BAB 1 (PENGENALAN KEPADA EKONOMI) SPM EKONOMI ASAS 2003-2009 KERTAS 1-1993 1.

Apakah yang dikaji dalam ilmu ekonomi? A Masalah membuat pilihan faktor yang kekurangan bagai mencapai kepuasan optimum B Masalah membuat pilihan atas penggunaan barang bagi mencapai kepuasan optimum C Masalah membuat pilihan atas penggunaan perkhidmatan bagi mencapai kepuasan optimum D Masalah menghasilkan keluaran secara maksimum menggunakan faktor secara optimum 2. Azhar membelanjakan RM150 untuk mengadakan satu majlis harijadi untuk kawannya.Kos lepas untuk majlis itu kepada Azhar ialah : A bil tambahan yang perlu dibayar selepas majlis itu B barang yang boleh dibeli dengan wang perbelanjaan dalam majlis itu C perbelanjaan untuk makanan,minuman dan perhiasan dalam majlis itu D pendapatan daripada kerja lebih masa kawan Azhar yang diraikan itu 3. Dalam proses mereka bentuk sesuatu barang,pengeluar membuat anggaran kos pengeluaran minimum. Antara masalah asas ekonomi berikut, yang manakah berkaitan dengan proses menganggarkan kos pengeluaran yang minimum? 1 Apakah barang yang hendak dikeluarkan? 11 Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan? 111 Bagaimana barang hendak dikeluarkan ? 1v Untuk siapa barang dikeluarkan? A 1 dan 11 C 1 dan 1v B 11 dan 111 D 111 dan 1v Berikut ialah matlamat sesuatu system ekonomi kecuali : A memenuhi keperluan masyarakat B memaksimumkan kepuasan pengguna C mewujudkan keluaran yang berlebihan D mengurangkan pengangguran faktor pengeluaran

4.

KERTAS 1-1994 5. Udara sangat diperlukan dalam kehidupan tetapi tidak mempunyai kos lepas kerana udara merupakan ... A barang awam C barang keperluan B barang normal D barang percuma Kerajaan mempunyai sebidang tanah yang boleh digunakan untuk membina kompleks su kan dan pada masa yang sama tanah itu juga boleh digunakan untuk membina lapangan terbang.Antara berikut, apakah masalah ekonomi yang mungkin dihadapi oleh kerajaan dalam keadaan di atas ?

6.

neznm10-smkwm2

Page 1

1. Kos 11 Pilihan 111 Kekurangan sumber ekonomi 1v Keperluan yang tidak terhad A 1 dan 11 C 11 dan 1v B 11 dan 111 D 111 dan 1v

Encik Adnan ialah seorang usahawan.Dalam pengeluaran barangnya,beliau ingin memaksimumkan output pada tahap kos yang minimum 7. Berdasarkan pernyataan di atas,apakah masalah yang akan dihadapi oleh Encik Adnan? A Jenis barang yang hendak dikeluarkan B Kuantiti barang yang akan dikeluarkan C Cara barang itu dikeluarkan D Untuk siapa barang itu dikeluarkan Pengeluar bertanggungjawab mengeluarkan barang tetapi mereka tidak perlu bersaing dengan firma lain.Pengguna pula bebas memilih dan menggunakan barang yang sedia ada 8. Pernyataan di atas berhubung dengan suatu sistem ekonomi . Antara berikut, pihak manakah yang membuat keputusan dalam sistem ekonomi tersebut ? A Pemerintah C Pengguna B Pengeluar D Pemilik faktor

KERTAS 1-1995 9. Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa? A berlakunya bencana alam B wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desa C Terdapat jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskin D Terdapat ketidakseimbangan antara kehendak masyarakat dengan sumber ekonomi Sumber ekonomi mempunyai pelbagai kegunaan untuk mengeluarkan pelbagai jenis barangan.Apabila sesuatu barangan tertentu banyak dikeluarkan,barangan lain terpaksa dikurangkan

Antara berikut masalah ekonomi yang manakah berhubung dengan pernyataan di ata s? A Jenis barangan yang hendak dikeluarkan B Kuantiti barangan yang hendak dikeluarkan C Cara barangan hendak dikeluarkan D Untuk siapa barangan tersebut dikeluarkan

neznm10-smkwm2

Page 2

11 Kerajaan sesebuah negeri bercadang membina sebuah hospital yang berharga RM10 juta dan sebuah sekolah berharga RM9 juta tetapi peruntukan yang ada hanya sebanyak RM10 juta.Jika kerajaan itu membuat keputusan untuk membina hospital berapakah kos lepas yang terlibat ? A RM1 juta kerana membina hospital B RM1 juta kerana tidak dapat membina sekolah C RM9 juta iaitu harga sekolah yang tidak dapat dibina D Tiada kerana jumlah wang kerajaan sama dengan kos pembinaan hospital Masalah pengagihan barang ditentukan oleh mekanisme harga.Sebarang ketidakadilan akan diselesaikan oleh kerajaan.Ketidakseimbangan agihan pendapatan diselesaikan melalui cukai 12 Apakah sistem ekonomi yang dijelaskan dalam pernyataan di atas ? A Sistem ekonomi perancangan pusat B Sistem Ekonomi campuran C Sistem ekonomi kapitalis D Sistem ekonomi islam 13 Sebuah firma dalam sistem ekonomi kapitalis ingin mengeluarkan sejenis barang yang menguntungkan. Apakah panduan yang boleh membantu firma itu membuat keputusannya? A Corak perbelanjaan pengguna B Keputusan pengeluar C Kehendak kerajaan D Kualiti barang KERTAS 1-1996 Penggunaan sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terbatas 14 Antara berikut yang manakah menunjukkan gelagat individu seperti dalam pernyataan di atas? A Mengutamakan kestabilan ekonomi B Berusaha untuk meninggikan kesejahteraan hidup C Menentukan jumlah output yang hendak dikeluarkan D Membelanjakan wang untuk kepuasan yang maksimum Teknik Pengeluaran A B Radio(unit) 120 40 Televisyen (unit) 20 60

15 Jadual di atas menunjukkan 2 pilihan teknik pengeluaran oleh sebuah firma.Sekiranya firma tersebut menukarkan teknik pengeluaran daripada A kepada B,berapakah kos lepas pengeluaran televisyen ? A 40 unit radio B 80 unit radio C 80 unit radio dan 40 unit televisyen D 120 unit radio dan 20 unit televisyen

neznm10-smkwm2

Page 3

16 Antara yang berikut, yang manakah bukan masalah asas ekonomi? A Memilih cara pengeluaran yang menjimatkan B Menentukan barang yang menjadi pilihan pengguna C Memastikan jumlah barang yang hendak dihasilkan D Menentukan kualiti barang yang hendak dikeluarkan 17 Harga digunakan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah asas ekonomi.Antara berikut sistem ekonomi manakah yang melaksanakan amalan tersebut ? A Sistem ekonomi sara diri B Sistem ekonomi kapitalis C Sistem perancangan pusat D Sistem ekonomi campuran KERTAS 1-1997 18 Apakah objektif utama penggunaan faktor pengeluaran oleh firma? A Mencapai agihan saksama B Memaksimumkan kepuasan C Memenuhi kehendak manusia D Memaksimukan keuntungan 19 Setiap pengguna perlu membuat pilihan dengan cekap supaya A tidak timbul masalah pembaziran B dapat mengurangkan perbelanjaan C dapat memaksimumkan kepuasan D dapat menggunakan semua sumber yang sedia ada 20 Apakah faktor yang harus dipertimbangkan oleh sesebuah kerajaan apabila menentukan barangan yang hendak dikeluarkan? 1 Keadaan ekonomi 11 Keselamatan Negara 111 Kesejahteraan penduduk 1v Keuntungan yang maksimum A 1,11 dan 111 B 1,11 dan 1v C 1,111 dan 1v D 11,111 dan 1v 21 Encik Fazreen seorang peniaga di Negara X. Dia sangat gembira tinggal di negara tersebut kerana ekonomi negara itu maju dan beliau bebas mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah sistem ekonomi yang diamalkan di Negara X? A Sistem Ekonomi Islam B Sistem Ekonomi Kapitalis C Sistem ekonomi campuran D Sistem ekonomi perancangan pusat

KERTAS 1-1998 PROJEK RAKSASA RM65.6 BILLION DITANGGUHKAN

neznm10-smkwm2

Page 4

y y y y

Projek Hidroelektrik Bakun Pusat Pentadbiran Putrajaya fasa 11 Lapangan terbang Wilayah Utara Jambatan Selat Melaka

22 Merujuk petikan di atas,apakah masalah ekonomi yang dihadapi ole Malaysia? h A Pilihan C Kekurangan B Kos Lepas D Mengimport Keuntungan sebagai alat memakmurkan kehidupan 11 Mendorong persaingan sihat 111 Penonjolan aspek kepentingan bersama 23 Apakah sistem ekonomi yang mengamalkan ciri di atas? A Sistem ekonomi Islam B Sistem ekonomi campuran C Sistem ekonomi pasaran bebas D Sistem ekonomi perancangan pusat 24 Berpunca daripada faktor-faktor pengeluaran yang terhad berbanding dengan keinginan manusia yang tidak terbatas, maka wujudlah masalah ekonomi . Antara berikut, yang manakah bukan masalah ekonomi ? A Kekurangan wang dan pendapatan B Meninggalkan barang yang kurang baik C Menentukan sistem ekonomi yang perlu dilaksanakan D Menentukan pilihan untuk memaksimumkan kepuasan 25 Antara berikut, yang manakah dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi dal m sistem a ekonomi campuran ? 1 Mekanisme harga 11 Keputusan kerajaan 111 Keputusan pengeluar 1v Corak perbelanjaan pengguna A 1 dan 11 C 1 dan 111 B 11 dan 1v D 111 dan 1v KERTAS 1-1999 26 Antara berikut, yang manakah benar tentang sistem ekonomi pasaran bebas ? 1 Pengusaha memiliki sumber 11 Persaingan berlaku tanpa batasan 111 Setiap orang dapat menikmati keperluan asas yang minimum 1v Golongan kayan menikmati lebih banyak barnag dan perkhidmatan berbanding golongan miskin A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v 27 Antara berikut yang manakah dikelaskan sebagai barang percuma ? A Barang yang penawarannya tidak terhad 1

neznm10-smkwm2

Page 5

B Barangan yang disediakan oleh kerajaan C Hadiah gelas daripada pembelian ubat gigi D Sampel barang yang diedarkan oleh syarikat shampu secara percuma 28 Antara berikut, yang manakah dianggap sebagai masalah asas ekonomi? 1 menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan 11 menentukan harga barang supaya berdaya saing di pasaran 111menentukan pengguna yang akan menikmati barangan yang akan dikeluarkan 1v menentukan kuantiti barangan yang perlu dikeluarkan A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v Berikut merupakan cirri-ciri sistem ekonomi Negara A y bebas memiliki sumber y bebas membuat keputusan y bebas mendapat keuntungan

29 Bagaimanakah Negara A mengatasi masalah untuk siapa barangan dikeluarkan? A berdasarkan kos pengeluaran B mengenakan cukai pendapatan yang progresif C menggunakan kepakaran perancang ekonomi D berdasarkan agihan pendapatan dan kuasa beli wang KERTAS 1-2000 30 Antara yang berikut manakah menjadi asas kewujudan ilmu ekonomi ? A Usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup B Usaha manusia dalam menggunakan semua sumber ekonomi yang ada C Usaha manusia untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan mereka D Usaha manusia untuk menyeimbangkan pelbagai keinginan dengan sumber ekonomi yang ada 31 Berikut adalah sebab wujudnya kos lepas kecuali A Sumber adalah terhad B Sumber yang terhad berbanding dengan banyak barang yang hendak dikeluarkan C Sumber yang terhad menyebabkan manusia membuat pilihan D Kos pengeluaran yang semakin meningkat Seorang pengeluar kasut telah menetapkan akan mengeluarkan 100 000 unit kasut untuk pelajar setiap kasut 32 Dari sudut ekonomi,pengeluar kasut tersebut dapat menyelesaikan 1 Pemilihan jenis barang yang hendak dikeluarkan 11 Kuantiti barang yang hendak dikeluarkan 111 Cara barang dikeluarkan 1v Untuk siapa barang dikeluarkan A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v

neznm10-smkwm2

Page 6

KERTAS 1-2001 33 Kilang perabot Alang memiliki sumber sumber yang terhad untuk mengeluarkan kerusi dan meja.Kombinasi keluaran kilang perabot Alang adalah seperti berikut:

Kombinasi Keluaran Kerusi Meja P 0 100 Q 20 85 R 60 55 s 75 0 Jika kombinasi keluaran berubah dari P ke R,berapakah kos lepas untuk mengeluarkan 60 buah kerusi ? A 30 buah meja C 45 buah meja B 40 buah meja D 55 buah meja

Encik Arif dikenali sebagai seorang jutawan di daerahnya.Namun demikian.belaiu juga berhadapan dengan masalah kekurangan 34 Berdasarkan ilmu ekonomi, apakah yang anda dapat rumuskan daripada pernyataan di atas? A Masalah kekurangan berlaku kerana tidak bijak berbelanja B Masalah kekurangan berlaku akibat manusia terlalu memilih C Masalah kekurangan berlaku akibat kemahuan yang pelbagai diikuti dengan sumber ekonomi yang terhad D Masalah kekurangan wujud disebabkan manusia mementingkan tingkat kesejahteraan yang tinggi 35 Syarikt Intan Rozita bercadang untuk mengeluarkan rempah udang istimewa yang menggunakan teknologi tinggi. Dia bercadang mengeluarkan 100 000 kampit rempah sehari.Apakah faktor lain yang perlu dipertimbangkan? A Apakah barang yang hendak dikeluarkan B Berapakah banyak barang yang dikeluarkan C Bagaimanakah barang dikeluarkan D Untuk siapakah barang dikeluarkan

MEKANISME HARGA

Menyelesaaikan masalah sumber penentuan harga barang Ketidak adilan harga dalam ekonomi

CUKAI DAN SUBSIDI

36 Apakah sistem ekonomi yang ditunjukkan oleh rajah di atas? A Kapitalia C Campuran B Sara diri D Perancangan Pusat

37 Dalam sistem ekonomi bebas,pengguna adalah raja.

neznm10-smkwm2

Page 7

Apakah maksud pernyataan di atas? A Harga sesuatu barang ditetapkan oleh pengguna B Pengguna mampu memuaskan semua kehendak mereka C Pengguna berhak mendapatkan barang pada har yang murah ga D Keputusan pengguna akan emnentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan

KERTAS 1-2002

38 Apakah masalah asas ekonomi yang sedang difikirkan oleh petani tersebut? A Apa barang yang hendak dikeluarkan? B Untuk siapa barang tersebut dikeluarkan C Berapa banyak barang yang hendak dikeluarkan D Bagaimana berang tersebut hendak dikeluarkan? 39 Mengapakah urus niaaga tidak wujud dalam sistem ekonomi sara diri ? 1 Tiada pengkhususan kerja 11 Tiada alat pertukaran 111 Barang yang dihasilkan adalah barang keperluan asas 1v Setiap keluarga menghasilkan barang untuk keperluan diri A 1,11,111 C 11,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v 40 Sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah bagaimana barangan hendak dikeluarkan melalui A kaedah pengeluaran yang ditentukan oleh kerajaan B kaedah persaingan antara firma dan juga kerajaan C kaedah meningkatkan pemawaran dan permintaan D kaedah pengeluaran paling cekap dan meminimumkan kos Upah benar= X Purata harga

41 Apakah X dalam persamaan di atas ? A modal C Upah wang B Perbelanjaan D Pendapatan bersih KERTAS 1-2003

neznm10-smkwm2

Page 8

42 Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang konsep ekonomi? A Kekurangan pengeluaran makanan berbanding modal B Kekurangan permintaan terhadap output berbanding buruh C Kekurangan permintaan masyarakat berbanding bahan mentah D Kekurangan industry memproses makanan berbanding permintaan masyarakat 43 Bagaimanakah kerajaan campur tangan bagi menyelesaikan masalah apakah yang hendak dikeluarrkan dalam sistem ekonomi campuran? A Mengawal tingkat harga barang B Mengeluarkan barang awam C Menggalakkan penggunaan teknologi moden D Menghadkan pengeluaran lesen perniagaan KERTAS 1-2004 44 Pernyataan berikut merujuk kepada suatu masalah kos lepas. Output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat memilih output yang paling menguntungkan Unit ekonomi yang manakah mengalami kos lepas itu ? A seorang suri rumah B Tuan punya sebuah kilang C Kementerian Pertanian Malaysia D Perbadanan Pembangunan Infrastruktur Negara 45 Rajah 1 menunjukkkan sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang-barang dan perkhidmatan FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN

BURUH

TANAH

USAHAWAN

X

Y ialah satu daripada sumber tersebut. Apakah ganjaran yang diberi kepada penyumbang Y? A Upah C Fedah B Sewa D Untung 46 Jadual 1 menunjukkan dua barang X dan Y keluaran suatu firma .

Kaedah pengeluaran M N P Q

Barang X 100 80 50 30

Barang Y 25 40 60 75

neznm10-smkwm2

Page 9

Tingkat pengeluaran bergantung kepada kaedah pengeluaran yang digunakan.Jika pengurusan firma itu mengambil keputusan mengubah kaedah pengeluaran daripada kaedah P kepada kaedah Q,berapa unitkah barang X terpaksa dilepaskan untuk mengeluarkan 75 unit barang Y? A 15 C 30 B 20 D 45 47 Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan syariakt Z Syarikat Z mengeluarkan minyak masak dengan menggunakan kaedah intensif modal bagi kegunaaan industri makanan ringan Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh syarikat Z? 1 Apakah yang hendak dikeluarkan? 11 Berapakah yang hendak dikeluarkan? 111 Untuk siapa hendak dikeluarkan? 1v Bagaimanakah hendak dikeluarkan ? A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v 48 Berikut adalah perbualan antara rakyat dua Negara , X dan Y Di Negara says,pengguna adalah raja. Saya bebas memilih barnag yang dikehendaki Rakyat Negara Y Oh! Bagusnya.Pengguna di Negara saya tiada hak memilih Berdasarkan perbualan itu,apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara X dan Negara Y? Negara X Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi perancangan pusat Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi Islam Negara Y Sistem ekonomi Islam Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi perancangan pusat Sistem ekonomi campuran Rakyat Negara X

A B C D

49 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan suatu sistem ekonomi
y y

Wujud persaingan harga dan bukan harga antara firma Masalah ekonomi diselesaikan melalui mekanisme harga

Pihak yang manakah berkuasa membuat keputusan dalam sistem ekonomi itu 1 Pemerintah 111 Pengeluar 11 Pengguna 1v Pemilik faktor A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v KERTAS 1-2005 50 Apakah tujuan membuat pilihan apabila melaksanakan sesuatu projek ? A meminimumkan kos pengeluaran B memaksimumkan kepuasan pengguna C memaksimumkan kebajikan masyarakat

neznm10-smkwm2

Page 10

D mengikut keutamaan dan dilaksanakan apabila perlu 51 Gambar di bawah ialah iklan promosi jualan kereta

Apakah jenis barang dalam iklan itu ? Kereta Barang ekonomi Barang awam Barang awam Barang awam Telefon Bimbit Barang ekonomi Barang Percuma Barang ekonomi Barang percuma

A B C D

52 Antara berikut, yang manakah menerangkan cirri-ciri barang ekonomi? A Kos lepas sifar B Penawarannya terhad C Disediakan oleh kerajaan D Digunakan oleh semua orang 53 Encik Zahari menananm 300 batang pokok rambutan di a tas tanah seluas 10 hektar dengan menggunkan teknik pertanian moden. Dalam situasi di atas, beliau dapat menyelesaikan masalah 1 Apa yang hendak dikeluarkan 11 Berapa yang hendak dikeluarkan 111 Bagaimana hendak dikeluarkan 1v Untuk siapa hendak dikeluarkan A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v 54 Apakah sistem ekonomi yang menggunakan mekanisme harga untuk menentukan jenis barang yang dikeluarkan? 1 Sistem ekonomi kapitalis 11 Sistem ekonomi perancangan pusat 111 Sistem ekonomi campuran 1v Sistem ekonomi Islam A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v KERTAS 1-2006 55 Antara yang berikut, ciri yang manakah membezakan barang ekonomi dengan barang awam?

neznm10-smkwm2

Page 11

1 Bayaran 11 Kos lepas 111 Kuantiti penawaran 1v Pihak yang mengeluarkan A 1 dan 11 C 11 dan 111 B 1 dan 1v D 111 dan 1v 56 Berikut adalah ciri satu barang
y y y

Peawaran terhad Mempunyai kos lepas Boleh digunaka oleh semua orang

Apakah contoh barang itu ? A Air terjun C Lampu jalan B Air mineral D Lampu meja 57 Antara yang berikut,yang manakah merujuk kepada : untuk siapa dikeluarkan dalam penyelesaian masalah asas ekonomi ? 1 agihan pendapatan 11 penentuan kualiti 111 agihan barang 1v jenis barangan A 1 dan 11 C 11 dan 1v B 1 dan 1111 D 111 dan 1v 58 Berikut adalah maklumat tentang syarikat Kasturi. Syarikat Kasturi mengeluarkan 1000 bungkus rempah sehari dengan menggunakan mesin yang diimport dari India Apakah massalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh Syarikat Kasturi? 1 Apa yang hendak dikeluarkan 11 Bagaimana hendak dikeluarkan 111 Untuk siapa hendak dikeluarkan 1v Berapa yang hendak dikeluarkan A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v 59 Apakah kebaikan sistem ekonomi kapitalis ? A kebajikan rakyat terjamin B Wujud persaingan yang adil C Individu bebas membaut pilihan D HArga barang keperluan terkawal 60 Kawasan berlorek menunjukkan persamaan ciri sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi Islam

neznm10-smkwm2

Page 12

Apakah ciri tersebut ? A memaksimumkan keuntungan B wujud persaingan antara firma C harga ditentukan oleh kerajaan D mengutamakan kebajikan rakyat KERTAS 1-2007 61 Ilmu ekonomi mengkaji bagaimana manusia menggunakann sumber ekonomi yang A terhad untuk memenuhi kehendak yang terhad B tidak terhad untuk memenuhi kehendak yang terhad C terhad untuk memenuhi kehendak yang tiadk terhad D tidak terhad untuk memenuhi kehendak tidak terhad 62 Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan satu masalah ekonomi. Kekurangan faktor pengeluaran mewujudkan pilihan Matlamat pilihan tersebut dibuat untuk memaksimumkan A keluaran C kebajikan B kepuasan D keuntungan

63 Gambar 1 menunjukkan dua contoh barang dalam ekonomi?

neznm10-smkwm2

Page 13

Apakah persamaan ciri kedua-dua barang tersebut ? 1 Penawaran terhad 11 Melibatkan kos lepas 111 Disediakan oleh kerajaan 1v ada pengecualian penggunaan A 1 dan 11 C 111 dan 1v B 11 dan 111 D 1 dan 1v 64 Maklumat berikut berkaitan dengan suatu situasi dalam ekonomi. Penternak-penternak ayam telah telah menambahkan bilangan pekerja untuk meningkatkan pengeluaran pada musim perayaan bagi memenuhi permintaan orang ramai Apakah masalah asas ekonomi yang telah dapat dia tasi dalam situasi berikut ? 1 Apakah barang yang hendak dikeluarkan 11 Berapakah barang yang hendak dikelaurkan 111 Bagaimanakah barang hendak dikeluarkan 1v Untuk siapakah barang dikeluarkan A 1,11,111 C 1,111,1v B 1,11,1v D 11,111,1v 65 Maklumat berikut berkaitan dengan cirri sistem ekonomi bagi dua buah Negara.

Negara B Firma bebas membuat pilihan tetapi dikawal oleh peraturan dan undang-undang y y Firma memaksimumkan keuntungan manakala kerajaan memaksimumkan kebajikan Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara A dan Negara B?
y y

Negara A Firma bebas membuat pilihan mengeluarkan output Firma memaksimumkan keuntungan

A B

Negara A Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi perancangan pusat

Negara B Sistem ekonomi Islam Sistem ekonomi kapitalis

neznm10-smkwm2

Page 14

C D

Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi Islam

Sistem ekonomi campuran Sistem ekonomi perancangan pusat

KERTAS 1-2008 66 Apakah tujuan individu membuat pilihan dalam menyelesaikan masalah ekonomi? A. Mengutamakan barang kehendak B. Memaksimumkan perbelanjaan C. Memaksimumkan kepuasan D. Mengutamakan keselesaan

67 Usahawan menerima ganjaran untung kerana I membenarkan orang lain menguruskan untungnya. II menangguhkan perbelanjaannya pada masa sekarang. III kecekapannya menyelaraskan sumber ekonomi IV sanggup menanggung risiko. A. I dan II B. I dan IV C. II dan IV D. III dan IV

68 Gambar 1 menunjukkan satu contoh kumpulan barang dalam ekonomi. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan ciri kumpulan barang tersebut? A. Kos lepas sifar B. Penawarannya tidak terhad C. Dikeluarkan oleh kerajaan D. Dikenakan bayaran 69 Golongan kaya berupaya memperoleh lebih banyak barang dalam sistem ekonomi kapitalis berbanding golongan miskin. Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan?

A. Apakah barangan yang dikeluarkan B. Bagaimana barangan dikeluarkan C. Berapa barangan yang dikeluarkan D. Untuk siapa barangan dikeluarkan

neznm10-smkwm2

Page 15

70 Pasangan yang manakah benar? Sistem Ekonomi Sistem ekonomi perancangan pusat Ciri-ciri Pengguna bebas membuat pilihan Kebajikan masyarakat diutamakan Harga ditentukan oleh mekanisme harga Sumber ekonomi dikawal penuh oleh kerajaan Harga ditentukan oleh mekanisme harga dan dikawal oleh kerajaan Sumber ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh firma Wujud persaingan sihat Kebajikan masyarakat dititikberatkan

A

y y

B

Sistem ekonomi kapitalis
y y

C

Sistem ekonomi campuran
y

y

D

Sistem ekonomi Islam

y y

KERTAS 1-2009 71 Jadual 1 menunjukkan cirri dua jenis barang dalam ekonomi Barang X Penawaran terhad Tiada pengecualian penggunaan Barang Y Penawaran terhad Ada pengecualian penggunaan

y y

y y

Apakah jenis barang X dan Y ?

A B C D

Barang X Barang awam Barang percuma Barang percuma Barang Ekonomi

Barang Y Barang Ekonomi Barang Ekonomi Barng Awam Barang Awam

72 Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Sutera Sendirian Berhad Syarikat menggunakan 100 orang buruh untuk mengeluarkan kain songket Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan? 1 Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan? 11 Bagaimana hendak dikeluarkan ? 111 Berapa hendak dikeluarkan?

neznm10-smkwm2

Page 16

1v Untuk siapa dikeluarkan ? A 1 dan 11 C 11 dan 111 B 1 dan 1v D 111 dan 1v 73 Antara yang berikut,yang manakah ciri sistem ekonomi kapitaliss? 1 Individu,swasta dan kerajaan memiliki faktor pengeluaran 11 Individu dan swasta bebas menggunakan faktor pengeluaran 111 Kuasa permintaan dan penawaran menentukan harga sesuatu barang 1v Motif firma adalah memaksimumkan keuntungan di samping menjaga kebajikan A 1 dan 11 C 11 dan 111 B 1 dan 1v D 111 dan 1v

JAWAPAN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A B B C D B C A D A C B A D B

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

C D D D D C A B B C B C C D C

71 A 72 A 73 C

neznm10-smkwm2

Page 17

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

D B D C A B C B C A B A C D D D A D C D

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

A B A C B C B B C D C B A C C C D D D D

neznm10-smkwm2

Page 18

neznm10-smkwm2

Page 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful