You are on page 1of 28

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 6 (183)

26 MARCA 2015
ISSN: 2080-3664

powiat raciborski edukacjA

Abycie wrd trosk nieatwego dzi ycia,

Wadze powiatu chc poczy Mechanik z CKU, a Budowlank z Ekonomikiem i ZSZ.

w kadym czowieku...

pawe strzelczyk

Nad koncepcj reorganizacji zawodowego szkolnictwa


ponadgimnazjalnego zarzd
pod kierownictwem wicestarosty Marka Kurpisa pracowa
intensywnie ostatnie dwa miesice, cho sama idea zrodzia
si jeszcze w poprzedniej kadencji. Przygotowana koncepcja zakada stworzenie z dniem
1 wrzenia 2015 r. dwch centrw ksztacenia zawodowego i
ustawicznego z siedzib w Raciborzu. Reorganizacja jest podyktowana trzema gwnymi
czynnikami: 1) niem demograficznym, a w konsekwencji
znaczcym spadkiem uczniw;
2) koniecznoci wikszego powizania szkolnictwa zawodowego z ksztaceniem ustawicznym; 3) kontynuacj poprawy
warunkw ksztacenia zawodowego, przede wszystkim w
oparciu o rodki w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 2020.
12 i 13 marca odbyy si
spotkania z pracownikami
szk, ktre maj zosta scalone. Wpierw argumentw organu prowadzcego wysuchaa
kadra Ekonomika, Budowlanki
i Zasadniczej Szkoy Zawodowej, dzie pniej - Mechanika i Centrum Ksztacenia Ustawicznego. Nastpnie koncepcja
bya konsultowana w kadej ze
szk oddzielnie.
Wicestarosta wyjania, dlaczego akurat szkolnictwo zawodowe wymaga reformy. W Raciborzu do oglniakw uczszcza
30% modziey, do technikw
47%, za do szk zawodowych
27%. W skali wojewdztwa i
R E K L A M A

Zdaniem starosty Ryszarda Winiarskiego (na zdj. z lewej)


i jego zastpcy Marka Kurpisa zamieszanie zwizane z
powtrk wyborw do rady powiatu nie wpynie na opnienie reorganizacji. Radni maj przegosowa zwizane z ni
kwestie w maju.
kraju liczby te ksztatuj si nastpujco: 45% licea, 37% technika i 17% zawodwki.A skoro 70% modziey uczy si w
technikach i zawodwkach, ni
szczeglnie dotknie te placwki.
- W cigu ostatnich 5 lat ubyo
nam 500 uczniw. To jedna dua szkoa - podkrela.
Reorganizujc ksztacenie
zawodowe wadze maj nadziej zniwelowa nieubagane
skutki niu demograficznego,
licz np. na utrzymanie trendu
cigania modziey z ociennych powiatw. Do tej pory
bilans ten jest korzystny, 15%
uczniw przyjeda do Raciborza z rybnickiego, wodzisawskiego, gubczyckiego i kdzierzysko-kozielskiego, podczas
gdy wyjeda jedynie 5%. Inn
korzyci ma by pozyskanie
praktycznie ju zaklepanych

3,5 mln z z nowego europejskiego rozdania. Pienidze te


maj by wykorzystane na remonty i doposaenie ju istniejcych pracowni, a take
powstawanie nowych. To z kolei stwarza przesanki do powstawania nowych kierunkw
ksztacenia.
Przy przygotowaniu reorganizacji korzystano z dowiadcze Sosnowca i Gliwic. - adna
szkoa nie bdzie zlikwidowana, kierunki ksztacenia zostan zachowane. Rozwizane zostan jedynie zespoy szk, w
ich miejsce powoane centra zapewnia wicestarosta. Zmiany maj wej w ycie ju od
nowego roku szkolnego. Od
31 sierpnia zostan powoane
dwa centra ksztacenia: w skad
pierwszego wejd dotychczasowe ZSE, ZSBiRR i ZSZ, w skad

drugiego - ZSM i CKU. Na reorganizacji najbardziej straci zawodwka, ktra poegna si z


dotychczasow siedzib, a jej
pracownicy i uczniowie zostan rozdzieleni pomidzy dwie
pozostae jednostki. Nie stanie
si to jednak od razu, a stopniowo przez najblisze lata, do
sierpnia 2018 roku.
Z reguy przy takich dziaaniach najwicej obaw pracownikw przeksztacanych
placwek budzi zachowanie
zatrudnienia. To nieodczny
efekt zmian i tym razem te nie
uda si unikn redukcji. Jak
jednak zapewnia zarzd, ma to
si odbywa kroczco, przez kilka lat. W pierwszej kolejnoci z
utrat zatrudnienia mog liczy
si osoby nabywajce prawo do
emerytury czy innych wiadcze. Na pocztku nie ma by
redukcji etatw wsparcia: pedagogw, logopedw, pracownikw bibliotek, etc. Jeli chodzi o kadr pedagogiczn, to
najwicej powodu do niepokoju
maj nauczyciele przedmiotw
oglnych, ale i w ich przypadku, zgodnie z zapewnieniami,
ma obej si bez szoku.
W samych szkoach z niejakim fatalizmem przyjto plany starostwa. Cho nauczyciele
i kadra nie ukrywaj licznych
wtpliwoci, wydaje si, e obdzie si bez wikszych komplikacji. Najwicej zastrzee - co
zrozumiae - wnosi rodowisko
ZSZ, gdy ta szkoa jako jedyna
poegna si ze swoj siedzib.
Szczegy s aktualnie dopracowywane, pki co wiadomo,
i dyrektorzy dwch centrw
bd wyonieni w konkursach
jeszcze przed wakacjami.

potrafili wierzy w zwycistwo dobra

- yczy Redakcja

region - policja

mier motocyklisty
Fot. KPP Racibrz

Fot. Pawe Strzelczyk

Wielka reorganizacja szk rednich

Motocyklista dozna powanego urazu gowy.


Zmar w szpitalu.
Zgin, bo nie mia kasku
na gowie.
W Jejkowicach doszo do
tragicznego wypadku. Zdarzenie miao miejsce na ulicy Niewiadomskiej. 50-letni
mczyzna podczas testowania motocykla yamaha, nie
zapanowa nad pojazdem i
przewrci si. Motocyklista
dozna urazu gowy i natychmiast zosta przewieziony

do rybnickiego szpitala. Po
kilku godzinach zmar. Jak
ustalili policjanci, 50-letni
mieszkaniec powiatu raciborskiego by zainteresowany kupnem tego motocykla.
Wanie na tej ulicy testowa
maszyn. W t feraln przejadk wybra si niestety
bez kasku.
p

2 Wiadomoci

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

racibrz pomoc spoeczna

Nie chc pracowa w Castoramie ze wzgldw religijnych


pawe strzelczyk

Za najwikszy sukces
programu Droga do pracy Halina Sacha, dyrektor
Orodka Pomocy Spoecznej, uwaa fakt, i dziki
niemu zatrudnienie znalazo 65 osb, przewanie dugotrwale bezrobotnych, z
duymi problemami spoecznymi, rnymi zaburzeniami, uzalenieniami.
Osoby takie niezwykle ciko aktywizowa. Gros podopiecznych OPS-u alergicznie reaguje na jakkolwiek
propozycj podjcia pracy:
- Z naszego punktu widzenia nie ma bezrobocia. Praca jest, tylko nie chc pracowa - relacjonowaa dzi na
posiedzeniu miejskiej komisji owiaty. Przykady? Jeden z podopiecznych wykrci si od propozycji etatu w
Castoramie, gdy wizao si

to z prac w niedziele. A to
jest sprzeczne z jego przekonaniami religijnymi. Innemu nie chciao wstawa si
o 4.00 rano, poniewa zaburzaoby mu to rytm dzienny.
S te tacy, ktrzy nie przepracowali ani jednego dnia
od kilkunastu lat.
Program przynosi oczekiwane efekty, dlatego dyrektor auje nie bdzie duej realizowany. Skoczyo
si po prostu finansowanie
zewntrzne. Ostatnio wydawano na ten cel ponad 300
tys. z, ok. 10% tej sumy wykada miasto. Inn metod
aktywizowania zawodowego klientw OPS s prace
spoeczne. Ostatnimi czasy
skorzystay z nich 34 osoby.
Problem w tym, i ta forma
zatrudnienia gwarantuje jedynie 10 godzin tygodniowo.
Std wikszo bardzo niechtnie je podejmuje.

Fot. Pawe Strzelczyk

Wikszo podopiecznych OPS-u nie chce pracowa.

koko
w castoramie zarabia si wicej
ni w urzdzie! Wanie licz ile
wypatki wpynie za marzec..
niejednemu by oczy wyszy ze
zdziwienia
Src
Trzeba byo rozda te 300 ty
z. Ciekaw jestem czy szefowa
Raciborskiego OPS-u pracowaa by w niedziel?
L.L
Nie mam slow !!!! Ja tez czasami musze pracowac w niedziel!!!!do glowy by mi nie przyszo
wykrci sie wiara powinno sie
takim osobom wogule pozabierac wszelk pomoc!!!!! Dlatego

tak sie dzieje bo sie wszyscy z


nimi cackaja i pozwalaja im na
to masakra
An. B.
A ja, ze wzgldw religijnych,
nie mysl oy na zasiki dla
darmozjadw.
G.D.
Piknego dokonaa osdu, nie
ma co - specjalistka od rynku
pracy si znalaza...
J.K.
S ludzie w tym miecie ktrzy
chtnie by przejli ich miejsca
po to eby mie prac i pieniki Wic jak nie pasuje to do widzenia i jakie wykrcanie si
wiar...to s jakie arty

122 tys. komentarzy na raciborz.com.pl

Dyrektor Halina Sacha (w rodku) uwaa, i nie wszyscy


korzystajcy z pomocy Orodka Pomocy Spoecznej
zainteresowani s zatrudnieniem

Redakcja nie utosamia si z komentarzami,


ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

racibrz - bezpieczestwo

powiat raciborski - zdrowie

Parkowanie na osiedlach zmor straakw

470 tys. z na sprzt


dla szpitala

Pojazdy blokuj dojazd w przypadku akcji ratowniczej.


Problem by naganiany ju wielokrotnie, czy to w
mediach, czy wrd przedstawicieli wadz samorzdowych. Niestety, na co zwracaj zmagajcy si z nim na
co dzie straacy, w wiadomoci spoecznej niewiele si
pod tym wzgldem zmienio.
- Ludzie gdyby mogli, wjechaliby samochodem do domu - poskary si czonkom
powiatowej komisji zdrowia
Jan Pawnik, szef raciborskiej
stray poarnej. Dotyczy to
zwaszcza najwikszych raciborskich osiedli, jak np. przy
Katowickiej, orskiej czy Mysowickiej, ale to nie jest regu i problem wystpuje niemal wszdzie. A przecie im
czas potrzebny na interwencj jest krtszy, tym wiksze
prawdopodobiestwo zapobieenia tragedii. Straacy
od czasu do czasu prowadz
akcje uwiadamiajce, czasami interweniuje stra miejska
jadc na miejsce i kac mandatami. Bez wikszych rezultatw.
Z tym samym problemem
borykaj si te inne suby,

Fot. Pawe Strzelczyk

pawe strzelczyk

na zakup aparatury i sprztu medycznego dla Zakadu


Diagnostyki Przyrzdowej i
Terapii oraz Oddziau Wewntrznego II.
I tak do zakadu diagnostyki trafi: wieogastrospor,
procesor obrazu, monitor
LCD i myjnia endoskopowa
(czna warto to 319,6 tys.
z), za na intern aparat USG
i defibrylator (150,4 tys. z).
ps

powiat raciborski - zdrowie

nie szczepimy si
przeciw grypie

- My jestemy w stanie dojecha na miejsce zdarzenia na czas. Jednak zastawiona samochodami droga przecipoarowa moe znaczco opni interwencj - przestrzegaj straacy.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Dotacja powiatu pozwoli


lecznicy na zakup aparatury i sprztu medycznego.
Radni powiatowi na
ostatniej sesji zadecydowali o
udzieleniu dotacji celowej w
kwocie 470 000,00 z z budetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakadowi
Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr.
Jzefa Rostka w Raciborzu

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 255 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

jak pogotowie i policja, cho


na akcje jed pojazdami o
wiele mniejszych gabarytach.
Zamiast szybko i sprawnie
dotrze na miejsce zdarzenia,
czsto musz manewrowa
po zastawionej samochodami
drodze p-po. A przecie rozporzdzenie ministra jasno
wskazuje, jak ma wyglda
droga by mogy si ni porusza i manewrowa suby
interwencyjne. Dlatego szef
komisji Marceli Klimanek nie
ma wtpliwoci: - stra miejska powinna to bardziej zdecydowanie egzekwowa.

Zaledwie 2,4 % mieszkacw powiatu zaszczepio


si w 2014 na gryp. To
najniszy odsetek od 10
lat.
Grypa i infekcje grypopodobne zawsze byy najwikszym problemem epidemiologicznym w I oraz IV kwartale
roku i najczstszymi chorobami zakanymi na terenie powiatu raciborskiego. Najwicej zachorowa odnotowano
w grupach wiekowych 5-14 lat
oraz 15-64 roku ycia.
Od roku 2005 stan zaszczepienia mieszkacw powiatu raciborskiego przedstawia si nastpujco (kolejno
- rok i odsetek zaszczepionych): 2005 - 4%, 2006 4,4%, 2007 - 3,5%, 2008
- 3,5%, 2009 - 4,2%, 2010 3,1%, 2011 - 2,8%, 2012 - 2,5%,
2013 - 2,6%, 2014 - 2,4%.
Pomimo podjcia szeregu
dziaa w zakresie propago-

wania szczepie ochronnych,


oraz przeprowadzania przez
Powiatow Stacj Sanitarno Epidemiologiczn w Raciborzu akcji informacyjnych, skierowanych do spoeczestwa a
dotyczcych profilaktyki gry-

2,4 %
mieszkacw
powiatu raciborskiego w 2014
zaszczepi si
przeciw grypie

py, nie znalazo to podanego


efektu w liczbie osb zaszczepionych przeciwko grypie.
ps

GazetaInformator.pl >>

powiat raciborski samorzd

Fot. Ireneusz Burek

RIG rozdysponowaa
33 tys. z

Do tej pory Raciborska Izba Gospodarcza w cigu


wszystkich edycji Gwiazdki Serc uzbieraa i rozdzielia
ponad 350 tys. z. Na zdjciu Beata Stpie dyrektor
SP nr 1, ktra 17 marca odebraa akt przekazania 2000
zotych szkole.
wej (1200 z). Pienidze dostay
take ZSBiRR, ZSE, ZSM oraz
ZSZ (po 500 z dla szkoy). W
tym ostatnim przypadku fundusze przekazane zostan na
stypendia dla uczniw za dobre wyniki w nauce. Troje dzieci
uzyskao take pomoc pienin
na: dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego (1200 z), zakup
okularw korekcyjnych (500 z)
i na sfinansowanie szczepie
(500 z). Uroczysto przekazania pienidzy odbya si 17 marca w hotelu Racibor.

region - komunikacja

PKS zawiesza kursy


Powodem zmian jest mae zainteresowanie przejazdami.
1 kwietnia PKS w Raciborzu zawiesza niektre kursy.
Wykrelone z rozkadu zostan kursy: Racibrz - Grzdzin
(odjazd o godz. 6.00), Polska
Cerekiew - Racibrz (odjazd o
godz. 17.10), Miejsce Odrzaskie - Racibrz (odjazd godz.
16.49). Kursy w odwrotnej relacji zostan zachowane.

Spka rezygnuje take


z organizacji przejazdw na
trasie Racibrz - Rybnik Racibrz przez Lyski. W dalszym cigu, po zawieszeniu
linii Racibrz - Rybnik przez
Lyski, PKS bdzie obsugiwa
kursy relacji Racibrz - Rybnik, w cigu poczenia pospiesznego Racibrz - Krakw.
p

racibrz - policja

Trzech na jednego
Pobili i obrabowali
44-latka z opolskiego.
Policja zatrzymaa trzech
mieszkacw Raciborza w
wieku od 19 do 30 lat, ktrzy
noc na ul. Dugiej dopucili
si rozboju. Sprawcy pobili
44-letniego mieszkaca wojewdztwa opolskiego, a nastpnie dokonali kradziey telefonu komrkowego, czapki,

kluczy. Policjanci szybko namierzyli osoby, ktre mogyby mie zwizek z rozbojem.
Caa trjka trafia do policyjnego aresztu. Jeden z nich zosta tymczasowo aresztowany.
Wszyscy usyszeli natomiast
zarzuty. Za robj grozi kara
do 12 lat wizienia.
ps

kunia raciborska - turystyka

Budowa przystani
na Rudzie
Kunia Raciborska bdzie miaa dwie przystanie
wodne.
Do Urzdu Gminy w Kuni
Raciborskiej wanie dotary informacje o dofinansowaniu projektu Dokumentacja budowlana przystani szans na rozwj
turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim z Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej 2007-2013
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Celem projektu

jest opracowanie dokumentacji


budowlanej przystani turystycznych/wodnych na rzekach Gminy Kunia Raciborska. Opracowanie dokumentacji umoliwi
wstpne przygotowanie do realizacji inwestycji polegajcej
na budowie dwch przystani
wodnych na rzece Ruda. Dokumentacja bdzie kosztowaa
nieco ponad 19 tys., a dofinansowanie ponad 18 tys. z.
p

region

Wybory do rady powiatu


do powtrki!

w skrcie

Do urn pjdziemy najprawdopodobniej pod koniec kwietnia.


Fot. Pawe Strzelczyk

racibrz - edukacja

Pienidze zebrane podczas


Gwiazdki Serc trafiy do potrzebujcych.
Zebrana podczas ostatniej
edycji Gwiazdki Serc kwota 33
tys. z zostaa przekazana na sfinansowanie ciepych posikw
dla uczniw szk podstawowych nr 5, 7, 8, 1 (po 2000 z na
szko), sfinansowanie ciepych
posikw oraz organizacj obozu
sportowego Animusz w Zespole Szk Specjalnych (6000 z),
na wakacyjn koloni dla dzieci upoledzonych z Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upoledzonym (2000 z), na przybory
szkolne dla uczniw Katolickiej
Niepublicznej Szkoy Podstawo-

Wiadomoci 3

26 marca 2015, nr 6 (183)

pawe strzelczyk

W czwartek, 19 marca
Sd Apelacyjny w Katowicach oddali zaalenia na
wyrok Sdu Okrgowego
o niewanoci wyborw w
dwch obwodach, gdzie doszo do zamiany kart. Decyzja jest ostateczna. Zaalenia byy wynikiem pomyki,
do ktrej doszo w dwch
okrgowych komisjach wyborczych w Raciborzu w
wyborach do rady powiatu. Pomyka polegaa na zamianie kart wyborczych. W
jej wyniku wyborcy w Budowlance i SMS gosowali
nie na swoich kandydatw.
Sd Okrgowy w Gliwicach
uzna wybory w tych obwodach za niewane, wyrok
zosta oprotestowany, std
sprawa trafia do Katowic.
Rozstrzygnicie Sdu Apelacyjnego jest wice.
Konieczne zatem bd nowe wybory w dwch
obwodach gdzie doszo do
pomyki. W rezultacie 12

12 obecnych radnych powiatowych


z Raciborza straci swoje mandaty.
obecnych radnych powiatowych z Raciborza stracio swe mandaty. S to Dawid Wacawczyk, Dominik
Konieczny, Piotr Olender,
Marek Kurpis, Ryszard Winiarski, Katarzyna Dutkiewicz, Jan Kusy, Anna Wacawczyk, Artur Wierzbicki,
Marceli Klimanek. Wano
ich mandatw upyna 24
marca. Zarzd powiatu odwoa wic zaplanowan na
ten dzie sesj i zarzdzi
sesj nadzwyczajn dzie

wczeniej. W jej trakcie radni przegosowali midzy innymi powoanie nowej rady
spoecznej szpitala, udzielenie lecznicy wsparcia na zup
sprztu. Ostatecznie odrzucono te skarg na dziaanie
poprzedniego starosty. Od
rody 25 marca rada powiatu funkcjonuje w niepenym
skadzie. Zgodnie z ca procedur - powiadomienie wojewody, ogoszenie terminu
- powtrka wyborw odbdzie si 26 kwietnia.

Renowacja
wskotorwki
Rusza renowacja Zabytkowej Stacji Kolei Wskotorowej w Rudach. Wkrtce w
pobliu stacji utworzonych
zostanie 15 nowych miejsc
postojowych. Planuje si take dostosowanie wejcia dla
osb niepenosprawnych oraz
wymian ogrodzenia i nawierzchni. Wyremontowana
zostanie rwnie nawierzchnia istniejcego peronu.
Zadbaj o cieki
Wkrtce na dobre ruszy sezon
rowerowy. Urzd Miasta w
Raciborzu ogosi przetarg
na utrzymanie cieek rowerowych na waach przeciwpowodziowych. cieki maj by
wykoszone, szczeliny pomidzy kostkami uzupenione.
Firma, ktra wygra przetarg
bdzie odpowiedzialna za
utrzymanie cieki w dobrym
stanie a do 27 listopada
2015 r.
Zagina
Kornelia Szymiczek

racibrz - samorzd

Budet obywatelski od 2016 roku


Prezydent proponuje, aby
mieszkacy wspdecydowali o podziale ponad
1 % miejskiego budetu.
O tym, czy tak si stanie zdecyduj jednak radni. Jeli popr oni projekt uchway to
budet obywatelski bdzie
funkcjonowa w Raciborzu ju
w 2016 roku. - Budet obywatelski jest demokratycznym
procesem, ktry powierza
obywatelom prawo alokowania czci rodkw z budetu
miejskiego.
Uchwaa ma na celu budowanie warunkw dla roz-

1,5 mln z
- tak kwot od
2016 roku bd
mieli do dyspozycji
mieszkacy Raciborza w ramach
Budetu Obywatelskiego

woju spoeczestwa obywatelskiego poprzez zwikszenie


partycypacji mieszkacw w
decydowaniu o kierunkach
rozdysponowania rodkw
finansowych budetu Miasta
Racibrz - czytamy w uzasadnieniu uchway. Uruchomienie budetu obywatelskiego
w kwocie 1 500 000 zotych
(stanowicej ponad 1 % wydatkw budetowych) umoliwi mieszkacom bezporedni wybr zada do realizacji w
danym roku budetowym.
ps

krzyanowice - turystyka

Rozbudowa bazy turystycznej


Krzyanowice wybuduj
kuchni letni i punkt informacyjny.
Miasto uwaa turystyk za
jeden z najwaniejszych punktw w swojej strategii rozwoju. Dowodem na to jest kolejny projekt realizowany przez
gmin. Tym razem urzdnicy
pochylili si nad modernizacj infrastruktury turystycznej
wzdu rzek Odry i Olzy. Projekt

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita
Polska Przekraczamy Granice. W ramach zadania ma zosta wykonana kuchnia letnia
z wiat na rowery, punkt informacyjny oraz toalety z prysznicami. Punkt informacyjny ma
by zlokalizowany w Tworkowie. Zadanie obejmuje rwnie

dziaania nie objte dofinansowaniem, na ktre skadaj si


m.in. wycinka drzew, wymiana
ogrodzenia, wykonanie przycza kanalizacyjnego. Wykonawca w ramach prowadzonych
przez siebie prac ma nie tylko
zorganizowa roboty budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne
oraz zadaszeniowe.
p

Konkurs Domu Ksiki


Z produkcji czego w XIX w syn Racibrz?
Nagrod ksika
Do wszystkich chopcw, ktrych kochaam
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje


Kornelii Szymiczek z Raciborza. Kobieta wysza z domu
6 marca okoo godz. 19.00 i
do tej pory nie wrcia. Rysopis: 60 lat, wzrost 170 cm,
szczupej budowy ciaa, wosy
ciemne dugoci do ramion
spite w kucyk, oczy piwne,
twarz pociga. Kada osoba,
ktra posiada jakkolwiek
informacj na temat miejsca
pobytu zaginionej proszona
jest o kontakt z policj (nr tel.
32 459 42 86 lub nr alarmowy 997).
Darmowe
przedszkola
Wjt Rudnika chce, by
mieszkacy pacili wycznie
za wyywienie swoich pociech
w przedszkolu. Od 1 wrzenia wyduone bd rwnie
godziny funkcjonowania placwki. Przedszkola na terenie
gminy Rudnik bd otwarte
od godz. 6.30 do 16.30.
Mistrzostwa
ratownikw
Powiat raciborski bdzie
gospodarzem tegorocznych
Otwartych Mistrzostw lska
w Ratownictwie Medycznym, ktre odbd si 13-15
maja. Zmagania ratownikw
medycznych to niezwykle
widowiskowa, ale i wielce
potrzebna impreza, na ktr
zjad zespoy ratownicze z caego kraju.
wito miasta
Chocia Dni Wodzisawia
lskiego odbd si dopiero 19-21 czerwca to ju teraz
poinformowano o tym, kto
wystpi dla mieszkacw.
Wrd gwiazd znajduj si
Luxtorpeda, ki an, Papa
Dance, Magorzata Ostrowska, Najlepszy Przekaz w Miecie, Liber i Natalia Szroeder
oraz Agnieszka Chyliska.

4 Edukacja

26 marca 2015, nr 6 (183)

racibrz edukacja

racibrz - edukacja

Budowlanka najlepsza
w okrgu

Brick Award 2015


dla raciborzanek
Fot. Projekt sutudentek PWSZ

Studentki architektury z nagrod gwn


w polskiej edycji konkursu Brick Award 2015.
paulina krupiska

R E K L A M A

Zwycistwo w Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejtnoci Budowlanych.
649 uczniw przystpio do
zawodw okrgowych XXVIII
edycji Olimpiady Wiedzy i
Umiejtnoci Budowlanych.
Przeprowadzono je w Nysie,
Bydgoszczy, Lublinie, Wieluniu, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Biaymstoku, Gdasku,
Katowicach, Zielonej Grze i
Stargardzie Szczeciskim.
Uczniowie raciborskiej Budowlanki (Sabina Biczysko,
Aneta Marcinek, Kacper Le-

wiski, Tomasz Stosiek, Piotr


Skotarek, Tomasz Wycisk i Adrian Zagoa technicy budownictwa) startowali w okrgu
poudniowo-zachodnim w Nysie. Rywalizowali ze szkoami
z Brzegu, Gogwka, Gorzowa,
Jeleniej Gry, KdzierzynaKola, Kluczborka, Kodzka,
Nysy, Opola, Strzelina, widnicy, Wabrzycha, Wrocawia i
Zbkowic lskich. Podobnie
jak w roku ubiegym, raciborska
Budowlanka zdobya tytu najlepszej szkoy okrgu poudniowo-zachodniego. 82 uczestni-

kw wyonionych z okrgw,
bdzie rywalizowao w etapie
centralnym w Warszawie 17
kwietnia.
Ponadto Tomasz Stosiek,
ucze IV Klasy Technikum Nr
2 w ZSBiRR w Raciborzu, zaj indywidualnie II miejsce i
bdzie reprezentowa Racibrz
w finale centralnym. Niewiele punktw do finau (IV miejsce w okrgu w Nysie) zabrako
Sabinie Biczysko, najmodszej
uczestniczce Olimpiady.
p

racibrz - edukacja

Mistrzowie ortografii

Projekt Brick to Heaven autorstwa Justyny Lebiedzik,


Martyny Dziurskiej, Karoliny Krupy z PWSZ w Raciborzu
zosta nagrodzony w kategorii projektw przygotowanych
przez studentw kierunkw architektonicznych. Zakada
on przestrze wielofunkcyjn, ktra bdzie stwarza
nowe, szerokie moliwoci architektoniczne, a take bdzie
autonomicznym dzieem sztuki.
trygujcy wyraz struktury
przestrzennej, ktrej warto znaczeniowa wiedzie
do odkrywania coraz gbszych skojarze kulturowych i filozoficznych. Dostrzeona inspiracja form

jednego z najpowszechniej
stosowanych elementw
budowlanych ceramicznego bloczka szczelinowego przemienia za pomoc
architektonicznego warsztatu codzienno w poezj.
Stanowi spotkanie wspczesnego z odwiecznym i
pokazuje, e przeywanie
architektury moe wie
odbiorcw w sfery przey
metafizycznych. Nagrod
dla najlepszych adeptek architektury jest patny, dwumiesiczny sta w uznanej
pracowni Are Stiasny/Wacawek.

Do walki o tytu stano 26


uczniw.
O tytu Mistrza Ortografii
walczyo 26 uczniw ze szk
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs otworzy wicedyrektor liceum Marek Ry.
Witajc uczestnikw, podkreli, e polska ortografia nie naley do atwych. Uczestnikom
yczy powodzenia.
W kategorii szk ponadgimnazjalnych zwycizc zosta Micha Smereka (II LO w
Raciborzu). Na drugim miejscu
uplasowaa si Joanna Kostka (II LO w Raciborzu), a na
trzecim Oliwia Warczok (ZSE
w Raciborzu). W kategorii
szk gimnazjalnych pierwsze
miejsce zaja Paulina Miketa
(Gimnazjum nr 3 w Raciborzu). Drugie miejsce zaj Marek Czyszczo (ZSO w Kuni
Raciborskiej), a trzecie Kamich
Mucha (Gimnazjum nr 2 w Raciborzu).

Fot. Krystyna Stanik

Ogoszono laureatw
drugiej, polskiej edycji
konkursu architektonicznego Brick Award 2015.
Pomysodawc i organizatorem konkursu jest firma Wienerberger, wiodcy
producent ceramicznych
materiaw budowlanych
na wiecie. W jury zasiadali
eksperci brany architektonicznej: dr hab. arch. Ewa
Kuryowicz, Ryszard Jurkowski, Maciej Miobdzki, Grzegorz Stiasny, Ewa
Porbska, Piotr Sarzyski
oraz Grzegorz Pitek. Do
tegorocznej edycji konkursu zgoszono prawie 70
obiektw i projektw.
Nagrod gwn przyznano budynkowi mieszkalno-usugowemu, ktrego projekt powsta w
pracowni HS99. Jednoczenie obiekt, zwyciy w kategorii Dom wielorodzinny
(budownictwo wielomieszkaniowe). Jury oceniao
jednak nie tylko gotowe ju
budynki, ale take projekty. Tutaj okazj do popisu
mieli architekci. Do konkursu swoje prace zgosiy
take studentki kierunku
architektura w Pastwowej
Wyszej Szkole Zawodowej
w Raciborzu.
Projekty przygotowane
przez studentw kierunkw
architektonicznych
przyznano dla opracowania
konkursowego Brick to Heaven, autorstwa studentek:
Justyny Lebiedzik, Martyny
Dziurskiej, Karoliny Krupy
z PWSZ w Raciborzu. Jury
uznao ten projekt za in-

<< GazetaInformator.pl

W konkursie udzia wzio 26 uczniw


ze szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu raciborskiego.
W komisji zasiadali: Joanna
Malinowska, Monika Janowska
(II LO), Patrycja Sergiel (ZSM),
Violetta Man (ZSE), Lucyna
Flegel (Gimnazjum w Pietrowicach Wlk.), Marcela Szymaska

(Gimnazjum w Krzanowicach),
Marek Absalon (ZSO Rudnik)

region - konkurs

Wie okiem obiektywu - konkurs


Zarzd Wojewdztwa lskiego ogosi konkurs fotograficzny.
Celem konkursu fotograficznego pt. Wie Wojewdztwa lskiego okiem obiektywu jest promowanie walorw
kulturowych i przyrodniczych
lskiej wsi oraz dobrych praktyk sucych zrwnowaonemu rozwojowi obszarw wiejskich. Do udziau w konkursie
mog przystpi wszystkie osoby, ktre amatorsko lub profe-

sjonalnie zajmuj si fotografi


i s zameldowane na terenie
wojewdztwa lskiego.
Zdjcia nadesane do konkursu bd oceniane w trzech
kategoriach: tradycja, krajobraz, dobre praktyki. Regulamin Konkursu dostpny jest
na stronie www.slaskie.ksow.
pl. Prace konkursowe wraz z
formularzem zgoszeniowym
naley przesa na adres:
Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego, ul. Li-

gonia 46, 40 037 Katowice,


Wydzia Terenw Wiejskich
Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem Konkurs fotograficzny Wie Wojewdztwa
lskiego okiem obiektywu.
Zgoszenia naley skada
do 10 kwietnia. Zdjcia nadesane po wyznaczonym terminie nie bd bray udziau w
konkursie. Rozstrzygnicie do
31 maja.
k

-$326.$6$022%521$
'/$.$'(*2

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

6]NRD3RGVWDZRZDQUXO6RZDFNLHJR5DFLEyU]
PRG]LHGRUROL RG FRG]LHQQLH

6(16(,-$&(.WHO

www.aikido-raciborz.pl

=HVSy6]NROQR*LPQD]MDOQ\XO-DQD3DZD,,$1G]D
PRG]LHGRUROL RG ZWF]Z

6(16(,.$52/WHO
5\GXWRZ\*LPQD]MXPQUXO6WU]HOFyZ%\WRPVNLFK

VHPSDL'DZLGWHO

ZAP

RAS

ZAM
Y!

ZZZ$,.,'25$&,%25=SO

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 6/2015

GazetaInformator.pl 26 marca 2015 nr 6 (183)

region samorzd

Miliony na inwestycje
leszek iwulski

Samorzdy znowu sign po due pienidze z


Brukseli. W tym rozdaniu
miasta Subregionu Zachodniego mog uzyska a po
105 milionw euro. W pitek, 13 marca, w Urzdzie
Marszakowskim w Katowicach podpisano porozumienie w sprawie Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych.
Ze strony urzdu dokument
podpisa Marszaek Wojewdztwa lskiego Wojciech
Sauga oraz czonek Zarzdu Wojewdztwa Gabriela
Lenartowicz. Pienidze pochodz z perspektywy finansowej na lata 2014 2020.
Regionalne Inwestycje Terytorialne to instrument w
rku samorzdw, ktry pozwoli na realizacj takich inwestycji, ktre cz w sobie
wsparcie pochodzce z kilku
osi priorytetowych. Mieczysaw Kieca, ktry jako szef
Subregionu Zachodniego
podpisywa porozumienie w
sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych powiedzia: - 105 milionw euro
pozwoli lokalnym samorzdom realizowa zadania,
ktre obejmuj m.in. inwestycje z zakresu rewitalizacji, przygotowania terenw
inwestycyjnych, gospodarki
wodno ciekowej, rozwoju
infrastruktury edukacyjnej,
gospodarki odpadami, podnoszenia efektywnoci energetycznej, a take pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Mog one czy wsparcie z


dwch funduszy, czyli z Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wedug urzdnikw w Brukseli takie podejcie pozwoli na kooperacj
wikszej liczby zaangaowanych w inwestycje samorzdw, a w konsekwencji poczenia si i rodkw
rwnie na realizacj projektw wikszych oraz bardziej kosztownych. W tym
rozdaniu unijnym szczeglne szanse na wykorzystanie
tego narzdzia maj inwestycje zwizane z produkcj
energii, ktra bdzie pochodzi z odnawialnych rde
oraz popraw efektywnoci
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Te rozwizania s szczeglnie istotne dla lska, dlatego e mog one przyczyni
si do znaczcej redukcji zjawiska niskiej emisji. Procesy
termomodernizacji, monta
instalacji solarnych, pomp
ciepa, czy wreszcie zakadania farm fotowoltanicznych
nie tylko znaczco obniaj
stenie pyu zawieszonego,
ale dziki pienidzom unijnym mog by realizowane
za stosunkowo niewielkie
pienidze. Finanse z tego
rda bd przeznaczone
take na zwikszenie potencjau inwestycyjnego na terenach typu brown field.
Dla wielu duych przedsibiorcw s one bardzo interesujce z uwagi na to, e

Fot. Tomasz ak, slaskie.pl

Dziki regionalnym inwestycjom terytorialnym samorzdy mog realizowa kosztowne projekty.


105
milionw
euro

trafi na realizacj
projektw w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych. 92 miliony bd pochodzi
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, pozostae 12 milionw
wyda Europejski
Fundusz Spoeczny.

Wojewdztwo lskie dysponuje w ramach RPO WL 2014-2020 kwot 3,5 mld euro.
W podziale tych rodkw uczestniczy kilka instytucji w regionie. Poza Zarzdem
Wojewdztwa i partnerstwami ZIT/RIT, powierzone zadania bd realizoway dwie
instytucje: lskie Centrum Przedsibiorczoci i Wojewdzki Urzd Pracy. Na zdjciu
marszaek, Wojciech Sauga na spotkaniu, podczas ktrego doszo do podpisania
porozumienia w sprawie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
firmy nie musz traci ju
czasu i pienidzy na uzbrajanie terenu. Po te pienidze moe wic sign zarwno Wodzisaw (strefa
ekonomiczna na Olszynach
oraz na terenach byej kopalni KWK 1 Maja), Rydutowy oraz Racibrz (strefa

ekonomiczna na Bartka Lasoty, strefa ekonomiczna na


Ostrogu). rodki mog by
pozyskane rwnie na inwestycje zwizane z ochron
rodowiska, w szczeglnoci
z rozbudow oczyszczalni
ciekw oraz zwikszeniem
iloci unieszkodliwionych

odpadw. Ponadto dziki


rodkom unijnym ma zwikszy si dostp do edukacji
na poziomie przedszkolnym
oraz poprawi si wizerunek
polskiego szkolnictwa zawodowego. Pienidze zostan przeznaczone na wzrost
atrakcyjnoci
transportu

publicznego. Wreszcie rodki trafi do tych samorzdw, ktre chc poprawi


dostp swoich mieszkacw
do usug spoecznych oraz
postawi na aktywizacj
spoeczno gospodarcz na
terenach, ktre bd rewitalizowane. Kwota, z ktrej bd mogy skorzysta samorzdy, to 105409146 euro.
rodki pochodzce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosz
92913363 euro. Kwota pochodzca natomiast z Europejskiego Funduszu Spoecznego opiewa bdzie na
sum 12493783 euro.

R E K L A M A

!
e
i
n
za

i
w
z
o
r
e
z
s
ep

jl
a
n
erz

i
b
y
W

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

DLA

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

powiat raciborski ywienie

Pczki i frytki smaone w dobrym oleju


Fot. Archiwum portalu raciborz.com.pl

6 PLUSY BIZNESU

R E K L A M A

W roku 2014 pod nadzorem PSS-E w powiecie raciborskim


znajdowao si oglnie 1222 rnych obiektw, z ktrych
skontrolowano 744. Przeprowadzono w nich 1272 kontroli.
Ponadto w ramach kontroli granicznej przeprowadzono
242 kontrole dotyczcej przywoonej lub wywoonej partii
towaru.
Jeli chodzi o kontrole
ywnoci, to najwiksze
zastrzeenia
sanepidu
budz produkty przeterminowane. Do przysmakw smaonych nie ma
zastrzee. Gorzej z lodami.

- W obszarze ywnoci
w 2014 roku najczciej
zgaszalimy zastrzeenia
co do artykuw przeterminowanych, przewanie
w obrocie ywnoci a nie
w zakadach ywienia - relacjonowaa Karina Talabska z raciborskiego Sanepidu w trakcie ostatniego
posiedzenia powiatowej
komisji bezpieczestwa.
Poza tym PSS-E dopatrzyo si czstego przetrzymywania produktw w
nieodpowiedniej tempera-

turze oraz braku higieny w


obiektach.
W 2014 sanepidowi narzucono odgrnie przeprowadzenie kilku akcji. W ich
ramach sprawdzano m.in.
jako tuszczw smaalniczych, ywno dostarczan bezporednio od rolnikw, czysto wzkw
i koszykw sklepowych,
znakowanie ywnoci dla
dzieci do lat 3 oraz jako
lodw porcjowanych. Nie
stwierdzono naruszenia
norm jeli chodzi o tuszcze, czyli frytki i pczki s
smaone w dobrej jakoci
olejach. Gorzej rzecz jeli
chodzi o lody - na 16 kontroli naoono 6 mandatw
za brak higieny.
ps

Poligrafia i Reklama
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

26 marca 2015, nr 6 (183)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
Terminale do kart patniczych.
Warto instalowa.

Po obnice opat interchange w 2014 roku


nastpuj kolejne zmiany.
Ustawowa obnika interchange - gwnego skadnika kosztu, jaki ponosz
handlowcy za przyjmowanie od klienta sklepu patnoci kart - ju zachcia
sklepy do instalowania terminali patniczych. Kolejne cicia stawek istotnie
zwikszaj zainteresowanie placwek akceptujcych patnoci kartami.
Prawdziwe zamieszanie wprowadzio wejcie w ycie od 1 stycznia 2015
uzgodnionego z Komisj Europejska programu Visa Europe wprowadzajcego
dla transakcji transgranicznych nisze stawki interchange: 0,2-0,3 proc.
Pojawia si moliwo oferowania punktom handlowo - usugowym w Polsce
usug rozliczeniowych po niszych stawkach, a to z kolei obnia koszty
dla przedsibiorcw.
Na obecnej sytuacji korzystaj zarwno sprzedawcy czyli sklepy i punkty
usugowe, jak i klienci. Dla konsumentw bowiem oznacza to wiksz sie
punktw akceptujcych patnoci kart, czyli wygoda w patnociach. Ju dzi
wida, e nisze stawki interchange zachciy tych handlowcw, ktrzy do tej
pory bali si kosztw wynikajcych z instalowania terminali patniczych.
Sytuacja dynamicznie si zmienia. W Polsce na 1 mln mieszkacw
przypada 7 tys. terminali patniczych, rednia w Europie to 18 tys. terminali.
Bezgotwkowo opacamy co dziesit transakcj detaliczn, a w Europie
jest to 40 procent - Patno kart jest wygodniejsza zarwno dla klientw jak
i sprzedawcw, zwaszcza przy upowszechnieniu funkcji zblieniowej. Naley te
pamita o innych funkcjonalnociach; pacc kart mona skorzysta z usugi
cash back (wypata gotwki przy patnoci bezgotwkowej) oraz z programw
lojalnociowych i rabatowych zaszytych w kartach patniczych.

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

gratis!
Mobile HS EJ
Idealna kasa dla
lekarzy i adwokatw
999 z*)

Bingo
Klasyka
gatunku

1799 z*)

Neo EJ

Do intensywnej
eksploatacji

1290 z*)

K10

Nowo
z klawiatur dotykow
Mini

999 z*)

Jota E

1450 z*)

Systemowe
rozwizanie

Sprawdzona
technologia

Firma SOFT-ib - oficjalny przedstawiciel sieci terminali patniczych:

Najserdeczniejsze yczenia zdrowych,


radosnych i spokojnych
wit Wielkiej Nocy,
w rodzinnym gronie

849 z*)

KOS

Maluch E.KO

1099 z*)

Maa i niedroga

Najtasza
na rynku
QR CoDe

Wygenerowano na www.qr-online.pl

- yczy zaoga SOFT-ib

*) Ceny katalogowe netto.

pytaj o

Odczytaj kod QR

PROMOCJE
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

26 marca 2015, nr 6 (183)

DLA

region inwestycje

racibrz handel

Ruch na kolei

Fot. Krystyna Stanik

Sklep Raczek - ju 65 lat


na rynku.

leszek iwulski

Peron kolejowy w Besznicy podczas remontu.


tory rozwieli na trasie caego
remontu potrzebne im maszyny oraz materiay. Nastpnie

Prawie

200
milionw

bdzie kosztowa
remont trasy
Rybnik-Chaupki

na torach pojawia si specjalna


maszyna suca do przesiewania podsypki. Pniej zdemontowano tory kolejowe i rozpoczy si prace polegajce na
ukadaniu torw na nowo. Prace montaowe s prowadzone
od strony Rybnika. Firmy, ktre

Fot. Marzena Ruczaj

Wszystko, co potrzebne w kuchni!

Trwaj intensywne prace


remontowe na trasie Rybnik - Chaupki.
Rewitalizacja linii kolejowej
na trasie Rybnik Chaupki ruszya w padzierniku ubiegego
roku. Wykonawc tej gigantycznej inwestycji jest konsorcjum firm Rubau Polska, Construcciones Rubau oraz Rover
Alcisia. Przedsiwzicie ma
kosztowa prawie 200 milionw zotych. Remont jest przeprowadzany na odcinku 32 kilometrw. Prace polegaj przede
wszystkim na wymianie torw
na caej trasie. W konsekwencji
prdko pocigw, ktre bd
przemierza ten odcinek, moe
wzrosn nawet 80 km/h. Ponadto, wyremontowane zostan
perony na stacjach kolejowych
w Rybniku Towarowym, Wodzisawiu lskim oraz w Olzie
i na 6 przystankach: w Rybniku
Rymerze, Radlinie Obszarach,
w samym Radlinie, w Czyowicach, Besznicy i Ryduszwadzie. Oprcz tego na stacjach
zainstalowany zostanie monitoring. Rewitalizacji poddane zostan 24 przejazdy kolejowe, a 39 rozjazdw zostanie
wymienionych. Zaplanowano
rwnie przebudow 31 rnych obiektw inynieryjnych
w rodzaju mostw, wiaduktw
i przepustw. Zmodernizowane
zostanie 22,4 kilometra trakcji.
Roboty prowadzone s z pen
par. - Najpierw robotnicy wykorzystujc jeszcze istniejce

<< GazetaInformator.pl

wykonuj zadanie maj do swojej dyspozycji na przykad koparki, ktre mog porusza si
zarwno na torach, jak i jedzi
normalnie. Z tego co obserwuj prowadzone roboty polegaj
nie tylko na wymianie torw,
ale rwnie na modernizacji
peronw. Na miejscu starych i
zniszczonych betonowych elementw tej czci infrastruktury kolejowej pojawiaj si nowe,
zbudowane z prefabrykatw.
Zgodnie ze specyfikacj wykonywanego zadania prowadzone s rwnie remonty trakcji
oraz konstrukcji inynieryjnych
na kolei. Wedug jest to niezwykle cenna inwestycja, poniewa
kolej powinna mie priorytetowe znaczenie dla komunikacji w
naszym pastwie.- powiedzia
Jan Psota, czonek Towarzystwa Entuzjastw Kolei.

R E K L A M A


  

 !!
"#$ 
%"&$
#% $ $&
'$("'&)
*%*"$*'!)

    
 !"###$!!% !"###$!&
 ' (  )*  (  )*

Sklep Raczek istnieje na raciborskim rynku handlowym od 65 lat.


Swoj histori zwiza z
ulic ksidza Jzefa Londzina, a nazw wzi od
nazwiska wacicieli. Od
lat dostarczamy Pastwu
najwyszej jakoci artykuy gospodarstwa domowego, przybory i naczynia kuchenne oraz
wiele artykuw upominkowych. Dbamy o najwysz jako sprzedawanych
przez nas produktw, estetyk ekspozycji jak rwnie profesjonaln obsug. Staramy si sprosta
yczeniom Naszych klientw realizujc wiele indywidualnych zamwie.
Dlatego pomimo oddalenia od gwnego traktu
handlowego miasta mamy cigle swoich staych,
wiernych klientw, ktrzy
sobie o nas przypominaj
i odwiedzaj nas przy okazji planowanych zakupw
czego do kuchni.
Dostarczamy towary
produkowane przy uyciu
najnowszych technologii.
Dziki temu zapewniamy
Pastwu artykuy cechujce si wysok wartoci
uytkow, idealnie zaprojektowane i wykoczone.
Wiemy, e nowoczesna
kuchnia wymaga dopracowania nawet najdrobniejszych detali i zapewnienie
Pastwu takich towarw

Sztuce na kad okazj.


W Raczku kupisz te na codzie i te od wita.

jest naszym celem. Posiadamy bogaty asortyment


garnkw, czajnikw, patelni i sztucw. Jeli szukaj Pastwo sztucw do
codziennego uytku znajdziecie je w Raczku, podobnie bdzie jeli zechc
Pastwo wybra sztuce w ekskluzywnej walizce, ktr wycigniecie na
specjalne okazje.
Wiemy, e klient cay
czas szuka nowoci dlatego Raczek oferuje Pastwu cae ich spektrum.
Nasz dewiz jest najwysza jako za przy-

stpn cen. Moecie nas


Pastwo znale przy ulicy Ksidza Londzina nr
10, vis a vis Kina Batyk. Zapraszamy od poniedziaku do pitku od
9.30 do 17.30, a w soboty
jestemy do Pastwa dyspozycji od 9 do 13. Mona
u nas zapaci kart, wystawiamy faktury vat, od
firm przyjmujemy patno przelewem i zawsze
mamy w kasie drobne
do wydawania. Wszystkim klientom, obecnym i
przyszym yczymy Wesoych wit.
Raczek
Sklep z AGD
ul. Londzina 10
Racibrz
tel. 32 415 33 45
Czynne: pn. - pt. 9.30 -17.30
sob. 9.00-13.00
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

26 marca 2015, nr 6 (183)

DLA

wodzisaw podatki

racibrz gospodarka

Ulga prorodzinna po nowemu

Kontrakty na elektrofiltry

Biuro Rachunkowe Sukces doradzi w jaki


sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem.

Rafako podpisao trzy


kontrakty warte 145 mln
z.

Od 1 stycznia 2015 roku


wesza w ycie nowelizacja
ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra podnosi o 20 proc. limity
ulgi podatkowej na trzecie i
kolejne dziecko oraz umoliwia pene wykorzystanie ulgi
przez najmniej zarabiajce
rodziny. Przepisy tej ustawy
pozwalaj na nowych, korzystniejszych zasadach rozliczy ulg na dzieci w deklaracji PIT za 2014 rok.
Kto jest uprawniony
do ulgi?
Do ulgi uprawnieni s rodzice, opiekunowie prawni
dziecka lub rodziny zastpcze, ktre wychowuj dziecko. Ulg mona odliczy na
dziecko niepenoletnie (do
18 roku ycia) lub na dziecko
pozostajce na wychowaniu
do 25 roku ycia, jeli nieprzerwanie studiuje i osiga przychody poniej 3 091
00z. Ulga jest rozliczana w
skali miesica.
Limit dochodu
przy uldze na jedynaka
Ju w rozliczeniach rocz-

nych za 2013 rok wprowadzono ograniczenie dla podatnikw chccych odliczy ulg
tylko na jedno dziecko. Drugi rok z rzdu podatnik nie
moe przekracza rocznego
dochodu w kwocie: 56 tys. z
(jeli jest osob samotnie wychowujc jedno dziecko) lub
112 tys. z (dla maestwa
wychowujcego jedno dziecko). Jeeli ten limit dochodu
zostanie przekroczony to ulga
nie bdzie przysugiwaa.

Zmiany na korzy
najbiedniejszych rodzin
Do tej pory bardzo wielu
podatnikw, zwaszcza tych
biedniejszych, mimo posiadania prawa do odliczenia ulgi
na kilkoro dzieci, nie moga
skorzysta z penej wysokoci odliczenia. Dziao si tak
w przypadku niskich dochodw albo pracy na czarno.
Wwczas wysoko sumy zaliczek na podatek dochodowy

zapaconych w cigu caego


roku podatkowego nie wystarczaa na pokrycie caego
zwrotu ulgi z tytuu kilkoro
dzieci. Dziki zmianie przepisw, wypeniajc PIT za
2014 rok osoby sabiej zarabiajce, bd mogy odliczy
ulg w penej wysokoci, gdy
wielko odliczenia zostanie
dla nich powikszona o kwot zapaconych w trakcie roku
skadek ZUS.
Przekazanie elektroniczne zeznania do Urzdu Skarbowego przyspiesza zwrot
kwoty nalenej nam, jako
nadwyki nad wpaconymi
zaliczkami. Do elektronicznego wysania zeznania wystarczy poda kwot przychodw
z poprzedniego roku. Biuro
Rachunkowe Sukces oferuje peen zakres pomocy w
tym zakresie, doradzamy w
jaki sposb najlepiej si rozliczy z fiskusem. Nasze biuro specjalizuje si w szerokim
wachlarzu rozlicza podatkowych, celnych i ZUS dziaalnoci gospodarczych: spek
handlowych, jednoosobowych dziaalnoci gospodarczych oraz spek cywilnych.

Biuro Rachunkowe Sukces, ul. Rybnicka 65, 44-300 Wodzisaw lski


tel.: 32 45 555 04, 884 88 00 14
mail: sukces.biurorachunkowe@gmail.com
Godziny otwarcia: Pon-Pt: godz. 8.00 - 16.00

Artyku sponsorowany

R E K L A M A

Modernizacja elektrofiltrw w Elektrowni Ostroka, Elektrowni Morava w


Serbii oraz Elektrociepowni Wybrzee w Gdasku to najnowsze kontrakty z
zakresu instalacji ochrony rodowiska podpisane
przez Rafako.
Kontrakt z firm Energa Elektrownie Ostroka
na modernizacj trzech
elektrofiltrw w Elektrowni Ostroka podpisany
zosta z kocem stycznia
2015 r. Jego warto to ponad 85 mln z netto. Realizacja tego projektu bdzie trwaa okoo trzech

Poligrafia
Reklama

tel. 32 414 90 30

Piecztki
Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Katalogi
Kalendarze
Gadety
reklamowe
Szyldy
Kasetony

lat. Prace ju ruszyy. Kontrakt z Elektrowni Morava w Serbii take zosta


ju podpisany. Realizacja
inwestycji rozpocza si
od razu po sfinalizowaniu
umowy i potrwa do wiosny
przyszego roku. Kontrakt
z EC Wybrzee w Gdasku
jest wart 11 mln z. Wkrtce rozpoczn si prace projektowe.
Kada z wymienionych
modernizacji bdzie przebiega w kilku etapach. Tego typu modernizacje
w kadym przypadku rozpoczynaj si ju na etapie
ofertowym, kiedy determinujemy zakres dostaw
i usug niezbdnych do
osignicia oczekiwanych

przez inwestora efektw


tj. gwnie obnienia poziomu emisji pyw. Po zawarciu kontraktu przystpujemy do opracowania
wszelkiego typu projektw
technicznych (dokumentacji) niezbdnych do wyprodukowania, montau i uruchomienia urzdze. Ten
etap trwa okoo 4 miesicy - tumaczy Pawe Pakowski, Dyrektor Zakadu
Elektrofiltrw Rafako S.A.
Nastpnie uruchomiony
zostaje proces produkcji
lub kompletacji urzdze,
ktre bd montowane
bezporednio na placu budowy.
p

10 PLUSY BIZNESU

26 marca 2015, nr 6 (183)

DLA

kdzierzyn gospodarka

powiat raciborski OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Dokocz wa w Turzu?

Go Turcja, Go Azoty
Fot. Pawe Strzelczyk

W dwa dni mona skoczy wa ale urzdy nie mog si dogada.

Wadysaw Gumieniak (drugi z lewej) i Waldemar Niemiec (trzeci z lewej), gdy tylko si
spotkaj, zawsze maj o czym rozmawia na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
pawe stelczyk

Odkadana przez wiele lat


budowa obwaowania po prawej stronie Odry w miejscowoci Turze w kocu doczekaa
si realizacji. Prace rozpoczy
si w ubiegym roku i maj si
zakoczy ju niedugo. Inwestycj realizuje firma Skanska.
Niestety, wa nie zapewni okolicznym terenom penego bezpieczestwa, gdy... koczy si
wraz z granic wojewdztwa
lskiego. Po stronie opolskiej
do zamknicia pozostaje wci
110 metrw.
Na ten swoisty absurd budowlany w czerwcu ub. roku
zwrci uwag radny powiatowy Wadysaw Gumieniak, od
lat walczcy o pene obwaowanie. Dzi podczas posiedzenia
powiatowej komisji zdrowia

powrci do tematu pytajc


Waldemara Niemca ze lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych, czy jest szansa
na dokoczenie zabezpiecze.
Jak si okazuje, uzupenienie 110 metrowej wyrwy to
kwestia nawiezienia 3600 metrw szec. ziemi. Niemiec przyzna, e byby w stanie upora
si z tym w 2 dni. Teoretycznie
wszystko wydaje si sprzyja
dokoczeniu budowy: tereny
nie s cenne przyrodniczo (co
oznacza brak przecigajcych
si procedur z uzyskaniem decyzji rodowiskowej), nale do
Skarbu Pastwa wic odpadaj ewentualne problemy z wywaszczaniem. Co stoi wic na
przeszkodzie?
Problem pojawia si jeli
chodzi o finansowanie. Chodzi o 600 tys. z. Wadze woj.

opolskiego stoj na stanowisku, i wyrwa bardziej zagraa


terenom po stronie woj. lskiego, wic to wanie lsk
powinien by bardziej zainteresowany i wyoy wymagan
kwot. Tymczasem inwestycja
jest finansowana z Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich,
w ramach ktrego nie mona
przesuwa rodkw do innego
wojewdztwa.
Jest jednak szansa, i sytuacja znajdzie pozytywne rozwizanie. Jak poinformowa
Waldemar Niemiec, w najbliszym czasie maj ruszy rozmowy lsko-opolskie i strony sprbuj znale sposb na
wsplne finansowanie. - Robimy wszystko, aby te procedury ukoczy. Mam nadziej, e
uda si jeszcze w tym roku - zapewni Gumieniaka.

powiat raciborski podatki

Z PIT w swojej gminie


Urzdnicy bd przyjmowa zeznania podatkowe.

Mieszkacy powiatu raciborskiego, ktrzy


jeszcze nie zoyli zeznania podatkowego za rok
ubiegy, nie bd musieli
fatygowa si do Urzdu
Skarbowego. Pracownicy
skarbwki w wyznaczo-

nych dniach bd przyjmowa PIT-y w gminach.


Pracownicy Urzdu
Skarbowego bd przyjmowa zeznania podatkowe w poszczeglnych
gminach wedug nastpujcego harmonogramu:
UG Pietrowice Wielkie
(08.04), UG Kornowac

(09.04), UG Rudnik
(10.04), UM Krzanowice
(13.04), UG Krzyanowice (14.04), UG Ndza
(15.04), UM Kunia Raciborska (16.04). Urzdnicy bd obsugiwa petentw w godzinach od
10.00 do 13.00.
p

racibrz nieruchomoci

Miasto chce kupi


dziak po cukrowni
Kupi i sprzeda mniej
wicej po tej samej cenie,
ale w caoci - taki plan ma
prezydent co do placu.

Wadze miasta nie ustaj w deniach cignicia


do miasta duego inwestora. Takiego, ktry byby
w stanie zagospodarowa
dziak po byej cukrowni,
aktualnie wystawion na
sprzeda przez syndyka po
upadej spce DOX z Jaworzna. Dlatego w programie marcowej sesji pojawi
si projekt uchway, ktrej
przyjcie przez rad umoliwi prezydentowi nabycie
do gminnego zasobu nieruchomoci w drodze zakupu prawa uytkowania
wieczystego (ustanowionego do grudnia 2089 roku)

nieruchomoci przy ul. 1-go


Maja - terenu po cukrowni
wanie.
Miasto ju wczeniej
wyraao ch nabycia
placu. Przeszkody byy rne, najczciej zbyt
wysoka cena, cho i to nie
odstraszao. Teraz cena za
metr kwadratowy jest duo nisza. O ile wczeniej
syndyk yczy sobie za 9,5
hektarow dziak 2,3 mln
(32 z/metr kw.), tak teraz
ju tylko 1,85 mln z. - Takie oczekiwania wyraali
mieszkacy podczas kampanii. Chcemy to kupi i
sprzeda w cenie nie niszej ni nabylimy. Niektrzy sugeruj nawet, by
zaoferowa inwestorowi to
za darmo, ale to nie wcho-

dzi w gr - tumaczy prezydent Lenk. Potencjalnego


inwestora ma zachci dobre pooenie komunikacyjne terenu i ssiedztwo
bocznicy kolejowej. Rwnie wczenie w struktury
strefy ekonomicznej. Minusem jest tytu wasnoci
- uytkowanie wieczyste.
W zamierzeniu dziaka
ma zosta w caoci przeznaczona dla jednego duego inwestora. Gmina
nie dysponuje innymi tak
duymi terenami. Mniejszym przedsibiorcom w
przypadku zainteresowania wadze oferuj dziaki
w strefie na Ostrogu oraz
na ul. Bartka Lasoty.
ps

<< GazetaInformator.pl

Na konferencji przybliono trudnoci zwizane


z eksportem na rynek turecki

Przedstawiciele Zakadw Azotowych uczestniczyli w konferencji zatytuowanej Go global. Go


Turkey 2015, ktra odbya si w Warszawie w
dniu 10 marca. Konferencja zorganizowana zostaa
przez dziennik Rzeczpospolita pod honorowym
patronatem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Brali w niej udzia ludzie niezwykle istotni dla promocji naszej gospodarki poza
granicami Polski, bowiem

jednym z zaproszonych
goci bya wiceprezes Pastwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Monika Pitkowska.
Swoje trzy grosze dorzucili rwnie przedstawiciele naszych zakadw.
Jednym z prelegentw w
panelu dyskusyjnym pod
nazw Praktyczne aspekty wejcia na rynek turecki by Wiceprezes Zarzdu Zakadw Azotowych
Dariusz Bednorz, ktry
przybliy obecnym dowiadczenia Azotw w dostarczaniu do tego kraju
alkoholi OXO. Dowiadczenia Azotw na ryn-

ku tureckim nie s nowe.


Pierwsze kontakty nawizane zostay ju w 2007r. i
oprcz kontaktw handlowych obejmoway rwnie
dziaania promocyjne (np.
udzia w targach PLAST
EUROASIA Istanbul 07).
Jednym z architektw wejcia Azotw na dynamicznie rozwijajcy si rynek
turecki bya obecna prezydent Kdzierzyna Kola
Sabina Nowosielska, ktra
jako czonek Zarzdu Zakadw Azotowych Kdzierzyn odpowiedzialna bya
za handel i marketing.
l

powiat raciborski nagrody

Filary Ziemi Raciborskiej


Zgoszenia przyjmowane
s do 15 kwietnia.

Uroczysto przyznania statuetek Filar Ziemi


Raciborskiej odbdzie si
dopiero w czerwcu, ale ju
teraz naley zgasza firmy,
ktre w szczeglny sposb
wyrniy si w 2014 roku.
Konkurs Filar Ziemi
Raciborskiej organizowany jest po raz sidmy. Od
czwartej edycji przybra
on charakter midzynarodowy. Przyznanie statuetek ma na celu uhonorowanie wybitnych osigni
przedsibiorstw, instytucji oraz osb fizycznych
R E K L A M A

zasuonych dla szeroko


rozumianego spoecznego i gospodarczego rozwoju Raciborza i Powiatu
Raciborskiego. Nagroda
przyznawana jest w siedmiu kategoriach: due firmy (powyej 250 pracownikw), rednie firmy (od
50 do 249 pracownikw),
mae firmy (od 10 do 49
pracownikw), mikro firmy (od 1 do 9 pracownikw), rzemioso, spoeczna
oraz za wspprac transgraniczn dla podmiotu z
Czech. Nagroda wrczana jest w formie statuetki, ktra przedstawia filar.
Elementem regionalnym

statuetki jest raciborska


renesansowa Baszta Miejska, ktra stanowi rwnie
cz skadow loga Miasta
Racibrz.
Szczegowe informacje
na temat Filaru Ziemi Raciborskiej dostpne s na
stronie www.rig-raciborz.
pl w zakadce Programy,
tam rwnie znajduje si
regulamin dotyczcy zasad zgaszania firm w poszczeglnych kategoriach.
Termin upywa z dniem 15
kwietnia. Organizatorem
konkursu jest Raciborska
Izba Gospodarcza.
p

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

26 marca 2015, nr 6 (183)

Reklama 11

12 Reklama
R E K L A M A

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

K
AT
E
D
O
D

Zabynij
na wiosn!

racibrz handel

Naturalne skarby w Mydlarni na Opawskiej


Kosmetyki do pielgnacji caego ciaa wykonane z naturalnych skadnikw.
Zadbaj o zdrow i pikn skr na wiosn. Pomog
Ci w tym wyjtkowe polskie
dermokosmetyki Sylveco.
Stworzone wycznie z naturalnych surowcw; olejkw,
mase, ekstraktw rolinnych, bez uycia chemicznych, sztucznych dodatkw.
Przeznaczone dla bardzo wymagajcych klientw - osb
o wraliwej skrze, a take
zmagajcych si z problemami takimi jak atopowe zapalenie skry, egzema, uszczyca. Jest to pierwsza firma na
wiecie, ktra wykorzystuje
niezwykle wartociowy ekstrakt z kory brzozowej zawierajcy betulin.
Jak dziaa betulina? Jest
naturalnym antyoksydantem, chroni przed wolnymi rodnikami i czynnikami
rakotwrczymi oraz powodujcymi starzenie. W atopowym zapaleniu skry i
uszczycy zmniejsza zmiany
R E K L A M A

skrne, obrzki oraz likwiduje wid.


Jest regulatorem wydzielania sebum, dziaa przeciwzapalnie, hamuje rozwj bakterii trdzikowych.
Leczy wypryski (egzema),
trdzik pospolity, rowaty i sterydowy. Ma dziaanie przeciwgrzybicze. Silnie
pobudza syntez kolagenu
i elastyny w skrze, a take
reguluje gospodark lipidow i wodn skry, zapobiega wic powstawaniu cellulitu, poprawia jej ukrwienie
i koloryt.
Skutecznie
zapobiega
pojawianiu si zmian barwnikowych w skrze, ktre
mog prowadzi do rozwoju czerniaka, oraz redukuje przebarwienia. Wykazuje
dziaanie przeciwwirusowe
zapobiega i agodzi objawy opryszczki. Wzmacnia
struktur wosw, stymuluje cebulki do wzrostu.

Zapraszamy na
bezpatne

Krem brzozowy
jest naturalnym
antyoksydantem.
Pomoe w wielu chorobach
skry, takich jak AZS,
uszczyca, egzema.

dermokonsultacje

Polecamy doskonae kremy do twarzy: brzozowe, rokitnikowe, nagietkowe, pomadki do ust, agodne ele
do mycia rumiankowy, tymiankowy, odywcze balsamy do ciaa, a take wyjtkowe szampony z betulin.
Oczywicie mog je stosowa rwnie osoby o zdrowej skrze cenice sobie naturaln pielgnacj, a krem
brzozowy polecamy nawet
maym dzieciom.

Mydlarnia i Herbaciarnia
Skarby wiata Caego
Racibrz, ul. Opawska 42
(Galeria Dukat)

27.03.15
w godz.
11.00 - 17.00

www.mydlarniaskarbyswiata.pl
Artyku sponsorowany

14 Zoty rodek

26 marca 2015, nr 6 (183)

racibrz zdrowie

<< GazetaInformator.pl

racibrz - uroda

Zadbaj o siebie na wiosn! Pena blasku na wiosn


Sztuka odywiania.
Jak je, aby czu si dobrze?
Sposb odywiania jest
podstawowym czynnikiem
wpywajcym na nasze zdrowie - warunkuje zarwno
dobre jak i ze samopoczucie. Gdy nie przykadamy do
niego odpowiedniej uwagi,
mog zacz pojawia si na
pozr bahe i bagatelizowane problemy, ktre w konsekwencji mog przerodzi si
w powane zachorowania.
Zamiast jednak wybiera si
do lekarza, zwr uwag na
to co jesz.
Dieta - niby rzecz prosta
i oczywista, ale czy aby na
pewno jest dobrana odpowiednio do potrzeb naszego
organizmu? W internecie czy
kolorowych czasopismach roi
si od rnego rodzaju modnych diet. Nie zawsze jednak
s one odpowiednio zbilansowane poniewa ciko mwi o indywidualnym dopasowaniu diety z internetu.
Dlatego warto zgosi si
po pomoc do specjalisty
wykwalifikowanego dietetyka ktry poprzez indywidualne podejcie do kadej
osoby ustali odpowiedni
diet pozwalajc poprawi samopoczucie oraz stan
zdrowia.
Dietetyk Sandra Kania
Palczewska oferuje poradnictwo ywieniowe w zakre-

sie: zdrowego odywiania i


modyfikacji stylu ycia, nadwagi i otyoci, niedowagi
oraz niedoywienia, ody-

Sprawd, jak zadba o cer,


by na wiosn bya wiea i pikna.

wiania kobiet cianych oraz


w okresie laktacji, dietoterapii w poszczeglnych jednostkach chorobowych.

Dietetyk
Sandra Kania Palczewska
ul. Stanisawa Drzymay 16/2
47-400 Racibrz
nr tel: 530 062 530
email: kontakt@dietetyk-raciborz.pl
www.dietetyk-raciborz.pl

Mrz, wiatr, brak soca,


niskie temperatury, ostre powietrze i przejmujca wilgo
nie s tym, co cera lubi najbardziej. Twarz to jedyna cz
ciaa, ktra pozostaje nieosonita cay rok, bez wzgldu
na pogod. Wystawiona na
bezporednie dziaanie niekorzystnych czynnikw atmosferycznych wymaga szczeglnej
troski. Jak wic najszybciej odmodzi i odwiey cer?
Kada kobieta czuje si
piknie, gdy jej skra jest odpowiednio nawilona, gadka
i ma adny koloryt. Dla prawidowej pielgnacji skry
niezbdne jest odpowiednie
zuszczanie, oczyszczenie oraz
nawilenie. Zuszczanie martwego naskrka jest niezbdne, jeeli chcemy cieszy si
zdrow cer. Warto w okresie
wiosennym uda si do studia
urody na zabiegi mikrodermabrazji, oxybrazji lub eksfoliacji
kwasami owocowymi. Kosmetolog dobierze odpowiedni zabieg do rodzaju cery klientki.
Dobrze dobrany peeling nie
tylko doda skrze blasku, ale
i poprawi jej kondycj. Po jego zastosowaniu skadniki za-

warte w kosmetykach bd si
lepiej wchania, a efekty codziennej pielgnacji bd bardziej widoczne. Na tego typu
zabieg warto umwi si wanie teraz. Wczesna wiosna,

zanim pojawi si ostre soce,


to bezpieczny czas na przeprowadzanie zuszczania, bo ryzyko powstania przebarwie jest
jeszcze stosunkowo niewielkie.
W zalenoci od rodzaju wykonanego zabiegu mona uzyska
rne efekty: od wygadzenia i
lekkiego rozjanienia kolorytu
skry a po gbokie dziaanie
odmadzajce i rozjaniajce

przebarwienia, a nawet spycenie blizn potrdzikowych.


Dodatkowym zabiegiem,
ktry wietnie sprawdzi si
po zimie jest RetixC. Nie tylko
usuwa on martwy naskrek,
ale take wygadza zmarszczki, nawila i rozwietla skr.
RetixCto nowoczesna i intensywna kuracja anti-agingowa,
gboko stymulujca i regenerujca skr. Efekt widoczny
jest ju po pierwszym zabiegu.
Wszystko za spraw kombinacji trzech skadnikw zawartych w Retix.C retinolu, czyli
witaminy A, witaminy C i antyoksydantw. Ich wysokie stenie stymuluje odnow komrkow, usuwa martwy naskrek
i intensywnie wygadza skr.
Z kolei zawarta w preparacie
wit. A podnosi odporno skry na infekcje.
Obud w sobie soce i zadbaj o siebie na wiosn! Nie
zwlekaj umw si ju dzi!
Wszystkie te, jak i wiele innych zabiegw znajdziesz w
ofercie Studia Urody Glamour. Przyjd do nas, zapoznaj
si z cennikiem i skorzystaj z
bezpatnej porady kosmetyczki. Zapraszamy!

Studio Urody Glamour


ul. Ogrodowa 5a, 47-400 Racibrz
(32) 4173206
www.glamour-rac.pl

Artyku sponsorowany

Artyku sponsorowany

racibrz - uroda

Hair Design - z pasji do fryzjerstwa


Studio fryzjerskie Hair Design oferuje peen zakres usug
poczwszy od koloryzacji, stylizacji, strzye, upi, a take
odpowiednio dobranej kuracji
pielgnacyjnej.
Wosy nasz pasj
Pomys na utworzenie
studia Hair Design wzi si
z chci stworzenia w Raciborzu profesjonalnego i piknego miejsca, ktrego zadaniem
bdzie tworzenie nowego, a
przede wszystkim niepowtarzalnego wizerunku naszych
klientw. Studio oferuje usugi fryzjerskie na najwyszym
poziomie, fachowo doradzi i
pomoe dobra produkty tak,
aby bya naprawd zadowolona. Kady klient traktowany
jest w sposb indywidualny.
Twoja fryzura bdzie olniewajco pikna, a wosy odywione i pene blasku. Studio
oferuje profesjonalne porady,
ktre pomog Ci w doborze
odpowiedniej fryzury i koloru. Uywamy tylko najwyszej
klasy kosmetykw do stylizacji i pielgnacji wosw firmy
Wella - w tym nowo - koloryzacj 3D. Naszym zdaniem
to wanie jako kosmetykw
jest podstaw do stworzenia
dobrej fryzury oraz wspaniale wypielgnowanych wosw.
Dowiadczenie naszych sty-

Fot. Hair-DESIGN

Innowacyjne metody pielgnacji, ciekawe upicia i fryzury na kad okazj.


listek zwizane z pielgnacj,
bezpieczn koloryzacj w poczeniu z profesjonalnymi
produktami zapewniaj usugi
na najwyszym poziomie. Tutaj nie tylko odmienisz swj
wygld, odwieysz wosy, ale
take spdzisz czas w przyjacielskiej atmosferze. Tworzc
studio przywiecao nam powiedzenie, e fryzjer to osoba,
ktra oprcz wosw dotyka
take twojej duszy.
Upicia na kad okazj
Suymy pomoc przy takich okolicznociach jak luby
- czyli strzyenie, modelowanie i czesanie Panny Modej,
studniwka oraz sylwester.
Do Panny Modej dojedziemy
za darmo. Pomoemy w kadej sytuacji, w ktrej wane
jest dobre uczesanie. ledzimy
wszystkie najnowsze trendy, a
fryzury wykonywane przez nasz
personel niczym nie odbiegaj
od tych, ktre wykonuje si w
wiatowej sawy salonach fryzjerskich. Koki, warkocze, loki,
trwaa ondulacja, a moe jaki
ciekawy splot? Zadbamy o to,
aby wygldaa piknie oraz
tak samo si czua. Proponujemy take niezwyke upicia
na zwyke okazje. Kobieta chce
bowiem czu si pikna w kadej sytuacji, a to wanie zdrowe, dobrze wygldajce wosy

Przyjd do Hair Design i cakowicie odmie swj wizerunek.


W studiu z powodzeniem prowadzone s metamorfozy.
Dowiadczenie naszych fryzjerw oraz wsppraca
z najlepszymi w regionie wizaystkami sprawi, e
bdziesz wyglda niesamowicie. Studio z powodzeniem
zorganizowao kilka takich akcji. Na swoim koncie mamy
take sesj w stylu lat 30-tych.
s jej najwiksz ozdob. Oczywicie w Hair Design nie zapominamy take o Panach. Dla
nich take posiadamy bardzo
ciekaw ofert. Proponujemy
nie tylko zwyke strzyenie, ale
rwnie modelowanie.
SPA dla twoich wosw
W Hair Design na pierwszym miejscu stawia si pielgnacj, regeneracj oraz odbudow. Natomiast gwnym

celem jest dla nas pielgnacja,


regeneracja i odbudowa. Salon
fryzjerski wyposaony jest w
specjalistyczny sprzt i kosmetyki, ktre umoliwi naszemu
zespoowi szczegow analiz
kondycji wosw, dziki czemu
dobranie odpowiedniej kuracji
nie bdzie stanowio najmniejszego problemu. Jako jedyne
studio w Raciborzu proponujemy zabiegi pielgnacyjne dla
wosw. Wykorzystujemy do

tego odywcze olejki z pestek


winogrona i olejek z awokado.
Te wyjtkowe skadniki maj
za zadanie nada mikkoci,
zdyscyplinowania oraz rowietlenia wosw. W ofercie posiadamy take olejki inspirowane
orientalnymi rytuaami. Jestemy w stanie z pen odpowiedzialnoci zagwarantowa zadowolenie z naszych usug. Na
tle konkurencji wyrniamy si
nowoczesnym wntrzem, niepowtarzaln atmosfer i wysokim profesjonalizmem. Stanowimy rozwizanie dla osb,
ktre szukaj usug na najwyszym poziomie nie uszczuplajc przy tym znacznie portfela.
Przeom w stylizacji
i koloryzacji
Jako jedyny salon w Raciborzu oferujemy przeomow usug ultra pielgnacyjnej stylizacji wosw Steam
Pod Loreal. Twoje wosy jeszcze nigdy nie wyglday lepiej!
Po tym jak poddasz si zabiegowi uzyskasz efekt wosw
ekstremalnie wygadzonych z
olniewajcym blaskiem. System zosta zaprojektowany do
kadego typu i koloru wsw,
w szczeglnoci dla wosw
zniszczonych. Przywraca gadko, jedwabisto, witalno
oraz zdrowy wygld twoich

wosw. Naszym klientkom,


ktre regularnie poddaj swoje
wosy koloryzacji proponujemy
Inoa. Do tej pory bya koloryzacja, teraz jest Inoa. To sze
tygodni intensywnego nawilenia i odywienia. Wyjtkowa
technologia, ktra wykorzystuje moc olejku. Koloryzacja
bez amoniaku, bez zapachw,
optymalny komfort skry gowy oraz wyjtkowa pielgnacja
wkien wosa. Proponujemy
take zabieg Cristal Ceutic.
To pierwsza metoda krystalizacji koloru. Gwarancja krystalicznego blasku. Kolor przez
sze tygodni wyglda tak, jak
w dniu koloryzacji. Ponadto
klientka otrzymuje ampuki do
domu tak, by moga sama podtrzyma efekt krystalicznego
blasku na duej.

Studio Fryzjerskie
Hair Design
ul. Gliwicka 14b
Racibrz-Markowice
tel. 669 900 637
www.studio-hair-design.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

26 marca 2015, nr 6 (183)

Zoty rodek 15

16 Zoty rodek

26 marca 2015, nr 6 (183)

racibrz zdrowie

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw - handel

Co na siebie woy?
Fot. Archiwum portalu raciborz.com.pl

W Textil Market ubierzemy tanio i modnie ca rodzin.

Cellulit - problem
estetyczny kobiet XXI w.
Skd si bierze i jak z nim walczy?
Cellulit jest efektem niedostatecznego wydalania kocowych produktw przemiany materii, a wic wadliwego
funkcjonowania ukadu limfatycznego. Zmiany s widoczne w postaci nieregularnych
zgrubie, guzkw podskrnych, ktre w zaawansowanym stadium zmiany staj si
bolesne. Cellulit niestety ma
tendencj do pogbiania si.
Nierwna skra jest zmartwieniem ponad 90% Europejek - take tych modych i
szczupych.
Fizjolodzy cellulit wi
z gospodark hormonaln, a
zwaszcza nadprodukcj estrogenw, zaburzeniami krenia wywoanymi nie tylko
brakiem ruchu, ale i zbyt ciasnym ubraniem, infekcjami
ginekologicznymi, zaburzeniami trawienia, gwatownym
przyrostem i spadkiem wagi,
a take uwarunkowaniami genetycznymi. Aby mc cieszy
si zdrow i pikn skr naley racjonalnie si odywia,
uprawia sport, wysypia si,
wypija co najmniej 2 litry wo-

dy mineralnej dziennie. Efekt


bdzie tym bardziej zadowalajcy, jeli poczymy zdrowy
tryb ycia z odpowiednimi zabiegami kosmetycznymi.
Jestemy po to, by pomc
Pastwu odnie zwycistwo
w tej walce, poprzez dobranie odpowiednich zabiegw
antycellulitowych. Oferujemy
rnorodne zabiegi z uyciem
profesjonalnego sprztu:
- Body Master Combo zabieg jest jedn z najskuteczniejszych metod walki z
cellulitem. Poprawia ukrwienie tkanek, drenuje nadmiar
pynw, wygadza, uelastycznia, ujdrnia skr. Przynosi
podane efekty w spalaniu
tkanki tuszczowej i redukcji
cellulitu.
- Megason - Nieinwazyjna liposukcja ultradwikowa. Skutecznie rozbija nagromadzony tuszcz, walczy
z najbardziej zaawansowanymi stadiami cellulitu. Zabiegi
warto poczy z aktywnoci
fizyczn lub elekrostymulacj,
ktra mamy rwnie w naszej
ofercie.

- Elektrostymulacja - to
zabieg, ktry stymuluje prac mini za pomoc prdu
przepywajcego przez elektrody umieszczone w odpowiednich punktach ciaa. Po
zabiegu minie s wzmocnione i ujdrnione.
- Fale radiowe - to najbardziej zaawansowany technologicznie system sucy do niechirurgicznego modelowania
sylwetki, redukcji cellulitu,
redukcji zmarszczek, ujdrniania i napinania skry.
Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty.
Uwaga! Tylko do 28 marca wiosenna mega promocja
w Yasumi. Wykupujc pakiet
zabiegw otrzymujesz drugi o
tej samej wartoci w prezencie.
Instytut Yasumi
ul. Matejki 2a/14
Racibrz
tel. 533 030 000
www.raciborz-yasumi.pl
Artyku sponsorowany

racibrz - uroda

Zastanawiaa si kiedy
nad tym w co si ubra w danej sytuacji? Chyba kada kobieta ma czasem taki dylemat.
Wybieramy si na spotkanie z
przyjacikami lub na spotkanie biznesowe i zastanawiamy
si nad tym, co bdzie odpowiednie. Wwczas najczciej
okazuje si, e nie mamy w
szafie niczego adekwatnego
do sytuacji. Wbrew pozorom
sytuacje takie zdarzaj si nie
tylko kobietom, ale rwnie
mczyznom. Oni take przywizuj bardzo du uwag do
tego, co na siebie zakadaj.
Jednak tutaj problem si
nie koczy. Gdzie pj, aby
ubra si tanio i zarazem modnie? Marzeniem kadego jest
sklep, do ktrego wejdzie si,
powie wybieram si na prywatk, chciaabym ubra co
eleganckiego i wygodnego, luR E K L A M A

Olniewaj wygldem na wiosn!


Profesjonalne zabiegi kosmetyczne i pielgnacyjne
w salonie Ma-estria.
Zapomnij na chwil o caym wiecie i poznaj cudown
moc relaksu w nowo otwartym salonie Ma-estria. Wystarczy godzina, dwie, a cae
zmczenie i napicie zniknie
jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki. Odpowiednio
dobrane zabiegi i kosmetyki
pozwol zatrzyma modo,
a najnowsze odkrycia kosmetologii i dowiadczenie naszego personelu przysu si
piknemu wygldowi Twojej
skry.
Salon Kosmetyki Pielgnacyjno-Odmadzajcej, mieszczcy si przy ulicy Warszawskiej 14a w Raciborzu zaprasza
na profesjonalne zabiegi nie
tylko Panie, ale take Panw.
Wszystko w atrakcyjnych cenach. Na wiosn dodatkowo
przygotowalimy dla klientw
specjalny, promocyjny cennik. Wychodzimy bowiem z
zaoenia, e kademu naley
si odrobina luksusu. U nas
ci na niego sta! Manicure
hybrydowy za 35, a mikrodermabrazja za 60 zotych.
Nasza oferta jest niezwykle bogata. Dla Pa - zabiegi na twarz, szyj i dekolt.
Nasze kosmetyczki dokonaj ocenu stanu i kondycji Twojej skry. Z pewnoci doradz i przedstawi
propozycj Odpowiednie-

Ubrania polskich producentw,


w dobrych cenach tylko w Textil Market.

go dla Ciebie zabiegu. Dojrzaym kobietom polecamy


diamont lift. Oprcz tego
proponujemy laser lifting,
darsonwalizacj, zabiegi
odmadzajce, rewitalizujce i nawilajce. Pomoemy ci pozby si trdziku,
ojotoku, a take zahamujemy ysienie oraz wypadanie
wosw. Take dla Panw
przygotowalimy ca gam zabiegw. Peny zestaw
zabiegw i cen na www.maestria.pl.
Do naszego salonu zapraszamy szczeglnie wiosn. To czas, kiedy nasze
ciao potrzebuje wikszej
uwagi. Szara, zanieczyszczona, umczona wielomiesicznym przebywaniem w
ogrzewanych pomieszczeniach skra wymaga gbokiego oczyszczenia i nawilenia.

W Ma-estria wszystkie zabiegi wykonywane


s przez wykwalifikowany personel, ktry posiada
wysokie kwalifikacje oraz
dowiadczenie. Dziki temu mog Pastwo czu si
u nas bezpiecznie i wyjtkowo. Znajd chwil dla
siebie, odwied nas i bd
pikna!

Salon Ma-estria
ul. Warszawska 14a
Racibrz
tel. 794 793 290
www.ma-estria.pl
Godziny otwarcia:
pon pt: godz. 10.00-18.00
sobota: godz. 9.00-13.00
Artyku sponsorowany

bi kolory szary i granatowy,


a ekspedientka w kilka minut
znajdzie co odpowiedniego. Sklepw z ubraniami jest
naprawd sporo. Ilo towaru moe przyprawi niejedn
osob o zawrt gowy. Sytuacja staje si kuriozalna, gdy
spord takiej iloci ubra nie
potrafimy wybra tego, ktre
nam odpowiada. Kompetencja sprzedawcy jest tutaj na
wag zota. Wraz z iloci towaru rosn take oczekiwania
klientw. Chcieliby kupi tanie
ubrania w dobrej jakoci.
Na wszystkie te potrzeby odpowiada Textil Market
w Wodzisawiu lskim. Towar, ktry znajdziemy na wieszakach i pkach w wikszoci przypadkw pochodzi od
polskich producentw. Jest
dobrej jakoci i w przyzwoitej cenie. Codziennie nowe

dostawy i promocje. Oprcz


tego fachowa i mia obsuga.
Pani Urszula, ktr tutaj spotkamy, ma naprawd wyjtkowy zmys dobierania ubra.
Nawet nie przypuszczasz, jak
niewielka zmiana wizerunku, moe wpyn na twj nastrj. Klienci s zachwyceni
- panie dlatego, e w kocu
kupiy co, co odpowiada ich
gustom, a panowie dlatego,
e zakupy nie trway dugo. U
nas wszystko wydaje si prostsze, gdy w centrum zainteresowania zawsze jest klient.
Jego potrzeby s dla nas najwaniejsze. Kadziemy nacisk
na niskie ceny i podamy za
trendami. Przy tym wszystkim
stawiamy na wygod.
Wszystkim Pastwu yczymy udanych zakupw, a
osoby, ktre maj taki zmys
jak pani Urszula, zapraszamy
do wsppracy.

Textil Market Wodzisaw


ul. Targowa 5
(budynek Kina Czar
pod Zoolandi)
tel. 665381735
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek 17

26 marca 2015, nr 6 (183)


wodzisaw usugi

tworkw - zdrowie

Zadbaj o swoje stopy

Instytut urody
Linno nagrodzony!

Osoby, ktre s zagroone


Zespoem Stopy Cukrzycowej
koniecznie powinny skorzysta z fachowej pomocy. Cukrzyk nie moe zapomina o
podstawowych zasadach pielgnacji stp.
Konieczne jest tutaj codzienne mycie stp w letniej wodzie z uyciem myda.
Stp nie mona moczy zbyt
dugo, gdy atwo wtedy doprowadzi do utraty ochronnych waciwoci skry. Dlatego tak istotne jest dokadne
osuszenie stp. Po umyciu
koniecznie naley przetrze
przestrzenie pomidzy palcami. Osoby naraone na Zesp Stopy Cukrzycowej nie
mog zapomina take o natuszczaniu skry. Do tego celu uywa si tylko i wycznie
kremw, zalecanych diabetykom. Szczegln ostrono
naley zachowa podczas obcinania paznokci. Nie mog
by one zbyt krtkie, gdy
wwczas mog wrasta. Na
tym pielgnacja stp jednak
si nie koczy. Przy realnym
zagroeniu Zespoem Stopy
Cukrzycowej istotne s nawet takie drobiazgi jak rodzaj
materiau, z ktrego wykonane zostay nasze skarpety.
Cukrzyk powinien wybiera
bezuciskowe skarpety baweniane. Obuwie take w aden
sposb nie moe uciska stopy.

Fot. Archiwum gabinetu PODOPEDI

Twoje stopy nios ci przez cae ycie


i zasuguj na to, aby o nie zadba.

Gabinet PODOPEDI mieszczcy si w Orodku


Zdrowia w Tworkowie zaprasza na bezpatne konsultacje.
Codzienna pielgnacja to
jedno. Czasami jednak warto
uda si do profesjonalisty i
poprosi go o porad. Pomoe ci w tym gabinet PODOPEDI, mieszczcy si w budynku
Orodka Zdrowia w Tworkowie. Tutaj na pewno pomog
ci, doradz i zadbaj o twoje
stopy. Walka z Zespoem Stopy Cukrzycowej to specjal-

no mgr Barbary Staniczek.


Jednak wachlarz usug gabinetu jest znacznie szerszy. W
ofercie znajdziemy take pedicure, bezbolesn korekcj
wrastajcych paznokci, usuwanie brodawek, terapie na
pkajce pity, usuwanie odciskw, rekonstrukcj pytki
paznokciowej. Gabinet oferuje rwnie wizyty domowe.

Gabinet PODOPEDI, mgr Barbara Staniczek


ul. Parkowa 1, Tworkw
tel. 692 470 328
Artyku sponsorowany

Rozstrzygnito prestiowy konkurs


na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014 roku.
Pod koniec minionego roku po raz pierwszy w Polsce
zorganizowany zosta plebiscyt na Najlepszy Salon Kosmetyczny 2014. Tytu lidera
w tak prestiowym przedsiwziciu to najlepsza z moliwych opinii wystawionych
przez Internautw. Zwycizc konkursu w powiecie wodzisawskim zosta znany i
ceniony Instytut Urody LINNO.
Gabinet od 4 lat wyrnia si na regionalnym rynku
usug kosmetycznych przede
wszystkim innowacyjnoci i
jakoci oferowanych usug.
Wprowadzajc nowoczesne
zabiegi do swojej oferty wyznacza standardy na lokalnym rynku kosmetycznym.
Instytut Urody LINNO
jako pierwszy gabinet na lsku wprowadzi kilka lat temu do swojej oferty kriolipoliz, a w tym roku jako jeden
z pierwszych gabinetw w
Polsce wprowadzi na rynek
innowacyjny system makijau permanentnego woskiej
firmy Biotek. Jako pierwszy
gabinet w miecie kilka lat
temu zapocztkowa zabiegi laserowe, oxybrazj czy
bogat ofert zabiegw na

Instytut Urody LINNO wyznacza standardy


na likalnym rynku kosmetycznym.
ciao, stajc si tym samym
wzorem do naladowania dla
innych gabinetw.
Wykwalifikowana kadra
kosmetologw, szeroka oferta zabiegowa i innowacyjny
sprzt najwyszej klasy docenili klienci naszego powiatu,
ktrzy w plebiscycie najwiksz ilo gosw oddali na Instytut Urody LINNO, uznajc
go tym samym za Najlepszy
Salon Kosmetyczny powiatu
wodzisawskiego 2014.

Instytut Urody LINNO


ul. 26 Marca 94b (I pitro)
Wodzisaw lski
tel. 791 321 333
www.linno.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

markowa odzie z Anglii


Pn-pt: 9.00-17.0
0
Sobota: 9.00-13
.00

W kady ponie

dziaek

MEGA DOSTAW
A
Z T REKLAM

na wszystkie ubrania

-10%

Racibrz, ul. Kochanowskiego 3 - obok

M J S T O M AT O LO G

i
SSHQLDP\G]LHFLFHPDU]HQLD

Rydutowy, ul. Traugutta 274 - obok PKS i Pastwowej Stray Poarnej

18 Sylwetki

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

region sylwetki

Bele kaj se rajzuj


anna zganiacz

Julia Rogowska oraz Mateusz Sebastian od czterech lat


podruj po wiecie. Tradycyjne wczasy i leniuchowanie
do oporu, szybko okazay si
dla nich nudne, dlatego postanowili wyj poza standardowy
model wypoczynku. Szukaj tanich lotw, podruj autostopem, a wszystko po to, by wyj
na spotkanie nowym miejscom,
innym kulturom i ciekawym ludziom.
Krok pierwszy: finanse
Zaoenie Julii i Mateusza
byo takie, by rodzice nie sponsorowali ich podry. Od trzech
lat zarabiaj w czasie wakacji.
W pitki oraz soboty mona ich
spotka w rybnickiej pizzerii
Dares, gdzie pracuj na nocki.
Wikszo zgromadzonych w
ten sposb pienidzy przeznaczaj na swoje wyprawy. Studenci nale do facebookowej
grupy zrzeszajcej fanw autostopu, gdzie czsto zdarzaj
si przepychanki o charakterze
ekonomicznym. - Kto pisze:
mam tysic zotych, gdzie powinienem pojecha? Kto odpisuje: le do Indii albo do Chin,
za kto inny: za tysic zotych
to ja bym zwiedzi p wiata.
Nie na tym to jednak polega,
by objecha cay wiat za pi
euro - opowiada Julia. - Nie widz sensu pojechania do przysowiowego Rzymu i nie skosztowania pizzy. Podrowanie
polega na poznaniu kraju, do
ktrego si wybieramy, jego
niepowtarzalnej kultury. My
te moglimy przejecha Stany
i nie zobaczy nic. Jednak dziki temu, e mielimy finansowe
zaplecze zwiedzilimy ich kilkanacie i poznalimy ich smaczki. Chcemy zobaczy duo, wic
musi by tanio, ale nie na ebraka. Odwiedzilimy m.in.
R E K L A M A

Fot. Archiwum Bele kaj

Swj podrniczy blog pisz po naszymu.


Dallas, muzeum powicone
zabjstwu Kennediego, park
olimpijski w Atlancie, Kapitol
w Waszyngtonie, Statu w Nowym Jorku, kasyna Las Vegas
czy pikne plae Miami Beach.
Doceniam ludzi, ktrzy podruj i przez to ucz si. Poznaj
jzyki, ciekawe osoby, miejsca...
na tym to powinno polega. To
ma by podr, nie wczgostwo - dopowiada Matis. Nie
ma jednego przepisu na tanie
wyprawy. S elementy, ktre
pozwalaj obniy koszty podry. W wakacje podrujemy
autostopem. Szukamy tanich
lotw i pocigw. W Stanach
mona pojecha autobusem za
dolara. Czym, co bardzo jednak obnia koszty podry jest
tani nocleg.
Couchsurfing
i galeria osobowoci
Julia i Mateusz korzystaj z portalu couchsurfing.org,
ktry umoliwia znalezienie
darmowego noclegu w domu
mieszkaca konkretnej miejscowoci. To jednak przede
wszystkim okazji do poznania
niesamowitych ludzi. - Podczas
pobytu w Stanach spotkalimy
sporo osb, ktre pomogy nam
spojrze na ycie troch inaczej,
wpynli na nasz wiatopogld mwi Matis. Wybierajc couchsurfing naley liczy si z tym,
e trafimy na osobistoci. - Gdy
byem Stanach chciaem zwiedzi kawaek wschodniego wybrzea. Jechaem do Atlanty. a
potem do Nashevill. Tam moim hostem by pewien muzyk.
Mieszka w domu, w ktrym rezydowao jeszcze dwanacie innych osb, a wszyscy wchodzili
w skad zespou. Dostaem swj
pokj, swj koc, ktrego nie odwayem si uy. Warunki byy
mao hotelowe, bardzo imprezowe, a host cakiem sympatyczny. Nie mog narzeka, bo

Julia Rogowska oraz Mateusz Sebastian speniaj swoje


marzenia i zwiedzaj wiat. W bardzo licznej grupie
podrnikw s jedynymi, ktrzy o swoich wyprawach
pisz gwar. Na blogu www.belekaj.eu oraz facebookowym
fanpageu dziel si tym, co spotyka ich w drodze, a take
cennymi wskazwkami. Ci, ktrzy z gwar s na bakier,
mog skorzysta z opcji je ech gorol - niy poradza.
dostaem dach nad gow. Jednak czasami czytasz opis tego
miejsca, a okazuje si zupenie
nie takie, jakie sobie wyobraae - wspomina Mateusz.
Krok drugi:
wyjd z domu
Po raz pierwszy razem wybrali si na wczasy do Grecji.
Schematycznie, typowo... soneczko, leaczek. Po 10 dniach
leniuchowania, doszli do wniosku, e warto jednak odej
od tradycyjnego plaowania i

prawdziwie poznawa cele


swoich podry. Zaczli wic
od Pragi. Potem by Rzym,
Londyn, Pary, Stany Zjednoczone... Julia spdzia rok w
USA pracujc jako au pair. Ten wyjazd da mi moliwo
zobaczenia amerykaskiego
ycia od kuchni. Mieszkaam u
rodziny ydowskiej, co byo tym
bardziej ciekawym dowiadczeniem. Miaam okazj zobaczy,
w jaki sposb obchodz swoje
tradycyjne wita Paschy czy
Hanuk. Przekonaam si, e

polskie dzieci to anioy w porwnaniu z tymi amerykaskimi - opowiada Julia. Wyjazdy


daj im moliwo bezporedniego poznania danej kultury, rwnie tej ciemniejszej jej
strony. Dzieje si tak gwnie za
spraw ludzi, ktrych spotykaj
na swojej drodze.
Krok trzeci: rozwijaj si
- Trzy miesice w Stanach
day mi wicej ni cztery lata
studiw, jeeli chodzi o rozwj
personalny. Poznaem faceta,
ktry pojecha na 4 miesice do
Nepalu, wrci, zmieni swoje
ycie, rozsta si z on, zmieni prac i teraz czuje si szczliwy. Inny twierdzi, e tygodniowo powinno si pracowa
maksymalnie 4 godziny. Takie
spotkania zmieniaj nasze yciowe postawy, uwiadamiaj
nam, e mona y inaczej. Kiedy poznajemy odlege kultury,
zderzamy si z innymi religiami, zaczynamy patrze na rzeczywisto z innej perspektywy.
Gdy zaczynasz dziaa, stajesz
si szczliwszy - podsumowuje Matis.
Podrniczy blog
po naszymu
Podrnikw jest cae mnstwo, za w gszczu blogw opisujcych wyprawy w rne zaktki wiata mona si zgubi.
Julia i Mateusz odwiedzaj inne strony gwnie w poszukiwaniu wskazwek i przydat-

nych informacji. - Jedyny blog,


ktry obserwujemy to Autostopem przez ycie Przemka Skokowskiego. Podziwiam to, co w
trakcie podry robi dla innych.
Jedn z jego akcji jest zbirka
pienidzy na hospicjum - mwi
Julia. - Nie szukamy inspiracji
w postawie i na stronach innych
podrnikw. Chcielimy stworzy co swojego - dodaje.
Julia i Mateusz znaleli sposb, by si wyrnia. Ich blog,
pisany lsk gwar, ma coraz
szersze grono odbiorcw. Niektre posty, zwaszcza te poruszajce aspekt ekonomiczny wyprawy przeczytao okoo 1700
odbiorcw. - Jeeli porwnamy
nasze wycieczki z podrami innych, to nie ma si czym chwali. Nie chodzi nam o robienie
kariery w podrniczej blogosferze. Jednak piszc w jzyku
lskim, przycigamy rwnie
tych, ktrych interesuje gwara.
Pierwsze sowo powiedziaem
po lsku. W domu mwimy
gwar, to mj jzyk ojczysty,
dlatego bardzo mi zaley, eby
przetrwa, a wydaje si to coraz trudniejsze. lski jest ciki, mao romantyczny, a przez
wielu postrzegany rwnie jako
niemodny. Chcielibymy, eby
nasz blog by jednym z impulsw do zachowania tego jzyka
i uywania go. Po gowie chodzi
nam zorganizowanie prezentacji podrniczo-jzykowych dla
modziey promujcych lsk
gwar - komentuje Matis.

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

26 marca 2015, nr 6 (183)

Reklama 19

20 Rozrywka

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

racibrz rozrywka

Blues opiewa czowieka


leszek iwulski

W jaki sposb przywiz


Pan bluesa do Raciborza?
Blues to moja pasja. Gram ten
rodzaj muzyki od ponad 30 lat.
Gdy koncertowaem na festiwalach w Polsce, zdaem sobie
spraw z tego, e brakuje mi
bluesa w Raciborzu. Siedem lat
temu pojawiem si w Domu
Kultury i po rozmowach z pani
dyrektor doszlimy do wniosku, e warto zorganizowa w
Raciborzu festiwal bluesowy.
Dyrektorka by bardzo otwarta na bluesa i now sytuacj,
przyja mj pomys festiwalowy. I tak mamy w tym roku ju
sidm edycj tego wydarzenia.
Za pierwszym razem by u nas
m.in. bostoczyk, harmonijkarz
Keith Dunn. To byo wspaniae dowiadczenie, artysta gra
solo. Keith tylko piewa i gra
na harmonijce, to wystarczyo do oczarowania suchaczy.
Muzyka nie musi by gona,
eby publiczno j pokochaa. Harmonijkarzy zapraszalimy zreszt z najwyszej pki
bluesowej. Gocilimy Billego
Brancha, harmonijkarza potrjnie nominowanego do nagrody Grammy. To artysta
uznawany przez krgi zajmujce si bluesem za prawdziwego
mistrza. Branch by uczniem
samego Willie Dixona, wielkiego bluesmana, kontrabasisty.
By u nas take Bob Corritore. To jedna z wielkich postaci
R E K L A M A

wspczesnego bluesa. Prestiowy amerykaski magazyn


Living Blues uzna go za najbardziej utalentowanego harmonijkarza bluesowego 2012
w USA. Zazwyczaj zapraszamy
artystw solo z USA, ja grywam
z nimi, w duecie, bo moje granie stylistycznie koresponduje z
gbok tradycj bluesa. Ograniczamy si do artystw solo
zapraszanych, poniewa zaproszenie caego zespou ze USA
kosztowaoby fortun, zbyt duo jak na nasz budet. Poza tym
chc, eby nasz festiwal, Motywy Bluesa by festiwalem o profilu bardziej akustycznym.
W tym roku bdzie dla nas
graa Eleanor Ellis z USA. To
przedstawicielka
Piedmont
Blues. To nie tylko wielka artystka, ale rwnie propagatorka bluesa. Jest wspzaoycielk fundacji Archiego Edwardsa
w Waszyngtonie. Bdziemy te
goci Eddiego Taylora Jr. To
syn wielkiego Eddiego Taylora
seniora, jednego z czoowych
przedstawicieli bluesa chicagowskiego. Z tym artyst zagram w duecie.
Wracajc do pocztkw,
siedem lat temu zaczynalimy
bluesa w Raciborzu na kompletnej play jeli idzie o rodowisko. Wczeniej nie grywano czsto bluesa tutaj. Mielimy
kiedy tradycje jazzowe w Raciborzu, ale wydaje si, e zupenie zaniky. Dzisiaj moemy liczy na frekwencj festiwalow

Fot. Ireneusz Burek

Marek Wojtowicz o festiwalu, muzyce i historii bluesa.

Marek Wojtowicz (na zdj. po prawej) promuje bluesa w Raciborzu od wielu lat.
rzdu 150 osb. To naprawd
sporo. Nie chodzi nam o ilo
za wszelk cen. Mam wraenie, e ludzie zaczynaj sobie
ceni raciborski festiwal bluesowy.
Czym dla Pana
jest Blues?
Blues dzisiaj jest muzyk
niszow. To nie jest muzyka,
ktra pojawia si i znika, podobnie jak pop. Odbiorca bluesa jest cierpliwy, pozostaje
zawsze wierny. Jeli kto raz
pokocha bluesa, to przy nim
pozostaje. To wida na koncertach, gdy rozpoznaj znajome
twarze, zawsze obecne. Podczas
jednego z takich muzycznych
spotka jedna z osb, z ktr

rozmawiaem, powiedziaa mi:


- Jestem ju zmczona muzyk popularn. Ona dosownie
betonuje wszystko. Wylewa
si w kadym elemencie naszego ycia: na dworcu, w sklepie, w autobusie, w poczekalni,
w komputerze, telefonie itp. A
przecie muzyka jest taka rnorodna. S rne pikne gatunki muzyczne. Jest muzyka
klasyczna, folk, jazz, flamenco itd.. Pop jako styl uniformizuje rzeczywisto. Dzisiaj
wszystko staje si komercyjne
i niektrzy chc rwnie konsumowa muzyk. Ten wspczesny przesyt naszej rzeczywistoci dwikami sprawia,
e w pewnym momencie ciko jest o cisz.

Prawdziwa muzyka natomiast niesie ze sob zawsze


gbokie uczucie. Stoj za ni
wane wartoci. Blues zawsze
mwi o wartociach, by naznaczony gbokim humanizmem, ale nie bez Boga. To
muzyka, ktra opiewa potrzeb
wolnoci, nadziej, mio, sens
ycia itd. Blues dotyczy czowieka w okrelonym pooeniu.
Jakiego bluesa
gra si obecznie?
Blues narodzi si w USA
jako wyraz pewnej walki i pewnej tsknoty czarnej ludnoci za
normalnoci. Ta muzyka bya
grana przez afro amerykanw
na poudniu Stanw Zjednoczonych pogronych w rasizmie, w nietolerancji, czsto
w biedzie. Ci ludzie nie mieli
pienidzy na instrumenty, dlatego te wyrabiali je na wasny
uytek z tego, co byo pod rk ( np. dwa gwodzie wbite w
cian i rozcigniety pomidzy
nimi drut jako gitara jednostrunowa). Afro amerykanie,
w tym bluesmeni wdrowali
z poudnia, Delta Mississippi
na pnoc, do bardziej uprze-

mysowionych regionw USA,


w poszukiwaniu pracy ( np.
Chicago).Tak z country bluesa (blues wiejski) narodzi si
urban blues (miejski blues) ju
jako ten grany bardziej elektrycznie.
Europejczycy mieli zawsze
problem z bluesem, bo chc
swoj gr opiera na rozumowym podejciu. Amerykaskie, czarne granie, pynie z
serca. To waciwe podejcie.
Blues jest muzyk, ktr trzeba poczu, eby j zagra. Jak
tego muzyk nie ma w sercu, to
wwczas wszystko si rozsypuje. Bluesa nie da si wymierzy, racjonalnym podejciem
granie na gow. Bluesa
gra si feelingiem tu i teraz.
Dlatego chciabym raciborzanom przybliy takiego najbardziej autentycznego bluesa.
Bluesa surowego. Bez pudru.
Dzisiaj wielu muzykw uywa
rnych sprztw, efektw. Ja
tego nie lubi. Sprowadzam
elekty do niezbdnego minimum. Nie chc czarowa suchaczy brzmieniami, chc pokaza im muzyk, a nie zabaw
w brzmienia.

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 21

26 marca 2015, nr 6 (183)

R E K L A M A

LOKATA

PROMOCYJNA
DO 3 MIESICY
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisw kodeksu cywilnego.

Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia


bezpieczestwa publicznego w miecie Racibrz
Zarzd Wojewdztwa lskiego z uwagi na zgromadzone rodki w ramach Priorytetu VI Zrwnowaony rozwj miast wybra do dofinansowania kolejne projekty.
Jest wrd nich raciborski projekt pn. Budowa systemu
monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczestwa publicznego w miecie Racibrz.
W ramach projektu Miasto Racibrz utworzyo Centrum
Monitorowania z 10 kamerami rozmieszczonymi w centrum
miasta oraz wybudowao system teletransmisyjny ze stacj
bazow, co miao wpyw na zwikszenie poziomu bezpieczestwa w miecie.

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego - realna odpowied na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego realna odpowied na realne potrzeby

W wyniku wdroenia przedsiwzicia powsta- porzdku publicznego projekt tworzy rwnie przychd spoo dziesi punktw kamerowych rozmieszczonych eczny z tytuu utworzenia nowych miejsc pracy. Do caodow newralgicznych miejscach centrum miasta Racibrz, tj. na bowej obsugi systemu monitorowania zatrudnionych zostao
Placu Dworcowym, ulicy Odrzaskiej, Placu Dominikaskim, 5 osb w penym wymiarze czasu pracy, a ich dochody staWarto projektu: 975 340,88 PLN
Rynku, ulicy Opawskiej, ulicy Dugiej, ulicy Ks. Londzina, uli- nowi przychody spoeczne.
Warto dofinansowania: 762 933,01 PLN
cy Browarnej oraz w Parku Roth. Kamery przez ca dob
Realizacja przedmiotowej inwestycji poprzez popraTytu
projektu:
dokadnie rejestruj to, co dzieje si w miecie. Obraz prze- w bezpieczestwa publicznego ma bezporedni wpyw na
systemu
monitoringu
wizyjnego
celu podniesienia
bezpieczestwa
publicznego
Celem oglnym projektu byo przywrcenie adu prze- Budowa
kazywany
jest bezporednio
do punktu
obsugiwmonitoringu.
wzrost poziomu
jakoci ycia
w miecie awcomiecie
za tym idzie
strzeni publicznej w centrum Raciborza oraz podniesienie Racibrz
Przez ca dob operatorzy obserwuj monitorowane miejsca, wzrost konkurencyjnoci przestrzeni miejskiej oraz oywienie
wartoci substancji miejskiej.
a w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji natychmiast gospodarcze. Monitoring wizyjny pozwala na wzmocnienie
Celem bezporednim przedmiotowego projektu byo informuj odpowiednie suby. Monitoring wizyjny zwikszy funkcji handlowej, turystycznej czy te kulturalnej centrum
zwikszenie poziomu bezpieczestwa w miecie Racibrz, Fundusz:
szans na wykrycie przestpstw i wykrocze ju w momencie miasta oraz dworca w Raciborzu. Wzrost poczucia bezpiew celu umoliwienia jego zrwnowaonego rozwoju. Cel ten ich popeniania, dziki szybkiej i skutecznej interwencji. Uru- czestwa sprzyja aktywnoci inwestorskiej oraz turystycznej.
Poddziaanie 6.2.1 Rewitalizacja due miasta Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa
zosta osignity poprzez budow systemu monitoringu wi- chomienie monitoringu w miejscach szczeglnie zagroonych, Zaoszczdzone dziki redukcji przestpczoci pienidze molskiego
lata 2007-2013
a wic w na
centrum
miasta Raciborza, uatwia stae obserwo- g zosta wykorzystane na realizacj innych zada o charakzyjnego w centrum miasta.
Przedsiwzicie to jest czci skadow szerszego pro- wanie tych miejsc i podejmowanie natychmiastowych dziaa terze spoecznym przyczyniajc si w ten sposb do wzrostu
gramu dziaa ujtych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przez Stra Miejsk i Policj, co zwiksza efektywno wykry- atrakcyjnoci osiedleczej omawianego obszaru.
Miasta Racibrz na lata 2007-2013, ktrych celem bezpo- Warto:
wania przestpstw.
rednim byo przywrcenie adu przestrzeni publicznej w cen- 975 340,88
Istotna redukcja
W ramach projektu powstaa nowa infrastruktura, ktrej
PLN wykrocze oraz przestpstw na terenie centrum miasta. Dziaania te przyczyniaj si do podniesienia trum Raciborza jest szczeglnie wana, ze wzgldu na cenny, z wacicielem jest Miasto Racibrz odpowiedzialne za jej prawartoci substancji miejskiej.
punktu widzenia zachowania dziedzictwa kulturowego, charak- widowe funkcjonowanie i utrzymanie w okresie co najmniej
Przedmiotowa inwestycja realizuje take
ter tej czci
miast i jego duy potencja turystyczny.
5 lat od zakoczenia projektu.
Warto
dofinansowania:
nastpujce cele porednie na poziomie oddziaywa:
Ponadto monitoring miejski jest nie tylko narzdziem po762
933,01 PLN
mocnym w rozstrzyganiu spraw zwizanych z wykroczenia- Poprawa efektywnoci pracy
mi, przestpstwami karnymi, ale moe by take pomocny w
Beneficjent: Miasto Racibrz
sub porzdku publicznego;
zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych. Moe by
Beneficjent:
- Poprawa jakoci ycia mieszkacw;
take wykorzystywany do szybkiej oceny sytuacji na ulicach,
Miasto
Racibrz co znacznie uatwia kierowanie ruchem.
- Obnienie kosztw spoecznych zwizanych
skrzyowaniach,
z likwidacj negatywnych skutkw przestpczoci;
Monitoring wizyjny, ktry stwarza moliwo wykrycia
- Poprawa atrakcyjnoci turystycznej
przestpstw i wykrocze ju w momencie ich popeniania
(zwikszenie liczby turystw);
przyczynia
si do powstania szeregu korzyci spoecznych.
Okres
realizacji:
- Wzrost konkurencyjnoci przestrzeni miejskiej;
Prcz nadrzdnej korzyci poprawy bezpieczestwa publicz2009-2014
- Poprawa wizerunku i estetyki miasta.
nego wynikajcego ze zwikszenia efektywnoci prac sub

Dane szczegowe projektu

Projekt wspfinansowany
przez opis
Uni projektu:
Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Krtki
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013
Przedmiotem
niniejszego
projektu
jest
budowa
systemu
monitoringu
wizyjnego
w miecie
Informacje rdowe na temat Regionalnego Programu
Operacyjnego
Wojewdztwa
lskiego
na lata
2007-2013
znajduj
si na stronie
www.rpo.slaskie.pl

Racibrz
obejmujca nastpujce gwne elementy:
1. Budow Centrum Monitorowania.
2. Budow Zintegrowanych Punktw Kamerowych w iloci 10 sztuk, rozmieszczonych w newralgicznych

22 Zdrowie

26 marca 2015, nr 6 (183)

Specjalistyczna Praktyka
STOMATOLOGICZNA

Alicja Mczarska

specjalista protetyk i stomatolog oglny

ZNIKI

dla emerytw i rencistw


WIZYTY w dniu zgoszenia

REJESTRACJA: Tel. 32 415 42 16 | 791 980 970 | 601 159 548


Racibrz, ul. Wojska Polskiego 13/2

racibrz szpital

Szpital zawar ugod z NFZ


Dostanie 50% za nadwykonania.
pawe strzelczyk

Szpital Rejonowy w Raciborzu nie bdzie domaga


si przed sdem zwrotu caej
sumy za wiadczenia wykonane ponad limit w 2013 roku. Dyrektor Ryszard Rudnik
zgodzi si na poow zalegej
kwoty. Przypomnijmy, dyrektor zapowiada wystpienie na drog sdow przeciw-

ko Narodowemu Funduszowi
Zdrowia o zwrot rodkw za
nadwykonania kilka razy. W
kocu to zrobi i zoy pozew o zwrot pienidzy za rok
2013. Chodzio o 3,1 mln z,
Fundusz godzi si zwrci 1,5
mln. Pierwsza rozprawa miaa
odby si pod koniec lutego,
ale strony zawary ugod i do
niej nie doszo.
Wczeniej szpital doszed

do porozumienia z NFZ w
sprawie zwrotu za nadwykonania w 2014 roku. Fundusz
odda 2,415 mln z, co stanowi 80% caej nalenoci. Jeli chodzi o zwrot za 2013,
to dyrektor Ryszard Rudnik
zgodzi si na 1,626 mln, czyli niewiele wicej ni fundusz
by gotw wyoy pierwotnie.
Z pozostaej kwoty szpital zrezygnowa. Dyrektor nie chce

komentowa powodw swojej


decyzji, gdy jak twierdzi, przy
jej podjciu musia wzi pod
uwag szereg rnych czynnikw. Korzy z ugody jest taka, i nie trzeba bdzie czeka
na pienidze do zakoczenia
rozprawy (co mogo trwa nawet 2 lata), a powinny trafi
na konto lecznicy w cigu 45
dni od wypenienia warunkw
okrelonych w umowie.

kdzierzyn kole - szpital

Muzykoterapia na porodwce
Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Od Beethovena po Rolling Stonesw.


Lekarze oraz pielgniarki
i poone z oddziau pooniczo-ginekologicznego szpitala
w Kdzierzynie-Kolu przygotowali ciekaw propozycj dla
przyszych mam. - Od pewnego czasu szpital stosuje rne
formy agodzenia blu porodowego. Jednym z nich jest
przezskrna elektryczna stymulacja nerww, ktra zwiksza uwalnianie endorfin zaznacza dr Magorzata Oczo.
To hormony szczcia,
ktre dziaaj jak naturalny
rodek przeciwblowy. Moemy take zanurzy si w wannie z hydromasaem, co dziaa

rozluniajco oraz zmniejsza


odczuwanie blu. Stosowana
jest take aromaterapia, ktra
podnosi nastrj, dziaa kojco
i uspokajajco. Pacjentki masowane s olejkami eterycznymi, a kiedy zblia si pord,
wczana jest muzyka.
- Oczywicie wszystkie
usugi najpierw omawiamy z
pacjentkami, ktre ostatecznie podejmuj decyzj, w jakich warunkach bd rodzi
informuje Gabriela Mastalerz, szefowa pielgniarek na
oddziale. Co do muzykoterapii, serwowana jest caa gama rnych gatunkw muzy-

ki. Od utworw klasycznych


po szybkie rockowe kawaki,
zwaszcza wtedy, kiedy czas
bra si za rodzenie mieje
si jedna z pielgniarek.
Muzykoterapia agodzi
stres i dobrze wpywa na stan
podu. Do dyspozycji s te
inne udogodnienia, jak uatwiajce pord aktywny worki
sako, drabinki, piki poonicze, materace, czy nowoczesne ka porodowe. A wkrtce otwarta zostanie zupenie
nowa, profesjonalna szkoa
rodzenia.
p

powiat raciborski - zdrowie

Woda w basenach do kontroli


Baseny w powiecie raciborskim. Pywanie bezpieczne?
Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu
Karina Talabska przedstawia raport na temat dziaa
Sanepidu w 2014 roku. W raporcie oceniono midzy innymi baseny funkcjonujce na
terenie powiatu. Ocenie podlegaa zarwno jako wody,
jak i stan obiektw. Sanepid
wystawi kpieliskom ocen
zadowalajc.
- W powiecie raciborskim jest siedem tego typu
obiektw. Cztery czynne jedynie w okresie letnim oraz
3 baseny caoroczne. Nowym
obiektem, posiadajcym no-

woczesn technologi uzdatniania wody jest park wodny


H2Ostrg w Raciborzu, ktry oprcz basenw pywackich wyposaony jest w wiele innych urzdze rekreacji
wodnej - czytamy w raporcie
PSSE.
Badania jakoci wody
basenowej przeprowadzane

s raz w miesicu. W omiu


przypadkach w roku 2014
(tj. basen kpielowy w Raciborzu przy ul. lskiej - 4
razy, park wodny H2Ostrg
- 2 razy, basen w Raciborzu
przy ul. Markowickiej- 1 raz,
basen w Szymocicach - 1 raz)
po otrzymaniu wynikw z
laboratorium zaistniaa po-

Szpital wprowadza nowe


udogodnienia.
By umierzy bl
wicy si z porodem
stosowana jest na przykad
muzykoterapia.

trzeba interwencji w sprawie


poprawy eksploatacji tych
obiektw z powodu jakoci
wody. Jako wody basenowej sprawdzana jest tylko
przez PSSE. Pomimo wielokrotnych sugestii aden z
wacicieli basenw na terenie powiatu nie wprowadzi
wasnego systemu kontroli
jakoci wody.
ps

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 23

26 marca 2015, nr 6 (183)

wodzisaw lski szpital

8,5 mln na inwestycje w szpitale


Termomodernizacja oraz
komputeryzacja to priorytety placwek medycznych
w powiecie wodzisawskim.
Ostatnie informacje o moliwoci likwidacji czci oddziaw w szpitalu w Rydutowach
i w Wodzisawiu sprawiaj, e
wok tych placwek rodzi si
coraz wicej kontrowersji. Jednak obok tych napi powiat
stara si dokonywa znaczcych inwestycji w szpitale. W
tym roku przeznaczy na ten
cel ponad 8 milionw z. Gro
z tych rodkw zostanie przeznaczone na termomodernizacj szpitala w Wodzisawiu lskim. Starostwo chce wyda na
to ponad 6 milionw z. Termo-

modernizacja obejmie docieplenie cian, wymian stolarki


okiennej i drzwiowej, modernizacj centralnego ogrzewania oraz instalacj kolektorw
sonecznych. W opinii starosty
Tadeusza Skatuy dziki tym
zabiegom placwka uzyska
lepszy standard. Ponadto wedug szefa powiatu inwestycja
po pewnym czasie si zrwci,
poniewa termomodernizacja
oznacza oszczdnoci w gospodarowaniu energi. Ponadto
procesy te pozwol na znaczc redukcj emisji pyu zawieszonego, dwutlenkw siarki,
wgla i azotu. Druga powana
inwestycja to komputeryzacja
szpitala. Ta operacja ma kosztowa ponad 2,5 miliona zo-

tych. Dziki projektowi szpital


ma w lepszym stopniu odpowiada standardom stawianym placwkom medycznym w
XXI wieku. Wdroony zostanie
system e-zarzdzania szpitalem. Dziki przeprowadzonym
zmianom pacjent bdzie mia
moliwo umwienia si ze
specjalist przez internet, a sama lecznica bdzie moga bezpieczniej wymienia dane dotyczce chorych. Obie inwestycje
bd finansowane w 85 proc.
ze rodkw unijnych. Wstpnie zarzd powiatu zdecydowa
si skierowa na realizacj projektu 1,5 miliona z. ze rodkw
wasnych.
l

raciborski - zdrowie

Czym si ywimy?
Swojskie nie znaczy ekologiczne i zdrowe.
Afrykaski Pomr wi to
sprawa gona medialnie, ale
grona gwnie na wschodzie
Polski. W powiecie raciborskim nie odnotowano adnego
przypadku - wynika z raportu
Powiatowego Inspektora Weterynarii w Raciborzu. W 2014
roku zdarzay si za to czsto co potwierdza rwnie Sanepid
- przypadki salmonelli wrd
ludzi, wywoanej przez jaja spoza oficjalnego obrotu. Zdarzay
si, mimo staego monitoringu
stad drobiu. Wszystko dlatego,
e PIW kontroluje tylko staR E K L A M A

da zarejestrowane. - Problem
w tym, e ludzie czsto kupuj
miso, wdliny czy jaja z nielegalnych maych hodowli uwaajc je za ekologiczne i bardzo
zdrowe. Gdyby widzieli warunki w jakich jest to produkowane, to na pewno by do ust tego
nie wzili - przestrzeg Zbigniew
Mazur z PIW podczas omawiania raportu jego jednostki za
rok 2014 na forum powiatowej
komisji zdrowia.
Podlega mu suba kontroluje rwnie bezpieczestwo
ywnoci pochodzenia zwierzcego. W ubiegym roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii

prowadzi program badania


wody i paszy podawanych zwierztom w kierunku stosowania
antybiotykw. Inspektorzy jedzili po fermach bez zapowiedzi, pobierajc prbki wody i
paszy. Mimo licznych kontroli
nie stwierdzono obecnoci antybiotykw z ywieniu trzody.
Nie stwierdzono take biaka
zwierzcego i mczki kostnej,
rwnie zakazanych w hodowli. Nie da si jednak wyeliminowa stosowania paszy na bazie
kukurydzy i soi modyfikowanych genetycznie.
ps

24 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Skutecznym sposobem
dezynfekcji wntrza pojazdu
jest tzw. ozonowanie. Metoda
ta pozwala bez udziau rodkw chemicznych odgrzybi
klimatyzacj i kanay wentylacyjne w naszym samochodzie, a take odkazi i usun
nieprzyjemne zapachy z jego
wntrza (zapachu dymu z papierosw, zapachw zwierzcych, farb czy lakierw i tym
podobnych). Ozon skutecznie
zabija grzyby i plenie gromadzce si w kanaach wentylacyjnych i na parowniku kli-

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

Pozbd si brzydkich zapachw


i alergenw z wntrza samochodu

matyzacji, ktre powoduj


pojawianie si brzydkiego zapachu w kabinie samochodu
i mog by przyczyn reakcji
alergicznych i chorobowych.
Ukad klimatyzacji, a
przede wszystkim parownik,
to doskonae miejsce dla rozwoju bakterii oraz grzybw
mogcych negatywnie wpyn na zdrowie. Sprzyja temu
wilgo gromadzca si na parowniku powstaa w wyniku
skraplania si pary wodnej
oraz braku wiata. Zwizany jest z tym brzydki zapach
wydobywajcy si z ukadu
wentylacji, pojawiajcy si

NAPRAWY POWYPADKOWE

najczciej przy wczaniu


lub wyczaniu klimatyzacji.
Zapach ten jest skutkiem rnego rodzaju drobnoustrojw
zalegajcych na parowniku i
w ukadzie wentylacji klimatyzacji, a take na filtrze kabinowym.
Doskonae
waciwoci bakteriobjcze ozonu
sprawiaj, e zabieg ten jest
wietn alternatyw dla dezynfekowania rodkami chemicznymi. Zalet jest brak
ostrego zapachu po dezynfekcji. Ozon jest w warunkach
pokojowych gazem, atwo
wic wykona z jego pomo-

MECHANIKA POJAZDOWA

c dezynfekcje miejsc trudno


dostpnych takich jak np. kanay wentylacyjne. Ozon s to
nic innego jak trzy czsteczki
tlenu O3. Wizanie trzeciego atomu tlenu jest jednak
nietrwae. Podczas rozpadu
ozonu niszczone s bakterie,
wirusy, alergeny oraz grzyby.
Ozon wystpuje naturalnie w
atmosferze. Powstaje w temperaturze uku elektrycznego
podczas uderze piorunw i
jest atwo wyczuwalny w powietrzu po burzy.
Uycie ozonatora do odgrzybiania klimatyzacji jest
szczeglnie polecane dla osb

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

ze skonnoci do alergii oraz


podranie grnych drg oddechowych z racji tego, e nie
s uywane adne rodki chemiczne. W zalenoci od stanu pojazdu, ozonowanie jego

wntrza i klimatyzacji naley powtrzy kilka razy. Dla


osignicia penego efektu,
wraz z dezynfekcj wymagana jest rwnie wymiana filtra kabinowego.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja 25

26 marca 2015, nr 6 (183)

Poligrafia i Reklama >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Wjt Gminy
Ndza informuje:
Na tablicy ogosze Urzdu Gminy w Ndza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440
Ndza (parter przy wejciu
gwnym + ppitro), na stronie internetowej Urzdu
Gminy www.nedza.pl w zakadce ogoszenia urzdu
i www.bip.nedza.pl w zakadce informacje urzdu/
obwieszczenia oraz stronie internetowej monitorurzedowy.pl: zamieszczony jest wykaz nieruchomoci
przeznaczonych do dzierawy:
nieruchomoci obrbu Babice:
dz.385/3, dz.385/2, 686, 687, 685
o cznej powierzchni 1,9096 ha.

26 Ogoszenia

armo
d
a
z
j
a
z
c
z
s
ie
zam
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.
Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa
dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start. Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw ELeclerc) Tel. 530499444

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

zdrowie

nieruchomoci

Poradnia Ortopedyczna

Tanio wynajm lokal.


Wynajm lokal (bud. P. Malcharczyk) adna lokalizacja,
parking (rne opcje sprzeday: biuro, sklep, kawiarnia) Tel.
604472873

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

Lokal do wynajcia o powierzchni od 20m2 do 300m2.


Tworkw, ul. Gwna 63 Tel.
501053265
Wynajm lokal o pow. 63m2, ul.
Mariaska Racibrz, obok Cukierni Malcharczyk (rondo nerka)
Tel. 604-52-05-89

Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o


powierz 47,16m2. Kontakt:
516-146-103, 501-463-902
Cena 70 tys. z
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie 107 m2
Racibrz, ul. Staszica, I pitro
Cena 200 tys. z
Tel. 603 134 066

usugi
Firma STACH-DREW Oferuje
Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

SCHUDNIJ do lata!
Tel.663-153-968

PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!
Malowanie wntrz oraz elewacji,
tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

ODZIE ROBOCZA

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

weterynaria

motoryzacja

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Warsztat naprawa ROWERW, MOTOROWERW, WZKW


TOWAROWYCH z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT LUSARSKO MECHANICZNY Adam Majnusz
Tel. 32 415-18-80, ul. Mariaska 1, 47-400 Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

26 marca 2015, nr 6 (183)

Szkolenia
dla biznesu

racibrz - rck - 28 marca

Zesp Pieni
i Taca lsk
W sobot, 28 marca o
godz. 18.00 w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie
si koncert Zespou Pieni
i Taca lsk. Grupa wystpi z koncertem Kilar,
Hadyna - dwa serca, jeden lsk. Program rozpocznie Polonez powitalny do muzyki Wojciecha
Kilara, w choreografii Jarosawa witka. W opracowaniu muzycznym kompozytora usyszymy take
dawno nie wykonywanego Koguta czy walczyk
Sowa na gaju siada, jest
take jeden z najwikszych
przebojw lska - Gboka studzienka i wie-

...gwarancj
Twojego sukcesu!

le innych piosenek, ktre dla Zespou opracowa


Wojciech Kilar. Balet zataczy do Poloneza z filmu Pan Tadeusz, a take
przeniesie nas w gralskie klimaty w Harnasiu
i zbjnikach czy w Suicie tacw ywieckich.
Zobaczymy take pikne,
liryczne Kujawiaki guszyskie, ktre do muzyki Kompozytora opracowaa choreograficznie
Hanna Chojnacka. Koncert bdzie dwuczciowy. Na scenie zobaczymy
chr, balet oraz orkiestr.
Bilety na wystp w cenie
70 i 80 z.

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

racibrz - rck - 17 kwietnia

racibrz - ulice gminy - 6 kwietnia

Kabaret Neo-Nwka

Wielkanocna
procesja konna

W pitek, 17 kwietnia o
godz. 20.00 w Raciborskim
Centrum Kultury wystpi
kabaret Neo-Nwka. Grupa zaprezentuje swj nowy program Pielgrzymka
do miejsc miesznych. W
tym programie Neo-Nwka
stara si zaskoczy widza
now i czasami zaskakujc form prezentowanych
skeczy. Spoiwem spektaklu
s przedstawiciele rnych
grup spoecznych, ktrzy
razem z widzami wdruj
w poszukiwaniu celu swojej
podry. W programie zobaczycie wyraziste postacie,
kliwe puenty i charakterystyczny dla Neo-Nwki pazur. Nie zabraknie rwnie,
do czego Neo-Nwka zdya ju widzw przyzwyczai,
autorskich piosenek i muzyki na ywo. Jak mawiaj

znawcy tematu: Tego jeszcze nie grali. To po prostu


trzeba zobaczy. Bilety na
wystp w cenie 50 i 60 z.

Wrd tematyki m.in.:

trowicach Wielkich. Przejdzie do kocioa w. Krzya,


gdzie odbdzie si naboestwo bagalne. Pniej
bdzie objazd pl oraz piknik na boisku sportowym.

KULTURA ROZRYWKA

27 MARCA - MUZEUM - RACIBRZ


W pitek, 27 marca o godz. 17.00 w Muzeum w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy Koniec/ pocztek. Racibrz
w powojennej fotografii. Na wystawie zostan zaprezentowane
fotografie z lat 40, 50 i 60 XX wieku ukazujce zniszczenia wojenne oraz odbudow Raciborza.

www.matematykaraciborz.pl

tel. 691 235 786

R E K L A M A

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.

zjalnym w Ndzy odbdzie si XII Regionalny Konkurs


Kroszonkarski.

27 MARCA - ZSG - NDZA


W pitek, 27 marca o godz. 10.00 w Zespole Szkolno-Gimna-

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

Repertuar imprez
27 MARCA - BIBLIOTEKA - RACIBRZ
W pitek, 27 marca o godz. 18.00 w bibliotece przy ulicy Kaprowicza 12 w Raciborzu rozpocznie si Noc z Andersenem.
Impreza odbdzie si ju po raz trzynasty. Organizowana jest z
okazji Midzynarodowego Dnia Ksiki Dziecicej oraz urodzin
J. Ch. Andersena.

KOREPETYCJE
Z MATEMATYKI

Procesja konna to rzadka tradycja Wielkanocna.


W Polsce organizowane
s tylko na lsku. Zasyn z nich powiat raciborski. Kadego roku, w drugi dzie wit kawalkady
przemierzaj ulice czterech
miejscowoci - Biekowic,
Raciborza, Zawady Ksicej i Pietrowic Wielkich.
Historia oraz pochodzenie
tego zwyczaju jest naprawd bardzo trudne do okrelenia, gdy wszelkie kroniki parafialne mwi o
tym, e organizowane byy one od niepamitnych
czasw. Wiadomo jednak,
e pietrowicka kawalkada
ma okoo 300 lat. Orszak w
Pietrowicach Wielkich wyruszy tradycyjnie o godz.
13.00 spod kocioa w Pie-

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

29 MARCA - RCK - RACIBRZ


W niedziel, 29 marca o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert witeczny Stowarzyszenia
Kultury Ziemi Raciborskiej rdo.

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

28 Reklama

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

You might also like