You are on page 1of 21

S.

No
1
2
3

Project
Springs
Springs
Springs

Unit #
A-1201
D-701
C-901

Title
Mr.
Ms.
Mr.

Name
Mustaq
Manju
Ranjeet

Sur Name
Ahmad
Singh
Bhargava

Mobile

The Palm
Springs

F-1501

Ms.

Chetana V.

Sharma

9811013740

25064936

5
6
7
8
9
10
11

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

F-1401
B-801
C-502
D-903
D-1403
C-1402
D-1001

Ms.
Mr.

Asha
Keith

Sharma
Dastur

9873236717

Ms.
Mr.
Mr.
Mr.

Rashmi
Puneet
Mahendra
Sanjeev

Ahuja
Bahl
Swarup
Laroia

25064937
65-62350371
41433333
24622255,24611027
124-4181901
26140353, 26140010

12
13
14
15
16
17
18
19
20

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

D-401
B-303
A-1102
A-1002
D-801
D-901
A-301
A-1203
D-1202

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Dinesh
Dinesh
Biswajit
Satya Prakash

Soin
Khanna
Pandey
Chaudhary

Fax #: 2510634
9810341872
9811033714

Ms.
Mr.
Mr.
Mr.

Pinky
Surender Nath
Deepak
Hasa Nand

Pandit
Kapur
Gulati
Nanani

9810811115
9810071507
9810452000
9899733333

24328264/24314173
26822063
9910425000
55707070

21
22

The Palm
Springs
Springs

D-1203
A-1101

Mr.
Sameer
M/s. Alfa Therm Limited

Sawhney

9833238120;
9833376325
9810060029

22650311 &29240976
28115222/ 28116222

23
24
25
26
27
28
29

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

D-603
B-403
B-1201
C-802
D-1003
A-702
A-701

Ms.
Ms.
Ms.
Mr.

Reeti
Neeti Bahl
Bharti
Sandeep

Sethi
Kapoor
Singh
Kohli

9892512519/520
27118711654
9810038788
9818988888

022-23002895
27834694677
24629340/ 24698296
2601852819

Ms.
Mr.

Shyama
Kamal

Bhaskar
Gupta

30
31

The Palm
Springs
Springs

9811440000 &
9958090019
9818636135

951244326002;4376002;4572
100
00442087581865

9810027182

23311424

9810027182
817-313-7844

23311422
817-741-4867

9810025407

26861722

D-703
A-801

Mr.
Ms.

Arvind
Savitri Devi

32
33
34
35
36
37
38
39

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

B-703
D-501
C-1001
B-803
E-702
A-1202
A-902
B-1403

Boom Works
Communications
M/s. India Pvt.Ltd
Mr.
Rakesh
Mr.
Piyush
Mr.
Pran
Mr.
Randhir K.
Mr.
Anil Naraindas
Ms. Nandini
Mr.
Gautam

40
41
42
43
44
45
46

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

B-903
C-1201
E-402
F-601
E-202
D-301
E-802

M/s.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Indebo India Pvt.


Ltd.
Janardan Prasad
Rajat
Udai
Ashish
Harvinder
Ashok

Singhania
Kohli

Malhotra
Bhargava
Mehra
Kapoor
Gidwani
Roychowdhury
Nair

Singh
Ohri
Singh
Jakhanwala
Singh
Sud

9873078808
9810200305

9810700008
9810119403
9958733556
9810120010

9810467672
9810028078
9811024411

Telphone No.
6564190612
26805048

0161 2510635,
2510636.
23920202

9810028078
9999906645
41999999

47
48
49
50
51

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

C-PH-2
C-601
C-1101
C-701
C-1102

Mr.
Mr.
Mr.
Ms.
Mr.

52
53

The Palm
Springs
Springs

A-1402
C-602

CenturyTwenty One
M/s. Pvt Ltd
Ms. Alka
Gupta

54
55
56
57
59
60
61

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

D-PH-2
C-801
D-1103
A-802
B-701
B-401
B-1203

M/s.
Ms
M/s.
Ms.
Ms.
Mr.
Mr.

Sel Manufacturing
Co Ltd
Preet
IGE (India) Ltd
Birwati
Sita Devi
Gurinder Singh
Avdhesh

62
63
64
65
66
67
68

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

C-1202
B-1003
C-702
C-1003
C-703
A-401
B-301

M/s.
Ms.
Mr.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.

Em Jay India Pvt


Ltd
Sonali
Anil Kumar
Avijit
Gul
Deepak
Anshuman

69

The Palm
Springs

C-903

Gopal Clothing
M/s. Company Pvt Ltd

70
71

The Palm
Springs
Springs

B-1103
B-1503

Mr.
Mr.

Pushpinder
Anil

Bindra
Nayar

01722273701&09920834500 4106374
9818230000
4047701

72
73
74

The Palm
Springs
Springs
Springs

B-902
C-402
B-901

Mr.
Ms.
Mr.

Krishan
Promila
Subash

Dhawan
Shroff
Saigal

9811410201
9810123405
9811017239

75
76
77
78
79
80
81
82
83

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

C-401
A-1003
C-902
A-101
C-1401
C-1501
A-803
A-1103
B-1102

Ms.
Dr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.

Nausheen
S. K.
Mithu H
Harjinder Singh
Jagannath
Gagandeep Singh
Alpana
Vivek
Gautam

Jacob
Sama
Uttam
Chadha
Panda
Sarna
Vasudeva
Sehgal
Saxena

9811049922
9811158688

(65)90095711

25483353
9811144407
0124-4012151
65-63307107

84
85

The Palm
Springs
Springs

D-1102
D-802

Mr.
Mr.

Vishal
Sanjiv

Chhibbar
Sachar

61410680877
9811066488

0135-2733801
95124-2392994

86
87
88
89
90

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

A-403
A-1501
A-1401
D-1503
D-1101

Mr.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.

Amit
Anita
RC
Sudhir
Kishen

Oberoi
Rana
Surana
Mullick
Singh

91

The Palm
Springs

D-601

Ms

Samira

Bhargava

Deepak D
Sanjay
Prem Nath
Sonia
Ravi

Raj
Dhall
Kapur
Parti
Banta

609-497-7328,609-4976471
9810041524
9810013049

9818562584

24617358

22-22820057

011-26496426
9820364761

9810052872
9810629372
9811196145

95120-4233461/62
29835415
011-27152527

9811026090

011-26931056
011-26447971-76
011-26371637
27414012352

Singh
Harshana
Biyani
Ahuja
Mishra

Jain
Chanana
Das
Nagma
Khandpur
Magazine

0124-2327577
98203 18351

9811064985

9811059559
9811024638

26848035
23736860

9810028444

0124-2341311

95124-3917844

24632215

0124-4068890
24333988
29556584

26251293
26561248
25413088

011-5483900
9811033984
9810183899
8613707142919

011-29218115
0088 01711547652
860215876962*8018

9811309852 &
09886401852

41664639

92

The Palm
Springs

93
94
95
96

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs

97

The Palm
Springs

98
99
100

The Palm
Springs
Springs
Springs

101
102
103
104
105

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

106

C-1502

Mr.

Ravi

A-901
B-1401
D-103
E-1402

Ravels Apparels
M/s. Pvt. Ltd.
Mr.
Navneet
Ms. Deepika
Mr.
P.R.

F-902

Indusvalley Trading
M/s. Pvt Ltd.

D-403
D-203
F-801

Globlal Netcom
M/s. Services Pvt. Ltd.
Mr.
Pradeep
Mr.
Neel Rattan

Khanna
Chopra

9734600204
95124-2386759

C-201
C-1002
B-302
C-303
A-201

Mr.
Mr.

Shyamlal
Narain Dass

Jain
Tewani

Mr.
Ms.

Atul
Manju

Gupta
Mamik

9811073334
9810267019
9810103700
9810103700
9810078907

The Palm
Springs

E-302

Mr.

Ravish

Khanna

9810034515/931905767
0
26467677

107

The Palm
Springs

A-402

Mr.

Pankaj

Munjal

9871000000

108

The Palm
Springs

E-602

Aries Travels Pvt.


M/s. Ltd.

109
110

The Palm
Springs
Springs

B-101
D-803

Mr.
Mr.

111

The Palm
Springs

A-102

LB Consultants Pvt.
M/s. Ltd.

112

The Palm
Springs

C-1602

Mr

Suresh

Julka

113
114
115
116
117

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

E-1002
E-902
F-401
C-101
E-301

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Anurag
Vineet
Sarabjit Singh
Parvinder Singh
Patnam

Tewari
Sood
Lamba
Lamba
Dwarakanath

965-2455455/4734
9899077717
9891010027

9652400273;9652438632
0124-4057358
23698837

9811075614

0124-2540700

118
119
120
121

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs

F-802
B-402
B-602
D-503

Ms.
Mr.
Mr.
Mr.

Reena Arun
Mehar Chand
Rajinder
Mukesh

Sehgal
Mittal
Kumar
Malhotra

9810148201
9810502021

23383769
0129-4001399
26108873
0172-2779095

122
123
124
125
126
127
128
129
130

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

C-603
B-201
B-1202
B-1402
C-1103
C-1203
A-601
C-403
A-1602

M/s.
M/s.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.

Indian Carpet
Centre
Vikram
Amandeep
Rana Ranbir Singh
Ashok Raj
Pulkit
Bimal Kumar
Sumant
Sarina

Bhalla(HUF)
Hora
Grewal
Nath
Seth
Bhatia
Kathpalia
Aneja

131
132

The Palm
Springs
Springs

B-203
B-503

Mr.
Ms.

Pankaj
Sujata

Dayal
Dhamija

Madhu
Anuj

Malhotra

9811078231/9811115346 41547330
9810070245

Bhagat
Mehra
Suresh

9891196400

25453086/25108999
27137224
26149093
0124-4047439
011-41546130
41638646
9735950023
442088986811
2416431/951244007023
0124-2351919
4012450
4012450

011-26461344;01140511600
41417693

Mohta
Jaiswal

9820049669

62700204

9818203414

95124-4053432
009657815300,5729789

011-6965470
9810125825

011-23752189

011-26851694
011-51667002/3/4/5
971-50-6450750
9811548248

011-41436848

9811187000/987317651
1
26237240
0086-15900909257
+65 96773484

133
134

The Palm
Springs
Springs

B-1603
A-602

M/s. Multi Agro Pvt.Ltd.


M/s. Imsi India Pvt Ltd

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

F-502
A-703
A-603
A-903
F-702
D-101
A-1502
B-1501
D-1201
E-1102
E-102
B-1002
B-702
B-802
A-302

M/s.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.
Mr.

150

The Palm
Springs

F-501

Indo Hong Kong


M/s. Industries Pvt Ltd

151
152
153
154
155
156

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

C-803
D-702
D-602
A-303
D-902
F-602

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.

157
158
159

The Palm
Springs
Springs
Springs

D-PH-3
E-PH-1
E-901

Princeton
Investments Pvt
M/s. Limited
Mr.
Jitender
Ms. Nandini

160
161

The Palm
Springs
Springs

B-102
E-701

162
163
164
165
166
167

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

E-601
F-202
F-701
E-502
E-801
E-201

Ms.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Seema
Satinder Singh
Surender
Mahendra
Girish Sundar
Rajesh

Goyal
Mehta
Rana
Nath
Jhunjhunwala
Malhotra

168
169
170
171

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs

A-PH-3
E-401
A-502
D-1501

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Sandip
Sudhir
Alok
Raman

Somany
Talwar
Gupta
Sharma

172
173
174
175
176
177
178

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

A-503
D-201
D-1401
A-1403
F-301
B-501
B-601

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.

Sanjay
Neirah
Gaurav
Prem Pal
Kalish D
Gurkirpal Singh
Raj Kumar

Kao
Bhargava
Sinha
Sood
Sud
Sikka
Jain

Manisha
International Pvt Ltd
Sharada Devi
Vikram Pati
Hari Shankar
Manoj
Mohit
Raj
Karan
Harbinder Singh
Ajay
Aseem
Vivek
Sanjay
Shashi
Amarjeet

Yuvraj
Dharminder
Amrit Lal
Arun
Arvind Kumar
Shrilekha

9891450911

0124-4049011

9810313277
Singhania
Singhania
Singhania
Soni
Suneja
Kumar
Singh
Kathuria
Kashyap
Arora
Tyagi
Kapoor
Gupta
Singh

Narayan
Sarna
Sarna
Khurana
Aggarwal

9899971608
9811066862
9810035016
65-63286968
659700245

4029106
9818297386
29237613
65-64263636

62811982233

011-26143598

9811671674

9811154748

9810047753

26691076

9811026090
9810019006
9810076605
983388458

2367488/0971-506401233
26842194
26842194
91/22/66396940

9810058074
Singh
Maliah

S G K Consultants
M/s. (P) Ltd.

9810518210

26931154

9810020805
9414045656

23722465
0141-5176666

9873314999/981142709
9
011-25775606
9818456824
0044-770317131
0017323713742
9212162 905
98100-77334
9810111198

852-21651025
29214299
2618552425;0935496922

9818297139
9810046833
628111 90000

971506443804
9810027535
715-771-9585
715-771-9617

95124-326800
24618947
62 21 7692417 &62 811
905955
2013378054
971-506-532369
009714-2825150
9810184448
715-282-7599
715-282-7588

179
180
181
182
183
184
185

Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

F-1002
C-1403
D-303
F-1201
F-1102
F-1601
A-501

186
187
188
189
190
191
192
193
194

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

E-1502
D-1002
D-1402
B-502
C-503
E-1101
E-1001
A-202
F-1101

Mr.
Mr
Mr

Navin
Ashok
Deepak

Dhawan
Korgaonkar
Verma

Ms.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.

Beena
Lipi
Rahul
Sanjay
Harpreet Singh

195

The Palm
Springs

F-901

Mr.

Kesri

196

The Palm
Springs

F-1001

Ms.

197
198

The Palm
Springs
Springs

B-202
E-1202

M/s
Ms

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

F-PH-2
B-PH-3
A-PH-2
D-302
B-103
E-PH-2
A-203
F-201
PV-23
PV-36

Ms.
Ms.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.
M/s
Mr.
Mr.
Mr.

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

221
222
223

The Palm
Springs
Springs
Springs

224

The Palm
Springs

GV-21

225

The Palm
Springs

GV-20

PV-27
PV-26
PV-30
GV-42
PV-37
PV-33
GV-09
GV-41
GV-39
GV-40
GV-10
GV-11
GV-08

Ms.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.

Promila
Sandeep
Mohini
J.M.
Brij Mohan
Rohit
Shobha

Grover
Aggarwal
Singh
Kapur
Kapur
Chopra
Tuli

9810106687
9811665833

2614120

9810081144

41661171

9810019950

26819191

0097148815565,009715
06442046
0097150-6520447
64505930
9811033112

0097143210567
0097143341449
64505930
29551922

Chhatwal
Das
Johri
Sethi
Malhi

9810095932
27-82-8267176
9310002233

27-11-8843339
9818002233

Singh

65-67493077 FAX
NUMBER

65-96505269

Gunjan

Diwan

65-67493077 FAX
NUMBER

65-96433871

Shivani Locks Pvt.


Ltd
Sangita

Thro Director Mr.


Naresh Kathuria 9810025479
Mehta

95129-4045479
011-25751316
91-141-2742718,
2741517

Renu
Amrita
Arun
Supreet
Om Parkash
Rishi
Laxmi Traders
Rachit
Adesh
Raaja
Micro Abrasive
M/s.
India Pvt. Limited
Mr.
Ajay
Mr.
Kuldeep
Mr.
Deepak
Mr.
Tarun

Sharma
Kapur
Mehta
Kaur
Gupta
Khosla

9810609271

Mathur
Tygai
Kanwar

9971266477

95120-4351525
011-24690706
95124-4160500
23980821
0124-4597000

95124-4197276

9810000120

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Ms.

Chander Mohan
Deepak
C Aryama
Sunil
Sadhna

Sethi
Roy
Sundaram
Mehra
Mehra

Mr.

Praveen

Biyani

GV-12A Mr.
GV-07
Mr.

Himanshu
Lalit
Refam Securities
M/s.
Pvt Ltd
M/s.

LB Consultants Pvt.
Ltd.

9811009251
442078518261

41531435
Relan
Kaul
Dhawan
Oberoi

Kohli
Wadhwa

9810080443

9810465749
9810290283
9810290283

95124-4050260
dotsplash@yahoo.com

011-24358520
26466127
26466127 & 26086378
01126934758/26320493
4041864
95124-4050979
26017063

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

239
240

The Palm
Springs
Springs

241

The Palm
Springs

GV-65

242

The Palm
Springs

243
244
245
246

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs

247
248

The Palm
Springs
Springs

249

The Palm
Springs

250

The Palm
Springs

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

The Palm
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs
Springs

262
263
264

The Palm
Springs
Springs
Springs

GV-19
GV-38
GV-16
PV-31
GV-06
PV-24
PV-22
PV-25
GV-12
GV-15
GV-17
PV-34
GV-14
GV-18
PV-28

Mr.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr
Mr

Rajesh Kumar
Ritu
Chander Kishore
Ajay
Raman
Resham Lal
Shekhar
Anil

Saroj
Chadha
Madan
Bahl
Roy
Bansal
Gupta
Sabherwall

9810155779

Mr.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.

Rajan
Shalinder
Geetha
Sumit
Baleshwar

Kochhar
Kochhar
Manchanda
Gupta
Takhelambam

9810131949
9818277830
9810250543
981048806

9811042101
9811033112

29551922

892970404516.00

011-45003010
011-45003009
011-28116380
24604135
9819109634;85227193
994
9811062770

Pia
Indebo India Pvt.
M/s.
Ltd.

Mehra

GV-55

Ms.

Jyoti

Nikore

9810871298

0444041646;9810378648

GV-56

Mr.

Sanjeev K

Verma

971504556043

971-4-3480862

GV-57
GV-76
GV-77

Mr.

Kapil

Chadda

00974-5897109

00974-4382117
26853914
26853914

PV-66

M/s.

PV-68

Dr.

Siddhi Vinayaka
Landmark Pvt. Ltd.
Anjalee
Prakash

9810155167

25766775

PV-58

Mr.

Samir

9810036506

GV-73

M/s.

Kapsons Associate
Pvt. Ltd..

GV-74

M/s.

GV-72
PV-69
GV-64
PV-60
GV-75
PV-59
PV-61
GV-62
GV-79
GV-54

Ms.

65-97337889
9810011478

23957811
29238883
65-6-7770741
24618947

Sandhar Estates
Pvt. Ltd.
M/s. Apollo Tyres Ltd
Mr.
Deepak
Ms.
Mr.
Mr.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.

PV-67

M/s

GV-63
GV-78

Mr
Ms

Seema
B.M.
Rakesh
Parul
Dinesh
Vikas
Manpreet

26861722

Kalia

95124-2824000
95124-4018851
Khullar

Khanna
Labroo
Kapoor
Rana
Bahl
Kheterpal
Singh
Mr. Shiv prasad
NSR Farms (P) Ltd
shetty
Ravi
Kohli
Asha Rajesh
Mehta

9810014677
+97150 4577124

9310201899
01494 730111

734-678-4788
9811866000

9714 420 4846


9412236086
29245049
26147755
00441753446500
001-732-829-7085
734-994-9234

9811113044
965-9027309
971505522127

965-2439615
+9714 4203787

E-Mail
usha@mustafa.com.sg

Add.1
119,
C/o Mr. Dinesh Jain,
209 B,

chetana@imeamdesign.com;rajiv@imeamdes
ign.com
Sharma Farm,
chetana@imeamdesign.com;rajiv@imeamdes
ign.com
Sharma Farm,
#14-21

puneetbahl.email@gmail.com

193,
ABN Amro Bank
7, Paschimi Marg,
W-8,

dineshsoin@hotmail.com
dinesh.khanna@standardchartered.com

C/O Sigma Cartons P ltd,


5, Shriram Road,
Sector B, Pocket 7,
MU-28 IST FLOOR,

guild@dishnetdsl.net.in
surenderkapur@yahoo.com
deepak_gulati@hotmail.com
prakash nanani@mcorpglobal.com

K-38,
G-2,
G-4,
W-43, A-1

sawhney.sameer@gmail.com
alfatherm@vsnl.com

C-141,
6, Community Centre

reeti.sethi@gmail.com &
suresh.sethi@gmail.com
nitish.kapoor@reckittberckiser.com
bharatisingh2003@yahoo.co.in
sandeep.kohli@yahoo.com

Flat # 3 A, Belvedere Court, Sane Guruji


Marg,
102/97, Silver Oaks
D-47,
S-137,
A-29,
9,

ars@esterindustries.com

pran.mehra@gmail.com

Ester Industries, DLF Building No.8,


Tower - A
249, Jersey Road,

sensex@gmail.com
pran.mehra@gmail.com
rkkapoor@msn.com
anil.g@attglobal.com

407, Rohit House


M-11,
11 Armdmore Park
407, Rohit House
9810700008
E-162, Richmond Park
1603B, Beverly Park-II
107 B, Beverly Park-1

udai57@hotmail.com

116-117 Aurobindo Place


Sector D, Pocket 4,
G-72,
P1B-115
Plot No 86-P
L-98,
C/o Ms. Sangeeta Sharma,

harry.singh@autocarsindia.com
marora15@optusnet.co.in

190 Brookr Princeton


C-896D(B),
N-258A,
H.No.-721,
Flat No.5,

vgatwork@gmail.com

52,
127, Vista Villa,

praveenbiyani@hotmail.com
amrita@amritacarpets.com
avdesh1@vsnl.com

Plot No. 274, G.T. Road,


27A,
17th Floor,
304,
NT-III-404, B-2,
I-16, Lajpat Nagar-III ,
19,

shivy@vsnl.com

H.No.-16, Eastern Avenue,


32,
G-703
28, Waverley Drive
Flat No 252,
47,
B-6, Hir Mahal,

gopal@gopalclothing.com

274,

pushpinderbindra@yahoo.co.in
anayar@kpng.com

B-43, Ganga Bhawan


Laaburnum, 105A LCG, Shushant Lok ,

krishd@a01.com;krishan.dhawan@oracle.co
m
shroffpromila@yahoo.co.in
ssaigal@hotmail.com

TG 1-1/6,
B-108,
536,

nausheen.jacob@intl.pepsico.com,
Binoy.Jacob@saipemtriune.in
Pradeep.Sachdeva@saipemtriune.in
drsksama@yahoo.com

vsehgal@airtelbroadband.in
gautam.saxena@gmail.com
vishal.chibbar@ge.com

45-A, Friends Colony East,


8,
B-60,
D-1/5,
C-30,
G-7,
43, Prithviraj Road
1305 A, Beverly Park-II,
# 05-02, Garden Apartment,
57/2 Jakhan Canal Road Behind NIVH
blind School
LCG-502A,

leenaoberoi@hotmail.com&aoberoi@apac.ko.com
F&N coca cola Singapore Pte Ltd.
R-770,
S-466,
sudhirmukllick@yahoo.com
Road 122, House 33
kishens@vfsglobal.com
Villa 108, Oasis Villas,1801,
samira.bhargava@kotali.com

M-18, Ground Floor,

19 Pusa Road

surepr@gmail.com

2/17 WHS,
IA/53C,
13, Paschimi Marg,
House No.4506, First Floor,

indusval@airtelmail.in

Gurdwara Road Karol bagh , PB-2633,

pk@gcni.com
neelchopra@onetel.com

M-165,
186, Laauwe AVE Wayne
101-A,

ndtewani@yahoo.com
atul@primvs.com
atulg@airtelbroadband.in
fex@vsnl.com

272, Sector-15
23 Bodhi Marg ,
402A, Beverly Park-1,
402A, Beverly Park-1,
100 Fashion Express,

roveesh@yahoo.com &
devanshkhanna@yahoo.com

905-E,
603,
A-3, Community Centre,
202 Ashok House Beach House
Compound,
E-94, Richmond Park,
A-33/12,
P.O Box 551,

atewari@kotc.com.kw;capt_tewari@yahoo.co
m
vinitsood@hotmail.com
sarabjit.lamba@gmail.com
quickfix@vsnl.com
dwarap@hotmail.com
arunrennasehgal@yahoo.com&
arun.r.sehgal@gsk.com
m.mittal@samsung.com
malhotra_m@hotmail.com
akf@indiancarpetcentre.net

Superintendent, Fleet Personnel Group,


A-14/28-A,
E-29,
E-29,
LCG 104 A, Laburnum,
6-D Sagar Appartments,
House No.421,
B-5/116,
730,

sarinaaneja@hotmail.com

2A, First Floor Aurobindo Marg ,


91, Keneddy Avenue
Flat.No.410, Ambadeep Buiding,
E-140,
B-10,
9,
P.O Box-51176
B-100,
A-60, Naraina Vihar,

rituc@teamrr.net

B-189,
583, Orchard Road,

bimal.bhatia@nascodubai.com

ajain@imsl-pm.com

raj_kumar@straternet.com
harbinder@vsnl.com
ajay.kashyap@citigroup.com
aseem.arora@citygroup.com
akuprani2@yahoo.com

C/o Mr. Shaleen Khemani


207 Orchid Sqvare,
C/o Mr. Rahul Agarwal
J-2/16
Khirki Extn.,
4th Floor, Link House,
4th Floor, Link House,
Link House,
C-802/3, Central Park-I
5/14,
G-601, Lagoon Appartments ,
C-2/7,
B-231C, 1st Floor,
Citi Bank, N.A
Block -11, 05-04,
614-B
F-7/2,
12,
501A, Hamilton Court,

ujjawal@nda.vsnl.net.in

B-56,

yuvraj.narayan@dpworld.com
sunny.sarna@sarnaexport.com
9871386502
arunnisha@hotmail.com

C/o Shiv Mehra, 16 Eastern Avenue,


D-1001,
D-1001,
52 Hill Park,
805B,
20, Yamuna Marg,

arunj33@yahoo.com

F-126,
L-9,
A-51,

bmaliah@gmail.com
nkjcrealty@yahoo.com

trissicdev@hotmail.co.uk

greennd@gmail.com
ssomany@hindware.co.in
arshdeep_sethi@sify.com

kao@cbn.net.id
neirah@aol.com
info@insignia.ae
tradeng@emirates.net.ae
sikka_5@yahoo.com
rjain@shsmh.org

FLAT NO 702, Block B1


A-40 Shyam Nagar,
CB-11,
C-86,
C/o Mr. Rajesh Kumar Rana
900 American Boulevard STE-3,
27,Consort Rise,
W-8,
B 5/12,
409,
F-61,
C-77,
Apartment -202,
609 White Pine Road Franklin Lakes
Villa 12, Street-06,
P.O. Box 36472
D-2 Ansal Villas Satbari, Mehrauli
2845, Crestwood Drive, Rhinelander
2855, Crestwood Drive, Rhinelander

B-9/13,
rik@oriontelecom.com
mail@kdh.co.in
9810114140

dhawannavin@hotmail.com
ashok.korgaonkar@gmail.com
dverma@alum.mit.edu
lmgindia@yahoo.com

D-8/10,
L-16,
14 Poorvi Marg,
75-A, Eastern Avenue,
D-110,

sanjay.sethi@citi.com
hpsmalhi@hotmail.com

Plot No. 34/B/E,


ARCH Group Po Box no 38390
LCG 203B, Court Green ,
16 Sainik Farms,
B-4 Pancheel Enclave
1805 B, Beverly Park-II
MA 1/6,
C-6
E-2313

singhkesri@yahoo.com

25, Leonie Hill,


25, Leonie Hill,

naresh@shivanilocks.com

58-60,
11/26,

rsmohnot@dil.in

raajak@apolloindia.com

C/o Mr. Ravindra Singh Mohnat,


S-117,
S-117,
A-36,
26,
Flat No 10,
3796,
77, Poorvi Marg
Block-14, Flat No 307
1/26 A,

microab@ndf.vsnl.net.in

511, Mercantile House,

deepakdhawan@mac.com

C-121,
Flat No. 302,
C-771,
EG 1/6 Garden Estate
House No 19

manjit19@hotmail.com
ashwani@e-enable.com
rishi_khosla@copalpartners.com
info@laxmitraders.com
mathur.rachit@bcg.com

mehra@comprimit.com
mehra@camparimit.com

302 B,
11, Rambha,
137, First Floor,
401, Narmada Appartments
401, Narmada Appartments

9810052872

NT-III-404, B-2,

himanshukholi@clientassociates.com

C- 113,
C/o Dotsplash, 4th Floor, Vatika Atrium,
D-1,
A-33/12,

rajsaroj@hotmail.com
rituc@teamrr.net
madanck@yahoo.com.sg.

shekhar.gupta@expressindia.com
lmgindia@yahoo.com

Cottage No.1, Oberoi Appartments,


B-68,
01-12, Tower 1A,Westcove,
1 Malcha Marg
B-74, 2nd Floor,
A-108,
C-6/53, Top Floor,
16 Sainaik Farms

kshalinder@hotmail.com
stancast@vsnl.com
jimbeam_in@yahoo.com
btakhel@maginet.net

B-6/72-73
B-6/72-73
B-89
26,
C-188,
128,
116-117,

joywin@vsnl.com

H2-D014,

tahem@ Yahoo.com & idped@emirates.net.ae PO Box 50085


kapilchadda@hsbc.com

HSBC Middle East Ltd. ,

C-8/2,
anjlee.prakash@edumatics.com

C-11/1,

samir@getsindia.com

G-8A/6

reetapruthi@ricoauto.com

C/o Rico Auto Industries Ltd. 38 K M


Stone , Delhi-Jaipur Highway,

info@sldl.com

3 HSIDC Indl. Area ,

deepakkhullar@mac.com

bmlabroo@asahiindia.com
kapsee@gmail.com

vikkheterapal@yahoo.com

7, Apollo House,
Villa #24 Hattan, Hattan Avenue
Jansons & Co. , Lane-2, Hayat Nagar
W-82,
D-1/54,
12, Curzon Avenue,
68 Timber Ridge Road
S-462,
521 Hillspur Road,
16 Jorbagh
11,

ravykohly@yahoo.com
rajesh.mehta@supergemsgroup.com

P.O Box- 27007,


P.O Box- 49075,

Add.2
Keng Lee Road,
K-106, Hauz Khas Enclave
Laburnum, Sushant Lok-1

Add.3
Singapore - 308405
New Delhi-110016
Gurgaon

Country

VPO, Kapashera,

New Delhi-110037

India

VPO, Kapashera,
Chatsworth Court
Golf Links,
9th Floor, Tower-C, Cyber Greens,
Near C Block Mkt., Vasant Vihar,
Greater Kailash-II,

New Delhi-110037
1 Chatsworty Road-249746
New Delhi
New Delhi
DLF Cyber Ciry, Sector-25 A, Gurgaon
New Delhi
New Delhi-49

India
Singapore
India
India
India
India
India

G T Road, Jugiana,
Civil Lines,
House No 5097, Vasant Kunj
Pitam Pura

Ludhiana-141020
New Delhi
New Delhi-110070
New Delhi-110088

India
India
India
India

Jangpura Extn.,
Maharani Bagh
Green Park Extn.
Greater Kailash-II,

New Delhi-110014
New Delhi-110065
New Delhi-110016
New Delhi-110048

India
India
India
India

Greater Kailash-1,
Mayapuri Ph-1,

New Delhi-110048
New Delhi-110064

India
India

Mahalaxmi, Mumbai
DLF Phase-1,
Sujan Singh Park,
Panchshila Park

Maharashtra-400011
Gurgaon(HR)-122002
New Delhi-110003
New Delhi-110017

India
India
India
India

Nizamuddin West,
Rajpur Road,

New Delhi
New Delhi-110054

India
India

2nd Floor, DLF City PH-II, Sector -25,


Osterley, Isleworth,

Gurgaon-122022
Middlesex-TW74RF

India
UK

Tolstoy Marg ,
Greater Kailash-II,
#22-01, Singapore-259957
3, Tolstoy Marg,
Roanoke,
DLF -IV,
DLF City-II, M.G. Road ,
M.G. Road,

New Delhi-110001
New Delhi
15126329630
New Delhi-110001
Texas-76262
Gurgaon-122022
Gurgaon, Haryana
Gurgaon, Haryana

India
India

Hauz Khas,
House No 4242, Vasant Kunj,
Lajpat Nagar-1
Princeton Estate,
Sector-44,
Kirti Nagar,
Standard Chartered Bank,

New Delhi-110016
New Delhi-110070
New Delhi-110024
DLF City-Phase V, Gurgaon-122002
Gurgaon-122003
New Delhi-110015
H-2, Connaught Circus, New Delhi

India
India
India
India
India
India
India

India
India

India
USA
India
India
India

New Jersy,
Sushant Lok-1,
Greater Kailash Part-1,
Sector-14, Gurgaon,
Khursidabad,

USA-8540
Gurgaon (HR)-122002
New Delhi-110048
Haryana
Altamount Road, Mumbai

USA
India
India
India
India

Golf Links,
Greenwoods City Sector-46,

New Delhi-110003
Gurgaon-122001

India
India

Dhandari Khurd,
Prithviraj Road,
Nirmal Nariman Point
New Anand Society,
Eldeco Utopia,
Entrance Ring Road,
Rajdoot Marg,

LUDHIANA-141010
New Delhi
Mumbai-400021
Sector-56, Gurgaon,
Plot No 3, Express Way, Sector-93 A, Noida
New Delhi-110024
Chanakaya Puri, New Delhi-21

India
India
India
India
India
India
India

Maharani Bagh,
Hanuman Road,
Central Park-1. Sector-42, Main Sector Road,
Mill Park
Gulmohar Enclave
Kailash Hills
44 Amrita Sher Gill marg,

New Delhi
New Delhi-110001
Gurgaon
Port Elizabeth-6001
New Delhi-110049
New Delhi-110065
New Delhi-110003

India
India
India
SouthAfrica
India
India
India

Udyog Vihar Ph-II

Gurgaon-122016

India

JP Road, Versova
Block-A, Gurgaon

Mumbai-400062
Haryana-122002

India
India

Garden Estate, Gurgaon,


Defence Colony,
Sainik Farms, Lane W-8C/12, Western Avenue,

Haryana-122002
New Delhi-110024
New Delhi-110062

India
India
India

DLF City, Phase-II,


25 Orange Grove Road,

New Delhi-110065
New Delhi-110049
New Delhi-110016
New Delhi-110027
Sun City, Sector-54 Gurgaon
New Delhi-110041
New Delhi
Gurgaon-122002
Singapore-258351

India
India
India
India
India
India
India
India
Singapore

Dehradun,
Laburnum, Gurgaon

Uttranchal-248001
Haryana-122002

India
India

457, Jalan Ahmad Ibrahim


New Rajinder Nagar,
Greater Kailash-II,
Gulshan 1
Kangqiao Road, Pudong,

Singapore 669933
New Delhi-110060
New Delhi-110048
Dhaka
Shanghai

India
India
Bangladesh

NDSE-II,

New Delhi-110049

India

Siri Fort Road


Mayfair Garden,
Rajouri Garden,
Ground Floor,
Udyog Nagar, Rohtak Road

New Delhi-110005

India

Kirti Nagar,
Ashok Vihar,
2nd Floor,
DLF-PH-IV, Gurgaon,

New Delhi-110015
New Delhi-110052
Vasant Vihar, New Delhi-57
Haryana-122002

India
India
India
India

2485/8, 2nd Floor, Beddonpura,

New Delhi-110005

India

Greater Kailash-II,
NJ, 07470
Beverly Park-1, DLF City Phase-2

New Delhi-110048
USA-7470
Gurgaon

India
USA
India

Faridabad,
DLF- Ph-I, DLF City, Gurgaon,
M.G. Road, Gurgaon,
M.G. Road, Gurgaon,
Udyog Vihar , PH-1, Gurgaon,

Haryana-121007
Haryana-122002
Haryana-122002
Haryana-122002
Haryana-122002

India
India
India
India
India

International Trade Tower, Nehru Place,

New Delhi-110019

India

International Trade Tower, Nehru Place,

New Delhi-110019

India

Naraina Industrial Area,

Phase-II, New Delhi

India

Off Gandhigram Road


DLF City-Phase IV

Mumbai-400049
Gurgaon

India
India

DLF City PH-1, Gurgaon

Haryana

India

Safat, 13006, Kuwait

Kuwait

Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K


DLF PH-1,
Bali Nagar,
Bali Nagar,
Sushant Lok PH-1,

AL Salam Tower (8th Floor), P.O Box 810, Safat-13009


Gurgaon-122002
New Delhi-110015
New Delhi-110015
Gurgaon-122002

Kuwait
India
India
India

6 Tilak Marg,
Sector -16A, Faridabad,
Safadarjung Enclave,
Sector-8B,

New Delhi-110001
Haryna-121002
New Delhi-110029
Chandigarh-160009

India
India
India
India

Adhchini,
Amritsar,
14 K.G. Marg,
Saket,
Mayfair Garden,
Avenue Ashok,
Dubai-U.A.E
Niti Bagh
Residential

New Delhi
Punjab
New Delhi-110001
New Delhi-110017
New Delhi-110016
Westend Greens, Rajokri, New Delhi-38
New Delhi
New Delhi-110028

India
India
India
India
India
India
Dubai
India
India

Greater Kailash-I,
#16-02 The Forum,

New Delhi-110048
Singapore-238884

India
Singapore

119, Park Street, White House, Block 3 D,


Kolkata,
B-Block Sushant Lok 1,

West Bengal-700016
Gurgaon-122002

India
India

Malviya Nagar,
Bahadur Shah Jafar Marg,
Bahadur Shah Jafar Marg,
3 Bahadur Shah Jafar Marg,
Sector-42,
East Patel Nagar,
Ambience Island, NH-8,
Vasant Vihar,
Greater Kailash-I,
1, Temasek Avenue
The Water Side Tanjong Rhu Road,
Hamilton Court,
Vasant Vihar,
Sadhana Enclave,
DLF City Ph-IV,

New Delhi-110017
New Delhi-110002
New Delhi-110002
New Delhi-110002
Gurgaon
New Delhi-110008
Gurgaon-122002
New Delhi-110057
New Delhi-110048
#33-01 Millenia Tower
Singapore-436896
DLF City-Phase IV, Gurgaon-122009
New Delhi-57
Panchsheel Park, New Delhi
Gurgaon-122002

India
India

Shivalik Malviya Nagar,

New Delhi-110017

India

Maharani Bagh,
New Friends Colony,
New Friends Colony,
A.G. Bell Marg Malabar Hill,
ELDO RADO Prabhadevi,
Civil Lines,

New Delhi-110065
New Delhi-110065
New Delhi-110065
Mumbai-400006
Mumbai-400025
New Delhi-110054

India
India
India
India
India
India

Lado Sarai,
South Extension-II,
New Friends Colony,

New Delhi-110030
New Delhi
New Delhi

India
India
India

Uniworld City Sector-30,


Near Ajmer Road,

Gurgaon-122002
Jaipur-302019

India
India

Naraina,
l Anand Niketan,
Main Najafgarh Road, Opp. Kamal Tent House,
Bloomington,
House No.3, Bokfulam, Hongkong,
Greater Kailash-2,

New Delhi-110028
New Delhi
Near Railway Crossing Bijwasan, New Delhi-61
MN 55420-1393
New Delhi-110048

India
India
India
USA
Hongkong
India

Safdarjang Enclave,
Sector-31,
Ist Floor, Green Park Main
Sarita Vihar,

New Delhi-110029
Gurgaon-122001
New Delhi
New Delhi-110044

India
India
India
India

C.P Ramaswami Road,


New Jersey,
Medows-1, Dubai-U.A.E
Dubai,
New Delhi
WI-54501
WI-54501

Chennai-600018
USA-7417

India
USA

110030
USA
USA

UAE
India
USA
USA

India
India
India
India
India
Singapore-039192
Singapore
India
India
India
India

Vasant Vihar,

New Delhi-110057

India

Vasant Vihar,
Cannaught Place,
Vasant Vihar,
Sainik Farms,
Panchsheel Enclave,

New Delhi-110057
New Delhi-110001
New Delhi-110057
New Delhi-110062
New Delhi-110017

India
India
India
India
India

Junction No. 5, Jebel Ali Free Zone,


Dubai -UAE
Laburnum, Sector-28, Gurgaon,
Khanpur Road
New Delhi
DLF Phase-II
GB, Garden Estate,
Chirag Enclave
Ansals Palam Vihar

P.O Box-4116, Dubai

UAE
UAE
India
India
India
India
India
India
India

Leonie Gardens #05-03

Singapore 239225

Leonie Gardens #05-03

Singapore 239225

Sector-27A,
Old Rajinder Nagar

Faridabad, Haryana
New Delhi-60

India
India

C-68, Lal Kothi Scheme,


Panchshila Park,
Panchshila Park,
Sector-39,
Jor Bagh
45 Queens Gate,
Chawri Bazar,
Ist Floor, Vasant Vihar
Heritage City
Shanti Niketan,

Jaipur -302015,
New Delhi-110017
New Delhi-110017
Noida-201301
New Delhi
London-5W75HU
Delhi-110006
New Delhi-110057
M.G Road, Gurgaon (HR)
New Delhi

India
India
India
India
India
UK
India
India
India
India

15 K.G.Marg,

New Delhi

India

2nd Floor,
Bldg. No 22, Heritage City,
New Friends Colony,
MG Road , Gurgaon,
New Garden Colony

Defence Colony, New Delhi


Gurgaon, Haryana
New Delhi-110065
Haryana-122001
Amritsar-143001

India
India
India
India
India

Court Greens,
66, Napean Sea Road,
Sunder Nagar,
Alaknanda,
Alaknanda,

Sushant Lok-1, Gurgaon


Mumbai-400006
New Delhi-110003
New Delhi-110048
New Delhi-110048

India
India
India
India
India

Eldeco Utopia,

Plot No 3, Express Way, Sector-93 A, Noida

India

Westend Heights,
DLF Golf Course Road, Sec-53

DLF City Phase V, Gurgaon. Haryana-122002


Gurgaon-122002

India
India

Soami Nagar (South),

New Delhi-110017

India

DLF City PH-1, Gurgaon

Haryana

India

Haryana
New Delhi-62
Gurgaon
Gurgaon
New Delhi-48
Gurgaon

2 Shamnath Marg,
Greater Kailash Part -1, First Floor,
16 Westcoast Crescent,
Sarvodya Enclave,
Yojna Vihar,
Safdarjung Dev. Area,
Khanpur Road

New Delhi-110054
New Delhi-110048
Singapore
New Delhi-110021
New Delhi-110017
New Delhi-110092
New Delhi-110016
New Delhi-62

India
India
Singapore
India
India
India
India
India

Safdarjung Enclave
Safdarjung Enclave
Mayapuri Industrial Area-I,
Jor Bagh
Ground Floor, TAI PO TSAI,

New Delhi-110029
New Delhi-110029
New Delhi
New Delhi-110003
ClearWater Bay Road, Saikung, Kowloon

India
India
India
India
Hongkong

Golf Links,

New Delhi-110003

India

Aurobindo Place

Hauz Khas, New Delhi-16

India

Westend Heights,

DLF City Phase V, Gurgaon. Haryana-122002

India

Dubai,

UAE

Corporate, Investment Banking & Markets,

P. O. Box: 57, Doha, State of Qatar

Qatar

DLF City -1,

Gurgaon

India

DLF-1
DLF City Phase-I, Behind Silver Oaks
Apartments

Gurgaon-122002

India

Gurgaon

India

Khandsa, Gurgaon

Haryana-122001

Sec-18, Gurgaon

Haryana-122001

India

Institutional Area, Sector-32, Gurgaon


Arabian Ranches
Peerzada Rd.,
Greater Kailash-1,
Vasant Vihar,
Beaconsfield, Bucks
North Brunswick
Greater Kailash-II,
Ann Arbor,
New Delhi

Haryana
P.O.Box 450075, UAE
Moradabad-244001
New Delhi-110048
New Delhi-110059
HP9 2NN
NJ-08902, U.S.A
New Delhi-110048
Michigan-48105, USA

India
Dubai
India
India
India
UK

Sadhna Enclave,

New Delhi-110017

India

Safat,
Dubai-49075

India
USA
India

Kuwait-13131
Dubai-49075

9899733333
9899077717
9892512519
9891196400
9873314999
9873236717
9833238120
9818456824
9818297139
9818277830
9811866000
9811440000
9811309852
9811187000
9811113044
9811078231
9811042101
9811033112
9810871298
9810609271
9810518210
981048806
9810465749
9810452000
9810313277
9810290283
9810250543
9810155779
9810155167
9810148201
9810131949
9810123405
9810119403
9810111198
9810081144
9810078907
98100-77334
9810058074
9810047753
9810046833
9810036506
9810034515
9810028078
9810027535
9810019950
9810014677
9810011478
9414045656
9310201899
9971266477

9958733556
9899971608
9891450911
9891010027
9873078808
9871000000
9820049669
9818988888
9818636135
9818562584
9818230000
9818203414
9811671674
9811665833
9811548248
9811410201
9811196145
9811158688
9811075614
9811073334
9811066862
9811066488
9811064985
9811059559
9811049922
9811033984
9811033714
9811026090
9811024638
9811024411
9811017239
9811013740
9811009251
9810811115
9810700008
9810629372
9810502021
9810467672
9810341872
9810267019
9810200305
9810183899
9810125825
9810120010
9810106687
9810103700
9810095932
9810076605
9810071507
9810070245

9810060029
9810052872
9810041524
9810038788
9810035016
9810028444
9810027182
9810025479
9810025407
9810020805
9810019006
9810013049
9734600204
9319057670
9811115346
9811427099
9833376325
9958090019
9886401852
9873176511