Pojmovnik

ABRI - udubljenje u stijeni, pripećak kojim su se ljudi u starije kameno doba koristili kao zaklonom ili zaštićenim boravištem. AMFORA - keramička posuda jajolika ili kuglasta oblika s naglašenim cilindričnim ili ljevkastim vratom te dvjema ručkama na vratu ili najširem dijelu posude. AMULET - predmet koji ljudi nose na tijelu kao čarobno sredstvo za obranu od raznih zala; privjesak (amajlija) s magijskim značenjem. ANTROPOMORFAN - poput čovjeka, čovjekoliki. APSIDA - u arhitekturi, polukružni ili polugonalni prostor, obično nadsvođen, dodan građevini u dužinskoj osi. APSOLUTNA KRONOLOGIJA - određivanje vremena prema stvarnim datumima, izražavanje starosti u godinama. (usp. Relativna kronologija) ARHAJSKI STIL - nastao u helenskoj sredini, prenesen na šire područje Mediterana, primjenjivan u arhitekturi, kiparstvu i plastici 6. st. prije Krista. ARTEFAKT - predmet izrađen ljudskom rukom, dakle "umjetno". Izraz se pretežito rabi za oruđe starijeg kamenog doba. ASKOS (grč.) - posuda za piće koja služi kao vrč od kojega se oblikom razlikuje - nije postavljen vertikalno i nema izrazite stajaće površine. ATAŠA - dio drške kojim se ona pričvršćuje za tijelo metalne posude; često oblikovan dekorativno. BIKONIČAN - izraz koji označava da kakav predmet ima oblik dvaju suprotstavljenih stožaca čije su osnove spojene. BOREAL - vremenski odsječak holocena oko 7000. do 5500. g. prije Krista, obilježen klimatskim zatopljenjem. Prosječna temperatura za dva stupnja viša od današnje. BUTA - keramička jajolika posuda s dva para ručki. CIZELIRANJE - postupak pažljiva i završna finim oruđem izvođena dotjerivanja površine metalnog predmeta. C14 - v. Datiranje radioaktivnog ugljika DATIRANJE RADIOAKTIVNOG UGLJIKA - metoda koja se u arheologiji i geologiji primjenjuje za određivanje apsolutne starosti organskih nalaza. Temelji se na spoznaji da sve živo tijekom života iz atmosfere prima radioaktivni ugljik (C14). Taj proces prestaje nakon smrti pa se radioaktivni ugljik počinje raspadati u normalan ugljik (C12). Vrijeme potrebno da se količina radioaktivnog ugljika raspadne na polovicu početne vrijednosti iznosi oko 5700 godina. Mjerenjem odnosa količine radioaktivnog ugljika i normalnog ugljika, moguće je odrediti vrijeme koje je proteklo od smrti određenog živog bića. DILUVIJ - danas zastarjeli izraz za pleistocen, odnosno ledeno doba. "ETAŽNA" PROFILACIJA - razvedeni oblik posude u profilu u dva ili tri zaobljena odsječka. FEMUR - bedrena kost FIBULA - spona za zakopčavanje odjeće. FILIGRAN - zlatarska tehnika kojom se žica lemi na podlogu; izrađeno u srebru, zlatu ili bronci. FRANKO-KANTABRIJSKA UMJETNOST - umjetnost špiljskog zidnog slikarstva na prostoru današnje južne Francuske (osobito pokrajine Dordogne) te sjeverne i istočne Španjolske. Vrhunac doseže u vrijeme magdalenijenske kulture. Najpoznatiji su nalazi u špiljama Altamira, Lascaux, Nlauc, Font de Gaume, Les Trois Ftéres.

GRAFITNO SLIKANJE - slikanje uzorka grafitom na keramičkoj podlozi; često je i cijela posuda prevučena grafitom pa je površina crna i sjajna. GRANULACIJA - zlatarska tehnika ukrašavanja kojom se sitne kuglice leme za podlogu; izvodi se u srebru, zlatu i rijetko u bronci. GRAVIRANJE - fino urezivanje ukrasa u metalnu podlogu. GRIFON - fantastična životinja orijentalna podrijetla. HAMANGIA KULTURA - neolitička kultura rasprostranjena u Dobrudži (Rumunjska, Bugarska), poznata po nalazima keramičkih statueta polaganih u grobove. HOLOCEN - geološka oznaka za najmlađe razdoblje razvitka Zemlje koje je počelo završetkom ledenog dobaprije otprilike deset tisuća godina. Stariji naziv je aluvij. HORROR GALICUS - strah od Gala; izraz je nastao i navođen u antičkih pisaca nakon keltskog prodora kroz Italiju do Rima 387. g. prije Krista. HORROR VACUI - strah od praznog,neispunjenog prostora. IKONOGRAFSKI - opisuje i tumači ukrase i simbole na likovnim prikazima. INCIZIV - zub sjekutić. INGOT - oblik prenošenja lijevana sirova metala određene težine i sastava. INKRUSTACIJA - ukrašavanje umetanjem, odnosno utiskivanjem finijeg ili skupocjenog materijala u jednostavnu podlogu. U prapovijesti izraz označava ukrašavanje keramičkog posuđa pri čemu se prah dobiven drobljenjem školjaka ili puževih kućica utiskuje u urezane ili udubljene ukrasne motive. Najčešće je taj prah bijeleboje, ali može biti crven ili žut. INTERGLACIJAL - u ledeno doba toplo razdoblje izmešu dviju oledbi u kojima je klima sličnija današnjoj, a katkad i toplija. ISKUCAVANJE LIMA - v. toreutika. ITIFALIČAN - s izrazitim ili naglašenim simbolima muškosti. IVERAŠKO ORUĐE - paleolitičko oruđe izrađeno odlamanjem ivera od kamene jezgre. Iver oštrih rubova mogao se rabiti kao oruđeza rezanje ili daljnjom obradom preraditi u različito specijalizirano oruđe; svrdla, dubila, šiljke. JEZGRAŠKO ORUĐE - paleolitičko kameno oruđe oblikovano okresivanjem kamenoga grumena ili oblutka, odnosno jezgre, uz pomoć drugog kamena ili koštane palice. KANELIRA - uzdužna plitka užljebina, utor, brazda; žljebast ukras na stupu ili na keramičkom posuđu. KANTHAROS (grč.) - posuda s dvije visoke drške. KÖRÖS KULTURA - prva neolitička poljodjelska kultura u prostoru jugoistočne Mađarske, nazvana prema rijeci Körös. Srodna je starčevačkoj kulturi sjeverne Hrvatske. KOSTENKI - nalazište iz vremena mlađeg paleolitika na obali rijeke Don u Ukrajini. Stanište paleolitičkih lovaca s tragovima nastambi, velikom količinom kamenih izrađevina te bogatom figuralnom plastikom (ljudski i životinjski likovi) izrađenom u kosti, slonovači ili kamenu. KRATER (grč.) - široka posuda s dvije drške namijenjena pripremanju vina za gozbu; javljaju se brončani i keramički primjerci, najčešće bogato ukrašeni. KRONOLOGIJA - prikaz nekih događaja vremenskim slijedom od najstarijeg prema najmlađemu. KULT - vjerski, religiozni obred; služenje i obožavanje božanstva. KUROTROFAN (grč.) - uzgajatelj(ica) djeteta, dojilja. LARI I PENATI - u starorimskoj mitologiji kućni duhovi; dobre duše predaka. LENĐELSKA KULTURA - niz srodnih kulturnih pojava kasnog neolitika na području srednje Europe, u prvom redu prepoznatljivih po oslikanom keramičkom posuđu.

LEPENSKI VIR - ribarsko-lovačko naselje iz vremena prijelaza iz mezolitika u neolitik, poznato po dobro sačuvanim temeljima trapezoidnih nastambi i po osebujnim kamenim skulpturama. LICENSKA KERAMIKA (njem. die Litze) - keramika ukrašena otiskom usukane vrpce. LIJEVANJE U TEHNICI "IZGUBLJENOG VOSKA" (a cera perduta, á cire perdute) postupak modeliranja željena predmeta od voska, preko kojega se prevlači glina; pri pečenju gline vosak iscuri i tako se dobiva profinjeni kalup sa svim ukrasnim pojedinostima; kalupi služe za jednokratnu uporabu. LITIČKO RAZDOBLJE - razdoblje uporabe kamena za izradu oruđa i oružja. MEANDAR - linija koja teče izlomljeno pod pravim kutom, pojam nastao prema vrlo krivudavom toku rijeke Meandar u Maloj Aziji; linija ili traka vodi se pod pravim kutom i zavija; postoji ravni ili kosi meandar. MEANDROIDAN - poput meandra. MEGALITSKI (grč. megalit) - suhozidna građevina od velikog neobrađenog kamenja. MEGARON - trodijelna pravokutna građevina, sastoji se od trijema, predvorja i glavne prostorije u čijem se središtu nalazi ognjište, često između četiri stupa. MIKROLITI - sitne, kamene izrađevine koje su mogle služiti kao vršci za strelice ili zupci za harpune, pile, noževe ili srpove. MONOKROMIJA - ukrašavanje uporabom samo jedne boje. MURRUS GALICUS - na poseban način od kamena i drva sagrađen bedem u keltskim naseljima u Galiji; detaljno ih je opisao Cezar u svom djelu "O galskom ratu". NATUFIJEN (franc. natoufien) - natufijenska kultura, predneolitička kultura na Bliskom istoku čiji žitelji žive u stalnim naseljima, grade okrugle kolibe od sušene opeke i žanju samonikle, dakle divlje vrste žitarica. OJNOHOA - grčki naziv vrča za vino, izrađivanog od bronce ili keramike. OLDOWAN - najstarija paleolitička kultura jednostavno okresanih oblutaka, nazvana prema nalazištu u klancu Oldowai u Tanzaniji (2-1,5 milijuna godina). OPPIDUM (lat.) (oppida) - karakterističnim bedemima utvrđena kasnolatenska naselja (v. murrus galicus) OPSIDIJAN - crna ili siva staklasta stijena vulkanskog podrijetla, zbog oštrih rubova u prijelomu, prikladna za izradu oruđa za rezanje. ORANT - lik u molitvenom stavu raširenih ili podignutih ruku, dlanova okrenutih prema gore. PALISADA - ograda ili prepreka od zašiljenih stupova probodenih u zemlju, često su na vrhu nasipa. PEKTORALNI NAKIT (PEKTORAL) - nakit koji se nosi na grudima, s ukrasnom i kultnom ulogom. PLEISTOCEN - ledeno doba, stariji vremenski odsjek kvartara, posljednjeg geološkog razdoblja u razvoju Zemlje. POLIKROMIJA - ukrašavanje uporabom više različitih boja. PRIJE SADAŠNJOSTI - oznaka koja se dodaje apsolutnim datumima dobivenima mjerenjima pomoću različitih modernih fizikalnih ili kemijskih metoda. Kao godina sadašnjosti konvencionalno se uzima 1950. PROBOJ, LIJEVANJE NA PROBOJ - posebna tehnika lijevanja brončanih predmeta pri kojoj se ukras postiže otvorima u stijenci predmeta. PROTOMA - naziv za ljudsko poprsje ili prednji dio životinjske figure koja je ukrasni element u likovnoj ili primjenjenoj umjetnosti te u arhitekturi. PSEUDOFILIGRAN - zlatarska tehnika ukrašavanja kojom se lijevanjem oponaša filigranski ukras, v. filigran PSEUDOGRANULACIJA - zlatarska tehnika ukrašavanja kojom se lijevanjem imitira granulirani ukras, v. granulacija

PUNCIRANJE - postupak ukrašavanja kojim se sa stražnje strane iskucani motivi reljefno ističu na prednjoj strani predmeta. RELATIVNA KRONOLOGIJA - određivanje vremena prema međusobnom odnosu pojedinih kultura ili razdoblja bez obzira na utvrđene stvarne datume (usp. apsolutna kronologija). RITON - posuda u obliku životinjskog roga, životinjske glave ili općenito stilizirane životinje. ROMANELIJEN (franc. romaneilien) - kultura na prijelazu kasnog paleolitika u mezolitik, rasprostranjena u južnoj Italiji. RUČNI KLIN - kameno oruđe šiljasto jajolika ili bademasta oblika, načinjeno od kamene jezgre okresane s obje strane. SEDIMENT - naslaga, taložina SINKRETIZAM - spajanje različitih, katkada i proturječnih nazora, znanja ili vjerovanja SITULA - vjedro s pomičnim drškama koje se utiču u nosače pričvršćene pod obodom posude. SKEPTAR (grč.) - vrsta žezla SOLARNA SIMBOLIKA - sunčeva simbolika SPONDILUS - sredozemna školjka spondylus gaederopsis osobito cijenjena u prapovijesti za izradu nakita; narukvica, privjesaka, zrna ogrlica. STRATIGRAFIJA - arheološka metoda proučavanja slojeva koji leže jedan iznad drugoga. Ako nije bilo nikakvih tektonskih ili mehaničkih poremećaja, oni najdonji su stariji, a gornji mlađi pa tako i arheološki nalazi u njima. Razdvajanjem kulturnih slojeva u zemlji, moguće je odrediti vremenski slijed određenih pojava. STRATUM - sloj SUPSTRAT - jedinstvena materijalna osnova različitih pojava, procesa ili kultura. U arheologiji podloga, osnova, temelj na kojem se razvija neka kultura. ŠARNIR - način spajanja igle i luka fibule pomoću zakovica. TELL - umjetni brežuljak nastao taloženjem ruševina nastambi i različitih otpadaka te stalnim obnavljanjem naselja na istom položaju tijekom duljeg vremena i kroz nekoliko ljudskih generacija; višeslojno naselje. TOLOIDAN (grč. tholos) - građevina u obliku košnice. TOREUTI - majstori koji izrađuju fine metalne predmete hladnim putem. TOREUTIKA - obrada metala hadnim putem, čekićem i jednostavnim instrumentima s nutarnje strane sa svrhom izvedbe reljefna ukrasa na površini. TOTEM - životinjski znak ljudske zajednice, roda ili plemena koje smatra da potječe od te životinje i drži je svojom zaštitnicom. TREMOLIRAN UKRAS (tal. tremolo) - isprekidanim urezima izveden ukras. TUMUL - kružni zemljani ili kameni humak nasut iznad jednog ili više grobova; grobni humak izrađen od zemlje ili kamena ili kombinaciji obojega. TUTULI - ukrasne pločice izrađene od vrlo tanka lima, našivane na odjeću. VENERA - u starorimskoj mitologiji božica ljubavi i ljepote. VOTIVNI - zavjetni. ZSELIS KULTURA - kultura srednjeg neolitika u zapadnoj Mađarskoj, jugozapadnoj Slovačkoj, Moravskoj te Donjoj Austriji. Pripada kompleksu linearnotrakaste keramike. ZOOMORFAN - u obliku životinje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful