DE GELDERLANDER ZATERDAG21 MAART2015

.

Ronald Migo

Hein van der Pasch

Karin van Willigen

Marcel Hielkema

Chris Doomernik

;.. :71 11

Jan Blokland

Health Valley Meer groei

Veelbelovend

Innovaties

Pareltjes

Levendig

Nu het politieke wapengekletter voorbij is na de Provinciale Statenverkiezingen

Internationaal is meer groei
mogelijk, onder meer in de

Deprovinde besteedtopval-

Dat er in deze regio sprake
is van innovatie bleek tij-

Deze week vond het Health

Als te doen gebruikelijk lopen de voorraden vlees in

kunnen we ons weer meer

gie en water. Deze maand
zagen we de expansie van
regionale
ICT-bedrijven.

richten op de echte feiten.
De langdurige periode van
lage inflatie en de lage energieprijzenbepalen de waardering. Een prima Health
Valley-event op 18 maart in

sectoren ICT, farma, ener-

NXP Semiconductors nam

lend veel aandacht aan het
aanjagen van innovatie. Dit

bleek dan ook tijdens de
Nacht van de Gelderse Economie, een avond in festivalsfeer vol showcases en in-

over. Het Nijmeegse Aia
Software werd onderdeel
van Kofaxuit Californie. Zo

teractieve bijeenkomsten
voor ondernemers op zoek
naar kennis, geld en contacten. Veelbelovendzijnvoor-

ongelooflijk veel nieuwe
technologische impulsen
zijn voor de gezondheids-

krijgt de groei extra impul-

al de relatiefnieuwe Gelder-

sen. Meer ICT-specialisten

se aandachtsgebiedendie in
de spotlights stonden: logis-

sector en dus voor de werk-

personeel wordt schaars. Je
moet er op tijd bij zijn.

Nijmegen toonde aan dat er

gelegenheid.

US-concurrent

Freescale

zijn nodig. Goed opgeleid

riek, creatieve industrie en

Smart Industry.

dens de Nacht van de Eco-

nomie die onlangs gehouden werd. Veel bedrijven
presenteerden daar voorbeelden van zowel business
model innovatie als techni-

NXP is trots op het
feit dat NXP na het

samengaan met de Amerikaanse Freescale een 'in-

dustrial

powerhouse'

wordt Terecht. Want hoe

lang is het nou helemaal
geleden dat de toekomst
van NXP er tamelijk som-

-J
. Henk Berg

'Where Aealth leads innovadon'. Hoe kunnen universi-

de eerste weken van een

teiten, hogescholen, ondernemers en zorgaanbieders

nieuw jaar altijd wat op in
reactie op de eindejaarsfeesten in Europaen de Nieuwjaarsfestiviteitenin het Ver-

samen de schouders zetten

re Oosten.

Ook voorraden van sei-

zoensgebonden producten,
bijvoorbeeld vruchtensappen, lopen nu op.
Inmiddels komt de export

men zodat innoverende be-

onder zorginnovatie? Er waren vele pareltjes te zien:
jonge ondernemers uit de
regio die op basis van hoogwaardige kennis innovarieve, praktische toepassingen

drijven aan elkaar gekoppeld kunnenwarden.

ontwikkelen voor duurzame zorg.

op gang en dat zorgt voor
eenlevendig bedrijfsbeeld.

scheinnovatie.Vaakzijn deze innovaties niet zichtbaar

en het is van belang dat ze
door initiatieven als 'de
Nacht'vpor het voetlicht ko-

"'P: Industrial
powerhouse'
uido Dierick van

Valley Event plaats in De
Vereeniging met als thema

ber uitzag? Het mag
signaal zijn dat het economisch goed gaat met deze
regio. En andere leden van
het Barometerpanel wijzen op de Nacht van de
Economic, waar het regionale bedrijfsleven tal van

van met name vices weer

Naam

Bedrijf

Roy Tilfman

Chemische bouwstoffen

7, 8-7,9

HenkBerg

OSG

7, 2-7,2

Ronald Migo
Antoine Driessen
Theo Lemmen

oud directeur KvK
Rabobank
Ondernemerscafe

7, 1 -7,2
7, 2-7,2
7, 3-7,3

Michiel Smits

DTZ Zadelhoff

8,0-8,0

Hein van der Pasch

Mercator Incubator

7, 5-7,5

Marcel Hielkema
Esther-Mirjam Sent
Henk Dekker
Eline Koers

VNO-NCW

6,9-7,0

Radboud Universiteit

7,3-7,4

Lindus
7, 2-7,2
Weeghel Doppenberg 6,9-6,9
Kamps

Bart van Meer
Guido Dierick

Karinvan Willigen
Chris Doomernik
Hanno Littink

innovaties liet zien. Ook al

OKA

6,5-6,5

NXP
Oost NV

8,0-9,0
6, 9-7,2

HealthValley

7,5-7,5

BaxAdvocaten

7, 5-7,5

goed nieuws.

I Theo Lemmen

I Esther Mirjam Sent

Antoine Driessen

Guido Dierick

I Henk Dekker

Twee doelen

Bouwmarkt

Bevestiging

Forsegroei

Innovatie

van

De discussieover een bouw-

Het nieuws van het samen-

In de sectoren bouw en lo-

markt bij Ressen laait weer
op. Voor- en tegenstanders
bestrijden elkaar met cijfers
en rapporten. Kern van de
zaakis datNijmegendeverkoop van de bouwgrond al
heeft ingeboekt. Indien de
bouwmarkt niet gerealiseerd wordt, komt de ge-

De djfers van het Centraal
Planbureau (CPB) bevestigen dat de economic op de
goedewegis.

Voor 2015 voorzien we een

oudsher twee doelen: efE-

economische groei van 1,75
procent. Detoenemendeexport draagt hieraan bij. Een
hoger inkomen als gevolg
van de negatieve inflatie zal
leiden tot meer consumprie
en eveneens bijdragen aan
de economische groei. De
hogere consumptie- en exportgroei zullen daarnaast
zorgen voor een sterkere
groeivan de bedrijfsinvesteringen. We verwachten dat

gaanvanNXPmet hetAmebijna niet zip ontgaan.
Ik ben dan ook bijzonder
trots op dezemijlpaal waardoor wij van de veerdende
naarde vierde plaats stijgen
op de ranglijst van grootste
semiconductorbedrijven in

gistiek lijkt het dieptepunt
achter ons te liggen. Helaas
blijft de werkloosheid in
Nederland
met
bijna
650.000 werklozen hoog.
Dus zullen na de provinciaIe verkiezingen knopen
doorgehakt moeten warden
om de groeiende economie

de werkloosheid daalt naar

dient

ciency en een betere kwaliteit. Innovatie kent ook een

'technology push'-kant, namelijk het ukvinden van
producten waarvan afnemers nog niet weten datwe
erop zitten te wachten. Dit
is meestal eenkapitaalintensief traject met hoog risico.
Om dat risico te beperken,
zien we steeds vaker een in-

novatie van het allerhoogste niveau:

samenwerken

met collega en concurrent!

meente met een tekort te

Steeds meer mensen vinden een baan, er warden
meer huizen verkocht, men-

sen krijgen meer te besteden en de investeringennemen weer toe. Alleen de

werkloosheid daalt nog
zitten. Er wordt te weinig maarlichtjes.
gekeken naar mogelijke Dat komt vooral doordat
synergie-efFecten. Deze zijn meer mensen zich aanmeloverigens lasrig te realise- den op de- arbeidsmarkt,
ren met de beoogde locatie. hetgeenpositiefis.

gemiddeld 6,75procent.

Naarplekvier Duitsland
rikaanse Freescale kan u

de wereld.

te stimuleren. Er zal weer

NXP wordt een 'industrial

gemvesteerd moeten wor-

powerhouse' met een omzet van meer dan 10 miljard

Duitsland aanwezige groei

dollar, 45. 000 medewerkers
en actiefin 25 landen.

kunnen benaderen of zelfs
overtrefFen.

den, zodat we de reeds in