You are on page 1of 4

1

“သတၱမအႀကိမ္ လကၤာတမန္ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း”
ျမန္မာစာက႑အတြက္ စာမူဖိတ္ေခၚျခင္း
သီရိလကၤာႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္၍ “လကၤာတမန္
ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္း”ကို သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္

ေအာက္ေဖၚျပပါ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စာမူမ်ား ေရးသားခ်ီးျမႇင့္ၾကပါရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
၁။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏

ဘုရားသမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊

ပညာေရး၊

ဘာသာေရး၊

Dhamma

School

ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၏

ယဥ္ေက်းမႈ
သင္တန္းမ်ား၊

သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊
သီရိလကၤာႏုိင္ငံရွိ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္

အေျခအေန၊

အျခားဗဟုသုတယူဖြယ္ရာ၊ သဒၶါတရား တုိးပြားဖြယ္ရာ စာမႈမ်ား ေရသားေပးပုိ႔ရန္။
၂။ ေဆာင္းပါး၊ ဝတၳဳတုိ၊ ကဗ်ာ၊ သုေတသနစာတမ္း၊ ေမာ္ကန
ြ ္းႏွင့္ ကာတြန္း စသည္တ႔က
ုိ ို
ေရးသားေပးပုိ႔ရန္။
၃။ စာသံုးေၾကာင္းထက္ မပုိေသာ ကိုယ္ပုိင္ဒႆနစာစုေလးမ်ား ေရးသားေပးပုိ႔ရန္။
၄။ ကဗ်ာစာမူႏွင့္ ကာတြန္းကို Microsoft Word 2007/2010 Format ျဖင့္ Zawgyi-One, Font
Size-12, A-4 ဆုိဒ(္ ၁)မ်က္ႏွာအတြင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ဝတၳဳတုိ၊ သုေတသနစာတမ္း၊ ေမာ္ကြန္းတုိ႔ကို
Zawgyi-One, Font Size-12 A-4 ဆုိဒ္ (၅)မ်က္ႏွာအတြင္း၊ လက္ေရးမႈျဖင့္ ျဖစ္လွ်င္ (၈)
မ်က္ႏွာအတြင္း ေရးသားေပးပုိ႔ရန္။
မွတ္ခ်က္။

။ စာမ်က္ႏွာတစ္ဖက္တည္းသာ ေရးသားေပးပုိ႔ရန္။

၅။ စာမူ၏ ေအာက္ဆံုးတြင္ ကေလာင္အမည္ႏွင့္ အမည္အရင္း၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
ေရးသားရန္။
၆။

မည္သည့္

စာမူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

စာမူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို
မည္သည့္

ဝန္ခံခ်က္ ေရးသားရန္။

ခြျဲ ခားေဖၚျပၿပီး

စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္မွ

မိမိကိုယ္တုိင္ေရးသားေသာ

ပံုႏွိပ္ေဖၚျပခဲ့ဖူးျခင္း

မရွိေသးေၾကာင္း

2

၇။

ႏုိင္ငံေရး၊

ဘာသာေရး၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊

ဂုိဏ္း၊

ပုဂၢိဳလ္

စည္တ႔က
ုိ ို

ထိခုိက္ေစမည့္

အေရးအသားမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။
၈။ စာေရးဟန္၊ စကားေျပာဟန္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္သလုိ ေရးသားရန္။
၉။ စာမူမ်ားကို (၃၁၊ ၀၅၊ ၂၀၁၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပုိ႔ရန္။
မွတ္ခ်က္။

။***

စာမူမ်ားကို

ကေလာင္ခအ
ြဲ မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

အကန္႔အသတ္မရွိ

ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
***

မေရြးခ်ယ္ေသာ

အခက္အခဲရွိပါသျဖင့္စမူမ်ားကို

စာမူမ်ားကို

ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရန္
မိတၱဴပြားထားၾကရန္

ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။
စာမူ ေပးပိ႔ႏ
ု ုိင္သည္ဌာနမ်ား
Email: lankatamanmagazine@gmail.com
ဦးဥတၱမာနႏၵ (ဖုန္း- ၀၇၅၅၉၆၇၁၇၄)
ဦးဝိနယသာမိ (၀၇၅၇၂၂၁၅၈၄)
ဦးေသာဘဏ (၀၇၅၆၁၃၄၉၂၁)
လကၤာတမန္ မဂၢဇင္းေကာ္မတီ
မကုဋာရာမ ျမန္မာေက်ာင္းတုိက္
အမွတ္ ၂၈၄၊ ေဒမတေဂါဒလမ္း၊
ကုိလံဘုိ ၀၉၊ သီရိလကၤာ။

3

Inviting Manuscripts for “Lankataman” Annual Magazine’s
English Section
(Seventh Publication-2015/16)
You all are cordially invited to write manuscripts for “Lankataman” Annual magazine
in accordance with the following rules and regulations.

1. Subjects may include Sri Lankan education, religion, culture and custom, historical
records, Dhamma School, and historical records of Burmese Temples and their
present conditions in Sri Lanka and other knowledgeable and faith-motivating things.

2. To write articles, short stories, poetry, research papers, archives and cartoons.

3. Poetry and cartoons: not longer than one page (A-4); articles, short stories, research
papers and archives: not longer than five pages (A-4), set in Zawgyi-One, Font Size12, Microsoft Word 2007/2010 Format (if handwritten, not longer than eight pages).
Note: Write on only one side of each page.

4. To write pen-name, original name together with phone number and address at the end
of the manuscript.

5. To clearly mention which literary category your work belongs to and to take
responsibility that it is your own work and that it has never been published in any
other newspaper, journal or magazine.

6. To avoid anything which might be harmful to any political, religious, or sectarian
organization, or to any individual.

7. If your work is a translation, to submit a photocopy of the original. If the material is
copyrighted, to include a letter from the author granting permission.

8. The deadline for submission of Manuscripts is May 31th 2015.

4

Note:
*** Any number of manuscripts using different pen-names may be submitted.
*** Authors should keep copies of their work, for no submitted manuscript may not be
returned, even if they are not published.

*** Manuscripts can be sent to the following addresses:

Email : lankatamanmagazine@gmail.com
Ven. Uttamananda (Ph-0755967174)
Ven.Vinayasami (Ph-0757221584)

Ven.Sobhana (Ph-0756134921)

Lankataman Magazine Committee
Makutarama Myanmar Temple,
No. 284, Dematagoda Rd,
Colombo-09, Sri Lanka