You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

DWUTYGODNIK

rok X, nr 6 (183)

26 MARCA 2015
ISSN: 2080-3664

wodzisaw lski inwestycje

Dziecicy problem

Abycie wrd trosk nieatwego dzi ycia,


potrafili wierzy w zwycistwo dobra
w kadym czowieku...

leszek iwulski

rydutowy - policja

Napad na salon gier


Ostre krawdzie rur w tunelach od pocztku budziy wrd rodzicw kontrowersje.
Tym bardziej, e tunele su nie tylko dzieciom, ale take modziey.
ostre krawdzie rur w tunelach
budziy wrd wielu rodzicw
kontrowersje. Kontrole zlecone przez magistrat wykazay,
e rzeczywicie nie wszystko
jest w porzdku i firma LURKA powinna zlikwidowa
uchybienia. Szybko okazao
si jednak, e nie tylko usterki
i niedocignicia techniczne s
problemem. Nie wszyscy bowiem korzystaj z placu zabaw
w taki sposb, w jaki przewidzia to producent urzdze.
Koparka naprawiana bya ju
kilkakrotnie. Reperacja przypomina syzyfowe prace, bo
jest ona wci i wci niszczona. Tunele, ktre w zamierzeniach miay by miejscem plsw i wesoych przekomarza
przedszkolakw, chyba speniaj rwnie inne funkcje.
wiadczy o tym fakt, e do
czsto mona obok nich znale butelki po przysowiowym

browarku, a zdarza si, e bije z nich ostry zapach moczu.


Butelki po piwie mona znale zreszt nie tylko tam, ale
take pod aweczkami. Cz
mieszkacw unika spacerw
na plac zabaw, bo twierdzi, e
zbyt czsto krc si tam bezdomni. Bezdomni pi rwnie w tunelach, w ktrych
normalnie bawi si dzieci. aweczki dla dorosych s
uszkodzone. Podobnie jak instrumenty muzyczne. Koparka
oczywicie jest zepsuta. Pewnym rozwizaniem problemu
ustawicznej dewastacji bez
wtpienia byoby postawienie
ogrodzenia, o co bezskutecznie postuluj od jakiego czasu
rodzice. Inicjatywa polegajca
na zamkniciu placu zabaw
umara mierci naturaln, bo
konserwator zabytkw powiedzia nie. Jednak jego sprzeciw nie by cakowicie jedno-

znaczny. Dopuszczono wyjcie


kompromisowe polegajce na
ogrodzeniu obiektu aurowym
potkiem o wysokoci przekraczajcej metr. Miasto jednak
nie wystpio o postawienie
tego typu ochrony dla wasnej
inwestycji. By moe pewnym
rozwizaniem byoby wprowadzenie patroli stray miejskiej.
Te wedug urzdu miasta odbywaj si wok placu zabaw
wcale czsto. Jednak co pomog patrole za dnia, gdy park
jest uczszczany. Wikszo
aktw wandalizmu odbywa
si w nocy, za suby miejskie
pracuj przecie do 22.00. Na
razie usunicie problemu zamiecenia parku i usunicia
ewentualnych
nieczystoci
spadnie na barki Sub Komunalnych Miasta, ktre maj w
swoim rozkadzie gruntowne
wiosenne porzdki wanie na
przeomie marca i kwietnia.

Mczyzna sterroryzowa
pracownikw przedmiotem
przypominajcym
bro.
W pitek, 20 marca okoo
godz. 10.30 do salonu gier na
ulicy Raciborskiej w Rydutowach wszed mczyzna. Uy
gazu obezwadniajcego i grozi pracownikom przedmiotem
przypominajcym bro paln.
Napastnik prbowa skra pie-

nidze. Przeszkodzia mu w tym


zdecydowana postawa jednej z
pracownic. Sprawca uciek bez
pienidzy. Udao si go zatrzyma dopiero trzy dni pniej.
Podejrzany to 30-letni mieszkaniec powiatu wodzisawskiego.
Trwa prokuratorskie ledztwo w
tej sprawie. Za rozbj mczynie grozi 12 lat wizienia.
l
Fot. KPP Wodzisaw lski

Plac zabaw w parku tu


obok galerii Karuzela mia
by jednym z tych elementw,
ktre zachc mieszkacw do
korzystania z miejskich atrakcji. Mia przekona modych
rodzicw, e miasto waciwie
dba o ich potrzeby, a w konsekwencji skoni ich do tego,
by nie opuszczali Wodzisawia lskiego. Magistrat naprawd postawi na solidn
jako za do wygrowan
cen. Plac zabaw kosztowa
bowiem, bagatelka, 235 tysicy zotych. Na placu znalaza si m.in. piaskownica z
metalow kopark, dzwony
rurowe, hutawki oraz tunele i aweczki, z ktrych mogli
korzysta strudzeni wdrwk po centrum opiekunowie.
Wielu mieszkacom podobaa si oryginalno zastosowanych rozwiza. Mniejszej
liczbie podobaa si cena placu. Jeszcze mniejszej liczbie
mieszkacw natomiast przypado to, jak placyk zapuszcza
si coraz bardziej. Ju na samym pocztku na wykonawc posypay si gromy z uwagi na to, e ostateczny ksztat
obiektu odbiega od wymaganych przez urzd parametrw. Rodzice zwrcili uwag
na to, e wirek ma zbyt ostre
krawdzie i ich pociechy mog si pokaleczy. Bezpieczna
nawierzchnia, zdaniem wielu, bya bezpieczna tylko z
nazwy, bo odbiegaa od norm
przewidzianych przez prawo.
Koparka zostaa zniszczona
ju pierwszego dnia. Rwnie

- yczy Redakcja

Fot. Krystyna Stanik

Wielu mieszkacw uwaa, e plac zabaw jest zaniedbany.

Podejrzany o dokonanie napadu jest 30-letni mieszkaniec


powiatu wodzisawskiego. Grozi mu 12 lat wizienia.

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski inwestycje

Nadzieje dla Parku

komentarz na gorco

Fot. Leszek Iwulski

W opinii wielu mieszkacw park jest zaniedbany


i miasto powinno jak najszybciej zaj si przywrceniem jego wietnoci.
leszek iwulski

Park miejski w centrum Wodzisawia powinien by wizytwk miasta. To obiekt zabytkowy,


peen nostalgii, dla wielu mieszkacw przypominajcy ich o
modoci. Tymczasem w parku
wedug wielu mieszkacw le
si dzieje. Niektre drzewa butwiej. Na niektrych pojawia
si jemioa, ktra jako pasoyt
rozrasta si wyjtkowo szybko.
Olbrzymie kontrowersje budzi plac zabaw. Kosztowa ponad 200 tys. z, a wci i wci
jest obiektem wandalizmu, albo
zego wykorzystania. Cigi piesze po prostu strasz. W asfalcie pojawiy si dziury. Duym
problemem dla wizerunku tego
urokliwego miejsca jest bez wtpienia muszla, ktra czasy swojej wietnoci ma ju dawno za
sob. Przed amfiteatrem aweczki s stare i schodzi z nich farba.
Barierki przy zamieconym stawie s pordzewiae. Na problem
ten wielokrotnie zwracali radni
dzielnicy Stare Miasto, wedug
ktrych park jest potwornie zaniedbany i dalsze zaniechania
w konserwacji bd prowadzi
do zniszczenia tego obiektu.
Przewodniczcy Zarzdu Dzielnicy Stare Miasto Alojzy Szy-

Obecnie muszla w parku miejskim bynajmniej


nie stanowi dobrej wizytwki dla miasta.
miczek powiedzia nam: - park
powinien by ttnicym yciem
miejscem, w ktrym spotykaj
si mieszkacy. Gdzie skupia si
ich aktywno, chociaby w sferze kultury. Tymczasem wida,
e nie do koca tak jest. Jego
sowa potwierdza radny miejski
(przewodniczcy dzielnicy Stare Miasto Marian Plewnia). W
jego opinii: - powinno si podj szereg zdecydowanych dziaa, by nie dopuci do dalszej
degeneracji tej czci miasta.
Przede wszystkim trzeba zaj
si placem zabaw. Trzeba konserwowa drzewa. Przycina
jemio, bo to pasoyt, ktry zarasta drzewa i sprawia, e staje

si ciemny. Jako radni dzielnicy


przeforsowalimy projekt rewitalizacji stawu, ktra ma zosta
przeprowadzona w ramach budetu obywatelskiego. Ale to nie
wystarczy. Trzeba zadba take o nasz muszl. Istniejca
obecnie jest w katastrofalnym
stanie i nie spenia swoich funkcji. Miasto zareagowao ju na
cz postulatw mieszkacw.
W czasie konferencji prasowej
w bibliotece prezydent Mieczysaw Kieca powiedzia, e drobne naprawy i konserwacja bd
dokonywane systematycznie
przez SKM. Cz niezbyt atrakcyjnie wygldajcych elementw
przestrzeni zielonej ju zosta-

a poddana zmianom. Znikny


ju klomby obok Urzdu Stanu
Cywilnego, ktre raczej szpeciy ni cieszyy oko. Mieczysaw
Kieca odnis si rwnie do
kwestii zwizanych z drzewostanem. Prezydent powiedzia:
Jako wielu drzew pozostawia wiele do yczenia. Dlatego
przygotowywany jest projekt
wycinki czci drzew i nasadzenie nowych. Nie bd to jednak
drzewa mae, ale takie, ktre ju
osigaj wysoko 10 do 12 metrw. Prezydent podkreli jednak, e decyzje podejmowane
w sprawach parku nie mog by
podejmowane ad hoc, bo jest to
obiekt zabytkowy i wszelkie inicjatywy w tym zakresie musz
uzyska najpierw zgod konserwatora zabytkw. Prezydent
powiedzia rwnie: - e trwaj
prace projektowe nad rewitalizacj stawu w parku miejskim i w
tym roku bd one zrealizowane. Przy okazji przygotowywane
s rwnie naprawy cigw pieszych. Szef magistratu mwic o
projekcie rewitalizacji centrum
miasta powiedzia, e rodki
europejskie pozyskane nie mog by przeznaczone na proste
naprawy i konserwacje, ale musz wiza si z kompleksowym
zaangaowaniem w ten proces

Alojzy Szymiczek
Radny Rady Dzielnicy
Stare Miasto
Wedug mnie park miejski
powinien by jednym z najwaniejszych elementw wizerunku
miasta. Jeli o niego odpowiednio zadbamy, wwczas bdziemy mieli wietne narzdzie promocji Wodzisawia lskiego.
Wedug mnie park powinien
przyciga turystw. Wypenia
przestrze yciem, generowa
aktywno mieszkacw, sprawia, by wanie w tym miejscu
ttnio ycie miasta. Nie bez
znaczenia jest fakt, e park w
pamici wielu mieszkacw zapisa si jako miejsce zwizane
z ich modoci, e stanowi cz
historii nie tylko Wodzisawia,
ale przede wszystkim wodzisawian. Obecnie park nie przypomina tego, ktry wikszo
mieszkacw sobie wymarzya.
Wedug mnie jest zaniedbany i
jeli czego z nim nie zrobimy,
to po prostu ulegnie cakowitej
degradacji. Strasz tu jemioy
na drzewach. Strasz brzydkie
aweczki przed muszl. Strasz
wiecznie zepsute zabawki na
placu. Strasz wreszcie dziury
w chodnikach. Straszy wreszcie

sama muszla. Jej zy stan dla


niektrych by pretekstem do
tego, by miasto si jej pozbyo,
ale przecie to rwnie symbol
dla wielu wodzisawian. Niektrzy tumacz, e obecnie nic si
na niej nie dzieje, ale przecie
cz imprez organizowanych
na stadionie mogaby znale
swoje miejsce wanie w parku.
Muszla mogaby by wykorzystywana przez uczniw, ktrzy
bardzo czsto skar si, e nie
mog znale sobie miejsca na
wystpy. Dlatego wedug mnie
muszla powinna zosta poddana gruntownej modernizacji. Powinna si na niej znale
infrastruktura umoliwiajca
wykorzystanie nowoczesnego
sprztu uywanego przez artystw, ale i przez media. Pomys,
eby muszl zlikwidowa wydaje mi si po prostu niewyobraalny. Gdy usyszelimy o tej
inicjatywie przeprowadzilimy
wasne konsultacje, ktre jednoznacznie wykazay, e mieszkacy dzielnicy Stare Miasto,
chc by w dalszym cigu cieszya ona wodzisawian. Dlatego mam nadziej, e miasto
dopilnuje, by park wyglda jak
z marze mieszkacw.

mieszkacw danej dzielnicy.


Dlatego te jednym z obiektw,
ktre mog liczy na rodki europejskie jest wanie muszla,
ktra moe odgrywa wan rol dla wielu mieszkacw Stare-

go Miasta. W chwili obecnej dla


prezydenta przygotowywane
s ekspertyzy, ktre maj przynie informacj o tym, jaki jest
faktyczny stan techniczny tego
obiektu.

wodzisaw lski - inwestycje

Trzy Wzgrza reaktywacja

komentarz na gorco

Fot. Leszek Iwulski

Miasto musi skoczy z realizacj inwestycji


do koca czerwca. Inaczej przepadnie dotacja unijna.
leszek iwulski

To ju trzecie podejcie do
ukoczenia budowy Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy
Wzgrza w Wodzisawiu.
Tym razem urzd odszed od
koncepcji wyszukania jednego
przedsibiorcy, ktry wykona
ca inwestycj. Magistrat zdecydowa si na to po fatalnych
dowiadczeniach z trybem zaprojektuj i wybuduj. Z placu
budowy zeszy dwie due firmy:
Silesia Constructions i Satbud.
Oba przedsibiorstwa zostay
obcione gigantycznymi karami. Satbud jest winny miastu
2,4 miliona z, natomiast Silesia Constructions zalega 3,2
miliona z. Z tego powodu wadze Wodzisawia zdecydoway
si na rozpisanie kilku przetar-

Rodzinny Park Rozrywki musi by skoczony


do koca czerwca tego roku. W innym przypadku
miasto straci dotacj unijn.
gw i powierzenie poszczeglnych zada rnym przedsibiorcom. W chwili obecnej
magistrat rozpisa ju przetargi
na wykonanie ogrdkw jordanowskich, labiryntw, tras
pieszych, cieek rowerowych,
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 255 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

cieek zdrowia, cigw pieszo


jezdnych. W ramach zadania
polegajcego na budowie cieek rowerowych i pieszych maj by ponadto wykonane tory
modeli jedcych, placykw,
elementw maej architektu-

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

ry, urzdze sportowych, uporzdkowania przylegej zieleni,


wykonanie odwodnieni oraz
urzdze sieci wodocigowo
kanalizacyjnej. W ramach prac
majcych na celu wybudowanie ogrdkw jordanowskich
(obejmujce m.in. drena terenu, wykonanie nawierzchni
piaskowej, trawiastej, poliuretanowej i z kostki granitowej,
monta ogrodzenia, wykonanie piaskownic) wykonane
bd rwnie zadania zwizane z elektryk. Przedmiotem
tego zamwienia jest przede
wszystkim monta zewntrznego owietlenia iluminacyjnego wszystkich atrakcji. Jeszcze na pocztku lutego urzd
ogosi przetarg na zabudow
kontenerow przeznaczon
na pomieszczenie socjalne dla
przyszych pracownikw RPR.
W postpowaniu wziy udzia
dwie firmy z Rybnika. Przetarg wygraa firma AL-DUE,
ktra wemie za realizacj tego projektu a 1,3 miliona z.
Firma ju wesza na plac budowy i zacza wykonywa zlecone jej prace. Zwyciska firma daje na wykonywan przez
siebie zabudow 60 miesicy
gwarancji. Przed urzdem stoi
rozpisanie jeszcze kilku przetargw, tak by wszystkie prace
przewidziane w pierwotnym
projekcie zostay stosunkowo
szybko wykonane. Urzd musi si spieszy, poniewa jeli

Anna Szweda-Pigua,
Rzecznik UM Wodzisaw
Terminowa budowa Rodzinnego Parku Rozrywki
ma absolutny priorytet dla
miasta. Bdziemy musieli si
spieszy, bo termin wykonania inwestycji mija pod koniec czerwca. Goni nas czas,
bo nie chcemy, by przepado
dofinansowanie unijne. Zaraz
po wykonaniu inwestycji siadamy do rozliczania projektu.
Mamy na to a czas do koca
lipca. Dlatego te rozpisalimy
ju wikszo przetargw. Jeden z nich, na zabudow kontenerow, zosta ju rozstrzygnity, a wykonawca wszed
na budow. Roboty trwaj od
poniedziaku. W przypadku
labiryntw, ogrdkw jordanowskich, alejek i cieek ro-

werowych przetargi zostay


ju puszczone. Kwestia duych
przetargw jest ju wic za
nami. Czekamy teraz na oferentw. Na dniach ma zosta
wyoniony wykonawca sporej
czci cieek rowerowych,
bo jest ich ok. 10 tys. metrw
kwadratowych. Jeli chodzi o
kary umowne, ktre zostay
naliczone wykonawcom, ktrzy zeszli ju z budowy, to w
tej kwestii nic si nie zmienio. Stoimy na stanowisku, e
jest to kwestia, ktr mona
negocjowa z Urzdem Marszakowskim. Podkrel jeszcze, e z uwagi na to, e jest to
inwestycja o charakterze priorytetowym dla miasta, stale
sprawujemy nad ni nadzr
i monitorujemy sytuacj na
placu budowy.

nie zdy z budow do koca


czerwca, to wwczas Urzd
Marszakowski bdzie musia
cofn dotacj unijn, dziki
ktrej jest realizowana ta inwestycja. Kwota dofinansowania to bowiem ponad 10 milionw z. Naczelnik wydziau
inwestycji Winicjusz Kulej
powiedzia: - Na ukoczenie
robt na terenie parku mamy
czas do koca czerwca tego
roku. Do koca lipca mamy
natomiast czas na rozliczenie
finansowe projektu. Wedug
niego, dofinansowanie nie
jest zatem zagroone.- Nadal
moliwa jest te pena realizacja inwestycji. I to jest naszym
celem, do ktrego nieustannie
dymy podkrela. Jednak
moliwo cofnicia dotacji to

nie wszytek problemw, przed


ktrymi stanie Urzd Miasta w
Wodzisawiu lskim. Kwesti
nie do przeskoczenia moe by
wysoko kar umownych, ktre s po stronie wykonawcw,
ktrzy zeszli z placu budowy.
Kary te bowiem s traktowane przez Uni Europejsk jako dochd wasny gminy i ich
wysoko bdzie pomniejszona wysoko dotacji. Teoretycznie pienidze te wrc do
budetu miasta wanie od
tych firm, ale niestety obie te
firmy s w stanie upadoci.
Oznacza to, e miasto bdzie
miao spore trudnoci z dochodzeniem wasnych roszcze i w konsekwencji moe
si okaza, e pienidze te po
prostu straci.

GazetaInformator.pl >>

wodzisaw lski stra miejska

radlin - wybory

region

Okradali parkomaty?

Aleksander mijewski ponownie radnym

w skrcie

Funkcjonariusze zostali zwolnieni dyscyplinarnie.

misj wyborcz, ktra przez


pomyk wydaa 15 kart z
kandydatami z okrgu 11
wyborcom z okrgu 12. 15
wyborcw w tym okrgu nie
zagosowao na swoich kandydatw. Ze wzgldu na to,
e wynik pierwszego kandydata rni si od wyniku
drugiego kandydata tylko o
3 gosy, bd komisji mg
mie wpyw na wynik wyborw.
a

radlin - rozrywka

Fot. Archiwum portalu gazetainformator.pl

Powrt do 8 bitw

Fot. Archiwum portalu gazetainformator.pl

W niedziel, 15 marca w
okrgu wyborczym nr 12
w Radlinie zostay powtrzone wybory samorzdowe na stanowisko
radnego.
Ponownie wygra je
Aleksander mijewski zdobywajc 33 gosy. Iwona
Kaniuka zgromadzia 25
gosw, za Marek Musiolik 14.
Powtrzenie gosowania
wynikao z bdu popenionego przez obwodow ko-

Wiadomoci 3

26 marca 2015, nr 6 (183)

anna zganiacz

Pracownice
Urzdu
Miasta w Wodzisawiu lskim zajmujce si kontrol parkomatw, zauwayy
braki moment w punktach
poboru opat znajdujcych
si w centrum miasta. Dochodzenie przeprowadzone
wewntrz Stray Miejskiej
pozwolio na ustalenie tosamoci funkcjonariuszy,
ktrzy prawdopodobnie s
odpowiedzialni za spowodowanie strat. W toku
podjtych czynnoci i dziki czujnoci pracownic kontrolujcych stref bardzo
szybko wykryto szkodliw
dziaalno. W tej sytuacji
nie widz innej moliwoci
ni dyscyplinarne zwolnienie pracownikw. Taka decyzja zostaa podjta niezwocznie przez prezydenta
miasta mwi Janusz Lipiski, komendant Stray
Miejskiej. Spraw wodzisawskich parkomatw zaja si policja.

Strefa Patnego Parkowania z zaoenia ma przynosi zysk.


W Wodzisawiu lskim doszo jednak do incydentu z udziaem pracownikw Stray Miejskiej. Dziki skrupulatnoci pracownic Urzdu Miasta szybko wykryto nieuczciwe dziaania
funkcjonariuszy.

wodzisaw lski - samorzd

Noty dla Urzdu


Takie konsole jak Nintendo (na zdj.) odeszy ju do lamusa.
Dziki Festiwalowi Dawnych Komputerw i Gier w Radlinie
bdzie mona wrci do przeszoci.
Radlin stanie si stolic retroinformatyki.
Fundacja Promocji Retroinformatyki Dawne Komputery i
Gry z Wrocawia ze wsppracy z Urzdem Miasta w Radlinie organizuje festiwal, ktry z
pewnoci okae si gratk dla
fanw Atari czy Pegasusa. Wydarzenie jest wyjtkow okazj,
by cofna si do czasw pamici
8 i 16 bitowej.
Pierwsza edycja Festiwalu
Dawnych Komputerw i Gier
odbdzie si w dniach 11-12
kwietnia. W Miejskim Orodku
kultury w Radlinie uczestnicy
wydarzenia zobacz interaktywn ekspozycj. Na kilkunastu
stanowiskach bdzie mona
zagra na klasycznym sprzcie
(Amiga 500, Atari 2600, PONG,

NES i wiele innych). Ponadto


zorganizowane zostan turnieje
gry w Donkey Konga i Pikachu
Volleyball.
Wczeniejsze edycje Festiwalu Dawnyh Komputerw i
Gier organizowane w innych
miastach cieszyy si duym zainteresowaniem. By moe rwnie radliska odsona wydarzenia przycignie tumy. - Gry typu
Atari czy Pegasus budz mocn
nostalgi. Dla dzieci i modziey
wychowanej na nowoczesnych
grach, bdzie to prawdopodobnie pierwsza w yciu okazja do
zagrania w Mario Bros czy Pac
Mana - tumaczy Marek Gajda,
rzecznik Urzdu Miasta w Radlinie.
a

wodzisaw - sport

Krlowa nart
Dominika Bielecka jest
Mistrzyni Polski Seniorek.
Na Polanie Jakuszyckiej
odbyy si Mistrzostwa Polski Kobiet w biegach narciarskich w kategorii Seniorek na dystansie 30 km
stylem klasycznym. Mistrzostwa te rozegrane zostay przy organizacji Biegu
Piastw i biegu na dystansie
50 km. Tytu mistrzowski
wywalczya Dominika Bielecka, ktra signa po tytu Mistrzyni Polski na tym
dystansie. Jest to niesamowity sukces naszej biegaczki o ile nie najwikszy w jej

karierze. Dominika bya ju


wielokrotnie
Mistrzyni
Polski w modszych kategoriach, ale teraz jako pierwszoroczna seniorka signa po tytu mistrzowski i to
na krlewskim dystansie.
30km kobiet oraz 50km
mczyzn stylem klasycznym s dystansami krlewskimi. Zwycizcy tych biegw nazywani s krlami
nart. A trudno w to uwierzy, e nie Gralka, nie Zakopianka a Wodzisawianka
Dominika Bielecka staa si
Krlow Nart w roku 2015.
l

Petenci bd mogli oceni prace urzdnikw.


Urzd Miasta w Wodzisawiu postanowi podda
swoich pracownikw weryfikacji. Bdzie ona przeprowadzona na podstawie
ankiet, dziki ktrym petenci bd mogli oceni w
jaki sposb s zaatwiane
ich sprawy. Wedug urzdnikw takie dziaania bd mogy w konsekwencji
doprowadzi do tego, by

okreli sabe strony magistratu, wprowadzi procedury usprawniajce dziaania urzdnikw i lepiej
zarzdza poszczeglnymi
wydziaami. Badanie bdzie miao charakter anonimowy. Bdzie mona je
wykona na dwa sposoby.
Po pierwsze, via internet,
po drugie, uywajc tradycyjnego dugopisu i kartki
papieru. Tradycyjnie wypenione ankiety bdzie

mona zoy w budynkach


urzdu przy Bogumiskiej
oraz w Urzdzie Stanu Cywilnego i w siedzibie Stray Miejskiej. Ankiety elektroniczne mona bdzie
wypeni na stronie Urzdu Miasta. Badanie potrwa
od 1 kwietnia do 30 czerwca. Z przeprowadzonych
analiz bdzie sporzdzony
raport.
l

region - gospodarka

W zarzdzie SGGP bez zmian


Tadeusz Chrszcz ponownie wybrany na stanowisko przewodniczcego.
XXIII
Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin
Grniczych w Polsce jednogonie udzielio poprzedniemu Zarzdowi absolutorium i wybrao nowy,
siedmioosobowy skad Zarzdu na kolejn kadencj.
Wjt Marklowic, Tadeszu
Chrszcz pozosta na stanowisku przewodniczcego,
za funkcj jego zastpcy w
dalszym cigubdzie penia Prezydent Jastrzbia-

Zdroju, Anna Hetman.


9 marca odbya si konferencja powicona aktualnym problemom i wyzwaniom gmin grniczych w
kontekcie trudnej sytuacji
polskiego grnictwa. Miejscowoci, ktrych dotyczy
przybliona kwestia zostay
postawione przed koniecznoci zwrotu podatku od
nieruchomoci na rzecz
spek wglowych, mimo e
by on pobierany zgodnie z
obowizujcym prawem.
W 2015 roku SGGP koncentruje si gwnie na poprawe niekorzystnej formy

stanowienia prawa. Przede


wszystkim dy do wprowadzenia jednolitej i wyczerpujcej definicji budowli dla celw podatku od
nieruchomoci w kategorii
podziemne budowle grnicze, opat eksploatacyjnych
celem ich utrzymania w wysokoci zapewniajcej dotychczasowy poziom dochodw gmin i przywrceniu
regulacji kwartalnej opaty
oraz wyczenia opaty eksploatacyjnej z podatku janosikowego.
a

Konkurs Domu Ksiki


Z produkcji czego w XIX w syn Racibrz?
Nagrod ksika
Do wszystkich chopcw, ktrych kochaam
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Akcja deratyzacja
Do 24 kwietnia potrwa obowizkowa akcja deratyzaji prowadzona na terenie Wodzisawia lskiego. Polega ona na
woeniu trutek we wszystkich
nieruchomociach mieszkalnych,
uytkowych, zakadach handlowych, usugowych, sklepach, magazynach, obiektach spoywczych
i przetwrniach stanowicych
wasno pastwow, spdzielcz
lub prywatn. O waciwe przeprowadzenie akcji zadba Stra
Miejska, pracownicy UM oraz
Terenowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej.
Napad na salon gier
W pitek, 20 marca okoo godziny
10:30 w przy ulicy Radoszowskiej w Rydutowach doszo do
napadu na salon gier. Mczyzna
uywajc gazu obezwadniajcego
usiowa doprowadzi pracujc
tam kobiet do stanu bezbronnoci, a nastpnie dokona kradziey
pienidzy z kasy. Dziki zdecydowanej postawie pracownicy salonu nie osign zamierzonego celu. Oddali si z miejsca zdarzenia
bez pienidzy. Policja poszukuje
wiadkw zdarzenia i wyjania
okolicznoci sprawy.
Na plansze
Uzbekistanu
Polski Zwizek Szermierczy
ogosi skad reprezentacji Narodowej na szermiercze Mistrzostwa wiata Juniorw. Wrd
powoanych znalaz si Daniel
Marcol, zawodnik Towarzystwa
Szermierzy Grnik Radlin,
podopieczny trenera Krzysztofa
Urbaskiego. Zawody rozegrane
zostan w dniach 05-09 kwietnia,
a Daniel Marcol wystpi zarwno
w turnieju indywidualnym jak i
druynowym.
Sukces w Dortmundzie
Reprezentanci Rydutw ju po
raz osiemnasty wzili udzia w
Midzynarodowych Zawodach
Lekkoatletycznych w Dortmundzie. Do Niemiec pojechao 46
zawodnikw w wieku od 11 do 17
lat. W klasyfikacji druynowej reprezentacja zaja 4 miejsce (na 8
startujcych druyn). Pierwszego
dnia zawodw 12 sportowcw z
Rydutw zostao sklasyfikowanych w pierwszej pitce, za dwie
sztafety zajy miejsca na podium.
Drugiego dnia miejsca od 1-5 byy
zdobywane 11 razy. Na szczeglne wyrnienia zasuyli: Szymon
Lipiski, Dennis Antoczyk oraz
Piotr Sonka.
Zosta opiekunem
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim
ogosi nabr kandydatw na
opiekunw dla osb cakowicie
ubezwasnowolnionych. Zadania
osb, ktre zgosz si penienia
tej funkcji, bd polegay m.in. na
sprawowaniu opieki nad ubezwasnowolnionym oraz jego majtkiem, reprezentacja w dokonywaniu czynnoci prawnych, a take
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Za sprawowanie
opieki sd moe przyzna opiekunowi, na jego danie, stosowne
wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe.
Wielkanocny rynek
Kady moe doczy do akcji, ktra bdzie miaa miejsce
w Rydutowach. Wystarczy
przyj na rynek i zabra ze sob
plastikow pisank, ktra naley
zawiesi na jednym ze wskazanych drzewek. Im wicej pisanek,
tym lepszy efekt uzyskamy - informuje Katarzyna Jeszka z UM
Rydutowy.

4 Edukacja

26 marca 2015, nr 6 (183)

rydutowy edukacja

powiat wodzisawski - zwyczaje

Midzynarodowe potyczki
kucharzy i kelnerw
Fot. Wanessa Jurecka

anna zganiacz

ro w drugiej poowie ubiegego wieku zaczto topienie


somianej kuky w pierwszy
dzie wiosny. Dawniej od-

bywao si to w czwart niedziel postu.


k

Ruszy jarmark na rynku

Zainteresowanie imprez oraz poziom organizacyjny


pozwalaj twierdzi, e Midzynarodowe Mistrzostwa
Gastronomiczne stan si wydarzeniem cyklicznym
organizowanym przez Zesp Szk Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rydutowach.
Stedna kola gastronomie,
odvnictv a slueb we Frdku-Mstku.
W starciu kelnerw najlepsza okazaa si uczennica
Zespou Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach,

Klaudia Jencz. Zaraz za ni


uplasowaa si Agnieszka Rubaj reprezentujca szko z Siemianowic lskich. Na trzecim
stopniu podium stan z kolei
Szymon Przybyowicz, ucze
szkoy w Bielsku-Biaej.

Pokazali, e maj talent

R E K L A M A

Poegnanie zimy zgodnie z tradycj


ma zapewni urodzaj w nadchodzcym roku.

wodzisaw lski - tradycja

wodzisaw lski - edukacja

VIII edycja Wielkiego Konkursu Talentw przycigna wielu


uzdolnionych modych
ludzi.
13 marca w Wodzisawskim centrum Kultury ju po
raz smy odby si powiatowy przegld modych talentw przygotowany przez
nauczycieli Zespou Szk
Technicznych w Wodzisawiu l., Marka Gryta, King
Wglarz, Ewelin Gawlik i
Ann Rynkiewicz Ryszk.
W konkursie wzili udzia
uczniowie szeciu szk ponadgimnazjalnych. Wrd
nich znalazo si 8 solistw,
4 zespoy muzyczne oraz 5
uczniw, ktrzy zaprezentowali autorskie ukady taneczne. Publiczno zgromadzona w WCK miaa okazj
nacieszy ucho i oko.

Zgodnie ze zwyczajem
mieszkacy gminy Gorzyce powitali wiosn.
Wsplne poegnanie zimy
zorganizowao Koo Gospody Wiejskich oraz Wiejski
Dom Kultury w Gorzycach .
W przygotowania zaangaowali si rwnie uczniowie
podstawwki i przedszkolaki. Jako e pogoda dopisaa
sporo osb wzio udzia w
imprezie. Gwnymi uczestnikami byy oczywicie Marzanny symbolizujce zim,
ktre zgodnie z tradycj palono lub topiono. Zwyczaj
topienia Marzanny, wedug
etnografw, wywodzi si z
XV w. Wspomina o niej ju
Jan Dugosz. Jednak dopie-

Fot. Redakcja miesicznika U nas

Topienie Marzanny
w Kolonii Fryderyk

Rywalizacja uczniw z Polski oraz Czech.

We wtorek, 17 marca w
Zespole Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach
odbyy si I Midzynarodowe
Mistrzostwa Gastronomiczne
pod nazw Wiosenne inspiracje z dorad. W zmaganiach
wzio udzia 23 uczniw ze
szk w Rybniku, Bielsku-Biaej, Chorzowie, Zabrzu, Raciborzu, Zawierciu, Siemianowic
lskich, Dbrowej Grniczej,
Rydutw oraz czeskich szk
w Frydku-Mistku i ilheovicach.
Pierwszy etap zmaga polega na sprawdzeniu wiedzy
teoretycznej. Uczniowie otrzymali test skadajcy si z 15 pyta, a dotyczcy rnorodnych
aspektw zwizanych z jedzeniem. Nastpnie przyszed
czas na zaprezentowanie swoich umiejtnoci. Kucharze rywalizowali ze sob w pracowni
gastronomicznej w rydutowskiej szkole. Z kolei kelnerzy
udali si do restauracji Zodiac
w Rzuchowie, by tam stan w
szranki.
W kategorii kucharzy na
werdykt jury wpyw miay
przede wszystkim walory smakowe, ale take wyniki testu
dotyczcego ywienia. Pierwsze miejsce przyznano Zespoowi Szk Gastronimicznych
w Bielsku-Biaej. Na drugim
miejscu podium znalaz si
Zesp Szk Ekonomiczno Usugowych w Rybniku. Za
trjk najlepszych zamkna

<< GazetaInformator.pl

Jury w skadzie: Joanna


Stanisz-Cebula, Marek Sobota, Karol Husak, Dawid
Szlezak przyznao 3 nagrody
gwne, 2 wyrnienia oraz 3
dodatkowe wyrnienia.
Zdecydowanym numerem 1 okaza si Cezary Borowik, ktry zaprezentowa
ukad choreograficzny do
utworu Exogenesis symphony zespou Muse. Na drugim
stopniu podium stan zesp
Eda. Grupa wykonaa w swingowych aranacjach utwory o
tytuach Dream of little dream of me i Chameleon. Zesp tworz: ukasz Kretek,
Marcin Kretek, Aleksandra
Kretek oraz Jakub Langrzyk,
ukasz Folwarczny i Maja
Czy. Do grona najlepszych
doczya rwnie Edyta Grecka. Zaprezentowaa melancholijn interpretacj hitu

Dream of little dream of me,


co dao jej trzecie miejsce.
W gronie wyrnionych
znalaz si zesp The Mayers, ktry wykona utwr z
repertuaru grupy Oasis pod
tytuem Slide away. Rwnie Dominika Wolny i ukasz Skotarek zyskali sobie
uznanie jury. Uczniowie I LO
w Wodzisawiu l. tworzcy
formacj Georgia on the Moon podczas czci konkursowej wykonali utwr pod tytuem Hap.
Uczestnicy przegldu zaprezentowali si na bardzo
wysokim poziomie, dlatego
jury przyznao dodatkowe
wyrnienia, ktre trafiy do
grupy tanecznej JumpStyle
to Powerfull Blow, Juli Ralskiej oraz Weroniki Gojny.
a

W poniedziaek, 23
marca, na wodzisawskim rynku rozpocz
si jarmark wielkanocny.
Bdzie trwa do niedzieli , 29 marca. Zosta zorganizowany z inicjatywy grupy Oywi starwk. Na
rynku pojawio si kilkanacie domkw, w ktrych
mona kupi wyroby lokalnych firm sery, wdliny,
wypieki, bd ozdoby witeczne rcznie wykonane
przez regionalnych artystw. Jarmark to jednak
nie tylko handel. Na odwiedzajcych rynek czeka wie-

le atrakcji. Krzysztof Dybiec, prezes Wodzisawskiej


Izby Gospodarczej zaangaowanej w organizacj jarmarku, podkrela, e kady
dzie to nowe propozycje.
- Poszczeglne dni podzielono tematycznie, aby kady znalaz co ciekawego
dla siebie wyjania.
Pierwszy dzie jarmarku by dniem sportowym
pod hasem: Fitness dla
kadego oraz pokazy sztuk
walki. Wtorek i roda bd
to dni artystyczne z pokazami tanecznymi i teatralnymi. Czwartek z kolei bdzie to dzie historyczny z

grupami militarnymi i rekonstrukcyjnymi. Bdzie


mona zwiedzi schron w
parku oraz wzi udzia w
licznych konkursach historycznych, ktre przygotuje wodzisawskie muzeum.
Pitek to dzie agencji artystycznej Coral, od godz.
15.00 bd atrakcje dla
dzieci, a od 17.00 wystpy
estradowe. Sobota to dzie
ludowy, ktry przygotuj
koa gospody wiejskich.
W niedziel odbdzie si
wielki konkurs na palm
wielkanocn.
k

region - konkurs

Wie okiem obiektywu


Zarzd
Wojewdztwa
lskiego ogosi konkurs fotograficzny.
Celem konkursu fotograficznego pt. Wie Wojewdztwa lskiego okiem
obiektywu jest promowanie
walorw kulturowych i przyrodniczych lskiej wsi oraz
dobrych praktyk sucych
zrwnowaonemu rozwojowi obszarw wiejskich. Do
udziau w konkursie mog
przystpi wszystkie osoby,
ktre amatorsko lub profe-

sjonalnie zajmuj si fotografi i s zameldowane na terenie wojewdztwa lskiego.


Zdjcia nadesane do
konkursu bd oceniane w
trzech kategoriach: tradycja, krajobraz, dobre praktyki. Regulamin Konkursu dostpny jest na stronie www.
slaskie.ksow.pl. Prace konkursowe wraz z formularzem
zgoszeniowym naley przesa na adres:
Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa lskiego, ul.

Ligonia 46, 40 037 Katowice, Wydzia Terenw


Wiejskich Sekretariat Regionalny KSOW z dopiskiem
Konkurs fotograficzny
Wie Wojewdztwa lskiego okiem obiektywu.
Zgoszenia naley skada
do 10 kwietnia. Zdjcia nadesane po wyznaczonym terminie nie bd bray udziau w
konkursie. Konkurs zostanie
rozstrzygnity do 31 maja.
k

-$326.$6$022%521$
'/$.$'(*2

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

6]NRD3RGVWDZRZDQUXO6RZDFNLHJR5DFLEyU]
PRG]LHGRUROL RG FRG]LHQQLH

6(16(,-$&(.WHO

www.aikido-raciborz.pl

=HVSy6]NROQR*LPQD]MDOQ\XO-DQD3DZD,,$1G]D
PRG]LHGRUROL RG ZWF]Z

6(16(,.$52/WHO
5\GXWRZ\*LPQD]MXPQUXO6WU]HOFyZ%\WRPVNLFK

VHPSDL'DZLGWHO

ZAP

RAS

ZAM
Y!

ZZZ$,.,'25$&,%25=SO

GazetaInformator.pl >>

Publicystyka 25

26 marca 2015, nr 6 (183)

region polityka

Profesor od lewicy
Fot. Leszek Iwulski

Prof. Joanna Senyszyn z Sojuszu Lewicy Demokratycznej na spotkaniu


z mieszkacami mwia o kondycji polskiej polityki, problemach ze Wschodem i aborcji.
leszek iwulski

W Miejskim Orodku Kultury w Radlinie z


mieszkacami spotkaa si
wiceprzewodniczca Sojuszu Lewicy Demokratycznej profesor Joanna Senyszyn. Bya posanka sojuszu
wspara kandydatur lokalnego dziaacza na funkcj
radnego w Radlinie i krtko zachwalia kandydatur Magdaleny Ogrek na
urzd Prezydenta RP. Lwi
cz wystpienia jednak
profesor powicia na niezwykle interesujcy wykad
dotyczcy praw czowieka,
Unii Europejskiej, polskiej
polityki zagranicznej oraz
sytuacji gospodarczej. Po
wykadzie profesor odpowiadaa na pytania mieszkacw dotyczce kandydatury Magdaleny Ogrek,
sposobu prowadzenia przez
ni kampanii wyborczej i
biecych spraw politycznych w kraju. Zainteresowanie spotkaniem byo due, bo w kameralnej sali w
radliskim MOK-u zajta
byy ponad poowa krzese. Na spotkaniu dominowali ludzie starsi, chocia gos zabrao rwnie
kilku przedstawicieli modziey. To wanie ta forma kontaktu najbardziej
przypada do gustu profesor Senyszyn. Mieszkacy
bowiem pytali j nie tylko
o to, jak funkcjonuje polityka krajowa, ale take
np. o zagroenia pynce
z wpywu procesw globalizacyjnych na funkcjonowanie rzdw (niebezpieczestwo korumpowania
politykw przez korporacje transnarodowe), czy o
konieczno uregulowania
niektrych spraw w przepisach dotyczcych zamwie
publicznych. Nie obyo si
rwnie bez maej kontrowersji. Jeden z uczestnikw
spotkania w sposb niezwykle emocjonalny zwrci uwag, e pogldy wiceprzewodniczcej dotyczce
przemocy wobec kobiet i
dzieci stoj w sprzecznoci
z jej przekonaniami w sprawie aborcji. Nastpnie wypomnia profesor Senyszyn
jej pogldy na temat PRL.
Bya posanka Sojuszu wytumaczya jej stanowisko
w prawie aborcji, ale wiksza cz uczestnikw spoR E K L A M A

Wiceprzwodniczca Sojuszu Lewicy Demokratycznej prof. Joanna Senyszyn na spotkaniu


z sympatykami partii poruszaa wiele wtkw dotyczcych polskiej i europejskiej polityki.
tkania rwnie emocjonalnie wyprosia politycznego
przeciwnika, ktry zastosowa si do ich prb. Po
spotkaniu profesor rozdaa
jeszcze kalendarze ze swoj podobizn, podpisywaa
autografy. Atmosfera ulega znacznemu rozlunieniu, tak e wiceprzewodniczca Sojuszu wymieniaa
z mieszkacami dowcipy,
ktre w treci koncentroway si gwnie wok kondycji maestwa.
Jaka
jest
kondycja
wspczesnej lewicy w
Polsce?
Dzisiaj mwienie o klasycznym podziale politycznym w Polsce jest niezwykle trudne. Nastpuje jego
zanik. W duej mierze o
miejscu danej formacji
politycznej na osi lewica
prawica decyduj przekonania czonkw danych
partii politycznych w kwestii zagadnie wiatopogldowych. Partie posuguj
si hasami, ktre omijaj
zagadnienia konfliktowe i
w ten sposb staraj si pozyska jak najszerszy elektorat. Wemy przykad sloganu wyborczego Platformy

Obywatelskiej by yo si
lepiej. To haso nie niesie za sob przesania politycznego. W pewien sposb
mona powiedzie nawet,
e jest odbiciem gierkowskiego eby Polska rosa
w si, a Polacy yli dostat-

Polityka staje si
zakadnikiem marketingu. Prymat
nad organizacj
ycia politycznego
zaczynaj mie
specjalici od PR
niej. I w obliczu takich
zmian stana lewica. Dodatkowym problemem staa si choroba, na ktr zapada prawica w latach 90.
Ta choroba, to podziay,
ktre dotkny nasz stron sceny politycznej. Jeli
w latach 90. ugrupowania prawicowe miay swj
Konwent w. Katarzyny,
to aktualnie przyszed czas
w tej kwestii na nas. Spraw komplikuje dodatkowo
fakt, e s trudnoci z definiowaniem czym jest wiatopogld lewicowy. Nie

wszyscy bowiem podzielaj


pogld, e np. Ruch Palikota jest formacj o takim
charakterze. Natomiast bez
wtpienia s w nim ludzie,
ktrzy maj wraliwo lewicow jak Anna Grodzka,
Barbara Nowacka, Wanda
Nowicka, Robert Biedro.
To bez wtpienia ludzie lewicy. Problem przezwycienia tych podziaw jest
niezwykle zoony. To nie
jest tak, e w SLD brakuje
chci do zblienia. Diabe
jednak tkwi w szczegach.
Na samym kocu trzeba
przecie rozmawia o personaliach, o miejscach na
licie. Pozostaj rwnie
kwestie dowiadcze, a
tych Sojusz nie ma najlepszych, jeli chodzi o kwesti zjednoczenia nie ma
najlepszych. Projekt LiD
by nieporozumieniem. Badania pokazay, e wyborcy
dawnej UW nie chc gosowa na t formu, bo uwaali, e to pewnego rodzaju
mezalians, natomiast nasz
elektorat nie zaakceptowa
tego posunicia. W rezultacie uzyskalimy razem
mniej, ni gdybymy do
wyborw poszli osobno. To
by pewnego rodzaju zimny
prysznic, ktry zniechci
SLD do dalszych projektw
tego typu. Trudnoci z definiowaniem wiatopogldu lewicowego przekada
si rwnie na moliwoci
zwizane z tworzeniem koalicji programowych. Tak
jest np. w przypadku Twojego Ruchu, ktrego cz
postulatw naprawd nie
mona identyfikowa jako
lewicowe.

Jak Pani ocenia styl prowadzenia dzisiejszej polityki?


Przede wszystkim polityka staje si zakadnikiem
marketingu. Mariae polityczne, programy, ideologie schodz na plan dalszy.
Prymat nad organizacj ycia politycznego maj specjalici od PR. Gbsz refleksj nad polityk moe
si pochwali bardzo w-

Krluje populizm.
W debacie publicznej zbyt czsto
politycy posuguj
si stereotypami
i uprzedzeniami.
Na dusz met
to moe by bardzo
niebezpieczne.
ski wycinek spoeczestwa.
Pozostali interesuj si ni
jedynie powierzchownie.
Amerykaskie badania pokazuj, e dla wikszoci
wyborcw wystarcz fotografie i na ich podstawie
wskazuje zwycizc. Dlatego nad politykami pracuj
specjalici od wizerunku.
Kiedy po raz pierwszy zobaczyam Donalda Tuska w
debacie z Lechem Kaczyskim, on rzeczywicie mia
jakby wilcze oczy. Natomiast wwczas specjalici
ze sztabu prezydenta Kaczyskiego wykonali kawa
dobrej roboty. Kaczyski
wyglda bardzo dystyngowanie siedzc w fotelu na tle
biblioteki. Te elementy po-

sugiwania si wizerunkiem
naprawd wpywaj pniej
na wyniki wyborw. Poza
tym moim zdaniem do polityki dostaje si coraz mniej
wartociowych ludzi. Krluje populizm. W debacie publicznej zbyt czsto politycy
posuguj si stereotypami i
uprzedzeniami. Na dusz
met to moe by bardzo
niebezpieczne.
Jak Pani ocenia na tym
tle polsk polityk zagraniczn, zwaszcza w
jej wschodnim wymiarze?
To bardzo zoona materia. Przede wszystkim trzeba spojrze na interesy naszego kraju, ale take na to,
jak budowana jest ta cz
polityki zagranicznej w
perspektywie europejskiej.
Wchodzc do UE istniay
oczekiwania tak wanych
graczy w Unii jak Francja,
czy Niemcy, e Polska bdzie swego rodzaju porednikiem w stosunkach z Moskw. To przewiadczenie
wizao si po pierwsze z
dowiadczeniami historycznymi, po drugie z naszym
pooeniem geograficznym.
Tymczasem polskie elity
rzdzce raczej zdecydowane byy na konfrontacj z
Rosj. Zreszt w mojej opinii ze stosunki ze wschodem s charakterystyczne
dla caej Unii. Nie zosta
wypracowany we wczesnej
fazie rozszerzenia Unii model wsppracy z Federacj Rosyjsk. Rosja na taki
kontakt wwczas czekaa. I
moim zdaniem przegapilimy ten moment.

26 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

26 marca 2015, nr 6 (183)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

Nie masz ju zdolnoci kredytowej, a potrzebujesz gotwki? Znamy wyjcie z tej sytuacji! Oferujemy najwikszy wybr ratalnych
poyczek pozabankowych w miecie! Zapraszamy, tel. 882-19-3434 lub 882-19-33-33.

M4 w Rydutowach - centrum
cena: 118.000 z
Mieszkanie po remoncie pooone na parterze w niskim bloku. .
535 454 127

Jeeli szukasz kredytu gotwkowego lub chcesz skonsolidowa


dotychczasowe kredyty i obniy
rat zgo si do nas posiadamy
ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz! Tel. 882-19-34-34 lub 88219-33-33.
Poyczki - chwilwki Anans na
30 dni z moliwoci przeduenia :300,600,900,1200,1500 z
Obsugujemy teren Wodzisawia
lskiego i okolic. Zgoszenia telefonicznie od 8.00 - 22.00.
794 116 670
Zajmujemy si pomoc i doradztwem w wyborze najkorzystniejszej dla klienta poyczki lub
kredytu. Przeanalizujemy Twoj
sytuacj i dobierzemy odpowiedni ofert.
Moesz nam zaufa!
603 296 618

Do wynajcia mieszkanie dla jednej osoby w centrum miasta.


Mieszkanie wasnociowe, a wiec
wszystkie koszty wynajmu to :
900z + kaucja zwrotna + media
(ogrzewanie, woda, prd)
Wolne od zaraz. Tel. 609 636 168
Sprzedam mieszkanie o pow. 50
m2. Wodzisaw lski Os. 1 Maja.
2 bardzo adne, ustawne pokoje,
azienka, ubikacja osobno, dua
kuchnia z oknem, balkon, piwnica. Gotowe do wprowadzenia od
zaraz. 510 352 232

Przeprowadzki -Najtaniej
w Wodzisawiu lskim
- przeprowadzki biur
- przeprowadzki domw i mieszka
- drobny transport(pralki, szafy,
wersalki, stoy, naroniki)
- przenoszenie, pakowanie i wnoszenie mebli
883-509-021

usugi

rne

Usugi Transportowe:
- opa (wgiel, flot, mu, groszek
itd) do 6 ton prosto z kopalni
- materiaw budowlanych
- piasek, wir, rnego rodzaju
kruszywa,
- przewz drewna itp
504 449 540

DZIAKA WIERKLANY
W DOGODNEJ LOKALIZACJI !

Naprawa telefonw
komrkowych
skup-sprzeda -zamiana
telefonw komrkowych.
lombard.
laptopy-komputery 603 296 618
Profesjonalne usugi glazurnicze.
Kompleksowe remonty azienek
wraz z instalacjami. Posadzki,
tarasy, pytki ozdobne, kamienie,
schody itp. Szybki czas realizacji
faktura, gwarancja 518 938 818
Auto - Usugi
- mechanika samochodowa
- tumiki
- wymiana oleju
- rozrzdy
- ukady hamulcowe
- elementy zawieszenia
- sprzga 661 923 873
Blacharstwo lakiernictwo
samochodowe
Naprawy biece malowanie i
polerka samochodw, wymiana tumikw, naprawy kadego
rodzaju.
Radlin 502 606 457
Budowa domw, Ocieplenia,
Wykoczenia wntrz
WYNAJEM RUSZTOWA oraz
SPRZTU BUDOWLANEGO
ZAPRASZAMY RWNIE
DO HURTOWNI
MATERIAW BUDOWLANYCH W CZERNICY !
889 113 230

Bardzo adna dziaka budowlana o pow. 1 695 m2, w ksztacie


prostokta. Dostpne media w
granicy dziaki: prd, woda, gaz,
kanalizacja. Dziaka pooona w
spokojnym i zacisznym miejscu,
niedaleko wjazdu na autostrad ok 2 km. Cena 145 000z.
SERDECZNIE ZAPRASZAM NA
PREZENTACJ !
TEL. 728 844 616

Zatrudni montayst okien,


drzwi, parapetw, rolet itp. Mile
widziane dowiadczenie w montaach i pracach budowlanych.
Szczegy udzielane s telefonicznie. 722 991 855

Monta pokry dachowych papa termozgrzewalna ju od 10 z


m2 gonty dachwka ceramiczna-cementowa blacho-dachwka
monta okien dachowych monta rynien konstrukcje dachowe
(wiby) kominy klinkier rne
prace dekarskie tel. 782 822 578

Wywz Ziemi, Gruzu.


Wynajem Wywrotek
TANIO I FACHOWO!!!
lsk i okolice.
Telefon 695 573 970

Profesjonalne usugi
porzdkowe.
Dziaamy na terenie powiatw
Wodzisawskiego, Rybnickiego,
Raciborskiego, Jastrzbia Zdrj.
Zapraszam na www.pucer.pl
696 947 696

Firma STACH-DREW Oferuje


Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRZEPROWADZKI
WODZISAW lski!!!
* transportu mebli i wyposaenia Agd/Rtv
* transport maszyn, motocykli, pianin,
* kompleksowe przeprowadzki mieszka i biur
* gwarantujemy odpowiednie
zabezpieczenie dokumentacji
* pomagamy w rozkrcaniu i
montau mebli
tel. 883-198-502
Do wynajcia M-4 Rydutowy po
kapitalnym remoncie. Wymienione instalacje, okna, drzwi, wyremontowana kuchnia oraz azienka.
Mieszkanie nie umeblowane,
ogrzewanie wglowe, moliwo
wynajcia dodatkowo garau. Cena
1100 z + media, kaucja 3000 z.
Tel. 790 244 681

Tanio,szybko i solidnie
Wykonam drobne remonty,naprawy,poprawki. Malowanie,
gadzie, tapety, wod.-kan. itp.
Wodzisaw lski,
tel. 786 223 495

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Najtasze aluzje / rolety.


Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

Gabinet Bioenergoterapii.

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Rejestracja tel. 32 755 21 31

Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%


rwnie dla firm na start . Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw
E-Leclerc) Tel. 530499444

ALUZJE ROLETY

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.


Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 27

26 marca 2015, nr 6 (183)

Szkolenia
dla biznesu

wodzisaw - wck - 28 marca

Warsztaty w babskim gronie


W sobot, 28 marca, o
godz. 11.00 w Wodzisawskim
Centrum Kultury odbd si
warsztaty artystyczne w babskim gronie - Ale! Babki. W
programie: jaja wielkanocne
- decoupage. Ale! Babki, czyli
warsztaty artystyczne w babskim gronie to wietna alternatywa dla kobiet, ktre otwarte
s na nowe wyzwania. Wodzisawskie Centrum Kultury z

myl o nich przygotowao zajcia, w centrum ktrych znajdowa bdzie si sztuka rkodziea. To wyjtkowa okazja
ku temu, by w tej jake inspirujcej dziedzinie, pod okiem
dowiadczonej artystki Julii
Adamczyk, wacicielki galerii
Tygiel Rozmaitoci, wypracowa wasny i niepowtarzalny
styl. Ale!Babki to szansa na to,
by rozbudzi w sobie pasj do

tworzenia, jak i szansa na spdzenie kilku godzin w towarzystwie osb o podobnych zainteresowaniach. Osb, ktre nie
trwoni czasu, a wrcz przeciwnie wykorzystuj go bardzo
kreatywnie. Zapisy i szczegy
w sekretariacie WCK, osob
do kontaktu jest Izabela Sobota, tel. 32 455 48 55, iza.s@
wck.wodzislaw.pl. Koszt zaj
to 30 z.

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

wodzisaw - rynek - 18 kwietnia

rydutowy - fck feniks - 18 kwietnia

Akcja Motoserce

Kabaret
Modych Panw

18 kwietnia w godz.
11.00 - 18.00 na wodzisawskim rynku odbdzie si
akcja krwiodawstwa organizowana przez motocyklistw - Motoserce 2015. Po
raz sidmy w Wodzisawiu
lskim odbdzie si Oglnopolska Akcja Krwiodawstwa MOTOSERCE. Motocyklici dzieciom to haso
towarzyszce akcji, podczas ktrej przez kilka godzin bdzie moliwo oddania krwi, a tym samym
pomocy potrzebujcym. Na
wszystkich przybyych, 18
kwietnia, na wodzisawski
rynek czeka rwnie wiele atrakcji. Nie zabraknie
koncertw, pokazw sztuk
walki, wystpw tanecznych, a dla najmodszych
specjalnej strefy zabaw. Do
wsplnej akcji zapraszaj
Klub Motocyklowy WRM
MC Poland, Miasto Wodzisaw lski i Wodzisawskie
Centrum Kultury. Program
imprezy: 11:00 Oficjalne
otwarcie, 11:30 Pokaz szko-

y taca Lord Dance, 12:00


Pokaz szkoy walki FC Ronin, 12:30 Koncert zespou
Acustic, 13:30 Pokaz szkoy taca Lord Dance, 14:00
Pokaz Stuntu motocyklowego, 14:45 Pokaz szkoy walki FC Ronin, 15:15 Koncert
zespou Supersonic, 16:15
Parada motocykli ulicami
Wodzisawia, 17:15 koncert
Gienka Loski.

19 kwietnia o godz. 18.00


i 20.30 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks wystpi
Kabaret Modych Panw z nowym programem 10/10 czyli
urodziny. Wywodz si z Rybnika, ale obecnie doprowadzaj do ez ze miechu oczywicie fanw nie tylko w kraju,
ale i poza jego granicami. Ich
spoeczno-obyczajowy humor
z du dawk ironii i dystansu
do tego co aktualnie si dzieje
sprawia, e zyskuj nie tylko
coraz szersze grono wiernych
fanw, ale take uznanie krytykw. Zdobyli najwysze laury we wszystkich liczcych si
konkursach i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAK na czele. Skecze i piosenki
kabaretu prezentowane byy w
programach telewizyjnych na
antenach Telewizji Polskiej,
Polsatu i TVN i innych. Mimo
licznych sukcesw i ugruntowanej ju pozycji w kabaretowym wiecie nie spoczywaj
na laurach stale si rozwijaj,
cigle odkrywaj swoje moli-

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *

woci, krok po kroku przesuwajc granice wasnego profesjonalizmu. Tak, tak mona co
robi jeszcze lepiej Dotychczasowy dorobek artystyczny
zebrali na trzech pytach DVD,
a ostatni pt. Bezczelnie Modzi zrealizowan przy udziale wyjtkowych goci Piotra
Batroczyka, Cezarego Pazury,
Kabaretu Ani Mru Mru i Smile,
wydali w 2012 roku. Cena biletu: 50 z

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
28 MARCA - RCK - RACIBRZ
W sobot, 28 marca o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury wystpi Zesp Pieni i Taca lsk. Grupa zaprezentuje si w programie Kilar, Hadyna - dwa serca, jeden lsk.
Koncert to kompozycja utworw Stanisawa Hadyny i Wojciecha
Kilara. Bilety w cenie 70 i 80 z.
29 marca - WCK - Wodzisaw
W niedziel, 29 marca, o godz. 16.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si kolejny spektakl w ramach Rodzinnych Spotka z Teatrem. Tym razem bdzie to Fantazjana
- niekoczca si opowie w wykonaniu Teatru Prymart. Cena
biletu: 10 z.
30 marca - USC - Wodzisaw
W poniedziaek, 30 marca, o godz. 18.00 Urzd Stanu Cywilnego i wodzisawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszaj na
koncert. Program muzyczno-wokalny wykonaj uczniowie i
nauczyciele Szkoy Muzycznej w Wodzisawiu lskim.
6 KWIETNIA - ULICE GMINY - PIETROWICE
W Poniedziaek Wielkanocny o godz. 13.00 z Centrum Spoeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich wyruszy tradycyjna procesja konna. O godz. 14.00 w Ptniczym Kociele w.
Krzya odbdzie si naboestwo bagalne. Pniej odbdzie si
objazd pl, uroczysta parada koni oraz festyn konny.
10 kwietnia - WCK - Wodzisaw
W pitek, 10 kwietnia, o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si impreza dla mionikw gitarowych
dwikw - Wodzisawska gitariada. Wstp wolny.
11 kwietnia - WCK - Wodzisaw
W sobot, 11 kwietnia, o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert metalowy zespow MASTEMEY, ATTACCK, CORTEGE. Bilety w cenie 10 z.

11-12 kwietnia - MOK - Radlin


W sobot oraz niedziel, 11 i 12 kwietnia, w Miejskim Orodku
Kultury przy ul. Mariackiej 9 w Radlinie odbdzie si impreza
dla mionikw komputerw - wito Pegasusa i Atari.
12 kwietnia - WDK - CZYOWICE
12 kwietnia o godz. 18.00 w kociele w Czyowicach odbdzie si
Koncert Pieni Postnych i Wielkanocnych w wykonaniu
chru i orkiestry Zespou Pieni i Taca lsk im. Stanisawa
Hadyny. Bilety w cenie 20 z do nabycia w Wiejskim Domu Kultury w Czyowicach.
12 kwietnia - Wodzisaw
W niedziel, 12 kwietnia, o godz. 11.00 rozpocznie si Bieg
Wielkanocny o Puchar Prezydenta Wodzisawia l. bieg nordic walking na dystansie 10 km. Biuro zawodw bdzie
czynne od 8.30 do 10.30. Bieg i nordic walking odbdzie si na
dystansie 10 km po trasie crossowej. Organizatorami biegu s
Miasto Wodzisaw lski, Klub Sportowy Gosaw Jedownik,
Mosir-Centrum Wodzisaw lski.
17 KWIETNIA - RCK - RACIBRZ
W pitek, 17 kwietnia o godz. 20.00 w Raciborskim Centrum
Kultury wystpi kabaret Neo-Nwka, ktry zaprezentuje
swj najnowszy program Pielgrzymka do miejsc miesznych.
Bilety w cenie 50 i 60 z.
18 KWIETNIA - ZAMEK - RACIBRZ
W sobot, 18 kwietnia na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si III Zamkowy Jarmark Kwiatw, ywnoci Ekologicznej i Rkodziea. O godz. 12.00 rozpoczn
si wystpy artystyczne. Na godz. 17.00 zaplanowano koncert
operetkowy w wykonaniu artystw scen poznaskich.
25 kwietnia - RCK - Rydutowy
W sobot, 25 kwietnia, o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury Feniks odbdzie si koncert Fisz Emade Tworzywo.
Bilety w cenie 45 z do nabycia w kasach RCK.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

28 Rozrywka

26 marca 2015, nr 6 (183)

pszw rozrywka

R E K L A M A

Tornado zmioto konkurencj


Fot. facebook Formacji Tanecznej Tornado

Grupa seniorek zdobya Grand Prix


na Festiwalu Taca w Zatorze.

Formacja Taneczna Tornado dziaa przy Miejskim Orodku Kultury od 1996 roku. Aktualnie
choreografem i instruktorem zespou jest Marcelina Majcher. Podczas odbywajcych si w
lutym XI Zimowych Impresji Tanecznych w Bielsku-Biaej grupa zaja II miejsce.
anna zganiacz

Dynamicznie, nowoczenie, w rwnym tempie...


prezentacja taneczna bdca poczeniem hip-hopu,
funky oraz freestylea, przygotowana przez formacj
Tornado na Festiwal Taca
w Zatorze zyskaa uznanie
w oczach jury oraz publicznoci, co otworzyo jej drog do zdobycia Grand Prix
w kategorii open.
Bardzo dobre przygotowanie pozostaych zespow oraz zrnicowane
pod wzgldem gatunkw

muzycznych i krokw ukady, sprawiy, e jury miao twardy orzech do zgryzienia. Co do umiejtnoci
zaprezentowanych przez
grup pod kierunkiem Marceliny Majcher, werdykt by
jednak jednogony. Tornado pokonao m.in. takie
formacje jak: Paradox z Jaworzna, Reflex z Rybnika,
M.Y.B z Kt oraz seniorki z Pretty Woman, ktre
zyskay najwikszy aplauz
publicznoci.
Nazwa zobowizuje,
zrobili na scenie prawdziwe tornado - takie gosy

mona byo usysze wrd


zgromadzonej na sali Regionalnego Orodka Kultury Doliny Karpia publicznoci. Czonkowie formacji
odebrali gratulacje i wyrazy uznania od innych zespow startujcych w turnieju.
Podczas dwudniowego
festiwalu w Zatorze, ktry
mia miejsce w dniach 2122 marca, zaprezentoway
si rwnie juniorki formacji Tornado. Grupa zdobya
II miejsce wrd zespow
startujcych w kategorii:
klasy IV-VI.

<< GazetaInformator.pl

You might also like