RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6

UNIT TEMA TAJUK UNIT 1 TEMA KELUARGA KREATIF TAJUK Mengapai Impian 1.1

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu PSK KT PM PI 2. Nilai murni Hormat menghormati Bekerjasama 3. Kewarganegaraan -Berbangga sebagai rakyat Malaysia 4. Peraturan Sosiobudaya -Menghormati orang lain 5. KBT KB KP PK KBCB

Aras 1 (i) - Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 (i) - Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1

Aras 1 (i) - Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

5.1

TAJUK Nenekku Kreatif

1.1

Aras 2 (i) - Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 2 (i) - Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) -Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

8.1

Aras 2 (i) - Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.

1. Tatabahasa Kata nama am Kata nama khas Kata ganti nama Kata hubung Kata panggilan Tanda baca Ayat tunggal Ayat majmuk Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru Ayat penyata 2. Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Ayat tanya Ayat seru Tanda baca 3. Kosa kata *rujuk buku teks

5.1

TAJUK Impian menjadi Kenyataan

1.1

Aras 3 (i) - Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. Aras3 (i) - Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1

Aras 3 (i) - Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

4. Peribahasa *rujuk buku teks

5.1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 2 TEMA DATUK DI IBU KOTA TAJUK Berkunjung Ke Ibu Kota 1.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Ayat tanya tanpa kata tanya Ayat tanya dengan kata tanya Makna perkataan Kata adjektif Kata hubung Tanda baca 2. Sebutan dan Intonasi Dialog Syair Ayat tanya tanpa kata tanya Ucapan 3. Kosa kata * rujuk buku teks PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu PSK KT Sastera 2. Nilai murni Kesyukuran Kasih sayang Bekerjasama Berusaha Berhemah tinggi 3. Kewarganegar aan Usaha dan produktif 4. Peraturan dan Sosiobudaya Bersopan santun Menghormati orang tua Menghormati institusi pelajaran 5. KBT KB KMD PK KBCB KP

Aras 1 (i) - Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. (ii) - Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. (iii) - Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. Aras 1 (ii) - Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 (i) - Mengemukakan soalan yang relevan tentang topic yang berkaitan. (ii) - Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Aras 2 (i) - Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. (ii) - Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) - Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Aras 3 (i) - Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

5.2

Aras 1 (i) - Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. (ii) - Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

11. 2 TAJUK Hani Berkarya 1.2

5.2

Aras 2 (i) - Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. (ii) - Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 2 (i) - Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

5.1

8.2

TAJUK Menonton Konsert Di Dewan Merdeka

1.2

8.2

Aras 3 (i) -Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.

5.2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 3 TEMA SEKOLAHKU TAJUK Sekolahku Ceria 1.3 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

Aras 1 (i) - Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. (ii) - Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan. Aras 1 (i) -Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) - Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

8.3

Aras 1 (i) - Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 (i) - Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul.

6.1

1. Tatabahasa Kata sendi Kata bilangan Kata majmuk Kata arah Kata perintah Sinonim Ayat penyata Ayat perintah 2. Sebutan dan Intonasi Ayat penyata Ayat perintah Dialog Pantun

1. Ilmu KT PSK 2. Nilai murni Baik hati Kerjasama Semangat bermasyarakat 3. Kewarganegar aan Semangat kekitaan – bersatu dan berharmoni 4. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain 5. KBT KB PK KBCB KP TMK

TAJUK Hari Kecemerlangan Sekolah

1.3

Aras 2 (i) - Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. (ii) - Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. Aras 2 (i) - Merujuki ensiklopedia yang tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 (i) - Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. (ii) - Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 3 (i) - Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

8.3

Aras 2 (i) - Membina ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul.

3. Kosa kata *rujuk buku teks 4. Peribahasa *rujuk buku teks

6.1

TAJUK Murid Cemerlang

1.3

8.3

Aras 3 (i) - Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik

6.1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 4 TEMA SENTIASA BERHEMAT, SEMUA SELAMAT TAJUK Pendidikan Lalu Lintas TAJUK Cara Selamat Menonggang Basikal 1.4 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata tunggal Kata bilangan Kata adjektif Kata sendi Penanda wacana Imbuhan 2. Sebutan dan Intonasi Intonasi ayat Bahasa Melayu Pantun 3. Kosa kata *rujuk buku teks 4. Peribahasa *rujuk buku teks 5. Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu KT PSK Sains 2. Nilai murni Keberanian Kebersiah fizikal dan mental Kerajinan Kerjasama Semangat bermasyarakat 3. Kewarganegar aan Berusaha dan produktifpemeliharaan dan pemulihan 4. Peraturan Sosiobudaya Peribahasa Laras bahasa 5. KBT KB KBCB PK

Aras 1 (i) - Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. (ii) - Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 1 (i) - Mengenal pasti pengguanaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 2 (i) - Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 2 (i) - Menyatakan perbezaan pengguanaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 (i) - Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alas an untuk mengukuhkan permintaan. Aras 2 (ii) - Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) - Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

8.2

Aras 1 (i) - Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 (i) - Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. (ii) - Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Aras 2 (i) - Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.

8.4

6.2

1.4

8.4

6.2

TAJUK Pandu Cermat Jiwa Selamat

1.4

8.4

Aras 3 (i) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

5.1 6.2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 5 TEMA Warisan Alam TAJUK Menerokai Rahsia Alam 1.6 1.6 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata kerja Penanda Wacana Sinonim Ayat tanya 2. Sistem ejaan Pengimbuhan – imbuhan apitan di…kan 3. Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Dialog Dikir Barat 8.5 Aras 2 (i) - Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 4. Kosa kata *rujuk buku teks 5. Peribahasa *rujuk buku teks PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu PJPK Sains 2. Nilai murni Hemah tinggi Kebersihan fizikal dan mental Rasional 3. Kewarganega raan Berusaha dan produktif – sentiasa mempertingkat kan usaha 4. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain Laras bahasa 5. KBT KB KP PK KBCB

ARAS 1 (i) - Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. ARAS 1 (ii) - Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan. ARAS 2 (i) - Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan ARAS 3 (i) - Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.

8.5

1.6

Aras1 (i) - Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. (ii) - Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.

1.6

TAJUK Alam Penuh Misteri

5.2

Aras 1 (i) - Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (i) - Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai Aras 3 (i) - Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai Aras 1 (ii) - Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Aras 3 (i) - Mengulas tema dan persoalan dalam karya.

5.2

TAJUK Mensyukuri Nikmat Alam

5.2

8.4

Aras 3 (i) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Aras 3 (i) - Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

5.2 11.3

8.5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 6 TEMA Rencamnya Budaya Kita TAJUK Foto Tanda Persahabatan 9.3 1.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Ayat Tanya 2. Sebutan dan Intonasi - Gurindam 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 6 4. Peribahasa - Rujuk Buku Teks Tahun 6 PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Kajian Tempatan - Matematik - Kemahiran Hidup 2. Nilai Murni - Berdikari - Hormatmenghormati - Kebebasan - Keberanian - Kejujuran - Kerajinan - Kerjasama 3. Kewarganega raan - Berusaha dan produktif – Rajin 4. Peraturan Sosiobudaya - Kesatunan Bahasa - Laras Bahasa - Peribahasa 5. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KBCB - KMD - KP - P.

Aras 3 (i) - Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. ARAS 2 (i) - Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. ARAS 2 (i)- Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. ARAS 3 (ii)- Membentangkan hasil analisis secara tepat. ARAS 2 (i)- Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan ARAS 2 (i)- Membandingkan dan membezakan pandanagan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Aras 2 (i) - Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan

8.6

ARAS 1 (i) - Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. ARAS 1 (ii) - Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

6.4

TAJUK Warkah Dari Sabah

3.1 9.3

6.4

ARAS 2 (i) - Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

TAJUK Satu Negara Pelbagai Perayaan

11.4

8.6

ARAS 3 (i) - Menulis karangan yang lengkap menetapi ciri-ciri wacana yang baik.

4.2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 7 TEMA Jauh Perjalanan Luas Pandangan TAJUK Potret Kenangan 1.4 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Kata Banyak Makna 2. Sebutan dan Intonasi - Sajak - Pantun - Syair - Gurindam 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 6 4. Peribahasa - Rujuk Buku Teks Tahun 6 11.3 ARAS 3 (i) - Mengulas tema dan persoalan dalam karya. 5. Sistem Ejaan - Ejaan kata dasar dan kata terbitan PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Sastera - Pendidikan Moral 2. Nilai Murni Baik Hati Berdikari Hemah Tinggi Kebebasan Keberanian Semangat Bermasyarakat - Kejujuran - Kerajinan - Kerjasama Kesederhanaan - Kesyukuran - Rasional 3. Kewarganegara an - Berbangga sebagai rakyat Malaysia - mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 4. Peraturan Sosiobudaya - Peribahasa - Laras Bahasa

Aras 1 (ii) - Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 (i) - Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 1 (ii) - Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 1 (i) -Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat . ARAS 3 (i) - Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 1 (ii) - Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 3 (i) - Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

11.3

ARAS 1 (ii) - Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. ARAS 1 (iii) - Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.

TAJUK Seronoknya Melancong

1.4

11.3

ARAS 2 (i) - Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. ARAS 2 (ii) - Menjelaskan plot yang terdapat dalam sesebuah karya.

6.1

7.1

TAJUK Merakamkan Kisah Perjalanan

1.4

8.5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 8 TEMA Cerita Rakyat TAJUK Cerita Asal Usul 5.1 1.5 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa - Frasa nama - Kata keterangan - Tanda baca - Kata bantu - Ayat majmuk - Ayat aktif - Ayat pasif 2. Sebutan dan Intonasi - Berita - Dialog - Lagu 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 6 4. Sistem Ejaan - Huruf besar PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Sains Pertanian - Kajian Tempatan - Matematik 2. Nilai Murni - Berdikari - Kerajinan 3. Kewarganegara an - Berusaha dan Produktif - menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara 4. Peraturan Sosiobudaya - Semangat bermuafakat 5. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KP - P. Konstruktivisme - P. Kontekstual - KBCB

ARAS 1 (i) - Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. ARAS 2 (i) - Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Aras 2 (i) - Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 (i) - Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Aras 3 (i) - Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon

2.2

ARAS 1 (i) - Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.

TAJUK Cerita Teladan

5.2

9.1

ARAS 2 (i) - Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

4.1

6.6

ARAS 2 (i) - Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan.

TAJUK Cerita Luar Negara

4.1

Aras 3 (ii) - mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.

6.6

ARAS 3 (i) - Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

7.2

ARAS 2 (i) - Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 9 Tema: SEJAHTERA SPANJANG USIA Tajuk: Makanan Dijaga Kesihatan Terpelihara Tajuk: Sihat Tanpa Rokok 3.1 5.2 4.1 1.2

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Pend. Ksihatan - Pendidikan Moral 2. Nilai Murni - Baik hati - Hormatmenghormati - Kasih sayang - Kerjasama - Patriotisme - Semangat bermasyarak at - Kerajinan 3. Kewarganegara an - Berbangga sebagai rakyat Malaysia - mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan 4. Kemahiran Bernilai Tambah - KB - KP - P. Kontekstual - KBCB

ARAS 1 (iii) - Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa santun. ARAS 1 (i) - Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberi pendapat. ARAS 1 (ii) - Mengamati idea yang dikemukakan dengan jelas ARAS 3 (ii) - Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. ARAS 3 (i) - Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. ARAS 1 (i) - Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. ARAS 1(ii) - Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. ARAS 3 (ii) - Memahami isi kandungan teks yang dibaca. ARAS 2 (i) - Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul. ARAS 2 (i) -Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan ARAS 3 (i) - Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.

1.5

ARAS 1 (i) - Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.

1. -

Tatabahasa Frasa nama Kata seruan Kata hubung Kata kerja Ayat seru Ayat tunggal

2. Sebutan dan Intonasi - Dialog - Pantun - Sajak 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 6 4. Peribahasa - Hidup muafakat membawa berkat

6.5

2.2

ARAS 2 (i) - Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. ARAS 2 (i) - Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

7.1

5.2 8.3

10.2

11.4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
Tajuk: Tangan Penentu Kesihatan 6.6 ARAS 1 (i) - Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ARAS 3 (i) - Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. ARAS 3 (i) - Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. 4.1 ARAS 1 (ii) - Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. 1.5 ARAS 3 (i) - Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

10.2 11.4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 10 Tema: SEJARAH SUMBER PENGAJARAN Tajuk: Kembara Sejarah 9.2 4.1 1.5 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Ilmu - Kajian Tempatan - Pendidikan Moral - Pendidikan Sivik dan Kewarganegar aan 2. Nilai Murni - Kaih sayang - Kebebasan - Kerajinan 3. Kewarganega raan - Berbangga sebagai rakyat Malaysia mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila 4. Peraturan Sosiobudaya Menghormati orang lain dan berhemah tinggi dalam pergaulan seharian. 5. Kemahiran Bernilai Tambah - KB

ARAS 3 (i) - Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. ARAS 2 (i) - Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan ARAS 3 (i) - Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. ARAS 2 (i) - Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. ARAS 2 (i) - Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. ARAS 3 (i) - Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. ARAS 1 (i)- Membentangkan dapatan tentang sesuatu isi dengan memberikan penjelasan yang setimpal. ARAS 3 (i) - Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. ARAS 1 (ii) - Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. ARAS 1 (i) - Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. ARAS 2 (i) - Membina ayat tunggal dengan peluasan subjekdan predikat

6.1

ARAS 1 (i) - Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. ARAS 1 (i) -Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

7.2

1. Tatabahasa - Imbuhan ke-…-an - Sinonim - Kata ganda - Ayat penyata - Ayat perintah 2. Sebutan dan Intonasi - Ayat perintah 3. Kosa Kata - Rujuk Buku Teks Tahun 6 4. Sistem Ejaan - Kata penuh - Kata singkatan 5. Peribahasa - Rujuk Buku Teks Tahun 6

8.3

10.1

Tajuk: Bahan Sejarah

1.5

3.2

ARAS 2 (i) - Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.

3.2

4.3

6.4

7.3

8.1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
Tajuk: Kesan Sejarah 7.2 6.1 ARAS 3 (i) - Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. ARAS 3 (i) - Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. ARAS 3 (i) - Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. ARAS 3 (i) - Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 7.2 ARAS 3 (i) - Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

10.1

11.2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT: 11 Tema: SERBA TAHU Tajuk: Pelik Tapi Benar 5.2 1.2 3.2 FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2 (ii) - Menjawab soalanyang mempunyai makna yang tersirat. Aras 2 (i) - Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Aras 1(i) - Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutandan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) - Menentukan kesesuaian maklumat yangterdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Aras 3 (i) - Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Aras 2 (i) - Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik ayat huraian. Aras 2 (i) - Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Aras 2 (i) - Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik ayat huraian. Aras 1 (i) - Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Aras 1 (i) - Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

6.2

Aras 1 (i) - Mengenalpasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca

Tatabahasa : Kata adjektif Sinonim

Ilmu: KT PM Sastera

7.3

Sebutan dan intonasi - pidato

Nilai: Kesyukuran Kebebasan Kewarganegaraan Bersemangat cinta akan negara dan bangsa

Tajuk: Seronoknya Membaca

6.6

9.2

Aras 2 (i) - mengklasifikasi dan merekod maklumat daripada pelbagai sumber.

- sajak - berita

7.3

Kosa Kata : Rujuk buku teks

8.6

Peraturan sosiobudaya Semangat bermuafakat

Peribahasa Tajuk: Indahnya Seni Bina 8.6 3.2 9.2 Aras 3 (i) - membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca Rujuk buku teks

KBT KB : Menyusun maklumat KBT : Kontekstual Konstruktivisme BCB * Rujuk Buku Panduan Guru

9.1

11.1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK 2.1 UNIT: 12 Tema : 2.2 Pertanian Penjana Kesejahteraan 6.3 Tajuk: Lembah BuahBuahan 3.1 Tajuk : Perternakan 3.2 Aras 1 (i) - Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 3 (i) - Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. Aras 3 (i) 10.3 Aras 3 (i) - Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. 9.1 Aras 3 ( i) - Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. Tatabahasa : Kata kerja Frasa kerja Kata dasar Kata terbitan Imbuhan apitan Nilai: Berdikari Kebebasan Sebutan dan intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu Kerajinan Patriotisme Ilmu: KT Sains KH FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

- Mengemukakan idea utama dan idea sokongan
yang terdapat dalam bahan bacaan. Aras 1 (ii) - Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Aras 3 (i) - Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti konkrit. 6.1 Aras 2 (i) - Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 7.3 Aras 3 (ii) - Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. 2.2 Aras 2 (i) - Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. 3.2 Aras 3 (i) - Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. 7.3 Aras 3 (ii) - Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci 8.4 10.3 10.3 8.4 9.2 8.1

Aras 2 (i) - Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. Aras 1 (i) - Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Aras 2 (i) - Mengklasifikasikan dan merekod maklumat daripada pelbagai sumber. Aras 3 (i) - Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Kewarganega Kosa kata Rujuk buku teks raan Berusaha dan produktif

Sistem ejaan Ejaan kata pinjaman

Peraturan sosiobudaya Laras bahasa KBT KB KMTK KBCB KP PK * rujuk buku panduan guru th 6

Tajuk: Envo Diesel

Aras 1 (i) - Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras 3 (i) - Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK 1.3 UNIT: 13 Tema: Ciptaan Sains Memudahkan Manusia 4.2 Tajuk: Sains Dalam Kehidupan Aras 3 (i) - Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. Aras 3 (ii) - Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 3 (i) - Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

FOKUS UTAMA 8.2 Aras 1 (i)

FOKUS SAMPINGAN

SISTEM BAHASA Tatabahasa : sinonim frasa nama ayat topik Sebutan dan intonasi sajak

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KT PM PSK Nilai murni Kesyukuran Keberanian Patriotisme Kewarganegar aan Berusaha dan produktif Peraturan sosio budaya Kerajianan akan membawa kejayaan KBT KB PK KMD KP KTMK * Rujuk buku panduan guru tahun 6

- Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Kosa kata 3.1 Tajuk: Robot Membantu Manusia 6.1 Aras 2 (i) - Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Aras 2 (i) - Merujuk ensiklopedia dan terurus untuk mendapatkan maklumat. 7.2 1.4 Tajuk: Teknologi Baharu Menguasai Desa 8.6 Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 3 (i) - Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Aras 1 (i) - Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. Aras 1 (ii) 8.4 Aras 2 (i) - Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. 6.6 Aras 2 (i) - Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. Aras 3 (i) - Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. Rujuk buku teks

Peribahasa Rujuk buku teks

- Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 14 Tema: Jiran Serantau Tajuk: Misi Kemanusiaan 9.2

FOKUS UTAMA 8.4 Aras 3 (i) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Aras 1 (i) - Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 2.1

FOKUS SAMPINGAN Aras 1 (ii) - Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 2 (i) - Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pola ayat.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa : kata majmuk imbuhan apitan Sistem ejaan

Ilmu: PM KT PSK Nilai murni Hormat menghormati Kerjasama Kasih sayang Rasional Kewargawegaraa n - berbangga sebagai rakyat Malaysia. Peraturan Sosio budaya Menghormati orang lain KBT KB PK KP BCB *Rujuk buku panduan guru tahun 6

Tajuk: Jiran Bestari

4.3

Aras 1 (i) - Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. Aras 1 (i) - Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaaan, perkataan dan tanda baca dalam teks. Aras 3 (i) - Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu rundingan. Aras 2 (i) - Memahami teks untuk mendapatkan mesej dan nilai.

2.1

Aras 3 (i) - Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 (i) - Mengumpul maklumat. Aras 1 (i) - Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre.

Ejaan kata majmuk yang menerima Apitan

10.2

7.3

Tajuk: Negara Serantau

4.4

6.2

Sebutan dan intonansi

11.1`

Gurindam Ceramah Sajak

Kosa kata

Rujuk buku teks

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 15 Tema: Satu Penerokaan Tajuk: Bijak Berkomunikasi Tajuk: Pencipta Angkasa 4.4

FOKUS UTAMA 3.3 Aras 2 (i) - Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. Aras 2 (i) - Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 3 (ii) - Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Aras 3 (i) - Membaca indeks, glosari atau bibiografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. 3.3 2.2

FOKUS SAMPINGAN Aras 1 (i) - Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 3 (ii) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Aras 3 (i) - Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema. Aras 2 (i) - Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 3 (ii) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Aras 3 (i) - Membaca indeks, glosari atau bibiografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa : Antonim Ayat majmuk

Ilmu: KT Sains Nilai murni - Keberanian - Kebersihan - Kerajinan - Kerjasama Kewarganegaraan

8.4

6.1

Sebutan dan intonansi

6.4

4.4

Ayat tanya

8.4

Bersemangat cinta akan negara Peraturan sosio budaya Laras bahasa KBT KB KTMK BCB KMD KP PK * rujuk buku panduan guru tahun 6

9.1 Tajuk: Alam Angkasa 10.2

Aras 2 (i) - Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Aras 1 (i) - Mengecam ayat informatif dalam teks.

6.4

Kosa kata Rujuk buku teks

Sistem ejaan

Ejaaan kata dasar dan kata terbitan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful