Niels Jensen (30

)

Slægtshistorie

 

No.  30  
Niels  Jensen  
 

1

Niels  Jensen,  1926  
 

 

Forældre  

:  nr.  60  Laurs  Jensen  og  nr.  61  Mette  Kirstine  Nielsen.  

Børn  
 

:  Mette  (Metha)  Kirstine  Jensen,  Laura  Karoline  Jensen,    Andrea  Petrea  Jensen  (15),  Karl  Kristian  Jen-­‐  
  sen  og  Anna  Jensen.  
 
 

 

 
Navn  
Født  
Døbt    
Faddere  
 
Gift  
 
Stilling  
Død  
 
Dødsårsag  
 

:  Niels  Jensen  
:  6.  juni  1870  i  Skelund  Kær  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
:  24.  juli  1870  i  Skelund  Kirke,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.    
:   Ungkarl   Jens   Mortensen,   Indsidder   Laurs   Andersen,   Boelsmand     Søren   Sørensen,   Pigen     Ane   Jensen,  
  Huusmand  Ole  Nielsen  og  Kone,  alle  af  Skelund.    
 
:  1.  ægteskab  den  12  .  november  1895  i  Skelund  Kirke  med  Johanne  Nielsen  (31).  
  2.  ægteskab  den  29.  september  1929  i  Skelund  Kirke  med  Inger  Marie  Bertine  Sørensen.    
:  Daglejer,  skovarbejder,  murerarbejdsmand  og  husmand.    
:  23.  februar  1949  i  Skelund  Kær  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
  Begravet  på  kirkegården  fra  Skelund  Kirke  den  1.  marts  1949.    
:  Ikke  oplyst  -­‐  Han  blev  78  år  gammel.    
 
 
 

Skelund  K irke  

4

Foto  –  Hans  Engmark  

Niels   Jensen   blev   født   mandag   den   6.   juni,   1870,   der   var   2.   Pinsedag   i   1870.   Han   blev  
født  i  hjemmet,  der  var  et  hus  i  Skelund,  som  hans  forældre,  indsidder  og  arbejdsmand  
Laust  Jensen  (60)  og  husmoder  Mette  Kirstine  Nielsen  (61)  sad  til  leje  i.  De  var  netop  ble-­‐
vet  gift  (07-­‐05-­‐1870)  en  måned  før  Niels  Jensen’s  fødsel.    
 
Niels  Jensen  var  nummer  3  ud  af  en  børneflok  på  4,  hvoraf  de  2  første  dog  var  født  før  
ægteskabet.  Hans  forældre  var  tjenestefolk  på  Marienhøi  i  Vive,  da  de  traf  hinanden  før-­‐
ste  gang.  De  havde  imidlertid  ikke  haft  råd  til  gifte  sig  og  stifte  selvstændig  familie.  

   
Niels   Jensen   blev   døbt   søndag   den   24.   juli   1870   i   Skelund   Kirke   af   præsten   Frederik   Christian   Pedersen   (præst   i   Skelund  
3a
1864-­‐1890).  (Kirkebogen  1854-­‐1882,  fødte  drengekøn,  side  42,  nr.  6  for  1870,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt ).    
 
Skelund,   hvor   Niels   Jensen   voksede   op   og   levede   næsten   hele   sit   liv,   er   en   gammel   landsby   med   en   kirke,   der   stammer  
fra  1200-­‐tallet.  Skelund  har  til  langt  op  i  1800-­‐tallet  bestået  mest  af  gårde,  både  selveje  og  fæstegårde  under  Visborg-­‐
gård,  Havnø  og  Trudsholm  ved  Havndal.  
 
I  sidste  halvdel  af  1800-­‐tallet  opstod  der  en  del  håndværk,  ligesom  en  del  forretninger  blev  etableret.  I  1888  opførtes  
andelsmejeriet  Vestervang.  Omkring  århundredeskiftet  blev  Als–Skelund  Sognes  Foderstofforretning  oprettet.  I  perio-­‐
den  fra  år  1870  til  1923  eksisterede  der  en  folkehøjskole  med  tilhørende  realskole  i  byen.  
 
Den  største  omvæltning  i  Skelunds  historie  var  da  Aalborg–Hadsund  banen  blev  etableret  i  1900,  og  byen  fik  status  som  
stationsby.  Byens  udseende  skiftede  karakter.  En  del  gårde  måtte  flyttes  til  andre  steder  for  at  give  plads  til  banen.    
 
Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side   1  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Der  kom  nye  huse  med  forretninger  og  flere  nye  beboelseshuse  blev  bygget.   Et  par  stykker  i  to  etager.  Der  udover  kom  
der   en   del   tilflyttere   til   byen.   Der   blev   samme   år   bygget   en   ny   kro   i   byen   (Fra   Skelund-­‐Vedum’s   hjemmeside   http://skelund-­‐
5
veddum.dk/sider/byerne/skelunds-­‐historie ).  
 
Der  er  ingen  oplysninger  om  Niels  Jensen’s  skolegang,  men  han  har  med  altovervejende  sandsynlighed  gået  i  skole  hver  
anden  dag  fra  april  1877,  hvor  han  var  7  år  og  indtil  april  1884,  hvor  han  var  14  år.    
 

1

 

Skelund  Skole  efter  1868  –  billedet  er  fra  omkring  1910  og  lærer  K.  P.  Nørby  fra  1870-­‐1895  

 
Niels  Jensen  gik  i  skole  hos  lærer  K.P.  Nørby,  der  var  lærer  fra  1870-­‐1895,  i  Skelund  gammel  Skole,  der  var  en  lille  skole,  
der  var  taget  i  brug  omkring  1868/69,  efter  at  den  tidligere  skole  var  brændt  ned  i  forbindelse  med  en  kraftig  brand  i  
Skelund,  der  udover  skolen  tog  4  gårde  og  4  huse  med  sig.  Skolerne  på  den  tid  hed  almueskolen,  som  lovgivningen  fore-­‐
skrev.    
 
En   udløber   af   reformenevælden   efter   1784   var   reformerne   af   skole-­‐   og   undervisningsvæsenet,   som   blev   gen-­‐
nemført  efter  år  1800.  Latinskolen  blev  til  den  lærde  skole  med  reformerne  fra  1805  og  1809.  1814  indførtes  sko-­‐
lepligt  af  alle  børn  i  kongeriget  Danmark  med  en  ny  landsdækkende  lov  om  almueskolevæsenet.  
 
Skolen  var  syvårig,  den  var  gratis,  og  børnene  gik  der  fra  de  var  syv  år  gamle,  til  de  blev  konfirmeret  som  fjorten-­‐
årige.  Skolegangen  var  indrettet  med  skolegang  hver  anden  dag  pga.  de  praktiske  forhold,  der  gjorde  sig  gælden-­‐
de  for  bønderbørn,  der  også  skulle  hjælpe  til  derhjemme.  Disciplinen  var  streng  og  straffene  ofte  hårde  og  kor-­‐
porlige.  Pædagogisk  var  der  tale  om  udenadslære,  overhøring  og  elevernes  indbyrdes  undervisning  som  supple-­‐
ment   til   den   ene   lærer,   der   ofte   stod   med   30   elever   eller   flere.   Effekt   havde   undervisningen   dog.   Man   regner  
med,  at  stort  set  hele  befolkningen  i  kongeriget  Danmark  kunne  læse  i  1830’erne.  
 
I   forarbejdet   til   loven   havde   den   nytteorienterede   del   af   undervisningen   som   regning   og   skrivning   indtaget   en  
markant   stærkere   stilling,   end   det   fremgik   af   den   endelige   lov,   hvor   den   religiøse   og   standsopretholdende   tænk-­‐
nings  medvind  efter  1800  kom  til  udtryk.  Samtidig  skulle  eleverne  også  gives  indføring  i  fædrelandets  historie  for  
at   påvirke   deres   sindelag   og   udrydde   fordomme,   hvilket   i   praksis   gik   ud   på   at   indgyde   helstatspatriotisme   og  
kongetroskab.  Dette  sigte  med  historieundervisningen,  der  indtil  1840’erne  havde  en  meget  ringe  plads  i  under-­‐
visningen,  skulle  dog  ændre  sig  til  et  nationalt  sigte  med  vægt  på  fortællingen  om  det  danske  folks  historie  fra  
oldtiden  og  frem.  Historieundervisningen  blev  tillagt  betydning  for  skoleelevernes  nationale  identitetsdannelse,  
uden  at  faget  dog  nødvendigvis  fyldte  meget  på  skoleskemaet.                                                                                                      Kilde:  danmarkshistorien.dk6  

 
Da   Niels   Jensen   var   8   år   gammel,   mistede   han   sin   moder,   Mette   Kirstine   Jensen   (61),   der   døde   den   26.   november   1878  
af  ukendt  sygdom.  Et  hårdt  slag  for  en  8  årig  dreng,  ligesom  det  var  svært  for  faderen,  der  nu  var  alene  med  sine  børn  
og  skulle  tage  sig  af  alt.  Efter  et  år  giftede  faderen  sig  igen  den  8.  november  1879  med  Andrea  Pedersen  i  Skelund  Kirke,  
og  Niels  Jensen  fik  en  stedmoder,  hvorefter  de  igen  var  en  hel  og  funktionsdygtig  familie.    
 
Ved  Folketællingen  den  1.  februar  1880  i  Skelund  Sogn,  ses  familien  boende  i  et  hus  og  husstanden  bestod  af  Husmand  
og  Huseier,  Arbeidsmand  i  Agerbruget  Lauris   (Laurs)  Jensen,  36  år,  født  i  Skelund  Sogn,  Ålborg  Amt.  Han  er  gift  med  An-­‐
drea  Jensen,  født  Pedersen,  28  år,  født  i  Ålborg  (Hune,  Hjørring).  Der  var  registreret  tre  børn  –  Jensine  Marie  Jensen,  12  år,  
født  i  Visborg  Sogn,  Ålborg  Amt,  Niels  Jensen,  9  år,  født  i  Skelund  Sogn,  Ålborg  Amt  og  Maren  Jensen,  7  år,  født  i  Ske-­‐
lund  Sogn,  Ålborg  Amt.  Derudover  boede  husfaderens  moder  der,  Enke  Ane  Sofie  Laustdatter  (121),  77  år,  født  i  Ravn-­‐
kilde  Sogn,  Ålborg  Amt.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3b).  
 
Niels   Jensen   fik   en   halvbroder,   Jens   Peder   Jensen,   den   20.   maj   1880,   og   det   så   ud   til,   at   hans   familie   igen   fungerede   på  
bedste  måde.    Niels  Jensen’s  familie  var  dog  ikke  intakt  ret  længe,  for  i  1881  forlod  faderen,  Laurs  Jensen  (60),  sin  fami-­‐
lien  og  rejste  til  USA,  hvor  han  blev  resten  af  sine  dage.  Der  er  ingen  overlevering  af,  hvorfor  han  rejste,  men  al  overve-­‐
jende  sandsynlig  var  han  aldrig  kommet  sig  over  tabet  af  sin  første  hustru.    
 
Det  fremgår  af  en  senere  folketælling  og  af   stedmoderen   Andrea  Pedersen’s  tilladelse  til  at  få  skilsmisse,  at  faderen  var  
udvandret  til  USA  i  1881.  De  sidste  kendte  offentlige  danske  oplysninger  om  faderen  stammer  fra  Folketællingen  i  1880  
og  fra  halvbroderen  Jens  Peder  Jensen  fødselsregistrering  20.  maj  1880.  Fra  moderens  skilsmissesag  findes  der  breve  
fra  faderen  Laurs  Jensen  (60),  der  er  sendt  fra  USA  de  første  år  efter  hans  udvandring,  første  brev  fra  1881  og  sidste  
brev  modtaget  i  1884.  
Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side   2  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Derefter  var  familien  således  uden  den  faderlige  del,  og  Niels  Jensen  samt  de  andre  store  børn  kom  ud  at  tjene  på  for-­‐
skellige  gårde,  og  stedmoderen  begyndte  at  arbejde  som  daglejerkone  og  vaskekone.        
 
Niels  Jensen  blev  konfirmeret  i  Skelund  Kirke  den  5.  oktober  1884  af  præsten  Frederik  Christian  Pedersen.    
 
Det  fremgår  af  registreringen  i  kirkebogen,  at  Niels  Jensen  var  søn  af  Indsidder  Laurs  Jensen,  Skelund,  og  at  han  havde  
ophold  hos  Gårdmand  Lars  Nielsen  i  Skelund.  Niels  Jensen’s  standpunktskarakterer  ses  at  være  G  for  kundskab  og  MG  
for  opførsel.  (Kirkebogen  1883-­‐1892,  konfirmerede  drenge,  side  140,  nr.  4  for  1884,  opslag  53,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3c).      
 
Da  Niels  Jensen  blev  18  år  gammel  i  1888  blev  han  indskrevet  i  Lægdsrullens  tilgangsliste  for  5.  Udskrivningskreds,  Ål-­‐
borg  Amt,  Lægdsnummer  408,  Skelund  Sogn.  Det  fremgår  under  reg.  nr.  5,  at  han  hedder  Niels  Jensen,  søn  af  Indsidder  
Laurs  Jensen,  født  i  Skelund  06-­‐06-­‐1870.  Han  ses  tilknyttet  30.  Bataljon.    
 

 

Udklip  af  Lægdsrullen  fra  5.  Udskrivningskreds,  Lægdsnummer  408  –  Tilgangslisten  1888,  opslag  151    -­‐  Rigsarkivet,  lægdsruller7  

 

 

 
 
Ved   Folketællingen  den   1.   februar   1890   fremgår   det,   at   Niels   Jensen,   19   år,   ugift,   født   i   Skelund   Sogn,   var   tjenestetyen-­‐
de   hos   Gårdejer   Niels   Kjeldsen   i   Skelund,   hvor   han   formentligt   var   begyndt   året   før,   den   1.   november   1889,   der   på   den  
tid  var  almindelig  skiftedag.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1890  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3d).  
Niels  Jensen  afviklede  sin  værnepligt  i  perioderne  fra  10.  april  til  13.  oktober  1893  ved  10.  Infanterist  Regiment,  30  Ba-­‐
taillon  i  Ålborg.  Under  Vedtegninger  er  anført,  at  han  i  1893  v ar  indkaldt  til  infanteriet,  EK  5  (som  i  perioden  1862-­‐1894  be-­‐
tød   ”Egentligt   Krigstjeneste”   hos   infanteriet   eller   fodfolket).   Det   er   ikke   umiddelbart   identificeret,   hvad   H   betyder,   men   Ln  
2046  er  hans  lodtrækningsnummer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels  Jensen  i  sin  soldateruniform,  form  i  1893  
 
1
Foto,  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  
 
I  1894  var  Niels  Jensen  genindkaldt  til  militærtjeneste  fra  den  12.  september  til  den  8.  oktober  1894,  som  det  fremgår  
af  ovennævnte  registrering  i  lægdsrulle.  
 
Der   er   ingen   oplysninger   om,   hvor   Niels   Jensen   arbejdede   og   boede   i   perioderne   uden   for   militærtjenesten,   men   alt    
overvejende  sandsynligt  var  det  i  Skelund,  da  han  fortsat  stod  i  lægdsrullen  for  Skelund.  
 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side   3  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Den   12.   september   1895   blev   uægte   barn,   Mette   (kaldet   Meta)   Kirstine   Jensen,   født,   og   hun   blev   døbt   på   forældrenes  
(Moderen  Johanne  Nielsen  (31)  og  udlagte  Barnefader  Niels  Jensen)  bryllupsdag.  
 

 

3

Udsnit  af  KB  1892-­‐1902,  fødte  kvindekøn,  side  65,  nr.  9,  opslag  66,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt  

 
te
 
Ungkarl  Niels  Jensen  af  Skelund,  født  i  Skelund  den  6  juni  1870  som  søn  af  Husmand  Laust  (Laurs) Jensen  og  hustru  Met-­‐
te  Kristensen  (Kirstine  Nielsen)  af  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  blev......  
 
viet  tirsdag  den  12.  november  1895  i  Skelund  Kirke  af  Kapellan  Vedsted  til......    
 
de
Pigen  Johanne  Nielsen  (31)  af  Skelund,  født  i  Terndrup,  Lyngby  Sogn  den  10  juli  1971  som  datter  af  Husmand  Karl  Kri-­‐
stian  Nielsen  og  hustru  Kirsten  Thomsen  af  Terndrup,  Lyngby  Sogn,  Hellum  Herred.    
 
Forloverne  var  Gaardmand  Lars  Nielsen  (hos  hvem  Niels  Jensen  boede  og  tjente  i  sin  barndom)  af  Skelund  og  Forpagter  Niels  Laur-­‐
sen  af  Skelund  Mark.  Lysningen  var  bestilt  den  28.  september  1895  og  fandt  sted  den  29.  september,  samt  6.  og  13.  o k-­‐
tober  1895.  Forsørgelsesattesten  var  modtaget  fra  Skelund/Visborg  kommune  den  22.  oktober  1895.  (Kirkebog  1892-­‐1902,  
3e
viede,  side  130,  nr.  7  for  1895,  opslag  133,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt ).  
 
Efter  brylluppet  blev  Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  (31)  boende  i  Skelund,  hvor  de  var  indsidder  (lejer  af  et  hus).  Han  be-­‐
skæftigede  sig  med  lidt  af  hvert,  som  skovarbejder,  murerarbejdsmand  og  landarbejder,  medes  hun  var  hjemmegående  
husmoder.  
 
Der  er  ingen  overbevisende  overleveringer  om,  hvor  og  i  hvilket  hus  de  faktisk  boede  i,  men  det  er  oplyst,  at  de  skulle  
have  boet  inde  i  selve  Skelund  by.    
 
Senere  folketællinger   (1916)  viser,  at  de  boede  på  matr.nr.  2c  Skelund  Sogn,  som  var  et  lille  husmandssted.  De  er  for-­‐
mentlig  flyttet  dertil  mellem  1911  og  1916,  da  folketællingen  fra  1906  og  1911  har  registreret  matr.nr.  for  de  personer,  
der  boede  i  eget  hus,  og  der  er  ikke  registreret  matr.nr.  for  Niels  Jensen,  som  på  det  tidspunkt  derfor  fortsat  må  have  
været  indsidder  (lejer),  dog  er  han  i  1900  og  1902  nævnt  som  husmand  i  registreringen  i  kirkebogen  af  deres  andet  og  
tredje  barn.  
 

8

 
Leif  Christensen

Udsnit  af  matr.  kort  for  Skelund  1906-­‐1936,  nr.  2c  (mellem  Banen  og  Elkærvej)  er  markeret  med  grønt  

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 
side   4  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Niels  Jensen  blev  på  ny  genindkaldt  til  militærtjeneste  fra  18.  september  til  14.  oktober  1898,  som  det  fremgår  af  ud-­‐
klippet   af   Lægdsrullen.   I   vedtegninger   står   der   U.   A   1893   (Udskrivnings-­‐Aar   1893,   som   er   det   samme   som   indkaldelses   år    
1893).  Endvidere  er  det  noteret,  at  han  har  fået  tilladelse   (Tilad)  til  at  blive  flyttet  til  404  A  36   (404   er   lægdsnummer   for  
Lyngby  sogn  –  A  er  året  1903  –  36  er  det  nye  løbenummer),  Afdelingen  er  ændret  fra  30.  Bataljon  til  40.  Bataljon  ved  over-­‐
skrivning.  Den  røde  streg  på  langs  af  rubrikken  betyder,  at  han  er  slettet  fra  Lægdsrullen  og  9-­‐tallet  betyder  form.  at  det  
er   i   1909,   da   værnepligtige   i   perioden   1869-­‐1912   stod   i   lægdsrullen   fra   det   18.   år   til   det   38.   år.   Niels   Jensen   fyldte   jo   39  
år  den  6.  juni  1909.  
 

Udklip  af  Lægdsrullen  for  5.  Udskrivningskreds,  Lægdsnummer  408,  Skelund,  Omskrevet  i  1899,  opslag  93  -­‐  Rigsarkivet,  lægdsruller7  

 

 
Den  5.  februar  1900  fik  Husmand  Niels  Jensen  og  hustru  Johanne  Nielsen  (31)  deres  andet  barn,  en  datter,  Laura  Karoli-­‐
ne  Nielsen,  der  blev  døbt  i  Skelund  Kirke  den  15.  april  1900.  
 

 

3

Udsnit  af  KB  1892-­‐1902,  fødte  kvindekøn,  side  86,  nr.  6,  opslag  89,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred  Ålborg  Amt  
Fadder  nr.  2  er  Niels  Jensen’s  stedmoder  

 
Ved   Folketællingen   den   1.   februar   1901   boede   familien   fortsat   i   Skelund,   og   husstanden   bestod   af   husfaderen,   ar-­‐
bejdsmand  og  skovarbejder  Niels  Jensen,  født  6.  juni  1870  i  Skelund  Sogn,  gift  med  husmoderen  Johanne  Jensen  (31),  
født  10.  juli  1871  i  Terndrup,  samt  børnene  Meta  Kirstine  Jensen,  født  12.  september  1895  og  Laura  Karoline  Jensen,  
født  5.  februar  1900.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1901  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3f).  
 
Den  17.  juni  1902  blev  deres  tredje  barn  født,  en  datter  navngivet  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  ved  dåb  i  Skelund  Kirke  
den  31.  august  1902.    
 

3

Udsnit  af  KB  1901-­‐1914,  fødte  kvindekøn,  side  82,  nr.  14,  opslag  84,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred  Ålborg  Amt  

 

 
Der   er   dog   ved   den   personlige   overlevering   fra   Niels   Marinus   Nielsen   (14)   nævnt,   at   Andrea   Petrea   Jensen   blev   født   på  
Gl.  Tulsted  Gård,  men  den  ligger  i  Thorup  Sogn,  Hellum  Herred.    
 
Jf.  registreringen  i  kirkebogen,  kan  dette  således  ikke  passe,  men  måske  har  hendes  far  eller  mor,  måske  begge  to,    ar-­‐
bejdet   på   herregården  Gl.  Tulsted  Gård,  og  måske  er  fødslen  rent  faktisk  foregået  der,  men  da  forældrene  var  boende   i  
Skelund,  er  fødslen  blevet  registreret  der,  hvem  ved.    
 
Det  mest  sandsynlige  er  nok,  at  der  er  tale  om  en  gård,  som  hedder  Tulstedgård,  der  ligger  i  Veddum,  Skelund  Sogn,  
Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  jf.  Krabsens  stednavnebase.    
Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side   5  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
I  Tilgangslisten  1903  (bogstavet  A)  for  Lægdsrullen  for  Lyngby  Sogn  under  reg.  nr.  36,  fremgår  det,  at  Niels  Jensen,  født  6.  
juni   1970   i   Skelund   som   søn   af   Indsidder   Laurs   Jensen,   jf.   Vedtegningerne,   kom   fra   reg.   nr.   5,   lægd   408   (Skelund).   Endvi-­‐
dere  fremgår  det,  at  han  er  optaget  i  lægdsrullen  i  1888  under  reg.  nr.  5  (M  5)  og  indkaldt  i  1893  og  overgået  til  reserve-­‐
tropperne  i  1901,  samt  fået  sin  afsked  i  1909.    
 

Udklip  af  Lægdsrullen  for  5.  Udskrivningskreds,  Lægdsnummer  404,  Lyngby.  Tilgangsliste  for  1903,  opslag  150  -­‐  Rigsarkivet,  lægdsruller7  

 

 
Det   er   den   eneste   oplysning   der   foreligger   om,   at   Niels   Jensen   skulle   have   flyttet   og   bosat   sig   i   Lyngby   Sogn,   Hellum  
Herred,  Ålborg  Amt,  og  da  det  i  denne  lægdsrulle  er  noteret,  at  han  har  fået  sin  afsked  i  1909,  skulle  han  også  have  boet  
i  Lyngby  på  dette  tidspunkt,  da  afsked  kun  noteres  i  den  lægdsrulle,  hvor  han  sidst  har  opholdt  sig,  men  det  er  også  no-­‐
teret   i   lægdsrullen   fra   Skelund,   så   han   er   måske   flyttet   tilbage,   uden   at   det   er   noteret.   Dette   stemmer   også   overens  
med   øvrige   oplysninger   og   registreringer   i   folketællinger  og  kirkebøger,  hvor  det  fremgår,  at  han  bor  i  Skelund  igen  i  
hvert  fald  fra  1906.  
 
Ved  Folketællingen  den  1.  februar  1906  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  ses  hustanden  bestående  af  
Daglejer  ved  agerbrug,  husfader  Niels  Jensen,  født  6.  juni  1870,  gift  med  husmoder  Johanne  Jensen  (31),  født  10.  juli  
1871,  og  børnene  Methe   Kirstine  Nielsen,  født  12.  september  1896,  Laura  Karoline  Nielsen,  født  5.  februar  1900  og  An-­‐
drea  Petrea  Nielsen,  født  17.  juni  1902.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1906  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3g).  
 
Den   22.   december   1906   fik   Indsidder   Niels   Jensen   og   hustru   Johanne   Nielsen   (31)   deres   fjerde   barn,   en   dreng,   der   blev  
døbt  Karl  Kristian  Jensen  i  Skelund  Kirke  den  28.  marts  1907.  
 

3

Udsnit  af  KB  1901-­‐1914,  fødte  mandkøn,  side  29,  nr.  20  for  1906,  opslag  30,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt  

 

 
Ved   Folketællingen   den   1.  februar  1911  ses  familien  fortsat  boende  i  Skelund  og  husstanden  bestod  af  Skovarbejder   og  
Husfader  Niels  Jensen,  født  5.  juni  1870  i  Skelund,  gift  med  Husmoder  Johanne  Nielsen  (31),  født  10.  juli  1871  i  Tern-­‐
drup.  Tilflyttet  Skelund  fra  Buderup  Sogn  i  1896,  og  børnene  Laura   (Karoline)   Jensen,  født  5.  februar  1900  i  Skelund,  An-­‐
drea   (Petrea)  Jensen  (15),  født  17.  juni  1903   (1902)  i  Skelund  og  Karl   (Kristian)  Jensen,  født  22.  december  1907   (1906)  i  Ske-­‐
lund.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1911  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3h).  
 
Familien  havde  sine  problemer,  da  Niels  Jensen  altid  var  til  fest  og  sjov,  hvilket  resulterede  i,  at  han  drak  en  del  for  me-­‐
get  sammen  med  vennerne,  og  ofte  tog  hen  på  Skelund  Kro  i  stedet  for  at  tage  hjem.  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  har  ved  
personlig  overlevering  berettet  om,  at  hun  mange  gange  måtte  gå  ned  på  kroen  for  at  hente  sin  far  hjem.  Hun  stillede  
sig  lige  inden  for  døren,  indtil  kroejeren  sagde  til  Niels  Jensen,  at  h ans  datter  var  der  for  at  følge  ham  hjem.  
 
Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side   6  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Ved   Folketællingen   den   1.   februar   1916   ses   familien   fortsat   boende   i   Skelund,   matr.nr.   2c,   og   husstanden   bestod   af  
Landbruger  og  Husfader  Niels  Jensen,  født  5.  juni  1870,  og  Husmoder  Johanne  Nielsen  (31),  født  10.  juli  1871,  og  bør-­‐
nene  Andrea  Petrea  Jensen  (15),  født  17.  juni  1902,  og  Karl  Kristian  Jensen,  født  22.  december  1908   (1906).   Af  registre-­‐
ringen  fremgår,  at  Niels  Jensen’s  årlige  indkomst  var  150  kr.,  hvoraf  han  betalte  5,25  kr.  i  skat  til  kommunen.  Han  betal-­‐
te  ikke  skat  til  staten.  (Folketællingen  fra  1.  februar  1916  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3i).  
 
Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  (31)  kom  ud  for  en  stor  sorg,  da  de  mistede  deres  19  årige  datter  Laura  Karoline  Jensen  
den  30.  april  1919,  der  døde  af  sygdommen  den  spanske  syge.  Hun  blev  begravet  på  Skelund  kirkegård  den  6.  maj  1919.  
 

 

3  

Udsnit  af  KB  1912-­‐1928,  døde  kvindekøn,  side  68,  nr.  5  for  1919,  opslag  71,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt

 
Ved  Folketællingen  den  1.  februar  1921  ses  familien  fortsat  boende  i  Skelund,  men  nu  på  matr.nr.  33d,  og  husstanden  
bestod   af   Husejer  og  Husfader  Niels  Jensen,  født  5.  juni  1870  i  Skelund,  og  Husmoder  Johanne  Jensen  (Nielsen)  (31),   født  
den   10.   Juli   1871   i   Skibsted,   Lyngby,   og   tilflyttet   kommunen   i   1890   (stemmer  ikke  med  oplysningerne  fra  1911,  hvor  det  fremgår,  at  
hun  er  født  i  Terndrup  og  tilflyttet  Skelund  i  1896  –  iflg.  Kirkebogen  er  hun  født  i  Terndrup),  og  deres  børn,  datteren  Andrea  (Petrea)  Jensen  
(15),  født  17.  juni  1902  i  Skelund  og  sønnen  Karl  (Kristian)  Jensen,  født  22.  december  1907  (1906)  i  Skelund.  (Folketællingen  fra  
3j
1.  februar  1921  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt ).  
 
Som  det  fremgår  af  folketællingen  ses  familien  at  være  flyttet  fra  matr.nr.  2c  til  matr.nr.  33d,  Elkærvej  17,  hvilket  må  
være  sket  mellem  1916  og  1921.  
 

8

Udsnit  af  matr.  kort  for  Skelund  1906-­‐1936,  nr.  33d,  Elkærvej  17,  er  markeret  med  blåt  

 

 
Ved  Folketællingen  den  5.  november  1925  ses  familien  fortsat  boende  i  Skelund,  matr.nr.  33d,  og  hustanden  bestod  af  
Landbruger  og  Husfader  Niels  Jensen,  født  5.  juni  1870  i  Skelund,  hans  hustru,  husmoder  Johanne  Jensen   (Nielsen)  (31),  
født   10.   juli   1871   i   Terndrup,   og   deres   børn,   datteren   Metha   (Mette)   Kirstine   Jensen,   født   12.   september   1895   i   Skelund,  
som   registreret   med   bopæl   i   Skørping   den   5.   november   1924,   og   sønnen   Karl   Christian   (Kristian)   Jensen,   født   22.   decem-­‐
ber  1906  i  Skelund.  (Folketællingen  fra  5.  november  1925  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3k).  
 

Den  21.  april  1926  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  ældste  datter  Mette   (kaldet  Metha)  Kirstine  Jensen  gift  i  
Skelund  Kirke  med  Jens  Andersen  Christensen,  født  den  21.  april  1893  i  Skibsted  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
 
 
Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side   7  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 

 

Familiebillede  fra  Metha’s  og  Jens’  bryllup  21.  april  1926  
Bagerst  fra  venstre  er  det:  ukendt,  Karl  Kristian  Jensen,  Niels  Jensen  (30),  ukendt,  Niels  Marinus  Nielsen  (14)  og  ukendt  pige  
Mellemst  fra  venstre:  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  med  Johanne  Nielsen  (7),  ukendt,  Johanne  Nielsen  (31)  og  Else  Kathrine  Nielsen  (29)  
Forest  fra  venstre:  Metha  Kirstine  Jensen,  Jens  Andersen  Christensen,  Anton  Nielsen,  Jensine  Kathrine  Sørensen  og  Anna  Johanne  Marie  Sørensen  
(se  mere  om  familien  i  Eftertavlen  til  Personbeskrivelsen  for  nr.  15  Andrea  Petrea  Jensen)  

 
Niels  Jensen  og  familie  kom  igen  ud  for  en  stor  sorg,  da  hans  hustru  Johanne  Nielsen  (31)  døde  den  28.  februar  1928  i  
en  alder  af  56  år.  Hun  blev  begravet  på  kirkegården  fra  Skelund  Kirke  den  6.  marts  1928.  
 

3  

Udsnit  af  KB  1912-­‐1928,  døde  kvindekøn,  side  97,  nr.  2  for  1928,  opslag  100,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt

 

 
Jf.  dødsattesten  udstedt  den  29.  februar  1928  af  lægevikar  Johannes  Kristensen,  Skelund,  døde  Johanne  Nielsen,  født  
Jensen,  af  tyktarmskræft  efter  et  ½  år  sygdomsforløb.  (Rigsarkivet,  Sundhedsstyrelsen,  Dødsattester,  1928  for  Ålborg  Amt7).  
 

 
Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side   8  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Niels  Jensen,  der  nu  skulle  klare  hus  og  hjem  alene,  ansatte  en  husbestyrerinde,  Inger  Marie  Bertine  Sørensen,  født  22.  
januar  1900  i  Skelund,  umiddelbart  efter  begravelsen.    
 
Selvom  hun  var  30  år  yngre  end  Niels  Jensen,  blev  de  dog  glade  for  hinanden  (eller  også  var  det  praktisk),  og  de  giftede  sig  
den  29.  september  1929  i  Skelund  Kirke  efter  lysning  den  15.  september  1929.  Forlovere  var  Niels  Jensen’s  søn  Karl  Kri-­‐
stian  Jensen  og  Inger  Marie  Bertine  Sørensen’s  fader,  Husmand  Jens  Peter  Sørensen.  Vielsen  blev  foretaget  af  præsten  
Mikael  Kristensen  Harbo,  der  var  præst  i  Skelund  fra  1920  til  1932.   (Kirkebog  1925  –  1945,  viede,  side  13,  nr.  7,  opslag  16,  Skelund  
3l
Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt ).  
 
I  1929  var  de  flyttet  til  et  lille  husmandssted,  Hannesminde,  matr.nr.  21d  og  38a,    der  ligger  på  adressen  Elkærvej  42,  
Skelund,  9560  Hadsund.  Jf.  Tingbogen  ses,  at  Inger  Marie  Bertine  Sørensen  købte  stedet  af  sin  fader  Jens  Peter  Søren-­‐
sen  den  29.  august  1929.  Deres  datter  og  svigersøn  bor  fortsat   (2013)   i  Hannesminde,  og  der  er  senere  tilkøbt  jord  fra  
matr.nr.  61.  De  tre  steder,  som  Niels  Jensen  senest  har  boet,  har  således  alle  været  på  Elkærvej.    
 

 

7

 

Tingbog-­‐Skelund,  matr.  21d,  38a  og  61-­‐  opslag  94  –  Rigsarkivet    

                                                                                                               Udsnit  af  matr.  kort  for  Skelund  1866-­‐1896                                                                      Foto  og  tekst  om  Hannesminde  fra  Vort  sogns  historie.    
8
9  
 
 
                             Matr.nr.  21d,  38a  og  61  er  markeret  med  rødt                                                              Matr.nr.  29d  ,  der  er  nævnt  er  ikke  korrekt,  det  er  21d.

 

 

 
Ved  Folketællingen  den  5.  november  1930  ses  familien  boende  i  Skelund,  Hannesminde  matr.nr.  38a,  og  familien  be-­‐
stod   af   Husfaderen   Niels   Jensen   og   Husmoder   Inger   Marie   Bertine   Sørensen   samt   hendes   fader   Partikulier   (en   person,   der  
lever   af   sin   formue,   eller   rentier)   Jens   Peter   Sørensen.   Det   fremgår,   at   Niels   Jensen   har   en   årlig   indkomst   på   800   kr.   og   Sviger-­‐
faderen  Jens  Peter  Sørensen  har  en  årlig  indkomst  på  100  kr.  (Folketællingen  fra  5.  november  1930  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  
3m
Ålborg  Amt ).  
 
Niels   Jensen   og   Marie   Bertine   Sørensen   fik   den   24.   august   1934   en   datter,   der   blev   døbt   Anna   Jensen   7.   oktober   1934   i  
Skelund  Kirke  af  præsten  Poul  Eggers  Taageskov  Andersen,  der  var  præst  i  Skelund  fra  1933  til  1940.    
 

3  

Udsnit  af  KB  1929-­‐1945,  fødte  kvindekøn,  side  113,  nr.  6  for  1934,  opslag  108,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 
side   9  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Ved  Folketællingen  den  5.  november  1940  boede  familien  i  Skelund,  matr.nr.  38a,  og  hustanden  bestod  af  Husmand  Ni-­‐
els   Jensen,   født   6.   juni   1870,   medhjælpende   hustru   Inger   Marie   Berthine   Jensen  (Sørensen),   født   22.   januar   1900   og   de-­‐
res   datter   Anna   Jensen,   født   24.   august   1934.   Det   fremgår,   at   ægteskabet   er   indgået   den   29.   september   1929,   og   at   de  
beskæftiger  sig  ved  landbrug.  Folketællingsskemaet  ses  underskrevet  af  Inger  Marie  Bertine   (Berthine)  Jensen.   (Folketæl-­‐
3n
lingen  fra  5.  november  1940  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt ).  
 
Jf.   de   personlige   overleveringer   havde   de   et   godt   og   almindeligt   familieliv,   uden   de   store   problemer.   Dog   var   Niels   Jen-­‐
sen  fortsat  til  fest  og  farver,  og  han  gik  ikke  af  vejen  for  en  tår  over  tørsten.  
 
Niels  Jensen  døde  onsdag  den  23.  februar  1949,  78  år  gammel.  Begravelsen  fandt  sted  tirsdag  den  1.  marts  1949  fra  
hjemmet  og  Skelund  Kirke,  hvor  han  blev  begravet  på  kirkegården.  Begravelsen  blev  foretaget  af  præsten  Hans  Lundbek  
Hansen,  der  var  præst  i  Skelund  fra  1940  til  1968.  Skifteattest  fra  25.  februar  1949  fra  Hellum-­‐Hindsted  Herreds  Skifte-­‐
ret.  (Kirkebogen  1946-­‐1956,  døde  mandkøn,  side  295,  nr.  1  for  1949,  opslag  211,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt3o).  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif  Christensen

2  

Dødsannonce

 

 
 

Gravsten  fra  Skelund  K irkegård  –  Privat  foto,  Leif  Christensen  

 
 
 
 
Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  10  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 

Kirkebog  –  fødsel  og  dåb  
 

 

Kirkebog  1854-­‐-­‐1882,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  fødte  mandkøn,  side  42,  nr.  6      
3a
Niels  Jensen  født  den  6.  juni  1870  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Leif  Christensen

Samme  Kirkebog  –  udklip  venstre  side  

Samme  Kirkebog  –  udklip  højre  side  

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 

 

side  11  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 

Kirkebog  –  konfirmation  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Leif  Christensen

 

Kirkebog  1883-­‐1892,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  konfirmerede  drenge,  side  140,  nr.  4  for  1884,  opslag  53  
3c
Niels  Jensen  konfirmeret  den  5.  oktober  1884  

 

Samme  kirkebog  –    udklip  venstre  side    

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 

side  12  

Niels Jensen (30)

 

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  vielse  
 

 

Kirkebog  1892-­‐1902,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede  (viede),  side  130,  nr.  7,  for  1895,  opslag  133  
3e
Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  gift  den  12.  november  1895  

 

 
 

 
Leif  Christensen

 

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 

side  13  

Niels Jensen (30)

 

 
 

 
 

 
 
Leif  Christensen

Slægtshistorie

Kirkebog  –  vielse  
 

 

Kirkebog  1925-­‐1945,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  Copulerede  (viede),  side  13,  nr.  7,  for  1929,  opslag  16  
3l
Niels  Jensen  og  Inger  Marie  Bertine  Sørensen  gift  den  29.  september  1929  

 

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side  

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 

side  14  

Niels Jensen (30)

 

 

 

Slægtshistorie

Kirkebog  –  døde  
 

Kirkebog  1946-­‐1956,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt,  døde  mandkøn,  side  195,  nr.  1  for  1949,  opslag  211  
3n
Niels  Jensen  død  23.  februar  1949  

Samme  kirkebog  –  udklip  venstre  side  

Samme  kirkebog  –  udklip  højre  side    

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 

 

 
side  15  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 

Udklip  af  Folketællingslisterne  fra  1906  til  1930  
 
 
1906  

 
 
 
 
1911  

 

 
 
 
 
 

1916  

 

 
 
 
 
1921  

 

 
 
 
 
1925  

 

 
 
 
 
1930  

 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

       
3
Udsnit  fra  Folketællinger  –  Arkivalieronline  

 

side  16  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Udklip  af  Folketællingsskemaet  fra  1940  

 

 

 

 
Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

 

 

 
side  17  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
Historiske  begivenheder  i  Niels  Jensen’s  liv  
 

 
1870  –  Niels  Jensen  blev  født  den  6.  juni  1870  
30.  oktober  1870  –  Partiet  Venstre  blev  grundlagt.  
 
1871  –  15.  oktober  1871  –    Den  internationale  Arbejderforening  for  Danmark  (senere  socialdemokratiet)  blev  stiftet.  
 
1872  –  12.  –  14.  november  1872  –  Ved  en  Stormflod  blev  store  dele  af  Lolland  og  Falster  oversvømmet,  80  mennesker  omkom  og  50  skibe  strandede  
på  Sjællands  østkyst.  Jyllands  østkyst  og  de  jyske  fjorde  var  også  hårdt  ramt  af  Stormfloden.  
 
1873  –  Kroner  og  øre  blev  indført  som  fællesskandinavisk  mønt  i  Danmark,  Sverige  og  Norge.    
 
1875   –   8.   april   1875   –   De   tre   fængslede   socialistledere   Pio,   Brix   og   Geleff   benådes   og   løslades   fra   Statsfængslet   i   Vridsløselille   efter   næsten   2   år  
fængsel.    
 
1876  –  25.  juni  1876  –  Slaget  ved  Little  Bighorn  i  USA,  hvor  Sitting  Bull  og  Crazy  Horse  vandt  en  sejr  over  det  7.  Kavaleri  under  ledelse  af  Custer.  
 
1877  –  6.  december  1877  –    Thomas  Edison  demonstrerede  den  første  fonografoptagelse.  
 
1878  –  26.  november  1878  –  Niels  Jensen’s  moder  –  Mette  Kirstine  Jensen  (61)  døde.  
30.  december  1878  –  På  et  offentlig  møde  udtalte  venstrelederen  Viggo  Hørup  de  berømte  ord:  ”Ingen  over  og  ingen  ved  siden  af  Folketinget”.  
 
1879  –  31.  december  1879  –    Thomas  Edison  demonstrerede  sin  opfindelse,  glødelampen.  
 
1882  –  22.  november  1882  –  Rovmorderen  Anders  Nielsen  ”Sjællænder”  halshugges  uden  for  Nakskov,  den  sidste  offentlige  henrettelse  i  Danmark.  
 
1881  –  Niels  Jensen’s  fader  forlod  familien  –  udvandret  til  USA.    
 
1884  –  5.  oktober  1884  –  Niel  Jensen  blev  konfirmeret  i  Skelund  Kirke.    
Ved  valget  den  25.  juni  1884  fik  Socialdemokratiet  valgt  sine  to  første  medlemmer  til  Rigsdagen.  
3.  oktober  1884  –  Det  andet  Christiansborgs  brand.  
 
1886  –    8.  maj  1886  –    Coca  Cola  blev  opfundet  i  USA  af  John  S.  Pemberton.  
 
1887  –  Wilhelm  Hellesen  opfandt  tørelementbatteriet.  
 
1888  –    Grønlands  indlandsis  blev  for  første  gang  krydset  af  en  ekspedition  ledet  af  Fridtjof  Nansen.    
 
1889  –  Den  første  danske  kvindelige  læge,  Nielsine  Nielsen,  åbnede  praksis  i  København.  
I  Paris,  Frankrig,  blev  rejst  Eiffeltårnet.  
 
1891  –  De  politiske  partier  Højre  og  Venstre  gik  sammen  om  at  lave  den  nye  fattiglovgivning.  
 
1892  –  Sygekasseloven  blev  vedtaget.  
København  fik  sin  første  elektriske  gadebelysning.  
 
1893  –  Niels  Jensen  aftjenete  sin  værnepligt.  
Statstelefonen  blev  oprettet.  Også  kaldet  Rigstelefonen.  
 
1894  –  I  København  påbegyndte  de  installation  af  toiletter  med  wc  inde  i  beboelsesejendommene.  
 
1895  –  12.  september  1895  blev  Niels  Jensen  udlagt  som  fader  til  datteren  Mette  (Metha)  Kirstine  Jensen.  
12.  november  1895  –  Niels  Jensen  og  Johanne  Nielsen  (31)  blev  gift.    
Den  første  udenlandske  bil  ankom  til  København,  og  den  første  offentlige  filmforvisning  fandt  sted.  
 
1896  –  De  Olympiske  lege  blev  genoptaget,  efter  en  pause  siden  år  393  e.  Kr.  
 
1897  –  ØK  oprettedes.  
 
1898  –  Arbejdsgiverforeningen  og  Samvirkende  Fagforbund  blev  oprettet.    
 
1900  –  5.  februar  1900  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  andet  barn  –  Laura  Karoline  Jensen  –  født.      
2.  juli  –  Første  flyvning  med  en  Zeppeliner.  
Aalborg-­‐Hadsundbanen  etableredes.  
 
1901  –  Nobelprisen  blev  uddelt  for  første  gang.  
1.  februar  –  Folketælling  i  Kongeriget  Danmark  samt  på  Grønland  og  Færøerne.  Ifølge  optællingen  bor  der  2.449.540  mennesker  i  Danmark.  
13.  april  –  Den  internationale  Domstol  i  Haag  blev  oprettet.  
 
1902  –  27.  juni  1902  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  tredje  barn   –  Andrea  Petrea  Jensen  (15)  –  født.  
Den  berømte  ”Solvognen”  fra  ældre  bronzealder  blev  fundet  under  pløjning  i  Trundholm  Mose  ved  Nykøbing  Sjælland.  
 
1903  –  17.  december  –  Brødrene  Wright  gennemførte  historiens  første  flyvning  i  en  motoriseret  flyvemaskine  tungere  end  luften  
 
1904  –  6.  december  –  Verdens  første  julemærke  udsendes.  Det  sker  i  Danmark  efter  idé  af  postmester  Einar  Holbøll.    
 
1905  –  7.  Juni  –  Norge  erklærede  opløsningen  af  unionen  med  Sverige  
12.  september  –  Københavns  Rådhus  indvies  (blev  bygget  fra  1892-­‐1905)  
18.  november  –  Den  danske  Prins  Carl  blev  konge  af  Norge  under  navnet  Haakon  7.  
 
1906  –  22.  december  1906  blev  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  fjerde  barn   –  Karl  Kristian  Jensen  –  født.  
30.  januar  –  Frederik  8.  besteg  den  danske  trone.  
12.  september  –  Jacob  Ellehammer  foretog  den  første  flyvning  i  Norden.  
 
Fortsættes  næste  side  

 

 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  18  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
 
 
1907  –  4.  maj  –  Loven  om  indførelse  af  metersystemet  i  Danmark  blev  vedtaget.  
Spejderbevægelsen  startede  op  i  England.  
 
1908  –  8.  september  –  Tidligere  justitsminister,  gehejmekonferensråd  Peter  Alberti  meldte  sig  selv  til  politiet  for  bedrageri  og  falskneri  for  15  mio.  Kr.  
 
1910  –  12.  januar  –  Daells  Varehus  fik  sin  første  postordrebestilling,  og  datoen  regnes  som  varehusets  stiftelsesdag.  
21.  maj  –  Danmarks  første  lov  om  biler  trådte  i  kraft.  Det  var  tilladt  at  køre  bil  fra  en  halv  time  før  solopgang  til  en  halv  time  efter.  Samtidig    
blev  vægtafgift  indført.  
 
1911  –  25.  maj  –  Københavns  Idrætspark  blev  indviet.  
4.  november  –  Selandia,  verdens  første  dieseldrevne  skib  blev  søsat  fra  Burmeister  og  Wain.  
 
1912  –  15.  april  –  Det  ”synkefri”  Titanic  forliste  i  Nordatlanten  og  tog  1503  liv  med  sig.  
14.  maj    -­‐  Kong  Christian  den  10.  Blev  konge  af  Danmark.  
 
1913  –  1.  april  –  Samlebåndet  blev  taget  i  brug  af  industrien,  og  den  første  Ford  Model  T  rullede  af  samlebåndet.  
23.  august  –  Statuen  Den  lille  Havfrue  blev  opstillet  på  Langelinie  i  København  
 
1914  –  28.  juli  erklærer  Østrig-­‐Ungarn  Serbien  krig,  og  startede  dermed  1.  Verdenskrig  
 
1915  –  5.  juni  –  Den  2.  junigrundlov  blev  underskrevet,  kvinder  i  Danmark  får  valgret  
 
1916  –  15.  maj  –  30.  september  –  Sommertid  afprøves  for  første  gang  i  Danmark.  
14.  december  –  Ved  den  første  danske  folkeafstemning  med  deltagelse  af  kvinder  stemte  284.000  for  at  sælge  De  dansk  vestindiske  øer  til  USA,  mens  
158.000  stemte  imod.  
 
1917  –  31.  marts  –  Danmark  afhændte  De  dansk  vestindiske  øer  til  USA  for  25  millioner  dollars.  
 
1918   –   Den   spanske   syge,   en   influenza   med   en   særligt   ondartet   virus,   blev   årsag   til   mellem   50   og   100   millioner   dødsfald   verden   over,   heraf   14.000   i  
Danmark.  
11.  november  –  1.  Verdenskrig  afslutter.  
 
1919  –  30.  april  1919  døde  Niels  Jensen’s  og  Johanne  Nielsen’s  (31)  datter   –  Laura  Karoline  Jensen,  19  år  gammel.  
16.  januar  –  Alkoholforbud  i  USA  blev  indført  
 
1920  –  20  -­‐21.  maj  1920  fløj  Charles  Lindbergh  som  den  første  alene  over  Atlanterhavet  fra  New  York  til  Paris.  
 
1921  –  Kvinder  opnåede  valgret  i  USA.  
Republikken  Irland  løsrev  sig  fra  Storbritannien.  
Det  kommunistiske  parti  blev  grundlagt  i  Kina.  
Gandhi  indledte  civil  ulydighedskampagnen  i  Indien.  
 
1922  –  11.  januar  blev  insulin  anvendt  første  gang  på  et  menneske.  
 
1923  –  12.  oktober  blev  den  fødte  talefilm  vist  i  Danmark.  
 
1925  –  1.  januar  blev  klokkespillet  på  Københavns  Rådhus  sendt  direkte  over  Danmarks  Radio,  og  det  har  været  en  fast  tradition  siden.  
1.  januar  skiftede  Norges  hovestad  Kristiania  navn  til  Oslo.  
 
1926  –  27.  januar  blev  fjernsynet  demonstreret  for  første  gang  af  den  skotske  opfinder  John  Baird.    
1.  august  gik  Pressens  Radioavis  i  luften.  
 
1928  –  28.  februar  1928  døde  Niels  Jensen’s  hustru  Johanne  Nielsen  (31),  56  år  gammel.      
Brugsforenings-­‐Bladet  udkom  første  gang.  Siden  1945  kom  det  til  at  hedde  Samvirke  hvilket  det  fortsat  gør.  
11.  september  blev  Århus  Universitet  indviet.    
 
1929  –  29.  september  1929  giftede  Niels  Jensen  sig  igen  med  Marie  Bertine  Sørensen,  der  var  30  år  yngre  end  ham.  
9.  januar  blev  Penicillinet  anvendt  for  første  gang.  
11.  februar  opstod  Vatikanet  som  en  selvstændig  stat  i  midt  i  Rom,  Italien.        
24.  oktober  –  Wall  Street-­‐krakket.    
 
1930  –  Jetmotoren  blev  opfundet  af  Frank  Whittle.  
 
1933  –  1.  juni  –  Nordjysk  Udstilling  åbnede  i  Aalborg.  Som  en  del  af  udstillingen  åbnede  også  Aalborg  Tårnet.  
3.  december  –  Christian  den  10.  talte,  som  den  første  danske  konge,  i  radioen.  
 
1934  –  7.  oktober  1934  blev  Niels  Jensen’s  og  Marie  Bertine  Sørensen’s  eneste  fællesbarn  –  Anna  Jensen  –  født.      
2.  august  –  Adolf  Hitler  blev  tysk  Führer  og  blev  dermed  både  statsoverhoved  og  rigskansler  
 
1935  –  14.  maj  –  Den  gamle  Lillebæltsbro  blev  indviet.  
 
1938  –  29.  maj  –  Aalborg  Lufthavn  blev  indviet.  
22.  oktober  –  Verdens  første  kopimaskine  så  dagens  lys  i  Astoria.  
 
1939  –  1.  september  –  2.  Verdenskrig  begyndte  med  den  tyske  invasion  af  Polen.  
Albert  Einstein  informerede  præsident  Franklin  D.  Roosevelt  om  muligheden  af  at  lave  en  atombombe.  
 
1940  –  9.  april  –  Danmark  og  Norge  blev  besat  af  tyske  styrker  under  2.  Verdenskrig.  Den  danske  regering  aftalte  en  fredspolitik  med  den  tyske  be-­‐
sættelsesmagt,   og   skånede   derfor   den   danske   befolkning   mod   militære   overgreb   og   ødelæggelser.   (Fredsforhandlingen   ophørte   i   1943   med   August-­‐
oprøret)  
 
1941  –  1.  januar  –  Statsminister  Th.  Stauning  holdt  en  radiotransmitteret  nytårstale  til  danskerne.  
7.  december  –  Japans  angreb  på  Pearl  Harbor  fik  USA  til  at  deltage  aktivt  i  2.  Verdenskrig  på  De  Allieredes  side.  
 
Fortsættes  næste  side  
 
 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  19  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
 
 
1943  –  10.  marts  –  Første  vellykkede  våbennedkastning  i  Jylland.  
(Slutningen  af  august)  –  Danskerne  var  utilfredse  med  regeringens  fredsaftaler  med  Tyskland,  og  Augustoprøret  startede  med  demonstrationer  og  
strejker  rundt  omkring  i  landet.  
29.  august  –  Danmark  erklæredes  i  undtagelsestilstand  og  tyskerne  afsatte  regeringen.  
1.-­‐2.  Oktober  –  Jagten  på  de  danske  jøder  blev  indledt.  Størstedelen,  ca.  7.000,  blev  varskoet  om  det  og  slap  væk  til  Sverige,  men  ca.  500  blev  fanget  
og  deporteret  til  Theresienstadt,  hvor  ca.  50  omkom.  
 
1944  –  4.  januar  –  Kaj  Munk,  henrettet  af  Gestapo.  
 
1945  –  21.  marts  –  RAF  bombede  Shellhuset  i  København.  Ved  et  uheld  bombedes  også  Den  Franske  Skole  på  Frederiksberg,  kvarteret  omkring  den  
samt  en  ejendom  på  Sønder  Boulevard.  
5.  maj  –  Danmark  blev  befriet  af  de  allierede,  hvilket  afsluttede  2.  Verdenskrig  for  Danmarks  vedkommende.  Bornholm  befries  dog  først  senere  
6.  og  9.  August  –  Atombomberne  over  Hiroshima  og  Nagasaki.  
24.  oktober  –  Forenede  Nationer  (FN)  grundlagt.  
 
1946  –  5.  april  –  Russerne  forlod  Bornholm,  og  det  satte  endelig  punktum  på  krigen,  for  øen.  
 
1947  –  29.  november  –  FN  besluttede  at  dele  det  britiske  mandatområde  i  Palæstina  i  to  ligeværdige  og  selvstændige  stater,  en  beslutning,  som  end-­‐
nu  ikke  er  effektueret  i  2015.  
 
1948  –  22.  marts  –  Retskrivningsreformen  blev  gennemført  under  navnet   Bekendtgørelse  om  ændringer  i  retskrivningen.  Reformen  trådte  i  kraft  den  
1.  april.  
 
1949  –  Niels  Jensen  døde  den  23.  februar  1949  i  Skelund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Kilde:  Det    meste  fra  Wikipedia  
 
 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  20  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kilde:  Sogn-­‐Herred-­‐Amt,  DIS-­‐Danmark  2012

 

Ålborg  Amt,  Herreder  og  Sogne  

11  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
12
Kilde:  www.stednavne.info  

 
 

 
13  
 Kilde:  Kongeriget  Danmark,  3.  Udgave,  Bind  4,  side  485,  Skelund  Sogn
 

Niels   Jensen   blev   født   den   6.   juni   1870   i   Skelund   By   og   Sogn,   Hindsted  
Herred,  Ålborg  Amt,  og  han  har  opholdt  sig  følgende  steder:  
 
1870-­‐1892  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
1893-­‐1893  –  Soldat  i  Ålborg  (10/4  til  13/10-­‐1893).  
1893-­‐1894  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
1894-­‐1894  –  Soldat  i  Ålborg  (12/9  til  8/10-­‐1894).  
1894-­‐1898  –  Skelund  B y  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
1898-­‐1898  –  Soldat  i  Ålborg  (18/9  –  8/10-­‐1898).  
1898-­‐1903  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.    
1903-­‐1906  –  Lyngby  Sogn,  Hellum  Herred,  Ålborg  Amt.  
1906-­‐1949  –  Skelund  By  og  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt.  
     
 
Leif  Christensen

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  21  

Niels Jensen (30)
 
 
Kilder:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slægtshistorie

Personlig  overleveringer  af  Niels  Marinus  Nielsen  (14).  
Personlig  overleveringer  af  Andrea  Petrea  Jensen  (15).  
Personlig  overleveringer  af  Henny  Pedersen  (3)    
1
Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  fotoalbum .  
2
Niels  Marinus  Nielsen’s  (14)  og  Andrea  Petrea  Jensen’s  (15)  arkivmappe   .  
 
3
Akivalieronline.dk,  særligt  med  følgende  Kirkebøger  og  Folketællinger  samt  oplysninger  til  eftertavlen .  
 
3a
Kirkebogen  1854-­‐1882,  fødte  drengekøn,  side  42,  nr.  6  for  1870,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3b
Folketællingen  fra  1.  februar  1880  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3c
Kirkebogen  1883-­‐1892,  konfirmerede  drenge,  side  140,  nr.  4  for  1884,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt  
3d
Folketællingen  fra  1.  februar  1890  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3e
Kirkebogen  1892-­‐1902,  viede,  side  130,  nr.  7  for  1895,  opslag  133,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3f
Folketællingen  fra  1.  februar  1901  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3g
Folketællingen  fra  1.  februar  1906  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3h
Folketællingen  fra  1.  februar  1911  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3i
Folketællingen  fra  1.  februar  1916  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3j
Folketællingen  fra  1.  februar  1921  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3k
Folketællingen  fra  5.  november  1925  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3l
Kirkebogen  1925  –  1945,  viede,  side  13,  nr.  7,  opslag  16,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
3m  
Folketællingen  fra  5.  november  1930  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt
3n
Folketællingen  fra  5.  november  1940  for  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt  
3o
Kirkebogen  1946-­‐1956,  døde  mandkøn,  side  295,  nr.  1  for  1949,  opslag  211,  Skelund  Sogn,  Hindsted  Herred,  Ålborg  Amt .  
 
4
Slægt  og  Data,  kirkebilleder .  
5
Skelund-­‐Vedum’s  hjemmeside  http://skelund-­‐veddum.dk/sider/byerne/skelunds-­‐historie .  
6
Danmarkshistorie.dk .  
7
Rigsarkivet   .  
8
Indenrigsministeriet  –  Geodatastyrelsen  (matrikelkort) .  
9
Vort  sogns  historie  –  digitale  udgave .  
10
Wikipedia .  
11
Sogn  –  Herred  –  Amt,  DIS-­‐Danmark  2012 .  
12
www.stednavne.info .  
13
Kongeriget  Danmark,  3.  Udgave  4.  Bind,  side  485  (Skelund  Sogn) .  
14
MyHeritage .  
15
www.kertemindehistorie.dk .  
16  
16
DK-­‐gravsten.dk  og  findengrav.dk .  
17
www.politietsregisterblade.dk    
 

 

14

Niels  Jensen’s  aner  fra  MyHeritage  

 

 
 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  22  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie
 

Eftertavle  for  forældrene  

 
Laurs  Nielsen  (60)  og  hustruer  af  1.  ægteskab  Mette  Kirstine  Nielsen  (61)  og  af  2.  ægteskab  Andrea  Pedersen  

 

Børn  

Laurs  Nielsen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børn:  

1)
2)
3)
4)

 

 

Inger  Marie  Jensen  
Jensine  Marie  Jensen  
Niels  Jensen  (30)  
Maren  Jensen  (død  som  barn)  

Laurs  Nielsen’s  og  Andrea  Pedersen’s  børn:  
5) Jens  Peder  Jensen  (død  som  barn)  

1)    
 
 
Inger  Marie  Jensen    
 
*  22-­‐07-­‐1864    
 
Østergaard,  Vive,  Hindsted,  Ålborg  
†  21-­‐04-­‐1940    
 
Kerteminde,  Bjerge,  Odense  
Deres  børn:  
1)
2)

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                 
gift  med    
                                   27-­‐12-­‐1890    
                                       Vive  Kirke    
 
 
 
                   Bopæl:  Præstegade  475  
Kerteminde  

 
 
 
 
 
 

lærer  og  borgmester  i  Kerteminde  

Hans  Carl  Linius  Hansen  
*  21-­‐04-­‐1866  
Kerteminde,  Bjerge,  Odense  
†  24-­‐11-­‐1950  
Kerteminde,  Bjerge,  Odense  

Caren  Hansen    
Ellen  Hansen    

                                                                                                                                                       
15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kilde:  Kertemindehistorie  

 

Gravsten  for  H.C.L  Hansen  og  Inge  Marie  Hansen,  Kerteminde  Ny  Kirkegård    

 

16

2)    
 
Jensine  Marie  Jensen    
*  26-­‐05-­‐1867    
Visborg,  Hindsted,  Ålborg  
†  21-­‐02-­‐1899    
Veddum,  Hindsted,  Ålborg  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto  fra  findengrav.dk  
 

 
 
 
                                 1.  ægteskab    
                                   09-­‐11-­‐1889    
                             Skelund  Kirke    
 
 
 
       bopæl:  Vandkæret  21,  Veddum  

 
 
 
 
 
 

tækkermand  og  daglejer    

Niels  Kristian  Kristensen  (Svendsen)  
*  02-­‐10-­‐1866  
Veddum,  Hindsted,  Ålborg  
†  16-­‐06-­‐1952  
Veddum,  Hindsted,  Ålborg  

Han  søgte  navneændring  fra  patronymnavnet  efter  sin  fader  (Kristen  Svendsen)  til  faderens  efternavn.  Navnebevis  udstedt  16-­‐01-­‐1906.  

 
Deres  Børn:  
1)
2)
3)
4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deres  børn:  
5)
 
Leif  Christensen

Ane  Mathilde  Kristensen  (Svendsen)  (født  før  ægteskabet)  
Lauge  Kirstensen  (Svendsen)  
Jens  Peter  Kristensen  (Svendsen)  
Meta  Christine  Kristensen  (Svendsen)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                     2.  Ægteskab  (Niels)  
                 mellem  1901  og  1904  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nielsine  Marie  Pedersen    
*  29-­‐11-­‐1864  
Ovedalshus,  Ove,  Hindsted,  Ålborg  
†  29-­‐07-­‐1957  
Veddum  Vandkær,  Hindsted,  Ålborg  

Sigurd  Svenning  Christensen    

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  23  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
3)  husmand,  daglejer  og  arbejdsmand  
Niels  Jensen  (30)  
 
 
                                 1.  ægteskab    
*  06-­‐06-­‐1870    
 
 
                                 07-­‐05-­‐1870    
Skelund,  Hindsted,  Ålborg                                                                                                                            Skelund  Kirke    
†  23-­‐02-­‐1949    
 
 
 
 
 
Skelund,  Hindsted,  Ålborg    
 
 
 
 
 
Deres  Børn:  
1) Mette  (Metha)  Kirstine  Jensen  
2) Laura  Karoline  Jensen  
3) Andrea  Petrea  Jensen  (15)  
4) Karl  Kristian  Jensen  
 
 
 
 
 
 
                                 2.  ægteskab    
 
 
 
 
 
                               29-­‐09-­‐1929    
 
 
 
 
 
                               Skelund  Kirke    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deres  Børn:  
                                       5)  Anna  Jensen  

 
 
 
 
 

Johanne  Nielsen  (31)    
*  10-­‐07-­‐1871  
 
Terndrup,  Lyngby,  Hellum,  Ålborg  
†  28-­‐02-­‐1928  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  

 
 
 
 
 

Inger  Marie  Bertine  Sørensen  
*  01-­‐01-­‐1900  
 
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  25-­‐10-­‐1979  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skelund  Kirkegård  –  Foto  fra  dk.gravsten.dk16  

 

 

Nærværende  person  -­‐  se  mere  fra  denne  streng  i  eftertavlen  til  personbeskrivelsen  for  nr.  15  Andrea  Petrea  Jensen.  

4)    
Maren  Jensen    
 
*  24-­‐12-­‐1872  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  19-­‐05-­‐1881  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
5)  
Jens  Peder  Jensen    
 
*  20-­‐05-­‐1880  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  29-­‐05-­‐1892  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
 
 
 

 
 

 

                 døde  8  ½  år  gammel  

 
 

                     døde  12  år  gammel  

Fortsættes  næste  side  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  24  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 

Børnebørn  

 
 

Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børnebørn  
1)  
Inger  Marie  Jensen’s  og  Hans  Carl  Linius  Hansen’s  børn  

 
1-­‐1)    Kontorassistent  
 
 
 
 
 
Caren  Hansen      
 
 
 
gift  med    
*  16-­‐10-­‐1891    
 
 
                                   24-­‐03-­‐1918    
Kerteminde,  Bjerge,  Odense  
 
 
 
 
†    
 
 
 
 
 
 
Ukendt  
                                                                                                                                         bopæl:  Norgesgade  38,  4.  th,    
 

 

 
 
Deres  børn:  
1)
2)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

cand.  phil.$  og  violinist  

 

Arne  Joachim  Hansen  Bang  
*  06-­‐01-­‐1881  
Stenløse,  Ølstykke,  Frederiksborg  
†  
Ukendt  

 
 
 
 
 

Søren  Martinus  Johansen  
*  11-­‐08-­‐1890  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  
Ukendt  

 

Bagerjomfru  
Karen  Jensine  Petrea  Sørensen  
*  24-­‐11-­‐1913  
Visborg,  Hindsted,  Ålborg  
†  11-­‐12-­‐1996  
Veddum,  Hindsted,  Ålborg  

 

                             Sundby,  København  
                                         Fra  1918  og  i  hvert  fald  til  1930,  jf.  FT  

Palle  Bang    
Stig  Bang    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Kilde:  Politietsregisterblade.dk  

 
 
 
1-­‐2)  
Ellen  Hansen      
 
*  06-­‐04-­‐1898  
Kerteminde,  Bjerge,  Odense  
†  
Ukendt  
 
 

 

             yderligere  data  ukendt  

Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børnebørn  
2)  
Jensine  Marie  Jensen’s  og  Niels  Kristian  Svendsen’s  børn  

 
2-­‐1)  
Ane  Mathilde  Kristensen  (Svendsen)  (navneændring  16-­‐01-­‐1906)   gift  med    
*  07-­‐06-­‐1888    
 
 
                                   31-­‐10-­‐1910    
Veddum,  Hindsted,  Ålborg    
 
                               Skelund  Kirke    
†    
 
 
 
 
 
 
Ukendt  
 
 
 
 
 
 
 
Deres  børn:  
1) Ukendt  
 
2-­‐2)  Tækkemand      
 
 
 
 
 
Lauge  Kristensen  (Svendsen)  (navneændring  16-­‐01-­‐1906)  
gift  med      
*  18-­‐01-­‐1890    
 
 
                                   06-­‐10-­‐1933    
Veddum,  Hindsted,  Ålborg    
 
             Borgerligt  viet  i  Veddum  
†  19-­‐01-­‐1963    
 
 
 
 
 
Veddum,  Hindsted,  Ålborg    
 
 
 
 
 
Deres  børn  
1) Frede  Svendsen  (født  før  ægteskabet)    
2) Inge  Svendsen    
3) Helge  Svendsen    
 
 
 
 
 
Leif  Christensen

 
 
 
 
 

 

Skelund  Kirkegård  –  Foto  fra  dk.gravsten.dk16  

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  25  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 
2-­‐3)  
Jens  Peter  Kristensen  (Svendsen)  (ændring  16-­‐01-­‐1906)                  yderligere  data  ukendt  
*  18-­‐08-­‐1892  
Veddum,  Hindsted,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
2-­‐4)    
 
 
 
 
 
 
Meta  Christine  Kristensen  (Svendsen)  (ændring  16-­‐01-­‐1906)  
gift  med    
*  19-­‐02-­‐1897    
 
 
                                     16-­‐08-­‐1919    
Veddum,  Hindsted,  Ålborg    
 
                                 Skelund  Kirke    
†  13-­‐04-­‐1989    
 
 
 
 
 
Hadsund,  Nordjylland  
 
 
 
 
 
 
Deres  børn  
1) Ukendt  
 

Hadsund  Kirkegård  –  Foto  fra  dk-­‐gravsten.dk16  

Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  børnebørn  
2)  
Niels  Kristian  Svendsen’s  og  Nielsine  Marie  Pedersen’s  børn  

 
 
 
 
 
 

Husmand  

Laurits  Johnsen  
*  25-­‐04-­‐1896  
Udbynedre,  Gjerlev,  Randers  
†  10-­‐12-­‐1970  
Hadsund,  Nordjylland  

 

 
 

 
2-­‐5)  
Sigurd  Svenning  Kristensen  (Svendsen)  (ændring  16-­‐01-­‐1906)                    yderligere  data  ukendt  
*  14-­‐11-­‐1904    
Veddum,  Hindsted,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 
 
Fortsættes  næste  side  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif  Christensen

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  26  

Niels Jensen (30)

Slægtshistorie

 

Oldebørn  

 
 

Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  oldebørn  
1)  
Inger  Marie  Jensen’s  og  Hans  Karl  Linius  Hansen’s  børnebørn  
1-­‐1)  
Caren  Hansen’s  og  Arne  Joachim  Hansen  Bang’s  børn  

 
1-­‐1-­‐1)  student  i  1938  fra  Christianhavns  Gymnasium  
Palle  Bang  
 
 
                                                       yderligere  data  ukendt  
*  09-­‐03-­‐1919  
Norgesgade  38,  4.  th.  København  
†  
Ukendt  
1-­‐1-­‐2)  
Stig  Bang    
 
 
*  14-­‐04-­‐1922  
Norgesgade  38,  4.  th.  København  
†  
Ukendt  
 

 

 

             yderligere  data  ukendt  

 

Laurs  Jensen’s  og  Mette  Kirstine  Nielsen’s  oldebørn  
2)  
Jensine  Marie  Jensen’s  og  Niels  Kristian  Kristiansen’s  børnebørn  
2-­‐2)  
Lauge  Svendsen’s  og  Karen  Jensine  Petrea  Sørensen’s  børn  

2-­‐2-­‐1)  
Frede  Svendsen    
 
*  25-­‐09-­‐1933  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  
Ukendt  
2-­‐2-­‐2)  
Inge  Svendsen        
 
*  27-­‐07-­‐1936  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  
Ukendt  
2-­‐2-­‐3)  
Helge  Svendsen      
 
*  18-­‐02-­‐1939  
Skelund,  Hindsted,  Ålborg  
†  
Ukendt  
 
 

 
 

             yderligere  data  ukendt  

 
                                                       yderligere  data  ukendt  

 
 

             yderligere  data  ukendt  

Fortsættes  næste  side  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leif  Christensen

 

Redigeret  26-­‐03-­‐2015  

side  27