You are on page 1of 3

Legalizm

Autor: Tim Hegg


1999 Wszystkie prawa zastrzeone www.torahresource.com thegg@torahresource.com
Pewne przemylenia na temat legalizmu
Otrzymanie etykiety legalistw, nadawanej przez niektrych, zdaje si by przeznaczeniem wszystkich tych, ktrzy
prowadz ycie zgodne z Tor. Jeli nie nazbyt czsto, to przynajmniej od czasu do czasu syszymy ostrzeenia (czasami
ze strony bardzo szczerych oraz kochanych braci i sistr w Panu), e nasze spojrzenie na Tor jest albo legalistyczne albo
wanie prowadzi do takiego. Chocia takie ostrzeenia mog wydawa si pocztkowo do kopotliwe, to jednak
powinnimy tego wysucha i bra je pod rozwag. Przecie niewaciwe stosowanie Tory na pewno nie oddaje czci
JHWH i Jego Mesjaszowi, Jeszui.
Ale jeli mamy powanie bra te ostrzeenia (a na pewno tak powinnimy), ktre dostajemy na temat legalizmu, to
przede wszystkim powinnimy zrozumie, co ten termin oznacza, i wanie tu tkwi problem. Jest to pierwszoplanowy
problem, poniewa wydaje si oczywistym, e osoby, uywaj tego terminu na rny sposb. A po drugie, samo
okrelenie legalizmu jest trudne, poniewa brakuje biblijnego terminu, ktry by mu odpowiada.
Czasami ludzie, ktrzy wypowiadaj si przy mnie na temat legalizmu zdaj si sugerowa, e to, co maj na myli przez
to okrelenie, pojawia si wanie wtedy, gdy moje dziaania sprawiaj, e oni czy inne osoby czuj si niekomfortowo.
Niezalenie od tego czy to zamierzye jak mwi twj styl ycia wywiera presj na tych wok ciebie tak, jakby
oni powinni byli robi to, co ty czynisz, a to wanie sprawia, e czuj si niekomfortowo. Ale to na pewno nie moe by
poprawn definicj legalizmu.
W tej chwili, problemem nie jest to, czy czujemy si komfortowo z naszym stylem ycia i dziaaniami, ale czy nasz
styl ycia i czyny oddaj chwa Bogu. Jednak jest co w tym podejciu, co musi by brane pod uwag: ilekro
nasze podanie za Tor narzuca atmosfer wyszoci czy te pogardy wobec innych, to wanie znaczy, e
chybilimy. Prawdziwe naladowanie Tory, gdy jest si prowadzonym przez Ruach, nieuchronnie prowadzi do
pokory, a nie do arogancji (List w. Jakuba 3:17).
Innym, powszechnym podejciem do tak zwanego legalizmu jest pogld, ktry w jaki sposb daje o sobie zna, gdy
jest wezwanie do posuszestwa. Wydaje si, e niektrzy maj wraenie, e legalizm jest t form nauczania, ktra
mwi musisz. To, co ci ludzie woleliby raczej usysze, to masz wolno, co sugeruje powiniene chcie, wic gdy
kto naucza musisz, to pojawia si podejrzenie o legalizm. Obecnie, to poczenie posuszestwa i pragnienia jest z
pewnoci skomplikowane. Czy wszyscy nie zgodzimy si z tym, e posuszestwo pynce z serca jest celem, do
ktrego wszyscy dymy (I List w. Piotra 1:22)? Jednak, jak czsto miao to miejsce, e czynienie tego, co jest
waciwe, poniewa jest to waciwe (niekoniecznie, poniewa moje serce byo w tym), powodowao zmian serca w
kierunku Boga, jak rwnie w kierunku mojego bliniego? Nasz Pan Jeszua sam naucza ludzi:
Dlaczego mwicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mwi? Ewangelia w. ukasza 6:46,
por. z Ewangeli w. Mateusza 7:18-21
i ponownie:
Jeli Mnie miujecie, bdziecie przestrzega Moich przykaza Ewangelia w. Jana 14:15 [tumaczenie z
Przekadu Dosownego Nowego Testamentu EIB].
Jeli nazywamy siebie uczniami Jeszuy, to jestemy zobligowani przestrzega Jego przykaza. Dla mnie osobicie, brzmi
to w bardzo zbliony sposb do kategorii musisz.
Autor: Tim Hegg

www.torahresource.com

Sownik Oxford English Dictionary (Complete), podaje nastpujc definicj dla legalizmu:
Stosowany z wyrzutem wobec zasad tych, ktrzy s oskarani o trzymanie si, przyleganie do Prawa w przeciwiestwie
do Ewangelii; doktryna o usprawiedliwieniu przez uczynki, lub nauczanie, ktre ma posmak tej doktryny.
Cytuje si rwnie powiedzenie Baxtera (1651 r.):
Uczynienie zbawienia kocem Obowizku oznacza bycie legalist.
Podrcznik do teologii Moody Handbook of Theology (Moody, 1989), str. 620, zakada, e legalizm jest widoczny, gdy
grupy dodaj twierdzenia dotyczce zachowania do doktrynalnych twierdze.
Historyczna definicja angielskiego sowa legalizm jest oczywista jest to przekonanie, e mona uzyska zbawienie
przez spenianie dobrych uczynkw1.
Zatrzymajmy si na chwil i zadajmy sobie szczerze pytanie czy mylimy, e w jaki sposb, poniewa staramy si by
posuszni Bogu wiodc ycie w oparciu o zasady Tory, to w rzeczywistoci zdobywamy nasze zbawienie?
Jeli jakikolwiek cie takiej odpowiedzi rzutuje na nasz wiar, to umniejszylimy chwa Mesjasza i
zlekcewaylimy agoni Jego odkupieczej mierci za nas. Bo jeli moglibymy uzyska choby krztyn
sprawiedliwoci poprzez nasze dobre uczynki, to logiczne jest, e moglibymy zdoby j w caoci. A jeli to byoby
moliwe, wtedy Jeszua niepotrzebnie umar, a Ewangelia jest mistyfikacj. Co wicej, wszystkie ofiary opisane w
Torze nie s niczym wicej jak pogaskimi rytuaami zapoyczonymi z pogaskich kultw. Nie!!! Potwierdmy to
wielokrotnie, e wszystkie nasze sprawiedliwe uczynki w oczach JHWH s jak splugawiona szmata, i w istocie nie
mamy dobrych uczynkw. Jeli posiadamy jakkolwiek sprawiedliwo, to jest ona nam dana przez Samego Boga
w oparciu o mier Jeszuy, i jeli jestemy w stanie wykonywa micwy, to dzieje si tak, poniewa zostalimy
umocnieni do tego przez Ruach Boga.
Albowiem ask zbawieni jestecie przez wiar, i to nie z was: Boy to dar List w. Pawa do Efezjan 2:8
A odnonie Abrahama:
Wtedy uwierzy Panu, a On poczyta mu to ku usprawiedliwieniu Genesis 15:6
Gdy uznajemy w sercu i nauczamy, e nasze zbawienie jest wycznie dzieem JHWH, a nie naszym wasnym, to
moemy ponownie rozpocz okazywanie Mu, e Go kochamy czynic to, co On przykazuje. Kiedy mamy jasno
w jaki sposb mamy sprawiedliwo przed JHWH, wtedy mamy motywacj do przestrzegania Jego przykaza.
A z tego wiemy, e Go znamy, jeli przykazania Jego zachowujemy. Kto mwi: Znam Go, a przykaza Jego
nie zachowuje, kamc jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Sowo Jego, w tym prawdziwie
dopenia si mio Boa. Po tym poznajemy, e w Nim jestemy. Kto mwi, e w Nim mieszka, powinien
sam tak postpowa, jak On postpowa I List w. Jana 2:3-6
Wyznawszy Jeszu jako Pana i Zbawiciela, tym samym postanawiamy postpowa jak On postpowa
zobowizujemy si do Jego halachy, a to nie jest legalizm, ale posuszestwo!
Aposto Pawe potwierdza to, gdy pisze:
Czy wic przez wiar obalamy Prawo? adn miar! Tylko Prawo waciwie ustawiamy List do
Rzymian 3:31 [tumaczenie z Biblii Tysiclecia].
Od momentu, gdy wiara zostaa udzielona i jest praktykowana w sercu wierzcego, wynikajcy z tego styl ycia
utwierdza Prawo, bo w czynieniu przykaza, Boa sprawiedliwo zamieszkuje w yciu dziecka Boego. I to nie
jest legalizm to jest posuszestwo!

Legalizm wg sownika jzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego trzymanie si obowizujcych przepisw prawa, czynienie
z tego niewzruszonej zasady; [przyp. tum.]

Autor: Tim Hegg

www.torahresource.com

Wszystkie rzeczy pikne i wartociowe, mog zosta uyte w niewaciwy sposb:


ask mona zdeformowa do rozpasania,
wiara moe by bdnie stosowana i rodzi apati,
uwielbienie moe przeksztaci si w bawochwalstwo,
suba moe zmursze w dum,
a Prawo mona wypaczy w legalizm.
Jak moemy ustrzec si przed zamian tego, co pikne, w to co jest zbutwiae? Musimy zawsze zachowywa sowo
pisane i ywe Sowo jako nasz gwny cel musimy postpowa, chodzi (tzn. czyni halach) w wierze, nie za w
ogldaniu.

Tumaczenia dokonano za zgod autora / Translation done with the consent of the author
Autor: Tim Hegg

www.torahresource.com