You are on page 1of 39

Magia Enochiaska

w teorii i praktyce
raktyce
Autor: Frater L.V.X.
Fraternitas Occulti
Wrzesie 2014

Ten darmowy e-book jest wasnoci grupy Fraternitas Occulti


(http://fraternitasocculti.xaa.pl/forum/index.php). Cytowanie dozwolone
wycznie z podaniem rda. Autor zezwala na rozpowszechnianie tej publikacji w
niezmienionej formie.

Spis treci
Wstp

Czym jest magia enochiaska?

Heptarchia Mystica

Liber Loagaeth

Alfabet enochiaski

Enochiana

Enochiaska Hierarchia

Budowa tablicy

Tablica Zjednoczenia

Wizja Kelleyego i pozyskiwanie imion z tablic

11

Niebo i Ziemia Enochiana w praktyce

16

91 czci Ziemi

16

30 Etyrw

21

Zewy a Tablice

22

Enochiaska taumaturgia

23

Funkcje enochiaskich istot

24

Dodatek 1 Kolorowanie tablic

25

Dodatek 2 Pytania i odpowiedzi

34

Dodatek 3 19 zeww

36

Bibliografia

39

Wstp
Ostatnimi czasy system Magii Enochiaskiej zyska due zainteresowanie wrd adeptw magii w
Polsce. Z pewnoci stao si to za spraw wydania ksiki "Magija Enochiaska" oraz
przeprowadzenia krakowskich warsztatw Lona Milo Duquette, ktre to wydarzenia miay miejsce w
tym roku. Niewtpliwie, system ten, ktry do najprostszych nie naley, sta si dziki temu duo
atwiejszy w odbiorze dla osb nie znajcych zbyt dobrze jzykw obcych. Postanowiem wic, e
(ze wzgldu na wysok popularno tego tematu) jest to dobry moment, by napisa co o tym
systemie i u nas. E-book ten powsta na podstawie artykuw z naszej strony. Zaczn zatem od
krtkiego wstpu, po czym bd bardziej wdraa si w szczegy, powicajc uwag
poszczeglnym elementom. Aby nie uczyni tego e-booka cian tekstu, ktrej nikt nie przeczyta,
postaram si ograniczy histori powstawania tego systemu do minimum, zachowujc tylko
elementy najwaniejsze dla praktyka. Osobom, ktre interesuj techniczne szczegy pochodzenia
Magii Enochiaskiej, polecam zapozna si w wymienion wczeniej "Magij Enochiask" Lona Milo
Duquette oraz "A True and Faithful Relations" Johna Dee (w angielskim tumaczeniu Merica
Casaubona). Zapraszam do lektury.

Czym jest magia enochiaska?


Na pocztek warto byoby wspomnie cho troch historii. Mianowicie, system ten powsta za
spraw dwch magw renesansu - Johna Dee i Edwarda Kelley'ego. Oboje byli bardzo znanymi
osobistociami swoich czasw. Dee (czyt. "Dii") by prywatnym astrologiem krlowej Elbiety I,
natomiast Kelley (czyt. "Keli") syn ze swoich osigni alchemicznych. Dee by superinteligentnym
matematykiem, Kelley za, by medialnie wraliwy i mia otwarty umys. Dee by oddanym Bogu
chrzecijaninem, a Kelley pracowa z demonami. Te dwie odwrotnoci w kocu zetkny si ze sob
w 1582 roku, gdy to Dee poszukiwa partnera do swoich eksperymentw. Mianowicie, nasz synny
astrolog chcia poszerzy sw wiedz poprzez bezporedni komunikacj z Bogiem. Wiedzia jednak,
e nie jest w stanie jednoczenie samemu si modli i rozmawia z Najwyszym, wic zacz szuka
osoby, ktra suyaby jako medium. Taka forma praktyki (osoba zaklinajca/modlca si oraz
medium/jasnowidz) bya w tamtych czasach bardzo popularna. Pierwszym partnerem Johna Dee by
niejaki Saul, o ktrym nie wspomina si czsto. W tamtym bardzo krtkim okresie ich wsppracy
niewiele si wydarzyo, take osoba Saula nie zdya uzyska zbyt wielkiego uznania. Gdy Dee
pozna Kelley'ego, natychmiast dostrzeg w nim potencja, wic jako przyjaciel samej Krlowej,
zaoferowa mu spore wynagrodzenie. Jak to dzi wida - Kelley si zgodzi. W kocu po licznych
modlitwach Johna Dee, w krysztaowej kuli zaczy si Kelley'emu objawia anioy, ktre
zachwycone pobonoci Dee, postanowiy podyktowa im zaginion niegdy tajemn wiedz na
nowo.
W ten sposb, na przestrzeni lat 1582-1589 powstay 3 systemy, ktre dzi okrelamy zbiorcz
nazw - Magia Enochiaska. O dziwo, nazwa ta nie pochodzi od twrcw systemu. Zostaa
wymylona duo pniej - przez adeptw Zakonu Zotego Brzasku. Dee okrela swj twr po prostu
jako magi anielsk. Nie do ukrycia jest jednak fakt, e wiedza na temat tego systemu bya
uzyskana dziki fascynacji biblijn (apokryficzn) Ksig Enocha. Nazywanie jej zatem enochiask
nie jest adnym naduyciem, a (odrniajc j tym samym od anielskiej magii kabalistycznej)
pozwala bardzo uatwi komunikacj. Wobec czego, ilekro pisz "magia enochiaska", odnosz si
do wymienionych niej 3 systemw jako caoci.

Heptarchia Mystica
Pierwszym otrzymanym od aniow systemem jest Heptarchia Mystica. Jak sama nazwa sugeruje,
opiera si on o liczb 7, ktra symbolizuje 7 planet staroytnych. Od strony technicznej, system ten
przypomina wiele innych systemw ze redniowiecznych grimuarw, takich jak np. Mniejszy Klucz

Salomona. Materia z tego okresu zawiera bardzo skomplikowane instrukcje aniow dotyczce
konstrukcji specjalnych narzdzi (witego Stou, lamenu, piercienia, Sigillum Dei Aemeth i
Chorgwi Wszechwiata). Nie brak tu te charakterystycznej dla tamtych czasw duchowej
hierarchii aniow (Tabula Angelorum Bonorum, skadajca si z 7 planetarnych grup, po 7 aniow
w kadej), wraz z ich imionami. Ostatecznie, Dee stworzy wszystkie te narzdzia, jednake w
zapiskach brakuje instrukcji, jak naley je wykorzysta. Gdy w XIX i XX wieku Magia Enochiaska
bya odnawiana przez adeptw Zakonu Zotego Brzasku, zupenie zignorowali oni Heptarchi.
Poskutkowao to tym, i wiele osb nie uywa tego systemu, a niektrzy nawet nie zaliczaj go w
ogle do Magii Enochiaskiej. S jednak te tacy, ktrzy twierdz, e Heptarchia Mystica miaa
suy do dostrojenia si do systemw uzyskanych od aniow pniej. Jednym z przedstawicieli tej
teorii jest Lon Milo Duquette, ktry w oparciu o pozostae po Johnie Dee materiay uoy wasny
system enochiaski z uyciem magii heptarchicznej. W tej chwili podaruj sobie wnikanie w
szczegy. Osoby zainteresowane tym tematem odsyam do wczeniej wspomnianej ksiki tego
autora.

Liber Loagaeth
Kolejnym, i jednoczenie najbardziej tajemniczym systemem jest Liber Loagaeth (co tumaczy si
mniej wicej jako "Ksiga Sowa Boego"). Z ocalaych materiaw tego okresu wiemy, i system ten
zawiera 49 zeww w jzyku anielskim, z pomoc ktrych to Bg mia stworzy nasz wiat. Sowa
zawarte w tych materiaach miay by natomiast pierwotnymi nazwami, nadanymi wszystkiemu
przez Adama. Na pocztku spisywania tego systemu, w momencie objawiania go, Kelley by w stanie
w peni go rozumie. Zdolno ta znikaa jednak zaraz po zakoczeniu magicznej operacji, wraz z
jakkolwiek pamici o tym, co si w jej trakcie dziao. Z czasem, anioy uznay, e szybciej bdzie
przekazywa ten system bez rozumienia go przez Kelley'ego, wic zupenie odebray mu t
moliwo. Przez taki obrt spraw nie mamy dzi adnego pojcia o jzyku, w ktrym przekazana
zostaa ta ksiga. Anioy stwierdziy, e Bg da ludziom t wiedz, gdy nadejdzie waciwy moment.
Wiele osb prbowao odszyfrowa tabele z Liber Loagaeth, ale wci nikt nie wynalaz sposobu na
wykorzystanie tego systemu w praktyce. A przynajmniej nikt si jeszcze tak wiedz nie pochwali
publicznie. Czy to znaczy, e system ten jest bezuyteczny? Na t chwil - tak. Co nie znaczy, e
nie warto prbowa go rozszyfrowa.

Alfabet enochiaski
Jak przystoi mistycznemu jzykowi, enochiaski ma swj wasny alfabet, ktry zosta otrzymany
wraz z Liber Loagaeth. Rzekomo, rwnie mia by pierwotnym alfabetem, od ktrego powstay
inne, w tym np. hebrajski. W materiaach z tamtego okresu anioy wspomniay, e symbole tych
liter s bardzo wane, dlatego naley uywajc ich poprawi wszystkie wczeniejsze heptarchiczne
narzdzia, ktrych inskrypcje byy dotychczas zapisane zwykym alfabetem aciskim. To samo
dotyczyo te wszystkich pniejszych prac Dee. Anioy jednak nie wytumaczyy, dlaczego to takie
wane, wic nie mamy zbyt wiele informacji na temat tego alfabetu. Wiemy tylko, e kada litera
ma swoj nazw i wymow (np. litera nazywa si Pa, ale czyta si j jako B), a alfabet dzieli si na
3 grupy, po 7 liter w kadej. Obecnie, w niektrych zakonach zajmujcych si Magi Enochiask,
adept ma za zadanie samemu poznawa znaczenie poszczeglnych symboli poprzez
scrying/pathworking. Metod t zapoyczono od magii kabalistycznej, gdzie litery alfabetu
hebrajskiego wykorzystuje si jako bramy do cieek Drzewa ycia. W dzienniku Johna Dee
absolutnie nic nie wskazuje na moliwo wykorzystania go w ten sposb. Co nie zmienia faktu, e
jest to rozwijajca praktyka, pozwalajca dostroi si do anielskich energii. Czy poza tym s jakie
praktyczne aspekty tego alfabetu? Owszem - bardzo adnie przyozdabia narzdzia, dodajc im
uroku.
Na poniszej ilustracji pokazany jest alfabet anielski, wraz z podziaem na grupy, a take nazwami i
tumaczeniami poszczeglnych liter.

Enochiana
Jest to ju ostatni system, jaki otrzymali Dee i Kelley. Jednoczenie jest to najwaniejsza cz
caej Magii Enochiaskiej i czasem tej nazwy uywa si w odniesieniu wanie do tego pojedynczego
systemu. W tym okresie renesansowi magowie zdobyli najwikszy i najbardziej spjny materia,
dajcy wreszcie jakie praktyczne instrukcje, dlatego dalsze rozdziay powic gwnie temu
zagadnieniu. System Enochiany skada si przede wszystkim z dwch rzeczy: bardzo skomplikowanej
anielskiej hierarchii i mapy rzeczywistoci. Dee i Kelley otrzymali bowiem wypenion literami
tablic 27 na 25 pl, z ktrej otrzymuje si imiona poszczeglnych aniow. Zostay tu podyktowane
proste metody ekstrakcji imion z tabeli (podobne do tych, ktre uyto w Heptarchii), ale na nich
skupi si w pniejszych rozdziaach. Poza tabel, ktr nazywa si rwnie Wielk Tablic, w tym
okresie zostay rwnie podyktowane enochiaskie zewy. W przeciwiestwie do zeww z Liber
Loagaeth, te zostay przetumaczone, co odkryo ywy i potny jzyk anielski, moliwy do
przetumaczenia i uycia. Zeww tych jest 49, cho rzeczywicie mamy ich tylko 48, albowiem
pierwszy/zerowy zew jest - jak stwierdziy anioy - niewymawialny. Jeli przyjrze si jeszcze
bliej, to mona powiedzie, e zeww tak naprawd jest tylko 19. Ju tumacz. O ile pierwsze 18
zeww nie miao jasno okrelonej funkcji, to zew dziewitnasty mia suy do wchodzenia do tzw.
etyrw (sfer niebiaskich). A jedyn rzecz, jaka zmieniaa si w tym zewie, bya... 3-literowa
nazwa etyru, do ktrego zamierza si wej.
Podsumowujc, system enochiaski posiada dwa elementy: Po pierwsze - duchow hierarchi, ktr
mag moe wykorzysta do swoich wasnych celw, a po drugie - metod samorozwoju poprzez
zwiedzanie wyszych duchowych sfer. O praktykach obu tych zagadnie napisz w dalszej czci tej
publikacji. W tej chwili chciabym tylko doda, e Enochiana to bardzo potny system. Zewy
enochiaskie recytowane na gos wywouj odmienne stany umysu, ktre powoduj silne wizje
(przypominajce marzenia senne). Same anioy za, to istoty bardzo niebezpieczne. Nie chodzi
jednak o to, e s jako szczeglnie wrogo nastawione do ludzi - bo w takim razie po co miayby
dawa nam system kontrolujcy je? Po prostu energia tych aniow dziaa tak intensywnie, e dla
sabych jednostek moe by zbyt silna. Moe to wywoywa wiele rnych dolegliwoci zdrowotnych.
Dlatego poleca si czsto wczeniejsz praktyk magii w celu oglnego wzmocnienia.
Kilkumiesiczne regularne odpdzania pentagramu i heksagramu to absolutne minimum. Poza tym,
ostrzegam rwnie, e samo czytanie enochiaskich imion czy zeww, zwraca na czowieka uwag
tych istot, nawet jeli nie odbywa si to na gos. Zalecam wic szczegln ostrono.

Enochiaska Hierarchia
W systemie Magii Enochiaskiej istnieje kilka rnych hierarchii anielskich, ale postanowiem na
razie skupi si na jednej. Jest to hierarchia zaprezentowana na Wielkiej Tablicy. Nim przejd do
opisw, chciabym podkreli, e istniej dwie wersje Wielkiej Tablicy: jedna z 1584 roku i druga z
1587 roku (Tabula Recensa), ktra miaa by poprawion wersj pierwszej. Nie rni si one
bardzo, ale jest to jednak wana informacja dla praktyka. Temat rozwin nieco pniej, a poniej
przedstawiam nowsz (poprawion) Wielk Tablic.

Jak wida, jest to dosy skomplikowana tabela. Pozyskiwanie z niej imion nie naley do rzeczy
prostych, dlatego aby uatwi zrozumienie, przygotowaem specjalne ilustracje. Tak dua ilo
obrazw na stronie moe nie wyglda zbyt dobrze, a poza tym, po jakim czasie mog one znikn,
dlatego przygotowaem te wersj w formacie pdf, ktr wanie czytasz. Jeli znalaze tego
e-booka gdzie indziej ni u nas i zainteresowa ci ten tekst, zachcam do udania si na nasz
stron (http://www.fraternitasocculti.pl/forum/). Tam znajdziesz wicej.

Budowa tablicy

Jak wida na powyszej ilustracji, Wielka Tablica to prostokt 25x27, skadajcy si z maych
kwadratw z pojedynczymi literami. Na rodku tablicy wida tzw. Czarny Krzy, ktry rozcigajc
si do jej granic, dzieli j na cztery rwne czci.

Kada z tych czterech czci to osobna tablica. Nazywa si je te Stranicami (Watchtower) lub
tablicami ywiow. W swoim dzienniku Dee nigdy nie wspomnia, eby miay one by powizane z
czterema elementami. Zrobi to dopiero Zakon Zotego Brzasku. Jak wida na kolorowej ilustracji u
samej gry, lewa grna tablica jest przyporzdkowana do ywiou powietrza (kolor ty); prawa
grna do wody (niebieski); lewa dolna do ziemi (czarny), a prawa dolna do ognia (czerwony).
Wspczenie wiele purystw oburza powizanie ich z ywioami, ale uwaam to za zachowanie
bezpodstawne. Z innych dzie Dee (takich jak np. "Monada Hieroglificzna") wynika, e dobrze zna
on koncepcj czterech elementw i niewtpliwie sam zauway analogie midzy nimi a tablicami.
Spora cz zapiskw Dee zostaa te utracona, wic nie mamy pewnoci, czy po ukoczeniu
spisywania systemu sam nie dokona takich przyporzdkowa. Jaka by jednak prawda nie bya,
schemat ywiow wietnie sprawdza si w przypadku Wielkiej Tablicy, dlatego zastosuj go w tej
publikacji.
Przyjrzyjmy si teraz bliej czterem tablicom. Jak wida na powyszych ilustracjach, na ich rodku
rwnie znajduj si krzye (na szarej ilustracji wyrnione kolorem biaym). Krzy ten skada si z
trzech linii: 2 pionowych i jednej poziomej. Lewa pionowa linia nazywa si Lini Ojca. Prawa
pionowa to z kolei Linia Syna. Pozioma belka krzya nazwana zostaa natomiast Lini Ducha
witego. Jeeli rzygasz ju t chrzecijask symbolik, to ten system nie jest dla ciebie. To
jeszcze nie koniec. Centralne krzye na tablicach ywiow dziel je ponownie na cztery czci, co
daje w sumie 16 wiartek.

Na kadej wiartce znajduj si krzye kalwaryjskie, czyli mczeskie (zwane te "sefirotycznymi").


wiartki te symbolizuj zatem sub Jezusa wobec Boga. Jak si przekonacie w dalszej czci tej
pracy, to wanie w wiartkach znajduj si imiona aniow suebnych. Teraz chciabym jednak
zwrci uwag na co innego. Mianowicie, kada z wiartek rwnie jest przyporzdkowana do
ywiow. Mamy zatem cztery ywioy wewntrz Wielkiej Tablicy i po cztery kolejne ywioy
wewntrz kadego ywiou. Skomplikowane? Wcale nie. Wystarczy, pokolorowa tablic i wszystko
wyglda bardzo przystpnie. ywioy wiartek s ustalone na tej samej zasadzie, co ywioy tablic.
Zatem, lewa grna wiartka to powietrze, prawa grna to woda, lewa dolna - ziemia i ogie w
dolnej prawej.

Dziki takiemu podziaowi mamy w sumie 16 ywiow:


- powietrze powietrza;
- woda powietrza;
- ziemia powietrza;
- ogie powietrza;

- powietrze wody;
- woda wody;
- ziemia wody;
- ogie wody;
- powietrze ziemi;
- woda ziemi;
- ziemia ziemi;
- ogie ziemi;
- powietrze ognia;
- woda ognia;
- ziemia ognia;
- ogie ognia.
Ale to nie wszystko. Krzye nie zostay pokolorowane, bowiem reprezentuj one pity ywio ducha (eter), ktry rwnie manifestuje si we wszystkich czterech ywioach. Mamy wic nie tylko
ducha ognia, ziemi, wody i powietrza, ale te ducha kadej pojedynczej wiartki, czyli ducha ognia
ognia, ducha powietrza ziemi, ducha wody ognia itp. Przyjrzyjmy si temu bliej.

Tablica Zjednoczenia
Na Czarnym Krzyu w centrum Wielkiej Tablicy widniej cztery imiona (powtrzone dwa razy):
EXARP, HCOMA, NANTA i BITOM. S to cztery enochiaskie Boskie Imiona (lub bstwa), ktre
wadaj tablicami ywiow. Z tych 20 liter zostaa natomiast skonstruowana tabela 4x5, zwana
Tablic Zjednoczenia, albowiem zawiera ona w sobie ca Wielk Tablic.

Jak mona si domyla po kolorach, EXARP rzdzi tablic powietrza, HCOMA tablic wody, NANTA
tablic ziemi, a BITOM - ognia. Jest to jednak nieco bardziej skomplikowane. Gdy wemiemy te
Boskie Imiona pod lup, widzimy, e ich pierwsze litery s przypisane do ducha, a kada kolejna do
jednego z czterech ywiow. Przykadowo, E z EXARP rzdzi ca tablic powietrza, bowiem jest
przypisany do jej elementu ducha. X z EXARP odpowiada z kolei wiartce powietrza w tablicy
powietrza. I tak samo jest w przypadku A, R oraz P, ktre rzdz kolejno wod powietrza, ziemi
powietrza i ogniem powietrza. Oczywicie to samo dotyczy wszystkich pozostaych imion z Tablicy
Zjednoczenia, co ilustruje poniszy obraz.

Nim przejd dalej, chciabym poruszy jeszcze jeden wany temat. Niewtpliwie, bardziej
spostrzegawcza cz z was zauwaya, e niektre litery na Tablicy Zjednoczenia powtarzaj si.
Wic jak to jest? Litera "A" raz jest wod powietrza, raz ogniem wody, a jeszcze innym razem
ogniem ziemi? Nie. Aby lepiej si temu przyjrze, wtajemnicz was w kolejny dodatek Zakonu
Zotego Brzasku, a mianowicie - cite piramidy. Jak wida na poniszej ilustracji, kada litera
tablicy ma cztery rne atrybucje (4 ciany piramidy). Wobec tego, kada z nich jest unikalnym
jednoliterowym anioem.

10

Wizja Kelley'ego i pozyskiwanie imion z tablic


Letniego poranka, gdy Kelley sobie smacznie spa, przyby do niego anio Ave i budzc go wywoa u
niego wizj. W wizji tej zobaczy cztery zamki, z bram ktrych wyaniay si kolorowe tkaniny
(kada w innym kolorze). S to oczywicie nasze cztery tablice ywiow. Nastpnie z zamkw
zaczy wychodzi rne postacie. Najpierw wysza czwrka trbaczy (po jednym z kadego zamku).
Tymi grajkami s cztery enochiaskie pieczcie, ktre symbolizuj cztery tablice, a ktre otrzymali
Dee i Kelley. Z kolei, z pomoc tych pieczci i Sigillum Dei Aemeth, Zakon Zotego Brzasku
skonstruowa imiona czterech Wielkich Krlw Elementw. Metod pozyskiwania imion z Sigillum
opisz innym razem, tymczasem poniej ilustracja przedstawiajca 4 pieczci i odpowiadajce im
imiona krlw tablic.

Za czterema trbaczami z zamkw wyszy po 3 postacie dzierce chorgwie, ktrych natura to "3,
4 i 5". Oznacza to potrjne imi Boga. Jak pokazuje ilustracja poniej, imi to pozyskuje si
poprzez czytanie od lewej kolejno trzech, czterech i piciu liter znajdujcych si na poziomej belce
centralnego krzya w tablicach ywiow. Czyli, przykadowo, w tablicy powietrza bdzie to ORO
IBAH AOZPI, za w tablicy wody - MPH ARSL GAIOL. Te potrjne imiona panuj nad Boskimi Imionami
z Tablicy Zjednoczenia, wic i nad tablicami ywiow.

Kolejnymi postaciami, jakie pojawiy si w wizji Kelley'ego byo 6 seniorw (przy czym, naley
pamita, e liczba ta odnosi si do jednego zamku, wic w sumie seniorw jest 24). Zostali oni
przypisani do 6 planet i maj oni we wadaniu powizane z nimi sfery yciowe. Jednoczenie, ze

11

wzgldu na du inteligencj, s oni wietnymi rdami wiedzy korespondujcej z ich planetami.


Ich imiona wyodrbnia si tak jak wczeniej - z centralnego krzya w tablicach ywiow,
zaczynajc od jego rodka, idc 7 liter w jednym z 6 kierunkw. Na przykad, imi starca Jowisza w
tablicy wody to SAIINOU, imi starca Saturna w tablicy ognia brzmi ARINNAP, a senior Marsa z tej
samej tablicy bdzie si nazywa AAETPIO. Naley pamita, e imiona seniorw/starcw zawsze
maj 7 liter. Poniej ilustracja ukazujca jak tworzy imiona istot poszczeglnych planet.

Zaraz za szstk starcw poda krl. Aby nie myli krlw z Wielkimi Krlami Elementw, nazywa
si ich czasem "solarnymi", wszak reprezentuj oni astrologiczne Soce. Ich imiona otrzymuje si
poprzez spiralne okrenie rodka krzya, zaczynajc od litery na lewo od rodka, idc wedug
ruchu wskazwek zegara. [To centralne pooenie jest o tyle ciekawe, e w czasach spisywania tego
magicznego systemu panowaa teoria geocentryczna. Nawet Dee opisa swoj "Monad
Hieroglificzn" w oparciu, e wszystkie planety (w tym Soce) kr wok Ziemi.] Tak jak
poprzednio, jego imi powinno mie 7 liter, co tworzy mae komplikacje, bowiem mona je wtedy
stworzy na dwa sposoby - jak pokazuj ilustracje poniej. Wtedy np. solarny krl tablicy wody
moe mie na imi albo RAAGIOS albo RAAGIOL. Istnieje te wersja z 8-literowym imieniem krla,
wtedy imi krla wody brzmiaoby RAAGIOSL. Wydaje si to logiczne, bowiem istnieje w
enochiaskiej hierarchii niepisana zasada, e dusze imi to i wiksza inteligencja istoty. A
przecie krl powinien mie przewag nad podlegymi mu seniorami.

Rzadko si o tym wspomina, ale za krlem szo piciu ksit. Zazwyczaj pomija si ten element,
zamiast tego skupiajc si na nastpnych w kolejnoci piciu krzyach (jednym wikszym i czteroma
mniejszymi, na ktrych znajdywao si po 10 twarzy "jakby-ludzkich", ktre Zoty Brzask przypisa
pniej do 10 sefirot Drzewa ycia - std nazwa "krzye sefirotyczne"). A przecie te krzye nie s
niczym specjalnym - to centralny krzy i cztery kalwaryjskie, ktre wida na kadej z czterech
tablic. By moe wiele osb ignoruje istot ksit dlatego, e pozyskuje si ich imiona ruchem
spiralnym z krzyy kalwaryjskich, podczas gdy s tylko cztery takie w kadej tablicy. Gdzie zatem

12

zagin pity ksi? Niektrzy twierdz, e jest nim siedmioliterowa wariacja imienia solarnego
krla, jednake wedug tego, co napisaem wczeniej o dwch formach imienia krla, mielibymy
ich wtedy szeciu. Jakby nie byo, wci moemy zlokalizowa czwrk. Przykadem niech bd
imiona ksit z tablicy ziemi: NAAGN, OADAN, RAIAB oraz LOIMP. Kim jest pity ksi? Pozostaje
to jedn z wielu zagadek Magii Enochiaskiej.

Na kocu caej tej drobnej armii szo "szesnastu dyspozytorw". Powszechnie przyjo si, e s to
tzw. anioy suebne, ktrych imiona znajduj si w horyzontalnej linii pod poziom belk
kalwaryjskiego krzya. Przykadowo, w wiartce powietrza tablicy powietrza czwrka suebnych
aniow to: CZNS, TOTT, SIAS i FMND. Mona te wyduy te imiona o czstk ducha z pionowej
belki sefirotycznego krzya, dodajc im tym samym inteligencji. Ich imiona brzmiayby wtedy tak:
CZONS, TOITT, SIGAS i FMOND.

Takie wyduanie imion okazuje si by bardzo praktyczne, albowiem braki intelektualne


przejawiaj ju nawet czteroliterowe istoty enochiaskie, co czyni je dosy trudnymi w kontakcie. Z
zaoenia, anioy te maj wykonywa polecenia, wic ta inteligencja nie jest im a tak potrzebna,
jednakowo zwaajc na bezpieczestwo swoje i innych lepiej rozmawia z picioliterow istot.
Choby dla gupiej pewnoci, e dobrze zrozumie zlecone mu zadanie. Metod przyzywania aniow
napisz w jednym z przyszych artykuw, tymczasem wane jest, aby czytelnik wiedzia o dwch
anioach, ktre kontroluj wiartki tablic. Ich imiona pozyskuje si z pionowych (z gry na d) i
poziomych (z lewa na prawo) linii kalwaryjskich krzyy. Anio z pionowej belki (na poniszej
ilustracji oznaczony cyfr 1) suy do przywoywania aniow suebnych, natomiast anio z belki
poziomej (oznaczonej cyfr 2) do wydawania im polece. Czyli, jeli chcesz np. przywoa anioa
TO(G)CO (lub jakiegokolwiek innego z wiartki powietrza tablicy wody), powoujesz si na
szecioliterowe imi OLGOTA, za do wydawania mu polece powoujesz si na picioliterowe imi
AALCO. W innym przykadzie, przywoujc anioa SIOSP, z wiartki ognia tablicy ognia, powoujesz
si na imiona RZIONR i NRZFM.

Sprawa 16 dyspozytorw nie jest jednak taka prosta. Wewntrz wiartek istnieje jeszcze wiele
innych aniow. Za przykad mog posuy cheruby - anioy (rzdzce wszystkimi innymi anioami w
wiartkach), ktrych imiona znajduj si nad poziom belk kalwaryjskich krzyy. Pozornie wydaje
si, e imion tych jest przecie tylko czwrka na ca tablic ywiou (po jedno na wiartk).
Dochodzi tu jednak kolejny mechanizm pozyskiwania imion z tablic, a mianowicie - permutacje.
Kade imi mona bowiem zapisa w czterech rnych formach. Tak dla przykadu wemy cheruba z
wiartki wody tablicy ziemi, ktrego imi podstawowe brzmi PHRA. Jeli zaczniemy to imi od
drugiej litery, przenoszc pierwsz na koniec, otrzymujemy imi HRAP. I tak samo przesuwajc

13

pocztkow liter o jeden do przodu uzyskujemy imiona RAPH i APHR. Innym przykadem moe by
cherub ziemi powietrza, ktrego imi TNBR mona przeksztaci rwnie w NBRT, BRTN oraz RTNB.

Oczywicie, tak jak w przypadku aniow suebnych, mona i tutaj doda anioowi kompetencji
poprzez wrzucenie do rodka litery z pionowej belki krzya. Wtedy wymieniony wyej TNBR w
czterech wariacjach wygldaby tak: TNABR, NBART, BRATN i RTANB. Ale to nie jedyna forma
"ulepszania" aniow. Jeli przyjrzycie si Czarnemu Krzyowi, zauwaycie, e Boskie Imiona z
Tablicy Zjednoczenia, ktre si na nim znajduj, s uoone w charakterystyczny sposb. Nie jest to
przypadkowe rozoenie. Jak wida, litery imion Boga le w linii z imionami czteroliterowych
cherubw i aniow suebnych. Anioy powiedziay, e moemy doda te litery z Czarnego Krzya
do imion aniow w ich linii. Czyli, liter "E" z imienia EXARP moemy doda do imion cherubw
powietrza powietrza, wody powietrza, powietrza wody i wody wody. Np. cherub powietrza
powietrza RZLA po dodaniu litery E zmienia si w ERZLA. A mona doda do niego jeszcze liter z
krzya kalwaryjskiego, co daje imi ERZILA. Innym przykadem moe by suebny anio powietrza
ognia, ktrego imi APST moemy zmieni w OAPST lub APLST oraz OAPLST Dziki powyszym
operacjom moemy czteroliterowego anioa przetransformowa w nawet szecioliterowego, co jest
naprawd duym awansem, biorc pod uwag to, e seniorzy maj imiona siedmioliterowe. O czym
jeszcze warto tutaj wspomnie, to to, e gdy anioy dyktoway owe metody, Dee i Kelley posiadali
jeszcze star wersj Wielkiej Tablicy, dlatego niektrzy twierdz, e to wanie jej powinno si
uywa przy wyej opisanych dziaaniach. A rnice mog by naprawd due. Choby ze wzgldu
na to, e tablice wody, ziemi i ognia w wersji z 1584 byy ze sob zamienione miejscami. Wyobra
sobie, jak wielkie zmiany wprowadza to w dodawaniu liter z Czarnego Krzya. Moim skromnym
zdaniem nie ma to jednak wikszego znaczenia. Gdyby do tej metody konieczna bya starsza Wielka
Tablica, to anioy nie podayby takiego samego ukadu liter na Czarnym Krzyu w jej nowej wersji.
Jest jeszcze jedna, cho cieszca si znacznie mniejsz popularnoci wersja 16 dyspozytorw.
Mianowicie, poprzez czytanie liter z wiartek w liniach pionowych (jak na ilustracji poniej). W ten
sposb otrzymujemy imiona tzw. wikszych aniow rzdzcych. Nazwa ta pasuje tylko czciowo,
bo cho s one w hierarchii ponad anioami suebnymi, to wci nad sob maj cherubw, nie
wspominajc ju o anioach z krzya sefirotycznego. Za przykad podam anioa C(Z)APOR z wiartki
ziemi tablicy ziemi. Jeli chodzi o te anioy, tu rwnie mona doda liter z poziomej belki krzya
kalwaryjskiego. Aczkolwiek sprawa z Czarnym Krzyem ma si ju mniej jasno. Wedug jednej
wersji, na pocztek imienia dodajemy liter z Tablicy Zjednoczenia, ktra rzdzi dan wiartk,
czyli np. dla ognia ognia bdzie to litera M z BITOM. Inna wersja podaje, e kady jeden z wikszych
aniow rzdzcych danej wiartki ma natur innego ywiou. Od lewej jest to kolejno: powietrze,
woda, ziemia i ogie (czyli ta sama kolejno, jak wykorzystuje si wszdzie indziej w tym
systemie). Wtedy anio MPNIX (z wiartki ziemi tablicy wody) bdzie zmieniony w CMPNIX, a nie w
MMPNIX - jak byoby w przypadku pierwszej wersji. Najlogiczniejsze wydaje si jednak dodanie liter
z poziomej belki Czarnego Krzya, czyli np. MPNIX zmieni si w NMPNIX. Jak wida, system Magii
Enochiaskiej w wielu miejscach daje swobod w interpretacji.

Wan uwag jest te to, e powysze metody permutacji moemy wykorzysta rwnie w imionach
z Tablicy Zjednoczenia. Przykadowo, EXARP to duchowy wariant powietrznego imienia Boga. Ale

14

mona te wyodrbni warianty czterech ywiow. Wtedy mamy powietrzny wariant powietrza XARPE; wodny wariant powietrza - ARPEX; ziemny wariant powietrza - RPEXA; oraz ognisty wariant
powietrza - PEXAR. A to jeszcze nie koniec! Czytajc imiona od gry do dou, otrzymujemy: EHNB
(duch ducha), XCAI (powietrze ducha), AONT (woda ducha), RMTO (ziemia ducha) i PAAM (ogie
ducha). Zgodnie z powyszymi metodami moemy wyodrbni cztery warianty kadego z tych imion.
Wemy np. EHNB, ktry jest powietrznym wariantem ducha ducha. Jeli za zapiszemy go jako
HNBE, uzyskujemy wodny wariant ducha ducha. I tak NBEH to wariant ziemny, a BEHN - ognisty. To
samo mona zrobi z kadym innym imieniem. Szalone, nie?

Wizj Kelley'ego koczy "nieskoczona ilo innych istot", ktre poday za wymienionymi powyej.
Pamitacie cite piramidy? Jakby tych ju opisanych byo nam mao, to w caej Wielkiej Tablicy
mamy w sumie jeszcze 644 unikalnych jednoliterowych aniow, ktrych moemy razem sumowa
(na nieskoczenie wiele sposobw!) i stworzy nieskoczenie wielk hierarchi istot. To oczywiste,
e niemoliwym jest opisanie tego wszystkiego. eby jednak ukoczy jako t ca enochiask
hierarchi, napisz o jeszcze jednym rodzaju istot wspomnianych przez anioy przy dyktowaniu
systemu. Mowa o niejakich "niegodziwych anioach", nazywanych te "kakodemonami". Ich imiona
tworzy si z dwuliterowych czci imion aniow suebnych (poniej ilustracja).

Przykadowym kakodemonem moe by IZ z wiartki powietrza tablicy ziemi. Niegodziwe anioy nie
nadaj si jednak do niczego konstruktywnego. Bdem jest myle, e mona ich uy do "zych
celw", bo nie mona ich uy do niczego, kompletnie. Te dwuliterowe istoty swoj inteligencj
przypominaj zwierzta, ktre podaj za instynktem. Nie mona z nimi porozmawia (nawet, jeli
doda si do ich imion litery z Czarnego Krzya), a co dopiero wyda im jakiekolwiek polecenie.
Odzwierciedlaj one nasze wszystkie wady. Nie powinno si ich przywoywa w adnym innym celu,
jak sptanie i odpdzenie. Inaczej mag moe samemu sobie zaszkodzi. Owego przywoania i
sptania dokonuje si poprzez odwrcone imiona z krzya kalwaryjskiego. Czyli, np. dla
kakodemona IZ uywamy aniow IOPGNA i XANNU.
To ju cao tej chorej hierarchii. Jak wida, jest cholernie zoona i nieatwym zadaniem bdzie
nauczy si z niej korzysta. Najlepiej by byo przeczyta cay ten tekst kilka razy i po prostu
prbowa wyszukiwa samemu imiona rnych aniow na Wielkiej Tablicy. Z praktyk stanie si to
banalnie proste. A wtedy, zamiast noszenia ze sob caej duchowej hierarchii zapisanej na wielu
kartkach, wystarczy ci jedna - z zapisan Wielk Tablic. Jeli chcesz lepiej zrozumie struktur
tablic, to dobrym pomysem jest wydrukowa sobie 4 puste tablice ywiow, po czym samemu je
wypeni i pokolorowa. Jest to rwnie doskonay sposb (poza licznymi odpdzaniami), aby
"dostroi si" do enochiaskiej energii. Ilustracj pustej tablicy i instrukcje dotyczce kolorowania
piramid opisaem w Dodatku 1.

15

Niebo i Ziemia - Enochiana w praktyce


W poprzednim rozdziale przedstawiem zoono tego systemu. Teraz przyjrzymy si jego
elementom z nieco innego punktu widzenia. Praktyka Enochiany jest bardzo prosta, ale zanim bd
mg pozwoli wam poczy swoje ziemskie umysy z istotami sfer niebiaskich, musz napisa
jeszcze kilka objanie. Gdy John Dee, ktry poza funkcj astrologa i doradcy suy krlowej
Elbiecie rwnie jako szpieg, prbowa wydoby od aniow informacje na temat planw
panujcego wtedy w Polsce krla Zygmunta III Wazy, uzyska odpowied, e istoty niebiaskie
postrzegaj Ziemi w zupenie inny sposb. Aby czytelnik mg skutecznie praktykowa Magi
Enochiask, bardzo wane jest, aby zrozumia, w jaki sposb, z punktu widzenia aniow,
wszystkie rzeczy na Ziemi wi si z tymi w Niebie.

91 czci Ziemi
Wedug aniow, nasz wiat dzieli si na 91 czci. Z podanych przez anioy informacji wiemy, e
kada z tych czci posiada osobn nazw ziemsk i osobn niebiask. Poniej przedstawiam ich
list. Dodatkowo, kada z nich posiada rwnie przypisane jedno z 12 mitycznych plemion Izraela,
panujcy rodzaj aniow oraz ilo ich "dobrych ministrw". Te informacje nie przydadz si zbytnio
w praktyce, wic nie bd ich tutaj zamieszcza - mona je znale w jednej z ksiek
wspomnianych ju w poprzednich artykuach. Co waniejsze, kada z podanych czci zawiera swj
wasny sigil. W jaki sposb si je otrzymuje? By moe cz z was zauwaya, e na Wielkiej
Tablicy znajduj si te wielkie litery, cho jest ich znacznie mniej ni tych maych. Litery te, jak
mona si domyla, to punkt, od ktrego si zaczyna - pierwsze litery siedmioliterowych
niebiaskich nazw danych czci Ziemi. Sigil wykrela si nastpnie poprzez podanie po kolejnych
literach, a dojdzie si do ostatniej. Poniej przedstawiam ilustracje znakw wszystkich czci
wykrelone na czterech tablicach ywiow. eby byo atwiej - s ponumerowane, jednake osobom
pocztkujcym polecam wydrukowa Wielk Tablic i samemu znale kad cz. Jest to bardzo
dobre wiczenie przygotowujce.
91 czci Ziemi:

16

Na powyszej tabeli zamieciem wycznie anielskie nazwy. Ziemskie nazewnictwo 91 regionw


podane przez anioy nie jest w peni jasne i wymaga dodatkowych objanie, jakich dokona niejaki
Robin E. Cousins. Aby nie przedua zbytnio tego tekstu, odsyam do jego artykuu na ten temat,
ktry mona znale we wspomnianej wczeniej wiele razy "Magiji Enochiaskiej" Lona Milo
Duquette, w dodatku trzecim.

Sigile na tablicy powietrza

17

Sigile na tablicy wody

18

Sigile na tablicy ziemi

19

Sigile na tablicy ognia

W zamieszczonej tabeli, jak i na ilustracjach tablic, mona zauway dodatkowe dwa kolory czerwony i fioletowy. Uyem ich, aby zobrazowa pewne istotne elementy. Po pierwsze - na
tablicach ywiow jest tylko 88 sigili, czyli trzech brakuje. Nale one do regionw oznaczonych
numerami 28, 29 i 30 (w tabeli zaznaczone kolorem fioletowym). Znaki tych trzech czci pozyskuje
si bowiem z Czarnego Krzya, ktry czy cztery tablice ywiow. Anioy nakazay Dee zabra z
prawego dolnego rogu tablicy wody liter "L" (ktra na oryginalnej tablicy bya odwrcona w lew
stron) i doda j do sowa EXARPH, tworzc w ten sposb siedmioliterow nazw 28 regionu.
Kolejne nazwy powstay za poprzez kombinacj kolejnych liter znajdujcych si na Czarnym
Krzyu. Sigilami tych trzech czci bd zatem: pionowa linia prosta skierowana w d - dla
Lexarph; kt prosty skierowany w praw stron, jak litera "L" - dla Comanan; oraz pozioma linia
prosta skierowana w prawo - dla Tabitom. Oczywicie, ze wzgldu na to, e cztery Boskie Imiona
ywiow znajduj si na Czarnym Krzyu dwukrotnie, mona dla kadego z trzech wymienionych
regionw stworzy te drugi wariant sigila, ktry bdzie lustrzanym odbiciem pierwszego.

20

Kolejn wan rzecz s czerwone linie, ktre z pozostawionych pojedynczych i podwjnych liter
tworz razem imi PARAOAN. Podobnie jak w przypadku litery "L", byy one pocztkowo odwrcone i
nie zostay uwzgldnione, gdy przekazywano informacje na temat 91 regionw. Paraoan mia by
przypisany do 65 czci Ziemi, w ktrej znajduje si Laxdizi. Znaczy to, e w rzeczywistoci
regionw jest 92, a nie 91. Co ciekawsze jednak, anio Ave wyraa si o Paraoan'ie bardzo
zowrogo, przypisujc mu wartoci niszczycielskiego ognia. O czym warto wspomnie, anielskie
nazwy 91/92 czci Ziemi to jednoczenie imiona ich wadcw. Powysza tabela, wraz z sigilami,
tworz zatem kolejn enochiask hierarchi duchow. eby jednak mc wykorzysta t wiedz,
musimy najpierw spojrze w Niebo.

30 Etyrw

Jak wspomniaem we wstpnej czci tej publikacji, etyry s to niebiaskie sfery, a ich liczba
wynosi 30. 91 czci Ziemi jest przyporzdkowanych do tych 30 etyrw w prosty sposb. Mianowicie,
najniszy (trzydziesty) etyr - TEX - zawiera w sobie cztery czci: 91, 90, 89 i 88, natomiast kady
kolejny wzwy zawiera po 3 nastpne czci. Czyli najwyszy etyr - LIL - obejmuje region 1, 2 i 3.
Daje to zatem po trzech wadcw na kady etyr z wyjtkiem TEX'u. Jak napisaem w pierwszym
artykule, do zwiedzania etyrw suy 19 zew, w ktrego pierwszej linijce, po sowach "Madriax ds
praf" oraz "chis Micaolz saanir caosgo..." wrzuca si nazw etyru. Czyli, np. dla etyru TEX zew
dziewitnasty zaczynaby si tak: "Madriax ds praf TEX chis Micaolz saanir caosgo...". I to waciwie
wszystko, co mwi o etyrach anioy w dziennikach Dee. Po podaniu nazw tych sfer niebiaskich
(ktre znajduj si na ilustracji powyej), anioy poegnay Dee i tym samym ukoczone zostao
pozyskiwanie systemu Magii Enochiaskiej. I co my mamy z tym zrobi? Anio Ilemese powiedzia:
"Tam znajduje si wszystko" - czy to znaczy, e w etyrach znajdziemy ca wiedz o tym systemie?
By moe. Z moich dowiadcze wynika, e jak najbardziej moliwe jest dowiedzenie si wielu
rnych rzeczy. Wystarczy usi lub pooy si wygodnie, rozluni si, oczyci umys i
przeczyta na gos zew, raz lub dwa razy. I to wszystko. Teraz ju tylko zamykasz oczy i oddajesz
si podry poprzez dziwne wizje w innym wymiarze.
Zwiedzajc etyry napotkasz rne symbole, ktre bd zalene od twojej wasnej psyche. Bd one
ukazywa (mniej lub bardziej bezporednio), co musisz zrobi, aby posun si na przd w rozwoju.
Musisz jednak pamita, e nie naley opiera si wizjom. Jeli co bdzie ci chciao zje pozwl mu. Jeli kto bdzie ci goni - daj si zapa. Gdy znajdziesz drzwi - otwrz je. Niech
wszystko dzieje si w swoim rytmie. Praktyk t powinno si zaczyna od najniszego etyru - TEX, a
nastpnie wspina si w gr, a napotka si jak barier. Etyry okrelaj poziom naszej
wiadomoci, wic jeli kto jest na poziomie 20, nie wejdzie wyej, dopki go nie opanuje. Jeli
kto, kto nie jest gotowy, na si sprbuje wej wyej, to nie otrzyma wizji, bd bd one bardzo
krtkie i niezrozumiae. Naley rozwija si stopniowo. Gdy napotkasz barier, powtarzaj operacj
zwizan z tym etyrem codziennie, a w kocu zrozumiesz lekcj i uda ci si przej dalej. W ten
sposb mona wykorzysta Magi Enochiask do samorozwoju i osignicia Boskoci. Wedug
adeptw Zotego Brzasku, dziesite niebiosa koresponduj z duchem (to wyjania, dlaczego imiona
wadcw w ZAX uzyskuje si z Czarnego Krzya), a wic, zwiedzajc je, przekracza si Otcha. Jest
to prawdopodobnie najszybszy sposb, aby tego dokona.

21

Zewy a Tablice
Zakon Zotego Brzasku dokona wiele interpretacji systemu otrzymanego przez Dee. Jedn z
najbardziej istotnych, a jednoczenie najbardziej krytykowanych, byo przypisanie 18 zeww do
tablic. Niektrym bardzo si to nie podoba, ale moim zdaniem to jedno z najwaniejszych dokona
tego Zakonu. Anioy nie powiedziay nic na temat zeww. Poday tylko ich tre i tumaczenia, co
samo w sobie nie daje adnych praktycznych zastosowa. Niektrzy prbuj samodzielnie
interpretowa zewy na podstawie otrzymanych przekadw, aczkolwiek nie widz w tym wikszego
sensu. W moim przypadku system wypracowany przez Zoty Brzask sprawdza si znakomicie.
Przejdmy jednak do sedna. Zoty Brzask powiza 2 pierwsze zewy z Tablic Zjednoczenia i kolejne
16 z Wielk Tablic. Czyli, gdy przyzywamy anioy z danej tablicy, najpierw aktywujemy j poprzez
recytacj zwizanego z ni zewu. Jest to bardzo logiczny system i wietnie dziaa w praktyce.
Aby uatwi wam rozumienie dziaania zeww, uoyem je w trzy grupy. Pierwsza grupa dotyczy
ywiou ducha, wic i Tablicy Zjednoczenia. Grupa druga to zewy suce do aktywacji tablic
ywiow. Natomiast w grupie trzeciej znajduj si zewy suce do aktywacji wiartek. Poniej
rozpiska.

Grupa 1 - Tablica Zjednoczenia:


Zew 1 - Suy do aktywacji Tablicy Zjednoczenia. Recytuje si go przed ewokacj aniow w niej
zawartych (EXARP, HCOMA, BITOM, XCAI, PAAM, AONT itp.).
Zew 2 - Recytuje si go po zewie 1. Suy do przywoania anioa EHNB, ktry jest najwyszym
imieniem w caej anielskiej hierarchii. Niektrzy uwaaj, e EHNB to enochiaski odpowiednik
kabalistycznego Metatrona.

Grupa 2 - tablice ywiow:


Zew
Zew
Zew
Zew

3
4
5
6

- aktywacja
- aktywacja
- aktywacja
- aktywacja

tablicy
tablicy
tablicy
tablicy

powietrza.
wody.
ziemi.
ognia.

Kady z tych zeww mona stosowa po zewach 1 i 2 lub jako pierwszy w caej operacji. Zewy te
aktywuj nie tylko cae tablice, ale te ich rodzime wiartki, czyli zew 3 aktywuje tablic powietrza
i wiartk powietrza. Zew 5 aktywuje tablic ziemi i wiartk ziemi. Itp.

Grupa 3 - wiartki ywiow:


Zew 7 - aktywacja wiartki wody tablicy powietrza.
Zew 8 - aktywacja wiartki ziemi tablicy powietrza.
Zew 9 - aktywacja wiartki ognia tablicy powietrza.
Zew 10 - aktywacja wiartki powietrza tablicy wody.
Zew 11 - aktywacja wiartki ziemi tablicy wody.
Zew 12 - aktywacja wiartki ognia tablicy wody.
Zew 13 - aktywacja wiartki powietrza tablicy ziemi.
Zew 14 - aktywacja wiartki wody tablicy ziemi.
Zew 15 - aktywacja wiartki ognia tablicy ziemi.
Zew 16 - aktywacja wiartki powietrza tablicy ognia.
Zew 17 - aktywacja wiartki wody tablicy ognia.
Zew 18 - aktywacja wiartki ziemi tablicy ognia.
Zeww tych uywa si po zewach z grupy drugiej. Np. jeli chcemy ewokowa ducha z wiartki
wody tablicy powietrza, to recytujemy najpierw zew 3, a potem zew 7. Ale gdy przywoujemy ducha
z wiartki ziemi tablicy ziemi, wystarczy ju sam zew 5.

22

Jak wida, jest to bardzo proste. Wystarczy przeczyta zewy, ktre zaczyem w Dodatku 3. Zanim
jednak przejd dalej, napisz jeszcze kilka sw o wymowie. Wiele osb studiuje dzienniki Dee
miesicami, aby nauczy si poprawnej wymowy zeww. Praktyka jednak potwierdza, e to nie jest
do niczego potrzebne. Niewane jak bardzo kaleczy si ten jzyk, zewy tak czy siak dziaaj!
Oczywicie, jeli chcesz, moesz szlifowa swoj wymow enochiaskiego. Ale nie powinno ci to
powstrzymywa od praktyki. Wymawiaj zewy tak, jak jest ci wygodnie. Podkrelam - wygodnie. Jeli
bdziesz sobie ama na nich jzyk, to negatywnie wpynie to na skupienie i rozlunienie. Moe
kiedy opisz jeszcze rne sposoby wymowy enochiaskiego, ale teraz wrmy do tematu praktyki.

Enochiaska taumaturgia
Poznalimy ju, w jaki sposb zgbia duchowe sfery i rozwija swoj wiadomo. Jednak, czasem
rozwj duchowy wymaga pewnych zmian w wiecie fizycznym. Aby zachowa harmoni, trzeba
wpywa magicznie na otaczajc nas rzeczywisto. Posu nam w tym anioy z hierarchii Wielkiej
Tablicy. Wobec tego, enochiask operacj magiczn mona podzieli na trzy czci:
1. Aktywacja tablic odpowiednimi zewami.
2. Ewokacja ducha.
3. Wydanie polecenia i odesanie.
Ad 1. Operacj najlepiej jest rozpocz jakim standardowym odpdzaniem (np. ryt pentagramu i
heksagramu) lub oczyszczeniem umysu poprzez medytacj. Poza tym, wyej opisaem ju, w jaki
sposb poszczeglne zewy aktywuj odpowiednie tablice, wic od razu przejdziemy do punktu
drugiego.
Ad 2. W rnych systemach ewokacji najczciej przywoywao si siy nisze powoujc si na siy
wysze. Ten sam mechanizm wykorzystujemy w ewokacji enochiaskiej. Wobec tego, w kadej
formie przywoania, naley zawsze zaczyna od gry hierarchii. Czyli:
A) Najpierw przywoujemy Boskie Imi z Tablicy Zjednoczenia (EXARP, HCOMA, NANTA, lub BITOM),
ktre wada wybran przez nas tablic ywiou.
B) Nastpnie, podporzdkowujemy sobie to enochiaskie Bstwo poprzez potrjne imi Boga (np.
ORO IBAH AOZPI, MPH ARSL GAIOL itp.).
C) Nastpnie, przywoujemy solarnego krla odpowiedniej tablicy (np. RAAGIOS, ICZHIHL itp.).*
D) Nastpnie, przywoujemy szeciu starcw (np. AAETPIO, HABIORO itp.).**
E) Nastpnie, przywoujemy ksicia wiartki (np. RIZOD, NAAGN, BVUDA itp.).*
F) Nastpnie, przywoujemy dwch aniow z krzya kalwaryjskiego (np. IDOIGO i ARDZA, ANGPOI i
UNNAX itp.).
G) Nastpnie, przywoujemy cheruba (np. ZIZA, RZLA, TDIM, lub ich permutacje i inne tym
podobne).*
H) Na koniec - przywoujemy jednego z aniow suebnych (np. AIRA, CZNS, OMGG itp.) lub aniow
z pionowych kolumn wiartki (BAORI, PMSIS, ASTSD itp.) i wydajemy mu polecenie.
* - Jeli ta istota bya celem naszej praktyki, koczymy w tym miejscu.
** - Gdy celem naszej operacji jest tylko jeden z szeciu starcw, to nie musimy przywoywa
pozostaej pitki.
Wyjtki od powyszej operacji stanowi dwa przypadki:
- Przywoanie Wielkiego Krla Elementw. Aby tego dokona, ewokujemy tylko istoty z punktw A i
B, po czym od razu przywoujemy Wielkiego Krla.
- Ewokacja kakodemonw. W tym wypadku, po ewokacji suebnego anioa, ktry znajduje si w
hierarchii nad danym kakodemonem, przywoujemy dwa odwrcone imiona z kalwaryjskiego krzya i
wtedy dopiero woamy imi kakodemona.
Uprzedzam jednak, e oba te wyjtki to praktyki zaawansowane i odradzam osobom pocztkujcym
zabieranie si za nie.

23

Powysz hierarchiczn ewokacj mona wykona normalnie, ukadajc samemu tre zaklcia.
Moe by ona we wasnym jzyku, ale mona te stworzy zaklcie w jzyku enochiaskim. Obecnie
jest wiele rnych sownikw enochiaskio-angielskich. Polecam zapozna si z "Complete Enochian
Dictionary" Donalda Laylocka, ktry z pord czytanych przeze mnie jest najlepszy. Mona te
skorzysta z gotowego tekstu, takiego jak np. opisany przez Lona Milo Duquette w "Magiji
Enochiaskiej". Osobicie korzystam z inwokacji Lona i wietnie si sprawdza, dlatego te
zamieszczam j poniej.
Wersja polska:
Inwokuj ci i poruszam tob, o, duchu (imi anioa docelowego).
Majc nad tob wadz, dziki mocy Najwyszego, nakazuj ci, aby przyby i by mi posuszny!
W imi (Najwysze imi z Tablicy Zjednoczenia; np. EXARP, HCOMA itp.);
a take w imi (potrjne imi Boga tablicy ywiou),
oraz w imi (imi solarnego krla tablicy ywiou),
oraz w imi (imiona szeciu starcw tablicy ywiow)
oraz w imi...
oraz w imi...
oraz w imi... (wypowiadasz tyle imion w hierarchii, ile bdziesz musia),
inwokuj ci i poruszam tob, o, duchu (imi anioa docelowego).
Wersja enochiaska: (polecam nauczy si jej na pami)
Ol vinu od zacam, Ils gah (imi anioa docelowego),
Od lansh vors gi Iad, gohus pugo ils niiso od darbs!
Dooiap (Najwysze imi z Tablicy Zjednoczenia; np. EXARP, HCOMA itp.);
od dooiap (potrjne imi Boga tablicy ywiou),
od dooiap (imi solarnego krla tablicy ywiou),
od dooiap (imiona szeciu starcw tablicy ywiow),
od dooiap...
od dooiap...
od dooiap... (wypowiadasz tyle imion w hierarchii, ile bdziesz musia),
Ol vinu od zacam, Ils gah (imi anioa docelowego).
Ad 3. Teraz, jeli jeszcze tego nie zrobie, wystarczy ju tylko zamkn oczy (cho to nie jest
konieczne, gdy jest si wywiczonym) lub spojrze w swoje magiczne zwierciado i podda si wizji
ukazujcych ci si aniow. Zwr si wtedy ponownie do tego, ktrego chcesz przywoa i
przywitaj si. Zadaj mu pytania kontrolne, aby upewni si, e masz do czynienia z waciw istot.
Zapytaj si o co chcesz lub wydaj polecenie, a nastpnie poegnaj go i zakocz rytua jakim rytem
odpdzajcym. Koniec.

Funkcje enochiaskich istot


We wczeniejszym rozdziale opisaem enochiask hierarchi i otrzymywanie imion aniow z tablic.
Tym razem skupi si na funkcji poszczeglnych grup. Anioy w tym okresie wyraay si bardzo
przejrzycie, dlatego tam, gdzie bdzie to moliwe, posu si przy tym cytatami z "True and
Faithful Relations".

Bstwa z Tablicy Zjednoczenia - w zalenoci od zwizanego z nimi ywiou, posiadaj spor


wiedz w rnych sferach ycia. Mog posuy do dywinacji, zarwno w przeszo, jak i w
przyszo.

Solarny Krl - anioy nie zdradziy wiele na temat krla, ale najprawdopodobniej posiada on tak
moc jak seniorzy, tyle e w obrbie Soca. Jest jednak inna ciekawostka zwizana z imieniem
krla. W poprzednim artykule pokazaem, e mona otrzyma dwa rne imiona krla, zalenie od
24

tego, na jakiej literze skoczymy jego imi. Podczas operacji 25 czerwca 1584r., anio Ave
powiedzia:

Moecie otrzyma BATAIVA lub BATAIVH. Musicie wybra tylko jedn, albo A, albo
H. A - przyjazny, a H - skrajnie przepisowy.
Odnosi si to do dwch wersji krla: jeden miosierny, a drugi surowy. Kada wersja ma zatem
swoj nieco odrbn funkcj.

Szeciu seniorw - 26 czerwca 1584 r., Ave powiedzia o seniorach tak:


szeciu seniorw: ktrzy daj wiedz o sprawach ludzkich i boskich, w zalenoci
od ich natury: na wschodzie jednego typu, na zachodzie innego, i tak samo z reszt
Czyli, senior Marsa tablicy ognia bdzie posiada wiedz z zakresu Marsa pod wpywem ognia.

Cheruby
Cheruby maj inne umiejtnoci, w zalenoci od wiartki, w ktrej si znajduj.
- wiartki powietrza - "Mieszanie naturalnych substancji ley w gestii czterech aniow nad
pierwszym krzyem."
- wiartki wody - "Po drugie, przenoszenie z miejsca na miejsce, ktre ley w gestii aniow
drugiego krzya."
- wiartki ziemi - "Po trzecie, wszystkie formy sztuki i rzemiosa nale do aniow trzeciego
krzya."
- wiartki ognia - "Nie ma takiego (...) czowieka na Ziemi, ktrego nadania imienia, trwania, i
koca, nie ma w tych Tablicach."

Anioy suce
Anioy suce, tak samo jak cheruby, maj inne umiejtnoci, w zalenoci od wiartki, w ktrej
si znajduj
- wiartki powietrza - "Pierwsze spord kadej czwrki, s krzyami od uzdrawiania."
- wiartki wody - "Maj moc dotyczc Metali, znajdywania ich, mieszania i ich zastosowa."
- wiartki ziemi - "Trzeci krzy jest krzyem transformacji."
- wiartki ognia - "Czwarty jest krzy stworze yjcych w ywioach, jak wy to mwicie.
Pierwszy anio powietrza.
Drugi - wody.
Trzeci - ziemi.
Czwarty - ycia, lub ognia rzeczy, ktre yj."
Naley pamita, e chodzi tu o wiartki, a nie tablice. Czyli aniow od uzdrawiania znajdziemy w
wiartkach powietrza we wszystkich czterech tablicach. Ludzie czsto to myl, dlatego chciaem
to podkreli. Jeli chodzi o istoty z krzyw kalwaryjskich oraz potrjne imiona Boga, to ich
funkcje opisaem ju wczeniej, wic nie bd si powtarza. W kadym razie, to ju wszystko z
tego, co anioy mwiy o mocach istot enochiaskich. Caa reszta to wasna interpretacja i
osobiste dowiadczenia. System ten peen jest zagadek, ktre a prosz si, aby je rozwiza. Na co
wic czekasz? Masz ju ca potrzebn wiedz do poczenia Ziemi i Nieba, wic bierz si do roboty!

25

Dodatek 1 Kolorowanie tablic

Wypenianie tablic enochiaskich to bardzo dobre wiczenie, pozwalajce na byskawiczne


zrozumienie tego systemu. Jednake, o czym musz was uprzedzi, czytelnik musi posiada co
najmniej podstawow wiedz z astrologii i Kabay, na ktrej opiera si wiele przyporzdkowa. Nie
wyobraam sobie, by ktokolwiek by w stanie osign sukces w tym wiczeniu bez znajomoci
symboli astrologicznych ywiow, planet, czy znakw zodiaku, albo nie znajc formuy
Tetragrammatonu. Postaram si jednak opisa wszystko tak, aby nawet osoby niewtajemniczone w
te nauki byy w stanie wypeni swoj tablic. Powyej znajduje si ilustracja pustej tablicy
ywiou. Zapisz j sobie na dysku i wydrukuj czterokrotnie. Nie zapomnij kredek. Zanim przejdziemy
do instrukcji wypeniania tablic, chciabym podkreli jeszcze, e istnieje bardzo wiele rnych
systemw przyporzdkowywania kolorw do cian piramid. Poniej przedstawiam schemat, ktrego
bd uywa w pniejszych tumaczeniach.

26

ywioy:
Duch - biay
Powietrze ty
Woda niebieski
Ziemia czarny
Ogie czerwony

Planety:
Ksiyc fioletowy
Merkury pomaraczowy
Wenus zielony
Soce ty
Mars czerwony
Jowisz niebieski
Saturn granatowy

Znaki zodiaku:
Powietrzne: Waga, Wodnik, Blinita ty
Wodne: Rak, Skorpion, Ryby niebieski
Ziemne: Kozioroec, Byk, Panna czarny
Ogniste: Baran, Lew, Strzelec czerwony

Sefiry Drzewa ycia:


1 biay
2 szary
3 granatowy
4 niebieski
5 czerwony
6 ty
7 - zielony
8 pomaraczowy
9 fioletowy
10 - czarny
Oczywicie moesz zmieni te kolory na dowolne odpowiadajce tobie. Jeli chcesz, moesz np.
rozrni trzy jakoci ywiow w zodiaku osobnymi kolorami. Zakon Zotego Brzasku, na przykad,
zodiakom przypisa kolory z mandali Rokrzya. Moesz te kolor czarny ywiou ziemi zastpi
zielonym, a dziesit sefir oznaczy czterema odpowiadajcymi jej kolorami Skali Krlowej
(czarnym, oliwkowym, cytrynowym i rdzawym). Zrb jak uwaasz.
Aby wyjanienia byy moliwie najbardziej przejrzyste, bdziemy teraz po kolei skupia uwag na
pojedynczych czciach tablicy. Zacznijmy od Czarnego Krzya, z ktrego zostaa uoona Tablica
Zjednoczenia. Jej piramidy wida byo ju w poprzednim rozdziale. Skada si ona z 20 liter i
reprezentuje ywio ducha w rnych wariantach. ywio ducha ukazany jest w kolorze biaym i
znajduje si w grnej i dolnej cianie kadej piramidy na Tablicy Zjednoczenia. Prawa ciana
ukazuje ywio nadrzdny danej litery, natomiast lewa okrela ywio podrzdny. Std imi EXARP,
ktre ma w sobie 6 ywiow powietrza i 11 ywiow ducha jest powietrznym imieniem Boga.
Czytane jako ARPEX bdzie natomiast wodnym wariantem tego imienia, bo zaczyna si od litery A,
ktrej drugorzdnym ywioem jest woda. W przypadku imion pionowych, pierwszorzdna jest
ciana lewa, poniewa ukazuje ona esencj ywiou. W przypadku XCAI bdzie to esencja powietrza
w jego czterech formach, ktre mona osign poprzez permutacje. Mam nadziej, e jest to
zrozumiae.
Przejdmy teraz do tablic ywiow. W centrum kadej z nich znajduje si biay krzy, ktry
reprezentuje ich ducha. Krzy ten skada si z 36 piramid, co koresponduje z 36 dekanatami. Jak
sugeruje sama nazwa, dekanaty to dziesicio-stopniowe czci krgu zodiaku. Mamy zatem po trzy
dekanaty na kady znak zodiaku. Kady dekanat jest natomiast rzdzony przez jedn z siedmiu

27

astrologicznych planet. W systemie chaldejskim (ktry aplikuje si do systemu enochiaskich tablic)


pierwsze trzy dekanaty nale do znaku Barana, a pierwszy z nich ma nad sob planet Marsa.
Kolejne planety s przyporzdkowywane wedug standardowej kolejnoci Saturn, Jowisz, Mars,
Soce, Wenus, Merkury, Ksiyc. Drugi dekanat Barana bdzie wic rzdzony przez Soce, a
trzeci przez Wenus. Na poniszej ilustracji wszystkie dekanaty i ich wadcy.

Znak
Jako
Baran
Kardynalna
Byk
Staa
Blinita
Zmienna
Rak
Kardynalna
Lew
Staa
Panna
Zmienna
Waga
Kardynalna
Skorpion
Staa
Strzelec
Zmienna
Kardynalna Kozioroec
Wodnik
Staa
Ryby
Zmienna

0-10
Mars
Merkury
Jowisz
Wenus
Saturn
Soce
Ksiyc
Mars
Merkury
Jowisz
Wenus
Saturn

10-20
Soce
Ksiyc
Mars
Merkury
Jowisz
Wenus
Saturn
Soce
Ksiyc
Mars
Merkury
Jowisz

20-30
Wenus
Saturn
Soce
Ksiyc
Mars
Merkury
Jowisz
Wenus
Saturn
Soce
Ksiyc
Mars

Wrmy teraz do samego centralnego krzya. Grne ciany piramid, z ktrych si skada, przypisane
s do ducha. Dolne do ywiou tablicy. Lewa ciana to znak zodiaku dekanatu, za prawa planeta
w ktrej wadaniu si znajduje. Przyjrzyjmy si teraz budowie krzya. Jak byo opisane w
poprzednich rozdziaach, skada si on z trzech linii: Ojca (pionowa z lewej), Syna (pionowa z
prawej) i Ducha witego (pozioma). Kada z tych trzech linii reprezentuje trzy jakoci ywiow,
ktre rwnie zawarem w powyszej tabeli. Linia Ojca to znaki kardynalne, linia Syna - znaki
zmienne, a linia Ducha witego to jako staa. Kolejno znakw zaley od ywiou tablicy.
Przykadowo, na tablicy ognia pierwsze 3 od gry na linii Ojca bd dekanaty Barana, a dalej bd
one i (w grupach po trzy) wedug sekwencji zodiaku (ogie, ziemia, powietrze, woda), czyli
kolejno: Kozioroec, Waga, Rak. Na linii Syna i linii Ducha witego (od lewej do prawej) dziaa to
tak samo. Centralny krzy naszej tablicy ognia w kolorach (ustalonych wczeniej) wygldaaby
zatem tak:

28

Nim przejdziemy dalej, trzeba zwrci jeszcze szczegln uwag na to, e w kadej tablicy
kolejno dekanatw bdzie nieco inna, poniewa bd si one zaczyna od znakw w ywioach im
przynalenym. Np. na tablicy wody linia Ojca bdzie zaczyna si (od gry) od znaku Raka.
Kolejno zmienia si tak jak w permutacjach, czyli jeli wzilimy wod z koca i dalimy na
pocztek, otrzymujemy tak sekwencj: woda, ogie, ziemia, powietrze co wida na ilustracji
poniej:

Nastpne w kolejnoci s krzye sefirotyczne. Ich nazwa pochodzi od tego, e skadaj si one z 10
kwadratw, ktre koresponduj z 10 sefirami Drzewa ycia, w sposb, jaki jest ukazany na ilustracji
poniej.

Kolorami poszczeglnych sefir naley zabarwi dolne cianki piramid krzya. Grne nale natomiast
do ywiou ducha. ciany lewe reprezentuj ywio tablicy, a prawe - ywio wiartki, w ktrych si
znajduj. Czyli, sefirotyczny krzy wiartki ognia tablicy powietrza bdzie wyglda tak, jak na
ilustracji poniej. Gdyby by to natomiast krzy z wiartki wody ziemi, lewa cianka kadej piramidy
byaby czarna, a prawa niebieska.

29

Teraz najbardziej skomplikowany element tego systemu, a mianowicie kwadraty imion cherubw.
Dotychczas wiele osb popenio ogromne bdy w tym miejscu, przez co wikszo pokolorowanych
piramid dostpnych w Internecie jest bdna. Jest tak dlatego, e bazuj one na ilustracjach tablic
z Liber Chanokh, w ktrych kolejno pewnych ywiow zostaa zmieniona. Uwaam, e by to
celowy zabieg Crowleya, aby wprowadzi w bd nieuwanych adeptw. Uwaam tak, poniewa w
swojej ksice wyjtkowo nie opisa metody przyporzdkowa cian wanie tych piramid i odesa
do The Golden Dawn Israela Regardiego. W ten sposb osoby, ktre chciay i na atwizn i nie
posuchay instrukcji Crowleya, zamiast tego bazujc na ilustracjach z ksiki, stworzyy
nieprawidowe tablice. Jeli po skoczeniu wypeniania swoich tablic bdziesz chcia je sprawdzi,
to ilustracje prawidowo przyporzdkowanych cian piramid znajdziesz w Magiji Enochiaskiej
Lona Milo Duquette, w dodatku czwartym.
Grne ciany w cherubicznych piramidach s przypisane do ywiou tablicy, podczas gdy dolne - do
ywiou wiartki. Najtrudniejsze okazuj si jednak ciany boczne, ktre obie (prawa i lewa) maj
ten sam ywio. S one powizane z formu Tetragrammatonu - JHWH. Dla osb
niewtajemniczonych, pozwol sobie wyjani, e Tetragrammaton to inaczej czteroliterowe imi
i jest to kabalistyczny klucz do czterech elementw. Litera J reprezentuje ogie, H wod, W powietrze, a H (kocowe) ziemi. Imi to mona zapisa na kilka rnych sposobw, tworzc jego
rne warianty, ktre koresponduj z cherubami. Na poniszej ilustracji pokazane s formuy JHWH
przypisane do poszczeglnych cherubicznych imion wiartek. Strzaki pokazuj tylko kierunek
podstawowej sekwencji ywiow formuy JHWH(k) (ogie, woda, powietrze, ziemia). Nie s wane.

30

Dziki takiemu rozoeniu liter na tablicy sprawimy, e litery najbardziej na zewntrz bd


przypisane do tego samego ywiou, co dana wiartka. Aby lepiej to zrozumie, wemy za przykad
wiartk ognia powietrza, ktrej krzy pokolorowalimy wczeniej. ciana grna bdzie jak ywio
wiartki czerwona, za ciana dolna ta, jak ywio tablicy. Wedug powyszego schematu
Tetragrammu, do tego cherubicznego imienia przypisana jest formua HWH(k)J, czyli kolejno: woda,
powietrze, ziemia i ogie. W taki sposb przypisujemy ywioy do cian bocznych i otrzymujemy
kolory takie, jak na ilustracji poniej. Dziki takiemu przypisowi, piramida zwizana gwnie z
ogniem bdzie po prawej stronie, tak jak wiartka ognia jest po prawej stronie u dou kadej z
tablic.

Zdaj sobie spraw, e moe to by nie do koca zrozumiae, wic wemy jeszcze jeden przykad.
Niech bdzie to cherub z wiartki ziemi ziemi. Przypisana do niego formua to H(k)WHJ, czyli:
ziemia, powietrze, woda i ogie. Zatem piramida najbardziej po lewej bdzie mie ciany boczne
czarne, nastpna w kolejnoci ciany te, kolejna niebieskie, a ostatnia czerwone. Mamy tu
zupenie odwrotn sekwencj ywiow ni w podstawowej formule JHWH(k), poniewa litery
zostay uoone w inny sposb. Dziki temu, ywio ziemi znajduje si najbardziej na lewo, czyli tak
jak wiartka ywiou ziemi. Jeli dalej nie rozumiesz, kombinuj we wasnym zakresie, a stanie si
to dla ciebie jasne.
Skupmy si teraz na imionach aniow suebnych, tym samym koczc instrukcje kolorowania
tablic. Gdy zrozumie si piramidy cherubiczne, sprawa tych bdzie ju banalnie prosta. Lewe ciany
zawieraj ywio tablicy, za prawe ywio wiartki. Kada z cherubicznych liter rzdzi kolumn
liter znajdujc si pod ni i jednym poziomym rzdem w odwrotnej kolejnoci (idc od dou).
Czyli, w naszym poprzednim przykadzie wiartki ognia powietrza, cherubiczna litera wody rzdzi
kolumn najbardziej z lewej i najniszym rzdem. Litera powietrza rzdzi kolumn drug od lewej
(znajdujc si pod ni) oraz drugim od dou rzdem poziomym. Grna ciana przypisana jest do
ywiou pionowych kolumn, a ciana dolna do ywiou poziomych rzdw. Wemy na przykad jakie
imi sucego anioa. Niech bdzie to pierwszy z gry anio sucy ACCA. Kada z liter z lewej
bdzie pokolorowana na to, a z prawej na czerwono. Imi to znajduje si w rzdzie ognia, wic
dolna ciana jego liter bdzie czerwona. Litera A bdzie mie grn cian zabarwion na niebiesko,
bo naley do kolumny wody. Litera C bdzie mie gr t (kolumna powietrza). Druga litera C to
kolumna ziemi, wic grna ciana bdzie czarna. Ostatnia litera A to kolumna ognia - czerwona
ciana grna. Najlepiej zilustruje to chyba ponisza ilustracja.

31

Tak oto wypenilimy jedn wiartk. Wystarczy, e zrobisz teraz to samo z pozostaymi wiartkami
i krzyami, a uzyskasz wasne enochiaskie tablice. Pamitaj, e moesz uy zupenie innych
kolorw ni ja. Podobnie, wiele innych osb moe stosowa zupenie rne barwy, dlatego nie
powouj si na adne gotowe tablice. Jeli nie chcesz, nie musisz nawet wcale ich kolorowa.
Rwnie dobrze moesz po prostu narysowa na odpowiednich cianach symbole ywiow, planet lub
znakw zodiaku i te bdzie dobrze! Moesz nawet stworzy trjwymiarowe tablice, jak zrobi to
Lon Milo Duquette. Pamitaj, e ich wygld ma si podoba przede wszystkim TOBIE.

32

Dodatek 2 Pytania i odpowiedzi


Magia Enochiaska to jeden z najbardziej zoonych i tajemniczych (oraz skutecznych) systemw, w
zwizku z czym czsto spotyka si z wieloma pytaniami poruszajcymi dotyczce go kwestie.
Postaram si odpowiedzie na najczciej spotykane spord nich.
Jaka jest natura enochiaskich bytw?
Istoty enochiaskie to w rzeczy samej anioy, a jak wiemy z ksig Biblii, potrafi one by bardzo
brutalne i bezwzgldne. S one absolutnie posuszne Boskiej Woli, z tym e to mag jest tutaj
Bogiem.
Jakie s rnice pomidzy anioami enochiaskimi a kabalistycznymi?
Te pierwsze s przede wszystkim mniej inteligentne, a przy tym duo bardziej wpywowe. Natura
aniow kabalistycznych jest bardziej makrokosmiczna, a aniow enochiaskich mikrokosmiczna.
Czy alfabet enochiaski jest oszustwem? Na czym polega jego magiczno?
O ile jzyk enochiaski jest bardzo spjny i jego wymylenie graniczyoby z cudem, to sam alfabet
nie wykazuje adnych specjalnych waciwoci dowodzcych jego prawdziwo. S jednak pewne
formy praktyki scryingowej, ktre uywaj liter enochiaskich, i ich efekty s zblione do tych
otrzymywanych przez recytowanie zeww. Z wasnego dowiadczenia mog powiedzie, e
opisywanie rnych rzeczy z pomoc tego alfabetu daje nad nimi wiksz kontrol. Mona go zatem
wykorzysta w sposb podobny do run, zapisujc w nim afirmacje majce przynie jaki skutek.
Skd pochodzi nazwa tego systemu? Chodzi o zwizki z biblijnym Enochem?
Anioy powiedziay Dee, e wiedza, ktr mu przekazuj, jest t sam, ktr otrzyma Enoch
chodzcy z Bogiem. Jest to zatem i ta sama mdro, jak przekaza archanio Raziel Adamowi po
wygnaniu czowieka z Edenu.
Czym rni si enochiaska ewokacja od klasycznej salomonicznej?
Rnic jest generalnie bardzo wiele. Poczwszy od samej formy, ktra nie zawiera dugich zaklina,
ofiar, pieczci i krgw, skoczywszy na samej komunikacji, w ktrej anioy zazwyczaj wykonuj
wol maga bez adnego sprzeciwu, podczas gdy demony czsto kami i wykrcaj si od wszelakiej
pomocy magowi.
Czy enochia posiada zwizki z naukami kabalistycznymi?
Naturalnie! Tak jak mamy cztery tablice ywiow, tak mamy cztery kabalistyczne wiaty. Podobnie
cztery ywioy, ktre s w Magii Enochiaskiej po prostu bardziej szczegowo opisane. Myl, e
zwizki midzy enochi i Kaba najlepiej odsania Tarot. Cztery dwory to cztery wiaty i cztery
tablice ywiow. Centralne krzye to Asy, ktre s jednoczenie sefir Keter w kadym z czterech
wiatw, wyraajc najwysz esencj ywiou ducha. wiartki tablic to natomiast cztery karty
dworskie: Krl, Krlowa, Ksie (Rycerz) i Ksiniczka (Pa), ktre reprezentuj cztery mniejsze
wiaty, dzielce osobne Drzewa ycia kadego z czterech kabalistycznych wiatw.
Podobnie moemy te powiza Drzewo ycia z 30 etyrami i 91 czciami Ziemi, ktre po
podzieleniu daj nam 10 mniejszych Drzew, w ktrym najnisze posiada 91 cz w najniszej
sefirze Malkut i po jednej czci w kadej kolejnej sefirze. Przy czym, Keter w niszym Drzewie jest
portalem przenoszcym na jeszcze wysze Drzewo, w ktrym Malkut zawiera wszystkie czci Ziemi
zawarte w Drzewie poprzednim. Przykadowo, drugie najnisze Drzewo bdzie zawiera w Malkut
czci Ziemi od 91 do 82. W ten sposb moemy kade z 10 Drzew powiza z etyrami, co po
zamianie na sefiry daje nam po 3 etyry na sefir.

33

Czy Magia Enochiaska moe by negatywna w skutkach?


Tak. System ten jest bardzo skuteczny, co moe powodowa sytuacje, na ktre adept zwyczajnie
nie jest gotowy. Zwiedzanie wyszych etyrw czsto wie si z niszczeniem pewnych barier
umysowych, co enochiaskie wizje mog ukazywa w bardzo nieprzyjemny sposb. Praktyk bdzie
musia pogodzi si z pewnymi rzeczami, inaczej moe dozna uszczerbku na zdrowiu psychicznym i
fizycznym. Druga sprawa to to, e anioy nie dbaj o to, czy rzeczy, ktrych poda mag, przynios
mu szczcie, czy zrujnuj ycie one po prostu daj mu to, czego chce. Czsto yczymy sobie co
bez pomylunku, co powoduje przykre sytuacje w yciu. Niestety, ale to w gestii maga jest mylenie
o konsekwencjach swoich czynw.
Z jakiego powodu niektre odnogi Zakonu Zotego Brzasku (Servants of Light, Builders of the
Adytum) odrzucaj nauki Magii Enochiaskiej jako szkodliwe i zbdne?
W wywiadzie z 1996 roku Dolores Ashcroft-Nowicki, powaana czonkini S.O.L., opowiedziaa
przygody z Magi Enochiask jej przyjaciela. Powici on specjalny pokj na praktyk magii tego
systemu, w ktrym codziennie spdza po kilka godzin, a ktrego dnia po wejciu do niego zasta
wszystkie magiczne akcesoria poukadane w kcie. Po sprztaniu praktykowa dalej, ale sytuacja si
powtarzaa cigle znajdywa swoje rzeczy poukadane w stosik jedna na drug. Prbowa
wszystkiego, nawet egzorcysty, ale nie by w stanie zatrzyma tego zjawiska, wic ostatecznie si
przeprowadzi. Jest to jedna z sytuacji opisanego powyej praktykowania bez pomylunku. Jeli nie
bdzie do maga dociera, co anioy maj mu do przekazania, zmusz go do tego, by zrozumia. W
takich wypadkach przesuwanie obiektw nie jest dla nich niczym specjalnie trudnym.
Paul Foster Case, zaoyciel B.O.T.A., swj sprzeciw do Magii Enochiaskiej opiera gwnie na
pochodzeniu tego systemu. Nie podobao mu si na przykad to, e Kelley z zawodu by oszustem i
mg kontynuowa przekazywanie systemu tylko po to, by zarabia (bo jak wiemy, Dee paci mu
dosy spor na tamte czasy kwot). Przede wszystkim jednak, Case mia drobn obsesj na punkcie
bycia tru Rokrzyowcem, a niepewne rda nauk enochiaskich (i innych, ktre Mathers
zaadaptowa do systemu Zotego Brzasku) nie czyy si wedug niego z ide wewntrznego Zakonu
Rubinowej Ry i Zotego Krzya. Wykaza si przy tym niema hipokryzj (amic te przy tym
zasady stopnia Adeptusa Minora), wszak nie mona powiedzie, jakoby Rokrzyowcy uywali
Tarota, na ktrym opar nauki swojego Zakonu.
Na powyszych przykadach mona wysnu wniosek, e wiele osb po prostu boi si skutecznoci
Magii Enochiaskiej i jej owianej tajemnic genezy. Zaoyciele obu w/w stowarzysze susznie
zauwayli, e te same skutki mona osign innymi metodami w mniej gwatowny sposb. Co nie
znaczy, e naley ten system odrzuca, gdy jego skuteczno jest bardzo wartociowa, szczeglnie
dla zaawansowanych praktykw. A przecie nawet w samym Zotym Brzasku przed stopniem
Adeptusa Minor nie byo enochii prawie wcale.
Podajcy za naukami Franza Bardona twierdz, e uniwersalny jzyk umysu nie potrzebuje
form jzykowych, przez co uwaajc enochiaski jzyk za wymys. Jak si to ma do znacznych
efektw, ktre, jak twierdz, uzyskuj praktykanci enochii?
Rawn Clark stwierdzi, e enochiaskie istoty to tylko czci naszej psyche. Jest to jednak tylko
czciowo prawd. Faktem jest, e te anioy reprezentuj energie ksztatujce nasz psyche.
Problemem jest to, e ludzie czsto nie doceniaj wprawdzie ogromnych moliwoci, jakie ma
ocean energii, do ktrego dostp serwuj te istoty. Jzyk enochiaski wykorzystuje nasz psyche do
tego, aby podpi si do tych rnych potnych energii i mc je ukierunkowa. Przede wszystkim,
co rni enochi od Hermetyzmu jest to, e nie polega ona na przywoywaniu zewntrznych energii,
a na obdzieraniu siebie ze skorup, ktre je blokuj.
Jakie ksiki i materiay polecasz, pomagajce bardziej zgbi ten system?
Przede wszystkim, polecam wielokrotnie wspomnian ju Magij Enochiask Lona Milo Duquette.
Cho nie we wszystkich kwestiach zgadzam si z jej autorem, to w dalszym cigu jest to najbardziej
szczegowo i jednoczenie najbardziej przystpnie opisana ksika na temat tego systemu, jak
kiedykolwiek czytaem. To najlepsza ksika na pocztek. Dla osb bardziej zaawansowanych,

34

polecam zagbi si w oryginalne dzienniki Dee, a szczeglnie w A True and Faithful Relations.
Jest to jedyny sposb, aby zobaczy, jak to wszystko rzeczywicie wygldao. Jest to szczeglnie
przydatne dla osb, ktre chc wypracowa wasne podejcie do tego systemu. Nieocenion pomoc
s rwnie dokumenty H, S i T, Zakonu Zotego Brzasku. Wicej lektur zwizanych z Magi
Enochiask znajdzie czytelnik w Bibliografii na kocu tej publikacji.
Czy Magia Enochiaska moe by przypisana do koncepcji LHP?
Wiele zaley od tego, jak na to spojrze. Magia Enochiaska nie zawiera w swojej hierarchii adnych
typowo demonicznych istot. Kakodemony to reprezentacje najbardziej destruktywnych si
drzemicych w czowieku. Nie da si ich wykorzysta do niczego. Uwolnienie tych naszych
wewntrznych bestii moe oczywicie by rozwijajce, jeli celem praktyki bdzie ich sptanie.
Jednake, sama prba pracy w takiej formie moe by ju bardzo wyniszczajca dla praktyka. To
jak spenienie naszych wszystkich najwikszych koszmarw.
Z drugiej strony, enochiaskie anioy nie s jakie specjalnie wybredne i nie s przeciwne czynieniu
krzywdy innym ludziom. Maj one swj wasny sposb postrzegania rzeczywistoci i absolutnie nie
ley w nim ludzka moralno. Wic jeli skrcenie o gow haaliwego ssiada ma maga
poprowadzi do rozwoju, to czemu nie? Nie raz zdarzyo mi si te usysze od enochiaskich istot
niemie sowa, gdy zrobiem co gupiego. Magia Enochiaska nie jest zatem wcale taka sitana i
wietlista, jak mogoby si wydawa niektrym mionikom aniokw. Sdz te, e moliwe jest,
aby praktyk poprzez komunikacj z istotami z tablic (a w szczeglnoci z anioem EHNB) dotar
rwnie do innych enochiaskich stworze, reprezentujcych bliej nieznane czowiekowi formy
energii.
Co moesz powiedzie o efektach jako praktyk tego systemu?
Osobicie dowiadczyem przemieszczania si obiektw w niewyjanionych okolicznociach.
Osobicie dowiadczyem przepiknych i pouczajcych wizji. Osobicie dowiedziaem si wiele o
swoim wntrzu i siach budujcych ten wiat. Osobicie dowiadczyem te wielu przykroci ze
strony aniow. Ale, co najwaniejsze, osobicie widziaem, jak osoby pocztkujce dowiadczay
podobnych zjawisk, nie majc praktycznie adnego dowiadczenia w tej dziedzinie.

35

Dodatek 3 19 zeww
Zew 1
Ol sonf vorsg, goho Iad balt, lansh calz vonpho: sobra z-ol ror i ta Nazpad Graa ta Malprg Ds hol-q
Qaa nothoa zimz Od commah ta nobloh zien: Soba thil gnonp prge aldi Od vrbs oboleh grsam
Casarm ohorela caba pir Od zonrensg cab erm Iadnah Pilah farzm zurza adna Ds gono Iadpil Ds hom
Od toh Soba Ipam lu Ipamis Ds loholo vep zomd Poamal Od bogpa aai ta piap piamo-i od vaoan
ZACARe c-a od ZAMRAM Odo cicle Qaa Zorge, Lap zirdo Noco MAD Hoath Iaida.

Zew 2
Adgt v-pa-ah zongom fa-a-ip Sald vi-i-v L sobam I-al-prg I-za-zaz pi-adph cas-arma abramg ta talho
paracleda Q-ta lors-l-q turbs ooge Baltch Giui chis lusd orri Od mi-calp chis bia ozongon Lap noan
trof cors tage o-q manin Ia-i-don Torzu gohel ZACAR ca c-no-qod, ZAMRAN micalzo Od ozazm vrelp
Lap zir Ioiad.

Zew 3
Micma goho Piad zir com-selh a zien biab Os Lon-doh Norz Chis othil Gigipah vnd-l chis ta-pu-im Q
mos-pleh teloch Qui-i-n toltorg chis i chis ge m ozien dst brgda od torzul i li F ol balzarg, od aala
Thiln Os ne ta ab dluga vomsarg lonsa cap-mi-ali vors cla homil cocasb fafen izizop od mi i noag de
gnetaab vaun na-na-e-el panpir Malpirgi caosg Pild noan vnalah balt od vooan do o-i-ap MAD
Goholor gohus amiran Micma Iehusoz ca-ca-com od do-o-a-in noar mi-ca-olz a-ai-om Casarmg gohia
ZACAR vniglag od Im-ua-mar pugo plapli ananael Q a an.

Zew 4
Othil lasdi babge od dorpha Gohol G chis ge auauago cormp pd dsonf vi v-di-v Casarmi oali Map m
Sobam ag cormpo c-rp-l Casarmg cro od zi chis od vgeg dst ca pi mali chis ca pi ma on Ionshin chis
ta lo Cla Torgu Nor quasahi od F caosaga Bagle zi re nai ad Dsi od Apila Do o a ip Q-a-al ZACAR od
ZAMRAN Obelisong rest-el aaf Nor-mo-lap.

Zew 5
Sa pah zimii du-i-v od noas ta-qu-a-nis adroch dorphal Ca osg od faonts peripsol tablior Casarm
amipzi na zarth af od dlugar zizop z-lida caosagi tol torg od z-chis e si asch L ta vi u od iaod thild
ds peral hubar Pe o al soba cormfa chis ta la vis od Q-co-casb Ca nils od Darbs Q a as Feth-ar-zi od
bliora ia-ial ed nas cicles Bagle Ge iad i L.

Zew 6
Gah s di u chis em micalzo pil zin sobam El harg mir babalon od obloc samvelg dlugar malprg
arcaosgi od Acam canal so bol zar f-bliard caosgi od chis a ne tab od miam ta vi v od d Darsar sol
peth bi en B ri ta od zacam g mi calzo sob ha hath trian Lu ia he odecrin MAD Q a a on.

Zew 7
R a as isalman para di zod oe cri ni aao ial purgah qui in enay butmon od in oas ni para dial casarmg
vgear chirlan od zonac Lu cif tian cors to vaul zirn tol ha mi Soba Londoh od miam chis tad o des
vmadea od pibliar Othil rit od miam C no quol Rit ZACAR, ZAMRAN oecrimi Q a dah od o mi ca olz
aaiom Bagle pap nor id lugam lonshi od vmplif vgegi Bigliad.

36

Zew 8
Bazmelo i ta pi ripson oln Na za vabh ox casarmg vran Chis vgeg dsa bramig bal to ha goho i ad
solamian trian ta lol cis A ba i uo nin od a zi agi er rior Ir gil chis da ds pa a ox bufd Caosgo ds chis
odi puran teloah cacrg isalman loncho od Vouina carbaf Niiso Bagle auauaga gohon Niiso bagle
momao siaion od mabza Iad o i as mo mar poilp Niis ZAMRAN ci a o fi caosgo od bliors od corsi ta a
bra mig.

Zew 9
Mica oli bransg prgel napta ialpor ds brin efafafe P vonpho o l a ni od obza Sobca v pa ah chis tatan
od tra nan balye a lar lusda so boln od chis hol q C no quo di cial v nal aldon mom caosgo ta las
ollor gnay limlal Amma chiis Sobca madrid z chis ooanoan chiis auiny dril pi caosgin od od butmoni
parm zum vi C nila Daziz e thamz a-childao od mirc ozol chis pi di a i Collal Vl ci nin a sobam v cim
Bagle Iab baltoh chirlan par Niiso od ip ofafafe Bagle acosasb icorsca unig blior.

Zew 10
Coraxo chis cormp od blans Liucal aziazor paeb soba lilonon chis virq op eophan od salbrox cynixir
faboan U nal chis Coust ds saox co casg ol oanio yor eors vohim gizyax od math cocasg plo si molui
ds pa ge ip larag om droln matorb cocasb emna L patralx yolci math nomig momons olora gnay
angelard Ohio ohio ohio ohio ohio ohio noib ohio caosgon Bagle madrid i zirop chiso drilpa Niiso crip
ip nidali.

Zew 11
Ox i ay al holdo od zirom O Coraxo ds zddar ra asy od vab zir comliax od ba hal Niiso salman teloch
Casar man holq od ti ta z-chis soba cormf i ga Niisa Bagle abramg noncp ZACARe ca od ZAMRAN odo
cicle qaa Zorge lap zirdo noco Mad Hoath Iaida.

Zew 12
Nonci dsonf Babage od chis ob hubaio tibibp allar atraah od ef drix fafen Mian ar E nay ovof soba
do o a in aai i VONPH ZACAR gohus od ZAMRAM odo cicle Qaa Zorge, lap zirdo noco MAD Hoath
Iaida.

Zew 13
Napeai Babgen ds brin vx ooaona lring vonph doalim eolis ollog orsba ds chis affa Micma isro MAD
od Lonshitox ds ivmd aai GROSB ZACAR od ZAMRAN, odo cicle Qaa, zorge, lap zirdo noco MAD Hoath
Iaida.

Zew 14
Noromi bagie pasbs oiad ds trint mirc ol thil dods tolham caosgo Ho min ds brin oroch Quar Micma
bial oiad a is ro tox dsi vm aai Baltim ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, zorge, lap zirdo noco MAD,
hoath Iaida.

Zew 15
Ils tabaan li al prt casarman Vpahi chis darg dso ado caosgi orscor ds omax nonasci Baeouib od
emetgis iaiadix ZACAR od ZAMRAN, odo cicle Qaa, zorge, lap zirdo noco MAD, hoath Iaida.

37

Zew 16
Ils viuialprt salman blat ds acro odzi busd od bliorax balit dsin-si caosg lusdan Emod dsom od tli-ob
drilpa geh uls MAD zilodarp ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa, zorge, lap zirdo noco MAD, hoath
Iaida.

Zew 17
Ils do alprt soba vpa ah chis manba zixlay dodshi od brint Taxs hubaro tas tax ylsi, so bai ad I von
po vnph Aldon dax il od toatar ZACAR od ZAMRAN odo cicle Qaa zorge lap zirdo Noco MAD hoath
Iaida.

Zew 18
Ils Micail-z olprit ial prg Bliors ds odo Cusdir oiad o uo ars caosgo Ca sar mg La iad eran brints
cafafam ds iumd a q lo a do hi MOZ od ma of fas Bolp comobliort pambt ZACAR od ZAMRAN odo
cicle Qaa zorge lap zirdo Noco MAD, hoath Iaida.

Zew 19 Zew trzydziestu Etyrw


Madriax ds praf [tutaj wstaw nazw etyru, np. TEX] chis Micaolz saanir caosgo od fisis bal zizras
Iaida nonca gohulim Micma adoian MAD I a od Bliorb sa ba ooaona chis Luciftias peripsol ds abraassa
noncf netaa ib caosgi od tilb adphaht dam ploz tooat noncf gmi calzoma L rasd tofglo marb yarry I
DOI GO od tor zulp ia o daf gohol caosga ta ba ord saanir od christeos yr poil ti ob l Bus dir tilb
noaln pa id orsba od dodrmni zylna El zap tilb parm gi pe rip sax od ta qurlst bo o a pi S L nib m ov
cho symp od Christeos Ag tol torn mirc q ti ob l Lel, Tom paombd dilzmo aspian, Od christeos Ag L
tor torn parach a symp, Cord ziz dod pal od fifalz L s mnad od fargt bams omaoas Conisbra od
auauox tonug Ors cat bl noasmi tab ges Leuith mong vnchi omp tilb ors. Bagle Mo o o ah ol cord ziz
L ca pi ma o ix o maxip od ca co casb gsaa Baglen pi i tianta a ba ba lond od faorgt teloc vo v im Ma
dri iax tirzu o adriax oro cha aboapri Tabaori priaz ar ta bas. A dr pan cor sta dobix Yol cam pri a zi
ar coazior. Od quasb q ting Ripir pa a oxt sa ga cor. vm l od prd zar ca crg A oi ve a e cormpt TORZV
ZACAR od ZAMRAN aspt sibsi but mona ds surzas tia baltan ODO cicle Qaa Od Ozama plapli Iad na
mad.

38

Bibliografia
Casaubon, Meric, A True and Faithful Relations of What passed for many Years Between
Dr. John Dee and Some Spirits, London: 1659; The Antonine Publishing, 1974.
Crowley, Aleister, Liber Chanokh, Weiser Books, 2008.
Crowley, Aleister, Wizja i Gos, LAShTAL PRESS, 2011.
Crowley, Aleister, Lon Milo Duquette & Christopher Hyatt, The Enochian World of Aleister
Crowley: Enochian Sex Magick, New Falcon, 1991.
Dee, John, Monada Hieroglificzna, Okultura, 2012.
Duquette, Lon Milo, Magija Enochiaska, Illuminatio, 2013.
Duquette, Lon Milo, Magija Niska, Illuminatio, 2012.
Duquette, Lon Milo, Moje ycie z duchami, LAShTAL PRESS, 2014.
Duquette, Lon Milo, Tarot of Ceremonial Magick, Weiser Books, 1995.
Duquette, Lon Milo, The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford, Weiser Books,
2008.
Fortune, Dion, Mistyczna Kabaa, Ezoteric, 2005.
Godwin, David, Godwins Cabalistic Encyclopedia, Llewellyn Publications, 2002.
James, Geoffrey, The Enochian Magick of Dr. John Dee, Llewellyn Publications, 1994.
Kraig, Donald Michael, Magija Wspczesna: Dwanacie lekcji Wysokiej Sztuki Magicznej,
Illuminatio, 2011.
Laylock, Donald C., The Complete Enochian Dictionary: A Dictionary of the Angelic
Language as Revealed to Dr. John Dee and Edward Kelley, Weiser Books, 1994.
Peterson, Joseph, John Dees Five Books of Mystery, Red Wheel/Weiser, 2003.
Regardie, Israel, Complete Golden Dawn System of Magick, New Falcon, 1995.
Regardie, Israel, The Golden Dawn: The Original Account of the Teachings, Rites and
Ceremonies of the Hermetic Order, Llewellyn Publications, 2002.
Rowe, Benjamin, Enochian Temples, Black Moon Publishing, 1988.
Tyson, Donald, Enochian Magic for Beginners, Llewellyn Publications, 2002.
Zalewski, Pat, Golden Dawn Enochian Magic, Llewellyn Publications, 1990.
Internetowe publikacje:
Frater M.O., Wprowadzenie do Magiji Enochiaskiej.
Frater Goya, Enochiano - Magia Anglica.
Rowe, Benjamin, Bestia i Gwiazda: Wizja Otchani, 1984.
Rowe, Benjamin, Ksiga Seniorw, 1992.
Rowe, Benjamin, Podrcznik Magiji Enochiaskiej, 1998.
39