You are on page 1of 5

Elementy terenu na polu bitwy:

BAGNA
SPIS TRECI:
BAGNA

TY

by

PEPE

&

2015

QC

BAGNO

-B

BAGNO

1-2 MOKRADA MIERCI


Kady model, ktry wkroczy na obszar Mokrade mierci, staje si
natychmiast celem losowo okrelonego zaklcia z Tradycji mierci (patrz
ROZDZIA XXIIII: MAGIA). Czar zostaje rzucony automatycznie i
nie moe by rozproszony.
To nie s zwyke moczary,
lecz wrzca i skrzca si masa Magii Shyish.

-B

3 RUCHOME PIASKI
Modele, ktre nie podlegaj zasadom specjalnym ISTOTA ETERYCZNA, LENY
DUCH lub LOT, znajdujce si cho czciowo na obszarze Ruchomych Piaskw
musz natychmiast wykona test S albo I w zalenoci od tego, ktry ze
wspczynnikw modelu jest wikszy. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje
uwiziony i do koca rozgrywki traktowany jest jako WzA!. Uwzgldniajc ten stan
rzeczy w momencie okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model
uwiziony w ruchomych piaskach jest traktowany jak model WzA!. Naley jednak
zauway, e za wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w trakcie
sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE.
Spalona socem ziemia kryje wiele puapek. Wielu
niewiadomych wojownikw zostao wcignitych przez ruchome
piaski - im wiksza ofiara, tym szybciej przypiecztowany jej los.

BAGNO

BAGNO

-B

4 STAW KRWAWEJ ZIEMI


Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Stawu
Krwawicej Ziemi podlegaj zasadzie specjalnej REGENERACJA.
W wodach tego bagna wrze
surowa moc Ghyran, Wiatru ycia.

-B

5 SPOWITE MG MOKRADO
Wejcie na Spowite Mg Mokrada wie si z duym ryzykiem, a
model musi wykona test terenu niebezpiecznego. Jednake, wszystkie
modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Spowitego Mg
Mokrada uznaje si na potrzeby gry za modele za oson cik.
Opar znad mokrada wisi w zimnym powietrzu, ukrywajc
tych, ktrzy tam przebywaj przed wzrokiem wroga. Z drugiej
strony, kto wie, jak groz kryje ta zimna, upiorna mga?
Wszak na pnocy kady zna legendy o demonicznych
Fimirach polujcych na swe ofiary pod oson mgy.

BAGNO

BAGNO

6 TRUJCE GRZZAWISKO
Bro uywana w walce wrcz przez modele bohaterw nalecych do
druyny przebywajcej na obszarze Trujcego Grzzawiska zyskuje cechy
ora ZATRUTY ATAK. Jednake, wszystkie modele poruszajce si
przez Trujce Grzzawisko musz wykona test Niebezpiecznego terenu.
yjce pord mtnej wody jadowite stworzenia umierciy ju
wielu wdrowcw. Jednak ci, ktrzy wiedz jak obchodzi si
z jadem, mog uy toksyn przeciwko swym wrogom.

7 ZWYKE BAGNO
To bagno nie wyrnia si niczym charakterystycznym
Bagna to obszar o utrzymujcym si nadmiernym
nawilgoceniu, poronity przez rolinno
przystosowan do specyficznych warunkw
zwizanych z duym nawilgoceniem.

BAGNO

-B

BAGNO

8 TRUJCY OPAR
Wszystkie modele znajdujce si cho czciowo na obszarze Trujcego
Oparu podlegaj zasadzie specjalnej GUPOTA. Urok Trujcego Oparu nie
dziaa na istoty podlegajce zasadzie specjalnej NIEZOMNO.
Nad trzsawiskiem unosi si gsty, tusty i lepki dym.
Lepiej nie wdycha trujcych oparw zbyt gboko.

-B

9 GRZZAWISKO
Modele, ktre posiadaj REDNI PANCERZ lub CIKI PANCERZ lub
PANCERZ Z ITHILMARU lub PANCERZ Z GROMRILU i wkrocz na obszar
Grzzawiska musz natychmiast wykona rzut na Ochron Pancerza. Udany rzut
oznacza, e okryty metalow zbroj model musi natychmiast wykona test S
albo I w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy.
Niepowodzenie oznacza, e model zostaje uwiziony i do koca rozgrywki
traktowany jest jako WzA!. Uwzgldniajc ten stan rzeczy w momencie
okrelania czy druyna musi wykona test rozbicia, model uwiziony w
grzzawisku jest traktowany jak model WzA!. Naley jednak zauway, e za
wyczony w ten sposb z potyczki model nie naley w trakcie sekwencji po potyczce
wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE.
Duszce, cuchnce zgnilizn grzzawisko kryje wiele puapek.

BAGNO

-B

BAGNO

11 TRZSAWISKO

10 MARTWA WODA
Wszystkie modele, ktre nie podlegaj zasadom specjalnym DEMON,
ISTOTA ETERYCZNA, LENY DUCH lub NIEUMARY, znajdujce si
cho czciowo na obszarze Martwej Wody musz natychmiast
wykona test WT, nieudany test oznacza, e trac 1 punkt W bez
moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, a do najbliszego rzutu w
TABELI EFEKT ZRANIENIA otrzymuj premi +2.
Gsta, pokryta czarnym wrzosem, cuchnca zgnilizn woda
jest siedliskiem niezliczonej iloci pasoytw i insektw, a
kade zachynicie moe okaza si fatalne w skutkach.

BAGNO

-B

-B

12 OPARZELISKO
Na koniec fazy ruchu naley wykona rzut K6 za kady model
przebywajcy choby czciowo na Oparzelisku. Wynik 4+ oznacza,
e model otrzymuje trafienie o SILE K6 bez moliwoci skorzystania
z Ochrony Pancerza.
Unoszce si nad oparzeliskiem gnilne opary zwiastuj jeszcze
groniejsze niebezpieczestwo kryjce si pod nigdy nie
zamarzajc ziemi.

Wejcie na Trzsawisko wie si z duym ryzykiem, a model musi


wykona test terenu niebezpiecznego.
Duszne, pokryte gstymi szuwarami trzsawisko pochono
ju wielu miakw, ktrzy odwayli si rzuci mu wyzwanie.