C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1

1 1

<.. .,.
±.· /.· /. ..¹
./. /. ·.., ..·· .. ... ·.., /./ -. //., ·.., /.- /·. -/.·. .» ».·. -/.
.. ...- /. /., /.» /.·. //.·/ /·/. /./ .· -.. »·/ .. //., -. – ·/.·. ·...
-/.. ·... ». //. /. -.. -/.·. .».
./.·. /. /., /. ., ...- .. ..» ... ·/.·. /. //. /.·. /./ /., /.
//.,./ /··/ /., ·/.·. -. ..·. ¡/./ /., /.·. /.. ..» ,. ·.…
..·. ·.-. -/.·. .» ·· .. ..· //., -. ·/.·. /. //.. /. ..·. ·/.·. ».. -/.,.·
-.. ·/ ·/.·/. /., ·/.. .. /. ·/.·. /.·. /.. /.. //.» ·/./ ». -/.·. .» ·· ..
..· //., -..
.., ·/.·. /·.·. ../ //.·. //. ·. /./ ·/.·. ... -/.·. .» »..· ·.. .·/
-.» ». ·.-. ..·/ -/. //., -. /. ·/.·. . ». ..¡ ..· .. .. /.· /.» ·.,¹
·/.- //., -. »./ ·.., .., ·.» ... ·.· /.·. -.. .. /·.· /·. /.·/ ¡/.-¹
Taäp theå 12c2

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 2


háng 7-1946 có một tổ chức
Quốc tế các nhà giáo tiến bộ
được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) đã
lấy tên là F.I.S.E (Fédertion International
Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế
các công đoàn giáo dục).
T
Sau ngày đất nước được thống nhất,
giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng
nền giáo dục theo đường lối của Đảng Cộng
sản Việt Nam, theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. ý nghĩa của quốc tế hiến chương các
nhà giáo đã hoàn thành sứ mạng lịch sử với
giáo giới Việt Nam.
Song ngày 20-11 đã
trở thành truyền
thống với mọi nội
dung của giáo giới
Việt Nam và của
nhân dân Việt Nam.
Nǎm 1949 tại hội nghị Vacsxava
(Varsovie- thủ đô Ba Lan) tổ chức FISE xâu
dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo"
gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu
tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến,
xây dựng nền giáo dục tiến bộ" bảo vệ những
quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của
nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách
nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.
Trong những nǎm kháng hiến chống
thực dân Pháp xâm lược, công đoàn giáo dục
Việt Nam đã quan hệ với FISE để tranh thủ
các diễn đàn quốc tế tố cáo âm mưu tội ác của
bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta
cũng như đối với giáo viên và học sinh đồng
thời giới thiệu những thành tích của nền giáo
dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ
của giáo giới trên toàn thế giới đối với cuộc
kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.
Sau khi thành lập một thời gian ngắn
(thành lập ngày 22-7-1951) Công đoàn giáo
dục Việt Nam đã được kết nạp làm thành viên
của FISE và được mời dự hội nghị của FISE ở
Vienne (thủ đô nước áo) mùa xuân nǎm 1953.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ giáo dục
Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn.
Từ 26 đến 30-8-1957 tại thủ đô
Vacxava, hội nghị FISE có 57 nước dự. Công
đoàn giáo dục Việt Nam có tham gia quyết
định lấy ngày 20-11-1958 ngày "Quốc tế hiến
chương các nhà giáo" lần đầu tiên được tổ
chức trên toàn miền Bắc nước ta. Những nǎm
sau đó còn được tổ chức ở các vùng giải
phóng ở miền Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ
niệm 20-11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường
xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để
cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong
vùng tạm chiếm, động viên tinh thần chụi đựng
gian khổ của anh chị em, giáo viên kháng
chiến.
Chính vì thế
theo đề nghị của
ngành giáo dục ngày
28-9-1982 Hội đồng
bộ trưởng (nay thuộc
chính phủ) đã ban
hành quyết định số
167-HĐBT về ngày
nhà giáo Việt Nam.
Nội dung quyết định
có những điều
khoản sau:
Điều 1: Từ
nay hàng nǎm sẽ lấy
ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam
Điều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết
thực hàng nǎm từ tháng 10 các cấp chính
quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình
hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo
viên ở địa phương mình, kiểm điểm
những việc đã làm và đề ra những việc cấp
tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên
phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới
Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và nǎng lực,
làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về
phía giáo viên, cần có những hoạt động phong
phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và
trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội
nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu
làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.
Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng
nǎm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp
chủ trì, có sự phối hợp các ngành giáo dục và
các đoàn thể nhân dân. Các cấp các ngành
cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thǎm hỏi

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


3 3
giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật
với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức
khen thưởng các giáo viên có thành tích.
Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam
cần được tiến hành trọng thể và thiết thực,
tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho
học sinh và cha mẹ học sinh.
Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường
có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để
giáo viên được gnhỉ và thǎm gia các sinh hoạt
của trường và địa phương.Tóm lại: Ngày quốc
tế hiến chương các nhà giáo là một hoạt động
quốc tế của công đoàn giáo dục Việt Nam. Nó
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Ngày nhà
giáo Việt Nam là ngày của toàn dân do nhà
nước ban hành vǎn bản quy phạm pháp luật
quy định chủ trì tổ chức kỷ niệm là chính
quyền và hội đồng giáo dục các cấp. Chúng ta
cần phải tuyên truyền cho mọi người hiểu đúng
ý nghĩa ngànhà giáo Việt Nam và tổ chức thực
hiện tốt.

N Nh hö öõ õ n ng g h ho oa aï ï t t ñ ño oä ä n ng g t tr ro on ng g t th ha aù ù n ng g 1 11 1

• Hoäi dieãn vaên ngheä möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam
20-11
• Toå chöùc laøm taäp san vieát veà ngaøy Nhaø giaùo
Vieät Nam
• Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua giöõa caùc lôùp
• Toå chöùc giaûi boùng ñaù nöõ caùc khoái 10, 11, 12
• Tìm hieåu veà caùc ñieàu luaät hình söï veà teä naïn ma tuùy
Hts| ltss tss îr»:
• Tham gia caùc tieát muïc vaên ngheä
• Tham gia giaûi boùng ñaù nöõ do nhaø tröôøng toå chöùc
• Thi ñua ñaêng kí tieát hoïc toát trong caùc tieát

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


5 5vaøo thì ñeø ñaàu vaøo boàn caàu cho
chöøa thoùi khinh ngöôøi chaúng haïn.
Thaäm chí laø coù nhöõng vuï xeù aùo
daøi, caøo maët in daáu tay, hay laø
xôûn toùc ..v..v..

â| |s» tsss ... “|\ss”
Sau khi ñaõ phaân roõ thaéng
thua, taát nhieân keû thaéng cuoäc bao
giôø cuõng vui hôn keû baïi traän,
nhöng sau ñoù thì cuõng phaûi cuùi
ñaàu nhaän toäi tröôùc nhaø tröôøng,
nhaän nhöõng hình phaït nghieâm
khaéc nhaát: nheï thì cho ôû nhaø chôi
xôi nöôùc moät tuaàn. Naëng thì cho
saùch vôû xeáp xoù moät naêm, thaäm
chí laø mieãn cho thi luoân.
Theo yù kieán cuûa caùc thaày
coâ giaùo thì duø vôùi baát cöù lyù do gì
nhöng heã duøng bieän phaùp “buïp”
thì taát nhieân seõ bò kæ luaät nhö
nhau.
Ns¡ tss ... “|s»”
Ñaây laø chuyeän hình nhö coù
veû raát bình thöôøng ñoái vôùi caùc ñaáng
maøy raâu, hoï xem ñaây nhö laø moät
tieâu chí ñeå phaân roõ keû naøo maïnh
hôn, vaø caùch toát nhaát laø “ta” vôùi
“mi” tay ñoâi tan hoïc heïn nhau ñeán
choã naøo ñoù roài “buïp”. Nhieàu traän
ñaùnh nhau naëng ñeán noãi maø beân baïi
traän phaûi vaøo naèm vieän caû thaùng.
Ñoù môùi chæ laø ñeà caäp ñeán vieäc “1
choïi 1”, nhöng coù nhöõng tröôøng hôïp
laïi keùo caû baêng ñaûng ñi “ñaùnh hoäi
ñoàng” baêng ñaûng khaùc thaäm chí laø
chæ ñeå daïy cho teân voâ leã noï moät baøi
hoïc vì khoâng nghe lôøi chaúng haïn.

ât ls| ... “|s»”
Coù maáy ai nghó raèng sau taø
höôùt tha ñoù laïi laø nhöõng “nöõ
kieät” oai huøng khi choaûng ñoái
Aùo daøi choaûng cuõng coù nhieàu
nguyeân nhaân. Nhö chuyeän coâ noï
trong giôø giaûi lao giöõa giôø ñaõ tuùm
ñaàu nhoû noï maàn cho moät traän “tôi
bôøi hoa laù” vì caùi toäi nhieàu chuyeän,
öa toïc maïch noùi xaáu sau löng, gaây
oàn aøo trong lôùp vaø xoân xao caû
tröôøng. Hay laø nhöõng vuï phuïc kích
chôø cho con moài
aùo daøi t
phöông cuûa mình.

trong nhaø veä sinh

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 15 5

1hoy Khco - nguc| thoy! Nguc| cho!

uøng! Tieáng troáng heát tieát
vang leân nhö ñaùnh vaøo noãi
ñau, nieàm nuoái tieác cuûa khoâng chæ
rieâng toâi. Roài caû luõ hoïc troø doõi maét veà
phía buïc giaûng ñeå ñöôïc nhìn thaáy
thaày, nghe thaày giaûng nhöõng lôøi cuoái
cuøng tröôùc khi thaày chuyeån traùch
nhieäm giaûng daïy moân toaùn cho giaùo
vieân khaùc.
“Chuùc caùc em coá gaéng phaán
ñaáu hôn nöõa”. Roài khoâng noùi gì theâm
thaày laúng laëng böôùc ra khoûi lôùp. Ñeå
laïi nôi ñaây trong lôùp hoïc
12C2 hay chaêng laø trong
loøng chuùng toâi söï ray röùt
vaø hoái haän. Bôûi leõ chuùng
toâi bieát ngoaøi yù nghóa toát
ñeïp cuûa lôøi chuùc cuûa thaày
mong muoán chuùng toâi
phaán ñaáu hôn thì trong lôøi
noùi ñoù coøn chöùa caû söï
buoàn baõ, thaát voïng pha
ñoâi chuùt traùch moùc.
Thaày ôi! Sao thaày
nôõ ra ñi em naøo coù toäi tình
gì?”. Moät caâu haùt ñöôïc caát leân nhoû
nhoû trong loøng toâi vaø trong loøng chuùng
baïn cuøng lôùp, duø raèng chuùng toâi bieát
toäi mình raát lôùn. Toäi cuûa nhöõng ñöùa
hoïc sinh löôøi hoïc, toäi cuûa nhöõng keû
khoâng nghe lôøi daïy, ñieàu thaày
khuyeân. Vaø hôn heát laø ñaõ voâ tình hay
coá yù thôø ô tröôùc söï taän tuïy, coá gaéng
cuûa thaày. Giôø ñaây khi khoâng theå níu
keùo nhöõng gì ñaõ qua, toâi laïi ñau ñaùu
trong loøng ñeå nhôù veà thaày, ngöôøi thaày
maø toâi ñaõ, ñang, vaø seõ maõi toân troïng
bieát ôn vì nhöõng gì thaày ñaõ daønh cho
toâi, cho lôùp 12C2 khoâng chæ laø traùch
nhieäm cuûa ngöôøi giaùo vieân treân buïc
giaûng maø coøn laø caû taám loøng cuûa moät
ngöôøi cha mong muoán cho ñaøn con –
cho moät lôùp theá heä ñöôïc vöõng vaøng
hôn, töï tin hôn ñi tieáp nhöõng chaëng
ñöôøng môùi cuûa quaõng ñôøi
hoïc sinh. Ñoái maët ñaày
baûn lónh tröôùc nhöõng kì
thi choâng gai cuõng laø
nhöõng böôùc ngoaët ñaùnh
daáu cho nhöõng söï thay ñoåi
ñaùng “quan taâm” vaø lo
laéng trong cuoäc ñôøi moãi
ngöôøi. Coù leõ trong quaõng
ñôøi hoïc sinh chöa bao giôø
hay noùi khaùc hôn laø ngay
giaây phuùt naøy ñaây toâi laïi
caûm thaáy trong loøng mình
coù nhieàu caûm xuùc giaän, ñau, buoàn,
nuoái tieác, hoái haän tröôùc söï ra ñi cuûa
moät giaùo vieân nhö vaäy. Vì söï chuyeån
nhöôïng traùch nhieäm trong giaûng daïy
cuûa giaùo vieân naøy cho
giaùo vieân khaùc laø chuyeän
bình thöôøng, bôûi ñieàu ñoù
I

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 16 6
coøn phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khaùch
quan hoaëc chuû quan cuûa moãi ngöôøi, vaø
thaày Khoa xa rôøi lôùp toâi cuõng khoâng
naèm ngoaøi quy luaät aáy. Nhöng! Söï ra
ñi cuûa thaày ñaõ ñaët vaøo loøng moãi ñöùa
chuùng toâi daáu chaám thang naëng neà. Vì
hôn ai heát chuùng toâi bieát roõ raøng nhaát
vì lí do cuûa söï xa rôøi khoâng
mong muoán naøy “taát caû vì
chuùng em nhöõng ñöùa hoïc
troø chöa ngoan, phaûi khoâng
thaày”!
Moïi ngöôøi – nhöõng
ngöôøi ngoaøi cuoäc seõ chaúng
maáy ai hieåu ñöôïc taâm traïng
cuûa toâi luùc naøy. Khoâng phaûi
vì chuùng toâi gheùt thaày giaùo
môùi, bôûi thaày giaùo môùi
cuõng laø moät giaùo vieân treû
ñaày nhieät tình vaø haêng say.
Nhöng cöù thöû ôû trong vò trí
cuûa moät keû ñaõ phuï loøng
mong muoán cuûa ngöôøi mình
kính troïng nhaát thì seõ thaáy
ñöôïc noãi ñau cuûa em. Giôø
ñaây em vaãn coøn nhôù “thaày
Khoa! Ngöôøi thaày vaø ngöôøi
cha”.
Ngaøy ñaàu tieân thaày
böôùc vaøo lôùp ñeå ñaûm nhieäm
vieäc daïy boä moân toaùn cuûa lôùp toâi –
moät lôùp ñöôïc toång hôïp laïi töø caùc lôùp
phaân ban xaõ hoäi ôû tröôøng Leâ Trung
Kieân laø ngaøy toâi vaãn coøn nhôù “moàn
moät” trong ñaàu. Vôùi daùng ngöôøi nhoû
nhaén, khuoân maët hieàn töø, thaày böôùc
laúng laëng vaøo lôùp. Roài vôùi moät ñoäng
taùc nhoû giô tay ra daáu cho chuùng toâi
ngoài xuoáng. Baét ñaàu vôùi chaát gioïng
ñaëc bieät, ngoä nghónh coù phaàn vui tai,
thaày töï giôùi thieäu veà mình vaø laøm
quen vôùi chuùng toâi. Roài taát nhieân
khoâng quaù naêm phuùt thaày baét ñaàu vaøo
baøi hoïc môùi. Vôùi caùch daïy raát loâgic deã
hieåu, thaày “nhaéc laïi” nhöõng kieán thöùc
cuõ coù lieân quan ñeán baøi môùi. Sau ñoù
thaày laáy nhöõng ví duï cuï theå giuùp
chuùng toâi ñònh hình ñöôïc khaùi nieäm
cuûa nhöõng kieán thöùc seõ hoïc ngaøy hoâm
nay. Toâi khoâng khoûi thaùn phuïc tröôùc
neùt chöõ roõ raøng, ñeïp, coù caù tính vì
trong loái suy nghó ñaõ thaønh thoùi quen
chuùng toâi vaãn cho raèng
thaày giaùo daïy toaùn thì
neùt chöõ seõ chaúng ñeïp.
r.
.
.
.
/ .
.
,
,
.
.

.
.

.
.
.

:
:
.
.

.
.
.
.
.
.

.
. r /
.
* Lôøi chöa noùi ta laøm chuû noù, noùi ra roài
noù laøm chuû ta (ngaïn ngöõ ai caäp)

* Noùi ít thì baïn seõ ñöôïc nhieàu (ngaïn ngöõ
nga)

* Neáu ñöôïc thì baïn haõy khoân hôn keû
khaùc nhöng ñöøng noùi ra vôùi hoï raèng baïn
khoân (L Chestie field)

* Khoâng coù gì toát ñeïp baèng vieäc noùi
thaúng ra laø “toâi sai” (P. Phenôtoâng)

* Ngöôøi ta ít khi hoái haän vì noùi ít maø
thöôøng hoái haän vì ña ngoân (La Bruyeâre)

* Khi noùi nhieàu ngöôøi ta thöôøng noùi ñieàu
khoâng neân noùi (khoång töû)

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 17 7
Aán töôïng ngaøy ñaàu thaät khoù queân, vaø
ngaøy qua ngaøy, thaày laïi caàn maãn mieät
maøi giaûng daïy. Nhöng ñaùng buoàn thay
laø lôùp coøn nhieàu baïn löôøi hoïc, chæ lo
ñuøa giôõn vaø noùi chuyeän trong lôùp. Toâi
bieát thaày laém luùc raát buoàn, raát böïc
nhöng thaày hieám khi theå hieän ra baèng
lôøi noùi soã saøng ñi thaúng vaøo vaán ñeà
maø thöôøng noùi “boùng gioù” ñeå töï
chuùng toâi hieåu maø söûa chöõa. Ngay khi
laøm baøi treân baûng cuõng vaäy, thaày taøi
tình nhaéc kheùo ñeå nhöõng ai coù loãi sai
thì töï söûa. Hôn theá moãi giôø hoïc cuûa
thaày laø moãi giôø hoïc toâi mong chôø nhaát
bôûi vì thaày bieát luùc naøo neân döøng laïi
roài pha vaøo ñaáy nhöõng caâu
chuyeän haøi höôùc xoa ñi söï
caêng thaúng cho luõ troø nhoû.
Thaày daïy raát nhieät tình
nhöõng kieán thöùc coù theå laâu
roài chuùng toâi khoâng nhôù
thaày cuõng coá gaéng nhaéc laïi
thaäm chí giaûng daïy cho
chuùng toâi hieåu. Thaày nhö
con ong caàn maãn ngaøy laïi ngaøy, thaùng
qua thaùng ñem bieát bao ñieàu hay, söï
môùi laï cuûa nhöõng con soá, nhöõng pheùp
toaùn phöùc taïp. Nhöng ñaùng buoàn thay
vì laø nhöõng hoïc sinh ñöôïc toång hôïp töø
nhöõng lôùp xaõ hoäi neân nhieàu baïn vaãn
coøn hoïc keùm caùc moân töï nhieân ñaëc
bieät laø moân toaùn. Thaày bieát ñieàu ñoù vì
vaäy thaày luoân ñoäng vieân nhaéc nhôû
chuùng toâi.
Nhöng ñaùng giaän, ñaùng traùch
thay daãu voâ tình hay coá yù thì chuùng toâi
ñaõ laøm thaày buoàn, thaày thaát voïng vì
nhöõng con soá “0” meùo moù, con soá “1”
nhö muõi kim caém vaøo loøng thaày. Traùch
nhieäm vaø loøng yeâu ngheà ñaõ giuùp thaày
thöû coá gaéng moät naêm hoïc nöõa vôùi lôùp
toâi. Vaø roài boùng daùng thaày laïi chaêm chæ
tôùi lôùp ñeàu ñaën, moà hoâi laïi öôùt aùo, toùc
thaày laïi li ti nhöõng haït buïi phaán. Taïi
sao? Taïi sao?!?!? Luõ hoïc troø 12C2 laïi
khoâng hieåu cho loøng thaày laïi laøm thaày
nhieàu khi phaûi buoàn böïc. Vaø roài giôø
ñaây, caûm thaáy khoâng coøn ñuû söùc ñeå
keùo nhöõng caùi quaù lôùn vôùi taàm tay
mình. Thaày ñaõ rôøi xa chuùng toâi. Daãu
bieát raèng söï ra ñi cuûa thaày laø ñieàu taát
nhieân vì beân caïnh nhöõng baïn hoïc chaêm
vaãn coøn quaù nhieàu baïn hoïc keùm, löôøi,
thaày ñaõ coá gaéng vì chuùng toâi ñeán ngaøy
hoâm nay laø quaù ñuû coù leõ
laø quaù thöøa tröôùc söï löôøi
nhaùc, thieáu noã löïc cuûa
chuùng toâi.
Thaày Khoa ôi!
Cho duø khoâng coøn laø
giaùo vieân boä moân toaùn
lôùp em nöõa nhöng nhöõng
gì thaày ñaõ daïy, ñaõ coáng
hieán cho lôùp, chuùng em seõ khoâng bao
giôø queân. Em khoâng daùm chaéc laø taát caû
caùc baïn trong lôùp seõ ñeàu coá gaéng,
nhöng rieâng em rieâng nhöõng baïn ñaõ
hieåu ñöôïc loøng thaày thì seõ maõi coá
gaéng, seõ coá ñöùng leân sau moãi laàn thaát
baïi. Vì caùi thaày cho chuùng em ñaâu chæ
laø tri thöùc maø caû tình thöông vaø traùch
nhieäm cuûa moät con ngöôøi mang trong
mình söï nghieäp troàng ngöôøi, thaày seõ
maõi laø taám göông cho chuùng em phaán
ñaáu.
Thaày Khoa! Ngöôøi thaày, ngöôøi cha!
Baûo Chaâu


C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


8 8

`|. l. ·.: ·...i |.· :|.· ... :.i' `|. ..: ·.i :.·| , ·.i l.· ·|. ·.i
.|.·.· ¬|i.· l. :.i ...i ·.. ·...
1.... ..· ·|. ·. :.i .. ..·. |.. .|.·. ·..: |.· ·.· |.. ..¬ |.i. !..
.· :.i .|.. .|.i :|.· ·.i ·|.. 1. ·..· l.· |.. ..¬ |. :.· |.. ||.. l.¬ ·|.·.
:.i ·.i ·|. :.. ·.· :|.· ·.i ·|.. |.· ·· .|.·. :.i .i |.. .|.·. ...·..
I.i :|.i .i.· ... :.i ·. ·|. :.. :|.·| ..i |.· :|.·. I.· |.· .i. ·.
:...·. `..·.· ·.· !i·| :.i ·. ·|. .... |.. ..·. l.¬ l.i ·..i ..·. |.·, ·.·
.. |.i :.· ·. .. |i.. ·|.. ..: ·|i.. ·.. ·|.·. .i. .. .|.i :.i ·.i ·|. :|..·.
:.. .|.·.· ·.i ·|..' `|.·. ·.i ..·. :|· .|.·. |.. .i. :|.· ..i ·.· -..· ...·|
·.· .. :...·. ·.i ·. :...·. ...
1.i ·.i ·|. ... ..· ·|.· ....
·.: ..· -.. .|.·. ||i ·.i ·. ·.· .. ·.·
.. l. |. ·.. ·. ·|.' ci ·|. ... ·|.·.
·..· . !. 1..·. li.· ·|.' ( ·|. :|i.:
..'
· ·|. :|. :.i l.i ..: |..·
..: ·|
.i ..·. |..· ·..' c..i l.· :|.
·.· ·.
. -..·.. `|. ..·
:.· :.i
.. .|.·.· ·.i ·|.. `|.·.
l.. .· :.i ..· :|.· ·|. l. ·.: ·...i |.· l.· ... :.i'
* Taëng ngöôøi baïn cuøng baøn *
c. ·|.. ..· l.¬ .. l. ..i ·.: :.i
·. ·|. .. |.: ... :|.· ..· ..·. I.i ..
|.i l.·. ·|·· .. ... l.¬ ·|. .. ·..·.
:..·. .. ·|.·. ·...i |.· !. 1..·.
li.·. c. ·.i l.
.' `|. .. l.· :.i.
“1|
'”
N.: ·. ...i ·. :. ... ·|. .. l.· ·.i ·|. ... :.i .i
.. |.·| l.·. |.·. .i. ·. ·.i .|.·.· ¬|i.· ·.i ·|...
1.i ..· :|.· .· .¬ ·. ·.·. :i· l.· ||i .... :


C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


9 9

I
I
.
.
.
.
/
/
:
:
.
.

.
.

(.. , .... ... .., /. /../ , /.. .,. . · /.. ·.., / .· /.·
¯/../ /..., ..· ./. . |/.., .. . .· . ·. ... .· /.., ., J.., .. .,
¯/../ /.., .,/. ·.., /. ·/. ... .... J.., ,.. |. , J .. . . ·.. ./.., .., .. ..,..
/.., /.., ·.· . /. /.., ·., ,. .· .. /. ....
¯/../ .,/. ,., ./.., .,.. /.. ¯/../ J.., . /.,.. /.. ./. /.., .. !. /.. ·/../
.. . .· .' ¯/../ /.., ./. /. /.. ·.· . J. /.. ·/.· /s ·. . ,'
¡. .. .. ./.., .,.. /.. ¯/../ J. J.,.. /.. J.. ·./ /.. ./.., ·./ /.. .. . . .
·.. ./. .,., ..
¯.· . J.., /.. J ./.., /.. J..., ·..., /. .. ../ J.. J /.. J.. J / .., J
../ /. . ./. /. .., J /. . ./.. |/ ., . /. J. . /.,.. .,., ·..
¯., ./. /.. J. .,.. .. /.. . | ·/ . . /. .· . ,... ·., / . J...,
·..., /. ... .., (. ./. /.. . .., J.. / ., ·.· . .. J.. /.. J ·.. . J..., .. ../
.. ..
¯. .. ·/. J. ,. ,.. ./.. | ... .. ./. /.. ¯/../ /. ·/. .. . .,.. ·.,
./. J. ·. ./.. ./. ./.., .,.. /.. · | ./.·
¯/../ /. .,.. · J /. . /. /.. ./.· ./.., ¯/../ /.. /. .,.. J.., .. ,... ..· ·..,
/.. J .. /. /..
¯/../ ./. ·/., ·.· . .. |/. J.. |/ |/.. ./.., /.. J .., .., .. /. /.. ¯/../
/., J /.. ... /../ /. J. ../ .,/ /. /.. ·. . J..., .. ../
(.., /.. /. /.. .., · ·/. ,.. ,. ,. ·.. .. ¡/.., ·.· . J.. /.. /..., . ./.. /.
·.· . /.. ..., ·., ../ ./.., /./ ../ J. ./.· .. ·./ /.. .. ·/. ² /. ·./ .. ·/.., /..,
. . ,., .. /. /.. ¯/../ J. J /. ... ·. J. /.. ·. ./.., /.. J ·., . .., ² /.
·./ /.. /.. /./ …
Ñinh Thò Dung

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 10 0

Ông Kim nói rằng, chú voi Mr. Nose có
thể phát âm được 8 từ sau đây: “Tốt”,
“Nằm xuống”, “Không”, “Chưa”, và “Hãy
quay lại”. Rất thú vị là phát âm của chú voi
này rất giống với giọng nói của người Hàn
thực sự. Theo ông Kim, Mr. Nose phát âm
tiếng người bằng cách hít không khí vào
mũi và giữ hơi trong mũi trước khi “nói”.
Chaân trôøiV V0 0| | N N0 0 | | Ð ÐU U0 0 C C 1 1| |E E N NC C N NC CU U0 0 | |
Vườn thú Everland đã yêu cầu một giáo sư
ở Đại học Soongshil nghiên cứu phân tích
âm thanh phát ra của chú voi. Kết quả cho
thấy phát âm của nó rất giống với giọng
nói của một người trung niên. Phát ngôn
viên của vườn thú cho biết, sẽ có kế hoạch
thành lập một nhóm các nhà nghiên cứu về
hành vi loài vật, gồm cả các bác sĩ thú y
nhằm phát hiện thêm nhiều chi tiết về khả
năng phát thanh tiếng người của loài voi.
Một con voi đực
gốc châu Á 16
tuổi đã làm người
quản tượng và
nhiều người khác
ngạc nhiên vì nó
nói được tiếng
người.
Ông Kim Jong-
ản tượng làm việc
tại Vườn thú Everland ở Tongin thuộc tỉnh
Gyeonggi - Hàn Quốc, hôm 7/9 cho biết
ông đã nghe chú voi (được đặt tên là “Mr.
Nose”) phát âm các từ của ngôn ngữ loài
người. Chuyện này xảy ra lúc ông đang
làm việc.
gap, 39 tuổi, là người qu
Tuy thế, người ta vẫn không khẳng định
được Mr. Nose có hiểu ý nghĩa các từ mà
nó “nói” hay không. Các chuyên gia cho
rằng Mr. Nose là con voi đầu tiên trên thế
giới nói được tiếng người.
(Theo in-tờ-nét)


Gần 2.500 nhà khoa học đang gặp gỡ tại Prague, cộng hoà Czech đã nhất trí bỏ phiếu
loại sao Diêm vương ra khỏi danh sách các hành tinh trong hệ mặt trời.
Thiên thể nhỏ bé xa xôi này bị giáng xuống hạng thấp hơn.
Quyết định của Hiệp hội
thiên văn quốc tế (IAU) có nghĩa
là các sách giáo khoa giờ đây sẽ
phải viết lại về hệ mặt trời chỉ với
8 hành tinh lớn.
Quyết định được đưa ra
sau khi các nhà khoa học thống
nhất những tiêu chí để phân loại
một thiên thể là một hành tinh:

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 11 1
- Nó phải bay trong quỹ đạo quanh mặt trời.
- Nó phải đủ lớn để có hình dạng gần tròn
- Quỹ đạo của nó phải tách bạch với các vật thể khác
Theo những tiêu chí này, sao Diêm Vương đã tự mình rơi khỏi bảng xếp loại bởi quỹ
đạo hình elip dẹt của nó cắt qua quỹ đạo của sao Hải Vương.
Sao Diêm Vương, được nhà thiên văn Mỹ Clyde Tombaugh mô tả năm 1930, giờ đây
sẽ được xem là một "hành tinh lùn".
Đồng hạng với nó là thiên thể mới tìm thấy 2003 UB313 - tiểu hành tinh lớn nhất
trong hệ mặt trời Ceres - và Charon - mặt trăng lớn nhất của chính nó.
Cuộc tranh cãi về địa vị của sao Diêm Vương đã kéo dài nhiều năm qua, bởi kích cỡ
nhỏ và vị trí quá xa của nó so với 8 hành tinh "truyền thống" khác của thái dương hệ. Thậm
chí, nó còn bé hơn cả một số vệ tinh của các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Quỹ đạo của nó
cũng nghiêng hơn so với tất cả những hành tinh còn lại. Chưa hết, gần đây nhất người ta đã
tìm thấy những thiên thể còn lớn hơn hoặc xấp xỉ bằng nó trong vùng ngoài cùng của hệ mặt
trời là vành đai Kuiper.


Nhöõng KYÛ LUÏC of Animals

Chúng ta cho rằng loài vật không có tư duy. Ấy vậy mà những khả năng kỳ diệu do tự
nhiên và đấu tranh sinh tồn ban tặng cho chúng lại khiến ta phải vắt óc suy nghĩ để hiểu.
Kỷ lục ngủ
Hoẵng chỉ ngủ 4 tiếng một ngày đã được coi là kỷ lục. Vậy mà giờ dây các nhà khoa
học còn phát hiện ra rằng cá heo Dall không bao giờ biết ngủ.
Tuy nhiên, kỷ lục về ngủ lại thuộc về con lười và thú túi đuôi quấn châu Phi vì chúng
dành 80% thời gian sống để ngủ, tức là 19 giờ mỗi ngày.
Kỷ lục về cân nặng và kích cỡ
Nước là môi trường sống của các động vật to lớn nhất. Dài nhất là loài
sứa khổng lồ: 75 m (bằng 6 chiếc xe buýt nối đuôi nhau). Sau đó phải kể
đến cá voi xanh: 35 m. Đứng hàng thứ 3 là loài cá nhám voi khổng lồ

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 12 2
với 18 m từ đầu tới
Kỷ lục về tuổi thọ
Côn trùng này chỉ sống được vẻn vẹn một ngày thì lão rùa già lại sống được những
150 tuổi. Còn kỷ lục sống lâu nhất của loài chim thuộc về hải âu: nó chỉ chịu chùng cánh khi
đã sống 80 năm.
Động vật nhiều cơ nhất
Kỷ lục thuộc về loài sâu với 2.000 cơ tập trung trong các đốt vòng. Điều này giải thích
vì sao chúng có thể vặn vẹo hay quay mình dễ dàng đến thế.
Động vật nhiều răng nhất
"Cười hở mười cái răng" - điều này chỉ đúng với con người. Một
con cá sấu chỉ cần "hé miệng cười duyên" cũng để lộ ra 120
chiếc răng. Trong suốt cuộc đời, một con cá sấu có hơn 3.000
chiếc răng, tức là răng của nó rụng đi mọc lại 25 lần. Tuy nhiên,
kỷ lục nhiều răng nhất lại thuộc về cá mập khi nó có bộ trang
sức gồm 3.000 chiếc răng trắng xóa mà bất kỳ hãng sản xuất
kem đánh răng nào cũng phải mong muốn. Ngay khi một chiếc
bị rụng, một chiếc khác chờ sẵn nơi đúng vị trí đó và sẽ mọc
ngay. Cứ như vậy, trong suốt cuộc đời, cá mập có 20.000 chiếc
răng.

Nụ cười của cá sấu gồm
120 chiếc răng.
Động vật phàm ăn nhất
Dẫn đầu danh sách các con vật phàm ăn là voi. Mỗi ngày một chú voi trưởng thành
ngốn hết 200 kg cỏ khô, uống hết 200 lít nước.
Kỷ lục về thời gian mang thai
Con vật chửa đẻ ngắn nhất là thú có túi ở châu Mỹ: 12 ngày.
Tiếp theo là chuột: 3 tuần. Đây cũng chính là lý do vì sao thế giới này
lại có lắm chuột đến thế. Chiếm vị trí thứ 3 là thỏ: một tháng và có
thể đẻ 5-12 con/lần. Con vật chửa đẻ lâu nhất là tê giác: 1 năm 6
tháng 20 ngày và voi châu Á: 2 năm 1 tháng. Nhưng kỷ lục lại thuộc
về loài kỳ nhông đen sống ở vùng núi Alpes (Pháp): 3 năm 2 tháng
và 20 ngày.
Mỗi lần thỏ đẻ đến
5-12 con.
Kỷ lục về khứu giác
Theo Kiến Thức Ngày Nay, nếu ai nói với bạn rằng chó là loài vật thính mũi nhất thì
đừng tin. Chó chỉ đứng hàng thứ 3 về khả năng nhận ra mùi từ xa mà thôi. Phá kỷ lục trong
lĩnh vực này là bướm đêm. Một con ngài đực (chúng ta thường biết đến nó ở dạng tằm) có thể
ngửi thấy mùi cách nó 11 km. Sau đó phải kể đến rái cá biển, có thể nhận ra mùi khói ở cách

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 13 3
nó 8 km. Còn cá mập có thể phát hiện được mùi của một giọt máu nhỏ hòa tan trong 115 lít
nước. Chó chỉ đứng hàng thứ 3 về phát hiện ra mùi ở độ xa, nhưng nó lại được dẫn đầu danh
sách về con vật phân biệt được nhiều mùi: 100.000 mùi khác nhau (nên nhớ rằng một chuyên
gia ngửi mùi cũng chỉ phân biệt được 3.000 mùi mà thôi).
Kỷ lục về xây tổ
Loài vật xây tổ to nhất là đại bàng: các nhà khoa học đã phát hiện ra ở Ecosse một
chiếc tổ sâu 4,5 m do chính chim đại bàng làm bằng mỏ và móng chân. Kỳ công nhất là chiếc
tổ của chim én: để xây xong một chiếc tổ, chim én phải bay đi bay lại 1.000 lần dùng mỏ lấy
bùn trộn với dãi làm nguyên vật liệu. Còn hải ly gặm đứt một khúc gỗ sồi đường kính 20 cm
trong chưa đầy một đêm để xây tổ.
Kỷ lục về thính giác
Tiếng kêu khỏe nhất thuộc về cá voi xanh. Người ta tính
được rằng giọng nói của nó có thể đạt tới cường độ âm thanh của
một tên lửa đưa tàu con thoi vào vũ trụ, tức là 850 km. Mặt khác,
vì có một cái tai rất thính, cá voi xanh có thể giao tiếp với đồng
loại ở... bên kia đại dương.

Kỷ lục về thị giác
Các loài chim săn mồi có cái nhìn sắc nhất: chim cắt di
cư có thể nhận ra một con bồ câu ở khoảng cách 8 km; đại bàng
có thể phát hiện ra một con thỏ rừng từ trên cao 3.000 km. Động vật có mắt to nhất là mực thẻ
khổng lồ: thủy tinh thể của nó có đường kính 38 cm... bằng đường kính một quả bóng rổ.
Cá heo có thể nghe được
siêu âm.
Động vật chạy nhanh nhất
Huy chương vàng xứng đáng được trao cho loài báo với
vận tốc 101 km/giờ. Huy chương bạc thuộc về linh dương với
98,16 km/h. Còn hoẵng chỉ giành được huy chương đồng với 98
km/h.C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 11 14 4

l:o| a |

ì.. :...., :. ....
!:i x:i i ||i |oi o.i ||.i: :i
ii| ¡|:oi: |oi: .i: |. |:oa a.i v.|
!i| iii: |ii ai| |oi ia -ii |.:oi:
´.i: -:oi: |.ii v· ||·a ao| |.| |ii: ||.ii:
lo| ai| ai ||| xi ii| ¡|:oi: |oi:
`i ||i o vi |ii |· ||ii ||:oi:
li .i: |i v:o| o.i |io |ii: a:oi:
`ii ||·| |i ||· ai |oi: -io |.oi o.i
!|o ai| i|:i: || i|·a ||o| i¡ -i|
Y·. o.i |i io |.ii: |.o| |o -|i|
|·i :o| !:.·i `ii l|i
¹.o ||i| i:||| .i| |oi i||·i i|| i|ii|
Y·. |ia -io |.o| |o |.o ||o aoi:
ii| :i ao| .oi: ao |io |.i: |i ./
Nguyeãn Thò Lieãu
c. :/.,

¹ |i o i|: |i a·
|.¡ |.i: |i i·i
i::o|
!ii: i|. |:i: |:o |ii
¹: ||| |:o vio ao|
¹|i o i|: ||·i: |i|
l. |i :|i i:. -i
l· ||a |.oi: :|i i:.
¹i ao v· |:oi: |i|
!|ii a|¡ i:i i|i :|io
a |ii: ||i |i| ||o
|. -: ||o· ao| aio
`i |i ||i
i| |.:oi:
L:|io |.·û

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 15 5
ì.. ÷. C... C.,

!.: |o: r|.oræ ..: ||oe c: ||er
/e ræ:r .:ræ c|o: c|.yer æ.oræ æ:r
!.: c.o. c:r :. cor :roræ e:c| æ:r
.|.r r|.oræ |oræ er ce :r:o r|:.
!oræ |.. r.: |e e:o x.e: ro.
!|.: æ.:y r:y :roræ r:r .: :o.
!æ|e :roræ :.r æ.:y r|.: ro. |o.
¹o. c|e: |:ræ æ..: ro: :ro. c:r x.c
´. æ.c c:. e.y :. rer æ.:y :r:ræ
´. r.ræ r.ræ co. æ.o: |e ||oe r.
c.:y r|.: r:y c|.: r|:. r|.: c|.: |y
!: e:o r|o – xo: x: – ræ:y ::r – |or
<o. ræ:y r:. ||. x: :r.oræ x: |or
¹|:c :roræ :.r co. :r| r:: r:r |.er
!o |.. r.: æor ræ:y x:r| .o. r|.oræ
!|.: ::r :r.oræ :: :o :r:ræ :.ræ r:y
!æ:y r:. :y r.e: r:o æ.o æ:r |:.
º.e: r:o æ.o eoræ |:. r|.ræ ræ:y x:r|
!oræ c|. r|o :. ..e: :r:o .o. .:
!|.: :: :.,:|.oræ c.:, :o :r:ræ o.|
Kim Söông

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 16 6

Haï veà bay boång caùnh dieàu
Du döông tieáng saùo
gioù chieàu ngaân nga
Tröa heø keõo keït voõng baø
Lôøi ru dieäu ngoït
ngaân nga nghóa tình
Caùnh coø luùng lieáng xinh xinh
Vôøn theo soùng luùa
lung linh naéng vaøng
Ñoø em nhoän nhòp sang ngang
Chôû ñaày naéng haï quan san aân tình
Haï veà duyeân daùng nuï cöôøi
Maù em öûng ñoû caøng töôi moâi hoàng
Naéng heø ñaày aép beán soâng
Thuyeàn em chan chöùa
maën noàng yeâu thöông
Haï veà gom sôïi tô vöông
Deät nieàm hy voïng deät döôøng aùi aân
Daëm tröôøng xa laéc hoùa gaàn
Ñaù nieàm in daáu böôùc chaân veà nguoàn.


÷. :.
Phan Thò Truùc


C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 17 7
ì.. I.. ÷..
M Ma ai i t ta an n h ho oï ï c c v ve eà à b ba aï ï n n ô ôi i t ta a ñ ñö öù ù n ng g ñ ñô ôï ï i i
T Th ha aà à m m m mo on ng g s sa ao o n ng gö öô ôø ø i i a aá á y y ñ ñi i m mo oä ä t t m mì ìn nh h
N Na aé é n ng g i in n v va aø ø n ng g t tr re eâ â n n v va aï ï t t a aù ù o o t tr ra aé é n ng g t ti in nh h
T Ta a l lo o l la aé é n ng g n nh hö ö l la aà à n n ñ ña aà à u u p ph ha aï ï m m l lo oã ã i i
N Ne eá á u u g ga aë ë p p n nh ha au u x xi in n b ba aï ï n n ñ ñö öø ø n ng g b bo oá á i i r ro oá á i i
T Ta a h hi ie eà à n n n nh hö ö c ca aë ë p p s sa aù ù c ch h m ma aø ø t th ho oâ â i i
B Ba aï ï n n g gi ia aá á u u v va aø ø o o t tr ro on ng g v va aï ï t t a aù ù o o k ki ie eâ â u u s sa a
V Va aø ø i i ñ ñö öô ôø ø n ng g c ch hæ æ a ai i t th he eâ â u u m ma aø ø n na aé é n n n no où ù t t
T Ta a m mu uo oá á n n t th ha aø ø n nh h ñ ñi ie eä ä p p v va aø ø n ng g r rô ôi i t tr re eâ â n n t to où ù c c
Ñ Ñö öø ø n ng g v vö öù ù t t ñ ñi i m ma aø ø h ha aõ õ y y ñ ñe eå å l la aø ø m m d du uy ye eâ â n n
V Vô ôù ù i i c ca aâ â u u t th hô ô t tr ro on ng g l lo oø ø n ng g n no où ù n n c ch he e n ng gh hi ie eâ â n ng g
B Ba aï ï n n t th ho on ng g t th ha aû û m ma aø ø t ta a k kh ho oâ â n ng g b bö öô ôù ù c c t ti ie eá á p p
T Ta a s sô ôï ï m ma aõ õ i i t th he eâ â m m m mo oä ä t t l la aà à n n l lô ôõ õ d dò òp p
C Ca aù ù i i c ch ha aâ â n n t ta a l la aá á p p l lo oa aù ù n ng g v va aï ï t t a aù ù o o d da aø ø i i
H Ho oa a ñ ñi ie eä ä p p v va aø ø n ng g v va aã ã n n c cö öù ù g gi ia aû û b bo oä ä r rô ôi i
L La aë ë n ng g l le eõ õ c ch hi ia a ñ ñe eà à u u t tr re eâ â n n ñ ña aà à u u h ha ai i ñ ñö öù ù a a
Leâ Thò Naêng
C/.
Ñ Ño oâ â i i v va ai i g ga aà à y y b ba ao o n na aê ê m m c ch ha a g ga aù ù n nh h c ch hò òu u
S Sö öù ù c c n nh ho oï ï c c n nh ha aè è n n n nu uo oâ â i i c co on n t tr re eû û l lô ôù ù n n k kh ho oâ â n n
C Co on n d da aà à n n l lô ôù ù n n v va aø ø c ch ha a c cö öù ù d da aà à n n g gi ia aø ø
M Ma aø ø l lo oø ø n ng g c co on n c co où ù b ba ao o g gi iô ôø ø t th ha ay y ñ ño oå å i i
C Ch ha a ñ ña aõ õ n nh he en n n ni ie eà à m m t ti in n t tö öø ø t th hu uô ôû û a aá á y y
Ñ Ñe eå å m ma ai i s sa au u c co on n r ra aï ï n ng g r rô ôõ õ c co oâ â n ng g d da an nh h
D Du uø ø n na aé é n ng g c ch ha aù ù y y d da a h ha ay y n ng ga aø ø y y m mö öa a g gi ia aù ù r re eù
C Ch ha a v va aã ã n n ñ ñe eà à u u ñ ñe eà à u u n na aë ë n ng g g ga aù ù n nh h ñ ño oâ â i i v va ai i
B Ba a n na aê ê m m t tr rô ôø ø i i c co on n ñ ñi i h ho oï ï c c n nô ôi i x xa a
L La aø ø b ba a n na aê ê m m c ch ha a l la aï ï i i t th he eâ â m m k kh ho où ù n nh ho oï ï c c
H Hì ìn nh h a aû û n nh h ñ ño où ù l la aï ï i i v ve eà à t tr ro on ng g n no oã ã i i n nh hô ôù ù
C Ch ha a g gi ia aø ø c co oø ø n ng g l lö ön ng g k ki ie eâ â n n n nh ha aã ã n n s sô ôù ù m m c ch hi ie e
T Th hô ôø ø i i g gi ia an n c cö öù ù ñ ñi i q qu ua a n nh ha an nh h v va aä ä y y ñ ño où ù
C Co on n t tr re eû û l lô ôù ù n n b ba aè è n ng g v va aá á t t v va aû û v va aø ø y ye eâ â u u t th hö öô ôn ng g
N Ng ga aø ø y y h ho oâ â m m n na ay y c co on n t tr rô ôû û v ve eà à c ch ho oá á n n c cu uõ õ
C Ch ha a y ye eâ â u u ô ôi i c co on n n nh hô ôù ù m ma aõ õ i i m mu uo oâ â n n ñ ñô ôø ø i i
T. Thuûy
ùt t
à à u u


C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 18 8
i. C...
“!|” |ii: |o¡ i. :o|
lo| |o |o¡ a| ai|
|i i. :o| ||oi: ai|
“!|” -ii -ii: |o ||oi:
´.o| ao| ||·. aoi: |.i:
lo¡ ao| :|' |ii: ||·|
i| i. :o| ||ii |||·|
`:oi: vii ||i¡ :o ¡|oi:
lo¡ ||ii ||o i|: ||oi:
!. :o| oi ao| i:i
!·. i| ||oi: a·i i:i
!. :o| oi ¡|ii |i
!. :o| -· |ii .i
´i. ao| |ii ||i| |:i
!| |ii: oi i|o i:i
lo¡ :|o ||ii| |ia -i.
(!| ||i ||oi aoi |oii”
Leâ Thò Naêng
÷. :. :..:
l·a |.oi vii: vii: ||·i: v·
`· |·. i: io ai i:|· -i. |oi:
!::o| a| |· o |.oi: aoi:
¹|· ai |· vii |ii: ||ii: |·o ai|
lia |o |.i: |ii i:i ai|
lio xio i| ||·i: ||i |i |i| a:oi:
hii: a:oi: ||ii: |i¡ ii| |.:oi:
l. i|i. ||·¡ |ii: vii v:oi: |· |.oi
h· |.oi .o| .i: -· o.i
!|:i: |· a· |i| i|:i: :| -i. |:i:
lio i||·. ||·i: ||o iio |oi:
lio i||·. io| i|o vii oi io| ai
lio i||·. ||·i: io| |ii ·.
lio i||·. :|i ¡|.| aii ioi: |·i i|i.
l|·| |i a· |i| :| ai.
|| oi i. |i| .i |o| |oi ii
oi ai i|:i: |.o| ||·. x.ii
!i -io |ii vii :|| -i. |.oi: |oi:.
Thanh Nhaøn
<· .··- -"«.s [« s·
<"· t"-· s·«. -- <-«
U"o.s ~· [« t«t -«
U·o [-.s t« --. s"·

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


1 19 9

o :|io ·a ||·i |ia i| o|
!o| ||| a·i |o¡ io ai| |o| ||o|
!|·i: :o| ai| ||· o a.·i
¹|ii ||i| ||oi ||i aii: i::o| ||o| |·
lo¡ a|i| ||i| i:||| o.i |.o|
´o aoi: |i i: || oi |ia oi:
l. |o| ||| ¡|oi: |.io -o| io|
l|| |o ||| |o| || ..| .·
hi |o| :|oi vi a.i v.|. i:o i:|||
!|:i: .i: ||:oi: xi .i i|:i: x|| a||
li |ia o ||o x: vi |.oi |oi:
!|a :o| vo| |.i: ·a o ||.·i aoii |·|
|i|
hi .i: i|i. v:o| o.i i|:i: ||: ||i|
`|| a|| ||i || |i |.·i ||:oi:
!ia |i| |i v:i: ||·i |:o |.·i a:oi:
.i: i|i. o :ii: |o ||·a ¡|ii -o| io|

`ii ||·. o o| i|:i: :|ii iii vi vi| vi
¹.ii: :|io ii ai| o ai ||: ||i. a·a
!|:i: |ia |.·| o ai. |: |o |o¡
!oi: |.i: ·a ||oi |oi i·i i::o|
l. i|ii .i .i: |i |. ||i |i
o ¡|i| |ii: |i :|o |i o.i a.oi
`i |: ai
´· ||oi: oi i|:i: :|o |. i||·a
o .i: |.i: ·a ||i -o| i|:i: v.| |.oi
lo| |: ai
!|:i: |:o a| |i¡ |:i:
o -· ||oi: oi a|. ai| |.i: ·a a|
!|:i: ||oi: -io |.i: ·a .i: i|i. |:i
´· v:i: vii: |.·i |:o ||·i |:oi: |i|
´· .i: i|i. aoii |·| v| i:i ai|
Leä Thuùy
C. ,... :., ..

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 20 0
ì.. :...., :/.. :/...,
´. r:. :r.oræ c.: :o.
r:y r.er ... .: |y .oræ
r:ræ :o. r:r c.o. c:r
º:r r:o c.ræ c|:r |o
.|o |ì :|. e:r :o.
¹roræ |oræ ce. |o. |or
ºor c|or ræ. ||oræ yer
r.oc :|:y co :r.yer
c::
.|o |e: y |e: |o.
¹|.yer c|.ræ er |oc
:o:
re r:. r:y æ..r co.
.|.ræ er ce. r|o r:.
ío. æ.:ræ c:y r:r x.:
i.., ...
Coù nuï maàm ñang cöïa lôùp voû caây
Nhö haït ñaäu ñoäi ñaát ñoøi cöùng raùp
Mai chaøo naéng môùi
Mai uoáng söông khuya
Bieác xanh nhö ñaùy maét
Ngaém caùnh dieàu bay cao.

-..
Moät vieân soûi naèm yeân beân goùc saân
Caïnh beân laø moät laù coû vöøa leân
Coï vaøo nhau nhö aâu yeám
Bôûi caùi nhìn ñaàu tieân
Traàn Thò Xinh

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 21 1
·..., :/..
´· -·/ ····; /··; :··;
!/·· - -·· ·/· /··;
5··; ·/·/ -·/ ·/·/ -·/

´· -·/ -·· ·-··; ;···;
/·· ··, ·/·· ·/··; ·/·-
/· ´· -··
/·· ´· /·

/·· ·-· -· -·· ·-··;
´/··; -·· ··- ;···; ···/
!· -·· ·-· ·/ /·
!· -·· ·-··; ·/ -··;

/·· ··- ;···; ·/··
´· -·· · ···; /·
l /· ´· /· -·· ··· – ·-· ·-
Traàn Thò Xinh
!. ... :... :/.
Chim xa toå aám daâng daâng
Toâi xa toå aám bô vô moät mình
Ñeøn khuya ngoïn toû ngoïn môø
Beân ngoaøi söông gioù, queâ nhaø ngoùng tin
Ngaøy xöa beù nhoû thô ngaây
AÁu thô haïnh phuùc coù coøn nöõa ñaâu?
Ñaàm ñìa nöôùc maét tuoân rôi
Thöông veà xöù laï caùnh chim laïc baày …
Nguyeãn Thò Haïnh
<.. ... .,., ...
Caùnh phöôïng hoàng ngaån ngô
Bô vô trong trang vôû
Nhôø côn gioù nheï ñöa
Phaát phô giöõa tröa heø
Gioït möa kheõ töôùi maùt
Maët ai cöôøi thaät töôi
Lung linh döôùi aùnh naéng
Maøu aùo traéng yeâu thöông
Höông hoa coøn vöông maõi
Daûi luïa hoàng traéng tinh
Sao toâi tìm chaúng thaáy?
Ngaøy xöa aáy ñaâu roài.!
Nguyeãn Thò Haïnh

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 22 2
c.,.. .. ./.,
¡/.., . ... /. /., ·.. /...
². J. ./ · … J.., .. /
(/./ ·. J., J. ./. ., ,.
í. ./. / ·/ ,., / ·

/. ./ /.., /., ,., /.., /../
I. ·/ J. ·/. ·. J.. .../
¹/., .. ,., ·/.. |/., .. ·/..
/. /. /.. .., J. . /./

¡/. /... /. ·., ,. ..
² /. ·/., ,.., /. /.., ./..,
¯ /. ,. · /.. /. ·..
|.· |/ /. ·/. J . ..

í. . ·.. .,.. /.. |/. ·...,
(/.. .., . ..· . ·.., J...,
, /. ./.., /. ..., ./.
¡,/ J.. .,.. |. . .,. J...,
Kim Haø

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 23 3
·... .. :.., :/.,
Giấc mơ in bóng dòng sông
Sông quê nước biếc mênh mông lòng thầy
Gió xuân nhẹ lướt hây hây
Mưa xuân nặng hạt ẩn tình thầy tôi
Trò đi những buổi xa xôi
Lung linh nước biếc tiễn đưa dòng đời
Chở người đi khổ một đời
Ve kêu muôn thuở, mưa rơi lòng thầy
Thuyền xưa đậu ở nơi này
Người xưa cũng đã ngày rày qua sông
Ai về thăm lại chiều đông
Ai về thăm lại dòng sông quê nhà
Chào xuân hoa cỏ đâm chồi
Nắng xuân chớm nở sân trường ước mơ
Ngày xuân về tết quê nhà
Thầy xưa trò cũng nặng tình nghĩa nhân.
Huyønh Thò Tieàn


C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 24 4
I... /.. :..
Thöông quaù thöông tuoåi hoïc troø
Ngaøy ngaøy saùch vôû vôùi aâu lo
Vui thaät laø vui khi ñieåm toát
Böïc ôi laø böïc luùc ñieåm khoâng
Khoùc giaän buoàn vui laø kæ nieäm
Haønh trang cuoäc soáng ñaày möa gioù
Coù phaûi ñaây laø tuoåi hoïc troø.
Hoàng Nhieân
I... ./.
Khoaûng trôøi xanh ngaøy aáy
Giôø chæ coøn tieáng ve
Noãi buoàn treân trang gioù
Chæ mình toâi laéng nghe
Ngaøy xöa rôïp boùng tre
Trong saân tröôøng hoa traéng
Giaáu sau veû ruït reø
Laø noãi buoàn xa vaéng
Baâng khuaâng taø aùo traéng
Löu luyeán saéc phöôïng hoàng
Aùnh maét buoàn ngô ngaån
Heø veà chaúng ñôïi troâng
Baây giôø coù chôø mong
Cuõng chaúng coøn ñeå ñôïi
Kæ nieäm ñaõ qua roài
Chæ coøn trong giaác moäng
Tuyeát Nhung

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 25 5


÷. ..
Saân tröôøng phöôïng vó thaém rôi
Baâng khuaâng toâi nhaët hoa rôi moät mình
Beân aáy ngöôøi cuõng nhö toâi
Ngu ngô ñem phöôïng eùp ñoâi böôùm hoàng
Heø sang xa caùch baïn loøng
Chuùt buoàn löu luyeán ngaäm nguøi ai hay
Boài hoài moät caùnh thö tay
Gôûi bao thöông nhôù nhöõng ngaøy caùch xa
Baây giôø haï aáy ñaõ qua
Hoa xöa nhaït saéc ngöôøi ta ñi roài
Nhìn phöôïng loøng thaáy boài hoài
Mình toâi ñöùng laëng nghe loøng baâng khuaâng.

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 26 6
X|nh nhu ccn “36”
L: - Maët cöôøi raát töôi ñi vaøo lôùp:
Caùc baïn thaáy mình xinh khoâng neø!
N: - (Noùi) ÖØ! Hoâm nay baïn xinh thaät!
L: - Cöôøi muûm mæm, laáy laøm haõnh dieän.
N: - Noùi tieáp, baïn raát xinh nhöng
xinh nhö con “36” vaäy!
L: - Haû! (haû mieäng), toùc xuø leân nhö
baø daõi. Ñuùng laø “36” töùc quaù ñi.
N: - Cöôøi! Hoaët, hoaët, hoaët (raêng caû thuùng)

0 doy
Boy: Sao baø big theá? Laïi “baø chaèn” nöõa,
mai moát, chaéc chaúng ai ñeå yù.
Girl: Vaäy haû? Tui seõ ôû daäy chôø oâng.
Boy: Trôøi trôøi, “caùo giaø maø ñoøi gaø tô”.
Girl: Khoâng sao! Gaø caøng ngon! Tui
ñang theøm ñaây.
Boy: !?!? haû? Ñang theøm aø?!
(roài ba chaân boán caúng caém ñaàu chaïy)

1hong noc7
Thaày böôùc vaøo lôùp thaáy Teøo soå nuùt aùo
Khoâng lo gaøi maø coøn noùi chuyeän.
Thaày: Em kia! Laøm gì maø soå aùo, soå ngöïc
theá kia?
Teøo: (Ñang noùi chuyeän khoâng bieát laø mình)
lieàn to töôùng quaùt:
- Thaèng naøo, thaèng naøo soå ngöïc?
Doâ duyeân quaù
Caû lôùp oà leân ñoàng thanh noùi: - Maøy chöù ai!
Teøo: haû,tao höûng(nhìn xuoáng buïng)…
uûa?!?!? Nguyeãn Thò Haïnh
Taïi sao chuùng ta RUN khi Lss\?
Cơ thể của bạn cần phải duy trì
nhiệt độ ổn định ở 36,9 độ C. Để tránh bị
giảm nhiệt và các hậu quả khác của việc
bị lạnh, não bạn luôn theo dõi sát sao
thân nhiệt.
Nếu bề mặt da của bạn quá lạnh
lẽo, những cảm thụ thể trên da sẽ gửi tín
hiệu lên não, từ đó não tạo ra một loạt
những vận động để cảnh báo.
Sự run rẩy là một trong những
thủ thuật đó. Khi đó các cơ của bạn co lại
và giãn ra liên tục tức thì. Bên cạnh chân
tay run rẩy, cơ hàm của bạn cũng cử
động, làm cho răng của bạn va lập cập
vào nhau.
Bài tập co giật này giúp tạo ra
nhiệt, làm cho thân nhiệt của bạn tăng
lên. Đó cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn
cần đi tìm một nơi sưởi ấm và uống một
cốc nước nóng.


1ruyen cuc| mi eãn bì nh l u aän
“Haøng mua roài khoâng traû laïi,
maøy ñaõ khoâng vöøa vôùi tao thì tao phaûi
phaán ñaáu ñeå vöøa vôùi maøy vaäy”
(Nhoùc thôû daøi khi vöøa môùi mua
ñöôïc chieác aùo raát ñaét tieàn nhöng khi veà
thöû thaáy noù roäng rinh)

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 18enh khcng thucc chuo
A traû lôøi: Laøm nhöõng gì maø meï em baûo aï!
1hoy vo trc Coù moät anh teân M ñeán beänh vieän
hoûi baùc só N raèng: Thaày giaùo moân tin hoïc raày la moät hoïc
sinh lôùp 9 Anh M: Thöa baùc só, khoâng hieåu vôï toâi
daïo naøy maéc beänh gì maø khoâng noùi ñöôïc. - Em ñaùnh baûn Word chaäm quaù. Phaûi coá
gaéng hôn nöõa. Vaøo tuoåi cuûa em, toâi ñaõ
ñaùnh ñöôïc 300 chöõ trong 1 phuùt.
Baùc só N: Bò laâu chöa?
Anh M: Môùi ñaây thoâi, baùc só aï!
- Daï thöa thaày, coù leõ nhôø thaày giaùo cuûa
thaày gioûi hôn thaày giaùo cuûa em.
Baùc só N: Theá thì toâi bieát roài!
Anh M: Sao thöa baùc só?

Baùc só N: Anh cöù thöû ñi ñaâu veà khoaûng 1
– 2 giôø saùng thöû xem. Vôï anh noùi laïi ñöôïc
ngay!!!
1hu roc
Coâ gaùi thoû theû vôùi ngöôøi yeâu – moät
anh chaøng raát ñam meâ löôùt web:
Anh M: ???!!! ….

- Anh coù yeâu em khoâng?
1ro |c| khcng g|o|
th|ch
- Anh yeâu em nhieàu laém!
- Nhieàu laø bao nhieâu haû anh? Phaûi
cuï theå chöù.
Coâ giaùo chuû nhieäm lôùp 1E
hoûi em A:
- AØ, öø, anh yeâu em … nhieàu hôn soá
thö raùc maø anh nhaän ñöôïc moãi
ngaøy.
Coâ giaùo: Boá em laøm gì?
Coâ giaùo: !!! ….. Baûo Chaâu

2 27 7

Mỗi người bạn đều bổ sung sự phong phú cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng có
những người mà sẽ tốt hơn nếu không phải chơi với họ. Nguyên nhân chủ yếu là họ chỉ
biết nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Hãy thử đọc những miêu tả sau đây
để xem mình có nằm trong những kiểu người đó.
1. Kẻ luôn than phiền
Chúng ta đôi khi đều muốn than
phiền, nhưng với bạn là một cuộc than thở
không bao giờ dứt.
2. Kẻ dựa dẫm
Kẻ coi bạn như người phục vụ
riêng của mình.
3. Kẻ chỉ coi trọng công việc
Kẻ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ
vào công việc, không cần biết về thế giới
xung quanh mình.
4. Kẻ lắm mồm
Thật may là các phương tiện liên
lạc đã ra đời để mọi người có thể tâm sự và
chia sẻ. Nhưng cô bạn này thì không lúc
nào để cho bạn xen vào một lời. Cô ấy nói
như một cái máy.
5. Kẻ giáo điều
Chúng ta đều tìm đến bạn để có lời
khuyên, nhưng không ai cần một kẻ can
thiệp thái quá. Cho dù là cô ta muốn chứng
tỏ mình thông minh ra sao, hoặc đang thực
hành công tác tư vấn, thì dường như lúc
7 NGÖÔØI BAÏN KHOÂNG AI CAÀN

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 12 28 8
7. Kẻ khoe khoang nào cô ấy cũng có câu trả lời cho mọi vấn
đề, cho dù bạn có hỏi cô ấy hay không. Cô ấy không thể kiềm chế được
việc khoe chiếc nhẫn kim cương của mình
trị giá bao cara và công việc của cô ấy tốt
đẹp đến thế nào. Cô ta cố ý cho bạn biết bộ
váy của bạn đã bị lỗi thời, trong khi quần
áo của cô ấy mới là hàng xịn.
6. Kẻ bạc bẽo
Khi có thứ gì đó vui vẻ hơn là cô
ấy bỏ ngay bạn như thể đó là chuyện của
ngày hôm qua. Tồi tệ nhất là cô ấy coi bạn
như người thế chỗ hay để giết thời gian
cho đến khi có một anh chàng nào đó xuất
hiện

Baïn coù bieát ?

Chuột, gà, heo, rắn sẽ bị xóa tên khỏi 12 con giáp?
Gần đây dân mạng ở Trung Quốc đang thảo luận nhiều về vấn đề 12 con
giáp và có người đề xuất thay các con “chuột, rắn, gà, heo” bằng những con vật dễ
thương và dễ mến hơn là “sư tử, cá, phượng hoàng và chim hạc”.
Lý do là lâu nay trong dân gian Trung Quốc luôn có một số quan niệm
không tốt về những con vật trên. Ví dụ như chuột thì hay ăn vụng, gặm nhấm đồ
vật, còn rắn thường có tâm địa xấu xa, heo thì hay ăn biếng làm, gà do đồng âm
với từ “đói” (ji) nên đến năm gà lại lo nạn đói xảy ra. Do đó các con giáp trên
đều bị xem là kém may mắn.

Năm con gà
thường được
cho năm đói
kém.
Trong khi đó sư tử vốn là ông vua của muông thú, dũng mãnh oai vệ; phượng hoàng là
con vật may mắn, người ta hay nói rồng bay phượng múa; còn chim hạc vốn là biểu tượng của
sự trường thọ, con cá đồng âm với từ “dư” (yu), năm cá sẽ dư dả quanh năm.
Nếu thay đổi theo phương án trên thì 12 con giáp sẽ có đủ cả động vật dưới nước, trên
cạn và trên trời. Điều quan trọng là mọi người đều thích những con vật đó.
Ông Trương, một người tán thành thay đổi, tâm sự: “Tôi cầm tinh con heo, mỗi khi
phải giới thiệu với mọi người về tuổi tác của mình tôi rất ngại, cứ như là tuổi heo thì nhất định
sẽ làm biếng vậy”. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người bày tỏ thái độ bất cần, vì thời
đại bây giờ cũng chẳng cần quan tâm đến các con giáp làm gì.
Theo in-tôø-neùt

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


2 29 91 N
2 H
3 A
4 G
5 I
6 A
7 O
8 V
9 I
10 E
11 T
12 N
13 A
14 M
S Su ud do ok ku u – – X Xe eá á p p s so oá á
Hãy di chuyển điền các số
từ 1 đến 9 vào các ô trống,
sao cho ô vuông 9x9 và các
ô vuông nhỏ là các số từ 1
đến 9 không được trùng lặp
X Xe eá á p p h hì ìn nh h
Hãy di chuyển 1 que diêm
để xếp thành 4 hình tam
giác giống hệt nhau (gợi ý
đây là câu đố mẹo)
O OÂ Â c ch hö öõ õ N Nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m
1. Tên người lãnh đạo cách mạng Tân Hợi 1911
2. Nhân vật nói câu”biết rồi, khổ lắm nói mãi”
3. Thủ đô của Inđônêxia
4. Một tác phẩm của Đoàn Thị Điểm
5. Tên nhà bác học khám phát ra lực hút trái đất
6. Tên vị vua cuối cùng của nước ta
7. Tên vị vua cuối cùng của Trung Quốc
n một bài thơ của Nguyễn Khuyến
9. Địa danh gắn liền với ngày 7/5/1954
10. Đơn vị xử lý thông tin lớn nhất
11. Tên nữ tướng có quê ở Thanh Hóa
12. Đội bóng được mệnh danh là những chú ngựa
ô của châu Phi
13. Tên một con vật trong 12 con giáp
14. Từ viết tắt (tiếng Anh)
8. Tê

C Ch ha aø ø o o m mö öø ø n ng g n ng ga aø ø y y n nh ha aø ø g gi ia aù ù o o V Vi ie eä ä t t N Na am m 2 20 0- -1 11 1


3 3 0 0

<.. :.:
..¡ ..· ·.-. /. .. ..·. ..¡ -.. -. /.¡ //.. ./.·. /.- ¡/.» ·., /. ».·
... ». ·.-. ·· ..·/ /.·. ·.·. -/. //., -. /·..·. ...,.· ´.· (·/ ·/.· ·..,
·/. ... ´./ ..» ..··.
.., ·/.·. /.- ¡/.» -.. -/.·. .» -.· ·/.. //.. ../. ..·. /.» /.·. -..
-/.·. .» /. ·/.·. -.. -/. /·/ ·..,.·. -/.· //.·/ · ·./.·. /·.·. /.¡ ..· ·.,.
...· /. /./ .· ·· ·/. ·/.·. -.· -/. /·.· /·.·. .., ·., /., /. //., /.
-.. /.¡ //. ·.-.
Taäp theå 12c2