You are on page 1of 30

Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Lôøi ngoû
Ñeán heïn laïi veà!
Theá laø ngaøy 20-11 ñaõ veà, ngaøy teát coâ thaày ngaøy hoïc troø chuùng em mong chôø
ñeå ñöôïc toû baøy taám loøng thaønh kính, bieát ôn cuûa mình vôùi thaày coâ – nhöõng ngöôøi
cha, ngöôøi meï thöù hai cuûa chuùng em.
Nhöõng lôøi baøy toû aáy ñöôïc gôûi gaém qua nhöõng lôøi thô tieáng haùt hay baøi
thuyeát trình hay nhöõng coá gaéng phaùt huy boâng hoa ñieåm 9, 10…
Rieâng 12c2 chuùng em xin gôûi ñeán thaày coâ nhöõng lôøi thô, lôøi vaên, nhöõng maåu chuyeän
cöôøi nhí nhaûnh, baáy nhieâu ñoù laø nhöõng boâng hoa töôi thaém nhaát maø chuùng em xin gôûi
ñeán thaày coâ.
Tuy nhöõng trang vieát khoâng theå noùi heát nhöõng ñieàu chuùng em muoán noùi. Tình
caûm maø 12c2 giaønh cho thaày coâ laø nhöõng gì maø Taäp san ñaõ goïi leân hoâm nay!
Chuùc thaày coâ moät ngaøy ñaày nieàm vui, roän tieáng cöôøi vaø traøn treà haïnh phuùc!
Taäp theå 12c2

1
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

T háng 7-1946 có một tổ chức


Quốc tế các nhà giáo tiến bộ
được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) đã
Sau ngày đất nước được thống nhất,
giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng
nền giáo dục theo đường lối của Đảng Cộng
lấy tên là F.I.S.E (Fédertion International sản Việt Nam, theo định hướng xã hội chủ
Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế nghĩa. ý nghĩa của quốc tế hiến chương các
các công đoàn giáo dục). nhà giáo đã hoàn thành sứ mạng lịch sử với
giáo giới Việt Nam.
Nǎm 1949 tại hội nghị Vacsxava Song ngày 20-11 đã
(Varsovie- thủ đô Ba Lan) tổ chức FISE xâu trở thành truyền
dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" thống với mọi nội
gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu dung của giáo giới
tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, Việt Nam và của
xây dựng nền giáo dục tiến bộ" bảo vệ những nhân dân Việt Nam.
quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của
nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách Chính vì thế
nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. theo đề nghị của
ngành giáo dục ngày
Trong những nǎm kháng hiến chống 28-9-1982 Hội đồng
thực dân Pháp xâm lược, công đoàn giáo dục bộ trưởng (nay thuộc
Việt Nam đã quan hệ với FISE để tranh thủ chính phủ) đã ban
các diễn đàn quốc tế tố cáo âm mưu tội ác của hành quyết định số
bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta 167-HĐBT về ngày
cũng như đối với giáo viên và học sinh đồng nhà giáo Việt Nam.
thời giới thiệu những thành tích của nền giáo Nội dung quyết định
dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ có những điều
của giáo giới trên toàn thế giới đối với cuộc khoản sau:
kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.
Điều 1: Từ
Sau khi thành lập một thời gian ngắn nay hàng nǎm sẽ lấy
(thành lập ngày 22-7-1951) Công đoàn giáo ngày 20-11 là ngày nhà giáo Việt Nam
dục Việt Nam đã được kết nạp làm thành viên
của FISE và được mời dự hội nghị của FISE ở Điều 2: Để ngày 20-11 có ý nghĩa thiết
Vienne (thủ đô nước áo) mùa xuân nǎm 1953. thực hàng nǎm từ tháng 10 các cấp chính
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ giáo dục quyền và toàn thể cần họp để xem xét tình
Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn. hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo
viên ở địa phương mình, kiểm điểm
Từ 26 đến 30-8-1957 tại thủ đô những việc đã làm và đề ra những việc cấp
Vacxava, hội nghị FISE có 57 nước dự. Công tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên
đoàn giáo dục Việt Nam có tham gia quyết phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới
định lấy ngày 20-11-1958 ngày "Quốc tế hiến Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và nǎng lực,
chương các nhà giáo" lần đầu tiên được tổ làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về
chức trên toàn miền Bắc nước ta. Những nǎm phía giáo viên, cần có những hoạt động phong
sau đó còn được tổ chức ở các vùng giải phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và
phóng ở miền Nam. Hàng nǎm vào dịp kỷ trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội
niệm 20-11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu
xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.
cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong
vùng tạm chiếm, động viên tinh thần chụi đựng Điều 3: Việc tổ chức ngày 20-11 hàng
gian khổ của anh chị em, giáo viên kháng nǎm do Uỷ ban Nhân dân và Hội đồng các cấp
chiến. chủ trì, có sự phối hợp các ngành giáo dục và
các đoàn thể nhân dân. Các cấp các ngành
cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thǎm hỏi
2
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật giáo viên được gnhỉ và thǎm gia các sinh hoạt
với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức của trường và địa phương.Tóm lại: Ngày quốc
khen thưởng các giáo viên có thành tích. tế hiến chương các nhà giáo là một hoạt động
quốc tế của công đoàn giáo dục Việt Nam. Nó
Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Ngày nhà
cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, giáo Việt Nam là ngày của toàn dân do nhà
tránh hình thức phô trương gây phiền hà cho nước ban hành vǎn bản quy phạm pháp luật
học sinh và cha mẹ học sinh. quy định chủ trì tổ chức kỷ niệm là chính
quyền và hội đồng giáo dục các cấp. Chúng ta
Điều 4: Trong ngày 20-11 các trường cần phải tuyên truyền cho mọi người hiểu đúng
có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để ý nghĩa ngànhà giáo Việt Nam và tổ chức thực
hiện tốt.

Nhöõng hoaït ñoäng trong thaùng 11


• Hoäi dieãn vaên ngheä möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam
20-11
• Toå chöùc laøm taäp san vieát veà ngaøy Nhaø giaùo
Vieät Nam
• Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua giöõa caùc lôùp
• Toå chöùc giaûi boùng ñaù nöõ caùc khoái 10, 11, 12
• Tìm hieåu veà caùc ñieàu luaät hình söï veà teä naïn ma tuùy
Hoaït ñoäng cuûa lôùp:
• Tham gia caùc tieát muïc vaên ngheä
• Tham gia giaûi boùng ñaù nöõ do nhaø tröôøng toå chöùc
• Thi ñua ñaêng kí tieát hoïc toát trong caùc tieát

3
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

vaøo thì ñeø ñaàu vaøo boàn caàu cho


chöøa thoùi khinh ngöôøi chaúng haïn.
Thaäm chí laø coù nhöõng vuï xeù aùo
Maøy raâu ... “buïp” daøi, caøo maët in daáu tay, hay laø
Ñaây laø chuyeän hình nhö coù xôûn toùc ..v..v..
veû raát bình thöôøng ñoái vôùi caùc ñaáng
maøy raâu, hoï xem ñaây nhö laø moät Ai buïp cuõng ... “thua”
tieâu chí ñeå phaân roõ keû naøo maïnh Sau khi ñaõ phaân roõ thaéng
hôn, vaø caùch toát nhaát laø “ta” vôùi thua, taát nhieân keû thaéng cuoäc bao
“mi” tay ñoâi tan hoïc heïn nhau ñeán giôø cuõng vui hôn keû baïi traän,
choã naøo ñoù roài “buïp”. Nhieàu traän nhöng sau ñoù thì cuõng phaûi cuùi
ñaùnh nhau naëng ñeán noãi maø beân baïi ñaàu nhaän toäi tröôùc nhaø tröôøng,
traän phaûi vaøo naèm vieän caû thaùng. nhaän nhöõng hình phaït nghieâm
Ñoù môùi chæ laø ñeà caäp ñeán vieäc “1 khaéc nhaát: nheï thì cho ôû nhaø chôi
choïi 1”, nhöng coù nhöõng tröôøng hôïp xôi nöôùc moät tuaàn. Naëng thì cho
laïi keùo caû baêng ñaûng ñi “ñaùnh hoäi saùch vôû xeáp xoù moät naêm, thaäm
ñoàng” baêng ñaûng khaùc thaäm chí laø chí laø mieãn cho thi luoân.
chæ ñeå daïy cho teân voâ leã noï moät baøi Theo yù kieán cuûa caùc thaày
hoïc vì khoâng nghe lôøi chaúng haïn. coâ giaùo thì duø vôùi baát cöù lyù do gì
nhöng heã duøng bieän phaùp “buïp”
AÙo daøi ... “buïp” thì taát nhieân seõ bò kæ luaät nhö
Coù maáy ai nghó raèng sau taø nhau.
aùo daøi thöôùt tha ñoù laïi laø nhöõng “nöõ
kieät” oai huøng khi choaûng ñoái
phöông cuûa mình.
Aùo daøi choaûng cuõng coù nhieàu
nguyeân nhaân. Nhö chuyeän coâ noï
trong giôø giaûi lao giöõa giôø ñaõ tuùm
ñaàu nhoû noï maàn cho moät traän “tôi
bôøi hoa laù” vì caùi toäi nhieàu chuyeän,
öa toïc maïch noùi xaáu sau löng, gaây
oàn aøo trong lôùp vaø xoân xao caû
tröôøng. Hay laø nhöõng vuï phuïc kích
trong nhaø veä sinh chôø cho con moài

5
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Thaày Khoa - ngöôøi thaày! Ngöôøi cha!

T uøng! Tieáng troáng heát tieát


vang leân nhö ñaùnh vaøo noãi
ñau, nieàm nuoái tieác cuûa khoâng chæ
coá yù thôø ô tröôùc söï taän tuïy, coá gaéng
cuûa thaày. Giôø ñaây khi khoâng theå níu
keùo nhöõng gì ñaõ qua, toâi laïi ñau ñaùu
rieâng toâi. Roài caû luõ hoïc troø doõi maét veà trong loøng ñeå nhôù veà thaày, ngöôøi thaày
phía buïc giaûng ñeå ñöôïc nhìn thaáy maø toâi ñaõ, ñang, vaø seõ maõi toân troïng
thaày, nghe thaày giaûng nhöõng lôøi cuoái bieát ôn vì nhöõng gì thaày ñaõ daønh cho
cuøng tröôùc khi thaày chuyeån traùch toâi, cho lôùp 12C2 khoâng chæ laø traùch
nhieäm giaûng daïy moân toaùn cho giaùo nhieäm cuûa ngöôøi giaùo vieân treân buïc
vieân khaùc. giaûng maø coøn laø caû taám loøng cuûa moät
“Chuùc caùc em coá gaéng phaán ngöôøi cha mong muoán cho ñaøn con –
ñaáu hôn nöõa”. Roài khoâng noùi gì theâm cho moät lôùp theá heä ñöôïc vöõng vaøng
thaày laúng laëng böôùc ra khoûi lôùp. Ñeå hôn, töï tin hôn ñi tieáp nhöõng chaëng
laïi nôi ñaây trong lôùp hoïc ñöôøng môùi cuûa quaõng ñôøi
12C2 hay chaêng laø trong hoïc sinh. Ñoái maët ñaày
loøng chuùng toâi söï ray röùt baûn lónh tröôùc nhöõng kì
vaø hoái haän. Bôûi leõ chuùng thi choâng gai cuõng laø
toâi bieát ngoaøi yù nghóa toát nhöõng böôùc ngoaët ñaùnh
ñeïp cuûa lôøi chuùc cuûa thaày daáu cho nhöõng söï thay ñoåi
mong muoán chuùng toâi ñaùng “quan taâm” vaø lo
phaán ñaáu hôn thì trong lôøi laéng trong cuoäc ñôøi moãi
noùi ñoù coøn chöùa caû söï ngöôøi. Coù leõ trong quaõng
buoàn baõ, thaát voïng pha ñôøi hoïc sinh chöa bao giôø
ñoâi chuùt traùch moùc. hay noùi khaùc hôn laø ngay
Thaày ôi! Sao thaày giaây phuùt naøy ñaây toâi laïi
nôõ ra ñi em naøo coù toäi tình caûm thaáy trong loøng mình
gì?”. Moät caâu haùt ñöôïc caát leân nhoû coù nhieàu caûm xuùc giaän, ñau, buoàn,
nhoû trong loøng toâi vaø trong loøng chuùng nuoái tieác, hoái haän tröôùc söï ra ñi cuûa
baïn cuøng lôùp, duø raèng chuùng toâi bieát moät giaùo vieân nhö vaäy. Vì söï chuyeån
toäi mình raát lôùn. Toäi cuûa nhöõng ñöùa nhöôïng traùch nhieäm trong giaûng daïy
hoïc sinh löôøi hoïc, toäi cuûa nhöõng keû cuûa giaùo vieân naøy cho
khoâng nghe lôøi daïy, ñieàu thaày giaùo vieân khaùc laø chuyeän
khuyeân. Vaø hôn heát laø ñaõ voâ tình hay bình thöôøng, bôûi ñieàu ñoù

5
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

coøn phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khaùch ñaëc bieät, ngoä nghónh coù phaàn vui tai,
quan hoaëc chuû quan cuûa moãi ngöôøi, vaø thaày töï giôùi thieäu veà mình vaø laøm
thaày Khoa xa rôøi lôùp toâi cuõng khoâng quen vôùi chuùng toâi. Roài taát nhieân
naèm ngoaøi quy luaät aáy. Nhöng! Söï ra khoâng quaù naêm phuùt thaày baét ñaàu vaøo
ñi cuûa thaày ñaõ ñaët vaøo loøng moãi ñöùa baøi hoïc môùi. Vôùi caùch daïy raát loâgic deã
chuùng toâi daáu chaám thang naëng neà. Vì hieåu, thaày “nhaéc laïi” nhöõng kieán thöùc
hôn ai heát chuùng toâi bieát roõ raøng nhaát cuõ coù lieân quan ñeán baøi môùi. Sau ñoù
vì lí do cuûa söï xa rôøi khoâng
mong muoán naøy “taát caû vì
chuùng em nhöõng ñöùa hoïc
troø chöa ngoan, phaûi khoâng Daanh ngoân veà lôøi noùi
D
thaày”! * Lôøi chöa noùi ta laøm chuû noù, noùi ra roài
Moïi ngöôøi – nhöõng noù laøm chuû ta (ngaïn ngöõ ai caäp)
ngöôøi ngoaøi cuoäc seõ chaúng
maáy ai hieåu ñöôïc taâm traïng * Noùi ít thì baïn seõ ñöôïc nhieàu (ngaïn ngöõ
cuûa toâi luùc naøy. Khoâng phaûi nga)
vì chuùng toâi gheùt thaày giaùo
môùi, bôûi thaày giaùo môùi * Neáu ñöôïc thì baïn haõy khoân hôn keû
cuõng laø moät giaùo vieân treû khaùc nhöng ñöøng noùi ra vôùi hoï raèng baïn
ñaày nhieät tình vaø haêng say. khoân (L Chestie field)
Nhöng cöù thöû ôû trong vò trí
cuûa moät keû ñaõ phuï loøng * Khoâng coù gì toát ñeïp baèng vieäc noùi
mong muoán cuûa ngöôøi mình thaúng ra laø “toâi sai” (P. Phenôtoâng)
kính troïng nhaát thì seõ thaáy
* Ngöôøi ta ít khi hoái haän vì noùi ít maø
ñöôïc noãi ñau cuûa em. Giôø
ñaây em vaãn coøn nhôù “thaày thöôøng hoái haän vì ña ngoân (La Bruyeâre)
Khoa! Ngöôøi thaày vaø ngöôøi * Khi noùi nhieàu ngöôøi ta thöôøng noùi ñieàu
cha”.
khoâng neân noùi (khoång töû)
Ngaøy ñaàu tieân thaày
böôùc vaøo lôùp ñeå ñaûm nhieäm
vieäc daïy boä moân toaùn cuûa lôùp toâi – thaày laáy nhöõng ví duï cuï theå giuùp
moät lôùp ñöôïc toång hôïp laïi töø caùc lôùp chuùng toâi ñònh hình ñöôïc khaùi nieäm
phaân ban xaõ hoäi ôû tröôøng Leâ Trung cuûa nhöõng kieán thöùc seõ hoïc ngaøy hoâm
Kieân laø ngaøy toâi vaãn coøn nhôù “moàn nay. Toâi khoâng khoûi thaùn phuïc tröôùc
moät” trong ñaàu. Vôùi daùng ngöôøi nhoû neùt chöõ roõ raøng, ñeïp, coù caù tính vì
nhaén, khuoân maët hieàn töø, thaày böôùc trong loái suy nghó ñaõ thaønh thoùi quen
laúng laëng vaøo lôùp. Roài vôùi moät ñoäng chuùng toâi vaãn cho raèng
taùc nhoû giô tay ra daáu cho chuùng toâi thaày giaùo daïy toaùn thì
ngoài xuoáng. Baét ñaàu vôùi chaát gioïng neùt chöõ seõ chaúng ñeïp.
6
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Aán töôïng ngaøy ñaàu thaät khoù queân, vaø nhieäm vaø loøng yeâu ngheà ñaõ giuùp thaày
ngaøy qua ngaøy, thaày laïi caàn maãn mieät thöû coá gaéng moät naêm hoïc nöõa vôùi lôùp
maøi giaûng daïy. Nhöng ñaùng buoàn thay toâi. Vaø roài boùng daùng thaày laïi chaêm chæ
laø lôùp coøn nhieàu baïn löôøi hoïc, chæ lo tôùi lôùp ñeàu ñaën, moà hoâi laïi öôùt aùo, toùc
ñuøa giôõn vaø noùi chuyeän trong lôùp. Toâi thaày laïi li ti nhöõng haït buïi phaán. Taïi
bieát thaày laém luùc raát buoàn, raát böïc sao? Taïi sao?!?!? Luõ hoïc troø 12C2 laïi
nhöng thaày hieám khi theå hieän ra baèng khoâng hieåu cho loøng thaày laïi laøm thaày
lôøi noùi soã saøng ñi thaúng vaøo vaán ñeà nhieàu khi phaûi buoàn böïc. Vaø roài giôø
maø thöôøng noùi “boùng gioù” ñeå töï ñaây, caûm thaáy khoâng coøn ñuû söùc ñeå
chuùng toâi hieåu maø söûa chöõa. Ngay khi keùo nhöõng caùi quaù lôùn vôùi taàm tay
laøm baøi treân baûng cuõng vaäy, thaày taøi mình. Thaày ñaõ rôøi xa chuùng toâi. Daãu
tình nhaéc kheùo ñeå nhöõng ai coù loãi sai bieát raèng söï ra ñi cuûa thaày laø ñieàu taát
thì töï söûa. Hôn theá moãi giôø hoïc cuûa nhieân vì beân caïnh nhöõng baïn hoïc chaêm
thaày laø moãi giôø hoïc toâi mong chôø nhaát vaãn coøn quaù nhieàu baïn hoïc keùm, löôøi,
bôûi vì thaày bieát luùc naøo neân döøng laïi thaày ñaõ coá gaéng vì chuùng toâi ñeán ngaøy
roài pha vaøo ñaáy nhöõng caâu hoâm nay laø quaù ñuû coù leõ
chuyeän haøi höôùc xoa ñi söï laø quaù thöøa tröôùc söï löôøi
caêng thaúng cho luõ troø nhoû. nhaùc, thieáu noã löïc cuûa
Thaày daïy raát nhieät tình chuùng toâi.
nhöõng kieán thöùc coù theå laâu Thaày Khoa ôi!
roài chuùng toâi khoâng nhôù Cho duø khoâng coøn laø
thaày cuõng coá gaéng nhaéc laïi giaùo vieân boä moân toaùn
thaäm chí giaûng daïy cho lôùp em nöõa nhöng nhöõng
chuùng toâi hieåu. Thaày nhö gì thaày ñaõ daïy, ñaõ coáng
con ong caàn maãn ngaøy laïi ngaøy, thaùng hieán cho lôùp, chuùng em seõ khoâng bao
qua thaùng ñem bieát bao ñieàu hay, söï giôø queân. Em khoâng daùm chaéc laø taát caû
môùi laï cuûa nhöõng con soá, nhöõng pheùp caùc baïn trong lôùp seõ ñeàu coá gaéng,
toaùn phöùc taïp. Nhöng ñaùng buoàn thay nhöng rieâng em rieâng nhöõng baïn ñaõ
vì laø nhöõng hoïc sinh ñöôïc toång hôïp töø hieåu ñöôïc loøng thaày thì seõ maõi coá
nhöõng lôùp xaõ hoäi neân nhieàu baïn vaãn gaéng, seõ coá ñöùng leân sau moãi laàn thaát
coøn hoïc keùm caùc moân töï nhieân ñaëc baïi. Vì caùi thaày cho chuùng em ñaâu chæ
bieät laø moân toaùn. Thaày bieát ñieàu ñoù vì laø tri thöùc maø caû tình thöông vaø traùch
vaäy thaày luoân ñoäng vieân nhaéc nhôû nhieäm cuûa moät con ngöôøi mang trong
chuùng toâi. mình söï nghieäp troàng ngöôøi, thaày seõ
Nhöng ñaùng giaän, ñaùng traùch maõi laø taám göông cho chuùng em phaán
thay daãu voâ tình hay coá yù thì chuùng toâi ñaáu.
ñaõ laøm thaày buoàn, thaày thaát voïng vì Thaày Khoa! Ngöôøi thaày, ngöôøi cha!
nhöõng con soá “0” meùo moù, con soá “1” Baûo Chaâu
nhö muõi kim caém vaøo loøng thaày. Traùch
7
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Nhoû laø moät ngöôøi baïn thaân cuûa toâi! Nhoû raát vui tính , moãi laàn nhoû noùi
chuyeän phieám laø toâi cöôøi saëc suïa.
Tröôùc ñaây nhoû vaø toâi ñaõ cuøng hoïc chung suoát boán naêm hoïc caáp hai. Luùc
aáy toâi chöa chôi thaân vôùi nhoû. Töø ngaøy leân hoïc caáp ba tuy hoïc khaùc lôùp nhöng
toâi vôùi nhoû trôû neân thaân vôùi nhau hôn vì chuùng toâi ñi hoïc chung ñöôøng.
Roài thôøi gian qua toâi vaø nhoû trôû thaønh ñoâi baïn thaân. Ñeán baây giôø veà
tröôøng Nguyeãn Vaên Linh toâi vaø nhoû ñöôïc hoïc cuøng lôùp laïi ngoài cuøng baøn, neân
cô hoäi taâm söï ñeå hieåu nhau raát nhieàu vaøo nhöõng giôø ra chôi toâi vôùi nhoû thöôøng
troø chuyeän vôùi nhau! Nhöng noäi dung thì chaúng bao giôø thay ñoåi vaãn xoay quanh
vaán ñeà tröôøng môùi vaø tröôøng cuõ.
Toâi vôùi nhoû ñeàu caûm nhaän ñöôïc
moät caûm xuùc chung khi noùi veà vaán ñeà naøy
ñoù laø bôõ ngôõ vaø nhôù! OÂi nhôù quaù nhöõng
ngaøy ôû Leâ Trung Kieân nhôû! ÖØ nhôù thieät
ñoù!
Cöù nhaéc ñeán lôùp cuõ laø ñoâi maét toâi
vaø nhoû ñaõ baét ñaàu thaáy cay cay. Roài caû
hai laëng nhìn ra cöûa lôùp nhö ñeå möôøng
töôïng ra nhöõng ngöôøi baïn Leâ Trung
Kieân. Cöù moãi laàn nhö theá toâi laïi raát buoàn
raát nhôù! Nhoû ñaõ lay toâi:
“Thoâi ñöøng buoàn nöõa! Cöôøi leân theá
naøy neø!”
Moät nuï cöôøi voâ tö cuûa nhoû ñaõ laøm noãi nhôù cuûa toâi dòu xuoáng. Nhoû caàm
tay toâi ra haønh lang hoùng gioù vaø noùi chuyeân phieám vôùi nhau.
Toâi caûm thaáy aám aùp vaø vöõng tin leân khi ñöôïc troø chuyeän vôùi nhoû. Nhöõng
luùc aáy toâi caûm thaáy nhoû laø moät ngöôøi baïn lôùn cuûa toâi!
* Taëng ngöôøi baïn cuøng baøn *

8
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Tình baïn
Côn gioù xuaân naêm nay hôi laïnh, gioù beân ngoaøi cöù rít leân töøng hoài reùt buoát.
Thanh höôùng maét nhìn ra khung cöûa caû moät voøm trôøi xaùm xòt, haøng caây ñöùng co ro, run raåy.
Thanh laéng nghe töøng hôi thôû muøa xuaân ñang gaàn keà, coù gì ñoù aám aùp vui töôi nhöng cuõng xao xuyeán
laâng laâng taát caû chìm laëng trong giaù reùt cuûa hôi xuaân.
Thanh nghe gioïng nhöõng ngöôøi baïn Thanh ñang noùi chuyeän beân nhaø haøng xoùm. Luõ baïn thanh
cöôøi noùi raát vui! Thanh laëng nhìn luõ baïn, taát caû ñaõ lôùn thaät roài, 18 tuoåi roài coøn gì!
Nuï cöôøi cuûa nhöõng ngöôøi baïn Thanh ñaõ duyeân hôn, ñieàm tónh hôn nhöõng tình baïn vaãn soâi noåi, vui
töôi nhö ngaøy naøo.
Taát caû ñang böôùc ñi nhöõng böôùc ñöôøng töông lai cuûa mình, ñöùa ñi laøm, ñöùa ñi hoïc xong coù dòp
raûnh roãi laø caû nhoùm laïi cuøng ñi chôi vôùi nhau, coù khi ngoài caû buoåi ñeå oân chuyeän ngaøy tröôùc.
Trong nhoùm baïn ñaõ coù ngöôøi saép böôùc vaøo kì thi cuoái caáp ba moät moác quan troïng cho con ñöôøng
töông lai sau naøy. Caû nhoùm baïn ai cuõng ñeàu hi voïng taát caû roãi seõ ñöôïc böôùc ñi treân con döôøng maø mình
mô öôùc.
Tuoåi aáu thô ñaõ giöõ quaù nhieàu kæ nieäm cuûa nhoùm baïn Thanh coù leõ vì theá maø moïi ngöôøi trong
nhoùm ñaõ töï coi nhau nhö nhöõng ngöôøi baïn tri kæ nhaát.
Thanh laø ngöôøi ít ñi chôi vôùi luõ baïn nhaát nhöng Thanh luoân laø ngöôøi ñöùng xa quan saùt töøng
böôùc ñi cuûa luõ baïn.
Thanh nhìn thaáy taát caû söï khôûi ñaàu khoù khaên coù nhöõng böôùc ñi vöõng vaøng cuûa luõ baïn. Thanh
laáy ñoù laøm nieàm haïnh phuùc ñeå mình coù nghò löïc böôùc tieáp con ñöôøng cuûa mình.
Caøng lôùn luõ baïn caøng ít coù thôøi gian gaëp gôõ taâm söï. Nhöng taát caû ñeàu luoân höôùng veà nhau. Bôûi
taát caû luoân mang trong mình nhöõng hình aûnh ñeïp nhaát cuûa tình baïn aáu thô. Ñoù laø tình caûm thieâng lieâng
vaø cao quyù maø luõ baïn Thanh ñaõ coi ñoù laø nieàm tin ñeå böôùc tieáp nhöõng böôùc ñi trong cuoäc soáng. Ñoù laø
tình baïn chaân chính …
Ñinh Thò Dung

9
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Chaân trôøi Ông Kim nói rằng, chú voi Mr. Nose có
thể phát âm được 8 từ sau đây: “Tốt”,
“Nằm xuống”, “Không”, “Chưa”, và “Hãy
quay lại”. Rất thú vị là phát âm của chú voi
này rất giống với giọng nói của người Hàn
thực sự. Theo ông Kim, Mr. Nose phát âm
tiếng người bằng cách hít không khí vào
VOI NOÙI ÑÖÔÏC TIEÁNG NGÖÔØI mũi và giữ hơi trong mũi trước khi “nói”.

Một con voi đực Vườn thú Everland đã yêu cầu một giáo sư
gốc châu Á 16 ở Đại học Soongshil nghiên cứu phân tích
tuổi đã làm người âm thanh phát ra của chú voi. Kết quả cho
quản tượng và thấy phát âm của nó rất giống với giọng
nhiều người khác nói của một người trung niên. Phát ngôn
ngạc nhiên vì nó viên của vườn thú cho biết, sẽ có kế hoạch
nói được tiếng thành lập một nhóm các nhà nghiên cứu về
người. hành vi loài vật, gồm cả các bác sĩ thú y
nhằm phát hiện thêm nhiều chi tiết về khả
Ông Kim Jong- năng phát thanh tiếng người của loài voi.
gap, 39 tuổi, là người quản tượng làm việc
tại Vườn thú Everland ở Tongin thuộc tỉnh Tuy thế, người ta vẫn không khẳng định
Gyeonggi - Hàn Quốc, hôm 7/9 cho biết được Mr. Nose có hiểu ý nghĩa các từ mà
ông đã nghe chú voi (được đặt tên là “Mr. nó “nói” hay không. Các chuyên gia cho
Nose”) phát âm các từ của ngôn ngữ loài rằng Mr. Nose là con voi đầu tiên trên thế
người. Chuyện này xảy ra lúc ông đang giới nói được tiếng người.
làm việc.
(Theo in-tờ-nét)

Gần 2.500 nhà khoa học đang gặp gỡ tại Prague, cộng hoà Czech đã nhất trí bỏ phiếu
loại sao Diêm vương ra khỏi danh sách các hành tinh trong hệ mặt trời.

Thiên thể nhỏ bé xa xôi này bị giáng xuống hạng thấp hơn.

Quyết định của Hiệp hội


thiên văn quốc tế (IAU) có nghĩa
là các sách giáo khoa giờ đây sẽ
phải viết lại về hệ mặt trời chỉ với
8 hành tinh lớn.

Quyết định được đưa ra


sau khi các nhà khoa học thống
nhất những tiêu chí để phân loại
một thiên thể là một hành tinh:

10
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

- Nó phải bay trong quỹ đạo quanh mặt trời.

- Nó phải đủ lớn để có hình dạng gần tròn

- Quỹ đạo của nó phải tách bạch với các vật thể khác

Theo những tiêu chí này, sao Diêm Vương đã tự mình rơi khỏi bảng xếp loại bởi quỹ
đạo hình elip dẹt của nó cắt qua quỹ đạo của sao Hải Vương.

Sao Diêm Vương, được nhà thiên văn Mỹ Clyde Tombaugh mô tả năm 1930, giờ đây
sẽ được xem là một "hành tinh lùn".

Đồng hạng với nó là thiên thể mới tìm thấy 2003 UB313 - tiểu hành tinh lớn nhất
trong hệ mặt trời Ceres - và Charon - mặt trăng lớn nhất của chính nó.

Cuộc tranh cãi về địa vị của sao Diêm Vương đã kéo dài nhiều năm qua, bởi kích cỡ
nhỏ và vị trí quá xa của nó so với 8 hành tinh "truyền thống" khác của thái dương hệ. Thậm
chí, nó còn bé hơn cả một số vệ tinh của các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Quỹ đạo của nó
cũng nghiêng hơn so với tất cả những hành tinh còn lại. Chưa hết, gần đây nhất người ta đã
tìm thấy những thiên thể còn lớn hơn hoặc xấp xỉ bằng nó trong vùng ngoài cùng của hệ mặt
trời là vành đai Kuiper.

Nhöõng KYÛ LUÏC of Animals

Chúng ta cho rằng loài vật không có tư duy. Ấy vậy mà những khả năng kỳ diệu do tự
nhiên và đấu tranh sinh tồn ban tặng cho chúng lại khiến ta phải vắt óc suy nghĩ để hiểu.

Kỷ lục ngủ

Hoẵng chỉ ngủ 4 tiếng một ngày đã được coi là kỷ lục. Vậy mà giờ dây các nhà khoa
học còn phát hiện ra rằng cá heo Dall không bao giờ biết ngủ.

Tuy nhiên, kỷ lục về ngủ lại thuộc về con lười và thú túi đuôi quấn châu Phi vì chúng
dành 80% thời gian sống để ngủ, tức là 19 giờ mỗi ngày.

Kỷ lục về cân nặng và kích cỡ

Nước là môi trường sống của các động vật to lớn nhất. Dài nhất là loài
sứa khổng lồ: 75 m (bằng 6 chiếc xe buýt nối đuôi nhau). Sau đó phải kể
đến cá voi xanh: 35 m. Đứng hàng thứ 3 là loài cá nhám voi khổng lồ

11
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

với 18 m từ đầu tới

Kỷ lục về tuổi thọ

Côn trùng này chỉ sống được vẻn vẹn một ngày thì lão rùa già lại sống được những
150 tuổi. Còn kỷ lục sống lâu nhất của loài chim thuộc về hải âu: nó chỉ chịu chùng cánh khi
đã sống 80 năm.

Động vật nhiều cơ nhất

Kỷ lục thuộc về loài sâu với 2.000 cơ tập trung trong các đốt vòng. Điều này giải thích
vì sao chúng có thể vặn vẹo hay quay mình dễ dàng đến thế.

Động vật nhiều răng nhất

"Cười hở mười cái răng" - điều này chỉ đúng với con người. Một
con cá sấu chỉ cần "hé miệng cười duyên" cũng để lộ ra 120
chiếc răng. Trong suốt cuộc đời, một con cá sấu có hơn 3.000
chiếc răng, tức là răng của nó rụng đi mọc lại 25 lần. Tuy nhiên,
kỷ lục nhiều răng nhất lại thuộc về cá mập khi nó có bộ trang
sức gồm 3.000 chiếc răng trắng xóa mà bất kỳ hãng sản xuất
kem đánh răng nào cũng phải mong muốn. Ngay khi một chiếc
Nụ cười của cá sấu gồm bị rụng, một chiếc khác chờ sẵn nơi đúng vị trí đó và sẽ mọc
120 chiếc răng. ngay. Cứ như vậy, trong suốt cuộc đời, cá mập có 20.000 chiếc
răng.

Động vật phàm ăn nhất

Dẫn đầu danh sách các con vật phàm ăn là voi. Mỗi ngày một chú voi trưởng thành
ngốn hết 200 kg cỏ khô, uống hết 200 lít nước.

Kỷ lục về thời gian mang thai

Con vật chửa đẻ ngắn nhất là thú có túi ở châu Mỹ: 12 ngày.
Tiếp theo là chuột: 3 tuần. Đây cũng chính là lý do vì sao thế giới này
lại có lắm chuột đến thế. Chiếm vị trí thứ 3 là thỏ: một tháng và có
thể đẻ 5-12 con/lần. Con vật chửa đẻ lâu nhất là tê giác: 1 năm 6
tháng 20 ngày và voi châu Á: 2 năm 1 tháng. Nhưng kỷ lục lại thuộc
về loài kỳ nhông đen sống ở vùng núi Alpes (Pháp): 3 năm 2 tháng
và 20 ngày.
Mỗi lần thỏ đẻ đến
5-12 con.
Kỷ lục về khứu giác

Theo Kiến Thức Ngày Nay, nếu ai nói với bạn rằng chó là loài vật thính mũi nhất thì
đừng tin. Chó chỉ đứng hàng thứ 3 về khả năng nhận ra mùi từ xa mà thôi. Phá kỷ lục trong
lĩnh vực này là bướm đêm. Một con ngài đực (chúng ta thường biết đến nó ở dạng tằm) có thể
ngửi thấy mùi cách nó 11 km. Sau đó phải kể đến rái cá biển, có thể nhận ra mùi khói ở cách
12
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

nó 8 km. Còn cá mập có thể phát hiện được mùi của một giọt máu nhỏ hòa tan trong 115 lít
nước. Chó chỉ đứng hàng thứ 3 về phát hiện ra mùi ở độ xa, nhưng nó lại được dẫn đầu danh
sách về con vật phân biệt được nhiều mùi: 100.000 mùi khác nhau (nên nhớ rằng một chuyên
gia ngửi mùi cũng chỉ phân biệt được 3.000 mùi mà thôi).

Kỷ lục về xây tổ

Loài vật xây tổ to nhất là đại bàng: các nhà khoa học đã phát hiện ra ở Ecosse một
chiếc tổ sâu 4,5 m do chính chim đại bàng làm bằng mỏ và móng chân. Kỳ công nhất là chiếc
tổ của chim én: để xây xong một chiếc tổ, chim én phải bay đi bay lại 1.000 lần dùng mỏ lấy
bùn trộn với dãi làm nguyên vật liệu. Còn hải ly gặm đứt một khúc gỗ sồi đường kính 20 cm
trong chưa đầy một đêm để xây tổ.

Kỷ lục về thính giác

Tiếng kêu khỏe nhất thuộc về cá voi xanh. Người ta tính


được rằng giọng nói của nó có thể đạt tới cường độ âm thanh của
một tên lửa đưa tàu con thoi vào vũ trụ, tức là 850 km. Mặt khác,
vì có một cái tai rất thính, cá voi xanh có thể giao tiếp với đồng
loại ở... bên kia đại dương.

Kỷ lục về thị giác


Cá heo có thể nghe được
siêu âm. Các loài chim săn mồi có cái nhìn sắc nhất: chim cắt di
cư có thể nhận ra một con bồ câu ở khoảng cách 8 km; đại bàng
có thể phát hiện ra một con thỏ rừng từ trên cao 3.000 km. Động vật có mắt to nhất là mực thẻ
khổng lồ: thủy tinh thể của nó có đường kính 38 cm... bằng đường kính một quả bóng rổ.

Động vật chạy nhanh nhất

Huy chương vàng xứng đáng được trao cho loài báo với
vận tốc 101 km/giờ. Huy chương bạc thuộc về linh dương với
98,16 km/h. Còn hoẵng chỉ giành được huy chương đồng với 98
km/h.

13
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Maùi tröôøng kæ nieäm Ôn thaày


Ngaøy xöa aáy thaû hoàn qua khung cöûa Thaày coâ nhö cha meï
Caùnh phöôïng hoàng cuøng luõ böôùm ñuøa vui Giuùp chuùng ta neân
Aùnh naéng ban mai toûa aám saân tröôøng ngöôøi
Sung söôùng traøn veà theâm moät chuùt baâng khuaâng Naâng niu töøng böôùc chaân
Roài mai ñaây khi xa caùnh phöôïng hoàng Töø khi böôùc vaøo ñôøi
Xa thaày coâ vaø baïn beø thaân thöông Thaày coâ nhö tieáng haùt
Ñaõ cuøng ta vöôït qua bao chaëng ñöôøng Ru ta giaác nguû say
Vaãn bieát laø theá maø loøng sao buoàn quaù Ñeå chìm trong giaác nguû
Nhôù maõi nhöõng kæ nieäm thôøi caép saùch Ta mô veà töông lai
Yeâu quaù taø aùo traéng tuoåi hoïc sinh Nhaân dòp ngaøy nhaø giaùo
Döôùi maùi tröôøng teân goïi Nguyeãn Vaên Linh Em taëng thaày baøi thô
Troø tinh nghòch raát hoàn nhieân nhí nhaûnh Chuùc söùc khoûe doài daøo
Yeâu laøm sao tuoåi hoïc troø thô moäng Vaø laø thaày giaùo treû
Caùnh cöûa môùi roäng môû chaøo chuùng ta ./
Nguyeãn Thò Lieãu

14
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Muøa Heø Cuoái Caáp

Muøa hoa phöôïng vöøa khoe ñaõ kheùp


Ve ngaân vang chôït chuyeån gioïng gaàn
Muøa cuoái caáp ai coøn trong saùch gaáp
Chuøm phöôïng hoàng eùp ñeå trao nhau
Doøng löu buùt keå sao xieát noåi
Phuùt giaây naøy trong baïn vaø toâi
Nghe trong tim giaây phuùt boài hoài
Toâi cheát laëng giöõa moät trôøi caûm xuùc
Ai guïc ñaàu suy tö beân giaáy traéng
Ai röng röng ñoâi gioït leä khoùe mi
Giaây phuùt naøy chöa phaûi phuùt chia ly
Maø sao nhôù – xoùt xa – ngaøy tan – hôïp
Roài ngaøy mai khi xa tröôøng xa lôùp
Khaéc trong tim ñoâi aùnh maét baïn hieàn
Môû löu buùt gom ngaøy xanh vôùi phöôïng
Phuùt tan tröôøng taø aùo traéng tung bay
Ngaøy mai aáy bieát bao giôø gaëp laïi
Bieát bao giôø soáng laïi nhöõng ngaøy xanh
Doøng chöõ nhôù ai vieát trao voäi vaõ
Phuùt taï töø,thöông quaù, aùo traéng ôi!
Kim Söông

15
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Haï veà bay boång caùnh dieàu


Du döông tieáng saùo
gioù chieàu ngaân nga
Tröa heø keõo keït voõng baø
Lôøi ru dieäu ngoït
ngaân nga nghóa tình
Caùnh coø luùng lieáng xinh xinh
Vôøn theo soùng luùa
lung linh naéng vaøng
Ñoø em nhoän nhòp sang ngang
Chôû ñaày naéng haï quan san aân tình
Haï veà duyeân daùng nuï cöôøi
Maù em öûng ñoû caøng töôi moâi hoàng
Naéng heø ñaày aép beán soâng
Thuyeàn em chan chöùa
maën noàng yeâu thöông
Haï veà gom sôïi tô vöông
Deät nieàm hy voïng deät döôøng aùi aân
Daëm tröôøng xa laéc hoùa gaàn
Ñaù nieàm in daáu böôùc chaân veà nguoàn.

Haï Veà
Phan Thò Truùc

16
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Mai Tan Hoïc


Mai tan hoïc veà baïn ôi ta ñöùng ñôïi
Thaàm mong sao ngöôøi aáy ñi moät mình
Naéng in vaøng treân vaït aùo traéng tinh
Ta lo laéng nhö laàn ñaàu phaïm loãi
Neáu gaëp nhau xin baïn ñöøng boái roái
Ta hieàn nhö caëp saùch maø thoâi
Baïn giaáu vaøo trong vaït aùo kieâu sa
Vaøi ñöôøng chæ ai theâu maø naén noùt
Ta muoán thaønh ñieäp vaøng rôi treân toùc
Ñöøng vöùt ñi maø haõy ñeå laøm duyeân
Vôùi caâu thô trong loøng noùn che nghieâng Cha
Baïn thong thaû maø ta khoâng böôùc tieáp Ñoâi vai gaày bao naêm cha gaùnh chòu
Ta sôï maõi theâm moät laàn lôõ dòp Söùc nhoïc nhaèn nuoâi con treû lôùn khoân
Caùi chaân ta laáp loaùng vaït aùo daøi Con daàn lôùn vaø cha cöù daàn giaø
Hoa ñieäp vaøng vaãn cöù giaû boä rôi Maø loøng con coù bao giôø thay ñoåi
Laëng leõ chia ñeàu treân ñaàu hai ñöùa Cha ñaõ nhen nieàm tin töø thuôû aáy
Leâ Thò Naêng Ñeå mai sau con raïng rôõ coâng danh
Duø naéng chaùy da hay ngaøy möa giaù reùt
Cha vaãn ñeàu ñeàu naëng gaùnh ñoâi vai
Ba naêm trôøi con ñi hoïc nôi xa
Laø ba naêm cha laïi theâm khoù nhoïc
Hình aûnh ñoù laïi veà trong noãi nhôù
Cha giaø coøng löng kieân nhaãn sôùm chieàu
Thôøi gian cöù ñi qua nhanh vaäy ñoù
Con treû lôùn baèng vaát vaû vaø yeâu thöông
Ngaøy hoâm nay con trôû veà choán cuõ
Cha yeâu ôi con nhôù maõi muoân ñôøi
T. Thuûy

17
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Heø li bieät
Nuï Cöôøi Ñeâm buoàn vaêng vaúng tieáng ve
“Ai” taëng lôùp nuï cöôøi Ve keâu nöùc nôû maø nghe saàu loøng
Roài boû lôùp ñi maát Ngöôøi ñi keû ôû troâng mong
Giaù nuï cöôøi khoâng ñaét Theá maø heø vaãn lang thang keùo daøi
“Ai” saün saøng cho khoâng Laøm cho chuùng baïn ngaøy mai
Suoát moät chieàu moâng lung Lao xao caát tieáng chia tay hai ñöôøng
Lôùp ñôïi gì? Chaúng bieát Haøng döông thaúng taép canh tröôøng
Caùi nuï cöôøi thaân thieát Ruû nhau kheùp laëng vaán vöông heø buoàn
Vöông vaán khaép goùc phoøng Heø buoàn roài cuõng seõ qua
Lôùp thaãn thôø nhö khoâng Nhöng heø ñeå laïi nhöõng gì sau löng
Nuï cöôøi coøn moät nöûa Bao nhieâu tieáng khoùc naõo loøng
Neáu ai khoâng ñeán nöõa Bao nhieâu noãi nhôù vaãn coøn nôi ñaây
Nuï cöôøi coøn phaàn ba Bao nhieâu tieáng noùi baïn yeâu
Nuï cöôøi seõ tan ra Bao nhieâu giaây phuùt maën noàng beân nhau
Sau moãi laàn thaát höùa Bieát laø ñeå laïi gì ñaâu
Ai chaúng coøn nhôù nöõa Chæ coøn caâu haùt cuûa toâi choán naøy
Lôùp giôø thaønh chaám sa. Coøn ñaây nhöõng buoåi chieàu xuaân
(Ai: thaày khoa moân toaùn” Maø sao baïn vaãn ghi saâu trong loøng.
Leâ Thò Naêng Thanh Nhaøn

Kæ nieäm chaúng laø gì

Khi thôøi gian môø xoùa

Nhöng seõ laø taát caû

Neáu loøng ta coøn ghi

18
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Coâ giaùo lôùp em

Coâ giaùo em hieàn laém ai ôi Vaãn hieåu coâ ôi nhöõng gian nan vaø vaát vaû
Moãi khi ñeán lôùp aùo daøi lôi thôi Trang giaùo aùn daøi coâ ñaõ thöùc thaâu ñeâm
Mieäng cöôøi maét lieác coù duyeân Nhöõng taâm huyeát coâ ñaàu tö cho lôùp
Thaân hình thon thaû daùng ngöôøi khoûi cheâ Mong chuùng em khoân lôùn neân ngöôøi
Lôùp mình tinh nghòch quaù trôøi Luùc nhaän ra cuõng laø luùc chia tay
Soá ñoâng laø nöõ chæ coøn taùm oâng Coù phaûi chaêng baây giôø laø quaù muoän
Luùc chôi thì phong traøo soâi noåi Vaø töø ñaây
Khi hoïc thì hôi bò ruït reø Seõ khoâng coøn nhöõng giôø chuû nhieäm
Hay chôi giôõn vaø ñuøa vui, ngoã nghòch Coâ cuøng chuùng em chia sôùt nhöõng vui buoàn
Nhöng cuõng thöôøng xaûy ra nhöõng xích mích Roài töø ñaây
Ñaõ laøm coâ khoù xöû vaø buoàn loøng Nhöõng böôùc ñi chaäp chöõng
Mæm cöôøi vôùi chuùng em coâ khuyeân ñoaøn keát Coâ seõ khoâng coøn dìu daét chuùng em ñi
laïi Nhöng khoâng sao chuùng em cuøng nhau höùa
Haõy cuøng nhau vöôït qua nhöõng thöû thaùch Seõ vöõng vaøng treân böôùc tieán töông lai
Xích mích kia chæ laø chuyeän thöôøng Seõ cuøng nhau ñoaøn keát vì ngaøy mai
Naém chaët tay vöõng tieán böôùc treân ñöôøng Leä Thuùy
Cuøng nhau coá gaéng cho theâm phaàn soâi noåi

19
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Maùi tröôøng thaân thöông


OÂi maùi tröôøng cuûa toâi
Ñaày nieàm vui vaø hy voïng Naéng môùi
Coù nuï maàm ñang cöïa lôùp voû caây
Ñang tôùi naêm cuoái caáp Nhö haït ñaäu ñoäi ñaát ñoøi cöùng raùp
Baïn naøo cuõng chaêm lo Mai chaøo naéng môùi
Mai uoáng söông khuya
Cho kì thi saép tôùi Bieác xanh nhö ñaùy maét
Trong loøng ñeàu hoài hoäp Ngaém caùnh dieàu bay cao.

Boàn choàn nguû khoâng yeân Yeâu


Ñöôïc thaày coâ truyeàn Moät vieân soûi naèm yeân beân goùc saân
Caïnh beân laø moät laù coû vöøa leân
ñaït Coï vaøo nhau nhö aâu yeám
Cho heát yù heát lôøi Bôûi caùi nhìn ñaàu tieân
Traàn Thò Xinh
Khuyeân chuùng em hoïc
toát
Ñeå mai naøy giuùp ñôøi
Chuùng em ñeàu nhôù maõi
Lôøi giaûng daïy naêm xöa

20
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Göông thaàn Xa roài tuoåi thô


Chim xa toå aám daâng daâng
Soi mình xuoáng doøng soâng Toâi xa toå aám bô vô moät mình
Nhaän veà moät chieác boùng Ñeøn khuya ngoïn toû ngoïn môø
Beân ngoaøi söông gioù, queâ nhaø ngoùng tin
Boùng cheânh veânh, cheânh veânh Ngaøy xöa beù nhoû thô ngaây
AÁu thô haïnh phuùc coù coøn nöõa ñaâu?
Soi mình vaøo trong göông Ñaàm ñìa nöôùc maét tuoân rôi
Ñöa tay chaøo chaúng chaïm Thöông veà xöù laï caùnh chim laïc baày …
Nguyeãn Thò Haïnh
Hai laø moät
Moät laø hai Ñaâu roài ngaøy xöa
Maët trôøi vaø maët traêng Caùnh phöôïng hoàng ngaån ngô
Bô vô trong trang vôû
Chung moät taám göông xanh Nhôø côn gioù nheï ñöa
Phaát phô giöõa tröa heø
Neân maët trôøi thì ñoû Gioït möa kheõ töôùi maùt
Neân maët traêng thì vaøng Maët ai cöôøi thaät töôi
Lung linh döôùi aùnh naéng
Moät taám göông thaàn Maøu aùo traéng yeâu thöông
Höông hoa coøn vöông maõi
Soi vaøo, ai cuõng ñeïp Daûi luïa hoàng traéng tinh
Vì ñoù laø ñoâi maét cuûa – traùi tim. Sao toâi tìm chaúng thaáy?
Ngaøy xöa aáy ñaâu roài.!
Traàn Thò Xinh
Nguyeãn Thò Haïnh

21
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Quyeån vôû nhaùp


Nhöõng vôû soaïn baøi hay toaùn luaän
Ñòa dö, caùch trí … daùng aâu lo
Chænh teà ñaày ñuû nhö oâng giaùo
Vôû nhaùp loâi thoâi gioáng hoïc troø

Bìa raùch lung lay, giaáy chaúng laønh


Möïc thì ñuû thöù: tím, ñen, xanh
Khoâng caàn giaáy thaám, khoâng caàn thöôùc
Baøi cheùp chöa xong ñaõ veõ hình

Nhaùp luaän chöõ taây roài quoác vaên


Ñoâi lôøi thaày giaûng, cheùp loaêng nhoaêng
Troø chôi giaûi trí: beân baøi toaùn
Raát khoù, baøi thô ñoái caû vaàn

Vaøi caùi teân ngöôøi, chaïm khaép tröôøng


Chaân maøy, caëp maét, veõ töøng ñöôøng
Aáy laø nhöõng luùc coâ naøng nhôù
Nghó ñeán . ngöôøi kia ôû ngoaøi ñöôøng.
Kim Haø

22
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Giaác mô taëng thaày


Giấc mơ in bóng dòng sông
Sông quê nước biếc mênh mông lòng thầy
Gió xuân nhẹ lướt hây hây
Mưa xuân nặng hạt ẩn tình thầy tôi
Trò đi những buổi xa xôi
Lung linh nước biếc tiễn đưa dòng đời
Chở người đi khổ một đời
Ve kêu muôn thuở, mưa rơi lòng thầy
Thuyền xưa đậu ở nơi này
Người xưa cũng đã ngày rày qua sông
Ai về thăm lại chiều đông
Ai về thăm lại dòng sông quê nhà
Chào xuân hoa cỏ đâm chồi
Nắng xuân chớm nở sân trường ước mơ
Ngày xuân về tết quê nhà
Thầy xưa trò cũng nặng tình nghĩa nhân.
Huyønh Thò Tieàn

23
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Tuoåi hoïc troø


Thöông quaù thöông tuoåi hoïc troø
Ngaøy ngaøy saùch vôû vôùi aâu lo
Vui thaät laø vui khi ñieåm toát
Böïc ôi laø böïc luùc ñieåm khoâng
Khoùc giaän buoàn vui laø kæ nieäm
Haønh trang cuoäc soáng ñaày möa gioù
Coù phaûi ñaây laø tuoåi hoïc troø.
Hoàng Nhieân

Tieác nhôù
Khoaûng trôøi xanh ngaøy aáy
Giôø chæ coøn tieáng ve
Noãi buoàn treân trang gioù
Chæ mình toâi laéng nghe
Ngaøy xöa rôïp boùng tre
Trong saân tröôøng hoa traéng
Giaáu sau veû ruït reø
Laø noãi buoàn xa vaéng
Baâng khuaâng taø aùo traéng
Löu luyeán saéc phöôïng hoàng
Aùnh maét buoàn ngô ngaån
Heø veà chaúng ñôïi troâng
Baây giôø coù chôø mong
Cuõng chaúng coøn ñeå ñôïi
Kæ nieäm ñaõ qua roài
Chæ coøn trong giaác moäng
Tuyeát Nhung

24
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Heø veà
Saân tröôøng phöôïng vó thaém rôi
Baâng khuaâng toâi nhaët hoa rôi moät mình
Beân aáy ngöôøi cuõng nhö toâi
Ngu ngô ñem phöôïng eùp ñoâi böôùm hoàng
Heø sang xa caùch baïn loøng
Chuùt buoàn löu luyeán ngaäm nguøi ai hay
Boài hoài moät caùnh thö tay
Gôûi bao thöông nhôù nhöõng ngaøy caùch xa
Baây giôø haï aáy ñaõ qua
Hoa xöa nhaït saéc ngöôøi ta ñi roài
Nhìn phöôïng loøng thaáy boài hoài
Mình toâi ñöùng laëng nghe loøng baâng khuaâng.

25
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Truyeän cöôøi mieãn bình luaän

“Haøng mua roài khoâng traû laïi,


maøy ñaõ khoâng vöøa vôùi tao thì tao phaûi
phaán ñaáu ñeå vöøa vôùi maøy vaäy”
(Nhoùc thôû daøi khi vöøa môùi mua
Xinh nhö con “36” ñöôïc chieác aùo raát ñaét tieàn nhöng khi veà
L: - Maët cöôøi raát töôi ñi vaøo lôùp: thöû thaáy noù roäng rinh)
Caùc baïn thaáy mình xinh khoâng neø!
N: - (Noùi) ÖØ! Hoâm nay baïn xinh thaät!
L: - Cöôøi muûm mæm, laáy laøm haõnh dieän. Taïi sao chuùng ta RUN khi Laïnh ?

N: - Noùi tieáp, baïn raát xinh nhöng


xinh nhö con “36” vaäy! Cơ thể của bạn cần phải duy trì
L: - Haû! (haû mieäng), toùc xuø leân nhö nhiệt độ ổn định ở 36,9 độ C. Để tránh bị
giảm nhiệt và các hậu quả khác của việc
baø daõi. Ñuùng laø “36” töùc quaù ñi. bị lạnh, não bạn luôn theo dõi sát sao
N: - Cöôøi! Hoaët, hoaët, hoaët (raêng caû thuùng) thân nhiệt.

Nếu bề mặt da của bạn quá lạnh


ÔÛ daäy lẽo, những cảm thụ thể trên da sẽ gửi tín
hiệu lên não, từ đó não tạo ra một loạt
Boy: Sao baø big theá? Laïi “baø chaèn” nöõa,
những vận động để cảnh báo.
mai moát, chaéc chaúng ai ñeå yù.
Girl: Vaäy haû? Tui seõ ôû daäy chôø oâng. Sự run rẩy là một trong những
thủ thuật đó. Khi đó các cơ của bạn co lại
Boy: Trôøi trôøi, “caùo giaø maø ñoøi gaø tô”.
và giãn ra liên tục tức thì. Bên cạnh chân
Girl: Khoâng sao! Gaø caøng ngon! Tui tay run rẩy, cơ hàm của bạn cũng cử
ñang theøm ñaây. động, làm cho răng của bạn va lập cập
vào nhau.
Boy: !?!? haû? Ñang theøm aø?!
(roài ba chaân boán caúng caém ñaàu chaïy) Bài tập co giật này giúp tạo ra
nhiệt, làm cho thân nhiệt của bạn tăng
lên. Đó cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn
Thaèng naøo? cần đi tìm một nơi sưởi ấm và uống một
Thaày böôùc vaøo lôùp thaáy Teøo soå nuùt aùo cốc nước nóng.
Khoâng lo gaøi maø coøn noùi chuyeän.
Thaày: Em kia! Laøm gì maø soå aùo, soå ngöïc
theá kia?
Teøo: (Ñang noùi chuyeän khoâng bieát laø mình)
lieàn to töôùng quaùt:
- Thaèng naøo, thaèng naøo soå ngöïc?
Doâ duyeân quaù
Caû lôùp oà leân ñoàng thanh noùi: - Maøy chöù ai!
Teøo: haû,tao höûng(nhìn xuoáng buïng)…
uûa?!?!? Nguyeãn Thò Haïnh

26
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Beänh khoâng thuoác chöõa A traû lôøi: Laøm nhöõng gì maø meï em baûo aï!
Coù moät anh teân M ñeán beänh vieän Thaày vaø troø
hoûi baùc só N raèng: Thaày giaùo moân tin hoïc raày la moät hoïc
Anh M: Thöa baùc só, khoâng hieåu vôï toâi sinh lôùp 9
daïo naøy maéc beänh gì maø khoâng noùi ñöôïc. - Em ñaùnh baûn Word chaäm quaù. Phaûi coá
Baùc só N: Bò laâu chöa? gaéng hôn nöõa. Vaøo tuoåi cuûa em, toâi ñaõ
Anh M: Môùi ñaây thoâi, baùc só aï! ñaùnh ñöôïc 300 chöõ trong 1 phuùt.
Baùc só N: Theá thì toâi bieát roài! - Daï thöa thaày, coù leõ nhôø thaày giaùo cuûa
Anh M: Sao thöa baùc só? thaày gioûi hôn thaày giaùo cuûa em.
Baùc só N: Anh cöù thöû ñi ñaâu veà khoaûng 1
– 2 giôø saùng thöû xem. Vôï anh noùi laïi ñöôïc
Thö raùc
ngay!!!
Coâ gaùi thoû theû vôùi ngöôøi yeâu – moät
Anh M: ???!!! ….
anh chaøng raát ñam meâ löôùt web:
- Anh coù yeâu em khoâng?
Traû lôøi khoâng giaûi - Anh yeâu em nhieàu laém!
thích - Nhieàu laø bao nhieâu haû anh? Phaûi
Coâ giaùo chuû nhieäm lôùp 1E cuï theå chöù.
hoûi em A: - AØ, öø, anh yeâu em … nhieàu hôn soá
Coâ giaùo: Boá em laøm gì? thö raùc maø anh nhaän ñöôïc moãi
ngaøy.
Coâ giaùo: !!! ….. Baûo Chaâu

7 NGÖÔØI BAÏN KHOÂNG AI CAÀN

Mỗi người bạn đều bổ sung sự phong phú cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng có
những người mà sẽ tốt hơn nếu không phải chơi với họ. Nguyên nhân chủ yếu là họ chỉ
biết nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Hãy thử đọc những miêu tả sau đây
để xem mình có nằm trong những kiểu người đó.

1. Kẻ luôn than phiền Thật may là các phương tiện liên


Chúng ta đôi khi đều muốn than lạc đã ra đời để mọi người có thể tâm sự và
phiền, nhưng với bạn là một cuộc than thở chia sẻ. Nhưng cô bạn này thì không lúc
không bao giờ dứt. nào để cho bạn xen vào một lời. Cô ấy nói
2. Kẻ dựa dẫm như một cái máy.
Kẻ coi bạn như người phục vụ 5. Kẻ giáo điều
riêng của mình. Chúng ta đều tìm đến bạn để có lời
3. Kẻ chỉ coi trọng công việc khuyên, nhưng không ai cần một kẻ can
Kẻ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ thiệp thái quá. Cho dù là cô ta muốn chứng
vào công việc, không cần biết về thế giới tỏ mình thông minh ra sao, hoặc đang thực
xung quanh mình. hành công tác tư vấn, thì dường như lúc
4. Kẻ lắm mồm
27
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

nào cô ấy cũng có câu trả lời cho mọi vấn 7. Kẻ khoe khoang
đề, cho dù bạn có hỏi cô ấy hay không. Cô ấy không thể kiềm chế được
6. Kẻ bạc bẽo việc khoe chiếc nhẫn kim cương của mình
Khi có thứ gì đó vui vẻ hơn là cô trị giá bao cara và công việc của cô ấy tốt
ấy bỏ ngay bạn như thể đó là chuyện của đẹp đến thế nào. Cô ta cố ý cho bạn biết bộ
ngày hôm qua. Tồi tệ nhất là cô ấy coi bạn váy của bạn đã bị lỗi thời, trong khi quần
như người thế chỗ hay để giết thời gian áo của cô ấy mới là hàng xịn.
cho đến khi có một anh chàng nào đó xuất
hiện

Baïn coù bieát ?

Chuột, gà, heo, rắn sẽ bị xóa tên khỏi 12 con giáp?


Gần đây dân mạng ở Trung Quốc đang thảo luận nhiều về vấn đề 12 con
giáp và có người đề xuất thay các con “chuột, rắn, gà, heo” bằng những con vật dễ
thương và dễ mến hơn là “sư tử, cá, phượng hoàng và chim hạc”.

Lý do là lâu nay trong dân gian Trung Quốc luôn có một số quan niệm
không tốt về những con vật trên. Ví dụ như chuột thì hay ăn vụng, gặm nhấm đồ
Năm con gà vật, còn rắn thường có tâm địa xấu xa, heo thì hay ăn biếng làm, gà do đồng âm
thường được
cho năm đói
với từ “đói” (ji) nên đến năm gà lại lo nạn đói xảy ra. Do đó các con giáp trên
kém. đều bị xem là kém may mắn.

Trong khi đó sư tử vốn là ông vua của muông thú, dũng mãnh oai vệ; phượng hoàng là
con vật may mắn, người ta hay nói rồng bay phượng múa; còn chim hạc vốn là biểu tượng của
sự trường thọ, con cá đồng âm với từ “dư” (yu), năm cá sẽ dư dả quanh năm.

Nếu thay đổi theo phương án trên thì 12 con giáp sẽ có đủ cả động vật dưới nước, trên
cạn và trên trời. Điều quan trọng là mọi người đều thích những con vật đó.

Ông Trương, một người tán thành thay đổi, tâm sự: “Tôi cầm tinh con heo, mỗi khi
phải giới thiệu với mọi người về tuổi tác của mình tôi rất ngại, cứ như là tuổi heo thì nhất định
sẽ làm biếng vậy”. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người bày tỏ thái độ bất cần, vì thời
đại bây giờ cũng chẳng cần quan tâm đến các con giáp làm gì.

Theo in-tôø-neùt

28
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Xeáp hình
Hãy di chuyển 1 que diêm
để xếp thành 4 hình tam
giác giống hệt nhau (gợi ý
đây là câu đố mẹo)
OÂ chöõ Nhaø giaùo Vieät Nam
1. Tên người lãnh đạo cách mạng Tân Hợi 1911
2. Nhân vật nói câu”biết rồi, khổ lắm nói mãi”
3. Thủ đô của Inđônêxia
4. Một tác phẩm của Đoàn Thị Điểm
5. Tên nhà bác học khám phát ra lực hút trái đất
6. Tên vị vua cuối cùng của nước ta
7. Tên vị vua cuối cùng của Trung Quốc Sudoku – Xeáp soá
8. Tên một bài thơ của Nguyễn Khuyến Hãy di chuyển điền các số
9. Địa danh gắn liền với ngày 7/5/1954 từ 1 đến 9 vào các ô trống,
10. Đơn vị xử lý thông tin lớn nhất sao cho ô vuông 9x9 và các
11. Tên nữ tướng có quê ở Thanh Hóa ô vuông nhỏ là các số từ 1
12. Đội bóng được mệnh danh là những chú ngựa đến 9 không được trùng lặp
ô của châu Phi
13. Tên một con vật trong 12 con giáp
14. Từ viết tắt (tiếng Anh)

1 N
2 H
3 A
4 G
5 I
6 A
7 O
8 V
9 I
10 E
11 T
12 N
13 A
14 M

29
Chaøo möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20-11

Lôøi keát
Taäp san 12c2 laø söï ñoùng goùp cuûa caû taäp theå. Nhöõng taùc phaåm naøy laø moùn
quaø maø 12c2 xin giaønh taëng rieâng cho thaày coâ tröôøng Nguyeãn Vaên Linh nhaân ngaøy
nhaø giaùo Vieät Nam 20-11.
Tuy nhöõng taùc phaåm cuûa chuùng em coøn nhieàu thieáu soùt, song taám loøng cuûa
chuùng em laø nhöõng caâu chöõ tinh nguyeân, chaân thaønh in nghieâng trong taäp san naøy.
Ngaøn lôøi bieát ôn xin nhôø nhöõng con chöõ treân trang giaáy naøy baøy toû thay lôøi
cuûa taäp theå 12c2
Taäp theå 12c2

30