You are on page 1of 35

DRAF

KURIKULUM STANDARD
SEKOLAH RENDAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN


PENTAKSIRAN

BAHASA
CINA

TAHUN 5

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA CINA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi
kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

2
2
2
3
1.0

14
2.0

17
3.0

19
4.0

22
5.0

23

2
4
2
5
2
6

21
21
21 21


21
2006-2010

1996

1.

2.

3. 2500
4.

5.

6.

7.
8.
9.

90
60


150
120

60


2 385%

30

30

1.


2.

3.


4.


6 21

1994


2011

5.6.


7.8.

9.

1
23456


1.0

1.2

1.3

1.5

1.2.5

1.3.5

1.5.5

1.4

1.6

1.8

1.4.5

1.6.5

1.8.3

15

1.7 1.7.12

1.7.13

16

2.0

2.3 2.3.5

17

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.1.11

2.1.12

2.1.13
2.2.5

2.4.5

2.5.5

2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.7.3

2.8.2
150

18

3.0

3.2 3.2.3

19

3.1 3.1.6

3.4 3.4.3

3.6 3.6.2

3.7.1

3.7
3.8.5

3.8

20

3.5 3.5.5

21

4.0

4.1

4.1.5

4.2

4.2.5

4.3

4.3.5

4.4

4.4.5

4.5

4.5.4

4.6

4.6.3

22

5.0

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.2.5

5.3.10

5.3.11

5.4.6

5.5.5

5.6.2

23

10

12

26

8
8

36

34

10

42

12

35

14

10

15

24

16
10
17

18

19

20

21

11

13

43

41

2
4

347

16

17

18

19

11

20

7
8
9

16

29

11

35

12

27

13

25

14
15

16

10

7
17

25

207

10