-96. Summ.
UDK 630*114 + 188 + 176. 1 Fagus moesiaca
2029. Cvjetianin, Rade; Nikoli, Marijana: Fitocenoloka pripadnost bukovih uma u istraivanim sastojinama na Ozrenu Sokobanja = Phytocoenological
of beech forests in the series of sample plots on mountain Ozren near Sokobanja. umarstvo, LVII (3); 97-104. Summ.
UDK 630*188
2030. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Radovanovi, Tatjana: Predlog optimalnih uzgojnih zahvata u izdanakim bukovim umama na Ozrenu = Proposition of optimal silvicultural operations in coppice beech forests on Mt.
Ozren. umarstvo, LVII (3); 105-137. Summ.
UDK 630*242
2031. Baji, Vojislav; Danilovi, Milorad: Mehanizovano privlaenje prorednog
materijala u izdanakim sastojinama buke = Mechanized skidding of thinning material in beech coppice stands. umarstvo, LVII (3); 139-147.
Summ.
UDK 630*37 + 242
2032. Vuievi, Slobodan: Melioracija bukovih uma Srbije u funkciji unapreenja ivotne sredine = Reclamation of beech forests in Serbia in the function
of environment protection. umarstvo, LVII (3); 149-157. Summ.
UDK 630*237
2033. Stamenkovi, Aleksandar: Istorijat organizovanja umskog gazdinstva Ni = History of the organizing of forest enterprise Ni. umarstvo, LVII
(3); 159-163.
UDK 630*902
2034. Radovanovi, Tanja: ume Ozrena = Forests of Ozren Mt. umarstvo,
LVII (3); 165-174.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

191

UDK 630*904
2035. Stamenkovi, Aleksandar; Stankovski, Saa; Radovanovi, Tanja: Stanje
umskog fonda na podruju gazdinstva Ni = State of the growing stock
on the territory of the forest enterprise Ni. umarstvo, LVII (3); 175182.
UDK 630*904
2036. Mai, Borislav: ume umske uprave Sokobanja = Forests of the forest administration in Sokobanja. umarstvo, LVII (3); 183-194.
UDK 630*68
2037. Vujovi, Milutin: Poumljavanje Beograda i okoline od 1930. do 1937. godine = Afforestation in Belgrade and surrounding from 1930. to 1937. years. umarstvo, LVII (3); 195-197.
UDK 630*233
2038. Krsti, Milun; Stojanovi, Ljubivoje; Aleksi, Predrag; Radovanovi, Tanja: Predlog odgovarajuih uzgojnih zahvata u izdanakim bukovim umama na Jastrepcu = Proposal of the corresponding silvicultural operations in
coppice beech forests on Jastrebac. umarstvo, LVII (4); 1-18. Summ.
UDK 630*24 + 222
2039. Glavendeki, Milka; Mihajlovi, Ljubodrag: Fitofagni insekti u hrastovim
umama Nacionalnog parka erdap = Phytophagous insects in oak forests of the National park erdap. umarstvo, LVII (4); 19-30. Summ.
UDK 630*453: 582. 632. 2
2040. ekovi, Vojislav: Uticaj geomorfolokih procesa na renu morfologiju =
Effect of geomorphological processes on river morphology. umarstvo,
LVII (4); 31-40. Summ.
UDK 551. 4. 04
2041. Bercu, Rodica: Anatomy of Asplenium trichomanes L. = Anatomska graa
paprati Asplenium trichomanes L. umarstvo, LVII (4); 41-48. Srpski.
UDK 582. 32 = 111
2042. ekovi, Vojislav: Kvalitet vode za pie i promet flairanih voda na tritu
Beograda = Drinking water quality and bottled water trade on Belgrade
market. umarstvo, LVII (4); 49-55. Summ.
UDK 628. 1. 033: 663. 64
2043. Milovanovi, Dragica; Miloevi, Rajko; Babi, Violeta: Valorizacija prirodne estetske vrednosti kompleksa Go-Gvozdac za odmor i rekraciju =
Evaluation of the natural esthetical value of the complex Go-Gvozdac for
leisure and recreration. umarstvo, LVII (4); 57-71. Summ.
UDK 630*907. 2 + 222
2044. irkovi, Tatjana: Predlog uzgojnih zahvata u izdanakim bukovim umama na podruju emernika = Proposal of the optimal silvicultural operations in coppice beech forests in the region of emernik. umarstvo, LVII
(4); 73-85. Summ.
UDK 630*24 + 222
2045. Leti, Ljubomir; Risti, Ratko; Maluevi, Ivan: Proraun merodavne koliine vode za evakuacione objekte umskih puteva = Calculation of maximal
dischargefor forest roads drainage structures. umarstvo, LVII (4); 87-95.
Summ.
UDK 630*383 + 385

192

Milorad ijak, Anka Dini

2046. Noni, Dragan; Rankovi, Nenad: Organizacija proizvodnje umskog sadnog materijala i njeno finansiranje = Organisation and financing of forest
seedling production. - umarstvo, LVII (4); 97-108. Summ.
UDK 630*232. 3
2047. Vuievi, Slobodan: Prilog definisanju optimalne umovitosti = A contribution to the definition of the optimal forest cover percentage. - umarstvo,
LVII (4); 109-115. Summ.
UDK 630*904
2048. Golubovi, Mirjana; Simonovi, Branislava: Biblioteka umarskog fakulteta 1954-2004. Od zgarita do savremene Biblioteke XXI. veka = Library
of the Faculty of Forestry 1954-2004. From site of fire to modern Library
of XXI. century. umarstvo, LVII (4); 121-124.
UDK 027. 7: 630*945. 3
2049. Jovanovi, Branislav: Povodom 20-godinjice smrti Nedeljka Koanina =
On the twentieth anniversary of death of Nedeljko Koanin. umarstvo,
LVII (4); 125-126.
UDK 061. 75 Nedeljko Koanin
2050. Kovaevi, Josip: Stopedesetogodinjica roenja Josifa Pania = The one
hundred fiftieth anniversary of the Josif Panis birth. umarstvo, LVII
(4); 127-128.
UDK 3-057 Josif Pani

2005 (LVIII)
2051. Vukovi, Milivoj; Staji, Branko; Radakovi, Nenad: Znaaj monitoringa
debljinskog prirasta sa aspekta bioindikacije vitalnosti stabala i sastojina =
The significance of diameter increment monitoring from the aspect of bioindication of tree and stand vitality. umarstvo, LVIII (1-2); 1-10. Summ.
UDK 630*561. 2 + 181. 7
2052. Zlatanovi, Milorad; Stefanovi, Bogdan: Modeli izbora izvoaa investicionih objekata umskog inenjeringa = Models of selection of contractors
for capital investments in forest engineering. umarstvo, LVIII (1-2); 1120. Summ.
UDK 630*38 + 686
2053. Schmithsen, Franz: Odnos dravne uprave uma i privatnih umovlasnika
u Srbiji = Relation of public forest administration and private forest owners
in Serbia. - umarstvo, LVIII (1-2); 33-48. Summ.
UDK 630*921
2054. Andraev, Sinia; Ronevi, Savo; Kovaevi, Branislav: Proizvodnost zasada selekcionisanih klonova crnih topola = Productivity of plantations of
selected black poplar clones. umarstvo, LVIII (1-2); 49-58. Summ.
UDK 630*232. 13: 582. 681. 11
2055. Gai, Dragan; Popovi, Zoran; Novakovi, Nenad: Uporedna analiza naseljavanja jelenske divljai u ograena uzgajalita = Comparative analysis of
red deer settling in hunting-rearing centers. umarstvo, LVIII (1-2); 5968. Summ.
UDK 639. 104: 630*156. 2

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

193

2056. Popovi, Zdravko; Todorovi, Neboja: vrstoa i tvrdoa bukovog drveta


iz izdanakih uma G. J. Crni Vrh Kupinovo = Compressive strength and
hardness of beechwood in coppice stands of M. U. Crni Vrh Kupinovo.
umarstvo, LVIII (1-2); 69-79. Summ.
UDK 630*812. 7 + 222: 582. 632. 2
2057. Jovi, ore: Komplemenarnost i konfliktnost panevropskih kriterijuma i
normativa korienih u izradi planova gazdovanja umama = Complementarity and conflictness of paneuropean criteria and norms used in forest management plans. umarstvo, LVIII (1-2); 81-92. Summ.
UDK 630*624
2058. ekovi, Vojislav; Gaji, Grozdana; Risti, Ratko:Analiza hidroloko-hidraulikih inilaca morfolokog razvoja renog korita = Analysis of hydrological-hydraulic factors of river channel morphological development. umarstvo, LVIII (1-2); 93-106. Summ.
UDK 630*386
2059. Peke, Saa; Popovi, Zoran; Kovaevi, Branislav; Dreki, Milan: Uticaj
nivoa proteina i gustine naseljenosti na proizvodnju fazania = Influence
of protein mixture level and population density on the production of pheasant chickens. umarstvo, LVIII (1-2); 107-110. Summ.
UDK 639. 1. 04
2060. Mati, Vjaeslava; Rakonjac, Ljubinko: Zatita od erozije kosina terena u
naseljima sadnjom drvea i bunja = Erosion control of the slopes in settlements by tree and shrub planting. umarstvo, LVIII (1-2); 111-116.
Summ.
UDK 630*116. 5 + 233: 384. 2
2061. Stevanov, Mirjana: Uloga dravnih umarskih institucija u sektoru umarstva = Role of the state forest institutions in the forest sector and its transformation. umarstvo, LVIII (1-2); 117-128. Summ.
UDK 630*681
2062. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Belanovi, Ivan: Proredne see u umama hrasta kitnjaka na podruju severoistone Srbije = Thinnings in sessile oak forests in northeast Serbia. umarstvo, LVIII (3); 1-24. Summ.
UDK 630*242
2063. Cvjetianin, Rade; Koanin, Olivera; Nikoli, Marijana: Ekoloke jedinice
uma hrasta kitnjaka u istraivanim sastojinama severoistone Srbije = Ecological units in the study sessile oak stands in northeastern Serbia. umarstvo, LVIII (3); 25-36. Summ.
UDK 630*180 + 182. 3
2064. Isajev, Vasilije; Iveti, Vladan; Vukin, Marina: Vetako obnavljanje uma
hrasta kitnjaka = Artificial regeneration of sessile oak forests. umarstvo,
LVIII (3); 37-51. Summ.
UDK 630*232: 582. 632. 2
2065. Krsti, Milun; Stojanovi, Ljubivoje; Petrovi, Aleksandra: Predlog uzgojnih zahvata u meovitim umama hrasta kitnjaka i graba na podruju Majdanpeka = Proposal of silvicultural operations in mixed forests of sessile
oak and hornbeam in the region of Majdanpek. umarstvo, LVIII (3); 5369. Summ.
UDK 630*24: 582. 632. 1/2

194

Milorad ijak, Anka Dini

2066. Karai, Dragan; Milijaevi, Tanja: Najee parazitske i saprofitske gljive na hrastu kitnjaku u Srbiji i njihova uloga u suenju stabala = The most
frequent parasitic and saprophytic fungi on sessile oak in Serbia and their
part in tree dying. umarstvo, LVIII (3); 71-84. Summ.
UDK 630*443. 3
2067. oki, Borislav; Popovi, Zdravko; Todorovi, Neboja: Svojstva i mogunost upotrebe hrasta kitnjaka (Quercus sessliflora Salisb.) = Properties and
utilisation potentials of sessile oak (Quercus sessiliflora Salisb.) wood.
umarstvo, LVIII (3); 85-96. Summ.
UDK 630*812 + 833
2068. Glavendeki, Milka: Uloga insekata defolijatora i patogena korena Phytophthora quercina H. S. Jung u suenju hrastovih uma = The role of defoliators an soil born pathogens Phytophthora quercina H. S. Jung in oak dieback. umarstvo, LVIII (3); 97-106. Summ.
UDK 630*453 + 443. 2
2069. Stefanovi, Bogdan: Obeleavanje asimetrinih serpentina na umskim putevima po metodu unutarnjeg krunog luka = Asymmetric serpentine marking on forest roads by internal circular curve metod. umarstvo, LVIII
(3); 107-116. Summ.
UDK 630*383
2070. Gaji, Grozdana: Inicijalni pokazatelji nastanka unutranjih erozionih procesa = Initial parameters of the genesis of internal erosion processes. umarstvo, LVIII (3);117-129. Summ.
UDK 630*116. 2
2071. Rankovi, Nenad; Kea, Ljiljana: Privredni aspekti umarstva u Zakonima o
umama u Srbiji posle II. svetskog rata = Forestry economic aspects on Forest laws in Serbia after II. World war. umarstvo, LVIII (3); 131-153.
Summ.
UDK630*931
2072. Aleksi, Predrag: Stanje hrastovih uma kojima gazduje J. P. Srbijaume
= State of oak forests managed by SE Srbijaume. umarstvo, LVIII
(3); 155-170. Summ.
UDK 630*904
2073. Petrovi, Aleksandra: Stanje uma na podruju G Severni Kuaj Kuevo
= State of forests in the region FE Severni Kuaj. umarstvo, LVIII (3);
171-181.
UDK 630*904
2074. Maksimovi, Milanko: Stanje uma na podruju Nacionalnog parka erdap = State of forests in the region of NP erdap. - umarstvo, LVIII
(3); 183-191.
UDK 630*904
2075. Radonja, Pero; Koprivica, Milo; Matovi, Bratislav: Primena modifikovane Brinkove funkcije za modeliranje profila i zapremine debla = Modelling stem profile and volume by using the modified Brinks function. - umarstvo, LVIII (4); 1-10. Summ.
UDK 630*524. 3
2076. Mileti, Zoran; Radulovi, Zlatan: Biogenost organske prostirke razliitih
umskih kultura na deposolima REIK Kolubara = Biogeny of the organic

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

2077.

2078.

2079.

2080.

2081.

2082.

2083.

2084.

2085.

195

litter of different forest plantations on deposols of REIK Kolubara. umarstvo, LVIII (4); 11-20. Summ.
UDK 630*238 + 114. 449. 8
Nikoli, Jugoslav; Niki, Zoran: Prilog analizi faktora erozije na primeru
gornjeg sliva Zapadne Morave = Contribution to the analysis of the erosion
factors on the case sample of the Zapadna Morava river upper basin. umarstvo, LVIII (4); 21-33. Summ.
UDK 630*116. 2
Pilipovi, Andrej; Nikoli, Nataa; Orlovi, Saa; Petrovi, Novica; Krsti,
Borivoj: Ispitivanje sposobnosti fitoremedijacije nitrata razliitih genotipova roda Populus = Study of nitrate phytoremediation capacity of different
genotypes of the genus Populus. umarstvo, LVIII (4); 35-44. Summ.
UDK 630*165. 5: 582. 623
Gaji, Grozdana: Uticaj korenovog sistema na nastanak unutranjih erozionih procesa = Effect of root system on the occurrence of internal erosion
processes. umarstvo, LVIII (4); 45-58. Summ.
UDK 630*116. 3
Stankovi, Dragica; Krsti, Borivoj; Igi, Ruica: Koncentracija nikla u nekim komponentama ekosistema Nacionalnog parka Fruka Gora = Nickel
concentration in some components of the ecosystem of the National park
Fruka Gora. umarstvo, LVIII (4); 59-70. Summ.
UDK 630*160. 2 + 175 + 907. 11
Tabakovi-Toi, Mara: Mogunost sinergetskog delovanja biolokih i hemijskih insekticida u borbi sa prenamnoenjem gubara = Possibility of
synergetic effect of biological and chemical insecticides in the control of
gypsy moth outbreak. umarstvo, LVIII (4); 71-80. Summ.
UDK 630*453 + 414:595. 783
Tomievi, Jelena; Milovanovi, Marina; Konold, Werner: Uloga participacije lokalne zajednice u odrivom korienju prirodnih resursa Nacionalnog
parka Tara = The role of local community participation in sustainable utilization of natural resources of Tara National park. umarstvo, LVIII (4);
81-92. Summ.
UDK 630*907. 11: 352. 075. 1
Rakonjac, Ljubinko; Ratkni, Mihailo; Matovi, Mili; Lavadinovi, Vera:
Fitocenoloke karakteristike planinske ume bukve na Peterskoj visoravni
= Phytocoenological characteristics of the montane forest of beech on Peterska visoravan. - umarstvo, LVIII (4); 93-109. Summ.
UDK 630*182: 582. 632. 2 (497. 11)
Jovi, ore: Standardizacija i sertifikacija dosadanja iskustva u svetu i
kod nas = Standardization and certification - previuos experiences in the
world and in our country. umarstvo, LVIII (4); 111-120. Summ.
UDK 615. 07: 630*
Vukin, Marina: Seminar Gazdovanje umama hrasta kitnjaka Donji Milanovac, 13-14. oktobar 2005. Seminar Management in sessile forests.
umarstvo, LVIII (4); 121-126.
UDK 630*62

196

Milorad ijak, Anka Dini

2006 (LIX)
2086. Bankovi, Stania; Medarevi, Milan; Panti, Damjan: Oblik stabala hrasta
kitnjaka u izdanakim umama Fruke Gore = Form of sessile oak stems in
coppice forests of Fruka Gora. - umarstvo, LIX (1-2); 1-10. Summ.
UDK 630*52 + 222
2087. Vukovi, Milivoj; Staji, Branko; Radakovi, Nenad: Modelovanje optimalne izgraenosti sastojine hrasta kitnjaka u N. P. erdap = Modelling
of the optimal structure of sessile oak stand in N. P. erdap. umarstvo,
LIX(1-2); 11-20. Summ.
UDK 630*56
2088. Gai, Dragan; Krsti, Milun; Laketi, Mlaen: Uticaj krupne divljai na ume hrasta kitnjaka u Nacionalnom parku erdap = Effect of big game on
sessile oak forests in the National park erdap. umarstvo, LIX (1-2);
21-33. Summ.
UDK 639. 1. 021: 630*22
2089. Koanin, Olivera; Kneevi, Milan: Cvjetianin, Rade: Osnovne pedoloke
karakteristike nekih kitnjakovih zajednica severoistone Srbije = The main
soil characteristics of some sessile oak communities in northeast Serbia. umarstvo, LIX (1-2); 35-47. Summ.
UDK 630*114 + 188:582. 632. 2
2090. Popovi, Zdravko: Uticaj vlanosti i temperature na savojni modul elastinosti bukovog drveta = The effect of moisture content and temperature on
the modulus of elasticity of beechwood. umarstvo, LIX (1-2); 49-65.
Summ.
UDK 630*812. 701
2091. Stepanovi, Nada: Biodiverzitet uma i njihovo plansko ouvanje u Nacionalom parku erdap = Biodiversity of forest communities and their planned
conservation in the National park erdap. umarstvo, LIX(1-2); 67-80.
Summ.
UDK 574. 4
2092. Dreki, Milan; Avramovi, Gojko; Poljakovi-Pajnik, Leopold; Orlovi, Saa; Vasi, Verica: Prouavanje stepena preferencije Paranthrene tabaniformis Rott. prema nekim klonovima topola = The study of the degree of Paranthrene tabaniformis Rott. preference to some poplar clones. umarstvo, LIX (1-2); 81-87. Summ.
UDK 630*453: 582. 623 Populus
2093. Stankovi, Dragica; Unkaevi, Miroslava; Babi, Violeta: Rezultati istraivanja klimatskih inilaca i vazdunih polutanata na Irikom Vencu NP
Fruka Gora = Results of the study of climatic factors and air pollutants on
Iriki Venac NP Fruka Gora. umarstvo, LIX (1-2); 89-102. Summ.
UDK 504. 2
2094. Lazarev, Vladimir; Karai, Dragan: Mogunost prognoze epifitocija znaajnih izazivaa bolesti umskog drvea = Possibility of prognosis of epiphytotics of significant agents of forest tree diseases. umarstvo, LIX (12); 103-130. Summ.
UDK 630*443

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

197

2095. Glavendeki, Milka; Mihajlovi, Ljubodrag: tetni insekti i grinje u rasadnicima umskog i ukrasnog sadnog materijala = Insect pests and mites of forest and ornamental nursery stock. umarstvo, LIX (1-2); 131-147.
Summ.
UDK 630*453
2097. ijai-Nikoli, Mirjana; Viloti, Dragica; Radoevi, Gordana: Uticaj kontrolisano razlagajueg ubriva na morfo-anatomske karakteristike jednogodinjih sadnica bukve = Effect of patterned release fertilizers on morphoanatomical characteristics of one-year old beech seedlings. umarstvo,
LIX (1-2); 149-156. Summ.
UDK 630*237 + 232. 3
2097. Joksimovi, Vesna: Geoloka podloga hrastovih uma (kitnjak, cer, sladun)
centralne i zapadne Srbije = Parent rock of oak forests (sessile oak, Turkey
oak and Hungarian oak) in central and west Serbia. umarstvo, LIX (1-2);
157-169. Summ.
UDK 630*114. 3 /4
2098. ekovi, Vojislav; Gaji, Grozdana: Morfoloke promene slivova i renih
tokova kao posledica povrinskih eksploatacija = Morphological modifications of catchments and watercourses as the consequence of surface exploitations. umarstvo, LIX (1-2); 171-180. Summ.
UDK 627. 152
2099. Tomievi, Jelena; Milovanovi, Marina: Status zatienih podruja i ciljevi
upravljanja = Status of protected areas and management objectives. umarstvo, LIX (1-2); 181-188. Summ.
UDK 502. 35
2100. Stevanov, Mirjana: Obrazovanje jedan od instrumenata u umarskoj politici Primeriz SR Nemake = Education one of instruments in forestry
politics example from FR Germany. umarstvo, LIX (1-2); 189-197.
UDK 630*945. 3
2101. Medarevi, Milan; Bankovi, Stania; Panti, Damjan: ume kitnjaka u Srbiji = Sessile oak forests in Serbia. umarstvo, LIX (3); 1-11. Summ.
UDK 630*643
2102. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Bjelanovi, Ivan: Stanje i uzgojni ciljevi u izdanakim umama sladuna i cera i vetaki podignutim sastojinama na podruju Trstenika = The state and sivicultural aims in coppice forests of Hungarian nd Turkey oak and in artificially established stands in the
region of Trstenik. umarstvo, LIX (3); 13-27. Summ.
UDK 630*22: 582. 632. 2 Quercus
2103. Isajev, Vasilije; Vukin, Marina; Iveti, Vladan: Unoenje drugih vrsta drvea u hrastove ume sa posebnom namenom u Srbiji = Introduction of other
tree species in special purpose oak forests in Serbia. umarstvo, LIX (3);
29-45. Summ.
UDK 630*232. 1
2104. Karai, Dragan: Uticaj parazitskih gljiva na zdravstveno stanje stabala
kitnjaka, sladuna i cera u prirodnim umama i urbanim sredinama = Effect
of parasitic fungi on the health state of sessile oak, Hungarian oak and Turkey oak i natural forests and in urban environments. - umarstvo, LIX (3);
47-59. Summ.

198

Milorad ijak, Anka Dini

UDK 630*443. 3
2105. Stojanovi, Ljubivoje; Krsti, Milun; Bjelanovi, Ivan: Predlog uzgojnih
zahvata u umama sladuna i cera sa posebnom namenom na podruju Vrnjake Banje = Proposed silvicultural operations in the special purpose forersts of Hungarian oak and Turkey oak in the region of Vrnjaka Banja.
umarstvo, LIX (3); 61-75. Summ.
UDK 630*24
2106. Mihajlovi, Ljubodrag; Glavendeki, Milka: Najvaniji entomoloki problemi u prigradskim hrastovim umama Srbije = The most important entomological problems in suburban oak forests i Serbia. umarstvo, LIX (3);
77-97. Summ.
UDK 630*453 + 270
2107. Govedar, Zoran: Uticaj sklopa i reima svjetlosti na prirodno obnavljanje
hrasta kitnjaka na podruju elinca = Effect of canopy and light regime on
natural regeneration in sessile oak stands in the region of elinac. umarstvo, LIX (3); 99-108. Summ.
UDK 630. 242 + 231
2108. oki, Borislav: Svojstva i upotreba hrastovog drveta u Srbiji = Properties
and utilisation of oakwood in Serbia. umarstvo, LIX (3); 109-123.
Summ.
UDK 630*812 + 83
2109. Krsti, Milun; Stojanovi, Ljubivoje; Vorkapi, Darinka: Konverzija izdanakih uma kitnjaka, sladuna i cera na podruju Stolovi-Ribnica = Conversion of coppice forests of sessile oak, Hungarian oak and Austrian oak in
the region of Stolovi-Ribnica. umarstvo, LIX (3); 125-139. Summ.
UDK 630*222 + 226
2110. Isajev, Vasilije; Iveti, Vladan; Vukin, Marina: Namenska proizvodnja sadnog materijala za poumljavanja u zatitnim umama kitnjaka, sladuna i
cera = Targeted production planting material for afforestation in protection
forests of sessile oak, Hungarian oak and Turkey oak. umarstvo, LIX
(3); 141-148. Summ.
UDK 630*232
2111. Staji, Sneana; Rakonjac, Ljubinko: Unoenje etinara na stanitu sladuna
i cera na podruju Bogovae = Introduction of conifers on the site of Hungarian oak and Turkey oak in the area of Bogovaa. umarstvo, LIX (3);
149-163. Summ.
UDK 630*232. 1
2112. Ostoji, Dragana, Petra, Dragana: Stanje, koncept i perspektive zatite prirodnog dobra Lojanik kod Mataruke banje = State, concept and protection prospects of the protected area Lojanik near Mataruka banja. umarstvo, LIX (3);165-176. Summ.
UDK 630*907
2113. Aleksi, Predrag; Vuievi, Slobodan: umovitost Srbije = Forest cover
percentage in Serbia. umarstvo, LIX (3); 177-184. Summ.
UDK 630*904 (497. 11)
2114. ivadinovi, Vladan; Isajev, Duan: Problemi gazdovanja umama na podruju Beograda = Problems of forest management in the area of Belgrade.
umarstvo, LIX (3); 185-195. Summ.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

199

UDK 630*61
2115. Stojanovi, Ivan: Stanje uma na podruju . G. Rasina Kruevac = State
of forests in the area of F. E. Rasina Kruevac. umarstvo, LIX (3); 197212.
UDK 630*904
2116. Vorkapi, Darinka: Stanje uma na podruju G Stolovi Kraljevo = State
of forests in the area of FE Stolovi Kraljevo. umarstvo, LIX (3); 213221. Summ.
UDK 630*904
2117. Nikoli, Sreten; Stojanovi, Ljubivoje: Gazdovanje umama kao faktor njihove stabilnosti = Management of forests as the factor of their stability.
umarstvo, LIX (3); 223-229 Summ.
UDK 630*61/. 62
2118. Kadovi, Ratko; Belanovi, Sneana; Kneevi, Milan: Kvalitet zemljita u
slivu i mogui uticaj na vode akumulacije Selova = Soil quality in the watershed and the possible effect on the water in the storage Selova. umarstvo, LIX (4); 1-9. Summ.
UDK 630*114
2119. Bucalo, Vojin; Bruji, Jugoslav; Travar; Jovan; Milanovi, orije: Sistematski pregled vaskularne flore Nacionalnog parka Kozara = Systematic
survey of vascular flora of the National park Kozara. umarstvo, LIX
(4); 11-24. Summ.
UDK 630*174: 581. 9 (497. 6-751. 2 Kozara)
2120. Gai, Dragan; Krsti, Milun; Mijatovi, Jordan: Oteivanje sastojina od
naseljene divljai u ograenom uzgajalitu Lomnika reka = Stand damage by release stock in the fenced hunting-rearing centre Lomnika reka
umarstvo, LIX (4); 25-35. Summ.
UDK 630*156 + 451. 2/. 4
2121. Bankovi, Stania; Medarevi, Milan; Panti, Damjan: Regresioni modeli
procenta zapreminskog prirasta za sastojine krupnolisne, sitnolisne i srebrnaste lipe na Frukoj Gori = Regression models for the determination of the
volume increment percentage in the stands of different limes in the National
park Fruka Gora. - umarstvo, LIX (4); 37-46. Summ.
UDK 630*562: 582. 685. 4 (497. 1-751. 2 Fruka Gora)
2122. Koanin, Olivera; Kneevi, Milan: Edafski uslovi nekih hrastovih zajednica na silikatnim supstratima Srbije = Edaphic conditions in some oak communities on siliceous substrates in Serbia. umarstvo, LIX (4); 47-57.
Summ.
UDK 630*114 + 188: 582. 632. 2 (497. 11)
2123. Niki, Zoran; Nadedi, Milica; Risti, Ratko: Geosredina i sadraj nekih
elemenata u vodi kod pregradnog mesta hidroakumulacije Grlite u periodu 1991-2004. godine = Geology and some elements in the water of the
Grlite reservoir from 1991. to 2004. umarstvo, LIX (4); 59-67.
Summ.
UDK 556. 3/. 5: 630*116. 3
2124. Markovi, Miroslav: Gljive prouzrokovai oboljenja na kori vrbe = Fungi
agents of diseases on willow bark. umarstvo, LIX (4); 69-79. Summ.
UDK 630*443: 582. 623

200

Milorad ijak, Anka Dini

2125. Miloevi, Rajko: Tipovi acidofilnih bukovih uma na Velikom Jastrepcu =


Types of acidophilic forests on Veliki Jastrebac. umarstvo, LIX (4); 8185. Summ.
UDK 630*188: 582. 632. 2 (497. 11)(23-02 Veliki Jastrebac)
2126. Tomievi, Jelena; Milovanovi, Marina; Stankovi, Dragica: Pojam i tipovi participacije u upravljanju zatienim prirodnim dobrima = The term and
different types of participation in protected areas management. umarstvo, LIX (4); 87-94. Summ.
UDK 630*907: 502. 1 (1-75)
2127. Grujii, Ivana: Zakonodavni i institucionalni okviri umarstva i zatite prirode za primenu Natura 2000 u Srbiji = Legislational and institutional frameworks of forestry and nature conservation for applying of Natura 2000
in Serbia. umarstvo, LIX (4); 95-108. Summ.
UDK 630*93: 502. 1 (497. 11)
2128. Sekuli, Dubravka: Gazdovanje umama hrastova (kitnjak, sladun i cer) sa
posebnom namenom = Management in oak forests (oaks) with special purpose. umarstvo, LIX (4); 109-113.
UDK 630*61

2007 (LX)
2129. Koprivica, Milo; Matovi, Bratislav: Varijabilitet i preciznost procene taksacionih elemenata stabla po debljinskim razredima u visokim sastojinama
bukve = Variation and precision of assessment of tree taxation elements per
diameter classes in beech high forests. umarstvo, LX (1-2); 1-11. Summ.
UDK 630*56 + 221: 582. 632. 2
2130. Stojanovi, Ljubivoje; Ostoji, Dragana; Vukin. Marina: Stanje i perspektive zatite strogog prirodnog rezervata Mustafa = Protection status and
prospects of the strict nature reserve Mustafa. umarstvo, LX (1-2); 1324. Summ.
UDK 502. 1 (497. 11-751)
2131. Koanin, Olivera; Kneevi, Milan: umska zemljita u G. J. ezava, N.
P. erdap = Forest soils in M. U. ezava, N. P. erdap. umarstvo,
LX (1-2); 25-38. Summ.
UDK 630*114 (497. 11/751). Summ.
2132. Nikoli, Jugoslav; Niki, Zoran; Duci, Vladan: Uticaj geoloke podloge na
oticaj = The influence of geological terrain on runoff. umarstvo, LX (12); 39-48. Summ.
UDK 556. 5: 385
2133. Radonja, Pero; Matovi, Bratislav; Koprivica, Milo: Osobine i primena savremenih funkcija za modeliranje oblika vretena stabla = Characteristics an
application of modern functions for modelling the stem functions. umarstvo, LX (1-2); 49-58. Summ.
UDK 630*52
2134. Bjelanovi, Ivan: Kvalitet stabala i sastojine u izdanakoj umi bukve i vetaki podignutim sastojinama etinara na podruju Bukova = Tree and stand
quality in a beech coppice forest and artificially established coniferous stands in the area of Bukovi. umarstvo, LX (1-2); 59-66. Summ.

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

201

UDK 630*222: 582. 632. 2


2135. Roganovi, Dragan: Insekti iarki empresa (Cupressus sempervirens L.)
u Crnoj Gori = Insects of cypress cones (Cupressus sempervirens L.) in
Montenegro. umarstvo, LX (1-2); 67-79. Summ.
UDK 630*453:582. 632. 2
2136. Stefanovi, Bogdan: Model putne infrastrukture Deliblatske peare sa
aspekta zatite uma od poara = Model of infrastructure of the Deliblato
sands from the aspect of forest protection against fire. umarstvo, LX (12); 81-91. Summ.
UDK 625. 711. 8: 630*432
2137. Rankovi, Nenad; Kea, Ljiljana: Struktura i valorizacija socijalnih funkcija
uma = Structure and valorization of social functions of the forests. umarstvo, LX (1-2); 93-106. Summ.
UDK 630*907
2138. Obradovi, Miodrag; Stankovi, Dragica; Obradovi, Sneana: Sklad ekologije i odrivog razvoja = Cohabitation of ecology and sustainable development. umarstvo, LX (1-2); 107-115. Summ.
UDK 502. 1/. 2
2139. Ostoji, Dragana; Vukin, Marina: Zatiena prirodna dobra Srbije = Protected areas Serbia. umarstvo, LX (1-2); 117-142. Summ.
UDK 502. 1/. 7 (497-11-7)
2140. oki, Borislav: Gustina i mehanika svojstva drveta duglazije, borovca i
crnog bora = Density and mechanical properties of wood of Douglas fir,
Weymouth pine and Austrian pine. - umarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*812: 582. 475
2141. Dreki, Milan; Mihajlovi, Ljubodrag: Prilog prouavanju hrastovog ika
Curculio glandium Marsh. (Coleoptera, Curculionidae) = Contribution to
the knowledge of oak bark-beetle Curculio glandium Marsh (Coleoptera,
Curculionidae). umarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*453: 595. 76: 582. 632. 2
2142. Aleksi, Predrag; Stingi, Mirjana; Mili, Srboljub: Stanje uma umskih
podruja = State of forests within forest regions. - umarstvo, LX (3-4);
Summ.
UDK 630*904/905 (497. 11)
2143. Roganovi, Dragan: Insekti stabla i grana empresa (Cupressus sempervirens L.) u Crnoj Gori = Insects on stem and branches of the Mediterranean
cypress (Cupressus sempervirens L.) in Montenegro. - umarstvo, LX (34); Summ.
UDK 630*453: 582. 477 (497. 16)
2144. Danilovi, Milorad; orevi, Zoran: Izrada sortimenata u sastojinama bagrema na podruju Srema = Assortments primary conversion in black locust
stands in the region of Srem. - umarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*325: 582. 736 (497. 113)
2145. Simi, Radovan: Mogunost optimalizacije otvorenosti uma u g. j. Medra u umsko-privrednom podruju Kalinovako = Possibility of the forests accessibility in m. u. Medra in the forest-economic region Kalinovako. - umarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*383: 686. 3 (497.)

202

Milorad ijak, Anka Dini

2146. Kea, Ljiljana; Rankovi, Nenad: Ekoloki aspekti u zakonima o umama


posle II. svetskog rata = Ecological aspects in forest laws after the II. World
War. - umarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*93: 502/504 (497. 11) 1945
2147. Tomovi, Zoran; Janjatovi, Gojko; Seratli, Branislav: Proizvodno-ekonomski potencijal topola i vrba u umskom fondu javnog preduzea Vojvodinaume = Production-economical potential of poplars and willows in the
growing stock of the public enterprise Vojvodinaume. - umarstvo, LX
(3-4); Summ.
UDK 630*652/653: 582. 681. 81 (497. 113)
2148. Miliji, Vojislav: Strukturne i socijalne karakteristike Udruenja vlasnika
uma = Structural and social characteristics of the Union of forest owners. umarstvo, LX (3-4); Summ.
UDK 630*682: 061. 238 (497. 11)
2149. Stojanovi Ljubivoje; Vukin, Marina; Bjelanovi, Ivan: Uzgojni ciljevi i
mere u izdanakim umama sladuna i cera na podruju Vraevnice Rudnik = Silvicultural aims and measures in Hungarian and Austrian coppice
forests in the region Vraevnica Rudnik. umarstvo, LX (3-4). Summ.
UDK 630*24

IN MEMORIAM
Aleksi, Velibor-Biba (1927-!979), 1979/6
Aleksi, Velimir (1921-1979), 1979/6
Anastasov, Gligorije (1938-1974), 1975/4
Ani, Milan (1906-1968), 1968/7-8
Avdalovi, Vera (1930-1994), 1994/1-2
Bala, Jovan (1896-1964), 1964/8-10
Banovi, Milenko (1929-1967), 1967/5-6
Bikicki, Miloje (1917-1992), 1992/3-4
Blagojevi, Duan (1912-1988), 1989/1
Boikovi, Mile (?), 1991/5
Brankovi, Desimir (1904-1953), 1953/4
Braun-Blanquet, Josias (1884-1980), 1981/5-6
Bura Dimitrije (1913-1987), 1987/3-4
Busarevi, Stanimir (1926-1976), 1982/2-3
Ciglar, Milan (1923-1977), 1977/3-4
iri, Miroslav (1911-1971), 1971/1-2
ulafi, Zoran (1960-2005), 2005/1-2
Damjanovi, Sveta (1927-1976), 1977/5
Davidovi, Borislav (1929-1981), 1981/4
Diki, Slavko (1941-1998), 1998/2
Dimitrijevi, aslav (1909-1972), 1972/11-12
Dimitrijevi, arko (1908-1995), 1995/5-6
Draa, Sredoje (1915-1997), 1997/4-5
Drakuli, Jovan (1913-1986), 1990/1
Drakuli, Milan-Fole (1929-2000), 2000/1

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Drakovi, Dragoljub (1912-1996), 1996/3


Duki, Gojko (1928-1997), 1997/2
endi, Jovan (1920-1987), 1988/5-6
orevi, Kosta (1848-1900), 1978/2-3
uki, Milo Skaut (1925-2003), /2003/3-4
uranski, Jova (1927-2001), 2001/3-4
uri-arkovi, Zlata (1914-1992), 1992/5-6
uri, Svetozar (1931-1998), 1998/3-4
urovi, Milorad (1930-1984), 1984/5-6
Emrovi, Borivoje (?-1971), 1971/3-4
Filipovi-Stefanovi, Natalija (1928-1978), 1978/1
Gaji, Milovan (1926-1993), 1993/6
Gaji, Miodrag (1926-1987), 1988/1
Gavanski-Brankovan, Ivanka (1911-1983), 1983/3-4
Glii, Miodrag (1921-1981), 1981/2-3
Gradojevi, Mihajlo (1885-1956), 1957/1-2
Gruji, Dragoslav (1929-1990), 1991/2
Gruji, ivko (1911-1968), 1969/1-2
Gruji, Ivan(1925-2003), 2004/3
Guinier, Philibert (1876-1962), 1962/11-12
Hafi, Veronika (1930-1979), 1979/4-5
Helc, Ranko (1929-1987), 1988/2-3
Horvat, Ivo (1897-1963), 1963/3-5
Ili, Dragutin (1912-1977), 1977/1
Ivakovi, Tihomir (1908-1983), 1983/5-6
Ivkovi, Miloljub (1921-2004), 2005/1-2
Jaki, Radomir (1908-1984), 1985/1
Jakimov, Venko (1931-1965), 1965/11-12
Janev, Nikola (1926-1985), 1985/4-6
Jankovi, Budimir (1908-1988), 1988/1
Jevti, Milo (1925-2004), 2004/1-2
Jovanevi, Milorad (1921-1988), 1989/2
Jovanovi, Milan (1872-1931), 1980/4-5
Jovanovi, Milan (1908-1995), 1996/1-2
Jovanovi, Slavko (1909-1978), 1978/4
Jovanovi, Stevan (1923-1979), 1979/6
Jovi, Duan (1937-2003), 2003/3-4
Jovi, Nikola (1929-2002), 2002/4-6
Jovii, ore (1926-1995), 1995/5-6
Kalini, ivko (1914-1985), 1985/2-3
Karakuevi, Blagoje (1909-1978), 1978/4
Katana, Muharem (1907-1976), 1976/4-5
Kiti, Ljubomir (1925-1978), 1978/4
Kneevi, Milutin (1905-1977), 1977/5
Kojadinovi, Ljubia (1915-1951), 1951/5
Kolarovi, Stevan (1889-1987), 1987/2
Konti, Veljko (1924-1999), 1999/5-6
Kosonogov, Pavle (1904-1980), 1980/1-2

203

204

Milorad ijak, Anka Dini

Kosovac, Milan (?), 1990/4


Kosti, Milorad (1900-1983), 1983/5-6
Kosti, Milo (1910-1996), 1996/6
Krsti, Mihailo (1913-1972), 1972/9-10
Krsti, Orestije (1894-1966), 1966/9-10
Krsti, Stanojlo (1929-1968), 1969/1-2
Kuder, Milan (1915-1986), 1986/3-4
Kuloglija, efik (1932-1971), 1971/9-10
Kutlei, Miodrag (1907-1984), 1984/3-4
Ljuji, Miodrag (1910-1968), 1968/3-4
Luterek, Dragutin (1920-1995), 1995/5-6
Maksimovi, Milo (1914-1990), 1991/3-4
Maksimovi-Nedeljkovi, Ljubinka-Dina (?-1992), 1992/3-4
Mamontov, Boris (1911-1991), 1991/6
Mamontov, Darinka (1914-1986), 1986/3-4
Mari, Branislav (1906-1977), 1977/5
Marinkovi Stevan (?), /1986/5-6
Markovi, Ljubomir (1914-1975), 1975/6
Markovi, Milan (1887-1951), 1951/5
Markovi, Trifun (1904-1985), 1985/2-3
Mairevi, Lazar (1908-1998), 1998/2
Matijaevi, Brnko (1894-1983), 1983/2
Matovi, Hranisav (?-1981), 1981/5-6
Mihajlovi, Novak-Laka (1914-1992), 1992/2
Mihaljinac, Aleksandar (1937-1992), 1992/3-4
Mihi, Radmilo (1926-1977), 1977/2
Mijukovi, Petar (1894-1970), 1970/5-6
Miladinovi, Ljubodrag (1925-1999), 1999/5-6
Mileti, arko (1892-1968), 1969/3-4
Mili, Nikola (1919-1985), 1985/5-6
Milievi, Danilo-Daa (1936-2006), 2006/4
Milievi, Slavoljub (1923-1997), 1998/5-6
Milosavljevi, Ljubia (1909-1971), 1971/7-8
Milovi, Milorad (1929-1969), 1969/11-12
Miranovi, Svetozar (1936-1996), 1996/4-5
Miretikov, Sava (1886-1973), 1973/10-12
Motornov, Rastislav (1913-1952), 1952/1
Neatnica, Iso (1911-1983), 1984/3-4
Nedeljkovi, Petar (1901-1962), 1962/9-10
Nemec, Dragutin (1895-1960), 1960/3-4
Nei, Bogdan (1913-1981), 1981/2-3
Nikodijevi, Miodrag (1914-1992), 1992/2
Nikoli, Danilo - Daa(1926-2000), 2000/6
Nikoli, ore (1930-1984), 1985/4-6
Nikoli, Mile (1947-1988), 1988/2-3
Nikoli, Momir (1929-2004), 2004/4
Nikoli, Nikola Nike (1908-2000), 2000/4-5
Nikoli, Nikola (1914-1971), 1971/1-2

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Nikoli, Nikola (1915-1974), 1974/5-6


Nikoli, Sreten (1928-1998), 1998/3-4
Novi, Slavko (1911-1989), 1989/6
Novovi, Aleksandar (1960-1999), 1999/5-6
Obradovi, Antonije-Toni (1921-1979), 1979/4-5
Obradovi, Obrad (1926-2001), 2001/5-6
Oklobija, edomir (1907-1968), 1968/9-10
Omjanski Sergije (1902-1975), 1975/4
Ostoji, Konstantin (1906-1974), 1974/7-9
Panti, Slobodan (1914-1988), 1988/2-3
Pavi, Jovan (1919-1981), 1981/4
Pavi, Ljubomir (1922-1995), 1996/4-5
Pavlovi, Boidar (1923-1991), 1991/3-4
Pavlovi, Branislav (1910-1997), 1997/4-5
Pavlovi, Branislav (1924-1983), 1983/5-6
Pavlovi, Milutin-Mile (1924-1990), 1990/4
Pecelj, Ljubomir (1928-1978), 1979/4-5
Pecovi, Miroslav (1932-1977), 1977/1
Pejoski, Branislav (1914-1972), 1972/11-12
Peno, Duan (1919-1965), 1965/11-12
Petrovi, Dragoljub (1893-1981), 1981/5-6
Petrovi, Jovan (1907-1987), 1989/5
Petrovi, Ljubomir (1920-2000), 2000/2-3
Petrovi, Miroslav (?), 1991/5
Pinter, Mihalj (1930-1977), 1977/6
Plavi, Milenko (1910-1994), 1994/1-2
Plavi, Stevan (1909-1994), 1994/3-4
Popovi, Boidar (1928-1992), 1992/3-4
Popovi, Milorad (1907-1966), 1966/9-10
Popovi, Tomka (1928-1966), 1966/9-10
Popovi, Vladislav (1904-1974), 1974/7-9
Poti, Milan (1920-1985), 1986/5-6
Pribi, Lazar (1913-1987), 1987/3-4
Prokopljevi, Nenad (1900-1983), 1984/1-2
Proi, Branislav (?-1987), 1987/1
Putnik, Borislav (1927-1971), 1971/3-4
Radin, Nikola (1918-1997), 1997/4-5
Radisavljevi, Slobodan (1950-1974), 1974/10-12
Radoni, Momilo (1906-1981), 1981/1
Radoevi, Pavle Paja (1924-2004), 2000/1
Radulovi, Damjan (1926-1980), 1980/6
Rankovi, Spasoje (1920-1998), 1998/3-4
Raoni, Ljiljana (1937- 1974), 1974/1
Renduli, Ranko (1924-2004), 2004/1-2
Rilke, Ljudevit (1911-1983), 1983/5-6
Risti, Ranko (1926-1999), 1999/1-2
Risti, Ruica (?), 1995/1-2
Ristovi, Desimir (1929-1995), 1996/1-2

205

206

Milorad ijak, Anka Dini

Rosi, Sreten (1895-1968), 1968/3-4


Rudski, Igor (1898-1944), 1973/5-6
Savi, ore (1898-1972), 1972/9-10
Savi, Jovan (1893-1961), 1961/11-12
Sekuli, Zlatibor (1912-1993), 1993/1-2
Selakovi, Radoslav (1905-1983), 1983/2
Semenov, Aleksandar (1926-1976), 1982/2-3
Simeunovi, Duan (1910-1991), 1991/1
Simi, Nenad (1920-1995), 1995/1-2
Skapula, Leo (?-1974), 1976/1
Smiljani, Konstantin (1894-1989), 1990/1
Soljanik, Ivan (1896-1973), 1973/1-2
Spasi, Aleksandar (1922-1968), 1968/5-6
Spasi, Duan (1?-1983), 1983/1
Spasi, Ljubomir (1908-1976), 1977/1
Spasojevi, Prvoslav Prle (1926-2000), 2000/6
Spremovi, Slobodan Selja (1930-2003) 2003/3-4
Stamenkovi, Branislav (1911-1975), 1975/6
Stavri, Momilo (1927-1979), 1979/6
Stefanovi, Branislav(1913-1979), 1979/2-3
Stefanovi, Sava (1924-1987), 1988/5-6
Stefanovi, Stevan (1938-1987), 1987/1
Stefanovi, Vladimir (?-1968), 1968/1-2
Stojakov, Blagoje (1932-2001), 2001/5-6
Stojanovi, Jovan (1908-1992), 1992/2
Stojanovi, Rade (1922-1985), 1985/2-3
Stojanovi, Ratomir (1913-1986), 1986/5-6
Stoji, Dragomir (1900-1982), 1983/2
Sui, Lazar (1906-1990), 1990/6
abani, efkija (1924-1999), 1999/3-4
ai, Milan (1937-2005), 2005/4
elest, Vladimir (1914-1990), 1990/1
ibali, Duan (?-1977), 1977/2
ijaki, Ljubia, (1896-1972), 1972/3-4
ljivi, Branko (? 1984), 1986/3-4
ljivovaki, Sava (1912-1982), 1982/4
panovi, Teodor (1893-1972), 1972/5-6
uri, Stjepan (1898-1972), 1972/9-10
Tadi, Duan (1907-1990), 1990/6
Tanaskovi, Sava (1933-1986), 2000/1
Taranovi, Slavomir (?), 1999/1-2
Teofilovi, Jordan (1914-1969), 1969/11-12
Tihonov, Gligorije (1897-1967), 1967/11-12
Tomaevi, ure (?-1970), 1970/7-8
Topalov, Platon (??-1983), 1983/5-6
Topalovi, Milan (1910-1982), 1982/4
Toovi, Borivoje (1911-1987), 1988/4
Triki, Duan (1937-1987), 1988/2-3

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Trtica, Milan (1904-1977), 1977/5


Tucakov, Jovan (1905-1978), 1978/5-6
Tucovi, Aleksandar (1928-2004), 2004/4
Urbanovski, Albe (1916-1983), 1983/5-6
Vali, Vojislav (1921-1969), 1969/5-6
Vanetovi, ivojin (1899-1980), 1980/3
Vanek, Viktor (1905-1989), 1989/5
Vasi, Konstantin (1915-1990), 1991/2
Vasi, Miroslav (1930-1983), 1983/1
Vasiljevi, Svetislav (1913-1991), 1991/5
Velikovi, Dimitrije (1906-1984), 1984/1-2
Vuievi, Duan (1924-1998), 1998/2
Vuievi, ivota (1930-1967), 1967/11-12
Vuurovi, Blao (1926-2000), 2000/1
Vujovi, Matija (1908-1973), 1973/3-4
Vujovi, Milutin (1921-2007)
Vukomanovi, Milovan (1913-1987), 1987/2
Vukovi, Nikola Kolja (1924-1999), 1999/1-2
Wraber, Maks (1905-1972), 1972/7-8
Zubovi, Jovan (1891-1982), 1982/1
ivojinovi, Dragutin (1930-1986), 1986/5-6
ivojinovi, Milivoje (1906-1969), 1969/9-10
ivojinovi, Svetislav (1906-1966), 1966/9-10

207

208

Milorad ijak, Anka Dini

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

209

AUTORSKI REGISTAR - AUTHORS INDEX


(Korigovan - Corrected)
A
Abjanovi, Zvonko 1834
Afanasijev, Dimitrije 105, 151, 124,
326, 352
Albenskij, Anatolij 574
Aleksi, Predrag 1767, 1798, 1807,
1811, 1849, 1929, 1938, 1943, 1999,
2008, 2018, 2025, 2029, 2038, 2063,
2072, 2104, 2113, 2142
Aleksov, Ivan 665, 823, 1221, 1238,
1246, - 1386, 1416, 1442, 1464,
1676, 1696, 1723, 1738
Anastasijevi, Neboja 1278, 1488,
1762
Andraev, Sinia 2063
Andrejevi, Momilo 472
Andri, Predislav 1678
Androi, Milan 664
Aneli, Milosav 1859
Angelov, Krum 592, 1015
Anti, Mihailo- 324, 424, 565, 910,
955, 963, 995, 1283, 1307, 1623
Armolaitis, K. 1555
Arsovski, Mirko 1128, 1215
Atanackovi, . 1092
Aussenac, Gilbert 861
Avdalovi, Vera 545, 576, 995, 1307,
1623
Avramovi, Gojko 2101

B
Babi, Bogdan 199
Babi, Slavko 142
Babi, Violeta 1994, 2003, 2019,
2043, 2093
Baji, Vojislav 1403, 1621, 1639,
1663, 1736, 1785, 1853, 1873, 1896,
1998, 2031
Bajin, Ivan 327, 1166, 1196
Ballian, Dalibor 2005,

Bankovi, Stania 1022, 1503, 1514,


1552, 1569, 1597, 1649, 1759, 1836,
1844, 1885, 1894, 1985, 1999, 2004,
2011, 2024, 2086, 2101, 2121
Bankovi, Tomislav 797, 818
Baranac, Slobodan - 2007
Bartek, Pavle 1817
Batini, Milanka 1898, 1904, 1921,
1942, 1976
Belanovi, Ivan 2062
Belanovi, Sneana 1940, 1941,
2002, 2009, 2118
Beltram, Vladislav 339, 360, 431,
467, 535, 586, 622, 632, 709
Bem, Aleksandar 284
Beni, Roko 269
Bercu, Rodica 1852, 1946, 2041
Bezenek, Boris 1829
Bikicki, Miloje 1369, 1398, 1489
Bilibajki, Svetlana 1816
Bjelanovi, Ivan 2062, 2102, 2105,
2134, 2149
Blagojevi, Duan 123, 376, 475,
837, 1091
Blatchford, Oliver Nol 1421
Bobinac, Martin 1372, 1545, 1598,
1632, 1683, 1697, 1734, 1773, 1812,
1834, 1937
Bogdanovi, Mila 1242, 1260, 1271,
1478
Bogievi, Aleksandar 13, 15
Bojadi, Nead 1133
Bojanin, Stevan - 829, 1415
Bojovi, Duan 806, 874, 1141
Bojovi, Sran 1472, 1561, 1774,
1883, 1884
Bradvarevi, J. 1570, 1615
Brati, Vlatko 1181, 1429, 1646
Braunovi, Sonja 1816
Brinar, Duan 1
Brinar, Marjan 10
Brinar, Miran 1220
Bruji, Jugoslav 1845, 2119

210

Bucalo, Vojin 1142, 1319, 1750,


1851, 1856, 1866, 1878, 1892, 1900,
1918, 2119
Bujanovi, Biljana 1464, 1507,
1562, 1682, 1752, 1789
Bujnovi, Milinko 75, 112, 156, 376
Bujukali, Hajrudin 709
Bukumira, Mira 1268
Bukvi, Sreko 1702, 1907, 1914,
1926, 1953, 1964, 1970, 1977, 1984
Bullard, W.E. 426, 447
Bunuevac, Toma 400, 603, 1040,
1109, 1119, 1145
Bura, Dimitrije 1331, 1373
Burdekin, D.A. 1397
Burlakov, ore 191
Butulija, Svetozar 1854, 1874

C
Cenkov, Ljudmil - 1805
Ciani, Petar 31, 56
Crnjanski, Pavle 1239
Crnogorac, Olga 1513, 1642, 1699,
1727, 1730
Cveji, Jasminka 1932
Cvijeti, Branko 329
Cvjetianin, Rade 1753, 1813, 1822,
1992, 1993, 2029, 2063, 2089

anak, Milan - 1241


eljo, Ahmed 494
emeriki, Momilo 646
ernjavski, Svetislav 997, 1147
ojbai, Slavica 1108
oli, Duan 54, 166, 310, 355, 512,
1560
omi, Ratko 1709, 1763, 1794,
1825, 1839, 1870

ali, Duica 1891, 1965


emalovi, Muhamed 1364
iri, M. 3

Milorad ijak, Anka Dini

iri, Milivoj 834


iri, Miroslav - 149
irkovi, Stevan 82
irkovi, Tatjana 2044
iva, Duan 2
orovi, Milica 423
uri, Miodrag 175, 418
uri, Radoslav - 1093
uri, Slobodan 125, 541, 562
uri, Radoslav 537
urkovi, M. 559

D
Damjanovi, Svetislav 774, 1075,
1180, 1222, 1346, 1354, 1381
Danilovi, Milorad 1838, 1896,
1911, 1939, 2015, 2031, 2144
Danon, Gradimir 1654, 1682, 1721,
1728
Davidovi, Borislav 382, 646
Dedi, Aleksandar 1654, 1682,
1797, 1877, 1967
Dedovi, Velimir 1227, 1248, 1255,
1355, 1362
Dekani, Ivo 860, 1011
Deli, Slobodan 1807
Demenko, Teodosije 297
Dimitri, Ljubomir 1518
Dimitrijevi, arko 261, 319, 443,
459, 1637
Dini, Anka 1594, 1698
Dobrivojevi, Srboljub 874
Doleal, Bohumil - 795, 1250
Domazet, edomir 1163, 1194
Doi, Branko 1919, 1981
Dragovi, Nada 1847, 1958
Drakuli, Jovan 9, 321, 598, 815
Drakuli, Tihomir 610
Drakovi, Dragoljub 99, 309, 983
Drakovi, Dragutin 57
Drai, Dragana 1886
Drai, Milutin 991, 1013, 1181,
1470, 1843a, 1927, 1928
Dreki, Milan 2059, 2092, 2141
Dreni, Miodrag 1295
Duci, Vladan 2132

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

211

Dudi, Milan 61, 96, 160, 167, 181,


216, 229, 237, 495, 505, 525, 555,
627
Dudi, Vojislava 1526
Duki, Gojko 800, 1370, 1447, 1455,
1579

Em, Hans 303


Erdei, Josip 284, 367, 474, 479,
839, 1945
Eri, Miodrag 42

Ferlin, Franc 1949


Filipovi, Milosav 1920, 2004, 2011
Francikovi, Stjepan - 53, 58
Fratrovi, Aleksandar 1678
Fruht, Miroslav 1335
Fukarek, Pavle 265, 312, 362, 390,
446, 494, 591, 647
Furtula, Radenko 1935

Domi, Budimir 1427, 1430

akonovi, Filip 1419


eki, Rajica 287, 566, 1075, 1289,
1377
ekovi, Vojislav 1468, 1913, 1951,
2040, 2042, 2058, 2098
iporovi, Milanka 1642, 1723
ogovi, Mira 1919
oki, Mihajlo 1826
okovi, Petar 935, 1154, 1160,
1230, 1663, 1736, 1746, 1785, 1838,
1927, 1928, 1943
orevi, Dobrivoje 1032, 1087,
1392, 1701
orevi, Miroljub 738, 863, 1083,
1118, 1848, 1855, 1887, 1889
orevi, Momilo 1453
orevi, Radenko 826
orevi, Ruica 459
orevi, Zoran 1897, 2144
orovi, Miroljub 792, 1033, 1083,
1137, 1779, 1848, 1855, 1887, 1889
ukanovi, Zoran 1888, 1947
uki, Matilda 1879
uki, Milo 743, 1331
uranovi, arko 819, 899
urevi, M. 1242
urii, Zoran 1576, 1622, 1756
urkovi, Milorad 623

E
Edlin, H.L. 1397
Eftimov, Stojan 701, 1316
Ei, Nikola - 316, 425, 487

G
Gai, Dragan 2055, 2088, 2120
Gaji, Bojan 1968
Gaji, Grozdana 2058, 2070, 2079,
2098
Gaji, Milovan 197, 201, 225, 264,
276, 280, 308, 341, 462, 490, 509,
539, 580, 589, 690, 739, 785, 802,
849, 879, 895, 960, 1241, 1257,
1270, 1742
Galei, Milo 913, 969
Gali, Zoran 1965, 1980
Galovi, Dragan 1738
Gai, Branko 1912
Gavovi, Borivoje - 1614
Gavovi, Dobrivoje 1571, 1606,
1768
Gavrilovi, Slobodan 514, 553, 683
Gburik, Petar 1629, 1693
Gburik, Verica 1629, 1693
Georgijevski, Mihajlo 1202, 1240
Gerzi, Dragan 687, 710, 1304
Gigov, Aleksandar 832
Ginculj, Sergije 242, 448
Glavaki, Luka 1400, 1499, 1786
Glavendeki, Milka 1344, 1868,
2039, 2068, 2095, 2106
Glavini, Ruica 302, 395, 437
Glavonji, Branko 1731, 1776, 1799

212

Glii, Miodrag 180, 233, 273, 331,


620, 1041, 1047, 1078, 1130, 1157
Godek, Ivo 21
Godina, Franc 1084
Gogoski, Mate 1173
Gojgi-Cvijovi, Gordana 1903
Gojkovi, Georgije 1595
Gopevi, Kristina 1903
Golovik, Trajko 482
Golubova, Radmila 625, 725
Golubovi, Mirjana 2048
Golubovi-urguz, Vesna 1890,
1923, 2016
Gmry, Duan - 1857
Govedar, Zoran 1957, 1979, 2005,
2107
Grbi, Jovica 1574, 1740
Grbi, Mihailo 1460, 1717
Grbi, Perica 1807, 1834
Grbovi, Branislava -1884
Gruji, Dragoslav 844, 900, 942,
1273
Gruji, ivko 117, 129, 150, 202,
249, 357, 453, 596
Grujii, Gavrilo - 852
Grujii, Ivana - 2127
Gruji-arevi, Dragana 1828,
1840, 1876, 1902, 1962
Guzina, Vojislav 1131, 1294, 1303,
1707, 1835
Gvozdenovi, Radivoje 1112, 1258

H
Hafi, Veronika 406, 414
Horvat, August - 208
Horvat, Ivo - 24
Hromada, Elegijus 716

I
Igi, Ruica 2080
Ignjatovi, Milo - 666
Ignjatovi, Miodrag - 671
Ignjatovi, Nenad 1769
Ili, Dragutin 315
Ili, Radivoje 78, 145

Milorad ijak, Anka Dini

Ili, Slavko - 952


Ili-Vukievi, Emilija 222
Isailovi, ivojin 680
Isajev, Duan 2114
Isajev, Vasilije 1168, 1195, 1437,
1528, 1540, 1631, 1671, 1706, 1716,
1733, 1760, 1782, 1821, 1990, 2026,
2064, 2103, 2110
Ivanievi, Petar 1956, 1980
Ivanovi, Gordana 1798
Ivanovi, Milivoje 103
Iveti, Duan - 1296
Iveti, Vladan 1987, 1990, 2026,
2064, 2103, 2110
Ivkov, Radovan 221, 399, 427, 659,
694, 724
Ivkovi, Adam 1943, 2018
Ivkovi, Dragoljub - 1877
Iwamoto, Masaru 1602, 1692
Izetbegovi, Sead - 1051
Izrael, Lidija 1903

J
Jai, Milan 1451, 1492, 1634, 1724,
1729, 1765, 1827
Jakovljevi, Ivan 1295
Jakupovi, Adem 1713
Jandri, A.S. 87
Jani, Rade 1628
Janiijevi, Aleksandar 1556
Janiijevi, Cane 948, 961
Janjatovi, Gojko 1737, 1748, 1755,
1834, 1897, 1945, 1954, 2147
Janji, Milorad 1548, 1720
Janji, Nikola 1280
Janji, Svetlana 1751
Jankovi, Aleksandar 252, 401, 700,
755, 775, 796, 808, 848, 1081, 1099
Jankovi, edomir 422, 468
Jedlowski, Duan 412
Jeremi ata-Momilo 1572, 1590
Jeremi, Dragica 1796
Jeremi, Jefta 439
Jerman, Janez 17
Jei, Slobodan 913
Jevremovi, Slaana 1891, 1965

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Jevti, Jeremija 228, 511, 588, 1391,


1418, 1422
Jevti, Ljubia 587, 609, 703, 750,
941, 1053, 1349, 1456, 1601
Jevti, Milo 60, 85, 133, 184, 196,
527, 604, 693, 720, 752, 793, 857,
901, 978, 984, 998, 1097, 1114,
1127, 1207, 1247, 1336, 1368, 1411,
1502, 1516, 1702
Jezdi, Desimir 1491, 1598, 1621,
1737, 1748, 1755, 1768, 1829, 1875,
1888, 1919, 1947, 1981
Jodal, Itvan 1100
Joksimovi, Vesna 1546, 1968, 2097
Josovi, J. 1268
Jovanevi, Milorad 90, 155, 391,
405, 718, 801, 1001
Jovanovi, Borislav 613
Jovanovi, Branislav 79, 88, 178,
194, 222, 251, 349, 358, 388, 420,
444, 486, 513, 727, 748, 770, 809,
816, 853, 964, 1264, 1308, 1351,
1359, 1413, 1484, 1925, 2031, 2049
Jovanovi, Dubravka 1952
Jovanovi, Jovan 290
Jovanovi, Milan 223, 579, 590
Jovanovi, Milenko 1104
Jovanovi, Milorad 1147
Jovanovi, Milutin 368, 410, 455,
549, 777, 1006, 1101, 1132, 1151,
1193, 1293
Jovanovi, Natalija 1309, 1322
Jovanovi, Slavko - 76, 100, 136, 248,
370, 378, 396, 540, 571, 830, 1146,
1161
Jovanovi, Stevan 268, 503, 560,
816, 854, 973, 977, 989, 1018, 1119
Jovanovi, Vladislav 1981
Jovii, ore 1233
Jovii, ivan - 1379
Jovi, ore 26, 52, 74, 148, 256,
267, 298, 320, 363, 372, 407
Jovi, Duan 845, 1503, 1514, 1552,
1597, 1649, 1836, 1844, 1894
Jovi, ore, D. 1975, 2057, 2084
Jovi, Nikola 565, 576, 780, 841,
955, 995, 1308

213

Jovi, Petar - 633

K
Kadovi, Ratko 1546, 1848, 1940,
1941, 2002, 2009, 2118
Kalini, Mirjana 1698
Kamenovi, Sava 925
Karadi, Branko 1524, 1537
Karadi, Dragan 1167, 1235, 1328,
1366, 1401, 1428, 1466, 1516a,
1521, 1530, 1534, 1684, 1732, 1792,
1802, 1832, 1988, 2023, 2066, 2094,
2104
Karahasanovi, Alija 226, 338
Karakuevi, Blagoje 417
Karapandi, ore 771
Kazandi, ivojin 1111
Kea, Ljiljana 2071, 2137, 2146
Kei, Ljiljana -1961, 1982, 2012
Kijametovi, arko 733, 902
Kilibarda, Milo 895
Kiti, Darinka 724, 739, 1143, 1182,
1561
Klanja, Bojana 1284, 1582, 1610,
1655, 1719, 1912, 1931
Klepac, Duan 337, 440, 557, 835
Kneevi, Milan 1546, 1940, 1941,
1991, 1993, 1999, 2002, 2009, 2028,
2089, 2118, 2122, 2131
Kneevi, Milutin 97, 141, 243, 336,
429, 485, 712, 833, 846, 959
Knie, Jii 1761
Kolarevi, Stevan 50, 335, 366, 398
Kolevska-Pletikapi, Branka 1467
Koli, Borislav 782, 836, 854, 973,
982, 1062, 1079, 1448
Kolin, Branko 1551, 1596, 1603,
1728, 1796
Komar, Slavko 552
Komatina, Mirko 1967
Konar-urevi, Slobodan 1670
Konold, Werner 2082
Kopitovi, piro - 767, 872, 1284,
1582, 1610, 1655, 1719, 1912, 1931
Koprivica, Milo 1206, 1771, 1895,
1927, 1928, 2075, 2129, 2133

214

Kora, Mladen 404, 415, 539, 696,


996, 1122, 1148, 1305, 1365, 1510
Korf, Vclav- 463
Kosa, Stevan 397
Kosonogov, Pavle 254, 301, 333,
377, 449, 470, 476, 506, 530, 563,
634
Kostadinov, Stanimir-1349, 1490,
1550, 1581, 1611, 1779, 1826, 1862,
1958
Kostadinov, Stanko - 1414
Kosti, Petar - 644
Kostin, E. 936
Koanin, Olivera 2002, 2009, 2028,
2063, 2089, 2122, 2131
Kovaev, Atanas 1934
Kovaevi, Branimir - 1567
Kovaevi, Branislav 2054, 2059
Kovaevi, Ivan - 1714
Kovaevi, Josip 205, 838, 906, 968
Kovaevi, Miodrag - 986, 990, 1042,
1061, 1420, 1462, 1494, 1647, 1669,
1675
Kovaevi, Nataa 1186, 1259, 1267,
1321
Kozarevskaja, Elga 1251
Kozica, Ertekin 1935
Kozlii, Ismail - 611
Kozomara, Branka 1891
Krdovi, Almir 1643, 1689, 1725,
1726, 1756
Krsmanovi, Ivan 999
Krsti, Borivoj 2078, 2080
Krsti, Danica 949
Krsti, Mihailo 39, 44, 162, 281,
313, 451
Krsti, Milun 1223, 1332, 1372,
1389, 1390, 1426, 1435, 1519, 1532,
1584, 1593, 1630, 1666, 1683, 1718,
1732, 1741, 1753, 1767, 1783, 1798,
1810, 1833, 1850, 1938, 1986, 1987,
1995, 2003, 2010, 2019, 2022, 2030,
2038, 2062, 2065, 2088, 2102, 2105,
2109, 2120
Krsti, Obrad 374
Krljak, Bogoljub 1627, 1680, 1681
Kuki, Svetozar - 1621

Milorad ijak, Anka Dini

Kukin, Stojan 730, 763, 882, 927,


943, 1055
Kutjejev, F.S. 1553
Kutlei, Dragoslav 593

L
Laketi, Mlaen - 2088
Lavadinovi, Vera 2083
Lazarev, Vladimir 1350, 1772, 1815,
1864, 1906, 1923, 2016, 2094
Lazarevi, Milorad 871
Lazarevi, Slobodan 1508
Lazarevi, Zora 404, 539, 630
Lazi, oro 1764
Lazi, Zoran 1888, 1947
Lenard, Aleksandar 272
Leti, Ljubomir 1887, 2045
Lubardi, Strahinja 735, 742, 870,
1081, 1099, 1487, 1493, 1504, 1577,
1643, 1689, 1725, 1726
Luji, Radomir 63, 258, 371, 389,
637, 657, 672, 677, 787, 976
Luki, Nadeda 121
Luki, Predrag 170
Luki-Simonovi, Nada 263, 282,
518, 684, 762, 850, 869, 885, 926,
1066, 1094, 1102, 1103, 1367

LJ
Ljuji, Miodrag 86, 656

M
Macan, Grigorije - 1090, 1138, 1170,
1189, 1311, 1371, 1439, 1657, 1743
Macan, Ivan - 1974
Macura, Vladimir 1688
Maftej, Ivan - 73
Maksimovi, Milanko - 2074
Maksimovi, Milo 111, 165, 174,
293, 304, 457, 661, 669, 952, 1104,
1831
Maksimovi, Srbislav 1353, 1430
Malbai, Vojin -1055, 1064
Maluevi, Ivan - 2054

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Mani, Aleksandar 1242, 1313,


1325, 1342, 1594
Mani, Milutin 596
Manojlovi, G. 1260, 1271
Mari, Branislav 192, 198, 246, 368,
454, 544, 669
Mari, Neo - 1112
Marinkovi, Boidar -. 356, 1030,
1183, 1440
Marinkovi, Dragoslav 432
Marinkovi, N. - 1143
Marinkovi, Pavle 808, 909, 1183
Marinkovi, Pribislav 153, 308, 356,
759, 971, 981, 1265, 1282, 1328,
1347, 1353, 1360, 1366, 1423, 1430,
1434, 1445, 1461, 1516a, 1521,
1530, 1534, 1828, 1861, 1863, 1876,
1882, 1905, 1962
Marinkovi, Zoran - 1084
Marinovi, Radivoje 670
Marjanovi, Zagorka 685
Markoski, Kosta - 1701
Markovi, Bogdan 6
Markovi, edomir -1814, 1823,
1910, 1916
Markovi, Danica 910, 963, 1050,
1143, 1457
Markovi, Dragoljub - 1702
Markovi, Dragoslav - 1482
Markovi, Jovan - 1294
Markovi, Lj. 5
Markovi, Ljubisav 1002, 1023,
1034, 1059, 1095, 1107, 1113, 1136,
1152, 1179, 1269, 1276,
1312, 1402, 1418, 1457
Markovi, Ljubomir 7, 13, 179, 215,
383
Markovi, M. 361
Markovi, Marko - 769
Markovi, Miodrag 234, 328
Markovi, Miroslav - 2124
Markovi, Nada 713
Markovi, Ratko 1568, 1578
Markovi, Slaana 1611, 1958
Markovi, ivko 1459, 1501, 1588
Marovi, Miroslava - 1901

215

Marovi, Radovan 765, 949, 980,


1045, 1429
Martinovi, B. - 1478
Martinovi, Branko 621
Martinovi, Milica - 773, 783, 852
Martinovi, Veljko 1048
Mai, Borislav 2036
Mairevi, ore 403, 442
Mataruga, Milan 1782
Mati, Vjaeslava 1544, 1640, 1659,
1691, 2017, 2060
Matijevi, Milan 1337
Matovi, Bratislav 2075, 2129, 2133
Matovi, Mili 1310, 1515, 1620,
1656, 1787, 1804, 2083
Maunaga, Zoran 1708, 1744, 1790,
1808, 1818
Medarevi, Milan 1503, 1514, 1552,
1597, 1649, 1836, 1844, 1894, 1941,
1985, 1999, 2004, 2011, 2024, 2086,
2101, 2121
Mehi, Mustafa 392, 516, 533, 643
Meister, Georg -1520, 1533
Micov, Dragan 499
Mihailovi, Ljubia 374
Mihailovi, Miodrag 751, 766, 803,
1021, 1135
Mihajlovi, Ilija 501, 1156
Mihajlovi, Ljubodrag 1036, 1868,
1871, 1989, 2039, 2095, 2106, 2141
Mihajlovi, Milivoje - 1315
Mihajlovi, Milosav - 993, 1004
Mihajlovi, Novak -19, 572, 629
Mihajlovi, Olga 1120
Mijatovi, Branka 1549
Mijatovi, Jordan - 2120
Mijuci, Boko 72, 113, 126, 164
Miki, Todor - 2005
Mikuleti, Vitomir 599
Milanovi, orije - 2119
Milenkovi, Dragan 1438, 1575,
1595
Milenkovi, M. 1570
Mileti, M. - 1268
Mileti, arko 379, 409, 430, 456,
469, 520, 543
Mileti, Zoran - 2076

216

Milevi, Kuzman 109, 161, 176, 183,


394, 673
Mili, G. 114, 146
Mili, Gaja 55, 218, 235, 386
Mili, Srboljub 2025, 2142
Milievi, Slavoljub 432
Milijaevi, Tanja 1803, 1933, 2023,
2066
Miliji, Vojislav - 2148
Milin, ivanka 490
Milin, ivojin 347, 534, 1046, 1426,
1435, 1445
Milinkovi, Milosav 1651, 1727
Miljkovi, Jovan 1409, 1443, 1476,
1557, 1642, 1650, 1723, 1730, 1747,
1765, 1769
Milojkovi, Dragomir 81, 1379
Milosavljevi, Ratibor - 83, 127, 286,
343, 393, 465, 883, 944, 987, 1005,
1027, 1106
Miloeva, Nada - 892
Miloevi, Milutin - 1616
Miloevi, Radmila 523
Miloevi, Rajko 1999, 2006, 2043,
2125
Miloevi-Brevinac, Milorad 45, 51,
65, 115, 294
Milovanovi, Aleksandar - 1299
Milovanovi, Anelko 154
Milovanovi, Dragica 1975, 1994,
2019, 2043
Milovanovi, Marina 2082, 2099,
2126
Milovanovi, Milivoje 288, 318
Mini, Danica 952, 980
Mini, Slavko 1277, 1915
Miralem, Asim 889, 956
Mirevski, Sekula 945
Miri, Milenko 1211, 1252, 1358,
1901
Mirkovi, Dragoljub 134, 152, 255,
373, 617, 915, 937, 1060, 1205,
1292
Mievi, Vladimir 347, 855, 878,
922, 1044, 1058, 1088
Mitrovi, Miroslava 1524, 1537

Milorad ijak, Anka Dini

Mitrovi, Slobodanka 1471, 1500,


1547, 1759
Mitrovi, V. 1268
Mlaenovi, Branko 894
M.M.V. - 1841
Mlinek, Duan 732, 804
Motornov, Rastislav 48
Mrenovi, Stevo - 1919
Munkaevi, Velinka - 955
Mutibari, Jovan 247, 575, 635,
744, 858,

N
Nadedi, Milica - 2123
Naumov, Vladimir 203
Nedjalkov, Simeon - 691
Nedovi, Vukain - 1219
Nei, Milan 1485, 1512, 1644
Nestorovi, Biserka 1645, 1713,
2014
Nestorovi, Svetozar 135
Neveni, Radovan - 1969
Niota, Boidar 346, 618
Niki, Zoran 2077, 2123, 2132
Nikitovi, Petko 1329
Nikoli, Biljana -1700, 1890
Nikoli, Danilo 757, 1289
Nikoli, ore 667, 697, 722, 740,
929, 965, 1126
Nikoli, Jugoslav 2077, 2132
Nikoli, Marijana 2029, 2063
Nikoli, Mihailo 606, 928, 930,
1098, 1123
Nikoli, Momir 538, 628, 638, 735,
870, 873, 890, 1108, 1400, 1504,
1511, 1567, 1622, 1626
Nikoli, Nataa - 2078
Nikoli, S. - 361
Nikoli, Smiljana 1679, 1715
Nikoli, Sreten 384, 433, 460, 510,
567, 608, 654, 674, 723, 760, 781,
840, 884, 939, 958, 1017, 1074,
1090, 1154, 1199, 1266, 1275, 1330,
1385, 1406, 1415, 1433, 1445, 1449,
1475, 1527, 1539, 1592, 1639, 1663,

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1687, 1705, 1736, 1784, 1820, 1853,


2117
Nikoli, Svetozar 328, 522
Nikolovski, Trajko 531, 624
Noni, Dragan 1474, 1591, 1662,
1672, 1674, 1778, 1922, 1924, 1957,
2046
Nonveiller, Gvido 34
Novakovi, Nenad - 2055
Novii, Aleksandar - 1728
Novii, Milo - 204
Novovi, Marko 375

O
Obradovi, Milo 236, 277
Obradovi, Miodrag - 2138
Obradovi, Obrad - 406
Obradovi, Sneana - 2138
Obratov, Dragica 1515, 1620, 1694
Obratov-Petkovi, Dragica 1879,
1932
Obuina, Zoran 1945
Obuljen, Ante 224
Ocokolji, Mirjana - 1858
Opai, Ranka - 1615
Oreanin, Duan 40, 67, 94, 1660
Orlovi, Saa 1695, 1867, 1909,
1945, 1956, 2078, 2092
Omjanski, Sergije - 285
Ostoji, Dragana 1741, 2112, 2130,
2139
Ostoji, Dragomir 1636
Ostoji, arko 1253

P
Paji, Milena 239
Palovi, Jozef - 716
Pani, ore 266, 325, 348, 473,
498, 546, 569, 934, 1096, 1124,
1177, 1272
Panov, Aleksandar 131, 190, 342,
573
Panti, Damjan 1754, 1775, 1824,
1836, 1837, 1844, 1885, 1894, 1985,
2004, 2011, 2024, 2086, 2101, 2121

217

Panti, Milinko 1496


Panti, Slobodan 365
Parabuski, Stanija 1241
Paramenti, Obrad 438, 1231
Paule, Ladislav - 1857
Paunovi, Zoran - 1876
Pavi, Jovan 119, 138, 274, 597, 619,
728, 909
Pavievi, Nikola 330
Pavli, Stevan 913
Pavlovi, Boidar 1376
Pavlovi, Pavle 1525, 1538
Pecovi, Mihailo - 1162
Pecovi, Milovan 582
Pecovi, Miroljub - 865
Pecovi, Miroslav 551, 614, 652,
655, 675, 919, 962, 1155
Pecovi, Vukica - 1155
Pejoski, Branislav 29, 35, 93, 118,
296, 402
Pejovi, Duan - 413, 458, 491, 615,
636
Peke, Saa 1965, 2059
Peno, Duan 217, 238, 246, 317
Peno, Milka 639, 662, 708, 714, 868,
893, 898, 917, 971, 981, 1008, 1026,
1031, 1038, 1050, 1329, 1429
Perin, Ruica 1007
Perii, Milivoje 84
Perii, Peria 187
Perkuin, Isidor 305
Perovi, Boidar 719, 843, 1936
Perovi, Veroslava 1640, 1659, 1691
Perunii, Branko 172, 295
Petkovi, Branislav 344
Petkovi, Duda - 1828
Petkovi, Slobodan 1324, 1349,
1468
Petkovi, Vojislav 1261, 1297, 1374
Petra, Dragana - 2112
Petrovi, Aleksandar 1877, 1967
Petrovi, Aleksandra 2065, 2073
Petrovi, D. 550
Petrovi, Dimitrije -381
Petrovi, Dragoljub 38, 334, 594
Petrovi, Ljubomir 107, 896

218

Petrovi, Mihajlo 245, 814, 820,


827, 975, 1052, 1162, 1172, 1252
Petrovi, Milan 157, 602, 642
Petrovi, Miroslav - 551
Petrovi, Nenad 300, 851
Petrovi, Novica 2078
Petrovi, Radmilo 292
Pilipovi, Andrej 2078
Pintari, Konrad 876, 904, 916,
1016, 2005
Pipan, Rudolf 209, 278, 450
Pikori, O. 232
Pjevi, Vukosava 713, 866, 1338,
1341, 1361, 1464, 1486, 1507, 1769
Plavi, Stevan - 536
Plavi, Vera 761, 868, 893, 898,
1026, 1031, 1129, 1178, 1208, 1226,
1245
Podbrenik, Franc 73, 651
Polatschek, Adolf 1257
Poljakovi-Pajnik, Leopold 1821,
2092
Poncet, G.A. 786
Popadi, Ranko 1710, 2000
Popetovi, Rodoljub 933, 979,
1009, 1072, 1307
Popnikola, Niko 480, 682, 699, 715,
810, 892, 1028, 1077, 1187
Popovi, Branko 1680, 1681
Popovi, Duan 91
Popovi, aslav - 524
Popovi, Gordana 1625
Popovi, Jelica 708, 714, 868, 893,
898, 971, 981, 1038, 1050, 1208,
1424, 1461, 1516a, 1530
Popovi, Milica 1414, 1611
Popovi, Ranka 1524, 1537
Popovi, Vera 663, 688, 695, 704
Popovi, Vladislav 23, 30, 68, 147,
195, 411, 452, 567, 581, 660, 788,
911
Popovi, Zdravko 1498, 1543, 1583,
1613, 1618, 1641, 1652, 1710, 1751,
1791, 1901, 2013, 2056, 2067, 2090
Popovi, Zoran 2064, 2068
Pori, Slavko - 1055
Poti, Mirko 626

Milorad ijak, Anka Dini

Potrebi, Milan 751, 775, 803, 875,


951, 1021, 1135, 1237, 1254, 1645,
1713
Prljinevi, M. 1145
Prokopljevi, Nenad 47, 98, 110,
137, 149, 173, 214, 230, 240, 250,
369, 1209, 1262
Pucelj, Ludvig 1137
Puri, Danijela - 1742
Puri, Olga 778, 824, 887

R
Radakovi, Nenad 2051, 2087
Radenkovi, Bora - 952
Radevski, Aleksandar - 1333
Radeza, Mio - 1405
Radi, Neboja 1526
Radievi, Petar - 1703
Radimir, Drago 260, 350
Radin, Milan 293
Radivojevi, Arsen - 731
Radivojevi, Radmilo 102, 139, 169,
244, 289
Radivojevi, Srbislav 1104
Radivojevi, Srboljub - 1945
Radoji, Miodrag - 738
Radojevi, Ljiljana 1707, 1891,
1955, 1965
Radojii, Slavica 1646
Radonja, Pero- 2075, 2133
Radonji, Laketa - 1960
Radonji, Svetozar 186, 583, 1745
Radosavljevi, Aleksandar 1983,
2012
Radosavljevi, Nenad - 1969
Radosavljevi, ivko 1481
Radoevi, Gordana 1893, 2096
Radovanovi, Miomir - 1116
Radovanovi, Svetislav - 831
Radovanovi, Tatjana 2030, 2034,
2035, 2038
Radovanovi, ivorad 554, 585,
640, 648, 842, 886, 950, 992, 1012,
1086, 1198, 1244, 1281, 1323, 1382
Radovanovi, ivota 689, 705, 1012
Radovi, Ante 706, 711, 745

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

Radovi, Milorad - 1437


Radulovi, Svetislav 64, 108, 130,
207, 387, 421, 458, 488, 496, 528,
570, 736, 903, 947, 967, 1014
Radulovi, Zlatan - 2076
Rajner, Franjo 25
Rakoevi, Vesna 1469, 1501, 1673
Rakonjac, Ljubinko 1935, 2060,
2083, 2111
Ranisavljev, Duan 1596, 1728
Rankovi, Nenad - 1334, 1390, 1395,
1431, 1479, 1563, 1586, 1612, 1667,
1668, 1686, 1711, 1718, 1735, 1776,
1778, 1846, 1847, 1874, 1948, 2012,
2015, 2066, 2071, 2137, 2146
Rastovi, A.- 1271
Rastovski, Petar 1192, 1229, 1394
Ratkni, Mihajlo 1668, 1686, 1771,
2083, 2092
Ratkovi, Branko - 1388
Redi, Avdo 1232, 1644, 1676
Repac, Vera 1286
Rii, Tomislav - 1617
Risti, Milka -1860
Risti, Ratko 1951, 1971, 2045,
2058, 2067, 2123
Risti, Ruica 1648
Risti, ivojin 22
Roganovi, Dragan 2135, 2143
Rhle, Heinz 1522, 1535
Ronevi, Savo - 2054
Rosi, Sreten 143
Rukavina, eljko 1737, 1748, 1755,
1829, 1875
Rula, Borka - 1134

S
Saboljevi, Jovan - 376
Saji, Milivoje 1090, 1138
Salkola, J. 717
Savi, Branko 257
Schenker, Regina - 1421
Schmidt, Olaf - 1497
Schmithsen, Franz - 2053
Schtt, Peter 1517, 1531
Sekuli, B. 1143

219

Sekuli, Dragan - 1218


Sekuli, Dubravka - 2128
Sekuli, Milan 311, 354, 416, 483,
502
Sekuli, Miroslav 1791
Sekuli, Zlatibor 385
Seni, Radomir 589, 766
Seratli, Branislav - 2147
Sidor, iril 1218
Simeunovi, Duan - 36, 71, 177, 212,
364, 466, 481, 556, 653, 686, 791,
954, 972, 1291, 1370, 1447, 1455,
1579
Simi, Danica 380
Simi, Milo 1812, 1865
Simi, Nenad 1288, 1318
Simi, Predrag 1506
Simi, Radovan 1973, 2145
Simi, S. - 1478
Simi, Svetislav 769, 798
Simi, Zoran 1295, 1758
Simonovi, Branislava 2048
Simonovi, Milutin 89, 270, 282,
401, 1224, 1306, 1314
Simunovi, Milivoje 515
Simunovi, Milutin 299
Sinadskij, Ju.V. - 1302
Sisojevi, Dara - 1125
Sisojevi, Darinka 1105, 1343, 1436
Skaki, Duan 1408, 1458, 1487,
1493, 1505, 1542, 1576, 1583, 1643,
1689, 1712, 1725, 1726, 1756, 1795
Skoaji, Dejan - 1809, 1819, 1830,
1842, 1843
Skopal, Bogdan 338, 1617
Soljanik, Ivan 59, 132, 200, 220,
231, 262, 271, 283, 434, 461, 477,
517, 548, 578, 768
Spasi, Duan - 1055
Spasi, Ljubomir 259, 558
Spasojevi, Prvoslav 1801, 1880,
1905
Spasovi, Desimir 183
Spasovi, Vladeta - 1947
Spirovski, Jovan 923
Srdanovi-Bara, Olga 1191, 1495
Srevi, Bojan 1960

220

Srevi, Zorica - 1960


Staji, Branko 1930, 1996, 2051,
2087
Staji, Milivoje 1090
Staji, Sneana 2111
Stamenkovi, Aleksandar 1938,
2033, 2035
Stamenkovi, Branislav 66, 182
Stamenkovi, Vojislav 764, 794,
811, 825, 855, 878, 922, 1044, 1058,
1088, 1212, 1407, 1446, 1523, 1536,
1574, 1635, 1664, 1740, 1758, 1930
Stanescu, Konstantin - 436
Stanii, Mirjana 1961
Stankevi, Petar 275, 330
Stankovi, Danica 727, 737
Stankovi, Danijela - 1995
Stankovi, Dragica 2093, 2126,
2138
Stankovi, Duan 106
Stankovi, Sinia 159
Stankovski, Branko 1128, 1215
Stankovski, Saa - 2035
Stanojkovi, Milan - 492, 631
Starevi, Jovan 32, 41, 62
Starevi, Najdan 1043, 1071, 1085,
1110
Stefanovi, Bogdan 1711, 1806,
1869, 1873, 1966, 1972, 2052, 2069,
2136
Stefanovi, Kovinka 1525, 1538
Stefanovi, Milenko 122
Stefanovi, Sava 615, 649
Stefanovi, Stevan - 1010
Stefanovi, Vladimir 478
Stepanovi, Nada 2091
Stevanov, Mirjana 2061, 2100
Stevanovi-Janei, Tatjana 1357,
1375, 1383, 1464, 1507, 1562, 1678,
1682, 1752, 1789
Stevi, Dobrivoje - 1174
Stilinovi, Slobodan 185, 507, 577,
847, 862, 880, 897, 994, 1029, 1037,
1057, 1068, 1082, 1213, 1392, 1460
Stingi, Mirjana - 2142
Stipani, Vladimir 323
Stjepanovi, Budimir 408

Milorad ijak, Anka Dini

Stjepanovi, Leposava 423


Stojadinovi, Branka 1466
Stojakovi, Boidar 1218
Stojanovi, Aleksandar 1814, 1823,
1910, 1916
Stojanovi, D. - 1242
Stojanovi, Ivan - 2115
Stojanovi, Jovan 1204, 1233, 1300
Stojanovi, Ljubivoje - 1119, 1185,
1223, 1264, 1308, 1332, 1348, 1372,
1396, 1413, 1426, 1435, 1448, 1484,
1519, 1532, 1593, 1666, 1683, 1732,
1741, 1986, 1987, 1995, 2001, 2022,
2030, 2038, 2062, 2065, 2102, 2105,
2109, 2117, 2130, 2149
Stojanovi, Olga - 1670
Stojanovi, Ratomir - 914
Stojanovski, Vojislav 427
Stojii, Dragana - 1884
Stojiljkovi, Mihailo 1406
Stojisavljevi, Duan 1243, 1320,
1380
Stojkov, Nevenka - 1349
Stojkovi, Branislav - 1298
Stojni, Bojan - 1777
Stoi, Dragomir 411, 452, 702
Stoi, Ruica - 1298
Suboti, Angelina - 1965
Sui, Lazar 1056
Svilki, Biljana 1656
Svoboda, Pravdomil 464

afar, Josip 14, 158


aki, Miodrag 1225
arevi, Branislav 1780, 1828,
1840, 1871, 1876, 1902, 1962, 1971
ai, Milan 1069, 1117, 1469, 1662
ekularac, Mileta -779, 807
ibali, Duan 1000
ijai, Mirjana 1607, 1706, 1716
ijai-Nikoli, Mirjana 1733, 1760,
1782, 2096
ijak, Milorad 1175, 1190, 1214,
1301, 1345, 1594, 1698
iki, Branislav 140, 206, 532

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

imunovaki, ore - 1937


imunovi, Nikola - 542, 707, 747,
754, 812, 821, 891, 905, 953, 966
lander, Joe 28
ljivovaki, Sava - 815
mit, Slobodan 639, 761, 1143
o, Branko 779, 807, 1164, 1404
o, Vasilije 807
oki, Borislav - 1144, 1169, 1340,
1367, 1387, 1393, 1450, 1498, 1613,
1618, 1641, 1652, 1710, 1751, 1791,
1997, 2000, 2027, 2067, 2108, 2140
panovi, Teodor 168, 322
prung, Marko 37
tajner, Dubravka 1909
uleti, Radovan - 1386, 1477, 1485,
1512
uri, Stjepan 8, 11, 27, 193, 584

T
Tabakovi-Toi, Mara 2090
Taba, Milutin 1589
Tadi, Duan 70
Tanaskovi, Sran 888, 908, 932,
1070, 1149, 1165, 1480
Terzin, Vlada - 353
Teran, Nada 713, 859, 1285, 1309,
1322, 1464, 1507
Tei, ivojin 419, 435, 521
Tei, ivorad - 1330
Tieri, Drako 1585, 1633
Timotijevi, Ratko - 856
Toda, Ryokiti 907,
Todorovi, Danilo 365, 441, 764, 811
Todorovi, M. 1463
Todorovi, Milan 521
Todorovi, Mirjana 1559, 1566
Todorovi, Neboja 2013, 2014,
2056, 2067
Todorovi, Petar 1723
Todorovi, Tiosav 1326
Todosijevi, Mirjana 1958
Tomac, Zvonimir 500, 508, 1089
Tomani, Lazar 790, 805, 1052,
1076, 1432, 1529, 1541, 1661, 1770,
1793, 1899

221

Tomaevi, ure 144


Tomaevi, Ivan 1911, 1939
Tomi, Dragan 753
Tomi, Dragi 120, 359, 1036, 1425,
1745
Tomievi, Jelena 2082, 2099, 2126
Tomin, Luka 985, 1065
Tomovi, Zoran -1353, 1467, 1707,
1792, 1835, 1857, 2147
Topalovi, Milun 910, 963, 1429
Toi, Branimir 784, 828, 881, 920,
1197
Toi, Mihailo 489, 526, 650, 729,
1139, 1150
Toovi, Borivoje 595, 679, 1289
Travar, Jovan - 2119
Trifunovi, Drag. 4
Trifunovi, Dragan 1212, 1266,
1412, 1500, 1565
Trifunovi, Dragoljub 484, 504,
524, 547, 568, 607, 668, 676, 698
Trifunovi, Lazar 16
Trivunac, R. - 5
Trofimovi-Naskovec, Mihail - 1966
Trtica, Boko 351
Tucakov, Jovan 1080
Tucovi, Aleksandar 219, 253, 291,
307, 358, 420, 486, 513, 697, 722,
740, 748, 777, 847, 853, 862, 880,
897, 924, 940, 970, 994, 1002, 1006,
1029, 1068, 1082, 1101, 1132, 1159,
1528, 1540, 1609, 1638, 1671, 1685,
1704, 1716, 1733, 1749, 1760, 1781,
1782, 1858, 1893
Tutundi, Andreja - 1932

U
Ugri, Marijana 1729,
Unkaevi, Miroslava - 2093
Urbanovski, Albe 104, 279, 345, 678
Uroevi, Mihailo -1349
Uvali-Tomi, Zagorka 822

V
Vali, Vojislav 314, 816, 1152

222

Vanetovi, ivojin 213, 1203


Variak, Teodor 35
Vasi, Konstantin 949, 957, 1425
Vasi, Milomir 949, 957, 988, 1003,
1007, 1063, 1115, 1200, 1216, 1268,
1399, 1570
Vasi, Verica 2092
Vasili, Vojin 605
Vasiljev, ivko 1201
Vasiljevi, Ljiljana 1296
Vasiljevi, Predrag - 1972
Vasiljevi, Svetislav 445, 471
Velaevi, Velizar 776, 974, 1037,
1352, 1605
Velikovi, Dimitrije 69, 227, 497,
612, 989, 1049
Velikovi-Vujkovi, Ljiljana - 1054
Velikoa, V.C. 756
Veloji, Miljan 1826, 1847, 1917,
1952, 1959
Veljkovi, Velimir 813, 1145, 1249,
1329, 1714
Venet, J. 867
Veselinovi, Milan 1444
Veselinovi, Nada 662, 917, 1008,
1038, 1050, 1143, 1236, 1329, 1429
Veselinovi, Velimir - 931
Vienti, Mili 92, 116, 187, 210
Vidakovi, Mirko 601, 645, 877
Vidanovi, Rajko - 1872
Viloti, Dragica 1706, 1742, 1752,
1893, 2096
Vladisavljevi, Svetislav 799, 1158,
1176, 1184, 1217, 1228, 1234, 1256,
1287, 1317, 1327, 1339, 1356, 1363,
1384, 1441, 1454, 1483, 1573, 1580,
1599, 1608, 1658, 1739
Vlahovi, Milo 1326
Vlaini, Aleksandar 1251, 1392,
1479, 1558, 1564, 1604, 1619
Vlatkovi, Slavko 1171, 1188, 1279,
1290, 1950
Vojnovi, Radovan 918
Vorkapi, Darinka 2109, 2116
Voron, V.P. 1554
Vouk, Vale 241
Vratua, Vesna - 1488

Milorad ijak, Anka Dini

Vrcelj, Darinka 496


Vrcelj-Kiti, Darinka 600, 641
Vueti, Jovan 903
Vui, Madgalj 1919
Vuievi, Duan 1019, 1452
Vuievi, Slobodan 1772, 1785,
1908, 1944, 2032, 2047, 2113
Vujak, Sreten 610, 746
Vukovi, Branimir 1429
Vukovi, Duan 428, 519
Vukovi, M. - 1478
Vukovi, Milivoj 1274, 1407, 1446,
1523, 1536, 1574, 1665, 1718, 1740,
1753, 1785, 1791, 1820, 1868, 1908,
1996, 2087
Vujanov, Nada 521
Vujanovi, Vladimir 1684
Vujii, Dragan 1688, 1693
Vujii, Lazar - 18, 33, 95, 128, 188,
211, 692, 758, 817
Vujkovi, Ljiljana 1024, 1509, 1587,
1600, 1624, 1656, 1688, 1766, 1787,
1804, 1840, 1876, 1902, 1963
Vujoevi, Vesna 1551
Vujovi, M.M. 1378
Vujovi, Milutin 2037
Vukievi, Emilija 523, 630, 789,
938, 1210, 1351, 1359
Vukievi, Milan 1400, 1416, 1417,
1442, 1465, 1499, 1653, 1676
Vukin, Marina 1990, 2020, 2026,
2064, 2085, 2103, 2110, 2130, 2139,
2149
Vukorep, Ivan - 1350
Vukoti, Radivoj - 561
Vukovi, B. 66
Vukovi, Velimir -1164
Vuleti, Dragan 1006, 1067, 1113,
1151, 1193, 1342
Vulovi, Bogdan 721, 888, 894, 921,
1140, 1263, 1473
Vulovi, Milo 1676, 1677

W
Willeitner, Hubert - 1358

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

223

Zachar, Duan 1121


Zdravkovi, Vladislav 1626, 2000
Zdravkovi-Koar, Sneana 1891,
1965
Zeki, Nada 946, 1153
Ziani, Petar 20
Zlatanovi, Milorad 2052
Zlati, Miodrag - 1847
Zubovi, Jovo/Jovan 80, 493, 660,
726, 734, 741, 749, 912

iki, Sran 1645, 1713


ivadinovi, Dragan - 2114
ivanevi, Vladimir 49
ivanovi, Rajka 1634, 1724, 1729,
1765, 1827
ivojinovi, Dragutin 245, 340, 529,
772, 815, 1035, 1218, 1265, 1273
ivojinovi, Svetislav 12, 46, 189
ufa, Lajo 306, 332
ujovi, Kosta - 938
upanski, Vladan 101

224

Milorad ijak, Anka Dini

PREDMETNI REGISTAR
0 16 Strune bibliografije: 1301,
3 057 Sociologija. Linosti: 1228,
1234, 1256, 1287, 1288, 1317,
1327, 1347, 1936, 2050
331 Teorija i organizacija rada.
1459, 1651,
351.71 Javna svojina. Javni radovi:1501
355 Vojni poslovi. Ratne vetine.
Odbrana. Oruane snage:1225,
389 Metrologija: 1224, 1306, 1314
502 Prirodno okruenje i njegova
zatita: 948, 983, 1121, 1445, 2130,
2138, 2139
504.5 Prirodne katastrofe: 1703,
502.17 Zatita prirodnog okruenja: 1772,
504.5 Zatita prirode. Zagaivanje:
1629,
537 Elektrina energija: 113,
546 Hemija 124, 239,
51 Matematika: 771, 856
51-3 Tehnike izraunavanja. Izraunavanje: 771, 856, 1224, 1306,
1314
551.2 Unutranja geodinamika:
1659,
551.3 Spoljana geodinamika: 1283,
1414, 1692, 1915,
551.48 Hidrologija. Povrinske vode: 750, 1605, 1611,
551.52 Meteorologija. Zraenje i
temperatura - 836
551.57 Meteorologija. Vodena para.
Hidrometeori: 609, 782,
556.5 Geodinamika: 2132
575.2 Varijabilitet: 53, 955,
577.1 Biohemija: 1303,
58 Biometrika 58,
581 Botanika. : 246, 423, 425, 521,
522,
581.14 Botanika. Razvie.
Rast.:1105,
581.16 Botanika. Razmnoavanje
biljaka: 985,

581.44 Botanika. Morfologija biljaka: 1852,


581.5 - Botanika. Ekologija biljaka:
690, 802, 982, 1079, 1352,
581.9 Fitogeografija: 785, 1932,
582 Botanika sistematika: 190,
311, 354, 390, 416, 446, 960, 1148,
1270, 1355, 1376, 1694,
591.9 Zoogeografija: 806,
595.1 Entomologija sistematika;
Vermes: 852,
595.42 Entomologija; Acarina:
1777,
595.78 - Entomologija sistematika;
Lepidoptera: 979,
595.793 Entomologija sistematika;
Siricidae: 942
616.98 Tularemija: 171,
620.92 Energetska privreda: 126,
625.142 eljezniki pragovi: 66,
102, 169, 244,
625.7 Putevi: 2137,
627 Erozija: 63, 143, 587, 941, 1297,
1349, 1468, 1581, 1640, 1691,
627.53 Unutranja oprema luka.
Gatovi. Kejovi: 1053
630 umarstvo: 590, 1300, 1421,
630*11 Stanini faktori: 968, 1872,
630*111 umska klima i mikroklima: 410, 447, 490, 491, 945, 1526,
1602, 1994, 2010,
630*113 umska topografija: 1062,
1585, 1720,
630*114 umsko zemljite. Pedologija: 7, 262, 324, 330, 380, 400,
412, 419, 424, 426, 435, 545, 565,
576, 637, 662, 841, 910, 917, 923,
955, 963, 995, 1150, 1236, 1394,
1525, 1560, 1623, 1762, 1940,
1941, 1956, 1968, 1991, 1993,
2002, 2009, 2028, 2089, 2097,
2118, 2122, 2131,
630*116 umska hidrologija: 258,
642, 657, 677, 683, 786, 792, 989,
993, 1004, 1033, 1083, 1137, 1538,

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

1601, 779, 1816, 1826, 1847, 1848,


1887, 1889, 1913, 1974, 2060,
2070, 2077, 2079, 2132,
630*145.7 Sistematizacija umske
zoologije. Insekti (vidi i UDK 959.
7):120, 359, 820, 949, 1036, 1267,
630*156 Lovstvo: 49, 329, 375, 428,
951, 1009, 1141, 1196, 1481, 2012,
2055, 2120,
630*16 umska botanika. Hemija
biljaka: 339, 722, 1909, 2080,
630*161 umska botanika. Fiziologija biljaka: 863, 1229, 1242, 1685,
1700, 1835,
630*164 umska botanika. Morfologija biljaka: 924, 1028, 1029,
1069, 1125, 1187, 1313, 1419,
1609, 1638, 1946, 1957,
630*165 umska botanika. Genetika: 92, 106, 246, 247, 404, 420,
513, 645, 647, 697, 699, 810, 816,
853, 877, 880, 940, 994, 1002,
1006, 1059, 1077, 1101, 1113,
1131, 1136, 1151, 1159, 1183,
1193, 1220, 1437, 1440, 1528,
1540, 1671, 1704, 1707, 1733,
1742, 1749, 1760, 1782, 1857,
1858, 1955, 1965, 2005, 2078,
630*168 umska botanika. Citologija i histologija: 1126, 1867,
630*173. 2 Sistematizacija umske
botanike. Mahovine: 1900,
630*174 Sistematizacija umske botanike. Dendrologija: 388, 474,
494, 511, 512, 526, 544, 557, 591,
599, 601, 618, 630, 641, 652, 729,
778, 1001, 1175, 1190, 1214, 1345,
1391, 1840,
630*174. 7 Sistematizacija umske
botanike. etinari: 151, 265, 291,
350, 362, 391, 489, 505, 528, 696,
935, 1095, 1182, 1561, 1571, 1883,
1884, 1893,
630*176. 1 Sistematizacija umske
botanike. Liari: 60, 78, 93, 130,
131, 168, 196, 253, 292, 312, 331,
349, 358, 444, 448, 524, 600, 605,
680, 715, 718, 724, 801, 822, 824,

225

862, 934, 938, 996, 1065, 1067,


1072, 1139, 1241, 1248, 1257,
1280, 1305, 1546, 1620, 1695,
1781, 1813, 1822, 1845, 1894,
630*18 Ekologija umskih biljaka:
307, 477, 550, 834, 854, 1554,
1555, 1657, 1743, 1753, 1793,
1879, 2063,
630*181- Ekologija umskih biljaka.
Autekologija. umsko-uzgojne
osobine drvea- 860, 1147, 1413,
1793, 1804, 1899,
630*181.1 Ekologija umskih biljaka. Areal: 38, 268, 496, 497, 650,
748, 777, 838, 1142, 1157, 1173,
1201, 1851, 1892,
630*181.2 Ekologija umskih biljaka. Odnosi prema klimi: 861, 863,
630*181.3 Ekologija umskih biljaka. Mikoriza: 1008,
630*181.8 Ekologija umskih biljaka. Fenologija: 90, 264, 737, 770,
904, 1023, 1168, 1359, 1388,
630*182 Ekologija umskih biljaka.
Fitocenologija 251, 253, 276,
280, 341, 454, 479, 509, 523, 739,
789, 809, 849, 879, 964, 1130,
1365, 1484, 1515, 2083,
630*187 Ekologija umskih biljaka.
Tipovi vegetacije: 906, 1041, 1047,
630*188 Ekologija umskih biljaka.
umske zajednice: 57, 459, 464,
691, 832, 1078, 1310, 1510, 1750,
1856, 1866, 1918, 1992, 1999,
2029, 2125,
630*22 umsko-uzgojni sistemi:
559, 622, 720, 732, 977, 1337,
1533, 1666, 1833, 1985, 2102,
630*221 Visoke ume: 347, 371, 469,
516, 1124, 1708, 1808, 1986,
630*222 Izdanake ume: 752, 798,
1145, 1928, 1930, 2003, 2024,
2109,
630*226 Promena sistema gajenja
uma: 531, 570, 614, 1308, 1368,
630*228 - Struktura sastojina. Sastojinski oblici: 1185, 1264, 1274,

226

1320, 1336, 1389, 1593, 1741,


1811, 1818, 1979,
630*23 Obnavljanje sastojina i formiranje sastojina:: 26, 52, 74, 430,
705, 892, 998, 1018, 1223, 1545,
1767, 1798,
630*231 Prirodno obnavljanje: 458,
551, 1076, 1697, 1810, 1937,
630*232 Vetako obnavljanje: 135,
145, 238, 248, 271, 272, 355, 370,
427, 486, 501, 507, 525, 527, 539,
540, 549, 560, 574, 577, 580, 582,
604, 623, 658, 659, 682, 685, 694,
701, 707, 717, 768, 799, 847, 857,
905, 916, 991, 1032, 1034, 1037,
1038, 1050, 1082, 1086, 1087,
1091, 1107, 1122, 1127, 1138,
1164, 1188, 1198, 1245, 1244,
1311, 1342, 1392, 1404, 1405,
1407, 1563, 1588, 1686, 1716,
1714, 1815, 1850, 1897, 1935,
1978, 2064, 2110,
630*232.1 Vetako obnavljanje. Introdukcija: 99, 108, 144, 242, 399,
727, 736, 813, 1146,
1161, 2026, 2054, 2111,
630*232.2 Vetako obnavljanje sastojina. Pripremni radovi: 1575,
1594, 1945, 2103,
630*232.3 Semenarstvo; rasadnika
proizvodnja: 4, 39, 100, 103, 109,
116, 132, 133, 136, 241, 353, 368,
405, 434, 548, 585, 586, 655, 667,
687, 740, 876, 907, 929, 946, 1057,
1128, 1138, 1155, 1174, 1179,
1188, 1192, 1194, 1213, 1215,
1247, 1260, 1269, 1271, 1276,
1307, 1312, 1325, 1343, 1353,
1402, 1457, 1460, 1467, 1472,
1558, 1564, 1604, 1619, 1631,
1698, 1701, 1706, 1717, 1744,
1807, 1821, 1891, 1990, 2046,
630*232.4 Osnivanje sastojina sadnjom: 238, 905, 1091, 1127, 1138,
1164, 1621,
630*232.5 Osnivanje sastojina vegetativnim putem: 1152,

Milorad ijak, Anka Dini

630*233 Poumljavanje: 15, 59, 65,


236, 237, 593, 598, 693, 997, 1093,
1166, 1170, 1200, 1316, 1453,
1470, 1502, 1516, 1646, 1843, 2037,
630*236 Nega obnovljenih kultura.
Regulisanje rastojanja: 1249,
630*237 Melioracija umskih stanita: 432, 483, 517, 519, 626, 629,
976, 1189, 1219, 1330, 1396,
1439, 1987, 2022, 2032, 2096,
630*238 Posebne kulture (topole i
dr.): 42, 76, 105, 352, 536, 571,
612, 620, 819, 891, 897, 1597,
2076,
630*24 Nega sastojina i stabala:
146, 387, 421, 431, 632, 710, 867,
901, 947, 978, 1014, 1119, 1163,
1319, 1323, 1332, 1348, 1372,
1373, 1411, 1448, 1518, 1519,
1532, 1598, 1632, 1683, 1732,
1773, 1783, 1812, 1834, 1853,
1855, 1927, 1995, 2001, 2030,
2038, 2044, 2062, 2065, 2105,
2107, 2149
630*26 umarstvo i poljoprivreda:
830,
630*266 Zatitni pojasevi: 13, 31,
43, 163, 346, 395, 503, 515, 747,
754, 776, 812, 974,
630*268 uma i panjaci: 24, 259,
630*270 Urbano umarstvo: 1286,
1351, 1714, 1787, 1828,
630*271 Arboretumi: 2020,
630*272 Parkovi: 64, 1191, 1780,
1962, 1191,
630*273 Drvoredi: 1488, 1647,
630*274 ivice i biljke za ivice:1278, 1344,
630*278 Minijaturno drvee (bonsai): 437, 1607,
630*283 Iskoriavanje umskih
proizvoda. Kora, plodovi i seme.
Sokovi, lie: 2015,
630*284 Smolarenje: 96, 115, 118,
160, 260, 384, 402, 418, 433, 484,
495, 510, 555, 627, 633, 760, 829,
1422,

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

630*289 Sporedni umski proizvodi: 61, 122, 1329,


630*3 Nauka o radu. Iskoriavanje
uma. Sea i transport. umsko inenjerstvo: 475, 1149,
630*30 Radni uslovi: 9, 10, 23, 68,
779, 784, 888, 908, 1043, 1527,
1709, 1763, 1794,
630*31 Sea i transport, uopte:
884, 1074, 1222, 1415, 1614, 1636,
1736, 1896,
630*32 Obaranje stabala i izrada
sortimenata: 14, 98, 154, 156, 392,
533, 723, 781, 840, 1070, 1369,
1573, 1663, 1746, 1838, 1849,
1997,
630*325 Sortiranje drveta i drvnih
sortimenata u sirovom stanju: 858,
1016, 1230, 1449, 2144
630*33 Stepen iskorienja drveta i
otpadaka. ienje seine: 30, 147,
352, 442, 453, 455, 969, 1275,
1639, 1939, 1998,
630*339 Iskoriavanje drveta, razno: 112
630*35 Merenje uinka u iskoriavanju uma: 654,
630*36 Mehanizacija u umarstvu:
784, 881, 894, 913, 1090, 1140,
1263, 1331, 1768,
630*361 Alati i maine za koranje:
800,
630*362 Alati za seenje: 75, 581,
608, 674,
630*37 Transport: 911, 918, 927,
1199, 1438, 1592, 1687, 1784,
1873, 2031,
630*371 Utovar i istovar: 452, 1911,
630*375 Transport, suvozemni:22,
55, 107, 865, 932, 1266, 1403,
1480, 1490, 1491, 1737, 1748,
1755, 1829, 1888, 1919,
630*377 Oprema za utovar i istovar: 25, 89, 235, 721, 743, 788,
919, 920, 943, 962, 1017, 1154,
1160, 1403, 1947,

227

630*38 umsko inenjerstvo (graevinarstvo, putevi i mostovi u umi): 157, 703, 1444, 1482, 2052,
630*383 Putevi i mostovi: 401, 492,
621, 1000, 1165, 1203, 1475, 1633,
1806, 1869, 1874, 1920, 1958,
1972, 1973, 2045, 2069, 2145,
630*384 Erozija, zatitni radovi: 56,
381, 389, 397, 472, 514, 553, 582,
587, 602, 615, 631, 663, 704, 756,
821, 1019, 1049, 1134, 1324, 1326,
1374, 1456, 1805, 1862, 1917,
1951, 1952, 1959, 1971, 2017,
630*385 Odvodnjavanje. Navodnjavanje: 21, 423, 488, 542, 561, 649,
828, 999, 1261, 1371, 1544,
630*386 Vodeni tokovi. Regulisanje
vodenih tokova:1550, 2058,
630*4 umske tete i zatita uma:
957, 1025, 1570, 1606,
630*41 Opta tehnika zatite uma.
Tipovi teta: 5, 28, 46, 111, 165,
174, 306, 340, 1218, 1226, 1239,
1434, 1461, 2007, 1921,
630*413 Fizike i hemijske mere
borbe: 257, 669,
630*414 Suzbijanje tetoina (hemijskim putem): 34, 286, 293, 436,
661, 883, 952, 1063, 1265,
630*422 tete neorganskog porekla
(bez poara): 839, 1693,
630*423 tete od atmosferskih taloga: 227,
630*425 Zagaenost (atmosferski
uticaj): 374, 1556,
630*429 Razne tete:725,
630*43 umski poari: 233, 273,
299, 300, 343, 772, 931, 1259,
1273,
630*432 Prevencija i suzbijanje
umskih poara: 944, 987, 1035,
1399, 1615,
630*44 tete od biljaka; viroze:203,
284, 313, 499, 670, 708, 868, 1186,
1553, 1802, 1803, 1988,
630*441 Suzbijanje korova: 914,
1153, 1595,

228

630*440 tete od gljiva i bakterija,


opte: 569, 1534, 1535,
630*442 Parazitske biljke. Lijane i
epifite: 851,
630*443 tete od gljiva i bakterija /
fitopatologija: 44, 84, 85, 153, 162,
281, 328, 356, 451, 457, 465, 639,
714, 759, 761, 773, 893, 898, 1031,
1039, 1092, 1115, 1129, 1167,
1178, 1181, 1208, 1235, 1282,
1302, 1328, 1350, 1360, 1366,
1397, 1401, 1424, 1427, 1428,
1429, 1430, 1466, 1516a, 1521,
1522, 1625, 1684, 1792, 1832,
1859, 1861, 1863, 1864, 1882,
1890, 1923, 1933, 2016, 2023,
2066, 2094, 2104, 2114,
630*45 - tete od ivotinja: 161, 228,
318, 624, 874, 1745,
630*453 tete od insekata / entomologija: 12, 83, 127, 176, 183, 234,
245, 275, 393, 394, 461, 529, 583,
673, 765, 844, 900, 933, 980, 988,
1007, 1030, 1045, 1073, 1100,
1104, 1106, 1216, 1251, 1268,
1321, 1364, 1419, 1549, 1814,
1823, 1831, 1860, 1868, 1871,
1906, 1910, 1916, 1989, 2039,
2068, 2081, 2092, 2095, 2106,
2135, 2141, 2143
630*46 tete od oveka: 1517, 1530,
1531, 1539,
630*48 tete od nepoznatih ili kompleksnih uzroka: 409, 769, 1423,
1426, 1425, 1431, 1432, 1433,
1520, 1524, 1529, 1537, 1541,
1635,
630*52 Merenje dimenzija i zapremine stabala (instrumenti): 254,
348, 386, 1569, 1630, 1649, 1665,
1690, 1705, 1754, 1775, 1790,
1820, 2008, 2075, 2086,
630*521 Merenje prenika: 470,
473, 487, 1195, 1418, 1584,
630*522 Merenje visina: 671, 1022,
1205, 1243, 1759,
630*523 Kora. odreivanje dimenzija i mase: 498, 534, 698, 1052,

Milorad ijak, Anka Dini

630*524 Odreivanje zapremine


stabala i sastojina: 255, 266, 348,
441, 450, 567, 726, 734, 741,
744, 749, 764, 805, 845, 855, 1503,
1514, 1536, 1552, 1764, 1885,
2004, 2011,
630*526 Merenje oblovine: 1511,
630*527 Merenje prostornog drveta: 660,
630*53 Posebna merenja stabala i
sastojina. Dimenzije kruna. Gustina sastojine: 537, 1393, 1412,
1464,
630*56 Prirast. Razvoj i struktura
sastojine: 221, 337, 365, 373, 413,
443, 449, 476, 504, 506, 520, 530,
543, 546, 547, 568, 575, 588, 607,
616, 636, 668, 676, 811, 825, 878,
915, 922, 937, 950, 1044, 1051,
1088, 1111, 1132, 1177, 1206,
1212, 1446, 1471, 1500, 1523,
1574, 1664, 1718, 1740, 1771,
1791, 1820, 1824, 1836, 1837,
1938, 1996, 1895, 2051, 2087,
2121, 2129,
630*581 Premer i kartiranje. Terenski radovi: 482, 925,
630*582 Kartiranje: 666, 1855,
630*61 Ureivanje uma 16, 81,
158, 261, 332, 333, 379, 398, 463,
508, 563, 634, 675, 1435, 804, 967,
1046, 1096, 1435, 1929, 1964,
1970, 2114, 2117, 2128,
630*62 Metode ureivanja. Radni
planovi: 158, 193, 285, 316, 377,
500, 535, 584, 625, 643, 689, 716,
790, 826, 984, 992, 1089, 1097,
1133, 1250, 1281, 1379, 1483,
1489, 1572, 1589, 1661, 1953,
1702, 1844, 1907, 1975, 1977,
1984, 2025, 2057, 2085,
630*64 umarstvo kao privredna
grana: 148, 152, 369, 372, 376,
439, 440, 532, 745, 864, 966, 1277,
1950, 1612, 1870, 2101,
630*651 Kalkulacija trokova i rentabilnosti: 953, 1668,
630*652 Vrednost uma: 807, 2147

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

630*66 Trokovi eksploatacije uma: 47, 611, 939, 1058, 1380, 1898,
630*67 Odreivanje finansijskih rezultata. Knjigovodstvo i raunovodstvo. Poslovna statistika. Finansijki plan: 110, 137, 149, 644,
1061, 1590, 1669, 1735, 1846,
630*677 Kratkorono planiranje:
173,
630*68 Nacionalne umarske slube
i administracija: 1, 19, 27, 86, 87,
140, 364, 746, 958, 1064, 1469,
1672, 1711, 1825, 1839, 1904,
1905, 1922, 1924, 1949, 1960,
2018, 2036, 2061, 2148
630*686 Planiranje i organizacija
graevina, transportne mree:
1854,
630*7 Trite umskih proizvoda.
Privredna pitanja umskog transporta i drvnopreraivake industrije: 250, 1056,
630*71 Trite umskih proizvoda.
Ponuda i potranja: 94, 104, 774,
630*72 Trite: 95, 1069, 1114,
1117, 1232, 1334, 1395,
630*756 Plasman proizvoda: 899,
1761,
630*73 - Cene drveta: 209, 278, 1209,
1586, 1667,
630*794 Privredna pitanja drvnopreraivake industrije: 40,
630*810 Opte informacije o drvetu: 114,
630*811 Struktura drveta i odreivanje vrsta. Tkivo. Godovi: 269,
406, 414, 445, 471, 731, 735, 868,
870, 1120, 1436, 1486, 1507, 1719,
630*812 Fizike i mehanike osobine: 18, 121, 263, 282, 518, 635,
646, 742, 762, 848, 850, 869, 885,
1021, 1066, 1094, 1103, 1169,
1450, 1451, 1458, 1498, 1543,
1547, 1551, 1582, 1583, 1603,
1610, 1613, 1618, 1652, 1654,
1655, 1710, 1751, 1786, 1796,
1797, 1827, 1901, 1912, 2013,
2027, 2056, 2067, 2090, 2108, 2140

229

630*813 Hemija drveta: 403, 713,


859, 1285, 1309, 1322, 1341, 1361,
1383, 1562, 1752,
630*82 Mehanika prerada drveta:
62, 72, 97, 119, 141, 142, 243, 296,
336, 382, 429, 702, 712, 751, 775,
803, 1085, 1102, 1116, 1237, 1258,
1400, 1487, 1499, 1576, 1596,
1622, 1628, 1641,
630*829 Povrinska obrada: 1724,
630*83 Drvnopreraivaka industrija i njeni proizvodi: 73, 77, 117,
119, 129, 138, 211, 274, 357, 411,
485, 541, 592, 597, 606, 628, 700,
728, 755, 796, 817, 823, 843, 846,
872, 882, 928, 930, 975, 986, 1015,
1055, 1071, 1081, 1098, 1099,
1112, 1123, 1135, 1144, 1217,
1238, 1338, 1357, 1367, 1417,
1493, 1504, 1505, 1542, 1626,
1712, 1713, 1776, 1799, 1931,
630*835 Razni proizvodi od drveta
za domainstva, industriju i dr. :
594, 638, 651, 733,
630*836 - Nametaj i stolarija: 1254,
630*839- Drvnopreraivaka industrija, otpaci: 17, 808, 902, 1375,
1682, 1795,
630*84 Zatita drveta. Postupci za
poboljanje njegovih osobina. Parenje i suenje drveta: 33, 101,
125, 139, 289, 709, 814, 827, 909,
959, 1162, 1172, 1252, 1340, 1358,
1497, 1617, 1728, 1765, 1877,
1967,
630*85 Kvalitet drveta i proizvoda
od drveta: 478, 367, 478, 684, 833,
1681, 1726,
630*86 Industrija drvenjae i celuloze. Hemijska prerada drveta i
proizvodi: 29, 35, 37, 45, 123, 175,
345, 467, 589, 1013, 1409, 1443,
1506, 1513, 1642, 1678, 1730,
1774, 1785, 1789,
630*866 Ekstraktivne materije iz
drveta: 766,
630*90 - ume i umarstvo sa nacionalne take gledita. umarska po-

230

litika. Drutvena ekonomika umarstva: 80, 134,


630*901 Teorija, metode, sistematika; osobine umarstva sa gledita
drutvene ekonomike: 80, 134,
630*902 Istorija uma i umarstva:
172, 178, 201, 287, 954, 1158,
1184, 1176, 1202, 1233, 1300,
1318, 1339, 1356, 1384, 1447,
1454, 1455, 1495, 1566, 1616,
1758, 1809, 1819, 1842, 1881,
2021, 2033,
630*903 umarska politika: 3, 6, 8,
166, 206, 214, 230, 493, 564, 688,
695, 831, 837, 842, 1075, 1207,
1354, 1579, 1943, 1961, 1778,
1982,
630*904 Opta regionalna predstava o umama i umarstvu:51, 79,
88, 192, 194, 207, 232, 256, 267,
279, 295, 344, 361, 363, 378, 396,
407, 558, 706, 711, 794, 795, 815,
875, 886, 903, 921, 936, 973, 1048,
1109, 1118, 1156, 1171, 1211,
1289, 1290, 1370, 1473, 1474,
1843, 1948, 2034, 2035, 2047,
2072, 2073, 2074, 2113, 2115,
2116, 2142,
630*905 umarska statistika: 199,
240, 305, 1479,
630*906 Direktan ekonomski znaaj uma: 82, 212, 360, 835, 1010,
1262, 1381, 1382, 1452, 1670,
630*907 Indirektni znaaj uma
(zatita prirode i pejzaa, rekreacija): 50, 54, 290, 325, 480, 948,
961, 1012, 1180, 1240, 1315, 1608,
1886, 1878, 1908, 1944, 2043,
2082, 2112, 2126,
630*906 Direktan znaaj uma: 595,
1378, 2019, 2137
630*908 Odnos umarstva prema
drugim privrednim granama i industriji: 69, 82, 187,
630*91 Politika poumljavanja.
Iskoriavanje zemljita: 11, 578,
613, 679, 1660, 1662, 1770, 1817,

Milorad ijak, Anka Dini

630*92 Politika prava svojine u umarstvu: 71, 92, 656, 912, 1346,
1674, 1675, 2053,
630*93 Javna kontrola u umarstvu, zakonodavstvo: 177, 481,
552, 566, 686, 757, 1253, 1279,
1385, 1463, 1496, 1591, 1673,
1914, 1942, 1983, 2071, 2127, 2146
630*945.2 Propaganda: 556,
630*945.3 - Obrazovanje. kolstvo:
20, 36, 48, 188, 302, 303, 466, 653,
664, 758, 791, 793, 896, 956, 972,
1204, 1272, 1291, 1293, 1295,
1296, 1299, 1377, 1398, 1559,
1565, 1580, 1599, 1658, 1739,
1800, 1801, 1841, 1925, 1926,
2100,
630*945.4 Istraivaka delatnost:
91, 460, 617, 1060, 1294, 1969,
630*946 Drutva, konferencije, ekskurzije, institucije: 297, 1637,
630*961 Situacija sa radnom snagom 2, 128, 385, 554, 889, 640,
648, 889, 1084, 1197, 1292,
630*963 Radno vreme: 610,
630*964 Socijalno osiguranje: 1110,
630*971 Meunarodna umarska
politika i saradnja: 456,
630*972 Meunarodna umarska
politika, organizacije: 383, 1880,
631.862 Organska ubriva. Stajsko
ubrivo: 1227,
632.52 tete na biljkama:681,
633 Poljski usevi i njihova proizvodnja: 1333,
635.7 Aromatine biljke. Zainske
biljke. Lekovito bilje: 170, 502,
635.8 Jestive gljive: 1903,
635.9 Ukrasne biljke. Dekorativno
vrtlarstvo: 783, 887, 971, 981,
1026, 1210, 1255, 1362, 1462,
1478, 1508, 1656,
65 Organizacija rada: 417, 1494,
674 Drvna industrija: 678, 692, 797,
873, 890, 1020, 1221, 1246, 1386,
1387, 1416, 1442, 1476, 1492,
1567, 1577, 1644, 1676, 1680,
1723, 1727, 1747, 1769,

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

674.023 Drvna industrija. Piljenje.


Seenje. Tesanje.: 1653,
674.05 Drvna industrija. Alati za
obradu drveta. Maine za obradu
drveta: 1627, 1689, 1725,
674.093 Pilane. Organizacija proizvodnje: 596, 1568, 1643, 1696,
1721, 1738, 1966,
674.5 Drvna industrija, proizvodi
od drveta: 32, 40, 41, 70, 114, 126,
164, 182, 226, 249, 226, 298, 438,
674.6 Drvena ambalaa: 1578,
674.8 Drvna industrija. Proizvodnja
i prerada iverja, strugotina i otpadaka
674.815 Ploe iverice: 562, 767, 871,
1650,
674-419.3: Furnir: 538, 619, 1699,
681.3 Ureaji za obradu podataka
(raunari): 1390, 1548,

231

684 Proizvodnja nametaja: 719,


730, 753, 763, 818, 990, 1042,
1231, 1298, 1335, 1406, 1408,
1465, 1477, 1485, 1512, 1557,
1634, 1645, 1729, 1731, 1756,
711.5 Podruja u okviru gradova i
naselja:1509,
712 Planiranje pejzaa. Parkovi.
Vrtovi. Pejzana arhitektura:
1420, 1600, 1766, 1830, 1902,
712.24 Planiranje ozelenjavanja naseljenih mesta:1024, 1624,
712.25 Ureenje pejzaa. Slobodni
prostori. Parkovi: 603, 1054, 1688,
1876, 1934,
712.3 Pejzana arhitektura uopte.
Planiranje, raspored: 1587,
725.3 Arhitektura. Garae. Parkinzi: 1040,
748.7 Runi radovi: 408.

232

Milorad ijak, Anka Dini

SUBJECT INDEX
0 16 Professional bibliographies:
1301
3 057 Sociology. Personalities:
1228, 1234, 1256, 1287, 1288,
1317, 1327, 1347, 1936, 2050
331 Theory and organisation of
work: 1459, 1651
351.71 Public property. Public
works:1501
355 Military affairs. War skills. Defence. Armed forces: 1225
389 Metrology: 1224, 1306, 1314
502 Environment and its protection:
948, 983, 1121, 1445, 2130, 2138,
2139
504. 5 Natural disasters: 1703
502. 17 Environmental protection:
1772
504. 5 Nature protection. Pollution:
1629
537 Electric energy: 113
546 Chemistry: 124, 239
51 Mathematics: 771, 856
51-3 Calculation techniques. Calculation: 771, 856, 1224, 1306, 1314
551. 2 Internal geodynamics: 1659
551. 3 External geodynamics: 1283,
1414, 1692, 1915
551. 48 Hydrology. Surface waters:
750, 1605, 1611
551. 52 Meteorology. Radiation and
temperatures: 836
551. 57 Meteorology. Water vapour.
Hydrometeors: 609, 782
556. 5 Geodynamics: 2132
575. 2 Variability: 53, 955
577. 1 Biochemistry: 1303
58 Biometrics: 58
581 Botany: 246, 423, 425, 521, 522
581. 14 Botany. Development.
Growth: 1105
581. 16 Botany. Plant regeneration:
985
581. 44 Botany. Plant morphology:
1852

581. 5 Botany. Plant ecology: 690,


802, 982, 1079, 1352
581. 9 Phytogeography: 785, 1932
582 Botanical systematics: 190, 311,
354, 390, 416, 446, 960, 1148,
1270, 1355, 1376, 1694
591. 9 Zoogeography: 806
595. 1 Entomology systematics;
Vermes: 852
595. 42 Entomology; Acarina: 1777
595. 78 Entomology systematics;
Lepidoptera: 979
595. 793 Entomology systematics;
Siricidae: 942
616. 98 Tularaemia: 171
620. 92 Energetics economy: 126
625. 142 Railway sleepers: 66, 102,
169, 244
625. 7 Roads: 2137
627 Erosion: 63, 143, 587, 941,
1297, 1349, 1468, 1581, 1640,
1691,
627. 53 Internal equipment of harbours. Jetties. Quays: 1053
630 Forestry: 590, 1300, 1421
630*11 Site factors: 968, 1872
630*111 Forest climate and microclimate: 410, 447, 490, 491, 945,
1526, 1602, 1994, 2010,
630*113 Forest topography: 1062,
1585, 1720,
630*114 Forest soils. Soil science: 7,
262, 324, 330, 380, 400, 412, 419,
424, 426, 435, 545, 565, 576, 637,
662, 841, 910, 917, 923, 955, 963,
995, 1150, 1236, 1394, 1525, 1560,
1623, 1762, 1940, 1941, 1956,
1968, 1991, 1993, 2002, 2009,
2028, 2089, 2097, 2118, 2122, 2131
630*116 Forest hydrology: 258, 642,
657, 677, 683, 786, 792, 989, 993,
1004, 1033, 1083, 1137, 1538,
601, 779, 1816, 1826, 1847, 1848,
1887, 1889, 1913, 1974, 2060,
2070, 2077, 2079, 2132

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

630*145. 7 Forest zoology systematisation. Insects (see UDC 959.


7):120, 359, 820, 949, 1036, 1267
630*156 Hunting: 49, 329, 375, 428,
951, 1009, 1141, 1196, 1481, 2012,
2055, 2120
630*16 Forest botany. Plant chemistry: 339, 722, 1909, 2080
630*161 Forest botany. Plant physiology: 863, 1229, 1242, 1685, 1700,
1835
630*164 Forest botany. Plant morphology: 924, 1028, 1029, 1069,
1125, 1187, 1313, 1419,
1609, 1638, 1946, 1957
630*165 Forest botany. Genetics:
92, 106, 246, 247, 404, 420, 513,
645, 647, 697, 699, 810, 816, 853,
877, 880, 940, 994, 1002, 1006,
1059, 1077, 1101, 1113, 1131,
1136, 1151, 1159, 1183, 1193,
1220, 1437, 1440, 1528, 1540,
1671, 1704, 1707, 1733, 1742,
1749, 1760, 1782, 1857, 1858,
1955, 1965, 2005, 2078
630*168 Forest botany. Cytology
and histology: 1126, 1867
630*173. 2 Systematisation of forest
botany. Mosses: 1900
630*174 Systematisation of forest
botany. Dendrology: 388, 474, 494,
511, 512, 526, 544, 557, 591, 599,
601, 618, 630, 641, 652, 729, 778,
1001, 1175, 1190, 1214, 1345,
1391, 1840
630*174. 7 Systematisation of forest
botany. Conifers: 151, 265, 291,
350, 362, 391, 489, 505, 528, 696,
935, 1095, 1182, 1561, 1571, 1883,
1884, 1893
630*176. 1 Systematisation of forest
botany. Broadleaves: 60, 78, 93,
130, 131, 168, 196, 253, 292, 312,
331, 349, 358, 444, 448, 524, 600,
605, 680, 715, 718, 724, 801, 822,
824, 862, 934, 938, 996, 1065,
1067, 1072, 1139, 1241, 1248,
1257, 1280, 1305, 1546, 1620,

233

1695, 1781, 1813, 1822, 1845,


1894,
630*18 Ecology of forest plants:
307, 477, 550, 834, 854, 1554,
1555, 1657, 1743, 1753, 1793,
1879, 2063
630*181 Ecology forest plants. Autecology. Silvicultural characteristics of trees: 860, 1147, 1413,
1793, 1804, 1899
630*181. 1 Ecology of forest plants.
Range: 38, 268, 496, 497, 650, 748,
777, 838, 1142, 1157, 1173, 1201,
1851, 1892
630*181. 2 Ecology of forest plants.
Relationship with climate: 861,
863,
630*181. 3 Ecology of forest plants.
Mycorrhiza: 1008,
630*181. 8 Ecology of forest plants.
Phenology: 90, 264, 737, 770, 904,
1023, 1168, 1359, 1388,
630*182 Ecology forest plants.
Phytocoenology 251, 253, 276,
280, 341, 454, 479, 509, 523, 739,
789, 809, 849, 879, 964, 1130,
1365, 1484, 1515, 2083
630*187 Ecology of forest plants.
Vegetation types: 906, 1041, 1047
630*188 Ecology of forest plants.
Forest communities: 57, 459, 464,
691, 832, 1078, 1310, 1510, 1750,
1856, 1866, 1918, 1992, 1999,
2029, 2125
630*22 Silvicultural systems: 559,
622, 720, 732, 977, 1337, 1533,
1666, 1833, 1985, 2102
630*221 High forests: 347, 371, 469,
516, 1124, 1708, 1808, 1986
630*222 Coppice forests: 752, 798,
1145, 1928, 1930, 2003, 2024, 2109
630*226 Change of silvicultural system: 531, 570, 614, 1308, 1368
630*228 Stand structure. Stand
forms: 1185, 1264, 1274, 1320,
1336, 1389, 1593, 1741, 1811,
1818, 1979

234

630*23 Stand regeneration and


stand establishment: 26, 52, 74,
430, 705, 892, 998, 1018, 1223,
1545, 1767, 1798
630*231 Natural regeneration: 458,
551, 1076, 1697, 1810, 1937
630*232 Artificial regeneration:
135, 145, 238, 248, 271, 272, 355,
370, 427, 486, 501, 507, 525, 527,
539, 540, 549, 560, 574, 577, 580,
582, 604, 623, 658, 659, 682, 685,
694, 701, 707, 717, 768, 799, 847,
857, 905, 916, 991, 1032, 1034,
1037, 1038, 1050, 1082, 1086,
1087, 1091, 1107, 1122, 1127,
1138, 1164, 1188, 1198, 1245,
1244, 1311, 1342, 1392, 1404,
1405, 1407, 1563, 1588, 1686,
1716, 1714, 1815, 1850, 1897,
1935, 1978, 2064, 2110
630*232. 1 Artificial regeneration.
Introduction: 99, 108, 144, 242,
399, 727, 736, 813, 1146, 1161,
2026, 2054, 2111
630*232. 2 Artificial regeneration of
stands. Preparatory works: 1575,
1594, 1945, 2103
630*232. 3 Seed Science; Nursery
production: 4, 39, 100, 103, 109,
116, 132, 133, 136, 241, 353, 368,
405, 434, 548, 585, 586, 655, 667,
687, 740, 876, 907, 929, 946, 1057,
1128, 1138, 1155, 1174, 1179,
1188, 1192, 1194, 1213, 1215,
1247, 1260, 1269, 1271, 1276,
1307, 1312, 1325, 1343, 1353,
1402, 1457, 1460, 1467, 1472,
1558, 1564, 1604, 1619, 1631,
1698, 1701, 1706, 1717, 1744,
1807, 1821, 1891, 1990, 2046
630*232. 4 Stand establishment by
planting: 238, 905, 1091, 1127,
1138, 1164, 1621
630*232. 5 Stand establishment by
vegetative method: 1152
630*233 Afforestation: 15, 59, 65,
236, 237, 593, 598, 693, 997, 1093,

Milorad ijak, Anka Dini

1166, 1170, 1200, 1316, 1453,


1470, 1502, 1516, 1646, 1843, 2037
630*236 Tending of regenerated
plantations. Regulation of spacing:
1249
630*237 Reclamation of forest sites:
432, 483, 517, 519, 626, 629, 976,
1189, 1219, 1330, 1396, 1439,
1987, 2022, 2032, 2096
630*238 Special plantations (poplars, etc.): 42, 76, 105, 352, 536,
571, 612, 620, 819, 891, 897,
1597, 2076
630*24 Stand and tree tending: 146,
387, 421, 431, 632, 710, 867, 901,
947, 978, 1014, 1119, 1163, 1319,
1323, 1332, 1348, 1372, 1373,
1411, 1448, 1518, 1519, 1532,
1598, 1632, 1683, 1732, 1773,
1783, 1812, 1834, 1853, 1855,
1927, 1995, 2001, 2030, 2038,
2044, 2062, 2065, 2105, 2107
630*26 Forestry and agriculture:
830
630*266 Shelterbelts: 13, 31, 43,
163, 346, 395, 503, 515, 747, 754,
776, 812, 974
630*268 Forest and pastures: 24,
259
630*270 Urban forestry: 1286,
1351, 1714, 1787, 1828
630*271 Arboreta: 2020
630*272 Parks: 64, 1191, 1780,
1962, 1191
630*273 Tree rows: 1488, 1647
630*274 Hedges and hedge plants:1278, 1344
630*278 Miniature trees (bonsai):
437, 1607
630*283 Utilisation of forest products. Bark, fruits and seeds. Sap,
leaves: 2015
630*284 Resin tapping: 96, 115,
118, 160, 260, 384, 402, 418, 433,
484, 495, 510, 555, 627, 633, 760,
829, 1422
630*289 Secondary forest products:
61, 122, 1329

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

630*3 Ergonomy. Forest utilisation.


Felling and transport. Forest engineering: 475, 1149,
630*30 Work conditions: 9, 10, 23,
68, 779, 784, 888, 908, 1043, 1527,
1709, 1763, 1794
630*31 Felling and transport, general: 884, 1074, 1222, 1415, 1614,
1636, 1736, 1896
630*32 Tree cutting and conversion:
14, 98, 154, 156, 392, 533, 723,
781, 840, 1070, 1369, 1573, 1663,
1746, 1838, 1849, 1997
630*325 Grading of wood and raw
wood products: 858, 1016, 1230,
1449, 2144
630*33 Degree of wood and waste
utilisation. Cleaning of felled area:
30, 147, 352, 442, 453, 455, 969,
1275, 1639, 1939, 1998
630*339 Wood utilisation, miscellaneous: 112
630*35 Measurement of output in
forest utilisation: 654
630*36 Mechanisation in forestry:
784, 881, 894, 913, 1090, 1140,
1263, 1331, 1768
630*361 Barking tools and machines: 800
630*362 Cutting tools: 75, 581, 608,
674
630*37 Transport: 911, 918, 927,
1199, 1438, 1592, 1687, 1784,
1873, 2031,
630*371 Loading and unloading:
452, 1911
630*375 Transport, land:, 55, 107,
865, 932, 1266, 1403, 1480, 1490,
1491, 1737, 1748, 1755, 1829,
1888, 1919
630*377 Loading and unloading
equipment: 25, 89, 235, 721, 743,
788, 919, 920, 943, 962, 1017,
1154, 1160, 1403, 1947
630*38 Forest engineering (construction, roads and bridges in forests): 157, 703, 1444, 1482, 2052

235

630*383 Roads and bridges: 401,


492, 621, 1000, 1165, 1203, 1475,
1633, 1806, 1869, 1874, 1920,
1958, 1972, 1973, 2045, 2069, 2145
630*384 Erosion, protection works:
56, 381, 389, 397, 472, 514, 553,
582, 587, 602, 615, 631, 663, 704,
756, 821, 1019, 1049, 1134, 1324,
1326, 1374, 1456, 1805, 1862,
1917, 1951, 1952, 1959, 1971, 2017
630*385 Drainage. Irrigation: 21,
423, 488, 542, 561, 649, 828, 999,
1261, 1371, 1544
630*386 Watercourses. Watercourse regulation: 1550, 2058
630*4 Forest damage and forest
protection: 957, 1025, 1570, 1606
630*41 General method of forest
protection. Damage types: 5, 28,
46, 111, 165, 174, 306, 340, 1218,
1226, 1239, 1434, 1461, 2007, 1921
630*413 Physical and chemical control measures: 257, 669
630*414 Pest control (chemical control): 34, 286, 293, 436, 661, 883,
952, 1063, 1265
630*422 Damage inorganic origin
(without fires): 839, 1693
630*423 Damage by atmospheric
precipitation: 227
630*425 Pollution (atmospheric effect): 374, 1556
630*429 Various damage types:725
630*43 Forest fires: 233, 273, 299,
300, 343, 772, 931, 1259, 1273
630*432 Forest fire prevention and
suppression: 944, 987, 1035, 1399,
1615
630*44 Damage by plants; viroses:
203, 284, 313, 499, 670, 708, 868,
1186, 1553, 1802, 1803, 1988
630*441 Weed control: 914, 1153,
1595
630*440 Damage by fungi and bacteria, general: 569, 1534, 1535
630*442 Parasitic plants. Lianas
and epiphytes: 851

236

630*443 Damage by fungi and bacteria / phytopathology: 44, 84, 85,


153, 162, 281, 328, 356, 451, 457,
465, 639, 714, 759, 761, 773, 893,
898, 1031, 1039, 1092, 1115, 1129,
1167, 1178, 1181, 1208, 1235,
1282, 1302, 1328, 1350, 1360,
1366, 1397, 1401, 1424, 1427,
1428, 1429, 1430, 1466, 1516a,
1521, 1522, 1625, 1684, 1792,
1832, 1859, 1861, 1863, 1864,
1882, 1890, 1923, 1933, 2016,
2023, 2066, 2094, 2104, 2114
630*45 Damage by animals: 161,
228, 318, 624, 874, 1745
630*453 Damage by insects / entomology: 12, 83, 127, 176, 183, 234,
245, 275, 393, 394, 461, 529, 583,
673, 765, 844, 900, 933, 980, 988,
1007, 1030, 1045, 1073, 1100,
1104, 1106, 1216, 1251, 1268,
1321, 1364, 1419, 1549, 1814,
1823, 1831, 1860, 1868, 1871,
1906, 1910, 1916, 1989, 2039,
2068, 2081, 2092, 2095, 2106,
2135, 2141, 2143
630*46 Damage by man: 1517,
1530, 1531, 1539
630*48 Damage by unknown or
complex agents: 09, 769, 1423,
1426, 1425, 1431, 1432, 1433,
1520, 1524, 1529, 1537, 1541, 1635
630*52 Measurement of tree dimensions and volume (instruments):
254, 348, 386, 1569, 1630, 1649,
1665, 1690, 1705, 1754, 1775,
1790, 1820, 2008, 2075, 2086
630*521 Diameter measurement:
470, 473, 487, 1195, 1418, 1584
630*522 Height measurement: 671,
1022, 1205, 1243, 1759
630*523 Bark. Measurement of dimensions and mass: 498, 534, 698,
1052
630*524 Volume calculation of trees
and stands: 255, 266, 348, 441,
450, 567, 726, 734, 741, 744, 749,

Milorad ijak, Anka Dini

764, 805, 845, 855, 1503, 1514,


1536, 1552, 1764, 1885, 2004, 2011
630*526 Roundwood measurement: 1511
630*527 Cordwood measurement:
660
630*53 Special tree and stand measurements. Crown dimensions.
Stand density: 537, 1393, 1412,
1464
630*56 Increment. Stand development and structure: 221, 337, 365,
373, 413, 443, 449, 476, 504, 506,
520, 530, 543, 546, 547, 568, 575,
588, 607, 616, 636, 668, 676, 811,
825, 878, 915, 922, 937, 950, 1044,
1051, 1088, 1111, 1132, 1177,
1206, 1212, 1446, 1471, 1500,
1523, 1574, 1664, 1718, 1740,
1771, 1791, 1820, 1824, 1836,
1837, 1938, 1996, 1895, 2051,
2087, 2121, 2129
630*581 Surveying and mapping.
Field work: 482, 925
630*582 Mapping: 666, 1855
630*61 Forest management 16,
81, 158, 261, 332, 333, 379, 398,
463, 508, 563, 634, 675, 1435, 804,
967, 1046, 1096, 1435, 1929, 1964,
1970, 2114, 2117, 2128
630*62 Methods of forest management. Working plans: 158, 193,
285, 316, 377, 500, 535, 584, 625,
643, 689, 716, 790, 826, 984, 992,
1089, 1097, 1133, 1250, 1281,
1379, 1483, 1489, 1572, 1589,
1661, 1953, 1702, 1844, 1907,
1975, 1977, 1984, 2025, 2057, 2085
630*64 Forestry as branch of economy: 148, 152, 369, 372, 376, 439,
440, 532, 745, 864, 966, 1277,
1950, 1612, 1870, 2101
630*651 Calculation of costs and
profitability: 953, 1668
630*652 Forest value: 807, 2147
630*66 Costs of forest exploitation:
47, 611, 939, 1058, 1380, 1898

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

630*67 Calculation of financial results. Accounting and auditing.


Business statistics. Financial plan:
110, 137, 149, 644, 1061, 1590,
1669, 1735, 1846
630*677 Short-term planning: 173
630*68 National forest services and
administration: 1, 19, 27, 86, 87,
140, 364, 746, 958, 1064, 1469,
1672, 1711, 1825, 1839, 1904,
1905, 1922, 1924, 1949, 1960,
2018, 2036, 2061, 2148
630*686 Planning and organisation
of building, transport network:
1854
630*7 Market of forest products.
Business issues of forest transport
and wood industry: 250, 1056
630*71 Market of forest products.
Supply and demand: 94, 104, 774
630*72 Market: 95, 1069, 1114,
1117, 1232, 1334, 1395
630*756 Sale of products: 899, 1761
630*73 Wood prices: 209, 278, 1209,
1586, 1667
630*794 Business issues in wood industry: 40
630*810 General information on
wood: 114
630*811 Wood structure and species identification. Tissue. Annual
rings: 269, 406, 414, 445, 471,
731, 735, 868, 870, 1120, 1436,
1486, 1507, 1719
630*812 Physical and mechanical
properties: 8, 121, 263, 282, 518,
635, 646, 742, 762, 848, 850, 869,
885, 1021, 1066, 1094, 1103, 1169,
1450, 1451, 1458, 1498, 1543,
1547, 1551, 1582, 1583, 1603,
1610, 1613, 1618, 1652, 1654,
1655, 1710, 1751, 1786, 1796,
1797, 1827, 1901, 1912, 2013,
2027, 2056, 2067, 2090, 2108, 2140
630*813 Wood chemistry: 403, 713,
859, 1285, 1309, 1322, 1341, 1361,
1383, 1562, 1752

237

630*82 Mechanical processing of


wood: 62, 72, 97, 119, 141, 142,
243, 296, 336, 382, 429 702, 712,
751, 775, 803, 1085, 1102, 1116,
1237, 1258, 1400, 1487, 1499,
1576, 1596, 1622, 1628, 1641
630*829 Surface finishing: 1724
630*83 Wood industry and its products: 73, 77, 117, 119, 129, 138,
211, 274, 357, 411, 485, 541, 592,
597, 606, 628, 700, 728, 755, 796,
817, 823, 843, 846, 872, 882, 928,
930, 975, 986, 1015, 1055, 1071,
1081, 1098, 1099, 1112, 1123,
1135, 1144, 1217, 1238, 1338,
1357, 1367, 1417, 1493, 1504,
1505, 1542, 1626, 1712, 1713,
1776, 1799, 1931
630*835 Various wood products for
household, industry, etc.: 594, 638,
651, 733
630*836 Furniture and joinery:
1254
630*839 Wood industry, waste: 17,
808, 902, 1375, 1682, 1795
630*84 Wood protection. Procedures of wood quality improvement.
Wood steaming and drying:33,
101, 125, 139, 289, 709, 814, 827,
909, 959, 1162, 1172, 1252, 1340,
1358, 1497, 1617, 1728, 1765,
1877, 1967
630*85 Wood quality and wood products: 478, 367, 478, 684, 833,
1681, 1726
630*86 Industry of groundwood
and cellulose. Chemical processing
of wood and products: 29, 35, 37,
45, 123, 175, 345, 467, 589, 1013,
1409, 1443, 1506, 1513, 1642,
1678, 1730, 1774, 1785, 1789
630*866 Wood extractives: 766
630*90 Forests and forestry from
the national standpoint. Forest policy. Forestry social economics: 80,
134
630*901 Theory, methods, systematics; forestry characteristics from

238

social economics standpoint: 80,


134
630*902 History of forests and forestry: 172, 178, 201, 287, 954, 1158,
1184, 1176, 1202, 1233, 1300,
1318, 1339, 1356, 1384, 1447,
1454, 1455, 1495, 1566, 1616,
1758, 1809, 1819, 1842, 1881,
2021, 2033
630*903 Forest policy: 3, 6, 8, 166,
206, 214, 230, 493, 564, 688, 695,
831, 837, 842, 1075, 1207, 1354,
1579, 1943, 1961, 1778, 1982
630*904 General regional idea on
forests and forestry:51, 79, 88,
192, 194, 207, 232, 256, 267, 279,
295, 344, 361, 363, 378, 396, 407,
558, 706, 711, 794, 795, 815, 875,
886, 903, 921, 936, 973, 1048,
1109, 1118, 1156, 1171, 1211,
1289, 1290, 1370, 1473, 1474,
1843, 1948, 2034, 2035, 2047,
2072, 2073, 2074, 2113, 2115,
2116, 2142,
630*905 Forest statistics: 199, 240,
305, 1479,
630*906 Direct economic significance of forests: 82, 212, 360, 835,
1010, 1262, 1381, 1382, 1452,
1670
630*907 Indirect significance of forests (nature and landscape protection, recreation): 50, 54, 290,
325, 480, 948, 961, 1012, 1180,
1240, 1315, 1608, 1886, 1878,
1908, 1944, 2043, 2082, 2112, 2126
630*906 Direct significance of forests: 595, 1378, 2019, 2137
630*908 Relation of forestry to other branches of economy and industry: 69, 82, 187
630*91 Afforestation policy. Land
use: 11, 578, 613, 679, 1660, 1662,
1770, 1817
630*92 Policy of property rights in
forestry: 71, 92, 656, 912, 1346,
1674, 1675, 2053

Milorad ijak, Anka Dini

630*93 Public control in forestry, legislation: 177, 481, 552, 566, 686,
757, 1253, 1279, 1385, 1463, 1496,
1591, 1673, 1914, 1942, 1983,
2071, 2127, 2146
630*945. 2 Promotion publicity: 556
630*945. 3 - Education. Schools: 20,
36, 48, 188, 302, 303, 466, 653,
664, 758, 791, 793, 896, 956, 972,
1204, 1272, 1291, 1293, 1295,
1296, 1299, 1377, 1398, 1559,
1565, 1580, 1599, 1658, 1739,
1800, 1801, 1841, 1925, 1926, 2100
630*945. 4 Research: 91, 460, 617,
1060, 1294, 1969
630*946 Societies, conferences, excursions, institutions: 297, 1637
630*961 Situation with labour force
2, 128, 385, 554, 889, 640, 648,
889, 1084, 1197, 1292
630*963 Working time: 610
630*964 Social insurance: 1110
630*971 International forest policy
and collaboration: 456
630*972 International forest policy,
organisations: 383, 1880
631. 862 Organic fertilisers. Manure: 1227
632. 52 Damage on plants:681
633 Field crops and their production: 1333
635. 7 Aromatic plants. Spice plants. Medicinal plants: 170, 502
635. 8 Edible mushrooms: 1903
635. 9 Ornamental plants. Ornamental gardening: 783, 887, 971,
981, 1026, 1210, 1255, 1362, 1462,
1478, 1508, 1656,
65 Organisation of work: 417, 1494,
674 Wood industry: 678, 692, 797,
873, 890, 1020, 1221, 1246, 1386,
1387, 1416, 1442, 1476, 1492,
1567, 1577, 1644, 1676, 1680,
1723, 1727, 1747, 1769
674. 023 Wood industry. Sawing.
Cutting. Carpentry: 1653

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA U ASOPISU "UMARSTVO" (1948-2007)

674. 05 Wood industry. Woodworking tools. Woodworking machines: 1627, 1689, 1725,
674. 093 Sawmills. Organisation of
production: 596, 1568, 1643, 1696,
1721, 1738, 1966,
674. 5 Wood industry, wood products:32, 40, 41, 70, 114, 126, 164,
182, 226, 249, 226, 298, 438
674. 6 Wood packing: 1578
674. 8 Wood industry. Production
and processing of chips, wood dust
and waste2014
674. 815 Particleboards: 562, 767,
871, 1650
674-419. 3 Veneer: 538, 619, 1699
681. 3 Data processing devices
(computers): 1390, 1548
684 Furniture production: 719, 730,
753, 763, 818, 990, 1042, 1231,

239

1298, 1335, 1406, 1408, 1465,


1477, 1485, 1512, 1557, 1634,
1645, 1729, 1731, 1756
711. 5 Regions within towns and settlements:1509
712 Landscape planning. Parks.
Gardens. Landscape architecture:
1420, 1600, 1766, 1830, 1902
712. 24 Urban landscape planning:1024, 1624
712. 25 Landscape management.
Open spaces. Parks: 603, 1054,
1688, 1876, 1934
712. 3 Landscape architecture in general. Planning, time table: 1587
725. 3 Architecture. Garages. Parkings: 1040
748. 7 Manual work: 408.

LITERATURA REFERENCES
1. umarstvo, 1948 2007 (I LX),
2. Univerzalna decimalna klasifikacija, Beograd, 2004,
3. Forest Decimal Classification, IUFRO World Series, IUFRO Vienna, 1990.

240

Milorad ijak, Anka Dini