Задачи с примерни решения по приложна механика

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Задача СМ 7.8

За показаната на фиг. 1

Зад. С M 7 . 8

греда, разглеждана с правоъгълно

(широчина b, височина h) или кръгло (диаметър d) напречно сечение, се иска:
1. Да се определят аналитично функциите на вътрешните усилия и се начертаят
техните диаграми.
2. Да се проведе оразмеряване по допустими нормални напрежения.
3. Да се начертаят диаграмите на напреженията в застрашеното сечение.
4. Да се направи пълна проверка на напреженията по трета якостна теория.
Решението да се проведе при следните числени стойности:
P = 11 [kN]; q = 8 [kN/m];
h/b = 3/2;

M = 10 [kN.m];

a = 0,8 [m];

c = 1,4 [m];

[σ ] = 130 [MPa]; [τ ] = 90 [MPa].

фиг. 1

фиг. 2

Решение:
1. Определяне на опорните реакции
Равномерно разпределеният товар се заменя с неговата равнодействаща:
R = q .c = 8.1,4 = 11,2 [kN].
След замяна на двете цилиндрични опори със съответните опорни реакции се
получава изчислителната схема, показана на фиг.2.
Неизвестните опорни реакции Ax , Az и Bz се определят чрез условията за
равновесие или по-точно с уравненията:
M Ai = 0 ; − P.0 ,8 + M + R.0 ,7 − Bz .1,4 = 0 ∴

B z = (− P.0 ,8 + M + R.0 ,7 ) / 1,4 = 9 ,04 / 1,4 ;

© 2006 www.vlam.bg

1/8

B z = 6 ,46 [kN.m].

Задачи с примерни решения по приложна механика
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

∑ M Bi = 0 ;

Зад. С M 7 . 8

− P.2 ,2 + M + Az .1,4 − R.0 ,7 = 0 ∴

Az = (P.2 ,2 − M + R.0 ,7 ) / 1,4 = 22,04 / 1,4 ;

∑ Pix = 0 ;

Ax = 0 [kN].

Проверка:

∑ Piz = 0 ;

Az = 15,74 [kN].

− P + Az − R + B z = 0 ;

− 11 + 15 ,74 − 11,2 + 6 ,46 = 0 ;

0 =0.

22 ,2 − 22 ,2 = 0 ;

2. Вътрешни усилия
Разглежданата греда се дели на два участъка.
I участък: 0 ≤ x ≤ 0 ,8 m

∑ Pix = 0 ;
∑ Piz = 0 ;

(лява част, фиг. 3)

N = 0 [kN] → const;
− P + Qz = 0 ∴

фиг. 3

Q z = P = 11 [kN] → const;

∑ M Cyi = 0 ; − P.x + M + M

y

= 0 ∴ M y = P .x − M = = 11.x − 10

M y (0 ) = −10 [kN.m];

M y (0 ,8 ) = 8 ,8 − 10 = −1,2 [kN.m].

II участък: 0 ,8 ≤ x ≤ 2 ,2 m

(дясна част, фиг 4)

∑ Pix = 0 ;
∑ Piz = 0 ;

→ лин. ф-ия на x;

N = 0 [kN] → const;
− Qz − q(2 ,2 − x ) + Bz = 0 ∴

Qz = −q(2 ,2 − x ) + Bz =
= −8(2 ,2 − x ) + 6 ,46 → лин. ф-ия на x
Qz (0 ,8 ) = −11,2 + 6 ,46 = −4 ,74 [kN];
− M y + q (2 ,2 − x )

∑ M Cyi = 0 ;

(

фиг. 4

Q z (2 ,2 ) = 6 ,46 [kN].

(2 ,2 − x ) − B (2 ,2 − x ) = 0
z
2

)

M y = 4 2 ,2 − x 2 − 6 ,46 (2 ,2 − x ) → квадратна ф-ия на x

© 2006 www.vlam.bg

2/8

Задачи с примерни решения по приложна механика
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

M y (0 ,8 ) = 7 ,84 − 9 ,04 = −1,2 [kN.m];

Зад. С M 7 . 8

M y (2 ,2 ) = 0 [kN.m].

Определяне на екстремума:
Очевидно в този участък квадратната функция M y ( x ) има екстремна стойност.
Определяне на разстоянието x:

Qz = −8(2 ,2 − x ) + 6 ,46 = 0 ; − 17 ,6 + 8.x + 6 ,46 = 0 ; 8.x = 11,14 ∴ x = 1,39 [m].
Тогава
M y (1,39 ) = 2 ,62 − 5, 23 = −2 ,61 [kN.m].

Диаграмите

на

вътрешните

усилия са показани на фиг. 5.

3. Анализ на диаграмите на
вътрешните усилия и определяне
на застрашеното сечение
От диаграмите на вътрешните
усилия е видно, че за разглежданата
греда N = 0 , Qz ≠ 0 , M y ≠ 0 . Това
показва, че гредата е подложена на
специално огъване - едновременно
действие на чисто огъване и срязване.
Определят
се
поотделно
застрашените сечения (по дължината
на гредата) от срязване, чисто
огъване и специално огъване. За
такива се избират точките с
максимални стойности на съответното вътрешно усилие.
За разглеждания случай от фиг. 5 се отчитат:

фиг. 5

- застрашено сечение от чисто огъване е сечението с max M y = 10.10 3
[N.m] → при т.K ( x = 0 m);
© 2006 www.vlam.bg

3/8

Задачи с примерни решения по приложна механика
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Зад. С M 7 . 8

3
- застрашени сечения от срязване са сеченията с max Q z = 11.10 [N] →

между т.К и т.A (всички сечения от гредата, лежащи между x = 0 m и x = 0 ,8 m) ;
- застрашено сечение от специално огъване е сечението с едновремененно
големи стойности M y и Qz → при т.K, където

M y = 10.10 3 [N.m]; Q z = 11.10 3 [N].
4. Оразмеряване на чисто огъване по допустими нормални напрежения
Необходимият съпротивителен момент на напречноте сечение на гредата се
определя по максималната стойност на огъващия момент и допустимото нормално
напрежение

W

H
y

max M y

[σ ]

10.10 3
=
= 0 ,0769.10 −3 [m3] = 76 ,9.10 −6 [m3].
6
130.10

Забележка: Тази стойност на необходимият съпротивителен момент се
използва за оразмеряване на напречното сечение на гредата и в двата зададени
случая – правоъгълно напречно сечение (търсят се размерите - широчина b, височина
h) и кръгло напречно сечение (търси се характерен размер - диаметър d).
Следват две последователни решения – за правоъгълно напречно сечение и за
кръгло напречно сечение.
А. Правоъгълно напречно сечение
От формулата за съпротивителен момент на правоъгълно напречно сечение, следва

Wy =

b.h 2
≥ 76 ,9.10 −6 .
6

От друга страна по условие е зададено h / b = 3 / 2 , т.е. h = 1,5b .

b(1,5b )
Следователно може да се замести W y =
≥ 76 ,9.10 −6 , откъдето може
6
2

да се изрази линейният размер b, а именно:

b≥3

6.76 ,9.10 −6 3
= 205 ,1.10 −6 = 5 ,9.10 − 2 [m].
1,5 2

Въз основа на полученото се приемат следните стойности за широчината и
съответно за височината на профила (фиг. 6 а).

b = 6.10 −2 [m]; h = 9.10 −2 [m].
© 2006 www.vlam.bg

4/8

Задачи с примерни решения по приложна механика
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Зад. С M 7 . 8

При така приетите размери b и h на напречното сечение се определя неговият
действителен съпротивителен момент

W

Д
y

(

b.h 2 6.10 −2 . 9.10 −2
=
=
6
6

)

2

= 81.10 −6 [m3].

5. Разпределение на напреженията в застрашеното сечение от специално
огъване
5.1. Нормални напрежения
Максималните нормалните напрежения на това застрашено сечение се
изчисляват за нивото на ръбовите точки (горни и долни):

σ x ,1 ⎫

⎬=±
σ x ,2 ⎭

max M y
W yД

10.10 3
= ±0 ,1234.10 9 [Pa]= = ±123 ,4 [MPa].
81.10 −6

Якостното условие σ x 1,2 = ±123 ,4 [MPa]< [σ ] = 130 [MPa] е изпълнено.
Разпределението на нормалните напрежения σ x в сечението при т.K е
представено на фиг. 6 б.
5.2. Тангенциални напрежения
Изчисляването на тангенциалните напрежения, резултиращи от съпротивата
срязване се провежда за нивото на нулевата линия, където се получават техните
максимални стойности. Изчисляването им може да бъде проведено по следната
приближена формула
max τ xz = 1,5

Qz
.
b.h

Тогава за така оразмереното напречно сечение максималното тангенциално
напрежение за застрашеното сечение при т. К се получава
max τ xz

11.10 3
= 1,5.
= 0 ,306.10 7 [Pa] = = 3,06 [MPa].
−2
−2
6.10 .9.10

Якостната проверка max τ xz = 3 ,06 [MPa]< [τ ] = 90 [MPa] е изпълнена.
Разпределението на тангенциалните напрежения е представено на фиг. 6 в.
6. Пълна проверка на напреженията по III якостна теория
За застрашеното сечение е необходимо е да бъде удовлетворено условието
© 2006 www.vlam.bg

5/8

Задачи с примерни решения по приложна механика
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Зад. С M 7 . 8

III
2
σ екв
= σ x2 + 4τ xz
≤ [σ ]

в т.нар. характерни нива – нивото на ръбовите точки (горни и долни) и нивото на
нулевата линия.
III
за тези две характерни нива (работи се със
Провеждат се изчисления на σ екв

съответните стойности на нормалното и тангенциалното напрежение) със
съпътстващите ги проверки, т.е.
(ниво на ръбови точки)

III
σ екв
= σ x2 + 4τ xz2 = 123,4 2 + 4.0 2 = 123,4 [MPa] < [σ ] = 130 [MPa];

(ниво на нулева линия)
III
σ екв
= σ x2 + 4τ xz2 = 0 2 + 4.3,06 2 = 37 ,45 = 6 ,12 [MPa] < [σ ] = 130 [MPa].

Разпределението на еквивалентните напрежения е представено на фиг. 6 г.
Очевидно якостното условие е удовлетворено.
Следователно направеното оразмеряване е коректно и размерите

b = 6.10 −2 [m] и h = 9.10 −2 [m] са окончателни.

фиг. 6
Б. Кръгло напречно сечение
Като се вземе предвид формулата за съпротивителен момент на кръгло
напречно сечение, следва

Wy =

π .d 3
32

≥ 76 ,9.10 −6 [m3].

Оттук за диаметъра на сечението се получава

© 2006 www.vlam.bg

6/8

Задачи с примерни решения по приложна механика
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

d ≥3

Зад. С M 7 . 8

32.76 ,9.10 −6 3
= 783 ,9.10 −6 = 9 ,2.10 − 2 [m].
3 ,14

−2
Приема се d = 9 ,5.10 [m] – фиг. 7 а.

При така приетият размер d на напречното сечение се определя неговият
действителен съпротивителен момент, а именно:

W

Д
y

(

π .d 3

3,14. 9 ,5.10 −2
=
=
32
32

)

3

= 84 ,13.10 −6 [m3].

5. Разпределение на напреженията в застрашеното сечение
5.1. Нормални напрежения
Нормалните напрежения на сечението се определят за нивото на горната и
долната ръбови точки, където те имат максимални стойности

σ x ,1 ⎫

max M y

σ x ,2 ⎭

W yД

⎬=±

10.10 3

= ±0 ,1189.10 9 [Pa] = = ±118 ,9 [MPa].
−6
84 ,13.10

Проверява се условието

σ x 1,2 = ±118 ,9 [MPa]< [σ ] = 130 [MPa].
Разпределението на нормалните напрежения σ x в сечението при т.K е
представено на фиг. 7 б.
5.2. Тангенциални напрежения

Изчисляването на тангенциалните напрежения се провежда за нивото на
нулевата линия, където се получават техните максимални стойности. Изчисляването
им се извършва със следната приближена формула
max τ xz = 1,33

Qz
.
π .r 2

Тогава за тангенциалното напрежение на нивото на нулевата линия следва
max τ xz = 1,33.

11.10 3

(

3,14. 4 ,75.10

)

−2 2

= 0 ,21.10 7 [Pa] = = 2 ,1 [MPa].

Трябва да бъде изпълнено условието:
max τ xz = 2 ,1 [MPa]< [τ ] = 90 [MPa].

© 2006 www.vlam.bg

7/8

Задачи с примерни решения по приложна механика
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Зад. С M 7 . 8

фиг. 7
Разпределението на тангенциалните напрежения е представено на фиг. 7 в.
6. Пълна проверка на напреженията по III якостна теория
III
за двете характерни нива
И в този случай се провеждат изчисления на σ екв

със съответните им проверки, т.е.
(ръбови точки)
III
σ екв
= σ x2 + 4τ xz2 = 118 ,9 2 + 4.0 2 = 118 ,9 [MPa];
III
σ екв
= 118 ,9 [MPa] < [σ ] = 130 [MPa];

(нулева линия)
III
σ екв
= σ x2 + 4τ xz2 = 0 2 + 4.2 ,12 = 17 ,64 = 4 ,2 [MPa];
III
σ екв
= 4 ,2 [MPa] < [σ ] = 130 [MPa].

Разпределението на еквивалентните напрежения е представено на фиг. 7 г.
Якостното условие е удовлетворено.
Следователно

направеното

оразмеряване

d = 9 ,5.10 −2 [m] е окончателен.

© 2006 www.vlam.bg

8/8

е

коректно

и

размерът

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful