הזילנאוכיספ ארק םזילרוטקורטסהשכ – ןאקאל

הירוטסיה תצק
תנשב דלונ ,ןאקאל ק'ז 1901 תנשב .סירפב 1931 ידומיל תא םייס
תב ,תיטקדיד הזילנא רבע ןאקאל .הזילנאוכיספב ןיינעתהל לחהו הירטאיכיספה
ישארמ םימיל) ןייטשניוול לא ,תיתפרה תיטילנאוכיספה הרבחב ,םינש שש
ותחטבה !א לע .תוקולחמ אלמו רוכע היה ןייטשניוול םע רשקה ."ו#אה תי#ולוכיספ
יאקיטילנאכ הכמסה לבקיש רחאל ם# הזילאנאב $ישמי יכ ןייטשניוולל ןאקאל לש
יראמ ,ןוכמהמ ותדידיל זא בתכ םעוזה ןייטשניוול .תאז השע אלש ירה ,$ירדמ
%טראפאנוב
What you tell me of Lacan is depressing. He always constituted for me a source of
conflict: on the one hand, his lack of character, on the other, his intellectual value,
which I prize highly though not without violent disagreement. But the prolem is that
even though we had agreed that he would continue his analysis after his election, he
did not come ack. !ne does not cheat on so important a point without dire
conse"uences #let this remain etween us$.%
&
תנשב 19&3 'המ ,םירחא םיריע םיאקיטילנא רפסמ !וריב ,ןאקאל שרפ 'oci(t(
)sychanalyti"ue de )aris 'ה תא םיקה םמע , 'oci(te *ra+aise de )sychoanalyse
(
.
הנש התואב .יטילנאוכיספה ןוכמב תישענה הרשכהה לע התייה תקולחמה זכרמ
) םשב הארה ןאקאל ריבעה ,he *unction and *ield of 'peech and Language in
)sychoanalysis בשחנה ,הז רמאמב .אמורב $רענש יטילנאוכיספ סנכ תר#סמב ,)
&
Bertin, -., La derni.re Bonaparte, cited in: /oudinesco, 0., 1ac"ues Lacan 2 -o., ,he 3niversity
of -hicago )ress, &445, p. &66.
(
*ה ןויער תא ה#הש שא#אל הז היה השעמל '*) רסוח $ותמ ,השעמ רחאל !רטה ןאקאל .
*ב ,וד#נ םירחאו טראפאנוב לש םקבאמ לומ הרירב ')) .
,ילובמיסה רדסל הנושארל ןאקאל סחייתמ ,תינאינאקאלה הבשחמב הניפ ןבאל
ונניינעל יזכרמ אוהש
3
.
* ה ידי לע רכומה דיחיה יתפרה ןוכמהמ השירפב יכ ועדי אל וירבחו ןאקאל I)7
#International )sychoanalytic 7ssociation * המ םישרופ השעמל םה ," I)7 .ומע
* המ הרכה ת#שהל קבאמ לש רושע רחאל I)7 תנשב יפוס ןפואב ןיינעה ערכוה ,
19+3 * ל וירבחו ןאקאל תשקב רשאכ , '*) תא דואמ הרערע וז הייחד .התחדנ
* ב ,$כ .םייתנשכ רחאל קרפתהש ריעה ןו#ראה 19+& תיב םיקה םעוזה ןאקאל
,זיראפ לש ינאידיורפה רפסה תיב * ומע לשמ יטילנאוכיספ רפס 8cole
*reudienne de )aris 'ה %ןלהל) 0*) ."
,
דיורפ לש ומש תא ןאקאל סינכמ ידכב אל
.ותרהה יפל ,)דיורפ תא ארק רשא הז) אוה ירה .םיקמש יטילנאוכיספה ןוכמל
תא ,ותנבהל ,הימחמה ו#אה תי#ולוכיספל זב רקיעבו ,דיורפל הרזחל ארוק אוה
.דיורפ לש ויתונויער
םירדסה תשולש
#שומ ונה ,אמור לש םואנב הנושארל ןאקאל עבוט ותוא ,)ילובמיס) #שומה
דילי יתפר #ולוכיספ ,ןולאוו .ןולאוו לש הירואיתהמ לאשומ 1-.9 קסעש ,
הירואית דימעה ,םייטסיסקרמה םייטילופה ויקוסיע םע דבב דב ,תוחתפתהב
השי#ל תינאיל#ה תיטקלאיד השי# ןיב בוליש לע הנעשנש תיתוחתפתה
%!ו#ה לש תיטנ#'וכיספה תוחתפתהב םיבלש השולש ןיב ןיחבמ ןולאוו .תינאידיורפ
ויתויווח תא ן#ראל דמול דליה וב ,ילובמיס * !וסבלו ,ינוימד ,"יתייפ) יראלוקפס
תויתשיפתה
&
.
9
Homer, '., 1ac"ues Lacan, London and :;: /outledge, 655<, p. 99.
,
,.א ,היינאו ןאקאל מ)ע ,#נילסר תאוה %ביבא לת , 10'11 .
<
/oudinesco, 0., 1ac"ues Lacan 2 -o., ,he 3niversity of -hicago )ress, &445, p. 6<=.
ינוימדה ,ישממה %םיישונא םייח םילהנתמ םהב םירדס השולש לע רבדמ ןאקאל
תובישחהו שממ לש רדס לש דמעמ ישממל ןיא םדקומה ןאקאל לא) ילובמיסהו
תולת לש רשק אוה םירדסה ןיב רשקה ."ןמזה םע הירואיתב תמעתמ ולש
'ינא'ה תורוויהלו ,ןאקאל לא הארמה בלשל ליבקמ ינוימדה בלשה .תידדה
דיורפ לש הטושפה הלימל יניטל'יל#נאה םו#רתה תא םיבהוא אל םינאינאקאלה)
ich ותייווח * הארמכ םאה ינפ וא תיתימא הארמ * הארמב טיבמה קוניתה ."
םזיסיקרנה בלש והז .ונממ תלעפתמו םשב ותוא הנכמה םאה ידי לע ול תכוותמ
ולש תוירטנמ#רפה !ו#ה תושוחת ןיב הרזה הווח קוניתה ובש בלש * ינושארה
תלעבו הדיחאכ תפקשנה ותאובבמ הברה ותאנה ןיבל ,תירוטומה ותטילש רסוחו
הטילש
+
רדסב .ינוימדה רדסל $ייש 'ינא'ה ,$כש ןוויכמו ,תיתיילשא האובב יהוז .
תשוחת ,$כ .ומא לש הקושתה אשומ תא הווהמ אוה יכ ןימאמ קוניתה ,ינוימדה
ונלש םיפלוחה הקושתה יאשומ ם# .ינוימדה רדסל תכייש ונלש הדיחאה )ינא)ה
) הנכמ ןאקאלש המ) o>et petit a קירה תא אלמל םידמועכ םימדנ םיע#רלש ,")
.ינוימדה רדסל םיכייש םה ם# ,הקושתה לש לוד#ה
רדסל עדוותמ דליהו ינוימדה רדסה רערעתמ ,באה אוה ,ישילשל הסינכב קר
,"$שמהב רבסויש יפכ) םינמסמ תכרעמ איהש ,הפשה .הפשל ,קוחל * ילובמיסה
ןאקאל .ילובמיסה רדסה אלל ,הפשה אלל תואימ ןיא .תועמשמ תנתונה וז איה
יכ ,עובקו יפוס יטסילוה הנבמ לע רבודמ אל .רו#ס ילובמיסה רדסה יכ ןימאמ וניא
ע#רל ע#רמ הנתשמה ,תימאנידו תיפוסניא תכרעמ םא
.
.
םזילרוטקורטסהמ דואמ עפשוה ןאקאל ,ילובמיסה רדסהו הפשה לע הבשחמב
דע חקול אוה $א ,ריסוס'הד דננידרפ ןשלבהו ,סוארטש יול #ולופורתנאה לש
יכ רובס וניא אוה .יתפשה הנבמה תודוא ריסוס'הד לש ויתונויער תא !סונ דחא
?
Lacan, 1., %,he @irror 'tage as *ormative of the *unction of the I as /evealed in )sychoanalytic
0Aperience%, 8crits, London: /outledge, &4BB C&4=4D.
B
Homer, '., !p.cit, p. ?<.
רדסה תורוויה ע#רמש אלא ,ילובמיסה רדסל היקודרל תנתינ הלוכ תואימה
ם#ו תעדומ אלה היווחה ם# .הז רדס יפ לע הנבות היווחה ,דליה לא ילובמיסה
.הפשה לש ילובמיסה רדסה יפ לע תונבומ הנייהת תויביטקייבוסה תיווח
יכ ןימאמ וניא אוה ןכש ,יסאלקה ןבומב טסילרוטקורטס וניא ןאקאל הז ןבומב
ןה ןאקאל לא .םיקוחל וא הנבמל ,ילובמיסה רדסל היקודרל ןתינ לוכה
רדס אללש !א לע ,ילובמיסה רדסל רבעמ םימייק טקייבואה ןה טקייבוסה
.תללמותמ הניא םלועלש ,הווה תיראש הנשי הפשל רבעמ .טקייבוס ןיא ילובמיס
לא םלוא .ינאיטנאקה )ומעלשכ רבד)ל הבר הדימב ליבקמה * ישממה והז
אלה .$שמהב ריהבאש יפכ ,הינטופב אוה ישממה לש יטנואה דמעמה ,ןאקאל
תולתה לשב .תרבודמ הניאש תיראשה אוה ןכש ,ישממב אוה ינאינאקאלה עדומ
.הפשכ הנבומ עדומ אלה ,ילובמיסה רדסהו ישממה רדסה לש תידדהה
הדיחי ןמיסב האורה ,ריסוס'הדל דו#ינב %תפסונ הדוקנב ריסוס'הדמ דרפנ ןאקאל
,ןמוסמל ןמסמה ןיב דירפמ ןאקאלש ירה ,ןמוסמו ןמסמ לש תדרפנ יתלב תי#וז
הי#ולאנאה תא ביחרמ ןאקאל .ןמוסמה לע ןמסמל תופידעו הימונוטוא ןתונו
וניא םלועלו ,רחא ןמסמ לע דימת הרומ ןמסמ יכ ןעוט $א ,הפש לש תינולימה
םינמסמ לש תשרכ היונב הפשה .ןמוסמ לע תושרופמ עיבמ
-
הז םירשקתמה ,
,הפשב ן#וע תודוקנ לש םמויק $ותמ קר ,ריוואב ירמ#ל םייולת םניא םה .הזל
ןבומב) םיימאניד וא םייאליטרע םניאש םי#שומל רתוי רורב ןפואב םירשקמה
")םינתשמ)
9
.
.םלועה לש הרוטקורטסה תא תנתונה וז איה ,ילובמיסה רדסה ,םינמסמה תכרעמ
תא באוש ,ןאקאלב הלכו ריסוסב לחה ,םזילרוטקורטסה יונב וילע $רעמה לכ
תוירו#טק בחרמבו ןמזב האורה תינאיטנאקה היפוסוליפהמ ם# ויתונויער קרש
-
,.א ,רדה ילופיטה חישה ,#נילסר תאוה %ביבא לת , (000 מ)ע , +0'+3 .
4
Homer, '., !p.cit, p. =6.
ןויער תא םיניקמ םיטסילרוטקורטסה .תואימה תא סופתל םדאה לוכי םכרד
לע תוננובתהה $רד תא ביתכמ קר אלש ,עדומ אל םלש הנבמל ,תוירו#טקה
.התוא רוי ם# אלא ,תואימה
הפשכ הנבומ עדומ אלה
הנבמל תועדומה רסוח לע יסוארטש יולה ןויערה בולישב אוה ןאקאל לש שודיחה
לא .יטילנאוכיספה עדומ אלה #שומ םע תיתרבחה ונתו#הנתה תא רדסמה
רדסה לש ,תיתפש הרוטקורטס לעב אוה יטילנאוכיספה עדומ אלה ,ןאקאל
רבעמש לומיס $ילהת השעמל אוהו ,ןמסמ רמוחכ יונב עדומ אלה .ילובמיסה
תרבדמה הפש השעמל אוה עדומ אלה ,רומאכ .$ייש אוה ול טקייבוסה תטילשל
.םירבדמ ונחנאש הפשה אלו ,ונכרד
10
%,his passion of the signifier now ecomes a new dimension of the human condition
in that it is not only man who speaks, ut that in man and through man it speaks #+a
parle$, that his nature is woven y effects in which is to e found the structure of
language, of which he ecomes the material, and that therefore there resounds in him,
eyond what would e conceived of y a psychology of ideas, the relation of
speech%.
&&
םדאה קר אלש $כב ,םדא תויה לש שדח דמימל תעכ $פוה ןמסמה לש ןורה)/
וכותבו םדאה $רד אלא ,רבדמ הז ".כ.ר םדאה לש) ועבטבו ,".כ.ר ןמסמה) רבדמ
,וב דהדהמ $כיפלו ,שממתמ אוה וכרדש ,הפשה הנבמב יומש הממ #ורא אוה
ילש םו#רת) ).רובידבש םיסחיה ,םיי#ולוכיספ תונויערכ #שמומש המל רבעמ
0"יל#נאה םו#רתהמ
&5
Homer, '., Iid, p. ==.
&&
Lacan, 1., %,he 'ignification of the )hallus%, 8 crits , London: /outledge, &4BB C&4<ED, p. 9&<.
רדסה תשרב םירועפה םיללחה ,הפשב םירעפה לעכ עדומ אלה לע רבדמ ןאקאל
ילובמיסה
1(
תא האורה ,ינאידיורפה עדומ אלה #שוממ באוש אוה הז ןויער .
תונ#הה רשאכ ,תעדומה היווחב םירונה םירעפב עדומ אלה לש תויול#תהה
,עדומ אלה תא האור ןאקאל .רומוהבו ,סומלוק וא הפ תוטילפב ,תומולחב %תושלח
רדסה אוה ילובמיסה רדסל $ייש וניאש ,הפשב למוסמ וניאש ללח ותואכ
אוה לופיטה דיקפת .הרומ אוה וילע ,ןמוסמל ןמסמה ןיב אמנה רעפה .יתרבחה
,למוסמו אלמ ןפואב תווחל לכוי םדאהש תנמ לע ,תיתפשה תשרה תא !פול
הווהמה ירב#לאה #וזה $ותב םימייקה םייחרכהה םירעפה תא ןתינה לככ םמל
ןמיסה תא
13
הרו#ס תכרעמ הפשב וארש םייסאלקה םיטסילרוטקורטסל דו#ינב .
תא אלמלו שדחתהל הנוכנ הניה םלועל הפשה ,ןאקאל לאש ירה ,תיפוסו
.יפוסניא אוה עדומ אלה .עדומ'אל אהי םלועל ,ןכ לע .הב םירעפה
.יתפש אוה עדומ אלה לש הנבמה יכ ןעוט ןאקאל
%Fthe unconscious is structured like a language%.
&=
אלה לע תעדל ונלוכי אל םהידעלב ירהש ,ןמוסמ'ןמסמ יקוחו סקטניס עדומ אלל
אוה יתפשה הנבמהש ירה ,תיתפשה תשרב םירעפה תויהל רד#ומ ותויהב .עדומ
םא יכ ,יתפש הנבמ לעב קר וניא עדומ אלה יכ רמול ןתינ .עדומ אלה תא ריד#מה
המע הפשה וניה
1&
%םינוש םינפוא ינשב תינושלה תשרה לע טיבהל ןתינ ,רמולכ .
,התוא םימייקמה םימייקתמה םירעפה לע טבמו ,המע םינמיסה תשר לע טבמ
םירעפה ם# ומכ ,ילובמיסה רדסה ינמיס םניהש תו#וזה תא )םיקיזחמ)ה םירעפה
לע םלועה תייארל וז הייאר לישמהל ןתינ .הפשב םינמיסה תוארשרשב םירועפה
&6


Lacan, 1., %,he *our *undamental -oncepts of )sychoanalysis%, ,he 'eminar of 1ac"ues Lacan,
Book GI, )enguin Books, &4B4 C&4?=D.
13
,.א ,רדה םש 'מע , +,'+& .
&=
Lacan, 1., !p.cit, &4B4 C&4?=D, p. 65.
&<
*ink, B., ,he Lacanian 'u>ect: Between Language an 1ouissance, )rinceton, :1: )rinceton
3niversity )ress, &44<.
תוחפ אל ,תונושה תודורפה ןיב חתמנה ללחה וניה םלועה %תינרדומה הקיזיפה ידי
) ןאקאל ארוק הזה יתפשה הנבמל .םמע םוטאה יקיקלח רשאמ La Linguisterie%
#Linguistricks תונשלבה תמלעתמ ונממ הפשב קלחה ותוא %"
1+
.
תא ללמתל חילמ טנאזילנאהש $כב ,הזילאנא לכ לש הפוס תא ןמסל ןתינ
השי#פ תמייתסמ וב ע#רה ם# ,$כל המודב .וזה הזילנאב עי#ה הילא הנקסמה
חסנל לפוטמה דיב הלוע וב ע#רה ידי לע ןמוסמ אלא ,יתורירש וניא תחא תילופיט
.עדומ אלב תלמוסמ אלו תילותב עקרק היה ןכל םדוקש רוזאל הפשב שדח חוסינ
םייקה רוזא לש ילובמיסה רדסב ותווהתהל םרו#ה שדח חוסינ ,קויד רתיל
.עדומ אלב ,םייקתהל היה לוכיש ,דבלב הינטופב
הימינוטמו הרופאטמ
תא םיננוכמכ יטאמ#ידרפה ריהו יטמ#ניסה ריה תא ריסוס'הדמ לאוש ןאקאל
הימינוטמהו הרופאטמה רבדב ןוסבקעי לש תונויערה תא חתפמו ,יתפשה הדשה
תא המאתהב ליבקמ ןאקאל ,ןוסבקעיל דו#ינב .רובידה תא תוננוכמה תויקנופכ
) הקתהה ינונ#נמל הרופאטמהו הימינוטמה displacement ) הסיחדהו " condensation ,"
ינש לע יונב דיורפ לא םולחה הנבמ .תומולחה רשפב שומיש דיורפ השוע םהב
םולחה תועמשמ תא ןיבהלו חתנל ןתינ םהיפ לע ,םיירקיע םינונ#נמ
1.
%
!ילחמ הקתהב G לש ומוקמ תא ; $כבו ,"רחאה לש ומוקמב דחא ןמסמב שומיש)
הרבעה אלא ,בוברע םושמ ןאכ ןיא .תינאינוסבקעיה הימינוטמל המוד הז ןונ#נמ
הנכשה לע סעוכ ינאש םלוח ינא רשאכ %אמ#ודל .רחא ןמסמ לא ןמסמ לש
אלש םאה לע ינושארה סעכהמ הקתה ןאכ תישענ ,הת סוכ יל עיהל החכשש
&?
Lacan, 1., %0ncore, !n *eminine 'eAuality, ,he Limits of Love and Hnowledge%, ,he 'eminar of
1ac"ues Lacan, Book GG, :;: :orton, &44E C&4B<D.
&B
7lthusser, L., *reud and Lacan, :;: -olumia 3niversity )ress, &44?, p. 6=.
ןמסמה .ינשב דחא ןמסמ לש הפלחה ןאכ שי .םיילארואה םיכרה תא הקפיס
.ראשנ סקטניסה $א ,הנתשמ תועמשמה ,אבה ןמסמל רשרתשמ ןושארה
,תושדח תויועמשמ תופסוותמש $כ ידי לע ,םלחנה לש תועמשמה הבעתמ הסיחדב
םינמסמ לש הרוש לע הרומ ןמסמה .םולחה לש יול#ה דבורב תואמנ ןניאש
קר אל העיבמה הרופאטמב שומישל המוד ןפואב ,םלוחל םיעדומ םניאש ,םירחא
ןפואב ,הפשב םירחא םיחטש לע ם# םא יכ ,תילארטילה היול#ה תועמשמה לע
$ותמ ,וזב וז תובברעתמו תויומד תוסחדנ ,םלוח ינא רשאכ .דובירו קמוע !יסומה
להנמ ולש יאקיטילנאה לע םלוח םדא רשאכ %אמ#ודל .םהיניב תירופאטמ הלבקה
,לפטמה לומ תישענש באה יסחי לש הרבעההש ירה ,ותודלי תיבב רדסה ליל תא
.תויומדה לש בוברע ונשי ,)באה אוה לפטמה) לש וזה הרופאטמב יוטיב ידיל האב
השי#נה הדיחיה תועמשמהו ,סרוק ירופאטמה הנבמה ,הינרפוזיכסב ומכ ,םולחב
תא הריד#מ וז איה ,תסחודה ,תירופאטמה תועמשמה .היול#ה וז איה ,םלוחל
.עדומ'אלה לש יתפשה הנבמה
1-

םשכ קוידב ,הרופאטמה לש המויקל םידקמ יאנתכ הימינוטמה תא האור ןאקאל
הסיחדה ןונ#נמ תא המידקמ הקתההש
19
,עדומה'תת רוזאל $ייש סקטניסה .
,ילובמיסה רדסל רבודה סנכישכל ,עדומ'אל היהיש רוזאה תא טטרשל םידקמה
.טקייבוסל $ופהיו יביטקינומוק חיש רבדל לכוי
%Fat certain moments of that infantile monologue, imprudently termed egocentric,
there are strictly syntactical games to e oserved. ,hese games elong to the field
that we call preIconscious, ut make, one might say, the ed of the unconscious
reserve J to e understood in the sense of an Indian reserve J within the social
network.
&E
Lacan, 1., !p. cit., &4BB C&4<ED, p. 9&?.
&4
0vans, K 7n Introductory Kictionary of Lacanian )sychoanalysis, London: /outledge, pp. &&6I
&&9.
'yntaA, of course is preIconscious.%
65
ןתינ ,)ירטנו#א חיש) הנוכמ תועטבש ,ידלי #ולונומ לש םימייוסמ םיע#רב...)/
ונאש הדשל םיכייש הלא םיקחשמ .םייטקטניס ירמ#ל םהש םיקחשמב ןיחבהל
* עדומ'אלה לש הרומשל עמה תא רוי אוהש רמול ןתינ $א ,עדומ'תת םינכמ
.תיתרבחה תשרה $ותב * תינאידניא הרומש לש ןבומב רמולכ
.0"יל#נאה םו#רתהמ ילש םו#רת) ).עדומ'תת אוה ,ןבומכ סקטניס
חחושמ וניאש הז ןבומב ילובמיסה רדסל $ייתשמ וניא דליה )ירטנו#אה חיש)ב
רשרשמ ,סקטניס יקוח ליעפמ אוה ,םלוא .ותלוז םע רשקתמה יתועמשמ חיש
,"יקסמוח יפל ,םידלומ ילוא) ןושל יקוחל םאתהב $א ,תועמשמ אלל םילימ
המ תולוב# תא טטרשמ אוה הז חישב .הרושאל הפשה תא ןיבהל תלוכיל םימדוקה
עדומ אלה יכ תוארל ןתינ ,הז ןבומב ם# .תעדומ אלה )הרומש)ה תויהל דיתעש
.הפשכ הנבומ ינאינאקאלה
בוליש $ותמ רונ אוה .םינימה ינשל !תושמ םא יכ ,ירב# וניא ילובמיסה רדסה
םידמל המאתהב םיליבקמה )ירב#ה) 1)ישנה) ,)באה) 1)םאה) םיריה ינש
)הקתה) 1)הסיחד)ו )הימינוטמ) 1)הרופאטמ) ,)סקטניס) 1)הקיטנמס)
(1
תויה .
םאה לש העפוהה רדס לש רות םה )םיירכז)כ םי#יותמ הפשהו ילובמיסה רדסה
רדסב טקייבוסו הפש תורוויה רשפאמה בולישה תא םיווהמה ,םדלי ייחב באהו
%ינבמ םא יכ ,ירקמ וניא דליה ייחב םיינימה םיבטקה לש העפוהה רדס .ילובמיסה
יתועמשמ ןפואב הפשב שמתשהל דמול דליה ,הימינוטמה לע היונב הרופאטמה
הפשה לש סקטניסה יקוחל םאתהב םילימ רשרשל דמול אוהש רחאל קר
.תיפיפסה
65
Lacan, 1., !p. cit., &4B4 C&4?=D, pp ?BI?E.
6&
Hadar, 3., %7lgeraic )erspectives on the 'ymolic -onstitution of Lender in Lacan%, 1ournal for
Lacanian 'tudies, 9#&$, 655<, p. <6.
יוצחה טקייבוסהו תלוזה לש חישה
)תלוזה לש חיש)כ עדומ אלה תא ריד#מ ןאקאל
((
,ןכ םא ,עדומ אלה לש תורחאה .
ינאה תשוחתב וא ,טקייבוסב עמטיהל לכות אל םלועלו ,תטלחומ תורחא איה
) רחא'ה לש חישה אוה עדומ אלה .עדומה lM7utre לע תכוותמ הפשהש הז ןבומב "
,ונב עימטהל ונילע ותוא ,ילובמיסה רדסל $ייש רחא'ב רבודמ ןאכ .ונל רחא ידי
,הפשה ידי לע * יוח טקייבוסהש הביסה וז .וניוויא תא עיבהל דומלל וננורב םא
ילובמיסה רדסב שומישה $ותמ קר רונ םעבש טקייבוסה .עדומ אלה ידי לע
.ותורוויה ע#רב החנ
איהש $כב ,דליה לא רחא'ה םוקמ תא תספותה הנושארה איה םאה אקווד
ויתויווח תא תללמתמו ותוא תשרפמ
(3
םלועלש וזכ ,תינויק תורחא םושמ הב שי .
דליב עמטות אל
(,
תורחאה תא וכותב ליכמ דימת ,דליה לש ורוביד ,$כ םושמ .
חישמ תאז לכבו ,הל עדומ וניא דליהש
(&
רדסל !שחנ דליה יכ תוארל ןתינ ןאכמ .
,ידאיד אוה רשקה דוע לכ ,תאז םע .ילאפידאה בלשל יארה בלש ןיב ילובמיסה
לומיסה תלוכי תא ם# ומכ ,וז תורזו תורחא יב#ל ותנבה תא תועשהל דליה לוכי
תורחאה םע דדומתהל דליה בייח ,הנומתל ,באה אוה ,ישילשה סנכנשמ קר .ולש
.םאה םע ותודחא רבדב היזטנפב קיזחהל דוע לוכי וניאו ,ונממ םאה לש
הפילחמ השיאהשכ רתפנ הרטקלא $יבסת ם# ומכ ,תישנה ןיפה תאנק דיורפ לא
ןאקאל .קוניתל ןורב "ה#וז ןב לש ןכמ רחאלו היבא לש ,הלש) ןיפל ןורה תא
,םאה לש יוויאה רחא אלמל $ירש ,קוניתב דקמתמו טבמה תדוקנ תא $פוה
לש סקטניסה ,$כ .ה ןמסמה ם# אוה סולאפהש ןאכמ) סולאפה תא !ילחהלו
לש יוויאל קתעומ לופיטבו) םאה לש יוויאה ידי לע הנבנ דליה לש הפשה
66
Lacan, 1., %,he *unction and *ield of 'peech and Language in )sychoanalysis%, 8crits, London:
/outledge, &4BB C&4<?D, p. ?&.
(3
,.א ,היינאו םש 'מע , 99 .
(,
.רכזה דליה לש תילאפידאה תוחתפתהה איהש ,הזילנאוכיספה לש המ#ידרפל תסחייתמ ןאכ ינא
6<
Lacan, 1., !p. cit., &4BB C&4<ED, p.9&?.
םזיסקרנ יכילהתלו ינוימדה רדסל הבר הדימב $יישה ,הזה סקטניסה ."לפטמה
.ילובמיסה רדסל דליה לש הסינכה תא םירטמ ,ינושאר
עבונה * )קיר חיש) הנכמ ןאקאלש המ תויהל יושע חישה לופיטב ם# ,$כ
* הזילנאוכיספה לש ןושארה ללכה ידי לע לופיטב תישענה )הייפכה תדובע)מ
%תוישפוחה תויאיוסאה ללכ
%I shall show that there is no speech without a reply, even if it is met only with
silence, provided that it has an auditor: this is the heart of its function in analysis.
F But what in fact was this appeal from the su>ect eyond the void of his speechF.
first and foremost it was the appeal from the void, in the amiguous gap of an
attempted seduction of the other y the means on which the su>ect has come
compliantly to rely, and to which he will commit the monumental construct of his
narcissism.%
6?
יאנתב ,רובידה תא תש#ופ הקיתש קר םא וליפא ,הבו#ת אלל רוביד ןיא יכ הארא)/
.הזילאנאב רובידה דיקפת לש וביל בל והז %עמוש שיש
שארב ...ורוביד לש קירל רבעמ טקייבוסהמ שקבתנ השעמל המ לבא...
יותיפה ןויסינ לש תועמשמה'בר רעפב ,ומע קירהמ השקב וז התייה הנושארבו
תא ללוחי אוה וכותמשו ,$מתסהל דמל טקייבוסה וילע רבדה תועמאב רחאה לש
.0"יל#נאה םו#רתהמ ילש םו#רת) ).ולש םזיסיקרנה לש ריבכה הנבמה
תורוויה ע#רב הדובא ,תוירעה יולי# אשומ ,רבד'ה איהש ,םאה ,ןאקאל יפל
רחא שפחמה ,דליה יוויא ם# הווהתמ הז ע#רב .היזילובמיסה ע#רב ,הפשה
) ,ןיפילח טקייבוא o>et petit a ,יוויאה תא םיעיבשמ םניא הלא םייפילח םיטקייבוא .)
6?
Lacan, 1., !p. cit., &4BB C&4<?D, p.==.
* ה ,םאה ם# יכ ןייל רתומל .רסחה רבדל ןורכ ותרד#הב םייקה 7 ,לוד#ה
) אלא התייה אל םלועל ,ינוימדה רדסב אלא ,דליה לש התייה אל םלועל lM7utre ,)
.$ייתשמ אלו רז
ילובמיסה רדסב ינושארה ןמסמה וניה סולאפה ,ןאקאל לא ,םויסל
(.
תלימש יפכ ,
) ןמסהש יפכו ,הפשב ינושאר ןמסמ הניה )אל) הלילשה 2 ינושארה ןמסה אוה )
הקי#ולב רבכ עיפוה !אש ןמס) לסאר לשו ה#רפ לש תיסאלקה הקי#ולב
תשרב ישארה ן#ועה אוה ןאקאל לא ."יסיסב הכ ותויהמ ,תילטוטסיראה
הלמסהה $ילהת תא $נוח אוהש ןוויכמ ,ילובמיסה רדסה תא םינ#ראמה םינמסמה
ומע
(-
קזחומו ןמוסמ תויהל לוכי רדענה טקייבואהו ,רדעיהה ןבומ ובש ע#רב ירה .
הזב ינוימדה סולאפה לש הפלחהה .למסל תלוכיה הליחתמ םש ,שארב
ייח לש תידוסיה הרופאטמה איה באה'םשב םאה יוויא תפלחה אוה ,ילובמיסה
תורחא תורופאטמב שומישל תלוכיה תרז#נ הנממ ,שפנה
(9
.
6B
Lacan, 1., Iid, &4BB C&4<ED, p. 9&?.
6E
Homer, '., Iid, p. <=.
64
0vans, K., !p.cit, p. &&6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful