You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 6 (183)

26 marca 2015
ISSN: 2080-3664

kdzierzyn-kole polityka

Potyczki o Belweder

Abycie wrd trosk nieatwego dzi ycia,


potrafili wierzy w zwycistwo dobra
w kadym czowieku...

Fot. PiS Kdzierzyn-Kole

Obaj najwaniejsi kandydaci o urzd Prezydenta RP


pryli muskuy w Kdzierzynie Kolu.
leszek iwulski

Kampania wyborcza trwa w


najlepsze. Kandydaci jed po
caej Polsce, prezentuj swoje
wiatopogldy, roztaczaj swoj wizj Polski. Supki sondaowe skacz w gr i w d w
zalenoci od orodka badania
opinii publicznej. Na chwil
obecn na czoo wysforowao
si dwch kandydatw. Pierwszy z nich to urzdujcy Prezydent Rzeczpospolitej Polski
Bronisaw Komorowski. Jego
najpowaniejszym kontrkandydatem jest na ten moment
Andrzej Duda. Jego kandydatur zaproponowao Prawo i Sprawiedliwo. W cigu
ostatnich kilku tygodni rnice
w poparciu obydwu politykw
s coraz mniejsze. W badaniu
przeprowadzonym przez Millward Brown Bronisaw Komorowski zyska zaufanie 47
proc., ale Duda depcze mu po
pitach i uzbiera ju 31 proc.
poparcia. Rosnce poparcie
dla Andrzeja Dudy w duej
mierze wie si z niezwykle
aktywn i przemylan kampani wyborcz. Duda zapowiada, e odwiedzi kady powiat w Polsce i wyglda na to,
e dotrzyma tej obietnicy. W
niedziel zawita do Kdzierzyna. Kdzierzynianie stawili si
na spotkanie z gwnym kontrkandydatem Komorowskiego
bardzo licznie. Organizatorzy
zarezerwowali najwiksz sal w Miejskim Orodku Kultury (kinow), ale okazao si, e
popyt na Dud przekroczy
poda dostpnych miejsc siedzcych. Z tego powodu ludzie
stali w holu, by usysze wizj
prezydentury europarlamentarzysty z Prawa i Sprawiedliwoci. Duda mwi przede
wszystkim o sprawach, ktre s
interesujce dla wikszoci Polakw, ale akcentowa rwnie
sprawy zwizane z samym regionem. Szczeglnie silnie wyR E K L A M A

Autoryzowany partner:

Andrzej Duda zrobi olbrzymie wraenie na swoich


wyborcach. Sala kinowa w MOK w czasie jego
wystpienia pkaa w szwach.
brzmiaa wypowied doktora
Dudy dotyczca imigracji. Dla
tego kandydata jest to jeden z
wzowych problemw Polski
i jako taki powinien zosta potraktowany priorytetowo. Duda zauway: - Na spotkania
ze mn przychodz rodzice ludzi, ktrzy wyemigrowali. I ludzie pacz. Mwi. Trzy crki
mamy. Trzy crki wyjechay
za granic. Wnuki widujemy
dwa razy do roku. I ludzie pacz. Naprawd pacz. I dlatego dzisiaj jestem przekonany,
e najwaniejszym zadaniem
rzdzcych, najwaniejszym
zadaniem politykw w Polsce,
jest odbudowa polskiej gospodarki. W moim przewiadczeniu to wanie bdzie stanowi o by albo nie by naszego
kraju i naszego spoeczestwa
na najblisze dziesiciolecia.
Radna Rady Miasta Kdzierzyn-Kole Agnieszka Iowska
powiedziaa nam: - Przemwienie Andrzeja Dudy byo
bardzo energetyczne. O tym,
e jego wizyta wzbudzia spore
zainteresowanie chyba nikogo

nie trzeba przekonywa, bo sala po prostu pkaa w szwach.


Wedug mnie to dowd na to,
e taki wanie model kampanii wyborczej najbardziej odpowiada ludziom. Spotkanie
twarz w twarz z kandydatem robi najwiksze wraenie.
Urzdujcy prezydent przewag chce zniwelowa przez
zwikszenie aktywnoci w budowaniu jego pozytywnego wizerunku. W tym celu po Polsce
kry 17 Bronkobusw. Jeden z nich jedzi rwnie po
wojewdztwie opolskim. W
pitek zawita do Kdzierzyna-Kola. Bronkubus zacz
swoj podr pod hal sportow przy ul. Jana Pawa II, nastpnie zahaczy o przystanek
przy Dworcu Kolejowym . Kolejne przystanki pojazdu firmujcego kandydatur obecnego prezydenta wyznaczya
galeria handlowa na Pogorzelcu, dworzec PKS w Kolu i
ulica Piastowska. Nastpnie
Bronkobus ruszy w powiat.
Odwiedzi m.in. Cisek, Resk
Wie oraz Wikszyce. Peno-

mocnik powiatowy Komitetu


Poparcia Bronisawa Komorowskiego Piotr Jahn powiedzia nam: -Jedc Bronkobusem chcielimy zrealizowa
kilka celw. Przede wszystkim
pokaza sylwetk prezydenta
i zaprezentowa jego dokonania w czasie tej kadencji. W tej
sytuacji autobus suy jako olbrzymi billboard. Jest niezwykle wyrazisty i kady moe go
dostrzec z bardzo daleka. Wanym elementem przejazdw
Bronkobusu jest rwnie
zbieranie podpisw pod kandydatur prezydenta. Jest jeszcze
jeden istotny skutek naszych
przejazdw. Dziki temu moglimy pozna wiele bolczek
zwykych ludzi. W niektrych
przypadkach moglimy nawet
interweniowa. Przejazd odby
si w bardzo miej atmosferze.
Ludzie byli otwarci i chtnie z
nami rozmawiali. Interesoway
ich jednak lokalne tematy, mwili o tym co chcieliby, eby zostao zrobione dla regionu. In
vitro, zwizki partnerskie to
sprawy, ktre wypeniaj przestrze publiczn, ale dla wielu
osb nie s zbyt wane. Ludzie
chcieli raczej sysze jak modernizowa nasz kraj, ni rozmawia o biecych sprawach
politycznych. Jedno co nie
dopisao to pogoda. To pitkowe popoudnie byo szare i
deszczowe. Std nie moglimy
porozmawia z tak wieloma
ludmi, jak bymy sobie tego
yczyli. Pierwsza bitwa o Belweder ju 10 maja.

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

- yczy Redakcja

kdzierzyn-kole - policja

Strczyciele
w rkach policji
Zatrzymani przez ponad
rok czerpali korzyci z
nierzdu przynajmniej
3 kobiet.
Cig dalszy gonej w
Kdzierzynie Kolu sprawy o sutenerstwo. Okazuje
si, e nie by to bynajmniej
jednostkowy przypadek i
praca funkcjonariuszy z kdzierzyskiej komendy zaowocowaa kolejnymi zatrzymaniami. Tym razem
w rce policji wpada para.
36-latek i 45-latka zostali
zatrzymani przez policjantw pod zarzutem czerpania korzyci majtkowych z
cudzego nierzdu. Zgroma-

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

dzony materia dowodowy


pozwoli ledczym na wysunicie uzasadnionych podejrze, e przez przynajmniej
rok dwjka strczycieli paraa si sutenerstwem w
stosunku do przynajmniej 3
kobiet. Wedug funkcjonariuszy proceder ten sta si
dla tej niezbyt sympatycznej
parki rdem staego dochodu. Zatrzymani ju usyszeli zarzuty. Prokurator zastosowa wobec nich rodek
zapobiegawczy w postaci porczenia majtkowego oraz
policyjny dozr.
l

Neo EJ Plus

Do intensywnej
eksploatacji
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18

2 Wiadomoci

26 marca 2015, nr 6 (183)

kdzierzyn-kole samorzd

Obywatelu. Id po swoje!
Fot. archhiwum portalu raciborz.com.pl

W puli tegorocznego budetu obywatelskiego znajdzie si milion zotych.


leszek iwulski

Budety obywatelskie to coraz czciej spotykany element


pobudzania tego, co socjologowie nazwali partycypacj obywatelsk. Najkrcej rzecz ujmujc, rady miast wydzielaj w
swoich budetach pewn sum
pienidzy, ktr przeznaczaj
na inwestycje zaproponowane
przez mieszkacw. Magistraty
w pewnym momencie ogaszaj
konkurs, w ktrym sami obywatele proponuj, co chcieliby, eby
zostao wykonane za ich pienidze pochodzce z ich podatkw.
Nastpnie przeprowadzane s
gosowania, dziki ktrym wyonione zostaj te projekty, ktre zyskuj najwiksze uznanie
wrd mieszkacw miasta. W
Kdzierzynie Kolu taka forma
partycypacji obywatelskiej funkcjonuje od 2013 roku. W tym
roku zasady dziaania ulegn
zmianie. Suma, ktr bd mieli
do wykorzystania obywatele na
wasny uytek to okrgy milion
zotych. Pienidze te zostan podzielone na dwie pule. Obie bd
do wykorzystania przez poszczeglne dzielnice. Pierwsza pula
bdzie rozdysponowana po rwno pomidzy osiedla. Kada z 16
dzielnic dostanie po 25 tysicy z.
Druga pula bdzie wynosi 600

Czy mieszkacy niektrych dzielnic bd chcieli mie siowni na wolnym powietrzu podobn do tej, ktra cieszy oko
obok hali sportowej przy ulicy Jana Pawa II?
tysicy z. i bdzie dystrybuowana pomidzy osiedla proporcjonalnie do liczby posiadanych
mieszkacw. Najwicej, bo a
151 tysicy z., dostanie rdmiecie. Na niewiele mniej zasuy
Pogorzelec, dla ktrego zapisano 141 tys. z. Rwnie ponad
110 tys. z. dostan Piasty. Po 52
tysice z. otrzymaj do swojej
dyspozycji osiedla Blachownia
oraz Sawicice. Azoty i Cisowa
maj w budecie obywatelskim
zapisane po 43 tys. z. Rogi bd mogy skorzysta z kwoty 37
tysicy z. Mieszkacy Kuniczek
bd zgasza swoje propozycje
na inwestycje do 36 tysicy z.
Osiedle Poudnie dostanie 32
tys. z, a na 30 tys. z. zasuyo

sobie osiedle Przyjani. Wreszcie


Lenartowice dostan 29 tys. z, a
Miejsce Kodnickie 28 tys. z. W
duej mierze za rozdysponowanie tych rodkw bd odpowiada rady osiedli. To wanie
radni osiedlowi bd odpowiada za konsultacje z mieszkacami. To rwnie osiedlowi radni bd pomaga we wskazaniu
tych inwestycji, ktre wzbudz
najwikszy entuzjazm wrd
mieszkacw. Propozycje inwestycji lub innych przedsiwzi
maj by zgaszane via internet
lub przesyane tradycyjn poczt. Pniej swoj opini wobec
nich wyra zarzdy osiedla
przy wsppracy urzdnikw z
ratusza. Nastpnie propozycje

obywateli miasta lub organizacji ich reprezentujcych maj


prawa do konsultacji w formie
gosowania. Po upywie miesica od konsultacji prezydent miasta podejmie decyzje o tym, czy
skierowa propozycj pod obrady rady miasta i to gosy radnych
zadecyduj o realizacji danego
przedsiwzicia. Takie dziaanie
budetu obywatelskiego rni
si od jego poprzednich zaoe.
W jego poprzednich wydaniach
by to bardziej plebiscyt na najciekawsze pomysy mieszkacw, anieli umoliwienie im
racjonalnego wpywu na gospodarowanie czci miejskiej kasy. Jednak nawet to przesunicie akcentw dla niektrych nie
jest wystarczajce. Kamil Nowak
z Fundacji Wiedzie Wicej zauwaa, e wyboru nie mog dokonywa wszyscy mieszkacy, a
jedynie penoletni, co pozbawia
znaczenia w akcie partycypacji
obywatelskiej modzie, ktra
niekoniecznie nie musi by bierna w sprawach publicznych. Po
drugie, obecna formua w dalszym cigu ma zbyt plebiscytowy charakter, zamiast ka
nacisk na rol prawdziwej aktywnoci obywatelskiej. Po trzecie, wreszcie pozostaj zagadnienia natury technicznej, ktre
utrudniaj prawidowe funkcjo-

<< GazetaInformator.pl

komentarz na gorco
Kamil Nowak
Szef fundacji Wiedzie Wicej
Budet obywatelski to
jedno z najwaniejszych narzdzi, ktre ma spoeczestwo obywatelskie w celu realizowania wasnych
wsplnotowych celw. Moim
zdaniem obecnie forsowane
rozwizania w Kdzierzynie
Kolu id w niewaciwym
kierunku. Przede wszystkim
pominity zostaje waciwie
element konsultacyjny. W
obecnej formule budet obywatelski przypomina bardziej
plebiscyt nad poszczeglnymi zadaniami, ktre mog
si mniej lub bardziej podoba si mieszkacom. Tymczasem to nie zachci ich do
aktywnoci, do wzajemnego komunikowania si, do
debaty nad tym, co jest najwaniejsze dla Kdzierzyna
Kola i jego mieszkacw.
Dzisiejsze rozwizania pomijaj wanie aspekt komunikacji. Mieszkacy powinni
mie moliwo rozmowy o
propozycjach i to nie tylko

w obrbie jednej dzielnicy,


ale szerzej w obrbie miasta.
Pomys, eby rodki z budetu obywatelskiego by dzielony wycznie na zadania w
poszczeglnych dzielnicach,
rwnie nie budzi mojego
entuzjazmu. W ten sposb
mieszkacy ucz si raczej
egoizmu, ni dziaania wsplnotowego. Nie mona myle
tylko o swoim ciasnym kcie.
Trzeba promowa rozwizania, ktre sprawiaj, e
mieszkacy wznosz si ponad partykularne interesy
wasnych dzielnic. Wedug
mnie powinna by przeprowadzona rwnie szeroka akcja konsultacji w postaci ankiet, na ktrych mieszkacy
zaznaczaliby wano danej
inwestycji lub zadania. Mona zastosowa system rang,
dziki ktremu przyporzdkowaoby si odpowiedniej
inwestycji wag. Od bardzo
istotne do mao wane. W ten
sposb wiedzielibymy, jakie
s rzeczywiste preferencje
mieszkacw.

nowanie budetu. Tak jest np. w


przypadku roli zarzdw osiedli
w wykonywaniu czci zada. W
opinii szefa fundacji zoenie na
ich barki tej odpowiedzialnoci
jedynie opnia prace nad budetem obywatelskim. Dyskusje nad formu budetu oby-

watelskiego toczyy si bardzo


dugo i wypracowana uchwaa
nie zadowolia wszystkich. Jednak, nawet zdaniem Nowaka,
obecne rozwizania to krok na
przd w stosunku do dotychczasowej konstrukcji budetu obywatelskiego.

kdzierzyn-kole - samorzd

Powiat NA 5 na 25 lecie samorzdnej Polski


Fot. Starowstwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Starocina Magorzata Tudaj odebraa statuetk za dziaania inwestycyjne powiatu w 2014 roku.
leszek iwulski

Politycy, publicyci w caej


Polsce mwi o 25 latach wolnoci. Ta wiartka to nie tylko
wolne wybory, wykrystalizowanie si wolnorynkowego systemu
gospodarczego, niezawise sdy,
wolno prasy, moliwo swobodnego wypowiadania swoich
pogldw. W cigu wierci wieku udao si rwnie wykreowa
polsk samorzdno. W dniach
5-6 marca w Poznaniu samorzdowcy z caej Polski spotkali si na Zgromadzeniu Oglnym Zwizku Miast Polskich
Kongresu XXV-lecia samorzdu terytorialnego. Wrd goci
honorowych kongresu znaleli
si czoowi przedstawiciele polskiej sceny politycznej z prezydentem Rzeczpospolitej Polski
Bronisawem Komorowskim.
Pojawi si rwnie byy przewodniczcy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Oprcz
samorzdowcw pojawiy si

Starocina Magorzata Tudaj na kongresie z okazji XXV lecia


samorzdnoci w Polsce, ktry odby si w Poznaniu.
rwnie dziesitki innych osb,
bez ktrych nie mona sobie wyobrazi sprawnie funkcjonujcego pastwa. Byli przedstawiciele
policji, Najwyszej Izby Kontroli, poszczeglni ministrowie
(m.in. minister Pracy i Polityki
Spoecznej Wadysaw Kosiniak
Kamysz i minister Cyfryzacji i
Administracji Andrzej Halicki,
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 255 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak). Podczas


obrad wanie przedstawiciele
Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji promowali projekty
przeznaczone konkretnie dla samorzdw. W czasie spotkania
samorzdowcw oprcz kwestii zwizanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Oglnego

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Zwizku Miast Polskich przyznano rwnie nagrody za caoksztat dziaa rozwojowych w


ubiegym roku. Powiat kdzierzysko kozielski znalaz si
w pierwszej pitce najlepiej ocenionych jednostek tego szczebla samorzdu terytorialnego.
To duy sukces starostwa, poniewa przeanalizowano ponad
300 powiatw. Nagrod odebraa starocina Magorzata Tudaj.
Jednak reprezentacja naszego
regionu bya duo silniejsza, bo
szefowej powiatu towarzyszyy dwie inne panie, ktrych nie
mona przeceni w postrzeganiu lokalnej samorzdnoci.
Magorzacie Tudaj towarzyszyy
bowiem prezydent Kdzierzyna Kola Sabina Nowosielska
oraz wiceprzewodniczca Rady
Miasta Ewa Czubek. Starocina
bya jedyn kobiet, ktra odebraa to prestiowe wyrnienie. Podczas obrad kongresu pady wane sowa podzikowa i
wsparcia dla idei oraz praktyki
samorzdnoci w naszym kraju. Prezydent Bronisaw Komorowski stwierdzi jednoznacznie,
e nie mona mwi o wolnoci
bez samorzdnoci. Wedug niego: - Samorzd sam w sobie jest
sukcesem wolnej Polski, ale i
rdem sukcesu przez kolejne
25 lat. Ten sukces samorzdu
jest dzieem ojcw zaoycieli,
ale i kolejnych ekip rzdzcych
lokalnie, ludzi ktrzy zrozumieli wielki interes wsplnot lokalnych i potrzeb budowania Polski od dou. Dziki temu zyskay
spoecznoci lokalne, ale i cay
kraj. Oglne sowa prezydenta
Komorowskiego rozwin profesor Jerzy Buzek, ktry zauway:

komentarz na gorco
Adam Lecibil
rzecznik Starostwa
Powiatowego
w Kdzierzynie-Kolu
Statuetka przyznana w trakcie Kongresu powiconemu
XXV leciu samorzdnoci w
Polsce powiatowi kdzierzysko-kozielskiemu to niezwyke
wyrnienie za caoksztat dziaa, ktre starostwo prowadzio
na rzecz rozwoju w ubiegym
roku. To pierwsza tak powana
nagroda przyznana nam przez
Zwizek Powiatw Polskich i
nie ukrywamy, e mamy nadziej, e nie ostatnia. Zwizek
Powiatw doceni nasze starania na rzecz rozwoju przedsibiorczoci i nasz konsekwencj
w dziaaniach majcych na celu
pozyskanie inwestorw. Wzito pod uwag jednake rwnie
nasze wysiki w innych sferach
administrowania, take te dotyczce spraw najwaniejszych dla
mieszkacw takich jak zdrowie. Powiat wyda prawie milion
z. na dziaania profilaktyczne w
walce z nowotworem piersi. Ta
choroba zabija co roku setki Polek i dlatego postanowilimy
wdroy program bada mammograficznych skierowanych

do mieszkanek naszego powiatu. Nie koniec na tym. Zwizek


Powiatw przyznajc nam to
wyrnienie di=ocnie to, e starostwo realizuje kompleksowy
program dostosowania swoich
obiektw do potrzeb osb niepenosprawnych.To szczeglnie
wane, by nie pomija tej grupy
mieszkacw w konstruowaniu
oferty publicznej. Cieszymy si,
bo ta nagroda to nie tylko statuetka. Id za ni realne korzyci.
Po pierwsze przez rok moemy
posugiwa si znakiem towarowym Zwizku Powiatw Polskich. To uznany i rozpoznawalny symbol. Otrzymalimy take
moliwo publikowania swoich
treci w wydawnictwie Newsweek Polska. Wreszcie przez rok
moemy publikowa nasze informacje w oglnopolskim magazynie gospodarczym Fakty.
Jednak wyrnienie to nie tylko
korzyci materialne. Dziki temu, e znalelimy si w pitce
najlepiej ocenianych powiatw
w Polsce, inwestorzy bd mieli
pewno, e zostan potraktowani u nas naprawd profesjonalnie. Nie ukrywam ponadto,
e to doskonae narzdzie promocji naszego regionu.

- Samorzdy miay autentyczny


wpyw na funkcjonowanie pastwa, zmiany polityczne, spoeczne i kulturowe. W czasach
Solidarnoci wypracowalimy
program naprawy kraju, ktrego podstaw byo aktywne
obywatelskie uczestnictwo. Poszczeglni ministrowie podkrelali znaczenie gmin i powiatw
dla funkcjonowania ich resortw. Minister Pracy i Polityki
Spoecznej Wadysaw Kosiniak

Kamysz powiedzia, e powiat


jest tym miejscem, w ktrym
skoncentrowane s dziaania
dotyczce wielu elementw rynku pracy i polityki spoecznej. W
jego opinii pomimo pewnych
wad funkcjonowania powiatw
wynikajcych z rozmiarw niektrych z nich, w dalszym cigu
aktywno wielu urzdw i starostw powoduje, e w dobrym
stopniu rozwizywane s problemy lokalnej spoecznoci.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

26 marca 2015, nr 6 (183)


kdzierzyn-kole samorzd

kdzierzyn-kole - samorzd

region

Starostwo na kredyt

Czyste zmiany

Starostwo chce wzi


dwa kredyty. Jeden z nich
przeznacza na inwestycje
drogowe.
Powiat w Kdzierzynie
rozpisa przetarg na zadanie
pod nazw udzielenie i obsuga kredytw zotowych.
Starostwo chce bowiem uzyska rodki przeznaczone na
sfinansowanie planowanego
deficytu oraz na wydatki zwizane z zapewnieniem wkadu
wasnego w przypadku dwch
inwestycji finansowanych ze
rodkw europejskich (przebudowy drogi powiatowej nr
1403 na odcinku Roszowice
Biedaczw oraz drogi powiatowej nr 1404 na odcinku

Grzegorz Chudomit przesta peni funkcj


przewodniczcego midzygminnego zwizku.

kdzierzyn-kole - policja

Metaamfetamina
u 41-latka
Zatrzymany mia przy sobie 7 gram metamfetaminy i gram marihuany.
Metamfetamina to organiczny zwizek chemiczny bdcy pochodn amfetaminy.
W Polsce jest mniej rozpowszechniona ni ta ostatnia,
ale u naszych poudniowych
ssiadw robi furor. Bezporednie skutki jej uycia
to bardzo due pobudzenie i
moliwo halucynacji. Skutki porednie s jednak katastrofalne. Dugotrwae uycie tego narkotyku powoduje
skrcenie drzewa neuronowego w orodkowym ukadzie nerwowym. Nie mniej
tragiczne konsekwencje ma
zaywanie tego narkotyku
dla fizjonomii czowieka. Po
kilku latach wypadaj wosy,
na skrze pojawiaj si krosty i owrzodzenia, nastpuje
dramatyczna redukcja wa-

gi. W centrum Kdzierzyna


funkcjonariusze zatrzymali
osob z t wanie substancj. Na posiadacza narkotyku natrafiono podczas rutynowego patrolu. Policjanci
zatrzymali mczyzn, ktry
na ich widok wyranie przypieszy. To zachowanie skonio funkcjonariuszy do bardziej wnikliwego przyjrzenia
si podejrzanemu. W trakcie
przeszukania okazao si, e
ma on przy sobie zakazane
rodki psychoaktywne. Nie
bya to wycznie metamfetamina, ale rwnie marihuana. Zatrzymany to 41 letni
mieszkaniec wojewdztwa
lskiego. W czasie czynnoci
ledczych ustalono, e narkotyki przywiz z Czech. Teraz
grozi mu 5 lat pozbawienia
wolnoci.
l

kdzierzyn-kole - policja

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Za wamanie do baru
25-latkowi grozi 10 lat
wizienia.
czych na miejscu przestpstwa. Po zatrzymaniu obydwu
podejrzanych funkcjonariusze
zdoali przypisa im jeszcze inne kradziee. Na jednej z klatek schodowych w miecie zerwali oni z szyi 58 - latka zoty
acuszek wart ok. 2 tysicy z.
Obaj modziecy przyznali si
do zarzucanych im czynw. Za
rozbj i wamanie grozi im nawet 10 lat wizienia.
l

leszek iwulski

Czysty region to midzygminny zwizek, ktrego


gwnym zajciem jest gospodarka odpadami komunalnymi na terenie 4 powiatw:
kdzierzyskiego, krapkowickiego, strzeleckiego i prudnickiego. Gminy wchodzce
w skad zwizku to: Bierawa,
Cisek, Gogwek, Izbicko, Kdzierzyn Kole, Krapkowice,
Kolonowskie, Lenica, Pawowiczki, Polska Cerekiew, Reska Wie, Strzeleczki, Ujazd,
Walce i Zdzieszowice. Dziaalno zwizku budzi wrd
wielu mieszkacw regionu
zrozumiae kontrowersje, a to
przynajmniej z jednego powodu. To wanie zwizek w duej mierze decyduje o tym, jaka jest cena wywozu mieci, a
ten wydatek dla wielu obywateli stanowi naprawd wan
cz domowego budetu. Dla
niektrych dziaalno zwizku budzia do tej pory kontrowersje rwnie z innego
powodu. Cz jego zarzdu
raczej identyfikowano z lokaln polityk, anieli z kompetencjami w zarzdzaniu

Grzegorz Chudomit (na zdj.) nie zyska poparcia


czonkw Czystego regionu. Na stanowisku prezesa
zwizku zastpi go Krzysztof Wany.
gospodark komunaln. W
ostatnich dniach zakoczya
si kadencja zarzdu czystego
regionu i czonkowie wybrali
nowych przedstawicieli. Dotychczasowy zarzd w skadzie: przewodniczcy Grzegorz Chudomit, i czonkowie
Sybilla Zimerman (burmistrz
Zdzieszowic) i Tadeusz Kauch

(burmistrz Ujazdu) zastpieni zostali przez Krzysztofa


(dyrektora Miejskiego Skadowiska Odpadw), Artura
Maruszczaka (zastpcy prezydent Kdzierzyna Kola)
i Mariana Wojciechowskiego
(wjta Gminy Reska Wie).
Przewodniczcym zarzdu
zosta Krzysztof Wany.

krapkowice - policja

Zbrodnia w Krapkowicach
Odnaleziono zwoki 15letniej Wiktorii.
Kilka dni temu opini
publiczn wstrzsna informacja o odnalezieniu rozkadajcych si zwok w Krapkowicach. Dzi wiadomo ju,
e zwoki nale do 15-letniej
dziewczyny, ktra zagina 7
marca. Na ciao natrafiono w
trakcie poszukiwania zagi-

nionej Wiktorii. Zwoki odnaleziono niedaleko miejsca


jej zamieszkania w przepompowni ciekw. Nastolatka
zagina, gdy odprowadzaa
swoj koleank do ssiedniego Gogolina. Poszukiwania zakoczyy si tragiczn
informacj. Chocia pocztkowo rodzina nie potrafia
zidentyfikowa ciaa nasto-

latki to badania genetyczne


wykazay, e nale one do
dziewczyny. Trwa ledztwo
prokuratorskie w tej sprawie.
Prawdopodobnie byo to zabjstwo. Spraw zajmuj si
policjanci z Krapkowic oraz z
Komendy Wojewdzkiej Policji w Opolu.
l

25 kwietnia Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu


organizuje Dzie Walki z Otyoci.
tryb ycia oraz odpowiednio
skonstruowane diety. Rwnie powiat kdzierzysko
kozielski postanowi zadba
o brzuszki swoich mieszkacw. W tym celu starostwo organizuje 25 kwietnia dzie walki z otyoci.
Wydarzenie bdzie miao
miejsce w siedzibie starostwa w Kdzierzynie. Rozpocznie si ono prelekcj
doktora Macieja Sawskiego
(ordynatora chirurgii w ko-

Wsparcie
przedsibiorczoci
Marszaek Wojewdztwa Opolskiego Andrzej Bua oraz dyrektor Wojewdzkiego Urzdu
Pracy Jacek Suski, zapraszaj na konferencj powicon
wsparciu rozwoju przedsibiorczoci w wojewdztwie
opolskim w oparciu o pienidze krajowe i unijne do roku
2020. Konferencja ta odbdzie
si 27 marca, o godz. 10:00 w
Miejskim Orodku Kultury w
Kdzierzynie-Kolu, al. Jana
Pawa II 2.
Pyta chru
Echo Kresw
Chr Echo Kresw na codzie
dziaa przy Miejskim Orodku Kultury w KdzierzynieKolu. Teraz nagra swoj
pierwsz pyt. Koncert promocyjny pyty, na ktr skada si
20 utworw, odby si w Radio
Katowice. Teraz artyci szykuj
si do koncertu galowego, ktry odbdzie si 11 kwietnia w
Miejskim Orodku Kultury.
Koo RA
W Kdzierzynie-Kolu powstao koo Ruchu Autonomii
lska. Zebranie zaoycielskie
ju si odbyo. Wybrano wadze
koa. Przewodniczcym RA
zosta Robert Sota.
Pikarze na medal
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu
trzeci najlepsz druyn na
Opolszczynie. W Kluczborku po raz dwunasty odbyy si
Mistrzostwa Wojewdztwa Samorzdowcw w halowej pice
nonej. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta Janusz
ebrowski z Brzegu.

W kwietniu walczymy
z Brzuszkiem
Dieta, wiczenia, dobre
nawyki ywieniowe to
podstawa walki z otyoci.
Otyo jest w duej mierze chworob cywilizacyjn.
Ludzko we wczeniejszych
fazach rozwoju cierpiaa bowiem raczej na gd ni na
nadmiar jedzenia. Dzisiaj,
gdy czowiek coraz czciej
prowadzi siedzcy tryb pracy, gdy coraz mniej czasu
powica na ruch i przebywanie na wieym powietrzu otyo zbiera swoje
niwo. Stanowi ona nie tylko problem estetyczny. Jest
bowiem przyczyn wielu
gronych chorb. W konsekwencji moe prowadzi do
miadycy, chorb ukadu
krenia, czy wreszcie nowotworw jelita czy odka. Dlatego te instytucje
publiczne odpowiedzialne
za zdrowie obywateli kad
szczeglny nacisk na walk
z tym zjawiskiem. Niezwykle istotna jest profilaktyka, ktra promuje zdrowy

Kradzie torebki
Mczyzna, ktry wysiad z
audi, wyrwa torebk z rk
kobiety i uciek swoim samochodem, kilkanacie minut od
przestpstwa wpad w rce policjantw. 24-letni mieszkaniec
Kdzierzyna-Kola usysza
ju zarzut kradziey. Za takie
przestpstwo grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolnoci.
Analiza
Krainy w. Anny
Stowarzyszenie Kraina w.
Anny i firma badawcza Biostat
organizuje cykl spotka konsultacyjno warsztatowych w
sprawie weryfikacji potencjau w zakresie rozwoju obszaru Krainy w. Anny. Spotkanie dotyczce obszaru gminy
Zdzieszowice odbdzie si 23
kwietnia o godz. 14.00 w Urzdzie Miejskim.

kdzierzyn-kole - zdrowie

Pechowe wamanie
Kopciuszka
Jeden z wamywaczy, ktry wama si do baru zostawi na miejscu przestpstwa swj but.
Wyjtkowym pechem zakoczy si dla zodziejaszkw skok na jeden z barw w
Kdzierzynie. Funkcjonariusze, ktrzy zatrzymali obydwu
przestpcw nie mieli twardego orzecha do zgryzienia w tej
sprawie. Przestpcy wamali
si do lokalu przez okno. Jeden z wamywaczy na miejscu
wamu zostawi bowiem swj
telefon komrkowy. Jego partner natomiast, niczym Kopciuszek, zgubi swj but. Obaj
zatrzymani to stosunkowo
modzi ludzie. Jeden z nich ma
25 lat, drugi jest o rok starszy.
Celem ich ataku by automat
do gry losowej, co do ktrego ywili gbokie przewiadczenie, e jest wyadowany po
brzegi gotwk. Prby wamania do urzdzenia zakoczyy si jednak kompromitujc
porak. Przestpcy zraeni
porak postanowili poywi
si w barze, o czym wiadczy
ubytek artykuw spoyw-

Fot. Kamil Nowak

Bierawa Cisek). Przetarg


podzielony zosta na dwie
czci. Pierwsza cz dotyczy udzielenia i obsugi kredytu dugoterminowego. Termin jego spaty przewidziany
zosta na koniec 2025 roku.
Starostwo chce zacign w
tym przypadku zobowizanie w wysokoci 4,38 miliona z. Druga cz przetargu
rozpisana zostaa na kredyt
inwestycyjny przeznaczony
na remont drg. Ten kredyt
ma zosta spacony do dnia
31 sierpnia tego roku. W tym
przypadku starostwo chce poyczy 4,8 miliona z.

w skrcie

zielskim szpitalu) oraz dietetyczki Joanny Jzefowicz


Bryi. Bd oni mwi o
zagroeniach pyncych z
otyoci, kreowaniu pozytywnych nawykw ywieniowych i sposobach walki
z brzuszkiem. Nastpnie
uczestnicy spotkania wyjd przed siedzib starostwa
i bd uprawia wiczenia
gimnastyczne.
p

Pinidze
na tereny wiejskie
Wojewdztwo Opolskie
ma otrzyma 50,2 mln euro na
rozwj terenw wiejskich z Unii
Europejskiej. Pienidze maj
trafi do samorzdu najpniej
do 2020 roku. W duej czci
przeznaczone zostan na odnow wsi, czyli drogi lokalne,
gospodark wodno-ciekow,
targowiska, kultur i ochron
zabytkw.
Pomys na biznes
Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy ogosi
konkurs na najlepszy pomys
biznesowy. Najlepsi mog liczy
nawet na 7000 z nagrody i bezpatn siedzib dla firmy przez
p roku. Materiay naley dostarczy na adres Inkubatora w
Blachowni (ul. Szkolna 17, 47225 Kdzierzyn-Kole). Autorzy
piciu najciekawszych prac spotkaj si 30 kwietnia z komisj
konkursow.

4 Edukacja

26 marca 2015, nr 6 (183)

kdzierzyn-kole edukacja

kdzierzyn-kole - edukacja

Trjka zacienia
wspprac z Politechnik

Recytacje
po niemiecku

paulina krupiska

Prof. Wilhelm Jan Tic (na zdj.) jest absolwentem


Zespou Szk nr 3 w Kdzierzynie-Kolu. Po latach
wrci do szkoy, by opowiedzie maturzystom
o swojej pracy naukowej na Politechnice Opolskiej.
Tic, absolwent sawicickiego technikum chemicznego.
Obecnie pracuje na Wydziale
Mechanicznym Politechniki
Opolskiej w Katedrze Inynierii rodowiska, a podstawy swojej kariery naukowej
zawdzicza szkole w Kdzierzynie-Kolu. Uczniowie na

wasne oczy mogli przekona


si, e nauka przynosi efekty
i daje wymierne efekty.
Go opowiedzia klasom maturalnym o mitach i
prawdach dotyczcych ocieplenia klimatu. - Szczeglne
zainteresowanie wzbudzio
zagadnienie stenia gazw

cieplarnianych w naszej atmosferze oraz konsekwencje wynikajce z postanowie UE w sprawie emisji


CO2 mwi Irena Kula, doradca zawodowy. Celem spotkania byo zwrcenie uwagi na warto wyksztacenia
technicznego. Naukowiec z
Politechniki Opolskiej podkreli znaczenie nauk cisych. Dyplom inyniera
gwarantuje w przyszoci
wikszy sukces zawodowy.
Warto wic rozway studia
na Politechnice Opolskiej
przekonywa.
Niebawem
uczniowie
klas chemicznych bd mieli
moliwo ponownego spotkania na zajciach laboratoryjnych w Katedrze Inynierii rodowiska. Podczas
spotkania zaprezentowano
rwnie ciekaw ofert Wydziau Mechanicznego Katedry Inynierii. Profesor
Wilhelm Jan Tic z wielkim
sentymentem wspomina Zesp Szk nr 3, a szczegln przyjemno sprawi mu
przewodnik Spacerkiem
po Sawicicach stworzony
przez uczniw placwki.

Eliminacje miejskie bdzie mona oglda w DK


Kubiczek.
Wzorem lat ubiegych Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne Niemcw na lsku
Opolskim organizuje Konkurs Recytatorski Jugend
tragt Gedichte vor, czyli
Modzie recytuje poezj.
Podczas konkursu uczniowie
bd prezentowa utwory
poetyckie w jzyku niemieckim.
Eliminacje szkolne trwaj
do koca marca. Karta recytatora i protok s dostpne
na stronie internetowej www.
tskn.vdg.pl. Szkolna komisja

konkursowa wyznacza po
trzy osoby w kadej grupie
(A,B,C), ktre wezm udzia
w eliminacjach miejskich.
Protok z konkursu wraz
z kartami recytatora naley
dostarczy do Miejskiego Zarzdu Owiaty i Wychowania
do 3 kwietnia.
Eliminacje miejskie odbd si 22 kwietnia o godz.
10.00 w Domu Kultury Kubiczek w Kolu Rogach. Eliminacje rejonowe odbd
si 19 maja o godz. 9.30 w
Gminnym Orodku Kultury
w Cisku, ul. Planetorza 30.
p

kdzierzyn-kole - sport

Starostwo ma
pikarzy na medal
Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

Uczniowie bior udzia w ciekawych zajciach i wykadach.


Zesp Szk nr 3 w Kdzierzynie-Kolu od lat
wsppracuje z Grup Azoty. Umowa partnerska zostaa podpisana w 2013 roku. Grupa funduje stypendia
dla uczniw kierunku technik technologii chemicznej,
posiadajcych udokumentowane osignicia w dziedzinie chemii i przedmiotw
zawodowych. Oprcz tego
uczniowie mog korzysta
z dowiadcze grupy Azoty
ZAK S.A. i realizowa w zakadzie praktyki zawodowe.
Zajcia w ramach praktyk
odbywaj si w laboratoriach i cigach technologicznych na terenie zakadw
pod okiem dowiadczonych
pracownikw Spki.
Mimo wielu kierunkw
ksztacenia i wsppracy
z przedsibiorcami szkoa cay czas poszerza swoj
ofert. Teraz kdzierzyska
trjka podja wspprac z Politechnik Opolsk.
Uruchomiono cykl spotka
i wykadw. W marcu szko
odwiedzi prof. Wilhelm Jan

<< GazetaInformator.pl

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

kdzierzyn-kole - edukacja

Mistrzowie ortografii
IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Zespole Szk
nr 1 w Kdzierzynie-Kolu.
Ju po raz 4. odby si Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Konkurs przeprowadzony
zosta w dwch kategoriach wiekowych - uczniowie szk gimnazjalnych oraz uczniowie szk
ponadgimnazjalnych. Pierwsze
miejsce wrd gimnazjalistw
zdobya Aleksandra Truchan
z Publicznego Gimnazjum nr
5, natomiast w kategorii szk

rednich zwyciya Natalia


Jahn z I Liceum Oglnoksztaccego.
Dyktando
przygotowaa
i poprowadzia dr Magorzata Iykowska jzykoznawca,
pracownik Pastwowego Archiwum w Opolu. Nagrody, ktre otrzymali uczniowie: sprzt
elektroniczny i ksiki zostay
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe.
p

Dyrektor Powiatowego Zespou Owiaty


Aurelia Stpie (na zdjciu po prawej) pogratulowaa
uczestnikom konkursu odwagi i wraliwoci ortograficznej.

kdzierzyn-kole - edukacja

kdzierzyn-kole - finanse

Dyrektorzy
do wymiany

Granty na
programy spoeczne

Ogoszono dwa konkursy na dyrektorw miejskich placwek owiatowych.


Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu ogosi
konkursy na stanowiska
dyrektorw Zespou Szk
Miejskich nr 1 na os. Piastw i Zespou Szk Miejskich nr 2 w Kodnicy.
Zgoszenia przyjmowane
s do 31 marca.
Zgodnie z treci ogoszenia, do konkursu moe
przystpi nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
ktry ukoczy studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum. Przyszy
dyrektor musi mie take

ukoczone studia wysze,


studia studia podyplomowe albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzdzania
owiat, a take posiada
co najmniej picioletni
sta pracy pedagogicznej
na stanowisku nauczyciela. Pod uwag bd brane
take oceny dorobku zawodowego oraz warunki zdrowotne. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa
powoana przez Prezydenta
Miasta Kdzierzyn-Kole.
Przypomnijmy, e dotychczas funkcj dyrektora
Zespou Szk Miejskich nr
1 penia Boena otecka, a
funkcj dyrektora Zespou
Szk Miejskich nr 2, Lidia
Stanisawska.
p

Program Fundacji Grade - Aktywni w Regionie.


Ruszya kolejna edycja programu grantowego Fundacji
Grade - Aktywni w Regionie. Wnioski mona skada do
15 maja. Na dofinansowanie
mog liczy projekty spoeczne i obywatelskie o znaczeniu
lokalnym i regionalnym w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, ochrony biologicznej rnorodnoci,
nauki i owiaty, kultury i sztuki, opieki nad zabytkami, dziaalnoci wspomagajcej rozwj
spoecznoci lokalnych, ochrony i promocji zdrowia, pomocy
spoecznej oraz szeroko pojtej
dobroczynnoci.
Do programu mog aplikowa organizacje pozarzdowe, instytucje podlege organom samorzdu terytorialnego

oraz stowarzyszenia jednostek


samorzdu terytorialnego, w
szczeglnoci: placwki wychowawczo-owiatowe, szkoy
oraz zespoy szk, organizacje
sportowe, orodki nauki, kultury, sztuki. Co wane, instytucje te musz mie siedzib oraz
dziaa na terenie wojewdztwa
opolskiego.
O wsparcie nie mog stara si: osoby indywidualne,
przedsibiorcy, fundacje firm,
podmioty nastawione na zysk
i partie polityczne. Przewiduje si przyznawanie trzech rodzajw grantw: mae do 10
tys. z i due od 10 do 50 tys.
z oraz projekty specjalne powyej 50 tys. z. Wicej informacji
o programie na stronie www.
aktywniwregionie.pl.
al

Druyna z kdzierzyskiego starostwa odebraa


gratulacje z rk przedstawicieli zarzdu powiatu.
Pracownicy
starostwa
trzeci najlepsz druyn
na opolszczynie.
W Kluczborku po raz 12.
odbyy si Mistrzostwa Wojewdztwa Samorzdowcw w
halowej pice nonej. Druyna ze Starostwa Powiatowego
w Kdzierzynie-Kolu zaja
trzecie miejsce. - W zeszym
roku zdobylimy pite miejsce, teraz trzecie. To efekt bardzo dobrego zgrania druyny.
Patrzc na cay turniej, trzeba przyzna, e w kadym elemencie spisywalimy si dobrze, zarwno w obronie, jak i
w ataku komentuje kapitan
Daniel Mochnik, na co dzie
inspektor Wydziau Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa Starostwa Powiatowego.

W finale wygra zesp z


Kluczborka, ktry pokona
Olszank w rzutach karnych.
Zawodnicy z Kluczborka bd reprezentowa nasze wojewdztwo na mistrzostwach
kraju. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta Janusz
ebrowski z Brzegu. Ekipa
starostwa trenuje dalej. - Kto
wie, moe za rok zdobdziemy
pierwsze miejsce mieje si
Daniel Mochnik, ktra ju teraz zagrzewa swoich kolegw
do walki przed kolejnymi finaami. Nasz powiat reprezentowali: Daniel Mochnik, Piotr
Kmie, ukasz Steuer, Krzysztof Siemaszko, Adam Kania,
Mariusz Poraski, Robert Pawelski oraz Robert Stobrawe.
al

kdzierzyn-kole - edukacja

Turniej wiedzy
o lsku
Gospodarz turnieju nie da
si pokona.
W Zespole Szk Specjalnych w Kdzierzynie-Kolu odby si X Turniej Wiedzy o lsku. O tytu znawcy przyrody w
trzech etapach konkursu rywalizowao 15 zawodnikw z wojewdztwa opolskiego. W czci
pierwszej uczniowie recytowali
wiersze lub przedstawiali scenki opisujce pikno okolicznej
przyrody. Pniej zawodnicy
mili za zadanie przedstawi
swoj prezentacj multimedial-

n na temat zabytkw w regionie. Na koniec turnieju musieli


natomiast wykona prac plastyczn zwizan z tematem
przewodnim konkursu.
Trzecie miejsce zajy wsplnie ekipy z Prudnika
i Grodkowa. Drugie miejsce
zdobyli zawodnicy z Lenicy i
Gubczyc a miejsce pierwsze
wywalczyli gospodarze Zesp
Szk Specjalnych w Kdzierzynie Kolu.
p

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 25

26 marca 2015, nr 6 (183)

region polityka

Profesor od lewicy
Fot. Leszek Iwulski

Prof. Joanna Senyszyn z Sojuszu Lewicy Demokratycznej na spotkaniu


z mieszkacami mwia o kondycji polskiej polityki, problemach ze Wschodem i aborcji.
leszek iwulski

W Miejskim Orodku Kultury w Radlinie z


mieszkacami spotkaa si
wiceprzewodniczca Sojuszu Lewicy Demokratycznej profesor Joanna Senyszyn. Bya posanka sojuszu
wspara kandydatur lokalnego dziaacza na funkcj
radnego w Radlinie i krtko zachwalia kandydatur Magdaleny Ogrek na
urzd Prezydenta RP. Lwi
cz wystpienia jednak
profesor powicia na niezwykle interesujcy wykad
dotyczcy praw czowieka,
Unii Europejskiej, polskiej
polityki zagranicznej oraz
sytuacji gospodarczej. Po
wykadzie profesor odpowiadaa na pytania mieszkacw dotyczce kandydatury Magdaleny Ogrek,
sposobu prowadzenia przez
ni kampanii wyborczej i
biecych spraw politycznych w kraju. Zainteresowanie spotkaniem byo due, bo w kameralnej sali w
radliskim MOK-u zajta
byy ponad poowa krzese. Na spotkaniu dominowali ludzie starsi, chocia gos zabrao rwnie
kilku przedstawicieli modziey. To wanie ta forma kontaktu najbardziej
przypada do gustu profesor Senyszyn. Mieszkacy
bowiem pytali j nie tylko
o to, jak funkcjonuje polityka krajowa, ale take
np. o zagroenia pynce
z wpywu procesw globalizacyjnych na funkcjonowanie rzdw (niebezpieczestwo korumpowania
politykw przez korporacje transnarodowe), czy o
konieczno uregulowania
niektrych spraw w przepisach dotyczcych zamwie
publicznych. Nie obyo si
rwnie bez maej kontrowersji. Jeden z uczestnikw
spotkania w sposb niezwykle emocjonalny zwrci uwag, e pogldy wiceprzewodniczcej dotyczce
przemocy wobec kobiet i
dzieci stoj w sprzecznoci
z jej przekonaniami w sprawie aborcji. Nastpnie wypomnia profesor Senyszyn
jej pogldy na temat PRL.
Bya posanka Sojuszu wytumaczya jej stanowisko
w prawie aborcji, ale wiksza cz uczestnikw spoR E K L A M A

Wiceprzwodniczca Sojuszu Lewicy Demokratycznej prof. Joanna Senyszyn na spotkaniu


z sympatykami partii poruszaa wiele wtkw dotyczcych polskiej i europejskiej polityki.
tkania rwnie emocjonalnie wyprosia politycznego
przeciwnika, ktry zastosowa si do ich prb. Po
spotkaniu profesor rozdaa
jeszcze kalendarze ze swoj podobizn, podpisywaa
autografy. Atmosfera ulega znacznemu rozlunieniu, tak e wiceprzewodniczca Sojuszu wymieniaa
z mieszkacami dowcipy,
ktre w treci koncentroway si gwnie wok kondycji maestwa.
Jaka
jest
kondycja
wspczesnej lewicy w
Polsce?
Dzisiaj mwienie o klasycznym podziale politycznym w Polsce jest niezwykle trudne. Nastpuje jego
zanik. W duej mierze o
miejscu danej formacji
politycznej na osi lewica
prawica decyduj przekonania czonkw danych
partii politycznych w kwestii zagadnie wiatopogldowych. Partie posuguj
si hasami, ktre omijaj
zagadnienia konfliktowe i
w ten sposb staraj si pozyska jak najszerszy elektorat. Wemy przykad sloganu wyborczego Platformy

Obywatelskiej by yo si
lepiej. To haso nie niesie za sob przesania politycznego. W pewien sposb
mona powiedzie nawet,
e jest odbiciem gierkowskiego eby Polska rosa
w si, a Polacy yli dostat-

Polityka staje si
zakadnikiem marketingu. Prymat
nad organizacj
ycia politycznego
zaczynaj mie
specjalici od PR
niej. I w obliczu takich
zmian stana lewica. Dodatkowym problemem staa si choroba, na ktr zapada prawica w latach 90.
Ta choroba, to podziay,
ktre dotkny nasz stron sceny politycznej. Jeli
w latach 90. ugrupowania prawicowe miay swj
Konwent w. Katarzyny,
to aktualnie przyszed czas
w tej kwestii na nas. Spraw komplikuje dodatkowo
fakt, e s trudnoci z definiowaniem czym jest wiatopogld lewicowy. Nie

wszyscy bowiem podzielaj


pogld, e np. Ruch Palikota jest formacj o takim
charakterze. Natomiast bez
wtpienia s w nim ludzie,
ktrzy maj wraliwo lewicow jak Anna Grodzka,
Barbara Nowacka, Wanda
Nowicka, Robert Biedro.
To bez wtpienia ludzie lewicy. Problem przezwycienia tych podziaw jest
niezwykle zoony. To nie
jest tak, e w SLD brakuje
chci do zblienia. Diabe
jednak tkwi w szczegach.
Na samym kocu trzeba
przecie rozmawia o personaliach, o miejscach na
licie. Pozostaj rwnie
kwestie dowiadcze, a
tych Sojusz nie ma najlepszych, jeli chodzi o kwesti zjednoczenia nie ma
najlepszych. Projekt LiD
by nieporozumieniem. Badania pokazay, e wyborcy
dawnej UW nie chc gosowa na t formu, bo uwaali, e to pewnego rodzaju
mezalians, natomiast nasz
elektorat nie zaakceptowa
tego posunicia. W rezultacie uzyskalimy razem
mniej, ni gdybymy do
wyborw poszli osobno. To
by pewnego rodzaju zimny
prysznic, ktry zniechci
SLD do dalszych projektw
tego typu. Trudnoci z definiowaniem wiatopogldu lewicowego przekada
si rwnie na moliwoci
zwizane z tworzeniem koalicji programowych. Tak
jest np. w przypadku Twojego Ruchu, ktrego cz
postulatw naprawd nie
mona identyfikowa jako
lewicowe.

Jak Pani ocenia styl prowadzenia dzisiejszej polityki?


Przede wszystkim polityka staje si zakadnikiem
marketingu. Mariae polityczne, programy, ideologie schodz na plan dalszy.
Prymat nad organizacj ycia politycznego maj specjalici od PR. Gbsz refleksj nad polityk moe
si pochwali bardzo w-

Krluje populizm.
W debacie publicznej zbyt czsto
politycy posuguj
si stereotypami
i uprzedzeniami.
Na dusz met
to moe by bardzo
niebezpieczne.
ski wycinek spoeczestwa.
Pozostali interesuj si ni
jedynie powierzchownie.
Amerykaskie badania pokazuj, e dla wikszoci
wyborcw wystarcz fotografie i na ich podstawie
wskazuje zwycizc. Dlatego nad politykami pracuj
specjalici od wizerunku.
Kiedy po raz pierwszy zobaczyam Donalda Tuska w
debacie z Lechem Kaczyskim, on rzeczywicie mia
jakby wilcze oczy. Natomiast wwczas specjalici
ze sztabu prezydenta Kaczyskiego wykonali kawa
dobrej roboty. Kaczyski
wyglda bardzo dystyngowanie siedzc w fotelu na tle
biblioteki. Te elementy po-

sugiwania si wizerunkiem
naprawd wpywaj pniej
na wyniki wyborw. Poza
tym moim zdaniem do polityki dostaje si coraz mniej
wartociowych ludzi. Krluje populizm. W debacie publicznej zbyt czsto politycy
posuguj si stereotypami i
uprzedzeniami. Na dusz
met to moe by bardzo
niebezpieczne.
Jak Pani ocenia na tym
tle polsk polityk zagraniczn, zwaszcza w
jej wschodnim wymiarze?
To bardzo zoona materia. Przede wszystkim trzeba spojrze na interesy naszego kraju, ale take na to,
jak budowana jest ta cz
polityki zagranicznej w
perspektywie europejskiej.
Wchodzc do UE istniay
oczekiwania tak wanych
graczy w Unii jak Francja,
czy Niemcy, e Polska bdzie swego rodzaju porednikiem w stosunkach z Moskw. To przewiadczenie
wizao si po pierwsze z
dowiadczeniami historycznymi, po drugie z naszym
pooeniem geograficznym.
Tymczasem polskie elity
rzdzce raczej zdecydowane byy na konfrontacj z
Rosj. Zreszt w mojej opinii ze stosunki ze wschodem s charakterystyczne
dla caej Unii. Nie zosta
wypracowany we wczesnej
fazie rozszerzenia Unii model wsppracy z Federacj Rosyjsk. Rosja na taki
kontakt wwczas czekaa. I
moim zdaniem przegapilimy ten moment.

26 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE
Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.
Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa
dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start . Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw
E-Leclerc) Tel. 530499444
Szybka poyczka na dowolny cel .
Wiele ofert w jednym miejscu!!!!
Zadzwo i dowiedz si wicej.
515-582-180
Szybkie Poyczki PANDA CHWILWKI
POYCZKI GOTWKOWE
DLA KADEGO!
KDZIERZYN-KOLE,
Aleja Jana Pawa II 4/100,
I pitro
OPOLE, ul.Kotaja 4
NYSA, ul.Wyzwolenia 1
Potrzebujesz gotwki od rki?
Nie czekaj!
Najtasza oferta w miecie, czarno na biaym! 77 445 81 31
Potrzebujesz pienidzy? Poycz
od nas! Szybka poyczka na dowolny cel .
Minimum formalnoci .
Zadzwo do naszego doradcy i
umw si na spotkanie 515-582180
Poyczka Biznesowa dla wszystkich przedsibiorcw chccych
pozyska dodatkowe rodki na
prowadzenie dziaalnoci. Minimum formalnoci. Kontakt 515582-180 df.ewelinanietopiel@
wp.pl

nieruchomoci

Sprzedam mieszkanie wasnociowe w centrum Gubczyc o


powierz. 47,16m2. Cena 70 tys.
Kontakt 516146103, 501463902

Kompleksowe usugi wykocze i remontw wntrz domw,


mieszka, biur. Usugi dobrej
jakoci w rozsdnej cenie.
Zapraszam. Kdzierzyn-Kole
502 688 309

Dziaka pooona w m.Cisek.


cznie 22,7ar - w tym budowlana 6,2ar., rolna 16,5ar. Dziaka w
caoci ogrodzona, przy gwnej
ulicy, z istniejca zabudow. Cena - 160 000 PLN (do negocjacji). 609 041 915

Polecam. Tanio wykonam wszelkie remonty budowlane. Cena


przystpna. Wycena i kosztorys.
Gratis, Kdzierzyn-Kole tel 724
731 470

Pitro w Kamienicy przy rynku


w Kdzierzynie-Kolu do wynajcia .
Lokal jest w trakcie prac wykoczeniowych, moliwo wykoczenia pod najemc.
605 200 705
wietne MIEJSCE na imprez!
www.palacwgrudyni.pl ZAPRASZAMY! Organizacja wszystkich imprez okolicznociowych.
Odnowa biologiczna. Noclegi.
Restauracja.

usugi
Darmowa nauka jzyka
angielskiego!
Nauka u nas odbywa si w co
drugi weekend
(sobota i niedziela).
liczba miejsc jest ograniczona!!
77 30 70 677

Usugi przecierania drewna.


oraz sprzeda wyrobw tartacznych takich jak:
- tarcice(deski)
- aty
- kantwki
- wiby dachowe
- podbitka(boazeria)
-w ofercie rwnie
drewno opaowe
tel. 604 503 255
Nauka i korepetycje z j. angielskiego na rnych poziomach.
Przygotowanie do matury, do
egzaminu gimnazjalnego lub popraw oceny w nowym proczu,
nauka dla dzieci i dorosych. Zajcia indywidualne, w parach lub
w grupach 4-5 os. KdzierzynKole 792 713 566
USLUGI REMONTOWE NA
NAJWYSZYM POZIOMIE. OD
A DO Z. MALOWANIE, SZPACHLOWANIE MECHANICZNIE NATRYSKOWO, TYNKI
OZDOBNE, KAFLE ITP. NAJTANIEJ W REJONIE.
MEXBUD 517 609 791
Firma DARU z Kdzierzyna-Kola wykona kady rodzaj mebli na
wymiar.
Instalacje elektryczne, wodno kanalizacyjne , gaz
Balustrady - stal nierdzewna
Wyszukujemy i dostarczamy
AGD/RTV w dobrych cenach.
Tel. 785 188 759

WYMIANA OPON NA SEZON


ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Mechanic Team 518 168 940

weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe 52,20 m2 Mieszkanie
czciowo
umeblowane blok IV pitro
przy ulicy Opawskiej
w Raciborzu. Niski czynsz.
Cena 80 tys. Tel. 532 483 333

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867


Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867

Skup samochodd cae i uszkodzone skupujemy wszystkie pojazdy. Posiadamy transport. Tel.
518 203 575 Stare Kole

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Sprzedam mieszkanie wasnociowe o pow. uytkowej 67,27


m2. 2 due pokoje , dua so-

Chcesz nauczy si jzyka niemieckiego od podstaw lub podwyszy swj poziom?

neczna kuchnia, 2 przedpokoje,

CAKOWICIE ZA DARMO!?

azienka, wc, spiarka. II pitro w

Zajcia odbywaj si w systemie

kamienicy w centrum Kola.


Cena:98 000 z Tel. 602 628 537

weekendowym,
co dwa tygodnie!
Zadzwo: 77 30 70 677

ki
Piecztki Wizytw
Ulotki Plakaty
reklamowe
Katalogi Gadety
Szyldy Kasetony
ollupy
Banery Standy R

Racibrz ul. Ocicka 51a,


Rudnik ul. Soneczna 38a

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578
Wywz Ziemi, Gruzu.
Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970

Poligrafia i Reklama

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, 533 355 277, biuro@raciborskiemedia.pl

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.

Najnisze oprocentowanie.

Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

26 marca 2015, nr 6 (183)

Szkolenia
dla biznesu

kdzierzyn-kole - dk kole - 27 marca

Wieczr teatralny
W pitek, 27 marca w
Domu Kultury Kole odbdzie si wieczr teatralny Spotkania z francuskim
dramatem. Spotkanie zorganizowane zostanie z okazji Midzynarodowego Dnia
Teatru. Publiczno bdzie miaa okazj zobaczy
trzy spektakle w wykonaniu grup teatralnych Waldemara Lankaufa. O godz.
18.00 na scenie zobaczymy

spektakl Pokojwki w wykonaniu grupy teatralnej z


Domu Kultury Kole. O
godz. 18.45 ze spektaklem
Idiotka na niby wystpi
grupa teatralna Gosy z
Gubczyc. Na zakoczenie
obejrze bdzie mona ys piewaczk. Wszystkie
spektakle wyreyserowa
Waldemar Lankauf - jest
on rwniez instruktorem
wszystkich wystepujcych

grup teatralnych. Waldemar Lankauf urodzi si w


Toruniu, na Opolszczyzn
przyby w 1989 r. Z wyksztacenia jest polonist z
zamiowania reyserem teatralnym i biegaczem dugodystansowym.
Zaoy
teatry amatorskie w Gogwku, Walcach, Kdzierzynie-Kolu i Gubczycach
(gdzie pracuje jako nauczyciel jzyka polskiego).

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

kdzierzyn - dk lech - 28 marca

kdzierzyn - dk kole - 10 kwietnia

Koncert
Stream i Honker

Giganci bluesa
akustycznie

W sobot, 28 marca o godz.


18.00 w Domu Kultury Lech
odbdzie si koncert rockowy
dwch zespow - Stream i
Honker. Zesp Stream powsta pod koniec 2013 roku w
Kdzierzynie-Kolu w skadzie
Darek Statkiewicz (bas), Jacek
Szczepanik (gitara), Krzysiek
Tyczyski (perkusja), Tomek
Malinowski (gitara). Inspiracje czerpi z rocka lat 70tych i 80-tych. Graj gwnie
koncerty w klubach muzycznych. Historia zespou Honker rozpocza si natomiast
w czerwcu 2014 roku, kiedy to
los zetkn po blisko 20 latach
dowiadczonych gitarzystw
z Kdzierzyna-Kola: Henryka Vogta i Marka Archipow u
dentysty. Marek bezskutecznie prbowa zbudowa zesp, Heniek wraz z Darkiem
Adamczykiem
(perkusja),

W pitek, 10 kwietnia o
godz. 19.00 w Domu Kultury
Lech w Kdzierzynie-Kolu
odbdzie si koncert bluesowy Giganci bluesa akustycznie w wykonaniu Konrada
Michalaka. Giganci bluesa
akustycznie to koncert prezentujcy najbardziej interesujce przykady twrczoci
mistrzw bluesa, zarwno
zagranicznych (Eric Clapton),
jak i rodzimych (Tadeusz Nalepa). Program pokazuje
szorstk, prost odmian bluesa, ktra cho moe nie jest
atwa i lekka to z pewnoci
zblia suchacza do rda tej
fascynujcej muzyki. Utwory
zaprezentuje mody, utalentowany artysta - Konrad Michalak, ur. w 1988 roku w odzi. Muzyk, wokalista, trener
kreatywny, student Instytutu
Jazzu PWSZ w Nysie.

Radkiem Gr (bas) i wokalist Tymoteuszem Nowickim,


tworzyli grup rockow o nazwie Czwarty. W nowym ju
skadzie i z now nazw Honker, muzycy zagrali w styczniu
2015 w finale WOP w Kdzierzynie-Kolu.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
27 MARCA - DK KOLE - KDZIERZYN
W pitek, 27 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury Kole
odbdzie si wieczr teatralny Spotkania z francuskim
dramatem. Publiczno bdzie miaa okazj obejrze trzy
spektakle - Pokojwki, Idiotka na niby oraz ysa piewaczka. Wstp wolny.
28 MARCA - DK CHEMIK - KDZIERZYN
W sobot, 28 marca o godz. 16.00 w Domu Kultury Chemik
odbdzie si spektakl Diabelska Intryga w wykonaniu
Teatru Ludzi Pracujcych. Bilety w cenie 15 z.
28 MARCA - DK LECH - KDZIERZYN
W sobot, 28 marca w Domu Kultury Lech odbdzie si koncert
rockowy. Wystpi zespoy Strean i Honker. Wstp wolny.
29 MARCA - DK KOLE - KDZIERZYN
W niedziel, 29 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury Kole

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

odbdzie si Muzyczny wieczorek poetycki. To propozycja dla mionikw nastrojowej muzyki i poezji. Wystpi Darek
Czarny i jego gocie. Wstp wolny.
10 KWIETNIA - WCK - WODZISAW
W pitek, 10 kwietnia o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si Gitariada, czyli impreza dla mionikw
gitarowych dwikw. Kart zgoszenia oraz regulamin mona
znale na stronie WCK. Udzia w imprezie jest bezpatny.
10 KWIETNIA - DK KOLE - KDZIERZYN
W pitek, 10 kwietnia o godz. 19.00 w Domu Kultury Kole
odbdzie si koncert bluesowy Giganci bluesa akustycznie w wykonaniu Konrada Michalaka. Podczas koncertu
zaprezentowane zostan utwory zagranicznych (Eric Clapton) jak
i polskich (Tadeusz Nalepa) artystw. Bilety na koncert w cenie
10 z.
14 KWIETNIA - DK CHEMIK - KDZIERZYN
We wtorek, 14 kwietnia o godz. 17.30 w Domu Kultury Chemik
w Kdzierzynie-Kolu wystpi Kabaret Modych Panw.
Bilety w cenie 55 i 60 z.

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

28 Reklama

26 marca 2015, nr 6 (183)

do 20 kwietnia

<< GazetaInformator.pl