You are on page 1of 50

Bruksanvisning

Progressiv bred plasmaskärm
Modellnummer

TH-42P

TH-42PS9EK
TH-42PS9ES

S9

Plasmaskärm med hög upplösning
Modellnummer

TH-42PH9EK
TH-42PH9ES
TH-50PH9EK
TH-50PH9ES

TH-42PS9

Illustrationen visar endast en föreställd bild.

Läs noga denna bruksanvisning innan apparaten tas i bruk
och bevara den för framtida referens.

Svensk

Bästa Panasonic-vän
Välkommen till Panasonic-familjen. Vi hoppas att du skall få många års nöje med din nya
plasmaskärm.
För att få ut mesta möjliga av monitorn, skall du läsa ignom bruksanvisningen innan du
börjar manövrera monitorn och därefter spara den för framtida bruk.
Spara också kvittot från affären och skriv upp monitorns modellnummer samt
serienummer i utrymmet på bruksanvisningens baksida.
Besök Panasonics website vid

http://panasonic.net

Innehåll
Viktiga säkerhetsföreskrifter ................................... 3
Säkerhetsföreskrifter ............................................... 4
Tillbehör .................................................................... 7
Medföljande tillbehör ............................................... 7
Fjärrkontrollens batterier ......................................... 7
Anslutningar ............................................................. 8
Anslutning till PC-ingångar ...................................... 9
Anslutning till SERIAL-uttagen .............................. 10
Anslutning till AV .................................................... 11
Att slå strömmen på/av .......................................... 12
Utgångsval .............................................................. 13
Välja ingångssignal ............................................... 13
Val av menyspråk på skärmen .............................. 13
Grundmanövrering ................................................. 14
Menyvisning på skärmen ....................................... 16
Reglering av bildformat (ASPECT) ....................... 18
Justera POS. /Size .................................................. 19
Flerfaldig bild-i-bilden (MULTI PIP) ....................... 20
Advanced PIP (Avancerad PIP) ............................. 21
Bildjustering............................................................ 22
Avancerade inställningar ....................................... 23
Ljudjustering ........................................................... 24
Ljuddämpning ........................................................ 24
Digital Zoom ............................................................ 25
PRESENT TIME Setup / Set up TIMER .................. 26
PRESENT TIME Setup
(Inställning av PRESENT TIME).................. 26
Set up TIMER (Inställning av TIMER) ................... 27
Skärmsläckare (att förhindra spökbilder) ............ 28
Inställning av tid för skärmsläckaren ..................... 29

2

Att förhindra spökbilder på skärmen ...................... 29
Justering av sidopanel ........................................... 30
Reducering av strömförbrukning.......................... 31
Anpassning av ingångsetiketter ............................ 31
Uppställning för multivisning ................................ 32
(För TH-42PS9EK/S)
Att utföra uppställning för multivisning .................. 32
Inställning av placeringsnummer
för varje plasmaskärm ........................................... 33
(För TH-42PH9EK/S, TH-50PH9EK/S)
Att utföra uppställning för multivisning ................... 34
Inställning av placeringsnummer för
varje plasmaskärm ................................................ 35
F (Seam hides video) inställning ........................... 36
Funktion för Fjärrkontrolls-ID ................................. 36
Uppställning för insignaler .................................... 37
Component / RGB-in select
(Val av komponent/RGB-ingång) ........................... 37
3D Y/C Filter .......................................................... 37
Colour system (Färgsystem) / Panasonic Auto ..... 38
Cinema reality / P-NR ............................................ 38
Sync (synkronisering) ............................................ 39
H-Freq. (kHz) / V-Freq. (Hz) .................................. 39
Justeringar alternativ ............................................. 40
Transporteringsvillkor ........................................... 43
Felsökning............................................................... 44
VIDEO/PC ingångssignaler .................................... 45
Tekniska data .......................................................... 46

Viktiga säkerhetsföreskrifter
VARNING
1) Utsätt inte enheten för dropp eller stänk för att förhindra att den skadas, vilket kan resultera i brand
eller stötar.
Placera inte vätskebehållare (blomvaser, koppar, smink el. dyl.) ovanpå anläggningen (och ej heller på
hyllor el.dyl. ovanför.)
Placera inga öppna flamkällor som till exempel tända ljus på/ovanför enheten.
2) För att förhindra elstötar skall du inte ta bort monitorhöljet. Det finns inga invändiga delar du själv kan reparera.
Låt kvalificerad servicepersonal ta hand om alla servicearbeten.
3) Tag inte bort nätkabelkontaktens jordningsstift. Denna monitor har en tre-stifts nätkabelkontakt av jordningstyp.
Denna kontakt passar endast i ett växelströrmsuttag av jordningstyp. Detta är en säkrhetsegenskap. Om du
inte kan sätta in kontakten i uttaget, skall du kontakta en elektriker.
Fördärva inte syftet med denna jordningskontakt.
4) För att förhindra elstötar bör du försäkra att jordstiftet på nätkabelns kontakt är ordentligt anslutet.

OBSERVERA
Denna utrustning är till för användning i miljöer som är relativt fria från elektromagnetiska fält.
Om denna utrustning används nära källor för kraftiga elektromagnetiska fält eller där elektriska störningar kan
lägga sig över ingångssignalerna, kan det leda till att bild och ljud börjar svaja eller till att interferensstörningar
uppträder.
För att undvika att denna utrustning skadas på något vis, skall den hållas på avstånd från källor som alstrar kraftiga
elektromagnetiska fält.

Angående varumärken
• VGA är ett varumärke tillhörande International Business Machines Corporation.
• Macintosh är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Corporation, USA.
• S-VGA är ett registrerat varumärke tillhörande Video Electronics Standard Association.
Övriga varumärken respekteras till fullo även om ingen speciell notering om företag eller produkter har gjorts.
Anm.:
Uppvisa inte en stillbild under en längre period då detta kan kvarlämna en permanent spökbild på den breda
plasmaskärmen.
Sådana stillbilder är t.ex. logotyper, videospel, datorbilder, teletext och bilder som visas i formatet 4:3.

3

Säkerhetsföreskrifter
VARNING
Iordningsställande
Den Plasmaskärm skall endast användas i kombination med följande tillbehör som köpes separat. Om du använder
monitorn tillsammans med andra tillbehör som köpes separat, kan den bli instabilt installerad och då personskador
uppstå.
(Samtliga nedanstående tillbehör tillverkas av Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.)
• Högtalare ................................................................ TY-SP42P8W-K (TH-42PS9EK, TH-42PH9EK),
TY-SP42P8W-S (TH-42PS9ES, TH-42PH9ES),
TY-SP50P8W-K (TH-50PH9EK),
TY-SP50P8W-S (TH-50PH9ES)
• Bottenplatta ............................................................. TY-ST07-K, TY-ST07-S, TY-ST08-K, TY-ST08-S
• Väggstativ ............................................................... TY-ST42PW1
• Flyttbart stativ .......................................................... TY-ST42PF3
• Fäste för väggupphängning (lodrätt) ....................... TY-WK42PV7
• Fäste för väggupphängning (vinklat) ....................... TY-WK42PR7
• Fäste för väggupphängning (Bordlådes typ) ........... TY-WK42DR1
• Fäste för takupphängning ....................................... TY-CE42PS7
• BNC uttagsplatta för komponentvideo .................... TY-42TM6A
• BNC uttagsplatta för sammansatt video.................. TY-42TM6B
• BNC uttagsplatta för Dual Video ............................. TY-FB9BD
• Terminaluttag........................................................... TY-FB8SC
• RCA uttagsplatta för komponentvideo..................... TY-42TM6Z
• RCA uttagsplatta för sammansatt video .................. TY-42TM6V
• RGB Uttagsplatta (digital) ....................................... TY-42TM6D
• RGB direktaktiv uttagsplatta.................................... TY-42TM6G
• Uttagsplatta för datoringång .................................... TY-42TM6P
• Uttagsplatta för sammansatt/komponentvideo ........ TY-42TM6Y
• SDI uttagsplatta....................................................... TY-FB7SD
• HD-SDI uttagsplatta ................................................ TY-FB7HD, TY-FB9HD
• HDMI uttagsplatta ................................................... TY-FB8HM
• Ir genomgående uttagsplatta .................................. TY-FB9RT
• Touchpanel .............................................................. TY-TP42P8-S (TH-42PS9EK/S, TH-42PH9EK/S),
TY-TP50P8-S (TH-50PH9EK/S)
Be alltid en kvalificerad tekniker att utföra iordningsställandet.
Små delar kan utgöra kvävningsrisk om de av olyckshändelse sväljs. Håll små delar borta från små barn. Släng bort
små delar och andra föremål som inte behövs, inklusive förpackningen och plastpåsar/ark vilket utgör en kvävningsrisk
om barn leker med dem.
Placera inte den plasmaskärm på ytor som lutar eller är instabila.
• Den plasmaskärm kan falla ned eller välta omkull.
Lägg inte något ovanpå den plasmaskärm.
• Om vatten spills över den plasmaskärm eller om främmande föremål kommer in i den, kan en kortslutning bli följden
och detta kan leda till brand eller elstötar. Rådfråga din lokala Panasonic-återförsäljare, om något främmande
föremål kommer in i den plasmaskärm.
Man får inte förhindra ventilation genom att täcka över ventilationsöppningar med föremål som tidningar,
dukar och gardiner.
För tillräcklig ventilering;
Om du använder bordet (köpes separat), skall du lämna ett fritt utrymme på 10 cm eller mer ovanför samt på
vänster och höger sida om monitorn, 6 cm eller mer under monitorn samt 7 cm eller mer bakom monitorn.
Om monitorn sätts upp på något annat sätt, skall du lämna ett fritt utrymme på 10 cm eller mer ovanför, under
samt på vänster och höger sida, samt 7 cm eller mer bakom monitorn.

4

Säkerhetsföreskrifter
Vid användning av den plasmaskärm
Den plasmaskärm är konstruerad för att drivas med växelström 220-240 V, 50/60 Hz.
Täck inte över ventilationshålen.
• Om du gör det kan den plasmaskärm överhettas, vilket kan leda till brand eller andra skador på monitorn.
Stick inte in några främmande föremål i den plasmaskärm.
• Sätt inte in några metallföremål eller lättantändliga föremål i ventilationshålen och tappa inte sådana saker på den
plasmaskärm, därför att detta kan leda till brand eller elstötar.
Tag inte bort monitorhöljet och modifiera inte monitorn på något sätt.
• Inne i den plasmaskärm finns det höga spänningar, som kan orsaka allvarliga elstötar, Kontakta din lokala Panasonicåterförsäljare för alla inspektioner, justeringar och reparationsarbeten.
Säkerställ lätt tillgång till kabelns stickkontakt.
Apparater som är konstruerade i enlighet med klass I ska anslutas till ett uttag med skyddande
jordanslutning.
Sätt in nätkabelns kontakt ordentligt så långt det går.
• Om kontakten inte sätts in så långt det går, kan hetta alstras och detta kan leda till brand. Om kontakten är skadad
eller om uttagets platta sitter lös, ska de inte användas.
Fatta inte tag i nätkabelns kontakt med våta händer.
• Om du gör det kan elstötar uppstå.
Gör inte något som kan skada nätkabeln. Fatta i kontakten, inte i själva nätkabeln, när den lossas från
vägguttaget.
• Skada inte nätkabeln, ändra den inte på något sätt, placera inga tunga föremål ovanpå den, värm inte den, placera
den inte nära heta föremål, vrid eller böj den inte för mycket och dra inte i den. Om du gör det kan brand eller elstötar
uppstå. Om nätkabeln skadas, ska du låta din lokala Panasonic-återförsäljare reparera den.
Om du inte skall använda den plasmaskärm under en längre tid, skall du lossa nätkabelns kontakt från
vägguttaget.

Om problem uppstår under användning
Om ett problem uppstår (t.ex. ingen bild eller inget ljud), eller om rök eller en onormal lukt börjar strömma
ut från den plasmaskärm, skall du omedelbart lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget.
• Om du fortsätter att använda den breda plasma-monitorn i sådana situationer, kan resultatet bli brand eller
elstötar. När du har kontrollerat att rök inte längre tränger ut från monitorn, skall du kontakta din lokala Panasonicåterförsäljare så att nödvändiga reparationer kan utföras. Att själv reparera den breda plasma-monitorn är mycket
farligt och skall aldrig göras.
Lossa nätkabelns kontakt omedelbart om vatten eller främmande föremål kommer in i den breda plasmamonitorn, om monitorn tappas i golvet eller om monitorhöljet skadas.
• En kortslutning kan uppstå och detta kan leda till brand. Kontakta din lokala Panasonic-återförsäljare för alla
reparationer som kan bli nödvändiga.

5

Om vattendroppar kommer in i monitorn. • Undvik kontakt med lättflyktiga substanser som t. kan kablarna skadas och detta kan resultera i brand eller elstötar. • Om detta inte görs kan resultatet bli elstötar. • Om monitorhöljet är mycket smutsigt.Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Vid användning av den plasmaskärm Sätt inte dina händer. lösbubgsnedek lösningsmedel och thinner. ska du torka av den med en mjuk luddfri duk som har fuktats med rent vatten eller vatten som har en liten mängd neutralt diskmedel. insektsspray. Denna plasmaskärm avger infraröda strålar och kan därför påverka annan kommunikationsutrustning som använder sig av infraröda strålar. ansiktet eller värmekänsliga föremål nära denna öppning. Annars kan ytans kvalitetsfinish skadas. Håll därför annan infraröd utrustning borta från direkt eller indirekt ljus som avges av plasmaskärmen. Annars kan resultatet bli brännskador eller deformering. Torka därefter av den med en torr duk av samma typ tills ytan är helt torr. kan resultatet bli att luftfuktighet samlas och skadar isoleringen så att brand uppstår. Annars kan monitorhöljets ytfinish påverkas negativt eller ytterskiktet flagna av. Torka av framsidan varsamt och använd endast den medföljande polerduken eller en mjuk luddfri duk. ska du doppa duken i vatten som har en liten mängd neutralt diskmedel och vrida ur duken ordentligt. Om monitorhöljet blir smutsigt. Dessutom ska höljet inte vara i kontakt någon längre tid med föremål tillverkade av gummi eller PVC. • Repa eller slå inte mot framsaidans yta med naglarna eller andra hårda föremål. Dessutom ska du undvika att ytan kommer i kontakt med lättflyktiga lösningsmedel som t. Använd duken för att rengöra monitorhöljet och torka därefter torrt med en torr duk. Sätt inte dina händer. • Om damm samlas på nätkabelns kontakt. ska det torkas av med en mjuk och torr duk. ansiktet eller några föremål nära den plasmaskärm ventilationsöppningar. Om du gör det kan ytan skadas. lösningsmedel och thinner.ex. • Om den plasmaskärm flyttas medan några kablar fortfarande är anslutna. Drag ut nätkabelns kontakt från vägguttaget och torka av kontakten med en torr duk. • Om ytan är mycket smutsig. Rengöring och skötsel Monitorns framsida har specialbehandlats.ex. insektsspray. • Se till så att inget diskmedel kommer i direkt kontakt med den breda plasma-monitorns yta. 6 . kan driftstörningar bli resultatet. • Upphettad luft strömmar ut från ventilationshålen och den plasmaskärm ovansida blir het. Rengör nätkabeln regelbundet. För säkerhets skull skall du lossa nätkabelns kontakt från vägguttaget innan du påbörjar någon rengöring. Var noga med att lossa alla kablar innan den plasmaskärm skall flyttas. så att den inte blir övertäckt av damm.

2. Att observera angående batterier Felaktig isättning av batterierna kan orsaka läckage och korrosion som kan skada fjärrkontrollen. Sätt i batterier – observera korrekt polaritet (+ och -). Observera noga följande punker: 1. “Zink Carbon” med “Alkaline”). Du bör alltid byta båda batterierna samtidigt. Drag tillbaka och håll haken. 4. + - + - Storlek R6 (UM3) Praktiskt tips: Vid flitigt bruk av fjärrkontrollen bör du använda alkaliska batterier då dessa har längre livslängd. Kassering av batterier ska ske på ett miljövänligt sätt. kortsluta.ex. Sätt alltid i två nya batterier. och öppna sedan batterilocket. 5. värma eller bränna förbrukade batterier. 3. 2. 7 . Försök aldrig att ladda.Tillbehör Medföljande tillbehör Kontrollera att du har de tillbehör som visas Bruksanvisning Fjärrkontroll EUR7636090R Nätkabel Fästband × 2 Batterier för fjärrkontrollen (2 × R6 (UM3) storlek) Fjärrkontrollens batterier Två batterier av storlek R6 krävs 1. Blanda inte ett gammalt och ett nytt batteri. Blanda inte olika batterityper (t. plocka isär. Sätt tillbaka locket. 3. Batterierna behöver troligen bytas när manövreringen börjar bli instabil eller då fjärrkontrollen inte längre kan styra plasmaskärmen.

Nätkabelkontakten på bilden är kanske inte den typ som medföljer din enhet. – Kabelfästband Sätt ihop överblivna kabellängder med dessa band. Se högtalarnas bruksanvisning för detaljer om hur de ska monteras. 4. Fastdragning: Losstagning: Medan du trycker mot knoppen Drag Drag 2 1 R AUDIO L B S VIDEO R AUDIO AV IN L VIDEO AUDIO A SLOT1 Dual Video-uttag (se sidan 11) SLOT2 Isättningshål på valfri uttagsplatta (täckta) Anm. För in nätkabeln och stäng klämman ordentligt. Säkra kablarna som är anslutna till uttagen genom att vira kabelfästbandet runt dessa och sedan leda den spetsiga ändan genom låsblocket. Vid leverans är terminaluttaget endast installerat i FACK 1. 2. F ö r v i d b e h o v i n klämmans ände i det lilla hålet längst ned till höger på baksidan. Led det medföljande kabelfästbandet genom klämman såsom visas på bilden. Att lossa klämman: Klämma Nätkabel Anm.Anslutningar Använd endast de högtalare som specifikt anges som extra tillbehör. Öppna klämman. (Exempel: TH-42PS9EK) Högtalare (extra tillbehör) 1 2 Uttagen SPEAKERS (R) Anslutning av nätkabeln (se sidan 12) 1 Uttagen SPEAKERS (L) 2 – Att fästa nätkabeln 1. 3. såsom visas på bilden. 8 SLOT3 PC IN Från EXTERNAL uttaget på datorn (se sidan 9) SERIAL Från SERIAL-utgången på datorn (se sidan 10) . Kontrollera att kablarna har tillräcklig slakhet för att undvika påfrestningar (speciellt nätkabeln) och bind samman alla kablar med den medföljande fästremmen. Skjut klämman uppåt och fäst nätkabelns kontakt ordentligt.

768 × 768 punkter (TH-42PH9EK/S). Om den persondator som har anslutits inte är DDC1/2B-kompatibel. • Datorsignaler som kan matas in är signaler med en horisontell avsökningsfrekvens på 15 till 110 kHz och en vertikal avsökningsfrekvens på 48 till 120 Hz.Anslutningar Anslutning till PC-ingångar Persondator AUDIO PC IN TH-42PS9 Omvandlingsadapter (om en sådan behövs) RGB 15-stifts mini D-sub PC-ledning Audio Stereokontakt Anslut en ledning med en kontakt som passar för persondatorns ljudutgång. • Extra utrustning och kablar som visas på bilden medföljer ej denna produkt. • Ingen adapter behövs för persondatorer med ett DOS/V-kompatibelt 15-stifts mini D-sub-uttag. kan det hända att fina smådetaljer inte kan visas med tillräcklig skärpa. Om upplösningen överskrider dessa maximital. Signalnamn för terminalerna för 15-stifts mini D-sub-uttag Stift nr 11 12 13 14 15 6 7 1 8 2 9 10 3 4 5 Stiftlayout för PC-ingång Signalnamn R (PR/CR) Stift nr 6 Signalnamn GND (jord) Stift nr 1 11 Signalnamn NC (ingen anslutning) 2 G (Y) 7 GND (jord) 12 SDA 3 B (PB/CB) 8 GND (jord) 13 HD/SYNC 4 NC (ingen anslutning) 9 NC (ingen anslutning) 14 VD 5 GND (jord) 10 GND (jord) 15 SCL 9 .366 × 768 punkter (TH-50PH9EK/S) när bildförhållandet “16:9” har valts. • Den persondator som bilden visar är endast ett allmänt exempel. 1. • PC-ingången är DDC1/2B-kompatibel. och 852 × 480 punkter (TH-42PS9EK/S). 1.024 × 768 punkter (TH-42PH9EK/S). 1.) • Monitorskärmens upplösning är maximalt 640 × 480 punkter (TH-42PS9EK/S). • Vissa datormodeller kan inte anslutas till plasmaskärmen. (Signaler som överstiger 1 200 linjer kan dock inte visas på rätt sätt. måste du göra inställningsändringar på persondatorns sida vid anslutningen. • Ställ inte in horisontella och vertikala avsökningsfrekvenser för persondatorsignaler på nivåer som ligger över eller under det specificerade frekvensomfånget.024 × 768 punkter (TH-50PH9EK/S) när bildförhållandet “4:3” har valts. Observera: • På grund av utrymmesbegränsningar kan du ibland ha svårt att ansluta mini D-sub 15P-kabeln med ferritkärna till PCingången.

Persondatorn kräver ett program som möjliggör sändning samt mottagning av kontrolldata och som uppfyller de krav som anges här nedan. Persondator 6 1 SERIAL RS-232C Rak kabel 7 2 8 3 9 4 5 Stiftlayout för RS-232C 9-stifts D-sub Observera: • Använd kabeln RS-232C för att ansluta datorn till plasmaskärmen. Kommunikationsparametrar Signalnivå Synkroniseringsmetod Baud-tal Paritet Teckenlängd Stopp-bit Flödeskontroll RS-232C-kompatibel Asynkron 9 600 bps Ingen 8 bits 1 bit - Grundformat för kontrolldata Överföringen av kontrolldata från persondatorn startar med en STX-signal. SERIAL-uttaget överensstämmer med specifikationen för gränssnittet RS-232C. STX C1 C2 C3 : P1 P2 P3 P4 P5 Kolon Start (02h) 3-teckens kommando (3 byte) ETX Parameter (parametrar) (1–5 byte) Kommando Kommando PON POF AVL AMT IMS Slut (03h) Observera: • Om flera kommandon ska överföras.Anslutningar Anslutning till SERIAL-uttagen SERIAL-uttaget används när plasmaskärmen styrs av en persondator. • Extra utrustning och kablar som visas på bilden medföljer ej denna produkt. Använd ett tillämpningsprogram för persondatorn. som t. 10 RS-232C omvandlingskabel 9-stifts D-sub-honkontakt Detaljer 2 RXD 3 TXD 5 GND 4 • 6 Används ej 7 Kortslutet 8 1 • 9 NC DAM Parameter Ingen Ingen ** 0 1 Ingen SL1 SL2 SL3 PC1 Ingen NORM ZOOM FULL JUST SELF Manövreringsdetaljer Påslagning (ON) Avstängning (OFF) Ljudnivån 00–63 Volymdämpning av Dämpning på Ingångsval (omväxlande) Slot1 input Slot2 input Slot3 input PC input Val av Screen-funktion (omväxlande) 4:3 Zoom 16 : 9 Just Panasonic Auto När strömmen är avslagen reagerar denna skärm endast på kommandot PON. parametrarna och slutligen en ETX-signal. Se tillämpningsprogrammets anvisningar för ytterligare upplysningar. så att plasmaskärmen kan kontrolleras med en persondator som har anslutits till detta uttag. ett programmeringsspråk. • Om ett felaktigt kommando sänds av misstag sänder denna enhet kommandot “ER401” tillbaka till datorn. Om det inte finns några parametrar. behöver parametersignalen inte sändas. • Datorerna på bilderna utgör enbart exempel. ska du komma ihåg att vänta på responsen för det först kommandot från monitorn innan nästa kommando sänds. för att skapa programmet.ex. i den nämnda ordningen. följd av kommandot. .

Anslutningar Anslutning till AV Exempel på ingångssignalkälla R AUDIO S VIDEO VCR L B S VIDEO R AUDIO AV IN L VIDEO A SLOT1 SLOT2 SLOT3 PC IN CAMCORDER VCR R L S VIDEO R L OUT AUDIO AUDIO OUT OUT VIDEO OUT Anm. 11 . kablar och adapterkontakter som visas på bilden medföljer ej denna produkt. Extra utrustning.

(se sidan 8) Anslutning till ett vägguttag Anm. TH-42PS9 Fjärrkontrollsensor Driftindikator: Grön Exempel: Skärmen nedan visas en kort stund efter att plasmaskärmen slagits på (den visade inställningen utgör ett exempel).Att slå strömmen på/av Anslut nätkabeln till plasmaskärmen. Formen på nätkontakten kan variera mellan olika länder. Driftindikator: Grön Stäng av plasmaskärmens ström genom att på enheten trycka på brytaren när plasmaskärmen är påslagen eller i beredskapsläget (standby). Driftindikator: Röd (beredskapsläge) Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att slå på plasmaskärmen. OSD Language English (UK) Deutsch Från den andra gången strömmen slås på kan språkval göras från uppställningsmenyn. Français Italiano PC Español 16:9 ENGLISH (US) Välj det språk som önskas genom att använda knappen eller och tryck på verkställningsknappen ACTION ( ). TH-42PS9 INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Driftindikator Tryck in strömbrytaren på plasmaskärmen för att slå på den. Fäst nätkabelkontakten ordentligt på plasmaskärmen med klämman. Русский Select Tryck på strömbrytaren Set på fjärrkontrollen för att slå av plasmaskärmen. 12 . Anm. (se sidan 13) Från den andra gången strömmen slås på visas skärmen nedan en kort stund (visad inställning utgör ett exempel). Den typ som visas till höger är kanske inte typen som medföljer din apparat. När strömbesparingsfunktionen är aktiverad blir driftsindikatorn Orange i avslaget läge. När strömmen slås på för första gången visas skärmen för språkval.

(se sidan 37) • Vid visning av en tvådelad bild går det inte att välja samma ingångsläge för huvudbilden och delbilden.... • Utför lämpligt val för signalerna från källan som anslutits till ingångarna component/ RGB.. Tryck för att välja önskat språk... Valbara språk English(UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH(US) ... Insignalen ändras i följande ordning: INPUT1 INPUT2 INPUT3 PC IN Observera: • Det är också möjligt att välja genom att trycka på knappen INPUT på enheten.. Tryck för att välja “OSD Language”..Utgångsval Välja ingångssignal Välj insignalerna som ska anslutas genom att installera den valfria uttagsplattan. TH-42PS9 INPUT MENU -/ VOL +/ INPUT ENTER/ MENU -/ VOL +/ ENTER/ Val av menyspråk på skärmen Tryck för att visa skärmen “Setup”... Tryck för att välja den ingångssignal som skall spelas från utrustningen som anslutits till plasmaskärmen...(Ryska) Setup 1/2 Signal Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language RGB PC Off Off Off Off English (UK) 13 . • En ingång kan inte väljas om en uttagsplatta inte installerats i motsvarande SLOT(ÖPPNING)...(Kinesiska) .(Japanska) Русский ...

22. 24) POS.... /Size (position/storlek) knappen INPUT (Val av INPUT1.. • Avstängd-OFF .. (se sidan 18) Knapparna MULTI-fönster (se sidan 20) . Den aktuella surroundinställningen memoreras separat för varje Sound Mode. Indikatorn släckt (Enheten förbrukar en viss mängd ström så länge nätkabeln är ansluten till ett vägguttag. INPUT2. INPUT3 och PC IN) Tryck för att välja ÖPPNING INPUT1.. Grön • DPMS . INPUT2.. (se sidan 16) Normal skärm Sound (Ljud) Picture (Bild) Setup Pos.) -/ VOL +/ ENTER/ Införing / Bildformatknapp (se sidan 16.. INPUT3 och PC IN) (se sidan 13) Knappen N (se sidan 19. 42) Bildformatknapp (ASPECT) Tryck på denna för att visa menyn ASPECT. (Normal. 23... Dynamic.. Anm. Fördelarna med surroundljud är enorma. Clear) På (On) AV (Off) Surround 14 On Avskärning av ljud på / av (se sidan 24) Sifferknappar (se sidan 36.Grundmanövrering Fjärrkontrollsensor Justering av ljudnivån Volym upp “+” ned “–” När menyskärmen visas: “+”: tryck för att flytta markören uppåt “–”: tryck för att flytta markören nedåt (se sidan 16) TH-42PS9 INPUT MENU Huvud-strömbrytare Driftindikator Driftindikatorn tänds. Orange (Med datoringångssignal och vid användning av datorns skärmsläckare...) • Standby ..... INPUT2. Du omges av ett fylligt ljud på samma sätt som i en konsertsal eller biosalong.... /SIZE-knapp (se sidan 19) Knapp för val av bildinställning (PICTURE) (se sidan 22) Ingångsväljare (INPUT) (Val av INPUT1.. 18) Menyskärm på/av (MENU) Vart tryck på MENU ändrar menyskärmen... Röd • Påslagen-ON.. INPUT3 och PC IN i ordningsföljd (se sidan 13) Knappen SURROUND Surroundljudet slås på och av vid vart tryck på knappen SURROUND..

Justering av ljudnivån Tryck in ljudnivåknappen upp “+” eller ned “–” för att höja respektive sänka ljudnivån. 30 60 90 0 “Off timer 3” börjar blinka på monitorskärmen när tre minuter återstår. Denna funktion är inte den perfekta lösningen på spökbilder. “2”. Dessa knappar kan endast visa det fack som installerats. Spökbilder (bildförskjutning) kan förekomma på plasmaskärmen när en stillbild visats på skärmen under en längre tid. Anm. “3” eller “PC” för att välja ingångsläge för PC. Inställningen ändras till 30 minuter. Kanaljustering Denna knapp kan inte användas för denna modell. Uppställningsknapp (SET UP) (se sidan 16. Denna knapp används för att växla direkt till INPUT-läge. Om du trycker på den knapp vars fack inte är installerat. Knapp för avslagstimer (OFF TIMER) Plasmaskärmen kan förinställas för omkoppling till beredskapsläget efter en viss tid. Låsning av fjärrkontrolls-ID (se sidan 36) Digital zoom (se sidan 25) Tryck för att aktivera Digital Zoom. Tryck på On för att starta plasmaskärmen från Standbyläge. Knappen R (se sidan 17) Tryck på knappen R för att återgå till föregående menyskärm. 60 minuter. Knapp för inställningskontroll Tryck in knappen för inställningskontroll för att se hur monitorn är inställd. 1 PC Ljudknapp (SOUND) (se sidan 24) 4: 3 Off timer 2 90 3 1 Ingångsetikett 2 Funktion för bildförhållande (se sidan 18) 3 Off timer Off timer-indikatorn visas endast när Off timer har ställts in. visas automatiskt aktuell ingångssignal. 17) DIRECT INPUT-knappar Tryck på knapparna för val av ingångsläge INPUT “1”. Detta uppvisar en förstoring av den utsedda delen av bilden som visas. Tryck på OFF för att växla plasmaskärmen till Standbyläge. Positionsknappar (POSITION) Verkställningsknapp (ACTION) Tryck på denna för att utföra val och justeringar. 90 minuter och 0 minuter (avstägd Off timer) varje gång knappen trycks in.Grundmanövrering Strömbrytare Plasmaskärmen måste först anslutas till ett vägguttag och därefter skall strömbrytaren tryckas in (se sidan 12). 15 . Funktionen för Off timer stängs av om det blir strömavbrott. Den funktion som gör skärmen något mörkare aktiveras för att förhindra spökbilden (se sidan 44).

Signal Component/RGB-in select Till Avancerade inställningar (se sidan 22. Setup Tryck för att välja “Advanced settings” (avancerade inställningar). /Size (se sidan 19) Setup I signalingångsläget “AV (S Video)”. Picture 2/2 Normal Viewing Sound Picture Setup Pos. Tryck för att välja “On” (på). Screensaver MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Pos.Menyvisning på skärmen Till justeringsmenyn “Picture” (se sidan 22) Picture Normalise Även tangenten MENU på skärmen kan användas. 1 Tr y c k f ö r a t t utföra valet. /Size Normalise Sound Normalise Normal H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase 16 Till justeringsskärmen “Sound” (se sidan 24) 0 0 0 0 0 Normal Sound Mode Bass Mid Treble Balance Surround Audio Out (PIP) Normal 0 0 0 0 Off Main 2/2 . “Component” och “Digital”.2 Off Till justeringsmeny Pos. 1/2 Normal Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness INPUT 25 0 0 0 3 MENU -/ VOL +/ ENTER/ Va r t t r y c k p å M E N U ä n d r a r menyskärmen. /Size Normalise Normal 0 0 0 0 H-Pos H-Size V-Pos V-Size I signalingångsläget “RGB/PC” Pos. 23) Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language Advanced settings Normalise Normal Black extension Input level W/B High R W/B High B W/B Low R W/B Low B Gamma AGC 1/2 RGB PC Off Off Off Off English (UK) 0 0 0 0 0 0 2. 2 Tryck för att tillgå varje justeringsskärm. /Size Normal Off On White balance Colour Management Advanced settings [från enheten] INPUT MENU -/ VOL +/ 1 ENTER/ 2 1 Tryck för att utföra vale.

33. Set up TIMER PRESENT TIME 99:99 Tryck för att ställa in tiden POWER ON Time / POWER OFF Time. Till skärmen “Signal” för “RGB” (se sidan 38. Hz 60. Till skärmen “Signal” för “AV Till skärmen “Signal” för (S Video)” (se sidan 37. 33. Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode Periodic Time Operating Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Interval 6:15 12:30 High Off Off Tryck på knappen R för att återgå till skärmen “Setup”. 39) [ Digital ] Signal Cinema reality P-NR Off Off H-Freq. 27) POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time 99:99 Screensaver Till skärmen MULTI DISPLAY Setup (se sidan 32) MULTI DISPLAY Setup Ratio Location Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit PRESENT TIME Tryck på knappen R för att återgå till skärmen “Setup”. Hz 60. POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time 99:99 Off 0:00 Off 0:00 99:99 17 . 39) [ RGB ] Signal Sync Cinema reality P-NR Auto Off Off H-Freq. INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Tryck för att återgå till nästa menyskärm. 38) “Component” (se sidan 38) [ AV ] Signal 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4 : 3) P-NR On Auto Off 4:3 Off [ Component ] Signal Cinema reality P-NR Off Off Tryck på knappen R för att återgå till föregående menyskärm.8 kHz V-Freq. Tryck för att välja Periodic Time/Operating Time (när Interval har valts).0 Till skärmen “Signal” för “Digital” (se sidan 38.0 Anm.: “Inställningsmenyn “Signal” visar olika inställningsvillkor för varje insignal.8 kHz V-Freq. Screensaver PRESENT TIME Tryck på Setup (inställning). MULTI DISPLAY Setup Tryck för att välja tid för POWER ON Time /POWER OFF Time. (se sidan 13) Till skärmen Screensaver (se sidan 28-30) Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Time Designation 6:15 12:30 High Off Off Tryck för att välja Start Time/Finish Time (när Time Designation har valts). Off 0:00 Off 0:00 PRESENT TIME Start Function Mode Periodic Time Operating Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Interval 6:15 12:30 High Off Off PRESENT TIME Setup PRESENT TIME 99:99 Set up TIMER PRESENT TIME POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time 99:99 Off 0:00 Off 0:00 Set up TIMER Till PRESENT TIME Setup (se sidan 26) Set PRESENT TIME White bar scroll Time Designation 6:15 12:30 High Off Off Off 2×2 A1 Till valskärmen Set up TIMER (se sidan 26.Menyvisning på skärmen [från enheten] 2 Tryck för att tillgå varje justeringsskärm.

16 Zoom Zoom 3 4 9 Läget 16:9 uppvisar bilden i dess maximala storlek men med en viss utsträckning. 750 (720)/60p. sparas inte justeringen i minnet. 4 4:3 4:3 3 4 “Zoom” förstorar den centrala delen av bilden. 18 . Låt inte en bild i läget 4:3 uppvisas under en längre period då detta kan kvarlämna en permanent spökbild på plasmaskärmen. • För signalinmatning 1125 (1080)/60i. • Panasonic Auto kan väljas endast under videosignalingång. Bildens storlek beror på den ursprungliga signalen. Bild i bilden : • Övrigt 4:3 : 16 : 9 Ändring av bildformat ej möjlig. När läget avslutas återgår skärmen till tidigare justering. 24p. 50i. Vissa programmaterial på 4:3. 30p. Anm. Läge Bild Förklaring 4 “4:3” uppvisar en bild på 4:3 i dess normala format. För dessa slags bilder rekommenderar vi att ASPECT ställs på 4:3. inklusive det breda format som förekommer på en bioduk. ställs läget in på “16:9” och det är inte möjligt att växla. “Zoom” och “16:9”. kan ibland orsaka att bildformatet ändras. Observera: • För PC-signalingång skiftas läget enbart mellan “4:3”. • Panasonic Auto kan inte väljas så länge TY-FB9BD (separat BNC uttagsplatta för Dual Video) är installerat. 16 16 : 9 16 : 9 3 4 9 16 Just Just 3 4 9 16 Panasonic Auto 3 Panasonic För en utsträckt bild 4 Auto 3 För en bild på 4:3 9 Bilden utvidgas Ändras i enlighet med gällande inställning för Panasonic Auto (se sidan 38). 1250 (1 080)/50i. “Just” uppvisar en bild på 4:3 i dess maximala storlek men med en viss formatkorrigering i mitten så att en utsträckning enbart kan spåras vid skärmens vänstra och högra kant. ENTER/ [Vid användning av MULTI PIP] • Bild och bild. 25p. dataskärmar för aktiebörsen.ex. Observera: • Läget “Panasonic Auto” är utformat för att automatiskt kunna ändra bildformat när det förekommer en blandning av programmaterial på 16:9 och 4:3. • Om Picture V-Pos/V-Size justeras i Panasonic Auto i läge 16:9. Skärmen förstoras automatiskt (beroende på bldkällan) så att du kan se bilden i dess maximala storlek. 50p signalinmatning. t. 24sF.Reglering av bildformat (ASPECT) Denna plasmaskärm gör det möjligt att avnjuta bilden i dess maximala storlek. Tryck upprepade gånger för att flytta mellan alternativen för bildformat (aspect): 4:3 Zoom Panasonic Auto [från enheten] INPUT MENU -/ VOL +/ 16 : 9 Just Vart tryck på ENTER ändrar läget för bildformat i nedanstående ordning. • Bildformatläget memoreras separat för varje ingång.

(Justering av komponentsignaler memoreras för 525 (480) / 60i · 60p. /Size Tryck för att lämna justeringsläget. 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 25p · 30p · 24sF. V-Pos Justera positionen i höjdled.) • Vid mottagning av signalen “Cue” eller “Rew” från en videobandspelare eller DVD-spelare skiftas bildpositionen uppåt eller nedåt. 3 Tryck för att justera Pos. V-Size Justera storleken i höjdled. “Component” och “Digital” 4 Pos. Normal 0 0 0 0 H-Pos H-Size V-Pos V-Size I signalingångsläget “RGB/PC” Pos. H-Size Justera storleken i sidled. Denna flyttning av bildposition kan inte regleras med funktionen “Picture Pos. 19 . Clock Phase (i läget RGB / PC) Praktiskt tips ( 0 0 0 0 0 Eliminera flimmer och störningar. När läget avslutas återgår skärmen till tidigare justering. 1250 (1080) / 50i. 625 (575) / 50i · 50p. / Size. I signalingångsläget “AV (S Video)”. /Size 1 Tryck för att visa menyn Pos. medan RGB/PC/Digital-signaler memoreras för varje frekvens. 750 (720) / 60p · 50p. sparas inte justeringen i minnet. • Om Picture V-Pos/V-Size justeras i Panasonic Auto i läge 16:9. /Size 2 Tryck för att välja “H-Pos / H-Size / V-Pos / V-Size / Clock Phase”./Size”. /Size Normalise Normal H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase H-Pos Justera positionen i sidled.Justera Pos. /Size är aktiv. Normalise Observera: • De justerade detaljerna memoreras separat för varje insignalformat. / Normalise Normalisering) Alla justerade värden återställs till fabriksinställningarna om antingen tangenten N på fjärrkontrollen trycks in när som helst eller tangenten ACTION ( ) trycks in när “Normalise” visas då skärmen Pos.

PC (RGB) – Component. Observera: • Ljudet för delbilden hörs medan en manöver för delbilden pågår. Huvudbild Delbild MULTI PIP A SWAP Tryck för att skifta huvudbild och delbild. och om någon knapp på fjärrkontrollen trycks in (förutom -knappen). • Följande kombinationer av de två analoga signalerna kan inte visas samtidigt. • Beroende på delbildens position kan det hända att den döljs av skärmindikeringarna. vilket resulterar i en viss skillnad mellan bildernas klarhet. Det kan också bli en viss skillnad gällande delbildens kvalitet. • Huvudbilden och delbilden behandlas av olika kretsar. Vid visning av huvudbild och delbild går det att välja bilden för vilken du vill ändra ingångsläge. PC (RGB) – PC (RGB) 20 . om ingen manöver för delbilden utförs inom ungefär 5 sekunder. [Bild i bilden] Delbild A B SWAP B [Exempel] SWAP B A Huvudbilden är ljus PC1 VIDEO2 A B A Delbilden är ljus SELECT PC1 VIDEO2 A B B Ändring av ingångsläge kan göras Huvudbildens etikett ändras C VIDEO2 VIDEO1 B Delbildens etikett ändras A PC1 VIDEO2 D Bilden ändras Tryck för att flytta delbilden. Vart tryck på knappen ändrar visning av huvudbilden och delbilden såsom anges nedan. Observera: • Ljudutmatningen sker från bilden som valts i Audio Out (PIP) (se sidan 24). beroende på vilken typ av signaler som huvudbilden visar och på vilket läge för 2-bildsvisning som används.Flerfaldig bild-i-bilden (MULTI PIP) Tryck upprepade gånger. [Bild och bild] Huvudbild Normal skärm [Bild utanför bilden] Delbild MULTI PIP Huvudbild MULTI PIP A B B A Tryck för att välja ingångsläge. • På grund av underbildernas minimala storlek kan de inte visas detaljerat. Component – PC (RGB). Component – Component. • Datorskärmens bild visas i ett förenklat format och det kanske inte är möjligt att urskilja detaljer på den. Observera: • Denna knapp är effektiv endast vid bild i bilden. Tryck för att ändra ingångssignal. • Vid visning av en tvådelad bild går det inte att välja samma ingångsläge för huvudbilden och delbilden. Vart tryck på knappen flyttar delbildens placering. • En manöver för delbilden återgår automatiskt till en manöver för huvudbilden.

625p. 1/3 Enable On Off Off 0 Off 0 Off Off Off Off Advanced PIP (Avancerad PIP) Underskärm Huvudskärm (När Advanced PIP är på) 7 Tryck upprepade gånger.Advanced PIP (Avancerad PIP) 1 Tryck för att visa Inställningsmenyn. beroende på vilken typ av signaler som huvudbilden visar och på vilket läge för 2-bildsvisning som används. Component – Component. 750/50p. . -knapparna för skärmoperationer. 1125/60i. . SECAM (tuner. vilket resulterar i en viss skillnad mellan bildernas klarhet. SDI. RGB. • Datorskärmens bild visas i ett förenklat format och det kanske inte är möjligt att urskilja detaljer på den. Det kan också bli en viss skillnad gällande delbildens kvalitet. Tryck för att välja Advanced PIP (Avancerad PIP). 1366x768@60Hz (RGB. Underskärm Hovedskærm 640x480@60Hz. Component – PC (RGB). Anm. 5 Tryck för att bekräfta. 525p. 4 Options Off-timer function Onscreen display Initial INPUT Initial VOL level Maximum VOL level INPUT lock Studio W/B Advanced PIP Display size Tryck för att justera menyn. • Följande kombinationer av de två analoga signalerna kan inte visas samtidigt. 6 En skärm Tryck för att avsluta menyn Alternativ. 625i. • På grund av underbildernas minimala storlek kan de inte visas detaljerat. NTSC. HDMI) • Ljudutmatningen sker från bilden som valts i Audio Out (PIP) (se sidan 24). video) 525i. 1125/50i. • Huvudbilden och delbilden behandlas av olika kretsar. 750/60p. PC (RGB) – PC (RGB) • Se bruksanvisningen för varje uttag av motsvarande signaler för DVI. 852x480@60Hz. Följ procedurerna på föregående sida för att använda Observera: • Motsvarande signal för Advanced PIP (Avancerad PIP) . 2 Tryck för att välja “OSD Language” (OSD-språk) 3 Tryck och håll ner tills menyn Alternativ visas. DVI. DVI. HDMI. PAL. Varje gång den här knappen trycks in visas huvudbilden och delbilden som ovan. SDI. 1024x768@60Hz. 21 . HDMI) 1280x768@60Hz (DVI) 1250/50i (Component Video. On : Ställer in läget Advanced PIP (Avancerad PIP). • Vid visning av en tvådelad bild går det inte att välja samma ingångsläge för huvudbilden och delbilden. Off : Ställer in normalt tvåskärmsläge (se sidan 20). PC (RGB) – Component.

(se nästa sida) Tryck på knappen “ ” eller “ ” för att växla mellan lägen. Tryck för att välja posten som ska justeras. Detta läge väljer en något högre än normal nivå för Brightness (ljusstyrka) och Contrast. Advanced settings On Medger finjustering av bilden till en nästan professionell nivå (se nästa sida). Picture 2/2 Dynamic För en väl upplyst miljö. Advanced settings Normal Normal Black extension Input level W/B High R W/B High B W/B Low R W/B Low B Gamma AGC Dynamic 0 0 0 0 0 0 Cool Warm Colour Management On Om färghanteraren är påslagen aktiveras levande färgjustering automatiskt.Bildjustering 1 Tryck för att visa menyskärmen “Picture”. Detta läge väljer en normal nivå för Brightness (ljusstyrka) och Contrast. 2. Normal Normal Normal Picture Mode Contrast Brightness Colour Tint Sharpness Cinema 25 0 0 0 3 Normal För en normal visningsmiljö (kvällsbelysning). Om du vill ändra någon av posterna under “Picture Menu” ska du använda de kommandon som beskrivs för denna meny. Ställ in önskad nivå för den valda posten genom att betrakta bilden bakom menyn. Anm. 22 . Picture Normalise 1/2 Tryck på knappen “ ” eller “ ” för att växla mellan lägen.2 Off Advanced settings Off Visar bilder med vald inställning på menyn Picture. Normal Off On White balance Colour Management Advanced settings Tryck för att välja “On” (på). Normalise Cinema Idealiskt för att titta på fi lmer. Tryck för att välja Avancerade inställningar. 2 Välj varje post som ska justeras. Praktiskt tips ( / Normalise Normalisering) Alla justerade värden återställs till fabriksinställningarna om antingen tangenten N på fjärrkontrollen trycks in när som helst eller tangenten ACTION ( ) trycks in när “Normalise” visas då menyn “Picture” uppvisas.

Justering Tint (färgnyans) Rödaktig Grönaktig Sharpness (skärpa) Mindre Större Justerar intensiteten i färgerna. • Inställningarna för “Normal”. 2. Steg 1 och 2 påverkar varandras inställning. så upprepa varje steg tills du erhållit den önskade effekten. Justerar vitbalansen för mörkröda ytor. Avancerade inställningar Post Effekt Detaljer Black extension (mörkerjustering) Mindre Större Input level (Ingångsnivå) Mindre Större W/B High R (vitbalans ljusröd) Mindre Större W/B High B (vitbalans ljusblå) Mindre Större W/B Low R (vitbalans mörkröd) Mindre Större W/B Low B (vitbalans mörkblå) Mindre Större Gamma AGC Mindre Större Off På Utför stegvis justering av de mörka skuggorna på bilden. • Det uppstår ingen större skillnad när kontrasten höjs för en ljus bild eller sänks för en mörk bild.) Justerar vitbalansen för ljusröda ytor. “Dynamic” och “Cinema” memoreras separat för varje insignalläge.Bildjustering Post Effekt Contrast (kontrast) Mindre Större Väljer lämplig ljusstyrka och ljustäthet för rummet ifråga. Brightness. • De justerade värdena memoreras separat för varje insignalläge. Mindre Större Colour (färg) Observera: • Inställningarna “Colour” och “Tint” kan inte ändras för insignalläget “RGB/ PC” och “Digital”. • Det går att ändra nivån för varje post (Contrast. Justerar vitbalansen för ljusblå ytor. • Inställningen “Tint” kan justeras för en NTSC-signal enbart under insignalen “AV (S Video)”. (Kan inte ändras för insignalläget “Digital”. Colour. Gör hudfärgen mera naturlig. Tint. Sharpness) för varje “Picture Mode”.5 Höjer automatiskt ljusstyrkan för mörka signaler. Praktiskt tips ( / Normalise Normalisering) Alla justerade värden återställs till fabriksinställningarna om antingen tangenten N på fjärrkontrollen trycks in när som helst eller tangenten ACTION ( ) trycks in när “Normalise” visas då menyn “Advanced settings” uppvisas. 3. Justera vitbalansen för mörka bildytor med posterna “W/B Low R” och “W/B Low B”. Justera vitbalansen för ljusa bildytor med posterna “W/B High R” och “W/B High B”. 23 . Brightness (ljusstyrka) Mörkare Ljusare Justerar ljusstyrkan så att nattscener och mörka föremål blir lättare att se. 1. Justerar delar som är väldigt ljusa och svåra att se. S Curve 2. • Värdena för justeringsomfång bör användas som referens. Observera: • Uför justering av “W/B” på följande sätt. Upprepa steg 1 och 2 för att justera. Justerar vitbalansen för mörkblå ytor.2 2. Skärper detaljerna i bilden.0 2.

Ljuddämpning Använd denna funktion när du får ett telefonsamtal eller ett oväntat besök. Tryck för att dämpa ljudet. 24 . Clear Off Main Väljer ljud för huvudbild. Observera: • Tryck på knappen SURROUND för att slå surroundljudet på eller av direkt. Välj ljud för PIPruta. Mid.Ljudjustering 1 2 Tryck för att visa menyskärmen “Sound”. Tryck på nytt för att återställa ljudet. (se sidan 14) • Inställningen för Bass (bas). Normal Normal Förstärker skarpt ljud. Praktiskt tips ( / Normalise Normalisering) Alla justerade värden återställs till fabriksinställningarna om antingen tangenten N på fjärrkontrollen trycks in när som helst eller tangenten ACTION ( ) trycks in när “Normalise” visas då menyn “Sound” uppvisas. Bass Justerar bastonerna Sound Normalise Mid Justerar normalt ljud Treble Justerar diskanttonerna Balance Justerar balansen mellam höger och vänster kanal Normal Sound Mode Bass Mid Treble Balance Surround Audio Out (PIP) Main Surround Välj On eller Off.) (När ljud för PIP-ruta valts. Dynamic 0 0 0 0 Försvagar röster. Välj varje post som ska justeras. Musiknoteringen INPUT1 PC A B INPUT1 PC A (När ljud för huvudbild valts.) B visas på höger sida av skärmen för ljudutmatning. Ljudet återställs också när strömmen slås av eller volymnivån ändras. Tryck för att välja posten som ska justeras. Sub Avger det ursprungliga ljudet. Ställ in önskad nivå medan du lyssnar på ljudet. Treble (diskant) och Surround memoreras separat för varje ljudläge.

(se sidan 20) • När digital zoom är aktiverad. 1 Uppvisa “Operation Guide” (driftsvägledning). Tryck för att välja position att förstora.Digital Zoom Detta uppvisar en förstoring av den utsedda delen av bilden som visas. Observera: • Digital zoom makuleras när strömmen slås av (inklusive “Off Timer” strömmen). Tryck för att lämna digital zoom. bild utanför bilden. /Size” användas. Håll intryckt i två sekunder. Exit 1 Vid användning av digital zoom kan endast följande knappar användas. ×1 4 ×2 ×3 ×4 Återställ normal bildstorlek (lämna digital zoom). Markören flyttas. kan inte “Justera Pos. Detta framgår av bilden som visas.) Dämpningsknapp (MUTE) Knapp för surroundljud (SURROUND) Knapp för avslagstimer (OFF TIMER) 2 Välj området på bilden som ska förstoras. Vart tryck på knappen ändrar förstoringsfaktor. [Fjärrkontroll] [Enheten] INPUT MENU -/ VOL +/ ENTER/ Volymreglage (VOL. Exit 2 1 3 Välj önskad förstoringsgrad för den förstorade bilden. “Operation Guide” visas. 25 .) Volymreglage (VOL. • Digital zoom kan inte användas i förljande läge: Vid “Multibildvisning” (bild i bilden. Bild och bild).

Tryck för att välja Set. Ställ sedan in POWER ON Time / POWER OFF Time. Före inställning av timern ska du bekräfta den nuvarande tiden (PRESENT TIME) och justera vid behov. 2 Tryck för att välja Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. • Konstant nedtryckning av knappen “ ” eller “ ” ändrar PRESENT TIME med 15 minuter.PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Timern kan slå plasmaskärmen på och av. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME 99:99 Set PRESENT TIME 2 Tryck för att ställa in PRESENT TIME. Setup 1/2 Signal Component/RGB-in select Tryck för att visa skärmen Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Gör på följande sätt för att ställa in PRESENT TIME. Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language RGB PC Off Off Off Off English (UK) Setup 2/2 Screensaver MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup PRESENT TIME Setup (Inställning av PRESENT TIME) Uppvisa skärmen PRESENT TIME Setup. 99:99 knapp: Forward (Framåt) knapp: Back (Bakåt) Observera: • Ett enskilt tryck på knappen “ ” eller “ ” ändrar PRESENT TIME med 1 minut. 1 Tryck för att välja PRESENT TIME. 26 99:99 99:99 . 3 Tryck för att lämna PRESENT TIME Setup. Det går inte att välja Set om PRESENT TIME inte är inställd. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME Set PRESENT TIME Tryck för att välja inställningsskärmen för PRESENT TIME Setup. Anm. 1 Tryck för att visa skärmen “Setup”.

Timerfunktionen fungerar ej om inte “PRESENT TIME” är inställd. Off POWER OFF Function knapp: Forward (Framåt) POWER OFF Time 0:00 knapp: Back (Bakåt) Observera: • Ett enskilt tryck på knappen “ ” eller “ ” ändrar POWER ON Time/POWER OFF Time med 1 minut. 2 Tryck för att välja POWER ON Function / POWER OFF Function. • Konstant nedtryckning av knappen “ ” eller “ ” ändrar POWER ON Time/POWER OFF Time med 15 minuter. Set up TIMER PRESENT TIME 99:99 Off POWER ON Function Tryck för att ställa in 0:00 POWER ON Time POWER ON Time / POWER OFF Time. 3 Set up TIMER POWER ON Function POWER ON Time POWER OFF Function POWER OFF Time 99:99 Off 0:00 Off 0:00 Tryck två gånger för att lämna Setup. 1 Tryck för att välja POWER ON Time / POWER OFF Time. Anm. 27 .PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Set up TIMER (Inställning av TIMER) Uppvisa skärmen Set up TIMER. PRESENT TIME Tryck för att välja On.

2 Tryck för att välja Screensaver.Skärmsläckare (att förhindra spökbilder) Uppvisa inte en stillbild under en längre period. Image Reversal : En bild likt ett negativkort visas på skärmen. 3 Val av omkastning/rullning (Reversal/Scroll) Screensaver PRESENT TIME Tryck för att visa Function. 5 Startinställning Screensaver Tryck för att välja Start när Mode står på On. Menyskärmen försvinner och skärmsläckaren aktiveras. Time Designation : Aktiveras när Start Time och Finish Time är inställda och dessa tider anländer. En skärmsläckare bör användas om skärmen är påslagen i långa perioder. Tryck för att välja önskad funktion. 1 Tryck för att visa menyskärmen Setup. On : Aktiveras vid val av Start och ett tryck på ACTION ( ). Off (av) Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Off 6:15 12:30 High Off Off Interval : Aktiveras när Periodic Time och Operating Time är inställda och dessa tider anländer. Tryck på knappen R för att stoppa skärmsläckaren i läget On. Setup 2/2 Screensaver MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Tryck för att visa skärmsläckare. 4 Lägesval Screensaver PRESENT TIME Tryck för att välja Mode. speciellt i läget 4:3. PRESENT TIME Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll On 6:15 12:30 High Off Off Tryck för att starta Screensaver (skärmsläckaren). 28 . Tryck för att välja varje lägespost. White Bar Scroll (rullning av vitstapel) Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Off 6:15 12:30 High Off Off Image Reversal (bildomkastning) White Bar Scroll : Vitstapeln rullas från vänster till höger.

Wobbling: Ändrar automatiskt den visade bilden på punktnivå (och är därför osynliga för ögat) för att förhindra efterbilder från bilder med skarpa konturer. “On2” eller “Off” (Wobbling). Tryck för att välja “On1”. • Ett enskilt tryck på knappen “ ” eller “ ” ändrar tiden med 1 minut. Screensaver Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Time Designation 0:00 0:00 High Off Off 99:99 White bar scroll Off 6:15 12:30 High Off Off Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Time Designation 6:15 12:30 High Off Off Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode Periodic Time Operating Time Side panel Wobbling Peak limit PRESENT TIME Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Interval 0:00 0:00 High Off Off PRESENT TIME Start Function Mode Periodic Time Operating Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Interval 6:15 12:30 High Off Off Anm. On2: Ändrar bilden beroende på skärmupptäckt. On1: Ändrar bilden över tid. Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Off 6:15 12:30 High Off Off 29 . och Operating Time kan då ställas in. Tryck för att utföra inställning. Tangenten : Framåt Tangenten : Bakåt Anm. Anm. 3 Tryck för att välja “Wobbling” eller “Peak limit”. (Tiden kan inte ställas in när “Mode” står på “On” eller “Off”. Tryck för att välja “Screensaver”. Peak limit (toppnivåundertryckning): Undertrycker skarpa bildkontraster (hög ljusstyrka).) Screensaver Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 Screensaver PRESENT TIME Start Function Mode Periodic Time Operating Time Side panel Wobbling Peak limit White bar scroll Time Designation 6:15 12:30 High Off Off 99:99 White bar scroll Interval 6:15 12:30 High Off Off Tryck för att välja Start Time / Finish Time (när Time Designation har valts).] • Konstant nedtryckning av knappen “ ” eller “ ” ändrar tiden med 15 minuter.: När en stillbild visas under en längre tid. blir skärmen något mörkare. Att förhindra spökbilder på skärmen Dessa funktioner förhindrar förekomsten av en “spökbild” när skärmen slås på igen.Skärmsläckare (att förhindra spökbilder) Inställning av tid för skärmsläckaren Efter val av Time Designation eller Interval blir aktuell Time Setup tillgänglig för val. Timerfunktionen fungerar ej om inte “PRESENT TIME” är inställd. [Ändring utförs dock var 15:e minut nät Periodic Time har valts. Tryck för att välja Periodic Time / Operating Time (när Interval har valts). Setup 2/2 Screensaver MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Screensaver PRESENT TIME Tryck för att visa menyn “Screensaver”. “On” eller “Off” (Peak limit). (se sidan 44) 1 2 Tryck för att visa menyskärmen Setup.

område utanför bildyta A Bild utanför bilden B Bild och bild Visa skärmsläckare (Vi hänvisar till steg 1 och 2 i proceduren på föregående sida.Skärmsläckare (att förhindra spökbilder) Justering av sidopanel sidopanel Uppvisa inte en bild under en längre tid i läget 4:3 då detta kan lämna en spökbild på bildfältets ömse sidopaneler. Om Bioläget används reduceras sådant blinkande. • För att reducera antalet spökbilder ställer man in Side panel på High (hög). High. • Det kan hända att sidopanelerna blinkar (mellan svart och vitt) beroende på bilden som visas på skärmen. 4:3 skärmvisning spökbilder Denna funktion kan tillämpas på området utanför bildytan. Mid. Low. Tänd sidopanelerna för ett eliminera risken för sådana spökbilder. Off Low Mid High (av) (lag) (mitten) (hög) 2 Start Function Mode Start Time Finish Time Side panel Wobbling Peak limit 99:99 White bar scroll Off 6:15 12:30 High Off Off Tryck för att lämna Screensaver. 30 . Anm.) 1 Tryck för att välja Side panel. Screensaver PRESENT TIME Tryck för att välja Off.

Reducering av strömförbrukning • Power Save (strömbesparing): Påslag av denna funktion reducerar strömförbrukning genom att sänka plasmaskärmens ljusstyrka. När denna post står på On slås strömmen till enheten av 10 minuter efter att ingångssignalen upphört. Anpassning av ingångsetiketter Använd denna funktion för att ändra namnet på ingångssignalen som visas. • Power Management (strömhantering): I ingångsläget PC slås strömtillförseln till enheten på eller av beroende på förekomsten av en signal. 1 Tryck för att välja “Power Save” (strömbesparing): “Standby save” (beredskapsbesparing): “Power Management” (strömhantering) “Auto power off” (automatiskt strömavslag). Denna funktion aktiveras när den ställs på On. Anm. 15) Tryck för att välja Input label. innan du användaranpassar ingångsetiketterna (se sidorna 13. Denna funktion är effektiv för ingångssignaler utöver ingång från uttaget PC (Mini D-sub). läggs ett “A” eller “B” till i slutet av varje ingångsetikett. Funktionerna “Power management” och “Auto power off” är effektiva enbart vid normal bildvisning (en skärmbild). 14–15) så att effektförbrukningen i beredskapsläget minskas. Tillagt tecken Vald insignal “A” Komposit “B” S VIDEO 31 . (Enbart vid inmatning från ingången PC (Mini D-sub)) • Auto power off (automatiskt strömavslag): Enheten slås av när ingen insignal uppträder. Tryck för att ändra Input label. • Standby save (beredskapsbesparing): När denna funktion aktiveras reduceras strömförbrukning för mikrodatorn under strömberedskap (se sidan 12. På (On) 3 Setup 1/2 Signal Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language RGB PC Off Off Off Off English (UK) Av (Off) Tryck för att lämna Setup. Vid val av en ingångssignal via den valfria uttagsplattan ansluten till Slot1 till Slot3 beror Input label på vilken typ av uttagsplatta det rör sig om. Välj den insignal vars etikett du vill ändra. Setup 1/2 Signal Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language RGB PC Off Off Off Off English (UK) Anm. beroende på vilken insignal som väljs (se nedan). 2 Tryck för att välja “On” eller “Off”. Input label för Slot1 till Slot3 och mini D-sub: [Slot1 Input] INPUT1 / VIDEO1 / COMPONENT1 / RGB1 / DIGITAL1 / PC1 / DVD1 / CATV1 / VCR1 / STB1 [Slot2 Input] INPUT2 / VIDEO2 / COMPONENT2 / RGB2 / DIGITAL2 / PC2 / DVD2 / CATV2 / VCR2 / STB2 [Slot3 Input] INPUT3 / VIDEO3 / COMPONENT3 / RGB3 / PC3 / DVD3 / CATV3 / VCR3 / STB3 [PC (Mini D-sub) input] PC / COMPONENT / RGB / DVD / STB När TY-FB9BD (separat BNC uttagsplatta för Dual Video) används.

32 Screensaver MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Ratio Location Off 2×2 A1 . 9 eller 16 som visas nedan går det att visa en förstorad bild över samtliga skärmar. 2/2 Setup Tryck för att visa menyn “MULTI DISPLAY Setup”.Uppställning för multivisning (För TH-42PS9EK/S) Genom att sammanlänka plasmaskärmar i grupper om 4. För att kunna utföra detta krävs det att varje plasmaskärm förses med ett skärmnummer som bestämmer dess placering. Tryck för att välja “On” eller “Off”. (se nästa sida). Tryck för att välja MULTI DISPLAY Setup. Att utföra uppställning för multivisning 1 2 Tryck för att visa menyskärmen Setup. 3 Tryck för att välja MULTI DISPLAY Setup. grupp om 4 (2 × 2 (F)) grupp om 9 (3 × 3 (F)) grupp om 16 (4 × 4 (F)) Två alternativ går att välja för MULTI DISPLAY.

(A1-D4: Se det följande. MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Ratio Location Tryck för att välja “2 × 2”. “2 × 2 F”.) MULTI DISPLAY Setup Ratio Location Off 2×2 A1 Skärmnumrens placering för varje arrangemang ( 2 × 2 (F) ) 6 ( 3 × 3 (F) ) ( 4 × 4 (F) ) Tryck två gånger för att lämna Setup.Uppställning för multivisning Inställning av placeringsnummer för varje plasmaskärm 4 Tryck för att välja Ratio (2:a steget). “3 × 3”. 33 . “4 × 4”. 5 Tryck för att välja Location. “3 × 3F”. Off 2×2 A1 MULTI DISPLAY Setup Tryck för att välja önskat ordningsnummer. “4 × 4F”.

Uppställning för multivisning (För TH-42PH9EK/S. 3 Tryck för att välja MULTI DISPLAY Setup.) Att utföra uppställning för multivisning 1 2 Tryck för att visa menyskärmen Setup. (Exempel) grupp om 4 (2 × 2 (F)) grupp om 9 (3 × 3 (F)) grupp om 16 (4 × 4 (F)) (se sidan 35 för fler upplinjeringar av displayer. 34 Screensaver MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location Off ×2 ×2 Off A1 . går det att visa en förstorad bild över alla skärmar. Tryck för att välja “On” eller “Off”. till exempel som visas nedan. 2/2 Setup Tryck för att visa menyn “MULTI DISPLAY Setup”. Tryck för att välja MULTI DISPLAY Setup. För att kunna utföra detta krävs det att varje plasmaskärm förses med ett skärmnummer som bestämmer dess placering. TH-50PH9EK/S) Genom att linjera upp Plasmaskärms i grupper.

Tryck för att välja “× 1”. 35 .) Skärmnumrens placering för varje arrangemang (Exempel) ( 2 × 1) (2×3) (4×2) 8 MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location Off ×2 ×2 Off A1 MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location Off ×2 ×2 Off A1 MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location Off ×2 ×2 Off A1 MULTI DISPLAY Setup MULTI DISPLAY Setup Horizontal Scale Vertical Scale Seam hides video Location Off ×2 ×2 Off A1 (4×4) Tryck två gånger för att lämna Setup. “× 3”. Tryck för att välja “× 1”. “× 4”. “× 3”. 5 Tryck för att välja Vertical Scale. Tryck för att välja önskat ordningsnummer. 7 Tryck för att välja Location. (A1-D4: Se det följande. Tryck för att välja “Off”. “× 2”.Uppställning för multivisning Inställning av placeringsnummer för varje plasmaskärm 4 Tryck för att välja Horizontal Scale. “× 4”. “On”. “× 2”. 6 Tryck för att välja Seam hides video.

4 × 4) (2 × 2F. sidan 35 On Off Funktion för Fjärrkontrolls-ID Du kan ställa in fjärrkontrollens ID när du vill använda fjärrkontrollen för en av flera olika TV-apparater. för inställning av tiotal. 3 och 4 bör ställas in snabbt. Referens TH-42PS9EK/S Steg 4. (Samma sak sker när du trycker på knapparna .Uppställning för multivisning F (Seam hides video) inställning Modellnummer Dölja övergångar mellan TV-apparater.) Observera: • Ställ in Fjärrkontrolls-ID till “On” för att kunna använda den. • Justerbara ID-nummer är 0 – 99. 3 × 3. Visa övergångar mellan TV-apparater. sidan 33 (2 × 2. Knappfunktion för fjärrkontrolls-ID Funktionen är samma som för en vanlig fjärrkontroll förutom knappen . på fjärrkontrollen. 4 Tryck på en av knapparna - . 4 × 4F) TH-42/50PH9EK/S Steg 6. 1 Växla 2 Tryck på knappen 3 Tryck på en av knapparna - . till på höger sida. . kan du använda fjärrkontrollen utan identiska ID-nummer under visning av menyn Alternativ. Observera: • Numren för 2. och när fjärrkontrolls-ID inte är samma som det ID-nummer som valts (Se sidan 42). Om Fjärrkontrolls-ID är inställt till “On”. blir de första två siffrorna ID-numret för fjärrkontrollen. 36 . (Se sidan 42) • Fjärrkontrolls-ID kan inte användas när ID ställts in till annat än 0. för inställning av ental. 3 × 3F. • Om en sifferknapp trycks in fler än två gånger. Annullering av ID Tryck på knappen på fjärrkontrollen. Passar vid visning av stillbilder. Passar när bildvisningen växlar. samtidigt.

2 Setup Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language RGB PC Off Off Off Off English (UK) Tryck på knappen ACTION ( ) Tryck för att lämna justeringsläget. 1/2 Signal Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language RGB PC Off Off Off Off English (UK) 3D Y/C Filter – För NTSC videobilder Välj “Signal” från menyn “Setup” vid signalingången AV (S Video). Valet som kan utföras beror på vilken valfri uttagsplatta som är installerad. Anm. I påslaget läge påverkar denna inställning endast ingångssignalerna NTSC. PR -signalerna “Component” Signalerna R. VD “RGB” 1 2 Tryck för att visa skärmen “Setup”. 1/2 Signal Component/RGB-in select Tryck för att välja På/Av. B. G. Tryck för att välja “Component/RGB-in select”. PB. (Menyskärmen “Signal [AV]” visas. Component RGB 3 Setup Tryck för att lämna justeringsläget.) 1 Tryck för att välja “3D Y/C Filter (NTSC)”. Tryck för att välja önskad ingångssignal. HD. Y. Anm. [ AV ] Signal 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4 : 3) P-NR On Auto Off 4:3 Off 37 .Uppställning för insignaler Component / RGB-in select (Val av komponent/RGB-ingång) Utför lämpligt val för signalerna från källan som anslutits till ingångarna COMPONENT/RGB IN.

Tryck på knappen ACTION ( ) Om bilden blir ostadig: När systemet står på Auto kan i sällsynta fall låga eller störiga insignaler leda till att bilden blir ostadig. Hz 60. Anm. Tryck för att välja Cinema reality eller P-NR Tryck för att välja På/Av. I påslaget läge påverkar denna inställning enbart följande signalingång: • Signalingång NTSC / PAL i insignalläget “AV (S Video)”.8 kHz V-Freq.NTSC NTSC Panasonic Auto (4 : 3) Ställ i läget “4: 3” för att titta på 4:3 bilder i oförändrat format när Panasonic Auto har valts. Ställ systemet i ett läge som passar den aktuella insignalen om detta inträffa [ AV ] Signal On Auto Off 4:3 Off 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4 : 3) P-NR Läge Colour system (färgsystem) Funktion Ställ in det färgsystem som matchar insignalen. såsom filmbilder. 1/2 Cinema reality P-NR Tryck för att lämna justeringsläget. Panasonic Auto fungerar inte när TY-FB9BD (BNC för uttagsplatta Dual Video (separat)) används. 33. Setup Signal Component/RGB-in select 1 Tryck på knappen ACTION ( ) 38 [ AV ] Signal 3D Y/C Filter (NTSC) Colour system Cinema reality Panasonic Auto (4 : 3) P-NR Signal 2 RGB PC Off Off Off Off English (UK) Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language P-NR: Minskar automatiskt oönskat buller från bilden. 33. Hz 60. 1125(1080) / 60i i insignalläget “Component”. RGB PC Off Off Off Off English (UK) Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language Tryck för att välja önskad funktion. P-NR kan inte justeras när en PC-signal tillämpas. • Signalingång 525i (480i) 625i (575i). Ställ i läget “Just” för att titta på 4:3 bilder i det aktuella formatet.0 [ Digital ] Signal Cinema reality P-NR Off Off H-Freq. (Menyskärmen “Signal [AV]” visas.8 kHz V-Freq. Auto PAL SECAM M. Anm.) Setup 1/2 Signal Component/RGB-in select Tryck för att välja “Colour system” eller “Panasonic Auto”. Cinema reality / P-NR Cinema reality: I påslaget läge försöker källan framställa en mera naturtrogen tolkning av källan. I läget “Auto” avkänns färgsystemet automatiskt. vilka spelas in med 24 rutor per sekund. Slå av denna inställning om bilden är ostadig. Anm. On Auto Off 4:3 Off [ Component ] Off Off [ RGB ] Signal Sync Cinema reality P-NR Auto Off Off H-Freq.0 .Uppställning för insignaler Colour system (Färgsystem) / Panasonic Auto Välj “Signal” från menyn “Setup” vid signalingången AV (S Video).

110 kHz Vertikal 48 . 33. som matas in från HD-anslutningen. Setup 1/2 Signal Component/RGB-in select Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language 2 RGB PC Off Off Off Off English (UK) Tryck på knappen ACTION ( ) Tryck för att lämna justeringsläget. 33. vilken inmatas från kontakten G. Hz 60. [ RGB ] Signal Sync Cinema reality P-NR Auto Off Off H-Freq.Uppställning för insignaler Sync (synkronisering) Välj Signal från menyn “Setup” vid mottagning av ingångssignalen RGB. on G: Använder en synksignal på signalen Video G.0 39 .0 Inställning av synkroniseringssignal för RGB: Bekräfta att ingången står på ingången RGB (denna inställning är giltig endast för ingångssignalen RGB). Sync Auto Sync on G Sync VBS H-Freq. (Hz) Uppvisar H (horisontell)/V (vertikal) frekvens.8 kHz V-Freq. Vid två ingångar väljs H och V-sync.120 Hz H-Freq.8 kHz V-Freq. (kHz) / V-Freq. Visningsomfång: Horisontell 15 . VBS: Använder en synkroniserad signal av Composite Sync-ingång. Hz 60. 1 Tryck för att justera. Auto: H och V-sync eller synkroniserad signal väljs automatiskt. Detta visas endast för insignalläget RGB/PC och Digital.

Off-timer Disable (Avaktivera): Stänger “Off” (Av) “Off-timer function” (Funktionen avstängd timer). Post Effekt Enable On Off Off 0 Off 0 Off Off Off Off Justering Enable (Aktivera): Slår “On” (På) “Off-timer function” (Funktionen avstängd timer). 40 . Off PC INPUT1 INPUT2 INPUT3 Justerar ingångssignal när TV:n är igång.) • Signal kan visas när terminaluttaget installerats. 5 Tryck för att justera menyn. 6 Tryck för att avsluta menyn Alternativ. On: Visar följande på skärmen. • Menyn är endast tillgänglig när “INPUT lock” (låsning av INPUT) är “Off”. 3 Tryck och håll ner tills menyn Options (Alternativ) visas. Observera: Initial INPUT • Endast den justerade signalen visas. 1/3 Options Off-timer function Onscreen display Initial INPUT Initial VOL level Maximum VOL level INPUT lock Studio W/B Advanced PIP Display size Tryck för att bekräfta. (Se sidan 13.Justeringar alternativ 1 Tryck för att visa Inställningsmenyn. • Bildskärmens strömförsörjning Onscreen • Visning av ingångssignal display • Ingen visning av signal On Off • Ljudet avstängt och återstående tid för avstängd timer efter att trycktes in. 2 Tryck för att välja “OSD Language” (OSD-språk). 4 Tryck för att välja den meny som önskas. Off: Döljer alla objekt ovan från visning. function Enable Disable Obs! När “Disable” (Avaktivera) ställts in avbryts Avstängd timer.

(Se sidan 20) On: Ställer in läget Avancerad PIP (se sidan 21). om du justerar volymen när “Maximum VOL level” (Maximal volym) är “On” (På) och markören befinner sig i menyn. • Du kan höra den ändrade volymen oavsett vilken volyminställning du hade innan menyn med alternativ öppnades. kan volymen bara justeras mellan 0 och ditt maximala intervall. Off: Ställer in normalt visningsformat på skärmen. Obs! Endast giltigt när skärmens färgtemperatur ställts in till låg. SDI.) • Signal kan visas när terminaluttaget installerats. Observera: • När “INPUT lock” (Inmatning låst) är “On” (På). • Växla inmatning kan användas när det ställts in till “Off”. Justerar bildens visningsformat på skärmen. On: Ställer in färgtemperatur för TV-studio. 1250/50i (Component Video. går inte att använda under läget Advanced PIP (Avancerad PIP). RGB. Observera: • Endast den justerade signalen visas. blir “Initial VOL level” (Initial VOL-nivå) automatiskt samma som “Maximum VOL level” (Maximal VOL-nivå). • Knapparna . 625p. • Om något annat än “Off” ställts in i läget tvåskärmsvisning. /Size användas. • Volymen kan höjas upp till 63 oavsett inställning. (Se sidan 13. digital zoom eller Multi-skärm valts. SDI. 525p. Observera: • Om “Maximum VOL level” (Maximal VOL-nivå) är lägre än “Initial VOL level” (Initial VOL-nivå). DVI. låses värdet som inmatningsvärde i läget enskärmsvisning. 1125/50i. • Du kan höra den ändrade volymen oavsett vilken volyminställning du hade innan menyn med alternativ öppnades. Off On Off: Ställer in normal volym. 625i. 41 . kan du inte använda alla funktioner för dubbla bildskärmar. HDMI.Justeringar alternativ Options Off-timer function Onscreen display Initial INPUT Initial VOL level Maximum VOL level INPUT lock Studio W/B Advanced PIP Display size Post Initial VOL level Maximum VOL level Effekt Off On Off On Off On Off On INPUT lock Studio W/B Advanced PIP 1/3 Enable On Off Off 0 Off 0 Off Off Off Off Justering Tryck på knappen för att justera volymen när TV:n är igång. On: Ställer in visningsformatet till ungefär 95 % av normal bildvisning. Tryck på knappen för att justera maximal volym. On: Ställer in den maximala volym du önskar. Off On Display size Off On Observera: • Denna inställning är endast giltig när ingångssignalerna är enligt följande: 525i. 1125/24p. kan inte Justering Pos. 750/60p. 1125/30p. Off: Nollställ alla justerade inställningar. HDMI) • Denna inställning är giltig när tvåskärmsvisning. Off: Ställer in normalt läge av tvåskärmsvisning. Observera! • När “Maximum VOL level” (Maximal volym) är “On” (På). Off PC INPUT1 INPUT2 INPUT3 Låser funktionen växla inmatning. • Se bruksanvisningen för varje uttag av motsvarande signaler för DVI. 750/50p. 1125/25p. 1125/60i. Off On Off: Ställer in automatisk maximal volym. On: Ställer in den volym du önskar. om du justerar volymen när “Initial VOL level” (Ursprunglig volym) är “On” (På) och markören befinner sig i menyn. • När visningsformatet ställts in till “On”. 1125/24sF.

42 på fjärrkontrollen under minst 5 sekunder. Ställer in ID-kontroll för panelen. Du kan använda vanliga fjärrkontrollsfunktioner. Off: Avaktiverar extern kontroll via ID. Tryck och håll in knappen på huvudenheten tillsammans knappen “SHIPPING”-menyn visas och låsningen avaktiveras när den försvinner. Observera! • Detta fungerar när skärmen är på. Serial ID .Justeringar alternativ 2/3 Options Off Off Button lock Remocon User level ID select Remote ID Serial ID Post Effekt MENU&ENTER On Alla knappar på nedre delen av huvudenheten kan användas. Slot1 Slot2 Slot3 Väljer den öppning som kommunicerar seriellt. lnstallation Rotate Serial Slot Select Post Effekt Rotate Off Off Off Slot1 Justering Off Off: Auto: On: Obs! Slot Power V. . skall alla värden ställas in till “Off” så att alla knappar aktiveras igen. . Normalisering När både knapparna på huvudenheten och fjärrkontrollen avaktiveras på grund av justeringar av “Button lock” (Knapplås). . Ström mats till facket när huvudströmmen är påslagen eller i standbyläge. oavsett inställning av fackets strömförsörjning. • Skjut strömbrytaren uppåt när skärmen placeras vertikalt. User3: Låser alla knappar på fjärrkontrollen. MENU & ENTER: Låser knapparna och On: Låser alla knapp på nedre delen av huvudenheten.Installation på User2: Du kan endast använda knapparna . Off: Off On Off On Avaktiverar funktionerna för fjärrkontrolls-ID. . • Vertikal installation kan utföras för TH-42PS9EK/S utan denna lägesinställning. User1: Du kan endast använda knapparna fjärrkontrollen. “Remocon User level” (Remocon användarnivå) eller “Remote ID” (Fjärrkontrolls-ID). Observera: Inställningen för ett externt kommando kan bara utföras från det fixerade serieuttaget (se sidan 10). . Ställ in värdet till: 0-100 (Standardvärde: 0) ID select Remote ID på nedre delen av huvudenheten. Ställer in ID-nummer för panel när panel används i “Remote ID” (Fjärrkontrolls-ID) eller “Serial ID” (Serie-ID). ENTER/ MENU Remocon User level Off Justering Off Off: Button lock 0 Off Off On Off On Serial Slot Select Auto On Ström matas inte till facket. . On: Aktiverar extern kontroll via ID. • D e t t a l ä g e ä r t i l l g ä n g l i g t f ö r TH-42PH9EK/S. på fjärrkontrollen. Off User1 User2 User3 Off: Du kan använda alla knappar på fjärrkontrollen. . I vissa fall matas ström till facket när huvudströmmen är påslagen eller i standbyläge. Roterar bilden 180 grader. TH-50PH9EK/S. On: Ställer in fläkten i vertikalt installationsläge. . Ström matas endast till facket när huvudströmmen är påslagen. Off: Ställer in fläkten i horisontellt installationsläge. On: Aktiverar funktionerna för fjärrkontrolls-ID. 3/3 Options Slot power V. Off: On: Roterar inte bilden.

Transporteringsvillkor Med denna funktion kan du återställa enheten till standardinställning. 5 Tryck på ENTER. Tryck på knappen R för att återgå till menyn Setup när menyn SHIPPING visas. 4 Tryck på knappen Volym upp “+” eller ned “–” för att välja “YES”. Setup 1/2 Signal Component/RGB-in select 4 Tryck för att välja “YES”. 43 . [från enheten] 1 Tryck på knappen MENU tills menyn Setup visas. Input label Power save Standby save Power management Auto power off OSD Language SHIPPING RGB PC Off Off Off Off English (UK) YES Tryck för att bekräfta. 3 Tryck och håll ner tills menyn SHIPPING visas. 3 Tryck och håll ner Införing/Bildformatknappen (ENTER) tills menyn SHIPPING visas. 2 Tryck på knappen Volym upp “+” eller ned “–” för att välja “OSD Language”. 2 Tryck för att välja “OSD Language”. Anm. 1 Tryck för att visa skärmen “Setup”.

Då tar det ibland en liten stund extra innan bilden dyker upp. Plasmaskärmen är tillverkad med användning av en extremt hög nivå av precisionsteknologi. När man tittar på sidopanelerna med inställningen “High” eller “Mid”. Uppvisa inte en stillbild under en längre period då detta kan kvarlämna en permanent spökbild på plasmaskärmen. Det surrande ljudet kommer från fläktens rotation och utgör inte något tecken på fel. visas när jag använder zoomningsfunktionen. när inmatningen bytts eller när bilderna till huvudbilden och delbilden på de två skärmarna bytts. Skärmenheten är försedd med en kylfl äkt som skingrar värme som alstras under normalt bruk. ska du fastställa symptomen och utföra några enkla kontroller enligt nedanstående schema. Detta betyder inte att något fel har uppstått. videospel. Sådana stillbilder är t. En permanent spökbild som kvarblir på plasmaskärmen efter en längre tids visning av en stillbild räknas inte som ett funktionsfel och täcks därför inte av garantin. Ljusstyrkan på båda sidor om bilden i 4:3-läget ändras. kan ljusstyrkan på båda sidor ändras beroende på vilken typ av program som visas: Detta är helt normalt och inte tecken på något fel. datorbilder. Detta tyder dock inte på fel. 23) Färgsystem.Felsökning Innan du kallar på servicepersonal. (Enheten kan inte styras med någon annan fjärrkontroll. Kontrollera om fjärrkontrollens sensor är utsatt för belysning utifrån eller för ett starkt fl uorescerande ljus. Spökbilder uppträder [För TH-42PH9EK/S. Denna produkt är inte utformad för att visa stillbilder under långa perioder. Det tar en stund innan bilden kommer fram.ex. Anm. logotyper. efter att strömmen slagits på. (se sidan 22. stillbilder från en dator eller andra bilder med minimal rörelse visas under en längre tid. Detta görs för att reducera spökbilder på skärmen och för att skärmen inte skall gå sönder i förtid: Det är helt normalt och inte tecken på något fel. Symptom Bild Ljud Bildstörningar Ljudstörningar Normal bild Inget ljud Ingen bild Inget ljud Ingen bild Normalt ljud Ingen färg Normalt ljud Det går inte att utföra några aktiviteter med fjärrkontrollen. eller frekvens matas in. Justera bildens placering på skärmen.) Ingen anslutning till vägguttaget Monitorn har inte satts på Inställningen för kontrast och ljusstyrka/ljudnivå (Kontrollera genom att trycka in strömbrytaren eller beredskapsknappen på fjärrkontrollen. Kanterna på bilderna blinkar. Färgkontrollerna i minimiläge. visas endast indikeringen för ingångsuttag. Enheten behandlar de olika signalerna digitalt i för att kunna återge estetiskt tilltalande bilder. Vissa delar av skärmen tänds inte. Beroende på typen av ingångssignal kan det därför uppträda en viss fördröjning mellan bild och ljud. Områden högst upp och längst ner på skärmen där bilden saknas. När man använder ett videoprogram (som t ex ett program för biostorlek) med en skärmbild som är bredare än 16:9-läget. Det medför inga ogynnsamma effekter på prestandan eller andra aspekter.) Om en signal med ej användbart färgsystem format. teletext och bilder som visas i formatet 4:3. Det hörs ibland ett knakande ljud från enheten. kan det se ut som om kanterna blinkar i de delar av bilden som rör sig snabbt: Detta är helt normalt och inte tecken på något fel. När strömmen slås på kan ett ljud höras då bildskärmen körs igång: Detta är helt normalt och inte tecken på något fel.) Om det inte är något fel på bilden eller ljudet. skapas tomma områden separat från bilderna längst upp och längst ner på skärmen. Denna plasmaskärm använder sig av en speciell typ av bildbehandling. är detta ljudet från skåpet som drar ihop sig något på grund av förändringar i rummets temperatur. (se sidan 38) Kontrollera så att inte batterierna är slut och att de satts i på rätt sätt. På grund av de egenskaper det system som används för att driva skärmen har. TH-50PH9EK/S] Surrande ljud kan höras från skärmenheten. 44 Kontrollera följande Skärmen mörknar något när foton. Det kan dock hända ibland att vissa delar av skärmen saknar bildelement eller har ljusstarka punkter. Bildens undre eller övre del skärs av när jag använder zoomningsfunktionen. Kontrollera följande Elektrisk utrustning Bilar/motorcyklar Lysrörsbelysning Ljudnivån (Kontrollera om dämpningsfunktionen har aktiverats med fjärrkontrollen. Kontrollera att den fjärrkontroll som konstruerats specifikt för denna enhet används. Jag kan höra ljud som kommer inifrån enheten. . Plasmaskärmen Symptom Skärmen mörknar något när ljusa bilder med minimal rörelse visas.

125 (1.024 @60 Hz 1.73 15.32 72.27 31.50 60.13 27.00 60.200 @60 Hz 1. Signaler utan specifikationerna ovan visas kanske inte på rätt sätt.00 70.280 × 960 @60 Hz 1.00 65.600 × 1.024 × 768 @85 Hz 1.080) / 60i 1.06 60.00 60.73 31.00 37.152 × 864 @75 Hz 1. identifieras den som 525p- signal.366 × 768 @60 Hz Macintosh13” (640 × 480) Macintosh16” (832 × 624) Macintosh21” (1.68 59.63 31.06 MINI D-SUB 15-STIFTIG (Component) ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ MINI D-SUB 15-STIFTIG (RGB) ∗ ∗1 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗2 ∗ ∗ ∗ ∗2 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗1: När RGB-format och 525p-signal valts för inmatning till MINI D-SUB 15-STIFTIG uttaget.47 35.07 59.024 × 768 @60 Hz 1.00 70.280 × 960 @85 Hz 1.024 × 768 @70 Hz 1.54 75.080) / 50i 640 × 400 @70 Hz 640 × 480 @60 Hz 640 × 480 @72 Hz 640 × 480 @75 Hz 640 × 480 @85 Hz 852 × 480 @60 Hz 800 × 600 @56 Hz 800 × 600 @60 Hz 800 × 600 @72 Hz 800 × 600 @75 Hz 800 × 600 @85 Hz 1.080) / 50i 1.200 @65 Hz 1.024 × 768 @75 Hz 1.94 72.280 × 1.125 (1.86 37.600 × 1. ∗2: Vid inmatning av VGA-signal på 68Hz från annat uttag än MINI D-SUB 15-STIFTIG. 45 .73 Vertikal frekvens (Hz) 59.152 × 870) 15.00 27.94 50.36 35.125 (1.88 53.250 (1.94 63.72 68.280 × 1.94 Passande ingångsignaler för MINI D-SUB 15-STIFTIG (Component) /MINI D-SUB 15-STIFTIG (RGB) (märket ∗) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Signalnamn Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) 525 (480) / 60i 525 (480) / 60p 625 (575) / 50i 625 (575) / 50p 750 (720) / 60p 750 (720) / 50p 1.08 46.63 15.88 48.25 60.02 68.36 56.080) / 24sF 1.00 47.03 85.50 43.00 81.125 (1.280 × 1.00 50.98 79.25 31.00 50.13 33.066 × 600 @60 Hz 1.03 85.00 66.02 60.07 75.125 (1. Anm.73 15.00 50.024 @75 Hz 1.94 50.15 75.080) / 30p 1.00 85.00 85.00 59. identifieras den som VGA-signal på 60Hz.125 (1.75 28.00 60.75 31.88 48.00 59.48 60.00 28.47 15.94 59.81 75.63 15.25 37.VIDEO/PC ingångssignaler VIDEO-ingång Signalnamn 1 2 3 4 5 NTSC PAL PAL60 SECAM Modifierad NTSC Horisontell frekvens (kHz) 15.00 60.94 56.01 59.00 49.47 37.25 45.46 31.92 25.00 60.67 48.02 75.94 50.00 85.68 67.080) / 25p 1.98 91.080) / 24p 1.67 74.00 75.19 75.00 24.00 50.50 33.00 85.024 @85 Hz 1.16 37.32 60.00 30.

0 . 50/60 Hz 280 W Besparing av 0.120 Hz 1. EN55022. PAL.5 Vrms Y eller G med/synk 1.0 kg netto ca. • Denna utrustning överensstämmer med de EMC-standards som anges här nedan. C:0.0 Vp-p (hög impedans) med/bild 1. 30. 1250 (1080) / 50i VGA SVGA.2 W Driftmetod Växelströmstyp 42 tum.5.286 Vp-p (75 Ω) 0. PAL60.556 × 480 punkter] 0 °C . EN61000-3-3.R6-storlek (TMME203 eller TMME187) × 2 1. XGA. EN55024. SXGA.7 Vp-p (75 Ω) R/PR/CR: 0. 625 (575) / 50i · 50p.3 Vp-p (hög impedans) 0.0 Vp-p (hög impedans) VBS (använd HD-port) utan/bild 0.Tekniska data Nätspänning Effektförbrukning Vanlig användning Förbrukning i beredskapsläge Avstängt läge Plasmaskärm Kontrastgrad Bildskärmens storlek (Antal buildpunkter) Omgivningsförhållanden Temperatur Luftfuktighet Signaler som kan användas Färgsystem Avsökningsformat Persondatorsignaler Anslutningsuttag AV PC SERIAL SPEAKERS (6 Ω) Medföljande tillbehör Fjärrkontroll Batterier Fästband Mått (S × H × D) Massa (Vikt) enbart huvudenhet med högtalare TH-42PS9EK/S Växelström 220 .110 kHz Vertikal avsökningsfrekvens 48 .0 Vp-p (75 Ω eller high impedance) Y:1 Vp-p (75 Ω). Modifierad NTSC 525 (480) / 60i · 60p. 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 25p · 30p · 24sF ···· SMPTE274M. SECAM. UXGA ···· (komprimerad) Horisontell avsökningsfrekvens 15 .80 % NTSC.40 °C 20 % . EN61000-3-2. bildförhållande 16:9 Högst 10000:1 920 mm (B) × 518 mm (H) × 1.960 (852 (B) × 480 (H)) [2.056 mm (diagonal) 408.7 Vp-p (75 Ω) B/PB/CB: 0.6 W 0.7 Vp-p (75 Ω) HD/VD: 1. 26.240 V. Angivna massa och mått är ungefärliga.020 mm × 610 mm × 89 mm ca.0 kg Observera • Utförande och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. 46 .0 Vp-p (75 Ω) Y eller G utan/synk 0.8 W.5 Vrms AUDIO IN (M3 JACK) YTTRE STYRUTTAG (D-SUB 9-STIFTIG) KOMPATIBEL MED RS-232C 16W [8 W + 8 W] (10 % THD) VIDEO IN (BNC) S VIDEO IN (MINI DIN 4PIN) AUDIO IN (RCA PIN JACK × 4) (HÖGDENSITET MINI D-SUB 15-STIFTIG) EUR7636090R 2 st. 750 (720) / 60p · 50p. Besparing på 0.

106 mm (B) × 622 mm (H) × 1.5 Vrms Y eller G med/synk 1.0 Vp-p (hög impedans) VBS (använd HD-port) utan/bild 0.120 Hz 1.0 kg Observera • Utförande och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.240 V. 1125 (1080) / 60i · 50i · 24p · 25p · 30p · 24sF ···· SMPTE274M.3 Vp-p (hög impedans) 0. bildförhållande 16:9 Högst 10000:1 920 mm (B) × 518 mm (H) × 1.056 mm (diagonal) 786. EN61000-3-3.7 Vp-p (75 Ω) HD/VD: 1.210 mm × 724 mm × 95 mm ca. C:0.020 mm × 610 mm × 89 mm 1. EN55024. EN61000-3-2. SVGA. 50/60 Hz 330 W 440 W Besparing av 0. Besparing på 0. • Denna utrustning överensstämmer med de EMC-standards som anges här nedan. Besparing på 0.5 Vrms AUDIO IN (M3 JACK) YTTRE STYRUTTAG (D-SUB 9-STIFTIG) KOMPATIBEL MED RS-232C 16W [8 W + 8 W] (10 % THD) VIDEO IN (BNC) S VIDEO IN (MINI DIN 4PIN) AUDIO IN (RCA PIN JACK × 4) (HÖGDENSITET MINI D-SUB 15-STIFTIG) EUR7636090R 2 st.7 Vp-p (75 Ω) R/PR/CR: 0.286 Vp-p (75 Ω) 0.0 .5 W 0. Modifierad NTSC 525 (480) / 60i · 60p.088 (1. 31.6 W Besparing av 0.0 kg netto ca. PAL60.0 Vp-p (75 Ω eller high impedance) Y:1 Vp-p (75 Ω).7 Vp-p (75 Ω) B/PB/CB: 0.5. 625 (575) / 50i · 50p.3 W Driftmetod Växelströmstyp 50 tum.40 °C 20 % .7 W. 1250 (1080) / 50i VGA.80 % NTSC. Angivna massa och mått är ungefärliga. 47 .8 W. 750 (720) / 60p · 50p. bildförhållande 16:9 0.024 (B) × 768 (H)) [3. XGA SXGA.0 kg ca. 37. PAL.0 kg netto ca.366 (B) × 768 (H)) [4.0 Vp-p (hög impedans) med/bild 1. UXGA ···· (komprimerad) Horisontell avsökningsfrekvens 15 .110 kHz Vertikal avsökningsfrekvens 48 .2 W Driftmetod Växelströmstyp 42 tum.049.0 Vp-p (75 Ω) Y eller G utan/synk 0.072 × 768 punkter] 1.R6-storlek (TMME203 eller TMME187) × 2 1.098 × 768 punkter] 0 °C .432 (1. SECAM. EN55022. 27.269 mm (diagonal) 1. 41.Tekniska data Nätspänning Effektförbrukning Vanlig användning Förbrukning i beredskapsläge Avstängt läge Plasmaskärm Kontrastgrad Bildskärmens storlek (Antal buildpunkter) Omgivningsförhållanden Temperatur Luftfuktighet Signaler som kan användas Färgsystem Avsökningsformat Persondatorsignaler Anslutningsuttag AV PC SERIAL SPEAKERS (6 Ω) Medföljande tillbehör Fjärrkontroll Batterier Fästband Mått (S × H × D) Massa (Vikt) enbart huvudenhet med högtalare TH-42PH9EK/S TH-50PH9EK/S Växelström 220 .

.

.

net © 2006 Matsushita Electric Industrial Co. betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor. Ägarens anteckningar Modellnumret och serienumret för denna produkt fi nns på monitorns baksida. Modellnummer Serienummer Matsushita Electric Industrial Co. Webbplats : http://panasonic.. Tryckt i Tjeckiska republiken . Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter hos återförsäljaren. Du bör skriva upp serienumret på angiven plats här nedan och spara bruksanvisningen plus kvittot från affären som ett permanent bevis på ditt inköp. samt i garantisyfte. och fråga om korrekt avyttringsmetod. inhämtning och återvinning. om monitorn blir stulen eller förloras på något sätt. vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information. Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare. För korrekt hantering.Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning (privata konsumenter) Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation. Ltd. vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. All Rights Reserved. där de tas emot utan kostnad. Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen. För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning. i enlighet med lagstiftningen i landet. när du köper en motsvarande. ny produkt.. Ltd. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din närmsta återvinningsstation finns. Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön förhindras. ska dessa produkter lämnas på återvinningscentraler.