You are on page 1of 3
@ EAAHNIKH AHMOKPATIA Oecoadovixn 3 Mapriov 2015 ap.mpwr. AAYKM/oiK.106152/3936 NEPI@EPEIA KENTPIKHE MAKEAONIAE MEPI@EPEIAKH ENOTHTA M.£.OEZZAAONIKHE TEN. AINZH AHM.YTEIAZ & KOIN.MEPIMNAS, AINZH AHM.YTEIAZ & KOIN.MEPIMNAE Tufua : Oappaxwy ~ Sappaxeinv PAPMAKETTIKOE EYAAOPOL Tax. Alvan : Movastnpiou 15 T..K. : $4012 Oecoadovixn NRE : OappaxeutiKxd EGAAoyo MAnpogopies :ZaBpaxAn K. Seacarovins TnAéquvo ; 2313330846 FAX: 2313330855 E-mail: KZavrakli@pkm.gov.gt OEMA : AlaBiBacn eyypagou Yroupyeiou AmaoxéAnons & Kolv.Mpootacias Tou dopa Thy MpaxriKh daxnon. Meré amv TpoBAr\para Tou SnuloupyA@nkay pe Thy ao@dAian Twv BonBwy PapUaKEio Tou KévouV TpaKTiKA doKnon Ge PapYaKEia, EoTEIAGY GTny YrnpEGia bas a6 To IKA Eudcnou, Eyypago Tou KaBopi~el thy ac@aAion MTuxIodxwV TEE dAdou KAGBOU, To oTTO[o Suws EPapHdcouV via dAoUG TOUS KAdBOUS TOU mpoUmédeon yia thy ddeia doxnong ewayyéAuatos eivai n TpaKtiKh Goxqan, EréAvoupe to €yypago yia evnuépwon cas E.n. © MPOIZTAMENOE AIEYOYNEHE T8412 2014 11:47 +30 2910774290 TKA Eua@smou #7901 F. 002/003 a | EAAHNIKH AHMCKPATIA Asta, 11/04/2008 YIOYPTEO ADAIXOAHTHE & KOINQNIKHE NPOXTAZIAL Api@y. Trpear. : ©. 80000/2970/259 TENIKH TPAMMATEIA KOINQNIKON AT@AAITEQN Jipox: A/von Képing AsgaNong Micgardy Ymroupyelo Yyedas Tuya A’ i 4 Koivagvigg ANAnAeyying | Tox. divon : raélou 29 Tevixh A/vor Yiinpecidy Yyeiog TK 2101 10° AWvan ErayyeAueray Yydag Manpee. — : Mapiva 4: DpdvoIaS Okavoyortai\iou ‘Typha B * TM. 1210~ 9368124 yprataréAaug 17, 10] 87, ABhva FAX 1 210~ 3368124 b \ HOINQTOUTH : x ? Zuveiyapo Tov foal G:2MEL: Ta pe a.m. 4721 /22.10.2007 . : & 4721/04.07.2007 éyypaga) ‘ : : Xargnyiawyn Méfn 5, 115 28, ABriva QEMA: Arpadian nroyobyav LEE, ard m Sidpxaa ms mpaxtixiis ra0¢ Gexnons at Snudora voaoKoysla wg BanGoi voenA iarés. EXEL: Yo we api®y. mpoar. ¥7B/.N, 150657 tyyiiapé cas. Ye andavinon Tov averting oxenkod eyypéKpoy cas, avaopikd Ye mV gogddion ota I.K.A. = EAM, Truxiobxcy LEE. Kara TM SidpKea Tg TAKTKAS es ose BonSol voonAgurég ce Srdeia ogoKipela, Strouse UTOWN Gag Ta GKOAG : ? 1 Tdupeava pe my iaxdouga voyoeecia, o! porntig Kar cravdaarée TOV AE... ~, TEL LEK, A’ Kat B’ KUKAOU TaV TEE, dpuc 6iomTag Yrroupyelou EOviKng Maidelag “ka, SpnaKevpdray, KaSd¢ kai or aati otroviidarts. teav LxoAdy Toupionks Exraléevong, ol oriclot mpayyarorroioty maKnKi) deKnon, TOU SecyoSenpéva “poBAénaTal amd ta poYpduuara amrovéd v rouy, uTeYovTal KAGOAN TN XPOVIKE), =te\memd Xa Hove Va rev hide oo" panreh mieuares wa Tew Eads HOvO yia Tov j9 TOU faTH:OU aToxnuatos Kai Tov mapoxdy aa@évuag g¢ ci6ag, eB 5 Tia TRY Ga@aNon cToUg avarépa KACIGONG, KaTaBGMAGVTG: of GysAoyotsEs GagaNonkis ecgopig and Tov uTéxpso xara mplma@an EayoSdr) (exrradeuned Vpoya emxeienon omy onola moayyaromiuera 1). mpaxtik?} ortoieg, unrohoyfovral end rg 12% aapaaiatixtig KAdonS, 2 MAipns ao@adionkh KaAvyN Gndaith. uTAVayh ce dAcus ToUg KAdBOUS aapanong 7Ov LCA. - ELAM. KOBdG Kal Tov E.EAM. av Bty unéyovra! omy aa@panien GMov enikoupiked rayeiov) TPOBAgTTeTal yi (ALE TAUG aMagolToLg AE, TE. E, rrAlot, fi lean OW rehow errronéawe Wve viet om ABW Abas Goxnang enayyéhparog, mpayyi seer vtez/pa/ae vara ea val OT UBsTEae 11:98 +30 2910774280 Ika Evosnou 13:31 2318257034 PERIFEREIAKU Ka a. ‘ Ing meprtrdacag aurts, co) UASn eLVdyEVO! UTrayovtal OTN MKT co@aAION TOD LKA. = ELAM. Kal To E.TLEA.M, (@yv écv undyavrar omy go@dAian déAau emikoupixod ropdou). Imv hepinracn, 6, exiivn, dieu Kata th SiapKeia ms WaSntelag tous, Sev TIPOPATTETa! KATABOAR QLOIBAS Ge XP ya, © Kara TepliTraan eAyosding Rapiverat Ue Ta abVOAS Taw avahoyouddy ac@aNoTIKav sapopay (6nAGéh, ao@aricpivou kar gpya8dm), 01 aTfoleg UTTOAGYIZovTa! snl row nuepopicGlou Tow aveiéixevrow spyarn, drag eds pops toxds (4p8p0 25 nap. 10, rou a.v. 1846/1981). 3. Tro TAaloio aurd, KaBlatata: capéc Ori o1 MTbyIObXo! T.E.E., ot orrolo! Tpayporortoaby TpGKNIKA GaKi}oN ae sqHdcia vosoKoLela, ag BonGoi veanAturés, TIpokeiuévou yia THY Kian désag darnong emayyéAuaTag (nag Gikaave Ka! TO obvOAD TeaV aTOpOHAY AE T.El, LEE, Meu MPAYNaTMAIOUy MpAKNKH GoKNON, He TKOTIO THY kijon ste G6sa¢ Gaxnong mayyé\aros, te perarTunaKod Thao oTILsav). OTEYOVTA! OMY aa@dNan Tou [EpbLaTa: ya "Oo GLVOAO Tay KAdBaV ao~ddiang avtod, abymaya, énhaar, pe To ap@pc: 2, Tow a.v, 1846/1951. “4A OH ekdipeon tay ev Ad\@— Katnyopidy © TpaKTiKd = aoxKouptvav (rrmodxovarégoral) amd mY YToxpiaon vTayayAg OT aUVOhe Tov KAdsOV gaganiang Tou |Eeuuarog Kan UTlay@yA Tous, vid To xpoviKe SiGoTnNA TNS TIPAKTIKNS TOUS AOKNONG, AMOKAEOTIRG Kal HOVO yid TOUS KAGEous TOU epyaTIKOd aTUxYATOg Kal Tapoxay agBiveag ge d&g (énAaér, n avmperdmon Tous Sra@¢ ot gomric/onovsacric mpaxnkd coKotyevo!), Mpodmo@ére ty avahnyn oxenkhs vouoéenkig TparoBouNag arr rhe adc tou Yrroupyelou Hag, 1O EvSEXOYEVO TNS omoiag, etl tov mapévtos, Sev cynperarneran, ‘ | | ss i © TENIKOE fPAMMATEAS #7301 P. 003/008 AHMOZ@ENHE MAMMQNAL

You might also like