You are on page 1of 51

1.

0 MAKLUMAT PEGAWAI Pendidikan Khas Integrasi

Bermasalah Pembelajaran
Nama
Jawatan Hakiki
Gred Jawatan
Sektor
Unit

:
: GURU PENDIDIKAN KHAS
:
: PENDIDIKAN KHAS
: PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH
PEMBELAJARAN

2.0 SENARAI TUGAS GURU


PENDIDIKAN KHAS
Setiap guru pendidikan khas mempunyai tugas yang besar dalam
mengendalikan kelas dan kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kategori
seperti yang berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Melaksanakan P&P dalam di dalam kelas.


Melaksanakan aktiviti kokurikulum untuk murid P. Khas.
Mengurus bilik darjah masing-masing.
Menanda dan merekod kehadiran murid.
Menyediakan bahan P&P.
Melaksanakan program keceriaan bilik-bilik darjah P. Khas.
Menyediakan RPI murid.
Menyediakan dan mengemaskinikan rekod peribadi murid.
Merancang program akademik atau yang berbentuk akademik.
Menyediakan peralatan-peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran.
Sebagai pegawai perhubungan kepada JPN, Kementerian, ibu bapa dan lain-lain
Mengendalikan pelbagai perkara yang berkaitan dengan murid seperti
Kewangan, makanan, pakaian, kenderaan serta tempat tinggal.

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 1


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

13.

Membantu mengelolakan khidmat sokongan dan bantuan kepakaran serta


mana-mana perkhidmatan sukarelawan.

COGAN KATA, MISI, VISI DAN


MATLAMAT SEKOLAH
KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

COGAN KATA
Keikhlasan Melahirkan Kualiti

VISI
Sekolah Kebangsaan Pekan (PENAS)
melahirkan warganegara sekolah yang
cendekiawan, budiman dan terbilang.

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 2


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

MISI
Membangunkan Sekolah ke arah status
gemilang dengan penumpuan untuk
melahirkan para pendidik, anak didik dan
staf sokongan yang berkualiti tinggi dari
segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosal untuk menyediakan iklim dan budaya
yang kondusif serta memberikan ruang dan
peluang untuk pembinaan potensi individu.

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 3


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

MATLAMAT
SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN
LAHAD DATU
1. Penguasaan 3M secara total.
2. Melahirkan para pendidik yang
mantap dan berkualiti tinggi.
3. Berusaha melahirkan anak didik yang
cemerlang dari aspek JERIS
4. Mewujudkan iklim dan budaya yang
selamat dan kondusif.
5. Membentuk para pendidik dan anak
didik berilmu dan berakhlak mulia.
6. Berusaha untuk mencapai status
sekolah gemilang pencapaian 100
peratus dalam U.P.S.R.

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 4


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

COGAN KATA, MISI, VISI DAN


MATLAMAT UNIT PENDIDIKAN
KHAS, SEKOLAH KEBANGSAAN
PEKAN LAHAD DATU

MISI
MENINGKATKAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DARI SEGI
PENGURUSAN DIRI DAN AKADEMIK
SECARA BIMBINGAN PERGAULAN DAN
PERMAINAN

VISI
SATU MINGGU SATU ILMU MURID
PEROLEHI SAMA ADA MELALUI
PEMBELAJARAN ATAU PENGURUSAN
DIRI

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 5


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

MATLAMAT
KURIKULUM PKBP BERMATLAMAT
MENYEDIAKAN ILMU PENGETAHUAN
DAN KEMAHIRAN MELALUI PROSES
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
YANG FLEKSIBEL UNTUK MEMENUHI
KEPERLUAN INDIVIDU DENGAN
PELBAGAI TAHAP KEUPAYAAN KE ARAH
KEHIDUPAN BERMAKNA

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 6


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

OBJEKTIF
1. Mengamalkan tingkah laku dan sikap
positif dalam menguruskan
kehidupan seharian yang lebih
bermakna serta menjadi warganegara
yang berguna.
2. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran serta dapat berdikari
dalam kehidupan seharian.
3. Menjaga kesihatan dan keselamatan
diri dengan sempurna.
4. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam
kehidupan seharian.
5. Memahami perkembangan jasmani
dan menguasai kemahiran motor
untuk melibatkan diri dalam aktiviti
riadah.
UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 7
SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

SEJARAH RINGKAS UNIT


PENDIDIKAN KHAS,
SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN
LAHAD DATU, SABAH.
Kelas pendidikan khas dibuka pada awal tahun 2001. Pada awalnya
kelas ini dikendalikan oleh 2 orang guru iaitu Pn. Rohana Jaafar dan Pn.
Hawang Ganing, setelah mengikuti kursus seminggu di SK. Bukit Padang,
Kota Kinabalu.
Kelas yang digunakan ialah 2 kelas bangunan lama SK.Pekan yang
telah dibaik pulih dan diubahsuai. Segala kos perbelanjaan dibiayai
sepenuhnya oleh Jabatan Pendidikan Khas Kota Kinabalu. Pada awalnya
kelas ini hanya ada 7 orang murid iaitu 5 lelaki dan 2 perempuan.
Pada 25hb November 2009 bangunan baru telah siap dibina
bersebelahan dengan bangunan lama dan digunakan sepenuhnya pada
Januari 2010.
Kini Program Integrasi Pendidikan Khas mempunyai
kekuatan guru seramai 9 orang guru (7 perempuan, 2 lelaki) , dan seorang
Pembantu Pengurusan Murid. Bilangan murid juga telah bertambah
kepada 43 orang ( 14 perempuan, 29 lelaki).

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS | 8


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

5.0 CARTA ORGANISASI SEKOLAH

CARTA ORGANISASI UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS SK PEKAN


LAHAD DATU
Pengetua
MOHD SALLEH YUNGKOK @ YAKUB

Pen. Kanan Pentadbiran


RAHIM HJ DAMIT

Pen. Kanan HEM


ABD SALAM SALINDRI

Pen. Kanan Ko-Kurikulum


HERMINY HJ SHAPAWIE

Penyelia Petang
SAINUDDIN PANGGE

Penyelaras Pendidikan Khas


ROHANA BINTI JAAFAR

Penyelaras Kurikulum
TERESA STANILUS GAMIL
Penyelaras Disiplin
MOHD SUKKERRY BIN MOHD ARSHAD
Penyelaras HEM
NUR ATIFAH ABD WAHAB
Penyelaras Bimbingan & Kaunseling
ERWINAH MOHD SALLEH
Penyelaras Kebersihan & Keceriaan
HAWANG BINTI GANING
Penyelaras Data
RASMI BINTI SATTU

Penyelaras Ko-Kurikulum
MOHD SUKKERRY BIN MOHD ARSHAD
Penyelaras Keagamaan, Kerohanian & Kebajikan
NUR ATIFAH BINTI ABD WAHAB
Penyelaras Kebudayaan & Tunas Seni
TERESA STANILUS GAMIL
Penyelaras Aktiviti
RASMI BINTI SATTU
Penyelaras Bumi Hijau
NURUL FADHILAH IMAN AMAT ABDULLAH

Setiausaha
NURUL FADHILAH IMAN AMAT
ABDULLAH
Setiausaha Peperiksaan
SALLEHIDDUN MOHD SAIPUL
Guru /Pembantu Guru Kelas
HAWANG BINTI GANING (CERIA)
NUR ATIFAH BINTI ABD WAHAB
(BESTARI)
NURUL FADHILAH IMAN AMAT
ABDULLAH (KREATIF)
RASMI BINTI SATTU (GEMILANG)
TERESA STANILUS GAMIL (CERDAS)
SALEHIDDUN MOHD SAIPUL
(PINTAR)
ERWINAH MOHD SALLEH
(DISLEKSIA)
MOHD SUKKERRY BIN MOHD
ARSHAD

Pembantu Pengurusan Murid (PPM)


INAWATI BINTI OMAR BASAH

7.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN


HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI
LAIN

Tugas Pegawai Atasan


Yang Ada Hubungan
Guru Besar
Meluluskan semua
program dan aktiviti
pengurusan Pendidikan
Khas di peringkat
sekolah.
Guru Penolong Kanan
Memantau pelaksanaan
program dan aktiviti
pengurusan Pendidikan
Khas di peringkat
sekolah
Guru Penolong Kanan
Kokurikulum
Mengurus, merancang
dan menyelaras
pelaksanaan program
dan akiviti pengurusan
Pendidikan Khas di
peringkat sekolah.
Guru Panitia
Merancang dan
menyelaras
pelaksanaan program
dan aktiviti pengurusan
Pendidikan Khas di
peringkat sekolah.

Tugas & Tanggungjawab


1. Pengurusan Kurikulum
Pendidikan Khas
2. Pengurusan
Kokurikulum
3. Pengurusan Murid
4. Pengurusan Prasarana

Kuasa Yang
Diberi
Melaksanakan
setiap program
atau aktiviti
yang berkaitan.
Mengambil
tindak ikut
terhadap suratsurat yang
diminitkan.

5. Pengurusan Kewangan
6. Pengurusan Pembantu
Pengurusan Murid
7. Pengurusan Kewangan
8. Peningkatan
Profesionalisme

Menandatangani
dokumendokumen yang
berkaitan.

Tugas Pegawai Lain


Yang Ada Hubungan
Guru Dari Sekolah
Yang Sama.
Melaksanakan aktiviti
Pendidikan Khas di
peringkat sekolah dan
daerah
Jurulatih Utama dari
Daerah Lain
Membantu
melaksanakan aktiviti
Pendidikan Khas di
peringkat sekolah dan
daerah
Pegawai PKG
Membantu
melaksanakan aktiviti
Pendidikan Khas di
peringkat sekolah dan
daerah.
Pegawai di PPD
Melaksanakan aktiviti
Unit Pendidikan Khas
Pembantu Pengurusan
Murid
Urusan kelas dan murid
Pembantu Tadbir
Urusan kewangan

UNIT INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 12


SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD DATU

8.0 PROSES KERJA GURU PENDIDIKAN


KHAS
Proses Utama

Fungsi Utama

1.1

PENGURUSAN KURIKULUM
MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN

BIL

PROSES KERJA

Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari


PPD

Hadir mesyuarat / Bengkel

Mengadakan perbincangan untuk memilih


dan menyusun tema

Memilih dan menyusun HP berdasarkan


buku KPK dan Huraian KPK

Menyediakan senarai semak matrik untuk


setiap komponen

Merancang cadangan aktiviti berdasarkan


HPdan Tema

Key in, cetak, bukukan dan tempatkan


di rak rujukan guru

Hantar 1 salinan ke PPD dan GB

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

PPD
Guru Besar
Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Proses Utama

Fungsi Utama

1.2

BIL

PENGURUSAN KURIKULUM
MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN

PROSES KERJA

Menyediakan rancangan pelajaran harian


berdasarkan jadual waktu

Merancang aktiviti dan teknik pengajaran


dan pembelajaran berdasarkan HP dan
tema

Membina BBM yang sesuai

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Menyediakan lembaran kerja

Cetak dan failkan rancangan pelajaran


harian

Hantar rancangan pelajaran harian kepada


GB untuk semakan dan pengesahan

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Guru Besar
Guru Penolong kanan

Muka
surat ini

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Proses Utama

Fungsi Utama

1.3

BIL

PENGURUSAN KURIKULUM
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROSES KERJA

Menjalankan set induksi

Melaksanakan langkah-langkah pengajaran


dan pembelajaran yang telah dirancang

Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang


diajar

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Guru Besar
Guru Penolong Kanan

Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan


pembelajaran terhadap murid

Membuat pemulihan, pengukuhan dan


pengayaan

Membuat refleksi

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Proses Utama

Fungsi Utama

1.4

BIL

PENGURUSAN KURIKULUM
MEMBUAT PENILAIAN MURID

PROSES KERJA

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid

Menentukan jenis rekod

PEGAWAI YANG MELULUSKAN /


DIRUJUK

Guru Besar
Guru Penolong Kanan

Membuat catatan dan melengkapkan rekod

Kemaskini rekod

Simpan di dalam fail peribadi murid

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Proses Utama
Fungsi Utama

BIL

2
2.1

PENGURUSAN KOKURIKULUM
MERANCANG TAKWIM TAHUNAN

PROSES KERJA

Terima takwim sekolah, daerah dan


negeri

Membina takwim tahunan prasekolah


selaras dengan takwim sekolah, daerah
dan negeri

Memurnikan takwim yang dibina

Cetak dan pamerkan di papan kenyataan


kelas

Hantar salinan kepada GB dan PPD

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Membuat laporan aktiviti yang telah


dilaksanakan

Hantar laporan ke PPD

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pegawai JPN
Pegawai PPD
Guru Besar
Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Proses Utama

Fungsi Utama

2.2

BIL

PENGURUSAN KOKURIKULUM
PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID

PROSES KERJA

Terima arahan dari PPD/GB/GPK


Kokurikulum.

Hadir mesyuarat penetapan syarat dan


peraturan pertandingan di peringkat PPD

Buat perlantik jawatankuasa pelaksana

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Sediakan murid murid mengikut acara


yang dipertandingkan

Laksanakan aktiviti yang dirancang

Adakan Mesyuarat penambahbaikan

Proses Utama

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pegawai JPN
Pegawai PPD
Guru Besar

Muka
surat ini

Guru Penolong Kanan

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Fungsi Utama

BIL

2.3

MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI


REKREASI

PROSES KERJA

Menubuhkan jawatankuasa lawatan

Merancang tempat dan tarikh lawatan

Mendapatkan maklumat terperinci


tentang tempat yang hendak dilawati

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pegawai JPN
4

Memohon kebenaran membuat lawatan


dari PPD

Memberi taklimat kepada ibu bapa dan


mengedarkan surat kebenaran ibu bapa /
penjaga

Menghantar surat makluman ke tempat


lawatan

Menguruskan pengangkutan

Membuat lawatan

Menyediakan laporan dokumentasi

Proses Utama

PENGURUSAN MURID

Pegawai PPD
Guru Besar
Guru Penolong Kanan

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Fungsi Utama

3.1

PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE KELAS

BIL

PROSES KERJA

Ibubapa/penjaga enghantar anak ke hospital

Doktor membuat pemeriksaan dan


pengesahan

Ibubapa/penjaga mendaftar anak dengan


Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)opsyenal

Ibubapa/penjaga mendaftar anak dengan


Pejabat Pendidikan Daearah/Pejabat
Pendidikan Bahagian

Pejabat Pendidikan Daerah/Pejabat


Pendidikan Bahagian memanjangkan
dokumen berkenaan kepada Ketuan Unit
Penndidikan Khas (KUPK) si Jabatan
Pendidkan Negeri.
Unit pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan
Negeri memanggil Ibubapa/penjaga bagi
menentukan sekolah program integrasi yang
ingin dipilih.
Unit Pendidikan khas di Jabatan Pendidikan
Negeri menyalurkan senarai murid yang
memilih sekolah Program Integrasi kepada
Guru Besar yang berkenaan

Guru Besar yang berkenaan memaklumkan


kepada ibubapa/penjaga

Ibubapa/penjaga membuat pengesahan


dengan pihak sekolah

10

Ibubapa/penjaga mendaftar anak di sekolah

11

Guru Besar memulakan prasekolah

12

Guru Besar memulakan persekolahan Tahun


Satu

Proses Utama

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Pegawai PPD
Guru Besar
Guru Penolong Kanan
Jawatankuasa
Pemilihan

PENGURUSAN PRASARANA

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Fungsi Utama

BIL

4.1

MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG KONDUSIF

PROSES KERJA

Menyenaraikan pusat pembelajaran yang


pembelajaran yang perlu diwujudkan

Menyediakan pelan lantai kelas


prasekolah

Membuat susun atur perabot dan


peralatan di setiap pusat

Melabelkan pusat-pusat pembelajaran

Menyediakan risalah tentang peralatan


dan fungsi setiap pusat pembelajaran

Memastikan keselamatan, kebersihan dan


keceriaan setiap pusat pembelajaran

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Guru Besar
Guru Penolong Kanan

Proses Utama

PENGURUSAN PRASARANA

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Fungsi Utama

BIL

4.2

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH YANG
SELAMAT

PROSES KERJA

Menyenaraikan lokasi untuk P&P di luar


kelas prasekolah

Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P


yang dirancang

Memastikan semua peralatan di kawasan


luar kelas berfungsi dan selamat
digunakan

Melaporkan kerosakan kepada pihak


pentadbir

Melabelkan semua peralatan

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Guru Besar
Guru Penolong Kanan

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Proses Utama

Fungsi Utama

7.1

PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI


MENGURUSKAN HARI TERBUKA

BIL

PROSES KERJA

Merancang Hari terbuka Pendidikan Khas


mengikut takwim sekolah

Memberi arahan kepada PPM untuk


menyediakan surat makluman kepada
ibu bapa

Berbincang dengan ibu bapa tentang


perkembangan murid

Menyerahkan buku rekod profil murid


kepada ibu bapa untuk ditandatangani

Simpan buku rekod profil yang


dikembalikan kepada ibu bapa

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN / DIRUJUK

Guru Besar
Guru Penolong Kanan

9.0 CARTA ALIRAN KERJA GURU PENDIDIKAN KHAS

Muka
surat ini

1/1

UNDANG-UNDANG /
PERATURAN

Pekeliling Ikhtisas
yang sedang berkuat
kuasa

Proses Utama

Fungsi Utama

1.1

PENGURUSAN KURIKULUM
MENYEDIAKAN RANCANGAN PELAJARAN
TAHUNAN

Muka
surat ini

1/1

Mula
Terima panggilan mesyuarat / bengkel dari PPD /GB

Hadir Mesyuarat

Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema

Memilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan


Huraian KPK

Sediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen

Tidak sesuai ?
Sesuai ?

Ya

Buat Pembetulan

Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan Tema

Key in, cetak dan bukukan

Hantar 1 salinan kepada GB

Tamat sesuai ?

Proses Utama

Fungsi Utama

1.2

PENGURUSAN KURIKULUM
MENYEDIAKAN RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN

Muka
surat ini

1/1

Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu

Menyediakan aktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan Tema

Membina BBM yang sesuai

Sediakan lembaran kerja

Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian

Hantarkan kepada GB untuk semakan dan pengesahan

Tamat

Proses Utama

Fungsi Utama

1.3

PENGURUSAN KURIKULUM
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

Muka
surat ini

1/1

Menjalankan set induksi

Melaksanakan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang

Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar

Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terhadap murid

Membuat pemulihan, pengukuran dan pengayaan

Membuat refleksi

Tamat sesuai ?

Proses Utama

Fungsi Utama

1.4

PENGURUSAN KURIKULUM
MEMBUAT PENILAIAN MURID

Muka
surat ini

1/1

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

Memerhatikan pelakuan/ tingkahlaku murid

Menentukan jenis rekod

Membuat catatan dan melengkapkan rekod

Kemaskini rekod

Simpan di dalam fail peribadi murid

Tamat sesuai ?

Proses Utama

Fungsi Utama

2.1

PENGURUSAN KOKURIKULUM
MERANCANG TAKWIM TAHUNAN

Muka
surat ini

1/1

Mula

Menerima takwim sekolah, daerah dan negeri

Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan n

Memurnikan takwin yang dibina

Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas

Hantar salinan kepada GB dan PPD

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan

Hantar laporan ke PPD

Tamat sesuai ?

Proses Utama

Fungsi Utama

2.2

PENGURUSAN KOKURIKULUM
MERANCANG SUKAN DAN MOTIVASI
MURID

Muka
surat ini

1/1

Menerima arahan daripada GB/


GPK Kokurikulum

Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPD

Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana

Sediakan murid mengikut acara yang dipertandingkan

Laksanakan aktiviti yang dirancang

Adakan mesyuarat penambahbaikan

Tamat sesuai ?

Proses Utama

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Fungsi Utama

2.3

MERANCANG DAN MELAKSANA


AKTIVITI REKREASI

Muka
surat ini

1/1

Menubuh jawatankuasa lawatan

Merancang tempat dan tarikh yang sesuai

Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati

Memohon kebenaran membuat lawatan daripada PPD

Memberi taklimat kepada ibu bapa dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga

Menghantar surat makluman ke tempat lawatan

Menguruskan pengangkutan

Membuat lawatan

Menyediakan laporan dan dokumentasi

Tamat sesuai ?

Proses Utama

Fungsi Utama

3.1

PENGURUSAN MURID
PERMOHONAN MASUK MURID KE
KELAS PENDIDIKAN KHAS

Muka
surat ini

1/1

PROGRAM
INTEGRASI

Proses Utama
Fungsi Utama

PENGURUSAN PRASARANA

4.1

MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG


KONDUSIF

Muka
surat ini

1/1

Ibubapa/penjaaga mendaftar
anak
di sekolahprasekolah
program integrasi yang dipilih
Guru Besar
memulakan

Menyenaraikan
pusat
pembelajaran
perlu diwujudkan
Guru
Besar
memulakan yang
persekolahan
Tahun Satu

Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah

Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat P&P

Melabelkan pusat P&P

Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap pusat pembelajaran

Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran

Tamat sesuai ?

Disahkan
Kecacatan

Proses Utama

Fungsi Utama

4.2

PENGURUSAN PRASARANA
MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH YANG
SELAMAT

Muka
surat ini

1/1

Menyenaraikan lokasi untuk P&P di luar kelas prasekolah

Mula

Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang


Dalam tempoh setahun
anak dilahirkan. menghantar anak ke hospital
Ibubapa/penjaga

1
MemastikanDalam
semua
peralatan
di kawasan
luar kelas berfungsi dan selamat digunakan
tempoh
setahun
anak dilahirkan.

Tiada
Doctor membuat pemeriksaan dan pengesahan tentang kecaca
kecacatan Sekolah
Selepas
biasa mendapat pengesahan doctor.

Melapor kerosakan kepada pihak pentadbir


Ibubapa/penjaga mendaftar anak dengan Pejabat Pendidikan Daerah/Pejaba
Januari tahun kedua

Melabelkan semua peralatan

Ibubapa/penjaga mendaftar anak dengan Pejabat Pendidikan Daerah/P


Julai tahun ketiga

Tamat sesuai ?
Pejabat Pendidikan 5
Daerah/Pejabat Pendidikan Bahagian memanjangkan dokumen berkenaan dokumen berke

Januari hingga Jun


Tahun keempat

Unit Pendidikan Khas Di Jabatan Pendidikan Negeri memanggil ibubapa/penjaga begi men

10

1 hingga 15 Julai
Tahun keempat

Unit Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Negeri menyalurkan senarai murid yang memilih Sek

11

8
12

selesai

16 Julai hingga 30
September tahun
Keempat

Guru Besar berkenaan memaklumkan kepada ibubapa

1 Oktober hingga 30
November tahun
KeempatIbubapa/penjaga membuat pengesahan dengan pihak se
Sehari sebelum
Sekolah dibuka
Penggal pertama di
awal tahun keenam
(jika tidak memilih prasekolah)
Hari pertama
Penggal persekolahan
Dihari pertama penggal persekolahan
Tahun keenam

Proses Utama

Fungsi Utama

7.1

PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI


MENGURUSKAN HARI TERBUKA

Muka
surat ini

1/1

Merancang Hari Terbuka Prasekolah mengikut takwim sekolah

Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan surat makluman kepada ibu bapa

Mengadakan sesi perbincangan dengan ibu bapa tentang perkembangan murid

Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa untuk ditandatangani

Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu bapa

Tamat sesuai ?

10.0 SENARAI SEMAK GURU PENDIDIKAN


KHAS
Proses Utama

10.1

Fungsi Utama

10.1.1

Bil

PENGURUSAN KURIKULUM
MENYEDIAKAN RANCANGAN TAHUNAN

Aktiviti

Terima panggilan mesyuarat / bengkel dari PPD

Hadir Mesyuarat

Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun


tema

Memilih dan menyusun HP berdasarkan berdasarkan


buku KPK dan Huraian KPK

Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap


komponen

Menyediakan cadangan aktiviti berdasarkan HP dan


Tema

Key in, cetak dan bukukan

Hantar 1 salinan ke PPD dan GB

Tindakan

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Proses Utama

Fungsi Utama

10.1.2

Bil

PENGURUSAN KURIKULUM
MENYEDIAKAN RANCANGAN HARIAN

Aktiviti

Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan


jadual waktu

Merancang aktiviti dan teknik pengajaran dan


pembelajaran berdasarkan HP dan tema

Membina BBM yang sesuai

Menyediakan lembaran kerja

Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian

Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk


semakan dan pengesahan

Tindakan

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Proses Utama

Fungsi Utama

10.1.3

Bil

PENGURUSAN KURIKULUM
PELAKSANAAN PENGJARAN DAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS

Aktiviti

Menjalankan set induksi

Melaksanakan langkah-langkah pengjaran dan


pembelajaran yang telah dirancang

Memberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar

Menilai keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran


terhadap murid

Membuat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

Membuat refleksi

Tindakan

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Proses Utama

Fungsi Utama

10.1.4

Bil

PENGURUSAN KURIKULUM
MEMBUAT PENILAIAN MURID

Aktiviti

Mengenalpasti murid yang hendak dinilai

Memerhati pelakuan / tingkahlaku murid

Menentukan jenis rekod

Membuat catatan dan melengkapkan rekod

Kemaskini rekod

Simpan di dalam fail peribadi murid

Tindakan

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Proses Utama

Fungsi Utama

10.2.1

Bil

PENGURUSAN KOKURIKULUM
MERANCANG TAKWIM TAHUNAN

Aktiviti

Terima takwim sekolah, daerah dan negeri

Membina takwim tahunan Unit Pendidikan Khas selaras


dengan takwim sekolah, daerah dan negeri

Memurnikan takwim yang dibina

Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas

Hantar salinan kepada GB dan PPD

Melaksanakan aktiviti yang dirancang

Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan

Hantar laporan ke PPD

Proses Utama

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Tindakan

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Fungsi Utama

Bil

10.2.2

PENGURUSAN SUKAN DAN MOTIVASI MURID

Aktiviti

Terima arahan dari PPD / GB / GPK Kokurikulum

Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan


pertandingan di peringkat PPD

Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana

Sediakan murid mengikut acara yang dipertandingkan

Laksanakan aktiviti yang dirancang

Adakan mesyuarat penambaikan

Proses Utama

PENGURUSAN KURIKULUM

Tindakan

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Fungsi Utama

Bil

10.2.3

MERANCANG DAN MELAKSANA AKTIVITI


REKREASI

Aktiviti

Tubuhkan jawatankuasa lawatan

Merancang tempat dan tarikh lawatan

Dapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang


hendak dilawati

Memohon kebenaran membuat lawatan dari PPD

Memberi taklimat kepada ibu bapa

Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga

Menghantar surat makluman ke tempat lawatan

Menguruskan pengangkutan

Membuat lawatan

10

Menyediakan laporan dan dokumentasi

Proses Utama
Fungsi Utama

10.3
10.3.1

Muka
surat ini

Tindakan

PENGURUSAN MURID
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE

1/1

Catatan

Muka

1/1

KELAS INTEGRASIPENDIDIKAN KHAS

Bil

Aktiviti

Ibubapa/penjaga menghantar anak ke hospital

Doktor membuat pemeriksaan dan pengesahan tentang


kecacatan.

Ibubapa/penjaga mendaftar anak dengan Jabatan


Kebajikan Masyarakat (JKM)-opsyenal

Ibubapa/penjaga mendaftar anak dengan Pejabat


Pendidikan Daerah/Pejabat Pendidikan Bahagian.

6
7

Pejabat Pendidikan Daearah/Pejabat Pendidikan


Bahagian memanjangkan dokumen berkenaan kepada
Ketua Unit Pendidikan Khas (KUPK) di Jabatan
Pendidikan Negeri.
Unit Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Negeri
memanggil ibubapa/penjaga bagi menentukan Sekolah
Program Integrasi yang ingin dipilih.
Unit Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Negeri
senarai murid yang memilih Sekolah Program Integrasi
kepada Guru Besar berkenaan.

Guru Besar berkenaan memaklumkan kepada


ibubapa/penjaga

Ibubapa/penjaga membuat pengesahan dengan pihak


sekolah.

10

Ibubapa/penjaga mendaftar anak di Sekolah Program


Integrasi yang dipilih.

11

Guru Besar memulakan prasekolah

12

Guru Besar memulakan persekolahan Tahun Satu

Proses Utama

10.4

PENGURUSAN PRASARANA

Tindakan

surat ini

Catatan

Fungsi Utama

Bil

10.4.1

MEWUJUDKAN SUASANA KELAS YANG


KONDUSIF

Aktiviti

Menyenaraikan pusat pengajaran dan pembelajaran


yang perlu diwujudkan

Menyediakan pelan lantai kelas prasekolah

Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap


pusat

Melabelkan pusat-pusat pembelajaran

Menyediakan risalah tentang peralatan dan fungsi setiap


pusat pembelajaran

Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan


setiap pusat pembelajaran

Proses Utama

10.4

PENGURUSAN PRASARANA

Tindakan

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Fungsi Utama

10.4.2

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH YANG
SELAMAT

Bil

Aktiviti

Menyenaraikan lokasi untuk P&P di luar kelas prasekolah

Menetapkan lokasi setiap kawasan P&P yang dirancang

Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas


berfungsi dan selamat digunakan

Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir

Melabelkan semua peralatan

Proses Utama

10.7

Tindakan

PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI

Muka
surat ini

Catatan

1/1

Fungsi Utama

Bil

10.7.1

Muka
surat ini

MENGURUSKAN HARI TERBUKA

Aktiviti

Merancang Hari Terbuka Prasekolah mengikut takwim


sekolah

Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan surat


makluman kepada ibu bapa

Berbincang dengan ibu bapa tentang perkembangan


murid

Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa


untuk ditandatangani

Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu


bapa

Tindakan

Catatan

1/1

11.0 PERATURAN-PERATURAN
PENTADBIRAN
Semua Urusan Dalam Unit Pendidikan Khas adalah seperti berikut :1.

Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2000:Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk


Sekolah-Sekolah.

2.

Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2004:Perlaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas


Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah Dan Menengah.

3.

Pekeliling Ikhtisas Bil. 23/1998: Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki


Peperiksaan Awam.

4.

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/91: Pembayaran Intensif Mengajar Kanak-Kanak


Bermasalah Pembelajaran.

5.

Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Bil. 1 Tahun 2001.

6.

Akta Pendidikan 1996.

7.

Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran yang sedang berkuatkuasa

SENARAI BORANG-BORANG YANG


DIGUNAKAN OLEH UNIT PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN LAHAD
DATU
BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

NORMA KERJA GURU PENDIDIKAN


KHAS
Ia merupakan jangka masa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi
menyiapkan sesuatu kerja.
Bil

Jenis Kerja

Masa
Diambil
% setahun
(%)

Jumlah Unit
Yang Boleh
Dijalankan
Dalam Setahun
(hari)

Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan

17

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian

15

36

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan


Khas

32

77

Membuat Penilaian Murid

10

24

Merancang Takwim Tahunan

Pengurusan Sukan dan Motivasi Murid

12

Merancang dan melaksanakan aktiviti rekreasi

Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Pendidikan Khas

Mewujudkan suasana kelas yang kondusif

12

10

Mewujudkan persekitaran pembelajaran luar bilik darjah


yang selamat

12

11

Membuat anggaran perbelanjaan

12

Penyelenggaraan kelas Pendidikan Khas

13

Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid

12

14

Menguruskan Hari Terbuka

100

240

SENARAI JAWATANKUASA YANG


DIANGGOTAI OLEH GURU
PENDIDIKAN KHAS
Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai :

NORFADILAH BINTI ABD. GHANI

Jawatan

PENDIDIKAN KHAS

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Jawatankuasa

Kekerapan
Mesyuarat
Setahun

Jenis Keanggotaan

SENARAI TUGAS HARIAN GURU


PENDIDIKAN KHAS
Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang
disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.
Nama Pegawai

NORFADILAH BINTI ABD. GHANI

Jawatan

PENDIDIKAN KHAS

Tarikh
BIL

BUTIR-BUTIR TUGAS

1.

Memastikan pengurusan diri murid di dalam keadaan


memuaskan.

2.

Pengurusan bilik darjah sebelum dan selepas P&P.

3.

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran seperti


ketetapan jadual.

4.

Memastikan kelas berada di dalam keadaan yang kondusif.

6.

Memastikan keselamatan dan memantau PPM mengendalikan


murid di kantin.
Membantu tugas-tugas pentadbiran.

7.

Menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM).

8.

Menyiapkan RPH untuk keesokan hari

5.

CACATAN

9.
10.

Tarikh
BIL

BUTIR-BUTIR TUGAS

1.

Memastikan pengurusan diri murid di dalam keadaan


memuaskan.

2.

Pengurusan bilik darjah sebelum dan selepas P&P.

3.

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran seperti


ketetapan jadual.

4.

Memastikan kelas berada di dalam keadaan yang kondusif.

5.
6.

Memastikan keselamatan dan memantau PPM mengendalikan


murid di kantin.
Membantu tugas-tugas pentadbiran.

CACATAN

7.

Menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM).

8.

Menyiapkan RPH untuk keesokan hari

9.
10.