RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 1 TEMA Kekeluargaan TAJUK Rumahku Syurgaku 1.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata nama am Kata nama khas Kata ganti nama Kata hubung Kata panggilan Tanda baca Ayat tunggal Ayat majmuk Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru Ayat penyata 2. Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Ayat tanya Ayat seru Tanda baca 3. Kosa kata *rujuk buku teks 4. Peribahasa *rujuk buku teks PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu PSK KT PM PI 2. Nilai murni Hormat menghormati Bekerjasama 3. Kewarganegaraan -Berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Peraturan Sosiobudaya -Menghormati orang lain 5. KBT KB KP PK KBCB

Aras 1 (i) - Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 (i) - Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1

Aras 1 (i) - Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

5.1

TAJUK Keluarga Harmoni Hidup Diberkati

1.1

Aras 2 (i) - Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 2 (i) - Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) -Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) - Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. Aras3 (i) - Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1

Aras 2 (i) - Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.

5.1

TAJUK Kasih Disemai Budi Dihargai

1.1

8.1

Aras 3 (i) - Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

5.1

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 2 TEMA Institusi Pelajaran TAJUK Sekolah Selamat 1.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Ayat tanya tanpa kata tanya Ayat tanya dengan kata tanya Makna perkataan Kata adjektif Kata hubung Tanda baca 2. Sebutan dan Intonasi Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan 3. Kosa kata * rujuk buku teks PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu PSK KT Sastera 2. Nilai murni Kesyukuran Kasih sayang Bekerjasama Berusaha Berhemah tinggi 3. Kewarganegaraan Usaha dan produktif 4. Peraturan dan Sosiobudaya Bersopan santun Menghormati orang tua Menghormati institusi pelajaran 5. KBT KB KMD PK KBCB KP

Aras 1 (i) - Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. (ii) - Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. (iii) - Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. Aras 1 (ii) - Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 (i) - Mengemukakan soalan yang relevan tentang topic yang berkaitan. (ii) - Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Aras 2 (i) - Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) - Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) - Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Aras 3 (i) - Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

5.2

Aras 1 (i) - Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. (ii) - Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

11.2

TAJUK Sekolah Harapan Negara Impian Bersama

1.2

5.2

Aras 2 (i) - Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) - Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 2 (i) - Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

5.1

8.2

TAJUK Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti

1.2

8.2

Aras 3 (i) -Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

5.2

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 3 TEMA Kemasyarakatan TAJUK Amalan Berbudi Hidup Harmoni 1.3 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata sendi Kata bilangan Kata majmuk Kata arah Kata perintah Sinonim Ayat penyata Ayat perintah 2. Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Ayat perintah Dialog Pantun 8.3 Aras 2 (i) - Membina ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul. 3. Kosa kata *rujuk buku teks 4. Peribahasa *rujuk buku teks PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu KT PSK 2. Nilai murni Baik hati Kerjasama Semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan Semangat kekitaan –bersatu dan berharmoni 4. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain 5. KBT KB PK KBCB KP TMK

Aras 1 (i) - Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. (ii) - Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan. Aras 1 (i) -Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) - Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

8.3

Aras 1 (i) - Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 (i) - Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul.

6.1

TAJUK Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup

1.3

Aras 2 (i) - Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. (ii) - Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. Aras 2 (i) - Merujuki ensiklopedia yang tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 (i) - Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. (ii) - Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 3 (i) - Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

6.1

TAJUK Toleransi Teras Kemakmuran

1.3

8.3

Aras 3 (i) - Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik

6.1

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 4 TEMA Alam Sekitar TAJUK Alam Bersih Hidup Sihat 6.2 1.4 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata tunggal Kata bilangan Kata adjektif Kata sendi Penanda wacana Imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Intonasi ayat Bahasa Melayu Pantun 3. Kosa kata *rujuk buku teks 4. Peribahasa *rujuk buku teks 8.4 Aras 3 (i) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 5. Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu KT PSK Sains 2. Nilai murni Keberanian Kebersiah fizikal dan mental Kerajinan Kerjasama Semangat bermasyarakat 3. Kewarganegaraan Berusaha dan produktifpemeliharaan dan pemulihan 4. Peraturan Sosiobudaya Peribahasa Laras bahasa 5. KBT KB KBCB PK

Aras 1 (i) - Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. (ii) - Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 1 (i) - Mengenal pasti pengguanaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 2 (i) - Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 2 (i) - Menyatakan perbezaan pengguanaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 (i) - Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alas an untuk mengukuhkan permintaan. Aras 2 (ii) - Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) - Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

8.2

Aras 1 (i) - Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 (i) - Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. (ii) - Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

8.4

TAJUK Manusia Prihatin Bumi Terpelihara

1.4

8.4

Aras 2 (i) - Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.

6.2

TAJUK Kebersihan Negara Tanggungjawab Kita

1.4

5.1 6.2

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 5 TEMA Sukan dan Kesihatan TAJUK Kesihatan Asas Kesejahteraan 3.1 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata kerja Penanda Wacana Sinonim Ayat tanya 2. Sistem ejaan Pengimbuhan – imbuhan apitan di…kan 8.5 Aras 2 (i) - Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 3. Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Dialog Dikir Barat 4. Kosa kata *rujuk buku teks 5. Peribahasa *rujuk buku teks PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu PJPK Sains 2. Nilai murni Hemah tinggi Kebersihan fizikal dan mental Rasional 3. Kewarganegaraan Berusaha dan produktif – sentiasa mempertingkatkan usaha 4. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain Laras bahasa 5. KBT KB KP PK KBCB

Aras 1 (i) - Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. (ii) - Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Aras 1 (i) - Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 (i) - Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. (ii) - Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) - Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.

8.5

Aras1 (i) - Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. (ii) - Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.

6.3

TAJUK Cegah Sebelum Parah

3.1

6.3

TAJUK Awas! Nyamuk

3.1

Aras 3 (i) - Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. (ii) - Membentangkan hasil analisis secara tepat. Aras 3 (i) - Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

8.4

Aras 3 (i) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Aras 3 (i) - Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

8.5 6.3

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT : 6 Tema: KEPENGGUNAA N Tajuk: 6.4 Hari Usahawan Muda ARAS 1 (i) - Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. ARAS 1 (ii) - Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Tajuk: Berdikari Teras Kemajuan 8.6 1.6 ARAS 2 (i) - Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan ARAS 2 (i) - Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian. 6.4 ARAS 2 (i) - Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. 1.6

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Ayat Tanya 2. Sebutan dan Intonasi - Gurindam 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 5 4. Peribahasa - Rujuk Buku Teks Tahun 5 1. -

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup

ARAS 1 (i) - Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. ARAS 1 (ii) - Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan.

8.6

ARAS 1 (i) - Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. ARAS 1 (ii) - Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

2. Nilai Murni - Berdikari - Hormatmenghormati - Kebebasan - Keberanian - Kejujuran - Kerajinan - Kerjasama 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif – Rajin 4. Peraturan Sosiobudaya - Kesatunan Bahasa - Laras Bahasa - Peribahasa 5. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KBCB - KMD - KP - P. Konstruktivisme - P. Kontekstual

Tajuk: Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat

6.4

ARAS 3 (i) - Membaca indeks, glosari atau bibiografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. ARAS 3 (i) - Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.

8.6

ARAS 3 (i) - Menulis karangan yang lengkap menetapi ciri-ciri wacana yang baik.

1.6

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 7 Tema: KESUSASTERA AN Tajuk: Ke Puncak Jaya 11.3 7.2 2.1

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata Banyak Makna 2. Sebutan dan Intonasi - Sajak - Pantun - Syair - Gurindam 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 5 4. Peribahasa - Rujuk Buku Teks Tahun 5 5. Sistem Ejaan - Ejaan kata dasar dan kata terbitan

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Sastera - Pendidikan Moral 2. Nilai Murni Baik Hati Berdikari Hemah Tinggi Kebebasan Keberanian Semangat Bermasyarakat Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional

ARAS 1 (i) - Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ARAS 1 (ii) - Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. ARAS 1 (i) - Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. ARAS 1 (i) - Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.

11.3

ARAS 1 (ii) - Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. ARAS 1 (iii) - Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.

Tajuk: Buat Baik Dibalas Baik

2.1

ARAS 2 (i) - Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. ARAS 2 (i) - Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. ARAS 2 (i) - Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai. ARAS 3 (ii) - Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. ARAS 3 (i) - Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an.

11.3

ARAS 2 (i) - Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. ARAS 2 (ii) - Menjelaskan plot yang terdapat dalam sesebuah karya.

7.2

Tajuk: Berundur Sebelum Terlajak

2.1

11.3

ARAS 3 (i) - Mengulas tema dan persoalan dalam karya.

3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia - mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 4. Peraturan Sosiobudaya - Peribahasa - Laras Bahasa 5. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KMD - KP - P. Konstruktivisme - P. Kontekstual

7.2

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 8 Tema: PERTANIAN Tajuk: Buah Seribu Khasiat Tajuk: Tanaman Organik 6.6 9.1 6.6

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Frasa nama - Kata keterangan - Tanda baca - Kata bantu - Ayat majmuk - Ayat aktif - Ayat pasif 2. Sebutan dan Intonasi - Berita - Dialog - Lagu 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 5 4. Sistem Ejaan - Huruf besar 1. -

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik

ARAS I (i) - Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ARAS 1 (ii) - Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramala. ARAS 1 (i) - Mengeja dan menulis perkataan dan rangkaikata yang dibacakan. ARAS 2 (i) - Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. ARAS 2 (i) - Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. ARAS 3(i) - Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. ARAS 3 (i) - Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

2.2

ARAS 1 (i) - Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

2. Nilai Murni - Berdikari - Kerajinan 3. Kewarganegaraan - Berusaha dan produktif - menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara 4. Peraturan Sosiobudaya - Semangat bermuafakat 5. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KP - P. Konstruktivisme - P. Kontekstual - KBCB

2.2

9.1

ARAS 2 (i) - Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

Tajuk: Hasil Ternakan Kita

2.2

6.6

ARAS 3 (i) - Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

9.1

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 9 Tema: KEBUDAYAAN MALAYSIA Tajuk: Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita Tajuk: Budi Bahasa Budaya Kita 10.1 1.5 10.1 7.1

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Frasa nama Kata seruan Kata hubung Kata kerja Ayat seru Ayat tunggal

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Kajian Tempatan - Pendidikan Moral 2. Nilai Murni - Baik hati - Hormatmenghormati - Kasih sayang - Kerjasama - Patriotisme - Semangat bermasyarakat - Kerajinan 3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia - mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 4. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KP - P. Kontekstual - KBCB - KTMK

ARAS 1 (i) - Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ARAS 1 (ii) - Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. ARAS 1 (i) - Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ARAS 1 (ii) - Membina draf karangan yang lengkap. ARAS 2 (i) - Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. ARAS 2(ii) - Menulis karangan dengan bahasa deskriptif.

1.5

ARAS 1 (i) - Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.

2. Sebutan dan Intonasi - Dialog - Pantun - Sajak 2.2 ARAS 2 (i) - Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. ARAS 2 (i) - Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ARAS 3 (i) - Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 5 4. Peribahasa - Hidup muafakat membawa berkat

7.1

Tajuk: Warisan Disemai Budaya Dikekal

7.1

ARAS 3 (i) - Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ARAS 3 (i) - Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

1.5

10.3

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 10 Tema: NILAI MURNI Tajuk: Bersatu Teras Keharmonian Tajuk: Aku Tetap Bersamamu 9.3 7.2 9.3 3.2

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Imbuhan ke-…-an - Sinonim - Kata ganda - Ayat penyata - Ayat perintah 2. Sebutan dan Intonasi - Ayat perintah 1. -

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai Murni Kaih sayang Kebebasan Kerajinan

ARAS 1 (i) - Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. ARAS 1 (i) - Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

6.1

ARAS 1 (i) - Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. ARAS 1 (i) -Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

7.2

2. -

ARAS 2 (i) - Memilih ayat yang memberikan kesan dlam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. ARAS 2 (i)- Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. ARAS 3 (i) - Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. ARAS 3 (i) - Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

3.2

ARAS 2 (i) - Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.

3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 5 4. Sistem Ejaan - Kata penuh - Kata singkatan 5. Peribahasa - Rujuk Buku Teks Tahun 5

3. Kewarganegaraan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia - mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila 4. Peraturan Sosiobudaya - Menghormati orang lain dan berhemah tinggi dalam pergaulan seharian. 5. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KP - P. Kontekstual - KBCB

Tajuk: Budi Dikenang Bakti Disanjung

3.2

7.2

ARAS 3 (i) - Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

9.3

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 11 Tema: Patriotisme Tajuk: Setia kepada Negara Tajuk: Ulang Tahun Kemerdekaan 7.3 3.3 9.2 3.3

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Aras 1 (i) - Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. Aras 1 (i) - Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh

6.2

Aras 1 (i) - Mengenalpasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca

Tatabahasa : Kata adjektif Sinonim

Ilmu: KT PM Sastera

7.3

Sebutan dan intonasi - pidato

Nilai: Kesyukuran Kebebasan Kewarganegaraan Bersemangat akan negara bangsa cinta dan

Aras 2 (i) - menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. Aras 2 (i) - mengumpul maklumat Aras 3 (i) - Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema. Aras 3 (i) - Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci

9.2

Aras 2 (i) - mengklasifikasi dan merekod maklumat daripada pelbagai sumber.

- sajak - berita

Kosa Kata : Rujuk buku teks 9.2 Aras 3 (i) - membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca Peribahasa Rujuk buku teks

Tajuk: Negaraku Tercinta

3.3

Peraturan sosiobudaya Semangat bermuafakat

7.3

KBT KB : Menyusun maklumat KBT : Kontekstual Konstruktivisme BCB * Rujuk Buku Panduan

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
Guru UNIT TEMA TAJUK ARAS 4.1 UNIT: 12 Tema : Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: Aku dan Astronaut 4.1 Tajuk : Maju Sains Maju Negara 6.5 Aras 2 (i) - menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. 10.2 Aras 2 (i) - Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 1 (i) - Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. 6.5 Aras 1 ( i) - membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 1 (i) mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Tatabahasa : Kata kerja Frasa kerja Kata dasar Kata terbitan Imbuhan apitan Nilai: Berdikari Sebutan dan intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu Kebebasan Kerajinan Patriotisme 10.2 Ilmu: KT Sains KH

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Aras 1 (ii) - Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas

Aras 2 (ii) - membanding dan membezakan idea pihak lain dengan ayat sendiri.

Kosa kata Rujuk buku teks

Kewarganegaraan Berusaha produktif dan

2.2 Tajuk: Kreatif dan inovatif 4.1

Aras 3 (i) - Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.

6.5

Aras 3 (i) - Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 3 (i) - membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.

Sistem ejaan Ejaan kata pinjaman

Peraturan sosiobudaya Laras bahasa

Aras 3 (i) - Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon

10.2

KBT KB KMTK KBCB KP PK * rujuk buku panduan

Aras 3 (ii) - mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
guru th 5

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.1 UNIT: 13 Tema: Kegigihan 10.3 Tajuk: Jasamu Dihargai Aras 1 (i) Aras 1 (i)

FOKUS UTAMA 11.1

FOKUS SAMPINGAN Aras 1 ( i) - Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) - Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuh karya. Aras 1 (i) - Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Aras 1(ii) - Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. Aras 2 (i) - Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan menyakinkan. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

- Merujuk kamus untuk mencari makna , sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 4.2

Tatabahasa : sinonim frasa nama ayat topik

Ilmu: KT PM PSK Nilai murni Kesyukuran Keberanian Patriotisme Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Peraturan sosio budaya Kerajianan akan membawa kejayaan KBT KB PK KMD KP KTMK * Rujuk buku panduan guru tahun 5

- Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca.

Sebutan dan intonasi sajak

4.2 Tajuk: Kegigihan Tangga Kejayaan

Aras 2 (i) - Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.

4.2

Kosa kata Rujuk buku teks

6.1

Aras 2 (i) - Merujuk ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

10.3

Peribahasa Rujuk buku teks 10.3 11.1 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. Aras 3 (i) - Merumus pandangan pelbagai pihak sesebuah karya.

11.1 Tajuk: Dirimu Cemerlang Negara Gemilang

Aras 3 (i) - Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Aras 3 (i)

4.2

- Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 14 Tema Keselamatan Jalan raya

FOKUS UTAMA 4.3 Aras 1 (i) - Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujag lawan. Aras 1 (i) - Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 (i) - Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Aras 2 (i) - Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 (i) - Membidas hujah lawan dengan memberi alansan yang wajar secara sopan. Aras 3 (i) - Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 6.5 6.5

FOKUS SAMPINGAN Aras 1 (i) - Membaca dan mencari fakta yang relevan. Aras 1 (i) - Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa : kata majmuk imbuha n apitan

Ilmu: PM KT PSK Nilai murni Hormat menghormati Kerjasama Kasih sayang Rasional Kewargawegaraan - berbangga sebagai rakyat Malaysia. Peraturan Sosio budaya Menghormati orang lain KBT KB PK KP BCB *Rujuk buku panduan guru tahun 5

11.2 Tajuk Berhati-hati Di Jalan raya Tajuk Lebuh raya Di Malysia 4.3

11.2

11.2

Aras 2 (i) - Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan Aras 2 (ii) - Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 (i) - Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Sistem ejaan Ejaan kata majmuk yang menerima Apitan

6.5

Tajuk Bertimbang rasa Di Jalan raya

4.3

11.2

Sebutan dan intonansi

Gurindam Ceramah Sajak

Kosa kata

Rujuk buku

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5
teks

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 15 Tema Kemajuan Malaysia Tajuk Melaka Bandaraya Bersejarah

FOKUS UTAMA 4.4 Aras 1 (i) - Meneliti maklumat untuk membuat pilihan Aras 1(ii) - Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat Aras 1 (i) - Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum Aras 1 (ii) - Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi mendapatkan idea Aras 2 (i) - Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 2 (ii) - Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 3 (i) - Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu rundingan. Aras 3 (i) - Menegemukan idea utama dan sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan 6.3 11.4

FOKUS SAMPINGAN Aras 1 (i) - Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa : Antoni m Ayat majmuk

Ilmu: KT Sains Nilai murni - Keberanian - Kebersihan - Kerajinan - Kerjasama Kewarganegaraan Bersemangat cinta akan negara Peraturan sosio budaya Laras bahasa KBT KB KTMK BCB KMD KP PK * rujuk buku panduan guru tahun 5

6.4

Tajuk Cyberjaya

4.4

Aras 2 (i) - Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks Aras 2 (i) - Membandingkan dan membezakan pandanagan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Aras 3 (i) - Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain

Sebutan dan intonansi

Ayat tanya

5.2 4.4 Tajuk Negaraku Maju 6.3

11.4 11.4

Kosa kata Rujuk buku teks

Sistem ejaan

Ejaaan kata dasar dan kata terbitan

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 5

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful