You are on page 1of 5

Evolutie of openbaring

1 (3)

Evolutie of schepping: iets klopt niet


Afbeeldingen gemaakt door de Hubble Telescoop.

M51 - Whirlpool Galaxy

NGC 3132
Vroeger verschenen in het Vlaamse evangelisatieblad Kruisbanier
Guido Biebaut, 23 maart 2015 Alle rechten voorbehouden

Evolutie of openbaring

2 (3)

Evolutie of schepping: iets klopt niet


Volgens de evolutiewetenschap ligt de oerknal aan de basis van het ontstaan van ons heelal met alles
erop en eraan. Toch is deze basis erg wankel gebleken, want strijdig met meerdere details uit deze
leerstelling. Een schepping door God is zeker te verkiezen boven wat men zegt in kringen van
godloochenaars.
Dit is gn ECHTE ster!
In het vroege begin van de sterrenkunde had men slechts een sterrenkijker gemaakt van grote lenzen.
Vanaf de jaren 1960 wordt dat aangevuld met de radiotelescoop. Dit instrument vangt golven op die de
aarde bereiken vanuit de kosmische ruimte. In 1963 werd voorspeld dat een bepaalde kosmische
radiobron tijdelijk zou worden afgeschermd als de maan ervoor langs zou gaan. En dat bleek het geval te
zijn. Aangezien de positie van de maan duidelijk bekend is, moest het mogelijk zijn bij het samenvallen
van de stand van de maan en het bewuste object nauwkeurig te bepalen waar de signalen vandaan
kwamen.
Tot ieders verbazing ontdekte men later dat deze objecten helemaal geen sterren waren! Dus moesten ze
een nieuwe naam krijgen en men ging het een 'quasar' noemen. Dat is de afkorting van quasi-stellaire
radiobron. Men berekende dat het licht van n object 2 miljard jaar nodig had om ons te bereiken.
Astronomen zijn het er niet altijd over eens hoe groot en hoe oud zo'n quasar is. We citeren uit een artikel
dat een beschrijving geeft van een recente vondst: De quasar, genaamd J1427!3312, op een golflengte
van 18 cm. De dubbele morfologie en het radiospectrum impliceert dat de leeftijd van de quasar een paar
duizend jaar is. Astronomen brengen baby-quasar in kaart, Woensdag 11 Juni 2008 op
www.astronomie.nl; wij onderstrepen).
Vanuit de Schrift bekeken is het ontstaan van een gedeelte van het heelal geen enkel probleem. Het is
best mogelijk dat God zelfs nu nog scheppend aan het werk is. We weten dat uit een uitspraak van
Jezus: "Maar Hij antwoordde hun: 'Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook'" (Joh.5:17). Maar als in de
evolutieleer nog steeds geschapen wordt, kan de huidige uitleg dat niet verklaren; alles is namelijk het
resultaat van een miljarden jaren oude oerknal. Wat zijn deze quasars? Niemand weet het, maar er zijn
wel veronderstellingen. We redeneren hier vanuit de leer van de evolutionisten om aan te tonen dat er
iets niet klopt met de veronderstelling. Het licht van de verst verwijderde quasars doet er 15 miljard jaar
over om ons te bereiken. Wij zien ze zoals ze 15 miljard jaar geleden waren. Quasars op grotere afstand
dan 15 miljard lichtjaren zijn niet bekend. Ondanks dat we in het vorige artikel schreven dat het universum
maar 13,7 miljard jaren oud is heeft men bijna algemeen aanvaard dat het universum ongeveer 18 tot 20
miljard jaar oud is. Het begon met een explosie. De redenering van evolutionisten is dus dat Quasars tot
stand kwamen toen het universum pas 3 tot 5 miljard jaar oud was. Ongeveer in die tijd begonnen zich
melkwegstelsels te vormen. Quasars zijn mogelijkerwijs melkwegstelsels tijdens hun geboorteproces.
Aangezien er nu nog quasars bestaan, wil dat zeggen dat er nog steeds geschapen wordt! Over de
ouderdom
van
13,7
miljard
jaar
daarom
nog
deze
opmerking.
We lezen
op
http://www.urania.be/sterrenkunde/ dat na vergelijking van onderzoeken: Volgens deze methode ligt de
leeftijd van het heelal ergens tussen 8 en 13 miljard jaar. In werkelijkheid gaat het dus weeral om giswerk
en geen wetenschap.
Toen kwamen de pulsars
In 1967 ontstond er opnieuw grote opschudding in de astronomische wereld. Er werd iets ontdekt dat zo
bizar was dat men dacht dat een of andere buitenaardse intelligentie zich met de aarde in verbinding
trachtte te stellen. Sterrenkundigen van het Mullard Radioastronomisch Observatorium in Cambridge
(Engeland) ontdekten tijdens het uitvoeren van gewoon routineonderzoeken een nieuw soort signaal. Het
was een radiosignaal dat aan- en uitging, het pulseerde in een regelmatig ritme. Men dacht aan storing
van buitenaf, bijv. door plaatselijke bronnen zoals passerende auto's. Men negeerde deze vreemde

Evolutie of openbaring

3 (3)

signalen dan ook in dat vroege stadium. Maar systematischer onderzoek toonde aan dat de signalen
vanuit de kosmische ruimte kwamen!
Nu schenen sterren binnen ons melkwegstelsel de bronnen te zijn. Men begon ze pulsars te noemen
vanwege hun vreemde, pulserende straling van licht- en radiogolven. Pulsars zijn niet hetzelfde als
gewone sterren. Astronomen geloven dat pulsars slechts een doorsnee van ongeveer 20 kilometer
hebben. Maar ze hebben zo'n grote dichtheid dat n kubieke centimeter (dat is wat er in een vingerhoed
kan) miljoenen tonnen weegt! Vanwege die kenmerkende signalen moeten ze ronddraaien, ongeveer
zoals een vuurtorenlicht. Aangezien ze ongeveer n puls per seconde geven, moeten ze erg klein zijn
en zeer vlug rondwentelen. Er is n pulsar die 30 keer per seconde een puls geeft, maar ook dat is zeer
snel. Elke pulsar heeft een aparte karakteristieke puls, een soort vingerafdruk. Men zegt dat ze erg heet
zijn en een enorm zwaartekrachtveld hebben. Astronomen denken dat neutronsterren (een andere naam)
geformeerd zijn bij temperaturen van meer dan een miljard graden (10 tot de 12de Kelvin) gedurende het
in elkaar storten (sterven) van sterren. Vreemde objecten!
Ontstaan volgens evolutionisten
Uit de voorbeelden hierboven blijkt dat het universum barst van de energie: Wat is de bron van die
energie? is dan een terechte vraag. De bestaande energie, maar lees ook materie, wordt door universele
wetten geregeerd. De sleutel van een transformatie van energie en materie werd gestaafd door Einsteins
beroemde formule: E=mc2 (energie is gelijk aan massa maal lichtsnelheid in het kwadraat). En van de
conclusies uit deze formule is dat materie uit energie kan ontstaan, net zoals enorme energie door
materie kan voortgebracht worden. Het laatste werd bewezen door de atoombom; een kleine massa
uranium wordt dan omgezet in een enorme, maar ongecontroleerde energie. Voor een evolutieaanhanger
was die energie er altijd al (voor de Big-Bang leer, zie de vorige aflevering).
De astrofysicus John Gribbin moest in het blad New Scientist toegeven dat geleerden wel kunnen
zeggen dat ze: over het algemeen beweren dat zij zeer gedetailleerd kunnen beschrijven wat er na die
oerknal gebeurde. Maar dat: het moment van schepping toch een mysterie blijft. Hij oppert zelfs
misschien heeft toch God het gemaakt. (New Scientist, Taking the Lid Off Cosmology, John Gribbin, 16
augustus 1979, blz.506.) Maar dergelijke dingen geven de meesten niet toe. Men wil en zal het zonder
God uitleggen, zo leert het overgrote deel van de geleerden. Vanuit ons gezond verstand zeggen we:
neen, louter een explosie zou dat ontzagwekkende universum niet tot stand kunnen brengen. Er is in het
heelal een verbazingwekkende orde en het moet het ontwerp zijn van een intelligentie, iemand die wetten
kan creren. Een chaotisch begin van een oerontploffing kan dat alles niet verklaren.
Ontstaan volgens de Bijbel
In dat eerste vers van de Bijbel, in Genesis 1:1 lezen we: In den beginne schiep God de hemel en de
aarde. In Job 38:4 staat een vraag van de Schepper aan Job gericht: Waar waart gij, toen Ik de aarde
grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! De Psalmist zei (33:6): Door het woord des HEREN zijn
de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. De Schrift beantwoordt dus vragen
waarmee de evolutietheorie zich niet of heel vaag heeft beziggehouden. Evolutionisten tasten in het
duister over wat er achter de oorsprong van de dingen schuilt. De Bijbel vertelt het ons in eenvoudige en
begrijpelijke taal. Wetenschappelijke feiten bewijzen eerder wat de Bijbel zegt en zo is het Woord van
God een deugdelijke ondersteuning voor de verklaring waar alles vandaan komt. Het universum geeft
blijk van organisatie en een wetgever die de enorme krachten in bedwang houdt, wijst naar een
Godsbestaan en een oorsprong van alles door die God. Psalm 19:2 is hierin duidelijk: De hemelen
vertellen Gods eer,en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.
In 1978 schreef de astronoom Robert Jastrow zijn boek God and the Astronomers, New York, 1978. We
lezen daar op blz.14: Nu zien wij hoe het astronomische bewijsmateriaal leidt tot een Bijbelse kijk op de
oorsprong van de wereld. De details verschillen, maar de essentile elementen in het astronomische en
het Bijbelse verhaal van de oorsprong, de Genesis, zijn hetzelfde: de keten van gebeurtenissen die tot de
mens leidde, begon plotseling, op een scherp begrensd moment in de tijd, in een flits van licht en
energie. Wellicht zegt u me dat dit een oud citaat is en dat de wetenschap erop vooruit is gegaan
ondertussen. We lezen dit begin juli 2008 op http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/: De grote vraag die

Evolutie of openbaring

4 (3)

onbeantwoord blijft in elke theorie, ook die van de Big Bang, is waar dijt het heelal in uit, en wat was er
voor het heelal ontstond. Dit zijn vragen waar we waarschijnlijk alleen maar over kunnen filosoferen.
We verwerpen dus de Big-Bang leer, omdat in die veronderstelling geen echte plaats is voor nieuwe
schepping. Maar dat is wat we in werkelijkheid zien gebeuren. Bovendien kan er in die leer geen sprake
zijn van delen die ouder zijn dan de oorspronkelijke Big-Bang zelf en ook dat lijkt het geval te zijn.

U wist het waarschijnlijk niet! Maar in zijn Anthropogenie (uitgave 1874)


stelt de evolutionist Haeckel zwarten gelijk met apen

Evolutie of openbaring

5 (3)

********
Zoek je naar iets dat er niet staat: ga naar http://www.dutchcreationscience.com/artikelen-biologie
of http://home.kpn.nl/genesis/

********